[zaloguj się]

POSTANOWIONY (623) part praet pass pf

postanowiony, postanowion (623), [postanowieny].

postanowiony (510), postanowion (100), postanowiony a. postanowion (13).

Pierwsze i drugie o oraz a jasne (w tym w a 3 r. błędne znakowanie). ◊ W formach złożonych -on- (71), -ón- (9) OrzQuin (7), BiałKat, Oczko. ◊ W formach niezłożonych -ón (7), -on (6); -ón : -on Mącz (2:1), SarnStat (5:5); -on- (6), -ón- (1) KochWr.

Fleksja
sg
mNpostanowiony, postanowión fNpostanowiona, postanowionå, postanowion(a) nNpostanowioné, postanowiono
Gpostanowionégo Gpostanowionéj Gpostanowionégo
Dpostanowionému Dpostanowion(e)j Dpostanowion(e)mu
Apostanowiony, postanowion(e)go Apostanowioną Apostanowion(e)
Ipostanowionym, postanowion(e)m Ipostanowioną Ipostanowionym
Lpostanowionym, postanowion(e)m Lpostanowion(e)j Lpostanowionym, postanowion(e)m
Vpostanowiony V V
pl
N m pers postanowieni
G postanowionych
D postanowionym
A m pers postanowion(e)
subst postanowioné
I m postanowionymi, postanowion(e)mi
f postanowionémi
inne formy
sg f A i I - postanowioną; pl N subst m i n - postanowioné, postanowi(e)ni; pl N subst f - postanowioné, postanowiony

sg m N postanowiony (100), postanowión (59); ~ (attrib) -ony (42); ~ (praed) -ón (59), -ony (50); -ón LibLeg, WróbŻołtGlab, ComCrac, KromRozm III (5), KrowObr, BibRadz (5), BielKron (4), RejAp, GórnDworz, RejPos, KuczbKat, BudBib, NiemObr, ActReg; -ony RejKup, Leop, OrzQuin, WujJudConf RejPosRozpr, CzechRozm (8), SkarJedn (2), Oczko, SkarŻyw, CzechEp (8), ReszPrz, WerKaz, GórnRozm, GostGosp, LatHar, -ón : -ony Leop (3:3), KwiatKsiąż (2:1) Mącz (3:1), RejZwierc (1:6), RejPosWstaw (1:1), ModrzBaz (3:2), WujNT (11:5), SarnStat (10:1).G postanowionégo (16); -égo (15), -(e)go (1).D postanowionému (12); -ému (1), -(e)mu (11).A postanowiony (11), postanowion(e)go (8).I postanowionym (12), postanowion(e)m (3) BibRadz, ModrzBaz, GrabPospR.L postanowionym (1) Leop, postanowion(e)m (1) RejPosWstaw.V postanowiony (1).f N postanowiona (32), postanowionå (29), postanowion(a) (13); ~ (attrib) -å (7) OrzQuin, Mącz, RejPos (2), RejZwierc, GórnRozm, SarnStat, -a (4) KrowObr, CzechEp, ModrzBaz, SkarJedn; ~ (praed) -a (28), -å (22); -a MurzNT, KrowObr (4), BielKron (6), ModrzBaz (5), ReszPrz, KochWr, Phil; -å LubPs, OrzQuin, Mącz, RejAp, RejZwierc (4), WujJud, RejPosRozpr, GostGosp, WujNT, VotSzl -a : -å BibRadz (2:1), RejPos (2:2), CzechRozm (2:1), GórnRozm (1:2), SarnStat (2:3).G postanowionéj (12); -éj (1), -(e)j (11).D postanowion(e)j (4).A postanowioną (9).I postanowioną (5).A a. I postanowioną (1).L postanowion(e)j (1).n N postanowioné (36), postanowiono (6); -é (3), -(e) (33); ~ (attrib) -é (3); ~ (praed) -é (33), -o (6); -o MurzNT, RejZwierc; -é : -o Mącz (1:1), GroicPorz (2:1), SarnStat (1:1).G postanowionégo (15); -égo (1), -(e)go (14).D postanowion(e)mu (2).A postanowion(e) (5).I postanowionym (3).L postanowionym (4), postanowion(e)m (1) GórnRozm.pl N m pers postanowieni (43). subst m i n postanowioné (42), postanowi(e)ni [cum sb: zgoda i pokoj] (1) BielKron 314; -é (9), -(e) (33). f postanowioné (50), postanowiony (4); -é (14), -(e) (36); ~ (attrib) -é (7); ~ (praed) -é (43), -y (4) KłosAlg (2), RejPs (2).G postanowionych (35).D postanowionym (8).A m pers postanowion(e) (6). subst postanowioné (27).I m postanowionymi (3) KrowObr (2), ReszList, postanowion(e)mi (1) RejZwierc. f postanowionémi (1).

Składnia dopełnienia sprawcy: postanowiony od kogo (162), przez kogo (28), może kim (1); przez kogo ZapWar, RejKup, BielKron (2), PaprUp, ActReg (2); od kogo : przez kogo : kim LibLeg (-:2:1; 8/133v), KromRozm III (3:3), KrowObr (13:1), BibRadz (7:1), OrzRozm (1:1), RejPos (8:2), WujJudConf (4:1), RejPosWstaw (4:1), CzechRozm (20:2), CzechEp (16:1), SarnStat (8:6).

stp, Cn brak, Linde XVIIXVIII w. s.v. postanowić.

1. Przekazany do powszechnego lub (w wypadku ugody) obustronnego przestrzegania; constitutus Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz, JanStat, JanPrzyw; statutus Vulg, Mącz, JanStat; institutus Vulg, Modrz, JanStat; decretus Modrz, Calep, JanStat; ordinatus Vulg, JanStat; pactus PolAnt, Modrz; factus PolAnt, JanStat; sanc(i)tus Calep, JanStat; iudicatus PolAnt; assignatus, conventus, pacticius, status Mącz; collocatus, compositus, consultus, destinatus Modrz; constitutorius Calep; compactatus, conditus, deputatus, stabilitus JanStat; initus JanPrzyw (449):
a. Ustanowiony jako prawo, uchwalony (67): ComCrac 18; Posłowie powiedzieli, że nic miedzy sobą postanowionego nie mają Diar 31; BielKron 236; Stare conventis et stare pactis, Vmowione rzeczy pełnić/ doſić czynić poſtánowionym rzeczóm. Mącz 417b; Te Trádycye ktore wſzyſtek po świećie Kośćioł záchowuie/ znáć że álbo od Apoſtołow/ álbo od Powſzechnych Conciliy [...] zlecone y poſtánowione były WujJud 41; kreẃ ſwoię wylał [..] ná nowego Teſtámentu z námi poſtánowionego vtwierdzenie. CzechRozm 260v, 86; ponieważ ártykuł o mężoboycách/ o ktoremem máło wysſzey mowił/ od ſámego Bogá poſtánowionem/ bárzo hárdźie wzgardzamy. ModrzBaz 142v; ActReg 133; Przywiléy wysſzégo práwá Niemieckiégo [...] przez Kázimiérzá Wielkiégo poſtánowiony SarnStat 951, 14, 185, 211.

postanowiony dla kogo (1): że zakon nie ieſt dla ſpráwiedliwego poſthánowiony/ ále dla nieſpráwiedliwych Leop 1.Tim 1/9.

postanowion(y) komu (5): RejPos 187v; ieſli [...] práwo wam od zbáwićielá wáſzego poſtánowione/ przez S. Apoſtoły/ przeſtąpićie: wiedzćieſz otym/ iſz [...] SkarJedn 132; iż zakon nie ieſt poſtánowion ſpráwiedliwemu/ ále nieſpráwiedliwym WujNT 1.Tim 1/9, s. 722; SkarKaz 315b.

postanowiony czym (1): VotSzl C2v cf »postanowiony i utwirdzony«.

postanowiony na czym [= przez ciało ustawodawcze] (2): pytał: ieśliby na Zborze Niceńſkim/ y to co ná nim poſtánowionego ieſt/ przeſtawał SkarŻyw 389; SarnStat 347.

W charakterystycznych połączeniach: postanowion(y, -a, -e) (jest, ) artykuł (2), dekretały, kondycyje(-a) (3), konstytucyja(-e) (2), listy uniwersalne, Nowy Testament, przykazania (rozkazania) (2), przywilej(e) (2), tradycyje, zαkon (4).

