[zaloguj się]

NIEPRZYJEMNY (16) ai

nieprzyjemny (15), nieprzyjemien (1).

W pisowni łącznej (12), w rozłącznej (4); -e- (15), -ę- (1).

Oba e jasne.

Fleksja
sg
mNnieprzyjemny fNnieprzyjemnå nNnieprzyjemn(e), nieprzyjemno
G Gnieprzyjemn(e)j G
A Anieprzyjemną A
I Inieprzyjemną I
pl
N subst nieprzyjemn(e)
A subst nieprzyjemn(e)

sg m N nieprzyjemny (3).f N nieprzyjemnå (2).G nieprzyjemn(e)j (1).A nieprzyjemną (1).I nieprzyjemną (2).n N nieprzyjemn(e) (4), nieprzyjemno (1); ~ (attrib) -(e) (1); ~ (praed) -(e) (3) BibRadz, BudBib, WisznTr, -o (1) Mącz.pl N subst nieprzyjemn(e) (1).A subst nieprzyjemn(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Wzbudzający niechęć lub odrazę, przykry, niemiły; ingratus Calag, Cn; displicens HistAl; invidiosus, molestus Mącz; non ad beneplacitum PolAnt; absonus, absurdus, frigidus, illepidus, immunis, inamabilis, iniucundus, insipidus, insuavis, invenustus, putidus Cn (16): Pazdziernik [...] Dziecię ktore ſie narodzi/ złego przyrodzenia bywa á rzecży nieprzijemney. FalZioł V 48v; Crimen invidiosum, Nieprziyemna skárgá/ dánie zwłaſzczá winy komu w czym która ſie mało ludźióm podoba. Mącz 495a, 229b; BudBib Ier 6/20; Calag 520b; WisznTr 21; Chalepi versus, Dicuntur duri, asperi, ac prolatu difficiles, qualis est versus Virgilianus: Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum ‒ Naſiekani wirſz, nieprzyemni wierſz. Calep 186a; Strofowáć przyiacielá kiedy co przewini, Nieprzyiemne to dziło [!] CiekPotr 4.

nieprzyjemny u kogo (1): Invidiosum ad bonos, Nieprziyemno v dobrych/ álbo nie może ſie to dobrym podobáć. Mącz 495a.

nieprzyjemny komu (4): a niedopuſſczay vpadac ſercam naſſem w ony ſtare obyczaie nieprzyiemne tobie RejPs 122v; HistAl G7v; KromRozm II 1v; Wzgárdzonam/ porzuconam/ á od domowniká/ Ieſcze od ſługi mégo/ y to niewolniká. Záczym nieſczęśliwie márną á nikczemną Słuſznie bydź ſie mienię/ y ludźióm nieprzyiemną. GosłCast 61.

W przeciwstawieniu: »nieprzyjemny ... lubieżny« (1): Brzoſkinie małe wonią nieprijemną z vſth oddalaią/ y owſzem lubiezną cżynią FalZioł I 110d.

W charakterystycznych połączeniach: nieprzyjemne(-y, -a) całopalenie, dzieło, rzecz, skarga, wiersz, wonia.

Szeregi: »niewdzięczny a nieprzyjemny« (1): Sordere alicui res aliqua dicitur, Niewdzięczną á nieprziyemną być. Mącz 403a.

»obrzydły a nieprzyjemny« (1): A ieſliżeby to miano ieść trzećiego dniá/ tedy to obrzydłe á nie przyiemne będzie [non placebit]. BibRadz Lev 19/7.

Synonimy: mierziony, nieluby, niemiły, niesmaczny, niewdzięczny, obrzydły, przykry.

Cf PRZYJEMNY

JB