[zaloguj się]

174. Przysłówki.

Łączliwość przysłówków z różnymi częściami mowy nie jest podstawą do wydzielania znaczeń ani podgrup. Jeżeli w tym samym znaczeniu znajdziemy różne typy, to z połączeń dla danego hasła rzadszych tworzymy tylko pozycje nienumerowane, np.:

W połączeniu z rzeczownikiem (x);
W połączeniu z przymiotnikiem i przysłówkiem (x).
W zasadzie przymiotnik i przysłówek traktujemy tu łącznie, podobnie jak czasownik i imiesłów.