[zaloguj się]

OBYCZAJ (4368) sb m

o jasne; w N i A sg a pochylone, w pozostałych formach jasne.

Fleksja
sg pl du
N obyczåj obyczaje
G obyczaju, obyczaja obyczajów
D obyczajowi obyczajóm
A obyczåj obyczaje
I obyczajem obyczajmi, obyczajami obyczajoma
L obyczaju obyczajoch, obyczajach, obyczaj(e)ch
V obyczaje

sg N obyczåj (476).G obyczaju (159), obyczaja (51), obyczaju a. obyczaja (2); -u HistJóz, FalZioł, ConPiotr, SeklKat, HistAl (4), GroicPorz (2), KrowObr, Leop (2), UstPraw (4), RejZwierz, BibRadz, SarnUzn, GórnDworz (5), RejPosWiecz2, BiałKat, KuczbKat (3), RejZwierc (2), WujJud (4), RejPosRozpr, BudBib (2), BudNT, ModrzBaz (6), Oczko, SkarŻyw (2), StryjKron (3), NiemObr, ReszPrz (2), ReszList (2), Phil, WujNT (7), SarnStat (30), GrabPospR (2), SkarKaz (3); -a OpecŻywList, ForCnR, PatKaz I, PatKaz III, RejPs, LudWieś; -u : -a LibLeg (6:12), MetrKor (2:2), OpecŻyw (7:1), ComCrac (1:7), GliczKsiąż (3:2), BielKron (10:15), HistRzym (1:1), RejPos (1:2), BielSpr (3:3); -u : -u a. -a ZapWar (2:2).D obyczajowi (7).A obyczåj (410).I obyczajem (1781); -em (401), -ém (1), -(e)m (1379); -em:-ém GrzepGeom (20:1).L obyczaju (55).pl N obyczaje (233).G obyczajów (544); -ów (88), -ow (6), -(o)w (450); -ów OrzQuin, Oczko, KochPieś (2), KochWr (11), KochPij, OrzJan (2), JanNKar, SarnStat (9); -ow OpecŻyw (2); -ów : -ow Mącz (59:1), SienLek (1:3).D obyczajóm (69); -óm (7), -(o)m (62).A obyczaje (155).I obyczajmi (131), obyczajami (1) StryjKron.L obyczajoch (66), obyczajach (62), obyczaj(e)ch (4); -och FalZiołUng, BielŻyw (2), MiechGlab, HistAl, BielKom, RejWiz (2), RejZwierz (4), BibRadz, Prot, SienLek, RejAp, RejPos (2), RejZwierc (16), WujJud; -ach PatKaz III, SeklKat, KromRozm II, GliczKsiąż (4), KrowObr (2), KwiatKsiąż (3), Mącz (9), BielSat, BielSpr, CzechRozm (2), KarnNap, SkarŻyw (7), NiemObr, KlonŻah KochDz, ReszHoz, BielSen, BielRozm (2), GórnRozm (3), KochWr, OrzJan, LatHar, KołakSzczęśl, PowodPr, SkarKaz, CiekPotr (2), SkarKazSej; -(e)ch GlabGad; -och : -ach GórnDworz (2:2), WujJudConf (1:1), PaprPan (1 :1), ModrzBaz (16:4), SarnStat (1:1); -och : -(e)ch GlabGad (1:1); -och : -ach : -(e)ch BielKron (9:1:3); ~ -ach (39), -åch (21), -(a)ch (2); -ach KromRozm II, GliczKsiąż (4), Mącz (9), WujJudConf, KlonŻal, KochDz, ReszHoz, BielRozm (2), GórnRozm (3), LatHar, KołakSzczęśl, PowodPr, SkarKaz, CiekPotr (2), SkarKazSej; -åch KrowObr (2), BielKron, KwiatKsiąż (3), GórnDworz (2), BielSat, BielSpr, PaprPan, KarnNap, NiemObr, BielSen, KochWr, OrzJan, SarnStat; -ach : -åch CzechRozm (1:1), ModrzBaz (3:1), SkarŻyw (5:2).V obyczaje (1).I du (cum nm) obyczajoma (1) SienLek 33v.

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Ogólnie uznawane, obowiązujące i praktykowane przez społeczność postępowanie zgodne z tradycją kraju lub narodu, często wyznaczone prawami, przepisami lub przykazaniami; mos Miech, PolAnt, Mącz, Modrz, Calag, Vulg, JanStat, Cn; consuetudo HistAl, Vulg, Mącz, Modrz, JanStat; natura Miech, Cn; ritus Miech, Mącz; fides Miech; forma, genus, ius, usus, vita Mącz; norma PolAnt; receptum Modrz; traditio Vulg; modus JanStat; ingenium Cn [w tym: czyj (197): G sb i pron (89), pron poss (78), ai (30)] (1055): LibLeg 9/54; HistJóz E3v; Tych wſzythkich ziem panſthwa/ ſzyrokoſci/ rzeki/ lud/ y ich obycżaie [imperia geneologiae ritus et mores], takież y inſzich ludzi poſtronnych w kxięgach ninieyſzych będą wypiſane. MiechGlab 1; RejKup 13v; Perſowie ktorzy ſiedzieli ná godowániu mowili weſpołek/ then obycżay ieſt chwalebny y pożytecżny. HistAl F2v, F2v [2 r.], I4v [2 r.], 15, K4, K5v [2 r.]; GliczKsiąż F3v; GroicPorz nn3v; RejWiz 63v, 101; BibRadz 4.Esdr 9/19, Hebr 13/5; Bo ten lud [żydowski]/ ná ſwiećie ieden táki ieſt ktory tego pilnie ſtrzeże/ áby ſie ich obycżáie nie zgadzáły z obycżáiem inego narodu BielKron 465v, 9 marg, 114v, 126, 146v, 201 (14); KochSat ktv; KwiatKsiąż B3, M3v; Hanc consuetudinem penitus amisimus, Ten obyczay prawie ſpełná zgubiliſmy. Mącz 289d, 239a, 360b, 368a, 388b, 474d, 480b; Ziárno wolę okrom plew/ gdy mi to Bog dáie/ W tym baczę że ſą rozne náſze obyczáie. Prot Cv; RejAp 110; Káſtiglio piſał ięzikiem Włoſkim/ á piſał Włochom ktorich obycżáie ſą od náſzych dáleko rozne. GórnDworz Bv; Vciekaymy s tego Bábilonu ná pomſtę zgotowánego/ y ze wſzytkich obycżáiow iego. RejPos 262v, 19, 186v, 225; BiałKat 51, 228v; MOſkwá to iuż też wiemy co to zá pánowie/ Znamy ie w obycżáioch/ znamy y w rozmowie. RejZwierc 242v, A3, 20v, 52, 60, 82v (12); BielSpr 50v, 60v, 65v, 66; WujJud 7v, 83v, 150, 194; A co ſie dotycże o zwycżay y Ceremonie tego Sákrámentu/ rzecż pewna/ że ten naylepſzy obycżay ieſt/ ktory ſie z originałem ſwym/ [...] zgadza WujJudConf 177v, 29v, 228, 255; RejPosWstaw [1434] marg; HistHel A; BudNT Act 13/18; CzechRozm 97v; Iákie Podolſkie Ruſkie máią w ſobie kráie/ A rzadki ieździ do Włoch ſtąd po obycżáie. PaprPan Ff2; Niech przeto będźie y to miedzy obycżáie włożono/ áby w rozdawániu vrzędow naywiętſze bacżenie miano ná cnotę. ModrzBaz [41], 15v, [16]v, 20v, 25v, 36v (25); SkarJedn 376; Calag 451b; SkarŻyw 269, 534; BielSjem 11; BielRozm 16; obyczáie támeczne ſą tego prżyczyną/ iż ſię tám ludzie mniey práwuią. GórnRozm F3, C4, D2v, K3, L2 [3 r.], L2v; á pieśni dźiśieyſzé ták dáleko ſą rózné od Bogurodźice/ iáko y obyczáie od ſtátutu. KochWr 39, 26, 27, 38; GrabowSet H2; WujNT Act 13/18, Hebr 13/5, s. 832; Przeto vſtáwiamy/ áby dwoie Roki były odięté obycżáiem innych przyległych Woiewództw. SarnStat 730, 10, 34; GrabPospR Nv; SkarKaz 41a, 456b; CiekPotrSzym )?( 3v.

obyczaj czego (12): BielŻyw 114; Mącz 271b; Auguſtyn ś. dowodźi/ że ten obycżay śpiewánia hymnów y Pſálmow ma po ſobie Páná Chriſtuſowe y Apoſtolſkie náuki WujJud 186v; ModrzBaz 29v [2 r.]; WujNT 463; SarnStat 14, 548, 1305. Cf podle obyczaju czego, według obyczaju czego.

obyczaj około czego (4): GroicPorz z4; BielKron 448v; Swiętobliwy záprawdę ieſt on obycżay ſądu duchownego około przesłuchánia świádków. ModrzBaz 85v; GórnRozm F4v.

obyczaj przy czym (2): Obroná tego obyczáiu przy zdániu Imienia. TA Ceremonia [...] wźiętá ieſth s ſtárádawnego zwyczáiu/ kthory był chowan między Ludem Izráelſkim. GroicPorz 13v; SarnStat 887.

obyczaj w czym (2): Ioás krol ludá zmienił obycżáie y záchowánie ſłużbie Bożey/ według náuki Ioiádeſa ſwego miſtrzá BielKron 87; BielSpr 70.

cum inf (2): BiałKaz D2v; Do łágodnych y pochlebnych mow przyſtąpił y ten obycżay/ wſzytkę náſzę mowę racżeniem/ álbo wáſzmośćiámi nádźiewáć ModrzBaz 60.

Ze zdaniem przydawkowym [w tym: jakoby (1), że (2)] (3): Iż nie mamy ni piſmá áni obycżáiu/ [...] Iákoby páná obráć RejZwierc 249; ModrzBaz 34, 85v.

W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy narodu (a. ludu) lub z nazwą ludu [w tym: ai (53), sb (5); obyczaj + przydawka (43), przydawka + obyczaj (15)] (58): Pilat [...] cżetl obycżaiem Rzymſkim s táblice ſentencyią/ ktorá ieſt napiſána w Ewanielij OpecŻyw 133; MiechGlab **3v, 15, 21; Diar 56; BibRadz II 59v marg; Podobno tá tákowa ſpráwá Czeſka/ zgadza ſye z Práwy y z obyczáymi Czeſkimi OrzRozm L3, L3; BielKron 125v, 171v, 252, 275v, 300 (23); Palliatae fabulae, fábuły álbo komedie które obyczáyem Greckim w płaſzczách długich ſpráwowano. Mącz 273d, 223b; GórnDworz Dd8v; ſtroże iezdni zdrowia Ceſarſkiego/ [...] koſztem wielkim obycżáiem Perſkim konie przypráwuią BielSpr 52, kt, 41, 50v, 66; ModrzBaz 75, 113, 128; W Medyolanie iedni Mſzą S. obycżáiem Rzymſkim/ drudzy obycżáiem Ambrożego S. ſpráwuią SkarJedn 370; Obycżay Rzymian wſzcżeśćiu przypomináć vłomność ludzką. SkarŻyw 196 marg, 242; StryjKron A3v, 11, 477, 667; GórnRozm L2 marg, F4v; WujNT 84, 474; JanNKar D; SarnStat 1279; KmitaSpit A2v; PowodPr 61; ZbylPrzyg B4v.

W połączeniach szeregowych (42): MiechGlab 65; KromRozm I A3v, F4; KromRozm II n2; áby ty práwá/ obycżáie/ y záchowánia miedzy Polſką á Litwą trwáły/ iáko zá náſzych przodkow było BielKron 401, 399; Mącz 93c, 237d, 268b; RejAp 152; RejPos 3, 29, 205; RejZwierc 185v; BielSpr 61; WujJud 25v; BiałKaz H2v; to co ſie do Ceremonij/ Sądow/ y obycżáiow pobożnych y vććiwych śćiąga/ doſtátecżniey ieſt w nowym Teſtámenćie niż w zakonie wyráżono CzechRozm 96v, 87v, 96v; ModrzBaz 11v, 106, 106v, 132; StryjKron A3v, 205; BielRozm 1, 3; PaprUp Dv; OrzJan 7, 89; JanNKar D; áby wſzvſcv ſ...l iednym práwem/ obyczáymi/ zwyczáiem [iure, modis, consuetudinibus et ritibus JanStat 136]/ po wſzyſtkim Króleſtwie náſzym byli ſądzeni. SarnStat 116, 163, 887 [2 r.], 1038, 1058, 1104, 1187; GrabPospR K2v; CiekPotr 20.

W porównaniu (1): Są tedy obycżáie iákoby źrzodłá á pocżątki/ z ktorych práwá ćiec y płynąć máią. ModrzBaz 69v.

W charakterystycznych połączeniach: obyczaj(e) błazeński, chędogi, chwalebny (7), czysty, doskonały, dworski, dyktatorski, dziwny, jednastajne, koronny, marny, mądry, niegodny, odmienny, opuszczony, pożyteczny, rozmaite (4), różne (15), rządny, spokojniejszy, sromotny, stateczny, szkarady (2), szkodliwy, szynkowny (2), ślachetny, świętobliwy, tameczny, zawzięty, znamienity, zwierzchny, zwirzchowny; obyczajow dozorca, krewkość, nieustawiczność (2), rożność (4), wzgardzenie; obrona obyczaju; obyczaj podoba się, przychodzi, wsobił się, wzrosł, zamogł się, z lekka zamaga się; obyczaj chwalić (2), ganić, ma być ganion (3), godzien pochwalenia, niech będzie oddalon, ma być odrzucon, między się puścić, przenieść, wiedzieć (4), wyrzucić (2), zalecać, zgubić, zniszczyć; obyczajow pożywać, strzec się, nie wzgardzać; do obyczajow się przywięzać; od obyczajow się odradzać; od obyczaju odwodzić (odwieść) (2); obyczaj przyobuć, psować.

Przysłowia: Wroznych kráioch rozne obycżáie. RejZwierc 16 marg, 17, Bbb2v; ile kráiow á vdźielnych ná świećie kątow/ [...] rozne obycżáie/ zátyṁ y rożne roznych potrzeb goſpodárſtwá bydź muſzą. GostGospSieb +3v. [Ogółem 4 r.].

gdzie rozne obycżáie/ Przyiaźń śię tám nie nádáie BierEz 03.

iáki narod tákież też y obycżáie. RejAp 82v.

Iákié gdźie obycżáie przyſzedſzy záſtánieſz/ Ná tákich/ pánie gośćiu/ y ty tám przeſtánieſz. PudłFr 4.

O cżáſy/ o obycżáie. PowodPr 73.

Frazy: »(jako) jest (a. bywa, a. by(wa)ł) obyczaj; co za obyczaj jest« [w tym: jako jest obyczaj (91); z elipsąbyć” (12); obyczaj u kogo (50), za kogo (1), komu (4), na co (2), między kim (4), o czym (1), przy czym (3), w czym (1), gdzie (41), kiedy (7), od kiedy (2); obyczaj czego (7), cum inf (20), Ze zdaniem dopełnieniowym (61): (35), że (16), aby (6), kiedy (2), gdy (2)] = (ut) est (erat) mos Miech, Vulg, Mącz, Modrz; consuetudo tenetur HistAl; sicut consuetudo est Vulg; est ritus Mącz; iuxta normom PolAnt; est receptum a. usitatum Modrz; ut moris est JanStat [szyk zmienny] (190:2): any kazal yem na odyezdzye abi mv ranka czalowaly yako tho obiczay myedzi namy LibLeg 11/155, 3/33v, 6/191, 7/105; ZapWar 1545 nr 2646; MetrKor 31/621; BierEz H3; OpecŻyw 146v; ForCnR D4v; á bowyem ten był obytzay mazania ćýał [zmarłych] HistJóz E4; FalZioł I 52b, 89c, 152c, V 37; GlabGad A3v; MiechGlab 15; Abowiem obycżay ieſt ſlugam bożim ſiedm kroć przez dzień chwalić pana boga WróbŻołt pp7; WróbŻołtGlab A2; HistAl F2v; MurzNT 38v; Diar 44; GliczKsiąż B5, C7v, E5, E7, K3v (8); A ieſliby przał/ przyſyęgá ná trzeći dźień bywa przyſądzoná/ álbo ná bliſki Szołtiśi Sąd/ iáko kędy ieſt obyczay. GroicPorz i4v, c3v, d3v, i3v, 12v, q2v, x3, bb3v; KrowObr 31v, 72; Rzekł ſtárzec/ iuż ſiądź zá ſtoł boć ten ieſt obycżay/ Aby tu káżdy cżcion był RejWiz 25; Leop Ruth 4/7, 1.Reg 20/25, 1.Mach 10/88; UstPraw F3v; BibRadz II 59v marg; Potym nas vpominał on rzecżnik o dáry álbo vpominki iáko ieſt obycżay v nich/ áleſmy rzekli/ iż tego obycżáiá nie máſz v nas. BielKron 435, 9v [2 r.], 19, 19v, 51, 53v (58); KwiatKsiąż P2v; Salve, Bądź zdrów / też obycżay yeſt mowienia/ że zá pozdrowienie mowiemy/ pomaga bóg. Mącz 366b, 116a, 175b, 176d, 195b, 285d, 356d; SarnUzn F8v; SienLek 45v, 67, 68v; GórnDworz B4, R6, X3, Y4, Y6v, Z2; obycżay tego kroleſtwá ieſt krolowi iedno przez rok krolować HistRzym 91; RejPos 56, 143, 214v; RejZwierc 27v, 169v; BielSpr 67; WujJud 167v; BudBib I 1a marg, Num 29/30, 33, 37; BudBibKaw A2; HistHel Dv; Strum P3; BudNT Ioann 18/39, 19/40; StryjWjaz Bv; Ten (mowię) tám ieſt obycżay/ áby żaden w tem powiećie nie ſądźił/ w ktorem ſię vrodźił. ModrzBaz 75, 11v, 12v, 14, 24, 28v (18); SkarŻyw 134, 196 marg, 353, 413; ZapKościer 1584/49v; bo w on czás iáko y dziś v Litwy był obyczay Zamki y Miáſtá z drzewá budowáć StryjKron 355, 46, 161, 390, 411, 667, 692, 762; CzechEp 172; Ia/ gdźie czego obyczay ieſt/ nie zákázuię KochDz 108; ReszPrz 139; Też obycżay w Indyey wſzędzie ná wſchod ſłońcá/ Zony rządzą/ á chłopi ſłużą im dokońcá BielSjem 8; GostGosp 102; LatHar 698, 737 marg; WujNT 114, 227, 349; WysKaz 43, 44; SarnStat 234, 329, 464, 477, 622 (9); CiekPotr 78.

»jest (a. było), będący w obyczaju« = in usu est Mącz, in morem est, moribus usitatum est, moribus observatur Modrz [w tym: z elipsąbyć” (1); jako jest w obyczaju (1); obyczaj u kogo (8), komu (1), cum inf (1), ze zdaniem dopełnieniowym (3): aby (1), (1), że (1); od kiedy (1)] [szyk zmienny] (11:1): BielKron 261; Mącz 78a, 155d, 398d, 491a; BielSpr 29v; Bo to co ieſt v nas w obycżáiu/ iż oboi ludźie mieſzkáiąc w iedney Rzecżypoſpolitey/ dla iedney przycżyny/ iedne śćináią/ á drugim folguią/ áza nie poſzło na dźiw? ModrzBaz 71, 44v, 53v, 103, 132; SarnStat 1214.

»obyczaje nastały« (1): Dzis tedy iż obycżáye inſſe náſtáły GliczKsiąż L8.

»tego obyczaju, w obyczaju nie masz« [w tym: u kogo (2)] [szyk zmienny] (3:1): áż ſie iuż było ſprzykrzyło poſłom to cżęſte wſtawánie [do toastów]/ gdyż tego obycżáiá v nich nie máſz. BielKron 435, 435; SienLek 9; GórnDworz E3v.

»jako obyczaj niesie« (2): Praesertim ut nunc sunt mores, A zwłaſzczá yáko teraz obyczáye nioſą. Mącz 319a, 233b.

»(tak) obyczaj otrzymał« = in consuetudinem abiit, ita usu receptum Mącz (3): Acoluthus, Náſłádownik właſnie/ ále obyczay otrzymał że też Akolit zowiemy. Mącz 2d, 36b, 104b.

»obyczaj powstał []« (1): A ſtądże był podobno y ten obycżay powſtał potym/ iż lie byli ięli dzwonow/ [...] y inych rzecży koſcielnych krzćić y máſciámi mázáć/ Szymki/ Vrbány/ Grzegorzmi ie przezywáiąc. RejPos 348v.

»obyczaj się rozszerzył« (1): Bicżowánie ábo dyſcypliny w proceſſyách ludzie zá niego cżynić pocżęli: y ten święty obycżay po wſzytkiey ſię Włoſkiey ziemi rozſzerzył. SkarŻyw 545.

»stał obyczaj« (1): kazał Ceſrz áby przez przyzwolenia Ceſárſkiego Papieżá wybierano/ y ſtał ten obycżay długo. BielKron 167.

»obyczaj urodził się, urosł« [w tym: u kogo (1); aby (1). (1)] (1:1): W miáſtách też obycżay ten vrodził ſye/ iż Bękártowye rzemyęſlá nye mogą robić GliczKsiąż B4v; WerGośc 264.

»obyczaj ustał, zaginął« = consuetudo lapsa est Mącz [w tym: gdzie (1)] [szyk zmienny] (2:1): dopuśćił Papież w kośćiele Krześćiańſkim mſzą mieć Słowieńſkim ięzykiem. Ná Kleparzu w Krákowie nie dawno ten obycżay záginął BielKron 343; Mącz 180b; ModrzBaz 83.

»(tak, a. jako) weszło (a. przychodziło) w obyczaj; obyczaj wszedł; wniść (a. przyść, a. wchodzić) w obyczaj« = consuetudo inolevit a. suscepit, incessit mos Mącz; in morem abire, recipi Modrz [w tym: komu (3), u kogo (3), między kogo (1), gdzie (1); cum inf (2), (e) (11), że (1), aby (1)] [szyk zmienny] (21;1;11): GliczKsiąż D6v, E8v; Zá długim vżywánim weſzło w obyczay/ iże Gwar podnieſyenim pálcá wielkiego [...] czynią. GroicPorz v2v, cv, i2v; BielKron 8, 9, 11v, 25 [2 r. ], 114v, 303; Is incesit mos, To ták w obyczáy weſzło. Mącz 44b, 36b, 52b, 262b, 352b, c; GórnDworz Iv, L4; BudBib 3.Esdr 1/31; A gdy to wnidźie w obycżay [Hac cum erit moribus usitatum]/ będą ſię wſtydáć ći nikcżemnicy/ popiſowáć ſię iáwnie złotemi łáńcuchámi. ModrzBaz 119, 6v, 35v, 64v; WerGośc 211; BielRozm 11; LatHar 132; WysKaz 44; ZA złym zwyczáiem to w obyczay weſzło/ iż [Prava consuetudine noscitur esse observatum, quod... JanStat 489] Sędźiowie nie máiąc różnośći ná czáſy y rozdźielenié godźin/ ſądy odpráwowáli SarnStat 785, 584; GrabPospR N3; CiekPotr 77.

»zastarzał się obyczaj« = consuetudo inveteravit, discessit mos Mącz (2): Discessit mos, Záſiárzał ſie obyczay. Mącz 44a. 491c.

Zwroty: »być [jakich] obyczajow« [w tym: z elipsąbyć” (6)] [szyk zmienny] (9): OrzRozm K4; BielKron 434v, 447, 448; RejPos 157v; Bo to y domá cżęſto widamy/ iż máło nie w káżdym kráiu ſą roznych obycżáiow ludzie. RejZwierc 16; StryjKron 205; ReszPrz 16, 109.

»być w obyczaju« (1): Solennia verba, Słowá które ſą w obyczáyu y w vżywániu. Mącz 398d.

»[co] chować w obyczaju« (1): [carz przekopski kazał dwie świece zapalić przed obrazem] co y po dziſieyſzy dźień drudzi Carzowie chowaią w obycżaiu [quod in hanc usque diem prosequentes imperatores continuant]. MiechGlab 12.

»obyczaj dzierżeć, dzierżan; obyczaju się dzierżeć« = morem retinere Mącz (2:1;2): v Greków y Ruśi [...] ſtárych ſye obyczáyow y vchwał Conciliy powſſechnych dźierżą. KromRozm III; BielKron 27, 448v; Mącz 448a; SarnStat 1216.

»obyczaj mieć, mający« = consuetudinem habere Vulg [w tym: około czego (1), między kim (1), w czym (1), gdzie (4), od kiedy (1); (10), że (1)] [szyk zmienny] (28:2): BielKron 98, 146, 252, 275v, 288 (14); Mącz 402b; HistRzym 17; BielSat Cv; RejZwierc 170; ten obycżay Rzymiánie mieli/ iż [...] młode ludźi bráli ku ćwicżeniu ná Rycerſkie rzecży BielSpr 1v, 14v, 41, 42, 52v, 56; HistHel Cv; BielRozm 17; KochWr 26; WujNT 1.Cor 11/16, s. 606, 616.

»mieć w obyczaju« [w tym: co (4), cum inf (2), (4), aby (1)] [szyk zmienny] (10): Tales Milezyus [...] rok rozmierzył ná 360 dni/ ácżkolwiek iuż mieli dwánaſcie mieſięcy w obycżáiu záchowáwáć BielKron 121v, 434v, 446; Mącz 21 Od; BielSpr b2v, 3v, 7; WujJud 201; RejPosWstaw [1434]v; GórnTroas 71.

»mieć w sobie, swoje obyczaje« [szyk zmienny] (2:7): BielKron 305; káżda nácya ma ſwoie obyczáie SkarKaz 311a; Wiem ia, iákie ma w ſobie ten wiek obyczáie CiekPotr 19.

»na stary obyczaj następić« (1): Rzymiánie [...] chcieli záſię Monárchią zátráćić/ [...] á ná ſtáry obycżay záſię Dyktatorſki náſtępić BielKron 141.

»obyczajow naśladować« [szyk zmienny] (4): ſwięci Cirullus y Metodius [...] na wiarę krzeſcianſką [ludy] nawrocili, ktorzi y po dzis dzien obycżaiow koſcioła greczkiego naſiaduią [usque nunc fidem et ritum Graecorum profitentur]. MiechGlab 27; BielKron 401; RejAp 152; RejPos 205v.

»nawyknąć (a. przywyknąć, a. wyknąć) obyczajow; przywyknąć obyczajom« = moribus assuescere Modrz [szyk zmienny] (4;3): RejPs 158; BielKron 336, 336v, 401; PaprPan V4v; ModrzBaz 54; gdźie té ſą kráie/ W któré iść: y obyczáie Którym przywyknąć GórnTroas 55.

»niechać obyczajów, zaniechawać obyczaju« (1:1): Ale niecháiąc ſtárych obycżáiow których iuż w Polſcze niémáſz/ wróćmy ſye do dźiśieyſzych KochWr 29; SarnStat 39.

»obroćić się w cudzy obyczaj« = przyjąć obcy obyczaj (1): wiele z thych [ludów] obroćiło ſie w cudzy obycżay BielKron 338.

»ochędożyć w obyczaje« (1): ATeńſkie miáſto álbo kroleſtwo ich/ [...] Cekrops [...] ochędożył w obycżáie/ chędogość y doſtatek BielKron 27.

»obyczaj odnowić« (1): Złoteby to zaprawdę wieki z niebá śię nam O KROLV wróciły/ [...] kiedybyś obycżay ten/ ácż opuſzcżony/ y przez wiele wiekow zániechány/ [...] odnowił [si morem ... renovares]. ModrzBaz 21.

»obyczajow, od obyczajów, od obyczaju odstąpić (a. odstępować)« [szyk zmienny] (2:2:1): KromRozm I A3v; KochSat B2v; od chwálebnego obyczáiu nie odſtępuy BiałKat 231; GórnRozm L2; KochWr 26.

»[od kogo] z obyczajem być przyjętym« (1): ludzie [się nam] dobrymi y goſcinnymi vkázowali/ od ktorych byliſmy z obycżáiem wdźięcżnie przyięći BielKron 445.

»obyczaje przyjąć; obyczaj był przyjęt; w obyczaj przyjęty« = mos recipitur Modrz [szyk zmienny] (4;2;7): [Nowogrodzanie] obycżáie Moſkiewſkie przyięli BielKron 432v, 272, 336, 432v; ModrzBaz 64, 75, 76v.

»obyczaju przystrzegać; obyczaj ma być przystrzegany« = morem custodire Mącz (2;1): ieſt tho obyczay dobry/ y pilnie ma być przyſtrzegány GroicPorz i3v; Mącz 75d; WujJud 167v.

»ku chędogim obyczajom przywieść« = ucywilizować (1): W they Arkádyey był Prometeuſz mąż oſtrego rozumu / kthory lud proſty á báłwochwálny ku chędogim obycżáiom przywiodł. BielKron 273.

»obyczaje przywrocić« (2): KochSat B2v; trzebáby odnowić ſtárodawny ſzkolny Zwycżay: á obycżáie dawne przywrócić [renovanda esset vetus scholarum consuetudo et mores pristini revocandi] ModrzBaz 130v.

»skazić obyczaje; obyczaje skażone« = mores depravati Modrz (1;2): ieſli ſie damy w moc nieprzyiacielowi/ ſkáżą náſze zacne á pocżćiwe práwá y cnotliwe obycżáie BielKron 117, 199; ModrzBaz 11v.

»[kogo] na obyczajach stanowić« = wnosić obyczaje [komu] (1): [św. Marek] światłość Ewanieliey wnioſl: y wicie duſz ludzkich pozyſkował. ktore ná iákich obycżáiách ſtánowił/ á co im záwychowánie dał [...] to ſzeroce Philo [...] wypiſał SkarŻyw 362.

»strzec obyczajow« (1) : Zydowie then obycżay máią/ iż więcey ſtrzegą ſwych błażeńſkich obycżáiow táiemnie żywąc niż piſmá Swiętego BielKron 464v.

»w obyczaju trwać« (1): y v nas ſámych yeſſcże to w obycżáyu trwa GliczKsiąż B4v.

»obyczaj(e) trzymać; obyczaju się trzymać; obyczaj był trzyman« [szyk zmienny] (3;1;1): [Melcydes papież] Vſtáwił áby w niedzyele álbo we cżwartki poſty nie bywáły/ [...] Y był ten obycżay trzyman áż do Grzegorzá wtorego. BielKron 155, 300v, 341 v; BielSat G4; BudBib A2.

