[zaloguj się]

PORUCZAĆ (239) vb impf

o oraz a jasne.

Fleksja
inf poruczać
indicativus
praes
sg pl
1 poruczåm poruczåmy
2 poruczåsz
3 poruczå poruczają
praet
sg pl
1 m poruczåłem, -m poruczåł m pers -smy poruczali
2 m -ś poruczåł m pers
3 m poruczåł m pers poruczali
f poruczała m an
n subst poruczały
fut
sg
2 m będziesz poruczåł
imperativus
sg pl du
1 poruczåjmy poruczåjwa
2 poruczåj poruczåjcie
3 niech poruczają
conditionalis
sg pl
1 m m pers bychmy poruczali
2 m byś poruczåł m pers
3 m by poruczåł m pers by poruczali
impersonalis
praet poruczåno
con by poruczåno
participia
part praes act poruczając

inf poruczać (24).praes 1 sg poruczåm (80).2 sg poruczåsz (4).3 sg poruczå (27).1 pl poruczåmy (25).3 pl poruczają (7).praet 1 sg m poruczåłem, -m poruczåł (2).2 sg m -ś poruczåł (1).3 sg m poruczåł (13). f poruczała (1).1 pl m pers -smy poruczali (1).3 pl m pers poruczali (2). subst poruczały (1).fut 2 sg m będziesz poruczåł (2).imp 2 sg poruczåj (11).1 pl poruczåjmy (3).3 pl niech poruczają (1).2 pl poruczåjcie (1).1 du poruczåjwa (1) RejJóz B7.con 2 sg m byś poruczåł (3).3 sg m by poruczåł (2).1 pl m pers bychmy poruczali (4).3 pl m pers by poruczali (1).impers praet poruczåno (2); -åno (1), -(a)no (1).con by poruczåno (2).part praes act poruczając (18).

stp, Cn notuje, Linde także XVIIXVIII w.

1. Oddawać z zaufaniem, powierzać; commendare PolAnt, Mącz, Modrz, Vulg, Cn; mandare Vulg, Modrz, Cn; delegare Calep, Cn; credere, dare partes, deferre a. legare, a. permittere alicui negotium, demandare curam, imponere, transmittere Cn [w tym: kogo, co (186), komu, czemu (170)] (194): A porucżam miły panie ſwe kłopoty tobie Abowiem [...] iako maſz kogo cieſzyć nie trzeba cie vcżyć RejJóz N8; Krol Iozephowi oycza porucza RejJóz Q2, B6v, F7v, L2v, L6v, N2, N7v; KromRozm III M5v; Na oſtátek ma też to obácżyć w náucżycyelu/ áby nye tákiemu ſyná ſwego porucżáł/ kthoryby yedno zapłátę chcyał myeć GliczKsiąż L8v; [zbrodniarz] idźie ná Sąd Boży/ kthorego Práwu wáſzemu poruczamy. GroicPorz hh2v; RejWiz 186v; pośćiſz ſwiętemu Mikołáiowi boiſz ſie ábyć wilk koz nie poiadł/ ſwięthemu Antoniemu ſwinie porucżaſz RejAp 154v; Abowiem záwżdy Pan ná ſprawce ſwoie á ná mocarze ſwoie ktorym ſwiát porucżał więtſze á przeſtrzeńſze ocży miewał niźli ná thy kthore im porucżał. RejAp 163v, 102; HistRzym 18, [39]v; Abowiem pátrzay cżegoć ſie tu zwierza/ á coć porucża ten ſwięty Pan á then głowny páſterz ſtadká tego ſwoiego: porucżać wizytek ſkarb ſwoy/ wizytko kochánie ſwoie RejPos 123; Pomniąc ná to/ co też tu Pan twoy nád thobą cżynić racży / á porucż ią [sirotkę nędzną] komu w opátrzenie iey/ iáko też otho Pan ciebie porucżáć racży. RejPos 211, 46, 134, 175, 211; Tám ſwięta páni głoſem ku Pánu Bogu ſwemu wołáłá/ porucżáiąc á oſwiadſzáiąc mu onę ſwiętą niewinność ſwoię. RejZwierc 201v, 139v; KochPieś 19; ArtKanc T12v; Calep 223a, 300a; Do Páná wołáć będę/ [...]. Nań ſkłádam ſwe vćiſki/ á on wyſwobodźi/ Iemu żal ſwoy porucżam/ bo mnie ten ochłodźi GrabowSet F2v; WujNT 566 marg, 801 marg, Zzzzz4; y Deputatóm to [pieniądze na wykup dóbr]/ z wiádomośćią Podſkárbiégo poruczamy. A liczbę tego wſzytkiégo/ cokolwiek do rąk ich dóydźie/ [...] vczynić będą powinni SarnStat 417; SkarKaz 417a; CzahTr B; Izali nie drożſzy ludźie niż bydło? á iákoż ie do rządzenia nieumieiętnym y nieroſtropnym poruczáć mamy? SkarKazSej 662b.

