[zaloguj się]

DŁUGI (1396) ai

comp i sup (91 + 4) nådłuższy.

Fleksja
sg
mNdługi, dłuższy, nådłuższy fNdługå, dłuższå, nådłuższå, dług(a), dłuższ(a) nNdługié, dłuższé
Gdługiégo, dłuższégo Gdługiéj, dłuższéj, długi Gdługiégo, dłuższégo
Ddługi(e)mu D Ddługiému, dłuższ(e)mu
Adługi, dłuższy, długi(e)go Adługą, dłuższą, nådłuższą Adługié, dłuższé
Idługim, dłuższym, długi(e)m Idługą, dłuższą Idługim, dłuższym, długiem
Ldługim, dłuższym, długi(e)m Ldługi(e)j, długi Ldługim, długiem
pl
N subst długié, dłuższé, dłuższy
G długich, dłuższych
D długim, długi(e)m
A subst długié, dłuższé
L długich
inne formy
pl I - długimi, dłuższymi, długi(e)mi, dłuższ(e)mi; sg n L skostn - na dłudze

sg m N długi, dłuższy, nådłuższy (143).G długiégo, dłuższégo (60); -égo (11), -(e)go (49).D długi(e)mu (1).A długi, dłuższy (293), długi(e)go (1).I długim, dłuższym (30), długi(e)m (2) Mącz, GórnRozm.L długim, dłuższym (25), długi(e)m (1) KochZuz.f N długå, dłuższå, nådłuższå (63), dług(a), dłuższ(a) (22).G długiéj, dłuższéj (34), długi (1); -éj : -i Mącz (5 : 1); ~ -éj (5), -(e)j (29).A długą, dłuższą, nådłuższą (78).I długą, dłuższą (49).L długi(e)j (35), długi (5) ZapKościer, LibMal (4).n N długié, dłuższé (44); -é (4) GrzepGeom, Oczko, KochFr, OrzJan, -e (1) JanNKar, -(e) (39).G długiégo, dłuższégo (53); -égo (6), -ego (2), -(e)go (45); -égo OrzJan, SarnStat (2), KochFragJan; -ego JanNKar; -égo: -ego OpecŻyw (2 : 1).D długiému (1), dłuższ(e)mu (1).A długié, dłuższé (45); -é (2), -(e) (43).I długim, dłuższym (21), długiem (5); -im GlabGad, DiarDop, GroicPorz (2), RejWiz, BielKron (2), HistLan, Strum, ModrzBaz, SkarJedn, SkarŻyw (2), CzechEp, Calep, LatHar, SarnStat, SkarKazSej; -em FalZioł (2), GórnDworz, KochFr; -im : -em Mącz (3 : 1); ~ -em (1), -(e)m (4).L długim (38), długiem (4); -em OpecŻyw, OrzQuin; -im : -em FalZioł (1 : 1), Mącz (2 : 1); ~ -em (2), -(e)m (2).pl N subst długié, dłuższé (70), dłuższy (1) FalZioł; ~ -é (3), -(e) (67).G długich, dłuższych (39).D długim (4), długi(e)m (1); -im Diar, KochFrag, WujNT; -im : -(e)m FalZioł (1 : 1). A subst długié, dłuższé (135); -é (7), -e (3), -(e) (125); -é MurzNT (2), SarnStat (2), GrzepGeom, też SienLek; -e Oczko, KochFr; -é : -e KochPs (1 : 1).I długimi, dłuższymi (22), długi(e)mi, dłuższ(e)mi (21); -imi GlabGad, KrowObr (2), BielKron (4), Prot, SienLek, KochMon, CzechRozm, KochPs, SkarŻyw, StryjKron (2), CzechEp (3), Phil, SkarKaz; -(e)mi FalZioł, Diar (2), LubPs, Leop, BibRadz (4), Mącz (3), SarnUzn, GórnDworz, RejZwierc, BielSpr (2), BudBib, NiemObr; -imi : -(e)mi BibRadz (1 : 2).L długich (47).L sg n skostn na dłudze (1) PaxLiz D4.

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. O stosunku przestrzennym (403):
a. Mający wymiar liniowy oceniany jako duży; longus, prolixus Mącz, Calag, Calep, Cn; praelongus, spatiosus Mącz, Cn; porrectus Mącz; perlongus Calep; longinquus, perpetuus, procerus, productus, proiectus, promissus Cn (220): BierEz N3; OpecŻyw 122v; PatKaz III 121 v; Capillatus qui longos habet capillos, Ktory długye włoſy ma. Murm 49; VIelbłąd ieſth zwierzę ſzpetne/ garbate/ zdługą ſziją FalZioł IV 7a, I 37d, 87c, 114a, IV 33a, 40a (21); BielŻyw 132; Ręka długa z palczami krotkimi á miąſſzimi, znamionuie głupiego GlabGad Pv, C4, M7, N8, O2v, P2 (13); MiechGlab 11; LibMal 1547/128, 1549/149, 1552/171; Gdi ſie to sſtáło kazał on ſąd ná łáńcuchu bárzo długim vwięzáć HistAl M5v, N4v; GroicPorz kkv; KrowObr 130v; RejWiz 46; Abowiem ná odzieniu długim kthore miał ná ſobie/ był wſſyſthek okrąg źiemie [In veste enim poderis ... totus erat orbis terrarum] Leop Sap 18/24; RejFig Dd2; LAkon iedęn zacny cżłek/ długą brodę nośił RejZwierz 28, 28; WyprKr 94, 113v; źimie [Laponowie] chodzą w kożuchách długich dla wielkiego źimná. BielKron 294v; Słowacy/ [...] ſzli áż do długich murow gdzie zową Peloponezu BielKron 338v; rybę iednę ktora ma ná głowie ſkorkę iáko mieſzek/ [...] puſzcżą do wody vwiązáną ná długiey nići BielKron 442v; tám ludźi widzieli s ták długimi vſzymá/ iż im ramioná zákrywáły BielKron 446, 75v, 286v, 295, 372v, 452 (15); Anguinus cucumis, Długi, Krziwy ogórek Mącz 10a; Longurius, Długa tycz álbo tramá. Mącz 197b; Porca item in hortis, Liechá długa albo grubá/ ziemiá do ſiania ziół nieco od ziemie podniosla/ deſzczkámi obita. Mącz 312d; Porrectus, Roſciągniony/ Długi. Przewlekły. Mącz 351a, 28a, 76b, 176a, 293c, 455c (20); SienLek 47, 166v, 187; RejAp 180; KwiatOpis C3v; Iuż thám nic bot kowány y długye oſtrogi RejZwierc [207]; Ty co chceſz czynić żołnierzu. Chociay w thym długim kolnierzu. RejZwierc [233]v, 58, [207], 221; á z weyśrodká [Hannibal] wywiodł lud/ ſtáwił ij ná długim cżele BielSpr 40v, 20, 20v, 63 [2 r.], 65; Strum M4; PaprPan E2v; Káżdy goſpodarz v domu ſwego/ niech ma [...] hak ná długim drągu [harpagonem hastili oblongo]/ do rozrywánia domow. ModrzBaz 83v, 83v; Oczko 8; Calag 264a; Morze z téy ſtrony/ morze y z drugiéy Strzédz będźie iego gránice długiéy KochPs 105; SkarŻyw 151, 308; MWilkHist E4v; Stánęli ná págorku długimi vphcámi StryjKron 702, 437; CzechEp 158; KochFr 79; KochPhaen 22; WisznTr 11; KochSob 64; Calep 149a, 219a [2 r.], 792b; Było w tym woyſku białych Zorawiow niemáło/ Ktorym ſię drugich rządźić potrzebną rzecż zdáło. Wzorem brodacżow długich/ ktorych moc ácż mnieyſza/ Ale záśię rádá ich we wſzyſtkim głownieyſza. KmitaSpit Bv; CzahTr L3; Kupę rożnych kámieni názbieráią: to wielkie/ to máłe/ to okrągłe/ to grániſte/ to długie SkarKazSej 676a; Poniżey Gniewá przy długim oſtrowie Popłynieſz/ Kuchnią zową go fliſowie KlonFlis G3v; A tá z długim rąbeczkiem twoiáć to ſzwágrowa. ZbylPrzyg A2v; SzarzRyt D3.

W porównaniach (5): Murm 26; vicus, otvorziste a dlugye myasteczko iakoby vlicza BartBydg 170; A TO ziele [...] ma [...] kwiat biały á długi iakoby kotcże ogony FalZioł I 113a, I 64a; Wężam by ty kielbáſy ták długiego zábił. RejFig Ee2v.

W charakterystycznych połączeniach: barzo długi (6), bezlisz; długi (-a, -e) bicz, czoło [w szyku bojowym] (3), drąg, łańcuch (3), mur, nić (3), pal, rura, rzemyk, sznura, trzcina, tycz (2), ufce, wał, żerdź (żerdka) (2); [o częściach ciała] długi (-a, -e) broda (12), cyce, kopyta (2), kosy [= warkocze], nogi (5), nos (2), ogon (3), palce (2), paznochty (2), ręka (4), rogi (2), szyja (5), uszy (4), trąba, wąsy, włosy (19), zęby, żądło; [o roślinach] długi (-a, -e) gałązki (2), korzeń (3), kwiat, list (liście) (6), pręt (2); [o stroju] długi (-a, -e) kitlica, kołnierz (3), kożuchy, odzienie (2), ostrogi, rąbeczek, rękawy, sajany, ogon [ = tren].

Przysłowia: po długiey nići kłębká będziem dochodzić StryjKron 66.

