[zaloguj się]

MYŚL (3243) sb f

myśl (1008), myśl a. mysl [zapis -ſ- (2191), -s- (12), -ſſ- (1), -(ś)- (14)] (2218), myśl a. myszl [zapis -ſz- (15), -ſſz- (1), -sz- (1)] (17); myśl OrzRozm (6), KochZg, OrzQuin (19), KuczbKat (21), KochMon (3), WujJud (14), WujJudConf (4), BudNT (8), KarnNap (6), ModrzBaz (55), ModrzBazBud (3), Oczko (8), Calag (3), KochPs (59), SkarŻywBog, KochTr (9), MWilkHist (4), NiemObr (10), KochEpit, KochFr (29), KlonŻal (3), KochBr, KochDz (5), KochMarsz (3), KochPhaen, KochWz, ReszList (2), WerKaz, BielSjem (2), KochPam (3), KochTarn (5), PudłFr (14), ArtKanc (20), BielRozm, GórnRozm (2), KmitaPsal, KochProp (6), KochWr (4), ZawJeft (11), GostGosp (2), GostGospPon, GostGospSieb (2), GrochKal (8), GrabowSet (44), KochFrag (8), OrzJan (13), OstrEpit (3), WyprPl (2), KołakCath (3), KołakSzczęśl (3), RybGęśli (9), WysKaz, SarnStat (9), WitosłLut (3), KlonKr (2), PowodPr (8), CiekPotr (5), SkarKazSej (17), KlonFlis, KlonWor (8), RybWit (2), ZbylPrzyg (4), SzarzRyt (4); myśl a. mysl BierRaj (2), OpecŻyw (12), OpecŻywPrzedm, Murm, Mymer1, FalZioł (17), BielŻywGlab (4), GlabGad (13), WróbŻołt (14), RejPs (152), RejRozpr (4), SeklWyzn (3), RejJóz (83), SeklKat (12), RejRozm, RejKup (62), RejKupSekl, HistAl (5), KromRozm II (6), KromRozm III, Diar (5), DiarDop, BielKom (28), GliczKsiąż (5), LubPs (106), GroicPorz (3), KrowObr (2), RejWiz (198), OrzList, UstPraw, RejFig (6), RejZwierz (50), BibRadz (75), KochSat (3), KwiatKsiąż, Prot (6), SarnUzn, RejAp (33), GórnDworz (70), RejPos (406), RejPosWiecz2 (2), RejPosWiecz3 (4), BielSat (3), BiałKat (6), GrzegŚm (10), HistLan (15), RejZwierc (257), BielSpr (9), RejPosWstaw (2), HistHel (3), MycPrz (6), WierKróc (2), CzechRozm (5), PaprPan (23), KochDryas (2), KochOdpr (4), ZapKościer, StryjKron (8), KochJez, ReszPrz (9), ReszHoz (2), PaprUp (8), ActReg (8), Phil (4), PaxLiz (9), PudłDydo (4); myśl a. myszl PatKaz II, PatKaz III (6); myśl : myśl a. mysl BierEz (3 : 6), KromRozm I (1 : 2), MurzHist (6 : 6), MurzNT (5 : 1), BielKron (7 : 54), Mącz (76 : 72), SienLek (1 : 1), LeovPrzep (2 : 2), HistRzym (2 : 11), BudBib (13 : 22), BiałKaz (1 : 3), SkarJedn (1 : 7), SkarŻyw (69 : 112), CzechEp (14 : 1), WerGośc (7 : 1), WisznTr (4 : 6), KochPieś (16 : 2), KochSob (3 : 1), GórnTroas (11 : 1), LatHar (105 : 3), WujNT (59 : 2), JanNKar (1 : 1), SkarKaz (29 : 1), CzahTr (3 : 2), GosłCast (57 : 1); myśl a. mysl : myśl a. myszl LibLeg (8 : 2), BielŻyw (20 : 1), LibMal (2 : 1), Leop (57 : 1), Calep (7 : 5).

Fleksja
sg pl
N myśl myśli
G myśli, myśl(e)j myśli
D myśli, myśl(e)j myślåm, myślóm
A myśl myśli, myśl(e)
I myślą myślami
L myśli myślåch
V myśli, myśl myśli
inne sg a. pl G - myśli

sg N myśl (519).G myśli (612), myśl(e)j (1); -i : -(e)j Mącz (71 : 1; 440b).D myśli (122), myśl(e)j (1); -i : -(e)j BielŻywGlab (1 : 1; nlb 12).A myśl (609).I myślą (237).L myśli (257).V myśli (7), myśl (1) RejWiz 169.pl N myśli (143).G myśli (142).D myślåm (21), myślóm (10); -åm OpecŻyw, RejPs (5), Diar, LubPs, BibRadz, RejPos (8), RejZwierc, ModrzBaz, CzechEp; -óm KochPs, LatHar, WujNT, GosłCast, SkarKazSej (3); -åm : -óm SkarŻyw (1 : 3); ~ åm (20), -(a)m (1); -óm (1) GosłCast, -om (1) KochPs, -(o)m (8).A myśli (363), myśl(e) (1); -i : -(e) RejPs (25 : 1; 183).I myślami (63).L myślåch (85); -åch (52), -ach (23), -(a)ch (10); -åch RejWiz (4), RejAp, RejPos (32), BudBib, BiałKaz; -ach GroicPorz, BibRadz, Mącz, BielSat, KochDryas, SkarŻyw (3), KochFr, ReszPrz, ArtKanc, KochProp, KochWr, GostGospSieb, GrabowSet, LatHar, WujNT (2), SkarKazSej (2); -åch : -ach LubPs (9 : 1), Leop (3 : 1), KochPs (1 : 1).V myśli (2).sg a. pl G myśli (47).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Umysł, pamięć, rozum; dusza, serce jako wnętrze duchowe człowieka; zespół cech charakteru ludzkiego; usposobienie, natura istoty żyjącej (również zwierzęcia); samopoczucie, humor; mens Murm, Mymer1, Mącz, Vulg, PolAnt, Cn; animus, sensus Mącz, Vulg, PolAnt, Cn; cogitatio, cor Mącz, Vulg, PolAnt; anima, spiritus Vulg, PolAnt, Cn; intelligentia Vulg, PolAnt; ingenium Mącz; intellectus PolAnt; memoria Cn (1973): A gdy ſie ſtál ten glos/ ſeſſlo ſie mnoſtwo/ a na myſly zmámieno ieſt [et mente confusa est Vulg Act 2/6; y zátrwożeni byli ná myſli Leop; y ſtrwożyło ſię WujNT]/ Bo ſlyſſál iedenkażdy ſ nich ięzykiem ſwym ié [apostołów] mowiącé. OpecŻyw 175v, [80]; Murm 47; Mymer1 22v; FalZioł II 5d, V 46v; Bowiem Bog nic vcieſznieyſzego nad myſl cżłowieku niedał, ktorą gdi cżłowiek roſkoſzą obciąży, tedy ona nie może ſwey wolnoſci pożywać. BielŻyw 39; ktorzy [ludzie] nic niedbáią o bogá tylko wmożnoſćiach á wpyſſe ſwey położyli nádzieię ſwoię á przyrownawa myſl ich ku myſli bydlęcey RejPs 106, 17v, 32, 39v, 55, 84 (21); RejJóz D2, H; SeklKat Yv; RejKup e5v, r4v, r8, t2v, dd5; potwirdzałem was pocieſzáiąc y rádząc/ á ſthąd byly vmocnione myſli wáſze [animae vestrae; vasze szercza HistAl 1510/266] HistAl G6v; KromRozm I D4v; BielKom E7v; LubPs I, K3v, ccv, hh2; Myſli nie znaſz ále znaſz wybornie iey ſkutki/ Gdy iey rádość przypádnie/ álbo iákie ſmutki. (marg) Rádość vmyſłu/ álbo duſzna. (–) RejWiz 115v, 10, 63, 94, 130v, 134v (11); Leop *A3v, Deut 5/29, Sap 12/10; RejZwierz 2v; BibRadz Eccle 7/5; BielKron 94; Mącz 65a; A tu ieſt myſl [hic est sensus PolAnt, Vulg Apoc 17/9; A tuć ieſt rozum WujNT]/ kthora ma mądrość práwą. RejAp 140v; RejPos 23 [2 r.], 63, 67, 126, 132 (12); RejPosWiecz3 97; BielSat H2; RejZwierc 165v, 232, 237 [3 r.]; WujJud 21, 206v; BudBib 2.Mach 7/21; MycPrz I A2, C4, II B[3]; ModrzBaz 19v, 88; KochPs 31, 184; Myſl iego vſtáwicżnie ſię ná rozmyſlániu śmierći y końcá náſzego báwiłá. SkarŻyw 297, 26, 71, 132 [2 r.], 250, 294 (9); KochTr 15; CzechEp 200; KochFr 76, 91; KochMRot A3; KochDz 105, 106; KochMarsz 155; Spimy? cżyli obłudne báwią nas ná dzieie? Gdy vćiecże krotki wiek/ gdzież ſie myſl podzieie? WisznTr 22; ArtKanc F4v; KmitaPsal A4; KochWr 25; ZawJeft 39; ActReg 94; GrochKal 10; GórnTroas 35; GrabowSet F3, I3v, L, M4, O (8); KochFrag 29; OrzJan 79; LatHar 40, 81, 270, 565, 666; KołakCath A3; WujNT 304; SkarKaz 637b; CzahTr L4v; GosłCast 37 [3 r.], 41, 47, 51, 63; SkarKazSej 663a, 670b.

[jaka] myśl ku komu (4): áby ſie náwſſem okázáłá wáſſá ochotna myſl ku pánu ſwemu. RejPs 47v, 25; RejJóz G6; SkarŻyw 16.

[jaka] myśl przeciw komu (1): ieśliś oycowſką myśl przećiw dźiatkóm twoim Wyzuł ZawJeft 40.

W połączeniach szeregowych [w tym w tłumaczeniu lub nawiązaniu do Matth 22/37, Mar 12/30, Luc 10/27 (13)] (48): OpecŻyw 5; RejPs 220v; Będźiéſz miłowáł pana Boga twego ze wſzyſtkiego ſerca ſwoiego i ze wſzyſtkiei duſze twoiéi ze wſzyſtkiéi myśli (marg) vmyſłu (–) twoiéi [in toto corde tuo et in tota anima tua et in tota cogitatione tua] MurzNT Matth 22/37; RejWiz 157v; BibRadz Luc 10/27; BielKron 45, 100v; Mącz 271d; począwſzy od głowy/ w ktorey Duchowne ſpráwy/ á iáko Anyelſkie/ Rozum/ Myśl/ Dumánie/ Pámięć/ Wola. SienLek 28v; á Narodowi ſwemu Polſkiému/ cáłym ſercem/ cáłą duſzą/ y cáłą myślą/ wiernie ſłużąc. OrzQuin A2v; LeovPrzep A3; GórnDworz Cc3, Ll [2 r.], Ll3v, Mm2 [2 r.]; HistRzym 51v; áby mogli ſwiátu co nowego poſtánawiáć/ á ozdabiáć/ á zacnie tym wyſtáwiáć myſli/ ſerce/ y ony rozumy ſwoie. RejPos 187v, 23, 34v, 116, 134, 160v (12); RejPosWiecz2 94; RejPosWiecz3 99; KuczbKat 415; RejZwierc 195v; WujJud 106v; Toć ſą wdźięcżne przynęty/ [...] ktore ſmysły ludzkie głaſzcżą/ ćiáłá zápaláią/ myśli zábawiáią/ rozum mamią/ á wolą pod moc y pánowánie ſwe podbijáią [quae sensus hominum deliniunt, corpora inflammant, cogitationes occupant, mentes fascinant, voluntatem et imperio et ditioni suae subiugant]. ModrzBaz 53v; ModrzBazBud ¶6; SkarŻyw 317; ReszPrz 110; ArtKanc F10; GrabowSet P; OrzJan 135; okrom inſzych rádośći/ ktorych oko nie widziáło/ vcho nie ſłycháło/ á myśl ludzka ich nie ogárnęłá [quod oculus non vidit, nec auris audivit, nec cor hominis ascendit Vulg 1.Cor 2/9; Czego oko nie widźiáło/ y vcho nie ſłyſzáło/ y w ſerce człowiecze nie wſtąpiło WujNT] LatHar 681, +++, 152; WujNT Luc 10/27, Matth 22/37, s. 888.

W przeciwstawieniach: »myśl ... ciało (3), postaw(k)a (2), język, ręce« (7): BierEz P3; (iako piſze Euripides) iż tilko ięzikiem przyſiągł gdyż myſl zoſtała prożna przyſięgi BielŻywGlab nlb 10; RejWiz 76; myſlą thylko chcą [ludzie] w nowym żywocie chodzić/ á ciáłem vſtáwicżnie dyabłu ſłużą. RejPosWiecz3 98v; SkarŻyw 150; Niech ſie tym ćieſzy/ że mię ma w niewoli/ Ręce mógł zwięzać/ myśli niezniewoli. KochFrag 24; LatHar 603.

W porównaniach (8): A iák zduńſkye nacżynie potrzeſz myſl záplotłą LubPs B2, gg2; Bowiem myſl bez rozumu iáko łodź ná wodzye/ Iáko wioſło vpádnie/ wnet iey być w przygodzye. RejWiz 29v; Ale w tych Dyabli ſą/ y przemiennoſć iáwna/ kthorych myſl y ſerce odmiáną ták ſye kręći/ iáko Kurek od wiátru na Koſćiele. OrzList d4v; Piec doświádcza naczynia gárnczárſkiego/ á człowiek bywa doświádczan w myſli ſwoiey [in cogitatione illius]. BibRadz Eccli 27/5, Eccli 27/4; áby ſercá y myſli náſze/ były iáko śkło przezrocżyſte przed Máyeſtatem iego. RejPos 181v, 334v.

Frazy: »myśl unosi (a. uniesie) [kogo]« = usposobienie, natura czyja powoduje kim [szyk zmienny] (5): vmiey [...] chociay cie myſl vnoſi rozumem powciągacz RejJóz F; RejWiz 129v; RejZwierz 57v, 101v; efferor animo, Yeſtem roſpuſtnym/ vnośi mie moyá mysl/ buyam. Mącz 399b.

»[komu] się na myśli zdaje, myślom [czyim] się zdaje« [szyk zmienny] (2 : 1): RejWiz 9v; Zápomniałem byś ma corká byłá/ ále mi ſie zda záwżdy ná myśli iże ieſteś mą żoną HistRzym 7v; WujNT 180.

Zwroty: »brać (a. wziąć) (sobie) na myśl, w myśl« = considerare et animo colligere, mente conspicere, notare, proponere ante oculos, in animis signare, sorbere animo Mącz [szyk zmienny] (6 : 2): BielŻyw 27; BielKom C3v; Proponere periculum ante oculos, Wziąć ſobie ná myſl niebeſpieczność. Mącz 311c; Aliquem mente conspicere, Obáczáć co w kim leży/ bráć ſobie kogo ná myśl. Mącz 405c, 187c, 250, 392a, 402d.

»w myśli się broić; myśl się broi; myśl brojna« = mąci się, kłębi się w głowie (2; 1; 1): (did) Poſeł powieda yż to iuż proſnie rozmyſli (–) Iużczi prozno bracza moy Teraz ſię bledna myſl broy Dawno ſię było rozmjſlaċ Niż gdy yuż Cżás od powiędaċ RejKup y7v; ſprzećiwnicy moi/ Ktorym ſie złość bez przeſtánku záwżdy w myſli broi LubPs F4v; RejWiz 34v; ArtKanc R19.

»by(wa)ć, stać się [jakiej] myśli; mieć myśl [jaką]; chodzić w [jakiej] myśli; myśl [jaka] jest [u kogo]; [kto] [jakiej] myśli, z [jaką] myslą« = być jakim [szyk zmienny] (135 : 2; 22; 2; 2 : 39 : 3): BierEz G4, Q3; FalZioł V 51 [2 r.], 65, 65v, 66, 71v; BielŻyw 71 [2 r.], 145; Abowiem oni znádętemi myſlami [...] wiele kroć żártownie nágrawáią mię RejPs 179, 37v, 47v, 79v, 176v, 190, 198; RejRozpr I4v; RejJóz B4v, G4, G5, I4, I8 (11); MurzHist I; BielKom F8; GliczKsiąż C2v; LubPs gg4v; RejWiz 4v, 16, 17, 35, 35v (9); Leop Iudic 5/15, 16, Prov 28/14, Act 27/22, 25, 36; RejFig Aa7v, Dd3; RejZwierz 2, 10v, 34, 64, 67v, 70v, 131; Co vſłyſzawſzy/ záfráſowal ſię/ y był złey myſli [confusus est et deficiebat] że ſię nie ſtáło nád Izráelem iáko on chćiał BibRadz 1.Mach 4/27, 1.Reg 1/15, 18, 25/36, 2.Reg 13/28, Prov 14/17 (17); BielKron 80v, [842], 85v, 100v, 129 (11); Laborat ambitione Wyſokiey myſli yeſt Mącz 180d; Musice, Weſoło/ Ochotnie. Musice vivere, Cziſtey myſli záwſze być. Mącz 238c, 10b [2 r.], c, 39b, 53b, 182d [2 r.] (35); OrzQuin P4 [2 r.]; Prot C4, D2; SienLek 30; GórnDworz G4v, K, O2, P4v, P5 (8); HistRzym 23v; RejPos 135, 200; BielSat G3v; KuczbKat 310, 405; RejZwierc 13 [2 r.], 54, 72v, 74, 86 (23); BielSpr 69; áby wiedząc o tych przyſięgach pewnie ktorym vwierzyli/ byli [przodkowie nasi] dobrey y beſpiecżney myſli [laetarentur]. BudBib Sap 18/6, 2.Reg 13/28, Tob 11/10; BudNT Act 21/25, Philipp 2/19; CzechRozm 1v; PaprPan O4; ModrzBaz 7, 116; Bog pomoż żeś tákiey myśli y ták mężny/ nasławnieyſzy Fricżu ModrzBazBud ¶5; iſz drudzy weſołey nigdy myſli niemieć/ y iáko w iákiedy kordyáce boleć á wzdycháć á ſerca trzęśienia z przeſtráchow ćierpieć muſzą SkarŻyw 293, 90, 171, 173, 188, 201 (9); StryjKron 482; KochFr 73; WerGośc 230 [2 r.]; KochPam 82; Wſtań: dźiś dźiéń/ którégoś ſye ty vrodźiłá/ Rzecz nieſłuſzna/ ábyś weń myśli ſmętnéy byłá. PudłFr 73, 20, 74; GórnRozm A4; KochProp 11; Magnanimus – Spaniałego vmisłu, wielgiei misli, qui magni est animi. Calep 629b; GórnTroas 68; OrzJan 34, 118; WujNT Luc 12/19, s. 261, Act 27/22, 25, Philipp 2/19, Apoc 11/10; KlonKr F; Wrodźłeś ſię płćią [...] w niego/ Dał by to BOG byś teſz miał myśl iego. Byſmy ćię teſz Oycem wſzyſtcy zwáli RybWit C2v.

»(być), leżeć na myśli« [w tym: komu (7)] [szyk zmienny] (8 : 1): BierEz Q3; MurzHist Gv; RejKup f4v; bowiem byłá [Jadwiga] [...] ſmowioná zá Gwilelmá Rákuſkie kſiążę/ przeto iey był pierwey ná myſli. BielKron 380v; Agito Vſtáwicznie czinię/ Myſlę záwżdy o tym/ záwżdy mi to ná myſli leżi. Mącz 6b; GórnTroas 46; GosłCast 63; KlonWor 15, 48.

»z myślą czekać« = spodziewać się (1): iną rzecż vſłyſzał/ niż thá/ ktorey z myſlą ſwą cżekał GórnDworz S2v.

»myśli kłaść (a. przykładać, a. przyłożyć), przydać, sadzić« [w tym: ku komu, ku czemu (6), do czego (1)] = addere Vulg (8 : 1 : 1): BielŻywGlab nlb 11; Y toć wielki członek cżnoty Gdy kto myſl z prawey ochoty Ku drugiemu wiernie kładzie (marg) Z wiernym ſie wiernie żachować (–) RejJóz E7; LubPs Rv; ſłuſzne rozeznánie. Co wżdy obráć lepſzego/ á k cżemu myſl ſádzić RejWiz 47; Leop 2.Reg 5/22, Ps 76/8; y przydałem ktemu myſli ſwoie/ ábych poznáł mądrość/ náuki/ ſzaleńſtwo/ y błędy [Et dedi cor meum ad sciendum PolAnt Eccle 1/17]. BielKron 79; GórnDworz Mm4v; RejPos 23, 262v.

»mieć, nosić, obracać na myśli; mieć, zachować w myśli; mieć myśl [w czym]« = myśleć, pamiętać o kim, o czym; animo intueri Mącz; mentis et animi habere Modrz (13 : 1 : 1; 5 : 1; 1): FalZioł IV 54a; od człowieka zuchwale złoſćiwego/ ktory nic ſluſſnego nienoſi námyſli ſwoiey iedno vmyſl iego záwżdy ſie ſćiąga ku roſtyrkowi. RejPs 207v; o tych mieyſcach ktorem wątpliwie w ſwey myſli záchował v ſiebie/ áżem ie ſwą nogą przemierzył BielKron 455v; Meditabundus perpetuo incedit, Záwżdy ma coś ná myſli. Mącz 213a, 412b, 442a, 468a, 486b; RejAp 35; HistRzym 7v, 30v; KuczbKat 290, 340; A to comći vcżynił/ ná myſli obrácay. HistHel C4v; ModrzBaz 87v; nie ma Bóg w myśli niczyich złośći. KochPs 16, 35; SkarŻyw 52, 225, 263; KochWr 23; GosłCast 57.

»objaśnić, oświecić (a. oświecać), otwarzać (a. otworzyć) myśli; myśl się otworzy; myśl oświecona; myśli oświecenie« [szyk zmienny] (6 : 6 : 3; 1; 1; 1): RejWiz 34v [2 r.]; To ſie tám rozum oſtrzy/ á wſzytko ſie ſporzy/ To ſie iuż tám wierna myſl/ káżdego otworzy. RejZwierz 134v; iż im Pan obiáſnił myſli á ſercá ich iż go práwie poználi RejPos 116v, 110v, 116, 142v, 145v, 151 (12); KuczbKat 80; ArtKanc H6; Ziednay [Matko Boża] win zgłádzenie/ Myśli oświecenie: Przygod oddalenie LatHar 405.

»myśl(i) obrocić (a. obracać); z myślą, myślą się obrocić« [w tym: do kogo, do czego (4), ku komu, ku czemu (4), na co (4), w kogo (1), za czym (1)] = skierować swoje zainteresowanie na co [szyk zmienny] (14; 2 : 1): RejPs 145v; na ktorąkolwiek stronę mislią ſwoyą sye obroczymi wſzedi trudnosczy y niebeſpeczenstwa LibLeg 11/40v; LubPs Rv marg; A gdy ſobie [Jonatan] pokoy z nieprzyiacielem vcżynił/ myſl ſwoię wſzytkę obroćił ku kościołowi Bożemu/ iákoby gi mogł co nalepiey wyſtáwić/ y vcżynił temu doſyć BielKron 88; GórnDworz Aa4v, Cc3, Ee8; RejPos 23; KuczbKat 410; RejZwierc 178v; Abyſmy weźrzawſzy ná obraz/ myśl do Páná Bogá obracáli. WujJud 50v; SkarŻyw 258, 470; LatHar 1, 278; SkarKaz 639a; SkarKazSej 707b.

»myśl(i) odwieść (a. odwodzić) itp.; myśl odciąga się itp.; obrocić się, odnosić się myślą; myśl odwodzi [kogo]; uwieść [kogo] od myśli [jakiej]; myśli odwiedzienie itp.« [w tym: od kogo, od czego (20); odwieść a odchylić (1), myśl się nie unosi ani nie nachyla (1)] = przesta(wa)ć myśleć o kim, o czym; (s)powodować unikanie czego [szyk zmienny] (12; 4; 1 : 1; 1; 1; 2): Spraẃ to [...] pánie áby ſie nigdziey indziey od ćiebie nieodćiągáłá myſl moiá RejPs 185v, 121; Thak ſzie obrocz odnyey wſchithka myſlą wſchithką wyara LibMal 1544/85v; odwroć maluczko myſl twoię od grzéchu ſwoiégo/ ſpuśc śię wſzyſtek na obietnicę Bożą MurzHist F; LubPs Rv, aa4v; RejWiz 134; BibRadz I 346; LeovPrzep E4; RejPos 217v; RejZwierc 147, 150v, 178; Ochozyaſz/ [...] W tey ſproſnośći pogáńſkiey/ iż báłwány chwalił/ A ſwą myſl y też ſerce/ od Bogá oddalił. HistHel D2v; bo bywáią [przedmowy] cżynione [...] dla ziednánia łáſki v ſędźiego/ á iego myśli od prawdy odwiedźienia [eiusque mentis a veri cognitione avertendae ... causa] ModrzBaz 94; ReszList 156; LatHar 144, 675; GosłCast 39; SkarKazSej 673a.

»myślą ogarnąć itp., ogarniony, zbrodzony; w myśl pojąć; ogarnąć myśli; myśl obejmie itp.« = rozumieć; depingere cogitatione, percipere sensibus Mącz; verba cogitationis percipere PolAnt [szyk zmienny] (4 : 3 : 2; 1; 6): y ktorego Tron ieſt myſlą nie ogárniony [cuius thronus inaestimabilis]/ y ſlawá nie poięta Leop 4.Esdr 8/21; BibRadz Iudith 8/10; Non cadit sub oculos, nec sub sensum. Nie może tego oczima oględáć/ myſlą ogarnąć. Mącz 28d; Depingere cogitatione, ná vmysł wziąć/ myślą poyąć. Mącz 300b, 37a; GórnDworz L1; KuczbKat 110; Y znákow chęći przéćiw człowieku. Myśł nie ogárnie/ ięzyk nie wymowi tego/ Niemáſz/ o pánie/ tobie rownego. KochPs 59, 210; SkarŻyw 3; W ten cżás okiem vyźrzę/ cżego myśl nie może Dośiądz GrabowSet S, N4v; LatHar 380, 681; To w myśl poiąć ſtátecznie: nie ſámému ſobie/ Człowiek ſie ná świát rodźi GosłCast 43, 50.

»w myśli pleść, na myśli wić« (1 : 1): WisznTr 9; cóż on wié/ co ná myśli wiie. GosłCast 27.

»pod(aw)ać w myśl, do myśli, myśli; k(u) myśli, do myśli przypuszczać; myśl puszczać [do czego]; myśli [czyjej] przekładać« = dare in mentem PolAnt, Vulg [szyk zmienny] (3 : 1 : 1; 2 : 1; 1; 1): RejPs 114v; Nie przypuſzcżay k myſli ſwey/ plugáwey ſtárośći BielKom Ev; RejWiz 138; BibRadz Hebr 8/10; A Pan Bog podał rádę w myſl ſtárcá onego HistLan Cv; ReszPrz 95; LatHar 216, 376; WujNT Hebr 8/10; y w tym zgrzeſzyſz/ y ludźiom nieco złego do myśli podáieſz. SkarKaz 384a.

»poddać, podłożyć myśl [komu a. pod moc czyją]« [w tym: poddać a podłożyć (1)] = ulec, spowodować czyją uległość; dare animam alicui PolAnt [szyk zmienny] (4 : 1): BibRadz Eccli 9/2; Rácżże ty ſam wſzytki zburzone myſli/ á rozumy nád wolą thwoię wynioſłe/ poddáć á podłożyć pod moc prawdy twoiey RejPos 90; BudBib Eccli 9/2; GrabowSet D2.

»podnosić (a. podnieść, a. wznosić) myśl; myślą się zanosić (a. zanieść, a. podnieść); z myślą się podnieść (a. unosić); podniesienie (a. podnoszenie) myśli; myśli są podniesiony; myśl (się) unosi (a. unasza, a. musi się unosić)« [w tym: ku komu, ku czemu (9), do kogo, do czego (6), na co (5), za czym (3), nad co (1)] = kierować swoje zainteresowanie ku komu, ku czemu [szyk zmienny] (11; 4; 2; 4; 1; 4): RejPs 35v; BielKron 108; RejAp 95, 111v; A ieſliże ſie też omylnie vnośi myſl á ſumnienie twoie zá márnym ſwiátem RejPos 30v, 313v, 351; będźie Pleban vczył/ kiedy to imię OCIEC ludźie vſłyſzą/ iż ku wyżſzym táiemnicam ſwoię myśl máią podnośić. KuczbKat 15; RejZwierc 20, 147; WujJud 206v; MycPrz I [A3]v; SkarŻyw 235, 471, 510; ArtKanc E20v; Krotkie podnieſienie myśli ku P. Bogu LatHar 50, +6, 3, 177, 489, 580 (9); GosłCast 68.

»podnosić myśli, w myślach się podnosić [przeciwko komu, przeciwko czemu]« = buntować się (1 : 1): áby ſie obaczáli ẃczás á niepodnoſili myſli ſwych przećiw bogu RejPs 110v, 200.

»(po-, u)stanowić (a. postanawiać), zachować myśli [w czym, a. na czym, a. jak]; myśl postanowiona; w myśli stanowić [co]; w [jakiej] myśli postanowiony; myśl tkwi w [jakim] postanowieniu« [szyk zmienny] (13 : 2; 5; 1; 1; 1): racz wſtałoſci zachowac myſli naſſe aby łagodliwoſci ciała naſſego [...] nas nie vwiodły RejPs 193v; RejZwierz 133; RejPos 90, 112, 119, 120, 170v; á poſtánoẃ iuż ſtáthecżną á vważną myſl ſwoię/ nie dáy ſie iáko ſłábe drzewo kołyſáć ledá wiátrowi RejZwierc 179, 17v, 23, 86, 88, 103 [2 r.] (14); Záraz też [przygotować się do modlitwy] w myśli twoiey ſtánowiąc/ o co prośić maſz/ ábo zá kogo modlitwę cżynić maſz. LatHar [+9]v; W iákim myśl złym lub dobrym tkwi poſtánowieniu RybGęśli C3v.

»przyjść (a. przychodzić, a. wchodzić), wpaść (a. wpadać, a. przypaść), ście na myśl; do myśli przyjść; wpaść w myśl; myśl przychodzi [ku czemu]« = in mentem venire Mącz, Modrz; ascendere in a. super cor Vulg, PolAnt [szyk zmienny] (34 : 9 : 1; 2; 2 : 1): BierEz O3; A wtem przeſtráchu nic mi inſſego namyſl nieprzyſzło iedno vćiec ſie o wſpomożenie ku pánu ſwemu RejPs 170v; GliczKsiąż K6v; Leop Is 65/17; BibRadz Ier 3/16, II 27c marg; Obversatio, Obieránie ſie w czym/ lnienie/ ście/ lezienie czego ná myśl álbo wicie/ plecienie czego ná oczu Mącz 488b, 80c, 216b [2 r.], 223c, 344a, 352c (11); RejAp 14; GórnDworz B4, H6, H6v, M2, P2v (9); RejPos 63; HistLan D4; RejZwierc 170; przychodźi mi to ná myśl [subire cogitatio solet animum]/ iáko ſię to ſtáło ModrzBaz 102, 29v; KochPs 113; SkarŻyw 81, 235, 290, 300; ReszHoz 127; KochPieś 19; KochWr 37; ActReg 136; GostGosp 36; GórnTroas 10; GrabowSet A2; WyprPl A2v; gdy ſię modlę/ wpada mi ćmá rzecży ćieleſnych ná myśl? LatHar 603; WujNT Act 7/23; To iáko mi do myśli przyſzło? dopiero mi Sámá rzecz przzypomniáłá [!]. CiekPotr 79, 58.