poruczać k(u) czemu (2): Tobie [Boże] ſámego śiebie y wſzyſtkie ſpráwy moię ku popráwieniu porucżam LatHar 593. Cf »poruczać k stroży«.

W charakterystycznych połączeniach: poruczać ciało (2), corkę, dziecię (3), kochanie swoje, Kościoł, męża, miejsce swoje, ojca, owce i baranki swoje [tj. wiernych], samego siebie, siostrę, stolice, syna (2), świat, wojska, wszytko (27); poruczać ciężkości, dobre (3), gwałt, kłopoty, krzywdę (4), nędzę, niedostatki, nieszczęście, niewinność, pilność, pokoj, pomstę, przygody, sąd sprawiedliwość kościelną, sprawy (7), stałość swoję, szczęście, trudność pojęcia, więzienie, żałość (żal) (3), żywot (2); poruczać anjołom świętym, antykrystowi, deputatom, gospodarzom, mocarzom, nauczycielowi, nieroztropnym, nieumiejętnym, przełożonym, sądowi, słuchaczom słowa swego, sprawcom (2); poruczać prawu; poruczać ku poprawieniu, stale, wiernie.

Zwroty:»poruczać duszę« [szyk zmienny] (3): tobie poruczamy nędzne duſſe naſſe właskawą opiekę twą: a ty będąc: prawą nadzieią kazdey vcieczki naſſey niedopuſſczay nigdy zlekkoſcią poſromocic nas RejPs 45v; LubPs T2 marg; Tobie porucżam BOże moy/ duſzę, ciało, y żywot moy/ ſpráwuy thy mnie sługę ſwego/ áż do żywotá wiecżnego. AMEN. ArtKanc Q10v.

»poruczać ducha, duszę« [przed śmiercią] (3:3): RejJóz K2v; Wręce twoye miły Pánye porucżam ya tobye/ Ducha mego [Vulg Ps 30/6]/ ábyś racżył mile przyiąć k ſobye LubPs H2 [przeklad tego samego tekstu (2)] GrzegŚm 22, 49; Głoſem wielkim ieſt záwołał/ gdy Duſzę ſwą polecał/ Boże Oycże w ręce twoie/ porucżam ia Duſzę moie. ArtKanc D19v [przekład tego samego tekstu [MuzNT]], E15; [MurzNT Luc 23/46 (Linde)].

»łasce [czyjej] poruczać« (1): Dał mi znac X. Piotrowski, o staraniu w o mnie zaco ią wm dziękuię zasługować iakom powinien będę, a iuz to tam dalei łasce w porucząm ActReg 63.