Byś miał ták długi rozum/ iákoć brodá wiśi/ Nie dałbyś ſie oſzukáć RejZwierz 122.

Apoſtołowie/ ſiedm liſtow nápiſáli/ [...] krotkie w ſlowiech/ ále długie w rozumiech Leop *B4v.

bo v żon włoſy długie á rozum krotki BielKron 318v; BielSjem 9.

Zwrot: »być długiego wzrostu« (1): Scrofae laudantur longissimi status, Swynie bywáyą chwalone które ſą długiego wzroſtu. Mącz 417c.
Wyrażenia: »dobrze długi« = dosyć długi (1): Gdyżby tedy kto chciał wodki działać/ naprzod miey alembik z noſem dobrze długim FalZioł II 2d.

»nazbyt długi« = za długi (1): Gladius longius [pro: longior] iusto, Miecz názbyt długi. Mącz 179b.

»długi (po)rząd« = longus ordo Mącz [szyk 4 : 1] (5): Mącz 268a; Ieſt też kto ſię rodzáiowi ſwemu wielce dźiwuie/ Herbámi ſię popiſuie/ á długi przyiaćioł porząd wylicża [et seriem amicorum longam numeret]. ModrzBaz 56; StryjKron 742; BielRozm 30v; Wnet zátym vyźrzyſz Nieſzáwę cżerwoną/ Sżpiklerzow długim rzędem obſádzoną KlonFlis Gv.

»długa procesyja« (1): Tu [w Zakroczymiu] bźdźielow vyźryyſz długą proceſſyą KlonFlis F4.

»taki, tako długi« = zbyt długi (1 : 1): Y rychleyby [liszka] vćiekáłá/ By nie táko długi [ogon] miáłá. BierEz R2v; ZbylPrzyg A4v.

Szeregi: »długi a cienki« [szyk 4 : 2] (6): Vkleia ieſt riba cienka á długa FalZioł IV 42b, I 37a; Ręka długa barzo á cienka [...] vkazuie cżłowieka chciwego ku rzecżam wyſſzym GlabGad P2, F3, O8v; SienLek 187.

»długi i (a nie) głęboki« (4): Ktory [koń] długié kopytá y głębokié miewa/ Táki przednie prętki y pewny bywa. SienLek 188, 187; BielSpr 64; ten S. wykopał ſobie piecżary w ziemi długie y głębokie w ktore ſię krył ná pokoy SkarŻyw 35.

»krótki, (a, albo) długi« [szyk 3 : 2]: ſą niektorzy czo powiedaią: iż iako długo pępka vrżnąwſzi zoſtawi/ tak też ięzyk będzie v otroka krotki albo długi. FalZioł V 34v; Leop *B4v; BielKron 318v; Gánią też [na dworzech] záſię y vbior náſz dziſieyſzy/ powiedáiąc być krotki nie vcżćiwy/ á długi zuchwáły. GórnDworz H7v; BielSjem 9.

»miąższy a długi« (1): Nogi miąſſze á długie [...] znamionuią cżłowieka mocznego GlabGad P7.

»(i) długi, (a, i, ale nie) szeroki« [szyk 10 : 4] (14): OSieł [...] vſzy ma długie á ſzyrokie FalZioł IV 4b, I 112b, 113a, d, IV 43b; Tak y v cżłowieka gdy będą paznochti nie ſzyrokie ale długie, á zakrzywione na konczach/ znamionuią drapieztwo GlabGad P3v, O8, P2; Aquitániká/ ieſt miaſto głowne/ długie y ſzerokie. BielKron 281, 283v; Mącz 404c; Corpus tedy ma thy trzy rzeczy/ że ieſt y długié/ y ſzérokié/ y miążſzé. GrzepGeom Cv, Cv; Calep 857b.

»wielki, (a) długi« (3): liſthy ma [dziewięsił] iako trawa wielkie/ długie FalZioł I 64a; BielKron 283v; Taurus, Wielkie á długie podgórze w Aſtey rościąga ſie Mącz 441c.

Wyrażenie przyimkowe: »w długą« (1):
~ Zwrot: »uderzyć w długą« = uciec (1): In fugam se conijcere, Vciec vderzić w długą. Mącz 162a. ~
Przen (6):

W połączeniu szeregowym (1): ktoreyby [miłości Chrystusowej] [...] nie zwał [...] miłośćią wyſoką y głęboką/ ſzeroką y też długą [Vulg Eph 3/18] CzechRozm 58v.

Zwroty: »[być] języka długiego« = być skłonnym do niedyskrecji (1): pátrz tego łotrá [Ezopà] ſzpetnego Iużći ięzyká długiego. BierEz B4v.

»długie uszy mieć« = chętnie podsłuchiwać (1): Wierz mi iż długie vſzy ludzye w tym miewáią/ A ſłyſzeć to dáleko niech iáko chcą táią. RejWiz 41v.

»długie pasmo wić« = długo mówić (1): Krotko mowiąc/ długie by páſmo tu wić trzebá Stárſzych y świeżſzych ktorzy tą [cnotą] doſięgli niebá. RybGęśli D4.

Wyrażenia: »długie prawne labirynty« (1): iż day to áby ſie iuż też kiedyżkolwiek krętne y długie práwne lábirynty dekretem wykonáły PowodPr 65.

»długie uszy« = zdolność słyszenia wszystkiego (1): Kto dał świętym ták długie vſzy/ y ták oſtre oczy/ żeby mogli ſłyſzeć prośby y widzieć potrzeby náſze? WujNT 264.

α. O wzroście człowieka; wysoki; procerus Mącz, Calep (5): Procerus, Wyſoki/ długowięzy/ Ná długich nogách Mącz 324a; Calep 851a.
Zwrot: »długim się stawać« = rosnąć (1): Longisco ‒ Długim ſie ſtawąm. Calep 612b.
Wyrażenie: »długi człowiek« (1): Caliga Maximini, proverbialiter, Długi człowiek/ Szmagły/ Nogay/ Długowięzy yáko niektórzi zową. Mącz 31d.
Przen (w comp) = znaczniejszy, ważniejszy (1): Aliquando Minor significat Emineo, Wychodzę nád co/ Dłuſzſzy álbo wyſzſzy yeſtem. Mącz 222a.
β. O twarzy; podłużny, pociągły (6): Twarz krziua, długa á ſucha, cżłowieka znamionuie ku wſzemu dobremu leniwego GlabGad N2v, M7, N2, N4; Był [Kazimierz] wzroſtu mkłego/ proſty w obycżáioch/ mowy ſzepietliwey/ lyſy ná głowie/ długiey twarzy á ſuchey BielKron 397v, 387.

W charakterystycznym połączeniu: twarz długa (5).

γ. O linii (2): Linea przewyżſza Punkt w tym/ że ieſt długa. GrzepGeom Cv, Cv.
δ. O tekście (18): SeklWyzn F4; Epistolam extendere, Liſt roſzerzić/ to yeſt długi vczinić. Mącz 444d, 222d, 468d; ktorey [rzeczy] z długich y ſubtylnych ſcriptow właſnie wyrozumieć nie mogę. CzechRozm 205v; iáko y Kośćioł powſzechny/ Pſalm ſetny y oſmnaſty/ doſyć długi ná cżtery cżęśći rozdzielił LatHar 508; Ale choćby téż był dłużſzy [Statut]/ tedy gdźie methodus ieſt/ tám y długość nie bárzo wádźić może. SarnStat *4.

W charakterystycznych połączeniach: dosyć długi; długi (-e) księgi, list (3), skrypty.

Wyrażenia: »długie pisanie« (3): Co ſie dzyało potym s tymi krolmi Aſſyriyſkimi/ [...] długiegoby potrzebowáli piſánia BielKron 10v, 429v; bom iuz o tym wiele rozmáitego y długiego piſánia cżytał CzechRozm 205v.

»długie słowa« = wiele słów [szyk 6 : 1] (7): iżem thak długimi ſlowy niemogł wſzytkiego wypiſáć KrowObr 205v; BibRadz I *2v; gdzie iednák w tákim piſániu in Symbolis nie ieſth obycżay długiemi ſie ſłowy y wykłády báwić SarnUzn F8v; CzechRozm 126, 207v; CzechEp 21; NiemObr 143.

»tak długi« = bardzo długi (1): A záſię [teologowie] ſámi przećiwko ſobie/ ták wiele/ ták wielkich/ ták długich kſiąg piſzą ReszPrz 67.

Szeregi: »i krotki i długi« (1): Apoſtołowie/ ſiedm liſtow nápiſáli/ iáko krotkich thák y duchownych/ ácz záraz y krotkie y długie Leop *B4v.

»wielki, długi« (1): ReszPrz 67 cf «tak długi«.

b. Mający określony wymiar liniowy; longior ModrzBaz [w tym: w comp (45)] (100): iż ieſt zwierzę w Indij [...] podobne ku Iaſzcżorcze/ ale ma brzuch dłuſſzy. FalZioł IV 39d, I 55d, 64b, 71a, 142c, IV 11d, 43c; Cżemu v niewiaſt dłuſſze włoſi roſtą niżli v otrokow. GlabGad A7v; WIdamy też miedzi ptaki iż im dłuſſze paznochty albo krapcie miewaią tim theż drapieżnieyſzy ſą GlabGad P3v, A7, A7v [2 r.]; MiechGlab 63; ARtáxerxes [...] rzecżony Longimanus/ iż iednę rękę miał dłuzſzą niż drugą. BielKron 117; Narty ſą boty drzewiáne/ noſy v nich iáko v ſanek długie y w ſtocżone BielKron 434; W Afryce Nilus/ten ná ſwiećie nadłuſzſzy ieſth/ ále ſzerſzy ná deń Gánges w Azyey BielKron 461, 36v, 465; Promineo id est porrigor, supermineo, Ieſtem dálſzy/ Dłuſzſzy/ wychodzę dáley niżli trzebá. Mącz 207b; Mus Alpinus, Zwierzątko [...] ták wielkie yáko dobry kot/ ále dłuſzſze bywa też yedzono. Mącz 238b; rozumiéy żeć téż ták wielé kroć będźie dłużſza Linea c.a. niż Linea a.b. GrzepGeom Ov; KuczbKat 390; BielSpr 24v; Strum B2v, B3v, H2v; tedyć záprawdę dłużſzy vbior/ ábo do kolan ſię śćiągáiący/ ma być chwalon/ iáko wſtydu á iſkromnośći [!] znák. ModrzBaz 51; ROzrywkę czyſtą maſz do ſwéy vrody/ Chybá do brzuchá trzebá dłużſzéy brody. PudłFr 4.

