[zaloguj się]

BIEGAĆ (398) vb impf

e oraz a jasne.

Fleksja
inf biegać
indicativus
praes
sg pl
1 biegåm biegåmy
2 biegåsz biegåcie
3 biegå biegają
praet
sg pl
1 m -em, -m biegåł m pers -chmy biegali
2 m -eś biegåł m pers
f biegałaś m an
3 m biegåł m pers biegali
f biegała m an
n biegało subst biegały
fut
sg pl
2 m będziesz biegåł, biegać będziesz m pers
3 m będzie biegåł m pers będą biegać, biegać będą, będą biegać, będą biegać, biegać będą
f będzie biegała m an biegać będą
n subst będą biegały, będą biegać, biegać będą
imperativus
sg pl
1 biegåj biegåjmy
2 biegåjcie
3 niech biegają
conditionalis
sg pl
1 m bym biegåł, bych biegåł m pers bychmy biegali, byśmy biegali, bychmy biegali, bychmy biegali, byśmy biegali
f bych biegała m an
2 m byś biegåł m pers byście biegali
3 m by biegåł m pers by biegali
n subst by biegały
con praet
sg
3 m by biegåł był

inf biegać (64).praes 1 sg biegåm (10); -åm (5), -(a)m (5).2 sg biegåsz (5).3 sg biegå (59); -å (54), -(a) (5).1 pl biegåmy (11); -åmy (10), -(a)my (1).2 pl biegåcie (5); -åcie (4), -acie (1); -åcie RejPos, -åcie : -acie KrowObr (3 : 1).3 pl biegają (65); -ają (52), -åją (3), -(a)ją (10); -ają : -åją KrowObr (3 : 2), ModrzBaz (2 : 1).praet 1 sg m -em, -m biegåł (2).2 sg m -eś biegåł (1). f biegałaś (3).3 sg m biegåł (16). f biegała (3). n biegało (2).1 pl m pers -chmy biegali (1).3 pl m pers biegali (12). subst biegały (5).fut 2 sg m będziesz biegåł (1) BibRadz, biegać będziesz (1) OrzJan.3 sg m będzie biegåł (2). f będzie biegała (1).3 pl m pers będą biegać (7), biegać będą (1); będą biegać LibLeg, KrowObr, BibRadz, RejAp, RejPos; będą biegać : biegać będą BudBib (2 : 1). m an biegać będą (1). subst będą biegały (1), będą biegać (1), biegać będą (1) RejPos (1:1:1).imp sg biegåj (29); -åj (26), -aj (1) Leop, -(a)j (2).1 pl biegåjmy (1).2 pl biegåjcie (4); -åjcie (2), -(a)jcie (2).3 pl niech biegają (1).con 1 sg m bym biegåł (1) WujNT, bych biegåł (1) BierEz. f bych biegała (1).2 sg m byś biegåł (2).3 sg m by biegåł (2).1 pl m pers bychmy biegali (4), byśmy biegali (1); bychmy biegali RejKup (2); bychmy biegali : byśmy biegali RejPos (2 : 4).2 pl m pers byście biegali (1).3 pl m pers by biegali (8). subst by biegały (2).con praet 3 sg m by biegåł był (1).part praes act biegając (57).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. W znaczeniu właściwym: szybko posuwać się naprzód przy pomocy nóg, także ogólniej o szybkim ruchu istot żywych posuwających się bez udziału nóg; prędko chodzić, pędzić, gonić; krzątać się; concursare, cursitare Mącz, Cn; cursare Calep, Cn; currere, discurrere, volitare Mącz (294): Záiąc śię niegdy z żołwiá śmiał/ Iákoby nierychło biegał BierEz L3v; Bo gdyć było ieść potrzebá/ Biegáłáś do mego chlebá: Iednákeś ſzkodę dziáłáłá/ O moię przyiaźń niedbáłá. BierEz