»przywodzić (a. przywieść, a. zwieść, a. uwodzić) myśl [czyją]; zwieść [kogo] z myśli [jakiej]; myśl (u)wiedzie (a. uwodzi) [kogo]; myśl [co] w serce [komu] wwodzi; dać się [jakiej] myśli uwodzić« [w tym: do czego (4), na co (4), z czego (1), ku czemu (1)] = kierować umysł na co [szyk zmienny] (7; 1; 3; 1; 1): RejPs 89, 189v; RejWiz 76v, 135v; BibRadz II 57a marg; RejPos 72v; Byś do końcá dopłynął [...] A myſl ſwą poſtánowił w nadobney ſtałośći/ Aby cie nie vwiodłá w ciemne omylnośći. RejZwierc 180, 70, 86; SkarŻyw 487; GrabowSet E2; coby mogło myśli y poddáné ſtron przerzeczonych [...] ku zwádom y nienawiśćiam przywodzić [quod possit mentes ad lites et odia ... provocare JanStat 855] SarnStat 1078; GosłCast 34.

»przywodzić (a. przywieść) na myśl, na myśli rozwodzić« [w tym: komu (7)] = przypominać co, powodować myślenie o czym; ponere in corde PolAnt [szyk zmienny] (9 : 1): ILekolwiek ſobye namyſle [!] przywiodę ſlowá roſkazánia twego RejPs 183; BibRadz Act 5/4; ábowiem iáko on dom/ ábo pierſcionek/ przywodzi ná myſl tho/ co ták bárzo miło wſpomináć GórnDworz H7; RejPos 25v; gdy mu ono Cżárt co ſłyſzał wſerce wbijał/ ná myſli rozwodził/ y trudną mu pokuſę cżynił. SkarŻyw 166, 14, 249, 571; LatHar 80; PaxLiz B2.

»(roz)dwoić, targać, na dwoję broić, rozerwać myśl; myśl się rozrywa; roztargnienie myśli, na myśli; roztargniony w myślach, na myśli; rozerwana myśl« = distrahere animum Modrz [szyk zmienny] (5 : 2 : 1 : 1; 1; 2 : 1; 2 : 2; 11): RejKup e6, g4v, q3v; LubPs hh; A coż ty maſz vcżynić gdy w tym śrzodku ſtoiſz/ Rozumiem iż w tym ſobie ná dwoię myſl broiſz. RejWiz 134v; RejZwierz 6; LeovPrzep A3; Rozdwoioney ſą myſli/ ſtąd poddáni ſtráchom/ Iedni Moſkwi przychylni/ drudzy náſzym Láchom. BielSat G3v; RejZwierc 106v [2 r.], 179, 180 [2 r.], Aaa4v; ModrzBaz 68v, 97; KochPs 81; Iużem [...] ćięſzko ſtrwożony y ná myſli z tárgány ieſt. Nieprzyiaćiel ſkuśił mię ćięſzko teſknośćią do rodzicow SkarŻyw 134; á gdy ſię myſl do wiela ſpraw rozrywa/ do żadney w oſobnośći potężna niebywa SkarŻyw 213; Rádził ſię ztym inych zakonnikow: ále iedni ták mowili/ drudzy owák. y będąc ná myśli rozerwánym/ od ſamego Páná Bogá miał náukę przez ſen SkarŻyw 471, 56, 74, 397, 582, 593; KochFrag 43; rácż mi odpuśćić miłośćiwie oźiębłość moię/ y rozerwáną myśl moię: á niedoſtatki niedoſtoyney modlitwy moiey LatHar 50, 663.

»rozważyć itp., rozważany, rozmyślanie w myśli(-ach); na myśli rozbierać itp.; myśl rozważy itp.; rozważać myślami; myślą rozbieranie; myśli roztrząsanie« = mente pertractare Vulg; dicere in corde PolAnt; agitare in pectore Modrz; speculatio Mącz; mentis cogitatio Modrz [szyk zmienny] (8 : 1 : 2; 3; 3; 1; 1; 1): Czożby kolwiek powiedać chciał pirwey na myſli rozważ. BielŻyw 44; RejPs 206; Leop Nah 1/11; Myſl moiá rozbieráłá to ſámá w ſobie [animam meam direxi ad illam]/ y rozwazałem ſobie ſpráwy moie. BibRadz Eccli 51/24, Deut 18/21; Mącz [407]a; ábychmy to tylko rozmyſláli w myſlach ſwoich/ álbo tylko ſłowy roſpámiętywáli tę ſwiętą á niewinną śmierć tego tho Páná ſwoiego RejPos 87v, 6, 125, 131, 173v, 194 (10); ModrzBaz 39, 88; LatHar 22, 333.

»schodzić (a. zejść) na (dobrej) myśli« = tracić dobre samopoczucie [szyk zmienny] (3): Despondere animum, Wątpić/ roſpáczáć, zeyść ná dobrey myśli. W klatkách zámknieni poſpolićie rádźi ſchodzą ná myśli y zdycháyą. Mącz 410a, 182d.

»w myśli schować (a. zachować), zachowany« = pamiętać, mieć na uwadze (2 : 1): BielŻyw 11; Aby zakon Páná ſwego w myſli ſwey záchował LubPs Bv; BielKron 63.

»myśl skłonić (a. nakłonić, a. przykłonić) itp., z [jaką] myślą przykłonić się, myślą się garnąć; myśl ciągnie (się) itp., jest skłonna (a. skłoniona)« [w tym: do kogo, do czego (11), ku komu, ku czemu (8), na kogo, na co (2)] = dare animam alicui PolAnt [szyk zmienny] (16 : 1 : 2; 6 : 3): Myſl ludzſka od przyrodzenia z żądzi ſwey kudobremu ſie zchyla BielŻyw 170; RejPs 156v; RejKup n2v, ſ3v; Wſſákżem ſie ya odwyeść nye dał od zakonu twego/ Owſſemem ſie z wyerną myſlą przykłonił do nyego LubPs cc, F, L2; RejWiz 78v, 134 [2 r.]; BibRadz Eccli 9/6; KochSat A2v; Drudzy do Goſpodárſtwá wſzytkę myśl ſkłónili/ A w pieniądzách nawyżſzé dobro położyli. KochZg A3v; Si qui mente aetate studiosi venandi fuerint Yeſly kogo z młodu ku mysłiwſtwu mysl ciągnie. Mącz 105a; Záſię bacżąc [dworzanin] myſl páńſką ſkłonną ku cżemu nieprzyſtoinemu/ iżby ſmiał przećiwko temu mowić GórnDworz Ee3; RejPos 46, 239; BudBib Eccli 9/6; BiałKaz K2v; KarnNap D2; áby ſię nie wdawáli w proznowánia [...] y wſzytką myślą do tego ſię gárnęli [omni animi contentione eo contendant]/ áby zacność y pożytki Rzecżypoſpolitey w cáłośći záchowáli. ModrzBaz 106v; KochPs 56, 126; SkarŻyw 76; StryjKron 707; LatHar 1; SarnStat 18; SzarzRyt A3v.

»z myśli [kogo, co] spuścić (a. spuszczać, a. wypuszczać), wybić; myśl [z kogo] spuszczać« = przesta(wa)ć o kim, o czym myśleć, zapomnieć [szyk zmienny] (5 : 2; 1): wybij zmysli twyi takowé mniemanie MurzHist F; GliczKsiąż N2; BibRadz II 64c marg; gdyżem oglądał tego s ktoregom nigdy myſli nie ſpuſzcżał. BielKron 18; SkarŻyw 29, 508, 569; Zadna chwilá tá nie byłá/ Zebych ćię z myśli ſpuśćiłá KochSob 60.

»struchleć na myśli« = przestraszyć się (1): gdy były ſtruchláły ná myśli [dum mente consternatae essent Vulg Luc 24/4; gdy ſie ſercem zátrwożyły WujNT] z tego. MWilkHist G4v.

»myśl trapić itp.; na myślach udręczony; zafrasowana (a. sfrasowana, a. frasowna) itp. myśl; troszcze (się) itp. myśl; (u)trapienie itp. myśli« [w tym: utrapioną myśl frasować (2), myśl spracowana, stroskana (1), utrapi [kogo] troskliwa myśl (1)] = amaritudo animae, confractio a. passio spiritus PolAnt [szyk zmienny] (11; 1; 31; 2; 3): ábowiem ſtára ſie człowyek ſprzećiwnik moy/ áby vſtáwicznie nagráwáiąc mię dręczył myſl moię. RejPs 83, 26v, 50, 140; RejJóz D2v; RejKup p7; BielKom E3, F4v; Ták mye ſrodze vtrapiłá troſkliwa myſl moiá LubPs bb6, R4v; Lepſſa ieſt garztká z odpocżynieniem/ niżli pełne obyedwie ręce z pracą y z vdręcżenim duſſnym myſli [cum labore et adflictione animi; z pracą y z vdręczeniem myśli WujBib]. Leop Eccle 4/6; Y przydáło ſię [...] iż vmyſł moy był znowu zfráſowány/ [...] Abowiem był zapálon wielce duch moy á myſl moiá była ſćiśnioná [anima mea anxiabatur Vulg]. BibRadz 4.Esdr 6/37, 1.Reg 1/15, Eccle 1/14, 17; BielKron 79v, 80v, 209v; GórnDworz Hh2v; RejPos 129v, 335v; Abowiem fráſowna myſl á ku cżemu dobremu przygodzić ſie może? RejZwierc 87, 86, 87v marg, 106v, 155, 173, Bbb3; gdyby to naſzy chćieli bácżyć á ſtáráć ſie o tho pilnie/ iákoby ſwey myſli nie trápili á nie byli miedzy nádzieią á boiáźnią BielSpr 60; BudBib Eccli 4/6; KochTr 14; Ten rym niegłádki/ zkąd byś ſercá mego Fráſunk poznáłá/ y myśl vtrapioną KochFr 74; WisznTr 5; KochPieś 39, 48, 53; ZawJeft 7, 48; GrochKal 8, 10; Phil P3; OrzJan 35; GosłCast 19, 41, 69.

»myśl trwożyć itp.; na myśli, w myślach się (za)trwożyć; myśl zatrwożona itp.; zatrwożenie w myślach« [w tym: strwożona a bojaźliwa (1)] (5; 1 : 1; 8; 1): Cieſz ſie kazdy cżym możeſz a myſli nicz nie ſtraſz RejJóz I5; BielKom C7v; LubPs N, ee4v; iż ſie ludzie około niego zábawiáli/ á trwożili ſie w myſlach ſwoich RejPos 9, 126, 257v, 291; Y co ieſt cżłowiek z vſtráſzoną myſlą/ Iuż thám przypadki wſzytko we łbye ſkryſlą. Státecżny vmyſł ſercá poważnego/ Iuż ſobie nie ma nigdy nic ſtráſznego. RejZwierc [213], 138, 144 [2 r.], 176; SkarŻyw 348; vważ złość twoię/ przeraź ſtráchem myśl twoię. LatHar 148.

»udać myśl(i); udać się myślą, z myślami, na [jaką] myśl, za [jaką] myślą; [czyja] myśl się udała« [w tym: na co (3), za czym (3)] = zmierzać do czego, kierować się czym [szyk zmienny] (5; 1 : 2 : 1 : 1; 1): iáko niewiernicy opuśćiwſzy Páná Bogá/ vdáią myſli ſwe zá ſproſnymi báłwány LubPs Z6v, P6; RejWiz 134v, 135v; Dare se iucunditati, Vdáć ſie ná dobrą myſl Mącz [176]b; RejAp 11; iż wſzytká myſl ich vdáłá ſie zá oto tymi widomemi przypadki ſwiátá tego. RejPos 6, 57v, [278], 330; Trudno nagle porzućić miłosć záſtarzáłą/ Trudno/ lecz ſię iuż ná to vday myślą cáłą. KochFr 108.

»myśl(i) (u-, s-, o)krocić, (u)skromić, złożyć, powściągać; zawściągać od [jakich] myśli; w myśli powściągliwy; powściągliwość myśli; myśl ukrocić się nie może« [w tym: skromić a krocić (1)] (10 : 5 : 4 : 2; 1; 1; 1): FalZioł IV 48a; RejPs 211v; RejJóz O7; Bo tę twoyę vporną myſl záwżdy Pan chce ſkroćić LubPs B6v, H3, Kv, hh3v; Toć ſie ieſzcże moiá myſl vkroćić nie może. Cżytałem iuż Poety/ mawiał s Philozophy/ A przedſię ieſzcże v mnie rozum bárzo płochy. RejWiz 81v, 179; RejZwierz 7; RejPos 70v, 224, 313, 355v; HistLan F4; RejZwierc 236v; WujJudConf 209; Dobrzeć było w vgodzye złożywſzy myſl hárdą/ Ná co inſzego ſchowáć ſwoię zbroię twárdą. PaprPan Ff3v, Hv, Ff3v; Oczko 24; KochFr 96; SkarKazSej 673a.

»uniżyć (a. uniżać, a. zniżyć), lżyć, skruszyć, tępić, upokorzyć myśl; uniżona itp. myśl« [w tym: lżyć a tępić (1)] [szyk zmienny] (7 : 2 : 1 : 1 : 1; 11): RejPs 76v; Gdy obączy [kto] ſwoy wyſtepek Mą byċ do ſlug iego [Boga] prętek. A wtem ſwą myſl vpokorzyċ Y ſloſc wſwem cziele vmorzyċ. RejKup k6v; ten Pan ktory ludzi tu wſſytkyego vcży/ Skruſſy wáſſe prożne myſli LubPs V3v; ábychmy z nabożnemi á vniżonymi myſlámi [...] do ciebie Bogá á Oycá ſwego záwołáli RejPos [203], 4, 14v, 48, 132v, 186 (16); RejZwierc 257v; ReszList 152; GrabowSet S4v.

»unosić (a. unieść) myśl; myśl (się) unosi, nachyla; dać się myśli unosić« [w tym: od kogo, od czego (6); unosi się, nachyla (1)] = przesta(wa)ć myśleć o kim, o czym [szyk zmienny] (3; 2 : 1; 1): aby nas myſli naſſe nic nie vnoſili od ſwiętey woley twoiey RejPs 107v; LubPs R; RejPos 40v; Nie vnośże nic ſtátecżney myſli od Páná ſwoiego RejZwierc 176v, 103, 147.

»upaść w myślach; upadła (a. zapadła) myśl; upada myśl« = concidere in oculis suis PolAnt [szyk zmienny] (3; 5; 2): A gdy wſpomionę to vćiążenie wyſtępkow moich/ vpáda mi myſl moiá RejPs 57, 57v, 159; LubPs B4v; BibRadz 2.Esdr 6/16; GórnDworz B7; Duchá ſwoiego ſwiętego/ ktory ieſt práwy pocieſzyciel wſzytkich vpádłych myſli ludzkich RejPos 129v; KuczbKat 310; RejZwierc 54; BudBib 2.Esdr 6/16.

»myśli u(s)pokoić; w myśli uspokoić; myśl uspokoj(o)na (a. spokojna), nie rozdwojona; spokojenie myśli; spokojny na myśli« [w tym: nie rozdwojona uspokojona (1)] [szyk zmienny] (8; 1; 7 : 1; 1; 1): RejPs 67, 98; A prze miłoſierdzie twoye [Boże] Vſpokoy już myſli moje A ſwym okiem miłoſcziwym Dayze pokoy yeſcże żiwym RejKup p3v, g4v [2 r.]; LubPs I4v; Bo gdy k złemu nie poydzyeſz iuż Pan znaydzye drogę/ Zeć w myſli vſpokoi onę márną trwogę. RejWiz 134v; GórnDworz Ff7v, Hh2; RejPos 34v; RejZwierc 106v, 136v, 231; SkarŻyw 412; KochTr 14; GórnRozm A4; z niego [tj. duchownego rozmyślania] wzgárdá świeckiey márnośći [...] vſpokoienie rozerwáney myśli vſtáwicżne LatHar 663, 254.

»myśl (u)weselić [a. rozweselać, a. uweselać), weselić się w myślach; myśl uweselona« [szyk zmienny] (4 : 1; 1): v weſeliſz myſl moię weſelem onych/ ktorzy ſtrudnego więzienia bywáią wyzwoleni. RejPs 46v, 29v; LubPs X6v; RejWiz 67v; RejFig Ccv; LatHar 596.

»w myśl wbi(ja)ć, wtrącać, wpijać się; w myśl, w myśli wpojony« (2 : 1 : 1; 1 : 1): LubPs A3; áby ty táiemnice [...] były w myśli y w ſercá Chrześćijáńſkie wpoione. KuczbKat 35; ktorzi w trącáią w ſercá y w myśli [obtrudunt animis et cogitationibus] ludzkie kśięgi y pieśni/ o ſproſnych miłośćiách ModrzBaz 53; SkarŻyw 372; LatHar 80, 259.

»wiercić się z myślą; myśl się wierci« (1; 1): bo ſie myſl wierći záwżdy do onego/ Cżemu ſie iuż przyucżył RejWiz 89v; RejZwierc 103.

»z myśli wyrazić, wygnać, wykorzenić, wypędzić« [szyk zmienny] (2 : 1 : 1 : 1): RejJóz E, F4; RejWiz 63; iż by pierwey ludzyem ná kazániu ty obrázy/ álbo ſłupy z ſercá á zmyſli/ przez Piſmo Swięte wygnáć BielKron 198; ReszPrz 55.

»wziąć (a. brać) przed się [jaką] myśl, w myśl sobie brać; myśl (N) [co] przed się bierze« [szyk zmienny] (3 : 1; 1): Iuż bierz przed ſię dobrą myſl a opuſc żalobę RejJóz K6v; RejZwierc 152v, 167; Póki zákwitła młodość ſtoi w ſwoiéy mierze Lekka myśl/ niepodobné rzeczy przed śię bierze: O ſtárośći nie myśli/ áni ná śmiérć pomni KochFrag 15; GosłCast 6.

»wzruszyć myśl; (w)zruszyć się (a. być wzruszony) w myślach, na myśli; wzruszą się, zaburzą się myśli; poruszenie myśli; wzruszona (a. poruszona), zburzona myśl« = zachwiać równowagę umysłu [szyk zmienny] (5; 2 : 2; 2 : 1; 2; 2 : 1): RejPs 71v, 81, 106, 155, 176v; MurzHist T2v; LubPs P3v, bb5v, ff2v; RejWiz 34v, 103, 128v, Dd3; gdy vſlyſſał Ionáthás tákowe ſlowá Apolloniuſá/ zruſſył ſie ná myſli [motus est anima; wzruſzył ſie ſercem WujBib] Leop 1.Mach 10/74; RejPos 58, 90; Bo tákowe rzecży zdádzą ſię być mowione nie vmyślnie/ ále ábo z potknienia ięzyká/ ábo znagłego myśli poruſzenia [quadam animi concitatione] ModrzBaz 98v.

»myślą się zachwycić; zachwycenie myśli« = zapamiętać się; mente excedere Vulg (1 : 1): y ia od oney trwogi/ y od záchwycenia myſli [a ... excessu mentis; z ... odeſzćia od pámięći WujBib]/ y od boiáźni wielkiey ocućiłem Leop 4.Esdr 12/3; WujNT 632 marg.

»zaćmić myśl; zaciemniała (a. zaćmiona), ciemna myśl; zamkniona jest myśl« [szyk zmienny] (1; 2 : 1; 1): RejPs 186; iáko ini pogáni poſtępuią w prożnośći vmyſłu ſwego. Máiąc myſl záćmioną [obscuratum habentes intellectum] BibRadz Eph 4/18; Oſwiećże ty ſam tedy náſz miły á wſzechmogący Pánie ty nędzne á ciemne myſli náſze RejPos 294v, 145v; RejZwierc 186.

»myśl zapleść, umieszać, uwikłać, zakręcić; myśl się (za)plecie itp.; myśl (za)mieszana itp.« [w tym: zapleść a uwikłać (1)] = zamącić rozum [szyk zmienny] (3 : 1 : 1 : 1; 6; 6): RejPs 106v; RejKup ſ3; LubPs B2; Powiedzże mi o cżymći ieſzcże ſie myſl kręći/ Abychći wżdy co przywiodł ku lepſzey pámięći. Bo poſpolicie bywa gdy ſie myſl zámieſza/ Záwżdy ſie co ponowi/ záwżdy przydzye inſza. RejWiz 35v, 6v, 7, 68, 85v; gdy bacży cżłowieká ktory myſl ſwą záplecie ſpráwámi nikcżemnego ſwiátá tego RejPos 313v, 289v; Abowiem co ieſt náſzpetnieyſzego y naſzkodliwſzego/ iedno myſl záfráſowána á záwikłána? RejZwierc 155, 20, 85, 85v, 218v, 227v.

»z myśli zejść, wypaść, wypłynąć; od myśli odpaść« [szyk zmienny] (3 : 2 : 3; 1): RejPs 179v; BielKom nlb 4, Bv; Mihi ante oculos dies noctesque versaris [...] nie możeſz mi z myśli zeyść Mącz 486b, 486b; KochPieś 8; niechayći to nigdy z myśli nie wypływa: iż wiárá náſzá/ więcey ſię wſpiera [...] ná świádectwie/ niżli ná rozumie. LatHar 380, 200, 560.

»myśl (po-, ze)psować, (prze-, s)kazić, (za)niszczyć, w niwecz obrocić, suszyć« [w tym: (za)niszczyć a (po)psować (2)] [szyk zmienny] (30 : 12 : 4 : 1 : 1): RejJóz D3, D4, G5v, I3v, I4, K8, N2v, O7; RejKup f2, h6v, L, m5v, v7v, x3, dd8; Nie iednákie [...] ſzcżęſcie/ wſzem ludziem pánuie/ Iedny z zyſkiem weſeli/ drugim myſli pſuie BielKom Bv, D8, F4, F8; Záwżdy nędzne ſerce moye mnye dobrą myſl ſuſſy. LubPs cc2v, aa4v; RejWiz 85v, 93v, 168; RejFig Ee3; RejZwierz 38, 110; OrzRozm O3v, R4; Mącz 52b; Téć ſą rzeczy Pánowie moi/ któré nam Polakom myśl káźić/ á ten świát ſpráwnie obrzydźić máią. OrzQuin Y4v; RejPos 201v, 227v; HistLan E3; RejZwierc 87, 87v, 153v, 154, 155, 190v, 225v; KarnNap A2; KochOdpr B; KochFr 24; GrabowSet X; CzahTr B2.

»zniewolić, zwięzować myśl« [szyk zmienny] (2 : 1): RejJóz Q4; Boś iuż ſwobodę ſtráćił/ iużeś zniewolił myſl y duſzę ſwoię. RejPos 138v; KochFrag 24.

»myśl sobie związać« = umysł czym ustawicznie zajmować (2): RejJóz C8v; Bo kto ſobie myſl zwiąże to niewolnik práwy/ Gdyż po ſwey woli nie ma nigdy żadney ſpráwy. RejWiz 88.

»myśli zwięzować« = zbierać myśli rozproszone (1): [Bóg] wſzytki vzdrawia ná ſercoch ich ſkruſzone/ A ſam zwięzuie myſli ich ze wſzech ſtron poruſzone. LubPs ff2v.

Wyrażenia: peryfr. »badacz myśli ludzkich« = Chrystus (1): poznał iego dobre ſerce bádácż myśli ludzkich: ktoremu nic zákryto być niemoże. SkarŻyw 383.

»myśl (jest) bezpieczna (a. przezpieczna); w myśli bezpieczny« = umysł wolny od obaw; wewnętrznie spokojny [szyk 13 : 11] (23; 1): RejJóz N3 [2 r.]; RejWiz 94v, 157v; RejZwierz 67v; Prot D2; RejPos 262v; á záwżdy będzieſz ſobie chodził w beſpiecżney myſli ſwoiey á w pięknym á w ſpokoynym żywocie ſwoim. RejZwierc 134v, 74, 86, 87v, 88, 114v (12); BudBib Sap 18/6; A ia więc próżen ſtráchu/ y w myśli beſpieczny Tobie nową pieśń zácznę/ o móy boże wieczny. KochPs 103; To tylko krótko powiém: dochody ſczupleyſzé: Ale myśl beſpiecznieyſza: y ſerce wolnieyſzé. KochMarsz 155; ArtKanc R19v; LatHar 432.

»myśl bezpieczna« = umysł zuchwały (1): Y nierownoćby więcey przyſthało káráć á hámowáć ludzi myſli beſpiecżnych á niepotrzebnych/ niżlibyś im to pochwaláć álbo im tego pomagáć miał. RejZwierc 122v.

»bujna, zapalczywa myśl« [szyk 5 : 1] (5 : 1): Ale wierz mi kiedy cie táki mroz przyráźi/ Zda mi ſie iżći onę buyną myſl przekáźi. (marg) Ludzye ſwowolni iáko muchy. (–) RejWiz 168, 6, 22; GrabowSet D4, D4v; A iż niechcą powoli bydź/ myśl zapálczywa Smierći/ á dobrowolnéy/ ná hárc iuż wyzywa. GosłCast 32.

»myśl butna« (1): Latwieć drudzy obiecuią/ Cżego w ſwey mocy nie máią: Dufáiąc ſwey myſli butney/ Iteż ſpráwie nieroſtropney. BierEz I4v.

»bystra myśl« (2): iż tego ieſt záwżdy potrzebá złośćiwemu ciáłu náſzemu/ á byſtrym myſlam náſzym/ áby były w grozie á ná pyecży v Páná tego. RejPos 127v, 70v.

»czysta, niewinna myśl; w myśli czysty« = niewinność; niewinny [szyk 4 : 2] (3 : 2; 1): OpecŻyw 6; áby ſie obacżył nędzny cżłowiek [...] á ofiárował mu [Bogu] pokorne ſerce ſwoie/ á niewinną myſl ſwoię. RejPos 29v, 4, 29; żeby y w ſercu y w myśli cżyśći á powśćiągliwi byli WujJudConf 209; GrabowSet P.

»czysta myśl« = umysł taki, jaki powinien być (6): BielKom G4; Animosus, Smiáły/ Cziſtey myſli. Mącz 10c; Laetandus, Weſelący ſie/ cziſtey myſli. Mącz 182d; Magnitudo animi, Cziſta myſl/ Cziſte ſerce. Mącz 204d, 156a, 238c.

»dobra (a. lepsza) myśl« [w tym: być dobrej myśli (45), psuć a. kazić dobrą myśl (17); dobrej myśli (7), z dobrą myślą (8), w najlepszej myśli (4)] = dobre samopoczucie, pogoda ducha, niefrasobliwość, optymizm, beztroska; radość, wesele; ochota; bonus animus Vulg, Mącz; aequus a. iocundus animus PolAnt; iucunditas, laetitia Mącz; animus Modrz [szyk 164 : 9] (173): A gdyż go ſmutnego oglądał/ Táko go ſłowy poćieſzał: Bądź Ezopie myſli dobrey/ Ták ćięſzkiego żalu nie miey. BierEz G4; FalZioł II 3d; BielŻyw 113, 145; RejRozpr D2v, Hv, I4v; RejJóz B4v, D4, E3, I3v [3 r.], I4 (13); RejRozm 408; RejKup v7v; MurzHist I; BielKom Bv, D8, F4, F8; LubPs M3, aa4v, cc2v, gg4v; Acż ſą ine przypadki co wſzytki fráſuią/ Y dobrą myſl y zdrowie poſpołu im pſuią. RejWiz 93v, 5, 16 [3 r.], 24v, 37v, 49 (14); Leop Eccli 35/10; RejFig Aa7v, Dd3; A nigdy dobrey myſli/ w ſwych ſpráwach nie mieni/ Zda mu ſie chociay cżarno/ iże ſie zieleni. RejZwierz 113v, 2 [2 r.], 10v, 34, 56, 63 (14); BibRadz 1.Reg 25/36, 2.Reg 13/28, Iac 5/13; gdy widzyał Sedechiaſz krolá ſmutney myſli/ cżynił mu dobrą myſl oſobno/ mowiąc: Być to był prorok práwy/ vſchłáćby mi ręká BielKron [842], 85v; Hilarem hunc ducamus diem, Chcemy ten dzień ná dobrą myſl obroćyć álbo ná dobrey myſli ſtrawić. Mącz 156a; Laetor, Weſelę ſie/ Dobrey myſly yeſtem. Mącz 182d; Applaudo [...] Weſelę ſie skim/ Przipochlebiam komu/ Podáyę potuchy/ Weſołośći y dobrey myſli Mącz 303c; Exporrige frontem Ey bądz dobrey myśli Mącz 351a, 9d, 10b, 39b, 52b, 53b (28); OrzQuin P4 [3 r.], P4v, S; Bo przedſię ſyn Sáturnow ktory niebem włada/ Gdźie go dobra mysl wiedźie ffortelem ſię w krada. Prot C3, D; á ieſt ten ſmiech niemal záwdy ſwiádkiem thego/ iżeſmy dobrey myſli. GórnDworz O2, H5v, K, Bb6; HistLan D4; KuczbKat 405; Aż mu ſie cżáſu nalepſzey myſli iego vkazáłá ſroga ręká ná ſcienie piſząca ty ſłowá Mane tecel fares RejZwierc 46v; A naczudnieyſzy koń gdy go ſzpetną á zdrapáną gunią zákryią thedy y oſzpetnieie/ y nie ták dobrey myſli będzie. RejZwierc 54; Iáko mogłá cżyniłá [Ester] krolowi co nalepſzą myſl. A gdy był naweſelſzy/ prośiłá go áby ią tym dárował o czo go będzie prośiłá. RejZwierc 154v, 30v, 87, 87v [2 r.], 90v, 102v [2 r.] (23); BudBib 2.Reg 13/28, Sap 18/6; HistHel B; PaprPan O4; KarnNap A2; oni śię fráſuią/ á tym dobra myśl rośćie [videmus ... illos turbari, istos animos sumere] ModrzBaz 7; KochOdpr B; áby to roſkoſzy/ myśli dobréy/ á nie fráſunku áni melánkolijéy ſłużyło Oczko 18v; ſtąd wino łágodné/ Dobréy myśli naczynié KochPs 155, 50; Cżemu teraz w mękách cżyniſz ſobie fałſzywą dobrą myſl? A oná rzecze: bárzo ſię weſelę iſz te duſze [...] Pan Bog ie przez mię przyiął. SkarŻyw 126; pocżął iey świecką á dobrą myſl cżynić/ beśpiecżnieyſzych ſłow niſz pierwey vżywáiąc. SkarŻyw [237], 136, 173, 501; KochTr 4; KochEpit A2; KochFr 24, 78; Bądźćieſz tedy dobrey myśli miła drużyno [...] piymyż/ á gardłá ſwe áż do wierzchu náleymy. WerGośc 230, 230 [2 r.], 236; WisznTr 10; Doſyć ná dniu ma ſtátek/ Dobréy myśli oſtátek. KochPieś 27, 8, 28; KochSob 58, 63; Wolność lepſza nád złoto: tá dobrą myśl dáie PudłFr 72, 12, 64; ZawJeft 26; Calep 455b; GostGosp 154; Służy dobra myśl zdrowiu/ Z ſmętku śmierć pogotowiu. RybGęśli C4v; á mieſzkáiący ná źiemi rádowáć ſię nád nimi będą/ y będą dobrey myśli [gaudebunt ... et iucundabuntur; będą ſie ... rádowáć y weſelić Leop] WujNT Apoc 11/10, Luc 12/19, s. 261 marg; WitosłLut A5; KlonWor 26; ZbylPrzyg B.

