[zaloguj się]

PODANY (512) part praet pass pf

podany (406), podan (102), podany a. podań (4).

o jasne. ◊ W formach niezłożonych sg a pochylone (w tym 6 r. błędne znakowanie); w formach złożonych oraz N pl m pers a jasne (w tym 15 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg
mNpodany, podån fNpodanå, podåna, podan(a) nNpodané, podåno, podån
Gpodanego Gpodanéj Gpodan(e)go
Dpodan(e)mu Dpodan(e)j Dpodan(e)mu
Apodany, podan(e)go Apodaną Apodan(e)
Ipodanym Ipodaną Ipodanym
Lpodanym Lpodanéj Lpodanym
Vpodany V V
pl
N m pers podani
G podanych
D podanym
A m pers podan(e)
subst podané
I m podanymi, podan(e)mi
f podanymi
n podanymi
L podanych
inne formy
pl N subst m - podané, pod(a)ny; pl N subst f - podané, podany; pl N subst n - podané

sg m N podany (45), podån (49); ~ (attrib) -any (13); ~ (praed) -ån (49), -any (31); -ån LibLeg (2), OpecŻyw (3), TarDuch, MurzNT, KromRozm II (4), Diar (3), LubPs (2), GroicPorz, BibRadz (6), GrzegŚm, StryjKron, ReszHoz, KochPieś, VotSzl, GosłCast, SzarzRyt; -any WujJudConf, CzechRozm (12), KochPs, SkarŻyw, CzechEp, NiemObr, ReszPrz, KochProp, PaprUp, LatHar, SarnStat, SkarKaz, KlonWor; -ån : -any RejPos (12:2), ModrzBaz (1:1), WujNT (6:4).G podanego (11); -égo (3), -(e)go (8).D podan(e)mu (2).A podany (9), podan(e)go (2).I podanym (1).L podanym (4).V podany (1).f N podanå (41), podåna (18), podan(a) (3); ~ (attrib) -å (8), -a (1) KrowObr; ~ (praed) -å (33), -a (17); -å GroicPorz, KrowObr, Leop, SarnUzn, RejPos, GrzegŚm, WujJud WujJudConf, CzechRozm (2), SkarŻyw, StryjKron, ReszPrz (3), KochProp, KołakCath, WujNT, SarnStat, VotSzl; -a BierEz, KromRozm I, RejAp, BiałKat (3), RejZwierc, KochPs (2), CzechEp; -å : -a KromRozm II (1:1), KromRozm III (1:1), BibRadz (9:3), SkarJedn (2:2).G podanéj (17); -éj (1), -(e)j (16).D podan(e)j (1).A podaną (25).I podaną (5).L podanéj (7); -éj (1), -(e)j (6).n N podané (54), podåno (30), skrót podån (1); -é (3), -(e) (51); ~ (attrib) -é (6); ~ (praed) -é (48), -o (30); -é KromRozm II, LubPs, OrzQuin, KochPs, CzechEpPOrz, NiemObr, ArtKanc; -o LibLeg (3), KromRozm III (3), RejWiz, GrzegRóżn, KuczbKat, WujJud, SkarJedn, ActReg, SkarKaz; -é : -o KrowObr (2:1), BibRadz (19:3), RejPos (1:3), WujJudConf (2:2), BudBib (3:1), CzechRozm (2:2), SkarŻyw (1:2), CzechEp (4:2), WujNT (7:1).G podan(e)go (12).D podan(e)mu (2).A podan(e) (13).I podanym (2).L podanym (2).pl N m pers podani (24). subst m podané (14), pod(a)ny (3); -é (4), -(e) (10); ~ (attrib) -é (3) KromRozm III, BielSjem, SarnStat, -y (2) ZapWar, ActReg; ~ (praed) -é (11), -y (1) LibLeg. f podané (42), podany (1); -é (2), -(e) (40); ~ (attrib) -é (13); ~ (praed) -é (29), -y (1) RejWiz. n podané (14); -é (5), -(e) (9).G podanych (19).D podanym (4).A m pers podan(e) (1). subst podané (25); -é (3), -(e) (22).I m podanymi (1) WujNTpodan(e)mi (1) RejZwierc. f podanymi (1). n podanymi (1).L podanych (4).

Składnia dopełnienia sprawcy: podan(y) od kogo (143), podany przez kogo (42); przez kogo ZapWar, RejPosWstaw, ZapMaz; od kogo : przez kogo KromRozm II (4:1), KromRozm III (2:6), KrowObr (4:1), BibRadz (6:4), OrzQuin (1:2), RejPos (4:2), WujJud(10:1), WujJudConf (10:1), CzechRozm (9:8), SkarJedn (5:2), StryjKron (4:1), CzechEp (9:5), ActReg (4:1) SarnStat (2:4).

stp, Cn notuje, Linde bez cytatu.

1. Przekazany; traditus PolAnt, Modrz, Vulg, JanStat, Cn; datus, demissus, mandatus Modrz; porrectus JanStat (311):

podany do czego (1): y ták potym do Káncelláryiéy máią bydź podáné [konstytucje] SarnStat 51.

podan(y) komu (3): LibLeg 11/66; że Státut, któryby miał bydź porządnie wydány, miałby bydź piérwéy po Powiećiéch rozeſłány, y potym Korrectoróm podány SarnStat 314. Cf W przen.

W przen (1):
Wyrażenie: »podan w ręce [komu]« (1): A ktora czeladz bedzie zebrana abo y bidlo abo y ynsche rvſchayącze rzeczi niechbi thowſchitko wczaloſczy bilo podano wrecze themv poſlanczowy LibLeg 11/91v.
a. Następcom, spadkobiercom, przyszłym pokoleniom (20): Ten ieſt tedy pewnym á nieomylnym poſłáńcem Bożym/ ktory od Bogá moc przez potomki Apoſtolſkie podáną od kośćiołá biorąc/ z kośćiołem ſię zgadza SkarJedn 53, 35, 216; NiemObr 119; ZawJeft 12; Auguſtyn S. [...] vczy/ iż o Bozkich rzeczách pewnym ſpoſobem od ſtárſzych podánym/ y zwyczáynymi ſłowy mowić mamy WujNT 735, 1.Petr 1/18; SkarKaz 382b.

podan(y) komu (5): Dom Velwowye abi bil podan them kthorim wedlye zapyſſow nalyesza LibLeg 11/182v; DiarDop 110; SkarJedn 274; KochProp 15; VotSzl A4v.

W charakterystycznych połączeniach: bogobojność podana(-y, -e), dom, klenoty, moc (2), obcowanie (2), ojczyzna, pokoj, sława, sposob, uczciwość, zacność, zwyczaj (2); od Boga podany, od Chrystusa, od ojcow (2), od starszych (2); przez apostoły podany, przez potomki apostolskie.