W połączenia z bliższym określeniem miary (34):

~ długi jako [co] (6): Peczki ma długie iako żołądz. FalZioł III 20b, V 33, 38v; Winna máćicá też w tym kráiu [...] thák wielká [...] groná długie iáko łokieć. BielKron 270; SienLek 61; káż nárzázáć z Tárćic álbo z deſzczek/ ſztuk thák długich iáko tá ſkrzyniá ná ſzérz. Strum Kv.

długi (dłuższy) (na) [ile] (28): z Atym [!] krzyż wielki ij wielmi cięſſki nagotowali/na piętnáſcie ſtop dlugi OpecŻyw 135v; CZerta ieſth riba biała [...] bywa dłuſſza niż na piądz FalZioł IV 43b, I 37d, 87c [3 r.], 94b, 114d, 145a; HistAl K8v; iż tá Archá byłá według proporcyiey ciałá człowieczego/ ktore leżąc ieſt dzieſięć kroc dłużſze niż wyżſze/ á ſześć kroć dłużſze niż ſzerſze. BibRadz I 4b marg, I 46a, Ex 28/16; BielKron 33; Mącz 193a, 294a; SienLek 171v; [hakownice w łożach na dwu kołkach] ſą trochę dłużſze niżli na łokćiu BielSpr 69v, 30, 74v; Strum Q2v; Bicubitalis ‒ Dwa łokczie długij. Calep 130b, 290a, 965b, 970a, 1061a; PowodPr 49. ~

W przeciwstawieniu: »krotki (a. krotszy) ... dłuższy« (3): Włoży pop ornat ná ſię/ áż krotki przed ſobą/ Ten rzekł/ ná wácku ſie wznioſł/ bo dłuſzſzy zá ſobą. RejFig Cc8v; Mącz 27a; ále [drugi kwadrat] ſtrony dwie náprzećiwko ſobie ma dłużſzé/ á dwie náprzećiwko ſobie krótſzé. GrzepGeom D2.

W charakterystycznym połączeniu: trochę dłuższy.

Wyrażenia: »jako długi« (5): weźmi laſkę iáko długą chceſz/ poſtawże ią proſto: potym weźmi miárę ćieniu iéy GrzepGeom O4v, L4v, Pv, P3; záłóżże ón Fundament/ Przéćieśiámi iáko długich potrzebá. Strum L2v.

»długi (aż) do kostek (a. po kostki), piąt, ziemie« = talaris Mącz, Calep; demissus ad talos Mącz, Cn [szyk 5 : 2] (3 : 2 : 2): Oſobá vrodziwa/ poſtáwá pocżćiwa/ Szátá długa do zyemię/ brodá piękna śiwa. RejWiz 185; BielKron 34; Praetexta, Sive praetexta toga, Nieyáki xtałt długi ſzáty/ aż do piąt, ſzarłatem álbo purpurą obrámowáney w których rádni pánowie w Rzimie [...] chodźili Mącz 453d, 226a, 307c; Calep 1045b; [u Turka] vbiór zniewieśćiáły/ długi áż po koſtki OrzJan 19.

»długi jako palec, długi jako na dobrym palcu« (3 : 1): Też cżopek możeſz k temu dobri vcżynić z korzenia Cwiklanego/ [...] tak długi y miązſzy/ iako mały palecz v reki FalZioł V 38v, V 33; SienLek 61; thák długie końce [knotów] máią być iáko ná dobrym palcu. BielSpr 74v.

»długi aż do pasa« (1): Będzie iedná [szata] z długim kołnierzem áż do páſá/ to powiádáią iż ták cżyſcie/ chłop ozdobny/ od wiátru ſie záſłoni RejZwierc 58.

Szeregi: »długi (a. dłuższy) i (a) miąższy« [szyk 2 : 2] (4): Też wezmi knot z bawełny/ miazſzy y długi iako palecz FalZioł V 33, V 38v; [Rangifer] ma [...] nogi iáko v Ieleniá iedno mięſzſſe á dłuſzſſe BielKron 295; SienLek 61.

»(jako) długi (a. dłuższy) (tak) i (a, albo) szeroki (a. szerszy)« [szyk 8 : 2] (10): A TO ziele [...] liſty ma ze ſpodku dłuſzſze y ſzyrſze FalZioł I 64b, I 24a; HistAl K8v; WyprKr 98; BibRadz Ex 28/16; Plac kośćiołá ták ſzyroki ieſt iáko y długi BielKron 265; Mącz 193a, 294a; Ponieważ tedy iuż wiémy/ iáko długi/ iáko ſzéroki Lan ieſt/ nie trudno ij możemy zmierzyć GrzepGeom L4v; Strum L3.

W przen (3):

W połączeniach szeregowych (3): Iákom ia ieſt długi/ miąſſſzy/ ćięſſki y wąſki: ták teſz Bog ieſt długi/ miąſſſzy/ ćięſſki/ y wąſki KrowObr 115; Czy ty maſz wſzechmogącego náleść? wyżſzyć ieſt/ á niż niebo: [...] dłużſzy ieſt/ á niż źiemiá: [...] głębſzy ieſt/ niż piekło: ſzyrſzy/ niż morze. BiałKat 73v.

α. O tekście (13): Grekowie [...] rozdźieláią ie [Paralipomenon] ná dwoię/ ábowiem ſię im zdáły dłużſze niżli ine kſięgi Bibliey BibRadz I 218v; LatHar 49; Báczćie iákim (marg) iáko długi. ( —) wam liſt piſał ręką moią. WujNT 665 marg, przedm 25 [2 r.].

Iron (1):

Przysłowie: Dłuzſzy liſt v Spártanow niż wáſze paćierze Prot C3v.

W przeciwstawieniu: »dłuższy ... krótszy (a. krotko)« (4): á cżćiby to co ſię wyzſzey krotko powiedźiálo dłuzſzymi ſłowy było wypráwić potrzebá BibRadz I *4; LatHar 581, 740; Iedne [Annotacyje] krotſze ná brzegu przy texćie: á drugie dłużſze ná końcu WujNT przedm 23.

Wyrażenie: »dłuższe słowa« = więcej słów [szyk 3 : 1] (4) : lecz gdyby nam tho dłuzſzemi ſłowy wypráwowáć przyſzło/ oſobne kſięgi otymbychmy piſáć mogli BibRadz I *4, *3v, *4; CzechEp 294.
c. Zajmujący dużą przestrzeń, ciągnący się daleko we wszystkie strony; rozległy (3): Ninus nád rzeką Tygrys miáſto zbudował Niniwe/ nád ktore ná świećie dłuſzſſego nie było. BielKron 268; á ktoby vćiec chćiał/ nie wnetby mogł vćiec zá gránice/ doſyc ieſt długa Polſká. GórnRozm E3v; ále z iego źiarneczká/ z ták máłego o ſobie rozumienia/ wielkie drzewo y rodzay Meſſyaſzá Chryſtuſá vroſł/ y kroleſtwo y páńſtwo podnioſłe y długie. SkarKaz 83b.

W charakterystycznym połączeniu: dosyć długi.

d. Będący w dużej odległości, oddalony, odległy (1): á ieſli chceſz możeſz ſie vdáć ku ſtronie pułnocney/ ále ſie nie thułay po długich mieyſcách ziemie [Sed non per longa spacia terrarum pertransire] HistAl L3v.
e. Określający pewien typ przedmiotu (76): Poyćie panu bogu [...] na trąbach długich [in tubis ductilibus] WróbŻołt 97/6; Skowáliſcie oycowſkie granati na pługi/ A z drugiego iuż dawno w kuchni rożen długi. KochSat A3; Phaselus, Długa łodzia/ nawa álbo náſad. Mącz 297b, 322d; tu przypłynąwszy nawami długimi [Kastor z Polidewkiem] Nie chcą sie ukazować KochMon 27; nád Wiliyſkim brzegiem w długie trąby támeſzni obywátele y potomſtwo Włoſkie grawáło StryjKron 76, 160, 161, 265; KmitaSpit C5v.

W charakterystycznych połączeniach: długi (-a) łodzia (2), nawa, rożen (2), trąby (5).

Zestawienia: »długie jelito« = jelito biodrowe (1): Ileos, Długie yelito/ też niemoc kłocie álbo dárcie w żywocie. Mącz 165a.

geom. »kwadrat długi« = prostokąt [szyk 6 : 3] (9): Tákże téż Figurá/ którąm názwał Kwádratem długim/ która ácz wſzytki cztéry kąty ma proſté/ á wſzákże więtſza ieſt ná dłużą á niż ná ſzérzą. GrzepGeom Fv, D2, D2v, F4, G4 [2 r.], H2v (9).