»dobra (a. lepsza) myśl« [w tym: być dobrej myśli (36); z dobrą myślą (3)] = nadzieja, wiara w powodzenie, przekonanie, że wszystko będzie dobrze; pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa; otucha; bonus animus Vulg, PolAnt; laetitia PolAnt; animus, spes Mącz [szyk 80 : 7] (87): FalZioł V 71v; przykazał mu Bog weſnie aby miał myſl dobrą bez ſtrachu BielŻyw 155; RejPs 145 marg, 190; RejJóz G5, I8; RejKup B; RejWiz 35v [2 r.], 108v; Leop Act 27/22, 25, 36; RejZwierz 4v, 38; bądzże dobrey myſli á nic ſię nie lękay [Confide et noli timere]. BibRadz 4.Esdr 6/33, I 291a marg, 306b marg, Ps 69 arg, Agg 2/5 [2 r.], Tob 11/10, Bar 2/26 (12); tylko w mieſcie powiedał káżdemu ſwobodá mowienia/ y myſli dobre máią być. BielKron 140; Przodkiem Krol nápomináł/ áby z mężnym ſercem á z dobrą myſlą wſzytcy ku bitwie ſzli BielKron 307v, 210, 214v, 253, 302, 372v, 413; Diem eximere vel tollere, Odyąć komu dobrą myśl/ Nádzieyę zepſowáć. Mącz 88b; De gradu deicere Proverbium, Odyąć komu dobrą myſl/ Dufánie y świebodę. Mącz 147c; Consolor me solatio, Cieſzę ſie ſam/ dodawam ſobie dobrey myśli/ dobrey otuchy. Mącz 400a, 350b, [407]c, 429b, 457c; RejPos 133, 135, 139, 255v; Z ochoty im ręce drżą ſerce ſie ráduie/ Dobrą im myſl nie pewna nádzieiá cukruie. HistLan Fv, D3, D4v, E3, E3v; Tákże záchorzáłemu á lekkiemu ſercu/ y otuchá/ y dobra myſl/ y nádzieiá dobra/ wſzytko to v niego pod wątpieniem RejZwierc 87, 19v, 72v, 87v, 152 [2 r.]; á powiedział przed wſzyſtkimi ſwoimi/ áby przes to wſzem dobrą myſl y nádzieię y śmiáłość vcżynił/ iż przenáiął zá wielką ſummę Hetmáná nieprzyiaćielſkiego BielSpr 39v, 6v, 43v [2 r.]; BudBib Tob 11/10, Eccli 34/19[20]; y bełáć wielka nádźieiá/ ktora wam dobrey myſli dodawáłá. BiałKaz K2; BudNT Act 14/17, 27/25, Philipp 2/19; CzechRozm 1v; Przywróć mi dobrą myśl/ prze móy grzéch odiętą KochPs 77, 46; iużem ſię ſtał ná wſzytkim dobrey myśli/ y żadney ſię niebeśpiecżnośći od brátá nieboię. SkarŻyw 348, 90, 171, 188, 201, 208 (8); Tá dobra myſl go náſzłá/ gdy Połocká doſtał KochJez A3; SMierći to nieśmiéch/ iuż nam bierzeſz y doktory: A iákóż tu może być dobréy myśli chory? KochFr 73; KochPam 82; ArtKanc S16v; RybGęśli C4; WujNT Act 27/22, 25, 36, Philipp 2/19.

»dobra myśl« [w tym: przy dobrej myśli (6); dobra myśl i muzyka (4)] = uciecha, rozrywka; biesiada; deliciae Mącz [szyk 31 : 2] (33): RejWiz 17v; PAni dwu ná wiecżerzą/ do ſiebie prośiłá/ Więc dobrą myſl tu ſobie/ z nimi vcżyniłá. RejFig Bb6v; Mącz 182a; Owa przy dobrey myſli/ kiedy ſobie pan Mikołay podpił [...] rzekł onemu/ záprawdę moy panie niemogę więczey pić GórnDworz Q4v; vżywáiąc ze cżćią tego końcá pracz ſwoich/ ktory ieſt dobra myſl/ á odpocżywánie. GórnDworz Hh, O2; A wſzákoż y tey dobrey myſli/ y tego pobożnego vżywánia wdzięcżnych cżáſow ſwoich trzebá ich dáley gdzieś vpátrowáć niżli tu RejZwierc 103, 102v marg, 103, 142, 153v, 162, Aaa3v; gdyż mu to będźie doſyć/ ćiáło dobrze przepurgowawſzy/ przy dobréy myśli/ diéćie mieyſce dawſzy/ rządnie wſzyſtkiégo záżyć. Oczko 30v, 28; KochTr 22; StryjKron 124; KochFr 32, 60, 83; KlonŻal A2; A kiedy równé towárzyſtwo śiędźie/ Prędka dobra myśl/ á tym ieſcze chutniéy Gdy nie bez lutniéy. KochPieś 48, 23; KochSob 59; Dźiśia z weſelem chodźiſz/ w roſkoſzy ſię záwodźiſz/ dobrey myśli vżywaſz/ w bogáctwie hoynie pływaſz/ á iutro ćię k grobu nioſą ArtKanc R19v; Oſtátek dniá/ bieśiády ſobie przywłaſczyły/ Y táńcé/ y myśl dobra/ y dźwięk lutnie miły. KochProp 14; OstrEpit A3 [2 r.]; ktory przy dobreymyśli opiwſzy ſie/ roſkazał przynieść ſtátki złote y ſrebrne PowodPr 75, 65, 74 [2 r.]; Wnet ſię ku dobrey myſli by namniey nie leni/ Ták długo że mu ſię też w głowie mużdzek zmieni. CzahTr K4v.

»dobra myśl« = sprawny rozum, mądrość (2): RejWiz 68v; Cżłowiek vcżony/ poważny/ roſtropny/ dobrey myſli/ ná vbogie miłoſierny/ ná vcżone łáſkáwy BielKron 187v.

bibl. »duch myśli« (1): ále ſpráwiedliwość Boża [...] ktorą bywamy odnowieni w Duchu myśli náſzey [Renovamini autem spiritu mentis vestrae Vulg Eph 4/23; odnowćie ſie duchem vmyſłu wáſzego WujNT] WujJud 100v.

»duma myśli« (1): káżdy ſobie wiárę z prozney dumy myſli ſwych wymyſláć [...] będzie SkarJedn 156.

»gorna myśl, gorność myśli« = pycha (8 : 1): MycPrz II A2v; SkarJedn 173, 174; Arrogantia Vitium est quum sibi aliquis in fortunae aut animi bonis plus tribuit, quam oportebat, superbia, insolentia – Gornoſcz miſzly zwielkim oſobie rozunuemim [!], vpor na vſmiſlie [!] Calep 98a; NIech do mnie Pánie żadna hárdość y gorna myśl przyſtępu nie ma LatHar 606, 240, 259, 579; ZbylPrzyg A3v.

»myśl gorna [= wzniosła]« (1): w tych wſzyſtkich Króleſtwách/ myśl iákąś górną/ y ochotną być poſpolićie widźimy: któréy w Moſkwie y w inych Kśięſtwách nie widźimy. OrzQuin R4v.

»harda myśl, hardość w myśli« = pycha [szyk 33 : 5] (37 : 1): RejKup q3; LubPs H marg, I marg, O2, R4, R4v, hh3v; GroicPorz 113; RejWiz 44, 166v; RejZwierz 7, 16v [2 r.], 22v, 142v; Prot C; iáko to ieſt niećirpliwy grzech v Páná tego/ nádęta á hárda myſl/ á tákie ſerce/ ktore ſobie wiele vfa á wiele o ſobie rozumie: á ini ludzye zdádzą ſie v niego być y proſtacy/ y nie ták iáko on ſam/ dobrzy. RejPos 199v, 199, 199v marg, 200, 201 marg, 224 (11); PaprPan Hv, Ff3v [2 r.]; SkarJedn 182; KochPs 86; KochTr 15; Orion/ który hárdą myślą vnieśiony/ Obiecował wygłádźić źwiérz ná wſzytki ſtrony. Ale mu ná złé wyſzłá tá dumá ſzalona KochPhaen 22; KochTarn 74; KochProp 6; LatHar 67; Hárdego záśię vmieſz Pánie ſkroćić/ Y wniwecż iego hárdą myśl obroćić. CzahTr B2.

»jednaka, mierna myśl« = równowaga umysłu [szyk 1 : 1] (1 : 1): RejWiz 18; Iednáką myśl ták w ſzczęśćiu/ iáko y w żáłobie Záwżdy nieśieſz [mądrości] KochTr 9.

»krewka myśl« (1): rácżyſz z miłoſierdzia Boſkiego ſwoiego ták ſam ſpráwowáć thy krewkie ſercá y myſli náſze RejPos 148.

»lekka myśl« = lekkomyślność (2): KochFrag 15; Lekka ćię myśl vwodźi/ z twoiéy właſnéy winy. GosłCast 34.

peryfr. »miłośnik czystych myśli« = Chrystus (1): O krolu niebieſki/ o wierny obezrzicielu każdégo cżyſtégo ſertza/ o miloſniku cżyſtych myſli/ ty wiéſs ijżem iá nigdy mégo ſertza niepokálala/ anij mego ciala OpecŻyw 6.

»młoda myśl« = młodość (1): Lecż go nie ledáiáko/ młoda myſl vnieſie/ Bo ma ná nię wędzidło RejZwierz 57v.

»nabożna, pobożna myśl« [szyk 5 : 1] (5 : 1): Wſſyſtcy mężowie y niewiáſty/ z nabożną myſlą [mente devota; ſercem nabożnym WujBib] offiárowáły podárza Leop Ex 35/29; RejPos 87v, 194v, 203; RejZwierc 139v; SkarŻyw 510.

»nadęta myśl; nadęcie myśli; myśl nadymać [czym]; myśl nadyma [kogo]« [szyk 16 : 3] (16; 1; 1; 1): Tenci nieieſt ſwiebodny kogo wyſoka myſl nadyma. BielŻyw 31; RejPs 45, 176v, 179; LubPs R4; Inflatus ac tumens animus, Wyſoka nádęta myśl. Mącz 468b; RejPos 56v, 115v, 199v [2 r.], 202v, 224 [2 r.] (10): KuczbKat 35; SkarJedn 174; pichę ſwoię ſtroił: y myśl prożną świętokrayſkimi pieniędzmi nádymał. SkarŻyw 528.

»nędzna, marna, mała, nikczemna, podła myśl; znikczemnieć, zniszczeć w myśli« (7 : 3 : 1 : 1 : 1; 1 : 1): RejKup dd8; Tępość/ boiaźń/ márna myſl/ wſzytko to záginie/ Vźrzyſz áż z nikcżemniká s cnoty Hektor ſłynie. RejWiz 3v, 137v; Kto ieſt ták nędzney myſli/ ták máłego á ſtrapionego ſercá/ iżby/ cżytáiąc Alexándrowe [...] dzieie/ zápalić ſie ku tákoweyże dzielnośći nie muſiał GórnDworz G4v; RejPos 119, 201, 228v, 237, 294, 316; Oycowie niepobudzayćie ku gniewu ſynow wáſzjch/ áby máłey j upádłey myśli niebyli [ut non pusillo animo fiant Vulg Col 3/21; áby nie byli mdłey á vpadley myſli Leop; áby ſercá nie trácili WujNT]. KuczbKat 310, 310; RejZwierc 54; BiałKaz Dv; znikczemnieli w myślách ſwoich [evanuerunt in cogitationibus suis; zniśćieli ... BiałKaz Dv]/ y záćmione ieſt bezrozumne ſerce ich. WujNT Rom 1/21.

»niespokojna, burzliwa myśl« [szyk 2 : 1] (2 : 1): RejPs 211v; GrochKal 10; Toć ich [sejmów] iuż lepiey nie ſkłádáć/ ieſli tákich nieſpokoynych ſerc y myśli nie złożyćie/ á do świętey zgody nie przyſtąpićie. SkarKazSej 673a.

»myśl nieuskrom(io)na, nieskrocona« (2 : 1): Człowiek śiebie niebacząc/ ludzkié złé obaczy/ Zá czym myśl nieuſkromna wiedźie ku rozpáczy. GosłCast 32, 31, 49.

»nieustawiczna, płocha, niestateczna myśl« [szyk 4 : 1] (2 : 2 : 1): A ták gdzie Kryſtuſá niemáſz ludzka myſl nieuſtáwicżna/ bo ná rozmáite myſli rozchodzi ſie BielKron 260v, 129; BielSpr 69; Iáko záśię leniwi/ nieumieiętni/ nieuſtáwicżni á płochey myśli ludźie [ignavi, imperiti, leves] [...] niemogą być ochotni/ áni pożytecżni ModrzBaz 116; ZawJeft 26.

»myśl nieustraszona, niestraszliwa, mężna« [szyk 5 : 1] (4 : 1 : 1): RejZwierc 86v [2 r.], Aaa4v; rozſądek miał zdrowy/ mądrość dozſtáłą/ ſerce od grzechu cżyſte/ w przygodach myſl nieſtráſzliwą/ ięzyk bárzo gotowy/ y iáſną wymowę SkarŻyw 317; GrochKal 22; Pátrz iéy tu/ nálazłem ślad/ boiaźń ią [Andromachę] wydáłá: Poſtráſzę ieſcze: oná mężna myśl vſtáłá. GórnTroas 45.

»myśl niewierna, ślubołomna« [szyk 2 : 1] (2 : 1): Bywać poſtáwá pokorna/ Ale pod nią myſl niewierna. BierEz P3; RejPos 100; záwſze téy myśli ślubołómnéy [...] wyrzuca Pan Bóg ſkryćie niecnotę OrzJan 35.

»myśl niewolna, zniewolona, w niewoli« (2 : 2 : 1): Bo ſkąd ią kolwiek pocżnieſz/ wſzędzye myſl w niewoli/ A cożkolwiek przypádnie/ przedſię głowá boli. RejWiz 192v, 54v marg, Cc7; RejPos 6; myśl náſzá/ iuż nie dowody iákimi zniewolona/ ále tylko ſámą Wiárą oświecona/ porozumieć może. KuczbKat 80.

»(o)błędna (a. obłudna), obłędliwa myśl; myśl (z)błądzi« (4 : 3; 3): RejPs 77, 196; RejKup h3, p8, q2v, y7v; zawżdy być muſzą obłędliwe myſli y ſercá náſze/ ták iż áni ciebie/ áni Bogá Oycá twego/ áni żadney prawdy/ nigdy poznáć nie możemy. RejPos 65v, 145v, [219]v; Zacna myſl nigdy nie zbłądzi/ Gdy ią ktemu cnotá rządzi RejZwierc 232.

»myśl obłudna [= nieszczera]« (3): Będąć ſłowká cukrowne á poſtawká cudna/ Poźrzyſz iedno kęs dáley álić myſl obłudna. RejWiz 76; JanNKar H4 [2 r.].

»ochłoda myśli; myśl chłodzić, myśl się ochłodzi« [szyk 2 : 3] (3; 1 : 1): Gdy pociechá nie chce myſli chłodzić BielKom G; RejWiz 163; [do lutni] o myśli ſtrapionych Wdźięczna ochłodo: y mnie ſprzyiáźliwąm Bądź KochPieś 53, 39, 48.

»ochotna, chutliwa, chciwa myśl« [szyk 9 : 3] (9 : 2 : 1): RejPs 47v; Kthore [posły] przyiął [królewicz Zygmunt] z wielką ochotnośćią y chutliwą myślą. BielKron 405; OrzQuin R4v; RejPos 112v; iż cżłowiek poććiwy ma z ochotną myſlą á z weſołym á s pobożnym ſercem vżywáć dárow Páńſkich RejZwierc 74, 88, 102v, 139v; KochPs 84, 166; GrochKal 7; GrabowSet Mv.

»myśl oziębła, zastydła« [w tym: zastydła a oziębła (1)] = obojętność (2 : 1): áby [...] nie zaſtał ſerc áni myſli wáſzych záſtydłych á ozyębłych w wierze RejPos 260v; KarnNap E4.

»myśl (jest) poczciwa« [szyk 2 : 2] (4): Więc ſie ktemu tym para/ pocżćiwa myſl iego/ Aby mogł ná wſzem vżyć ſtanu Rycerſkiego. RejZwierz 80v, 57v; RejZwierc 114v, 139v.

»pokorna myśl« [szyk 15 : 1] (16): RejPs 159; RejKup r3, v4v, dd8v; LubPs I2; Iż Pan záwżdy pokorną myſl ma ná wielkiey piecży A iáko záſię hárde á wynioſłe ſercza tłumić á poniżáć racży. RejPos 199 marg, 48 [2 r.], 134, 199, 201v, 228v, 303; HistLan F5v; SkarŻyw 16; Myśl prawdźiwie pokorna: ma mu być oddáná/ Y to ieſt nawdźięcznieyſza ofiárá v Páná. ZawJeft 32.

»myśl posłuszna [czego]« (1): Mysl poſłuſzna twych praw niechay wſtydu nie odnaſza. KochPs 182.

»poważna myśl« (4): RejJóz Lv; Krol vpátrzywſzy onę poſtáwną iego [Diogenesa] oſobę y poważną iego myſl kazał gi przywieść bliżey do ſiebie RejZwierc 135, 86v, 144.

»prawa myśl« [w tym: z prawą myślą (6), z prawej myśli (5), prawą myślą (3)] [szyk 17 : 1] (18): RejPs 108, 128, 140v, 141, 176, 183v, 198v; RejJóz L2v; Gdy by iedno wierna cznota. A prawa myſl wtobie byla RejKup g7, n2, ee2v; LubPs X3v; KwiatKsiąż M4v; Noster totus est, Wſziſtek náſz yeſt/ nam práwie z práwey myśli prziyáye. Mącz [460]b; RejPos 133v, 243v; SkarJedn 120; ZbylPrzyg A4v.

»myśl prosta« (1): Czo ieſt w żywocie nałepſzego [!], myſl proſta. BielŻyw 16.

»prozna, (a. prożna), proznująca myśl« [szyk 4 : 1] (4 : 1): ábych niemiał żadnego ſpolku zludzmi podſtępliwemi á proznuiących myſli RejPs 37v; LubPs V3v; SkarJedn 174; Zgromiony y vkrocony Anátholiuſz/ przeſtał oney prozney myśli y nádętośći SkarŻyw 319, 528.

»pyszna, pawia myśl« (2 : 1): kthorzy zwykli czynić przymowki kłamliwe przećiwko ſpráwiedliwemu zwielkiem nádęćiem á podnieſieniem pyſſnych myſli ſwych. RejPs 45, 128; Dármopychá też vnośi oná pawia myſl iego RejZwierc 142.

»rozkoszna myśl« = rozkosz (2): tedy to błogoſłáwieńſtwo pirwſze pewnie oſięgnieſz y będzieſz go z roſkoſzną myſlą vżywał RejZwierc 139, 207v.

»myśl rozumna« = rozum (1): Myſl rozumną náwſſytko [Bóg] przydał ieſt mnie RejPs 33v.

»serdeczna [= z serca płynąca], szczera myśl« (2 : 1): LubPs L2; kiedy ſie z wierną á s ſerdecżną myſlą obroćiſz do niego [Boga]/ obiecał on nigdy nie wſpomináć młodośći twoiey/ áni przeſtępkow twoich. RejZwierc 178v; w ktorych liśćiech ſzczerą myśl [sinceram mentem] wáſzę przez nápominánie wzbudzam WujNT 2.Petri 3/1.

»myśl skromna, nieuniosła; skromność, cichość myśli« [w tym: cichość a skromność (1)] [szyk 3 : 2] (2 : 1; 1 : 1): RejZwierz 22v; RejPos 265; co Pan Bog nań przepuśćić będzie racżył záwżdy z nieunioſłą myſlą cżeka RejZwierc 138v; wſzytko dobré ſpółem rośćie z tobą. Myśl ſkrómna/ miłość ku nam wcále záchowána/ Od nas zá twoie cnoty/ táſz ma bydź oddána. GosłCast 17.

»słaba (jest) myśl; myśl (z)wątlić, w myśli osłabieć; wątleje myśl« (3; 2 : 1; 1): RejWiz 35; gdyż bárzo ſłábe ſą myſli náſze/ nie będzyeli podpárcia á náuki ſwięthey twoiey. RejPos 179; KuczbKat 310; Ale wżdy nie maſz dla tego w myśli twey oſłábieć/ nie maſz wątpić áni roſpacżáć. KarnNap D2v; ſercá y myśli ich iákiemi krzywdámi zwątlili [animos ... frangant]/ iż ktorzi vpuſzcżą pioro ábo ſerce ſtrácą/ niełácno śię oprą przećiw zuchwálſtwu drugich ModrzBaz 21, [38]v; 71v.

»smętna (a. smutna), niewesoła, żałosna myśl« = złe samopoczucie, smutek (8 : 1 : 1): RejJóz G5; Sará Abrámowa żoná iż żadnego płodu nyemyáła/ záwſſe złey á nyeweſołey myſli byłá GliczKsiąż C2v; Tákżeć też ſmętney myſli kiedy przetrwa trwogi/ Więcey bywa pocieſzon on iey fráſunk ſrogi. RejWiz 35, 67v, 163, 179; BielKron 45, [842]; GórnDworz H5v; GosłCast 27.

»spokojna myśl« = animus quiescens Modrz [szyk 4 : 2] (6): RejPs 106; RejZwierc A3v; ModrzBaz 80v; W rozmáitych trwogách y nieſzcżeśćiu y ſpráwách/ záwzdy [!] ſpokoyną myśl záchowáć vmiał SkarŻyw 412; PudłFr 20; Euthymia – Spokoiną misł. Calep 379b.

»spracowana myśl« (1): á wſzák tego [muzyki] y Dawid/ y inſzy krolowie vżywáli/ ále nie ná wſzetecżność/ áni ná opilſtwo/ iedno dla otrzeźwienia ſprácowáney myſli ſwoiey RejZwierc 102v.

»sprosna, wszeteczna, zaplugawiona myśl; splugawienie myśli« [szyk 7 : 2] (5 : 2 : 1; 1): LubPs N2v, dd; GórnDworz Bb6; RejPos 228v, [278]; práwie ku źwirzęcey podobna ſpráwá y poſtáwá cżłowieká rozgniewánego/ á iáka tám bywa ſproſna y zápomniáła myſl iego. RejZwierc 79, 70, 85; O niecżyſtośći (przeklęta) ſplugáwienie myśli moiey/ y zarázo duſze moiey/ y ſkądżeś ſię w ſerce moie wkrádłá? LatHar 149.

»statec(z)na, stała, ustawiczna myśl« [w tym: stała a stateczna (4)] [szyk 35 : 10] (33 : 11 : 1): Był też [Diogenes] tak ſtałey myſzli że wſzitci iego przeciwnici iemu nic vſzkodzić niemogli takież w żadnym przeciwienſtwie vmyſł iego ſie nie zmienił BielŻyw 71, 71; RejPs 77, 79v; W miłoſći ſie ſtatecna myſl odmieni RejJóz D2 marg; LubPs gg; RejWiz 10, 35 marg, 103 marg, Cc7, Dd3; RejAp 21v, Ff2v; GórnDworz Y4v; bo mądrzy przygody znáią/ á przetoż myſl vſtáwicżną máią. HistRzym 23v; RejPos 72v, 315; HistLan A4; (nagł) Stałość/ Odmienność. (–) Myſl ſtátecżną z mądrą głową/ Twárdym murem záwżdy zową/ Co ſie nigdy nie vnieſie/ A nie błądzi iáko w leſie. RejZwierc 231, B, 85, 85v [2 r.], 88, 103, 127v (22); RybGęśli C3.

»myśl swobodna« (4): Przecż ſie fráſuieſz o rzecż niepodobną/ Czyniſz ſie więźniem máiąc myſl ſwobodną. RejZwierc 230v, 55, 132v; LatHar 151.

»swowolna myśl« (3): Pectora violenta, Swowolna myśl. Mącz 498b; RejPos 330; Ten ſzcżęſciem záwżdy iáko chce hárcuie/ Kto ſwowolną myſl w ſobie opánuie. RejZwierc 229.

»szlachetna, ślachecka myśl« [szyk 2 : 1] (2 : 1): RejWiz 18; tego ktory obráźił ná rękę powabiáią/ máiąc zá to/ że to należy ná śláchecką á wyſoką myśl [generosi et excelsi animi esse putantes]/ mnimánia dobrego mſzcżeniem krzywdy bronić. ModrzBaz 62; GosłCast 35.

»śmiertelna myśl« = rozum człowieka śmiertelnego (1): Smiertelna myśl/ nie może (Acż bárzo ná to śmiáła) Y podobieńſtwem Boże/ Dośiądz/ iáka twa chwałá GrabowSet N4v.

»twarda, zatwardziała myśl; zatwardziałość myśli« = nieczułość (1 : 1; 1): Błogo temu cżłowiekowi/ ktory ſie záwżdy lęka: ále kthory twárdey myſli cżłowiekowi/ ktory ſie záwżdy lęka: ále kthory twárdey myſli [qui vero mentis est durae; który ieſt twárdégo ſercá WujBib]/ vpádnie we złe Leop Prov 28/14; ábychmy my też odmieniáli zátwárdzyáłość myſli y ſercá ſwoiego RejPos 169v, 189.

»uporna, krnąbrna myśl; uporny w myślach« = upór; uparty [szyk 22 : 2] (21 : 2; 1): á ſtali ſie vporni wmyſlach ſwych ták iáko y przodkowie ich RejPs 117, 118; RejJóz H2; LubPs B6v, F, Rv, aa4v; Bo vpornych myſli ich przygody nie miną. A káżdy im beſpiecżniey w ſwym vporze chodzi/ Tym rychley nie obacży gdzye w śidło vgodzi. RejWiz 8v, 134, 134v [2 r.], 135; Tákże też ſześć kroć ſto tyſięcy pieſzych/ tych ktorzy ſię byli zebráli z myſlą vporną [in duritia cordis sui] BibRadz Eccli 16/11; RejPos 100, 108v, 232, 313, 330 [3 r.]; RejZwierc 140, 215; WujJud 21; KochFr 96.

»wdzięczna myśl« (2): RejPs 25; Co [sprawiedliwość Bożą] bacząc/ wdzięczną myśl Pánu okażę ZawJeft 11.

peryfr. »rozkoszne wesele myśli« = Chrystus (1): roſkoſzne weſele myśli náſzey/ rácż wſpomnieć ná vdręcżenie y boleść ktorąś ćierpiał LatHar 296.

»wesoła (a. weselsza) (jest) myśl« = hilare ingenium Mącz [szyk 21 : 10] (31): TA wodka Sercze poſila [...] weſołą myſl cżyni FalZioł II 12d, V 65, 65v; RejPs 220v; Abowiem weſoła myſl rádá wdzyęcżność cżyni/ A ponurą poſtáwę oddaymy ią świni. RejWiz 44v, 17; ále weſoła myſl [iucundus corde PolAnt; secura mens Vulg] ieſt iáko vſtháwiczne gody. BibRadz Prov 15/15; Mącz 156a; GórnDworz H5v, Y7; RejZwierc B, 13, 74, 85v, 87 [3 r.] (17); WujJud 42; SkarŻyw 293, 473; LatHar 151.

»wielka (a. wielga), wielmożna myśl« = wielkoduszność; magnitudo animi, magnanimitas Modrz [szyk 7 : 3] (9 : 1): A to wielmożney myſli naywięcey przyſtoi/ Iż ſie nie da zátrwożyć choć ſie ſerce boi. RejWiz 35; między ludzmi wielkich myſzli ſtał ſie ſwar [magnanimorum reperta est contentio]. Leop Iudic 5/15, Iudic 5/16; GórnDworz Aa6; ModrzBaz 43v, 62v; Magnanimus – Spaniałego vmisłu, wielgiei misli. Calep 629b; GrochKal 22; OrzJan 118; IEſt to Ian Olbrecht człowiek myśli wielkiey, Pełen mądrośći, pełen cnoty wſzelkiey. KlonKr F.

»wierna myśl« [w tym: z wierną myślą (7)] [szyk 19 : 2] (21): RejPs 75; RejKup k4v, n8v, dd4v; LubPs D4v, X3v, cc; Ale wierna myſl záwżdy ieſt tey beſpiecżnośći/ Ze ſie máło przeſtrzega ſwieckich przypádłośći. RejWiz Cc3, 63; RejZwierz 134v; á wſtąṕmy do niego [do Boga] [...] z wiernymi myſlámi ſwemi/ pewnieć nie opuśći nas RejAp 95v; RejPos 33, 34, 134 [2 r.], 217v, [279]v (9); RejZwierc 178v.

»myśl wnętrzna, serdeczna« = duchowe wnętrze (1): ludźiom/ ktorych zwierzchowna poſtáwá/ álbo kſztałt/ zmyślą wnętrzną ſerdecżną zgádzáć ſię ma [quorum externam speciem minime decet ab interna animi sententia discrepare]. ModrzBaz 60.

»wolna (a. wolniejsza), nie zniewolona myśl« [szyk 22 : 9] (30 : 1): A tak zawżdy będącz myſli wolney á rozwiązaney: ocżekaway nawiedzenia Bożego FalZioł V 66; RejJóz D2v, F4v, F5 marg, F6v, G4, Q4 [2 r.]; RejKup r4, ſ2; Ale gdy ſie obacżyſz tu ſtráćiſz niewolą/ Kiedy ſobie odeymieſz wſzetecżną ſwą wolą. A wolney myſli ſobie ná wſzytkim nábędzyeſz/ Gdy ſpokoiem bez wſzytkich trudnośći vſiędzyeſz. RejWiz 44v, 1v, 4v, 54 [3 r.], 71v, Dd4; RejZwierz 63; Nędzne to ſzcżęſcie kto w bogáctwiech pływa/ A wolney myſli nigdy nie vżywa. RejZwierc 229, 106v, 114v, 190v [3 r.]; po roboćie ſzukamy odpocżynku/ igry/ y iákiekolwiek [!] ochłody/ ábo też y wolnieyſzey myśli [quaeramus ... animorum relaxationes] ModrzBaz 11, 10; KochPs 202; iedno áby wolną á temi świátá tego ſpráwámi nieobćiążoną myſl podnośić mogł ná dobrá ony niebieſkie przyſzłe. SkarŻyw 235, 470; GosłCast 33.

»wola, żądza myśli« = voluntas cogitationum Vulg (2 : 1): gdyby Bogowie zrządzenie ciała twego y żądze myſli thwey [tj. Aleksandra] vcżynić chcieli, ſwiat bycie nie przyiął, bo by ty iedną ręką wſchodu á drugą zachodu ſłoncza ſięgać chciał BielŻyw 105; Leop Eph 2/3; WujNT Eph 2/3.

»wyniosła (a. podniosła) itp. myśl; podniesienie itp. myśli; podniosły, podniesienie w myśli; uniesiony, unosić się myślą; wynosić się itp. z myślą; podnosić itp. myśl; myśl unosi [kogo]« = pycha; pyszny; być, stawać się pysznym [szyk 31 : 18] (22 : 5; 2; 1; 2 : 1; 2; 8; 6): WIemy to miły panie iſz zdawna tobie ieſt myſl podnioſla ſprzeciwna ktoreieś nieprzepuſſczał zadnemu ſtworzeniu: a ſnadz y angiołom ſwoiem RejPs 198, 45, 72v, 111, 139, 198 [2 r.], 205; RejJóz E7 [2 r.]; RejKup B; KromRozm II h3; LubPs H3, K2v, P2, X3v marg, dd6v; RejWiz 74; O wiernym y obłudnym przyiaćielu/ o podnieſieniu w myſlách/ o duſſy złoſliwey Leop Eccli 6 arg; RejZwierz 64, 116v, aa2v; á człowiek ćierpliwy lepſzy ieſt niżli ten ktory ieſt wynioſłey myſli [melior longus (marg) est longanimis (–) spiritu, quam elatus spiritu]. BibRadz Eccle 7/9, *4; OrzRozm Iv; Iż záwżdy bywa przed zelżeniem pychá/ á przed vpadkiem powyſzſzenie myſli cżłowiecżey. RejPos 13v; Abowiem gdy obacżyſz/ co tu kolwiek maſz [...] mogłbyś nie wznośić tey márney myſli ſwoiey. RejPos 201, 14, 127, 200, 201v, [219]v (11); Roſcie też záſię s tego myſl vnioſła/ iż tháki ſnádnie wiele ludźmi gárdzić muśi. RejZwierc 147; Zbytnia theż wſpaniłość álbo myſl wynioſła ma też być roſtropnie vważana/ áby ſie też názbyt nie wynosiłá. RejZwierc 149, 142, 255; KochPhaen 22; WisznTr 25; PaprUp L3v; GórnTroas 23; ábyſmy gorną myſlą vnieśieni/ do vtráty nieoſzácowáney zapłáty [...] nie byli przywiedźieni. LatHar 240, 259, 579; SkarKaz 83b; ZbylPrzyg B.