Wyrażenie: »od przodkow, z przodkow podan(y)« (6:1): DiarDop 118; Bo tym ſpoſobem/ nie ták dálece zacność domu od przodkow podána [a proavis demissa]/ iáko wielkie cnoty znią złącżone/ słuſznemi doſtoieńſtwy/ ośláchćione będą. ModrzBaz [41]; ModrzBazStryj π2v; SkarJedn 274; Ten Noe/ mowi piſmo S. był ſpráwiedliwy cżłek y wcnoćie doſkonáły/ máiąc z przodkow bogoboyność podáną. SkarŻyw 269; ReszList 144; VotSzl A4v.
W przen (5):
Wyrażenia: »z ręki w rękę, do ręku podan(y)« (1:1): ReszList 189; ták oyczyzná náſzá [...] z niewymowną troſką [...] ieſt od ſławnych przodkow náſzych nábyta/ [...] y nam do ręku podána. VotSzl A4v.

»przez ręce podany« (3): DiarDop 110; SkarŻyw [282]; Ale [unija] ſynom od oyców przez ręce podána/ Nieogárnioné látá przetrwa nieſtárgána. KochProp 15.

b. Przekazany słownie (68): KromRozm II v3, g4; KrowObr 9, 223; BiałKat 351; WujJud 28v marg, Nn3v; WujJudConf 72v; CzechRozm 69, 87v; A wżdy to mowić śmieią/ iż tę náukę/ y tę wiárę y to wyznánie y te podánia od ſtárſzych przodkow ſwych przez ápoſtoły podáne wźięli. CzechEp 45, 135, 237; ReszPrz 28; WujNT 63, 151, 717, 733, 777, 830, Zzzzz3v.

podany do kogo (1): [ceremonije] Nie od proſtych ludźi przydáne/ ále od Duchá ś. przez Apoſtoły y przez ich namieſtniki áż do nas podáne WujJud 168.

podan(y) komu (19), czemu (1): KromRozm I D; KromRozm II hv; KromRozm III C6; LeszczRzecz A3v; BRzemię ſłowá Páńſkiego/ kthore ieſt podáne Izráelcżykom/ przez Máláchiaſzá. BibRadz Mal 1/1, *3v; BielKron 329v; BiałKat 41; WujJud 6, 140; Zależy tedy tá iedność Powſzechna y zgodá Krześćiáńſkiego ludu rozmáitego [...] ná ſzcżyrośći prawdy y wiáry powſzechney kośćiołowi od Apoſtołow podáney. WujJudConf 140, 130v; RejPosWstaw [212]v; CzechRozm 90v; CzechEp 115, 132; SkarKazSej 691b. Cf »potomkom podany«, »wiekom naszym podany«, W przen »do rąk podany«.

W połączeniu szeregowym (1): y piſmo S. imi [trzema językami] ieſt podáne/ vczone y záchowáne WujNT 382.

W charakterystycznych połączeniach: nauka podana(-y, -e) (12), nieprawda, ofiara, Pismo Św. (3), podanie, prawa bożego księgi, prawda, przykazanie, rzecz (4), słowo (boże, pańskie) (12), sprawy, sztuka, tradycyje (3), ustawa (3), używanie świętości, wiara (4), wyroki boże, wyznanie, zakon boży (krześcijański, nowy) (3), znaki; od apostołow (apostolskich mężow) podany (11), od Boga (3), od Ducha Świętego, od kapłanow, od ludzi, od mędrcow, od mężow powszechnych, od namiestnikow (3), od ojca diabła, od ojcow, od starszych; przez anjoły podany (2), przez apostoły (6), przez Ducha Świętego, przez Kościoł, przez ludzi, przez Malachijasza, przez (pośrzednika) Mojżesza (4), przez namiestniki, przez naukę (słowną, pisaną) (2), przez proroki (3); Izraelczykom (synom Izraelowym) podany (2), Kościołowi, Mojżeszowi, wszystkim narodom, wszystkiemu światu.

Wyrażenia: »w język nasz podany« = przetłumaczony (1): Tey w ięzyk náſz podáney, ſprobuy, kto chce, ſztuki, Z Stágiry y z Venuzy dwoch miſtrzow náuki. CiekPotrŚredz )?(4v.

»bez pisma, procz pisma podany« [szyk 5:1] (5:1): KromRozm II i; Przetoż odſzczepieńcy błądzą/ [...] żadnych trádiciy ábo náuk Apoſtolſkich/ bez piſmá podánych nie przyimuiąc. WujNT 391; TRADICIE, ábo vſtáwy od Apoſtołow procz piſmá podáne/ máią być chowáne. WujNT Cccccc2, 606, 2.Thess 2 arg, s. 841.

»na piśmie, pismem podany« (5:1): KromRozm II h2; KromRozm III Cv; LeszczRzecz A3v; WujJudConf 130v; Każe im chowáć trádicye y náuki/ ták ná piśmie/ iáko y bez piſmá podáne. WujNT 2.Thess 2 arg, Bbbbbb4v.

»potomkom podany« (1): choćia ie [tradycje] nam tytułem Apoſtolſkim Pánowie Duchowni nadobnie przyobleki [!]/ powiádáiąc iż żywym głoſem od Apoſtołow potomkom ſą podáne WujJudConf 40v.

»ustmie (a. ustnie), ustną nauką, usty, głosem podan(y)« (8:1:1:1) KromRozm II hv, h2, ſv, y2; KromRozm III Cv; WujJudConf 40v; A teyże ſą wiáry godne/ ty rzecży uſty podáne/ iáko y nápiſane. SkarŻyw 93; Ktorzy [odszczepieńcy] nie tylko ſłowo Boże vſtnie podáne [...] odrzućili: ále y to piſáne ſłowo Boże [...] pogwáłćili WujNT przedm 3, s. 799 [2 r.], Bbbbbb4v.

»wiekom naszym podany« (1): dobre [do czytania] y inſze ſubtylne/ od mędrcow zá długie cżáſy wiekom náſzym podáne piſmá GostGospSieb +2.

Szeregi: [»i podany, i pisany«: á Páweł S. każe nam chowáć Tradicie dwoiego rodzáiu/ y Podáne/ y Piſáne. HerbOdpow Dd2v.]

»podany i powierzony« (1): iż w rzeczách około wiáry y religiey ś. Chrześćiáńſkiey roſkázuie Páweł S. trzymáć ſię náuk y ſłow od ſtárſzych podánych y powierzonych WujNT przedm 21.

»podany i przepowiadany« (1): Obácz iáko Piotr ś. ſłowo Boże [...] opiſuie: Ieſt/ práwi/ to ktore ieſt vſtnie podáne y przepowiádáne/ á nie to ſámo ktore ieſt nápiſáne. WujNT 799.

»podany i zostawiony« (1): Przetoż znáki nieomylne Kośćiołá prawdźiwego inſze być nie mogą/ iedno ſzcżerość náuki ſłowá Bożego/ nam przez Proroki y Apoſtoły ná piſmie podánego y zoſtáwionego WujJudConf 130v.

W przen (12):
Wyrażenia: »do ręku (rąk) [komu, czyich] podany« (2): CzechRozm 47; Bo z Apoſtolſkich vſt wyſzłá [nauka]: przez vſtá y piſánie ich namieſtnikow/ ieſt nam do rąk podána ReszPrz 33.

