[zaloguj się]

ROZGNIEWAĆ SIĘ (364) vb pf

rozgniewać się (364), [rozniewać się].

sie (278), się (86).

o, e oraz a jasne.

Fleksja
inf rozgniewać się
praet
sg pl
1 m rozgniewåłem się, -m się rozgniewåł m pers
2 m rozgniewåłeś się, -ś się rozgniewåł m pers
3 m rozgniewåł się, rozniewåł się jest m pers rozgniewali się
f rozgniewała się m an
n subst rozgniewały się
plusq
sg
3 m był się rozgniewåł, rozgniewåł się był
f była się rozgniewała
imperativus
sg
2 rozgniewåj się
conditionalis
sg
1 m bych się rozgniewåł, bym się rozgniewåł
2 m byś się rozgniewåł
3 m by się rozgniewåł
n by się rozgniewało

inf rozgniewać się (11).fut 1 sg rozgniewåm się (4).2 sg rozgniewåsz się (3).3 sg rozgniewå się (17).2 pl rozgniewåcie się (2).3 pl rozgniewają się (4).praet 1 sg m rozgniewåłem się, -m się rozgniewåł (3).2 sg m rozgniewåłeś się, -ś się rozgniewåł (5).3 sg m rozgniewåł się (177), [rozniewåł się jest]. f rozgniewała się (13).3 pl m pers rozgniewali się (20). subst rozgniewały się (1).plusq 3 sg m był się rozgniewåł (8) BierEz, KrowObr, BibRadz (2), RejPos (2), RejZwierc, ModrzBaz, rozgniewåł się był (2) BudBib, CzechRozm. f była się rozgniewała (1).imp 2 sg rozgniewåj się (1).con 1 sg m bych się rozgniewåł (6), bym się rozgniewåł (1) Phil.2 sg m byś się rozgniewåł (1).3 sg m by się rozgniewåł (8). n by się rozgniewało (1).part praet act rozgniewåwszy się (75).

stp: rozgniewać się, ozniewać się, rozniewać się, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) XVIII w. s.v. rozgniewać.