Fraza: »postanowione jest postanowienie« (1): iedno gdy ſie będziemy ták ſpráwowáć á ták záchowywać iáko ieſt nam poſtánowione w ſzyrokich piſmiech á w pilnych náukach wola á ſwięte poſtánowienie iego. RejPos 187v.
Wyrażenia: »pakta postanowione (są)« = pacta inita JanPrzyw [szyk 2:1] (3): Ieſli ſie [Turek] tez zachowal podlug poſtanowionich pakt wprzemierzu PaprUp G2v; ActReg 133; SarnStat 133.

»prawo (jest, bywa) postanowione« = lex est PolAnt; lex est composita Modrz; lex sancita JanStat; ius constitutum JanPrzyw [szyk 23:2] (25): KromRozm II a4v; przeto prawa są postanowione, aby ci swowolni byli przez nie hamowani Diar 66; Swieckie [jest prawo]/ kthore od Ceſárzow y od Krolow dla rzeczy Swieckich bywa poſtánowiono. GroicPorz a2v; Dobrze czáſu ſwego poſtánowiono było to práwo/ ktore Lorychius w ſwych Kſyęgách wſpomina GroicPorz kk2v, a2; LeovPrzep Cv; RejZwierc A3; BudBib 1.Mach 3/29; CzechRozm 84, 172v; Przeto niech práwá będą poſtánowione [legibus sanciatur]/ o wychowániu ſynow Krolewſkich ModrzBaz 75v, 69v, 72v, 76; á mátká náſzá kośćioł/ ma ſwe práwá w ſobie poſtánowione SkarŻyw 456; GórnRozm D3 [2 r.], E2; KochWr 22; ActReg 106; wprzod námnożyło ſie chćiwośći ludzkiey do popełniánie złośći/ niż ſą poſtánowione práwá Phil D3, D3; SarnStat 138, 517, 927.

»statuta (są) postanowione« (2): Státutá od Doktorów y Miſtrzów przerzeczonégo Krákowſkiégo Kollegium poſtánowioné [statuta ... condenda JanStat 220] [...] chcemy dla ſtudium ich mieć zá confirmowáné. SarnStat 205, 915.

»ustawy (są) postanowione« = constitutae leges, dogmata iudicata PolAnt; dogmata sunt decreta Vulg (10): KrowObr 127; BibRadz 2.Mach 8/36, Act 16/4; iż Acháb porzućił vſtáwy kościelne y przykazánia Páńſkie/ przez Moiżeſzá poſtánowione BielKron 84; CzechRozm 84, 85v, 100v; WujNT Act 16/4; áby vſtáwy wſzelákich rzeczy ták były poſtánowioné/ żeby ták ſzláchtá/ iáko y kupcy/ y rzemieſłnicy nie byli vćiśnieni SarnStat 279, 270.

Szeregi: »namowiony i postanowiony« (2): thedi tha rzecz acz yvsz bila y przes Czeſſarza yego M. Tvreczkiego y przes nas namowiona y postanowiona abi tam bily livdzie a poddany zobvdwv ſtron zeſlany, a wſchakosch tha rzecz kv skvthkv nieprziſzla bila LibLeg 10/69v [idem] 11/25.

»postanowiony i obwołany« (1): iż o karániu krwie zá kreẃ nie ieſt Moyzeſzowe y ſtárego zakonu práwo: ále przed Moyzeſzem w práwie przyrodzonym od Bogá poſtánowione y obwołáne ieſt onym oycom náſzym SkarKaz 315b.

»postanowiony i podany« [szyk 1:1] (2): Pactis Conuentis et Conditionibus przez Posły postanowionym y podanym intoto dosyc czynić iestesmy powinni ActReg 42, 160.

»uchwalony i postanowiony« (1): Ia N. [...] chcę y ieſtem powinien [...]/ podatki według vchwały liftom [!] Vniwerſálnych/ ná Seymie Wálnym Wárſzáwſkim bliſko przeſzłym/ vchwalonych y poſtánowionych/ wiernie wyćięgáć y zbieráć SarnStat 347.

»postanowiony i uradzony« = initus JanPrzyw [szyk 1:1] (2): gdy gdzye iáwnie bluźniono á poſromocano było ſwięte imię iego/ y ſpráwy y vſtáwy iego [...] s tháiemnic Boſtwá onego w Troycy iedynego/ z dawná vrádzone y poſthánowione. RejPos 194v; SarnStat 133.

»postanowiony i utwirdzony« (1): áby práwo vchwałą Seymową poſtánowione y vtwirdzone było VotSzl C2v.

»wydany i postanowiony« (1): Státutá y Conſtytuciȩ náſzé niżéy nápiſáné/ któré máią bydź wydáné y poſtánowioné/ wydáiemy y poſtánawiamy ná wieczné czáſy. SarnStat 915.

b. Aktem prawnym lub (zwłaszcza o Bogu) aktem woli powołany do istnienia: zadekretowany, wprowadzony, nakazany, założony [w tym: o Bogu i Chrystusie (78)] (189): nalyezyon bendzye mog bicz obiczay yako [...] ſprawyedlywoſcz granyczna poſthanowyona bedzye. LibLeg 11/182, 11/140; ZapWar 1548 nr 2669; KromRozm I B4; zwyczay krzeſciyáńſki/ znáyąc roznoſć vrzędow przez ápoſtoły y ſámego páná poſtánowyonych/ káżdemu właſne imyę przywłaſſczył KromRozm III I2v, G3v, G4v, G8v, H6v, K2; jakoby [obrona] najsnadniej postanowiona być mogła [...] ku zachowaniu pokoju wnętrznego. Diar 44, 39, 40; Stąt tu iuſz możeſz obátzyć/ iż ći tak rzeknący Kárdynali [...] [] dla pychy wkośćiele Rzymſkim poſtánowieni KrowObr 35v; iż tá Mſza wáſzá/ nieieſt poſtánowioná áni od Kryſtuſá Syná Bożego/ áni od Apoſtołow Swiętych iego/ ále ieſth poſtánowioná od Włochow Rzymſkich Papieżow. KrowObr 198v-199, A2v, B2v, B3 [3 r.], B3v, 5v (14); OrzList kt; iż on porządek przyrodzony od bogá poſtánowiony odmieniony ieſt. BibRadz I 2b marg, 1.Mach 14/18, 2.Mach 4/43; BielKron 225v; OrzQuin Q3v; RejAp 32v; GórnDworz V6; A záwżdy inſze á inſze cżárthowſkie wymyſły káżdemu ſwiętu z oſobná wynáyduiąc/ zániechawſzy prawdziwych obchodow ktore były przez Duchá ſwiętego poſtánowione RejPos 276v, 52v, 88v, 121v, 165, 194v, 265; RejZwierc 140; WujJud 41v, 160v, 163v, 247; choćiaż Pokutá/ obieránie Sług Kośćielnych/ y Małżeńſtwo ſą rzecży święte/ y od Bogá poſtánowione/ iednák Swiątośćiámi być nie mogą WujJudConf 159, 138, 185v; Aleć y Páweł ſ. mowiąc o ſłużebnośći ku ktoremu końcowi ieſt od Páná Bogá poſtánowioná/ nie zámilcżał iednośći ciáłá Koſciołá Krześćiáńſkiego RejPosRozpr c; RejPosWstaw [1434]v [4 r.]; BudBib Eccli 35/5; okaſz naprzod [...] ieſli [obrzezanie] vſtáć mogło/ będąc ná wiecżne cżáſy od Bogá poſtánowione. CzechRozm 73v, 73v, 81, 101 v, 164, 249, 25lv; W wielu mieśćiech bywáią nierządne domy iáwnie poſtánowione: áby tám nędzne białe głowy káżdemu były poſpolite ModrzBaz 53v; karánie ſrogie/ iéſliby w cżem [urzędnicy] ná onem vrzędźie wyſtąpili/ ma być poſtánowienie [lege: postanowione] [poenae severissimae ... constituendae]. ModrzBaz 16, 2v, 19v, 96, 98, 104, 130, 137v; niechćiał Pan B. ábyſię rząd kośćielny raz poſtánowionj mienił SkarJedn 208, 161, 177, 204, 234, 240 (9); SkarŻyw 300, 538; gdyż zakon on tylkoż záſádzony był w pokármach y nápoiách/ y rozlicżnych kąpielách/ y vſpráwiedliwiániách ćiáłá: ktore były poſtánowione áż do cżáſu napráwy CzechEp 33, 11, 21, 68, 368; NiemObr 14, 34; ReszPrz 65; ktore ſłowá [...] to pokázuią/ że małżeńſtwo od Páná Bogá ieſt poſtánowione WerKaz 283, 280, 283; GórnRozm B4v, C4; Proces contra rebellos postanowion. ActReg 74, 43, 61; Calep 290b; GostGosp 142; OrzJan 59; potym [masz] dni vrocżyſte/ ná pámiątkę y cżeść Mátki Bożey poſtánowione LatHar 331, 81, 119, 413; A te ktore ſą zwierzchnośći, od Bogá ſą poſtánowione. WujNT Rom 13/1; Náuczyćiele ábo Doktorowie w kośćiele od Chriſtuſá poſtánowieni. WujNT Aaaaaa2, 375, 453, 608, 651; WysKaz 19; GDyż dobrá y dźierżáwy ſtołu náſzégo Królewſkiégo nie tylko dla oſoby náſzéy/ ále y dla obrony y záchowánia Króleſtwá wſzyſtkiégo/ od początku ſą poſtánowioné SarnStat 83; Sędźia nowy przez ſzláchtę onéy źiemie niech będźie obran/ wedle zwyczáiu zſtárádawná poſtánowionégo. SarnStat 555; áż do Séymu Powiátowégo/ który będźie w káżdym Woiewództwie poſtánowión. SarnStat 718, 15, 37, 49, 56, 112 (20); PowodPr 50 marg; iż ieſzcze ſpowiedźi poſtánowioney nie było SkarKaz 349b; VotSzl E2; [szosów płacić Królowi IM nie chciał, robót postanowienych more aliorum colonorum [...] ciągnąć nie chciał DokumPłock 1566 nr 665].

