[zaloguj się]

167. Collectiva.

Rzeczowniki mające formalne znamiona słowotwórcze zbiorowości (np. formacje na -stwo, -’e) poprzedzamy w objaśnieniu skrótem Coll. Jeżeli jest to jedyne znaczenie tego hasła, piszemy np. s.v. KOLE:

Coll. odkoł”.
Przy zróżnicowaniu (ze względu na znaczenia wyrazu podstawowego) uwagę strukturalną piszemy przed podziałem znaczeniowym (por. 145.d.aa.). Jeżeli funkcja ta jest jedną z wielu w danym haśle, staje się ona kolejną rubryką znaczeniową, numerowaną cyfrą arabską; skrót Coll. poprzedza objaśnienie opisowe, np. s.v. KAPŁAŃSTWO:
1. Instytucja, urząd, godność kapłańska ...
2. Sakrament ...
3. Coll. Ogół, pewna liczba kapłanów, duchowieństwo ...

a. Funkcja coll. w hasłach o innej budowie.

Funkcja zbiorowa rzeczowników nienacechowanych formalnie pod tym względem staje się podgrupą. Przy dużej ilości takich użyć, chcąc uniknąć zbytniego rozczłonkowania hasła, dublowania frazeologii itp., możemy dopisać tylko uwagę przy objaśnieniu:

[w tym: coll. (x)],
a nawet przy trudnościach ze szczegółową kwalifikacją materiału:
[często w funkcji coll.].
Zwracamy też uwagę na znaczenia, w których nie występuje normalna funkcja sg (por. 150.a.).