»poruczać w moc, mocy (a. możności, a. wielmożności)« [szyk zmienny] (8:4): [mówią doktorzy o chorym kupcu:] Tucz ni rady ni pomoczy Poruczay go boſkiey moczy. RejKup ſ8; Iáko gwałt káżdy złych ludzi pánu w moc porucżáć mamy. LubPs N6 marg, B3, C3v; BielKron 1v; wſzytko porucżáć ſwiętey władzey/ możnośći/ y opátrznośći iego/ á wdzyęcżnie wſzytko znośić y prziymowáć od niego RejPos 336, 83, 86; Y pocżął s płácżem wzdycháć modląc ſię ku niemu/ Porucżáiąc wſzytko w moc iáko Pánu ſwemu. HistLan Cv; RejZwierc 120v, 196, 206.

»poruczać obronie, w obronę« [szyk zmienny] (1:1): Zá tym W. Wielmożnośći Pánu Bogu w mocną obronę porucżam. KwiatOpis A2v; Co nadáléy odſzedſzy tyłem ſtáń ktéy ſtronie/ A boſkiéy/ ſkryté dźiéćię/ poruczay obronie. GórnTroas 38.

»poruczać opiekę« (1): Gdyż on ták dobrowolnie á z łáſki ſwoiey vmiłował wierne ſwoie/ że im y Anyoły ſwoie przydáć racżył/ porucżáiąc im mocną ſtraż/ pilność/ á opiekę nád nimi. RejPos 304v.

»poruczać w opiek(ę), opiece, na opiekę, pod opiekę« [szyk zmienny] (22:2:1:1): RejPs 45v; RejJóz B5,I5v, I6v, N7v; Nadobna náuká iáko ſwe nyedoſtátki w opiekę Páńſką porucżáć mamy. LubPs O2 marg, T2 marg; Porucżam cie w opiekę do Bogá twoiego. RejWiz 170, 62, 194v; A s tym cie porucżam w opiekę temu który wſzytko dzierży w możnych ręku ſwoich/ Amen. RejAp 199; Vcżże ſie też/ iáko wſzytko maſz porucżáć opiece/ zwirzchnośći/ á opatrznośći Páná ſwego RejPos 273, 71v, 83, 104v, 107v [2 r.], 213v marg (9); RejZwierc 140, 196, 206; pod ktorego [Pana Boga] opiekę iuż ćię też teraz/ odchodząc od ćiebie/ porucżam CzechRozm 204v; bydłá náſzego nie poruczamy w opiek temu/ ábo owemu wołowi/ ábo ktoremu inſzemu bydlęćiu. GórnRozm M4v; CiekPotr 12.

»ostatek poruczać« = zdać się na kogoś [szyk zmienny] (4): Iozeph wieżnego odpra⟨wia⟩ [wysyła go na prowincję, aby skupował zboże] A tak iuż iedz porucżam tam oſtatek tobie Vczyniſz panu ſwemu pozytek y ſobie RejJóz L4v, G2v; RejPos 273; Przetoż roſpáczáć nie mamy/ áni być niećierpliwi áni fráſowliwi/ ieſli ſię nam nie záwżdy powodzi: ále czyniąc to co z nas ieſt/ oſtátek Pánu Bogu poruczaymy. WujNT 140.