»uczyć (a. nauczyć, a. wyuczyć) (się) obyczajow; obyczajom się przyuczyć« [szyk zmienny] (6;1): BielKron 25, 272v, 275v, 388v; Vmárł Krol o Polacy Krol [...] ktory śię tu vrodźił/ tu się ſwámi wychował z młodośći obycżáiom wáſzym/ prawom wáſzym/ ſpráwom wſzem wáſzym był śię przyucżył. BiałKaz H2v; PaprUp Dv; WujNT 700.

»obyczaj ustawić; obyczajow stanowienie« = consuetudinem imponere HistAl [w tym: komu (1), gdzie (1); aby (1)] [szyk zmienny] (2;1): HistAl I7v; Przeto zá ich dobrodzyeyſtwo vſtáwili ten obycżay w Rzymie/ áby pániom wolno chodzić we złocie BielKron 110; GostGospSieb +2v.

»obyczajow (a. obyczaju) używać« = more uti Modrz (6): RejPs 73v; BielKron 272; Iákich obycżáiow vżywáć miedzy poſtronnemi narodi. RejZwierc A5v, 18; ModrzBaz 4v. 87.

»wnieść (a. wnaszać, a. (w)wieść) obyczaj(e); (nowo) wniesion(y) obyczaj« = morem revocare Mącz; inductus mos Modrz [w tym: do kogo (3), od kogo (1), komu (2), na kogo (1), między kogo (2), dokąd (3)] [szyk zmienny] (13;2): OpecŻyw 3v, 4; BielKron 75v, 120v, 381v; Invectitii mores, Nowo zkąd ynąd wnieſione obyczáye. Mącz 477d, 505b; GórnDworz B8v, Cc5v, Ii4; KuczbKat 240; ModrzBaz 91; StryjKron 477; Chwałá Bogu/ że té kráie/ Nioſą inſzé obyczáie: Ani w Polſcze iáko żywy/ Ziáwiły ſye tákié dźiwy. KochPieś 67; WyprPl A2.

»w obyczaj wnieść (a. wnosić, a. wwieść, a. wwodzić); w obyczaj wwiedzion (a. wniesiony)« = consuetudinem introducere Mącz; in mores inducere Modrz [szyk zmienny] (6;2): RejKup dd8v; vbogiego człowieká/gdy niema kthoby zań Gwar obręczył/ łacwie od ſpráwy iego odżenie. To tedy ponieważ ieſt zwielkim vbliżenim ſpráwiedliwoſći/ [...] niema być dopuſzczono/ áni w obycżay wwodzono. GroicPorz v3v, ſ3v; Mącz 96c, 49lc; ModrzBaz 46v, 76v; GrabPospR N3v.

»[kogo] w obyczaje wprawować« (2): Ligurgus gdy Spártany wpráwował w práwá y w poczćiwe obyczáie/ tedy ſie im to trudno s przodku zdáło. RejZwierc 28, 83v.

»wykorzenić obyczaj« (1): Difficile est mutare aliquem morem, postquam invaluit. Trudnó [!] wykorzenić yákiego obyczáyu gdy ſie yuſz zámógł. Mącz 474d.

»z obyczaju wyniść« (1): Cur ex tanto intervallo rem adsuetam usurparent, Czemu wznawiáyą rzecz ktróra [!] dawnym czáſem yeſt záſzłá/ albo z obyczáyu wyſzłá. Mącz 475a.

»obyczaj wypełniać; obyczajmi [co] wypełniać« (1;1): SkarŻyw 496; kto go [Machabeusza] z tego iáko z błędu karze? y owſzem kościelny y ſtárodawny/ y z nabożeńſtwem zakonnym vroſły obycżay wypełnia. SkarKaz 382a.

»wywiadować (a. wywiedzieć) się obyczajow« (6): iecháli od Krolá Luzytáńſkiego/ áby ſie wywiedźieli obycżáiow Nigrytow BielKron 452, 401, 441, 44lv, 443v, 451v.

»wziąć obyczaj, w obyczaj, za obyczaj; obyczaj wzięty« = increbrescit consuetudo Modrz [w tym: od kogo (2), komu (1); cum inf (1)] [3:2:1;3): A gdy iuż Alexánder żadnego páná przećiw ſobie nie miał/ wzyął obycżáie Perſkie BielKron 125v, 448v; Mącz 356d; przodkowie náſzy pilnie záchowawſzy [...] obycżay wźięty od ſtárſzych Twoich potomkom podáli. WujJud 194v; ModrzBaz 54, 78; Oczko 27; ZawJeft 39; WujNT 463.

»obyczaj (za)cho(wy)wać (a. zachowawać), (za)chowan(y); obyczaj zachowuje się; zachowanie obyczajow« = consuetudinem obtinere HistAl; consuetudinem servare Mącz; mos observatur Modrz; modum observare JanPrzyw [szyk zmienny] (21:5;1;4): MetrKor 31/621; BielŻyw 114, 157, 158; Pięciori Moyżeſzowe kxięgi przijąwſzy obrzazuią ſie, y ſtarego zakonu obycżaie chowaią [legalia observant]. MiechGlab 20; LibLeg 11/12; ZapWar 1545 nr 2646; HistAl I7v; GroicPorz p4, z4, x3v [2 r.]; KrowObr 105; KochZuz ktv; BielKron 30v, 68, 207, 246v, 327v; Rituales Hetruscorum libri, Xięgi o wźiętych á záchowánych obyczáyách. Mącz 356d, 116a, 389a; BielSpr kt, 35v; ModrzBaz 33v, 46 [2 r.]; KochWr 27; WujNT 419; SarnStat 887, 1216.

»zażyć obyczajow« (1): A przeto niechay nam też będzie wolno/ záżyć obycżáiow náſzego wieku GórnDworz Iv.

»zmienić (a. odmienić, a. przemienić) obyczaje; obyczaje muszą się odmienić, zmieniły się; zmieniony obyczaj; odmiana obyczajow, w obyczajach« = consuetudo inversa Mącz; mutare traditiones Vulg [szyk zmienny] (6;1:1;1;2:2): Bo kiedy więc kto ſtáre obycżáie zmieni/ Iuż go też ledwe będzye do drugyey Ieſieni. RejWiz 93; BielKron 87, 201 v, 409v [2 r.]; Mącz 337d, 488a; Prot A2; Tákże równie y w rzeczypoſpolitéy ſye dźieie: póki ſye oná ſwych praw/ [...] trzyma/ póty y ludźie vrzędu ſwégo/ y powinności przeſtrzégáią: iáko namniéy rzeczpoſpolita oſłábieie/ [...] wnet y w obyczáiach odmiáná będźie KochWr 30 [2 r.]; Ieſus Názáreńſki ten zburzy to mieyſce/ y odmieni obyczáie ktore nam podał Moyzeſz. WujNT Act 6/14; PowodPr 77; SkarKazSej 701b.

»obyczaj znieść« (1): choć Królowie Sochaczowſki obyczay chćieli zniéść, tedy przedśię mimo to pſowáć pożwów Sędźiowie dopuſczáią z ledá przyczyny. SarnStat 1280.

Wyrażenia: »chrześcijańskie, chrześcijan obyczaje« [szyk 7:2] (8:1): Mącz 120b; Wiedzą też Krześćijáńſkie náſze obycżáie/ Iż káżdy ná wcżeſnośći domowey przeſtáie. BielSat G2v; SkarŻyw 117; ReszPrz 156; WerGośc 211; BielSen 16; ROZDZIAŁ III. Vczy Chrześćijáńſkich obycżáiow WujNT Col 3 arg; PowodPr 80; á nie dopuśćili im [rodzice dzieciom] rość iáko drzewu w leśie/ tylo w ćiáło/ bez dobrych y Chrześćijáńſkich obycżáiow. SkarKaz 420a.

»cnotliwe obyczaje« [szyk 2:1] (3): BielKron 117, 272; gdyby ſtátecżne wychowánie/ wſtyd/ dobroć/ cnotliwe á święte obycżáie [puri et sancti mores] w ktorey Rzecżypoſpolitey moc miáły/ tedyby tám Státutow lub praw nietrzebá ModrzBaz 69v.

»cudzoziemski, cudzy, obcy obyczaj« [szyk 4:2] (2:2:2): BielKron 338; GórnRozm K2v, K3v; Iżby záśię bannići karánia nie vśli/ vćiecze ſię tęn náſz práwodawcá do obycżáiow cudzoźiemſkich GórnRozm L2; Nánioſlo ſie do nas obcych obycżaiow PowodPr 80, 7.

»tych czasow obyczaj, dzisiejsze obyczaje« [szyk 4:1] (3:2): ſerce mi ſię kráie/ Patrząc ná ty dźiſieyſze náſze obyczáie. Prot D2v; Lecż zwrócił niewiem iáko z plácu y zawodu onych ſtárych obycżay tych cżáſow [consuetudo horum temporum] ModrzBaz 130v; BielRozm 3. Cſ »podle czasu tego obyczaja«, »z obyczaja tych czasow«.

»dawny, przeminęłego wieku obyczaj« = translativus mos Mącz; vetus mos Modrz [szyk 10 :7] (16:1): WróbŻołtGlab A2; BielKron 20łv; Mącz 124c; RejPos 143; Płakac vmarłych dawny obycżay BiałKaz D2v marg; ModrzBaz 130v; Iedná roſkoſz/ wſpómináć ſtátecznému człeku/ Przeminęłégo piękné obyczáie wieku. PudłFr 75; SarnStat 1222; GrabPospR K2v; PowodPr 77; Dawny to wáſz obyczay/ ledá komu daćie Wiárę GosłCast 65. Cf »wedle dawnego obyczaju«.

»dobry obyczaj« = bonus mos Mącz, Modrz [szyk 15:9] (24): SeklKat Q3v; KromRozm III I8v; GroicPorz d3v, i3v; BielKron 25, 75v, 275v, 448v; Mącz 90b, 233c [2 r.]; wiele inych obycżáiow dobrych ieſt we Włoſzech [...] też ten/ ktory ia bárzo chwalę/ [...] gry rozmowne GórnDworz C, Ii4; BielSpr 52v; BudBibKaw A2; Rozdźiał Piąty. Naprzod o tem/ iż dobremi obycżáymi Rzecżpoſpolita bywa bárzo dobrze rządzoná. ModrzBaz 5v, 30, 46v, 126; GórnRozm C2v [2 r.]; SarnStat 851; SkarKaz 277a, 311a, 420a.

»obyczaj domowy« [szyk 1:1] (2): BielKron 259v; ieſliżećby ſie domá vprzykrzyło/ á chciałbyś ſie też przypátrzyć thu domowym obycżáiom oycżyzny ſwoiey/ á zdáłoćby ſie álbo do dworá/ álbo w ſtan Rycerſki álbo żołnierſki vdáć. RejZwierc 25.

»obyczaje duchowne« (1): Cerimoniae, obiczaye duchowne, swyątoscy vydome BartBydg 27.

»kościoła, kościelny obyczaj« [szyk 4:1] (3:2): obycżay koſcioła rzymſkiego zakazuie iego [masła] pożywania cżaſow poſtnych. GlabGad K; SeklKat Q3v; WujJudConf 206, 228; Mártynus 5 Papieſz/ ná prośbę krolow y panow wielkich miaſt y Akademiey/ ktorzy cudow y żywotá iego byli świadomi/ miedzy święte/ kośćielnym obycżaiem policżyć go vmyſlił SkarŻyw 312; SkarKaz 382a.

»obyczaje ludzkie, ludzi, narodu (a. narodow), ludu« = natura gentis Miech; mos gentium a. hominum a. nationum a. populorum Modrz [szyk 23:10] (22:1:7:3): BielŻywGlab nlb 9; MiechGlab [88]; Przetoć głupim nic lepſzego, Iedno poſłuchać mądrego, Ktory w mnogich ſtronach bywał, Obyczaje ludzkie widał. BierRozm 4; KromRozm II o4v; Bowiem gdy ſie przypátrzyſz z dáleká s przełáie/ A vważyſz ná ſwiecie ludzkie obycżáie RejWiz 181; Obycżay ludu Hiſzpáńskiego ieſt ten: Zony goſpodárſtwá domowego pátrzą BielKron 280v, 199, 441v, 443v, 455v, 457, 465v; OrzQuin Zv; KuczbKat 295; Przemowá krotka do poććiwego polaká z wypiſániem obycżáiow niektorych narodow. RejZwierc B4, 77v, 185v; Pożytecżna też rzecż ieſt Krolom/ wiedźieć obycżáie wſzytkich narodow ModrzBaz [16]v, 20v, 74, 75, 97, 112v; SkarŻyw 544; ReszPrz 33; KochPieś 73; BielRozm 1,3; KochWr 30, 39; Ktora kilká ięykow ſtátecżnie vmiáłá/ Y obycżáie roznych narodo wiedźiáłá. KmitaSpit A4; SkarKazSej 699b, 701b. Cf »wedle obyczaju ludzkiego«.

»Machometowy obyczaj« (1): Ten kośćioł od Rzymian był pokáżon weſpołek z miáſtem/ od Krześćianow potym wymurowan okrągłym kſtałtem/ teraz Máchometowym obycżáiem Turcy ij ſpráwuią. BielKron 265.

»obyczaj nieludzki« (1): gdy chćiał ten obycżay nieludzki [karmienia psów bojowych ludzkim mięsem] zágubić Siáſánor zrzućili go s páńſtwá. BielSpr 45.

»nowy obyczaj« [szyk 3:2] (5): OpecŻyw 4; Diar 60; Grakkus [...] gdy nowy obycżay chciał wnieść miedzy poſpolſtwo/ áby były role pomierzáne w rowny dzyał/ rzućiło ſie poſpolſtwo nań BielKron 120v; KochSat B2v; WyprPl A2.

»obyczaje ojczyste« = mores patrii Modrz (2): á nietylko práwem Bożym/ ále też obycżáymi y práwy oycżyſtemi wolni ſą od wſzelákich powinności ModrzBaz 139, 101v.

»obyczaj pobożny« = sacrum est ritu Mącz [szyk 2:1] (2): Mącz 363a; CzechRozm 96v; Bo komużeś Wáſzá Kró. M. tę Koronę Polſką/ témi ták świętémi práwy/ y obycżáymi ták pobożnémi oſzláchćił? OrzJan 96.

»pogański obyczaj« [w tym: 1 sg (23)] [szyk 23:13] (36): GliczKsiąż C7v; Ná grob vmárłego kłádą ſtráwę pogáńſkim obycżáiem BielKron 261, 65, 98v, 157v, 158v, 283 (16); Deo thure et vino supplicare, Kádzenim y winem bogu ofiarować obyczáyem pogáńskim. Mącz 305d, 120b; RejPos 205, 205v; ModrzBaz 55; SkarJedn 54; Opuśćił tedy Miecyſław ony pirwſze ſiedḿ żon/ s ktorymi Pogáńſkim obyczáiem długo obcował StryjKron 150, 150 [2 r.], 400, 472, 522. Cf »według pogańskiego obyczaju«.

»pospolity obyczaj« = popularis et civilis usus Mącz [szyk 4:3] (7): Mącz 52b, 124c, 268b, 312c; Tákowy obycżay/ iż bywał poſpolity v Rzymian [Hunc morem usitatum fuisse Romanis]/ świádcży Virgilius ModrzBaz 14. Cf »wedle pospolitego obyczaju«, »z pospolitego obyczaja«.

»przeszłe obyczaje« (1): Mores prisci, Przeſzłe á ſtáre obyczáye. Mącz 322c.

»obyczaj przodkow« [szyk 5:3] (8): MetrKor 31/621; RejPs 73v; KromRozm I A3v; A ták bráćie miły/ ieſli álleguiem Włádyſłáwem álbo Káźimierzem Krolem/ álleguymy też y obycżáymi przodkow ſwoich: weźmimy prawdę ich przed ſye OrzRozm T2v; CzechRozm 81; GórnRozm L2; CiekPotr 20, 77.

»słuszny obyczaj« (2): wydajcież nam Helenę z rzeczami I nagrodę uczyńcie słusznym obyczajem KochMon 35; SarnStat 297.

»społeczny obyczaj« (1): Bo Licemiernicy ná on cżás byli tákowi/ ktorzy ſie wyłącżáli s ſpołecżnośći ludzkiey/ á od ſpołecżnych obycżáiow ich RejPos 200v.

»sprawiedliwy obyczaj« (1): iáko ná wielu mieyſcach/ then ieſt dobry á ſpráwiedliwy obyczay/ iż cokolwiek płácą v Sądu/ kłádą przed Przyſyężniki GroicPorz d3v.

»sprosne obyczaje« (3): Było to miáſto [Pskow] pierwey ſobie wolne/ iż miáło ſwe Kſięſtwo/ poki go był Bázyli nie zniewolił/ [...] Sthądże pozoſtháli obycżáiow ludzkich/ gdy przyięli ſproſne obyżáie Moſkiewſkie BielKron 432v, 272, 448v.

»staroświecki obyczaj« (1): A kto ſćirpi ſtaroświetſkié waſze obycżáie/ iedno iżby też był tako ſtary iako ij wy? ForCnR C4.

»stary, staradawny, starożytny, zastarzały obyczaj« = vetus mos Mącz, Modrz; priscus mos a. ritus, a. usus, vetus usus Mącz [szyk 62:9] (45:24:1:1): LibLeg 6/114v; ZapWar 1545 nr 2646 [2 r.]; MetrKor 31/621; SeklKat Zv; KromRozm I F4; KromRozm III L7; RejWiz 93; Leop Ruth 4/7; Iam był Polakom zoſtáwił obycżáie ſtáre/ wiárę ſtárą/ [...] duchowny ſtan cáły OrzList hv; KochZuz ktv; OrzRozm T3; BielKron 141; KochSat B2v [2 r.]; Dare per manus dicimus cum aliquid veteri usu observatum posteris relinquimus Stáradawny obycżay potomkóm naſzim zoſtawić. Mącz 91d, 11d, 322c [2 r.], 387b, 433c, 448a; BielSpr kt, cv; BudBibKaw A2; ModrzBaz 46, 128v; Niech ſye nie łomią ſtáré obyczáie Przez mię: bo Pánu káżdy pocztę dáie. PudłFr 15; A ieśli Ennius prawdę powiadał/ iż ſtárémi obycżáymi Rzymſka rzecz ſtoi KochWr 27, 26 [2 r.], 27 [4 r.], 29; SarnStat 14, 39, 548, 960; Moribus antiquis ſtat res Romana, uirisq. To ieſt: R.P. Rzymſka trwa ſtárymi obycżáymi/ y ftárym męſtwem. PowodPr 77; SkarKaz 382a; CiekPotr 77 [2 r.]. Cf Wyrażenia przyimkowe.

»obyczaje świata (tego)« (4): RejWiz kt; Ale my przedſię chwytáiąc ſie ſwiátá y obycżáiow iego/ nie pátrzamy wiáry áni nádzieie w ſercu ſwoim RejPos 133v, 2,147.

»święte obyczaje« = sancti mores Modrz (7): KromRozm I A3v; KromRozm III I8v; Na koniec iam ſię okrzcił/ i ſzedłem wty kraie/ Gdziem zaſtał/ mogę tak rzec/ ſwięte obycżaie. KochSat Bv; KuczbKat 150; ModrzBaz 69v; SkarŻyw 59, 545.

»uczciwy, poczciwy obyczaj« [szyk 5:77] (4:2): RejZwierc 28, 83v; CzechRozm 96v; ModrzBaz 4v [2 r.]; Narodzie Ruſki [...] vcżćiwe á powolne ku wſzelákiemu przełożeńſtwu obycżáie Pan Bog dáćći rácżył SkarJedn 374.

»upadek obyczajow« (1): upadek ſtárych obycżáiów miał zá ſobą y rzeczpoſpolitą potárgnąć KochWr 27.

»obyczaj wieczny« (1): Y żáłowáli Iozyaſzá po wſzytkiey Iudſkiey (ziemi)/ [...] y dziś go ieſzcże żałuią przełożeni/ y pánowie z żonámi/ ktora rzecż weſzłá w obycżay wiecżny po wſzytkim narodzie Izráelſkim. BudBib 3.Esdr 1/31.

»obyczaj(e) ziemie (a. ziem(i)), krainy« = domesticus a. patrius, a. vemaculus mos Mącz [szyk 12:4] (13:3): MiechGlab **3v; BielKron 441; Mącz 283d [2 r.], 485b; HistRzym ktv; Ci w młodych lećiech gdy ſię po oycu zoſtáli/ Obycżáie cudzych źiem przewiedźieć żądali. KołakCath B; SarnStat 486. Cf »podług obyczaju ziemie«, »wedle obyczaju ziemie«.

»zły obyczaj« = mos improbus, vitiosa et corrupta consuetudo Mącz [w tym: złych obyczajow (1)] [szyk 9:1] (10): RejKup dd8v; Ci záſię Azenagi złych y ſzpátnych obycżáiow/ bo też ſámi ſzpátni BielKron 449v; Mącz 233c, 360d; Złe obycżáie we Zborze iáwne [Abusus ecclesiae maniſestos]/ przed ocży káżdemu przekłádam ModrzBaz 133, 59v, 60; przetoſz ták zły obycżay niech będzie oddalon: áby ſię ludzie od pokuty y lekárſtwá/ dla wſtydu nie odrażáli SkarŻyw 320; GrabPospR N3; CiekPotr 42.

»obyczaj zwykły (a. zwyczajny)« [szyk 3:1] (4): ani to jest zwyczajny obyczaj, aby miały być takowe listy wydawane Diar 44. Cf »podług obyczaju zwykłego«, »wedle obyczaju zwykłego«.

Szeregi: »obyczaj i język (a. mowa)« [szyk 5:3] (8): Báſzá ćiągnął z wielkim ludem do Epiru/ áby thám Amezę wſádził ná kſięſtwo Albáńſkie/ kthory iuż był poturcżony/ mowę y obycżáie miał Tureckie. BielKron 252, 275v, 288, 336v, 338, 388v; Mącz 402b; ReszPrz 109. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»natura albo obyczaje« (1): [ci drudzy Polacy] iákiey nátury ludźie álbo iákich obyczáiow byli/ wolę że o tym czytayćie wielkiego Hiſtoryká Polſkiego/ Ianá Długoſzá OrzRozm K4.

»obchod albo obyczaj« (1): Sacrum est ritu, Pobożny/ chwalebny obchód álbo obyczay. Mącz 363a.

»obyczay i obrząd« [szyk 2:1] (3): iż Pan y Zbáwiciel náſz Spowiedź vſtáwił/ ták też vpominác ie muśi/ iż niektore obycżáie y poważne obrzędy/ moc Kośćielna do niey przydáłá. KuczbKat 210, 145; SkarJedn 259. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»obyczaje i obyczajność« (1): De civilitate morum scripsit Erasmus, O obyczáyách y o obyczáynośći piſał Eraſmus. Mącz 55a.

»obyczaje a (ani) porządek« (2): GórnRozm F4v; A przeto zá pierwſzych lat onych/ y zwyczay oyczyſty zacnych ludźi vżywał/ y ſtáré obycżáie/ á dawny porządek záchowywáli poważni ludźie. KochWr 27. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]

»obyczaj i postanowienie« (2): Consuetudo et institutum maiorum, Obyczay y poſtánowienie náſzych ſtárſzych. Mącz 413c. Cf »wedle obyczaju i postanowienia«.

»obyczaj i powinność« (1): Séymiki Powiátowé przed nim ſłożymy/ iáko obyczay ieſt y powinność. SarnStat 1011.

»(abo, i, nie) prawo, (i, a, abo, ale) obyczaj« = mos et institutum Mącz; mas et lex Modrz [szyk 28:16] (44): LibLeg 11/12; ZapWar 1545 nr 2646; GroicPorz B; obycżáie y Prawa [czeskie] od náſzych Praw y obyczáiow Polſkich ſą bárzo rozne OrzRozm L3, L3 [2 r.]; BielKron 25, 75v, 117, 272 [2 r.], 275v, 327v; Mącz 90b, 233c; KuczbKat 295; Solon [...] gdy Atheńcżyki w práwá y w poććiwe obycżáie wpráwował/ tedy ich ni s cżegoy więcey nie przeſtrzegał iedno z nieprawdy RejZwierc 83v, 28; Tákowa rozność y obycżáiem zá práwo wźiętym/ y práwem piſánym bywa pochwalona [tam moribus quam legibus populorum comprobantur]. ModrzBaz 73, [16], 69v [2 r.], 97, 126, 128 (10): GórnRozm C2, C2v [2 r.], K2v, K3v; Phil R; OrzJan 30 [2 r.], 96; SPráwy wſzyſtkié Szlácheckié/ [...] ſądzoné bydź nie máią innym práwem/ y obycżáiem/ iedno zwyczáymi y práwem onégo Kśięſtwá [iudicari non debent alio iure, et modo] SarnStat 1146. Cf »podług praw i obyczaju«, »wedle praw i obyczajow«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 17 r.]

»obyczajem i wedla prawa« (1): zá prośbą tychże Poſłów Podláſkich pozwoliliſmy im tego: iż wſzelákié ich ſpráwy ſądowé/ [...] obycżáiem y wedla práwá Koronnégo dewolwowáć ſie máią SarnStat 742.

»obyczaj z przyrodzenim« (1): Naſzy kronikarze domnimawáli lie ich narod wynidź z Włoch/ o cżym piſmá nigdziey nie maſz/ áni obycżay z przyrodzenim thego nie vkázuią BielKron 359.

»obyczaj i (a) sprawa« [szyk 10:6] (16): Wſzakoż czo ſie ticże obycżaiow á ſpraw ludzſkich najdziem j miedzi poganſkimi ludzmi BielŻywGlab nlb 9; KromRozm II o4v; Diar 60; KrowObr 123v; OrzRozm T3; [Król Wacław] Poſtánowiwſzy obycżay y ſpráwę w Polſkim kroleſtwie/ iechał do Prági y z młodą krolową ſwoią Elżbietą. BielKron 368v; RejZwierc 120; Siodma Cżęść w Spráwie y Obycżáiach ludźi posthronnych w Rzecżách Rycerskich. BielSpr 65, 35v, 56; WujJud 74; RejPosRozpr b3; ReszList 156; BielRozm 3, 10; Coż mam z tobą czynić nieſzczęśliwe kroleſtwo? kto tu ná was ze wſzech ſtron [...] pátrzy/ y wáſze obycżáie y ſpráwy widzi SkarKazSej 705b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 9 r.]

»obyczaj i statut« (1): Ale iże per abuſum przedłużenié ſpráwiedliwośći ztąd roſło, tedy ten obyczay y Státut iest ábrogowány. SarnStat 791.

»obyczaje i (a, albo) ustawa (a. ustawy, a. uchwały)« [szyk 4 :1] (5): KromRozm III I8v, L7; CzechRozm 81; wſzytkie práwá/ iedne z przyrodzenia vrosły/ drugie obycżáymi y vſtáwámi ludzkiemi ſą vchwalone [moribus ac populorum institutis comprobatae] ModrzBaz 74, 101v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 6 r.]

»obyczaj i używanie« (1): Mącz 398d cf »być w obyczaju«.

»obyczaje (a, i) wiara« [szyk 5:5] (10): Páweł S. káznodzieyá [...] nyekthore potrzebne rzecży ku zbudowányu w wyerze á w obyczáyách/ [...] przypomina GliczKsiąż G; OrzList hv; BielKron 359, 429v, 450 marg; Dawno wam przyczytáią odmiánę w vbierze/ A teraz w obyczáioch/ mogę rzec/ y w wierze. Prot A2; BielSat G4; RejZwierc 243; SkarŻyw 306; PowodPr 56 marg. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]

»obyczaj i wielkierz« (1): Obyczáiow theż y Wielkierzow/ ktorych gdźie od dawnych czáſow zá práwo vżywáią/ nie káżę GroicPorz C2v.

»zabawa i obyczaj« (1): ná oſtátek obacżyłby vrodzáie pol/ co mogą rodźić/ á cżego niemogą: ktemu też ludzkie zabawy y obycżáie [hominum studia ac mores]/ ktorychby ábo popráwił/ ábo ie iáko ſzácunkarz ſtrofował ModrzBaz 20v.

»obyczaj i zabobon« (1): ſtolecżne [!] miáſto wźięto/ pośiędźiono/ á obycżáymi y zabobonámi Tureckiemi záráżono [moribus et religionibus Turcicis imbuta et infecta]. ModrzBaz 128.

»obyczaj, (a, i) zachowanie« (12): Iákie obycżáie á záchowánia miedzy ſobą mieli/ moze ſie dziś káżdy dziwowáć BielKron 318, 87; Ius moribus constitutum, Práwo obyczáimi á ſtárádawnym záchowániem vmocnione. Mącz 179a, 47a, 75d, 233b, 312b, c; Obycżay y záchowánie w Rzecżách Rycerſkich náſzych Polaków. BielSpr 70. Cf »wedle obyczaju i zachowania«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.]

»zakon i obyczaj« (1): áby go [Baranka] żądny cudzozyemieć áni z obcego narodu nie pożywał/ áżby ſie porownał pirwey zakonem y obycżáymi z wiernymi Páńſkimi. RejPos 158v.

»obyczaj a (albo) zwyczaj« = consuetudo et mos Modrz [szyk 2:1] (3): Aby tedy Rzecżpoſpolita w cáłośći á w zacnośći ſobie przyſtoyney záwżdy zoſtawáłá/ trzech rzecży do tego trzebá: To ieſt/ vcżćiwych obycżáiow/ álbo zwycżáiow/ ſrogośći ſądu [in morum honestate, iudiciorum severitate]/ á biegłości w rzecżách woiennych ModrzBaz 4v, 130v. Cf »wedle obyczaju i zwyczaju«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]

»obyczaje i żywot« [szyk 1:1] (2): iżes piſał/ ábyſmy żywot náſz y obycżáie náſze [vitam moresque nostros] tobie obiáwili HistAl 15; Mącz 122b. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

Wyrażenia przyimkowe: »bez obyczaja« = bez zachowania obowiązujących zasad (1): ſwoy Máieſtat ſwięty okażę ná tych ktorzy ſie ku mnie bez obycżáiá przybliżáią. BielKron 38.