postanowiony komu (4): że on porządek Apoſtolſki [...] thylko był do cżáſu od Páná koſciołowi poſtánowiony RejPosRozpr c3; áby y domy poſpolite były im [ubogim] poſtánowione [constituantur] ModrzBaz 37v; máią też być poſtánowione [constituenda et decernenda] zapłáty dobrze záſłużonym ModrzBaz 118, 79v.

postanowiony czym (5): nie twoiá rzecż ieſt ſtrofowáć ty rzecży [...]/ ktore ſą z dawná ſkońcżone á poſtánowione mocą Synodu BielKron 196v; Quaero an libertates testamento datae competierint, Pytam yeſli wolnośći Teſtámentem poſtánowione należáły/ á godźiły ſie dáć. Mącz 295c; Bo mowię [...] o práwie/ ktorem ná iedny bárzo ſrogie/ á ná drugie bárzo lekkie karánie zá mężoboyſtwo ieſt poſtánowione. ModrzBaz 70v; WujNT 286; SarnStat 726.

postanowiony czym [= jako co] (1): mowi o ſzábáćie/ że on wiecżnym przymierzem poſtánowiony był CzechRozm 99v.

postanowion(y) na czym [= przez ciało ustawodawcze] (6): ma bydz karąn [...] thą wyną ktora bendzie na Seymie przyſſlem poſtanowiona. ConPiotr 33v; BielKron 305v [2 r.]; Dwie rzeczy poſtánowióné ná Concylium Apoſtolſkim. BiałKat 136 marg; nato namawia abiſcie porzadku poſtanowionego na conuocatijei Warſzewſkiei nietrzimali PaprUp K; SarnStat 418.

W połączeniach szeregowych (2): Stipulatio, Przirzeczenie/ podyęcie ſie pełnić y czinić doſić przikazáney/ naydźioney á poſtánowioney rzeczy. Mącz 416d; Prawdźiwe chwalcę Boże/ ktorzy nic inſzego nie cżynią áni wierzą/ iedno to co należy w świętych zwycżáioch onych pierwſzych Kośćiołow przez ſámego Páná Chriſtuſá fundowánych/ przez Apoſtoły iego poſtánowionych/ przez piſmá święte mocnie vtwierdzonych WujJudConf 8.

W charakterystycznych połączeniach: ceremonije (, jest) postanowione(-y, -a, -eni), cła, czystość kapłańska, dni święte (a. uroczyste) (3), domy dla ubogich, dostojności, karanie (poena) (6), Kościoł (4), małżeństwo (5), msza (2), nabożeństwo, nauka(-i) (3), nierządne domy, obchody, obrona (5), obrzezka (obrzezanie) (2), ofiary, Pismo Święte, pokuta, porządek (17), post, proces, przełożeni, reguła, roboty, rozjem, rząd (5), rzeczy (18), sakrament (4), sąd(y) (3), sjem (4), służebność, sposob, spowiedź, sprawa (4), sprawiedliwość, sprzyjaźnienie, szabat (2), szos, śpiewanie, świątość (2), święto, urząd (urzędy) (6), uspokojenie, wieczerza Pańska (2), wina [= kara] (4), wolności, zapłata, zbor, zwierzchność (10), zwyczaj (obyczaj) (5).

Wyrażenia: »pokoj (jest a. może być) postanowion(y)« = pax constituta a. convenit a. conventa Mącz; pax condita JanStat [szyk 4:2] (6): by iedno zgodá á pokoy wnętrzny byli poſtánowieni. BielKron 314, 332; Convenit pax, Pokóy yeſt poſtánowión. Mącz 481d, 413b, 447c, 482a; áby naiwysſzy ſprawcá pokoiu dał obfitſzé vmocnienié pokoiowi poſtánowionému. SarnStat 1097.

»w prawie postanowiony« = iure institutus JanStat (2): áby [archidiakoni] wizytuiąc/ ná zwyſz nie wynośili podwysſzenia liczby/ która ieſt w práwie poſtánowiona. SarnStat 212, 81.

»postanowione (jest) przymierze« = pactum est PolAnt; pactae induciae Mącz; foedus constitutum JanStat [szyk 3:3] (6): BibRadz 2.Mach 8/15; Pactae cum hoste induciae, Poſtánowione yeſt przimiérze s nieprziyacioły. Mącz 272b; CzechRozm 90; StryjKron 421; CzechEp 268; SarnStat 997.

Szeregi: »dany i postanowiony« (1): Pánie Boże [...]/ otworz ocży tym nędznym ludźiom/ á day im obacżenie/ áby [...] rzecży od ćiebie dáne y poſtánowione/ iáko twoie właſne ważyli/ y prziymowáli NiemObr 68.

»fundowany i postanowiony« (1): Ireneus ták mowi. vkázuiąc [...] od przeſławnych Apoſtołow Piotrá y Páwłá fundowány y poſtánowiony Kośćioł Rzymſki SkarJedn 103. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»postanowiony i obwarowany« (1): A té wſzyſtkié rzeczy tu poſtánowioné y obwárowáné/ [...] nie máią nigdy wiecznémi czáſy bydź wzruſzáné y odmieniáné SarnStat 1025.

»postanowiony i opisany« [szyk 1:1] (2): VRzędów y Doſtoynośći/ ni ich przyczyniáć/ áni ich vmnieyſzáć nie będźiemy: iedno té któré ſą w Práwie opiſáné y poſtánowioné [conscripta et instituta JanStat 296]. SarnStat 81, 726.

»przeźrzany i postanowiony« (1): Drudzy też widząc przełożone ſtany ſwiátá tego/ od Páná przeźrzáne y poſtánowione/ [...] zábyegáią temu/ iákoby theż mogli przyść [...] ku onym doſtoieńſtwom RejPos 280.

»postanowiony i przykazany (a. rozkazany)« [szyk 2:1] (3): Poniewaſz wſzyſtkie dobre vcżynki w Kośćiele zwycżáyne/ álbo od Bogá ſámego przez śię/ álbo od tegoż Bogá przez Kośćioł ſwoy poſtánowione ſą y przykazáne. WujJud 107; WujJudConf 224; WujNT Zzzzz2. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»postanowiony i rozrządzony« (1): Tákże Doſtoieńſtwá y Stolice y Vrzędy iáko w Króleſtwie Polſkim ſą poſtánowioné/ tákże poſtánowioné y rozrządzoné będą [instituentur et locabuntur JanStat 746] SarnStat 989.

»sprawiony a postanowiony« (1): Gdyż ſłyſzyſz iáko to ieſt poważna rzecż y v Páná tákiego [...] á zboru onego chwálebnego/ iemu ku wiecżnej chwale od wiekow ſpráwionego a poſtánowionego. RejPos 166.

»utwirdzony i postanowiony« (1): A toć ſą [...] vrzędy/ ktore od ſámego Páná á z iego ſámego roſkazánia powſtáły/ przez piſmá y przez Apoſtoły vtwirdzone y poſtánowione RejPos 37. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»postanowiony a wymyślony« (1): Iákoż ty tedy nędzniku śmieſz á ważyſz ſie wymyſláć ſobie inych ſłow ábo inych náuk od ludzi poſtánowionych á wymyſlonych náſládowáć RejPos 145.