»(Panu) Bogu (a. Bogu Ojcu), (jako) Panu, Duchowi Świętemu, Pańskiej (a. Pana) opatrzności, boskiej możności, sądowi bożemu poruczać« [w tym: w formule przy pożegnaniu lub w zakończeniu listu (także innej wypowiedzi pisemnej) (15)] = superis commendare Mącz; Deo commendare Modrz, Vulg [szyk zmienny] (43:8:1:2:1:1): Stym t.m. panv bogu poruczamy, zyczucz t.m. ſzdrowya ſczeſcya na dlugye czaſſy. Dan wczacowye weyſſrzode przed ſſwyetym Staniſlawem. LibLeg 8/133v; Iozeph ſwe więzienie panu Bogu porucża RejJóz C2v; Iedzcieſz wſzytci a ia iuz was tam porucżam Bogu RejJóz L8v, B2v, B5, B7, M; RejKup f6v; Iuż was Bogu porucżam moie miłe dzyatki/ Rośćcie ku ozdobieniu iáko polne kwiatki. BielKom C7; LubPs C3v, N6 marg, T2 marg; KrowObr C4v; Kto wiernie Boſtwu twemu dufa á w ſtałośći/ Porucża ſwoie ſpráwy twey Boſkiey możnośći. RejWiz 2v; A ták ia iuż cie Bogu porucżam y cnocie/ Ktorą rádzęć ná piecży mieway w tym kłopocie. RejWiz 32v, 62, 107v, 176, 194v; RejZwierz 126v; Superis te commendo, Pánu Bogu cie porucżam. Mącz 206c; SienLek a4v; HistRzym 46v; Pan nie wnet ſie mśći krzywdy ſwoiey/ ácżby mogł iáko Bog możny/ ábyś ſie też ty ták vcżył cżynić nád przećiwieńſtwem ſwoim/ á káżdy ſąd porucżał Bogu Oyczu ſwoiemu niebieſkiemu. RejPos 86; Gdyż żadney inſzey nádzieie nie máſz ná niebie áni ná ziemi/ iedno ábyś wſzyſtki przygody twoie/ ſzcżęſcie y nieſzcżęſcie twoie/ dobre y złe twoie/ porucżał Pánu twemu RejPos 124, 104v, 107v [2 r.], 265, 273 [2 r.]; KwiatOpis A2v; HistLan Cv; Bo kiedy ty thák Pánu Bogu oddaſz ziemię porządnie ſpráwioną/ iużeś nie ty krzyw że ſie nie vrodzi/ iuż to wſzytko Pánu Bogu porucżay. RejZwierc 108, 87, 138v, 140, 150v, 179v, 266v; StryjWjaz A2; Krol ſpráwy ſwoie vſtáwicżnie ma Bogu porucżáć. ModrzBaz 15v, 93; SkarŻyw 511; A to záras ſtąd poydźiemy A was Bogu porucżamy. MWilkHist B3; CzechEp 11; A od Oycá/ iéśliże [!] dźieći krzywdę máią/ Niech to ćicho z pokorą Bogu poruczáią. ZawJeft 22; ActReg 31, 32, 158; A teraz porucżam was Bogu y ſłowu łáſki iego [...]. Y odprowádźili go do okrętu. WujNT Act 20/32, s. 57, 138 marg, 140, 566; Tu iuż rozum náſz vſtáie/ iáko to ieſt. Trudność poięćia P. Bogu poruczamy: á ná prawdźie obiáwienia iego przeſtáiem. SkarKaz 485a.

»poruczać straż, [kogo] k stroży« (1:1): A tobie rycerzu oſobliwie porucżam k ſtrozy [!] ſioſtrę moię HistRzym 31v; RejPos 304v.

»poruczać (świętej) wolej, na wolą« (2:1): RejWiz 150v; Iáko Pan gotow ná wſpomożenye kto wſzytko porucża ná wolą á ná opiekę iego. RejPos 213v marg; My tedy porucżaymy wſzytko woley iego [Pana] ArtKanc K19v.

Szeregi: »poruczać, na opiekę dać (a. puszczać)« (2): A tak iuż iemu [Panu Bogu] wſzytko/ ſtale porucżajwa Siebie y ſwe żałoſći/ na opiekę daywa RejJóz B7; przedſię wſzytko złe y dobre porucżay Bogu oycu ſwemu/ á wſzytko puſzcżay ná opiekę iego RejPos 104v.

»(od)dawać i poruczać« [szyk 2:1] (3): MetrKor 38/500; Cżemu tedy ſwoie dziecię z domu wypychaſz? tzemu ie Antykryſtowi porutzaſz y oddawaſz? KrowObr 149; RejPos 334.

»poruczać i zalecać« = deponere et commendare PolAnt (2): BudBib 2.Mach 9/25; A tobie przyiacielu miłą corkę ſwoię, Y dom ten, y tę trochę pieniędzy zákrytych [...] Poruczam y zálecam w oycowſką opiekę CiekPotr 12.