N4, B3, L3, L3v, N2, Ov (15); Nie z Iudáſſem/ ktorytz nie ſpij ale po mieſcie Ieruzalem biegá/ żydy ku mému ięciu zgromadzá. OpecŻyw 98v, 29v, 109v; granie rozmagite grać/ kregle, y inſze gry/ przy ktorich trzeba biegać. FalZioł V 65, IV 10a, 18a; BielŻyw 92; [ony zwierzęta] tedy biegaią od tey ſtrony do oney, tak długo/ aże ſie bieganiem ſpraczuią MiechGlab 24; A gdy nieznaydą łáſki twey nielza iedno muſſą biegáiąc ſſukáć iako głodni pſi pokármu ſobie RejPs 87, 86v; Theſz powyada yſch ſkriſthkową do ſadu byegall [...] na vczinek czielieſzni LibMal 1547/132v, 1543/67v; RejJóz 66v; Iedni biegaia do koni Drugy ſie do ſkrzinie lomi. RejKup c3; Byegay ale mile Chłopię Iż wzdy czem duſſą zakropię. RejKup f5v, b8v, c3v, e5, o5 (13); yáko ſie wtem prácuye/ yáko wyele pyecżołuye/ myſli/ nye doſypya/ byega/ yeździ GliczKsiąż N3v; LubPs X6; [Rzecznik musi] od iednego Sędźiego do drugiego biegáć GroicPorz f; iuż day chłopie kury/ [...] Dayże owies day ſiáno/ á biegay po piwo RejWiz 172v, 24v, 42, 64, 65, 72v (10); Dni moie prętſze były niżli ten co zliſty biega Leop Iob 9/25; RejFig Aav [2 r.], Aa6, A6v, Bb2, Bb7; RejZwierz 19, 29; BibRadz 3.Reg 22/25, Am 6/12; Gdy Philip Oćiec Alexándrow/ v Cheroney Attyki był poráźił/ z wielką rádośćią kleſkcąc rękámi/ po woyſce biegáiąc wołał OrzRozm Q3; Ták był prętki iż rowno biegał s ſtrzałą z ręku álbo z łuku wypuſzcżoną BielKron 129v, 419v; KwiatKsiąż M3; Mącz 60c, 73d [2 r.], 74b, 82b, 473d; SienLek 83v, 187 [2 r.]; RejAp 113v; HistRzym 24v; á kto ná ſtrzeſze/ nie biegay do domu ábyś czo odnioſł z niego RejPos 259v, 5v, 6v, 222v, 235v, 342 [2 r.] (14); Tákież rybecżki około wędki igráią/ biegáią/ á ona ſie im nadobnie błyſzcży RejZwierc 72v; Abowiem y márynarz ſtáry á bywáły/ co v rudlá [...] ſtoi [...] dáleko ieſth potrzebnieyſzy niżli owi co po powroziech biegáią RejZwierc 163v, 32v, 72v, 90v, 106v, 185v (22); BielSpr 38v; WujJudConf 146v; (iáko) wielbłądzicá prętka (ieſteś) która biega drogami ſwemi. BudBib ler 2/23, 1.Reg 8/11, Ier 2/24; ModrzBaz 54v, 110v; O iáko biegał Iozeph [...] po vlicách y drogách/ pytáiąc ſkárbu y ſercá ſwego. SkarŻyw 244, 51, 202 [2 r.], 508, 572; MWilkHist H4v; ReszPrz 102, 106; GostGosp 124; Y po zmartwychwſtániu/ poſpołu z Piotrem biegał do grobu/ ále Ian vprzedził. WujNT 299; W tymże polu/ w tych ſzańcách/ gdźie iedno ſię bili/ Nie dáleko biegáiąc/ ichże zbożem żyli KmitaSpit B, C4v.

biegać za kim, za czym (14): RejWiz 47, 79, 101v; RejZwierz 64v; Mącz 60c; RejAp 189, 199; RejPos 115; tedy ieſt podobien ku owey nádęthey pile/ czo ſie tłucże od ſciány do ſciány kiedy zá nią ſzaleńcy biegáią. RejZwierc 143, 21v, 106v; PaprPan E4; A ono dziećię zá nim biegáło y wołáło: tátá tátá/ gdy cżego potrzebowáło. SkarŻyw 184; KochPieś 33; OrzJan 53.

Przysłowia: Boć mu wnet za piorkiem biegać RejJóz D5.