»wzbudzony i postanowiony« (1): że [słowa te] ſą naſtárſze/ y nápiſáne o nadawnieyſzym [...] Koſcyele Páná Kryſtuſowym w Ieruzalem/ od ſámych Apoſtołow/ przez Duchá ſwiętego wzbudzonym y poſtánowionym RejPosWstaw [1432].

»postanowiony i zalecony« (3): tedy to mowiſz przećiw Bogu ſámemu/ y przećiwko ſtádłu małżeńſkiemu/ od Bogá też ſámego poſtánowionemu y záleconemu. CzechRozm 163; CzechEp 45, 416.

W przen (4): Tákći Pan [...] záchowywa [...] náukę ktora zá onych cżaſow od niego poſtánowiona byłá w vſćiech prorokow iego. BibRadz I 353v; RejPos 121v, 122v; Azaſz może być ktore mocnieyſze Koncilium? iedno to ták mocne/ ktore ná ten cżás ieſt od Páná poſtánowiono RejZwierc 259. [Cf też znacz. e. WujJudConf 211v.]
α. Powołany do życia (1): Bo cżterdzieśći lat chodzili ſynowie Izráelowi wpuſtyni [...]. A ták ſyny ich miáſto onych ſamych poſtánowione [filios eorum stare fecit pro eis] obrzezał Iehoſzua BudBib Ios 5/7.
c. Wyznaczony, ustalony (39): tha [granica] ma bicz posthanoviona myędzy tbemy zyemyamy yako bilo stharadawna LibLeg 6/159, 10/70, 11/25, 26v; iakowy cel albo miára w tey rzeczy poſtánowioná być może/ w ktorey wſzyſtki rzeczy ktore poiąć mamy przeſmierne ſą? KwiatKsiąż D3, B2v; Mącz 392c; Dla tego ieſt pewny Regeſtr Kśiąg Prorockich y Apoſtolſkich w Kośćiele Bożym poſtánowiony WujJudConf 36v; ktorych [towarów] gdyby byłá cená słuſzna poſtánowioná/ byłoby to z pożytkiem Rzecżypoſpolitey [quarum precium iustum constitui e republica fuerit]. ModrzBaz 34v, 105, 121v; iż vbodzy/ którzy ſą przez Królá poſtánowieni/ od Zupniká [...] nie máią bydź ná liczbie kłádźieni. SarnStat 376; áby ośmnaśćie niedźiél rok [tj. termin] zámierzony ku zápłáceniu był poſtánowión y záchowan SarnStat 693; Dróg ſzérokość iáko ma bydz poſtánowiona. SarnStat 1234, 285, 286, 389, 954, 982, 1071, 1217; będą poſyłáć goſpodarzowi [...] robotnikow ſwych koleią poſtánowioną GrabPospR M3, L.

postanowiony do czego (1): Do tych [chorych] opátrowánia rożne mieyſcá ſą poſtánowione ReszHoz 120.

postanowiony ku czemu (2): w tern práwie [...] ták ſię wiele roznośći zamyka [...] y godźin á cżáſow ku poimániu poſtánowionych ModrzBaz 81. Cf postanowiony komu ku czemu.

postanowiony komu ku czemu (1): iáko pierwſze ſześć dni w tegodniu ſą poſtánowione człowiekowi ku prácowániu LeovPrzep H.

postanowion(y) na kiedy (2): GórnRozm C3v; CO ſie tycze okázowánia w Powiećiéch/ żeby ná dźiéń pewny poſtánowiono było SarnStat 126.

postanowiony gdzie [= aby był gdzie] (1): áby then Syem álbo nie był/ álbo w Budzyniu poſtánowion był BielKron 413.

W charakterystycznych połączeniach: cel (jest, ) postanowion(y, -a, -e), cena (4), drogi (2), dzień (2), godziny (2), granica(-e) (7), kolej [= kolejność], miara, miejsce (2), okazowanie, rejestr, sjem, suchedni, summa.

Wyrażenie: »czas (jest) postanowion(y)« [w tym: przez Boga (3)] = statuta tempora Vulg; facta est hora PolAnt; tempus constitutum Modrz [szyk 6:3] (9): Leop Act 17/26; Gdy kto zá kogo ręczy o iáką ſummę pieniędzy/ do czáſu ſłuſznego/ á ten co zań ręczy nieda ná czás poſtánowiony onego długu UstPraw F4v; BibRadz Luc 22/13; Y rzekł krol do Hámaſy/ zwołay mi męze Iehudſkie na trzeći dzień [...]. Y poſzedł Hámáſz zwoływáć Iehudy/ lecż omieſzkał nád poſtánowiony cżás [ultra tempus quod constituerat ei]/ ktory mu był [król] zámierzył. BudBib 2.Reg 20/5; CzechRozm 182; ModrzBaz 81; Oczko 29; WujNT Act 17/26; SarnStat 209.
Szeregi: »opisany i postanowiony« (1): aby te dwá dni święćił iáko ſą opiſáne y pewnego cżáſu poſtánowione [iuxta scripturam eorum et iuxta tempus eorum] ná káżdy rok. BudBib Esth 9/27.

»postanowiony a wysadzony« (1): Dies status, Poſtánowiony á ku yákiey ſpráwie wyſadzony dzień. Mącz 88b.

d. Zastrzeżony, zarezerwowany [komu] (1): ktore [sprawy o poczciwość] w káżdey Rzecżypoſpolitey zwierzchnym Pánom/ ábo Krolom poſtánowione ſą [reservata sunt] ModrzBaz 93v.
e. Mianowany, wybrany do pełnienia jakiejś funkcji [w tym: przez Boga i Chrystusa (51)] (147): iż káżdy biſkup álbo kápłan z ludźi poſtánowyony/ dla ludźi bywa poſtánowyon KromRozm III K5, K5, Q; DiarDop 116; KrowObr 127; O ſtrożu poſtánowionym áby oznaymiał trąbą przyiazd nieprzyiaćielſki Leop Ez 33 arg; Z tych poſtánowieni ſą cztery y dwádźieſćiá thyſięcy áby pilnowáli poſługowánia domu Páńſkiego [Ex ipsis ad sollicitandum super opus domus Domini fuerunt viginti quattuor millia] BibRadz 1.Par 23/4, Ex 5/14, I 136b marg; NApirwey Elektorowie/ to ieſt/ wybráńcy ná wybieránie Ceſárſtwá ſą poſtanowieni z duchownych oſob trzey Arcybiſkupowie BielKron 175v; assignati a praetore apparitores, Ceklarze od woytá poſtánowieni. Mącz 392c; WujJud 82v, 117, 141v, 142, 155v; Poſtánowione ſą we zborze Bożym porządne o tym ſądy y Sędźiowie/ mężowie pobożni WujJudConf 211v, 42v; RejPosRozpr c, c3; Bo zá cżáſow Dawida y Aſáfá byli od dawnych cżáſow poſtánowieni przednieyſzy nád śpiewaki [Quia in diebus David et Asaph ab exordio erant principes cantorum] BudBib 2.Esdr 12/46, 4.Reg 12/11; iż Iezus Chriſtus/ Krol raz od Bogá poſtánowiony y teraz kroluie CzechRozm 191, 176v [2 r.], 179v, 181, 181v, 191v [2 r.], 250v, 251 [2 r.]; Toż ma być rozumiano y o ſtronách pozwánych/ áby miáły pewne á z wyroku Rzecżypoſpolitey poſtánowione rzecżniki ſwe [ut constituantur qui reorum causas tueantur]. ModrzBaz 95; záprawdę áby złośći karáne były/ bárzo trzebá tego/ áby kát od vrzędu iáwnie poſtánowion [oportet publice carnificem constitui]. ModrzBaz 96, 13v, 30, 35, 36, 87 (10); Wiem iz ieden muśi być ſtárſzy páſterz/ y ſtárſza głowá od Chryſtuſa poſtánowioná nád wſzytkimi Chrześćiány SkarJedn 158, 48; SkarŻyw 300; że wſzyſcy/ przed iednym od Bogá poſtánowionym ſędźiem/ ſtánąć mamy CzechEp 62, *3v, 16, 20, 54, 78 [2 r. (11); to coſmy powinni/ nie tylko Krolowi/ ále y vrzędnikom od niego poſtánowionym oddawamy NiemObr 151, 5, 21, 118; ReszList 144; GostGosp 146; Abowiem káżdy Arcykápłan bywa poſtánowion ku ofiarowániu dárow y ofiar zábitych WujNT Hebr 8/3, Philipp 1/16, Hebr 5/1, 1. Petr 2/8; áby Sędźiowie y Burgrábiowie byli ośiedli w onych źiemiách/ w których od ſwych Stároſtów poſtánowieni vrzędy ſpráwuią. SarnStat 490, 144, 234, 572, 947, 1075 (9); Aby żaden rycerſkiego ſtanu cżłowiek/ nie mogł adire haereditatem et poſſeſionem bonorum terreſtrium, [...] áżby pierwey przed Królem Iego Mośćią/ álboż y przed kim inſzym od Krolá Iego Mośći poſtánowionem/ okazał ieśliż vmie to co iego rycerſkiemu ſtanowi należy GrabPospR K3; PowodPr 21; SkarKaz 80b.