»z ręku w ręce podany« (1): Ale podobniey nam Páwłowi wierzyć/ ktory nie trádyciy iákich/ z ręku w ręce podánych/ ále ſámo piſmo ś. záleca NiemObr 75.

»przez ręce podany« [w tym: czyje (2)] [szyk 8:1] (9): KromRozm I D; Abowim y oni ludźye/ yáko Yádam/ Abel [...] bądź gołą wolą [...]/ bądź też znáki/ obrzędy/ á ſwyątoſćyámi nyeyákimi zwirzchownymi od bogá obyáwyonymi/ álbo od ſtárſſych przez ręce podánymi bogu ſyebye/ á ſobye bogá ſpoſabyáli KromRozm III B4; LeszczRzecz A3v; ſłowo Páńſkie podáne ieſt przez ręce Aggeuſza Proroká tym ſpoſobem [fuit verbum Domini in manu Chaggai prophetae, dicendo]. BibRadz Agg 2/2; BiałKat 41; WujJud 10v, 40v; ReszPrz 102; WujNT Xxxxxv.

c. Podany do wiadomości, wyrażony jako czyjaś opinia; powiedziany lub napisany (32): łácno ie [słowa przydane] ći obácżyć mogą kthorzy naſz wykład z onymi pierwey podanymi piſmy znáſzáć y zrownáwáć będą BibRadz *5v; MycPrz I A4v; ModrzBaz 127; przedśię odſtąpili Vſtaw páńſkich: y tákże/ iáko ich oycowie/ Nie wytrwáli ſtátecznie w podánéy vmowie. KochPs 118, 215; ActReg 54; Te śiedm ſpoſobow rozmyślánia/ ábyś ſnádniey odpráwił/ otoć záraz położą modlitwy/ powielkiey cżęśći teraz podáney náuce ſłużące. LatHar 264; SarnStat 355; Wiem y o onym w Lęczycy nowo podánym ſpoſobie ſłużenia woyny VotSzl C3v.

podan(y) komu (6), czemu (1): LibLeg 11/76v; A też iedno tym właſnie ty kſiąſzki podány/ Ktorzy ſie obieráią pięknemi cnotámi. RejWiz Cc3; GrzegŚm [67]; Oczko 2v; SkarŻyw 357; SarnStat 60. Cf »wiecznym czasom podany«.

podany przez co (1): Bo to wiem że ſię wierny tym wiátrom náuk poſtronnych nie ma dáć vwodźić: choćiaż przez wywodną ludzką powieść podánym. CzechEp 69.

podan(y) w czym (2): SkarŻyw 520; NAVK W TYCH KSIAZKACH PODANYCH INDEX Y SVMMA. LatHar Aaa6v.

W charakterystycznych połączeniach: chęć podana(-y, -e), delacyja, książki, nauka (4), pieśń, pismo, psalm, przywileje, rada, sposob, umowa, zdanie, zwyczaj; nowo podany; od drugich podany, od siebie; przez powieść podany; w książkach podany, w żywocie.

Wyrażenia: »na piśmie podan« (1): Proś od nas cżego chceſz/ y więcey nád to niſz ieſt ná piśmie podano [quam quae scripta sunt] BudBib 3.Esdr 4/42.

»wiecznym czasom podany« (1): tákże Przywileie y ich ſpiſánia/ y tudźiéż Confirmáciiȩ álbo vmocnienia wiecznym czáſóm máią bydź podáné [perpetuis temporibus perennari JanPrzyw 3] SarnStat 881.

α. Wydany, opublikowany (12): wźiąłem przedśię nápráwić/ á w porządek przywieść/ Lékárſtwá końſkie/ od tegoż Wydawce podáné SienLek 164v.

podany komu (2): LatHar [+11]v; żeśćie W.M. [...] mnie do wydánia tych dwoygá nowych kárákterów Polſkich [...] powódem y podporą byli: ſłuſznie y przyſtoynie téż przez ręce W.M. y pod imięniem W.M. oyczyznie téyże podáné bydź máią. JanNKar Bv.

Wyrażenia: »w druk podany« (1): ſą też [sentencyje] y od onych koſciołow niemáłe ich zebránie y w druk podáne/ y do nas odeſłáne. SarnUzn G6.

»na jaśnią podan(y)« (4): Bo zaprawdę rádźibychmy to widźieli/ áby tá święta praca [...] ták cále á doſtátecżnie byłá na iaśnią podaná BibRadz *6, *4v [2 r.], *5.

»miedzy ludzi podan(y)« (3): LubPs A2; BibRadz *5; VOTVM Szláchćicá Polskiego/ Oyczyznę wiernie miłuiącego. [...] Nápiſáne od Authorá/ Roku 1589. A teraz miedzy ludzie podane. VotSzl kt.

W przen (1):
Wyrażenie: »do rąk ludzkich podany« (1): ſpyſałem tám ty kazánia/ ktore W.K.M. przetho przypiſuię/ áby thák wielka á poważna ſpráwá [...] pod obroną W.K.M. wielkiego Monárchy/ do rąk ludzkich podána byłá. SarnUzn A3.
d. Zaproponowany, przedstawiony do aprobaty lub dyskusji (25): Puncta przeciw Vtwierdzeniu Confaederatyei od Antyromanistow podany. ActReg 18, 16; PowodPr 47.

podan(y) komu (8): LibLeg 7/11v; WujJud 175, 262; ActReg 21 [2 r.]; WIZERVNK Y ROZDZIAŁ STATVTV NOWOWYDANEGO, NA kſztałt dwunaśćie tablic ſtárych praw Rzymſkich, piérwſzą rázą Królowi Iego M. ná Séymie 1592. podány. SarnStat *5, 1155. Cf podany komu ku czemu.

podany komu ku czemu (1): Conditie od Stanów W⟨ielkie⟩go X⟨ięstw⟩a Lite⟨wskiego⟩ Krolowi Iego M. Polskiemu Zygmuntowi III ku vtwierdzeniu y na prawieniu na Coronacyey podane. ActReg 39.

W charakterystycznych połączeniach: konfederacyja podana(-y, -e), konfesyja, obyczaj ugody, privilegia, punkta, rzecz, sposob, wizerunk statutu, wolności, zwyczaje; dobrowolnie podany; cesarzowi podany, krolowi (2), książęciu, panom radom; od antyromanistow podany, od białych głow, od ewanjelikow, od krola, od Krzyżakow, od posłow, od stanow; przez posty podany (4).

Wyrażenia: »artykuły (są) podane« (6): LibLeg 7/11v; ZapWar 1545 nr 2646; Posłowie się o tym nie dowiedywali, co to KJM obrażało w artykulech od nich podanych Diar 64; BielSjem 19; PaprUp c3; SarnStat 1212.

»kondycyje (a. condiciae) podane« [szyk 9:1] (10): Tám Krol Henryk podáne Kondicie wſzytki/ Przyrzekł trzymáć StryjWjaz A4v; StryjKron 421, 547, 577, 722 marg; PaprUp C3; ktemu Pactis Conuentis et Conditionibus przez Posły postanowionym y podanym intoto dosyc czynić iestesmy powinni ActReg 42, 31, 39, 160.