α. O broni i uzbrojeniu (20): [Mordwa] [...] chłopi cżuyni/ walecżni/ ſthrzelcy dobrzy/ łuki długie máią BielKron 430v, 315v, 336; Sarissa, Długa włocznia Mácedońska. Mącz 368d; Do tych wozow záprzągáli konie zbroyne płoche/ przed kthoremi dáleko tkwiáły długie y oſtre drzewcá/ o dwu grotách iáko widły. BielSpr 61v, 51v, 66; StryjKron 255, 742; Vmieyćieſz ſie ſpráwowáć zwiedziawſzy ich [Moskwy] ſztuki/ Száble/ długie bechtyry/ to ich zbroiá/ łuki. BielSjem 34, 38; Calep 924a; FROX ich glewią długą przeſzył ſześći rázem/ Okrutnym y nieulecżonym żelázem. KmitaSpit C5v.

W przeciwstawieniu: »krotki ... długi« (1): Iuſz ſię ná oſlep dárli ieden ná drugiego/ S krotką bronią niemierzył oręża długiego StryjKron 255.

W charakterystycznych połączeniach: długi (-a, -e) bechtyr, drzewce (drzewo) [= włócznia] (4), glewia, hakownica, łuk, miecz (2), oręże, rusznica, szabla, włocznia.

β. O stroju (41):
Przysłowie: Non liberat podagram calceus, Proverb. Nie vczini głupiego doktorem długa ſuknia/ ani czerwony bieryt. Mącz 31b.
Wyrażenia: »długi płaszcz« = palla Murm; pallium Mącz [szyk 4 : 2] (6): Murm 156; Cyclas, Pánienski płaſzcz długi okrągły s długiem ogonem/ to yeſt s ruchem/ ruchą właſnie zową. Mącz 76a; Pallium, Długi płaſzcz/ ſzátá Grecka. Mącz 273d, 273d [2 r.]; Ty ſię miła wdowico pámiętay ták ſtroić/ Długi płaſzcz ná wierzch czarny każ ſobie vkroić ZbylPrzyg B3.

»suknia długa« = tunica talaris Murm [szyk 3 : 2] (5) : Tunica talaris. Długa ſuknya Murm 152; Chriſtoff zyemyanyn chodzi woſtrodomſkyey suknyey czarney dlugy spethliczamy czarnego yeduabyu LibMal 1547/128, 1545/94v, 1547/128; Mącz 31b.

»długa szata« = stola, toga Mącz, Calep; longa a. promissa vestis Mącz [szyk 19 : 8] (27): Ieſli będzieſz náſládował ſpráwiedliwośći/ doſtánieſz iey : á obłeceſz ią iákoby ſzátę długa [!] poććiwą [indues quasi poderem honoris] Leop Eccli 27/9; BibRadz Ex 28/4, Lev 8/7, Eccli 45/9; Maurowie też ſwoim obycżaiem ſie noſzą w długich ſzáćiech. BielKron 453v, 261; KwiatKsiąż Qv; Sinuosa vestis, Szeroka długa rozwletła [!] ſzátá. Mącz 395d, 131c, 144d, 227a, 420a, 456d [4 r.], 457a; BudBib Sap 18/24; BudNT Apoc 1/13; Togula — Mała ſzata długa. Calep 1071b, 1008 [2 r.], 1071b [2 r.]; WujNT Mar 12/38, Luc 20/46, Apoc 1/13; Nuż dáley: wáſze ſzáty tákie cudzoźiemſkie/ Włoſkie ábo Hiſzpáńſkie/ y długie Fráncuſkie. ZbylPrzyg A3.

Zestawienie: »boty długie« (2): LibMal 1544/86v; Ocrea, Skorznie/ Bóty długie/ dicta quod crus tuetur. Mącz 259a.
γ. O literach (2):
Zestawienia: »długie j« (1): Niémáſz bowiem litery żadnéy, któraby bliżéy do i/ przyſtępowáłá/ iáko to/ y/ w Polſkim mówię: Wyiąwſzyby kto miáſto téy litery/ y/ vżywáć chćiał długiego/ j/ coby téż nie názbyt od rzeczy. JanNKar F4v.

»długie sz« (1): O tym/ ſz/ powiedźiałem [...] żebym wolał áby ſie tákże z punktem znáczyło, ták ṡ/ álbo więc ták ŝ/ ile máłé: długie záśię mogłoby poſtárému zoſtáć ták ſ/ álbo ſz. JanNKar F3.

f. emph. W połączeniu zjak, jako”: cały, na całą długość (3): Zas niéwież yako Swiat długy Dzywne ma Bog nanym ſługy. RejKup t6v; Corruo, Ná kupę rázem wpádam/ [...] Też powalam ſie yáko długi yeſtem/ z nieobácznośći. Mącz 361d; Wnet ſerce wzyęły trzy Krolewſkie ſługi [o szachach]/ Poſzły záſobą/ iáko był plác długi KochSz C.
2. O stosunku czasowym (950):
a. Oceniany jako długotrwały; longus Mącz, Calag, Calep; prolixus Mącz, Calag, Cn; diutinus, diuturnus Mącz, Calep, Cn; longinquus Mącz, Cn; praelongus Mącz; perlongus Calep; spatiosus Cn (910): Orzeł w iednym leśie z liſzką/ Mieſzkał iáko z towárzyſzką: A z długiego opcowánia/ Nie mieli w ſobie wątpienia. BierEz H3; A zá moy mily ſynu [...] dlá twé męki byl mi dzień wielmi dlugi OpecŻyw 164, 13v, 42v, [192]; Czitrullus ieſth trudnieiſzi ku ſtrawieniu/ á cżini zimnice barzo długie FalZioł I 31d, 30a, 59b, III 2d, V 2, 83 (15); Powiadaią lekarze iż to [ziewanie] bywa z nieiakiey teſknoſci, iako z vſiedzenia długiego GlabGad C2, K5, M5, N4, N6v, N7, P2v; MiechGlab *3v; KlerWes A; RejPs 189v; RejRozpr C; I bil dlvgy ſpor [...] myedzi Borzoboathim Athimy zidi okolo thich wolow LibLeg 11/137v; LudWieś A4v; A było tam nie mało rozmow doſić długich RejJóz N4v; Zachowywa [Bóg] ſwieczkie przełożone wzczęſliwoſci y dlugym panowaniu/ ktorzi bronia ſlowa Bożego SeklKat H4v; RejKup Hv, cc5v, cc6v, Ee; MurzHist L3v, R3; KromRozm II a3; GliczKsiąż E4; GroicPorz x3v; KrowObr 186v; Wywodził to rozumem y rozwodem długim. RejWiz 1v, A8v, 8, 42, 43v, 78v, 104; RejFig B, Dd8; Tedy chodząc po onych ſtronách/ nápominał ie długiemi powieśćiámi [multo sermone] BibRadz Act 20/2, I 291a marg, Ps 33/13, 60/3; Brutus ráycá/ vcżynił rzecż długą przed Senatem przećiw rzecży poſłow BielKron 105; bo [Lodroni] był ſtrapion nieſpánim długim. BielKron 309v, 76v, 235v, 303, 358v, 436v (44); Diutinus Długo trwáyący trwáły/ długy Mącz 91a; Rumpere silentium et vocem, Po długim milczeniu począć mówić. Mącz 360c; Consequi et comparare sibi scientiam longo usu, Długim ćwiczenim nábyć vmieyętnośći Mącz 372c, 88b, 92c, 197a, 249d, 446c (21); OrzQuin Z4; Prot C3v; SienLek 3v, 12, 22, 133; A toć ieſt ten máły cżás iáko gi piſmá zową/ ácż ſie nam proſto rozumieiącym bárzo długi widzi RejAp 62, 84 [2 r.], 110v, Dd2v; GórnDworz L5v, N8, O4v, O7, P5 (15); iż przy złośćiwey duſzy nie może być długie mieſzkánie iego [Ducha Pańskiego] RejPos 114v, 261 [2 r.], 290v, 316, 320v, 343; HistLan D3v, F2v; KuczbKat 370; RejZwierc 38, 38v, 48, 76, 157 (9); z onego zależenia długiego zápomnieli ſpraw Rycerſkich BielSpr 3, 16v, 47; WujJudConf 210; RejPosRozpr [c2]; RejPos [212], [413]; Strum L; BiałKaz D3 [2 r.], L4v, M; Ia zániechawſzy długiey ich proznomownośći/ ná twoy to rozſądek iáko wiernego przypuſzcżam CzechRozm 25v, 57, 68v, 181, 205v [2 r.]; PaprPan Ef; ModrzBaz 15, 55v, 85v, 94v [2 r.] (9); á im dáley tym więcey błędy roſtą. A zwłaſzcżá zá długim y ſtárym bárzo zániechánim SkarJedn 341, 76, 138, 245, 269, 314; lecż kto w krygi żądzą Mogł viąć/ w długim beſpiecżeńſtwie Dni ſwych vżywie. KochOdpr C4v, B4v, C2; Oczko 11v, 27; KochPs 205; przyżegnániu páńſkim/ y onym długim kazániu y náuce po wiecżerzy oſtátniey ſpytáć miał Páná o onę trudną bárzo táiemnicę Troyce S SkarŻyw 384, 140, 153, 463, 508, 581 (22); StryjKron 41, 72, 421, 692, 777 (12); CzechEp 56, 148, 236, 267, 323 (13); NiemObr 141; PAwle rzecz pewna/ v twego ſąśiádá Możeſz długiégo nie czekáć obiádá. KochFr 7, 49, 120; ReszList 141; WerGośc 249; KochPieś 13; ArtKanc S16v; BielRozm 9; KochWr 28; ActReg 45, 68, 74; Calep 321b, 322a, 333a; LatHar 115, 126, 519, 551, 626 (10); Phil H2; A ieſli cżás/ ſwoie Biegi dłużſze ma/ żeś wſzem dobrotliwy/ Swiádcżyć to będę GrabowSet R4, E4v, K2 [2 r.]; iżeby zátym/ panowánié Wáſzéy Kró: M. [...] długié/ y ſpokoyné bydź mogło. OrzJan 4; IVno/ porzuć ſwóy gniéw długi KochFrag 26, 15; WujNT 26, Act 15/32, 20/2, Iac 5/10; Iż poſtępek práwny w Státućie Mázoweckim opiſány/ iuż ná dźiśieyſzé czáſy ieſt długi. SarnStat 1149, 27, 45, 89, 513, 721 (11); KmitaSpit C6v; á nie baczym iż nie będą długie látá/ á ná wieczność nie będźie odpocznienia długiego SkarKaz 551b, 456a; VotSzl D4; CiekPotr 61; SkarKazSej 688a; KlonWor 26, 78; SzarzRyt B2v.

długi z czym (2): Prot B; CO ſię wam widźi ten drugi? Xiężę nie bądź zemſzą długi. KochFr 49.

długi w czym (1): A ták/ nie chcząc ia/ áni mogącz być długim w ſwey mowie/ [...] ták powiedam GórnDworz Eev.