Wpaść w gniew, stać się zagniewanym, rozzłościć się; irasci HistAl, Vulg, PolAnt, Modrz; animo commoveri Mącz; offensum a. periratum esse Modrz; exacerbescere, exardescere, excandescere (ira), ex ira erumpere Cn (364): Nie łay przyiacielowi twemu gdy ſye rozgnyewaſſ/ byś tego nyeżáłował gdy ſye ſnim z iednaſſ. March1 A4v [idem March3]; Nuż śię oná rozgniewáłá/ Gdy ty ſłowá vſłyſzáłá BierEz B4v, A2v, A3v, B4v, D, H (9); Vſlyſſáwſſy to żydowie/ pochwácili nań kamienié/ ij chcieli go rozgniewáwſſy ſie vkamionowatz. OpecŻyw 65; KAijfáſs widzątz ijże Iezus milcży/ rozgniewál ſie ieſſcże tym więcéy ij rzékl [...] OpecŻyw 114, 29, 51v, [61], 70v; HistJóz A3v; GlabGad N2; March2 D4; MiechGlab 68; March3 V6; Aiazbaſſa bil czlowyek pranthky a gnyewlywy, a gdy sią roſzgnyewal thedy tho mowyl czo mv zlyna do vsth przynyosla. LibLeg 7/97v; Chriſtus Roſgnievawſy ſię chcze ſwiat ſądzycz wgniewie ſwoim dla Ludzkych oblędnoſczy. RejKup b4v, n3; Ale rycerze ieſzcże w tym wątpili/ thedy ſie Alexander rozgniewał/ á [...] pirwſzy ſam przeſzedł HistAl E3v, B2, D2, D3v, D4v, D5 (9); MurzHist Q3; MurzNT Matth 2/16, 26/8; DiarDop 103; Nie záſiali ieſzcże chłopi/ O dzyeſięćinę klną popi/ [...] Cżáſem ſie s tego wyſmiewam/ Cżáſem ſie też y rozgniewam BielKom A2v; GliczKsiąż G3v; LubPs R6; GroicPorz pp3; KrowObr 39, 164v [2 r.]; Rozgniewawſzy ſie okrutnie Moizeſz/ rzekł do Páná: Nie páthrz áni prziymuy offiar ich. Leop Num 16/15, Num 11/1, Deut 1/34, Iudic 9/30, 14/19, 1.Reg 20/7 (13); RejFig Aa2, Dd8v; RejZwierz 36; Tákżeſcie y w Horeb Páná obruſzyli ná ſie/ y ták ſie był rozgniewał/ iż chćiał was wygłádźić. BibRadz Deut 9/8; O Boże odrzućiłeś nas y roſproſzyłeś nas/ rozgniewałeś ſię/ á przetoż ſię náwroć do nas. BibRadz Ps 60/3, Gen 6 arg, 31/36, 39/19, Num 11/1, 22/27 (15); Apollo miał miłoſnicę Koronidę/ do ktorey gdy ſie ieden młodzyeniec ponęćił/ [...] rozgniewał ſie Apollo zábił ią BielKron 22; Ioáchás/ [...] był mąż mocny y ſercá dobrego/ ále Bogá opuśćił/ przeto ſie Pan Bog rozgniewał/ dał w moc lud iego nieprzyiacielowi Azáelowi BielKron 86v; To gdy Vłaſtá vſłyſzáłá/ rozgniewáłá ſie áż ná ſobie włoſy tárgáłá BielKron 319v, 3v, 22, 27, 29, 34v [2 r.] (63); Mącz 234b; RejAp 96; GórnDworz D8, P6, Q7v; Słyſząc to on pan rozgniewawſzy ſie y zábił go HistRzym 28, 2v, 14, 33, 34v, 71 (10); Dawid woła [...] vlęknicie ſie thego zwirzchniego Páná á Krolá ſwego/ á padńcie/ á pocáłuycie ſwięte nogi iego/ áby ſie kiedy nie rozgniewał [...] á nie wyrzucił was z drogi ſpráwiedliwey [Vulg Ps 2/12] RejPos 253 [przekład tego samego tekstu: RejZwierc 42, SkarŻyw 510, LatHar 360, [KrowNap]], 25v, 157, 157v, 238, 246v, 272v; KuczbKat 375; Y bácżny cżłowiek rozgniewáć ſie muśi/ ále z rozumem. RejZwierc B [idem 77]; ieden płácże z rádośći álbo z weſela iákiego/ á drugi kiedy ſie rozgniewa. RejZwierc 73, 42, 73v, 77 [3 r.], [782]v, 79 (15); BudBib 4.Reg 5/11, Ps 77/21; CzechRozm 166; (nagł) Márek Stogniew⟨ski⟩ (–) BA razći ſie rozgniewa ále wierz mi dobrze PaprPan L3; [matka św. Tomasza] chcąc ſyná widzieć/ gdy iey go widzieć niedopuſzcżono/ boiąc ſię áby go mocą z zakonu niewzięłá/ tym ſię ieſzcże więcey rozgniewáłá SkarŻyw 200, 184, 368, 483, 497, 510; StryjKron 225, 712; NiemObr 128; WerGośc 229; Tylko ſámym mężom to przyſtoi/ Cżynić ręką á ieździć we zbroi: A wam [tj. paniom] łáiáć gdy ſie rozgniewaćie: Zadney inney obrony nie maćie. BielSjem 29; ArtKanc C14; Phil I; GórnTroas 4; ROzerwałeś nas/ y odrzućił Pánie/ Rozgniewałeś ſię/ ſtąd płácż/ nárzekánie GrabowSet E3v; O Namiłośiernieyſzy Pánie IEzu Chryſte/ ktoryś ſię nie rozgniewał/ kiedy grzeſzna oná niewiáſtá Mágdálená do nog twoich świętych z rzewliwym płáczem przypádłá LatHar 218, 360; Ieſli ſię wam przyda rozgniewáć, tedy nie grzeſzćie, ále ſię od gniewu pohámuyćie. WujNT 675 marg, Matth 2/16, 18/34, 21/15, 22/7, Luc 14/21, 15/28, Apoc 11/18; KmitaSpit C4; SkarKaz 312b, 314a; Narew y z bráćią/ wnet ſię rozgniewáłá/ A inſzą drogą płynąć ſię wezbráłá. KlonFlis G4v; [A vszlyszawszy thą mowa Nicolausz krol rosznyewal szyą yesth barszo HistAl 1510 56, 60 [2 r.]; BielKron 1551 98v; Sluſſczye Panu vboyazni/ y veſelczye ſye ſlyeknyenym. Poczaluyczye Sina/ aby ſye nyeroznyeval/ y niepogineliſczye z drogy. KrowNap A].