(ale iuż nie w cżás/ obieśiwſzy po ortel biegáć) CzechEp 122.

z mieſtcza na mieſtcze biega iakoby pokrzywami parzył FalZioł III 33a.

Zwroty: »biegać kąt od kąta«: ZbylPrzyg A4 cf »biegać jako padalec«.

»jako źle ujeżdżony koń biegać«: ZawJeft 5 cf »oślep biegać «.

»by lew srogi biegać«: A Menelaus to tam, to ſam by lew ſrogi biegał, patrząc, gdzie przypadł Paris prędkonogi KochMon 35.

»z miestca na miestce biegać« (2): Niewiaſta [...] z mieſtcza na mieſtcze biega FalZioł V 17b, III 33a. Cf Przysłowia.

»oślep biegać«: Iáko źle vieżdżony koń/ ieźdzcá nieczuiąc/ Oślep biega ſzalenie nic ſye nie hámuiąc ZawJeft 5.

»biegać jako padalec«: Biega iáko pádálec/ kąt od kątá Páni ZbylPrzyg A4.

»biegać by (jako) szalony (bezrozumny, szalenie)« [szyk zmienny] (9): OpecŻyw 193v; RejWiz 190v; BielKron 152, 249v; Mącz 505d; RejZwierc 106v; ktorzy [czerncy] po rynkách Cárogrockich biegáiąc iáko bez rozumni/ Oyce ony S. y Zbor ich potępili/ y ná Láćinniki wołali SkarJedn 320; SkarŻyw [197], 535; ZawJeft 5. Cf »oślep biegać«.

»tam i sam biegać« (3): OpecŻyw 40v; Mącz 203c; KochMon 35. Cf »by lew srogi biegać«, »biegać by wściekły«.

»z wiatry w zawod biegać«: Ach nieboże/ toś ty mógł z wiátry wzawód biegáć A niemógłeś nieſczęſnéy śmierći ſię wybiegáć. KochFr 127.

»w(o)koło biegać« (2): Mącz 267c; vpuśćili koniá/ zá ktorym biegáiąc wkoło chwytháiąc go/ obeyźrzeli moc y położenie woyſká wſzyſtkiego BielSpr 37v.

»biegać (co) wskok (skokiem)« [szyk zmienny] (4): Biegay ty chłopcże czo rychlej skokiem po czeklarze RejJóz H6v; GroicPorz aa4v; CiekPotr 40, 83.

»biegać by wściekły«: Maenas Szaloná álbo wśćiekłá niewiáſtá świętá Bachuſowe obchodząc/ y tám y ſám biega by wſciekła. Mącz 203c.

W przen (22): bo do Nieba Nie tak czeſto biegacz trzeba Kłuczmy brzekacz a od mykać A ſczemes tu prziſſedł pitać RejKup y4v, x5v; Zá tym ſzalonym ciáłem ſwowolnie biegáiąc/ Nie inácżey ná wioſnę iáko Márcá záiąc. RejWiz 79, 47, 101v; Biegay zá naſtołkámi/ á polewki chwatay/ A iáko kędy możeſz/ ták ſwe ſzcżęſcie łatay. RejZwierz 64v; BibRadz Ier 3/13; RejAp 57, 199; RejPos 115; RejZwierc 21v, 114; BudBib Ier 3/13; záprzenie ſie ſamego ſiebie/ [...] wſzytek práwie żywot Chriſtiáńſki w ſobie zámyka: gdyż pocżąwſzy od wnętrza/ [...] áż y ná ſkorę wybiega/ [...] á potym [...] po inſzych powinowátych/ [...] biega CzechRozm 226v; PaprPan E4; Niech mię wilcy nie ſłucháią/ Láſy zá mną nie biegáią. KochPieś 33; LatHar 191.

biegać z kim, z czym (4): BibRadz Ier 3/13; RejZwierc 21v; LatHar 191; ná ich wdowy ktore po kiládźieśiąt tyśięcy intraty poſpolitych dobr máią/ y od mężá do mężá z nimi biegáią. SkarKazSej 693b.

