[zaloguj się]

4. Transliteracja.

Cytaty z Lindego kolacjonujemy z oryginałem. W razie niemożności odnalezienia źródła oryginalnego lub miejsca w źródle według lokalizacji Lindego, materiał taki odrzucamy.
Cytaty z wydań druków szesnastowiecznych, których oryginały są dostępne, również kolacjonujemy.
Pozostałe podajemy w transliteracji według źródła. Druk rozstrzelony zgodnie ze źródłem zachowujemy tylko dla wyrazów polskich wplecionych w tekst łaciński.
W cytatach o układzie rachunków i rejestrów nie wprowadzamy kropek między wyszczególnieniem a liczbą umieszczoną przy prawym marginesie ani zer w kolumnie przeznaczonej na drobniejsze jednostki miary, monetarne itp.

a. Poprawianie oczywistych błędów wydań późniejszych.

Nie uwzględniamy jednak oczywistych błędów transkrypcji wydawców oraz ich niesłusznych rozstrzygnięć językowych. Tak np. nie wprowadzamy uzupełnienia [z] w kontekstach typu „szata [z] forsztatu czerwonego” (ale zostawiamy je w następującym wypadku: [w] Wenecji, [z] zieloną kitajką). Nie uwzględniamy również znaków typu sic, którymi wydawcy opatrują formy rzadkie, lecz nie błędne. W wypadku uzasadnionego użycia tego znaku zmieniamy go na przyjęty u nas [!].