postanowion(y) na co [= urząd, stanowisko] (7): Succedere vicarium muneri alterius, Ná ynſzego vrząd być poſtánowion. Mącz 45a; RejZwierc 204; poſtánowiony ieſt Taráżyus ná Pátryárchoſtwo SkarJedn 210; Alexánder Witówd ná Kśięſtwo Litewſkié przez Włádyſłáwá ieſt poſtánowion. SarnStat [994] marg, 1070, 1097 [2 r.].

postanowion(y) kim (31): KrowObr 5v; w ktorymem [w Chrystusie] ia poſtánowiony ieſt káznodzieią/ y Apoſthołem [...] Doktorem Pogánow Leop 1.Tim 2/7, 4.Reg 11 arg, Ps 2/6, Hebr 11/7; Y Krolował Sedekiaſz ſyn Iozyaſzow [...] poſtánowiony Krolem w źiemi Iudſkiey przez Nábuchodonozorá [quem regem constituit Nebuchadesar ... in terra Iehudah] Krolá Bábilońſkiego. BibRadz Ier 37/1, I 121, 346, 1.Mach 14/17; OrzQuin T2v; Cżytamy że Timotheus y Titus od Páwłá ś. Biſkupámi poſtánowieni byli. WujJud 146; BudBib 3.Esdr l/42[43]; ktory [Chrystus] ieſt vcżyniony Pánem y Pomázáńcem/ y poſtánowiony dziedzicem wſzyſtkiego CzechRozm 93v, 12v, 54, 62v; CzechEp 240, 273, 290, 315, 347, 378; NiemObr 27; ReszPrz 87; Do tey ſámey łodzi kośćiołá Pan wſtąpił/ w ktorey Piotr ieſt Miſtrzem poſtánowion WujNT 211, 175, Eph 1 arg, s. 719, 1.Tim 2/7, 2.Tim 1/11, Cccccc2.

postanowiony czym [= przez co] (2): OrzRozm D3; gdy iuż będźie vrzędną zwiérzchnią mocą poſtánowióny Królem OrzQuin T2v.

postanowion(y) nad kim, nad czym [nie włączono tunad kimbędącego przydawką do rzeczownika określającego funkcję] (4): Tákowe ſlugi kośćiołá Swiętego/ tzáſem Duch Swięty zowie [...] wołmi młocącymi/ y iárzmo Páná Kryſtuſowo noſącymi [!]/ [...] nád ludem/ y nád kroleſtwy poſtánowionemi/ áby wyplewili/ y wykorzenili KrowObr 5; Leop 2.Par 31/14; Bo Anioł do cżaſu tylko niektorego/ nád niektorymi też tylko ſpráwámi/ od Bogá poſtánowiony bywał CzechRozm 46v, 246.

postanowiony na czym (7): Azaſz tu ſobie nie może vroſkoſzowáć ſtan ludzi wielkich á przełożonych od niego/ [...] iż ſą z mocy á z woley ſwięthey iego poſtánowieni ná ſpráwach ſwiátá tego RejPos 175; Náucżą ſie też poſłuſznemi być vrzędowi y wſzytkim tym/ ktorzy ná iákim przełożeńſtwie poſtánowieni ſą. RejPosWstaw [413]; ModrzBaz 24v, 40v; NiemObr 101; ActReg 137; Praetor – Magiſtrat na vrzedzie poſtanowioni. Calep 843b.

postanowiony na czym a. na co (1): Vpominam was áby nádewſzytko były prozby/ modlitwy y dziękowánia/ [...] zá wſzyſtki ná zwierzchnośći poſtánowione KrowObr B3.

W połączeniu szeregowym (1): iż ſłuſznie wierni Chriſtiánie wzywać máią Iezuſá [...] iáko od niego [Boga] vcżynionego/ dánego y poſtánowionego Páná CzechRozm 203v.

W charakterystycznych połączeniach: postanowion(y, -a) (jest) biskup, ceklarz, dozorca, głowa, kapłan (4), kat, krol (9), pan (3), pasterz (3), patryjarcha, poborca, przedniejszy, przełożony (2), robotnik, rzecznik, sędzia (11), spowiednik, sprawca (2), starszy, stróż (2), szafarz, świadek, uczeń, urzędnik (3), wojski, woźny; postanowion(y) apostołem (3), biskupem (3), Bogiem, doktorem, dozorcą, dziedzicem (8), głową (2), hetmanem, kapłanem (2), kaznodzieją (3), krolem (6), mistrzem, nauczycielem (2), panem, sędzią (2); postanowion(y) na kościoł, na krolestwo, na księstwo (2), na patryjarchostwo, na stolicę biskupstwa, na urząd postanowion(y) na dostojnościach (dostojności stopniu) (2), na przełożeństwie, na straży, na urzędzie (2).

Wyrażenia: »na [czyim] miejscu, na [czyje] miejsce postanowion(y) (jest)« = pro [aliquo]factus PolAnt [szyk 5:2] (4:3): Ioácház Krol Iudſki. Záwiedźion w więźienie do Egiptu/ á Eliákim [...] poſtánowion ieſt ná mieyſcu iego. BibRadz 2.Par 36 arg, I 121, 2.Par 36 arg, 1.Mach 14/17; CzechRozm 151; Decemuiri byli w Rzimie [...] nawyżſzi pánowie/ ktorzi byli ná mieſce Konſulow poſtánowieni ModrzBaz 91 marg; CzechEp 332.

»postanowion z postanowienia« (1): Bo ſłuchay/ Iż nie ieſt im [król] dan od Bogá áni poſtánowion z iákiego poſtánowienia ſwiátá RejAp 80.

»z prawa postanowiony« (1): czo aby thak nieynaczy bylo. Opatrzać bendą [...] czy ktorzy thego dogliędacz bendą na then czaſ gdy ſchykowanie bendzie, y zprawa wMieſczie, poſtanowiemy [lege: postanowieni], yako Woiewodowie Caſtelanowie y Coronny Hethmanowie ConPiotr 31.

Szeregi: »dan(y) ani (i) postanowion(y)« (2): RejAp 80; iż ſie cżłowiek ſtał [...] odkupićielem nam od Bogá dány y poſtánowiony. CzechRozm 58. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»postanowiony i fundowany« (3): v których [kościołów] ſą Doktorowie/ [...] bądź zdawná/ bądź téż teraz nowo poſtánowieni y fundowáni [fundati aut ubi habendi sunt JanStat 197] SarnStat 180 [idem (2)] 197, 923.

»nadany i postanowiony« (1): będąc thu w pocżćiwym poſłuſzeńſtwie przełożonych ſwoich/ nam tu od ciebie nádánych y poſtánowionych. RejPos 41.

»naznaczony i postanowiony« (1): á ći pánowie [...] do Poborców w źiemiách náznáczonych y poſtánowionych [designatos et constitutos JanStat 369] [...] [pobory] odnioſą SarnStat 343.

»obran(y) i postanowion« = electus et positus JanStat (2): A po śmierći przerzeczonégo Wincentégo Kiełbáſy ná przerzeczony Kośćiół Pomezáńſki oſobá zakonna náſzégo zakonu ná Biſkupſtwo będźie obrána/ y poſtánowioná [eligetur et substituetur JanStat 886] SarnStat 1097, 1070.

»poświęcony i postanowiony« (1): Aczkolwiek Biſkupi y kápłani mogą być miánowáni/ obieráni/ y praeſentowáni od krolow/ [...] wſzákże nie mogą być poświęceni y poſtánowieni/ iedno od Biſkupow WujNT 744.

»postanowiony i przełożony« (1): Gdyż inſzy ieſt ktory wſzytko ſtworzył/ y ktory poſtánowił ábo vcżynił y przełożył: á inſzy poſtánowiony y przełożony od niego. CzechEp 290.

»przeźrzan i postanowion« (1): kthory [Dawid] był dźiwnie przeźrzan y poſtánowion ná kroleſtwo żydowſkie od Páná. RejZwierc 204.