»myśl (w)spaniła (a. spaniała, a, wspanialsza); wspaniłość (a. spaniałość) myśli« = excelsus animus, animi magnitudo, magnanimitas Modrz [szyk 27 : 14] (39 : 2): iż Alexánder/ ktory niemniej wſpaniáłą myſlą/ niż mężnym woiſkiem ſwiát zwyciężył/ ſthrzymał ſie/ iż nie vcżynił białymgłowam krzywdy. GórnDworz Aa6v, D6, P4v, Ef7, Ff8 [2 r.]; Abowiem myſl wſpaniła záwżdy káżdego cżłowieká wſzędy y ozdobić y znácżnym vcżynić muśi. RejZwierc 85v, B, B2, 17v, 22, 85 (28); Záiſte prawdźiwa myśli ſpániáłość [animi magnitudo]/ więcey należy ná lekce ważeniu niż ná pomſzcżeniu krzywd/ á ná łáſkáwośći rácżey niżli ná ſrogośći. ModrzBaz 62, 62v, 106v; ModrzBazBud ¶5v; GórnTroas 38; KochFrag 26; OrzJan 34.

»wysoka, wywyższona, wielka myśl« = pycha; arrogantia, elatio animi, superbia Mącz, Calep; ambitio Mącz, Calag; magnitudo cordis Vulg; arrogans animus, fastus, inflatus animus, spiritus sublatio, tumor animi Mącz; occupatio ambitionis Calag; alazonia, crudelitas, excessus audaciae, saevitas Calep [szyk 37 : 5] (40 : 1 : 1): BierEz Q3; BielŻyw 31; RejPs Ff7; niepytáicié śię cobyścié iedli abo co byśćie pili/ i ku gorze śię niebierzcie (marg) niech śie waſz vmyſł i tam i ſam niechfieie abo nie u dáwái cie ſię na wyſokie myſli [ne suspendamini ex sublimi] (–) MurzNT Luc 12/29; KromRozm II ev; BielKom F6v; LubPs gg2; GroicPorz 113; Leop Is 9/8; BielKron 73v, 80v, 108; Fastus, Pychá/ Wyſoka myśl. Mącz 119c, 104d, [114]a, 123b, 180d, 247c (21); SienLek 30; Iáko [...] tenże Sálomon przećiwko wywyſzſzonym myſlam nápiſał RejPos 13v; BielSpr 75v; ModrzBaz 19; Calag 143a; Alazonia – Pycha, nadętoſzcz, miſzl wiſsoką. Superbia est vel arrogantia. Calep 48a; Ferocitas Superbia, elatio animi, crudelitas, saevitia, et [...] excessus audaciae, haud metuens, quae metuenda sunt. – Okkrutnosc, ſrogosc, misl wiſsoką. Ferociter – Hardzie, ſrodze. Calep 414b, 1072a; SkarKaz 83b.

»wysoka myśl« = wielkoduszność, wspaniałomyślność; excellentia animi, magnitudo animi Mącz; excelsus animus Modrz (9): FalZioł V 51 [2 r.]; Magnanimus, Wyſokiey myſly czyſtego ſercá. Mącz 10b; Magnanimus, Wyſokiey myſli/ poważny Mącz 204c, 46c, 397a, 399a; ModrzBaz 62; Bo Witołt Kieyſtutowic będąc mężem wielkiego ſercá/ y wyſokiey myſli/ ſádził ſie też ná wielkie Xięſtwo Litewſkie StryjKron 482.

»myśl zabolała, zakurczona« = smutek, zmartwienie [szyk 1 : 1] (1 : 1): Bo możeć y łákomiec/ y márnotratnik/ y ſwowolnik y zá oponámi ſiedzieć/ y ná ſrzebrze iadáć/ á czoż kiedy myſl záboláła/ á pięknemi ſpráwámi á poććiwemi cnothámi nie ozdobiona. RejZwierc 105, 115v.

»(za)cna, cnotliwa myśl« [szyk 3 : 2] (3 : 2): Gdyż ni pychá nádęta/ áni żadna zazdrość/ Nie zwiedzye ich cney myſli nigdy ná żadną złość. RejWiz 76v, 103; RejZwierz 3; nie pátrzę ia ná ludzkie vrody áni cudnośći ciáłá gdy przełożeńſtwá rozdawam/ iedno ná myſli cnotliwe. BielKron 65; RejZwierc 232.

»zaziębła myśl« = umysł lękliwy (3): Abowiem tá záziębła myſl co ſie to rozumem á ſthałoſcią nie ſpráwuie/ á chociay ieſzcże nic ná nię nie przypádnie/ á iuż ſie y podobieńſthwá przyſzłego lęka/ powiedz mi ieſli kiedy beſpiecżna álbo weſoła być może? RejZwierc 87v, 87v marg, Bbb3.

»zdrowa myśl« = zdrowy rozum [szyk 3 : 1] (4): Grunt zdrowey myſli ieſt zezłych rzecży ſie nie radować. BielŻyw 145; KochDz 103; Ktorym á cżego więcey trzebá życżyć/ iedno áby mieli myśl zdrową wćiele zdrowem [ut mens eis sana sit in corpore sano?]? Boć záprawdę ſerdecżne niemocy/ niebezpiecżnieyſze ſą niżli ćieleſne ModrzBaz 66; RybGęśli B2v.

»zgodliwa myśl« (1): toć ieſt namocnieyſze miáſto/ gdzie zgodliwą myſlą wſzytcy ſobie pomogą/ nieroſpácżnym vmyſłem BielKron 249v.

»zła, niedobra myśl« = smutek, obawa, troska [szyk 38 : 2] (38 : 2): FalZioł IV 48a, 50a; Abom ia tu was proſił na dobrą bieſiadę (did) Iudas ſie wymawia iż ſą nie dobrey myſli (–) RejJóz O2v, G5v, O7; Atak chczaċ wam złą myſl od daliċ a was vweſſoliċz zpozytkiem waſſem RejKupSekl a6; BielKom F8v, Gv; GliczKsiąż C2v; Wſzędy doſyć złey myſli s fráſunkiem naydzyemy. RejWiz 92, 60v, 129v; W rozmáitych pieſzcżotach/ drudzy ſie popili. A ten ſie vbrał w káptur/ y chodził w żáłobie/ Ták iáko ná pogrzebie/ cżyniąc złą myſl ſobie. RejZwierz 34v; á náiadſzy ſie nie byłá więcey złey myſli [iraque eius non fuit ei ultra]. BibRadz 1.Reg 1/18, 2.Reg 13/33, 1.Mach 4/27; BielKron 246; Iuż thu przydzie zoſtáwić złą myſl domá/ á przed pánem z weſołą twarzą ſtáwáć/ nie pochmurno/ áni niemo GórnDworz K6v, H5v, P4v, P5; RejPos 289, 321; Nie vkázáć po ſobie/ złey myſli y ſtráchu BielSat L3v [idem BielSjem]; To ieſt fortunny gdy dwa ſzepcą ſobie/ Wie że nie o nim/ zła go myſl nie ſkrobie. RejZwierc 229v, 13 [2 r.], 86, 237; BiałKaz C2; SkarŻyw 374, 460, 500, 537; KochTr 4; Nie áby mię to fráſowáło/ ábo myśl złą cżyniło CzechEp 72; WisznTr 10; BielSjem 26; Piękna pánno/ złéy myśli dźiś być ſye nie godźi/ Weſoły dźiéń to być ma/ co ſye weń człek rodźi. PudłFr 74; KochProp 11.

»zła, złościwa myśl« = skłonna do złego natura ludzka; malus animus, mala mens Mącz [szyk 24 : 4] (23 : 5): RejPs 78; Ten [Bóg] więczey złoſćiwam myſl/ niż vcżynki ſądzy. (marg) Bog więcey ſercza niż vcżynkow patrzy (–) RejJóz C2v; Praca złą myſl odeymuie/ Złoſciam ludzkim drogi pſuie/ Poki żydzi w pracy byli/ W grzechoch hániebnych nie żyli BielKom D7, Cv; A ony twe ſądy ſwyęte yuż precż odmyetuyą/ Zá złośćiwą myſlą ſwoyą záwżdy poſtępuyą. LubPs bb4v; W Kaimye ſie okazáłá myſl zła cżłowiecża. RejWiz 37 marg [idem Dd3v]; Gdyż widziſz iż twa złá myſl do złego ſie gárnie. RejWiz 134v; O nędzna mizeryo/ o pycho nádęta/ O bezecna ſwawola/ á zła myſl przeklęta. RejWiz 169, 36v, 37 [3 r.], 37v, 67, 135v, Cc4v, Dd3v; RejZwierz 101v; Prot C4; Mącz 216b; więcey ſłużąc ſwiátu temu/ á vporney á złey myſli ſwoiey RejPos 108v, 232, 313, 330 [3 r.], 345; RejZwierc 236v.

»zupełna myśl« (1): zadne lekarſtwo [...] nieieſt nam pozytecznieyſſe iedno ſprawą wiarą a zupełną myſlą wołac o wſpomozenie twoie RejPs 210v.

Szeregi: »myśl i chuć« (1): Bog dał myſl y chuć zwierzętom áby ſię okazáły być posłuſznemi BibRadz I 2b marg.

»(tak, i) ciało, (a, a(l)bo, i, jako i) myśl« [szyk 6 : 5] (11): PatKaz III 129v; BielŻyw 105; RejPs 107v; RejWiz 37v; obieráliſmy ſie w żądzach ćiáłá náſſego/ cżyniąc wolą ćiáłá y myſli [voluntatem carnis et cogitationum] náſſych Leop Eph 2/3; RejPos 70v, 127v; Y myśli [lege: myśli i] ciáłá [animi et corpora] náſze cżerſtwieią y ſtwierdzone bywáią pracą ModrzBaz 37, 37, [38]v; WujNT Eph 2/3. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.; w przeciwstawieniach 2 r.].

»duch i (albo) myśl(i)« [szyk 5 : 1] (6): KromRozm II h2v; LubPs ee4v; BielKron 79v; Będę ſię modlił duchem/ będę y myślą [Orabo spiritu, orabo et mente Vulg 1.Cor 14/15; ... duchem ... y rozumem Leop; ... duchem ... y wyrozumieniem WujNT] LatHar 662, 414, 662. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»myśl a dufanie« (1): Do Nádzieie przybędzie wnet Státecżna myſl/ á nieomylne dufánie o Pánu ſwoim. RejZwierc 127v.

»duma a myśl« (1): Lecz gorną o ſobie dumą y podnioſłą á wielką myślą/ śiłá ſobie zepſuie człowiek. Bo doły ſą ná pyſznego głębokie SkarKaz 83b.

»myśl(i) i (to jest) dusza« [szyk 7 : 6] (13); Y dokądże duſſe naſſe/ to ieſt myſli/ w wątpieniu dzierżyſs OpecŻyw 65; RejPs 127v; Abychmy z duſze y ze wſzey myſli wyznawáli możność wielkiey dobroći Páńſkiey. LubPs X5 marg; RejPos 115, 128v [2 r.], 138v, 236, 237v, 334v; GrabowSet X2v; LatHar 149; KołakSzczęśl Cv. [Ponadto w połączeniach szeregowych 8 r.].

»myśl i głowa« [szyk 1 : 1] (2): RejWiz 17; iż dla nich [grzechów] ſłuſznie P. Bog zgody nie dopuśći/ á powichránie głow y myśli przepuſzcza SkarKazSej 675b.

»(i) myśl, (a, i) oczy« [szyk 6 : 4] (10): RejPs 198; RejKup q3; RejAp 111v; RejPos 25v, 113v; KuczbKat 410; KochPs 35; SkarŻyw 52; niechcę tu ocżu y myſli twoiey/ tych rzecży powtarzániem y wykłádem zábáwiáć. LatHar 381; GosłCast 68. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»myśl i pioro« (1): bo ná rzecz tylko ſámę okiem mierząc/ ták ná nię wſzyſtkę myśl/ y pióro ſwé ſkłádaſz OrzQuin E.

»myśl a pokora« (1): ieſli ſie nie sſthániecie w myſlach á w pokorach ſwoich iáko máłe dzyatki RejPos 328v.

»(i) myśl i ręce; ręce z myślami« (2; 1): RejPs 37v, 200v; [chciał Bóg] żeby [człowiek] wſzeliákim obycżáiem/ y myśl/ y ręce ſwe od złośliwego zábićia ludzkiego hámował. KuczbKat 315. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»myśl i rozsądek« (1): Ktore [popędliwości] w ludźiach [...] y myśl y rozſądek [mentem et iudicium] wątlą ModrzBaz 71v.

»myśl i rozum« [szyk 6 : 2] (8): gdy wy ſkrytoſći ſercá ludzkiego nie możećie z rozumieć/ áni ogarnąć myſli y rozumu iego [et verba cogitationis eius non percipietis] BibRadz Iudith 8/10; RejPos 63, 90, 286v; Bo gdy kłamſtwo dla tego kłamſtwem y nieprawdą ieſt/ iż ie przećiwko myśli y rozumowi mowimy/ (inácżey widząc y rozumieiąc) (marg) MENdacium, quasi contra mentem dictum. (–) KuczbKat 290, 110; RejZwierc 88; KochPs 210. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.].

»(ani) myśl, (a, a(l)bo, ani, i, też, to jest) serce« [szyk 109 : 78] (187): BielŻywGlab nlb 13; RejPs 25, 76v, 107v; RejJóz Q4; RejKup v4v; BielKom Cv; LubPs D4v, aa4v, aa6; RejWiz 112v, 166v; OrzList d4v; BibRadz Philipp 4/7; BielKron 63, 198; Animum aperire, Serce ſwe to yeſt myśl okázáć Mącz 278d, 10b, 124d, 204d, 285d; SarnUzn H4v; RejAp 35, 94v, 95; GórnDworz D6, G4v, Aa4v, Mm4v; HistRzym 54; A wołay [...] ze wſzytkiey myſli á ſercá ſwego: O moy miły Pánie bądźże wiecżnie pochwalon RejPos 87v; Widzęć ia nieboże myſl á ſerce twoie/ że ty nie ták cżyniſz iáko mowiſz. RejPos 209v, 1, 4, 7v, 14v, 22v (114); Známionuie theż duch wſzytki wnętrznośći cżłowiecże/ ſerce/ myſli/ etc. GrzegRóżn 55; KuczbKat 115; RejZwierc 74, 85v, 87v, 102v, 134v (9); WujJudConf 209; HistHel D2v; Boć y ſercem ábo myślą y ćiáłem prácowáć trzebá [Et animo operandum est et corpore]/ kto śię do żywotá błogosłáwionego mocnie bierze. ModrzBaz 37, 21, 53; SkarJedn 120; Oczko 24; KochPs 66, 84, 126, 166; SkarŻyw 16, 150, 482; StryjKron 482; NiemObr 14; KochFr 96; KochMarsz 155; ReszPrz 25, 95; ReszList 152; ArtKanc E20v, H7; OrzJan 118; LatHar 3, 144, 675; A pokoy Boży/ [...] niechay ſtrzeże ſerc wáſzych y myśli wáſzych [corda vestra et intelligentias vestras; ſerc wáſſych/ y rozumow wáſſych Leop] w Chriſtuśie Ieſuśie. WujNT Philipp 4/7; SarnStat 18; GosłCast 6; SkarKazSej 673a, 707b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 10 r.].

»myśl, (a, i, ni) sumnienie« [szyk 5 : 1] (6): RejJóz Q4; RejPos 30v, 313v; RejZwierc 13, 168v; Toć moy Lemuż me Imienie/ Zdrowa myśl zdrowe ſumnienie. RybGęśli B2v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.].

»myśl, uczynek« (1): Mala mens. malus animus, proverbialiter usurpatum, Złe plemię/ zły owoc/ zła myśl/ złe vczynki. Mącz 216b.

»wiara, (a) myśl« [szyk 2 : 1] (3): RejPs 210v; LibMal 1544/85v; áby káżdy zupełną wiárą á s práwą myſlą náwroćił ſie do niego [do Boga]. RejPos 133v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»myśl i wola« (1): A ták oboim też chwalon y wzywan chce być: nye tylko we wnętrznym vznánim/ y podnyeſyenim myſli y woley/ ále też zwirzchowną ſpráwą ćyáłá y modłą. KromRozm II h3. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»zmysł (a. smysł) i myśl« (3): Smyſł y myſl náſza/ do złego ſkłonna ieſt od młodośći BiałKaz K2v; SkarŻyw 91; WujNT 180.

Wyrażenie przyimkowe: »w myśli, na myśli« = w duchu, po cichu (3 : 2): Kmiotek ná ſwej myśli gwárzył/ Dobrzeć ten kucharz vwárzył BierEz D2v; zádziwowawſzy ſie w myſli ſwoiey będzye ſie pythał/ cżemu thák Pan vcżynić racżył mieyſcu temu y ludowi temu? RejPos 349v, 228, 350; ſámo ná nie ich ſumnienie żáłuie/ y w ſobie ſámi ná myśli boleią. SkarKazSej 696b.
W przen (150): raczyſz teſz y dzis naſz miły panie naſycic myſli naſſe pokarmem ſwiętey woley twoiey RejPs 162v, 92, 101, 177, 183v, 194; RejJóz G4v; RejKup g4; LubPs ee; Ale wżdy od dobrych zli ſą rozney nádzyeie/ Ná tych drży bárzo ſkorá/ á w tych ſie myſl śmieie. RejWiz 102v, 30, 85 [2 r.], 91v, 115v, 136v, 137v, 184v; Leop Ps 75/11 [2 r.]; RejZwierz 92v; BielKron 24; GórnDworz Mm2; RejPos 263v, 312 marg; KuczbKat 370; RejZwierc 65v, 144, 231, Bbbv; WujJudConf 260; KarnNap D3v; Niech przeto káżdy zlecży myśl ſwą [Sanet igitur quisque mentem suam aegrotantem]/ á miáſto rzecży/ niech ſię nieboi ćieniow áni ſnow ModrzBaz 66; K tobie myśli mé wzdycháią/ Ciebie oczy mé ſzukáią. KochPs 37; ále myśl twoiá do świátá y brzuchá przywiązaná ieſt. SkarŻyw 453, 168, 234, [236], 242; ArtKanc E8; GórnTroas 24; PIecża/ co złotem/ karmiſz ſię y żyieſz/ A prze ieden zyſk/ wielem troſk myśl bijeſz GrabowSet V3, Q; gdyby myśl moiá przywiedźioná z łáſki twey/ do ſkruchy ſwey/ ćiáło ſwoie z grzechámi y pożądliwośćiámi vkrzyżowáłá. LatHar 270, 63, 64, 151, 270, 499; Duffność ſiłam podporá/ duffność kotwia myśli RybGęśli B, C4; SarnStat *6; PowodPr 51; Gdyż ſłowy myśl zrániona/ vléczyć ią prózno GosłCast 36, 9, 28, 31, 34, 59, 63, 68; wſzytká myśl fliſowá Ná Wiśle pływa zá ſwoim Rotmánem KlonFlis D4.

W przeciwstawieniu: »myśl ... postawa« (1): Ná poſtáwie Báránek/ ále Lis ná myſli RejWiz 77.

W porównaniach (6); LubPs gg3v; RejZwierz 127; ktorey [duszy] ſie myſl záwżdy iáko płomień ku gorze ciągnie RejZwierc 62v; iákoby iáki łáńcuch cięſzki ná ſzyi/ ták onę záboláłą á záfráſowáną myſl ná ſobie vſtáwicżnie nośi. RejZwierc 87v, 22v; y nie raz twoię myśl roſpuſzczoną y rozerwáną/ iáko pſá ná łańcuchu/ krotko wiązáć/ ſługo Boży/ muśiſz LatHar +8v.

Przysłowie: Ale wierz mi ći ſłudzy/ żeć ſie śmieią s ciebye/ Mowiąc/ tu rzecż [!] w popyele/ choć myſl lata w niebie. RejZwierz 124; A czoż też widzę v ciebie/ Rzyć w popiele á myſl w niebie RejZwierc 232, 219; PudłFr 24. [Ogółem 4 r.].
Frazy: »myśl (ku gorze) bujać chce, miałaby« (1 : 1): RejZwierz 127; Obudzi ſie áno myſl oná wſpaniła iáko Orzeł ku gorze wſzytko buiáć chce RejZwierc 22v.

»myśl [czyja] jest w rosole« = ktoś jest w kłopocie [szyk zmienny] (2): Co rozumiéſz? w iákim tám byłá myśl roſole/ Widząc żem wywiedźiona w to nieſczęſné pole. GosłCast 49, 16.

»myśl [czyja] (s)truchleje« = ktoś odczuwa śmiertelny strach lub przejmujący żal (3): (did) Pan żałoſciw ze żłey nowiny (–) Ochtocies mi nowinkę piękną powiedziała Nie darmo mnię moia myſl tak była ſtruchlała RejJóz G8, Ov; Bo iákoś myſl truchleie/ gdy opráwcá ſtoi/ A temu więc nawięcey kto krzyw iż ſie boi. RejWiz 139v.

Zwroty: »być krolewskiej myśli« (1): áby pan moy był krolewſkiego ſerczá/ y myſli/ á záchowywał we wſzytkim wſpaniáłość GórnDworz Ii2.

»dzierżeć myśl na wodzy, na wędzidle« = okiełzać swoją naturę [szyk zmienny] (2 : 1): Bo iáko tę buyną myſl ná wolnym wędzidle/ Będzyeſz dzyerżał RejWiz 29v; RejPos 147; Dzierz złą myſl ná wodzy/ Ieſli cie záwodzi. RejZwierc 239.

»z myślą latać po niebie (a. po powietrzu), bujać pod niebem (a. wysoko), wylecieć wzgorę, wzlecieć wysoko; myśl lata w niebie« = dawać się ponosić fantazji, ambicji itp., ulegać swojej naturze [szyk zmienny] (2 : 2 : 1 : 1; 2): RejWiz 60; TEn dom [Przerębskich] z myſlą/ ácż zacny/ nie buiał wyſoko RejZwierz 59, 124; Bo Koleryk wnet z myſlą ſwą wzgorę wyleći/ wnet chce być hetmánem/ á choć nic nie máſz przedſię ſie ſobie pánem zda. RejZwierc 3v, 214, 219; PudłFr 24; Phil I4v.

»z myślami wzgorę latać« = myśleć o rzeczach wzniosłych (1): ktorzy z myſlámi ſwoiemi wzgorę latáią/ myſląc o rzecżach niebieſkich/ opuśćiwſzy ná ten cżás wſzitki ine błędne ſpráwy ſwiátá tego RejAp 11.

»myśl (s)cudzołożyć« [w tym: od kogo (2), do kogo (1)] [szyk zmienny] (3): czo zá pomſtá tym ieſt zgotowaná co myſl ſwą ſcudzołożyli od Páná. LubPs R2 marg, R2, S.

Wyrażenia: »myśl bezpieczna« (1): Bo ten Pan ieſt mocą moią y też chwałą wdzyęcżną/ Obroną/ pewnym zbáwieniem/ y myſlą beſpiecżną LubPs gg2v.

»bujna [= nieokiełzana] myśl« (2): RejWiz 29v; Nawiętſzy rozum kto pozna ſam ſiebie/ A z buyną myſlą nie lata po niebie. RejZwierc 214.

»myśl czysta« (1): Kiedy ſerce pocżćiwe ma myſl onę cżyſtą/ A iáko śkło od káżdey zmázy przeźrocżyſtą. RejWiz 62v.

»dobra myśl« = dobre samopoczucie, wesołość (5): RejWiz 22; Sámy ćię [Hanno] śćiány wołáią/ Y z dobrą myślą czekáią KochPieś 34, 4, 23; PowodPr 10.

»dobra myśl« = swoboda (1): NIeubłagána Wiſło/ próżno wſtrząſaſz rogi/ Próżno brzegom gwałt czyniſz/ y hámuieſz drogi. Nálazł fortél król Auguſt/ iáko ćię miał pożyć/ A ty muśiſz tę ſwoię dobrą myśl położyć KochFr 88.

bibl. »myśl dusze, serca« (1 : 1): Nie wywyſzſſay ſie w myſli duſſe twoiey [non te extollas in cogitatione animae tuae] iáko Byk Leop Eccli 6/2; Vſtáłá dobra myśl ſercá náſzego PowodPr 10.

»harda myśl« (1): Serce ich w hárdey myſli z nádętoſcyą buyáło LubPs Rv.

»myśl krolewska, pańska« [w tym: pańska a krolewska (1)] [szyk 2 : 1] (3 : 1): GórnDworz Ii2; Bowiem ich myśli Páńſkiey á Krolewſkiey práwie/ Kochánie było wſzyſtkim ſtáwić ſię łáſkáwie. KołakCath A3v; KlonWor 56.

»nędzna myśl« (1): ſłyſzyſz cżego prágnie tá nędzna á omylna myſl twoiá. RejPos 317.

»myśl niewierności« (1): ktorym Pan Bog záſlepił myſl niewiernośći ich/ áby im nigdy nie ſwiećiłá ſwiátłość prawdy. RejAp 165v.

»niewinna myśl« (1): A miec [!] z onymi niewinnemi dzyatkámi/ kwiatki przed nogi iego/ oney niewinney myſli twoiey. RejPos 87v.

»myśl niezdrowa, zabolała; myśl choruje« [szyk 2 : 1] (1 : 1; 1): Ktoremi [chorobami dusznymi] vćiśniona myſl bárzo choruie RejWiz 94; RejZwierc 87v; Iáko myśl twoiá niezdrowa [mens a sanitate aliena]/ do zdrowia iy [przeciwnika] przywiedźie? ModrzBaz 68.

»oczy myśli« (1): ábychmy cie [Boga] tákież ocżymá wierney myſli náſzey poználi á oglądáli RejPos 58.

»omylna myśl« (1): RejPos 317 cf »nędzna myśl«.

»poważna, roztropna myśl« [w tym: poważna a roztropna (1)] (2 : 1): Tákiećby poważna myſl/ záwżdy buiáć miáłá/ Aby ſzkodliwe cżáſy/ wżdy przepátrowáłá. RejZwierz 127; RejZwierc 54.

»myśl rozerwana« (1): LatHar +8c cf W porównaniach.

»myśl rozpuszczona« (1): LatHar +8v cf W porównaniach.

»skażona myśl« (1): LubPs N5v cf »sprosna myśl«.

»sprosna myśl« (1): Ach ſkáżoneſz á ſproſne to ich myſli były/ Kthore ták brzydkie złośći ku Pánu mowiły LubPs N5v.

»myśl stateczna, nieuniesiona« [w tym: stateczna a nieuniesiona (1)] [szyk 1 : 1] (2 : 1): iákoby oná myſl ſtátecżna/ á ná żadną ſtronę nieunieſiona/ á rozumem ná ocel záhárthowána/ thák iákoby ſie y w ſzcżęſciu y w nieſzcżęſciu ná żádną ſtronę nie poſliznęłá RejZwierc 22, [213].

»strapiona (a. utrapiona), ściśniona (a. uciśniona), zafrasowana, stroskana myśl; udręczenie a frasunek myśli« [szyk 6 : 2] (2 : 2 : 2 : 1; 1): RejWiz 94; gdyż ſie iey [osądzonej duszy] iedná godziná widzi iáko tyſiąc lat w onym vdręcżeniu á fráſunku myſli ſwoiey. RejPos 128; RejZwierc 85v, 87v; BudBib Bar 3/1; Serce w nieſzczęśćiu táie/ y myśli ſtrapioné/ Ciáłá śiły pozbywſzy leżą obáloné. KochPs 66; Czym ſie ſtroſkána myśl raz hoynie nápoiłá Obrokiem tym/ tym prágnie by ſie niepaſtwiłá. GosłCast 48, 16.

»swobodna myśl« (1): Swobodna myśl wykrzyka/ Gdy ſię z troſką potyka RybGęśli C4.

»myśl ślachetna« (2): RejWiz 115v; Zá te źiemſkie nietrwáłe fráſowliwe Páńſtwá. W ktorych ſię myśl śláchetna ich kocháć nie chciáłá KołakCath A3v.

»upadły w myślach« (1): gdyż to náſze zgwałcone przyrodzenie wytrwáć nie może/ gdy mu ſie co ſmętnego á żáłobliwego sſtánie wedle ſwiátá tego/ áby nie muſiáło być vpádłe w myſlach ſwoich RejPos 352v.

»upokorzona myśl« (1): Bo chociay to kádzidło/ ták od ciebie wonia/ A tym nam ſnadź pomoże/ iáko s podogonia. Nie poydąli perfumy od ſercá práwego/ Z vpokorzoną myſlą/ do Bogá żywego RejZwierz 107.

»uszy myśli (a. myślej)« (2): gdy ſławnych mężow zacne dzieie przypominaią tedy vſzy myſley naſzey ſkłoniwſzy rzecży one pilnie obacżyć mamy BielŻywGlab nlb 12; LatHar 653.

»wielka myśl« = wygórowana ambicja (1): Vrodźiłá ſię wielka myśl/ ná Lanie ćiáſnym KlonWor 56.

»wierna myśl« (2): z goráiącą pochodnią wierney myſli á wiernego ſercá ſwego/ cżekáć przyśćia á záwołánia Páná ſwego RejPos 342v, 58.

»myśl wspaniła« (2): Tákże też myſl wſpaniła cżłowieká pocżćiwego gdy będzie brudną ponuroſcią á tępoſcią pokryta/ thákże też sſzpetnieć y znikcżemnieć muśi. RejZwierc 54, 22v.

»myśl zapleciona, zawikłana« [szyk 1 : 1] (1 : 1): hárcuyże vſtáwicżnie á wiedź burdę s tą záwikłáną á záfzáſowáną [!] myſlą ſwoią RejZwierc 85v, 227v.

»zaślepiona (a. oślepiona) (jest) myśl; zaślepić myśl« = sensus obtusus Vulg [szyk 4 : 3] (6; 1): BielŻyw 54; RejPs 151v; RejAp 165v; RejPos 173; Ták ich myśl záślepiona gárdząc pobożnośćią/ Ciemność świátłoſćią zową á świátłość ćiemnośćią KołakSzczęśl C2v; Myśli [mentes] niewiernych od ſzátáná oślepione. [cf ſercá ſą záślepione WujNT 2.Cor 4 arg; oślepił ſmyſły niewiernych WujNT 2.Cor 4/4]. WujNT Aaaaaa2v, 629 marg.

»zła myśl« (2): A cokolwiek ſwąwolą á złą myſlą cuchnie/ Wnet ocży podśinieią/ wnet s tego brzuch puchnie. RejWiz 48v; RejZwierc 239.

»myśl znaminita« (1): Iáki dom/ iákié złoto/ iáka głádkość przy téy Przyſádźie ma ſmákowáć/ myśli známinitéy? KochDz 104.

Szeregi: »ciało i myśl« (1): á dzierz ná wodzy tego ſwowolnego oſłá/ ciáło y myſl ſwoię RejPos 147.

»myśl i dusza« (1): iż przez ono nadrożſzego Ciáłá y Krwie Páná Chriſtuſowey przyięćie/ náſyca śie myśl y duſzá náſzá. KuczbKat 165.

»nie tylo (i) myśli ale i (i) oczy« [szyk 1 : 1] (2): RejPos 173; á nie tylo myśli ále y oczy ſwoie náſyćić Bogiem w ćiele chćieli. SkarKaz 519a.