W formułach życzeń (47): LibLeg 4/26, 7/8, 31, 8/133v, 10/144, 11/32a; Panom moim miłoſciwim ſzcżęſcia/ zdrowia y długego panowania W.K.M. życży. Ian Seklucian. SeklWyzn ktv; RejJóz A2v, L7; HistAlHUng A4; MurzNTSekl A2; OrzRozm Q4; BibRadz 2.Reg 16/16; BielKron 64, 331v, 332; Mącz 197a; RejAp Ggv; Pánie [!] Boże day we ſzczęśćiu ná cżáſy długie. KwiatOpis C3, A2, A3, B3; HistLan E4v; KuczbKat a2; A ktemu niech będzie długa pámięć poſpołu y s kſiąſzkámi W.W. ná ſwiecie odmiennym. RejZwierc A2, A2v [3 r.], 97; PaprPan A3; KochDryas A2; KochPs 168; ReszList 187, 192; PudłFr 17, 29; GrabowSet A2v; OrzJan 51; KochFragJan 3; KołakCathOkuń A2v; Ku chwale Bożéy/y długiému królowániu/ Amen. SarnStat 3; Dayże im by ten nowy rok w ktory wſtąpili/ Y potym długie látá weſoło trawili. WitosłLut A6v, A2v, A3v, A6; CzahTr Kv; SkorWinsz A3.

W charakterystycznych połączeniach: barzo długi (15), dosyć (6), wielmi (2); długi (-a, -e) bitwa, boj, ciężkości, ćwiczenie, dyskurs, dysputacyja, gadanie (3), gniew (7), kazanie (5), krolowanie (2), męczeństwo (męka) (4), mieszkanie (10), milczenie (2), miłość, mowa (10), namowa (11), narracyja, nauka (3), (nie)spanie (4), niewola, oracyja, panowanie (7), post (3), potępienie, powiedanie, powieść (5), praca (6), prośba (3), przedmowa (2), rozmowa (rozmawianie) (27), rozprawa, rozwod [= wywód] (2), rzecz [= mowa] (34), stanie (2), szukanie, traktat (5), trudzenie, upominanie, (u)siedzenie (3), walka (3), warzenie, więzienie (5), wojna (6), wykład, wywod (wywodzenie) (13), (za)leżenie (2), zdrowie (11), żałoba, żal.

Przysłowia: ktorego [przyrodzenia] roſkoſzy kroćiuchne y ſkryte ſą/ [...] á boleśći záśię gorzkie ſą/ á długie GórnRozm A3.

Długa nádźieiá/ rádość krotka SzarzRyt C4v.

Krótki wiek długiéy nádźieie nie lubi. KochPieś 16.

Krotka rádoſć długa szkodá RejRozpr H.

A krotką słodkość długą troſką płáći. RybGęśli C2.

Krotka rádoſć á żal długi RejRozpr F2v.

Fraza: »poki świat długi« = jak długo trwa świat (1): Ty [anieli] iedno k ſwey roſkoſzy/ á ná ſwe poſługi/ Racżył ſobie zoſtáwić Pan/ poki ſwiát długi. RejWiz 148v.
Zwroty: »być długiego czasu« = długo żyć (1): Czći oycá twego y mátkę twoię [...] ábyć ſię dobrze dźiało/ y ábyś był długiego czáſu na źiemi [sis longaevus super terram]. WujNT Eph 6/3.

peryfr. »napisać w księgi długich pamięci« = na zawsze zapamiętać (1): Bo wten czás obroći ſie miłoſćiwie pan náſz ku prozbie pokornych ſwoich/ [...] ták iż ſie to będzie godziło nápiſáć w kxięgi długich pámięći [Scribantur haec in generatione altera Vulg Ps 101/19] RejPs 149.

»na długi czas odkładać« = odkładać na daleką przyszłość (2): Kto niema dobrey woli dáć/ náutz ſie ná długi tzás odkłádáć. March3 V5; LibLeg 10/57.

»długie lata trwać« = długo żyć (1): Oni [źli ludzie] przećiwnéy fortuny nie znáią/ Y w dobréy śile długie látá trwáią KochPs 107.

peryfr. »nie wdawać się w długie słowa« = nie tracić czasu na próżno (1): A iż ſtáteczna byłá białagłowá/ Nie wdawáłá ſię z gośćiem w długie ſłowá. KochFr 23.

»długi(e) wiek(i) (wy)żyć, trwać; zażyć wieku długiego« [szyk zmienny] (3 : 1; 1): Tákże też cżytamy o potomkách iego/ że też wiek długi trwáli ná tym świećie WerGośc 262; KołakCathOkuń A2v; KołakSzczęśl Bv; Przetoż dobrych dni záżyć y wieku długiego/ Ktoby prágnął ná świećie ſzcżęśćia prawdźiwego. KołakSzczęśl B2v; KlonKr B3.

»na długie czasy (za)chować« [szyk zmienny] (7): Dayże cie pan Bog chował nam na długie czaſzy RejJóz L7; HistAlHUng A4; KwiatOpis A3, B3; OrzRozm Q4; ReszList 187, 192.

Wyrażenia: »długa choroba, niemoc« = longinquus morbus Mącz, Cn; diuturnus morbus, longa a. pertinax valetudo Mącz [szyk 14 : 3] (9 : 8): ZLe znamiona [...] Ieſthli chori ſtraci chciwoſć iedzenia á zwłaſzcża w długich niemoczach. FalZioł V 13v, I 17b, IV 50b; BibRadz Eccli 10/10 [12]; Confectus languore, Znędzony długą niemocą. Mącz 114d, 197b, 231d, 474c; SienLek 22, 91v, 98v; Liepſza ieſt powiáda Ecleſiáſtic śmierć [...] niżely chorobá długa. BiałKaz C; Oczko 34; SkarŻyw 374; y po długiey chorobie/ nie záraz chory iáko ieleń wyſkákuie. LatHar [249]; WujNT 323; SiebRozmyśl E4.

»(przez, za) długą chwilę; po długiej chwili« [szyk 11 : 1] (11; 1): OpecŻyw 109v, 125, 138; FalZioł V 103; W oboźie naſzy w ſprawie gotowey ſtali długą chwilę niż ſie potykáli. BielKron 422, 55, 381, 413, 451; Vt te tanto intervallo viderem. Abych cię po ták długiey chwili widział. Mącz 475a; KochFr 26; PEwienem tego/ á nie [!] ſie nie mylę/ Ze/ bądź zá długą/ bądź zá krótką chwilę/ [...] Będę iednák v brzegu KochFrag 13.

»długa ci(e)rpliwość« (3): o tym iuż wiele piſmá y iawney wiádomośći mamy: wiedząc też pewnie o długiey ćirpliwośći iego/ iż długo cżeka vznania á náwrocenia nędzniká káżdego. RejPos 335v; CzechRozm Av; Y polecáiąe ſię Pánu Bogu [...] z ćiáłem ſię wſobotę rozſtał: á po zapłátę długiey ćierpliwośći ſwey pobieżał. SkarŻyw 473.

»długi czas« = longum Calep, JanStat; diuturnitas Calep; longum a. tantum tempus JanStat [szyk 21 : 10] (31): PatKaz II 68v; KromRozm II pv; Diar 36, 64, 92; GroicPorz ſ2v; KrowObr 78v [2 r.]; Y nie wyſzedł cżás długi ſyná mu powiłá/ A iż właſny był iego/ mocno to twirdziłá. RejFig Ee3v; Mącz 10c; trzebá by mi ná tho długiego cżáſu GórnDworz Y2v, L3v, Y8v; RejZwierc 81v; WujJudConf 38v; CzechRozm 85, 85v [3 r.]; SkarJedn 98; KochWz 139; WisznTr 22; KochPam 84; Ciáło ſię chłubi młodośćią/ ſwą kráſą, y też cżyrſtwośćią/ mam długi cżás ku ſtárośći/ chcę ieſzcże świátá vżyć ArtKanc S3v; Calep 322a, 612a; WujNT 195; SarnStat 42, 518, 659, 689.

