[zaloguj się]

10. Formy supletywne.

a. Rzeczowniki.

Formy supletywne rzeczownika, np.

bratbracia,
ksiądzksięża,
człowiek ludzie,
dziecię dzieci
uważamy za odrębne jednostki leksykalne i opracowujemy w dwu różnych artykułach hasłowych.


b. Stopniowanie i czasowniki.

Nieregularne formy stopniowania przymiotników i przysłówków, np.

dobry : lepszy,
mało : mniej,
oraz czasownikowe formy supletywne, np.
pojdzie : poszedł,
uważamy za części paradygmatu jednej jednostki leksykalnej i opracowujemy w jednym artykule hasłowym.
Od formy supletywnej stopnia wyższego dajemy odsyłacz.