»serce, (a, i) myśl« [szyk 10 : 4] (14): Leop Hebr 10/16; RejZwierz G8; RejAp 29; GórnDworz Ii2; RejPos 342v; WujJud B; ćiebieć wzywa ſerce zfráſowáne y myśl vtrapiona [anima in augustiis et spiritus anxius]. BudBib Bar 3/1; CzechEp 199; ReszPrz 8; ReszHoz 136; PudłFr 76; niech myśli, y ſercá náſze/ ku tobie [Bogu] wzdycháią záwſze ArtKanc T5v; WujNT Hebr 10/16; GosłCast 31.

a. Śmiałość, odwaga, animusz; animus Mącz, Modrz; mens Vulg, Calag (28): Acż mię wielki ſtrach zeymuie A wſtyd mi myſl odeymuie RejJóz D7v; Mącz 92d; Ták iákoś ſie dał widzyeć mężnym raz w potrzebie/ Niechże iuż nie odchodzi táka myſl od ciebie PaprPan Cc3v.
Fraza: »[komu] myśl (u)rośnie, urość może; dostanie, przybywa myśli« [szyk zmienny] (2 : 1; 1 : 1): RejKup T; A choć drugi nic nie krzyw/ w łeb mu ſie doſtánie/ Cżáſem przy towárzyſzu/ á cżáſem przy pánie. Bo tám ſnádnie káżdemu wnet doſtánie myſli RejWiz 71v, 23; RejAp AA5; SkarŻyw 317.
Zwroty: »doda(wa)ć myśli« = animum alicui facere Modrz; dare mentem Calag [szyk zmienny] (4): Doday myſli á pośiłay [!] rycerſtwo thwe przećiwko miáſtu [Conforta bellatores tuos adversus urbem; doday ſercá rycérſtwu twemu ... WujBib] Leop 2.Reg 11/25, Ios 1 arg; ModrzBaz 57v; Calag 149b.

»myśl mnożyć« = dodawać odwagi (1): OrzQuin R4v cf »myśl tłumić«.

»[komu] myśl odpada, zginie« = ktoś (s)traci śmiałość (1 : 1): RejJóz L3v; Pawik gdy ogon roſtocży vbogi/ Wnet mu myſl zginie gdy poźdrzy ná nogi. RejZwierc 219.

»[komu] myśl skazić, psować; myśl się kazi« [szyk zmienny] (1 : 1; 1): RejRozpr I4v; Czemuż pſuiećie myſl [Cur subvertitis mentes; Czemu káźicie ſerce WujBib] ſynom Iſráelſkim/ żeby nieſmieli iść ná mieſce/ kthore im ma dać Pan? Leop Num 32/7; RejZwierz 38.

»myśl tłumić, niszczyć, gasić« = pozbawiać kogo odwagi, animuszu (1): bo iáko niewola myśl w człowieku tłumi/ niſzczy/ gáśi [...] ták téż záśie wolność w człowieku myśl mnoży/ ſerce podnośi [...] pozór y pochód ochotny w nim czyni. OrzQuin R4v.

»myśl tracić« (1): drudzy widząc okrucieńſtwá one/ myſl tráćili SkarŻyw 206.

»uczynić myśl [komu]« = dodać odwagi (1): Y onym ták poważnym ſercem ſwoim vcżynił táką myſl onemu Rycerſthwu ſwemu/ że wſzyſcy ná bitwę przyzwolili. RejZwierc 149v.

»myśl (więtszą) wziąć« = nabrać animuszu, śmiałości (2): Przyſſedł pothym Gáál [...] Ná ktorego przyśćie/ zburzyli ſie y myſl więtſſą wźięli obywátele miáſthá Sychem [erecti habitatores Sichem; wźiąwſzy ſerce obywátele Sichem WujBib] y wybiegſſy ná role/ burzyli winnice Leop Iudic 9/26; RejZwierc 135.

Wyrażenie: »myśl niezwyciężona« (1): Taka rownie u ciebie myśl niezwyciężona. KochMon 21.
Szeregi: »animusz albo myśl« (1): iż nietylko w ieden ánimuſz álbo w iednę myśl/ w iednę zgodę/ w iednę miłość/ w iednę ſpólną przyiaźń [...] ále téż ktemu w iedno ćiáło [...] ſpoioné ſą. SarnStat 1002.

»i nadzieja i myśl« (1): Pyta ſie wnet młodzyeniec coby to tám było/ A iuż mu y nádzyeie y myſli przybyło. RejWiz 23.

»myśl i serce« [szyk 1 : 1] (2): Więc ſerce tákowé y myśl táką naydźieſz wáſzá kró: M: nie ieno w tym ták mężnym Rycérſtwie ſwoim/ ále tąſz ochotą gotowy ieſt ſtan Duchowny wſzyſtek OrzJan 110, 110.

»serdeczko i myśl« (1): NOwomieyſcy chociay ták/ derdołkowie drobni/ Ale ſie dobrze cżuią/ iż ſą ná wſzem godni. Ieſt ſerdecżko/ ieſt y myſl/ y bacżenie naydzye RejZwierz 88v.

b. Wiara, ufność (6): á nádzieiá moiá o wybáwieniu twoiem wcáłoſći myſl moię záchowa. RejPs 101v.

myśl o czym (2): ále zgołá poſtánowiwſzy [Maria Magdalena] wierną myſl w ſercu ſwoim o ſwiętym miłoſierdzyu iego/ vpadſzy v nog iego/ támże wnet łzámi vmywáłá ſwięte nogi iego RejPos [308]v, 339v.

Wyrażenie: »wierna myśl« = pochodząca z wiary ufność (1): ábychmy w tych niebeſpiecżeńſtwiech vſtáwicżnie z nabożnym ſercem á z wierną myſlą wołáli ku Pánu ſwemu/ rátuy nas miły Panie RejPos 51v.
Szeregi: »myśl a nadzieja« (1): gdy w pánye á ſtworzycyelu ſwym myſl á nadzyeyę ſwą pokłádáli GliczKsiąż C4v.

»wiara i myśl« (2): dayże nam też z miłoſierdzya ſwoiego táką wiárę y táką myſl do ſerc náſzych/ o they nieznośney dobrotliwośći ſwoiey/ ábychmy [...] nigdy od ciebie [...] nie odſtępowáli. RejPos 339v, 4.

c. Radość (2): O by to dziś ták powiedzyano iákiey pániey/ iż pewnie to co vrodziſz iż będzye z niego krol ábo iáki mocarz wielki ſwiátá tego/ iákaby tám byłá myſl á iákie dziwne nowiny s tego. RejPos 306v.
Zwrot: »dobyć myśli« = zdobyć się na radość (1): Kiedy na to wſpomionę czochmy pobroili Nie mogę dobyć myſli w żadney krotofili RejJóz N3.
d. Wyobraźnia, imaginacja, fantazja (28): á grozne widzenia na myſli miewaią FalZioł II 3d; Imaginor Myſlię nieco/ Bierzę ſobie ná myśl. Mącz 165d.

I sg w funkcji okolicznika sposobu: »myślą« = w wyobraźni (11): wezmę śrzędni punkt z tego Cynká/ y podnioſę go myślą wzgórę/ sſtánie ſye hnet piątnokątna PYRAMIS OrzQuin I; SkarŻyw 127; To ieſt/ iáko potym okázuie/ iż ácż też myślą/ vmyſł ludzki máluie ſobie obrázy rzecży zmyślonych/ wſzákże my nie vżycżámy onym obrázom zmyśłonym eſſencyey/ to ieſt iſtnośći. CzechEp 256; przebieżenie myślą krotkie wſzytkich godźin dźiennych/ vważáiąc iáko ſię ſtrawiły. LatHar 69; á do niebieſkich páłacow twoich/ myślą ſię przenoſząc/ [...] z ich ſię doſtąpienia po śmierci vćieſzyć. LatHar 457, 2. Cf »myślą być«, »zanieść się myślą«, »myślą a nieprawdziwie«.

Zwroty: »myślą być [czym a. gdzie]« (2): Potym niekto kruká ſpytał/ Ktorymby śię ptakiem mniemiał: Myślam pry był niegdy orłem/ A teraz śię iuż znam krukiem. BierEz H2v; bom y tám iuſz wſzyſtek ieſt myślą, Y tu záś názad ieſtem. CiekPotr 83.

»postanowić [co] w myśli swej« = wyobrazić sobie (1): A poſtaẃ tákież przed ocży duſze ſwoiey tę ſwiętą á błogoſłáwioną ofiárę Páná ſwego [...] á poſtánoẃ ią w myſli ſwey/ ták iákobyś ná to ocżymá ſwemi pátrzył. RejPos [105]v.

»zanieść (a. zanosić) się myślą [na kogo, na co]« = wyobrazić sobie kogo, co [szyk zmienny] (2): Potym zánieś ſię myślą ná przygody y ſpráwiedliwych/ y grzeſznych ludźi LatHar 578, 78.

Szereg: »myślą a nieprawdziwie« (1): ábyś ty w tym Sákrámenćie iedno myślą á nieprawdźiwie Ciałá Páńſkiego pożywał/ á nie ſzukał go w Sákrámenćie ále w Niebie. WujJud 260v.
Wyrażenie przyimkowe: »w myśli, w myślach« = w wyobraźni, w imaginacji (6 : 5): A wydáwał ná łup ony ktorzy ſie ſobie zdały wmyſlach ſwych mocarzmi RejPs 111v; RejWiz 120v; Iż był záchwycon w myſli ſwey ná wyſoką gorę/ á tám vyrzał tho miáſto piękne RejAp 181v, 68v; RejPos 20v, 117v; LatHar 3; Nie ták ſię/ mowię w mękach ſwych krąćili/ Ledwe tych w myśli teſknośći vżyli/ Iákich ia nędznik RybGęśli C4v. Cf »postanowić w myśli«.

~ W przeciwstawieniu: »w myśli ... w rzeczy« (1): iż y to ſłowo widzenie może śię dwoiáko rozumieć/ álbo widzenie w myſli/ álbo widzenie wrzecży GrzegŚm 62.

Szereg: »w myślach ani przed oczyma« (1): áby nam nic inſzego nigdy w myſlach náſzych áni przed ocżymá náſzymi nigdy nie było/ iedno to ſwięte kroleſtwo twoie RejPos 273. ~
W przen (4):
Zwrot: »latać z myślą pod obłoki, po świecie myślą bujać; myśl po powietrzu lata« [szyk zmienny] (2 : 1; 1): Siedziſz ty zámknąwſzy ſie/ iż nie widziſz ſwiátá/ A myſl przedſię od duſze po powietrzu lata. Widziſz Słońce y Mieſiąc/ niebo/ wſzytki gwiazdy/ Iákoćby tuż nád głową práwie ſtały záwżdy. RejWiz 120v, 28v; OrzQuin F; Latáć z myſlą pod obłoki/ Przepátruiąc ſwiát ſzyroki/ Y wſzytki przypadki ná nim/ Swym poważnym rozeznániem. RejPos A2v.
e. Jeden z elementów filozoficznej lub teologicznej definicji Boga lub człowieka (16): RejWiz 114, 119; iż w tych trzech perſonach/ iedno Boſtwo/ iedná wola/ iedná ſpráwá/ iedná myſl/ ieſt y będzie ná wieki wiecżne. RejPos 151; Lecż Bog oćiec wiecżny/ ſobie ſię przypátruiąc/ rodźi myśl śiebie ſámego/ ktora ieſt obrazem iego nie znikáiącym/ ále będącym/ ábo ſtoiącym CzechEp 256, 174, 256 [2 r.], 257; Cóż gdzie náſzé oczy Dośiąc niemogą? gdźie myśl/ która niebiem toczy/ Gdźie ſámá piękność świéći KochFrag 23.
Wyrażenia: »można myśl« [o Bogu] (1): Bo Bog ieſt ták można myſl/ że go nic nie ruſzy/ Lecż on przedſię záwżdy wie tu o káżdey duſzy. RejWiz 138.

»nieśmiertelna myśl« = Bog (1): Czo ieſt Bog odpiſał [Secundus filozof], nie ſmiertelna myſl, niewymyſlona wyſokoſć, podſtata [!] wſzitkich rzecżi oko nie zamrożone, wſzitko zdzierżaiąc ſwiatło ludzſkie. BielŻyw 135.

»myśl Ojca Swego, płod myśli Ojca« = w religii chrześcijańskiej Syn Boży jako Druga Osoba Trójcy św. (1 : 1): y ieſt [Syn Boży] płodem myśli iego [Boga Ojca] mądrośćią y znáiomośćią iego/ zupełnym wyobráżenim iſtnośći iego/ y iáſnośćią chwały ábo świátłośći iego. WujNT 304; Bo on [Syn Boży] od poczęćia ſwego miał wſzytkę mądrość/ będąc ſam mądrośćią wieczną y myślą Oycá ſwego SkarKaz 45b.

»myśl prosta« [o człowieku] (1): Cżłowiek ieſt myſl proſta, praczuiąca duſza, na malucżki cżas trwaiąci ducha prziymacż. BielŻyw 135.

»wieczna, wiekuista myśl« = Bóg (1 : 1): WIeczna myśli/ któraś ieſt dáléy niż od wieká/ Ieſli ćię téż to ruſza/ co czáſem człowieká KochFr 39; KochTarn 79.

f. Życie (w tłumaczeniu tekstu biblijnego); anima PolAnt (1): A przetoż theraz bráćia daymy z ſiebie przykład braćiey náſzey kthorych myſl ná nas zawiſnęłá [quod a nobis pendet anima eorum; ... duſzá Leop, WujBib]/ mieyſceć święte/ kośćioł y ołtarz ná nas ſtoi BibRadz Iudith 8/14.
2. Rozmyślanie, rozpamiętywanie; troska, staranie; marzenie; cogitatio Modrz, Cn; meditatio JanStat, Cn; motus animi, meditamentum, mentis a. animi sensus, sermo intimus Cn (33): BielŻyw 110; Immoror, Immorari honestis cogitationibus. Báwić ſie ná poczćiwych myślách/ to yeſt/ o ſtátecznych rzeczách záwżdy myſlić. Mącz 233b; RejPos 101v, 266; Ztą myślą zięłá ią wielka żáłość zá grzech/ gdy myśliłá: iáko święte ćiáło y kośći w dom niecżyſtey białey głowy wniść máią? SkarŻyw 440; KochMRot B2v.

myśl o kim, o czym (8): BielKron 58; (marg) Myſl náſzá záwżdy o docżeśnych rzecżach. (–) iż mdłe przyrodzenie narodu náſzego/ [...] nigdy ná to nie pátrzy co być ma/ [...] iedno to co dziś ocżymá widzi/ á nawięcey folguiąc tym docżeſnym potrzebam ſwoim. RejPos 251v marg; KochPs 131; Winá ſobie każe dáć [król Midas]: próżna myśl o winie/ Bo z śklenice przez gárdło ſcżére złoto płynie. KochDz 107; GrabowSet N3v; Pierwſza tedy myśl twoiá niech będźie o Pánu Bogu twoim/ álbo o rzecżách Boſkich. LatHar 2. Cf Ze zdaniem.

myśl czyja [w tym: pron poss (13), G sb (1)] (14): RejPs 112v; Przedłużay cżás myſli ſwey prętko rzecż wyprawuy BielKom C5; RejWiz 184v; BielKron 58; RejPos 251v marg; KochPs 131; WerGośc 214; LatHar 2, 50. Cf Zwroty.

Ze zdaniem podrzędnym referującym treść [w tym z zapowiednikiem: o tym (2); aby, jakoby] (2): O tym záwżdy náſzá myſl/ áby co przybyło/ A co potym przypáść ma/ o tym ſie ni ſniło. RejWiz 184v; WerGośc 214.

W połączeniu z przydawką przymiotną określającą przedmiot rozmyślania (1): przez dzieśięć lat modlitwie/ poſtom/ y myſlom niebieſkim ſłużył. (marg) Dzieśięć lat zámkniony rzecży zbáwienne obmyſlał. (–) SkarŻyw 235.

W połączeniach szeregowych (4): cośkolwiek vcżynił myſlą/ kochánim/ przyzwalánim/ omyj ſpowiedzią á grzech będzie zgłádzon. HistRzym 57; GrzegŚm 30; ModrzBaz 46v; SkarŻyw 235.

Zwroty: »myśl swoję (a. swą) (na)sadzić« [w tym: na czym (1), w czym (1)] (2): WerGośc 203; Vmyſł nieśie wynioſły/ depce podłe rzecży/ Wſzytkim gárdzi/ co źiemſki cżłowiek ma ná piecży. W niebie wſzytkę ſwoię myśl/ nie ná źiemi ſadzi WisznTr 23.

»myśl swoję (a. swą) obracać (a. obrocić) [ku czemu]« [szyk zmienny] (3): KochPieś 38; PudłFr 72; gdy [król] wſzyſtkié myśli ſwé ku pokoiowi/ pomiárkowániu/ y ſpráwiedliwośći ich obráca [dumque acumen cunctarum lucubrationum et meditationum suarum ... defigit JanStat 22]. SarnStat 908.

Wyrażenia: bibl. »człowiek wielkich myśli, mąż myśli« = prawdopodobnie człowiek przewrotnie knujący (w tłumaczeniu niejasnego tekstu biblijnego: vir cogitabundus a. machinationum PolAnt; vir versatus Vulg = mąż przewrotny Leop, mąż chytry WujBib) (1 : 1): BibRadz Prov 14/17; Kto ſię rychło gniewa cżyni ſproſność/ á mężá dumaiącego nienawidzą. (marg) wł: krotki nozdrzámi cżyni ſproſność/ á mąż myſli nienawidzi ſię. (–) BudBib Prov 14/17.

»nabożna myśl« (1): WZdaymyż cżeść BOGU [...] A to myślą nábożną/ á ſerdecżną pokłoną/ zá łáſkę nam dáną. ArtKanc T11v.

Szereg: »myśl i wspominanie« (2): SkarŻyw 160; ná [lege: nád] ktorą myśl y wſpominánie/ nic pożytecznieyſzego do porátowánia zbáwienia nie mamy SkarKaz 383a.
W przen (3): noc w myślách teſkliwa/ Y té ogniſté gwiazdy rozśiané po niebie Swiádkiem/ że nic milſzégo niémam okrom ćiebie. KochFr 98.

myśl czyja (1): A miáſto látorośli/ śćielemyć [Chrystusowi] ſwe nabożne myśli ArtKanc E6v.

W połączeniu z przydawką przymiotną określającą przedmiot rozmyślania (1): Serce wolne od myśli świeckich chowáiąc/ ná ſkrzydłách ie rozmyślania nabożnego wniebo podnoſił. SkarŻyw 353.

Wyrażenie: »nabożna myśl« (1): ArtKanc E6v cf myśl czyja.
3. Wynik rozmyślania, to, co zostało pomyślane, obmyślone, wymyślone; pomysł, wymysł, zamiar, postanowienie, plan; wątpliwość, pytanie; marzenie; cogitatio Vulg, PolAnt, Mącz, Cn; mens Murm, Mymer1; cogitatus Vulg, Cn; sententia Vulg; imaginatio PolAnt; cogitatum Cn (731): PatKaz II 23v; GlabGad L4 [2 r.]; WróbŻołt vv; RejKup Bv, m5; Zádnych myſli nie mámy [Nullam cogitationem habemus; Szadnego myszlyenya nyemamy HistAl 1510/369]/ Ani ludziom áni zwierzętom pánuiemy HistAl I6v; ieſli mnięmáſz/ aby oni za wolą bożą tę bożą wolą odmięnili/ obáczśię dlá boga co to wſercu twoięm zamyśl/ Bo iéi zajſtę/ niczem dowieśc niemożeſz MurzNT 126; RejZwierz 3v; BielKron 260v; Mącz 74d, 196d; GrzegŚm 30; Więc ſie tu rzkomo ſtárzec prowádzić porywa [...] Ano w ſercu inſza myſl bo nie powłocżny pan/ Rádſzey ná mieyſcu ſiedzieć ſłuſzſzy ná iego ſtan. HistLan C4; BudBib Prov 20/18; Sliſkie ſą myśli ludzkie [Fluxae sunt cogitationes humanae]: pámięć nietrwáła/ á w mnoſtwie ſpraw ledwie ſię ſámá cżuie. ModrzBaz 88; KochPs 27, 91; Iedney nowey ſieſtrze myſli wſzytki wypowiedziáłá/ iáko myſląc o vbiorách świeckich/ wyniść chćiáłá SkarŻyw 161, 166, 167, 294 [2 r.], 383, 471; KochTr 10; GrabowSet Sv; wſzelkim myślom/ ktoreć nabożeńſtwo [...] rozrywáią [...] odpor daway. LatHar [+9]v, 117, 579; CiekPotr 76; GosłCast 57, 64.

myśl do czego (2): ſpodziewał ſię [św. Józef] iſz táſz w nim [w synu Heroda] myſl do zábićia onego dziećiątká [Jezusa] być miáłá SkarŻyw 244; StryjKron 522.

myśl około czego (2): OrzQuin G4v; Vigilius Papieżem zoſtawſzy/ myśl około Heretyká ná Stolicę Cárogrocką poſadzenia/ odmienił SkarJedn [d9]v.

myśl (na)przeciwko) komu (4): WróbŻołt 55/6; BibRadz Thren 3/60; RejPos 32v; oni dwá ſtárcy będąc pełni myſli złośćiwey przećiw Zuzánnie [pleni iniqua cogitatione contra Susannam] BudBib Dan 13/28.

myśl przeciw czemu [= niezgodna z czym] (1): wnętrzne [grzechy] ſą zle miſly y ządze przeciw przikazaniu Bożemu SeklKat Q4v.

myśl na kogo, na co [= przeciw komu, przeciw czemu] (4): Vsłyſzałeś vrągánie iych Iehowo/ wſzytkie myśli iych ná mię [omnes cogitationes eorum super (marg) adversum (–) me; przećiwko mnie BibRadz]. BudBib Thren 3/60. Cf »myśl bluźnierska«.

myśl o kim, o czym (6): GliczKsiąż I5v; GórnDworz Aa8; RejPos 285v; wſzyſtká iego myśl/ o pożytku/ y tęn ma zá naylepſzą rżecz ná świećie GórnRozm F; CiekPotr 38; GosłCast 38.

myśl czyja [w tym: pron poss (158), G sb i pron (85), ai poss (35)] (278): BierRaj 16; OpecŻyw 43, 46v; yako narodzenye maryey panny od uyekow yeſt w myſzly boſkyey PatKaz III 87v, 88; WróbŻołt 7/10, E2, 55/6, 91 arg, 6 (9); Lecz pan Bog iuż był záczął wmyſli ſwey ſrogoſć kniem gniewu ſwoiego RejPs 115v, 22, 25, 31v, 37v, 38v (15); RejJóz E3; SeklKat T2v; Wczas poſtanow ſwoie rzeczy. A powoly ſobie rozmyſl A potem my powiedz ſwą myſl. RejKup h7v, F, m5, q6, s3v, x2v; HistAl G; MurzNT Matth 9/4, k. 91; KromRozm III B7; O drogyeſz ſą záwżdy v mnye myſli thwoye Boże LubPs eev, B6, H4v, L2, L4, Q2 (14); GroicPorz ppv; RejWiz 19v, 47, 136, 178, 179v, 193; Leop Iob 20/2, Ps 39/6, Prov 21/5, Sap 12/10, Eccli 27/4 (13); Sthał ſię nam ku ſztrofowániu myſli náſzych [in redargutionem cogitationum nostrarum]. BibRadz Sap 2/14, Iob 20/2, Prov 21/5, Thren 3/60, Dan 4/2, Iudith 10/14 (10); BielKron 60, 76v, 179; KochSat B4; Mącz 78d; OrzQuin I4; GórnDworz Y6v, Aa8, Cc4, Ee4v, L15; HistRzym 7v, 15; RejPos 26, 28, 29v, 37, 76v (25); GrzegŚm 3, 27; KuczbKat 396; RejZwierc 30v, 31v, 103, [121], 169v, 195v; KochMon 22; WujJud 44v, 247v; Aleć złośnicy odnioſą słuſzne karánie zá ſwe myſli iſz zániedbáli ſpráwiedliwego/ á odſtáwali od Páná. BudBib Sap 3/10, Esth 9/25, Iob 21/27, Ps 138/2, Thren 3/60, Dan 4/19 (10); MycPrz I C; BudNT Matth 12/25, 1.Cor 2/16; CzechRozm 179v, 230; PaprPan D3; ModrzBaz 69, 78v, 87, 88, 144; KochDryas A2; Oczko 1v; Vprzédźiłeś łáſką ſwą/ pánie/ myśli iego/ Włożyłeś nań koronę z kámięniá drogiégo. KochPs 29, 10, 15, 20, 24 [2 r.], 45 (18); SkarŻyw A3, 69, 121, 140, 249 (22); KochTr 22; StryjKron 522 [2 r.]; CzechEp 198, 257; NiemObr 31, 76, 91; KochBr 152; ReszPrz 76; WisznTr 25; PudłFr 72; Duchu święty rácż nas ćieſzyć/ myśli náſzych rácż ſprawcą być ArtKanc T8v, I13v, K15v, M3v; GórnRozm F; PaprUp F4v; ZawJeft 16, 38; ActReg 159; GostGospSieb +4; GrochKal 18; GórnTroas 32; GrabowSet B3v, Cv, G2v, M4, N3; OrzJan 37, 97; WyprPl Cv; LatHar 18, 42, 45, 276, 358; KołakSzczęśl B4; WujNT przedm 27, Matth 9/4, 12/25, s. 99 [2 r.], 132 (18); SarnStat 21; KmitaSpit C3v; PowodPr 66; SkarKaz )(3, 82b, 484a, 609a, 610b (11); GosłCast 17, 29, 34, 38, 48, 56; SkarKazSej 694a, b, 695a.

cum inf (5): BielŻyw 15; RejPs 37v; RejPos 284v; NIe moiá to myśl byłá ręce Lutnią báwić WitosłLut A2; Tám moiá myśl byłá tá/ niż ſie karmić łzámi/ Gréków zbydź GórnTroas 32.

Ze zdaniem podrzędnym referującym treść [w tym z zapowiednikami: ta (9), to (5), taka (2); aby (16), zaimek pytajny (2), że, żeby] (20): A iż to ieſt myſl moiá ábych náſládował vmyſlu twego RejPs 177v, 147; RejJóz G4; MurzNT 91; Diar 23; RejWiz 19v, 193; ieſliże my ná ten Seym od [!] Piotrkowá z tą myślą iedźiemy/ ábyſmy ná nim Papieſtwo przez Exekucyą precz z Polſki wykorzenili OrzRozm C3v, E2; BielKron 311; OrzQuin I4; GórnDworz Hh2; RejPos 107; PaprPan Y3; Oczko 3v; NiemObr 31 [2 r.], 76; WujNT Luc 9/46, s. 232.

W połączeniu z przydawką określającą treść, przedmiot myśli: przymiotną (18), dopełniaczową (9) [w tym: myśli błotne a rozkoszne (1), pokoju a nie udręczenia (1), pokoju a nie złości (1), pokoja a nie uciśnienia ale miłosierdzia i pocieszenia (1)] (27): miſl o mey duſſi miſly pokoya anyeucyſnyenya alye myloſyerdzya ij pocyeſſenya BierRaj 17v; Leop Ier 29/11; Opuść myſli śmiertelne [mortales cogitationes]/ áodrzuć od ſiebie fráſunki około ſpráw ludzkich BudBib 4.Esdr 14/13, Ier 29/11; Temu [Bóg] obiáwi myśl ſwégo przymiérza/ Kto tám/ gdźie iego roſkazánié/ zmiérza. KochPs 35; tym [chowaniem pod strażą] z niego myſli zakonne chcąc wyſtráſzyć. SkarŻyw 200, 16 [2 r.], 196, 201, 226, 249 (12); Ciáło moie z błotá ieſt/ dla tegoż też mam od niego błotne y roſkoſzne myśli LatHar 587, 489; KlonKr Dv; [aniołowie] Służą nam dodáiąc myśli świętych/ y broniąc nas od duchow złych SkarKaz 635a.

W połączeniach szeregowych (31): Panye ktori roſipuyeſſ radi poganſkye a odmyataſſ miſly lyudſkye ij wſgardzaſſ vradzenye xyᾳzᾳt BierRaj 16; WróbŻołt pp7v; powſciągnicie ſię [...] od proſnych ſłow od złych żądz/ myſli y vcżynkow SeklWyzn F, F; SeklKat K3v; RejKup i3v; iáko á ktorym ſpoſobem żywot ſwoy/ obycżaie/ myſli/ ſłowá/ ſpráwy y rozmowy/ káżdy iáko pod ſznur ſpráwowáć y miárkowáć powinien BibRadz *4; BielKron 108v; HistRzym 117; RejPos 142, 229v; GrzegŚm 49; KuczbKat 60; BudBib 4.Esdr 16/55; przed ktorym [Bogiem] táiemne y zákryte nie miáły być rády/ ſpráwy y myſli ludzkie CzechRozm 179v, 230; ModrzBaz 69; SkarŻyw 121; StryjKron 522; PudłFr 72; Rozdźiel ſobie wſzytkę ſpowiedź ná cżtery cżęśći/ ná myśli/ ſłowá/ vcżynki/ y opuſzcżenia. LatHar 136, 4, 18, 42, 45, 85, 135, 136; WujNT 416; PowodPr 51; SkarKaz 85b.

W przeciwstawieniach: »myśl ... mowa (2), słowa (2), ciało« (5): ácz złą myślą/ ále iednák prawdźiwą mową/ Páná náſzégo Sámáritanem [...] źli oni ludźie przezywáli. OrzQuin D3; ModrzBaz 2; MOżeſz to temu powiedźieć beſpiecznie/ Ze ſłowy pięknie/ lecz myślą bezecnie. PudłFr 30; GrabowSet I4; Páńſkié ćiáło co kupił/ Boże ſą záś myſli. GosłCast 17.

W porównaniach (3): A przed ſtárániem roſpłynęłá ſie iáko wodá myſl moiá RejPs 31v; KochPs 125; By me wyſtępki złoſne/ Przeyźrzáne były/ proſzę; Myśli zeſzły żáłoſne/ Co/ iáko głodne Hárpije/ y ſproſne/ Duſzę mą trapią GrabowSet L.

Frazy: »[ku czemu czyja] myśl idzie« = kto co zamierza (1): Iuż bacze y dobrze wydze Ku czemu twoia myſl ydzie. RejKup F.

»myśl nadchodzi [kogo], przypad(ł)a [komu a. na kogo], weszła [w kogo], wstępuje [w co a. do czego], przyjdzie [na co], iedna za drugą idzie, jedna po drugiej przychodzi« = ascendit cogitatio in cor PolAnt, Vulg; cogitatio succendit sibi, ascendit cogitatio in cor, intrat cogitatio in aliquem Vulg [szyk zmienny] (3 : 3 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1): RejWiz 126v, 177v; Leop Iob 20/2, Ez 38/10; BibRadz Luc 24/38; Co zá myſli was nádchodzą pánowie y wſzytko rycerſtwo/ ábyſmy co gwałtownie mieli pocżynáć z wdową BielKron 311; Aliud ex alio in mentem venit, Yedna myśl zá drugą idzie/ álbo/ y to y owo mi przichodźi ná pamięć/ álbo/ ná vmisł. Mącz 7a; Oczko 18v; Gdy tedy Iozeph ś. brzemienną małżonkę ſwoię [...] być bacżył: wiele nań myſli tákich y owákich przypadáło/ z ktorych wypráwić ſię niemogł. SkarŻyw 243; MWilkHist K3v; Weſzłá lepák myśl w nie [ucznie Jezusa] [Intravit autem cogitatio in eos]/ ktoby z nich był więtſzym. WujNT Luc 9/46, Luc 24/38, s. 232.

»myśl ciągnie się (a. się ściąga)« [w tym: ku czemu (1), na co (1)] [szyk zmienny] (2): Człowieká prácowitego myſli záiſteć ćiągną ſię ku doſtáthkowi [Cogitationes ... tendunt ad abundantiam] BibRadz Prov 21/5; RejPos 29v.

»poginie(-ą) (a. z(a)ginie(-ą)) myśl(i)« = zamiar, postanowienie nie dojdzie do skutku [szyk zmienny] (5): WróbŻołt 145/4; Słow mężá grzeſznego nie ſthráchayćie ſie [...] Dziś będzie wynieſiony/ á iutro nie będzie náleźiony: bo ſie obroćił w źiemię ſwą/ y oná myſl iego zginęłá [et cogitatio eius periit]. Leop 1.Mach 2/63; GrzegŚm 3 [2 r.], 27.

»myśl przywodzi [kogo]« (1): Myſli moie przywodzą mię ábychći odpowiedźiał [cogitationes meae respondere faciunt me] BibRadz Iob 20/2.

»myśli się [w kim] roją« (1): Cżemuśćie ſię potrwożyli? Y ták bárzo podumáli. Myśli ſię w was dźiwne roią A ſłowá rozmáite broią. MWilkHist K4.