»czas długi, długie (są) czasy (moje)« [o życiu człowieka] = longitudinem dierum PolAnt (3 : 2): długie li ieſſcze ſą czaſy moie RejPs 181v; BibRadz Prov 3/2; Cżás krotki á długi. Cżáſy náſze iáko płyną/ A iáko mgłá z wiátrem giną RejZwierc 232v, B3v, 233.

»długiego czasu« = ad longa tempora JanStat (1): y tákowa dań długiégo czáſu nie byłá vłożoná/ ále tylko dla vſpokoienia morzá w ten czás/ gdy Królowa [...] wiodłá woynę. SarnStat 1121.

»do długiego czasu« [szyk 1 : 1] (2): SienLek a4; By go był Sánnior miał cżáſu potrzebnego/ Byłby Ceſárzem w Rzymie do cżáſu długiego. PaprPan Y2.

»długi (a. dłuższy) czas (a. długie czasy)« = długo; tantum tempus PolAnt; diu Calep; ampliori tempore, multum tempus Vulg [szyk 42 : 16] (58): nyenalaſzla [Hanna] pana ſwego y oczekauala go dlugy czaſz PatKaz II 63, 46, 50, 54v, 59 [2 r.], 74, 83v; FalZioł V 94; LubPs ff3; RejWiz 131; LeszczRzecz A2, A5v, A6v; BielKron 16v, 165v; Mącz 334b, 369a; GórnDworz Mv, Bb2v; RejPos 200, 291v; MycPrz I C; BudNT Ioann 14/9; A iż ſłuży tym kráiom iuż cżas bárzo długi/ Godzyen lepſzey nagrody zá ſwe cne poſługi. PaprPan D2, O2, Ffv; Oczko 27; SkarŻyw 294, 310, 593; StryjKron 497, 557, 562, 652, 657; CzechEp 55; KochFr 64; KochSz A2v; KochPieś 26; KochSob 65; PudłFr 17; PaprUp A3; Calep 335a; Phil H2; To chce/ żebych v bogów co mu vprośiłá/ A dłużſzy czás w vpadku po świećie chodźiłá. GórnTroas 32; GrabowSet D2; WujNT Ioann 5/6, Act 18/20; SarnStat 168; WitosłLut A2v; PowodPr 38; GosłCast 18; SkarKazSej 659b; KlonWor 16, 17, 24, 40.

»długi czas [przed czym]« = dawno (2): a tako dlugy czaſz przeth począczyem tey myley panny y narodzenyem byly fygury y proroczthwa o yey myloſzczy przyſzczyu, o począczyu yteſz yey narodzenyu PatKaz II 59, 56v.

»na długie czasy (a. na długi czas)« = (na) długo; ad longinquum PolAnt; in alienissimum tempus, in multa secula, longum Mącz; dierum plurium, diu, in longum tempus Modrz; prolixius JanStat [szyk 45 : 7] (52): LibLeg 7/8, 31, 8/133v, 10/114, 11/32, 64v; á ſtáram ſie o to ábych ſtrzegł ná długi czás [...] ſwiętych náuk twoich. RejPs 178v, 71v; RejJóz A2v, F6v; MurzNTSekl A2; BibRadz I 7c marg, 2.Reg 16/16, l.Par 17/17; przeto lepiey ieſt ſwemu zdrowiu porádzić/ á wzyąć przymierze ná cżás długi álbo wiecżną przyiaźń BielKron 58, 64, 301, 331v; Mącz 29a, 197a [2 r.], 275c, 377d, 462a; KwiatOpis A2, C3; BudBib Eccli 24/38; PaprPan A3; ModrzBaz 33v, 75, 77, 120v, 138v; KochDryas A2; CzechEp [416]; PudłFr 29; Phil P; GrabowSet A2v; SarnStat 145, 932; WitosłLut A3v; SkorWinsz A2v; ZbylPrzyg B4. Cf Zwroty.

»przez długi czas (a. przez długie czasy)« = długo; longo tempore Vulg, Modrz; diebus tantis, in longiturnis diebus, in multitudine temporis, multo tempore, tanto tempore, tot temporibus Vulg; longo intervallo Mącz; multis diebus PolAnt; diu multumque Modrz; per tantum tempus JanStat [szyk 121 : 4] (125): OpecŻyw 167, 78v, 86, 96, 140, [162]v, 177v; płakał ſyná ſwego przez długy tzaſſ HistJóz A2v; FalZioł I 70c, IV 6c, V 5v; BielŻyw 115, 160; March3 Xv; RejKup d6; RejKupSekl a5; HistAl F7; HistAlHUng A3v; KromRozm I N3; MurzHist C2v, I2; że téſz ani kacérze/ ktorych było za ich czaſow doſyć/ zmieli śię przes długie czaſy o tę vſtawę pańſką pokuśić MurzNT 126; KromRozm III G4, L4v; Diar 38, 65; Wſzákże co przes długi czás wchodźi w obyczay/ to zá winę niebywa poczytano GroicPorz cv; KrowObr 1v, 215v, 233; Leop Deut 1/46, 2/1, Ios 11/18, 24/7, 4.Esdr 11/10, UstPraw G, G4 [2 r.], G4v, H4; BibRadz Ps 89/15, I 451b marg, 4.Esdr 6/28, Bar 4/34 [2 r.], 5/2; BielKron 67, 202v, 232, 319v, 415 (13); Mącz 338c, 475a [3 r.]; LeovPrzep C, D4v; GórnDworz D4, M8v, Y2v, Z5, Aa8; HistRzym 4v, 33, 43v, 79v, 108; RejPos 330; BiałKat 21; RejZwierc 45; BielSpr C, 60v; WujJud A8v, 73; RejPosRozpr c2v; BudBib 1.Par 7/22, 4.Esdr 11/40, Iudith 5/14; MycPrz II A4v; BiałKaz M4v; CzechRozm Av, 72; ModrzBaz 8v, 17; O iáko to było miłe á lube pocáłowánie/ y pokoiu danie bráćiey przez ták długi cżás niezgodnych. SkarJedn 293, 150, 348; SkarŻyw 179, 184, 508; CzechEp 140, 141, 357; NiemObr 7, 55, 130, 137, 164, 165; ReszList 184; WerGośc 257; ArtKanc L, P6; PaprUp B; ActReg 28; WujNT przedm 9, Ioann 14/9, s. 693; SarnStat 689, 1200; SiebRozmyśl E4; PowodPr 4; SkarKaz 38a, 550a, b; VotSzl A4v; Więc y powie drugi A niektorzy wytrwáią mękę przez cżás długi. KlonWor 38.

»w długi czas« = poźno (1): przedſię Mátkę ſwoię dzieći w ták długi cżás poznáły. SkarJedn 326.

»w długi czas« = długo (1): Cżekayże y ty według żądánia moiego/ Z błogoſłáwieńſtwá kwitni w długi cżás Páńſkiego. SkorWinsz A3.

»za długi czas (a. za długie czasy)« = długo, nieprędko; longo tempore Vulg; in longum, longis temporum intervallis Modrz [szyk 14 : 1] (15): FalZioł II 2d; RejPs 103v, 164; Gdyż ſie ſługom twym kámienie iego vpodobáły/ Ktore były w ſpuſtoſzeniu zá długi cżás zoſtáły. LubPs X3v; Leop Deut 17/20; BielKron 224v; themu ſadzelowi nieday ſye goić zá długi czás SienLek 130, 126v; LeovPrzep D3; BielSpr 39; Cżęſtokroć w máluckiey [!] chwili giną te rzecży/ ktore zá długi cżás/ y wielkiemi pracámi były nábyte y otrzymáne. ModrzBaz 57, 84v; Oczko 7; GostGosp 12; GostGospSieb +2.

»za długim czasem« = nakładem długiego czasu (2) : bedzie muſiał wielkim ſtárániem/ y zá długim czáſem dochodzić thego GórnDworz D4; GórnRozm I.

»po długim czasie« = longo interiectu, longo intervallo interiecto Mącz; post dies multos PolAnt; post tantum temporis Vulg (9): á wſzákże po długim cżáſie tho ſie wypełni cos rzekłá HistAl A3; BielKron 82; Mącz 162d; KuczbKat 410; BudBib Ez 38/7 [8]; SkarŻyw 260, 543; WujNT Hebr 4/7; Ali po długim cżáśie Cintius Złotwłoſy [!] Krzyknął śmiáło/ weſele podnioſł pod niebioſy. SapEpit A2v.

»długi dzień« (1): Soles longi, Długie dni Mącz 398c.

»na długie dni« = na wiele dni (1): Boiaźń Páńſka roſkoſzuie ſerce/ y dáie rádość y weſele ná długie dni y látá. KołakSzczęśl B4.

peryfr. »długie (będą) dni« = długie życie (2): Ták iż w długich dnyoch chowaſz tu krolá náſſego LubPs O6; kthory nienawidzi łákomſtwá/ długie będą dni iego [longi fient dies eius] Leop Prov 28/16.

»dobrze długi« = bardzo długi (1): Czekawſzy [pan] chłopcá dobrze długą chwilę/ Ták żeby drugi vſzedł był y milę KochFr 26.

»długie doświadczenie« (3): GórnDworz H5; ModrzBaz 65; Nie tylo myślenim/ ále dźiáłánim y [...] długim doświádczenim rośćie y nábywa ſię mądrość do rządow ludzkich. SkarKazSej 663a.

»długa droga, peregrynacyja« (6 : 1): Teraz/ ácz mię ſtrapił długimi drógámi/ [...] Przedśię kniemu wołam: Nie bierz mię człowieká Smutnégo/ móy pánie/ w połowicy wieká. KochPs 152; SkarŻyw 27, 167 [2 r.], 196; LatHar 196; Z Długich w dálekie kráie peregrinácyi [...] Iego Mośći Páná Andrzeia Krotoſkiego RybWit [A2]v.

