[zaloguj się]

9. Odmianki słowotwórcze.

Odmianki słowotwórcze uważamy w zasadzie za różne jednostki leksykalne. Oprócz wypadków oczywistych za odrębne hasła uważamy też pary przymiotników typu

przykwaśny i przykwaśniejszy.


a. Wyjątki.

Do wyjątków redagowanych łącznie należą następujące wypadki:

aa. Przy niektórych wspólnych formach gramatycznych.

Odmianki słowotwórcze wyrazów, posiadające niektóre formy gramatyczne wspólne lub trudne do odróżnienia, jak:
pewne czasowniki na -eć: -ić (ewentualnie -ać), np.

dzierżeć : dzierżyć : dzierżać,
o ile w materiale występują formy urobione od tematu praes, gdyż temat ten jest wspólny dla wszystkich odmianek;
zaimek wszystek:
wszytek : wszyciek
ze względu na N pl wszyscy;
niektóre przymiotniki twardo- lub miękkotematowe ze względu na N pl m pers -i;
synonimiczne rzeczowniki różnych rodzajów, np.
biodro : biodra,
szata : szat
ze względu na zbieżność niektórych form fleksyjnych;
niektóre rzeczowniki jednostkowe i zbiorowe, np.
kamień : kamienie,
ze względu na identyczność niektórych form fleksyjnych albo niemożność ich odróżnienia w zabytkach niekreskujących, np.
sg n kamienié : N pl kamienie.


bb. Zrosty i złożenia.

Synonimiczne zrosty i złożenia, np.

biała głowa : białogłowa,
swawola : swowola.


cc. Ich derywaty.

Derywaty zrostów i złożeń, różniące się od siebie samogłoską spójki, np.

wielkinocny : wielkanocny : wielkonocny.


dd. Spójniki.

Odmianki słowotwórcze spójników, w których nie stwierdzamy żadnych różnic znaczeniowych ani też widocznych różnic w procentowym rozkładzie wariantów między poszczególne funkcje, np.

albo : abo,
abowiem : albowiem,
choć : chocia : chociaj.
Osobno jednak redagujemy (gromadząc z kolei odmianki typu poprzednio wymienionego) te warianty, które różnią się dodaniem do tematu partykuły lub jej postacią, np.
aboli,
abociem,
abojem,
chociać : choćci : chociajci,
chociaż : chociajże : choćże : chociaże.


ee. Przysłówki.

Przysłówki występujące w postaci skróconej i nie skróconej, np.

dziś : dzisiaj : dzisiaś,
tam : tamo.
Przysłówki na -o i -e w zasadzie są odrębnymi hasłami. Wystąpienie w materiale stopni wyższych może jednak decydować o połączeniu ich w jedno hasło. Dzieje się tak wówczas, gdy co najmniej jedno użycie comp lub sup nie da się jednoznacznie zrekonstruować na podstawie stanu panującego w danym tekście (tj. gdy w tekście brak stopnia równego lub gdy stopień równy jest zaświadczony w obu odmiankach).