»pod rozsądek [czyj] podany« (1): tá rzecz ná Seym przyſzły będźie mogłá bydź ſnádnie odnieśioná/ y cále á zupełnie ex communi laudo pod rozſądek Krolá Iego M. Senatu/ Pánow Posłow/ y wſzego Rycerſtwá podána SarnStat *8v.

e. Ustanowiony, zarządzony, zlecony (162):
α. W sprawach religii (154): KromRozm II i2v; iż on [Kościół] yeſt á ma być [...] przez wſſyſtkye czáſy zgodną á yednoſtáyną ſpráwę y porządek/ przez ápoſtoły podány/ mocnye á nyeporuſſenye záchowuyący. KromRozm III Q3, C4v; BibRadz I 481; Tegoż Oycá ſam wzywał/ y nam modlitwą podáną od ſiebie kazał wzywáć GrzegRóżn E3, A2v, I4v; DAy Boże/ áby to pan Bóg okázáć raczył y dźiś nád tymi: kthórzy właſną ſwą wolą bez powſzechnégo y ſtárożytnie podánégo od Apoſtołów wezwánia/ wdawáią ſye wvrzędy ſzáfunku ſłowá y Sákrámentów Páńſkich. BiałKat 236, 341 marg, 360v; WujJud 28; WujJudConf 14, 32v, 206v; CzechRozm 93v, 101, 101v, 174v, 175; SkarJedn 81, 82, 174, 227, 371; Y náucżył ſię naprzod táiemnie wſzytkiego nabożeńſtwá od oycow podánego SkarŻyw 478, 80, 277, 301; CzechEp 7, 56, 118, 133, 134, 137, 369; NiemObr 75, 83; LatHar +6, 509, Aaa7v; WujNT 603, 811, Iudae arg, s. 833 marg, Aaaaaa3; SkarKazSej 688a.

podan(y) do kogo (1): A Słowo Páńſkie ieſt do mnie podáne thym ſpoſobem. Synu cżłowiecży/ Obroć twarz ſwą przećiw ſynom Ammonowym/ á prorokuy przećiwko im. BibRadz Ez 25/1, Ier 37/6, 47/1, Ez 14/12, 15/1, 18/1, Agg 2/11.

podan(y) komu (63): KromRozm II n3v, t3; Y owſſem zgromił ye/ iż nye ták tego vżywáli/ yáko im było podano przez kápłany. KromRozm III K3v, B8; LubPs R5v; KrowObr 63, 151, 199; BibRadz *2v, *4, *5, *7, Ier 29/30 (9); RejPos 102v, 179, 208v, 212v, 222, 302v; Mſza iż przez piſmo nam ieſt podaná/ iáſné to rzeczy ſą. BiałKat 341, 341; KuczbKat 150; WujJud 52v marg, 156v, Mm7v; WujJudConf 79v, 81, 125v, 193v; BudNT Iudae 3; CzechRozm 22, 68, 78, 84, 85v (13); SkarJedn 317, 357; KochPs 115; ále [Pismo Święte] ma wielką w ſobie trudność/ y dobrego wykłádu kápłanow/ ktorym ſamym podane ieſt/ potrzebuie. SkarŻyw 257; CzechEp 360; NiemObr 5; ZawJeft 33; KołakSzczęśl A4v; miałem zá potrzebną piſáć wam: proſząc ábyśćie boiowáli o wiárę raz świętym podáną. WujNT Iudae 3, s. 402, 407 marg, 575, 2.Petr 2/21. Cf »do chowania podany«, »ku wierzeniu podan«, W przen Wyrażenie.

podany ku czemu (3): nalepiey náukę tego proroká przyiąć/ która nam ieſt podána przez Duchá święthego ku budowániu kośćiołá Bożego. BibRadz I 178c; CzechEp 407. Cf »ku wierzeniu podan«.

podany między kogo (2): CzechEp 418; Iż też niemáſz imieniá inſzego pod niebem/ ktoreby było podáne między ludzi/ przez ktoreby zbáwieni byli CzechEpPOrz **4.

podan(y) w czym (5): KrowObr 63; BibRadz *5; RejPos 302v; CzechRozm 101v; Ia ſię do rzecży pierwſzey wrácam/ że nam tym więcey dla tego trzebá pilnowáć ſłowá Bożego/ w nowym Przymierzu podánego/ iż ieſt zacnieyſze CzechEp 115.

W charakterystycznych połączeniach: ceremonije podane(-y, -a) (2), dekret, dyscyplina, ewanjelija (2), imię, księgi, modlitwa (3), msza (cząstki a. forma mszy) (6), nabożeństwo (3), obietnice (2), obrazy (2), obrzezanie (2), obrzęd, obyczaj (zwyczaj) (2), pismo (9), porządek (2), poselstwo, posłuszeństwo, post, poświącanie, prawda (2), proroctwa, rzecz (8), słowo (15), służba, sposob, sprawa, Stary Testament, szabat (2), tablice (2), tekst, umiejętność, utwirdzenie, wezwanie, wiara (13), władza, wola, wyroki; cichą sprawą podany (2), istotnie, jawnie; od apostołow podany (9), od (Pana) Boga (13), od Ducha Świętego (bożego) (2), od diabła, od Grekow, od Jana, od koncylij, od Kościoła (2), od ludzi (3), od Mahometa, od Mojżesza (2), od ojcow (2), od Pana (Chrystusa, Chrysta Pana) (8), od papieżow, od przodkow, od starszych, od synodu; przez apostoły podany (4), przez Ducha Świętego (3), przez Jezusa Chrystusa (Pana Krystusa) (3), przez kapłany, przez Mojżesza (4), przez Syna, przez Zbawiciela; podany do Aggeusza, Jeremijasza (2); Jakobowi podany, Janowu Jeremijaszowi, Kościołowi (5), ludowi (5), Mojżeszowi (2), ojcom, poganom, potomstwu, światu (3), świętym (3), wiernym, Żydom (2); ku budowaniu Kościoła podany, to przeszkodzie, to wiecznej pamiątce; w Nowym Testamencie (Przymierzu) podany (2), w objawieniu, w piśmiech świętych, w przykazaniu, w zakonie.

W połączeniu szeregowym (1): Inſze też wſzyſtkie rzecży [...] od powſzechnego Synodu Trydentſkiego podáne/ vſtáwione/ y obiáśnione/ bez wątpienia prziymuię y wyznawam WujJud 27.

Wyrażenia: »do chowania [komu] podany« (1): y wiele ſą innych rzeczy ktore im do chowánia ſą podáne [quae tradita sunt illis servare] WujNT Mar 7/4.

»nauka (jest) podana« [szyk 10:2] (12): Tego nye dowyedźyeſz áby tá náuká/ ktorey Luter vczy/ od Kryſtuſá álbo Apoſtołow yego byłá podaná KromRozm I F2; BibRadz I 178c; RejPos 212v; WujJudConf 81; CzechRozm 93, 223v; SkarJedn 317; CzechEp 130, 360; LatHar 202; ktorzy nową náukę przynoſzą/ ktora ſię nie zgadza z náuką w przod podáną WujNT 652, 717.