rozgniewać się dla czego, dla kogo [= z powodu czego, kogo] (17): OpecŻyw 73; HistJóz B3v; BielŻyw 104; HistAl K2v; Dla niepráwośći łákomſtwá iego rozgniewałem ſie/ y ſkarałem go Leop Is 57/17, Deut 1/37; Tákżeć ſie y ná mię dla was Pan rozgniewał/ á powiedźiał mi/ I ty támo [do ziemi obiecanej] nie wnidzieſz. BibRadz Deut 1/37; Swátopełk rozgniewał ſie ná poſły dał ie do więźienia/ dla cżego rozgniewáli ſie Połowcy woiowali okruthnie Ruſkie źiemie. BielKron 350, 20v, 22, 106v, 123v, 167; Rozgniewał ſię teſz był Iehowá ná mię dla słow wáſzych BudBib Deut 4/21; ModrzBaz 143v; WujNT Hebr 3/10.Cf Ze zdaniem przyczynowym.

rozgniewać się z czego [= z powodu czego] (2):BielŻyw 155; A gdy Posłowie Cárzowi Kaidanowi onę zupháłą odpowiedź Erdźiwiłowę [...] oddáli/ wnet ſię z oney lekkośći hołdowniká ſwego (iáko mniemał) rozgniewawſzy/ woyſko Hordy Zawolſkiey przez Dniepr przepráwił StryjKron 269.

rozgniewać się przeciw komu (3): Y rozgniewał ſie Fárao przećiw tem dwiemá dworzánom BibRadz Gen 40/2.Cf Zwroty.

rozgniewać się na kogo, na co (żywotne) (103): Lew gdy żábę rzegocąc słyſzał/ Wielkim ią źwierzęćiem mnimał: [...] Y zaſtawił ſie ſłuchaiąc/ Aże vźrzał żábę łażąc. Rozgniewał ſie ná żábę vbogą/ Rozdeptał ią ſwoią nogą BierEz K3v, O, P4v; Drudzy rozgniewáwſſy ſie nán lantzuchem go wglowę bili ij nogami kopali OpecŻyw 122v, 74v; HistJóz B; Ten też Archites [...] rozgniewał ſie na ſłuzebnika ſwego y rzekł bychci ſie nie gniewał iſcie bychcie pokarał. BielŻyw 39, 106, 132, 155; HistAl B7v, D5; GroicPorz B4v; KrowObr 34, 145v; RejWiz 184; A rozgniewawſſy ſie Pan ná lud Iſráelſki/ wodził go po puſzczy czterdzieśći lath/ aż wyginął wſſyſtek on narod/ kthory czynił złe rzeczy przed oblicznością iego. Leop Num 32/13; Odpowiedział Angioł Páńſki/ á rzekł: Pánie zaſtępow/ y długoſz ſię ty niezlytuieſz nád Ieruzálem/ y nád miáſty Iudſkiemi/ ná ktoreś ſie rozgniewał? Leop Zach 1/12, Num 32/10, Deut 1/37 [2 r.], 1.Reg 25 arg, Iudith 5/26, Ps 17/8 (10); BibRadz Num 31/14, Deut 1/37, 9/20, 2.Reg 24/1, 2.Par 28/9, Cant 1/6, 1.Mach 9/69; Y rozgniewał ſie Pan Bog ná Azotſkie ludzi/ przeto ná nie dopuśćił plagę/ wielki bol wnętrzny gdy ie myſzy gryzły BielKron 63; [król] gdy ſkazánie Papieſkie przećiw ſobie obacżył/ rozgniewał ſie ná Papieżá/ wypowiedział zwierzchność Papieſką we wſzem ſwoim kroleſtwie BielKron 212; Potym też Ceſarz przyiął towárzyſtwo z Krolem Angielſkim przećiw Krolowi Fráncuſkiemu/ [...] ſthey przyczyny Papież rozgniewał ſie ná Ceſárzá BielKron 221, 20v, 22, 50v, 54, 60 (24); RejAp 103v, 135; GórnDworz C5; HistRzym 68v; Iáko y w on cżás gdy ſie był Pan rozgniewał ná ono ſwowolne miáſtho ná Ieruzalem/ gdy byli odſtąpili od woley iego/ tedy ták powiedział Ieremiaſzowi Prorokowi: [...] RejPos 50v, 20v, 75v, 179, 185, 236v, 244v; Wnet ſie Pan rozgniewał ná wſzytko woyſko/ iż ie ták vſtráſzył/ iż co pirwey dwá żydowie dzieſięć pogánow gonili/ tho w ten cżás przed dwiemá pogánow ſto żydow vciekáło RejZwierc 64v, [282], 62v, 88, 92v, 198v; A krol Dawid vsłyſzał wſzytkie rzecży te/ y rozgniewał ſię nań bárzo. BudBib 2.Reg 13/21, Gen 41/10, Lev 10/16, Deut 4/21, 3.Reg 11/9, 2.Par 16/10 (9); CzechRozm 30; PaprPan Hh2v; ModrzBaz 7v, 80; y rozgniewał ſię Pan Bog ná wſzytki/ ták iſz ſię im wnet/ woyná nieſzcżeśćiłá. SkarŻyw 502, 212, 278, 573; ReszPrz 63 [2 r.]; WerGośc 257; Kiedy ſie nań [zła żona na męża] rozgniewa/ názywa go/ ſmrodzie BielSjem 10; ArtKanc L; Phil I; GrabowSet Gv; WujNT Hebr 3/10, 17, Apoc 12/17; Choćia ſię Bog rozgniewa ná pieſzcżone Pány: Muśi ten gniew odnośić ná ſobie poddány. KlonWor 77; [Leop1575Gen 30/2 (Linde s.v. rozgniewać)]. Cf Zwroty.

