[zaloguj się]

DRAPIESTWO (67) sb n

-stwo (65), -ztwo (2).

a pochylone (w tym 3 r. błędne znakowanie); e oraz o jasne.

Fleksja
sg pl
N dråpiestwo dråpiestwa
G dråpiestwa dråpiestw
A dråpiestwo dråpiestwa
I dråpiestw(e)m
L dråpiestwie

sg N dråpiestwo (9).G dråpiestwa (14).A dråpiestwo (15).I dråpiestw(e)m (13).L dråpiestwie (5).pl N dråpiestwa (4).G dråpiestw (2).A dråpiestwa (5).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Grabież, zabieranie komuś czegoś gwałtem; rozbój, morderstwo; grassatio, rapacitas, rapiendi spes Mącz; raptus Cn (52): LudWieś A4; Drapieſtwá [Rapinae] bezbożnych potárgną ie Leop Prov 21/7; BibRadz Prov 21/7, 4.Esdr 12/32, II 4v; BielKron 392; Grassatio, Lup/ drapieſtwo puſtoſzenie/ morderſtwo. Mącz 148d, 317c; A thák wſzytko dobro iego wniwecż obroćiło ſie przes drapieſtwo ludzi złych. HistRzym 128v, 131; CzechEp 216, 247; WujNT Philipp 2/6, s. 687; SarnStat 519; (marg.) Kroleſtwo bez ſpráwiedliwośći rozboiem ieſt. (‒) Iákaż to Rzeczpoſpolita/ ktora tákie ma drapieſtwo? SkarKazSej 685a.

W połączeniach szeregowych (6): LubPs O6v; KrowObr 63v; Mącz 387b; RejPosWst [1103]; ArtKanc Q11v; bo gdzie ſie dzieią mordy/ złodzieyſtwá/ drapieſtwá/ chćiwość ku pánowániu/ to wſzytko ácż nieiáki kſtałt pożytku w ſobie ma/ ále ſie bárzo vcżćiwośći ſprzećiwia. Phil H4.

Zwroty: »drapiestwem się obchodzić« = rabować (1): Praedor, Drapieſtwem ſie obchodzę/ zbiyam. Mącz 317c.

»drapiestwem żyć, żywić się« (3 : 2): MiechGlab 23; przodkowie náſzy [...] też iáko Tátárzy drapieſtwem żyli OrzRozm K4; BielKron 8, 386; in caede atque ex caede vivere, Morderſtwem á drapieſtwem ſie żywić. Mącz 29d.

Wyrażenia: »drapiestwo na dobrowolnej drodze« (2): Zkázuiem iż ſtároſtowie mąią [!] ſądzić iedno o cztery ártikuły/ A to o zgwałcenie białey głowy/ O drapieſtwo ná dobrowolnych drogách/ O ſpalenie/ O gwałt domowy kto kogo náiedźie. UstPraw A2v, G2.

bibl. »wilcze drapiestwo« (1): Tenci ieſt nápierwſzy [...] przykłád przewrotności a owczego odźieniá i zarás wilczego drapieſtwa [lupi rapaces Vulg Matth 7/16]/ wpierwſzęm proroku fałſzywęm ſzatanie MurzNT 31.

Szeregi: »drapiestwo i gwałt« (3): niechayby I. M. Pan Hetman Polny [...] drapieſtwá y gwałtow ſurowie bronił VotSzl E3v; [aby żołnierze] żadnégo łupieztwá dóbr którychkolwiek y drapieztwá y gwałtów [violentias JanStat 722] w dobrách żádnému nie czynili. SarnStat 903 [idem] 901.

»krzywda i drapiestwo« (1): Słowo Iwreyſkie Chámás znáczy krzywdę y drapieſtwo. BudBib I 3v marg.

»łakomstwo albo drapiestwo« (1): wam vrągáyą/ [...] máyący ſerce ćwiczone w łákomſtwye álbo drapyeſtwye [cor exercitatum avaritia Vulg 2.Petr 2/14] KromRozm I D2v.

»łotrostwo a (i) drapiestwo« (2): á gdy ſie roſpłodził [Kaim]/ wpráwował ſyny ſwoie ná łotroſtwá á drapieſtwá BielKron 3; Mącz 398a.

»drapiestwo, (a, albo, i) łup (a. łupiestwo)« [szyk 4 : 2] (6): Castae manus, Ręce żadnego łupu á drapieſtwá niewinne. Mącz 40c; RejAp 107; Tákowych ludźi okrutne wyciągánie/ ſpráwiedliwie drapieſtwem álbo łupieſtwem názwáć możemy. KuczbKat 330; ReszHoz 139; ieſli drapieſtwá/ álbo łupy [rapinae, spoltia JanStat 879] iákie/ [...] w źiemiách y pánſtwách náſzych z obu ſtron będą vczynioné: dla tego przerzeczony pokóy y iedność nie ma bydź káżoná SarnStat 1100, 1076.

