[zaloguj się]

14. Wtórne funkcje form fleksyjnych.

Form fleksyjnych pełniących wtórnie funkcje przysłówków, wykrzykników itp. nie uważamy za samodzielne jednostki leksykalne i opracowujemy je w artykułach poświęconych odpowiednim wyrazom podstawowym, np.

czasem pod CZAS,
ratunku pod RATUNK.

Wyjątek stanowią spójniki pochodzenia zaimkowego, np.
czem,
im,
wyraz wiere
oraz przysłówki typu przybielszym.


a. Wyrazy typu „biczowe”.

Formy pochodzenia przymiotnikowego oznaczające różne rodzaje danin itp. opracowujemy pod hasłem przymiotnika. Jedynie w wypadku, gdy podstawowy przymiotnik nie występuje u nas, dajemy hasło rzeczownikowe, np.

GĘŚLARSKIE sb n.