rozgniewać się na co [= z powodu czego] (1): Niewydaway vſt ſwoich/ áby grzeſſyło ćiáło twoie [...]: by ſie lepak nierozgniewał Pan Bog ná mowę twoię/ á nierozproſzył vcżynki rąk thwoich. Leop Eccle 5/5.

rozgniewać się nad kogo (1): BibRadz Ps 105/40cf »rozgniewać się w popędliwości«.

rozgniewać się o kogo (1), o co (17): BierEz A4, K4; [Pan Jezus] widząc weſelące ſie/ ij ſlyſſątz bluzniącé krzyżowniki/ [...] Oto ſie nie rozgniewál OpecŻyw 143v; Klął też [papież Adrian] y Frydrycha Ceſárzá [...] o co ſie Fryderyk nań rozgniewał y cżynił z nim o to BielKron 181v; [Gritty] dał śćiąć Biſkupá Wárádzynſkiego Cybaká/ o ktorego ſie rozgniewał Laſki y Máylat/ dáli ſámego ſćiąć BielKron 310v, 54, 162; GórnDworz Bb8, Kk4; RejZwierc 25v, 76, 80; BudBib 2.Par 25/10; CzechRozm 30; SkarKazSej 699a.Cf Ze zdaniem przyczynowym.

rozgniewać się prze co (3): LudWieś B3; Dawid rozgniewał ſie ná Nabálá prze niemiłoſierdzie iego/ ále Abigáil żoná iego vkrociłá gniew iego Leop 1.Reg 25 arg; [Tarsja przystąpiła ku Apollonowi] iákoby go chćiáłá obłápić. Ale Apollon ſie przetho rozgniewał/ y odepchnął ią od ſiebie áż vpádłá. HistRzym 25v.

rozgniewać się za czym (2): OpecŻyw 76; [Salomon modlił się za ludem swoim prosząc] Iż ieſlibyś ſie kiedy miły Pánie rozgniewał ná ten lud zá wyſtępkiem iego/ zá ſpráwiedliwym ſądem ſwym/ á iáki ſrogi mor ábo iákie ſrogie powietrze przepuśćił ná nie/ [...] proſzę zmiłuy ſie nád nim RejPos 75v.

rozgniewać się skąd [= z powodu czego] (2): Ale nie weyzrał [Bóg] ná Kainá/ áni ná ofiárę iego. Zkąd ſię Kain bárzo rozgniewał/ y záfráſował ſię ná twarzy ſwoiey. BibRadz Gen 4/5, 2.Reg 4 arg.