»ogień, miecz, (i) drapiestwo« [szyk zmienny] (2): BielKron 228; Petuertere omnia rapinis, incendiis, coedibus, Ogniem/ drapieſtwem/ mieczem wſziſtko wywrócić, Mącz 488c.

»pobieranie i drapiestwo« (1): A tak v nas [Tatarzy] pobieranie y drapieſtwa czynią nie małe. MiechGlab 27.

»rozboj a drapiestwo« (1): ſzcżego [Turcy] vroſli? [...] z rozboiu tylko á drapieſtwá BielKron 244.

»drapiestwo i trapienie« (1): Ták mowi Adonái Iehowá/ [...] odyimićie drapieſtwo/ y trapienie [inquitatem et vastationem]/ á ſąd y ſpráwiedliwość czyńćie BudBib Ez 45/9.

»wydzieranie abo drapiestwo« (1): duchowieńſtwo dotąd ſpráwiedliwośći mieć nie może/ o iáwne dźieśięćin ſwych wydźieránie/ ábo drapieſtwo PowodPr 23.

»złość a drapiestwo« (1): przyiecháli poſłowie s Prus od ſláchty y mieſzcżan [...] poddawáiąc ſie pod obronę krolowi [...] ábowiem Krzyżownicy wielkie złości á drapieſthwá nád nimi wymyśláli BielKron 391v.

»drapiestwo a złupienie« (1): miáſtho rátunku iákiego álbo wſpomożenia iákiego/ drapieſtwo á złupienie. RejZwierc 76.

2. Chęć, żądza grabieży; rapacitas Mącz (10): Tak y v cżłowieka gdy będą paznochti [...] długie, á zakrzywione na konczach/ znamionuią drapieztwo okrutnoſć niewiarę łakomſtwo/ zawidzenie y mężoboyſtwo. GlabGad P3v; O drapieſtwie Tatarſkim. MiechGlab **4; KromRozm I [L3]v; Rapacitas, Drapieſtwo/ łápániná/ łákomſtwo. Mącz 346a; [heretycy] ná pokrywánie ſwego ſumnienia/ roſpuſtnośći ćieleſney/ drapieſtwá/ lichwy/ złupienia dobr kościelnych/ wiárę ſobie iáką chcą przędą SkarŻyw 80; GrabowSet N3.
Szeregi »chytrość i drapiestwo« (1): Fortél woźnicá chytrość y drapieſtwo konie KochMRot Cv.

»drapiestwo i niepowściągliwość« (1): Bieda wám [...] obłudni/ że [...] kielich i miſę z wierzchu oczyściácie/ a wewnątrz ſą pełné drápieſtwa i niepowściągliwości [rapina et iniustitia] MurzNT Matth 23/25.

»drapiestwo i nieprawość« (1): wy Pháryzeuſzowie to co ieſt z wierzchu kubká y miſy oczyśćiaćie: lecz co ieſt we wnątrz w was/ pełno ieſt drapieſtwá y niepráwośći [rapina et inquitate]. WujNT Luc 11/39.

»drapiestwo i plugastwo« (1): Biáda wam [...] obłudni: iż oczyśćiaćie kubek y miſę zwierżchu: á wewnątrz pełni ieſteśćie drapieſtwá y plugáſtwá [rapina et immundita]. WujNT Matth 23/25.

3. Łup, zdobycz pochodząca z grabieży; dobra zdzierstwem nabyte; rapina Mącz, Calag, Cn; praeda Calag (5): á nieżądaycie drapieſtwa [rapinas] WróbŻołt 61/11; BibRadz Eccli 16/13; Rapina, Lup/ korziść/ drapieſtwo. Mącz 346a; Calag 386b; Klotáryus krol zwoyſkiem idąc/ dobrá Biſkupſtwá Wiromándeńſkiego połupił/ [...] ſkarał go P. Bog/ iſz przez trzy dni/ ruſzyć ſię z onym drapieſtwem niemogli. SkarŻyw 527.

Synonimy: 1. gwałt, krzywda, łakomstwo, łotrostwo, łup, łupiestwo, pustoszenie, rozboj, wydzieranie, złodziejstwo, złupienie; 2. chytrość, łakomstwo, łapanina, niepowściągliwość, nieprawość, plugastwo; 3. korzyść, łup.

Cf DRAPANINA, DRAPIEŻ, DRAPIEŻNOŚĆ, [DRAPIEŻYNA], NIEDRAPIESTWO

KN