Zwrot: »(pustopas) jako bydło biegać«: áby [omylne czasy] puſtopás iáko bydło wieſieni wolno nie biegáły RejZwierc 115v.
a. Brać udział w biegach (także na koniu); currere stadium Cn (18): Liſzká kreſę zámierzyłá/ Bo w tych rzecżach biegła byłá: Dáłá cżás áby biegáli BierEz L3v.

biegać czym: Albo by oná ſzkápá co ią biegáć máią/ Aby zawod wygráłá/ głodno ią chowáią. RejWiz 191.

biegać na czym (2): Mącz 85a; Hippodromus ‒ Szranki w ktorich na koniach biegaią. Calep 483b.

biegać z kim: Sktorymim w ten cżás biegał wypuſzcżáć niechćieli/ Záras z mieyſcá przeto zá wygráne wźięli. CzahTr C3v.

Zwroty: »na cylu biegać«: Mącz 85a. Cf »(w) zawod biegać«.

»(od kresu) do kresu biegać« (2): krotofile ſpráwiáli rozmáite/ thák dziewki iáko chłopiętá do kreſu biegáiąc/ zapáſy chodząc BielKron 272v; CzechEp 167.

»do kwintany biegać«: iż Włoſzy máią tę ſławę iákoby byli dobremi iezdcy [...] ktemu też iákoby do qwintany/ do pierſcienia naylepiey biegáć mieli GórnDworz E3.

»do pierścienia biegać«: GórnDworz E3 cf »do kwintany biegać«.

»(w) zawod (na zawodzie) biegać« (9): Rzekł mu żołw/ możeſz ſkoſztowáć/ Chceſzli zemną wzawod biegáć. BierEz L3v; K2v; Leop YY4v; BibRadz 1.Cor 9/24, 95v marg; Diaulos, Certamen vel Cursus, Zawod/ cyl na ktorym biegáyą/ álbo ná oſtre gonya [!] Mącz 85a, 6b; Potym ná nim [na koniu] w zawod biegay áżé ſye zápoći SienLek 168v; BudNT 1.Cor 9/24; WujNT 1.Cor 9/24.

W przen (1): iż ći ktorzy w zawod biegáią/ ácz więc wſzyścy bieżą/ ále przećię ieden zakład bierze? Tákże biegayćie ábyśćie otrzymáli. WujNT 1.Cor 9/24.
b. Tułać się, błąkać się, wędrować; także pogardliwie : włóczyć się, wałęsać się; w polemikach innowierczych peiorat: chodzić na uroczystości religijne, pielgrzymować; conicere se in curriculum, cursare huc atque illuc, vagari Mącz.; discurrere Calag; concursare, divagari, palari Calep (97): aż gdy z miaſtecżka do miaſtecżka biegaiątz [Jezus Krystus] kázál grzeſſnych ſſukaiątz/ niemotzné vzdráwiaiątz OpecŻyw 35v; á ſierotámi áby zoſtáły dzieći iego y wdową żoná iego/ biegáiąc miedzy ludzmi á żebrząc pożywienia ſwego. RejPs 163; Obras Cżęſtochowſki/ do ktorego ſie obiecuiećie y ſkielkádzieſiąt mil kożdego roku biegáćie KrowObr 113, 72v, 111v, 113, 183v, 239v (13); RejWiz 41, 82v; RejFig Cc7; RejZwierz 30; żebrakom zábronił biegáć/ ále ſzpytale ktemu nádał. BielKron 221; Conicere se in curriculum, Począć biegáć/ wędrowáć. Mącz 74a; złoſniku/ co nácżyniwſzy wiele złego biegaſz po koſcielech/ biegaſz do grobow RejAp 154, 19v, 25v [2 r.], 40, 64, 101v (14); RejPos 6, 71, 130, 144v, 244v, 306; RejZwierc 67, 179; á co zá pożytek owych máſzkárnikow/ ktorzi gdy niechcą áby ie poznano/ biegáią po vlicách y poprzecznicách: ná cudze domy náchodzą ModrzBaz 36; SkarŻyw 473; Calep 335a; SarnStat 1306.

biegać z czym (8): Zyołá ſwięcą y ſwiece/ chodzą po kolędzye/ Z wodą ſwiętą y s ſolą też biegáią wſzędzye. RejWiz 181, 60v; RejAp 118v, 180; biegáią s poſelſtwy twemi/ ktorycheś im thy nigdy nie porucżał. RejPos 241, 225v, 305; RejZwierc 111v.

biegać za kim, za czym (4): á niżli náſtáwiawſzy świecżek á wywieśiwſzy chorągiewkę cáłą noc zá bębnem á zá piſzcżáłką biegáć. RejPos 350v; Y nie lepieyże mnie było ſwego doględáć á ſpokoynego żywotá vżywác? niż ták iáko gonna máśſiá zá dworem biegáć? RejZwierc 158v, 124, 244v.