»nad obyczaj« = supra morem Mącz [w tym: czyj (2): pron poss (1), G sb (1)] (15): Ktoryby kupiec ſukná krotſze álbo wężſze nád obyczay przedawáł/ táki ma być karan UstPraw F3v; BielKron 114v, 208, 260v, 416; Mącz 434d; A ácżkolwiek/ nicby był nád obyżay nieucżynił [nihil insolenter, nihil praeter mores factum fuisset]/ choćby był zſwey dobrey chęći o ten Vrząd ſtał ModrzBaz 43v.

~ W połączeniu szeregowym (1): Sthey prziczini yſch w.m. y przodek chczeſch myecz przed Krolyem yego mczyą nad wſytky prziſtoynoſczy. nad zapyſſi. nad przimyerze y nad staradawni obiczay. LibLeg 11/151v.

Wyrażenia: »nad obyczaj człowieczeński« (1): był oycu memu [Amurat zniewolenie] vcżynił/ nád obycżay cżłowiecżeńſki/ [...] zdrádą przewrotnośćią/ [...] y innemi fáłſzywemi á chytremi kuſy. BielKron 244.

»nad stary, staradawny obyczaj« (1:1): LibLeg 11/151v; Areybiſkupá proſili/ áby nic nowego do kośćiołá nie wnoſił nád ſtáry obycżay BielKron 221.

»nad wszelaki obyczaj« (1): Praeter omnem morem, Nád wſzeláki obyczay. Mącz 319b.

»nad prawo i obyczaj« (1): [Książęta i miasta pisali cesarzowi] dziwuiąc ſie temu/ yż on to cżyni nád práwo y obycżay BielKron 209v.

»nad wiarę i obyczaj« (2): (marg) Liſt Máchometow. (–) do Skánderbegá wthy ſlowá: [...] przeto ſie dziwuię żeś teraz inácżey vcżynił/ gdyś nád wiarę y obycżay ſzkodę mi vcżynił BielKron 254, 254.

»nad obyczaj i zachowanie« (1): Był poſłan knim młodzyeniec ieden ſiáchecki w poſelſtwie/ ktorego Myncarz zábił nád obycżay y záchowanie wſzech ludzi ná ſwiecie BielKron 202v. ~

»po obyczaju« (3):

~ Wyrażenia: »po staradawnemu obyczaju« (3): Myloſczywi Krolyv Hoſpodar naſch Ilyaſch Voyewoda thakyeſch waſch proſzy abiſczye racziły yemv prziſſyegnacz po stharadawnemv obiczayv. LibLeg 11/183v, 11/183v, 184.~

»podle (a. podług) obyczaju« [w tym: czyjego (G sb) (3)] (7): [zwolennicy pytali Jezusa] Gdzie chceſs abychmytz przygotowali podług obycżaiu wielkonotznégo baranka. OpecŻyw 87.

~ podle obyczaju czego (1): [świadkowie] kthore powod obyerze [...] mayą przyszyagą vczynycz podlye obyczaya przyszyagy zwykłego. MetrKor 34/134.

Z nazwą narodu lub przymiotnikiem od nazwy narodu (2): OpecŻyw 133v; [Jezus] przédziáł maiątz poſrod głowy podług obycżaia Nazareow/ cżolo gladkié a wielmi iaſné OpecŻywList C.

Wyrażenia: »podle czasu tego obyczaja« (1): Thá [księżna Lucyna] podle cżáſu thego obycżáiá vmiáłá gąść á plęſáć HistRzym 12v.

»podle koronnego obyczaju« (1): posłowie then articul o głowę podle koronnego obiczayu prziimuya. ZapWar 1545 nr 2646.

»podług obyczaju ziemie« (1): Iako ya sbraczya szwa czasthky wszythky zadzyerzalem nakthorych czasthkach y naszyedlyskv wydzyenye Bylo podluk obyczvy [!] zyemye podlya lystha kxyazaczego ZapWar 1509 nr 2061.

»podle obyczaju zwykłego« (1): MetrKor 34/134 cf podle obyczaju czego.

Szereg: »podług prawa i obyczaju« (1): podług prawa ij obycżaiu rzymſkiégo/ kázálemcie miotłami ij bicżmi bitz OpecŻyw 133v. ~

»według (a. wedle) obyczaju« = de more, in morem Mącz; iuxta formam a. morem, secundum morem, iuxta solitum JanStat [w tym: czyjego (36): pron poss (11), G sb (22), ai (3)] (45): gdi przyedziesz do Czessarza Thur. na dwor przodkiem wedle obiczayv bascham sye opowiesz LibLeg 11/31, 6/116v, 7/31; MetrKor 37/4; OpecŻyw 25; ForCnR B4v; RejPs 118v; ComCrac 15v; ConPiotr 31; dziewká będzie chowaná według náſzego obycżaiu [nostris moribus enutritur]. HistAl H3, G2v; Y czynił złe rzeczy przed oblicznośćią Páńſką według obyczáiu Báłwanow Pogáńſkich [iuxta idola gentium] Leop 4.Reg 21/2, 4.Reg 11/14; UstPraw A3; BielKron 196, 307v [2 r.], 324v, 342v, 414, 446; Mącz 78b, 166d, 233b, 475d; RejPos 188 [2 r.]; RejZwierc 97; BielSpr 26, 68; Bo oná krwáwa ofiárá ktorą ná krzyżu vcżynił/ nie wedle obycżaiu Melchiſedechowego/ ktory chleb y wino ofiarował/ ále wedle Aaronowego byłá. WujJud 150; RejPosRozpr c4; BudBib 1.Esdr 3/4; BudNT Act 17/2; ModrzBaz 32, 74, 121, 131v; ReszPrz 56, 57, 157, 171; SarnStat 31, 33, 1028, 1055, 1160; GrabPospR M3; SkarKaz 203b.

~ według obyczaju czego (2): BielKron 60v; Xiądz Litewſki Swintorog [...] proſił Syná ſwego Germontá przykázuiąc mu/ áby [...] po ſmierći ćiáło iego według obyczáiu pogrzebu Pogáńſkiego ſpalił StryjKron 345.

W połączeniach szeregowych (4): LibLeg 11/11v; GliczKsiąż Dv; wedle ſtárégo obyczáiu y zwyczáiu/ y wedle Praw Koronnych Generálnych [secundum veterem morem consuetudinemque et statuta regni generalia JanStat 11] Séym Koronny ma bydź złożon SarnStat 65, 14.

Z przymiotnikiem od nazwy narodu [obyczaj+przydawka (5), przydawka + obyczaj (2)] (7): POtym wedle obycżaiu żydowſkiégo w przeſciéradlo Iezuſa vwinęli OpecŻyw 157v; [Aleksander Roksanę] według obycżaiu perskiego wziął zá żonę HistAl G5v; KrowObr 196; BielKron 265v; RejPos 45v; BielSpr 28; WujNT 600.

Wyrażenia: »wedle dawnego obyczaju« (6): LibLeg 6/158, 10/97; Też od koł/ miſek/ kopániek/ y im równe ma być targowe brano/ ále wedle dawnego obyczáiu. UstPraw Ev; kopce ábo znáki grániczné máią bydź/ czynioné/ wedle dawnégo obyczáiu źiemie. SarnStat 472, 26, 1176.

»wedle obyczaju koronnego« (4): ná woynę Huffy ſwé wedle obyczáiu Koronnégo ſtáwić máią SarnStat 1063, 1062, 1191, 1192.

»wedle obyczaju ludzkiego« (1): Humanitus adverbium, Wedle obyczáyu ludzkiego. Mącz 157b.

»według pogańskiego obyczaju« (1); Kádzenie Kxiędzá y ludzi kośćiele/ vſtáwił Lew trzeći tym imieniem Papieſz/ według pogáńſkiego y Zydowſkiego obytzáiu. KrowObr 196; BielKron 318, 321, 342v; Mącz 509a; StryjKron 161; Krol wedle obycżaiu Pogáńſkiego miał ofiarować ofiarę v Ołtarzá Słońcu. Phil C4.

»wedle pospolitego obyczaju« (1): Viam vulgarem ingredi. Wielką poſpolitą drógą yść/ wedle poſpolitego obyczáyu żyć. Mącz 511c.

»wedle obyczaju pospolstwa« (1): Populariter, Poſpolicie/ proſto wedle obyczáyu poſpólſtwá Mącz 312c.

»wedle starego, staradawnego obyczaju« = secundum veterem morem JanStat (13:7): MetrKor 40/825; y mi thes the braczką przyazn ponowyayacz wedle ſtarago [!] obiczaya y ſwoy lyſth dalyſmi y dayem pod zlothą pyeczeczią naschą. LibLeg 10/95v, 6/118, 158, 10/95 [2 r.], 95v, 96v [2 r.]; ComCrac 13v, 20, 21; LudWieś A2; ieſliby niechćieli czynić wedle vſtaw [...] tákie mieſzczány może Woiewodá káráć wedle ſtárego obyczáiu. UstPraw F3, Cv; Mącz 308c; WujJud 161v; SarnStat 14, 65, 1090.

»wedle obyczaju wziętego« (1); Wołali wſzytcy áby Krol ſnimi wedle obycżáiu wźiętego w woyſce był. BielKron 307.

»wedle obyczaju ziemie« (1): ZapWar 1528 nr 2421; onego ymyenya pan ma zany placzicz wſthki [!] skody y vyny vrzandowy vedlug obiczayą kaſdey szyemye LibLeg 6/118, 6/116v, 10/95; De more patriae oportet vivere, Muśi ſie wedle obyczáyu Ziemie y oycziźny ſpráwowáć Mącz 78b; SarnStat 472, 1176.

»wedle obyczaju zwykłego« (2): A wſzákże chcemy: áby przy tákówym w więzowániu ſłuſzné Woźnych płacé były chowáné/ wedle obyczáiu zwykłégo [iuxta solitum JanStat 654]. SarnStat 547, 937.

Szeregi: »wedle obyczaju i nakazania« (1): Poſt w kośćiele zwycżáyny nic inſzego nie ieſt/ iedno wedle obycżáiu y nákázánia kośćielnego/ pewnych dni od mięſá ſie wſtrzymawáiąc WujJud 189v.

»wedle obyczaju i postanowienia« (1): Widzę że v nas naywyżſze vrzędy/ ná ktorych wſzytká ſpráwá należy/ wedle obycżaiu y ſtárodawnego przodkow poſtánowienia [moribus ac institutis patriis] Slácheckiego ſtanu oſobam bywáią dawáne. ModrzBaz 40v.

»wedle praw i obyczajow« (5): kupcy/ kramarze/ máią ſię ſámi miedzy ſobą záchowáć wedle praw á obyczáiow ſwych. UstPraw 13; BielKron 99v; Bo cżáſem ná woynę idą ći/ ktorzi to wedle praw y obycżáiow winni [qui id lege debent et moribus] ModrzBaz 119v, 122; SkarKaz 311a.

»wedle obyczaju a (i) zachowania« (2): obieczvyemy poddane naſſe [...] przi volnoſcziach ich zachovacz a czla na vodzie vnich niebracz iedno [...] od wſſech rzeczy wlaſney roboti sliachetſkiey, Vedlia ſtaradawnego obyczaya y zachowania ComCrac 13v; Mącz 233b. [Ponadto w połączeniu szeregowym 2 r.]

»wedle obyczaju i zwyczaju« (1): rodźice iego mieſzkáli y mieſzkáią/ w ſwych dźierżáwách/ [...] wedle obyczáiu oyczyzny i zwyczáiu ſzláchty [iuxta morem patriae et consuetudinem Nohilitatis JanStat 554] SarnStat 237. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.] ~

»z obyczaju (a. z obyczaja)« = zgodnie z obyczajem (4): A przedśię ſą/ ktorzi niewiem ieſli z práwá/ cżyli z obycżáiow/ cżyli z oboygá [nescio lege an moribus an vero utroque]/ pewnych cżáſow cyńſz wybieráią od tych/ ktore nierządnośćią ćiáłá ſwego pożytek ſobie cżynią ModrzBaz 54.

~ Wyrażenia: »z pospolitego obyczaja« (1): ludzye s poſpolitego obycżáyá tych cżáſow/ ni nacż wyęcey ſie nye ſadzą/ yedno ná wyele koſztownych á drogocenyonych ſſat GliczKsiąż E8v.

»z starego, staradawnego obyczaju« (1:1): ComCrac 15; s sthara dawnego obiczaiu bilo tho zachowano iż slachta z miast a Dzierzaw królewskich nigdi do siebie ludzi a kmieczi ⟨królewskich⟩ nieranczili ZapWar 1545 nr 2646.

»z obyczaja tych czasow« (1): GliczKsiąż E8v cf »z pospoliteobyczaja«. ~

W przen (3): Zákwáſzona dzieżá ich/ przaśnicę dobrey wiáry y świętych obycżáiow/ kwáſem ſwoim záraża SkarŻyw 59; iáko deſzdż wſzytki ziołá ozywia/ y rozmáite bárwy im dáie: ták iego [Helijasza] náuká rozne ſtany/ y obycżáie/ y ſpoſoby ludzkie polewáłá SkarŻyw 544; Tęby rolą ośiewáć złemi obyczáymi. Gdyby mogły być śiane. CiekPotr 42.
Przen (3): Owoce obycżáiow [= skutki przestrzegania obyczajów heretyckich]. WujNT 31 marg.
Zwrot: »obyczajow napić się« (1): Bo gdy ſię tákich obycżáiow nápiją [His enim moribus hacque disciplina imbutos]/ iuż ich żaden Miſtrz tego oducżyć/ ani Mercurius przekſztałtowáć/ áni Wulkan przekowáć niemoże ModrzBaz 12.
Szereg: »żywot i obyczaje« (1): Owoce záſię żywotá y obyczáiow Haeretyckich ſą: Odſtąpienie od wiáry/ y oderwánie od kośćiołá powſzechnego. WujNT 31.
a. Przepisy, ustawy, normy (10):

W połączeniu szeregowym (1): [aby Biskup przyjął przymierze] y przez liſty Apoſtolſkié/ Buły/ we wſzyſtkich iego Artykułách/ obyczáioch/ rozrządzenin [!] y punktćiéch [in omnibus ipsius articulis, capitulis, modis, ordinationibus atque punctis JanStat 883] przyiął/ vmocnił/ wdzięczny vczynił/ y ná wieczną téy rzeczy pámięć vtwiérdźił SarnStat 1104.

Wyrażenie: »obyczaj prawa« = iuris forma JanStat (9): a téż nie ieſt obycżáy rzymſkiégo prawa/ abych kogo vmorzyl o lekkié ſlowa OpecŻyw 120v; SarnStat 385 [idem] 926. Cf Wyrażenia przyimkowe.
Wyrażenia przyimkowe: »wedie (a. wedla) obyczaju (a. obyczaja) prawa« (4): ieſliby ſie komv niepodobala ſkazn ſzędziego, mozego rvſſycz na viecze vedlia obyczaya prava a ſtatutow ſtaradawnych ComCrac 17; Mącz 206a; SarnStat 921, 1255.
~ Szereg: »wedle obyczaju i zwyczaju prawa« (1): A otrzymawſzy przezyſki oné/ Stároſtowie mieyſc máią exequowáć wedle obyczáiu Práwá y ſtárégo zwyczáiu [iuxta iuris formam et antiquam consuetudinem JanStat 60] SarnStat 921. ~

»z obyczaja prawa« (1): [winny niewinnego pozywa] wnadzieyę dovodv ktory zobyczaya prava vybitemv naliezy pod niem ymienia poziſkvye ComCrac 19.

2. Sposób postępowania, zachowywania się człowieka lub grupy ludzi; nawyk, przyzwyczajenie; niekiedy (w użyciach w pl): obyczajść; mos HistAl Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz, Cn; consuetudo Vulg, Mącz; disciplina, gestus, lex, modus, vita Mącz; solitum Vulg; anima PolAnt; ingenium Cn [w tym: czyj (372): pron poss (174), ai (102), G sb i pron (96)] (1058): BierEz Sv; PatKaz III 109; Ten ktory innym krzywdę cżyni obycżaiem ſie ſniey wymawia, ale dobry rozumem. BielŻyw 85, 10, 32, 83, 126, 157 [2 r.] (8); BielŻywGlab nlb 13; RejPs 22; wiedząċ yżem przewinił A czoż bych był dalieij ċzinił Niełza jedno było ktobie Wołacż zniowſſy ręczę obie Wiedzacż twoy obycżay Boſky Ze ty zbawiṡ każdey troſky RejKup Dd, y3v, bb2, dd2v; HistAl E, G3v; KromRozm II k2; Ano w ludzyech rożne obycżáie/ Ieden chwali á drugi náłáye/ Niektorzy ſie w ċzytániu kocháią A drudzy to zá przymowki máią. BielKron Av, B3v, D3, F6v; GliczKsiąż F3, G, K2, K3, L7v [2 r.], L8; Mnimaſz by kto poſtáwą miał ſkryć obycżáie/ Wierz mi żeć ty z dáleká znáć ták y s przełáie. RejWiz 189, 30, 34, 156v, 174v; RejZwierz 16, 55, 69v, 81v, 92v; BibRadz I 8v, II 135c marg; OrzRozm M3v; A ták był poſłan Vliſes od Grekow iáko mąż roſtropny á chytry na wywiádowánie/ gdzye ſie Achilles obraca (bo narychley łotr łotrá wyſzpieguie po ſwych obycżáioch.) BielKron 56v, 68v, 124v, 125v, 163v; KochSat B3, C3; Ku przykładowi tedy cnoty y obycżáyow y ku wſzelákiey nauce/ yáko żywy głos/ tak że też żywego człowieká obycżaie więcey pomagayą. KwiatKsiąż B4v, B4, C, I4v, N4v; Ex moribus arguere aliquem Z obyczáyów kogo káráć/ álbo/ o kim ſądzić. Mącz 15d; Effingere á parentibus mores et formas, Od rodziców wziąć obyczáye y wſzyſtkę poſtáć. Mącz 127d; Pantominus, Błazen/ kuglarz który wſziſkich obyczáye vmie náśladowáć y vkázáċ. Mącz 276b; Consuetudinem suam tenere, Obyczay ſwóy chowáć. Mącz 446b, 33d, 43d, 47a, 108d [2 r.], 144d (28): częſto zá przezwiſkiem idą obycżáie. Prot A2; RejAp 35; muzyká/ y ine fráſzki/ [...] rychley by ſie białeigłowie zeſzły/ ábo temu męſzcżyznie/ ktoryby obycżáymi chciał być białągłową GórnDworz Hv; [Dworzanin] niechay mądrze/ á roſthropnie rzecż prowádzi: ſtoſuiąc ſie záwdy ku obycżáiom tych ludzi/ miedzy ktoremi żyć będzie. GórnDworz L2, B8, N, P4v, Gg5, Gg6; RejPos 101, 245v, 248 [3 r.]; BielSat G4; KuczbKat 255; bo powiedáią iż to ſą przyſmáki do dobrego ożenienia/ vrodá/ obycżáie/ przyiaciele/ á pomoc. RejZwierc 31v, 7, 7v [2 r.], 20, 24, 24v (75); BielSpr 47v; HistHel [A2]; Káżdy Pan podobnego obycżáiom Twym sługi ſobie ſzuka, y tákiego miłuie. CzechRozm 234 marg, 99, **v; PaprPan D3, Ev, H, 04v, Yv, Aa; káżdy ſwoie przyrodzenie wydáie iákie ieſt/ z ktorego obycżáie drugich ſądźi. ModrzBaz 66; Niech v śiebie rozważy káżdy kto chce/ obycżáie tych ludźi/ v ktorych w ſercu/ przywileie y tituły świebody moc wźięły. ModrzBaz 72, kt, 1, 4v, 9v, 12v [2 r.] (31); [św. Benedykt] latá obycżáymi przechodząc: do żadney ſię roſkoſzy nie vdał: ále tu ná ziemi będąc gdy ieſzcże świátá vżywáć mógł/ ták im iáko vſchłym kwiátem w zgárdził [!]. SkarŻyw 248, 136, 202, [237], 250, 269 (10); NiemObr 137, 152; CIężko kto niemiłuie/ ćiężko kto miłuie/ Naćiężéy kto miłuiąc łáſki niezyſkuie. Zacność w miłośći zánic/ fráſzká obycżáie/ Ná tego tám naráczéý pátrzáią/ kto dáie. KochFr 18; KochDz 109; KochMRot A3; KochPieś 24; CO owo drugi złoto zá imienié dáie/ Mógłby drożéy przepłąćić twoie obycżáie/ Y tę godność/ co ty maſz móy Górnicki w ſobie PudłFr 36, 24, 55; ActReg 86, 138; Calep 179b, 374b [2 r.], 662b [2 r.], 675a; Iednákié téż obycżáie/ iednákié zábáwienia człowieká ku człowieku poſpolićie ćiągną KochCn B4, B3v; (did) APOLLO. (–) Móy to obyczay záwżdy z łukiem chodźić. KochFrag 45, 46; OrzJan 17; WujNT 136, 275; WitosłLut A4v; SkarKaz 311a [2 r.], b, 608a; Abowiemieſliś w cnotách ſwych dawnych poſłábiał, Lub chciałbyś obyczáymi nowemi baczenie Zátłumić, lub ći one przyrodzenie mienią: Cięſzki fráſunek zádaſz wſzyſtkim przyiaciołom CiekPotr 7, 20 [2 r.], 56; CiekPotrHerb )?(3; SkarKazSej 688a; A zátym żeby ſię wyprowádźili z tego Iudaſzowego grodu/ z tego Lichogrodu/ (ſercem y obycżáymi/ á nie nogámi) do miáſtá Chriſtuſowego KlonWor ded **4, ded **2v, 36, 56, 57; PudłDydo Bv; ZbylPrzyg ktv; [o Jadwidze Tariównie] Zrownáłáś ſtanem z wſtydliwą Diána [!]/ Zrownáłáś twarzą z Wenerą rożáną. Mnieyſza od ćiebie Pállás w obyczáie SzarzRyt D3.

obyczaje około czego (1): Miał też w ſobie [Jagiełło] wiele obycżáiow máćierzyńſkich około cżárow/ kthora byłá Ruſká: gdy ś przygody pirwey lewy both álbo trzewik obuł niż prawy/ on dzyeń niefortunny mnimał być BielKron 387.

cum inf (1): Toć práwie páńſki y krolewſki obyczay/ rozumu ná rządy ludzkie nábywáć/ y mądre á dobre á nie pochlebce około śiebie báwić. SkarKaz 80a.

W połączeniu z przymiotnikiem określającym obyczaje jako dobre [w tym: obyczaje cne (8), cnotliwe (9). godne (2), łagodne, łaskawe, mądre, miłe, nadobne (4), piękne (8), pobożne (6), poczciwe (18), powściągliwe, przyjacielskie, roztropne, sławne, słuszne, sprawiedliwe, stateczne (2), szlachetne (7), uczciwe (11), wdzięczne (3), wierne, wspaniałe, wyborne, zacne, znośne] [przydawka + obyczaj (71), obyczaj+przydawka (17)] (88): OpecŻyw 5; BielŻyw 115; A oſtárzáłoſći nigdy niepoznáią ná ſobie áby to ſie iáwnie okazáło/ iż ieſt to náchetnich obyczáiow bog/ á od káżdey złoſći dáleko oddalony. RejPs 138; MurzHist T2; Dałći Pan Bog pięć ſmyſłow rozumu przyrodnych/ Vmieyże ie ſpráwowáć w obycżáioch godnych. BielKom C3v, B2v; GliczKsiąż K2v, L8; RejWiz I56v; RAphał był piękny Anyoł/ lecż ten z Iákubowic/ Ku tám temu vrodą/ ſnadź niepodobien nic. Lecż zda mi ſie w pocżćiwych/ obycżáioch iego/ Są wżdy iákieś vrywki/ onego cudnego. RejZwierz 62v, 130v, 134, aa4v; BibRadz 2.Mach 15/12; Legat Papieſki vcżynił rzecż przed [...] ſenatem Ceſárſkim [...] proſząc á nápomináiąc/ áby w wierze ſwiętey zachowáli ſie według wyroku Ceſárſkiego zálecáiąc Ceſárzá w obycżáie cnotliwe/ łáſkáwe/ godne/ ſpráwiedliwe/ powolne máiąc záchowánie ku káżdemu dobremu dobre BielKron 207v, 45v, 80v, 172, 183v, 207v [3 r.] (12); KwiatKsiąż H3; Moderari se modestis moribus, Pięknych ſie obyczáyów dźierżeć. Mącz 228b, 40c, 51d [2 r.], 97b, 157b, 189b [3 r.] (12); GórnDworz X2, Ddv, Gg4, Hh4v, Mm, Mm2; RejPos 251v; Bo gdy cżytaſz o Tobiaſzu y o poććiwych á pobożnych ſpráwach iego/ pátrz iáko mu ná potym wyſzły ony dobre á wierne á ſwięte obycżáie iego/ y ony niefortunne przypadki iego. RejZwierc 198v, A3, 4v [2 r.], 6v, 8, 14 (24); PaprPan D2, 14, O, S; Ale ſądow ábo Praw/ przećiwko tym ktorzi z drogi dobrych obycżáiow vſtąpili/ dla tego vżywáią/ áby wżdy oni po niewoli to cżynili/ cżego z dobrey woli ſwey/ á zá powodem vcżćiwych obycżáiow cżynić niechćieli [quod moribus et sponte sua facere recusarunt]. ModrzBaz 4v, 4v, 53v [2 r.]; KochDryas A2v; SkarŻyw 209; StryjKron 667; ty [Panie] mię zdrowiem opátrz/ [...] Obyczáymi znośnémi/ nieprzykrą ſtárosćią. KochFr 112; ActReg 47; Calep 202b, 536a; SkarKaz 80a, 277a; SzarzRyt D4v. Cf »dobre obyczaje«.

W połączeniu z przymiotnikiem określającym obyczaje jako naganne [w tym: obyczaje bezecne, błazeńskie, brzydkie (2), brzydliwe, chełpliwe, dzikie, głupie, łotrowskie, mierzione, naruszone, niegodne chwały, niepiękne, nieporządne, nieprzystojne, niesłuszne, niesromieźliwe, nietrafne, niewstydliwe (2), nikczemne, obrzydłe, plugawe, [popędliwe], przemierzle (4), przewrotne, rozpustne (4), sprosne (16), swowolne, szkodliwe, wszeteczne (4), zabolałe, zbyteczne] [przydawka+obyczaj (44), obyczaj +przy dawka (12)] (56): BielŻyw 75; GliczKsiąż E2; Obycżáie ludzi kłamliwych ſą bezecne [Mores hominum mendacium sine honore]/ á poháńbienie ich/ znimi bez przeſthánku. Leop Eccli 20/28; BibRadz I 10v marg; BielKron 151, 174 [2 r.],175, 272, 472; Bacchici mores, Roſpuſtne obyczáye. Mącz 22d, 142a [2 r.], 161c, 169c [2 r.], 228d, 229c (10); GórnDworz Ee, L6, V8v, Y5; BielSat G4; RejZwierc 17, 18v [2 r.],19v, 20v [2 r.], 23v [2 r.] (14); BielSpr b3v [2 r.]; CzechRozm 114; CzechEp 401 [2 r.], 416 [2 r.], 417; NiemObr 155 [2 r.], 179 [2 r.]; A dźiś mię wſtyd: [...] Chwaliłem iéy niegodné chwały obyczáie KochFr 64; WerGośc 269; WujNT Rom 1/29; CiekPotr 53 [2 r.]; [BudArt H2]. Cf »złe obyczaje«.

W połączeniach szeregowych (64): FalZiołUng V 119; KlerWies Av; SeklKat K3v; LubPs hh5v; RejWiz A3, A3v; Bowiem poſag/ vrodá/ zacność/ obycżáie/ záwżdy to wſzytko ſtoi/ bez cnoty/ zá iáie. RejZwierz 45v, kt, 61v, 65, 68v, 70; BibRadz *4; OrzRozm P4, R2; BielKron 9, 122, 345v, 365v; KwiatKsiąż B4v; Mea lege utar, Chcę ſie mego práwá/ obyczáyu/ á záchowania dzierżeć. Mącz 510b, 33b, 90b, 221d, 271d; SienLek Vuu; GórnDworz 06, Q5v, R2v, Aa3, Bb7v (7); RejPos A3, 132v; KuczbKat 5; RejZwierc A3, 17, 17v, 21, 24v (9); żeby ſie vcżeń Chriſtuſow roſtal [...] z obycżáymi/ wolą ſwą/ z ćieleſnymi pożądliwośćiámi y namiętśćiámi. CzechRozm 227; PaprPan kt, I3v, N3, 03; ModrzBaz 42v, 60v, 61, 112, 128; SkarŻyw 213; StryjKron 155; PudłFr 57; PaprUp Dv; OstrEpit A2v; WujNT przedm 5; CiekPotr 24; CzahTr B; SzarzRyt A2v.

W przeciwstawieniu: »nie osoba ... ale obyczaj« (1): [król Dawid w psalmach] zowie ie [przeciwników swych] nie z oſoby/ ále z obycżáiow [...] ábowiem w Psál⟨mie⟩ 21 mowi/ obtoczyli mnie ćielcowie mnodzy SienLek Ttt4.

W porównaniu (1): złe obycżáie, Iáko kąkol pſzenicę podroſły ſzkodliwie. CiekPotr 4.

Przysłowia: Suus cuique modus est, Káżdy ma ſwoy obyczay. Mącz 228a, 428b, 436a; ModrzBaz 4v. [Ogółem 4 r.]

w iákie obycżáie młodość dziećinna będzie podaná/ tákie długo y pámiętáć y vżywáć ich będzie. RejZwierc 7v.

złe rozmowy dobre obycżáie pſuią [corrumpunt mores bonos colloquia mala]. Leop 1.Cor 15/33; KwiatKsiąż C3; RejPosWstaw [412]; ModrzBaz 13, 54v; WujNT 1.Cor 15/33. [Ogółem 6 r.].

iákie towárziſtwo [!] tákie też y obycżáie poſpolicie bywáią RejZwierc 7v, 7v marg, Aaa4.

nie narod/ nie mieyſcze ſláchći cżłowieká/ iedno cnotá á obycżáie. RejZwierc 52v; Dwie tedy rzeczy człowieká ſzláchćią/ obycżáie/ á rozum KochCn B3v.