»na piśmie, pismem podan(y)« (8:1): KromRozm II h4v, n3, n3v, t3; KromRozm III B8; CzechEp 407; iż Kátolicy wiele rzecży [...] wnieśli do ſwego nabożeńſtwá/ ktore ſię ſłowu Bożemu/ ná piſmie podánemv/ iáwnie ſprzećiwiáią NiemObr 76, 72; WujNT Bbbbbb4v.

»przykazanie (a. rozkazanie) (jest) podane« [szyk 12:1] (13): KuczbKat 195; WujJudConf 74v; A potym dzieli ná rzecży ſądowe ábo práwne/ á ná obycżáie ktore záwiſły ná dzieśięćiorgu przykazániu Bożym/ ná tablicach kámiennych/ podánym. CzechRozm 97v; o wſzyſtkich [obrzędach] ták trzymáli/ że Swiętym/ Mądrym/ Dobrym ſpráwiedliwym były roſkazánim/ od Bogá ſwiętego/ mądrego/ y ſpráwiedliwego ludowi onemu ſtáremu podánym CzechRozm 98v, 89, 99, 99v, 101v [3 r.]; ZawJeft 33; LatHar 232; Boby im lepiey było nie vznáć drogi ſpráwiedliwośći/ niżli poznawſzy/ wroćić ſię ná zad od podánego im roſkazánia świętego [quod illis traditum est, sancto mandato]. WujNT 2.Petr 2/21.

»ustmie, słownie podan(y)« (2:1): KromRozm II n3v; KromRozm III B8; Błądzą tedy ſektarze/ ktorzy trádiciy Apoſtolſkich/ to ieſt ſłowá Bożego bez piſmá y ſłownie podánego nie przyimuią WujNT 799.

»ku wierzeniu [komu] podan« (1): W pierwſzey tedy cżęśći Artykułu tego/ to nam ku wierzeniu podano ieſt/ iż/ kiedy iuż Pan Chriſtus vmárł/ duſzá iego do Piekłá zſtąpiłá KuczbKat 45.

»zakon, ustawa, prawo (jest) podane(-y, -a)« [w tym: (zakon), prawo i ustawa (2)] [szyk 25:1] (20:5:4): KromRozm II n3, n3v; LubPs R5v; Thá wielka gorącość ieſt vdręcżenie ſumnienia/ kthore práwá y vſtáwy Antykryſtowe pod imieniem Kryſtuſowym podáne vcżyniły. BibRadz II 141a marg; á iż ſie im zda iż cżynią doſyć zakonowi od Moiżeſzá podánemu/ thedy wiedzcie pewnie iż [...] nie możecie nigdy wniść do kroleſtwá niebieſkiego RejPos 179, 102v, 179; CzechRozm 22, 68, 68v, 78, 83v (13); KochPs 115; námawiáli go/ áby ich wiárę y zakon od Machometá podány przyiął StryjKron 135; NiemObr 172; WujNT 402, 559, 717.

Szeregi: »podany i przykazany« (1): iż ten poſt 40. dni/ nie tylko dla naśládowánia poſtu P. Chriſtuſowego ieſt vſtáwiony; ále że ieſt od Apoſtołow podány y przykazány WujNT 16.

»podany i zalecony« (2): Aleć ták cżynić muſzą [...] ći wſzyſcy/ ktorzy porzućiwſzy duchowną ſłużbę Bożą w nowym teſtámenćie wiernym podaną y záleconą/ wſpák ſie do zakonu Moyżeſzowego/ iuż zwietſzáłego wracáią CzechRozm 101v, 190.

»zostawiony i (a) podany« (2): KromRozm III Q2; A gdyż nie máſz inego [słowa] nád tho ktore w piśmiech świętych ieſt zoſtáwione á nam podáne/ łácwie to tedy rozeznáć iáko ie ſobie wierni chwálcy Boży vwáżáć máią BibRadz *5.

W przen (1):
Wyrażenie: »podany [komu] z ręku [czyich]« (1): nie ſzukáć wymyſłow z inych kſiąg Dekretálſkich álbo Sinodálſkich/ iedno s tych powiedáć ſwiátu ſzcżyrą prawdę/ ktore poſzły z vſt Páńſkich/ á podáne ſą ſwiátu z ręku ſwiętych iego. RejAp 88v.
β. W sprawach świeckich (8): y przeto ćię miłuiemy/ żeś rzeczy wyſokié [...]: práwie z niebá zwabiłeś ná źiemię y ná Wárcabieś ié poſtáwił drogą przez Aryſtoteleſá podáną OrzQuin M; ModrzBaz 2v; ActReg 42; SarnStat 371.

podany komu (2): MEMORIALE NA DRVGIM SEYMIE, ANNI M.D.XCIII. Senatowi tákze publicè przez authorá podáné. SarnStat *7. Cf »ku uważeniu podany«.

Wyrażenia: »na piśmie, scripto podany« (1:1): tákby áni Piſarz/ áni ſtrony/ żadnego wątpienia niemiáły o wyroku ná piśmie podánym [de sententia scriptis mandata] ModrzBaz 92v; SarnStat 716.

»ku uważeniu [komu] podany« (1): Trzećia y cżwarta rzecż Zdánia Syná Koronnego. Ich Mośćiam PP. Bráćiey ſwey PP. Polakom/ Litwie ku vważeniu podána. GrabPospR kt.

2. Dany, udzielony, powierzony; traditus Calep, Vulg, Cn; confirmatus, datus PolAnt; addictus, mancipatus Calep; oblatus JanStat (81): KromRozm III Mv; BibRadz *5; RejZwierc 240; WujJudConf 151v; bo ieſzcże ná ten cżás gdy on [Melchisedek] był/ [...] [tablice Mojżeszowskie] podáne nie były [!] CzechRozm 175; ktorych Herbow od Narimuntá y Mendogá Krolá podánych/ Witen y iego potomkowie [...] vżywáli StryjKron 365; CzechEp 105, 317; zá ktorym przywileiem y mocą od Páná BOgá podáną/ otwarzáli záwſze Biſkupi Rzymſcy/ y ieſzcże otwarzáią te ſkárby kośćielne duchowne ReszList 151; LatHar 648; SarnStat 80, 173.

podan(y) komu (33): KromRozm III M8, Qv; Liſtownych Dowodow od Princypałá mego mnie podánych [...] żadnemu nieobiáwię GroicPorz e3v; KrowObr 239; BibRadz Gen 9/3, I 103c marg, Dan 7/6, Mich 6 arg; Bulla, Codicillaris potestas, Moc przes liſt komu ná co podána/ idem quod Diploma, Przywiley. Mącz 58c; RejAp 58v; RejPos 178v; Tu iuż też muśimy ſie vcżyć/ iáko tymi dáry Bożemi tu nam od Páná z ziemią podánemi/ roſtropnie ſzáfowáć mamy RejZwierc 94, 196v; WujJud 92, 208v; WujJudConf 84v; BudBib 2.Mach 9/26; CzechRozm 206; SkarJedn 50, 92; Wy/ którym domu iego ſtraż podáná/ Chwálćie godnego wſzelkiéy chwały páná. KochPs 197; CzechEp 247, 299; KochPieś 12; ZawJeft 19; Phil Q; LatHar 286; WujNT Luc 10/22; SarnStat 612; Widzę Zonę od Bogá być podáną tobie SapEpit A3v. Cf »podan w dziedzictwo«, W przen »podany do rąk«.

podan(y) ku czemu (4): GroicPorz t2; wſzytko to co ſię iedno rucha y żywie/ wam ieſt podano ku pożywieniu [vobis erit in escam] BibRadz Gen 9/3; Gdyż nam tákową ſztucżkę nadobną wypráwił [Mikołaj z Nagłowic]. Ktora w Polſkim narodzie nigdy nie ſłychaná/ Wſzytkim w obec k pożytku od niego podaná. RejAp Ff5; WujJud 208v.