Ze zdaniem przyczynowym i czasowym uprzednim zawierającym przyczynę [w tym z zapowiednikami: o to (3), dla tego (1); , że (23), gdy (5); na kogo , gdy (13)] (28): Páiąk śię niegdy rozgniewał/ Iż iáſkołkę w domu widział: A oná okny przelatáłá/ A prędko muchy łápáłá. BierEz O2; OpecŻyw 113v; Abowiem tzwárty Hádryanus Papieſz bárzo ſię był oto ná Ceſárzá Fryderyká rozgniewał/ iż mu nie práwe/ ále lewe ſtrzęmie v nogi trzymał/ gdy ná koniá wſiádał. KrowObr 34; BibRadz Num 22/22; iż z niego [z Eszkulapiusa] był wielki Lekarz/ ták iż dwu wroćił od śmierći [...] dla cżego ſie Iupiter rozgniewał/ iż go przechodził w náuce/ zábił go gromem. BielKron 22; ſię rozgniewał ná żonę ſwoią Anáſtázyą [...] gdy ią doznał w nierządnym chowániu BielKron 428, 22, 69, 140v, 166, 168v (13); Bo dyabeł dla tego żeś go opuścił rozgniewał ſię/ rozmáitym obycżáiem vbiera ſie przećiw tobie. HistRzym 128; RejPos 42v, 50v; Bo tákież [Noe] z opilſtwá rozgniewawſzy ſie ná ſyná ná Chamá iż go nie zákrył/ przeklął go y wygnał go precż RejZwierc 62v [idem WerGośc]; BudBib 3.Reg 11/9, Is 64/4[5]; ModrzBaz 29v; SkarŻyw 566; Potym Włodimirz rozgniewawſzy ſie iſz był wzgárdzon/ wnet z onym woyſkiem gotowym/ ná Rechwoldá Pſkowkiego podniosł woynę StryjKron 130; WerGośc 257; GórnRozm E4v.

W charakterystycznych połączeniach: rozgniewać się barzo (38), jadowicie (2), maluczko, prędko, srodze (5), tym (jeszcze) więcej (2), wielmi (3).W charakterystycznych konstrukcjach typu: rozgniewał się, (i, a) rzekł (152); rozgniewawszy się rzekł (63), rozgniewawszy się i zabił (2); (tak) się rozgniewał, ... (9), rozgniewała się ...(1); usłyszawszy (8), gdy usłyszał (6), słysząc (3) rozgniewał się.

Zwroty: »rozgniewać się gniewem (a. gniewliwością)« [w tym: przeciw komu (1), na kogo (1)] = irasci ira PolAnt [szyk zmienny] (3): Rozgniewał ſie Pan ná wáſſe oyce gniewliwośćią [Iratus est iracundia]. Leop Zach 1/2; BibRadz Deut 9/19; RejZwierc 77.

»rozgniewać się w popędliwości« [w tym: przeciw komu (1)] (2): Rozgniewał ſię tedy Pan w popędliwoſći nád lud ſwoy [Et iratus est furor Domini in populum suum]/ á obrzydźił ſobie dźiedźictwo ſwoie. BibRadz Ps 105/40, Iudic 2/14.

»z serca się rozgniewać [na kogo]« (1): A ia wam thego ieſzcże dokłádam/ iż nie tylko ábyś zábić miał/ ále kto ſie s ſerczá rozgniewa ná brátá ſwoiego/ iż ieſt godzien tego ſądu á tego dekretu Moiżeſzowego/ ieſliby ták sſzedł w tym zátwárdzeniu przed oblicżność Páná ſwoiego. RejPos 179.

Przen (6): Pirwey ſie rozgniewawſzy Eolowe wiátry/ Obálą ſkáły twárde y wyſokie Tátry. [...] Niż zgaśnie iego ſławá ná tey niſkiey ziemi Prot E; A ták ſobie tych cżáſow potroſze vkradamy/ áż ſie też potym on ſtáry cżás rozgniewa iż nas theż ſámy pokrádnie/ y w doł záwlecże/ áby nas nie náleziono. RejZwierc 159.

rozgniewać się o co (1): IEſlim ſwé Kśięgi fráſzkámi miánował/ A drugi mi ie kiepſtwem poczeſtował: O tytuł táki ſye nie rozgniewáią PudłFr 60.

Ze zdaniem przyczynowym (1): Przetoć tho iż odſtąpili przymierza á vmowy Páńſkiey [...] á że ſie vdáli ſłużyć bogom inym/ [...] dla tego tedy rozgniewáłáſie [!] zápálczywość Páńſka ná thę źiemię Leop Deut 29/27.

Fraza: »rozgniewała się pierzchliwość, zapalczywość [czyja]« [w tym: przeciwko komu (1), na co (1)] = iratus est furor Vulg (3): Y wſtąpił duch Páńſki w Saulá/ gdy vſlyſſał te rzeczy/ Y rozgniewáłá ſie pierzchliwość iego okrutnie. Leop 1.Reg 11/6, Deut 29/27, Iob 19/11.

Synonimy: rozboleć się, rozgorzlić się, rozjątrzyć się, rozjeść się, rozmietać się, rozrzewnić się, rozsrożyć się.

Formacje współrdzenne cf GNIEWAĆ SIĘ.

Cf ROZGNIEWAŁY, ROZGNIEWANIE, ROZGNIEWANIE SIĘ, ROZGNIEWANY

LW