Frazy: »(jako) jest obyczaj, w obyczaju« [w tym: czyj (14), u kogo (2), komu (1), między kim (1); cwm inf (7), (9), aby (1), że (1)] (22:1): bez przyiaciela ieſć abo pić ieſth obycżay wilcży albo lwow. BielŻyw 102; KromRozm III C3; RejWiz 16, 29, 169; BibRadz I 143v marg; BielKron 125, 453; Desultores, Obyeżdnicy koni/ których yeſt ten obyczay że ſtáwiáyą zrzebcá podle konia Mącz 365b; SarnUzn D5v; RejAp A A3v, 86, 167; tho ieſt białychgłow obycżay/ [...] ábo náder miłowáć/ ábo náder mieć w nienawiśći GórnDworz Y8v, F6, 04, X; Gdyż to ieſt obycżay wſzytkich dobrych lekárzow/ opátrzywſzy ránę ábo wrzod onego pácientá [...] dawa mu też potym rádę/ náukę/ y plaſtry/ cżymby Potym on cżłowiek miał ſobie dogoić rány RejPos 327v, 56v, 244; RejZwierc 47v; WujNT 237, 733.

»[co] w obyczaj wnidzie (a. weszło)« [w tym: komu (1), czyj (1)] [szyk zmienny] (2): zły ſpoſob w obycżáie małżonkow wſſedł/ iż ſynow ktore myeli/ mátki kármić nyechcą ále one ku chowányu inſſem nyewyáſtam złecáyą [!] GliczKsiąż D5; RejZwierc 7v.

Zwroty: »(być) [jakich] obyczajow; co za obyczajow jest« = (esse) [aliquibus] moribus PolAnt, Mącz [szyk zmienny] (41;1): OpecŻyw 5; Było też wtym mieſcie [...] goſpod rozlicżnych doſyćz/ ij goſpodarzow róznych obycżaiow ForCnR A2v; PatKaz III 122v; BielŻyw 75v, 118; Głos barzo rzezny á miąſſzy tak w mowie iako y w ſpiewaniu cżłowieka też grubego rozumu znamionuie/ poſtawy ſtatecżney, ale obycżaiow odmiennych. GlabGad 03v; RejPs 138; GliczKsiąż E2; LubPs 14; RejWiz 27; RejZwierz 63; Wrzáſkliwa y ſzczebietliwa niewiáſtá ma być ſzukáná ku odpędzeniu nieprzyiaćioł/ á kthory kolwiek ieſt człowiek thákowychże obycżáiow [Hominis autem cuiusque anima similis his] záwżdy będźie miedzy trwogámi woiennemi. BibRadz Eccli 26/31, 2.Mach 15/12; [Iwan kniaź moskiewski] Náznácżył był ná ſwe mieyſce Dymitra/ ále obacżywſzy go nie ſwoich obycżáiow/ wſadźił go do więzyenia/ á Waśiłá Iwanowicá poſtánowił. BielKron 404, 172, 183v, 345v, 432v, 437; Mącz 71d, 124b, 189b, 343c, 394a; SienLek 32v; Andrzey Koſtká/ znácżney náuki/ j oſobnych obycżáiow młodzieniec sſzedł s ſwiátá. GórnDworz Dd7v, E6v, Lv, Xv, Kk7; RejPos 200v; RejZwierc 47v; zá lat dawnieyſzych Y ludzie obycżáiow byli pobożnieyſzych. KochDryas A2v; NiemObr 141; BielSen 18; KochWr 28; SarnStat 240.

»w obyczajach być [jaki]« (1): WIerz mi ći Sćiborowie na wſzytko roſkoſzni/ W rozmowach w obycżáiach ſą ludzye nie ſproſni PaprPan Tv.

»formować, napraszczać obyczaje« = conformare mores Mącz [szyk zmienny] (1:1): Mącz 233c; y niemoże tho być inácżey/ iedno iż z obycżáiow iego/ wſzytczy poddáni ſwe obycżáie formuią GórnDworz Gg5.

»mie(wa)ć obyczaj(e), co za obyczaje mieć« = consuetudinis est quibusdam Vulg; mores habere Mącz; moribus praeditus Modrz [w tym: jako mim obyczaj (6), w sobie (7); że (7), (5), cum inf (4)] [szyk zmienny] (55:1): Mnodzyć ten obycżay máią/ Lzámi zdrády przykrywáią. BierEz 03v, F4v, 03, P3; OpecŻyw 104v; FalZioł V 13v; BielŻyw 29, 99, 139; GlabGad P8; BielKom A4v, E7; GliczKsiąż L7v; Leop Iudic 15/1, Hebr 10/25; RejZwierz 16v, 66; od żáłośći rozkrwáwił ſobie ſpodnią wárgę/ bo ták miał obycżay Skánderbeg BielKron 252, 9 [2 r.], 24v, 151, 256, 387; Mącz 50b, 145a, 336d; Prot D3; Pan Kriſki [...] ma ten obycżay/ chwalić wſzytki rzecży Włoſkie GórnDworz Cv, R, V7v, Y5v, LI8; HistRzym 19, 22; RejPos 200v; Drudzy w przygodach ten obycżay máią/ Bogá wzywáiąc krzyżem ſię żegnáią RejZwierc 210v; BielSpr 9v; PaprPan Bb2v; ModrzBaz 69v, 110, 140v, 141v; SkarŻyw 35, 225, 454, 575; StryjKron 712; WisznTr 5; BielSjem 22; PudłFr 57; PaprUp A4v; GrabowSet V2; KochAp 9; KołakSzczęśl C2v; WujNT Hebr 10/25.

»mie(wa)ć w obyczaju« = solere Mącz; in more alicui esse Modrz; assolere Calep [w tym: co (3); ze zdaniem dopełnieniowym (9), cum inf (2)] [szyk zmienny] (15): RejRozpr Kv; RejFig Dd3v; [Popiel] tylko tho miał w obycżaiu/ iż miáſtho klątwy cżęſto mawiał/ boday mię thák myſzy ziadły. BielKron 342, 341v; Mącz 398d; BielSpr 42v, 47; ModrzBaz [16] [2 r.], 86v, 87v; WerGośc 269; Calep 106a; LatHar [+11], 204.

»obyczajow nabywać« (2): rodzicy do dworu ſyny ſwe ná ćwicżenye oddawáyą/ áby tám byegłosći yákich á obycżáyow nábywáli/ y ku nyem ſie ſpoſábyáli GliczKsiąż H6; KwiatKsiąż C4.

»obyczajow (się) nałożyć, nakładać« = moribus inficere Mącz [szyk zmienny] (2:1): Capessere se praecipitem ad malos mores, Złych ſie obyczáyów nákłádáć. Mącz 35c, 115c, 427b.

»obyczajow (a. obyczaja), w obyczajach naśladować; naśladowanie obyczajow« = mores imitari Modrz [szyk zmienny] (15:1;1): Gniew niema być ſiłny ani barzo miękki, bo nagły gniew wilcżych obycżáiow naſiaduie, á miękki dziecinſkich. BielŻyw 88; GliczKsiąż G4v; BielKron 145 [2 r.], 180, 253v, 341v, 343, 346v; KwiatKsiąż B4v; Ethopoeia, formowánie álbo Náſládowánie cudzich obyczáyów. Mącz 108d, 368a, 410b; CzechRozm 242v; ModrzBaz 14; StryjKron 462; CiekPotr C2v.

»obyczajow, obyczajom nauczyć (a. nauczać, a. uczyć) (się); nauka, uczyciel obyczajow; uczenie obyczajom« = mores ſormare a. fingere; moderator iuventae Mącz [w tym: u kogo (1)] [szyk zmienny] (21:7;1:1;1): ForCnR C3v; BielŻyw 79, 85; BielKom B2v; GliczKsiąż K2v, K3, L8 [2 r.], Q2; [aby szkoły były] w ktorychby ſię młode Pánny mogły vtzyć/ poznawáć Páná Bogá/ y obytzáiow dobrych y Swiętych KrowObr 150v; BielKron 3v, 11, 76, 273, 334v (10); Moralis disciplina, Náuká obyczáyów dobrych. Mącz 108d, 127b, 134b, 228b; GórnDworz Ee6v; KuczbKat 310; RejZwierc 20v, 32v; WerKaz 305; PaprUp B4; Calep 314b.

»odmienić (a. zmienić, a. mienić) obyczaje« [w tym: w kim (1)] [szyk zmienny] (10): przez krzeſt ſwięty raczyłeś teſz odmienić w nas ſtare a ſnadz nieznoſne obyczaie naſſe RejPs 122v; RejKup Ov; RejWiz 27v; RejZwierz 61; RejPos 64v, 65, 164 marg; PaprPan 04v; ArtKanc S7v; PaprUp A4.

»swe obyczaje polepszać« (1): A iesli Práktykarzom náſzym wierzyć mamy/ Przeczże ſwych obycżáiow wżdy nie polepſzamy? Prot D.

»obyczajow poprawiać (a. poprawować, a. naprawiać); poprawienie (a. naprawienie, a naprawa, a. poprawa) obyczajow« = mores emendare Modrz [w tym: w sobie (1)] [szyk zmienny] (6;10): BierEz G3v; BielŻyw 45; A otzymże tam rádzili? konietznie nie otym/ [...] áby było popráwienie obytzáiow dobrych y ſwiętych. KrowObr 132v, 36, 41, 137v; Leop *B4v; KuczbKat 260; áby ſie młodſzy ſtárſzym ćwiczył/ á ſtárſzy też w ſobie obycżáiow popráwował coby mu ſie do młodſzego niepodobáło. RejZwierc 28v; ModrzBaz 50, 101; KochCn B3; WujNT 463 [2 r.]; SkarKaz kt; KlonWor ded **2.

»w obyczaj sobie przywodzić« (1): co z przodku zda śię być rzecż trudna ku vcżynieniu/ to by w śię vſtáwicżnie włámował/ á w obyżay to ſobie przywodził [in morem sibi inducere]. ModrzBaz 8.

»obyczajom przywykać, wyknąć; obyczajów nawyknąć« [szyk zmienny] (1:1;1): Też vſtáwił Likurgus [...] Mieſzcżánie áby nie ieździli z miáſthá nigdziey/ by obycżáiow ſkáżonych záſię ſkąd nie przynieſli álbo nie nawykli BielKron 272v, 272v; RejPosWstaw [412].

»obyczaje psuć (a. psować, a. popsować), skazić; pokażenie, zepsowanie obyczajow« = mores corrumpere Mącz, Modrz [szyk zmienny] (3:1;1:1): KwiatKsiąż P3v; Populatio morum, Pokáżenie dobrych obyczáyów y záchowánia. Mącz 312c, 360d; ModrzBaz 11v, 12, 53v.

»szczepić obyczaje« (2): SkarŻyw 544; Komu dowćipu równo z wymową doſtáie/ Niech ſczépi miedzy ludźmi dobre obyczaie KochPieś 51.

»obyczajow (a. obyczaju) się trzymać; obyczaj trzymać« = morem sequi Modrz [szyk zmienny] (3;1): BierEz 13v; ModrzBaz 21; Po co ſtátut/ y práwá chwálebné ſtáwiamy? Ieſli ſye obyczáiow dobrych nie trzymamy. KochPieś 2; KochWr 29.

»ukrocić obyczaje« (1): [biskup Drytmar] o popráwie żywota ſwego [...] myſlił/ y nie mieſzkáiąc/ vkroćił obycżáie ſwoie/ y wklobę ie bogoboynośći wpráwił. SkarŻyw 352.

»wdawać się w obyczaje« (1): Bo obiecuie pan roſtropnem vczynić káżdego/ [...] Aby ſie iedno ſam dobrowolnie niewdáwał wobyćzáie [!] zwierząt niezwyczáynych RejPs 46v.

»obyczaj wnosić (a. wnieść)« [szyk zmienny] (2): Ktorzy [goście] ten obyczay wnoſſą Iadą choćia ich nieproſſą RejRozpr H4v; PowodPr 20.

»w obyczaje wprawować (a. wprawić)« [szyk zmienny] (3): GórnDworz Kkv; [wiek dziecinny] w iákie obycżáie ma być wpráwowan/ á iákie mnimánie o rzecżách ma przedſię bráć [quibus moribus ac opinionibus sit imbuenda] ModrzBaz 9v; GórnRozm K4.

»w obyczaj [czyj] wstępować« = naśladować kogoś (1): Persequi mores patris, wobyczáye oycowsykie [!] wſtępowáć/ naśladowáć ych Mącz 386a.

»obyczaje [od kogo] wziąć; wziąć sobie w obyczaj, za obyczaj« [w tym: że (2)] (1;1:1): BielŻyw 59; Tárſia długo żáłowáłá mámki ſwey/ y wźięłá ſobie zá obycżay że iák rychło ze ſzkoły przyſzłá/ nigdy nieiádłá áż pierwey ná Mámcżyn grob ſzłá HistRzym 18v, 35v.

»obyczaj zacho(wy)wać; zachowanie obyczajow« [w tym: komu (1)] [szyk zmienny] (3;1): IPocras lekarz znamieniti [...] ktore vcżnie przijmował tim przykazował [...] aby rzecży wſzech marnych poniechali, milcżenie cichoſć y obycżaie dobre aby zachowali. BielŻyw 67; BielKron 334v, 453v; Goſpodarz záchowywa ten obycżay ſobie/ Więcéy czytáć niżli czćić [gościa] PudłFr 4.

»[kogo] obycżaiow zwyczaić« (1): ochmiſtrzowánie Dworzáninowe ma ſie ſthąd pocżąć/ iżby páná thákich obycżáiow zwycżáił/ kthore by go ſáme/ gdzie by ſie on nie obacżył/ cnotliwie żyć zucżyły GórnDworz Hh3v.

Wyrażenia: »brzydki w obyczajach« (1): widamy to y miedzy rodzoną bráćią/ iż ieden domá złe a ſwowolnie wychowány iáki ieſt brzydki w obycżáioch ſwoich RejZwierc 7v.

»chłopięcy obyczaj« (1): chłopiec od Areopágitow ná gárdło ſkazány/ iż przepiorkam ocży wyłupował. Vcżynili to oni święći Sędźiowie/ [...] tego mnimánia będąc/ iż wiele ná tem należy/ złe chłopięce obycżáie káráć [perversos puerorum mores punire]. ModrzBaz 13v.

»chłopski obyczaj« [w tym: chłopskich obyczajow (4)] = inurbanus a. rusticulus a. subagrestis mos Mącz (6): Agrestibus moribus, Grubych á chłopſkich obyczayów. Mącz 6b, 6b, 362b, 425a, 508b; Rusticitas – Chłopski obyczai, gruboſcz. Calep 933b.

»chory w obyczajach« (1): prośimy: [...] Vzdrowćie chore w obytzáiach/ y dayćie nam być cnotliwymi. KrowObr 163.

»cnotiiwy z obyczaju« (1): [Nerwa naznaczył na cesarstwo Trajanusa] mowiąc: Trzebá Ceſárzá cnotliwego z obycżáiu á nie z rodzáiu. BielKron 148v.

»cudzy obyczaj« = alienus mos Mącz (7): Ex ingenio aliorum aliquem iudicare, Z cudzych obyczáyów o kim ſie czego domniemáć. Mącz 176c, 108d [2 r.], 166a, 344d; FRáſzki moie [...] ieſli wam niegmyśli cudzé obyczáie/ Niechay kártá wyſtępom/ nie perſonom/ łáie KochFr 54; KochPij C3.

»dobre obyczaje« [w tym: dobrych obyczajow (7), w obyczajach dobry (1)] = (boni) mores Mącz, Modrz; (moralis) disciplina, probi mores Mącz [szyk 109:33] (142): PatKaz III 122v; FalZioł V 36a; Dobrich obycżaiow ieſt ten ktory złych ludzi obycżaie znaſzać może. BielŻyw 83, 13, 35, 45 [3 r.], 67, 74 (14); BielŻywGlab nlb 15; GlabGad N5, Ov, P2v; ComCrac 13v; RejJóz kt; SeklKat H2v; BielKom A4v; GliczKsiąż D6, K3, L7v, Q2; KrowObr 132v, 150v; [książe hiszpańskie] wiele ná Krześćijáńſką wiárę okrzćił dźikich ludźi/ obycżáiom dobrym y goſpodárſthwá náucżył BielKron 449, 3v, 9, 11, 149, 180v (17); KwiatKsiąż C, C4, P3v; Probus moribus, Dobrych obyczáyów. Mącz 323b, 64d, 90b, 108d [2 r.], 113c, 115d (22); GórnDworz H7v [2 r.], V7v, Bb8v, Ee2, Ee6v (3); RejPos 256; RejZwierc 7v, 17v, 18v [3 r.], 19, 53v (9); WujJud 33v [2 r.], 199, LI8; RejPosWstaw [412]v; KarnNap F3; ModrzBaz 4v [2 r.], 8v, 9v, 12, 36 (77); SkarŻyw 544; ReszHoz 139; BielSjem 7; KochPieś 2, 51; GórnRozm F3, F4v, Gv, H2v, K4 (10); KochWr 38; Calep 374b; GostGospSieb +3; Phil P2; RybGęśli C3; WujNT przedm 5; SarnStat 48, 915 [2 r.]; PowodPr 20; ſławny dwor Krolewſki/ [...] bywał y ieſt ſzkołą wſzech dobrych y pięknych obyczáiow/ y zwierćiádłem cnot wſzytkich VotSzl C2; CiekPotr 4; SkarKazSej 687b, 688a.

»obyczaje dworskie« (2): niewiem iákim ſpoſobem obycżáie dworſkie [mores aulici] bárzo lię ku prożnośći/ marnośći/ á ku hárdośći náchyliły. ModrzBaz 12v, 12v.

»dziecinny obyczaj« [w tym: dziecinnych obyczajow (1)] [szyk 3:1] (4): RejPs 198; Adolescens moribus, Młodzieniec obyczáyny/ to yeſt dziećinnych obyczáayów. Mącz 262a; RejZwierc 6v; ModrzBaz 31v.

»grube, nieforemne obyczaje; na obyczajach gruby« [w tym: grubych obyczajow (2)] = mores inconditi Modrz [szyk 4:2] (4:1;1): Quintilianus cheyał myeć po náucżycyelách/ aby byli dobrze obycżáynemi/ żeby ich nyeforemne obycżáye nye ſzkodziły diſcipułom. GliczKsiąż L8, L7v; Durus oratione et moribus, Ták ná rzeczy yako y ná obyczáyách gruby Mącz 98a, 508b; CzechRozm 114; ModrzBaz 143.

»obyczaj heretycki« [szyk 3:2] (5): SkarŻyw 301; Y to ieſt ieden obyczay haeretycki/ táięmnice Boże ynáuki święte Kátholickie/ ktorych nie rozumieią/ háńbić y ſzkálowáć WujNT 835, 811, 835 marg, Yyyyy4.

»krolewski obyczaj« = consuetudo regia Mącz [szyk 2:1] (3): Mącz 349d; Polybius nie wten ſpoſob nápiſał/ żeby ták chćiał mieć/ ále że tego w obycżáioch Krolewſkich [in moribus regum] doznał. ModrzBaz 20v; SkarKaz 80a.

»obyczaje ludzkie, wiela ludzi« = hominis mores, humanitas Mącz; mores hominum a. multorum a. omnium, mores humani Modrz [szyk 20:14] (33:1): BielŻyw 21, 69, 121; RejWiz 158; BielKron 432v; Censores [...] Omowca luckich obyczáyów. Mącz 47a, 114a, 221d [2 r.], 249d, 251b, 308b, 406a; Nic náuki nie pomogą bez dobrego rozmyſłu/ Nie dármo ſie ludzkim obycżáiom przypátrowáć RejZwierc Aaa4v, 17, 18v [2 r.], 19, 23v, A3v; ModrzBaz 31v [3 r.], 32v, 52v, 135, 143; SkarŻyw 285, 332; WerKaz 275; ArtKanc S7v; Calep 374b; KochCn B3v; KlonWor **2.

»mierność w obyczajoch« (1): ſámi bacżymy/ y wiele tych ktorzy mierność záchowuią v nas w pićiu/ w mowie/ y w obycżáioch/ [...] ſą też [...] co ſie w bieſiádách trunkowych kocháią BielKron 334.

»nieudolność obyczajow« (1): ILe kroć/ [...] ludzie podłe y ná święćie [!] wzgárdzone widzićie/ by dobrze było co wnich gánić/niegardzćie iemi: bo być może/ iſz co ſię nieudolnośćią obycżáiow ich ráni/ to ſię vboſtwem ich lecży. SkarŻyw 589.

»obyczaje niewieście« [szyk 2:1] (3): porzuććie obyczáie niewieśćie/ imćie ſye męſtwá/ imćie ſye náuk OrzRozm R2v; CzechEp 417; WujNT Aaaaaa2v.

»(nie)własny obyczaj« (2): Oćiec z ſynem/ brát z brátem/ cżęſto zá łeb chodzą/ Nie właſnych obycżáiow ſwoich dzieći rodzą. BielRozm 4; WujNT 645.

»obojętny w obyczajach« (1): Włoſi barzo kędzierzawe [...] znamio⟨nuią⟩ cżłowieka tępego rozumu/ proſtego wſzakoż oboiętnego w obycżaioch y w towarzyſtwie, á tak nie wiernego. GlabGad M7v.

»ojcowskie obyczaje« = mores patris Mącz [szyk 6:5] (11): LEo cżwarty/ [...] też máło vſzedł obycżáiow oycowſkich. BielKron 168, 82v, 114, 180, 240, 341v (10); Mącz 386a.

»ozdobne obyczaje« = urbanitas Calep [szyk 1:1] (2): nadobnie ſie [młody człowiek] pięknemi ſpráwámi ozdobiwſzy/ do domu ſie záſię wroćił/ thák iżby ſie ludzie przypátrowáli onym ozdobnym obycżáiom iego RejZwierc 18; Calep 1142a.

»obyczaj panieński« (1): [dziecię] Ochędożné/ poſłuſzné/ [...] Káżdégo vkłon trafić: wyráźić poſtáwę: Obyczáie pánienſkié vmieć y zabáwę. KochTr 11.

»płochość obyczajow« (1): Tá lepak wádá [kochania się w pochlebstwach] znieuznánia ſámego ſiebie á z płochośći obycżáiow [morum levitate] pochodźi ModrzBaz 17v.

»podobny (a. podobien) [komu] w obyczajach, obyczajmi« = moribus similis Mącz [szyk 4:4] (5:3): BielŻyw 48; Pomni że cie ſtworzył Pan podobnego k ſobie/ W obycżáioch á w cnotach/ ále nie w oſobie. RejWiz 51; RejZwierz 74v; BielKron 387v; Mącz 393d; SienLek 30v; Mieciſlaw Brat iego [Bolesława Krispusa]/ po iego Smierci obran/ ale ſtarſzemu obitzaimi bel podobien PaprUp B3; KołakSzczęśl A4.

»obyczaj pospolity« (1): Kápłani ich [Turków] máłą rozność máią od chłopow proſtych/ bo im vcżenia nie potrzebá wielkiego/ kiedy im tho powie álbo da co ieſt obycżay poſpolithy ich BielKron 260.

»powaga obyczajow« (1): O iáko trudno ztákimi ludźmi mowić/ ktorzi konie obieráć vmieią/ roſkoſznych potraw rádźi vżywáią [...] lecż áby ſię [...] powadze obycżáiow [morum gravitatem] dáli przywábić y przyzwáć/ żadną miárą ná to niedádzą ſię przywieść. ModrzBaz 143v.

»prosty w obyczajach; prostych obyczajow« (1;1): Wargi blade zaſię cżłowieka chorego zna⟨mionuią⟩ y proſtych obycżaiow. GlabGad 02; BielKron 397v.

»przykładny w obyczajach« (1): Ten ieſt Flaccus w obycżáiách y w wierſzách przykłádny KlonŻal B4.

»w obyczajach [komu], obyczajom [czyim] rowny« [szyk 2:2] (3;1): RejZwierz 134v; ludzkie przyrodzenie ták mdłe ieſt/ iż łácno vpádnie w zbytek ſzkodliwy [...] záſię ieſli kto ma ſługi ſwoim obycżáiom ſkáżonym rowne/ ſnádnie wſzyſcy zginą. BielKron 9; GórnDworz M2v; Tollus/ [...] wziąwſzy zá żonę Nerę nieiáką w obycżáiách cnot Chrześćiáńſkich ſobie rowną/ vcżćiwy żywot wiodł. SkarŻyw 458.

»skażone, pokażone obyczaje; skaza obyczajow« [w tym: skażonych obyczajow (6)] = depravati mores Mącz; mores corrupti Modrz [szyk 10:7] (14:1;2): Widząc Rzymiánie okrutność Ceſárzow á ſkáżone obycżáie ich/ chcieli záſię Monárchią zátráćić BielKron 141, 3v, 145, 168v, 272v [2 r.], 368 [2 r.]; Mores huius seculi nostri corruptissimi sunt, Obyczáye wieku náſzego/ ſą barzo pokáżone Mącz 377d, 82c; MycPrz II A4v [2 r.]; ModrzBaz 15, 128; KochWr 27; WujNT 463; CiekPotr 8.

»skromne obyczaje; skromność obyczajow« [w tym: skromnych obyczajow (3)] = moderati a. placidi a. temperati mores Mącz; integri mores Modrz [szyk 6:3] (8;1): ſkromné a wdźięczné iego [Franciszka] obyczaié/ nieiednęmu choc by był niechciáł łzzy zoczu wyciſnęły. MurzHist T2; Est adolescentis compositis esse moribus. Należy ná młodźieńca skromnych być obyczáyów. Mącz 428c, 302b, 443a, 453d; ModrzBaz 44v, 138; KochPieś 1; ActReg 47.

»obyczaj [do czego] sposobny« (1): [białagłowa] ktora poważna ieſt s przyrodzenia/ wiele przyſporzy ſobie oney powagi/ vbiorem/ y obycżáymi do tego ſpoſobnemi. GórnDworz X3v.

»w obyczajoch sprosny« (1): izaſz nie tákże cżłowiek iáko y iny? á ieſzcże w onych ſwoich obycżáioch ſproſnieyſzy niżli iny. RejZwierc 53.

»obyczaje staroświeckie« (1): Moim ty żyi przykłádem, moich obyczáiow Stároświetſkich náſzláduy, y mocno ſię trzymay CiekPotr 20.

»szczyrość obyczajow« (1): ieſteſmy náucżeni y wiáry/ y ludzkiego á poſpolitego obcowánia/ y ſzcżyrośći obycżáiow/ y nabożenſtwá. KuczbKat 305.

[»szkolne [= dziecinne] obyczaje«: ále iżem był świadom popędliwych á ſzkolnych iego [Goniądza] obycżáiow/ przeto máło mię to obruſza. BudArt H2.]

»obyczaj święty« [w tym: świętych obyczajow (4)] [szyk 8:7] (15): TEn Iozeff był mieſcitz Betleiemſki/ ſyn Iakobow/ ſwiętych obycżaiow ij ſwiętego żywota OpecŻyw 4v; KrowObr 132v, 150v; BielKron 76, 299v, 424v; RejAp 167; GórnDworz Kk7; KuczbKat 310; RejZwierc 13v, 47v, 198v; SkarŻyw 371; to záś nioſą twé święté obyczáie/ Ze/ by kto mógł być wolen/ ráczéy ći ſie dáie. KochPieś 5; SkarKazSej 687b.

»uczciwość obyczajow« (1): [Bernardyn] Wnáuce brał prętki pochob [!] pod onym ſławnym miſtrzem Ianem Spoletanie: wnabożeńſtwie y wſzelákiey vcżćiwośći/ obycżáiow ieſzcże więtſzy/ y Bogi y ludziom bárzo miły zoſtáiąc. SkarŻyw 459.

»układne obyczaje; w obyczajach układny« (1;1): Cnotá á vkłádné obyczáie/ té ludźióm záchowánié iednáią KochPij C3; LatHar 489.

»obyczaje wilcze (a. wilkow), bydlęce, pieskie (a. psie), zwierzęce« [w tym: bydlęcych obyczajow (1), psich obyczajow (1), zwierzęcych obyczajow (1)] [szyk 6:4] (4:2:2:2): BielŻyw 68, 88; obłudy á ſtrachi cżartowſkie zrzuczaią ludzie ſpiące z ław albo z łoż, drugie z domow wynoſzą zwłaſzca pijanicze albo ludzie bydlęcich obycżaiow. MiechGlab *5v; RejKup Cc; Ludzie [w Asyryi] obycżáiow pſich/ ábowiem dziewki przedawáią iáko bydło BielKron 267, 24v; GórnDworz Kk5v; RejPos 166v; To práwie obycżay wilcży/ Gdy kto w kącie wſzytko milcży/ A iáko Bárnádyn ſiedzi/ Drugich ſłucháiąc ſpowiedzi. RejZwierc [233]; CzechRozm 114.

»złe obyczaje« [w tym: złych obyczajow (5)] = perversi mores Modrz; vitia JanPrzyw [szyk 62:9] (71): vyelye zlego vczinyl wzyemy obyczaymy zlemy [...] navyodl na syebye y na zyemyą Thurki Pyotr Voyewoda LibLeg 6/190; BielŻyw 49, 85; GlabGad L8; Takież we złym cżłowiecże też złe obycżaie RejJóz G3v; SeklKal X3; BielKom F6v, F7; GliczKsiąż D5v, E6v, F2, L7v; herby nie pomogą do złych obycżáiow/ By ich też ſnadź doſtawał y z dálekich kráiow. RejWiz 101, 100 marg, Cc6; BielKron 9, 44v; KwiatKsiąż C4; Cacóethes, Złe obyczáye Mącz 28c, 35c [2 r.], 37d, 115c, 233c, 410d; RejAp 83; GórnDworz Ii; RejPos 253; RejZwierc 14, 19, 39v, 72, I43v (8); ModrzBaz 13v [2 r.], 39, 53v [2 r.]; w złe obycżáie y ſproſne záſzły ony kośćioły Moſkiewſkie SkarJedn 311, 299, 397; SkarŻyw 87, 88, 103, 291, 355 (7); KochFr 36; KochPieś 30; Ale tu v was/ y obyczáie náder złe z wáſzey ſweywoley/ y práwá nie bárzo ſą chwáły godne GórnRozm C2v, L4; KochWr 31 [2 r.], 35; WujNT 310, 833; SarnStat 943; PowodPr 73; CiekPotr )?(2v, 4 [2 r.], 19, 77, 80; A to ieſt zły obycżay kto nieprzyiaćielá/ Máiąc kędy ná ſtronie z miedzy ludzi wielá. Ktorego bez bytnośći lekie [!] waży ſobie CzahTr I3v; SkarKazSej 702b; KlonWor 8.

»zniewieściałe obyczaje« (1): zá grzech zá ich [narodu żydowskiego] obiecał s pośrzodku ich odiąć godnego/ mocnego/ obronnego/ rádnego: á ze złemi/ á z zniewieſciáłemi obycżáymi obiecał im dawáć przełożone ich. RejPos 253.