W charakterystycznych połączeniach: beneficyjum podane(-y, -a), chrześcijański zakon, cyrograf, cześć, dar (2), dni wesołe, dobra (2), dobrodziejstwa (3), dostojeństwo, dowod, grunt, herby, jaskinia, krolestwo, krzyże, lekarstwa, łaska, miłosierdzie, moc (6), monarchija, panowanie, plenipotencyja, powaga, rzeczy, stolica biskupia, straż domu, świątości, tablice Mojżeszowskie, upominek, urząd, władza (3), zbawienie, zwirzchność (2), żona, żywot; darem podany, dobrowolnie, mocnie, osobliwie, pospolicie; od (Pana) Boga podany (6), od krola, od ludzi, od ojca (2), od Pana (Chrystusa) (5), od pryncypała; biskupom podany, człowiekowi, Kościołowi, Piotrowi (2), Polakom, stronie obrażonej, synowi, wszytkim wobec; podany ku bronieniu, ku czynieniu przeciw komu, k pożytku, ku pożywieniu, ku szafowaniu.

Wyrażenia: »podan [komu] w dziedzictwo« (1): Podan tedy ieſt on grunt [et confirmatus est ager] y iáſkinia ktora tám byłá ná nim/ w dziedźictwo grobu Abráhamowi od Heteyczykow. BibRadz Gen 23/20.

»w moc podany« (1): Mancipatus. Addictus, in dominium alicuius traditus – W mocz podani. Calep 634a.

»z nieba podany« (2): RejAp 58v; Ná horyzont Sármácki gdy rodźice twoie/ Mieli z Niebá podáne dni weſołe ſwoie. KołakCath Cv.

W przen (6): Co ſie dotycże klucżow kroleſtwá Bożego Apoſtołom od páná podánych. WujJudConf 84v; CzechRozm 206; LatHar 286.
Wyrażenie: »podan(y) do rąk, w ręce« [w tym: komu (2), czyich (1)] [szyk 2:1] (2:1): OrzQuin F4; A ták o ſobie/ wy królowie/ czuyćie/ Wy/ którym władza do rąk ieſt podáná KochPs 5; CzechEp 381.
Przen [skąd] (1): Przetóż weźmi téż odemnie [...] Proporzec pięknie tkány, Y z Helikonu podány KochProp 5.
a. Wręczony (30): tamże p. pisarz płocki wyrwawszy z ręku tego p. Makomaskiego regest przez p. sędziego podany powiedział ZapMaz II G 97/89v; BielKron 219; KochProp 10.

podan(y) komu (13): Co to známię známionuie/ Iż gdy kto żonę poymuie: A idzie z domu od oycá/ Bywa iey podaná świecá BierEz S2v; OpecŻyw 21v; Iezu ktoris trcinę tobie podaną miaſto ſczeptru w prawiczi twey noſił. TarDuch C4; LibLeg 11/87; Diar 29, 38, 54; BielKron 34v, 218v; OrzQuin O; tedyć o tem miecżu/ który kátowi od ſędźiego bywa podan [porrigitur]/ ma być rozumiano/ że ieſt vrzędowy. ModrzBaz 96; ReszPrz 71. Cf Wyrażenie.

podan(y) miedzy kogo (2): Od panow senatorow około sądow podan był miedzy posły ten spisek. Diar 91, 91.

W charakterystycznych połączeniach: klenoty podane(-y, -a), konfesyja, księgi (2), list, miecz (2), poprawa kondycyj, proporzec, rejestr, spisek (5), świeca, trcina; cesarzowi podany (2), krolowi, posłom; podan miedzy posły (2); od panow senatorow podany, od Rad Koronnych, od sędziego, od W.M. (2); przez kapłana podany, przez pana sędziego; na piśmie podany (2).

Wyrażenie: »podan(y) w ręce [czyje], [komu] do ręku« [szyk 1:1] (1:1): RejPos 55; Zátym mu ieſt do ręku Proporzec podány KochProp 7.
Przen (3):

podany komu (2): A tám iuż będzyeſz podan/ á iáko znowu národzon/ oney ſmętney mátce ſwoiey/ á oney mizerney duſzycce ſwoiey. RejPos 223v. Cf Wyrażenie.

Wyrażenie: »podan(y) w ręce [czyje], do ręku [komu]« [szyk 1:1] (1:1): RejPos 58; Ale tym ktorzy [...] żywią w pobożnośći y w świątobliwośći/ [...] tym máło do zwierzchnośći: bo też nie dla nich ieſt poſtánowioná: iákoby nád nimi miecż ſwoy wyćiągáć miáłá: ktory iey dla złych tylko ieſt do ręku podány. CzechRozm 249.
α. O Komunii Św. (8): Ktoby mowił/ że Chriſtuſá w tym Sákrámenćie podánego tylko duchownie pożywamy/ [...] niech przeklętym będźie. WujJud 264; kędy chćiał dáć przykład wſzyſtkim wiernym ſwoim/ áby nie gárdzili Sákrámentámi iego/ od iákiegożkolwiek kápłaná/ by też naproſtſzego podánymi WujNT 129; SkarKaz 157b.

podan(y) komu (5): WujJudConf 250, 261; y prośił aby mu przenaświętſzy Sákráment podány był SkarŻyw 203; ReszPrz 59; SkarKaz 157b.

3. Któremu powierzono urząd, mianowany; collatus JanStat [w tym: komu (3)] (4): Słudzy tedy kośćiołá Chryſtuſowégo [...] przez Biſkupy iáko ſtárſze kośćiołá páńſkiego wyſádzeni/ á ludowi poſpolitemu przez ich błogoſłáwieńſtwo podány/ máią moc tę BiałKat 161; PaprUp E2.
Szereg: »podany a naznaczony« (1): rozumiey iż káżda zwirzchność kthorakolwiek ieſt thobie od Páná Bogá twego [...] podána á náznácżona/ tá ieſt Ceſarzem twoim. RejPos 252v.
4. Podporządkowany, dany we władanie; traditus Vulg (9):

podan(y) komu (2): BibRadz Gen 1 arg; y vkazał mu [diabeł] wſzytkie kroleſtwá wſzego świátá w ocemgnieniu: y rzekł mu: Tobie dam władzą tę wſzytkę/ y ozdobę ich: bo mnie podáne ſą/ á komu chcę dawam ie. WujNT Luc 4/6. Cf Wyrażenie.

podany czemu (1): Są thedy ludzie porucżeni od Bogá pánom/ y podáni ich ſtraży/ iáko owce páſtyrzom GórnDworz Gg4v.

