[zaloguj się]

BIEGUN (35) sb m

biegun (34), biegan (1) Calep.

e jasne a pochylone.

Fleksja
sg pl
N biegun biegunowie
G biegun(o)w
A bieguna bieguny
I biegun(e)m
L biegunach

sg N biegun (21).A bieguna (3).I biegun(e)m (3).pl N biegunowie (2).G biegun(o)w (1).A bieguny (4).L biegunach (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXIX w.

1. Tułacz, obieżyświat, bezdomny, włóczęga, koczownik; hultaj; wygnaniec, wędrowiec, pielgrzym; żebrak; vagus BartBydg, Mącz; concursator Mącz, Calep; discurrens, erraticus BartBydg; amplivagus, peregrinator, vagabundus Mącz; autolecythus Calep; ambulator et ambulatrix, circumvagus, erro, multivagus, omnivagus, vulgivagus Cn (14): Pelasgi, czigany, Graeci vel byegvn BartBydg 110, 165; y wzyęli ſiedḿdzeſiąt funtow ſrebrá [...] zá ktore znáymował łotry/ bieguny/ y puſte á vbogie ludzi/ s ktorymi ſzedł do Efrá/ á tam pobił wſzytkę ſiedḿdzyeſiąt brátow BielKron 50v; Vagabundus, idem quod Vagus, Tułáyąci/ tłukąci ſie y tu y owdzie/ Biegun. Mącz 473b, 8b, 74b, 291a; Autolecythus ‒ Hołłomek, hołtay, biegąn. Calep 118b, 235a; Wy Oycowie ſzpitálni ze złymi do kuny/ Hámuyćie piiánice/ karzćie to bieguny. Niechay nie záwieráią ręki miłośierney Cnotliwym/ y cżeladźi Chriſtuſowey wierney. KlonWor 51.
Zestawienie: »żebrak biegun«: O żebrakách biegunách. SarnStat 927 marg.
Szereg: »biegun i włoczęga«: Bowiem ſzpitale trawi nádáne dla godnych: Nie dla biegunow/ y nie dla włocżęgow głodnych. KlonWor 53.
a. Natręt, faktor, stręczyciel; zalotnik; ardelio BartBydg (2): BartBydg 13; (marg) Gámraći niepotrzebni. (‒) Poznáćći ią po ſierśći s poſtaw y po mowie/ Bowiem to więc wyćwicżą owi byegunowie/ Co ich owo by z Wilkiem wſzędy po kolędzye Byegáiąc w káżdym kącie záwżdy pełno będzye. RejWiz 60.
2. Goniec, posłaniec, posłaniec odnoszący listy; (servus) a pedibus Murm, BartBydg, Mącz; cursor, tabellarius, viator Mącz (12): Murm 177; BartBydg 11b; Tabellarium alicui subministrare, Náſtręczić komu poslá/ Bieguna/ Curſora. Mącz 222c; Tabellarius, Poſeł/ kurſor Biegun którego ślią s liſty/ liſtownik. Mącz 438a, 73d, 293d, 492b.
Przen: (w polemicznych pismach religijnych protestantów) obelż.: Propagator fałszywych poglądów religijnych (4): A tu ſie niech záwſtyda on biegun/ co biega po niebye y po ziemi z rozumki omylnymi ſwemi/ co o tych ſwiętich Oſobach/ álbo dziwniey rozumie/ álbo omylnym rozumem ſwym ludzi vwodzi RejAp 53v, 53v marg, Ddv.
Szereg: »posłaniec i biegun«: (marg) Szátan iáko nas kuśi. (‒) Cżáſem też ma poſłáńce y bieguny ſwoie/ ludźie złośliwe/ á oſobliwie Kácerze/ ktorzy śiedząc ná záráźliwey ſtolicy/ rozśiewáią złych náuk śmiertelne náśienia KuczbKat 425.
3. Zbieg; profugus PolAnt (6): Sługę niewolnego winien pan oſádźić [...] á ieſliby vćiekł/ tedy ten pan do ktorego przyidźie ma powiedźieć w náſzem dworze iż ma tákiego ſługę bieguná UstPraw Cv; á (tak) rzekł Iehu/ Ieſli (ná to) ieſt (marg) wła. duſzá wáſzá/ niech nie wychodzi vſzlec (ábo biegun) (‒) wola waſzá niech (że) nie wychodzi żaden zmiáſtá/ żeby ſzedł oznaymić w Izrahelu. BudBib 4. Reg 9/15; Rodźicow nie ma żaden Vrzędnik/ bez Páńſkiey woley/ ze wśi wypuſzcżáć: á bieguny záraz w łáncuch ſadzáć/ gdy ktory przyydźie GostGosp 14.
Szeregi: »tułak i biegun« (2): Otoś mię dziś wygnał z źiemie tey/ y zkryię ſię od oblicza twego/ będę tułakiem y biegunem [vagus et profugus] na ziemi/ á prziydźie ktemu iż ktho mię znaydźie/ zabije mię. BibRadz Gen 4/14, 4/12.

»zbieg i biegun«: Rzekł Pan k niemu [Kainowi] [...] Przeklęthym będzyeſz zbiegiem y biegunem ná zyemi. BielKron 3.

a. Poddany polski przebywający stale w Rzymie a mający beneficium w Polsce (1): PRzydáie ſie częſtokroć: iż Kortyzanowie y biegunowie do Rzymá duchowné opátrzenia/ któré przez poddáné náſzé z dóbr ich ku poćieſze przyiaciół żywiących y vmárłych ſą nádáné/ vpraſzáią SarnStat 173.
4. Biegacz, zawodnik w biegach, stadiodromos Mącz (2): Suche kolana znamio. cżłowieka mocznego, ſmiałego/ taiemnika chytrcza, y dobrego, bieguna. GlabGad P6v; Stadiodromos, Zawodnik/ curſor/ biegun/ wyśćigácz. Mącz 411d.
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): cursor, byegun, byegarz BartBydg 39.

Synonimy: 1. błękacz, hołomek, hultaj, kursor, pielgrzym, tułacz, tułak, wędrownik, włoczęga, wszędybył; a. gamrat; 2. goniec, kursor, listownik, poseł, posłaniec, wysłaniec; 3. uszlec, zbieg; 4. kursor, wyścigacz.

Cf BIEGACZ, BIEGARZ

ZZie