[zaloguj się]

1. DEKA (35) sb

deka f (30), dek m (3), deka a. dek (2); deka Murm (2), BartBydg (2), Mącz (19), Calep (6), KmitaSpit; dek BielKron (2), Prot.

e oraz a jasne.

Fleksja
sg pl
N deka deki
G deki
I deką, deki(e)m dek(a)mi

sg N deka (27).G deki (1).I deką (1), deki(e)m (3).pl N deki (2).I dek(a)mi (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Nakrycie, przykrycie, kołdra, kapa, kobierzec, obicie, opona, zasłona; stragulum Murm, Mymer1, BartBydg, Mącz, Cn; stratorium BartBydg, Mącz; integumentum Mącz, Calep; instratum, stragula Mącz, Cn; instragulum Calep, Cn; cooperta BartBydg; lodix, operimentum, plaga, storea, tapetum, tegmen, tegumentum, torale Mącz; obstragulum, stroma, velamentum Calep; sagum Cn (32): Murm 147; Mymer1 [292]v; Cooperta, deka, qua cooperimur dormientes BartBydg 35b, 151; Cento, Strychów płaſzcz/ to yeſt/ ſuknia/ álbo deká z rozmáyitych płátów á ze ſtuczek y kąsków ſukiennych y ynſzey rzeczi y z rozmáyitich farb weſpołek vſzita. Mącz 47b; Plaga item idem quod rapes vel stragulum, Oponá/ Kortiná/ Kobierzec/ Deká któremi ſciány obiyáyą/ Plagá. Mącz 302c; Stragula, Wſzelákie nákricie/ deká/ rogoża też może być zwána. Mącz 414d; Tegmen, Deká/ nákricie czym co zwłaſzczá nákriwáyą. Mącz 442a; Variata acu tapetia, Kołdrá álbo deká álbo też kobierzec rozmáyicie wyſzywány. Mącz 475c, 279b, 415a, 442b; Stroma ‒ Kołdra, dęka, obyczię. Calep 1011a; Velamentum ‒ Deka, nakriczię. Calep 1107a, 545a, 548a, 718a.
Wyrażenia: »deka na łoże« (4): Texile stragulum magnificis operibus pictum, Deká ná łoże foremnie wyſziwána. Mącz 300a, 196d, 414d, 460a.

»deka płocienna« (1): Lodix, Kobierzec/ Płáchta łożowa álbo deká płocienna ná łoże. Mącz 196d.

Przen (2):
Zwrot: »[czemu] deki szukać« = usprawiedliwiać, ukrywać coś (1): Latebram periurio querere, Krziwoprziſięſtwu ſwemu deki ſzukáć/ to yeſt omáwiáć/ ográdzáć. Mącz 185a.
Wyrażenie: »pod człowieczym dekiem« = we wnętrzu człowieka (1): Muſiał ſię nieboraczek ná mym ogniu ſpárzyć. Mnimáiąc że ma ſpráwę z vczćiwym człowiekiem/ Alić wnet ſrogi plomień [!] pod człowieczym [!] dekiem A za ty nię [!] rozumieſz że tu opiſuię Gniew ſwoy nie vſmierzony ktory w ſobie czuię? Prot A3v.
a. Przykrycie na zwierzęta, przeważnie na konie; dera, czaprak; dorsualia Mącz, Calep; cento, ephippium Mącz; dorsuale, stratum equi Cn (7): poſłáli mu zá to koń dobry/ ſiodło pozłocone z dekiem BielKron 299; Ephippium, Siodło/ Też/ Deká/ ktorą koniá nákriwáyą/ álbo Naſtołká. Mącz 106b; Phalerae, Naſtółká deká y inſze rzędi końskie. Mącz 296d, 95a; Dorsualia — Deka, na kónie albo naẃoli [!]. Calep 341b; Ktoremu [królowi] Bárorogá pod deką wiedźiono KmitaSpit A4.
Wyrażenie: »dek złotogłowowy« (1): á klácżę [...] kazał wodzić około rynku pod dekiem złotogłowowym BielKron 348.
b. Mata, rogoża; matta, storea, teges Mącz (2): Matta, ſtorea et teges, Rogoża/ też słomiána/ trciniána/ rokitowa deká/ álbo przikriwádło nieyákie. Mącz 211c; Teges, Rogoża/ álbo deká ze słomy vczyniona. Alias storea. Mącz 442a.
2. Nakrywa, pokrywa na naczynie; cooperculum capuli, operculum rotundum, tectorium vasorum Cn (2): Patelle s dekamy WyprKr 119v; Deky na kotly [!] WyprKr 119v.
3. Pas podtrzymujący materac w łóżku (1):
Wyrażenie: »deka łożna« (1): Fascia lecti, Deká łóżna. Mącz 119a.
4. [Nakrywka u lutni: v lutnie grzbiet w ktorym ſie głos odbija ieſt na dole/ á deká z kołem y z ſtrunámi ná wierzchu: ále v Pſałterzá inácżey/ bo grzbieth ná wierzchu á ſtruny ná dole pod deką ktora grzbiet zákrywa Leop Yv4v (Linde).]

Synonimy: 1. kapa, kobierzec, kołdra, kortyna, nakrycie, obicie, opona, przykrycie, przykrywadło, zasłona; a. gunia, nastołka; b. mata, rogoża.

KCh