Wyrażenie: »w posłuszeństwo podany [komu]« (1): rozliczne dzięki dawam tobie miły pánie/ zá ty wſſytki od ćiebie mnie w poſluſſeńſtwo podane RejPs 26v.
Przen (2):

podany komu (1): bo práwá tylko ná ćiáłá ludzkie moc máią/ któré z przyrodzenia inſzym pánóm/ to ieſt/ vmyſłóm ſą podáné. KochWr 25.

a) Przyjęty jako wartość, której ktoś się podporządkował [do czego] (1): chwałá Bogu że bywſzy niewolnikámi grzechu/ iednákeśćie vſłucháli z ſercá tego ſpoſobu náuki pod ktoryśćie ſię podáli (marg) doktoregośćie podáni. (–). WujNT Rom 6/17.
α. W funkcji rzeczownika [czyj] (1): [pan] Strachu przyd[a st]ronam inym Zachowa się [p]odanym swym. BierRozm 10.
a. Politycznie (2):

podan komu (1): Kijow podan Swantopolkowi od Krolá Bolesławá Polſkiego. StryjKron 170 marg.

α. Poddany przez kapitulację (1): Choynice podáne. StryjKron 647 marg.
5. Powierzony innemu człowiekowi a. Bogu (86):
Wyrażenia: »w moc podań [komu]« (1): A to plemię [...] potłocży/ y poniſzcży/ á w niwecż obroći moc thę thego ſprzećiwniká twoiego/ kthory cye zwiodł/ á ktoremuś iuż ieſt w moc á w opiekę wiecżnie podan. RejPos 270v.

»podan(y) w opiek(ę)« [w tym: komu (3), czyją (1)] [szyk 3:1] (4): Abowiem oney [Pannie Maryjej] z łáſki podáne w opiekę wſzyſtki Duſze. KrowObr 163v; RejPos 270v, [279]v; KołakCath C2.

W przen (2):
Wyrażenia: »podany w ręce [czyje]« (1): káżdy tego może być iſt/ kthory [...] przez krzeſt á przez wiárę ſwą przyſtał mocno do niego/ á ieſt iuż wiecżnie podány w mocne ręce á opiekę iego. RejPos [279]v.

»podany z rąk [czyich]« (1): Podánaś ieſt/ z wierzchnich rąk miłey matki ſẃoiey/ W opiek Kxiążętom Stryiom KołakCath C2.

a. Wydany; traditus PolAnt, Modrz, Vulg; datus Vulg, PolAnt (82): corká Krolá od Południá prziydźie ku Krolowi od Pułnocy dla czynienia ſpráwiedliwośći/ ále nie odźierży mocy w rámieniu/ [...] abowiem oná podaná będźie [et tradetur ipsa] y z tymi kthorzy ią przywiodą BibRadz Dan 11/6.

podany do czego (4): Owa nędznicy [...] cżuią że iuż márnie podáni być máią do wiecżnego potępienia ſwoiego. RejPos 6; CzechEp 376; LatHar 274. Cf »podany do łupu«.

podan(y) komu, czemu (żywotne) (34): Gdyby króleſtwo moie było s świata tego/ ſłużebnicy moi bilić byśię omię/ abych niebył podán żydum [ut non traderer Iudaeis] MurzNT Ioann 18/36; GroicPorz dd, ii4v; BibRadz Deut 28/32, I 363d marg, Ez 34/5, 8; RejPos 122v, 181v, 247v, [344]v; BudBib Iudith 6/1; CzechRozm 230; ModrzBaz 23v; Lwom y niedźwiedziom podáni. SkarŻyw 532 marg; ArtKanc F10; LatHar 274 [2 r.]; WujNT Matth 27 arg, Mar 15 arg, s. 514. Cf »mocy podany«, »podan szatanowi«, W przen.

podan(y) ku czemu (6): roſproſzone ſą [owce] przeto iż były bez páſtyrzá/ á w onym roſproſzeniu były podáne wſzytkim beſtyám polnym ku pożárćiu [et fuerunt in devorationem omni bestiae]. BibRadz Ez 34/5, Ez 34/8, Dan 7/11; RejPos 75v; CzechRozm 230; CzechEp 376.

podan(y) na co (19): OpecŻyw 159; RejPos 75v; GrzegŚm 63; CzechEp 331; Tobie Chryſte Pánie ofiarę cżći y chwały oddawamy/ zá wielkość dobrotliwośći twoiey/ ktorąś vkazał nam narodowi złemu/ ſynom złośliwym/ y ná zátrácenie podanym. LatHar 99, [540]. Cf »podany na łup«, »podany na męki«, »na śmierć podany«.

podan(y) pod co (2): A thu iuż wnet on inſtigator á on opráwcá twoy zábiega/ á żąda/ á prośi dekretu vſtáwicżnie nád tobą/ ábyś iuż był podan w moc á pod exekucią iego RejPos 192v. Cf »podany pod miecz«.

podan(y) dokąd (7): A przy tym też wierzymy y wyznawamy/ że niewierni do Piekłá záraz bywáią podáni WujJudConf 203. Cf »podany do więzienia«.

W charakterystycznych połączeniach: do ognia podany, do piekła, do potępienia, do ukrzyżowania; podany bestyjam, cudzoziemcom (narodom postronnym) (2), czartowi, duchowi złemu, katom, lwom (2), niedźwiedziom, nieprzyjaciołom, oprawcy, Piłatowi (3), staroście, wierzycielowi, wojsku, zwierzchności, żołnierzom, żydum; podany ku pożarciu (3), ku spaleniu (2); podany na potępienie, na rozerwanie, na sąd, na udręczenie, na wzgardę, na zatracenie, na zginienie; podan pod egzekucyją.

Wyrażenia: »podan(y) na łup, do łupu« = datus in rapinam, spoliatus PolAnt (6:1): Wáſzy też málutcy/ o ktorycheſćie wypowiedáli iż mieli być podáni do łupu [in praedam erunt]/ [...] ći támo wnidą/ á tym ia źiemię tę w dźiedźictwo podam. BibRadz Deut 1/39; Ci ktorzy byli mężnemi podáni ſą ná łup BibRadz Ps 75/6, Deut 31/17, Ier 50/10, Ez 34/8, Iudith 8/12; BudBib Iudith 6/1.

»podany na męki« [szyk 3:1] (4): RejPos 168, 247v, [249]; Przeto onemu bogacżowi roſkoſznemu ná męki podánemu/ iáko Ewángelia świadcży/ nie dano poſłá do bráćiey iego. WujJudConf 205.

»podany pod miecz« (1): á dla tegoż oycowie naſzy byli podáni pod miecz y ná łup [dati sunt in gladium et rapinam]/ á polegli przed nieprzyiaćioły ſwemi w ſrogiey porazce. BibRadz Iudith 8/12.

