[zaloguj się]

NIEROZTROPNIE (11) av

W pisowni łącznej (9), w rozłącznej (2); zawsze -roſ-.

Pierwsze e oraz oba o jasne; końcowe e prawdopodobnie jasne (tak zwykle w -e).

stp brak, Cn notuje, Linde brak.

Nierozsądnie, niemądrze; niesłusznie; imprudenter Mącz, Cn; confuse, socorditer Mącz; incallide, inconsulte, insipienter, insulse, stolide, stulte, temere Cn (11): BierEz Bv; O yako to ten prorok nyeroſtropnye napyſal yzby panna nyeporuſſona myala począcz w czyſtoſzczy y porodzycz PatKaz II 60, 60v; Confuse loqui, Nieroſtropnie/ nie yednę rzecz po drugiey mówić. Mącz 139d, 6b, 328b, 398c; Bywa też zálężenie czućia ktore ſápką rzekáią: niekthorzy Rymą/ ále nie roſtropnie: Abowiem rymá ieſt otworzenie ſápki: á ſápká ieſth zápiekłość á ſuchość nozdrzy/ álbo zgęſtnienie wozgrzywośći. SienLek 72v; ábyśćie poználi Iezuſá Kryſtuſá ktoregoſcie nie roſtropnie vkrzyżowáli/ że ieſth Pánem wſzytkiego/ Biſkupem nawyſzſzym/ Królem nád krolmi/ y odkupicielem á Zbáwicielem iedynym RejPosWstaw [1433]v.

W połączeniu szeregowym (1): Wracam ſię do ćiebie Naiáſnieyſzy Miło: Krolu/ vkázuiąc iáko ſię ſądu Bożego boię/ ieſlim co boiázliwie/ nieroſtropnie/ niedbále ſobie ná tym wielkim powołániu poſtąpił/ á wiernym y mądrym robotnikiem nie był. SkarKaz ) (3v.

W charakterystycznych połączeniach: nieroztropnie napisać (2), postąpić, przedawać, szafować.

Szereg: »niepomiernie a nieroztropnie« (1): Abowiem y ſkarb by był nawiętſzy/ kto im nie pomiernie á nieroſtropnie ſzáfuie/ pewnie ſie prętko wyſkubie. RejZwierc 156v.

Synonimy: bezrozumnie, głupie, niebacznie, niemądrze, nieopatrznie, nierozmyślnie, nierozumnie, niesłusznie, nietrafnie, nieumiejętnie, niewiadomie.

Cf ROZTROPNIE

TZ