»długie godziny« = wiele godzin (1): A tu przykłádem ſwoim gdy ſię [Jezu Chryst] ſam modli/ [...] y ták długie godźiny ná modlitwę obiera: wielce ią nam záleca. SkarKaz 608a.

»długie lata« = przeciąg czasu obejmujący wiele lat (4): Wſzytko prożność tego ſwiátá/ Wſzytko ſkáżą długie látá. RejZwierc 236; KochFrag 21; Zá czáſem wſzytko więtſzą doſkonáłość ſwoię bierze/ á długie látá otwarzáią iákim kto ieſt. SkarKaz 549b, 549b.

»długie lata« [w tym: na długie lata (2)] = wiele lat [szyk 4 : 1] (5): KochPs 107; KołakSzczęśl B4; Niech tym ták zacnym oſobom ten rok y látá Długie da potym w ſzcżęśćiu mieć v świátá. WitosłLut A6, A6v; Duſzo moiá/ maſz wiele dobrego ná długie látá/ odpoczyway: iedz/ piy/ vżyway. SkarKaz 551b.

»długie lata« = długie życie; vitarum annos et dierum longitudo PolAnt (2): Czart wylicza Dobrodzeyſtwa za ktore Bjſkup Panu powinien był [...] Liata długie/ Rozum/ Zdrowie Iako tego vżił to wie RejKup bb5v; Abowiem długie czáſy y látá żywotá thwoiego/ y pokoy przynioſą tobie. BibRadz Prov 3/2.

»długie modlitwy (a. modlenie), paciorki« [szyk 15 : 3] (17 : 1): Wianek koronky y drugie Mawialem paczyorky dlugie. RejKup g5; KromRozm I A4; Lecż gdy zákázuie [Ociec] wielomownośći/ nietylko żeby miał odrzucáć ono długie modlenie [...] ále też nas przykłádem ſwoim kniemu vpomina y wiedźie KuczbKat 370; SkarŻyw 486, 536; CzechEp 65; NiemObr 115; ktorey [pokory] y Sálomon nie zániechał przy poświącániu Kośćielnym/ długą y gorącą modlitwę cżyniący LatHar +10v, 2, 123, 191; WujNT 26, Matth 23/14, s. 94 marg, 98, Mar 12/40, s. 201.

»długa nadzieja« = oczekiwanie (3): Godnym daway Vrzędy záras gdy wákuią/ Bo ty długie nadźieie ſercá ludźiem pſuią. Prot D3v; KochPieś 16; SzarzRyt C4v.

»nazbyt długi« = za długi (2): Krol rzecże: poſtoy brácie/ wroć mi pirwey drugie/ Bo zda mi ſie że to iuż żárty názbyt długye. RejFig A3; Nie chcęć ſię tu vprzykrzyć názbyt długą mową. Prot A2v.

»długa noc« [szyk 2 : 1] (3): Ano skaczą pląſzą drugie Nie wadzą im noci długie RejJóz C8v; GórnDworz T2; Zimie maſz cżás ná długiey nocy. RejZwierc Aaa2v.

»długie noce« = całe noce (1): w pracy ſą [o szlachcie] niećierpliwi: ná koſtkách y kuflu długie nocy trawią [longas consumunt noctes] ModrzBaz 42v.

»długie (o)czeka(wa)nie« = longanimitas PolAnt (8): W thym Pieniu [...] proſi prorok o przyſzcie na ſwiat ſyna bożego/ mieniącz iż nie mogł być pocieſzon dla długiego cżekania WróbŻołt aa2v, 76/3, s. aa3; Leop 4.Esdr 7/64; bychmy to przed ſię wzyąć chcieli/ iż iáko ieſt długie ocżekawánie iego/ tákże bezpochybnie bywa długo nie odmienioná pomſtá iego. RejPos 197v, 74; BudNT 2.Petr 3/15; WujNT 634 marg.

»długa (-ie) odwłoka, wleczenie« (2 : 1): Y iáko dziwno rozſſáffował [Pan] dobrotliwoſći ſwoie poſtánowiwſſy záwżdy prętki czas miłoſierdziu ſwemu/ á długą odwłokę czyniąc gniewowi ſwemu RejPs 150v; BielKron 255; Productio coenae, Długie wleczenie wieczerzy. Mącz 96d.

»długa pamięć, pamiątka« (4 : 1): RejPs 149; á v nog iego nápiſáli odpowiedzi/ áby ták długa pámiątká byłá. HistAl A2v; RejZwierc A2, A2v; á té rzeczy któré ku pożytkowi [...] bywáią/ potrzebuią długiéj pámięći SarnStat 1210.

»potomstwo długie« (1): imię twoie ná potomſtwo długie od narodu do narodu [dziatki] odnioſą WerKaz 288.

»długie (prze)trwanie« (2): FalZioł V 4; Do Chryſtuſá y prawdy iego poznánia wiele pomaga czás y długie przetrwánie. SkarKaz 549b.

»długi (-e, -a) rozmysł, rozmyślanie, namysł, deliberacyja« [szyk 9 : 1] (4 : 4: 1 : 1): KJM tak długim deliberacyjam in causa religionis folgował czas niemały Diar 56; BielKron 196v, 229v; Nie twoiá to rzecz/ bráćie Seymowe vchwáły [!]. Gánić: widzę że długim rozmyſłem ſię ſtały. Prot C4v; HistLan F2v; SkarŻyw 283; CzechEp 52; Ex-tempore – Ex-improviso et impraemeditáte. — Bez odkładu, bez długiego rozmislianią, Calep 397a; LatHar 663; tám zá długim namyſłem, iedné [słowa] áſpirátiámi, drugié áccentámi [...] znáczyli JanNKar C3.

»długie słowa« = wiele słów; sermo multus PolAnt; prolixa verba Cn [szyk 9 : 3] (12): Diar 39, 51; LubPs ff2; Leop Ps 146 arg; RejZwierc 34; BibRadz Eccli 22/14, Act 15/32; Spissum verbum, Długie słowo/ pełna go gębá, Mącz 409b; RejPos 213v marg; BudBib 2.Mach 12/25; Philozophia y mądrość świecka/ máiąc rzeczy nizkie/ máłe y niepewne/ ſłowy długimi y wydwornymi nágradza/ y vdátną ſię cżyni. SkarKaz 122a; Te ſłowá długie cżynił Apollo ſpániáły SapEpit A3v.

»tak, tako długi« = bardzo długi (85 : 1): OpecŻyw 96, [162]v, 177v; PatKaz II 54v, 59; FalZioł V 4, 94; RejJóz N4v; HistAl A2v; MurzHist C2v, I2; KromRozm II pv; Na oſtathek [Staszek Chylik] powyedzyal yſz tho nyepotrzebne pitanye thak dlugie bo kradl beſz lyczby daly nyſz od roku LibMal 1553/173; Diar 38, 56, 64, 65, 106; KrowObr 1v, 205v; Leop 4.Esdr 11/40; UstPraw G, G4 [2 r.], G4v, H4; LeszczRzecz A2, A6v; OrzRozm K3v; BibRadz Ps 90/15, 4.Esdr 6/28; Y ſtánęło ſłońce z mieſiącem cáły dzyeń/ nigdy nie był áni przed tym áni potym thák długi dzyeń. BielKron 47v, 123; Mącz 251b, 260a, 475a; SienLek a3; LeovPrzep C; HistRzym 43v; RejPos 74; WujJud A8v, 73; BudBib 4.Esdr 11/40; MycPrz II A4v; BudNT Ioann 14/9; CzechRozm Av, 126; SkarJedn 150, 293, 326, 348; przeto téż po obiednié śiedzenié nie bywa thák długié Oczko 28; SkarŻyw 27, 369, 599; StryjKron 462; CzechEp 55, 140, 141, 183, 324, 325; KlonŻal A2; KochWz 139; ReszList 184; KochPieś 26; ArtKanc L; ActReg 28; Nie żal mu że był ſkaran ták długim niewczáſem. GórnTroas 9; WujNT przedm 9, s. 323, Ioan 14/9, Hebr 4/7; SarnStat 695, 689 [2 r.]; SiebRozmyśl E4; PowodPr 42, 82, 83; SkarKaz 38, 550 [2 r.], 608; GosłCast 55; SkarKazSej 659b.

praw. »długie używanie, pożywanie« [w tym: (za) długim używaniem (a. pożywaniem) (3), przez długie pożywanie (1)] (2 : 3): długim vżywánim weſzło w obyczay GroicPorz v2v; Mącz 510d; Vsucapio — Przez długie poziwanię ſobie prziwlaſzczam. Calep 1145b, 1145b, 1146a.

»długi(e) wiek(i)« = długi czas [szyk 2 : 1] (3): SkarJedn 383; Iego vprzéyméy dobroći Wiek nadłużſzy nie okroći. KochPs 172; Pierwſza domu ſtárożytność/ bo ták długie wieki/ Niemáłym znákiem przećiw wam ſą Boſkiey opieki. KlonŻal A2.

»(na, przez) długi(e) wiek(i)« = (na) długo [szyk 7 : 4] (11): Vitam extendere in Nestoreos annos, Przedłużyć żywotá ná długie wieki. Mącz 444d; KlonKr B, B3; SkarŻyw 599; potomkowie ich po nich długi wiek káżdy ná ſwoim vdziale ſpokoynie pánowáli StryjKron 115; CzechEp 324, 325; WerGośc 262; KołakCathOkuń A2v; KołakSzczęśl Bv; A ná tóż mi to wyſzły mé [mamki] wierné poſługi? Od mléká podawánia/ áż przez ten wiek długi? GosłCast 63.