»myśl trapi« (2): wſzytko odpádło od chęći/ Myśli trapią/ tu miłość/ tu nieſczęśćié ſmęći. KochPam 87; GrabowSet L.

»myśl się waha« = zmienia się (1): By potem nie wystąpił ktory przeciw zmowie. Bo ludzi młodych myśli dziwnie się wahają KochMon 22.

»(za)trwoży [kogo] myśl (jego)« (2): BibRadz Dan 4/2; (ſtał) zdumiawſzy ſię iáko ná godzinę iednę/ bo trwożyły iy myśli iego [cogitationes eius terrebant eum] BudBib Dan 4/19[16].

Zwroty: »bieżeć samopas [swoimi] myślami, tam i sam myśli [swe] rozpuszczać« = nie panować nad swoimi myślami, o różnych rzeczach myśleć (1 : 1): Karzmyſz ſie iuż cudzymi tymi przygodámi/ Nie bieząc ták ſámo páſz ſwoimi myſlámi. MycPrz I C; CzechEp 198.

»z swemi myślami [po czym] się błąkać« = myśleć o czym (1): Gdyż ſie s ſwemi myſlámi po ſwiátu błąkáią/ A co rozum á co Bog máło o to dbáią. RejWiz 136.

»w [jakie] myśli brnąć, w [jaką] myśl się uwichłać« (1 : 1): wſzytkiego około klaſztoru zápomniał/ á w świeckie myſli młodośćią vwiedziony/ brnąć bárzo pocżął SkarŻyw 332, 445.

»(być) [jakiej(-ich)] myśli, w [jakich] myślach; mieć [jaką] myśl, [co] w myślach [swych]; chodzić z [jakimi] myślami« = consilium habere Vulg [szyk zmienny] (10 : 1; 5 : 1; 1): Abowyem teyem záwżdy myſli był/ ábych ſie dobrowolnie w żadne złoſći niewdawał RejPs 147; LibMal 1545/103v; RejJóz G, G4; Diar 23; RejWiz 20v; BibRadz Dan 4/2; Omnes unum studetis, Wſziſcyście yednákiey myśli/ po yedney ſie rzeczy macie wſziſcy. Mącz 423c, 127d; RejAp 144v; RejPos 243; PaprPan Y3; SkarŻyw 294; CzechEp 411; ledwie oto Pan oćiec W. M. [myślał] y to iákoby z grubá/ á pewnie co inſzego niżli to w myślách ſwych máiący. GostGospSieb +4; WujNT Apoc 17/13; SarnStat 128; SkarKazSej 677b.

»czynić sobie [co] po myśli« = postępować według swoich zamiarów (1): Tám [w domu swoim] gray/ y cżyń ſobie wſzytko po myſli [fac cogitationes tuas]/ tylko być nie zgrzeſzył BibRadz Eccli 32/14[16].

»(do)dać [komu jakiej(-ich)] myśli, kłaść (a. włożyć) w głowę [czyją] (a. w serce [czyje]) [jaką] myśl, [kogo jakich] myśli nabawić, dopuszczać [do kogo jaką] myśl, uczynić [komu jaką] myśl« [szyk zmienny] (3 : 2 : 1 : 1 : 1): BielKom F6; BielKron 410v; Cogitationem alicui inicere, Dodáć komu yákiey myſli. Mącz 162c; káżdy wiek cżłowiecży kłádąc w náſzę głowę/ ine/ á ine myſli/ przynośi s ſobą/ y to co chwalić/ y to czo gánić może. GórnDworz K3; RejPos [203]; SkarŻyw 172; Człowiek nie kámień: á iáko ſye ſtáwi Fortuná/ tákich myśli nas nábáwi. KochTr 16; SkarKaz 635a.

»mylić się na swych myślach, w błędzie zawieszać myśli swe« (1 : 1): RejPos 248v; Ieſliby téż ták człowiek pomyślił ſobie/ Zeby w nocnych ćięmnośćiách miał vléc tobie. Myli ſye ná ſwych myślách KochPs 203.

»myśl(i) objawi(a)ć itp.; zwierzyć się myśli; wychodzą na jawność myśli [czyje]; myśli (są) objawione itp.« = revelare cogitationes Vulg [szyk zmienny] (12; 2; 1; 4): OpecŻyw 43; RejKup ſ3v; mowá/ ktorą człowyek yeden drugyemu myſli ſwe oznaymya KromRozm III B7; RejWiz 6v; Debilitantur cogitationes inimicorum et proditorum, Wychodzą ná yáwność myſli nieprzyiaciół y zdrayców Mącz 78d; GórnDworz Cc4; RejPos 28v; KochPs 35; zwierzył ſię myśli ſwoich oycom onym/ dla cżego z Biſkupſtwa wyſzedł/ y gdzie ſię vdawał. SkarŻyw 353, 121, 354, 462, 471, 582; KochBr 152; WujNT Luc 2/35; KmitaSpit C3v; SkarKaz 484a; Nie puſczę/ áż myśli twé będą otworzoné. [...] Powieday nieodwłocznie GosłCast 29.

»myśl(i) obracać (a. obrocić), prostować, znosic; myśli się obracają« [w tym: na co (4), ku czemu (3), do czego (1)] = kierować swoje staranie na co, zmierzać do czego [szyk zmienny] (6 : 1 : 1; 2): GórnDworz Ee4v; á nie możeſz rozeznáć vmyſlu ſercá cudzego/ co on cżyni/ ábo ku ktoremu końcowi obráca myſli ſwoie. RejPos 172v; 311; Oczko 1v; Wſzytkę ſwą myśl proſtuiąc ku célowi temu/ Abych ſye pánu podobał ſwemu. KochPs 176; KochTr 22; ArtKanc M3v; LatHar 18, 45; SarnStat 21.

»odmieni(a)ć (a. zmienić) (inak) myśl« (8): napomynamy aby t. m. nykomv gwoley myſſzly ſwey przecywko wyarze ſwyanthey ynak nyeodmyenyala LibLeg 8/132v; RejPs 118; RejKup X2v; RejAp 146v; RejPos [279]v marg; SkarJedn [d9]v; SkarŻyw 573; PaprUp F4v.

»(o)puścić (a. odganiać) itp. myśl(i) [jaką(-ie)]; odwrocić się itp., odwodzić [kogo] od myśli [jakich]; oddalić [od kogo] myśli [jakie]; ująć itp. [komu] myśli [jakich]; myśli [jakich] wypędzenie itp.« = starać się o czym nie myśleć; przeszkadzać komu o czym myśleć; converti de cogitationibus, dimittere cogitationes Vulg [szyk zmienny] (15; 3 : 2; 1; 2; 4): FalZioł *4a, I 80b, IV 54b; SeklWyzn F; proźbá/ iżby tákową myſl Pan od niego oddálić racżył. LubPs aa5v marg; Leop Zach 1/4; BielKron 82; OrzQuin G4v; BudBib 4.Esdr 14/14; ModrzBaz 70; tento [sługa] niechay go [melancholika] zábawia/ á od ſpánia y myśli melánkolicznych [...] odwodźi Oczko 18v; SkarŻyw 56, 125, 201, 286, 393; NiemObr 31; WisznTr 25; KochTarn 78; áby to święte ćiáłá y Krwie twoiey przyięćie [...] było grzechow moich odpuſzcżeniem [...] myśli ſkárádych wypędzeniem LatHar 207, 618, 744; KołakSzczęśl B4; Ták chćiwość zbytnia pieniędzy przeklętych, Vymuie ludziom ſpraw y myśli świętymi. KlonKr Dv; PowodPr 51, 66; GosłCast 34.

»myśli pleść; myśl się plecie« (1; 1): Znáć iż w máłey zacnośći tám cżłowiek ná ſwiecie/ Zwłáſzcżá ktory ſwe myſli o nim márnie plecie. RejWiz 179v; RejZwierc 212v.

»(na-, za)sadzić itp. myśl swą, myśl [jaką] w sobie postanowić« [w tym: na czym (6)] [szyk zmienny] (9 : 2): oni ná tem myſl ſwą położyli/ áby nic inſſego niecżynili iedno ſprzećiwnoſći káżdemu RejPs 92v, 79, 115; Iáko bárzo ſłáby grunt ieſt ludzi złych/ ná ktorym oni wſzytki ſwe myſli fundowáli. LubPs R2 marg; RejZwierc 30v, 31v, 102; PaprPan D3; y poſtánowiwſzy ſtátecżną w ſobie myſl/ rzecże towárzyſzowi: iuſz świeckiey nádzieie wſzyſtkiey odſtępuię: chcę Bogu służyć SkarŻyw 76; ArtKanc K15v; CzahTr L3v.

»[kogo] do [jakiej] myśli przywodzić; w [jakie] myśli wdawać serce [czyje]; [jakie] myśli (prze)puszczać [na kogo], wpuszczać w serce, wodzić« = nabawiać kogo jakich myśli (1; 1; 2 : 1 : 1): Lecż przygody ine myſli wodzą/ Fráſunk kłopot cżłowieku przywodzą BielKom F8; Oczko 3v; Ieſzcże oſtátnie pokuśił ſię cżárt/ y nocną obłudnośćią świeckie myſli ná nię puśćił. SkarŻyw 226, 225; GDy broniſz/ by moiá praca y ſtáránie/ Mnie ſię nie zdarzáło/ w dźiwne myśli Pánie Wdawaſz ſerce moie GrabowSet C3; LatHar 489.

»przy swej myśli stać« (1): (did) Plęban przy ſwey myſly ſtoy. (–) O to blazniczo nie ząrtuy Thego nędznika niefraſuy RejKup m5.

bibl. »(u-, wy-, za)myślić (a. rozmyślać) myśl, myślą [jaką] umyślić« = cogitare cogitationem Vulg, PolAnt [szyk zmienny] (9 : 1): BierRaj 17v; á tegom iſćie nigdy myſlą práwie przyſięgłą vmyſlił nieodſtępić. RejPs 183; Leop Ez 38/10, Ier 29/11; wſtąpi nieiákie przedſię wźięćie w ſerce thwe/ á będźieſz myſl złą rozmyſláł. BibRadz Ez 38/10; BudBib Esth 9/25, Iob 21/27, Ier 29/11, 49/30, Ez 38/9.

»używać myśli [jakich]« = myśleć jak (2): przedſie nieprzeſtáwáli ſwowolnych myſli vżiwáć/ áteż iem zlekkoſćią á zwielką trudnoſćią zchodziły dni żywotá ich. RejPs 115v; RejAp 146.

»wiedzieć, (po-, u)znać itp. myśl(i); doznawać itp. myśli [czyjej a. jakiej]; przypatrować się itp. myśli [czyjej a. jakiej]; badać się (a. wiedzieć) o myślach; przeźrzeć w myślach serce [czyje]; w myślach rozeznanie« [w tym: przypatrować a widzieć (1), widzieć, wiedzieć (1), wiedzieć, widzieć, rozumieć (1)] = cognoscere, intelligere, scire, videre cogitationem PolAnt, Vulg; cognoscere ratiocinationem a. sensum PolAnt [szyk zmienny] (75; 4; 2; 2; 1; 1): OpecŻyw 46v; WróbŻołt 7/10; RejPs 22, 43v, 48, 206v; RejKup q6; boska mądroſć/ wſzytko przeglądáiąc y myſli ludzkie rozeznawáiąc [cogitationes hominum scrutans; myszly lyvczkye ... roszbaczywszy HistAl 1510 239]/ thák gi od pocżątku ſtworzył/ iż nie było nic ſtałego álbo mocnego. HistAl G; MurzNT Matth 9/4, k. 91; Wſſytkim myſlam mym rozumie ſwięte boſtwo twoie LubPs ee, eev, ee2; Bogá/ ktory będźie pytał o wáſzych ſpráwách/ y będźie ſye bádał o myſlách wáſzych. GroicPorz ppv; A ták tegoć [rozumu] ia ſzukam moy łáſkáwy pánie/ Abych mogł mieć w ſwych myſlach ſłuſzne rozeznánie. Co wżdy obráć lepſzego RejWiz 47; Leop Matth 9/4; BibRadz 1.Par 28/9, Iudith 10/14, Luc 5/22, II 135d marg; BielKron 60, 76v; RejAp 21v; GórnDworz Y6v, L15; RejPos 37, [77], 126 [2 r.], 126v, 133 (11); RejZwierc 195v; BudBib Ps 138/2; BudNT Matth 12/25, 1.Cor 2/16; PaprPan Hh; KochPs 21, 46, 181, 202, 203; Miał wielką mądrość/ ná poznánie objcżáiow ludzkich: iſz drugdy mniemał kto/ ábj iego mjſli widział. SkarŻyw 332, A3, 252 [2 r.], 383, 384, 582; Ach wſzechmocny Boże [...] Ktory ſam myſli ludzkich w ſkrytościach doznawaſz/ Dobrym dobrą odpłátę/ złym záś źle oddawaſz. StryjKron 522, 522; KochFr 91; GrabowSet B3v, G2v; Boże móy/ tyś ieſt świádóm káżdéy myśli moiéy WyprPl Cv; WujNT przedm 27, Matth 9/4, 12/25, s. 99, 132 (15); Wiedźiał Helizeuſz myśli krolá Syryiſkiego/ y myśli ſługi ſwego Giezego. Wiedźiał Achiaſz myśli Ieroboámá y żony iego. Wiedźiał Sámuel myśli Saulá. Y Piotr ś. wiedźiał ſerce Anániaſzá y Záfiry SkarKaz 636a, 610b, 636a; SkarKazSej 694b.

»z myślą się wodzić, się pętać; biedzić się z myślami, w myślach« = wahać się [szyk zmienny] (2 : 1; 1 :1): przécz śię tak zmyſlą wodźiſz? przécz śię i tam i ſam chfieieſz? Porzuć tę boiáśń twoię/ porzuć to troſkanié MurzHist Mv, Dv; BielKom G5v; y teraz biédzę ſie z myślámi Co czynić? niewiém/ będąc ták bárzo ſtroſkány GosłCast 67; GrabowSet N3.

»na rozmaitą się myśl wydawać; rozerwany myślami, w myślach« [szyk zmienny] (1; 2 : 1): Dividere animum in diversa, Ná rozmáyitą ſie myſl wydáwáć. Teras to á potym owo zámiſláć Mącz 91b; Ná nim [na majestacie] krol śiedźiał w myślách ſwoich rozerwány/ Bo ſye ná zad ogłądał: ná to/ co ſye dźiáło Przed nogámi/ nie patrząc/ álbo dbáiąc máło. KochProp 9; LatHar 14, 668.

»myśl swoję wykon(yw)ać itp.; myśli swej dowieść; z myślą swą przyć ku kresowi« = (z)realizować zamiar [szyk zmienny] (9; 1; 1): Nye dopuść Pánye żądzey złośnikowi/ By myał z myſlą ſwą przydź k ſwemu kreſowi LubPs ee2v; RejPos 323; Nigdy to nie będzie/ áby mieli wykonáć myśli ſwe nieprzyiaćiele twoi/ á ćiebie od tego klaſztoru oddálić SkarŻyw 509, 13, 69, 308, 478; A kiedy ſwoię myśl/ k ſkutku ſkłonię Pánie/ Niech proſzę z twą wolą/ wſzędy w zgodźie ſtánie. GrabowSet Cv; SkarKaz )(3; GosłCast 38; SkarKazSej 695a.

»wziąć (a. brać) (przed się) [jaką(-ie)] myśl(i); w [jaką] myśl się wdać; [jaką] myślą się zanosić; [czyje] myśli [co] przed się biorą« = (aliqua) cogitatione praeditum esse Modrz [szyk zmienny] (11; 1; 1; 1): LubPs gg6v, hh; Leop Sap 19/3; Był [król duński] kilká láth ſpokoiem y trybuth dawał ále potym inſzą myſl wźiął/ wzburzył záſię wſzytki źiemie [...] przećiw Polákom BielKron 340; RejAp 145; WujJud 206v; ModrzBaz 51; SkarŻyw 249; Zábawki wieku mego/ ty nie ſmákowáły [...] y co nie myſli przed ſię bráły. WisznTr 10; chćiéymy wźiąć przedśię myśli godné śiebie/ Myśli ważné ná źiemi/ myśli ważne w niebie KochPieś 51; GórnTroas 38; LatHar 242.

»myśl [czyją, a. jaką, a. komu] w niwecz (ze)psować, rozproszyć itp.; wieść (a. wywracać) myśli [czyje] opak; przekażać [komu] w myślach; myśl się w niwecz obroci« = dispergere cogitationem Modrz [szyk zmienny] (12; 2; 1; 2): RejPs 167v; Obroć ná nie ich rádę á rácż tu ſam roſproſzyć/ Myſl złośniká LubPs hh5v, B5v, B6, H4v; y myſli ſwe o miłym zátrácić chciáłá GórnDworz Aa8; RejPos 26, 309, [323]; Rády wielkich Monárchów pan w niwecz obraca/ Pan ludzkie myśli opák wywraca. KochPs 45; ModrzBaz 144; Lecż to nic iego świętego przedśięwzięćia nieoſłábiło. Słáłá do niego cżęſto bráćią/ áby mu myſli ony rozerwáli. SkarŻyw 200, 140; ArtKanc I13; ZawJeft 16, 38; SkarKaz 609a.

Wyrażenia: »myśl bezbożna« (1): Pychy pełen nietylko ludźmi brákuie [...] Bezbożné myśli iego/ ſpráwy brzydliwé KochPs 15.

»myśl bluźnierska [na kogo]« [szyk 2 : 1] (3): Myśli bluznierſkie ná Páná Bogá y ſákrámentá. SkarŻyw 581 marg, 293, 581.

»bogobojna myśl« (1): Bog wſzechmogący [...] ſercá wáſze/ bogoboynymi myſlámi [...] obdárzy ReszPrz 112.

»myśl bojaźliwa« = obawa (1): amor in patriam et in principem siła mysli wyciska boiazliwych ActReg 102.

»bujna, burzliwa myśl« [szyk 1 : 1] (1 : 1): náſycon bywam buynych myſli [et saturatus sum evagationibus] áż do mroku. BudBib Iob 7/4; A związki ſtárádawné [Polski z Litwą] wcále nam zoſtáły/ Aż zá cżáſem y myśli burzliwé vſtáły. KochFrag 43.

»myśl cielesna« [szyk 2 : 1] (3): nieprzypuſczać do ſercza złych cieleſnych miſly SeklKat N2, K2; CzechRozm 261.

»dobra, piękna myśl« (8 : 1): Abowiem ſnadz w káżdym ſtanie Wſſędy dziś dobra myſl tanie Káżdemu ſie chce przewodzić RejRozpr I4; RejJóz D2v; HistRzym 122; RejPos 243, [308]v; RejZwierc 20; A w twoich pięknych myſlách day ći Boże ſnádny Sżkutek widzieć KochDryas A2; poznał iey ſkłonność/ y ná pánieńſki á zakonny ſtan Boze [!] powołánie: vpominał ią áby nie mieſzkáiąc dobre myſli ſwoie pełniłá SkarŻyw 13; LatHar 358.

»głęboka (jest a. stała się) myśl [czyja]« = niezgłębiony, trudny do zrozumienia pomysł, zamiar; profunda cogitatio Vulg (4): Też iako głębokie ſą myſli boże/ acżkolwie temu głupi nie porozumie WróbŻołt ff3, 91/6, ff4 [2 r.].

»myśl (jest) głupia; myśl nieumiejętności« [szyk 3 : 2] (4 : 1): Głupia myſl ieſt niepodobnich rzecżi żądać. BielŻyw 15; wźięli przed ſię inſſą myſl nieumieiętnośći [aliam sibi adsumpserunt cogitationem inscientiae; wźięli przed śię inną rádę głupią WujBib]: á ktore z prośbą byli wyrzućili/ te iáko zbiegi gonili. Leop Sap 19/3; SkarŻyw 293 [2 r.]; KochFr 106.

»lekka, płocha [= niepoważna] myśl« (1 : 1): Pan [...] Widząc cżego nam potrzebá/ Wśćiąga náſze płoche myśli WisznTr 25; GosłCast 34.

»myśl nieochotna« (1): Z bárłogu wſtánie: tám iuż myśli nie ochotne/ Włoży zá nádrá ręce/ ręce nierobotne. Tu ſię iuż do kradzieży otwieráią wrotá KlonWor 34.

»myśl niesłuszna« (1): á iże nas ſtego karzeſz dla dobrey woley ktorąſmy twoim krewnim vkazáli/ nie ſluſzną myſlą [ineptae cogitationi; glvpyey myszly thwoyey HistAl 1510 186] ieſtes poruſzon HistAl E6v.

»niesprawiedliwa myśl« (1): Wzgardziłes wſzytkimi ktorzy odchodzą od ſądow twoich boćiem nieſprawiedliwa ieſt ich myſl [Quia iniusta cogitatio eorum.] WróbŻołt 118/118.

»myśl nieuczciwa, niecnotliwa, przewrotna, niepoczciwa, nieprzystojna« [szyk 7 : 2] (3 : 2 : 2 : 1 : 1): thedibichgo mogl bill tham ſnadnyey pozicz, anyzeli wdomv, bich thą myſl nyecznothliwa, kthorey ſzią pan wemnye domnymawa bil myal. LibMal 1545/103v; Leop Ez 38/10; RejPos 189; a wſzák ſerce moie pełno bjło ſproſnośći y myſlj niepocżćiwych SkarŻyw 294, 293, 321, 445; nie rácżże mię zoſtáwić w myśli przewrotney: nie rácż dopuſzcżáć ná mię wynioſłośći ocżu moich. LatHar 588, 588.

»niewinność myśli« (2): Hoynie ſpráwiedliwość moię płáćić mi raczy/ Niewinnośći myśli moich ón [Pan Bóg] nie przebaczy. KochPs 24 [2 r.].

»(o)błędna, omylna myśl« (2 : 2): LubPs R5; ieſli cżłowiek [...] położy omylne myſli w ſercu ſwoim [...] á poydzye do Proroká rádzić ſie w onych omyłkach ſwoich RejPos 205v, 200v; RejZwierc 169v.

»myśl obłudna, fałeszna (a. fałeczna)« [szyk 3 : 1] (2 : 2): RejPos [37], 65v; RejZwierc 237v; Sufecius vmyſlił tym więcey pomagáć/ Ktorzyby byli drugie pocżęli przemagáć. Tullus gdy w nim obacżył táką myſl obłudną/ Záraz mu też zá to dał zapłátę niecudną. PaprPan Hh.

»myśl okrutna, sroga« [w tym: sroga a okrutna (1)] (2 : 1): nie przynoſząc zſobą nic godnego ku nawyſzſſemu ofiárownictwu ále myſl ſrogą á okrutną/ iáko zwierz ſrogi gniew po ſobie okázuiąc [furores autem crudelis tyranni et ferae barbarae impetus habens]. BudBib 2.Mach 4/25; KochPs 208.

»plugawa, nieczysta, sprosna, szkarada, nierządna, wszeteczna, nakażona, niewstydliwa, rozpustna, szpetna myśl« [w tym: sprosna, niewstydliwa (1), sprosna i plugawa (1)] [szyk 14 : 9] (5 : 4 : 4 : 4 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1): ktora [czystość panieńska] nie iedno vcżynkiem/ ale też myſlią nerządną [!] y pożądanim bywa ſplugawiona. SeklWyzn f3; SeklKat K2v; A yeſlibyś we mnye vznał yáką myſl wſſetecżną/ Proſſę rácżże mie w łáſce twej wieść ná drogę wiecżną LubPs ee2, S; HistRzym 7v; BiałKat 366v; RejZwierc 237v; gdy ią ieſzcże pilnie namawiał/ áby ná iego ſzkáráde myśli zezwoliłá SkarŻyw 487, 3, 69, [237], 293, 294 [3 r.] (12); GrabowSet I3v; oddal odemnie pożądliwość/ á myśli nieucżćiwey y roſpuſtney nie poddaway mię. LatHar 588, 118, 207.

»potrzebna abo pożyteczna myśl« (1): A ktorzi ſię w to wdádzą [...] ledwie kiedy iákie potrzebne ábo pożytecżne myśli przed ſię biorą [eos videmus ... vixque ulla sobria cogitatione praeditos esse]. ModrzBaz 51.

»prawa, przystojna, uczciwa, uprzejma myśl« [szyk 3 : 1] (1 : 1 : 1 : 1): Y owſſem proſtem á czyſtem ſercem przebywałem przed oblicznoſćią iego [...] A też mi ſowito oddáł/ tę práwą myſl moię RejPs 25, 37v; że tákowe kochánie młode ſerce do wſzelákiey roſpuſtnośći ćiągnie/ á do vcżćiwych myśli y ſpraw [ad honestas autem cogitationes actionesque] nieſpoſobnemi cżyni ModrzBaz 13; KochPs 77.

»prożna (a. prozna), nikcżemna, marna, niepotrzebna myśl« [szyk 7 : 3] (6 : 2 : 1 : 1): Ty kamienie [...] ſmutek y prożne myſli podezrzane odpądzaią FalZioł IV 54b; BibRadz 1.Cor 3/20; iż Bog Adámá pirwſzego cżłowieká dobrego ſtworzył/ pátrzże záſię iáko ſie dziś dáleko od niego wyrodzili/ márnych myſli náſláduiąc. BielKron 81; iákoby w niém [w sercu] fráſunkowi/ áni myśli niepotrzebnéy mieyſcá nic niebyło Oczko 24; SkarŻyw 125, 293; CzechEp 134; KochTarn 78; GrabowSet E3; OrzJan 97; Pan zna myśli mędrcow iż ſą prozne [novit cogitationes sapientium, quoniam vanae sunt]. WujNT 1.Cor 3/20.

»pyszna, wysoka myśl« [szyk 1 : 1] (1 : 1): Skazi głowy, to ieſt pychę, a wirzch głowy, to ieſt pyſzne myſli. WróbŻołt Xv; NiemObr 31.

»myśl serdeczna, wnętrzna« = cogitatio cordis Vulg [szyk 3 : 3] (5 : 1): LubPs ee marg; krol chcąc wiedzyeć myſli onych niewiaſt ſerdecżne/ kazał miecż przynieść BielKron 76v; OrzQuin A2v; HistRzym 122; WujNT Hebr 4/12; Moc do ſłowá mamy: ále ſłowá ſámego/ y wnętrznych myśli z rozumu idących w dźiećińſtwie nie mamy. SkarKaz 484b.

»skryta (a. zakryta), taj(em)na, zamilczana, zamkniona myśl; skrytość myśli; myśl taić« [w tym: tajemna i zakryta (1)] [szyk 13 : 4] (7 : 5 : 1 : 1; 1; 2): iż on [Bóg] wie wſzytki ſkrytośći ſerdecżnych myſli náſzych. LubPs ee marg; RejWiz 6v; BielKron 218; RejPos 192v; CzechRozm 179v; Zá cżem też ſámi nie mowámi tylko głoſem wyrzecżonemi/ ále też myślámi zámilcżánemi [cogitationibus etiam tacitis] y wzaiem ſię obwiniáią/ y obraniáią ModrzBaz 2, 40; KochPs 10, 21, 46; GrabowSet G2v, Lv; OrzJan 37; ábyſmy oſzukáni nie byli od ſzátáná: ábowiem nie ſą nam táyne myśli iego [non ignoramus cogitationes eius; wiemy dobrze myſli iego. Leop]. WujNT 2.Cor 2/11; GosłCast 47; SkarKazSej 695a.

»myśl smętna (a. smutna), trosk(l)iwa, frasowna (a. sfrasowana), przykra, trudna, żałosna« [szyk 5 : 4] (2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1): myſli ſmętne y dziwne kthore pocho- [!] s ſtrony napełnienia mozgowego Melankholią wypądza. FalZioł I 80b, *4a; RejPs 43v; GórnDworz Gg5v; przecż ták fráſowne myſli wſtępuią w ſercá wáſze RejPos 114; By wżdy záraz tey godziny ábo tego dniá zbył z śiebie onych ták trudnych myſli/ á odpráwił tę rzecż SkarŻyw 286; GrabowSet L, M4; GosłCast 56.

»w swych myślach stały« (2): Niech cie waby nie łudzą/ niech nie mylą wſpary/ Przedſię ty bądź w ſwych myſlach ná wſzem wiernie ſtały. RejWiz 106, 34v.

»stateczna myśl« [szyk 1 : 1] (2): proźbá áby Pan Bog thák ſpráwował ſtáthecżną myſl w ſercu wiernym/ iżby they pocżętey prawdy ni w cżym nie odſtępowáło. LubPs bb3 marg, hh.

»myśli strwożone« (1): A niech precz złoży/ ſtrapiona myśl twoiá/ Prózné fráſunki: y myśli ſtrwożoné ZawJeft 7.

»swowolna, niestworna myśl« (2 : 1): Nádewſzytko przyſtoynie áby ſie tym parał/ Cżymby w ſobie ſwowolne ſam myſli pokarał. RejWiz 8; RejPos 201v; Coż będźie po wáſzych ſeymách [...] ieſli z rożnemi wiátry y nieſtwornemi myślámi ná nie ſię ziedźiećie? (marg) Seymy ſię w niezgodźie tárgáć muſzą. (–) SkarKazSej 673a.

»szalona myśl« (4): náſádzili ſſalone myſli ſwe áby kuſili możnoſći iego [Boga] RejPs 115; RejJóz Iv; SkarŻyw 445; KochFr 106.

»wdzięczna myśl« (1): Inſzy/ kiedy truchleią/ Wſpieráią ſię nádźieią/ Y wdźięcżną myślą/ ſerce zábawiáią GrabowSet H2v.

»wierna myśl« (1): A ſpiſzemy/ á ſpráwimy thák reyeſtrá wiernych myſli ſwoich RejPos 193v.

»myśl zawisna« (1): áby [serca nasze] od złych myſli/ plugáwych/ gniewliwych/ zawiſnych/ wolne były SkarŻyw 3.

»myśl (jest) zdradliwa, zdradna« [szyk 1 : 1] (1 : 1): Myśli twoie ſą zdrádliwe/ Y poſtępki niewſtydliwé KochPs 78; GosłCast 47.

»zła, złościwa, szkodliwa, złośliwa, złośna myśl; złość myśli« = cogitatio iniqua a. mala PolAnt, Vulg; cogitatio prava, ratiocinatio mala PolAnt; cogitatio noxia Vulg; vitium Modrz; malum a. malitia cogitationum Vulg [szyk 48 : 18] (53 : 7 : 1 : 1 : 1; 3): OpecŻyw 55v; OpecŻywPrzedm C3v; ymyal Ceſarz doſicz mysly zlych nathą vbogą zyemyą, bo chczial poſthavicz wnyey Sandziaky LibLeg 6/190; PatKaz III 144; WróbŻołt K7; LibMal 1552/167; SeklWyzn F [2 r.]; SeklKat Kv, N2 [2 r.], Q4v; HistAl N; MurzNT Matth 15/19; LubPs S; Pátrz kiedy cie gniew ruſzy y wola do tego/ Aby ſzedł á kreẃ roźlał cżłeká niewinnego. (marg) Cżym ſie we złey myſli wſpomoc. (–) RejWiz 134v, 123, 135v, 190; Omyj ze złośći ſerce twoie Ieruzálem/ chceſſli być zbáwione: y długoſz będą w thobie trwáć myſli ſſkodliwe? Leop Ier 4/14, Ier 4/4, Is 1/16, Zach 1/4, ZZ; BibRadz Ez 38/10; BielKron 81v [2 r.], 82, 108v, 218; OrzQuin D3; HistRzym 7v; RejPos 32v, 243v, 251, 349v; WujJud 218; BudBib Esth 9/25, Ez 38/9[10], Eccli 3/25, Dan 13/28; w dźiećinnym á młodym rozumie poki ieſzcże ieſt cżyſty/ á złemi myślámi nie ſplugáwiony ModrzBaz 10v, 70; to słowo [non consentio] ieſt od wſzytkich złych myśli obroná: gdzie to ieſt/ tám żadna myſl zła nie wádzi. SkarŻyw 294, 3, 69, 225, 250, 308, 319, 393; ReszPrz 76; PaprUp F4v; Gniew bacżenie gubi/ myśli mnoży złoſne. GrabowSet N2v; LatHar 437, 618 [2 r.], 744; KołakSzczęśl B4; WujNT Matth 15/19, Mar 7/21, s. 387, Iac 2/4; PowodPr 51, 66.