W przen (6):
Zwrot: »w ręce [czyje = boże] poruczać« (6): W ręce twe miły Pánye wſſytko porucżamy/ Rácż nas nędznych wyſłucháć co w tobye vfamy LubPs C3, H2; GrzegŚm 22 [idem] 49; W twoie ręce porucżam żywot ſwoy teſkliwy [In manus Tuas commendo spiritum meum Vulg Ps 30/6] KochPs 42 [przekład tego samego tekstu LubPs H2, GrzegŚm 22, 49]; ArtKanc D19v; [A Ieſus zawołáwſzy wielkiem głoſem rzekł/ Oicze/ wręce twoie poruczám (marg) położę abo poruczę (–) ducha moiego [in manus tuas commendabo spiritum meum] MurzNT Luc 23/46 (Linde)] [przekład tego samego tekstu ArtKanc].
a. Powierzać zadanie, funkcję, urząd itp.; committere Vulg, Modrz, Calep, JanStat, JanPrzyw, Cn; dare alicui negotium Modrz, Cn (48): Krol porucża Iozephowi wſzytki ſprawy ſwoie. RejJóz L, L; Szukay kxązęcia ktorego Czo mu wiele poruczano A iaſniego nauczano. RejKup b6v, b5v; zbor álbo zgromádzenye káżde w myeſcyech y we wſyach nyektorym myędzy ſobą przez wkłádánye rąk to [kapłaństwo] porucza. KromRozm III I4v, M3; RejZwierz 10; OrzQuin D2; [sprawca domu] przełożeńſzemu ſłudze/ porucża ſpráwy á opátrznośći domu ſwego. RejPos 280v, 118v, 241, 301, 318, 347; RejZwierc 125; SkarJedn 51; Izaż niewiętſza rzecz ieſt bydź królem? A czemuż ták naiwysſzé dignitárſtwo extraneis poruczáią. SarnStat 18, 18; SkarKazSej 694b.

cum inf (9): Diar 50; Porucżam tho potym komu inſzemu młodſzemu piſáć zá gotowym podánim drogi/ gdyż iuż moie látá s kloby wychodzą BielKron 476, 444v; Azaſz ták Pan Moiżeſzowi roſkázował gdy mu porucżał ſędzie y vrzędniki ſtánowić miedzy ludem ſwoim? RejZwierc 70v, 248v; GórnRozm Hv [2 r.]; Woiewodóm to opátrzyć poruczamy. SarnStat 946; Kośćioł ſwoy przez Sálomoná zbudowány/ á potym przez Pogáńſtwo ſpuſtoſzony/ iemu nápráwiáć porucża. PowodPr 14.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (5); aby (8), zaimek względny (1)] (9): Potim to wam porvczami abisczie spoſlem Czeſſarza Thvr. [...] o krzidwdi oktore yeſt knam poſlan vgadzaly LibLeg 11/81; DiarDop 107; RejPos 211, 302v, 318, 347; RejZwierc 36; Bo ponieważ w poſpolſtwie potrzebá záwżdy mądrośći/ powagi y ſtátecżnośći/ przeto porucżano to cżelnieyſzym oſobam ná to obránem/ Tribunis [...]/ áby śię przećiwko wynálazkom Pánow Rad opieráli ModrzBaz 24; SarnStat 1236.

W charakterystycznych połączeniach: poruczać dygnitarstwo (2), opatrzności domu, poselstwo (2), powinność, rząd, sprawy (3), zamki (twirdze) [tj. zarząd nad nimi] (2), zwirzchność; poruczać wiele; poruczać apostołom (2), bratu, cudzym, czelniejszym osobam, człowiekowi, młodszemu, posłom, słudze, starszym nad pospolstwem, szafarzom, tribunis, wiernym słuchaczom słowa, wojewodom.