»sprawiony abo postanowiony« (1): A cokolwiek ieſt [...] z vdźielenia ábo z vcżeſtnictwá y z ſpołecżnośći boſtwá iego [...] vbożonego [...] to ieſt Bogiem ſpráwionego/ ábo poſtánowionego: tedy to nie ieſt onym Bogiem: [...] Ktoremu ſię to ſłowko przydáie ten Bog CzechEp 240.

»uczyniony i postanowiony« (1): Ktorego my tym vmyſłem názywamy Bogiem prawdziwym/ iż [...] ieſt [...] prawdziwie też Pánem nád wſzemi rzecżámy vcżyniony y poſtánowiony. CzechRozm 62v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

W przen (1): áby [słudzy Kościoła] miáſtem obronnym/ filarmi żeláznymi/ y mury miedziánymi/ ná wſzyſtkiey ziemi/ byli poſtánowionymi KrowObr 5v.
** Bez wystarczającego kontekstu (6): Pactitius, Vmówiony/ zmówiony/ poſtánowiony. Mącz 272b; Quod constitutum erat in dubium venit, Co było poſtánowiono yuſz ſie záś roſchwiewa. Mącz 480c, 412c, 413b; Constitutorius – Poſtanowioni. Calep 249b.
Szereg: »postanowiony i potwierdzony« (1): Sanctus [...] Idem quod sancitum – Poſtanowioni y potwierdżoni. Calep 943a.
2. Postanowiony, zadecydowany, zamyślony, zaprojektowany [w tym: przez Boga (10)] (15): BibRadz Prov 8/23, Is 25/1; iáka ſpráwá byłá w táiemnicach Boſkich poſtánowiona około zbáwienia ich RejPos 117v, [73], 300; Ale noc y dzień/ ſłońce/ y kſiężyć/ látá mieſiące/ y dni [...] porządkiem ſwym od Bogá raz poſtánowionym idą. CzechRozm 84; iſz grzech ieſt po poſtánowionym dziewictwie/ do małżeńſtwá ſię obracáć. SkarŻyw 457; CzechEp 414; Tribunalu zagubienie iuſz przezen belo poſtanowione PaprUp I4v; OrzJan 86.

W połączeniu szeregowym (1): y Anyoł z niebá być co inſzego powiedał niżli ieſt wola Páńſka iuż mocno vtwirdzona opiſána y poſtánowiona/ vciekay od niego RejAp 149v.

Wyrażenia: »z postanowienia postanowiony« (1): gdy iuż cżáſy ony przychodziły onych Boſkich obietnic iego/ s táiemnic á s poſtánowienia Boſtwá onego w TROYCY iedynego vpewnionych y poſtánowionych RejPos 324.

»postanowiona rada« = postanowienie (1): Tego [tj. Jezusa] z poſtánowioney rády [definito consilio]/ y przewiedzenia Bożego wydanego [...] zábiliſćie. Leop Act 2/23.

»na umyśle postanowiony« (1): Bo też to pewna/ iż te wſzytkie [rzeczy] [...] nie pierwey ſą ſtworzone/ niż były ná vmyśle poſtánowione. CzechEp 257.

Szeregi: »przeźrzany i postanowiony« (1): IZ tho rzecż ieſt od wiekow przeźrzána y poſthánowiona w táiemnicach Troyce s. áby dzyeń przyſcia Páná náſzego [...] nie miał być obiáwion. RejPos 258.

»upewniony i postanowiony« (1): RejPos 324 cf »z postanowienia postanowiony«.

3. Stworzony (6): O iáko oſobliwą ſpráwą ſą poſtánowiony wſſytki rzeczy odćiebie naſz miły pánie RejPs 152v, 138v; á ktoż kiedy przyrodzeniu od niego poſtánowionemu iáki gwałt [...] vcżynić może? RejZwierc 171v.

postanowion z czego (1): gdyſz cżłowiek z duſze y ś ćiáła poſtanowion yeſt KwiatKsiąż A4v.

Szeregi: »i stworzony i postanowiony« (1): iako dziwnym kſtałtęm ſą od ciebie y ſtworzony y poſtánowiony wſſytki rzeczy na niebie y na ziemi RejPs 153v.

»zasadzony i postanowiony« (1): Iż yeſzcże od wyekow ſtolicá kroleſthwá Kryſtuſowego ieſt záſádzona y poſtánowiona. LubPs V3 marg.

4. Przeznaczony (często w powiązaniu ze znacz. 1.b.); constitutus, destinatus, factus Modrz (7): [zabobonem jest] gdy [kto] ſtworzenia Bożego ábo rzeczy święconych ná co inſzego vżywa niżli od Bogá y od kośćiołá ſą poſtánowione. WujNT 470.

postanowiony do czego (1): A do tákiego ćwicżenia w niektorych Rzecżáchpoſpolitych pewne ſzkoły ſą poſtánowione ModrzBaz 111v.

postanowion(y) dla kogo, dla czego (4): Acżkolwiek tych naſzych komorek [tj. pomieszczeń na książki, służących do uczenia się] ku żadney inſzey rzęcży iedno dla cżego poſtanowione ſą niebedźiem vżywać KwiatKsiąż L4v; ModrzBaz 22v, 23; ieſli z lekárſtwá żaden nicżegoy ſie inſzego nie ſpodziewa/ iedno tego coby dla porátowánia zdrowia ſłużyło/ gdyż dla tego ſámego ieſt poſtánowione Phil D3.

postanowiony na co (1): że máią ná to ſzkoły poſtánowione/ gdźie ſię młodźi ludźie vcżą woienney náuki ModrzBaz 113.

W połączeniu szeregowym (1): ktorzi [królowie] mnimáią że nie oni dla poddánych/ ale poddáni dla nich ſą ſtworzeni/ ná świát wydáni/ y poſtánowieni. ModrzBaz 23.

5. Ukształtowany, urządzony, zorganizowany; znajdujący się w jakimś stanie; constitutus Mącz, Modrz, Vulg; fundatus, institutus Modrz (121):

postanowiony pod czym [= podlegający czemuś] (1): Poſłał Bog ſyná ſwego/ z niewiáſty vcżynionego/ pod zakonem poſtánowionego SkarŻyw 2.

postanowiony pod czym [= jak] (1): iż od pocżątku [rzeczy] ſtworzone pod cżyſtim rządem y pod pewną licżbą ſą poſtanowiony. KłosAlg Av.

postanowion(y) w czym [= jak] (4): KłosAlg A4v; kthorą [pracę] podiąłem aby ten Zołtarz w tym rządzie iako teraz ieſt był poſtanowion WróbŻołtGlab A5; KwiatKsiąż I3v; coby było záſię vcżćiwego á w nadobney ſpráwie poſtánowionego tego ſie mocno dzierżeć RejZwierc 21.

a. O sprawach natury społecznej i politycznej [w tym: przez Boga (3)] (53): chtora [wiara] dawno ludzy krzeſczyanſzkye oſſwyecyela y trzymala thak wſzyczko wkoſcyelye ſwyetym [...] yako dzyſſ trzymayv koſczyoly krzeſczyanſzkye zdawna duchem ſwyetym poſtanowyone LibLeg 8/133v; O pięknie záiſte ći zacni ſtárcy tę Rzecżpoſpolitą w ſwych ſtopniach byli poſtáwili [...]. A coż po thym/ gdy my potomſtwo ich/ [...] rzecży poſtánowioney/ [...] w tey ſzcżyrosći á cáłośći záchowácieſmy nie vmieli. LeszczRzecz A3v; OrzRozm D4; yż nietrzebá nam odmiány w wierze/ ktora nam zdawná ieſt przez ſwięte męże poſtánowioná BielKron 219v; y poſtánowion będzye zbor/ ktory ſie podobáć będzye Pánu Bogu. RejPosWstaw [1432]v; BudBib 1.Mach 15/9.

postanowiony wedle czego (1): gdy ſpráwiedliwa przycżyná będźie/ a wprzod woyny oznaymienie/ y żywot [obywateli] wedle náuki Chrześćijáńſkiey poſtánowiony/ tedy o oney woynie [...] możem niewętpić/ że [...] dobrze ſię zdárzy. ModrzBaz 108v.

postanowiony czym (2): gdyby tak Rzymskie wielkie woiska vſtawicżnym cżwicżenim niebyły poſtanowione KwiatKsiąż N3; áżby pirwey w żiemi [!] wſzytkie rzecży/ ſpráwiedliwośćią dobrze poſtánowione były ModrzBaz 137v.

postanowiony jak (35): OrzRozm E3; Dźiwnie Spráwiedliwość od Páná Bogá między ludźmi poſtánowioná ieſt. OrzQuin X3, X3 marg; RejPos 122v; Ia mnimam/ żeby więtſzi y trwálſzi pożytek Rzecżpoſpolita wźięłá z obrony tym kſztałtem poſtánowioney/ niż z kmiecych podatkow ModrzBaz 124v, 134; Pewna to rżecz ieſt/ iż wáſzá Rzeczpoſpolita ná złym fundámenćie ſtoi/ zdáć ſię oná bydź poſtánowioná ná kſztałt Spártáńſkiey GórnRozm K3; ztąd w nieśióná ieſt muzyká do kośćiołów/ y ták poſtánowióná/ áby ludźie ku nabożeńſtwu pobudzáłá KochWr 38. Cf Z określeniem wartościującym.