Szeregi:»myśl i chęć (a. chuć)« [szyk 3 : 1] (4): Ut vestrae mentes atque sententiae cum populi Romani voluntate suffragiisque consentiant [...] to yeſt ábyśćie z obu ſtrón yednoſtáyną myſl y chuć mieli. Mącz 216b; OrzQuin A2v; LatHar [+11], 358. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»myśl i duma« (1): poznałem myſli wáſze/ y dumy [cogitationes vestras et molimina] ktoreśćie ná mię wymyſlili. BudBib Iob 21/27.

»myśl i intencyja« (1): ná podziękowánie zá dobredzieyſtwá Páńſkie [...] myślą y intencyą obrocić ſię może. LatHar 507.

»myśl i moc« (1): Ci [królowie] iednę myśl máią y moc [unum consilium habent, et virtutem]: y władzą ſwoię beſtyey podádzą. WujNT Apoc 17/13.

»i myśl i mowa« (1): Wierz mi żeć by ſie zmieniła Y ta twa myſl y ta mowa A kroczey bys ſtawił ſlowa RejJóz E3. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.].

»myśl i namiętność« (1): iſz ſię weń táka myſl y namiętność wkrádłá SkarŻyw 319.

»myśl i (a) pokusa« (3): RejPos 107; Nie mowił tego áni ná táką myſl y pokuſę przyzwalał SkarŻyw 283, 285.

»myśl i postanowienie« (1): Przeto wſzytkie myśli y poſtánowienia niebędąli piſmu [...] porucżone/ łácno zginą á z pámięći wynidą [Quae igitur inventa, excogitata et cognita sunt, nisi scriptis ... fuerint commissa]. ModrzBaz 88.

»myśli i postępki« (2): KochPs 78; Wie P. Bog wſzytko co ma być/ y przyſzłe myśli náſze/ y poſtępki wſzytki náſze SkarKaz 610b. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»praca (a. pracowanie) i myśl« (2): Praca y myśl o rzeczách duchownych y świetſkich CiekPotr 38; GosłCast 38.

»myśl, (albo, i) przedsięwzięcie« [szyk 4 : 1] (5): Ambo ad eundem finem respiciunt, Obádwá ſą yedney myſli álbo przedſięwzięcia Mącz 127d; ReszPrz 76; OrzJan 94; y rozeznawáiące myśli y przedſięwźięćia ſerdeczne [discretor cogitationum et intentionum cordis]. WujNT Hebr 4/12; SkarKazSej 694a.

»pycha i myśl« (1): Rády ludzkye y myſli ich w niwecż [Bóg] roſypuye LubPs H4v.

»myśl, (a, i) rada« [szyk 6 : 3] (9): I z ſſedł ſie wſſyſthek lud Iſráhelſki do miáſthá/ iákoby ieden cżłowiek/ iednoſtháyną myſlą y rádę [eadem mente unoque consilio] Leop Iudic 20/11; BibRadz Iudith 8/10; RejAp 145; O przewrotneſz to ſą tákowe rády á myſli wáſze/ ktorymi ták zwodzicie lud moy. RejPos 189, 251; Rozpraſza on [Bóg] myśli y rády náſze [cogitationes et consilia nostra] chocia dobre/ ábyſmy tego co chcemy do ſkutku nieprzywiedli. ModrzBaz 144; KochPs 204; ActReg 159; SkarKazSej 677b. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»myśl i rozumienie« [szyk 1 : 1] (2): ábyś ty zá odpowiedźią moią [nauczyciela]/ mogł tych myſli ćieleſnych/ y rozumienia też ćieleſnego/ prożen być. CzechRozm 261; SkarKaz 484a.

»serce, (a, i) myśl« [szyk 11 : 6] (17): OpecŻyw 43; á (ty panie) boże ktory źnaſz ſercża y myſli ludskie [scrutans corda et renes; ktory ſwiadcżyż ſerc y żądz ludzkich Leop] powyſſzyſz ſprawiedliwego. WróbŻołt 7/10; SeklKat T2v; GórnDworz Y6v; RejPos 126v, 133, 284v, 285v; KochPs 21; ArtKanc M3v; y niechćiał tego ſobie przywłaſzczáć [Paweł apostoł]/ áby był ſam śiebie/ z ſercá ſwego/ y z właſnych myśli ſądził WujNT 586, przedm 27, s. 99 [2 r.], 307, Bbbbbbv; SkarKaz 636a. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»skrytość i myśl« (1): [słudzy boży] ludzkie ſkrytośći y myśli znáią SkarŻyw A3.

»nie tylko myśl ale (lecz) i skutek« [szyk 1 : 1] (2): Wierni/ nie tylko w myſlach/ ále y ſkutkiem máią w ſobie wdzięcżność okázowáć RejPos 87v marg; GrabowSet V3v.

»(i, nie tylko) słowo, (i, ale i) myśl« [szyk 2 : 1] (3): RejPs 60v; á dáią ſie vwodzić j ſłowom y myſlam fáłecżnym. RejPos 65v; GostGospSieb +3v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 6 r.; w przeciwstawieniu 1 r.].

»myśl, (a, i, abo) sprawa« = cogitationes actionesque Modrz [szyk 16 : 7] (23): RejPs 118; GroicPorz ppv; RejAp 21v; áby cżłowiek ſobie obrał pewny koniec/ ku ktoremu prowádzić myſli ſwe/ y ſpráwy ma GórnDworz Ee3v; RejPos 143, 201, 202v, 224, 311; KuczbKat 396; RejZwierc [121], 195v; WujJud 44v; ModrzBaz 13; W káżdéy ſwéy myśli/ y w káżdéy ſwéy ſpráwie Mam páná záwżdy przed oczymá práwie KochPs 20, 15, 46, 186; GrabowSet B3v; LatHar 18, 118, 276; KlonKr Dv. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»myśl i staranie« [szyk 3 : 1] (4): OrzQuin G4v; Więc wſzytkę ſwą myſl/ y ſtáránie ná to obracáią/ ábj onę możnoſć wcále záchowáli GórnDworz Ee4v; WujJud 206v; OrzJan 97.

»myśl, (i, i też) uczynek« [szyk 3 : 3] (6): Starcie y nieſzcżęſcie ieſt w ich drogach [Ps 13/3]. To ieſt w ich myſlach y tez w vczynkach WróbŻołt E2; SeklKat K2, K2v; RejPos 133v; WujNT 143; SkarKaz 312b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.].

»umysł abo myśl« (1): Bo też to pewna/ iż te wſzytkie były w vmyśle ábo myśli Bożey/ niż były ſtworzone CzechEp 257.

»myśl a upor« (2): ábychmy tylko iedno przewodzili myſli á vpory ſwoie. RejPos 323, 323.

»myśl i wnętrzności [= wnętrze człowieka]« (1): Rozeznay ſam myſli moye y wſſytki wnętrznośći [Proba me, Deus, et scito cor meum Vulg Ps 138/23] LubPs eev.

»myśl a wiara« (1): ieſliże iákim márnym á ſproſnym málowániem złych myſli á złey wiáry będzye záplugáwione ſerce twoie RejPos 349v.

»myśl i widzenie głowy« (1): wſſytki myſli me ktorem miał ná łozu ſwym y widzenia głowy moiey [cogitationes in cubili meo et visiones capitis mei] zátrwożyły mię. BibRadz Dan 4/2.

»wola, (i) myśl« (3): RejPos 43; Cżwarty ſpoſob mężoboyſtwá ieſt przygodny/ ktory ſię z iákiey nagłey przygody á ſkwápliwie przytrefia/ imo wolą y myśl [praeter voluntatem omnem et cogitationem] tego kto ſię tego dopuſzcża. ModrzBaz 78v; SkarKaz 484a.

»myśl a wszeteczność« (1): bo Pan wnet obacżył onę myſl á onę wſzetecżność iego RejPos 209v.

»myśl i występek« (1): Bo prawdźiwa wolność/ należy w powśćiągániu złych myśli y wyſtępkow [in affectionibus animi perversis ac vitiis compescendis]/ nie w ſwowolnośći broienia ModrzBaz 70.

»myśl i (a) żądza« (3): mieć cziſte ſąmnienie od zlich miſly y ządzey. SeklKat N2, K2v, Q4v.

W przen (88): niechay záwżdy ſtoi w białośći z ochędożnemi myſlámi niewinna duſzá twoiá przed Máieſtatem Páná twoiego RejPos 220, 65; RejPosWstaw [212]v; O ſpráwy dźiwné/ á niewyſłowioné/ O myśli w twárdéy nocy zámknioné. KochPs 140; SkarŻyw 571; WerGośc 209; PudłFr 19; ActReg 160; GrabowSet Q4, T3v; imći bárźiey ſerce pſuie tłuſzcża przemijáiąca/ myśli rozmáitych LatHar 248; WujNT 1.Petr 4/1; gdy żądzą zwiedźione Myśli/ cukruią názbyt rzeczy one/ Ktore y mienić/ y muſzą ſie pſowáć. SzarzRyt A2v.

myśl czyja [w tym: G sb i pron (30), pron poss (20)] (50): OpecŻyw 23; RejWiz 82v; RejAp 181v; RejPos 65, 87, 132v, 202v, [236] (8); RejZwierc 103; BudBib Ier 6/19; KochFr 19; żeby y oſtátki myśli twoich/ iáko mowi Krol y Prorok Dawid/ święto cżyniły P. Bogu twemu. LatHar 73; Gniéw nieuſkrómny/ ogiéń nie zgáſzony/ Miece po morzách po wodách ſzalony/ Wiátrem niepewnym/ pędząc myśli twoie/ Ná niepokoie. GosłCast 22, 48; Vmyśliłem/ práwi [Salomon]/ przywieść ią [mądrość] ſobie do towárzyſtwá: wiedząc iż ſię zemną dobrem dźielić będźie/ y rozmową będźie myśli y teſknośći moiey [et erit allocutio cogitationis et taedii mei Vulg Sap 8/9; á będzie tho vmawianie myſlenia y teſknośći moiey Leop] SkarKazSej 657b. Cf »myśl serca«, »myśl i serce«.

W połączeniach szeregowych (4): RejPos 132v, 258; WujJudConf 63v; rácż obrzezáć myśli/ ſłowá/ vcżynki/ y wſzytkie ſmyſły/ we mnie LatHar 333.

W porównaniach (2): Serce myſlą roſtropną podpárthe ieſt iáko tynkowánie wapienne ktorym ſćiany narownywáią [Cor firmum in mente intellectus, sicut ornatus arenosus in pariete raso]. BibRadz Eccli 22/20; RejZwierc 103.

Zwroty: »biedzić się z myślą« (1): gniéw móy roſpalony Biédźi ſie z myślą/ co znim począć/ roſtárgniony. GosłCast 67.

»błądzić, tułać się z myślami« (1 : 1): Iáko błądziſz po puſzcży z rozmáitemi á z niepoſtánowionemi myſlámi ſwemi/ ktore ná to nic nie pomnią/ co ſie dziś około ciebie dzyeie RejPos 141, 325v.

»z myślami unosić się [za czym], latać [za czym]; w myślach [po światu] latać; [czyje] myśli [po świecie] latają« [w tym: latać a się unosić (1)] (2 : 1; 1; 1): A práwieby mogł názwáć ſwiat klatką ſzalonych [...] Ktorzy w rozlicżnych myſlach po ſwiátu latáią/ A to co ieſt lepſzego máło o to dbáią. RejWiz 20v; RejPos 132v, 312, 356v.

»wiedzieć, znać, rozumieć, widzieć myśl(i); przypatrować się myślam« [w tym: widzieć i rozumieć (1), wiedzieć i znać (1)] [szyk zmienny] (4 : 3 : 2 : 2; 1): á myſli ſercá wáſſego ia wiem [et cogitationes cordis vestri ego novi]. Leop Ez 11/5; BibRadz Deut 31/21; RejPos 201, 262; BiałKat 158, 158v; NiemObr 113; KochFr 19; A Ieſus widząc myśli ſercá ich [videns cogitationes cordis eorum]/ [...] rzekł im WujNT Luc 9/47, s. 387.

»wymyślać myśli« (1): Serce ktore wymyſla co nagorſſe myſli [cor machinans cogitationes pessimas] Leop Prov 6/18.

Wyrażenia: »myśl dobra« [szyk 1 : 1] (2): Myſzly myala dobre za touarzyſſe bo wſerczu byla pokorna PatKaz III 145; RejPos 171.

»duma myśli« (1): á káżda – dumá myſli [imaginatio cogitationum] ſercá iego [człowieka] tylko złość po wſzytkie dni. BudBib Gen 6/5.

»głębokość myśli« (1): Głębokość myſli moich głębokośći wzywa LubPs L4.

»owoc myśli« (1): oto ia przywiodę złe do ludu tego/ owoc myśli ich [fructum cogitationum eorum] BudBib Ier 6/19.

»nędzna, nikczemna myśl« (1 : 1): ábychmy [...] vmieli obrzezáć á ochędożyć w ſobie ty nędzne á záplugáwione y myſli y ſercá náſze RejPos 34v; GrabowSet Nv.

»plugawa, zaplugawiona myśl« (1 : 1): RejPos 34v; Duſzne plugáſtwo obiera ſie około plugáwych myſli/ á złym poſtánowieniem ná vmyſle. RejPosWstaw [1103].

»pokorna, skruszona, uniżona myśl« [w tym: pokorna a uniżona (1)] [szyk 3 : 1] (2 : 1 : 1): poki nie zbuduie w ſercu ſwoim pokorney á vniżoney myſli ſwoiey. RejPos 328v, 37v; SzarzRyt A4.

»pyszna, wyniosła myśl« (1 : 1): OpecŻyw 11; Przećiwko fáłeſznikom/ á ludziom pyſznym y podſtępnym náuká piękna iż Pan wzgardza wynioſłe myſli káżdego ſercá pyſznego RejPos 224 marg.

»pyszny myślą, hardy w myśli« (2 : 1): BibRadz Luc 1/47 [51]; roſproſzył hárde w myśli ſercá ſwego [superbos mente cordis sui Vulg Luc 1/51; pyſſne myſlą ſercá ſwego Leop]. LatHar 66 [przekład tego samego tekstu BibRadz, WujNT]; WujNT Luc 1/51.

»myśl serca« = cogitatio cordis Vulg, PolAnt; cogitatus a. mens cordis Vulg [w tym: czyjego (24)](28): OpecŻyw 11; RejPs 168v; LubPs aa4v marg; Leop Eccli 27/7, Ez 11/5; BibRadz Gen 8/21, Deut 31/21, Luc l/47[51], Act 8/22; RejPos 37v, 201, 209v, 224, 262, 312; BiałKat 158, 158v; BudBib Gen 6/5; BudNT Act 8/22; ieſli ná on cżás mogł wiedźieć [Chrystus] co ſie w cżłowieku zámyka/ áby ktore ſą myſli ſercá iego CzechRozm 193v; NiemObr 113; ArtKanc A10; rácż przez wlanie w nas Duchá S. ocżyśćić myśli ſercá náſzego LatHar 619, 66; WujNT Luc 1/51, 9/47, s. 387; SzarzRyt A4.

»myśli serdeczne [= z serca płynące]« (1): Ocży kiedy ſię ſpáć wezmą/ myśli ſerdecżne niech nie ſpią ArtKanc T13v.

»skryta myśl« (1): Wiedźielić święći Boży [...] ſkryte myſli ſerc ludzkich/ y ſkryté ſpráwy ich. BiałKat 158.

»sprawiedliwa myśl« (1): Gdyż iedno tákiemu káżdemu obiecał [Bóg] [...] podeprzeć oney chući á oney wierney proſtoty iego/ á ſpráwiedliwey myſli ſercá iego/ kto ſłucha głoſu iego. RejPos 209v.

»sprosna myśl, sprosność myśli« (1 : 1): iż ono złe á vporne ſerce iego/ záwżdy dziwne á ſproſne myſli wypuſzcżało s ſiebye/ ná wſzetecżeńſtwo RejPos 202, 202.

»upadła myśl« (1): aby [Bóg] raczył podnieſc ku gorze vpadle myſli ſerca naſſego RejPs 168v.

»uporna myśl« [szyk 3 : 1] (4): A naſe ſercze pokorne Iuż ſgladza myſli vporne. RejKup Nv; LubPs aa4v marg; RejPos 71, 87.

»zła, przewrotna, złościwa, złośna myśl« [szyk 10 : 1] (8 : 1 : 1 : 1): OpecŻyw 23; RejWiz 101v; Abowiem myſli ſercá ludzkiego przewrotne ſą [cogitatio cordis hominis mala] od młodośći iego BibRadz Gen 8/21; HistRzym 92v; Vchędożże mu tedy to nędzne Ieruzalem nicżemnego ſercá twoiego/ á wymieć z niego ony márne śmieći/ złych á vpornych á obłędliwych myſli ſwoich. RejPos 87, 34, 65 marg, 202; GrabowSet Kv; SkarKaz 353b; GosłCast 48.

Szeregi: »myśl a przewara« (1): A obrzeżmy tákież złe myſli á złe przewáry około ſercá ſwoiego RejPos 34.

»myśl i serce« (4): áby obrzezowáli á chędożyli myſli y ſerczá ſwoie od káżdey zmázy/ á od káżdey złey myſli RejPos 32v, 33, 33v, 34v.

»myśl i skrytość« (1): zna [Bóg] myśli y ſkrytośći ſerc NiemObr 113.

»słowa, myśl« (1): Słowá vſt moich/ myśl ſercá moiego Pokorną/ przyiąć rácz vniżonego SzarzRyt A4.

»(nie tylko) sprawa i (a, ale i) myśl« [szyk 2 : 2] (4): Iuż ſerce záwżdy myſlić muśi iáko by ſie w myſlach ſwoich/ y w ſpráwach ſwoich podobáło iemu RejPos [236], 201, 262; BiałKat 158.

»myśl i tajemnica« (1): mogli wiedźieć [święci] ſerc ludzkich myſli y táiemnice BiałKat 158v.

»troskanie, myśl« (1): Ale niżli to ſerce mé poięło/ Siłá troſkánia śiłá myśli wźięło. KochPs 108.

»myśli i uczynki« (1): aby przez twé ſwięté boleſliweé obrzezanijé/ obrzezál wſſytki zleé myſli ij vcżynky meé odemnie OpecŻyw 23.

»wola a myśl« (1): ieſli pirwey nye zbuduieſz dobrey woley á dobrey myſli w nędznym ſercu moim [mówi Dawid do Boga]. RejPos 171.

a. Zdanie, przekonanie; rozumienie; nauka; sententia animi Calag (45): KromRozm I M3; LubPs T3v; RejPos 243v; GrzegŚm 40; Calag 346b; gdy im weſpołek ſumnienie ich poſwiadcza/ y myśli miedzy ſobą rożne ábo ie oſkarżáiące ábo też wymawiáiące [et inter se invicem cogitationibus accusantibus aut etiam defendentibus] WujNT Rom 2/15 [przekład tego samego tekstu SkarKazSej]; á gdy rozumiemy żeſmy nic oſobnego nie ſpráwili: więcey ſobie zá táką myśl záſługuiem/ niżli zá vczynki ktoreſmy vczynili. SkarKaz 352a, 387a; SkarKazSej 696b.

myśl o kim, o czym (2): Abowiem ktoby ſie przypátrzył cieleſnemi ocżymá do tey dziwney ſmierći tego tákiego miłoſniká Páńſkiego/ thedyby ſobie wnet vcżynić mogł złą myſl o Pánu ſwoim/ á mogłby ſobie pomyſlić/ iż thu opák potráwy ſtáwiáią RejPos 320v; PaxLiz B2v.

myśl czyja [w tym: G sb pron (11), pron poss (9), ai poss (2)] (22): Ktorą rzecz bismi chwalicz abo ganycz chcziely wedle miszly naschey wedle potrzebi tedi yvsz yeſt pozno gdi sye yvsz rzecz stala a zamknela LibLeg 11/40v; KromRozm I M2v; MurzHist D; A nigdy ſie myſli w tym [co jest najlepszego] ludzkie nie zgadzáły. Iedni ie w obfitoſciach w páńſtwach pokłádáli/ A drudzy wdzyęcżną roſkoſz nád to przekłádáli. RejWiz 19v; KochSat B4; RejPos 227, 227v, 230; KuczbKat 290; WujJud 247v; ModrzBaz 64v; poznał Ian S. iſz Páwłowi S. wdzięcżne było iego wykładánie: á iſz ku rozumieniu mjſli iego wpiſaniu przyść mogł. SkarŻyw 87, 51 marg, 87; KochFr 23; ReszPrz 11; KochTarn 79; LatHar 10; Ieſli co rozumieſz: podź do vrzędu kościelnego/ obacz ieſli ſię twoiá myśl z kośćiołem y z doktory ś. zgadza SkarKaz 519a, 519b marg; SkarKazSej 694a marg; PudłDydo B2v.

Z przytoczeniem (2): y vćiebie záwżdy ta myśl tkwiać wſercu będzie: To Bog był łácno mu było cżynić co chćiał. SkarŻyw A5v; KochTarn 79.

Ze zdaniem podrzędnym referującym treść [w tym z zapowiednikami: ta (3), tak(ow)a (2); że (3), aby (2), (2), jakoby (2)] (9): MurzHist D; KochSat B4; bo nigdy ludzie nie obieráią złego thą myſlą/ áby złe było/ ále ſie podobieńſwem dobrego omyláią GórnDworz Ff3v; WujJud 247v; SkarŻyw 51 [2 r.], 471; KochFr 77; iżby twa myſl/ wnet tákowa byłá. Ze to ſłuſznie Bogowie ná cię przepuśćili PudłDydo B2v.

W połączeniu szeregowym (1): iáko ma być toż ono piſmo wedle woli Bożey/ wedle myſli zbáwićielá náſzego/ wedle prawdy świętey/ wykładáne ReszPrz 11.

Fraza: »przychodzi [komu], przypada [na kogo] myśl« [szyk zmienny] (1 : 1): LubPs Rv marg; przyſzłá mu tá myśl/ iſz był niegodnym ſpráwowáć przenáświętſzey ofiary/ Mſzey przedziwney SkarŻyw 471.
Zwroty: »być myśli jednakiej (a. inakszej)« = myśleć tak samo (a. inaczej); idipsum invicem sentire Vulg (2): IVżeś teraz w tym tráfił/ tey ſpráwie ninieyſzey. O ktorey wiedz/ że ia nie ieſt myſli inákſzey. PaxLiz B2v; WujNT Rom 12/16.

»myśl swoję powiedać (a. opowiedzieć)« (2): MurzHist D; Chciał nam bog tim ſwoię myſl opowiedzieć prawie Iſz bydło á cżłowieka ſtworził krozney ſprawie KochSat B4.

Wyrażenia: »przeciwna myśl« = sprzeczność (1): Tákowych ſporow y przećiwnych myſli/ y piſánia w káżdym Artykule náuki Lutherſkiey ieſt bárzo pełno ReszPrz 60.

»uporna myśl« (1): RejPos 230 cf »myśl a sentencyja«.

»zła myśl« [w tym: uczynić złą myśl (1), w złą myśl przywieść (1)] = niesłuszne mniemianie (5): RejPos 233v, 320v; Sam ſie w nieprawdę záwiedzieſz Drugiego w złą myſl przywiedzieſz RejZwierc 232; CzechEp 39 [2 r.].

Szeregi: »myśl, duma« (1): fáłſſywye ye [Pismo św.] przywodzą/ nye według myſli duchá S. ále według ſwych dum KromRozm I M2v.

»myśl a nauka« (1): Ale więcey ſie myſl á náuká [Chrystusowa] iego ſciąga do oney ſwiętey oſiádłośći niebieſkiey RejPos 227v.

»myśl i rozum« (1): Bo ácż táka przyśięga/ z myślą y z rozumem iego [przysięgającego] śie zgádza/ przedśie on temu Przykazániu winien zoſtawa. KuczbKat 290.

»myśl a sentencyja« (1): ták wzyąwſzy vporną myſl ſwoię/ a ſentencią właſną ſwoię [...] ták w niey mocno trwamy/ ták iey odſtąpić nie chcemy RejPos 230.

»myśl a (i) wiara« [szyk 1 : 1] (2): RejPos 227; Ale tá rozność niechay żadnego myśli y wiáry nie rozrywa. LatHar 10.

4. Wola, chęć, upodobanie; sententia (animi) Mącz, Vulg, PolAnt, Calep, Cn; voluntas PolAnt, Calep; votum Mącz, Calep; animus Vulg, Cn; arbitrium, mens, voluptas Mącz; anima, cor PolAnt; sensus, stomachus, studium Cn (500): BielŻyw 15; LibLeg 7/31v; RejPs 45v, 124, 176v; A iſcie towielki ryczerz kto ſwą myſl porazi (marg) Wielki ryczerz kto w ſobie ſwą wolą porazi (–) RejJóz F2, E3; LubPs bb4v; A w rozlicżnych roznoſciach [narody] myſli zá wieſzáią. Iż gdy co iedny mierźi podoba ſie drugim RejWiz 1v, 85, 139 marg, Dd4v; BielKron 5v, 364; Skąd nád nim [złym sercem] wiśi wielki vpadek iego/ gdyż więcey folguie myſlam ſwym/ á obłędliwoſciam tego ſwiátá/ niżli ſzcżyrey woley á náuce Páná ſwoiego RejPos 65, 3v, 34, 117, 132v, 316, 343v; RejZwierc [203]; że iym [wiernym] dáie [św. Paweł] ná wzor Chriſtuſá roſkazuiąc/ áby y wnich tá myśl byłá iáka wniem. [...] Bo roſkazuie iym/ áby wſobie táką chęć mieli/ iaka byłá w Chriſtuſie. BudNT Kk3; KochPs 185; SkarŻyw 74, 167, 390; IEdnégo chćiéć/ y niechćiéć/ to ſpółecznosć práwa/ Gdźie ſię myśli niezgodzą/ tám przijaźń dźiuráwa. KochFr 75; KochMarsz 154; PaprUp L3; SZcżęśćie z myślą niezgodne/ żáłość we mnie mnoży/ Inſze cżyniąc niżbym chćiał/ wſzytek żywot trwoży GrabowSet C2; GosłCast 9; SkarKazSej 694a.

myśl do kogo, do czego (2): BierEz Q2v; do tego co Bog był wśiał w ſerce iego [chęć wstąpienia do klasztoru]/ myśl w nim niegáſłá/ ále dáley roſłá SkarŻyw 516.

Ze zdaniem przydawkowym referującym treść [zawsze z zapowiednikiem: taka; aby (2)] (2): RejPos 119v; Puśćił Pan Bog myśl táką do ſercá oney iego pániey Aglais/ áby [...] ćiáło ktorego męcżeńnika y kośći iego święte w domu ſwym mieć/ y cżeść im przyſtoyną vcżynić SkarŻyw 440.

W połączeniach szeregowych (2): OrzQuin B3; ktorzy táką myſl/ táką wiárę/ á táką pokorę poſtánowią w ſercach ſwych o Pánu ſwym/ iż ie Pan rozwięzuie miłoſierdziem ſwoim RejPos 119.

W porównaniu (1): (marg) Bárán o ſobie. (–) Bierzćie ſobie ná przykład náſzę iednę głowę/ Abyśćie iednoſtáyną wſzyſcy mieli mowę. Y ták/ iáko my głowę/ iednę też myśl mieli/ A iedni ſie z drugiemi zgadzáć záwſze chćieli. BielRozm 8.

Przysłowia: Wſzak ſie żaden nie vrodzył Aby wſzytkim w myſl vgodzył RejJóz A4.

gdzye ſwiát bacżą/ tám ſie vdáł káżdy/ Bo mu ſie tám po myſli poſzwu porze záwżdy. RejWiz 169v.

A iáko Mędrzec powiáda: Trahit quemqam ſua voluptas, to ieſt/ Tám wiedzie myſl płocha/ gdzye ſie ktho w cżym kocha. RejZwierc 91v.

Frazy: »[ku czemu kogo] myśl ciągnie, się ciągnie [za czym], musi się ciągnąć« (1 : 1 : 1): RejPos 313v; iż ſie záwżdy muſzą myſli náſze thám ciągnąć/ gdzie ie przyrodzenie wlecże. RejZwierc 91v; BielSjem 28.

»myśl [kogo] (za)wodzi (a. (u)wiedzie), unosi; jako myśl niesie« [w tym: na co (4), do czego (2), w co (1)] (8 : 1; 1): Tedy ſie tu rozumem á ſtráchem ſpráwuią. Aby ták nie cżynili ná co ie myſl wiedzye/ Gdyż więc káżda ſwawola wnet guzu dowiedzye. RejWiz 144; ſtrzeż ſie áby ćie myſl á wola nieuwiodłá náſládowáć [ne imitari velis] brzythkośći onych narodow Leop Deut 18/9; Mącz 214c; GórnDworz Ff4; RejPosWiecz3 98v; A Ieſliby cie theż w ſtan Rycerſki álbo ten żołnierſki myſl wiodłá/ wierz mi y thámbyś ſie nie práwie zle vdał. RejZwierc 26, 91v; Ten [hetman] poczynáiąc ſobie w domu/ iáko iego myśl nioſłá/ y ná ſámę Tymoklią baczenia nie miał. KochWz 140; GosłCast 51; KlonWor 44.

Zwroty: »[kogo] po swej myśli baczyć« = uważać kogo za zgodnego ze swoją wolą (1): iż wybáwić racżyſz/ Miłoſniki twe co ye tu po ſwey myſli bacżyſz LubPs O5.

»by(wa)ć (a. iść, a. (po)wodzić się, a. zdarzać się itp.) ku myśli (a. gmyśli), po myśli, wedle myśli« [szyk zmienny] (44 : 35 : 27): BielŻyw 144; Bowiemeś dopomogł iemu iż ſie wſſytko po myſli iego ſtáło RejPs 29v, 62v, 83, 92, 106v, 174, 191, 195v; RejJóz P8v; Aczkolwiek wtich kxiąſkach wiele rzeczy ktore ſnać niewſziſt kim [!] gmyſli będą/ y niektore ſnac poprawienią potrzebuią SeklKat Z3v; RejKup p2, ſ7; MurzHist Q4v; BielKom C4v; Iáko gdy chodzim wedle woley bożey/ wſzytko ſie nam po myſli dzyeie: A gdy odſtąpyemy Páná/ iáko wneth ná nas ſprzećiwne rzecży przypadáią. LubPs Xv marg; RejWiz 64, 139v [2 r.], 140; Wyiáchał thedy Hirám z Thyru/ ná oglądánie miáſtecżek ktore mu był dał Sálomon/ y niebyły mu kmyſli [et non placuerunt ei; y niepodobáły mu ſie WujBib] Leop 3.Reg 9/12, Gen 26/35; RejZwierz kt; BibRadz *5; BielKron 237, 406; KochSat B2v; Succedit ex sententia, Wodźy ſie wedle myſly. Mącz 45a; Narrare stomachum suum, Powiedzieć co komu nie k myſli yeſt/ co ná ſercu zá gniew ma. Mącz 241a, 29a, 78d, 266d, 295c, 378b (11); Prot C2v; RejAp 48v, 84, 125v; GórnDworz Q7v; RejPos 19v, 48, 65, 107v, 126v (13); Acżći pod cżás nie wſzytko nam k myſli bywáło/ Ale prożno wſpomináć to czo ſie iuż sſtáło. HistLan E2, C4, D4; RejZwierc 87, 88v, 173v, 174 [2 r.]; (nagł) Iáko lud vwodźić/ ieſli nie k myſli potkánie. (–) [...] iáko ma vchodźich [!] nieprzyiaćielowi/ ieſli ſie s nim potykáć nie podoba dla mieyſcá nie godnego/ ábo też dla trochy ludźi. BielSpr 26; KochMon 33; Ieſli [...] rzecży wáſze wam ſię po myſli wiodą [ex sententia vobis cuncta sunt Vulg]/ záto iśćie wielkie dzięki Bogu cżynię BudBib 2.Mach 9/20; PaprPan B2, E3, H3v, P, Cc4 (8); KarnNap Ev; KochOdpr B2, C2v; KochPs 27, 121 [2 r.], 122, 174; StryjKron 567; NiemObr 25; Odmów ieſlić niepomyśli: day maſzli dáć wolą KochFr 10, 35, 37, 54, 72; Zda ſie nam iż wſzytko ſnádnie/ Po náſzey myſli przypádnie. WisznTr 25, 16; KochProp 9; PaprUp Iv; ActReg 31, 63, 82; GrochKal 7; Phil S6; WysKaz 11; CzahTr B; GosłCast 36; PaxLiz C3v; KlonWor 58; ZbylPrzyg A4v; Trudno gdy wſzytko k myśli nie ſtraćić baczenia. SzarzRyt C3v.

