[zaloguj się]

271. Zakres podawania synonimów.

W liście synonimów umieszczamy tylko odpowiedniki jednowyrazowe lub zestawienia (te zwłaszcza w dziedzinie terminologii specjalnej); odpowiedników o charakterze objaśnień lub definicji nie uwzględniamy.

a. Względy znaczeniowe.

Synonimy powinny być całkowicie obustronnie wymienne pod względem znaczeniowym. Nie należy więc umieszczać w tej liście wyrazów węższych zakresowo (i odwrotnie) lub nieco zróżnicowanych pod względem treści szczegółowych, np.:

dom: chałupa, kamienica;
huta zakład przerabiający różne metale’: hamer huta żelaza
itp.
Bardzo ostrożnym pod tym względem należy być zwłaszcza w odniesieniu do realiów i konkretów.
Są natomiast synonimami w naszym pojęciu wyrazy zróżnicowane odcieniem stylistycznym, np.:
ubogi: gołoszyjca;
głupiec: pień, woł.

b. Kryteria formalne.

Formalnie synonimy powinny spełniać warunek współfunkcyjności strukturalno-gramatycznej. Tak więc przypisujemy sobie nawzajem albo tylko wyrazy deminutywne, albo tylko augmentatywne, albo tylko pod tym względem nienacechowane. Traktujemy jednak jako synonimy takie pary wyrazów, z których jeden jest tylko formalnie, a nie funkcyjnie deminutywny, np.:

gnus: gnoj, gnojek.
Mogą być również wzajemnie synonimami wyrazy o genetycznie różnych kategoriach gramatycznych, jeżeli w którymś z nich nastąpiło przesunięcie funkcji, np. rzeczownik i przymiotnik (s.v. GŁUPI: dureń, gołoguz, nieuk), przysłówek i wyrażenie przyimkowe lub rzeczownik. (Por. przykłady w 272.)
Do czasowników i imiesłowów podajemy synonimy tylko w tym samym aspekcie, a dla iteratywów tylko inne iteratywa. O ile synonim czasownikowy posiada swój wariant słowotwórczy (np. czasowniki na -ować : -awać), podajemy tylko postać częstszą.