Zwroty: »biegać po kolędzie«: Nie dáyże iey prożnowáć/ niechay ſzyie/ przędzye/ Lepyey niż po vlicach byega po kolędzye. RejWiz 60v.

»po odpuściech (na odpusty) biegać« [szyk zmienny] (4): RejKup k4; ktore ſą vtzynki Dijabelſkie od Antykryſtá ſlugi iego zmyſlone: Iáko ieſt/ ná odpuſty biegáć KrowObr 61; RejPos 235v, 298v.

»biegać po światu (po świecie)« [szyk zmienny] (10): RejKup k7v, r8; owſzemby [żebrak] wolał pſy draźniąc biegáć po ſwiátu. RejPos 146v, 119v, 144, 146v, 163v, 325v; RejZwierc 160v; SkarŻyw 536. Cf »biegać, latać«.

»biegać (i) tam i sam (owdzie)« [szyk zmienny] (7): Vagor, Błąkam tułam ſie y tu y owdzie/ biegam y tám y ſám. Mącz 473c, 73d, 74b; Bo tho ieſt wielka nędzá wſzego doſyć máiąc/ A wżdy biegáć tám y ſám cżeſnych dobr chwytáiąc. HistLan E4v; Calag 281b; Calep 234b, 360a, 749a.

Szeregi: »biegać, latać« (2): nędzny cżłowiecże/ czo biegaſz/ co lathaſz po ſwiátu/ po rozmáitych kráinach/ ſzukáiąc obrázow/ ſłupow/ odpuſtow/ grobow RejPos 144, 146v.

»biegać a tułać się« (4): będą wołáć á krzycżeć [...] biegáiąc á tułáiąc ſie/ á proſząc gor á <ſ>kał áby ie zákryły RejAp 97v; RejPos 6v [2 r.], 223.

W przen (11): RejAp 53v; Ddv; Nie woła też/ biegaycie po ſwiatu ſzukáiącz rozlicżnych rad/ pomocy/ y wymyſłow ſwiátá tego. RejPos 14; ábychmy ſie [...] nie dáli vnośić ledá wiátrom/ á ledá wymyſłom ſwiátá tego/ á nie biegáli ſzukáiącz Kryſthuſá Páná ſwego iáko błędnego á iáko bogá obcego RejPos 258v, 33v, 79v, 132v [2 r.]; RejZwierc 124, 262v; BudBib Dan 12/4.
2. Jechać, posuwać się, za pomocą środków lokomocji; agitare equum Mącz; gyrare equum Calag (19): RejWiz 68, 78; Leop Iudic 9/44; vbogyey niewieſcie/ Koniem ſyná rozráźił/ biegáiąc po mieſcie. RejZwierz 1v; BielSat L4; Biegáć prędko ná hárcu BielSjem 27.

biegać na czym (7): RejZwierz 102v; imprudenter agitat equum. ſzalenie biega ná koniu. Mącz 6b; SienLek 179v; RejZwierc 55v, 144v, 164; Calag 391a. Cf biegać za kim.

biegać z czym: RejZwierz 102v cf biegać za kim.

biegać za kim: Więc tu s kijem zá draby/ biega ná koniku RejZwierz 102v.