»żołnierski obyczaj« (1): Zołnierſkie obycżáie wSármácyi [!]. ModrzBaz 102v marg.

Szeregi: »cnota (a, i) obyczaje« = mores atque virtus Modrz [szyk 25:5] (30): kto chce cżłowieká bacżyć/ Nie trzebá ná kraſę pátrzyć: Bacż cnotę y obycżáie BierEz B3; OpecŻyw 23v; PatKaz III 122v; BielŻyw 35; RejJóz kt; RejWiz 51; RejZwierz 75v; Miał żonę s. Szcżepan ktorą zwano Gieſchlá/ z ktorą miał ſyná Emeriká/ thychże cnot y obycżaiow świętych iáko ſam BielKron 299v; RejAp AA4v; GórnDworz V7; RejZwierc 8, 18v, 20v, 52v, 53v (8); ANáchárſis ácż rodem był s pogáńſkich kráiow/ Ale cnoty był pełen y cnych obycżáiow PaprPan G2; ModrzBaz 9v, NiemObr 141; PaprUp A4, A4v, B4; KochPij C3; SkarKaz 83a, 277a, 311a; SkarKazSej 688a; ZbylPrzyg B.

»kształty a obyczaje« (1): A nie doſyć ná tym ábyś ſie tám iechał dziwowáć wyſtáwionym páłacom/ álbo przed tym niewidomym kſtałtom/ ále ſie przypátruy ludziom y ich kſtałtom á obycżáiom RejZwierc 23v.

»obyczaj i nałog« (1): GArzius on krolewic Neápolitáńſki/ Miał w ſobie ten obycżay y ten nałog páńſki/ Iże z nieprzyiacioły mężnie ſie probawał [!] PaprPan Bb2v.

»nauka i obyczaje« [szyk 7:6] (13): Rodziczy niemaią bes ſluzney przicziny pobudzać ku gniewu dziecy ſwoich/ ale ie powinny wnaucze y wdobrych obyczaiach wychować SeklKat H2v; GliczKsiąż L8; OrzList f2; áby Biſkupi y inni przełożeni/ [...] byli wieku ſtałego/ w obycżáiech y w náuce doświadcżeni BielKron 228v, 11; KwiatKsiąż A4v; Mącz 349c; GórnDworz Gg4; KuczbKat 310; WujJud 123; SkarŻyw 526; ReszHoz 139; PowodPr 20.

»ochędożność i obyczaje« (1): Excultus atque expolitus vita atque cultu, Ták w ochędożnośći yáko y w obyczáyách [!] dobrze wypolerowány. Mącz 308a.

»postawa (a. postawki), (i) obyczaje« [szyk 3:1] (4): RejWiz 27v; BibRadz Prov 8 arg; RejZwierc 69v; [Węgierska ziemia mówi:] A ták moiá cna Polſko oſtrzegam też ćiebie/ [...] Boć bárzo poſzli ná to ſynacżkowie twoi/ W poſtáwie/ w obycżáiach/ iáko byli moi. BielSen 17.

»obyczaje, (i) postępki« [szyk 6:3] (9): BibRadz *2v; á nie thelko vbior/ ále poſtępki obycżáie/ (odłożywſzy mowę/ y vcżynki ná ſtronę) odkrywáią cżłowieká/ iáki ieſt w ſobie. GórnDworz L8v, M, Ccv, Mm, Mm2v; RejPosRozpr c4v; CzechEp 401; Wielki poſag rodźiców poftępki vczćiwe/ A ktemu obyczáie ſkrómné/ y wſtydliwé KochPieś 1.

»prawa i obyczaje« [szyk 1:1] (2): Nomophylaki [...] nietylko piſánych Praw/ ále też y obycżáiow ludzkich doglądáli [non solum scripta legum, sed mores etiam hominum observabant]/ á do vcżćiwośći przyſtoyney przywodźili. ModrzBaz 31v, 143.

»przykłady a (i) obyczaje« = exempla et mores Modrz [szyk 2:1] (3): BielKron 149; nic nas nie vwodzi naſnádniey s tey poććiwey drogi iedno omylne towárzyſtwo á ich obłudne przykłády obycżáie. RejZwierc 137v; ModrzBaz 14.

»obyczaj a (i) przymiot« [szyk 2:1] (3): GliczKsiąż D5v; Byłá tá Kámmá żoną Sinatá/ [...] á byłá nie iedno náſchwał piękną/ ále y ine przymioty/ y obycżáie/ oſobne miáłá w ſobie GórnDworz Y5v; Phil M.

»przyrodzenie, (i) obyczaje« [szyk 2:1] (3): FalZioł V 36; Hominis mores naturasque ex corpore, oculis vultu, facile est pernoscere, Latwie yeſt ludzkie obyczáye y przirodzenie z poſtáćy/ oczu y twarzy wyrozumieć.Mącz 25lb; RejZwierc 6v.

»skromność a (i) obyczaj(e)« (2): bo vſtaw nie piſzą ludźiom dobrym/ ktorzi z ſkromnośći á z obycżáiu [moderatione et moribus]/ nie z boiáźni/ posłuſzni ſą pocżćiwośći. ModrzBaz 69v, 117v.

»sposob(y) (życia), (i) obyczaje« [szyk 2:1] (3): Mącz 460c; w miłości/ nie było ták pięknego ſpoſobu/ thák vcżćiwych obycżáiow v nich/ iáko ſą v nas teraz. GórnDworz Ddv, K5v.

»sprawa, (a, i) obyczaj« = mas, factum Modrz [szyk 17:5] (22): Ieſzcże dzyeći z náuki z młodu poznáć wſzędzye/ Co zá ſpráwá obycżay ná ſtárość w nich będzye. BielKom Cv, G3; GliczKsiąż L6v; RejZwierz 74v; BielKron 45v; Mącz 453d; GórnDworz H5; RejZwierc A2, 4v, 18, 23v, 25 (9); CzechRozm 242v; PaprPan D2; ModrzBaz 61v; gdyby prawdę zeznáć chcieli/ á pilnie w ſpráwy y obycżáie/ nowowiernikow ſwoich poyźrzeć/ obacżyliby to/ co Chriſtus mowi Fáryzeuſzom/ iż [...] NiemObr 15, 64; ReszHoz 140.

»obyczaje albo sprawowanie« (1): Rozdźiał Dwánaſty. Iáko z Obyczáiow álbo z Spráwowánia/ ty Wilgośći mogą być poznane/ á ktore ſą zbytnie. SienLek 29.

»uczynki a obyczaje« (1): tak poczeſznye a mąznye ſą [!] rządzyla ue wſzytkych uczynkach a obyczayach yſ kozdy znal yſz tą panna nygdy nyemogla bycz kczemu złemu przyuyedzyona PatKaz III 110. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»obyczaje, wychowanie« (1): Tákże też y dziewki gdy kto dawa zá mąż/ theż ſie rzadko rozmyſla ná obycżáie/ ná wychowánie/ kiloby miał połcżwarty wśi RejZwierc 31.

»obyczaje i występki« (1): [bywa badanie zwane Rugiem] o záchowániu obyczáiow y wyſtępkow káżdego Mieſzczániná/ álbo też Wieyſkiego Ludu GroicPorz k.

»obyczaje, (a, albo, i) zachowanie« = mores Mącz, Modrz [szyk 9:1] (10): BielKron 194v, 235v; Comaedia, [...] rzecz/ wzięta z obyczáyów á poſpolitego zachowania ludzkiego Mącz 6 ld, 312c, 356d, 493c; wié Polak co Szlachectwo vmié/ á iákich obyczáiów y zachowánia potrzebuie. OrzQuin Q2v; RejZwierc 17v; WujJud 141; ModrzBaz 32v.

»obyczaje i zwyczaje« (1): Oyćiec náſz/ y ini Przodkowie náſzy/ przypátrzywſzy ſie obyczáióm y zwyczáióm młodych [consideratis moribus et consuetudinibus adolescentum JanStat 149] [...] ku złemu więcéy ſie náchyláiącym [ konstytucję wydali] SarnStat 915.

»żywienie i obyczaje« (1): Pleci barzo wypięte znamio⟨nuią⟩ cżłowieka odtworzyſtego żywienia y oby[cżaio]w/ proſtego GlabGad P.

»żywot(a. życie) i (a. abo) obyczaj; z obyczajmi życie« [szyk 17:7] (23;1): BielŻywGlab nlb 15; cżęſto ſie ſynowye od rodzicow w żywocye á w obycżáyách odradzáyą GliczKsiąż D3v, D3v; BielKron 415; KwiatKsiąż B4v, Dv [2 r.]; Vita et moribus comprobare, Ziwotem y obyczáyem podeprzeć. Mącz 323d; GórnDworz H7v, I4v, N2v, Ee6v, Kkv; KuczbKat 385; RejZwierc 13v, 62v, 100v, 105; WujJudConf 242; CzechRozm 108; ná ſtroſárze należy/ doglądać żyćia y obycżáiow máłżonkow [vitam et mores coniugum] ModrzBaz 33, 127v; SkarŻyw 411; WujNT 431.

Wyrażenia przyimkowe: »wedle (a. według) obyczaju [czyjego]« (2): Skánderbeg/ [...] vłożywſzy miedzy ſobą zachowanie według obycżáiu ſwego/ potkał ſie z pierwſzym [wojownikiem perskim]/ ktorego zwano Zámpſá BielKron 242v.
~ Szereg: »wedle obyczaju i szlachetności« (1): Y miał [Placidus] żonę theyże wiáry y miłoſierdzia/ á ſtą miał dwu ſynu/ ktore kazał wychowáć wedle obycżáiu ſwoiego y ſláchethnośći. HistRzym 126v. ~

»za obyczaj« (1): áno we mnie pychá [...] áni ktorey krwie przelanie niebyło/ iedno w ſercu nabożeńſtwo/ w nocy łzy/ á za obycżay kſięgi w ręku. HistRzym 20v.

W przen (1): a niedopuſſczay vpadac ſercam naſſem w ony ſtare obyczaie nieprzyiemne tobie ktoremi bychmy mogli ſnadnie obrazic ſwiętą wielmoznoſc ſtraſzliwego maieſtatu twoiego RejPs 122v.
Przen [w tym: czyj (12): pron poss (10), G sb (2)] (21): ſłonce nad przyrodzenijé ſrod dnia ſie zatzmilo/ vkazuiątz ijż ſwym obycżaiem pana ſwégo męki/ ij okrutné ſmierci plakalo. OpecŻyw 148v; Diar 59; BielKom F; GliczKsiąż L7; RejWiz 129; Mącz 317e; Prot D2v; Tákże też ći náſzy brácia/ gdy z nich pięknym vpominániem á rozważnomi przeſtrogámi then brud ich obyczáiow ſproſnych chcą odrzeć á w piękne ie obycżáie oblec/ tedj im to bárzo nie miło/ á dobrze iż iáko dzieći nie płáczą. RejZwierc 105, 24, 121v, 124; ModrzBaz 6v; Bóg/ [...] Ták y w tym ſwoię mądrość okázuie znácznie: Ze w ludzkie głowy wlepił rózné obycżáie: Ten to lubi/ á ow záś indźiéy ſye podáie. KochMarsz 154; GrochKal 21; [NAzáiutrz [...] Ptacy wielcy y máli/ wylećieli z láſow/ Biorą ziárná po polach/ [...] Alić trąbá miedziana/ coś dziwnego broi/ Ná ktorey obyczaie/ każdy zbroyno ſtoi. RymszaDeket 59].
Fraza: »nie jest obyczaj Pisma świętego« = Pismo święte nie ma obyczaju (1): nie ieſt obyczay piſmá ś. białychgłow mężátych rodzay opiſowáć/ iedno przez męże ich. WujNT 4.
Zwroty: »mieć obyczaje« (2): KochFr 98; Ciáło záś ma ſwoy obyczay/ y ieſt naczyniem duſze y przez nie duſzá czyni źle y dobrze. SkarKaz 85a.

»obyczaje poznawać« (1): kroi Agág vyźrzawſzy śmierć z blizká/ bárzo/ gdy mu ná ſzyię zmierzano/ [...] dopiero ſię śmierci przypátrował y iey gorzkość y obycżáie poznawał SkarKaz 387b.

»obyczaj [nad kim] zmienić« (1): Philipowi nowiny kiedy po wiedzyano/ Iż mu ſie ſyn vrodził/ dwu bitew wygrano. Krzyknął podnioſzſzy ręce/ o fortuno miła/ Proſzę byś ſwoy obycżay nádemną zmieniła. RejZwierz 3.

Wyrażenie: »własny obyczaj [czego]« (1): Tego ábyś y W.M. ſam/ y inſzy iſtotnie doznać mogli/ iáko ſię ſerce z rzecżą zgadza (veritas enim femper ſibi ipſi conſona) wiedząc też właſny prawdźiwey przyiáźni obycżay WerKaz 267.
a. O zwierzętach (6): PIſze Actor iż Delphin ieſth podobny ku cżłowiekowi, y powiada go być bratem cżłowiekowi dla obycżáiow iego kthore ma z cżłowiekiem barzo bliſkie FalZioł IV 33c, IV 17c; Tu efferas equum, Złych obyczáyów konyá vczyſz Mącz 120d.
Zwroty: »[jakich] być obyczaiow« (1): Wilk záwżdy iednákich ieſt obyczáiow. SienLek 31.

»mieć obyczaj [w tym: (1), że (1)]« [szyk zmienny] (3): Słowik iż ten obycżay ma/ Siedząc w gáiu ſłodko śpiewa: Więc go krogulec vłápił/ Bo tám w gáiu z nim ſpołem był. BierEz H3; KlonŻal A4; KochAp 8.

Wyrażenie: »dziki obyczaj« (1): Pulli deponunt ingenia Sylvestria, Zrzebiętá/ zrzebce pozoſtáyą dźikich obyczáyów/ to yeſt przeſtáyą płochośći. Mącz 310c.
3. Sposób wykonywania czynności (niekiedy z odcieniem celowym lub warunkowym); modus, ratio BartBydg, Mącz, JanStat; formula, via Mącz, JanStat; condicio, consuetudo, facies, genus, habitus, numerus, sententia, status, stylus, tenor Mącz; mos Modrz; figura, occasio JanStat (2170): ListRzeź w. 45; Tom chcyał tu przywiesć/ áby rodzicy obacżyli yáki yeſt obycżay/ á co zá ćwicżenye chłopyąt przy dworze GliczKsiąż 12, B6v; GroicPorz r2; BielKron 421 v; Mącz 341 a.; SarnUzn E5; A przetho tákowego obycżáiu/ iż nie przynośi nigdy miłośći ludzkiey ſthrzedz ſie Dworzáninowi trzebá GórnDworz N3; Toć ieſt obycżay/ według którego Klin zmierzyć możeſz. GrzepGeom H2v, H3; RejPosWiecz2 92v; GrzegŚm 36; niech śie rad zá nieprzyiaćioły modli/ ſtáráiąc śie o káżdy obycżay/ przez ktoryby ie mogł dobrze vczynić. KuczbKat 420, 175; Gdy też rozumieſz iż twoię rádę wydano nieprzyiáćielowi/ odmień vmyſł swoy/ przekuy z nowu ſwoię ſpráwę ná inny cżás y obycżay. BielSpr 36v, 21, 21 v [3 r.]; gdyby przez napráwné oſoby przećiwić ſie iemu [przywilejowi]/ iáki obycżay był zoſtáwion [illi contraveniendi facultas relinqueretur JanStat 205] SarnStat 194, 358, 1093; SkarKaz 205a.

obyczaj czego (191): Maria [...] chtzątz bytz pewna dziewitztwa ſwégo/ [...] pytá od aniola obycżáiu pocżęciá obietzanego OpecŻyw 8v, 11v, 24v, 64, [79], 102; PatKaz I 6; PatKaz III 89; Modi dicendi, obiczaye gadanya vel rozmavyanya; modi existendi, bythnosci; modi habendi myanya; modi intelligendi rozumyenya; modi supponendi, o ktorich iest vislownoscz; significandi substantiam, znamyonviącze bithnoscz y chvalebnoscz y slavątnoscz o bostvye BartBydg 92, 128b; TarDuch B8; A to maſz obycżay przyrodzonego á ſluſznego rodzenia FalZioł V 20d, V 15v, 16, 16c, 20d, 66; KłosAlg A3; ComCrac 21v; ZapWar 1545 nr 2646; MurzHist H3v; KromRozm II k4; KromRozm III K6v; Diar 91, 92; Woienne Práwo/ ieſt obyczay ſtoczenia walki/ czynienia przymierza/ wyſzćie przećiw nieprzyaćielowi zá znákiem GroicPorz a3, B, 12v, 13v marg, n3v [2 r.], p4 (13); BibRadz I 3a marg, 8b marg, 12d marg, 161a marg, Luc 11 arg; OrzRozm Q3v; BielKron 96v marg, 232v marg; GrzegRóżn 35; Periculosa et lubrica assentandi consuetudo, Obyczay pochlebſtwá bárzo niebezpieczny. Mącz 291d, 228a, 244a, 254c [2 r.], 298c, 310b, 413c, 492b; OrzQuin Aa2 marg; SarnUzn C7v; Ieſt ieſzcze y drugi obyczay wárzenia/ théyże Tyzánny SienLek 163v; GrzepGeom I2v, M2, N2v; on nam w ſłowiech ſwoich ſwiętych vkázuie mieyſce/ obycżay/ y wſzytki cżáſy nálezyenia Boſtwá ſwego ſwiętego á miłosierdzya ſwoiego. RejPos 275v; RejPosWiecz2 92v, 93 [2 r.]; GrzegŚm 36 [2 r.], 37; KuczbKat 110, 150, 360, 370, 405, 420, 425; RejZwierc 189v; Ci napierwey do nás wnieśli obyczay ſłużby żołnierſkiey na Podole z drzewem á z Tarcżą ieźdźić BielSpr 70, 20 [2 r.], 20v, 21v, 22 [2 r.], 36; WujJud B7v, 13, 98v, 248, 262, Mm7, Nn5 [2 r.]; WujJudConf 13, 217, 251, 251v, 252; RejPosRozpr cv, c4v; Rozumieć thedy mamy przez vmartwienie powſciągnienie złych pożądliwośći/ obycżay pohámowánia od grzechow RejPosWstaw [1102]v, [413]v, 143v; Oczko 24; SkarŻyw 27, 80, 598; NiemObr 33, 77, 144; BielSjem 37; Pro menſura peccati erit et plagarum modus: Wedle miáry grzechu ma być też y obycżay karánia. WysKaz 20; Przez rózné obyczáie ſądów lud ſie rozrywa. SarnStat 49, 58, 111, 176, 270, 285 (30); SkarKaz 39a, 517b [2 r.], 518a, Oooo2a; KlonWor ded **2. Cf Zwroty, Wyrażenia przyimkowe, obyczajem czego [= nazwa czynności].

obyczaj do czego (3): Dwoiáki tedy do tego [do rozdzielenia figur] ieſt obyczay. GrzepGeom H3; SkarŻyw 132. Cf »ukazować obyczaj«.

obyczaj około czego (2): ten táką pracą y obycżay około vcżnyow á żakow ſwych cżynił/ że żadnemu nye dopusćił/ áni mowić/ áni ſie o cżym [...] pytáć/ yedno milcżeć á ſlucháć gotowego GliczKsiąż H5v; KwiatKsiąż Pv.

obyczaj ku czemu (9): RejPs 91 v; Methodus, Latine Compendium, Krótka drógá/ krótki obyczay ku oſięgnieniu á ſpráwowániu ſie w którey nauce. Mącz 219c; KuczbKat 100. Cf Zwroty.

obyczaj przeciw czemu (1): Obyczay a rządne chowanie przeciw dychawiczy FalZioł V 94v.

obyczaj w czym (9): A gdy go lekarz oglądał/ Wiedzeniu mu obycżay dał: Aby iadł mięſo nalekſze BierEz R3; Mącz 424a; BielSpr 67; SarnStat 460. Cf Zwroty.

Ze zdaniem przydawkowym [w tym: obyczaj Jako (33), obyczaj, ktorym (16)] (49): Abowiem żadny Cżłowiek niewidział obycżaiu á mieſtcza iako á gdzieby roſlo tho Drzewo Aloes FalZioł III 2d; LibLeg 11 /42; LubPs N6 marg; Dwoiáki obyczay ieſt/ iáko máią być poznawáni fałeſzni Prorocy BibRadz I 11 lb marg; SarnUzn H4 marg; GrzepGeom I; KuczbKat 30, 425 marg; BielSpr I9v; RejPos [212]. Cf Zwroty, »pod obyczajem«.

W połączeniach szeregowych (14): Ostendam rationem qua id ſieri facile queat, Vkażę drógę/ obyczay álbo śrzodek którym tego łatwie dowiedzie. Mącz 347b, 113b, 127a, 151b, 228a, 253b (13); Wiele ieſt przycżyn y obycżáiow y poſthępkow/ ktoremi nieprzyiaćielá możeſz pożyć BielSpr 19v.

W charakterystycznych połączeniach: obyczaj(e) krotki, nawięczszy, niepoćciwy, nieprzyjacielski, niezliczone, przedniejszy, sądowy, sprawiedliwy, swoy, wszelaki; obyczaj appellowania (2), błogosławienia, budowania, bytności (bycia, mieszkania, społeczności) [z kim] (10), czynienia [czego], ćwiczenia, darowania, dawania (2), dobywania, dysputowania, egzekucyjej, karania, kuszenia, męki (2), miania, mierzania (3), modlenia (się) (modlitwy) (4), mowienia (mowy) (7), nabywania, nalezienia, (na)rodzenia (7), nawrocenia, oszukania, oświecenia, pisania (2), pochlebstwa, poczęcia (4), podjęcia, pohamowania od grzechow, postępku [z kim], powołania, pozywania (4), pożywania (używania) [czego] (5), prawa (2), przedawania (2), przepowiedania, przypowiastu, przypozwu, przysięgi (2), przyzwania (2), purgowania, puszczania krwie, ratowania, rozmawiania (gadania) (2), rozumienia, rozwodu, ruszania (ruszenia) (5), rządzenia (2), sądzenia (sądu) (7), służby żołnierskiej, spraw, sprawowania [czego] (2), stoczenia walki, szukania, szykowania (stanowienia) wojska (6), uczenia (3), ugody (zgody) (8), uspokojenia, usprawiedliwienia (sprawiedliwości) (5), warzenia, wiedzienia świadkow (2), wybierania [kogo], wymawiania, wywodzenia, zacho(wy)wania (2), zapisow (zapis(ow)ania) (4), zaprzenia się, zbawienia (odkupienia) (3), zbierania [czego], zdawania imienia (3), znaczenia.

Zwroty: »w dobry, nie we zły obyczaj czynić (a. działać)« [szyk zmienny] (5:7): RejWiz 182v; Acżkolwiek to był w dobry obycżay Konſtántyn wielki vcżynił/ iż Włoſkie páńſtwá ſpuśćił ſtolcowi Piotrá s. áleć ſnadź [...] by byli ná rownieyſzym zoſtáli/ nie byłoby nigdy ſporow żadnych pánow Krześćiáńſkich z duchownymi BielKron 183, 23§v; RejAp 27; RejPos 39v [2 r.]; A to wſzyſtko choćia dobrze cżynili/ y w dobry obycżay cżynili/ iedno iż cżynili nád wolą y nád roſkazánie Páńſkie/ nigdy tego żadnemu Pan ćierpieć áni przepuśćić nie racżył. WujJudConf 9.

»obyczaj mieć« [w tym: jako (1), ktorym (1)] [szyk zmienny] (4): LibLeg 11/153; GlicżKsiąż F8v; Habeo certam viam qua omnes illorum conatus investigare et consequi possum, Mam pewny obyczay którym wſziſtkich ich rad y vśiłowania łatwie doydę. Mącz 490b; NiemObr 75.

»naleźć (a. znaleźć, a. wynaleźć, a. (wy)najdować), (wy)nalezion (jest) obyczaj; wynalezienie (a. najdowanie) obyczaju; mógł by się naleźć obyczaj« [w tym: jako (11), ktorym (5), aby (iżby, żeby) (6), że (1), co (1), czego (5), czemu (1), k czemu (1), na kogo, na co (2), cwm inf (1)] = inire rationem, viam invenire Mącz [szyk zmienny] (31:4;3;I): nalyezyon bendzye mog bicz obiczay yako ſzye thi rzeczi zahamvya a ſprawyedlywoſcz granyczna poſthanowyona bedzye. LibLeg 11/182, 10/121; MurzHist V2; KromRozm III Av; Diar 91; GroicPorz kk2; ten obycżay náleźli Hiſzpani z zachodu ſlońcá ieźdźić do wſchodnich kráin BielKron 448, 78v, 221 v; KwiatKsiąż K4; Actionem constituere, Náleść obyczay którym ſpoſobem która ſpráwá má być álbo może być ná ſądzie wiedziona Mącz 413a, 105a, 492b; SarnUzn C3, E5v; naydzyeć on [Pan] cżás y obycżay wybawienia náſzego. RejPos 213v, 146, 152v [2 r.], 162v, 195, 226v; [rodzice] ználaſzſzy obycżay ná dzyeći niewdzięcżne/ Záchowáią w pokoiu látá ſwe ſtátecżne. HistLan D4v; RejZwierc 186, 251; BielSpr 25, 62; SkarŻyw 252; NAydówánié obyczáiu/ którymby poczćiwie záſłużeni ludźie nagrodę przyſtoyną ſłużbóm ſwym mieli SarnStat 79, 58, 78 [2 r.], 79, 975, 1195; SkarKaz 636a; ia naydę Obyczay, że nie bedę lekce poważony. CiekPotr 49; SkarKazSej 690b, 693b.

»na [jaki] obyczaj obrocić (a. przetwarzać); przetworzenie na inszy obyczaj« (2;1): transformatio seu translatio quaedam recti solitique sermonis in alteram speciem, Przeczinienie/ Przetworzenie mowy ná ynſzy obyczay. Mącz 219b; SienLek 45v; BudNT przedm b8.

»odmienić (a. zmienić) obyczaj« [w tym: czego (1), w czym (1)] (2): Ale theraz odmieniwſzy obycżay mowienia/ wyznawamy że wierzymy Święty/ á nie w Święty Kośćioł KuczbKat 80; BielSpr 67.

»w dobry, we zły obyczaj przyjąć« = interpretować jako dobre, jako złe (1:1): Zu dem beſten wenden. W dobry obycżay przijąć. Interpretari in partem bonam. Calag 587b, 588a.

»szukać obyczaju« [w tym: jako (6), ktorym (3), czego (2), k czemu (1), na kogo (1), cum inf (1)] = locum quaerere Mącz; quaerere occasiones JanStat [szyk zmienny] (17): ComCrac 17v; Zaczem acz biſzmi yvſch bily mogly thego seymv zanyechacz a ſchvkacz obiczayow thich ktoremi bi vblyzenye naſche y ſkodi poddanich naſchich nagrodzoni bili. LibLeg 11/160v, 11/139v; Diar 64, 91; Witułt [...] ſzukał rády tákież obycżáiá/ ktorymby mogł dzyedźicżność mieć ná Kſięſtwo Litewſkie BielKron 386, 25v [2 r.], 399v; GrzegRóżn Fv; Quaerere locum iniuriae, Obyczáyu ſzukáć komu krziwdę vczinić. Mącz 335d, 279b; RejPos 310; WujJud 13, 217; WujNT 120; SarnStat 931.

»obyczaj trzymać, dzierżeć; jednego się obyczaju dzierżeć« [w tym: w czym (2), ku czemu (1)] = sequi viam Mącz (3:1;1): GliczKsiąż F8v, G; Convenire sibi, Nie ſzwánkowáć/ záwżdy yedną miárę y obyczay trzimáć. Mącz 481d, 492b; ten obyczay/ który będźie poſtánowión ku ſzukániu żywnośći ich/ wſzędźie w króleſtwie náſzym niech dźierżą y pilnie ij chowáią [sed modum ... teneant JanStat 1127] SarnStat 266.

»ukaz(ow)ać (a. pokazać), (po)da(wa)ć obyczaj; poda(wa)ć obyczaju (a. obyczaja)« [w tym: jako (2), ktorym (2), do czego (1), k czemu (1)] = ostendere rationem, proponere condicionem Mącz [szyk zmienny] (3:3;2): LibLeg 10/115v; Proponere alicui conditionem, Podáć komu obyczáyu. Mącz 311c, 347b; RejPos 235, 275v; A ieſli Pleban ieſzcże k temu obycżay/ ktorym ten Zakon był dan z Piſmá S pokaże/ tedy łatwie rozumieć będą Chrześciánie/ z iáką pobożnośćią y z iáką pokorą ten Zakon od Bogá przyięty chowác máią. KuczbKat 265; SkarŻyw 80; SarnStat 972.

»obyczaj ustawi(a)ć (a. postanowić); by obyczaj był stawion« [w tym: jako (1), czego (3)] = modum constituere a. dare JanStat (3;1): Drudzy też byli, radząc na to, aby iny obyczaj sądow był stawion Diar 91; BielKron 428; SarnStat 285, 1123.

»obyczaju używać, kosztować« [w tym: w czym (1)] [szyk zmienny] (4:1): MurzHist K2; KuczbKat 365, 415; NIemcy ninieyſzego cżáſu rozmáitych obycżáiow vżywáią y ſtroiow ná konie. BielSpr 65; obyczay opiſuie/ ktorego vżywáć máią/ ieſli chcą ieść ábo pić pożytecznie. WujNT 607.

»wiedzieć, umieć obyczaj; nieumiejętność obyczaju« [w tym: jako (1), którym (1)] (2:1;2): Iuż tedy wiéſz obyczay/ iáko pomierzyć maſz Figuty [!] thé GrzepGeom H; SkarŻyw 384; Poſlał w obłok Pigmeow kiedy bitwá byłá. Swiádom w Podolu/ dobrze vmie obycżáie/ Wie iáko ná Tátáry Struś mężny powſtáie. KmitaSpit B4; SarnStat 807 [idem] 810.

»obyczaj wymyślić« [w tym: jako (2), ku czemu (1)] (4): Lew [...] Wymyſlił obycżay inny: Iákoby wżdy mięſem żyw był/ Rzkomo ſie chorym vcżynił. BierEz R3, K3v, R3; BibRadz I 3b marg.