W przeciwstawieniu: »postanowiony ... wywrocony« (1): iż rzecż poſpolita ktora byłá od ſtárſzych náſzych poſtánowioná/ ieſt práwie wywroconą. BibRadz 2.Mach 8/17.

W połączeniu szeregowym (1): TEraz przeto okażę/ iákim obycżáiem Rzecżpoſpolita może być dobrze ábo poſtánowiona/ ábo popráwioná/ á na wiecżne cżáſy wcáłośći zachowáną. ModrzBaz 4.

Z określeniem wartościującym [w tym: pozytywnie (28), negatywnie (3); jak (27), na czym (2), w czym (2)] (31): iakoby spraviedlivosc liudſka była na dobrey mierze poſtanoviona ComCrac 17v; OrzRozm V3v; áby ſzukáli tey drogi/ iákoby kośćioł Krześćiáńſki był w lepſzym rządzie poſtánowion niżli ieſt. BielKron 219v, 209v, 210v, 220v; Mącz 228c; OrzQuin S3; GórnDworz Kk5v; RejPos 334; iż widziſz iáko ſwiát zámieſzány ieſt/ á nigdy w ſwym ſtanie pewnie poſtánowiony nie ieſth RejZwierc 160, 55; GDyby ſądy były dobrze poſtánowione/ krotſzeby ſeymy bywáły ModrzBaz 93v, 17, 25, 137v; iż Bóg nic milſzégo ná świećie niéma/ iedno zbory porządnie poſtánowioné KochWr 24; SkarKazSej 677a. Cf Wyrażenie.

W charakterystycznych połączeniach: postawion(y, -a, -e) (jest, ) boża chwała, Korona (2), Kościol (2), krolestwo (3), muzyka, obrona, prawo, rada, rzecz(y) (4), sejm, senat {senatorska ławica) (2), sprawa (2), sprawiedliwość (2), szkoła, świat, wiara, wojsko, zbor (2); postanowion(y) w czystym rządzie, dobrze (21), na dobrej mierze, na dobrym gruncie, w dobrym rządzie, gruntownie, [jakim] kształtem, mądrze, mocno, pewnie, porządnie, słusznie, źle (3).

Wyrażenie: »rzeczpospolita (jest) postanowion(a)« [w tym: z określeniem wartościującym pozytywnie (11), negatywnie (2)] = respublica constituta Mącz, Modrz; respublica fundata Modrz (15): BibRadz 2.Mach 2/17; Constituta praeclarissime Respub. dilabitur, W czyſtym rządzie poſtánowiona Rzeczpoſpolita yuſz ſie rozlata. Mącz 413b; áby im dał ſwe zdánie/ iákoby káżda Rzecżpoſpolita nalepiey á namocniey mogłá być poſtánowiona RejZwierc 55, 37v; ModrzBaz 4 [2 r.], 13v, 72v, 88v, 91, 137v; iż tá Rżecz poſpolita źle ieſt poſtánowiona/ w ktorey ſtány nie ſą ſobie prżyiáźliwe GórnRozm B; iż tá Rzeczpoſpolita wáſzá ná kſztałt Lácedemońſkiey ieſt poſtánowiona GórnRozm L4, C2v; że by też nalepiey y nagruntowniey byłá poſtánowiona Rzecżpoſpolita/ iednák cżáſu ſwego zginie ſpráwámi y vſtáwámi ſwymi. Phil P.
Szeregi: »porządny a postanowiony« (1): iż nie możemy przyść ku żadney porządney á poſtánowioney ſpráwie náſzey iuż od cżáſow niemáłych. RejZwierc 119.

»sprawowany (a. sprawiony) a postanowion(y)« (2): BielKron 207v; iżbychmy wżdi w prętſzey gotowośći niż s tymi omieſzkáłemi wiciámi/ gdyby ná nas gwałt iáki przyſzedł/ ſpráwieni á poſthánowieni byli. RejZwierc 187v.

»postanowiony abo uczyniony« (1): ktorziby [ludzie roztropni] [...] te rzecży ktoreby źle poſtánowione ábo vcżynione [vel instituta, vel acta] były/ ſtrofowáć á popráwowáć ich śmieli. ModrzBaz 17.

α. Zostawiony bez czegoś, pozbawiony [bez czego] (1): Ześ theż wáſzá Krolewſka zacność nas wierne poddáne ſwoie [...] bez wſzey ſpráwiedliwośći y obrony ták długi cżás poſtánowioné/ ieſzcże wżdam ták w cále záſtáć racżył LeszczRzecz A2.
b. O sytuacji spoleczno-majątkowej człowieka oraz (zwykle z tym związanym) stanie jego ducha i umysłu; też: wychowany, przygotowany do czegoś; też: ustatkowany (62): Tu już Kupiecz przes Pawła poſtanowiony ydżie pokornię na ſprawę. RejKup cc7v; Tak tędy [lege: tedy] z pierwſzych lat maią być poſtánowione dziatki/ yżeby ſię y o wielkie rzecży kuśić śmiáły/ y trudne rzecży znoſzywać mogły. KwiatKsiąż N2; GórnDworz M7; áby ſie [...] do domu przyiechawſzy/ z nadobnemi á poſtánowionemi obycżáymi/ ozdobnie potym vkázáć mogł. RejZwierc 20v, 88, 168.

postanowiony z czego [= pod względem czego] (1): Gdyż tak s ſamego przyrodzenia y vmysłu/ y ćieleſnych darow widziſz mi ſie być poſtanowiony/ yż ſię też wſzyſtkich rzecży wielkich o tobie ſpodziewać godźi KwiatKsiąż A4.

postanowiony ku czemu (1): także też młodziencżykowie ktorzi [...] malucżko opuśćiwſzy nauk wyzwolonych ćwicżenia/ zaś ſię poſtanowionych godzin ku zwykłym naukom [...] zwracayą: mayą być miani iż ſą wybornie ku ſprawom cnoty poſtanowieni. KwiatKsiąż B2v.

postanowiony pod kim, pod czym [= podlegający komuś] (3): Ieſliż ia poſtánowiony pod zwierzchnośćią/ mogę roſkázáć tym ktorzy ſą pod moią zwierzchnością CzechEp 244, 32; Boćiem y ia ieſt człowiek pod władzą poſtánowiony WujNT Luc 7/8.

postanowiony na czym [= pod jakim względem] (zawsze: „na wszem”) (3): A cżemuż then poććiwy [...] z rozważnym vmyſłem ná wſzem poſtánowiony będąc/ á cżemużby ſie tey beſtiey á tey niemey twarzy [tj. śmierci] lękáć miał? RejZwierc 168, 13v, 136v.

postanowion(y) w czym [= pod jakim względem] (zawsze z pozytywnym określeniem przysłówkowym) (4): W ktorey mierze młoć Rzymſka podług ſtarego zwycżayu wybornie była poſtanowiona KwiatKsiąż D3v, I2; gdy ták będzieſz nadobnie poſtánowionym we wſzytkich ſpráwach ſwoich. RejZwierc 173v, 20v.

postanowiony w czym [= w sytuacji] (1): że ſtan tákiego káżdego/ w iákimkolwiek przypadku będzie poſtánowiony/ záwżdy kwitnąć muśi RejZwierc 51v.

postanowiony w czym [o wieku] (5): A iákoż ty poććiwy á iuż w leciech ſwoich poſtánowiony cżłowiecże tych cznot w ſobye ſtánowić [...] nie maſz? RejZwierc 141v; Do cżłowieká poććiwego iuż w oſtátnim wieku poſtánowionego wirſzyki. RejZwierc 180, 119, 139, 140v.

postanowiony jak (25): KwiatKsiąż A4; GórnDworz Gg7; ábyś przez tę ſkruſzoną myſl ſwoię/ á przez ták poſtánowioną wiárę ſwoię o pánu ſwoim/ napirwey rozwiązał ſerce ſwoie RejPos 119v, 120; RejZwierc 20, 173. Cf Z określeniem wartościującym.