Zwroty: »poruczać szafarstwo« (2): [Pan] też tu tobye porucża ſzáfárſtwo ná opatrzenie tłuſzcż/ ktorzy [...]/ ſłucháią głoſu iego. RejPos 186, 183v.

»poruczać urząd« = committere magistratum (a. munus) Vulg, Modrz [szyk zmienny] (3): Tu iuż Iozeph wziąwſzi porucżeńſtwo od krola Faraona moui ku ſwym przyiacielom ku Podcżaſzemu y ku Wieżnemu/ porucżaiąc ym vrzędy. RejJóz L2; Leop 1.Mach 8/16; Záprawdę niechby nikomu tego vrzędu nieporucżano/ iedno temu/ ktoryby powagą/ náuką/ doświádcżeniem rzecży/ y zwierzchnośćią przed inſzemi wiele miał. ModrzBaz 132.

Szereg: »poruczać, (i) zwierzać sie« [szyk 1:1] (2): á tym poſłom iuż czoby ſámi ſpráwowáć mieli to im poruczáią/ tego ſie zwierzáią á zową ie [...] ſtrożmi Rzczypoſpolitey. RejZwierc 36, 41.
α. O nauce, słowach, prawach: Przekazywać (5): naſſy poſłowie Bywayą beſpieċznj w mowie A wſyczy ſię domyſláyą Wieczey njż ym poruċzayą RejKup t5; ſlowá moie: y práwá moię ktorem porucżał ſlugam moim Prorokom/ y zaſz nie záchwyćili oycow wáſzych? Leop Zach 1/6; A ty rzecży ktoreś ſłyſzał odemnie miedzy wielą ſwiádkow/ porucżay wiernym ludźiam/ ktorzy też będą godni náuczániu inſzych. BibRadz 2.Tim 2/2; WujJud 41v; WujNT 1.Tim 1/18.
b. Obdarzać, nadawać (3): A thu obácż iákie to ſtolice/ á iákie to máyeſtaty/ á iákie to kátedry porucżáć im racżył. RejPos 319.

poruczać ku komu (1): czi wsitczi ktorzi prawa nie othpowiedne maia [...] przed vowoda [lege: wojewodę] i vicesgerenta maia bicz poziwani ktoremu vicesgerenthowi i voiewodzie mi auctoritatem swą poruczami ku thakowim sandziom ZapWar 1550 nr 2646.

cum inf (1): bo nie doſyćći ná tym [...] ćichemu iż mu ſzyrokość zyemie poſieść porucżaſz RejPos 266.

2. Zwracać uwagę, zalecać, oddawać pod osąd [w tym: co komu, czemu (34)] (35): Porucżam to [zarzuty Młodości przeciw ludziom starym] miſtrzowi kárnośći/ Ktory ſądzi młodych ludzi złośći BielKom E2v, E5; RejZwierc 187.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (8); zaimek pytajny (6), zaimek względny (2), aby (1)] (9): LibLeg 11 /43; To ia káżdego rozmyſlániu porucżam iáko ma rozeznáć páſterzá thym Duchem ſwiętym ozdobionego RejAp 35; To iuż ia rozumowi twemu porucżam przy cżim rádſzey zoſtáć maſz. RejAp 37v; To iuż twemu rozmyſlániu porucżam/ ná ktoreybyś ſtronie ná on cżás rádſzey ſtánął RejPos 261v, 3, 89v; RejZwierc 199, 179; SkarŻyw 444.

W charakterystycznych połączeniach: poruczać pamięci, wierze (3); poruczać osobliwie, pilnie.

Zwroty: »(o)baczeniu, uważaniu, do baczenia [czyjego] poruczać; bacznemu poruczać« [szyk zmienny] (5:1:1;1): LibLeg 11/43, 188; To ia wſzytko porucżam do bacżenia twego RejWiz 194v, A3v; A my iáko ſie w tym záchowywamy/ to káżdego obacżeniu y pámięći porucżam. RejPos 71, 3; MycPrz II Av; Co iuſz wſzyſtko porutzam káżdemu bátznemu/ Kto ieſt dobra żądosćiw temu gniazdu ſwemu. WierKróc A4.