»obyczaj zachow(yw)ać (a. chować); obyczaj był chowan« [w tym: czego (1), w czym (1)] = modum observare; modus servatur JanStat [szyk zmienny] (4;1): Ten obycżay woiennego ćiągnienia ſtárodawni Polacy ſtátecżnie záchowywáli [his mos militaris profectionis ... observatus est]/ lecż dźiś y ćieniá iego niezáchowuiemy. ModrzBaz 117v, 125; WujNT przedm 9; SarnStat 266, 343.

Wyrażenia: »chytry obyczaj« (2): wſpomináiąc owe białychgłow chythre obycżáie GórnDworz B4; BielSpr 62.

»obyczaj dobry« [szyk 5:3] (11): Norma vivendi, Dobry obyczay álbo vſtáwá zicia. Mącz 250b; SkarKaz 693b. Cf »dobrym obyczajem«.

»inszy, in(n)y obyczaj« [szyk 56:1] (32:25): BierEz R3; MurzNT V2; KromRozm III Av; Diar 91; Alia sibi ratione viam munire ad stuprum coepit, Inſzego obyczáyu koſztowáć począł. Mącz 237a; RejPos 152v; Obiecował im pieniądze/ doſtoieńſtwá/ y pierwſze w woyſzcże mieyſcá/ ále gdy tym nie nieſpráwił/ do innego ſię obycżáiu vćiekł: do morderſtwá y nieznośnego męcżenia. SkarŻyw 207, 132; SarnStat 975, 1160; SkarKazSej 690b. Cf »inszym, in(n)ym obyczajem«.

»jednego obyczaju« (1): Monotropos solitarius, Iednego obyczáyu yednego ſpoſobu. Mącz 230d.

»(nie)słuszny obyczaj« = ratio universitatis JanStat [szyk 17:1] (18): Tu zaſię widziſz nieſluſzny obycżay rodzenia: naprzod nogami ſciągnąwſzy rącżki ku vdzikom FalZioł V 20d, V 16c; Duſzna trz[eźw]ość ie[ſt]ći pokorá/ [...] y ſluſzny obycżay ktorym zátrzymawan bywa vmyſl ludzki w rozſądzániu rzecży káżdych y w wykonániu. RejPosWstaw [212]; SarnStat 111. Cf »słusznym obyczajem«.

»nowy obyczaj« [szyk 13:1] (14): BibRadz I 3b; KwiatKsiąż K4; Zaprawdęby też mogły być nálezione nowſze y prętſze obycżáie ſpráwiedliwośći ludziom vćiſnionym/ coby ſie to ſnádnie opráwić mogło bez krzywdy poſpolithey. RejZwierc 189v. Cf »nowym obyczajem«.

»osobliwy obyczaj« [szyk 13:2] (15): ruſzył Pan Bog hoynieyſzey ſkárbnice nań łáſki ſwoiey: wedle nátury iego twardey/ dáiąc mu [Pawłowi] oſobliwſzy do vpámiętánia obycżay. SkarŻyw 80. Cf »osobliwym obyczajem«.

»pewny (i bezpieczny) obyczaj« (3): Explorata atque provisa ratio. Pewny y Beſpieczny obyczay. Mącz 306b, 310b, 490b. Cf »pewnym obyczajem«.

»obyczaj pijany« (2): chłop [!] bárzo pijany ſzedł przez vlicę/ zátacżáiąc ſię y też waláiąc w błoćie/ [...] ſkowronek/ ſiedząc ná płoćie/ pocżął mu ſię bárzo dźiwowáć/ myſląc ſobie coby to bjł zá obycżay pijány CzahTr K3v. Cf »pijanym obyczajem«.

»pospolity obyczaj« [szyk 9:1] (10): FalZioł V 16c; Trzebá wiedźieć iáka miárá á wagá w lekárſtwiech ma być: á dla łátwiego rozmierzánia wagi lekárſkiey ná poſpolity obyczay obroćimy. SienLek 45v. Cf »nad obyczaj pospolity«, »według pospolitego obyczaju«, »pospolitym obyczajem«.

»obyczaj przyrodzony« [szyk 6:5] (11): Tu maſz wiedziecz czas [...] y tez ktemu bieg a obyczay prawie przyrodzony: y nad przyrodziene [lege: przyrodzenie] rodzenia dziecęcia [!]. FalZioł V 16. Cf »nad obyczaj przyrodzony«, »przyrodzonym obyczajem«.

»rozmaity, rozny, rozliczny obyczaj« = varius modus JanStat [szyk 50:2] (39:10:3): naprzod oznaymię rozmagithe obyczaie rodzenia człowieczego. FalZioł V 15v; GroicPorz n3v; BielKron 25v; GrzegRóżn Fv; Multimodus, Rozmáyitych obyczáyów/ Spoſobów. Mącz 236c; GrzegŚm 35; KuczbKat 110, 365; BielSpr 25, 65; WujJudConf 251v; ACz rozmáité były obyczáie w rozgrániczeniu dóbr z oboiéy ſtrony dźiedźicznych do tego czáſu w źiemiách náſzych SarnStat 460. Cf »rozmaitym, rożnym, rozlicznym obyczajem«.

»stary obyczaj« (4): To był ſtáry obyczay przyſięgi/ w ktorym ſię znáczyło práwo/ ktore pánowie nád sługámi mieli. BibRadz I 12d marg; RejPosWstaw [1102]. Cf »starym obyczajem«.

»wymyślny obyczaj« (1): Wymyślnych obyczáiów nábywánia Duchownégo chlebá. Práwo zákázuie. SarnStat 176.

»zwykły obyczaj« [szyk 18:6] (24): Consuetudo usitata, Zwyły obyczay. Mącz 51 Od. Cf »zwykłym obyczajem«.

»obyczaj żywota, życia« = condicio a. genus vitae, modus a. norma vivendi Mącz (5:3): Abowiem ſobie bárzo bych rad obrał obyczay żywotá co náſluſſnieyſſego/ kthory by miał vſtáwicznie przed oczymá dziwne ſądy twoie y rozmáyte ſpráwy twoie. RejPs 177v; BielKron 425; Modus vivendi, Obyczay żicia. Mącz 228a, 92b, 143c, 250b; Słońce/ Mieſyąc/ Gwiazdy/ ku żywotu á ku rodzeniu wielką moc máią/ [...] á wſzákóż/ ich moc á oná poſpolita ſtroyność/ poſpolićie wſzyſtkim żywot y Obycżáie żywotá wlewa SienLek 30v; RejPosWstaw [1102].

Szeregi: »bieg a obyczaj« (1): FalZioł V 16 cf »obyczaj przyrodzony«.

»droga a (i) obyczaj« = ratio aut via Mącz [szyk 3:1] (4): Mącz 105a; RejPos 162v; áby ludźie [...] vdáli ſię do ſpráwiedliwych y vcżćiwych drog y obycżáiow ſzukánia żywnośći KlonWor ded **2. Cf »obyczajem i drogą«.

»obyczaj i kondycyja« (1): ſzláchectwo ginie przez odmienné [!] obyczáiów y condiciy Szláchectwu przećiwnych. SarnStat 236.

»obyczaj i (albo) kstałt« = modus et forma JanStat [szyk 3:2] (5): OZywáią ſie ludzie/ [...] iżby ſie ſnadź mogły ználeść thákie kſtałty y tákie obycżáie/ iżby bez łupu á bez płácżu á krzyku ludzi mizernych [.,.] mogłyby być y woyſká/ mogłyby ſie budować v zamki. RejZwierc 186; SarnStat 1123. Cf »obyczajem i (albo) kstałtem«.

»miara, (i) obyczaj« = mensura et modus JanStat [szyk 6:1] (7): Est modus in siccando foeno [...] Ieſt miárá y obyczay zbieránia śiáná Mącz 228a, 48ld; SkarŻyw 598; SarnStat 285, 914. Cſ »żadnym obyczajem, żadną miarą«.

»obyczaj i (a) porządek (a. rząd)« = modus et ordo JanStat [szyk 4:2] (6): OpecŻyw [79]; GliczKsiąż F8v; [Tatarowie] ieſzcże y dźiś nie zmienili ſwoich porządkoch [!] y obycżaiow w Spráwách Rycerſkich BielSpr 67; SarnStat 343. Cf »obyczajem i porządkiem«.

»obyczaj i (a, abo) postępek« [szyk 5:2] (7): GliczKsiąż F8v; KwiatKsiąż Pv; BielSpr 21 v; WujJud 98 v marg, Nn5; ábyſmy mogli zgołá/ y przez práwnych poſtępków/ y obyczáiu ſądowégo [sine strepitu et figura iudicii JanStat 226] na przerzeczoné Artykuły ſkázáć/ pochwalić/ ſkończyć SarnStat 184, 1160.

»obyczaj, (i) prawo« [szyk 1:1] (2): Práwá/ obyczáie Spraw thák Ziemſkich iáko y Mieyſkich/ y ſtánowienie pokoiu poſpolitego/ ná wieczne czáſy trwa. GroicPorz B. Cf »obyczajem i prawem«.

»rada i (takież) obyczaj« [szyk 2:1] (3): LibLeg 10/115v; BielKron 386; Ale ieſli przed ocżymá mieć będźiemy rádę y obycżay/ ktorym on to racżył oſobliwie vcżynić: tedy [...] KuczbKat 30.

»sposob, (i, a) obyczay« [szyk 13:12] (25): Ale ten obycżay nyepoććiwy [złe postępowanie rodziców] á gányebny ſpoſob wychowánya nic nyema myeyſca/ nye tylko v ſamego páná á ſtworzycyelá náſſego/ ále też y v dobrych ludzi GliczKsiąż D6v; Mącz 230d, 236c; KuczbKat 110; poſłuchayże teraz/ ktorym ſpoſob y obyczay w tym przekłádániu záchował. WujNT przedm 9, s. 607. Cf »sposobem i obyczajem«.

»obyczaj a (albo) zachowanie« [szyk 1:1] (2): BielKron 425; Conditio vitae, Obyczay á záchowanie żywota tego. Mącz 92b.

Wyrażenia przyimkowe:»według obyczaju, wedle obyczaju« (4:2): RejPosWiecz2 93; BielSpr 21; [każdy kanonik] będźie tákże powinien przyśiąc wierność [...] wedle obyczáiu niżéy opiſánégo [iuxta tenorem inferius descriptum JanStat 910] w ręce Biſkupá y Kapituły Wármieńſkiéy SarnStat 1126.

~ według obyczaju czego (1): GrabPospR M cf »według łacnego obyczaju«.

Wyrażenia: »według łacnego obyczaju« (1): Obćiążenia trudnego w Wypráwie nie trzebá ſię obawiáć [...] pożytkow tych nie będą rachować wedłuk trudnego y pracowitego zábiegánia/ [...] ále wedłuk łácnego y poſpolitego obycżáiu prowentow/ z tákich máiętnośći w tákim mieyſcu. GrabPospR M.

»według obyczaju manżelskiego« (1): będzieſs oddána według obycżaiu manżelſkiego temu ſwiętemu mężowi Iozefowi OpecŻyw 6v.

»według pospolitego obyczaju« (1): GrabPospR M cf »według łacnego obyczaju«.

Szereg: »według obyczaju i reguły« (1): [św. Augustyn] z ſługami Bożymi począł żyć według obyczáiu y reguły pod świętymi Apoſtoły vſtáwioney WujNT 412. ~

»na ten obyczaj« = exemplo Modrz (2): Y odniosł liſt do krolá Izráelſkiego ná ten obycżay (marg) wł. rzekąc (–) [Et detulit literas ... dicendo ...] [...] otom posłał do ćiebie Náhámáná sługę mego BudBib 4.Reg 5/6; ModrzBaz 91.

»nad obyczaj« = ultra modum HistAl; nimiopere, contra consuetudinem Mącz [w tym: cum vb (23), cum ai (8), cum sb (3)] (35): nowé ſwięto nad obycżay z wielką radoſcią ſwięcijlij. OpecŻyw 9; dnya narodzenya panny ſloncze nad obyczay dwoyako {y yaſznyey} uyączey ſzwyecylo PatKaz III 114; FalZioł V 28; HistAl [I3]v; A Zydowie záś w wielkim á ćięſſkim fráſunku byli/ nád obycżay żáłośćiwe płácże y nárzekánia cżyniąc [incessabilis luctus fuit et lugubris cum lachrymis clamor] Leop 3.Mach 4/2; Insanum bonum, Bezmiernie nád obyczay dobre. Mącz 367d, 427b; Byłá tá niewiáſtá [...] roſtropna nád obycżay niewieśći. BielKron 168v, 153v, 191, 277v, 313, 341 (10); SienLek 18v; CzechRozm 58v; Oczko 15v; SkarŻyw 243; BielSjem 7; BielRozm 4; ZawJeft 47; SiebRozmyśl H4v.

~ Wyrażenia: »nad obyczaj ludzki« (1): głod/ źimno/ nie ſpánie/ y wſzyſtkę niewcżeſność nád obycżay Ludzki wytrwáią. BielSpr 67v.

»nad obyczaj pospolity« (1): Vſzy długie á ſzyrokie nad obycżay poſpolity iakoby v oſla/ cżłowieka grubego, leniwego znamionoią [!] GlabGad 08.

»nad obyczaj przyrodzony, przyrodzenia« [szyk 3:1] (3:1): Drugie rodzenie nad obycżay przyrodzony FalZioł V 16b, V 16d; ArtKanc C3v; pocżął śie nie z náśienia męſkiego iáko inſzy ludźie/ ále nád wſzyſtek obycżay przyrodzenia/ mocą duchá S. KuczbKat 30.

»nad swoj obyczaj« (2): Mącz 184c; Nie mniey ſię Słowieńſkiemu tłumácżowi dziwuię/ że nád ſwoy obyczay/ tu ſzwánkował BudNT Iiv.

Szereg: »nad miarę, (i nad) obyczaj« = nimiopere Mącz (2): Tyber rzeká w Rzymie nád miárę y obycżay wylała BielKron 209; Mącz 247c. ~

»przez obyczaj« [w tym: czego (2)] (3): Przez ktoriż tedy obyczay człowiek ma byc purgowan. FalZioł V 103v; áby káżdému było wolno [...] nie przez obyczay ruſzenia ſędźiégo [non per viam motionis Iudicis JanStat 644]/ ále proſto ſlowem áppellowáć SarnStat 535 [idem] 807.

»w [jaki] obyczaj« = w jaki sposób, jak; in consuetudinem Mącz; in hunc modum, in vim JanStat (34): vrządnyczy woythowye y wathamąnowye [...] mayą przyſzyącz szamotrzeczy wthen obyczay yze thakyego zlodzyeya wymyenu ych rządow a doglądanya nyemaſch. MetrKor 34/ 134v; A tak panowie waschi przyachawſchi tam powiedziely wten obiczay bi nam wſzitkym gardlo vtraczycz tedi mi thv niedopvſczym granycz klascz. LibLeg 11/86; ZapWar 1550 nr 2666; HistRzym 99; WujJud 108; SarnStat 431.

~ w obyczaj czego (15): Ná przywitaniu Deifebus obłápił go á śćiſnął ręce iego w obycżay przyiaźni BielKron 59, 379; Accusatorie W obyczay oskárżenia. Mącz 75c; Fenestratus, Dziuráwy/ w obyczay okná przekowány álbo przerzezány. Mącz 120d, 2a, 34b, 218d, 480d; ModrzBaz 60; StryjKron 472; WerGośc 268; SarnStat 796, 1044; á chce támtá ſtroná/ iákiey poſpolitey o tym roſpráwy: ná te w obycay [!] Diſputácyey abo ſwarow nie rádzę PowodPr 46, 2.

w ten obyczaj, (e) (1): LibLeg 11/108; ZapWar 1549 nr 2662, 1550 nr 2655, nr 2676; W ten obycżay vcżynię iednánie z wámi/ iż káżdemu z was oko práwe wyłupię [In hoc feriam vobiscum foedus, ut ... Vulg 1.Reg 11/2] BielKron 64; ZapKościer 1589/3v; SarnStat 634.

W charakterystycznych połączeniach: w obyczaj dysputacyjej, instrukcyjej, nagrody, oskarżenia, przyjaźni (2), przymowki, przypowieści, skarania, skargi, zjednania (2); w obyczaf obłąku, okna; w ten obyczaj (13).

Wyrażenia: »w inszy obyczaj« = inaczej; alia ratione Mącz (2): Ktory ſpor Potym przy oſtátnyey wyeczerzy páńſkyey znowili/ ácz w inſſy obyczay KromRozm III M6; Mącz 347b.

»w obyczaj złodziejski« (1): powyada yſz nyewobiczay zlodzyeiſky rąbek thenn wzyąla. Alye on yſch Anny wbudcze nyebilo pochronyla LibMal 1551/162v.

»we zły obyczaj« (2): A we zły obycżay bywáią ludźie kuſzeni/ kiedy ie ku grzechowi álbo záginieniu przypądzáią KuczbKat 425. Cf »we zły obyczaj przyjąć«. ~

»w obyczaj« = w celu, z zamiarem; gratia Mącz (30): LibMal 1543/69; Wyznánie dobrodzyeyſtw Páńſkich/ w ktory ſobye obycżay przypomináć mamy/ á to dla tego/ ábychmy ſie cieſzyli LubPs T2 marg; BudNT przedm a2v.

~ w obyczaj czego (8): Item powyada yſch do yagny Michalczewey, kthorą vcziekla ſzyla lyudzi chodziło wobiczay czarow LibMal 1544/89v; ZapWar 1546 nr 2648; nie s potrzeby to vcżynili iż ſprzyſiągſzy ſie z miáſtá wyſzli/ ále w obycżay ſkáżenia miáſtá z vporu ſwego. BielKron 108v, 28 [2 r.], 342v, 459; Mącz 484c.

w ten obyczaj, aby (a. żeby) (10): wten obiczay cziebye Czeſarz yego M. poſlal do krola yego M. wtey sprawye zebi tho ſprawywſchi do nas poddanich yego Cz.m. wczaloſczy przinioſl LibLeg 11/107v; Diar 54; GroicPorz kk2v; KrowObr 82; Dał mu potym porucżeńſtwo nád tyſiącem ludu/ vpomináiąc go áby ſobie mężnie pocżynał [...] á to w ten obycżay/ áby iáko zginął od Filiſtyńſkich. BielKron 65v, 57, 230v, 250v [3 r.].

W charakterystycznych połączeniach: w obyczaj czarow, krotofile, kupiectwa, kupienia żywności, łupu, przykłada, skażenia, zapomnienia; w ktory obyczaj (2), w ten (10).

Wyrażenia: »w dobry obyczaj« (1): miłość/ iáko ią káżdy s proſtá rozumie/ żadną miárą tey nie przyſtoi/ ktora ma mężá: ábowiem by w nailepſzy obycżay tá miłość była/ iednák zá ſobą oſławę ciągnie GórnDworz Ce. Cf »w dobry, nie w zły obyczaj czynić«.

»w zły obyczaj« (3): Iakob ſie zlękł mnimáiąc by we zły obycżay/ ſzedł k niemu/ puśćił przed ſobą ſtádá rozdzyeliwſzy ie ná trzy turmy BielKron 15v, 15v. Cf »w dobry, nie w zły obyczaj czynić«. ~

»w obyczaj« = z powodu, dlatego (9): LeovPrzep H4; RejPos 214; Abowiém ieſzcze nie máią do tego z potrzebę Tarliſk/ Stawków rozmáitych/ iáko ná Sląſku/ y w then obyczay muſzą dłużéy Rokiem dźierżéć niźli ná Sląſku. Strum P4.

~ w obyczaj czego (1): Ktorey to modlitwy ma vżywáć wierny/ nie w żaden obycżay godnośći ábo zaſług ſwych/ ále porucżywſzy wſzythko ſzcżyremu miłoſierdzyu á dobroći Páńſkiey. LubPs Tv.

w ten obyczaj, że (a. ) (5): kthori [niedostatek rzemiesła] śie ieſſcze więcey rosſzirza y mnoſſzi wthen obiczai yſz Cżeliadz albo thowarziſſe bendącz w Słuſzbie nieſą poſłuſſni ListRzeź w. 7; LeovPrzep E4v, G4; Strum B3, P3v.

W charakterystycznych połączeniach: w obyczaj godności; w ten(że) obyczaj (8). ~

»w obyczaj« = pod warunkiem (1):

~ w ten obyczaj, aby (1): Apollo [...] prośił iey [Kasandry] o wdzyęcżny vpominek/ oná iáko nie głupia obiecáłá dać w ten obycżay/ áby ią tym dárował/ iżby rzecży przyſzłe wiedzyáłá á ludzyem obiáwiáłá. BielKron 55v. ~

»pod tym obyczajem« = tak, w taki sposób (2): ZapWar 1549 nr 2657; Ieſt mi bárzo mierźiono żem tu pod tym obycżáiem przyſzedł. HistRzym 98v.

»pod obyczajem« = pod warunkiem; hac exceptione Mącz (5): Astringere aliquem conditione, Pod pewnym obyczáyem kogo obowięzáć. Mącz 421b, 35d.

~ pod tym obyczajem, jako ... (2): od dziſieyſchego dnya mamy myecz wieczni a pewni y prawy myedzi sobą pokoi wlaſcze y wdobrey przyazny pod thim obiczaiem iako przisyągal y zmową vczinił Wielmozny Ian grabia wtarnowye LibLeg 6/77v [idem] 6/158v.

Szereg: »pod obyczajem albo pod oblikiem« (1): gdi proſſim orzeczy czeſne/ [...] tedy mamy proſſic pod obyczaiem albo (iako żowa) pod oblikiem zdawaiąc proſby naſze pod wolą mowiąc ieſli to wola twoia SeklKat S2v. ~

»za obyczajem« (1): wſzakoſz tho ma bycz za thakym obyczayem rozumyano gdzye by pan szwą oſzobą byl ſząm a myeſkal wygyenyv [!] MetrKor 34/134v.

α. W funkcji okolicznika »obyczajem« = modo HistAl, PolAnt, Mącz, Modrz, Vulg, JanStat, JanPrzyw; ratione Mącz,Modrz, Calag, Vulg, JanStat; morę, pacto Mącz, Modrz, JanStat; conditione, lege Mącz, Calag; occasione HistAl,nomine Modrz; ordine JanStat [w tym: pl (29)] (1723): PatKaz III 94v [2 r.]; MetrKor 40/811; Poczyna ſie tractat O rodzeniu człowieczym/ iako a kthoremi obyczaymi płod z zywota matek ſwogich wychodzi na ſwiat. FalZioł V 15; ieſt lekarżſtwo doſtatecżnie rozpądzaiączą [!] wilkoſci, á to dwoiakiem obycżaiem, ciepłej albo zimney á cierpniącey y grubey oſobnoſci FalZioł V 96, V 15v, 23d, 30v, 31v, 66; GlabGad F6v [2 r.], K3v [2 r.]; ConPiotr 33, 35; SeklKat D4v, L3v, M4; KromRozm III D3, D6v; GroicPorz n3, y3v; BibRadz I 31, arg; Drugim obycżáiem było obiáwiono Dánielowi Prorokowi pod poſtáwą źwirzęcą/ Lwice/ Párdá/ y Niedżwiedzyá. BielKron 9v, 9v, 108; Mącz 281d, 335b, 464d, 465b; SarnUzn G8 marg; BAńki/dwiemá óbyczáiomá ſtáwiáią/ y ſuchę y ściekáne. SienLek 33v; GrzepGeom F2v, P4; RejPos 56; BiałKat 291; BielSat Nv, N2; KuczbKat 425; NAuká Rycerſka [...] Spráwuie ſie troim obycżáiem/ to ieſt: Rozumem/ Náuką/ y Cwicżeniem BielSpr b3, 34, 34v, 62, 73 [2 r.]; CzechRozm 143v; TEraz przeto okażę/ iákim obycżáiem Rzecżpoſpolita może być dobrze ábo poſtánowioná/ ábo popráwioná ModrzBaz 4, 1, 139; LatHar 50marg; SKázuiemy téż [...] ze wſzyſtkimi mężobóycy tákowémi/ iáko przerzeczono ieſt/ obycżáiem przerzeczonym poſtąpić y káráć SarnStat 607, 144 [2 r.], 360, 363, 385, 408 [2 r.] (26).

obyczajem czego [= nazwa czynności] (7): wyznawamy że wierzymy Swięty/ á nie w Swięty Kośćioł/ áby też tym roznym obycżáiem mowienia/ Pan Bog wſzyſtkiego ſtworzyćiel/ od rzecży ſtworzonych był oddźielon KuczbKat 80, 125, 150; SkarŻyw 164; SarnStat 116; SkarKaz 157b, 158b.

obyczajem czego [= nazwa sposobu] (13): OpecŻyw 193; PatKaz I 17v; Theż liſcie Pokrzywiane ſtłucżone á na mieſthcze vkąſzone od wſciekłego pſa przyłożone obycżaiem plaſthru/ iad mocznie pſuie FalZioł I 152c; LibLeg 7/41v; LibMal 1551/164; we dni święte w kośćielech ſkładáią pieniądze obycżáiem iáłmużny na wykupienie ludu z ięctwá BielKron 280; WujJud A7; WujJudConf 253v; WujNT 137 marg; IEſliby Szláchćic drugiemu Szláchćicowi rękę álbo nogę/ ábo który członek obycżáiem okrućieńſtwá/ wyćiągnąwſzy powoli go máiąc/ vćiął: tákowy [...] SarnStat 1171, 897, 1254, 1268.

obyczajem kogo, czego [w tym: obyczajem bestyjej, małpy, rodzaju pospolitego człowieczego, sejmików, świata tego (2)] [= jak kto, jak co] [21:6] (27): OpecŻyw 25v; RejPs 55; BielKron 102, 254, 378, 434v, 442v, 443v, 446; Archaismus, Latine antiquitas, Figura apud Grammaticos, Stároſwieckie mówienie/ Gdy obyczáimi ſtárych mowią. Mącz 14d; RejAp 198v; HistRzym 69; Gdyż tego było potrzebá/ áby ſie to [człowieczeństwo święte] było ná ſwiát zyáwiło nie obycżáiem rodzáiu poſpolitego cżłowiecżego/ ále obycżáiem dziwnieyſzym RejPos 303v, 297, 341; BielSpr 52, 70; Niech przeto káżdy zlecży myśl ſwą/ á miáſto rzecży/ niech ſię nieboi ćieniow áni ſnow: á obycżáiem ſofiſtow [more sophistarum]/ niech tego niecżyni przycżyną co nie ieſt przycżyną. ModrzBaz 66, 20; SkarJedn 370; SkarŻyw 113; ArtKanc T14v; vſtáwuiemy ſéymik Powiátowy w Háliczu: áby tám obycżáiem innych Powiátowych ſéymików Káſztelan z ſzláchtą Poſły obierał SarnStat 32, 179, 236, 415; PowodPr 9.

Ze zdaniem przydawkowym [w tym: obyczajem, jako (2), obyczajem, ktory (2)] (4): Zap War 1545 nr 2646; [kamień jaskółczy] zmieſzany z wodą/ obycżaiem iako przyprawiaią lekarzſtwa na ocży, niemoczy ocżne vzdrawia FalZioł IV 50b; MurzHist P3v; GliczKsiąż K6v.

Z przymiotnikiem od nazwy sprawcy lub nosiciela stanu [w tym: obyczajem amazońskim (2), aptekarskim (2), błazeńskim, bożym, chądziebnym, drapieżnym (2), dziecinnym (2), filozofskim, gamrackim, hawtarskim, husarskim (2), jednackim, krolewskim, krześcijańskim (4), książęcym (3), kuglarskim (2), kupieckim, kurewskim, lotrowskim, małżeńskim (manżelskim) (2), mistrzowskim, nieprzyjacielskim (12), niewieścim (2), niewolniczym, obermańskim, ojcowskim (3), pochlebskim (2), poselskim, prorockim (3), przyjacielskim (22), rackim, rycerskim (5), sąsiedzkim, simońskim, smardowskim, szlacheckim (2), świętokrajskim, towarzyskim (3), trybunalskim, tyrańskim, zapaśniczym (2), złodziejskim (3), zwycięskim (5), źwierzęcym, żebrackim; przy dawka + obyczajem (70), obyczajem + przydawka (34)] (104): yakom ia nyeprzisethl na hymyenye Regvly anym gey vzial konya dropiasthego obiczayem chądziebnem ZapWar 1543 nr 2506, 1511 nr 2100, 1523 m 2296; máſs oddána bytz obycżaiem manżelſkim Iozefowi OpecŻyw 6v; abich ymyenyem yego Cro. Mi. nyekthore rzeczy v Vaszey Ce. M. spravoval yednal y movil przyaczielſkim obyczayem a szanſzieczskyem LibLeg 7/31, 7/41, 41v [2 r.], 42, 10/71, 11/27v (12); LibMal 1544/88v; HistAl B2v, B4; Z tych rzeczy vczyniſz maść pomázowánia ſwiętego Máſć oſobną/ obyczáiem áptekárſkiem [opere vnguentarii] BibRadz Ex 30/25, I 5d marg; ná oſobney bieſiedzie będąc towárzyſkim obycżáiem sſobą rozmawiali BielKron 410, 33v, 34, 46, 97v, 112v (37); Mentiri sexum muliebri motu, Niewieśćiemi obyczáymi ſie wydáwáć za niewiáſtę. Mącz 216c, 141a, 146b, 186d, 216a, 235d (22); RejZwierc 147; BielSpr 47v, 51, 58; WujJud 218; ModrzBaz 74; SkarJedn 139; SkarŻyw 81, 388; KochTr 19; StryjKron 81, 115, 200, 226, 411 (9); NiemObr 157; WerGośc 216; WujNT 836; DO kośćiołów Tumſkich w króleſtwie náſzym niech nie będą prziymowáni [...] iedno ſzláchćicy z obudwu rodźiców/ y którzy ſą obyczáiem ſzlácheckim wychowáni [more Nobilium educati JanStat 195] SarnStat 179, 236, 418.