Zwrot: »oślep biegać«: A ieſliże tych Woiewodow ſzczodrobliwość thák nas zápala/ że zá ich bębny/ wſzyſcy ośleṕ z wielką chućią/ ná potrzebę biegamy OrzRozm N4v.
a. Udać się w drogę, w podróż (5): RejKup r7v; Zámknęłáby ſię też y onym drogá/ ktorzi aż do Rzymu/ ábo do inſzych niektorych kráin biegaią/ cżáſem dla málucżkich przycżyn/ á záwżdy zwielką ſzkodą y pieniędzy y obycżáiow. ModrzBaz 91; SkarŻyw 537; SarnStat 952.
Zwrot: »biegać za morze«: á nie trzebá zá morze biegáć po ony koſztowne ziołá RejPos 327v.
3. Uciekać, odbiegać, cofać się, odstępować; discurrere Vulg (21): BierEz L, O2v, O4; a zali ſyna twégo iedinego niemożeſs obronitz/ a zabitz przeciwnika iego/ niż tak z miloſcią iego w tzudzé ſtrony biegatz mámy OpecŻyw 28; Owaciem tam iakis cżłowiek około obu vphu naſzych chodzącz/ ſthraſznim głoſſem iął wolać, biegaycie biegaycie, ktorzy głos ſliſząc kxiądz Mieczſław od wojſka vciekł á zanim też ryczerſtwo pobiegło. MiechGlab 11; yedno yz snacz panowie Chrzeſczyansczi niechcza wyerzicz az czego boze vchoway bedą byegacz spanstw ſwich LibLeg 11/13; RejJóz F5; RejKup q7v; Leop Prov 6/3; RejZwierz 28 v; RejZwierc 116v, 181; SkarŻyw 244; Nápełni te ſtráchem/ niech z háńbą biegáią GrabowSet T4.
Przysłowie: biega iáko zátrwożona kozá kiedy ią wilk goni á z láſá ſie wyrwie. RejZwierc 143.
Zwrot: »z gardłem biegać«: muſił zgardłem z Biſkupſtwa i ſwego wſzyſtkiego biegać MurzHist E3.
W przen (4): Ale ſie też ty záſię vbierz ná to w drugą zbroię/ z rozumu á s cnothy vkowáną/ vźrzyſz żeć wnet biegáć omylnemu przyrodzeniu twemu. RejZwierc 148v; SkarJedn 334, 376; Lecz gdy od ſtrapionégo poćiechy biegáią GórnTroas 62.
4. (O ruchu różnych przedmiotów martwych, pojazdów, zjawisk fizycznych, części ciała itp.) poruszać się, zmieniać miejsce; krążyć, obiegać (22): Iuż moie ocży biegaią Snadz krwawe łży wylewaią RejJóz B4v, G5v; BibRadz Sap 3/7; Cżterzy bráćia ſą cżterzy koła ktore biegáią/ á nog żadnych niemáią HistRzym 25; y ſtrzały twoie biegáły. BudBib Ps 77/17 [76/18], Iob 37/21, Sap 3/7; CzechEp 306; KlonWor 3.

biegać czym: Tám żaglem roſpuſzczonym okręty biegáią KochPs 156.

Przysłowie: Tákći fortuná zártkim kołem biega, Kochánych mija, zániedbánych śięga. KlonKr Ev.
Frazy: »biega kula« = zwołuje się zebranie: NVż pánowie mieſzcżánie/ biegáłá tám kulá/ Bo pewnie będzye trzebá/ wypráwić do krolá. RejZwierz 102.

»kufel biega«: Gdy kufeł biega poſtołom RejKup o6v.

Zwroty: »biegać przez ręce« = przechodzić z rąk do rąk: Nie wiedney to będzie męce Biegáiąc przez dziwne ręce Popráwi więc kto kolnierzá Niżli doydzie do żołnierzá RejRozpr D4v.

»tam i sam biegać« (2): FalZioł V 31v; łyſkáwice tam y ſám biegáią Leop *B4v.

