[zaloguj się]

GRZECZNY (17) ai

grzeczny (8), krzeczny (9); grzeczny ActReg, Calep, SarnStat (2), KlonKr (2), PowodPr, GosłCast; krzeczny Mącz, KlonFlis, ZbylPrzyg (7).

krzeczny (7), k rzeczny (2).

e jasne.

sup någrzeczni(e)jszy (1).

Fleksja
sg
mNgrzeczny fNgrzecznå nNnågrzeczni(e)jsz(e)
G Ggrzeczn(e)j Gkrzeczn(e)go
D Dgrzeczn(e)j D
Agrzeczny Akrzeczną A
I I Ikrzecznym
L Lgrzeczn(e)j L
V Vkrzecznå V
pl
G grzecznych

sg m N grzeczny (2).A grzeczny (1).f N grzecznå (1).G grzeczn(e)j (2).D grzeczn(e)j (1).A krzeczną (2).L grzeczn(e)j (1).V krzecznå (2).n N någrzeczni(e)jsz(e) (1).G krzeczn(e)go (2).I krzecznym (1).pl G grzecznych (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Rozsądny, posiadający widoczne zalety; condignus, dignus, graphicus Cn (17): Futiles et frivolas causas dicis, Nic k rzecznego niepowiedaſz/ mógł by ſie zá to ſromáć. Mącz 137c; Subabsurdus – Nie prawie grzeczni. Calep 1014b; KlonKr C2v, F2v; Rádźiby teraz Grekowie [...] odpráwowáli ſnopem nietylko dźieśięćinę/ ále y połowcżynę: ále ią odpráwowáć muſzą ſámi ſobą y dźiećmi ſwemi/ zktorych nietylko dźieśiąte/ ále zgołá ktore ſie nagrzecżnieyſze pokaże/ muſzą ná nieſzcżęſne Biſurmáńſtwo oddáwáć. PowodPr 26; Gdźie obaczę płód męſki grzeczny miedzy nimi/ Ten zábiię GosłCast 15; KlonFlis E4.
a. Odpowiedni, stosowny, zdatny; nadający się; accomodatus, aptus, idoneus Cn (3): Ieſcze téż tu przykład vſpokoienia rózny przy gránicách wſpómnię, który ácz ſtároświetcki, ále bárzo grzeczny, y godny wiádomośći ludzkiéy SarnStat 1264, 1258.

grzeczny do czego (1): Nuz monstrowac li Miejskie ludzie adowiedziec się wieleby doobrony grzecznych było czyli nie ziedneystrony idzie desecuritate Principis yMiasta tego zdrugiey strony ActReg 28.

b. Piękny, ładny; lepidus, luculentus Cn (7): Ey toćiem widźiałá Suknią krzeczną/ teżbym ia táką rádá miáłá: Vyźrzyſz moiá poćiecho gdy mi ią ſpráwićie/ Ze ſię krzeczney żoneczki wnetże nápátrzyćie ZbylPrzyg A4, Bv, B3v [2 r.], B4 [2 r.].

Synonimy: godny; b. chędogi, cudny, foremny, gładki, krasny, kształtny, nadobny, ozdobny, piękny, przepiękny, prześliczny, śliczny, udatny, urodliwy, urodny, urodziwy, wdzięczny.

Cf NIEGRZECZNY

HG