Z przymiotnikiem określającym nadzwyczajność, niezwykłość sposobu [w tym: obyczajem bezkrewnym, cudownym (4), duchownym (12), dusznym, dziwnym (dziwniejszym) (17), niebieskim, niedościgłym (2), nieogarnionym, nieomylnym, niepodobnym, niepojętym, niepospolitym, nierozdzielnym, niesłychanym, nieśmiertelnym, niewidomym (9), niewidzia(l)nym (2), niewymownym (4), niewyslowionym (4), niezrozumianym, niezwyczajnym, poświątnym, przedziwnym, sakramentalnym (2), skrytym (2), tajemnym (7), wnątrznym; przydawka + obyczajem (74), obyczajem + przydawka (14); w konstrukcjach: [jakim] obyczajem + vb (81), [jakim] obyczajem + ai (7)] (88): gotowál ſie pán Iezus nowym a niezwycżaynym obycżáiem do Ieruzalem. OpecŻyw 70v; PatKaz III 139v; FalZioł 119d, V 116v; WróbŻołt B6v, I6v, X2; RejPs 70v, 113; po onych ſtopniach ná gorę weſzli/ y nálezli tám páłac dziwnym obycżáiem ſpráwiony [invenit ibi palacium mirabiliter speciosum] HistAl Lv; MurzHist kt; KromRozm II 1v, 12, m4v; KromRozm III A6v, M2; KrowObr 144, 182v; Przez to słowo [dolina Sytym] rozumie ſię wſzytká źiemiá Zydowſka á duchownym obyczáiem rozumie ſię kośćioł Boży. BibRadz I 461b marg, Ps 18 arg, Act 9 arg; BielKron 112, 120v, 367, 452; Heteroclitum, Latine Insolitae declinationis, Które niepoſpolitym obyczáyem bywa declinowano Mącz 155c, 459c; OrzQuin Yv; RejPos 303v; RejPosWiecz3 97; BiałKaz 238v, 268v, 301, 330, 343v, 361; KuczbKat 100, 180, 275, 390; WujJud 71v, 124v, 171v, 180 [2 r.] (9); WujJudConf 164v; RejPosRozpr c; RejPosWstaw [413]; CzechRozm 29, 155v, 183v; KarnNap B, Bv, D3; KochPs 162; SkarŻyw 108; Chriſtus pan z wiernymi ſwymi ſię złącża w iedno/ obycżáiem niewidźiánym NiemObr 34, 97; ReszPrz 17; Zyy dobrze nie odkłádáiąc: Bo dálſzych czáſow czekáiąc/ Niepodobnym obyczáiem/ Nie począwſzy żyć/ przeſtáiem. KochPieś 48; mieſzkayże wiekuiśćie we mnie/ IEzu niewypowiedźiánym obycżáiem dobrotliwy. LatHar 241, 32, 35, 77, 190, 203 (15): WujNT 620, 766; WysKaz 8, 22; SiebRozmyśl E3v; SkarKaz 157b, 158b, 205b, 516a.

Z przymiotnikiem określającym ziemskie bytowanie Chrystusa i Jego ofiarę [w tym: obyczajem cielesnym (6), krwawym (6), krzyżowym, ludzkim, niekrwawym (2), widomym (6), ziemskim (3); przydawka + obyczajem (15), obyczajem + przydawka (4)] (19): KrowObr 178 [2 r.], Ss4v; BibRadz II 47b; RejPosWiecz3 97; BiałKat 288v; ná Mſzey toż ćiáło/ ktore ná krzyżu wiśiáło/ y táż kreẃ/ ktora ná krzyżu ieſt przelaná/ bywa ofiárowana tylko że tu iuż nie onym widomym y krwáwem obycżáiem/ ále niewidomym y Sákrámentálnym pod oſobámi chlebá y winá ofiárowana bywa. WujJud 231v, 70, 124v, 171v, 254v; CzechRozm 39, 155v [3 r.], 245v; Raz ſię Chriſtus ofiarował krwáwym obyczáiem/ ále niekrwáwym vſtáwicznie ſię ofiáruie. WujNT Aaaaaa3, 766 [2 r.].

Z przymiotnikiem od nazwy zbiorowości [w tym: miejskim (1), zakonnym (1), ziemskim (1)] (3): Y Páwłá śwyętego [...] námowili/ iż oczyſciwſſy ſye y ogoliwſſy obyczáyem zakonnym do koſcyołá wſſedł KromRozm II v2; UstPraw D4v; Urbanatim, Mieysckiem obyczáyem. Mącz 508b.

W połączeniu z nazwą sposobu (2): Ty wſzytki rzecży niechay pokiſaią á pothym ie wypalić przez alembik przinamnej [!] dwa razy/ obycżáiem them Balneo marie/ potym tę wodkę w vſta brać á płokać gardło. FalZioł II 16c, II 16d.

Wyrażenia: »darownym obyczajem« (2): iákokolwiekby go [imienia] kto doſtawał/ choćia po żenie/ álbo z wyſlugi/ álbo zá kupnem/ darownym obyczáiem/ zamiáną/ y którymkolwiek nábyćiémSarnStat 1014 [idem] [1023].

»dobrym obyczajem« = bono modo Mącz [szyk 7:2] (9): Atak y ine rzecży wkoſciele krzeſciańſkim ſą dobrim obyczaiem vſtawione SeklKat Z2v, M4, Q4v, Z; MurzNT 108v; Pecuniam bono modo invenire, Dobrym obyczáyem doſtáć/ pobożnie ſie vbogáćić Mącz 482d, 228a; LeovPrzep F2v; RejZwierc 71.

»dziedzicznym, potomnym obyczajem, [obyczajem dziedzictwa]« = haereditarie, stirpe Mącz [szyk 3:2] (3:2): Mącz 152c [2 r.], 417a; przerzeczony N. przerzeczoné N. dobrá/ to ieſt wieś N. zſwémi potomki będźie dźierżał/ miał/ y obyczáiem dźiedźicznym [titulo haereditario JanStat 442] pośiędźie SarnStat 685 [idem] 1249; [Jest w tej wsi wójtowstwa 3 włóki, które trzymają pp. Jezewsczy obyczajem dziedzictwa LustrMaz I 94, I 16, 90, 147, II 80, 107, 128, 135].

»gwałtownym obyczajem« (2): MetrKor 3v; GDy kto będźie pozwan/ o pooránie roléy/ álbo o pośieczenié łąk gwałtownym obyczáiem: ábo o iákiéżkolwiek inné krzywdy [...] SarnStat 1163.

»inszym, in(n)ym, inakszym obyczajem« [w tym: ktorym(kolwiek) in(sz)ym obyczajem (9), żadnym in(sz)ym obyczajem (7), jakim(kolwiek) in(sz)ym obyczajem (3), in(sz)ym wszel(a)kim obyczajem (2)] = alio modo Modrz, JanStat; aliter Mącz; alia ratione Modrz (28:18:2): MetrKor 2v, 3v, 268; OpecŻyw [80], 100; PatKaz I 1v; FalZioł II 14d, V 27; A mi they pylnoſczy y ſtharanya | [...] wdzyeczny od nyego bendzyem y laſkam naſcham y ynſchemy obiczaymy nagradzacz bedzyem LibLeg 11/172v; KromRozm II i2v; źli á grzeſſni ludźye ſą ponyekąd żywymi/ ponyekąd martwymi członkami koſcyołá bożego/ ále inym á inym obyczáyem. KromRozm III D4v, K7v, Mv; kto winowáycę ſwego zá ſuknią álbo ktorym innym obyczáiem trzyma/ áby mu nie vćiekł. GroicPorz ſv, f4v, m3v, p4; BibRadz I 133c marg; BielKron 26, 37, 219, 223v; Mącz 7a; Może téż ieſzcze inſzym obyczáiem Figurá Rombus łácno być pomierzaná. GrzepGeom G4v, E4v, 03v; RejPos 187v, 294v, 352; RejPosWiecz2 91; BiałKat 306; KuczbKat 345; RejZwierc 137v; BielSpr 9v; y w Swięte wierzyć możemy/ ácżkolwiek dáleko inſzym obycżáiem niż wierzymy w Bogá. WujJud 57; ModrzBaz 33, [38]v, 43, 107v; LatHar 665; WujNT 44, 845; á któryby inákſzym obyczáiem co w téy prowinciiéy vprośił/ otrzymał/ to ważno y trzymano bydź nie ma. SarnStat 319 [idem 1202] [630], 669, 869, 1145,1202.

»jakim(kolwiek) obyczajem« = occasione aliqua HistAl; qualiter Mącz; quibus moribus Modrz; qua ratione Vulg; quocunque a. quovis modo JanStat (23): LibLeg 6/117v; SeklKat L2v; HistAl E2v; GroicPorz v v, dd4; 337c; GórnDworz D7; RejPos 282; RejPosWstaw 42; ModrzBaz 13v, 33, [38]v; ZapKościer 1579/2; ReszPrz 17; A Oznáymuię wam/ bráćia/Ewangelią ktoram wam opowiedźiał/ [...] ieſli pámiętaćie iákim obyczáiem przepowiedałem wam/ chybábyśćie prozno vwierzyli. WujNT 1.Cor 15/2, s. 44; vſtáwiamy: áby zá wyſtępek y obowiązek/ [...] kmieć cziykolwiek/ álbo poddány nie był ćiążan/ álbo iákimkolwiek obyczáiem obowiązan. SarnStat 656, 124, 854, 858, 871, 1024, 1166.

»jednaki(e)m (a. jednym), jednostajnym obyczajem« = eodem modo Modrz (12:1): KromRozm III Av; GroicPorz c2v; OrzRozm P2; Uno genere capere pisces, Iednákiem obyczáyem łowić riby. Mącz 143c, 249c; KuczbKat 5, 345, 365; ModrzBaz 71, 81, 125v; Też chcemy wſzelkim ſpoſobem Doſtoieńſtwá/ czći/ Vrzędy w źiemi Bełzkiéy iednoſtáynym obyczáiem przy Práwiéch y zwyczáioch ich/ [...] záchowáć SarnStat 1054, 1214.

»jednanym obyczajem« (1): De piano causam aliquam cognoscere, apud Iurisconsultos, Króm poſtępku práwnego/ Iednánym obyczáyem rzecz którą oſądźić. Mącz 303a.

»kradzionym, kradzieżnym obyczajem« [szyk 3:2] (4:1): yakom ya iemv niehvkrathl obiczaiem kradzionem krovi czervoney ZapWar 1543 nr 2507, 1543 nr 2581; Mącz 141a, 476a; Práwá náſze oſądzáią ony ná gárdło ktorzi cudze rzecży krádźionym obycżáiem odeymuią [qui res furto abstulerunt] ModrzBaz 27v.

»krotkim obyczajem« (1): Byłáli Ceremonia w ſtárym kośćiele pomázować błótem/ [...] Toć krótkiem obycżáiem opowiem. BiałKaz 246.

»kryjomym, skrytym obyczajem« (1:1): LibMal 1552/111; On ſię wnetże porwał á ſnu nieżáłuiąc/ áni pracey/ teyże nocy bez światłá/ bez wodzá/ vchodzył kryiomym y pokątnym obycżáiem SkarŻyw 244.

»ktorym(by)(kolwiek) obyczajem« =quo modo HistAl, Mącz; qualiter HistAl.; aliquando, quonam modo, quo(quo) pacto Mącz; quacunque ratione, quovis modo JanStat (98): LibLeg 6/115, 119; ZapWar 1548 nr 2667; MetrKor 37/2v [2 r.], 3v; OpecŻyw 82v; [ów młodzieniec] iął ſobie rozmyſlatz ktoremby obycżáiem mogł ku ſłużbie pana Sżcżęſciá przijdź. ForCnR B2v; PatKaz I 5v, 11; FalZioł II 10d, V 33v, 15v, 27; BielŻyw 5; Ktorim obycżaiem ſen przychodzi. GlabGad L3v; RejPs 36; ComCrac 22 [2 r.]; ConPiotr 33; Przes to ſlowo mechari rozumie ſię wſzelki niecziſti cieleſni grzech/ ktorym kolwiek obycżáiem bywa krom ſtanu małzeńſkiego SeklKat K; Alexander thedy myilił ktorymby obycżáiem mogł miáſto zburzyć HistAl C, C7, L2; Niechceć Chriſtus aby śię go kto przął ktorymkolwiek obycżaiem/ téſz ani vſty MurzHist G2, C2v, L3v, 02; KromRozm II g4, 12v, n2; KromRozm III H, L2v; GliczKsiąż N5, N5v; GroicPorz A4v, k3, m3v, mmv, nn4v, ſv; KrowObr 184; UstPraw Hv; BibRadz Ios 23/2; BielKron 69, 100v, 107v, 108, 116 (14); GrzegRóżn D3v; KwiatKsiąż Bv, D3v, 03v; Qua ratione amisisti, Iákos zgubił/ albo któremeś obyczáyem zgubił. Mącz 334c, 340b, c, 344b [2 r.], 390d; SienLek 29v; GórnDworz H3v; GrzepGeom H3v; RejPosWiecz2 92v, 93; BiałKat 306, 353v; KuczbKat 285; BielSpr 57v, 58, 60v; WujJud 101, 251v; RejPosRozpr c2, c4; GostGosp 38; WujNT 520; SarnStat 83, 171, [630], 656, 665 (13).

»kupnym, targownym obyczajem« = ex empto Modrz (1:1): Kośćielna też kárnośc [!]/ niedopuſzcża kupowáć Duchownego chlebá/ y ma to zá wielki wyſtępek/ ieſliby kto tárgownym obycżáiem pieniądze dawał [ex pacto numeret pecuniam]/ áby do Duchownego chlebá [...] przyść mogł ModrzBaz 6v, 48v; [Ta wieś ma włók osiadłych 23 1/2, między któremi jest włók 7, którze [!] trzyma p. starosta łomzieński obyczajem kupnem od Blędowskiego LustrMaz II 66].

»obyczajem ludzkim, człowieczym« = humanum, secundum kominem Vulg [szyk 9:5] (13:1): Leop Rom 3/5; Obyczáiem człowieczem tu Bog mowi dla mdłośći náſzey. BibRadz I 5b marg, I 12b marg; WujJud 175; w ćiele żyć: [...] nic innego nie znácży/ iedno cżłowiekiem być: ocżymá ćieleſnymi widzieć: y obycżáiem ludzkim ćieleſnym iáko ludzie ćierpieć CzechRozm 39; SkarJedn 56; KochOdpr B4; CzechEp 176; NiemObr 113; nie tylko nie obcuie z námi ludzkim obyczáiem; ále áni ieſt widomie z námi. WujNT 114, 114, Rom 6/19; PowodPr 22; SkarKaz 485a.

»łaskawem obyczajem« (1): A łáſkáwem obyczáiem náuczaſz [Diriget mansuetos in iudicio Vulg Ps 24/9] iákobichmy mieli nawſſem miáry vżywáć RejPs 36.

»miernym obyczajem« (5): mocz tego korzenia ieſth wyſuſzaiącza miernym obycżáiem FalZioł I 71d, I 73d, II 10a, III 6b, 16d.

»niejakim, niektorym obyczajem« = quodam modo Mącz (3:3): OpecŻyw 33v; Głupi człowiek ieſt troiaki, Pirwſzi był Adam który nieiakim obyczaiem zaprzał ſie pana Boga WróbŻołt E; Ma też ćiáło przepuśćić niektorym obycżáiem SienLek 117; Mącz 344a; KuczbKat 180; WujNT 620.

»niezmyślonym obyczajem« = szczerze (1): A ták gdyżechmy wſzyſcy powinni Pánu Bogu cżeść y chwałę dáwáć/ poddáwáiąc ſię niezmyſlonym obycżáiem woli iego świętey [...] tedy [...] BibRadz *5.

»nocnym (a skrytym) obyczajem« (4): powyedział ze od pyotrka nyeyakyego splewiſk Nocznym a skrithym obyczayem oney [pszenice] doftal LibMal 1552/171, 1544/80v, 1549/150v, 1554/186.

»nowym obyczajem« = novo modo, nove Mącz [szyk 10:1] (11): OpecŻyw 70v, 93v; rozlicznemi i nowęmi obyczaimi a zdradami v ſądow rzeczy ſprawowáł MurzHist L4, Bv; KromRozm III A8v, F2; Mącz 25 1c, d; BielSpr 44v; Dwie woyſcze z ſobą czynią obyczáiem nowem KochProp 10; WujNT 837.

»obcym obyczajem« (1): Ornatus in peregrinum modum, Vbrány obcym obyczáyem. Mącz 269b.

»obłędliwym obyczajem« (1): ácz yednego práwego bogá wyznawáyą/ ále ſye obłędłiwym yákim obyczáyem á ſpoſobem w wyznawányu/ wzywányu/ y chwale yego/ [...] ſpráwuyą. KromRozm III A6v.

»odmiennym obyczajem« (1): Y owſzem w Greckich Kośćielech/ roznym y odmiennym obycżáiem mowienia/ to ſłowo opuſzcżone bywa KuczbKat 125.

»opacznym obyczajem« = na odwrót (1): Co ſię iednák dźiś opácżnym obycżáiem cżęſto kroć v nas dźieie [Quod contra fit hodie plerunque]. ModrzBaz 86.

»opisującym obyczajem« (1): Paraphrasticos, Szerſzym opiſuyącym/ omawiáyącym obyczáyem. Mącz 277b.

»osobliwym, osobnym obyczajem« (12:2): káżda náuká y rzemyeſlo ma nyektore ſlowá włafne/ nyektorych też poſpolitych roznym á oſobliwym ſwym obyczáyem vżywa KromRozm II n4, q3; KromRozm III F2, F8; RejPosWiecz2 94v; to co Piotr Apoſtoł Chrześćijánom przywłaſzcża/ [...] oſobliwſzym v właſnieyſzym obycżáiem ſługom Kośćielnym należy. KuczbKat 240. 240; RejPosRozpr b3; CzechRozm 33; WujNT 453; WysKaz 47; SarnStat 270, 1025; SkarKaz 454b.

»pewnym obyczajem« (2): Wkażdym piſmie wielé na tym náleży/ aby każdé ſłowo było czytáno i piſáno/ nie iako tako/ ale pewnym obyczaięm MurzOrt B; KuczbKat 5.

»pijanym obyczajem« (1): Temulenter, Piyánym obyczáyem/ opiwſzy ſie. Mącz 444a.

»podobnym obyczajem« (1): Ieſli Pan Chriſtus byłby tylko przez łáſkę ſynem Bożym/ tedy iáko onego/ ták Anioły y pobożne ludźie/ ktorzy też podobnym obycżáiem ſą ſynámi Bożymi/ muśielibyſmy chwalić CzechEp 195.

»pokątnym obyczajem« (3): V Ziemiańſtwá ieſt ten obicżaj dzyecyom rządzić á chować bákálarzá/ ktori domá pokątnem obycżáiem ćwicży á vcży dzyatki GliczKsiąż K3v; BielSpr 41; SkarŻyw 244.

»porządnym obyczajem« (1): ABy woyná porządnym obyczáiem odpráwowána byłá/ tedy ku obronie Króleſtwá á nie ku ſkáźie ma bydź. SarnStat 423.

»pospolitym obyczajem« [szyk 5:1] (6): PatKaz III 138v; troia poſpolitym obycżaiem przyprawiona vrinę pobudza FalZioł I 57b; RejPosWiecz2 94v [2 r.]; wſzákże oni/ co rzecży święte popiſáli/ poſpolitym obycżáiem mowienia/ to ſłowo ku onemu tylko pomázániu przypiſowáli KuczbKat 150; SarnStat 1025.

»obyczajem (po)zwierzchownym« [szyk 1:1] (2): Moyżeſz/ on lud gruby/ zwierzchowym obycżáiem rządząc/ y ceremoniámi po więtſzey cżęści ćieleſnymi/ w zwiąſku zgody záchowywał NiemObr 8, 35.

»pożytecznym obyczajem« (1): przez ten nachwálebnieyſzy Sákráment Ciáłá y Krwie twoiey/ w ktorym Boſtwu y Cżłowiecżeńſtwu twemu/ przedźiwnym/ ále nam pożytecżnym obycżáiem zákrytemu/ powinna cżeść y chwałę oddawamy LatHar 242.

»prawnym obyczajem« (2): Iesli ſie wierny do vrzędu ſwietskiego w doległosćiách ſwych práwnym obycżáiem vćiekáć ma. CzechRozm 246 marg [idem] *4v.

»prostym obyczajem« (2): wielkych powaznych a Gruntownych rzeczi proſtem obycżayem was vcżę RejKupSekl a3; GrzepGeom O4v.

»przeciwnym obyczajem« = na odwrót; e contra, econtra, econtrario Vulg [szyk 26:1] (27): FalZioł IV 52b; Cżemu wino mocne ſzkodzi mozgowi ale zdrowe żołądkowi, gdyż wino lekkie ma ſie przeciwnym obycżaiem. GlabGad H2, D7, 18, N7v; KłosAlg G4v; MurzNT 61; GrzegRóżn H3v, Kv; WujJud 16v, 45v; SkarJedn 26; SkarŻyw 212; StryjKron 1, 110; WerGośc 203; Iáko dobry żywot duchownych bárzo wſzytkich buduie/ [...] ták przećiwnym obyczáiem/ żyćie ich niepobożne/ wielu ludzi gorſzy WujNT 21, 115, 2.Cor 2/7, Gal 2/7, 1.Petr 3/9; Ze kto ieſt mądry/ ten ſię boi Páná Bogá/ y przećiwnym obycżáiem/ któ [!] ſie boi Páná Bogá/ ten też ieſt prawdźiwie mądrym. WysKaz 3, 9, 42; SarnStat *6, 236; PowodPr 31.

»obyczajem przygodnym« (1): Gdy kto ktorymkolwiek obyczáiem przygodnym ſtráći liſty na imienie Kroleſtwá/ táki ma powiedzyeć Woiewodzye y Stároſćie niż rok wynidzye UstPraw Hv.

»przyrodzonym obyczajem« = naturaliter Mącz [szyk 5:2] (7): [Maryja] zadania a zyeuy obyczayem przyrodzonym yeſth począta PatKaz I 17; PatKaz III 138v; FalZioł V 16b, c; Mącz 241d; RejPosWiecz3 96v; Pan Chriſtus oboię tę chorobę vzdrawia: ktoreyby żaden lekarz przyrodzonym obyczáiem zleczyć nie mogł. WujNT 252.

»obyczajem [komu] przysłusznym« (1): mi też kazdemv obiczayem yemv przislusznim zachowacz sye bedziemi LibLeg 11/33v.

»rownym obyczajem« = tak samo (1): Parem gratiam referre, Równym obyczáyem oddać. Mącz 276d.

»rozmaitym, rożnym, rozlicznym obyczajem« [w tym: pl (11)] = vario modo Modrz, JanStat, JanPrzyw; diverso modo JanStat (29:8:3): FalZioł V 29; wſzakoż tu może być roznoſć ſzkodzenia rozdzielona, iż rozmaitim obycżaiem może nie czo zaſzkodzić. GlabGad K3v; Zabicie bywa roſmaitym obyczaiem/ naduszy/ na ciele/ vlbo [!] też naſlawie. SeklKat I2v, I4v; MurzHist L4; KromRozm II 7/n4; KromRozm III H8v; Dług rozmáitym obyczáiem ſye rozumie. GroicPorz oo, r2, v4v; Náwiedziłeś źiemię y nápoiłeś ią/ rozlicnym obycżáiem vbogáćiłeś ią [multiplicasti locupletare eam]. Leop Ps 64/10; OrzList a4; BibRadz II 133a marg; BielKron 260v, 447, 460; SarnUzn B2v; SienLek 28, 32, 54; HistRzym 128; RejPos 325v; KuczbKat 80, 125; BielSpr 10, 44v, 49; Strum G3v; ModrzBaz 107v; SkarŻyw 557; LatHar 131; SarnStat 116, 236, 553, 559, 605 (8); GrabPospR M.

»sieczonym obyczajem« (1): zá ſromotę tho ſobie pierwey mieli ſztychem bić/ iedno ſiecżonym obycżáiem BielSpr 51.

»sklepistym albo załomionym obyczajem« (1): Fornix, Skliep/ y wſzelákie budowánie sklepiſtym/ álbo záłomionym obyczáyem budowáne. Mącz 134c.

»słusznym obyczajem« = debito modo JanStat [szyk 13:1] (14): FalZioł V 2, 16b, 21a, b, 22c; LibLeg 7/34; Zowiem ten dzień ſluſſnim obyczaiem/ niedziela/ to ieſt niedzialanie SeklKat G; SkarŻyw 164; NiemObr 23; dźieći nie gwałtem/ obychodźić ſie máią z rodźicámi ſwémi/ ále obycżáiem ſłuſznym máią dochodźić częśći ſwéy. SarnStat 1160, 578, 683, 1014, [1023].

»srogim, straszliwym obyczajem« (1:1): ná ſtrofárze należy/ [...] wyſtępne/ áby słowy/ ábo iákim inſzym ſrożſzym obycżáiem karáli [aut verbis, aut ratione severiore castigare] ModrzBaz 33; SkarKaz 5a.

»starym, staroświeckim, starodawnym obyczajem« = prisce Mącz; more antiquo JanStat (2:2:7): Iachanie na woynę, ma bydz ſtarym obycżayem wStatuczic opyſanym ConPiotr 32; BielKron 283; Mącz 322c, 465a; SarnStat 409.

»swym (a. swoim) obyczajem« [szyk 28:3] (31): A ieſtlibymu [!] przyſzły ſuchothy thedy maią być lecżone obycżaiem ſwogim. FalZioł IV 36c; GlabGad Pv; RejPs 153; KromRozm II n4, q3; KromRozm III F2, F8; Diar 52; przyſięgáli też y Tátárowie ſwoim obycżáiem ná ſzáble BielKron 400v; Maurowie też ſwoim obyżaiem ſie noſzą w długich ſzáćiech. BielKron 453v, 9, 15v, 213, 232v, 251 (15); ále oni obycżáiem ſwoim chcą mowić á nie iednáko rozumieć/ to ieſt/ áby inácżey słowa brzmiáły/ á inſza rzecż znácżyły. GrzegRóżn H3; BielSpr 62; SkarŻyw 52; LatHar [249]; WujNT 559; SkarKaz 39a, 156b, 455b.

»szerszym obyczajem« (1): Mącz 277b cf »opisującym oby«.

[»obyczajem ślachectwa«: Ziemianin Grocholski w tej wsi ma rolej część z dawna obyczajem ślachectwa LustrMaz M58.]

»obyczajem świeckim« [szyk 1:1] (2): OpecŻyw 95v; Tákżeć y Biſkupi náſzy nie świeckim obycżáiem/ ále iáko páſterze nád kośćiołem przodkuią. WujJud 125.

»takim, takowym obyczajem« [w tym w konstrukcjach: opis obyczaju + takim obyczajem (13), takim obyczajem + opis obyczaju (6), takim obyczajem jako [kto] (1), takim obyczajem, (1)] = tak; continentem ita HistAl [szyk 20:1] (12:9): MetrKor 2, 2v, 4v; takim obycżaiem rodzącz ſie dziecię/ żywo y z matką zoſtaie. FalZioł V 16d; pierwey ie vpiecz maſz takowem obycżaiem Wezmi bochen chleba ciepłego [...] FalZioł IV 35b, IV 31b, 42b, 45d, V 2; HistAl F7; Mącz 160d, 466a; GrzepGeom K4, 03v; RejPosWiecz2 92v; tę ſpráwę tákim obyczáiem czyńcie/ iáko ia. BiałKat 343v; BielSpr 70; SkarJedn 259; SkarŻyw 235; ZapKościer 1581/19v; SarnStat 1049.

»takim obyczajem« = tak rozumując (1): áni práwo Boże tego nie vcży/ áby ieden Pan był świecki wſzytkiego Chrześćiáńſtwá: Bo tákim obycżáiem Korona Polſka z ſwymi Krolmi od tyle ſet lat w grzechuby byłá/ iż Ceſarzow Chrześćiáńſkich nigdy nád ſobą nie miáłá SkarJedn 202.

»testamentowym obyczajem« (1): Tabulae, subintelliguntur Testamenti, Prziwiley/ zapis á odkazánie ymienia Teſtámentowym obyczáyem. Mącz 438a.