»w moc, mocy podan(y)« [szyk 4:2] (5:1): LubPs Y5 marg; Czwarty ſtopień ieſt/ iż dłużnik wierzyćielowi od Sędźiego w moc bywa podan wedle Práwá GroicPorz dd; RejPos 192v, [344]v; ále on powiádał/ iże niemiał zoſtáwionego mieyſcá przepuſzczenia grzechow/ ábowiem iuſz z ſądu Bożego być ſię podánego Diabelſkiey mocy wyznawał. StryjKron 350; ArtKanc F10.

»podan(y) w niewolą« [szyk 2:2] (4): Ktemv ieſzcże wiele ich zapátrzywſzy ſię ná niewiáſty poſzáleli/ y podáni ſą dla nich w niewolą [servi facti sunt]. BibRadz 3.Esdr 4/26, Is 48 arg; RejPos 2v; GosłCast 20.

»podan szatanowi« = przeklęty [szyk 2:1] (3): Iuśćiem ia oſądźił/ áby ten kthory to ták vcżynił/ był podan ſzátánowi ná zginienie ćiáłá GrzegŚm 63; WujNT 722, Zzzzz2.

»na śmierć podan(y)« [szyk 2:1] (3): BibRadz I 376a marg, Dan 13 arg; Abowiém ná niebie śiedząc pan wyſoko/ Raczył ſwé ku źiemi ná dół ſpuśćić oko: Aby [...] rátował ná śmierć oſtátnią podánych. KochPs 152.

»podan(y) do więzienia, w więzienie, do wieże« = vinctus in domo carceris PolAnt [szyk 6:1] (4:2:1): yakom ya nyevypusczyl yączcza Slachathnego marczyna sz Rochalow podanego do vyesze przesz vrządownyka kxyądza proboszcza ZapWar 1514 nr 2149; LubPs T3v; 4. Piotr podan do więźienia. BibRadz Act 12 arg, Gen 40/5, Act 16 arg; RejPos 118v; ReszHoz 122.

W przen (23):
Wyrażenie: »podan(y) w ręce, do ręku (rąk)« [w tym: komu (9), czyje(-ich) (14)] = datus a. traditus in manu a. manus Vulg, PolAnt [szyk 19:4] (18:5): OpecŻyw 105; TarDuch [C4]; Leop Ier 32/43; BibRadz Is 36/15, Ier 21/10, 32/36, 43, 46/24, I 431a marg, Dan 11/11; RejPos 168, [249], 311v; Oto tarany przyſzly ku miáſtu wziąć ie/ á iuż podáne (ieſt) do rąk Káſzdymom [urbs dabitur in manu Chasdim] BudBib Ier 32/24, Ier 32/25, 36, Dan 7/25, 4.Esdr 6/58; y mieli być podáni święći do ręku iego [bestyjej]/ áż do cżáſu/ y do cżáſow/ y do puł cżáſu. NiemObr 168; Iezu od Iudaſzá zá trzydźieśći śrebrnikow łákomie przedány/ y potym od tegoż Zydom w ręce zdrádliwie podány/ zmiłuy ſię nád námi. LatHar 338, 54, 304; WujNT Act 28/17.
Przen [ze zdaniem celowym] (1): Oto oná podána [macica win] ieſt áby byłá ſpalona ogniem BibRadz Ez 15/4.
6. Który znalazł się gdzieś [dokąd] (2): Gdyż/ z tám [tj. do piekła] podánych/ cżeść nie idźie tobie GrabowSet O4v; ſtrzeż Pánie Boże/ áby do Wołoch Báſzá Turecki nie był podan VotSzl Fv.
7. Wysunięty [czym w co] (1): Promontorium - Gora hegy [lege: brzegi], w morze podana. Calep [859]b.
8. Który ulega (uległ) czemuś, doprowadzony do jakiegoś stanu; narażony (9):

podan(y) czemu (2): Rządki przyiaćiel/ á ledwo doznány By trwał/ gdy cżłowiek/ fráſunkom podány GrabowSet I4v; SzarzRyt C4v.

podan(y) na co (2): RejWiz 115v; on [Judasz] to ſyn zátrácenia/ ktory iuż wiecżnie podány ieſt ná zgubne imię KlonWor ded **2v.

podan(y) w co (5): LubPs M2 marg; Byli podáni w pożądliwoſći ſerc ich BibRadz II 141a marg; wſziſtcy żdziećinſtwa w nauki y w prace maią być podani KwiatKsiąż E3v; w iákie obycżáie młodość dziećinna będzie podaná/ tákie długo y pámiętáć y vżywáć ich będzie. RejZwierc 7v; MycPrz I [A3].

[Wyrażenie: »w klątwę podany«: A miedzy niewierzącemi/ wiele ich/ ktorzy tak na Diable zawiſly/ że choć bywaią częſtokroć napominani/ w iawnych grzechach przed ſię trwaią/ y dlategoſz słuſſnie/ podług roſkazania Chriſtuſowego/ Excommunicouani/ to ieſt w klątwę podani bywaią UstKościel 70v.]
9. Spowodowany, zesłany [komu] (1): Prorok to cżynił w widzeniu ktore iemu od Páná było podane BibRadz I 396a marg.
10. Frazy i wyrażenia o różnych znaczeniach (8):
»droga (jest) podana« [w tym: do czego (2), komu (2)] = wskazany sposób (3): A tym ktorzi w cháłupách ſwych żywią śię/ [...] máią być ábo polá niedrogo náięte/ ábo tákowe rzecży porucżone ktoremby sproſtáli/ ábo iákie inſze drogi do zyſku máią być podáne [vel occasiones aliae lucri praebendae]. ModrzBaz [38]; ReszList 147; O obwarowaniu kondycyi tych dwu nad obietnicę ktąrą [!] vczynic chce WKM. drogy zadney vsiebie wynalesc niemoze. wszak ze będzieli muod WKM. podana nie odmawia iey ActReg 108.

»głos [czyj] jest podany [komu]« = ktoś odezwał się do kogoś (1): Tám głos páńſki przedtym nieſłychány/ Oycom náſzym ieſt podany KochPs 122.

»głos podany« = to, co ktoś powiedział (1): Nie zgwałcę ia przymiérza ſwego: głos podány Z vſt moich w odmiennośći niebędźie vznány. KochPs 134.

»małżeństwu podana« (1): ktorey [Jadwidze] dano moc ſpráwowáć Kroleſtwo Polſkie do tego czáſu/ poki małżeńſtwu nie będzie podána. StryjKron 473.

»podany na teatrum [przed kim]« = wystawiony (2): KochOdpr kt; (nagł) VVITANIE. (–) Podáne przed Iego Mośćią ná Teatrum w Lobzenicy RybWit [A2]v.

*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Praebitus, Dány/ podány. Mącz 316d.

Synonimy: 1.c. objaśniony, objawiony, obwieszczony, ogłoszony; α. wydrukowany; e. nakazany, przykazany, rozkazany, ustanowiony, zalecony, zrządzony; 2. powierzony, udzielony; 3. mianowany, naznaczony, postanowiony, powołany; 4. podległy; 5. powierzony; a. skazany; 9. zesłany.

Cf PODAĆ

KW, MM