»rozmyślaniu (a. rozumowi, a. rozeznaniu itp.) na rozeznanie, [komu] na rozmyślanie poruczać« [szyk zmienny] (26:2:1): y to yeſcze livdzie naſchi livdziem Thureczkym powiedą [!] czo sye ym bedzie wydzialo na ten czas lepszego y potrzebnieyſzego bo mi to ych roſtropnoſczy y rozvmowy poruczami LibLeg 11/29, 10/71, 11/27v, 43; Ná tho gdy ſie Wielmożność twa ſłuſznie rozmyſliſz/ coś zá to powinowát/ to iuż ia twemu bacżeniu/ kthorym Pan Bog niepodle W. M. oſobę ozdobić racżył/ ná rozeznánie porucżam. RejWiz A3v; RejZwierz A3; Możeć to być powieść zmyſloną od Poetow/ ále w ſobie ma wielkie przykłády/ porucżam tho káżdemu na rozmyſlánie rozmáite. BielKron 49; RejAp BB7, 35, 37v, 143v, 180v [2 r.]; A thu ſie ſłużnie [!] rozmyſlić możeſz co s ſobą vcżynić maſz/ [...]. To ia thwemu nabożnemu rozmyſlániu porucżam. RejPos 267v, 57, 89v, 168, 261v, 342v, 350v, 357 [2 r.]; RejZwierc 68v, 179,187, 192v, 199; Co iuż ia roſądkowi káżdego porucżam/ był liby nam s pożytkiem [!] Pan s poyśrzodká wźięty. MycPrz II B4v; SkarŻyw 444.

Szereg: »przypuszczać i poruczać« (1): Co iż w thobye znam/ iż ſie z młodośći ſwey tákiemi/ iákye twemu vcżćiwemu ſtanowi należą/ rzecżámi y poſthępki báwiſz/ ná rozeznánie przypuſzcżam y porucżam/ życżącći [...] RejZwierz A3.
3. Wydawać polecenie, nakazywać, rozkazywać; mandare Mącz; admandare Calep; committere JanStat [w tym: komu (8), co (7)] (10): Mando, Roskázuyę/ Poliecam/ Porucżam. Mącz 206b; Pátrzayże co tu Pan záſię Moiżeſzowi w oneyże figurze onegoż báránká ſtárego zakonu porucżáć racży/ gdy mu roſkázowáć racży/ áby go żadny cudzozyemieć [...] nie pożywał RejPos 158v; Calep 25a; przetoż kłámáli mowiąc: Bog mię poſłał/ y Bog mi to á to mowić kazał/ á P. Bog im nic nie poruczał. SkarKaz 241a.

cum inf (1): A Ieſli pozwány [...] ſtánąwſzy ná Roku przypowieſczonym ku doſyć vczyniéniu przałby/ iż nie poruczał Roku odkłádác onému ſzláchćicowi/ tedy [...] będźie miał przyśiądz SarnStat 825.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): Tedy Papież Mikołay poſłał do Cárogrodu poſły ſwoie/ Roáldá y Zácháryaſzá/ to im tylo porucżáiąc/ áby Phociuſzá zá Laiká mieli SkarJedn 214.

W charakterystycznych połączeniach: poruczać miłosierne uczynki, wolą swą.

Szereg: »poruczać a rozkazować« [szyk 3:1] (4): Pan ſrodze wolą ſwą twirdzić á ludowi ſwemu porucżáć á roſkázowáć racżył RejPos 343, 170v, 229 [2 r.].

Synonimy: 1. dawać, oddawać, polecać, porączać, powierzać, spuszczać, zalecać, zwierzać się; 2. polecać, 3. nakazować, polecać, rozkazować.

Formacje współrdzenne: zaruczać; poruczyć, poruczyć się, przyporuczyć; poruczować.

Cf PORUCZANIE, PORUCZANY

MC