»tym obyczajem« [w tym w konstrukcjach: opis obyczaju+tym obyczajem (220); tym obyczajem+opis obyczaju (156); tym obyczajem, aby [w tym: z odcieniem celowym (28)] (31); tym obyczajem, (22); tym obyczajem jako [kto] (17); tym obyczajem, jeśli [z odcieniem wa]runkowym (7); tym obyczajem, jakoby (4); tym obyczajem, iżby (4); tym obyczajem, że (4); tym obyczajem, (1); tym obyczajem, by (1); tym obyczajem, co (1)] = tak; hoc modo HistAl, Mącz, Modrz, JanStat; huius modi HistAl, JanStat; hac lege Mącz, Calag; hac ratione Mącz, Modrz; hunc modum, ita, isto modo, sicquam, tali modo HistAl; ea condicione, ea lege, eo a. hoc pacto, istac (modo a. ratione), more Mącz; hac conditione Calag; hinc Modrz [szyk 467:1] (468): ForCnR B4v; PatKaz I 9; PatKaz III 94v [2 r.]; A gdy by thim obyczayem wyrozumyal wolya Czeſzarſka przeſz baſze thedy powyeſz ze tho maſz odnyeſcz krolyowy yego. M. panu swemu MetrKor 38/502; EPitimum ieſt ziele ktore we włoſzech roicie, á roſcie tym obyczaiem iakoby kania przędza FalZioł I 50a, I 1b, 2a [2 r.], b, 3b, c (94); BielŻyw 107, 112; GlabGad H3v, 16, K8, L7, L8 (8); MiechGlab 6; KłosAlg A4v, E3; ymyal Ceſarz doſicz mysly zlych nathą vbogą zyemyą, bo chcial poſthavicz wnyey Sandziaky, alye thym obyczayem nyemogl wnyey posthawicz Sandzyakow, ysz panow wſiſthkych, wyedno myaſtho sgromadzicz aby ye posczynal nyemogl LibLeg 6/190v, 6/190v, 191, 7/41, 11/161; MetrKor 59/ 76; WróbŻołt 17v; LibMal 1544/84, 85v [3 r.], 86, 1545/97, 1546/122, 1548/138v; ConPiotr 30v; SeklWyzn b3; Alexander wziąwſzy liſt cżytał gi vſmiecháiąc ſie/ y odpowiedział przez liſt Dariuſowi tym obycżáiem. Alexander ſyn Filipow y Olimpiey krolowej Dariuſowi krolowi Perskiemu mowiąc przikázuiemy. HistAl E6v, C, C5, C6v, C7, C7v (15); MurzHist C; KromRozm III D8, 14; Diar 52, 94, 95 [2 r.]; GliczKsiąż C4, H7, K6v, L6v, O, O5v; GroicPorz n3v, v3v; KrowObr B2v, B4, 28, 111v, 137; UstPraw F4, Hv, 14; OrzRozm Rv, V, V3 [5 r.]; A ná proſte trąbienie będzye ſie lud ſpołu wſzytek ſchodził. Synowie Aaronowi będą trąbić/ á będzyecie ſie obchodzić tym obycżáiem ná wieki. BielKron 39v; [Rodzice Polikseny] Powiedzyeli ſługom iego [Achillesa] iż to chcą vcżynić ná żądánie iego [dać mu córkę] tym obycżáiem/ ieſli precż Greckie woyſko odciągnie BielKron 58; Frederyk poiman/ á był w więzyeniu dwie lecie/ potym puſzcżon tym obycżáiem/ áż przyrzekł Ceſárſtwo puśćić. BielKron 186, 3v, 6, 15, 20, 20v (145); KwiatKsiąż P4v; Do tibi ea conditione ut reddas, Dawamćy tym obyczáyem abyś wróćył. Mącz 63a; Aversione vel per aversionem aliquid emere, Tym obyczáyem co kupić yżby ſzkoidá tegobyła który kupuye Mącz 487b, 77d, 113c, 126b, 175a, b [3 r.] (20); SarnUzn C6; SienLek 91, 123v, 162v, 182v, 191; Ty dwie Figurze/ ponieważ nieproſté kąty máią/ nie mogą być pomiérzóné tym obyczáiem/ iáko Kwádratowa y długiégo Kwádratu Figura. GrzepGeom F4, H3v, K2v, K3v, 03; HistRzym 70, 119; A gdj będziecie tym obycżáiem do mnie podnośić ręce wáſze/ muſzę lie do was tyłem obroćić/ á nie wyſłucham was: ábowiem tym mię vbłagáć chcecie/ á ręce wáſze pełne ſą krwie. RejPos 32v, 226; RejPosWiecz2 91 [2 r.], 91v [3 r.], 94v [2 r.], 95; BiałKat 173v; BielSat D3v; GrzegŚm 36 [2 r.]; KuczbKat 95, 105, 175, 200, 320 (7); Tákże też y v Greko w/ byli Vrzędnicy y Sprawce tym obycżáiem rozdźieleni w woyſcże/ aby s nich káżdy ſwego vrzędu był pilen. BielSpr 29, 1v, 5, 6, 6v, 11 (40); WujJud 38, 85v, 96, 101, 135v; WujJudConf 191v, 260v; RejPosRozpr c2v; RejPosWstaw [412], [1102], [1102]v [2 r.], [1103], [1103]v; Táż Bláſzká ma być odważóna [...] A to tym obyczáiem: poſtáwiwſzy Cérkiel ná dole ná dłuſzym [!] kóńcu Bláſzki/ miérzże wzgórę do obudwu vſzek áże ſye zgodzą równo vſzká v Bláſzki. Strum B4v, B2, B3, C2, M4v; BudNT przedm a2, b6; KarnNap G; ModrzBaz 8, 36, 64v, 83, 91, 126; SkarJedn 77 marg, 259; Mit dem Bedinge. Tym obowiąſkięm. Tym obycżáięm. Hac conditione. ⟨Hac⟩ lege; Calag 352a; SkarŻyw 211, [282]; ZapKościer 1580/6; ziechał ſię Witołd z Iágiełem Krolem Polſkim w Przemyſlu/ y támże ſtánowienie z ſobą vczynili tym obyczáiem/ Ieſliby Witołd dzieći nie miał/ á Iágieło miał/ tedy Dzieći iego ná Koronie Polſkiey/ y w wielkim Xięſtwie Litewſkim pánowáć miáły StryjKron 512; CzechEp 46; KochSz C2; ReszList 167; ArtKanc F6v, N7v; BielRozm 30; LatHar 78; Ale ieſli Szláchćic tym obyczáiem tego nie dowiedźie/ nie może chłopá w kaźń przerzeczoną wdáć. SarnStat 619, 89, 103, 344, 408, 461 (13); SkarKaz 552b.

»tym, tymże obyczajem« = tak rozumując (31:1): Ale takowe vſtawy niemaią obwięzować/ ſvmnienia lvdzkiego/ chocz też wedłvg cżaſv/ albo mieſcza/ będą opvſzcżone [...] bo by tym obycżaiem grzeſzyli ſmiertelnie/ ktorzy by ie opvſzcżali SeklWyzn c3v; Tymći by obyczáyem y żydowye dobrze vczynili/ iż páná Kryſtuſá o śmyerć przypráwili/ przez ktorą my zbáwyenye mamy. KromRozm I L2v, C3v; KromRozm II m; Ná tymeś był ſtánął/ vkazawſſy porządek ápoſtolſki koſcyołowi zoſtáwyony/ iż gdźye go nie máſz/ tám nye yeſt koſcyoł boży. Tym obyczáyem v Grekow y Ruśi byłby práwy koſcyoł. KromRozm III L4, D6v, 18v; Ieſli ſie dla tego Akolitowie ſtawáią ſwiátłośćią/ iż ſwiece noſzą/ zapaláią/ y ſtáwiaią/ tedyć teſz y Zydowie/ y pogáni/ tym obytzáiem ſwiátłośćią będą? Bo teſz ſwiece w ſwych kośćielech noſzą/ zápaláią/ y ſtáwiáią. KrowObr 122, 18v, 19, 23, 56v, 69v (22); SarnUzn H4; RejAp 66; CzechRozm 156.

»tymże (też) obyczajem« [w tym: tymże obyczajem, jako (5), tymże obyczajem, co (1)] = tak samo; itidem, similitudinis Mącz; eodem modo Modrz; pari modo JanStat (119): MetrKor 40/816; LibLeg 6/78, 158v; FalZioł I 105d, V 23d, 34 [2 r.], 73v, 89v, 114; GlabGad C2v; ComCrac 15; KromRozm II a2v, i, m3v, r3v; KromRozm III B7v, M3v, P5; Diar 96, 97; GliczKsiąż N; co gdy mu [sądowi miejskiemu] będźie ſkazano/ tedy poſtąpi dáley tymże obyczáiem iáko wyſzſzey nápiſano przy Burgrábſkim Sądźie. GroicPorz 1v, 1v, qv, v v; KrowObr 29, 39v, 44, 47v, 92v (7); Leop Ex 26/3; UstPraw Bv, E2; OrzRozm E4; we wſzytki dzwony zadzwoniono/ ná wſzytkich wieżách trąbiono/ w bębny bitho/ thák iże od brzmienia onych głoſow práwie miáſto drżáło/ thymże obycżáiem ieſt zwycżay koronę witáć. BielKron 328v, 33v, 37, 37v, 38v, 108v (9); GrzegRóżn D2, D2v; KwiatKsiąż 02; 175d; OrzQuin Z2; SienLek a4v, 38v, 42, 59v, 158, 16 WGrzepGeom F F2, G4v, H2, H3 (7); RejPos 153v; RejPosWiecz2 91v, 92; RejPosWiecz3 96v [2 r.]; BiałKat 351; BielSat N2v; Boię śie o was/ bym nieprácował miedzy wámi dáremno. Tymże też obycżáiem do Koloſenſow piſał. KuczbKat 295, 105, 220, 395, 425; BielSpr 74; RejPosRozpr b3v [2 r.], b4v, c, c3; RejPosWstaw [212]v, [412], [414]v, [1102], [1103]; BudNT przedm a2v; CzechRozm 202v; KarnNap E4; ModrzBaz 81; ModrzBazBud π5; SkarJedn 48, 61; SkarŻyw 253; ReszPrz 19, 34; BielSjem 38; poświącano ie [dyjakony] przez kłádzienie rąk Apoſtolſkich/ tymże obyczáiem/ ktorym y Biſkupy y kápłany Potym poświącano. WujNT 419; WysKaz 25, 26, 27, 32 [2 r.]; SarnStat *6, 194, 458, 618, 669 (14).

»uproszonym obyczajem« (1): Precario ‒ Vproſzonim obyczaiem. Calep 846b.

»uroczystym obyczajem« (1): Pogáni ná wielu mieyſcách Chriſtuſá/ Piotrá y Páwłá weſpołek málowáne widźieli: bo zalługi Piotrá y Páwłá/ dla tego że iednego dniá mękę podięli/ vrocżyſtym obycżáiem w Rzymie święcą. WujJud 52.

»węzłowatym [= zwięzłym] obyczajem« (1): Abowiem od ſądow prąwie odrzuczona ieſt/ kiedy nieuſtawiczną oracią ale Dialectiki/ to ieſt węzłowatym obycżaięm weſpołek przywiodſzy vſtawy ku ſprawie wſpor bywa KwiatKsiąż 1v.

»własnym [= właściwym] obyczajem« (2): Translatio ... vżywánie słów właſnych nie własnym obyczayem. Mącz 124c; KuczbKat 240.

»wojennym, utacznym, walecznym obyczajem« = bello Mącz [szyk 10:1] (9:1:1): LibLeg 11/63; ZapWar 1545 nr 2646; izby zaden w zebraniv iedno ſluzebniki ſwemi wlaſnemi a nie zrotami abo z voiſkiem valiecznem obyczayem przyſtroyonem nieſmial [...] i z Ziemie viiezdzicz ComCrac 13v; Modo a nostris imperatoribus subacti, modo bello domiti [...] Iuż od náſzich Hetmánów woyennym obyczáyem podbici, Iuſz woyną vśmierzeni Mącz 227d, 315d [2 r.], 330a, 358d, 478b; SarnStat 131, 132.

»wszelakim (a. wszelkim) obyczajem« = (in) omni modo PolAnt, Mącz, omnifariam, omni ratione, quoquomodo Mącz; per omnem modum Vulg (43): MetrKor 34/268; OpecŻyw 19; hanyż wſzelkim obycżaiem pożywany/ tak z winem albo z wódką piołynową/ y też włoſkiego kopru, Albo tak iedzony/ odpądza kłocie. FalZioł V 85, I 8c, 128d, III 13a; LibLeg 10/114; SeklKat I2v; MurzHist E2, E3v, V v; KromRozm III A7, B2, M8v; Diar 75; KrowObr 41; Wiemać ieſt tá mowá y wſzelákim obycżáiem godna [omni acceptione dignus]/ ábyſmy ią przyięli/ iż Kryſtus Iezus przyſzedł ná ſwiát áby grzeſzniki záchował BibRadz Tim 1/15, II 14v marg, 2.Thess 3/16; BielKron 199; Mihi molesta est quoquomodo, i Wſzelákim mie obyczáyem mierźi Mącz 344b, 24d, 228a, 263c; GórnDworz C5v; RejPosWiecz3 99; KuczbKat 315; WujJud 11, 241 v; WujJudConf 114; RejPosWstaw [414]v; BudBib A2v; BudNT przedm 5a; KochPs 52; SkarŻyw 230, 318; StryjKron 737; ReszHoz 136, 140; WujNT przedm 3, Rom 3/2, s. 718 marg; SarnStat 869.

»(nie) wymyślonym obyczajem« [szyk 11:4] (15): a thego prozen bycz nyemam zadnym wymyſlyonym vbyczayem [!] aſz bych był pyerwey przepuſczon przeſz yego krolyewſką myloſcz MetrKor 34/268, 34/268, 37/2 [2 r.], 2v [2 r.], 3v [2 r.], 4; ZapWar 1549 nr 2662 [2 r.], 1550 nr 2676; RejPos 131v, 187v; GostGosp 38.

»wysokim obyczajem« (1): Authomatice, excellenter, vysokym obiczayem BartBydg 24 Ib.

»obyczajem zastawnym« [szyk 1:1] (2): Téż vſtáwiámy: iż mieſczánóm y proſtym ludźióm zkądkolwiek będącym/ miáſteczek/ wśi/ Folwarków práwu Ziemſkiému podległych/ kupowáć/ trzymáć/ pośiádáć ná wieczność y záſtáwnym obyczáiem [obligatorio modo JanStat 1031] nie ma bydź wolno SarnStat 931, 1255; [którą połowicę [wsi] pan ciechonowski trzyma obyczajem zastawnym. LustrMaz II 32].

»zdrowym obyczajem« (1): Z Piſmá ále zdrowym obycżáiem zrozumianego/ á nie sfáłſzowánego wſzelkiey prawdy dochodźić mamy. WujJudConf 29v marg.

»złym obyczajem« (4): pan bog nas samich y naſze zyemye pokaral wſzitkymy zlimy obiczaymy yako głodem thak thes woyną LibLeg 10/62v; SeklKat L2v, M4, N2.

»znośnym obyczajem« (1): Tolerabili conditione transire, Znośnym ſie obyczáyem s kim roſpráwić/ zgodźić. Mącz 457b.

»zwykłym (a. zwyczajnym) obyczajem« = moribus usitata Modrz; de more JanStat [szyk 17:6] (23): ZapWar 1549 nr 2657; Diar 79; LubPs V4; A ták názáiutrz ráno kiedy ofiáry zwykłem obyczáiem ſpráwuią [Et fuit in mane quando offertur sacrificium] przyſzły wody drogą od Edomſkiey źiemie BibRadz 4.Reg 3/20; WujJudConf 227; CzechRozm 128; ModrzBaz 85; przyſięgáli też Poſłowie Tátárſcy zwykłym obyczáiem ná Száble gołe StryjKron 682; GórnTroas 13; wybiéránié ich [pisarzy ziemskich] zwykłym obyczáiem ná Woiewodę y ſzláchtę niech przypádnie. SarnStat 745, 6, 12, 384, 435, 728 (14).

»żadnym obyczajem« = nulla ratione Mącz, Calag, JanStat; nullo modo HistAl, Mącz, Modrz; nullatenus HistAl, JanStat; neutiquam, nunquam Mącz, Calag; ullatenus HistAl; aliquo modo, nullo pacto JanStat [szyk 263:2] (265): MetrKor 34/268, 37/2 [2 r.], 2v, 3v [2 r.], 4, 40/814; bes tich pol poddany naſchi obicz sye zadnim obiczayem niemogą dlia ziwnoſczy swey y ſtatkow swoych LibLeg 10/70v, 10/98v, 11/27, 58v [3 r.], 72v; ZapWar 1549 nr 2662 [2 r.], 1550 nr 2676 [2 r.]; OpecŻyw 101v, 111, 117; ForCnR A3, Cv; HistJóz A3; FalZioł I 59c, III 26d, IV 51c, V 34v, 52v; BielŻywUng nlb 3, 134; KłosAlg F2; ComCrac 15v; SeklKat Q3; HistAl A4v, A6v, A7, B2v, B3 (38); LubPs H3 [2 r.], Y3 marg; GroicPorz i4v; KrowObr 28, 69, 77, 177v; UstPraw B3, D4, K2v; RejZwierz 19v; BibRadz 2.Esdr 6/11; OrzRozm Q2v; BielKron 5v, 15v, 16, 64v, 194 [2 r.], 274v, 323; GrzegRóżn M4; KwiatKsiąż E2v; [2 r.]; Neutiquam officium esse liberi puto, postulare Zadnym obyczáyem to dobrze vrodzonemu nieprziſtoyi. Mącz 115d; nullo modo possem. Zadnym bych ſie obyczáyem nie mógł obyć Mącz 12ld, 89a, 96b, 153b, 158d, 23lc (23); OrzQuin Pv, T; SarnUzn B2v; LeovPrzep a3v; RejAp 29v; GórnDworz 07v, Q2v, Bbv; i HistRzym 26v, 93, 108, 128v; RejPos 14, 15v, 33v, 55, 131v [2 r.] (38); RejPosWiecz2 95; GrzegŚm A3; KuczbKat 200, 230, 345, 350, 370, 415; RejZwierc 9v, 11 v, 31, 45, 56 (24); WujJud B, 2, 30v; WujJudConf 44v, 183, 184v, 190; RejPosRozpr b3v; RejPosWstaw [414] [2 r.], [1102]v, 143v; Strum G2, G4, K4v; CzechRozm 141v, 163, 179; ModrzBaz 66v; Calag 355b; SkarŻyw 445; KochDz 107; KochWz 140; KochWr 32; Phil I; KochPij C2; Anc/zlp 8; WujNT 22, 38, 517, 773, 845; WysKaz 19; rodźice iego nie będą powinni zá ón dług/ áni żadnym obyczáiem máią bydź ábo mogą przypędzeni ku płacéy. SarnStat 706, *6, 113, 117, 152, 185 (33).

Szeregi: »obyczajem i drogą« (1): ná co nam też Polakom pewnie przyydźie/ tymże obyczáiem y drogą/ ná co y Czechom było przyſzło. OrzQuin Z2.

»obyczajem i formą« (2): A ieſli kto niezwyczáynym obyczáiemy formą [vero alia inusitata forma JanStat 280] zechce od rzemieſłniká co mieć/ ono niech ták płáći/ iáko z rzemieſlnikiem będzie mógł zmówić. SarnStat 287, 270.

»obyczajem i (albo) kstałtem« (2): KrowObr 144; Nove, Nowym obyczáyem álbo xtałtem/ Nowym ſpoſobem. Mącz 251d; RejPosRozpr e2v.

»żadnym obyczajem, żadną miarą« [szyk 1:1] (2): Mącz 246c; gdyż ſie żadną miárą, żadnym obyczáiem nie zmieśći, áni wybuduie wſzytká máteria Státutowa SarnStat *6.

»obyczajem i obowiązkiem« (1): A to [...] viśćić ſobie máią obyczáiem y obowiąſkiem opiſánym w Przywilein [!] Alexándrowym SarnStat 1014.

»obyczajem i porządkiem« [szyk 1:1] (2): A Sądy Ziemſkié w Kśięſtwách przerzeczonych ná potym porządkiém y obyczáiem máią bydź ſpráwowáné. SarnStat 1212, 302.

»obyczajem i prawem« (1): będą powinni tákowyż pobór kmiećie Kśięſtw przerzeczonych iednákimże obyczáiem y práwem z inémi króleſtwá náſzégo poddánémi płáćić/ y wydáwáć. SarnStat 1214.

»sposobem i obyczajem« [szyk 11:8] (19): LibLeg 6/115, 119; ZapWar 1545 nr 2646; MurzHist P3v; KromRozm III A6v, I2v; OrzList a4; KwiatKsiąż Bv; Mącz 24d, 190b, 279c, 340b, 344a, b; Polſká żadnym ſpoſobem áni obyczáiem/ nie może miéć áni Królá/ áni wolnośći ſwéy z inąd/ iedno od Bogá przez Kápłaná OrzQuin T; KuczbKat 285; BielSpr 60v; mnimamy/ że nie wiele ná tem należy/ iákiemi obycżáymi/ ábo iákim ſpoſobem [quibus moribus aut qua quisque ratione] kto pirwſzy żywotá ſwego wiek przeżywię ModrzBaz 13v; ReszPrz 17.

»obyczajem a sprawą« (1): vcży go yákoby myał záchować ſie Bogu/ kthorem ſpoſobem myałby o żywot wyecżny ſie poſtáráć/ ktorem obycżáyem á yáką ſpráwą y porádą myałby doſtáć y doſtąpić onego GliczKsiąż N5v.

»obyczajem a strychem« (2): Them obycżayem á ſtrychem też ten młodzyenyec/ kthory tylko domá z yednym ſie Pedágogyem ſchował/ zá cyęſzkoſcyą ſie do ludzi vda GliczKsiąż K6v, N5.

»obyczajem i tytułem« (1): áby dźierżał C.V. przerzeczoné dobrá [...] nic ſobie práwá/ páńſtwá/ álbo pożytków [...] niezáchowuiąc/ álbo nie wyymuiąć obyczáiem y Tytułem zaſtáwy/ áż do wykupienia/ áby dźierżał/ miał/ vżywał. SarnStat 1254.

»wzorem a obyczajem« (1): Ten też ninieyſzy Papież Páweł trzeći ácż obiecuie ále niechce/ iedno ſwoim wzorem á obycżáiem poſtępowáć BielKron 213.

4. Cecha, właściwość; charakter, natura; ingenium, natural Mącz, Cn; mos Mącz (65): Pyervy obyczay vyedzyal pan bog yſz nyevyaſta ktora była przyczyną vpadu bądącz panną zgrzefzyla PatKaz III 90; GlabGad M2, N2, N4v, N8v, P6; RejWiz 117; BielKron 397v marg; Mącz 36a, 105d; SienLek 30v; RejZwierc 3; po wſzech Kráinách świátá ludźie ſie rodzą ná rozmáite obycżáie/ iedni bywáią leniwi/ drudzy prędcy/ mocni/ ſłábi/ opátrzni/ roſtropni/ prośći/ ſpráwni/ godni niegodni. BielSpr 1; niektórzy bolące z obyczáiu członki/ tém to błotem vléczyli Oczko 17v, 34.

obyczaj czego (12): miał Hektor zbroię ná ſobie Pátrokluſá zábitego/ ktora byłá Achilleſowá/ przeto iey wiedzyał obycżay Achilles. BielKron 58; Natura et regio provinciae, Obyczáy y położenie kráiny. Mącz 349d; BiałKat 33v; Ieſt ten obycżay iezyká Hywreyſkiego/ iż gdy chce dáć znáć że cżego wiele tedy dwa; kroć/ álbo y trzy kroć iedno słowo mowi. BudBib I 431b marg, I 1a marg, c marg, 259a marg; Oczko 12, 33v; zwykło bydź pytánié o obyczáiu ſzláchectwá SarnStat 236. Cf »obyczaje przyrodzenia«.

obyczaj czyj [ w tym: ai poss (7), pron poss [w tym: o osobach (4), o ziemi i niebie (1), o zającu (1)] (6), G sb [w tym: ryb (okuniow) (2), ludu (1), rodu człowieczego (1)] (4)] (17): FalZioł IV 41a, 42e; Tu by ſie godziło wypiſać obycżaj rodu cżłowiecżego, zkąd ſie pocżyna, albo iako iego rodzenie natura ſprawuie GlabGad F4; RejPs 152v; POdlodowſcy to mnożni/ by Záiące byli/ Lecż ſie z ich obycżáymi/ nigdy nie rodzili. RejZwierz 77v; tákże też/ ieſli Syn nie ieſth ieden z Oyczem obycżáiem ſwym/ tedy oſobno zoſtawa bez tego wſzytkiego Ociec/ co ieſt Syn boży SarnUzn H2; Do tegoż też przyłącża ſie bácżne contretethowánie/ á pokázowanie cżyich obycżáiow/ ábo przirodzonych niedoſtátkow GórnDworz 08; GrzegŚm 48; GórnRozm M3v. Cf »obyczaje człowiecze, ludzkie, ludu«, »niewieści obyczaj«.

W połączeniach szeregowych (2): káżda rzecż/ álbo z właſności ſwoiey/ álbo z iákiego podobieńſtwa y obycżáiu/ bywa poznána KuczbKat 100; Oczko 33v.

W charakterystycznych połączeniach: obyczaj języka, krainy, mowy (3), pisma, rodu człowieczego, ryb (okuniow) (2), szlachectwa; rozmaite obyczaje (3), rozne; pokazowanie (znamionowanie) obyczajow (2), poznanie; [kto] trudnych obyczajow, wesołych; wykroczyć z obyczajow.

Fraza: »(ten) obyczaj jest« [w Tym: czy) (1), komu (1); cum inf (1)] [szyk 1:1] (2): á wſzitkim mędrczom obycżay ieſt ſmierci ſie nie bać. BielŻyw 81; GórnRozm M3v.
Zwroty: »mie(wa)ć obyczaje« [w tym: od czego (2), z czego (1); w sobie (1); (1)] [szyk zmienny] (8): PatKaz III 90; BielKron 359; cztery wilkoſći znákomite/ Kreẃ/ Kolerá/ Flegmá y Melánkolia. Od ktorych ludźie máią rozmáite obyczáie SienLek 1, 29, 31; GórnDworz S3; RejZwierc 219v; áby inſzy był phlegmátyk/ drugi koleryk/ trzeći melánkolik: z których każdy wedle właſnośći Complexiéy ſwéy/ ſpráwy/ obyczáie/ y przypadki miéwáć zwykł. Oczko 33v.

»[czego] obyczaj w się wziąć« (1): záczym przypadki álbo choróbá nie iego complexiéy/ ále iuż któregole z tych [flegmy, kolery albo melankolijej] obyczay w śię weźmie Oczko 33v.

Wyrażenia: »obyczaje człowiecze, ludzkie, w ludziech, ludu« (5:1:2:1): FalZioł V 50v; ACżkolwie vſzu nie v każdego cżłowieka widać pod włoſami abo też pod nieiakim przykrycim. Wſzakoż też y one nieiako znamiona dawaią obycżaiow cżłowiecżych. GlabGad O7v, L7v, O4, Pv, P3; BielKron 255; Gwiazdárze/ od Gwiazd rozlicznych/ rozmáite obyczáie w ludźiech powiedáią SienLek 30v; owi Phiſiognomowie s twarzy/ á s położenia cżłonkow/ nietelko obycżaie/ ále y myſli cżáſem cżłowiecże wiedzą. GórnDworz LI5.

»obycząj nabyty« (1): kto ſie náuczy lewą ręką robić/ áby do końcá tąſz robił. gdyż to przyrodzony ieſt obyczay/ a owo nábyty SarnStat 1306.

»niewieści obyczaj« (1): Muliebritas, Niewieśći obyczay álbo przirodzenie/ niewieśćia płeć. Mącz 235d.

»przyrodzony, wrodzony obyczaj; obyczaje przyrodzenia« = ingenitus mos Mącz (3:1;2): ná Wołoſzech znáć y dziś narod Włoſki/ ná Węgrzech Tátárſki/ ná Pruſiech Niemiecki/ y ná innych ktorzy ſą przychodniowie z dawná do innych kráin/ nieco w ſobie przyrodzonych obycżáiow máią BielKron 359; KwiatKsiąż B3; Mącz 145d; Ieden muśi być hoyny drugi łakomiec [...] ieden ſkromny pokorny drugi iádowity á gniewliwy/ áż ták y do inſzych obycżáiow przyrodzenia náſzego. RejZwierc 67v; SarnStat 1306; SkarKaz 39a.

Szeregi: »dowcip i obyczaje« (1): A o ynſzych darach albo też niedoſtatkach ćieleſnego przyrodzenia mamy ſię tych radzić/ Ktorzi iawnie wyznawayą yż oni każdego dowćip y wrodzone obyczaye przes Phyſiognomią poznać mogą KwiatKsiąż B3.

»obyczaj i moc« (2): Ale iż w Polſzcże mieſzkamy/ potrzeba ieſt abyſmy Polſkich rib obycżay y mocz wiedzieli/ gdyż gich vſthawicżnie pożywamy FalZioł IV 41a; GrzegŚm 48.

»obyczaje i postępki« (1): A Tákże y cżłowiek gdy ſie tám ná ten cżás vrodzić mu ſie przytreſi/ iuż wedle ſpraw y przyrodzenia oney płánety s tákiemiż ſie obycżáymi y poſtępki vrodzić muśi. RejZwierc 3.

»obyczaje i przypadki« (1): A ſnádnie to káżdy obaczyć może ktorego przyrodzenia w nim więcey zoſtawa/ y ná co go ciągnie/ y iákie ſie w nim obyczáie y przypadki według nátury onych wilgotnośći okázowáć y ſtánowić będą RejZwierc 3v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»obyczaje i (a, albo) przyrodzenie« [szyk 4:2] (6): PatKaz III 119v; Mącz 19b, 235d; Ale mimo to wſzytko/ potrzebá temu kto ma być trefny/ áby miał przyrodzenie/ y obycżáie po temu/ á ná káżdą treſność był ſpoſobny/ y poſtáwą/ y twarzą GórnDworz S3; RejZwierc 2v [2 r.].

5. Forma, kształt; prawidło, wzór; forma Mącz, JanStat; exemplar, formula, qualitas Mącz (9): Forma, Stan/ Obyczay álbo Záchowánie Mącz 134a; Qualitas, Iákość/ Obyczay/ Spoſób/ formá/ Xtałt. Mącz 337b.

obyczaj czego (6): Exemplar antiquae religionis, forma, Przikład á obyczay ſtárádawney wiáry. Mącz 110c; Formula Iudicii, Obyczay práwá. Mącz 134b; roſkázuiemy/ obyczay roſkazánia pilnie chowáć y ku exequuciéy przywodźić SarnStat 225; Obyczay liſtu, który zwykł Woznemu bydz dawan. SarnStat 573, 1080 [2 r.].

W charakterystycznych połączeniach: obyczaj listu, prawa, przysięgi (2), rozkazania, wiary.

Zwrot: »być w swem obyczaju zachowany« (1): A ſpravy vrzędowe mayą bycz wſwem obyczayv zachowane ComCrac 17.
6. Rodzaj; genus Mącz, Modrz, JanStat; species Mącz (9): Genus, Nieyáki rodzay/ To yeſt nieyáka rzecz/ álbo obyczay. Mącz 143c; alterius generis, Inſzego rodzáyu to yeft iney yákośći álbo obyczáyu. Mącz 143c, 158d.

obyczaj czego (5): Ceratinae, species argumentationis captiose Chytry obyczay diſputowánia a yęcie słowne w ten ſpoſób. Mącz 48b; Demonstrativum genus scribendi. Wywodny obyczay piſánia / którym náuczamy słuchácze Mącz 231d; Ná ten cżás był v nich [u Żydów] troy obycżay ofiar. Pirwſza byłá ku chwale Boſkiey dobroći [...] BielKron 38v, 38v marg; Trzeći obycżay zábijánia ieſt/ gdy kto chcąc ſię obronić zábije. ModrzBaz 78.

W charakterystycznych połączeniach: obyczaj dysputowania, ofiar (2), pisania, zabijania.

a. Płeć (1): criſtus rzeki na krzyzu [do Matki] Nyeuyaſto otho ſyn twoy czego yey nye rzeki yzby panyenſtwo byla ſtraczyla ale yey rzekl z rodu obyczaya yſz byla zenczyzna PatKaz III 130v.
*** Bez wystarczającego kontekstu (2): Conditio, Vrząd/ Mieyſce/ Stan/ Obyczay. Mącz 63v; Dictamen, Obyczay/ Powód rozumu. Mącz 86c.

Synonimy: 1, obchod, obrząd, porządek, postanowienie, prawo, zachowanie, zwyczaj; 2. nałog, postawa, postępek, prawo, przymiot, przyrodzenie, sposob, sprawowanie, zachowanie, zwyczaj, życie, żywienie, żywot; 3. droga, forma, kształt, miara, porządek, prawo, sposob, strych, zachowanie; 4. moc, natura, przyrodzenie, własność; 5. forma, kształt; 6. rodzaj.

Cf NIEOBYCZAJ, [OBIECZAJ], OBYCZAJNOŚĆ

JR