»przeciw myśli być, przydawać się, stawać się« [w tym: komu (2), czyjej (1)] (1 : 1 : 1): STárałem ſie záwżdy moy pánie wiedząc iż to przećiwko myſli twoiey ieſt ábych nigdy niemiał myſli podnieſioney RejPs 198; KochFr 61; prózno nárzékamy Ze ſie co przećiw myśli nam przydáło. KochFrag 17.

»myśli [czyjej] dogodzić, [komu] w myśl ugodzić, z [czyją] myślą się zgodzić« [szyk zmienny] (4 : 1 : 1): RejJóz A4; A odpuśćcie proſtemu ieſliby co było/ Coby ſie s cżyią myſlą właſnie nie zgodziło. RejZwierc 253; Phil Sv; LatHar 665; SkarKaz 487a; Drudzy podobno od iákich pánow nátchnieni/ á drugdy ſnać vpominkámi kupieni/ ich myślom dogadzáią. SkarKazSej 694a.

»mieć myśl [do kogo]« (1): Iuż ćię oſlicżki cżekáią/ Dobrą wolą k tobie máią. Ośieł [...] ſie ſzkody nie nádziewał: A máiąc też myſl do oſlic/ Przyzwolił ſie z liſzką wroćić. BierEz Q2v.

»po (swej) myśli, k (swej) myśli mie(wa)ć« [w tym: kogo, co (16)] [szyk zmienny] (13 : 4): Bo więcz vporne ſtrwożenie [!] Gdy nie może po myſli mieć Szuka iakoby ſie pomſćić RejJóz A3v, H3, P7, Q2v; BielKom Gv; Chodząc drogámi memi [Boga]/ iużby był wſzytko k myſli miał LubPs S4v, C2v; Popátrzay ná onego coć ſie ſzcżęſliwym zda/ Iż przypadki ná ſwiecie po ſwey myſli miewa. RejWiz 140, 166v; RejZwierz 79; RejPos 315v; RejZwierc 249v, 269v; Owa ták długo ſpiéwał muzyk ón vbogi [Orfeusz] Ze muśiał mieć ná kóniec po ſwéy myśli bogi KochTarn 76; PudłFr 71; A wiátry mamy po ſwey myśli práwie: Kto wie/ przećiwne nie wſtánąli potem? GrochKal 8; GosłCast 28.

»[na co] nasadzić myśl swoję, swą myśl w zgodzie [z czym] sadzić« (1 : 1): pomni/ iż chociaybyś iuż ná to náſádził nawięcey myſl ſwoię/ iż themu doſyć vcżynić nie możeſz RejPos 233; Kiedy kto ſwą myśl w zgodźie z Páńſką wolą ſádźi/ Znácżne poćiechy miewa GrabowSet B2.

»myśl [czyją] nasycić, napełnić« [szyk zmienny] (2 : 1): Wſzelka robotá cżłowiecża/ ieſtći w vſciech iego/ gdyż ſie wſzytki prace do vſt ſciągáią/ (to ieſt/ áby żył dobrze) ále myſli iego nigdy nie náſyćiſz [sed anima eius non implebitur Vulg Eccle 6/7; duſzá iego (marg) chuć, ábo chćiwość (–) nie będźye náſycona WujBib] BielKron 80v; vſłyſz głoſy: nápełni myśli cżłowiecże SkarŻywBog 357; GosłCast 58.

»myśl odmienić; myśl się odmieni (a. zmieni)« (2; 2): RejJóz G; acż Bog [...] Nas był przełożił naziemi Iuż ċzy myſlj nieodmienj RejKup t5v, ſ8v, v4v.

»myśl [w kim] powściągać (a. powściągnąć), ukrocić w sobie; myśli [jakiej] pohamować; powściąganie myśli [od czego]« [szyk zmienny] (2 : 1; 1; 1): RejJóz E6v; iż to obrzezánye ſerdeczne nic inego nye yeſt yedno powćiągánye myſli álbo woley od nyerządney żądzey y miłoſci rzeczy śwyeckich y ćyeleſtnych KromRozm II l2, k3 [2 r.]; OstrEpit A3v.

»swą myśl przewodzić« (1): RejWiz 122v cf »upor a myśl«.

»myśl (swoję a. swą) skłonić itp.; myślą się zanosić, z myślą godzić; za [jaką] myślą swoją udawać się; myśl [czyja] skłonna jest itp.; [kogo] na myśl [czyją] przywieść« [w tym: ku czemu (7), na co (5), do czego (4), za czym (1)] (10; 2 : 1; 1; 4; 1): RejPs 91; Diar 22; Ale oni złe zá dobre mnye tu oddawáli/ Práwye ná złość wſſytki myſli ſwoye pokłádáli LubPs Z, N2v; Siedzyał pátrząc ná miáſto gdzye ſie był vrodził/ By pożegnał rodzinę ná to z myſlą godził. RejWiz 132; GórnDworz M4, Mm6; RejPos 262, 329v; GrzegŚm 30; Y przyzwawſzy Biſkupá oznaymił mu wolą ſwoię: proſząc áby mu zá złe niemiał/ iſz nie záraz ná iego świętą rádę myśli ſkłonił. SkarŻyw 508, 192, 274, 235, 271; WerGośc 263; áby tego odpuſzcżenia [...] doſtąpili/ ná ktore ſię záwżdy ná tym świećie/ myślą y żądzą zánośili. LatHar 660, 182; SarnStat 1004.

»stanąć z myślą« (1): Stánął wnet mocno z myſlą á nie ſzedł do złego/ A to było ná ten cżás iście w woli iego. RejWiz 135v.

»myśli sw(oj)ej dosyć (u)czynić« [szyk zmienny] (5): BielKron 455v; GórnDworz Bb3; RejPos 192; woleli od poſłuſzeńſtwá kośćiołá Rzymſkiego odſtąpić/ á ſwey myſli doſyć cżynić. SkarJedn 168; MWilkHist G4v.

»po (swej) myśli używać [czego], sw(oj)ej myśli używać« [szyk zmienny] (4 : 3): bo oni [ludzie] więcey záwżdy vżywáli myſli ſwoich niżli woley páná ſwego. RejPs 158v; RejJóz I5; LubPs N3v; RejWiz 44v; RejPos 138v; ſmácżniey ſobie y zyeść może/ y potym ſobie wdzięcżnego pokoiku po ſwey myſli vżyć. RejZwierc 165, 271.

»wpaść w myśli [jakie ku komu]« (1): wpadł [król Edgar] wmyśli ku niey [zacnej panience] y zezwolenie ſromotne: y przyzwáć iey do śiebie táiemnie kazał. SkarŻyw 510.

»zniewolić [kogo] po myśli« (1): Bo kogo więcz zdradna miłoſcz po myſli zniewoli Iuż ni maſći nie przykładay RejJóz F6.

Wyrażenia: »myśl burzliwa [ku czemu]« (1): zápaleni tą chućią á myſlą burzliwą ku ſlawie im rowney [...] nie drzewiey [...] ſie vpokoi [...] áż ſnimi porowna w vcżynkách zacnych. BielKron 333v.

»cielesna myśl« (2): RejPos 313v; ZAłował ſię człowiek y fráſował/ iż nigdy [...] [Boga] widzieć nie mogł. [...] Chcąc P. Bog y w tym ludźiom y ćieleſney myśli ich dogodźić: Słowo sſtáło ſię ćiáłem. dał Syná ſwego w ćiele widomego/ y ludźiom podobnego SkarKaz 487a.

»czysta, święta, uprzejma myśl« [w tym: czysta a święta (1)] (1 : 1 : 1): ta [reguła] zalezy wczyſtey a ſzwyątey ządzy y myſzly to yeſt aby ſyą ku zadney rzeczy ſzwyeczkyey czyeleſney nyeſklonyla PatKaz III 144; LatHar 182.

»dobra myśl« (1): Naprzód/ ábyś z dobrą wolą y myślą QVINCVNXA iego czytał. OrzQuin A2.

»jednej myśli« (1): Concors – Zgodni, iednei miſzly A concoctione cordis dicitur, qui unius cordis, sive unius animi est, consentiens, conveniens, coniunctus. Calep 233b.

»jednostajna, jedna, zgodna, zjednoczona myśl« [w tym: zgodna a jednostajna (1)] [szyk 12 : 1] (6 : 5 : 2 : 1): A bez mey wſſey przyczyny ziednoczoną myſlą życzliwie ſie o me zle ſtáráią RejPs 62v; Diar 21; OrzQuin B3; RejAp 145; GórnDworz Ii4v; RejPos 23; RejPosWiecz2 94; WujJudConf 12v; WierKróc A4v, B2; BielRozm 8; Concordia unanimitas et consensus – Zgoda, iedna myſzl. Calep 233b, 233b.

»[kto czyjej] myśli« = według woli, upodobania (2): Iákożby był miał Iwoń ludzye ſwoiey myſli/ Wiecżnieby w iego páńſtwo pogánie nie przyſzli. PaprPan Ff; SkarŻyw 299.

»myśliwa myśl« (1): Ale ieſli ćię rácżey myſliwa myſl wiedzie Ná dzikie wieprze iecháć/ álbo na niedzwiedzie KochDryas [A3].

»nędzna myśl« (1): RejPos 138v cf »myśl a rozkosz«.

»niesforna, swowolna myśl« (1 : 1): Thy porzeżeſz [...] cżyniąc doſyć oney ſwowolney myſli ſwoiey/ wiele rzecży rozlicżnych á koſztownych. A on drży á nie ma cżáſem cżym zákryć nędzney głowy ſwoiey RejPos 192; KochWr 21.

»myśl nieskromna, nieuczciwa, przewrotna, sromotna« [szyk 2 : 2] (1 : 1 : 1 : 1): otworzył iey [ojciec córce] nieucżćiwe myśli ſwoie/ proſząc [...] áby iego żoną być chćiáłá. (marg) Oćiec corkę zá żonę mieć chce. (–) SkarŻyw 487, 510; ktorą niepobożnoſcią iego [Waleriusa] inſze Tribus wzruſzone będąc/ wolnym onego niewinnego vcżyniły/ niechcząc przewrotney myſli y żądzy iego dogadzáć. Phil Sv; OstrEpit A3v.

»myśl serdeczna« (2): GrzegŚm 30; iuż pocżęłá ſię miedzy ludźmi złość zámnażáć/ á káżda myśl ſerdecżna pochopna byłá ku wſzemu złemu WerGośc 263.

»swa myśl« = upór (15): Abyś vpor á ſwą myſl ſwowolnie przewodził RejWiz 122v. Cf »swej myśli«.

»swej myśli« = uparty (14): V kogo głowa ieſt mała [...] vkazuie cżłowiek[a] ſpokoynego, cichego taiemnika ſwey myſli w vcżynkach ſtatecżnego, y ſkąpego. GlabGad M7, M3v, N5, N6v, N7, Ov (11); Duri capitones, Swey główki/ ſwey myśli. Mącz 37d; Cerebrosus, Mozgowiec/ który álbo gniewliwy/ álbo zuchwáły/ álbo też ſwey myſli yeſt. Mącz 48c; ábowiem ieſli by pan był ſurowy/ á ſwey myſli: nigdy inacżey nie rádzę/ iedno ſłucháć do namnieyſzego punktu iego roſkazánia GórnDworz L5.

»świecka myśl« (1): A iákoż ſie ſwiecka myſl s Páńſką zrownáć może. Tey pomoże pochlebſtwo/ á tey prawdy trzebá RejWiz 182v.

»uporna myśl« (2): kthory nic nie dba o ſwiętą wolą iego: owſzem zá vporną myſlą ſwoią/ [...] vdawa ſie zá omylną radą ſwiátá nikcżemnego. RejPos 262, 280v.

»wolna myśl« (3): iż tu w pośrzodku ſtał [Adam w raju]/ Miedzy złym/ miedzy dobrym á wolną myſl w tym miał RejWiz 133; RejAp 46, Ee3.

»zła myśl« (3): SeklKat M4; ponyeważ złych myſli y żądz w nas nye powćyąga? KromRozm II k3; Diar 66.

»zniewolona myśl [czyja], zniewolenie myśli [czyjej]« (1 : 1): RejPos 316v; Táką namową [...] nie zniewoloną myſl ſwoię/ ále bárzo wolną wolą pokazał Apoſtoł SkarŻyw 81.

Szeregi: »myśl, (a, i) chęć (a. chuć, a. chciwość)« [szyk 7 : 2] (9): LubPs N2v; BielKron 333v; ábowiem ieſliż białągłowę pánem zowiemy/ przyſtoi áby káżdy z nas myſli ſwe wſzytki/ y chćiwośći/ poddał pod moc iey GórnDworz Cc2v, M4; iż Pan Kriſtus á zbáwiciel náſz/ nie ſam ſwą myſlą/ nie ſam ſwą chucią/ ſzedł ná tę puſzcżą/ iedno iż był przywiedzion od Duchá s. RejPos 70, 329v; PaprUp H4v; WujNT 263. Cf »wedle myśli, wedle chuci«.

»myśl i duch« (1): Dayże nam tedy náſz wſzechmogący Pánie/ táką myſl/ y tákiego Duchá twego ſwiętego/ ábychmy ſie [...] nic nye vnośili od woley á od przeźrzenia twego ſwiętego. RejPos 24v.

»myśl i kochanie« (1): byſmy [...] tu w tey goſpodźie myſlámi y kochánim głupim nie zoſtawáli. SkarKaz 551b.

»myśl i możność« (1): iáko tho ieſt mocna rzecż v Páná tego/ wiárá ſercá ſkruſzonego/ á ze wſzey myſli y ze wſzey możnośći przykłonionego do niego. RejPos 236.

»myśl i posłuszeństwo« (1): bo ku they myſſly y poſluſſzenſtwu t. m. my bandzyemy gotowy t. m. rade y obrone naſſze dzyerzeczy LibLeg 8/133v.

»myśl a rozkosz« (1): Bo ácż Herod będąc krolem vżył do cżáſu nędzney myſli ſwey/ á krotkiey roſkoſzy ſwey/ á w coż mu ſie to potym w krotkim cżáſie obroćiło RejPos 138v.

»serce a myśl« [szyk 4 : 1] (5): Diar 66; Przeźrzyſz też záſię ſerce á myſl Bogá oycá niebieſkiego/ iż on vżaliwſzy ſie nędznego vpadku twego/ thák miłemu ſynowi nie przepuśćił RejPos 107, 107 marg [2 r.], 119v.

»smysł i myśl« (1): iuſz więcey przeklináć nigdy ziemie niebędę dla cżłeká/ ktorego ſmyſł y myſl do złego z młodośći ſwey ſkłonna ieſt. SkarŻyw 271.

»myśl i stateczność« (1): Dayże nam tedy náſz wſzechmogący Pánie táką myſl y táką ſtátecżność w ſercach náſzych/ ábychmy [...] przy tobie wiernie ſtali RejPos 31.

»myśl i staranie« (1): Iz Krol Jego Miłość jako jest powinien, tak też wszyćkę myśl swą i staranie k temu skłonił Diar 22.

»myśli a wiara« (1): iż wiele krolow y kſiążąt tę iednoſtáyną myſl á tę iednoſtáyną wiarę vtwirdzili ſobie s thą beſią/ wzgárdziwſzy onego ſwego Báránká ſwiętego RejAp 145. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»myśl, (a, albo, i) wola« [szyk 12 : 12] (24): LibLeg 6/190, 10/115; GlabGad O3v; KromRozm II 12; DiarDop 118; I owſſem w zakonie Páńſkim myſl y wola iego [in lege Domini voluntas eius; wola iego WujBib] Leop Ps 1/2, Deut 18/9; Nunc accipe sententiam meam ... Chciey wyrozumieć wolą moyę/ álbo moyę myśl. Mącz 35c; OrzQuin A2; RejPosWiecz2 94; KuczbKat 135; WerKaz 302; OrzJan 61; o pohámowániu złych vczynkow niektorych potáiemnych/ ktore w myśli á w ſámey woley zoſtáią/ z ſtrony oſtátniego bożego przykazánia Dekálogu. SarnStat 714, 1004; SkarKaz 353b. Cf »wedle wolej, myśli«, »za myślą a wolą«.

»myśl i zezwolenie« (1): SkarŻyw 510 cf »wpaść w myśli«.

»myśli i (a) żądza (a. (po)żądliwość, a. pożądanie)« [szyk 8 : 6] (14): PatKaz III 144; WróbŻołt qq2v; SeklKat M4, N2; iż tákye przykazánye myſli y żądz náſſych/ woley bożey przećiwnych powſcyągnąć nyemoże KromRozm II k3, k3; GórnDworz Ff4; Phil Sv; GrabowSet Lv; áby [...] pofolgowánia doſtąpili/ ná ktore ſię tu vprzeymą myślą y pożądániem zánośili. LatHar 182, 660, 665. Cf »wedle myśli a pożądliwości«.

Wyrażenia przyimkowe: »wedle (a. wedla), według, podług, podle myśli« = ad a. secundum arbitrium, ex (animi) sententia, ex voluptate, optato, ad votum, pro votis Mącz; secundum cor a. voluntatem PolAnt; ad mentem Modrz (111 : 13 : 8 : 1): LibLeg 7/31; RejPs 17v, 115v, 122, 169v, 182, 201v; RejJóz L; Gdy bych wſytko roſſąphowal. Wedle ſwey myſly iako chczyal Nie tak by mi zywota zal. RejKup f2; MurzHist Cv, C2v, L3; LubPs Nv; ná woli káżdemu dáię/ chceli tego wſzytkiego com nápiſał vżywáć álbo nie/ może ſobie káżdy wedle myſli ſwey popráwić iáko chce/ y porády indźie ſzukáć GroicPorz C2v; KrowObr 40, 132; Leop 3.Mach 4/1; UstPraw H; Ieſli dźiś w tym pozwoliſz ludowi temu [...] y daſz im odpowiedź podle ich myſli [locutusque fueris ad eos verba bona]/ tedyć oni będą ſługámi po wſzytki czáſy. BibRadz 3.Reg 12/7, 1.Par 17/19, Dan 11/3, 7; OrzRozm K3v; Ex animi sententia, Wedle myſli/ Wedle chući/ woley. Mącz 10b, 109d, 263c, 267a [3 r.], 464a, 508a; LeovPrzep av, a2; RejAp 165v; GórnDworz L4v; Iż po ten czás żywotá ſwoiego opáſowałeś ſie iákoś chciał wedle myſli ſwoiey/ ále przydzye cżás iż cie inſzy opáſowáć będzye/ á powiedzye gdzye będzye chciał wedle woley ſwoiey. RejPos [279], 19, 122v, 143v, 175v [2 r.], 183 (18); BiałKat 293v, 323v; Bo ieſli mu [człowiekowi statecznemu] co przypádnie od ſzcżęſcia/ álbo bogáctwá iákie [...] álbo cożkolwiek weſołego á wedla myſli iego/ tho iuż on onę rádość [...] może w ſobie vmiárkowáć iáko chcze. RejZwierc 87, 82v, 94, 138, 147v, 163 (13); PaprPan G3v, Gg3v; ModrzBaz 86v [2 r.], 396, 456; StryjKron 492, 597; NiemObr 159, 170; A potym świát wedle ſwéy myśli zwiedźiwſzy/ Boday w ſławie/ y w dobrym zdrowiu do Polſki Prziiechał KochFr 129, 75; KochPam 80; KochPieś 15; ArtKanc Nv; PaprUp D2, Ev, H4; OrzJan 6; WujNT 155; RybWit [A2]. Cf »by(wa)ć wedle myśli«.
~ Wyrażenie: »[kto] wedle (a. według) myśli [czyjej]« = kto odpowiadający czyjemu upodobaniu, czyjej woli (3): Nactus sum hominem ex sententia, Tráfiłem ná człowieká wedle mey myśli. Mącz 240d; PaprPan M3; ma zdrowie dobre/ ſumnienie pewne/ żonę vcżćiwą/ wedle myśli/ k temu y potomſtwo vćieſzone GostGospPon 169.
Szeregi: »wedle myśli, wedle chuci« (1): Ad votum successit, Ex sententia, idem Wedle myſli/ Wedle chući. Mącz 3b.

»wedle myśli a (po)żądliwości« (2): wczem V. C. M. pan bog vedlye mysly a zandlyvosczy nadarzycz y poczyeſicz raczil. LibLeg 7/31v; RejAp 178.

»wedle myśli a (i) rozkazania« (2): RejPos 241; gánią chrzeſt máłych dźiatek/ powiádáiąc iż nie ieſt wedle myſli y roſkazánia páná Chryſtuſowégo BiałKat 261.

»wedle myśli i upodobania« (1): A widząc iż ſię to wedle myśli/ y vpodobánia iego nie dźieie/ fráſuie ſię oto NiemObr 14.

»(nie) wedle (a. według) wolej, (a, ale) (wedle) myśli« [szyk 6 : 2] (8): WIeſz mily panie izes ty według woley a myſli ſwey raczył ſthworzyc duſſę y cialo moie RejPs 207; Filii ad arbitrium parentum suorum vivere debent, non ad suum, Dzieći nie wedle ſwey myſli/ ále wedle ſtárſzich ſwoyich woley máyą żyć á ſpráwowáć ſie. Mącz 14a; RejAp 67, 178v; wedle woley á wedle myſli ſwoiey/ rácż ie [serca nasze] vcżynić godnym przybytkiem ſobie. RejPos 203, 256v, 329v; ZapKościer 1580/5v. ~

»k(u) myśli (a. gmyśli)« = ad voluptatem Modrz [w tym: komu (35), czyjej (14)] (68): RejJóz C; BielKom D7; RejWiz 75v, 123v, 144; Zá tym proſzę/ ieſliby tu co było piſano komu nie k myſli/ zá odpuſzcżenie BielKron 334v, 476; Mącz 127b; GórnDworz M4v; (nagł) Ná Dom. (–) Iam to budował nie tobie/ Ty też buduy k woli ſobie. Nie gań co nie k myſli bacżyſz/ [...] Káżdy k ſwey myſli buduie. RejZwierc 236, A2v, B4v; PaprPan E, Cc3v, [Hh5]; ModrzBaz 133v; SkarŻyw 298; Ad votum Ex sententia ad voluntatem – Podlę woly, kmiſzly. Calep 30a; GosłCast 45; Iuż ćię moy miły ſynu/ Bóg niech błogoſłáwi/ Z miłośierdźia ſwiętego/ wſzyſtko k myſli ſpráwi. PaxLiz E2, B, B2, D, D3v, E3; PudłDydo A4. Cf »by(wa)ć ku myśli«, »k (swej) myśli mie(wa)ć«.

~ Wyrażenie: »[kto, co] ku [czyjej] myśli« = kto, co odpowiadający(-e) czyjemu upodobaniu, czyjej woli (3): Kto obiáwia táiemnice przyiaćielſkie/ wiárę tráći/ á nienaydzie przyiaćielá ku ſwey myſli [amicum ad animum suum]. Leop Eccli 27/17; BielSpr 47v; Byś też ſnadź więc y nálazł páńſtwo k myſli ſobie/ Ale ktoż da nie znáiąc w nim pánowáć tobie? PudłDydo B. ~

»po myśli« [w tym: czyjej (42), komu (14)] (94): Oſobna to iſcie rżecz mieć ſlugę dobrego [...] A kto gi ieſzcże ſobie/ pomyſli wyprawi Wielką roskoſz a pokoy iſcie ſobie ſprawi RejJóz G3, K6v, L6v, Mv; RejKup q3, x7, ee4v; LubPs I3 marg, N5, Rv; Nie tedy wſtań kiedy chceſz/ ále kyedy muśiſz/ A cżynić po ſwey myſli prożno ſie ocż kuśiſz. RejWiz 71v; ROzumiem to moj brácie iż nie wſzitko wſzędzie Coś tu cżedł/ po twey myſli podobáć ſie będzye. RejWiz Cc3, 29, 53v, 68, 73v, 87v, 169v, 183v; Poymę ſobie kſwey woli vbogą dziewecżkę/ Wyćwicżę ią pomyſli ſobie by owiecżkę. RejFig Dd2v; RejZwierz 31v; RejPos ktv, 67v, 331; Bo nie dziwuy ſie temu nic/ iż ſie ná máły cżás co po myſli iego pofortuni złośćiwemu RejZwierc 184v, [207], 245v; BudBib Is 40/2; BudNT przedm dv; KochPs 121; Niechay fráſunku nie zna/ niech po myśli żywie. PudłFr 67; PudłDydo A2v. Cf »po swej myśli baczyć«, »by(wa)ć po myśli«, »po (swej) myśli mie(wa)ć«, »po (swej) myśli używać«, »zniewolić po myśli«.

~ Wyrażenie: »[kto, co] po myśli« [w tym: czyjej (4)] = kto, co odpowiadający(-e) woli, upodobaniu [szyk 3 : 3] (6): Iż mię w rychle podkaią nie pomyſli ſprawy RejJóz G5, L3v; Ten kthory obiawia táiemnice/ tráći wiárę/ áni ſobie znaydźie przyiaćiela po myſli ſwey [ad animam suam]. BibRadz Eccli 27/16[17]; RejZwierc 120v; Poſłowie/ widzę/ idą noſy powieśiwſzy/ Znáć że nie po ſwey myſli odpráwę odnoſzą. KochOdpr C3; NiemObr 130.
Szereg: »po [czyjej] myśli a życzliwy« (1): Wſzytkiego mu iuż ze wſzech ſtron napoły przypływa Kiedy ſprawcze po ſwej myſli a życzliwe miewa RejJóz L3v. ~

»nad myśl« = wbrew woli, wbrew upodobaniu (2): MOy towárzyſſu ieſliżeś to iuż czedł A iżeś co nie trefnego náſſed Iż by ćie wżdy poczęſći ruſſyło Proſſę ábyć nic nád myſl nie było RejRozpr K4; aby tak częste staranie ojcowskie WKM naszego MP o dobrym pospolitym nad myśl WKM się nie rozrywało tym. Diar 75.

»za myślą« (1):

~ Szereg: »za myślą a wolą« (1): bo ych M. any radzycz any obmiſlacz nycz niechczą yedno czo bi bilo za miſlya a wolyą yey M. myanowythą a oznaymyoną LibLeg 10/115. ~

W przen (21): Myſl ſercá yego [Boga] po wſſytkich narodzyech trwa wſſędzye. LubPs I, hh4v; A táki żywot wiedzye/ iáko ine Kſiążę/ Bo ſwey myſli dla pychy/ nicżym nie záwiąże. RejZwierz 72; GórnTroas 67.
Zwroty: »[co] miewać po swej myśli« (1): gdy roſkoſzy ciáło/ Miewa tu po ſwey myſli/ by ſie nábuiáło. RejWiz 43v.

»[kogo] na [jaką] myśl nieść« (1): Strzeſz pilnie by cie ſerce ná tę myſl nie nioſło. RejWiz 188v.

»[kogo] spiąć myślami« (1): Bo co waży párgámin [...] ieſli niémaſz chęći? Co tedy práwem inſzy/ co nas przyśięgámi Wiązáli/ ty nas ſercem zepni/ y myślámi. KochProp 15.

Wyrażenia: »skruszona myśl« (1): Bo nie rozumiey ábyć tho piſmo gánić miáło cokolwiek vcżyniſz [...] co ieſt z woley á z roſkazánia iego/ ále o to ſie napirwey ſtáray/ ábyś przez tę ſkruſzoną myſl ſwoię/ á przez ták poſtánowioną wiárę ſwoię o pánu ſwoim/ napirwey rozwiązał ſerce ſwoie RejPos 119v.

»uporna, swowolna myśl« (2 : 1): ábyś bił á tłumił vporne myſli á pożądliwośći w ſercu ſwoim/ rozmyſłem ſwoim/ á cżynił mu gwałt w vpornych myſlach iego. RejPos 202v, 114v.

»wszeteczna myśl« (1): Záłámuy mocnym krigyem wſzetecżną myſl w ſobye RejWiz 99.

Szereg: »myśl i (a) żądza (a. pożądliwość)« (1 : 1): RejPos 202v; á wnet ſię ſerce iego do tak ſproſney myśli y żądzey ſkłoniło: ták iſz ſię corki ſwey zápálcżywie rozmiłował SkarŻyw 487.
Wyrażenia przyimkowe: »kmyśli« (1): Toć náſze prośby/ pánie: to ty chćiéy duſzy Náſzéy kmyśli vczynić KochPs 16.

»po myśli« [w tym: czyjej (6)] (8): Kto ná wolnym wędzidle ſwą wolą roſpuśći/ A ciáłu po ſwey myſli hárcowáć dopuśći. RejWiz 67v, 94, 131; Lecż nieſtotyſz ty Owce/ toć ſie nie zgadzáią/ A też ie ládá Wilcy/ po myſli drapáią. RejZwierz 108; Bo y s cudzey komory noſzą miod ty pcżoły/ Kiedy więc po ſwey myſli roſpuſzcżą ſokoły. RejZwierc 269v, 116, 142v. Cf »miewać po swej myśli«.

5. Zdolność myślenia (4): o tym żadnym rozumem nie ogárnionym Boſtwie iego mowić álbo piſáć tedy ſnádnie ſam ſtrách myſl odeymie. RejAp AA2v.

W połączeniu szeregowym (1): ábowiem áni robotá/ áni myſl/ áni náuká/ áni mądrość [nec opus, nec ratio, nec sapientia, nec scientia Vulg Eccle 9/10; áni ſpráwá/ áni rozum/ áni mądrość/ áni vmienie Leop] ieſt w piekle/ do ktorego ty ciągnieſz. BielKron 81v.

Szeregi: »myśl i czucie« (1): Ia bez myśli/ bez czućia iużem byłá zmárłá. GórnTroas 32.

»mowa i myśl« (1): Ale dáleko wſzytko podziwienie/ wſzytkę mowę y myſl náſzę przechodzi/ co nam iednorodny Syn/ Iezus zbáwićiel náſz/ vcżynił. SkarŻyw 119.

6. Zestawienia w funkcji nazwy botanicznej (2):
»dobra myśl« = Ferula (Narthex) assa-foetida L., zapaliczka cuchnąca, asant; bylina z rodziny baldaszkowatych (Umbelliferae) o nieprzyjemnej woni, używana w lecznictwie (2): Ferula, sylvestris rapsia – Dobra myſl. Calep 416a; Narthecia – Dobra myſl. Species ferulae humilioris, quae ad iustam altitudinem narthecis non assurgit, folia habens maxima, ut quaeque terrae proxima. Dicta videtur Narthecia per diminutionem, á fruticis humilitate: quare etiam a quibusdam Ferula minor, et ab aliis Ferulago appellatur [...] Duo eius sunt genera: Nartheca Graeci vocant assurgentem in altitudinem: Nartheciam vero semper humilem. Calep 688a.

Synonimy: 1. dusza, pamięć, rozum, serce, umysł, zmysł; a. animusz, duch, serce; b. dufanie, ufność, wiara; f. dusza, życie; 2. rozmyślanie; 3. pomyślenie, przedsięwzięcie, rada, umysł, zamysł; 4. chęć, upodobanie, wola; 5. rozum.

Cf MYŚLENIE

KK