Z określeniem wartościującym [w tym: pozytywnie (30), negatywnie (3); jak (19), w czym (16)] (34): Abi bili rzeczi yey mczi [tj. Izabeli Jagiellonki] w dobrey myerze poſthanowyone. LibLeg 11/188; RejPs 143v; BibRadz I 196a marg; godźi ſię dobrze poſtanowionemu młodźieńczykowi/ iżeby piecżey y bacznośći o rzeczach Boſkich nieomięſzkiwał KwiatKsiąż D2v, B2v, B3; RejAp 42v; RejPos 119, 163v; Iáko pocżćiwy cżłowiek iuż w ſłuſznych ſpráwach poſtánowiony/ pomiernego á pobożnego goſpodárſtwá ſwego ma roſtropnie vżywáć. RejZwierc Bv; ieſliże temu wcżás rozumem á boiáźnią Bożą zábyeżeć nie będzye vmiał/ obacżywſzy s przypadkow nie dobrze poſtánowione przyrodzenie ſwoie RejZwierc 3; A ták táki cżłowiek w piękney ſkromnośći poſtanowiony/ y ſobie dobri może być y ludziom. RejZwierc 139v, 13v, 20v, 23, 103, 105 (17); ModrzBaz 13v; widząc iſz iuſz oni ludzie/ dobrze poſtánowieni ſą: ćicho vćiekł ná puſtynią. SkarŻyw [236], 333; GosłCast 36. Cf postanowiony w czym [= pod jakim względem].

W charakterystycznych połączeniach: postanowion(a, -y, -e) (jest) duszyczka, mnimanie, myśl (4), obyczaje, powinność, przyrodzenie (2), szedziwość, umysł (2), wiara, wiek, żywot (2); postanowion(y) w dalszych czasiech, w dobrej mierze, w dobrej wierze, w dobrym baczeniu, dobrze (5), w doskonałych czasiech, w leciech swych, w nadobnym żywocie, w nadziei (2), niedobrze (nie barzo dobrze) (3), w ostatnim wieku, pięknie, w poćciwej sławie, roztropnie, w rządzie, w skromności, słusznie, w słusznych sprawach (2), w stałości, w statecznej myśli, statecznie (2), w statecznych leciech, w szczyrości, w wdzięcznym żywocie, w wierze, wybornie (2).

Szeregi: »stateczny a postanowiony« (2): A to wſzytko nadobnie ſtátecżnemu á poſthánowionemu wiekowi przyſtoi RejZwierc 141, 19.

»postanowiony a uszykowany« (1): iż vmysł tych wybornie od ſamego przyrodzenia poſtanowiony a vſzykowany yeſt KwiatKsiąż B3.

»postanowiony abo wyćwiczony« (1): bo to być niemoże/ áby wiek dorosły miał być chwalenia godny/ ktory z młodu niebárzo dobrze był poſtánowiony ábo wycwicżony [quae fundamentis adolescentiae parum recte sit constituta]. ModrzBaz 13v.

W przen (5):
Wyrażenie: »serce postanowione« [szyk 3:2] (5): RejAp 42v; iż oto Pan ten idąc mimo oń/ [...] á poznawſzy łácno ono poſtánowioné ſercze iego/ záwołáć go do ſiebie racżył RejPos 324v, 119, 119v [2 r.].
αα. W funkcji rzeczownika (1): Postánowionego tám [do Włoch] poſyłáć potrzebá CiekPotr 87.
α. Ustabilizowany majątkowo (1): Nye dobrze tedy cżynyą nyektorzy rodzicy/ ktorzy ſynowi ſwemu poſtánowyonemu pilnosći á prace ſwey nyechcą okázáć. GliczKsiąż Q3.
6. Uzgodniony, doprowadzony do zgody (1): bo iesliby iaka Controuersia byłamiedzy nim a nami przez Commissarze miała bydz postanowiona ActReg 7.
7. Umieszczony, postawiony, znajdujący się; constitutus Vulg, Modrz; confirmatus PolAnt [w tym: gdzie (12)] (18): miedzy nami i wami/ wielka odchłáń ieſt poſtanowiona MurzNT Luc 16/26, k. 116; Leop Iob 30/23; ZIemia ieſth w pośrzodku okręgow niebieſkich/ iáko punkćik w cerklowánym kołku/ w iednoſtháyney dálekośći od niebá ze wſzytkich ſtron Boſką ſpráwą poſtánowioná BielKron 263; KwiatKsiąż O3v; we drzwiách onego Ráiu był poſtánowion Cherubin KuczbKat 375; ModrzBaz 37; Pocżnimyż naprzod od Ezáiaſzá/ á idźmy aż do Máláchiaſzá/ ná końcu [Starego Testamentu] poſtánowionégo. CzechEp 298, 115, 297; Pod záiącowym brzuchem [tj. gwiazdy znajdujące się pod konstelacją Zająca] imion ſwych nie máią: [...] Przeto vdźiélné znáki ſą poſtanowioné: Aby ieden z drugiégo ſnádnie obaczony/ Káżdy gwiazd pewny znáczył poczet zámierzony. KochPhaen 15; WujNT Iac 3/6.

postanowiony czym do siebie (1): parę niedźwiedźic [tj. konstelacje Wielkiej i Małej Niedźwiedzicy] drudzy przyznawáią: Któré grzbiety do śiebie ſą poſtánowioné KochPhaen 2.

a. Dostawiony, przyprowadzony i postawiony [przed kim] (1): iáko był przed Annaſzem/ przed Káifaſzem/ przed Herodem/ przed Piłatem/ poſtánowion RejPos 104v; [Iakosz na dowod iego postanowioni był Druczul purkulab soroczky przed jchmscziami CorfusDocum 196].
b. Zbudowany (4): lepyeyći zbudowáć/ á poſtánowyone w ſwym ſtanye záchowáć GliczKsiąż L2; palmaris statua, Słup ku czćy zwycięſcy poſtánowiony. Mącz 274a.
Przen (2): którą [wieżę, tj. Kościół] ná tym Cynku świętym/ nie ludzką/ ále Boſką ſpráwą/ poſtánowióną być widźićie OrzQuin L4v; Skąd dwie rzecży vpátrowáć trzebá [...]. Naprzod Bogá przez ſię będącego/ ktory ieſt przednieyſzy fundáment wſzytkiego: [...] á potym dopiero od niego dány y poſtánowiony fundáment przez ktory byſmy mogli mieć przyſtęp [...] do tegoż Bogá oycá iego CzechEp 291.
8. Oparty, zasadzający się (6):

postanowion(y) na czym (4): OrzRozm E; Chwieią ſię bowiem wſzytkie rzecży ludzkie/ ktore ná tych fundámenćiech [tj. wiadomości i przyzwyczajenia rzeczy uczciwych] nieſą poſtánowione. ModrzBaz 136. Cf W porównaniach.

postanowiony w czym (2): A tá rzecż ieſt wielkiey ważnośći/ á w niey poſtánowiony ieſt grunt/ odnowienia á napráwy Krześćiáńſkiey RejPosWstaw 42; Ale teraz náſz kápłan [...] ieſt pośrzednikiem lepſzego teſtámentu/ ktory w lepſzych obietnicách ieſt poſtánowiony. WujNT Hebr 8/6.

W porównaniach (2): w którym [dialogu] Króleſtwo Polſkié vkazáliſmy poſtánowióné być/ ná Królu/ ná Kápłanie/ ná Ołtarzu/ iáko ná trzech węgléch iákich OrzQuin H3; ná ktorych [cnotach] záſię iáko ná fundámenćiech poſtánowione ſą te práwá/ ktoremi Rzecżpoſpolita bywa rządzoná. ModrzBaz 129v.

Synonimy: 1. dany, namowiony, podany; a. uchwalony, uradzony, utwierdzony; b. fundowany, nakazany, polecony, przykazany, rozkazany, sprawiony, uczyniony, utwierdzony, zalecony; c. wysadzony, e. fundowany, mianowany, nadany, naznaczony, obrany, poświęcony, przełożony, uczyniony; 2. upewniony; 3. stworzony; 5. porządny, sprawiony; b. stateczny, uszykowany, wyćwiczonym 6. pogodzony, porownany; 7. postawiony; b. pobudowany, zbudowany.

Cf NIEPOSTANOWIONY, POSTANOWIĆ

KW, KO