W przen (1): bo iuż thám biega leb iáko ná ſzrobach myſląc iákoby gdzie co záłápić/ álbo wyłupić/ álbo wyſzydzić/ álbo wylichwić/ álbo wykłámáć. RejZwierc 63v.
a. (O ruchu ciał niebieskich) Obiegać, krążyć (5): Mącz 13a; RejZwierc 171v; roſkázuiąc ſłońcu/ mieśiącowi/ y gwiazdom innym/ áby ku poſłudze przyſzłego páná ſwego cżłeká/ biegáć nie omięſzkáły SkarŻyw 258; KochPhaen 2, 9.
5. Przemijać, upływać w czasie (1):
Zwrot: »za dzwonem biegać«: Bo ácżći wſzytko iáko powiedáią z brzękiem dzwonowym przemija/ ále wżdy ſławá dobra nigdy zá dzwonem nie biega/ y długo potrwáć może. RejZwierc 161v.
6. Zabiegać, starać się, ubiegać się, trudzić się; sectari aliquem Cn (40): KromRozm II t2v [2 r.]; Leop *B2; ábyś ſie rozrádował iemu/ á biegał ſzukáiąc go w myſlach ſwoich RejPos 20v, A4v, 40, 106v, 167v, 190 (9); A ow záſię biega áby co gdzie wybiegał á iáko może nábył RejZwierc 105, 90, 105, 160v, 187v; WujNT Gal 2/2, Philipp 2/16; żebyſmy mieli pewny záwſze depozyt [...] ták iż czáſu potrzeby mielibychmy ſię do czego rzucić/ nie biegáiąc áni pożyczáiąc pieniędzy v nieżyczliwych ſąśiad VotSzl E2.

biegać czego (3): Toć táka gruntowna łáſká/ wziętym iednego hnet vcżyni/ bo iż iey cżłowiek nie zbytnie biega/ káżdi rozumie iż roſcie/ zá cznotą GórnDworz K8v; czo ſobie [Dworzanin] ták chytrze ſpoſobić muśi/ iżby ſie nie zdáło/ że tego biega/ á chcze być widzian GórnDworz N3v; A ty przedſię nie dufáiąc iemu/ ſzukaſz/ mácaſz/ á biegaſz/ ſkąd inąd wſpomożenia ſwego RejPos 345.

biegać około czego (3) : Boimy ſie też tych bezecnych wśi/ ktorechmy tu marnie potárgowáli/ á biegamy około nich z dziwnemi niebopożnoſciámi [!] á z dziwnemi wymyſły ſwiátá tego RejPos 159v, 334; CzechRozm 240v.

biegać do kogo, czego (2): którzy do Rzymu biegáiąc, beneficia kośćielné ſobie vpraſzáią SarnStat 526; Tácy byli zá Máchábeuſzow oni/ iáko ie piſmo zowie/ Viri niqui: ktorzy do obcych pánow biegáiąc/ woyſká ich ná oyczyznę przywodźili SkarKazSej 659a.

biegać o co: żądáli ſpráwiedliwości ná krolá aby z nowu o kroleſtwo biegáli/ gdyż go pierwey fálſzem wygrał. BielKron 341v.

biegać za kim, za czym (7): RejWiz 162; Ale zá cżymże biegamy? pátrzay/ oto biegamy zá ſwiátem á zá niewolniki iego RejPos 316v, 218v, 316v; ktorzy [ludzie] zá beneficyámi biegáią SkarŻyw 511; O byśćie tákie ſerce ku oyczyznie mieli/ á zá właſnemi pożytki domow ſwoich nie biegáli SkarKazSej 668a.

Zwrot: »jako ślepy biegać«: ty rzecży wſzytki márne á docżeśne/ zá ktoremi iáko ſlepi biegamy/ bárzo ſnádnie przypadáć będą. RejPos 219v.
a. Zabiegać, starać się o względy kobiet, bałamucić (3):

biegać za kim (3): iżći tho yeſt wyelki błąd á złosć zá byałemi głowámi biegáć/ onym w miłosći ſlużyć GliczKsiąż P2, P4; RejWiz 53v.

b. Wyznawać, być zwolennikiem (1):

biegać za kim: gdy ſie rozmáitych ſekt miedzy Izráelcżyki námnożyło było/ gdy iedni ſtárych Ofiárownikow ſwych náſládowáli: drudzy zá Fárizeuſzmi [...] biegáli CzechRozm 108v.

*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Curso ‒ Biegam. Calep 280a.

Synonimy : 1. bujać, chodzić, ciekać; b. błąkać się, gonić, latać, tułać się, wędrować; 3. uciekać, umykać się; 4. a. toczyć się; 5. przemijać; 6. a. chcieć, starać się; b. naśladować.

Formacje pochodne cf BIEŻEĆ.

Cf BIEGAJĄCY, BIEGANIE

ZZie