»długi (a. dłuższy) wiek« = długie życie; longa aetas Cn [szyk 12 : 5] (17): MiechGlab 62; Záſtárzáły w długiem wieku/ ále więcey w złośći KochZuz A4v; BielKron 268v [2 r.]; KwiatKsiąż C2; KochPs 168; [ludzie] długowiecżni byli. ále potopem P. Bog [...] zdrowia ludziom ſkroćił/ y długi wiek odiął SkarŻyw 271, 484; KochEpit A4; WisznTr 32; Miárę w pićiu/ iedzeniu: z tąd długi wiek mamy BielSjem 2; PudłFr 40; Zaż ſię mą żáłośćią/ do wieku dłużſzego/ Chceſz ćieſzyć/ wzgárdźiwſzy łzy ſercá moiego? GrabowSet Cv, A3; KochFrag 51; KołakSzczęśl B2v; CzahTr Kv.

»nasienie długich wiekow« (1): Adam niebieſki [...] ſpráwiony ieſt z niewiáſty [...] áby był oycem wiekow/ á iżby oglądał naſienie długich wiekow trwáiące [Vulg semen longaevum Is 53/10; nasienie długowieczne WujBib] CzechRozm 155v.

»długa (-ie) zabaw(k)a, zabawienie [= zajmowanie się]« [szyk 6 : 1] (6 : 1): Ktore rzeczy gdyby kto obaczał á rozbirał/ nyetrzebá długyego zábáwyenya/ áni dowodow. KromRozm I L8; Wiele ich rozgromiáły y vśpiły śiłá/ O cżym piſáć zabáwá długaby tu byłá. PaprPan A4; CzechRozm 178; StryjKron 462; A co ſię rzecży trzećiey z ſtrony nas dotycże/ y tu długiey zabáwki nie trzebá CzechEp [394], 278; PaprUp B2v.

»długie (za)chowanie« [szyk 4 : 3] (7): [o chlebie] ſuchoſć ieſt przycżyna zachowania długiego GlabGad G6v; Vetustatem ferre, dicuntur vina quaedam, Winá które ſie godzą ná długie chowánie Mącz 497d, 43b, 63a, 365a; Mięſo na długié chowánié iáko przypráwić SienLek S3; GostGosp 98.

»długi zwyczaj« [w tym: (za) długim (rzeczy) zwyczajem (5), przez długi zwyczaj (3)] = longa consuetudo JanStat (9): Morskie prace rzekomo ciężkie Długi zwyczaj cżyni lekkie BierRozm 4; długim zwyczáiem przyſzło iż then Sąd zową wyłożonym GroicPorz 1, a2; RejPosWstaw [412]v; Oczko A3; Bo ſmyſł/ prze długi zwycżay/ okrutnośći Pełen/ złoſny pánuie GrabowSet L; OrzJan 125; SarnStat 901, 903.

»długi (-e) żywot, życie« = longa vita Mącz, Calag; longinqua vita Mącz; longaevitas Calag; vivacitas Calep; longinquum aevum Cn [szyk 36 : 4] (30 : 10): Wiedz ſie być ſmierielnego [!] przeto nie pokładay sobie żywota długiego BielŻyw 20; GlabGad O2v, O5v, P2; MiechGlab 62; RejRozpr K3v; RejWiz 84, Cc8; Leop Sap 3/17, 4/16; BibRadz I 3c marg; BielKron 332 [2 r.]; Abowiem [...] ſtare ludzie dla tego mędrſzymi ſądziemy być/ [...] iż przez długie żyćie [...] wiele rzeczy doświatcżeli KwiatKsiąż H4, M4v [2 r.]; Mącz 197b, 338d, 456c; HistLan E4v; KuczbKat 215; RejZwierc 32, 59, 136v, 157v, 159v; WujJud 79v; BudBib 2.Par 1/11; Długi żywot dáć. Dare vitam longaevam. Calag 323b, 323a; KochPs 47, 54; bo coby po długim żywoćie/ Ieſliby go w nędzy wiésć przyſzło y w kłopoćie? KochEpit A4; ActReg 29, 156; Calep 1132a; KochFragJan 3; KołakSzczęśl B4v; PowodPr 58; GosłCast 55.

peryfr. »bogini długiego żywota« = Carna (1): Carna sive Cardinea [...] Bogini długiego żywotá. Mącz 39a.

Szeregi: »długi, (a, i) ciężki« [szyk 3 : 3] (6): Infirmus ex gravi et diuturno morbo, Cięſzką á długą chorobą zemdlony/ powątlony. Mącz 231d, 451b; CzechRozm 165; SkarŻyw 167; A sſtáło ſie to z cięſzkich y długich wiátrow StryjKron 26; LatHar 584.

»długi, (a, i) częsty« (3): pytają nas [bracia naszy] o to, czemu za tak długim a częstem czasu trawieniem na sejmiech nie znają żadnej odmiany k lepszemu DiarDop 106; StryjKron 245; ReszList 148.

»długi a daleki« (1): Iednego cżáſu z długich á dálekich walek Tátárſkich/ nie było ich domá przez dzieſięć lat BielKron 297v.

»dawny a długi« [szyk 2 : 1] (3): Longinquis bellis obrui, Dáwnemi á długiemi walkámi obciążeni. Mącz 197b, 510d; SkarJedn 150.

»długi i gęsty [= częsty]« (1): bo potym zá niewdzięcżnośćią/ ſpráwiedliwie tego [Pan] odſtępuie/ ktory ták długim y gęſtym vpominánim y nátchnienim iego wzgárdził. SkarŻyw 369.

»gorzki a długi« (1): GórnRozm A3 cf Przysłowia.

»(nie) krotki, (a, albo itp.) długi« [szyk 10 : 5] (15): Z przyiacioły krotkie rzecży ſprawować mamy ale przyiacielſtwo długie. BielŻyw 107; RejRozpr F2v, H; yż mu ſie ten cżas niekrotki ale barzo długi zdał. KwiatKsiąż M4v; RejZwierc B3v, 136v, 232v; nie idzie tu o śpiewánie Alleluiey [...] áni o dłuſzſze álbo krotſze poſty SkarJedn 348; SkarŻyw 260; GórnRozm A3; GrabowSet E2v; KochFrag 13; RybGęśli C2; A ná tey drodze nie máſz pewnego czáſu/ iáko długo ná niey być. Iednemu krotka/ drugiemu długa. SkarKaz 422b; SzarzRyt C4v.

»długi a (i) szczęśliwy (a. szczęsny)« [szyk 2 : 2] (4): BielKron 332; Proſząc iego S. Miłoſći/ iżeby W. Wielmożnośći [...] ná długie á ſzcześliwe w dobrym zdrowiu czáſy záchowáć racżył. KwiatOpis A3; RejZwierc A2v; KochFragJan 3.

»długi a (i) (przy)trudny« [szyk 2 : 2] (4): BibRadz I *5; Telam ordiri proverbialiter, Przędzę naſnowáć poſtáwić/ to yeſt/ zácząć co trudnego y długiego. Mącz 442b; SkarJedn 270; podobnom ćię [czytelniku] tą długą á trochę przytrudnieyſzą lekcyą ſprácował. SkarŻyw 261.

»długi, (i) wiecżny« [szyk 2 : 1] (3): SkarŻyw 279; Máłe y krotkie było ćierpienie náſze/ á weſele długie y wieczne. SkarKaz 639a; ZbylPrzyg B4.

»wielki a (i, albo) długi« [szyk 5 : 3] (8): Z głodu też wielkiego albo długiego/ odchod ſie przydawa FalZioł V 30v, 32; BielKron 48; ktore [modlenie] z wielkiey y długiey chuci ſerdecżney pochodźi KuczbKat 370; SkarŻyw 402; CzechEp 183; LatHar 250; SkarKaz 383a.

Wyrażenia przyimkowe: »na dłudze« = na długi czas (1): Bożeć rácż błogoſłáwić/ zá tę chęć ná dłudze. PaxLiz D4.

»w długą« (9):

Zwroty: »iść (a. pojść itp.), zaciągnąć się w długą« = przewlekać się, przedłużać się; in longum exire Cn [szyk zmienny] (7 : 1): áż chudziná po kilku niedziel/ widząc że tá rzecż wdługą idzie/ á popráwy kęs ieden nie znáć/ pocżnie ſie vſkarżáć GórnDworz R7v; Oczko 31; CzechEp 273; wdługą to zaciągnąc się moze ActReg 149, 113; OrzJan 66; Inſzych ięzyków nie wſpominam, boby w długą ſzło. JanNKar Dv; CiekPotr 58.

»w długą [kogo] zawieść« = wciągnąć w dłuższą rozmowę (1): Odpowiedział pan Wapowſki W długą mie tho W. M. záwieść chceſz: wſzákoż/ áby ſie w.m. nie zdáło/ iż dla tego vſtáię/ że mi ſie odpowiedáć niechce/ thák tho powiem. GórnDworz Hh3v.

Przen (3):
Wyrażenia: »długie kazanie« = dłuższa sprawa (1): A wſſytkos każeſs cziſt Pauie [!] Aleċ to [rejestra] długe Kázánie RejKup aa3v.

»długa letanija [= wyliczanie]« (2): y pocżynáiąc od Enochá áż do Oniáſzá [...] długą letánią poważnemi ſłowy wychwála wyſokie cnoty ich y dáry Boſkie wnich. SkarŻyw A4v; CzechEp 139.

α. O iloczasie głosek (1): Prosodia, Latine accentus, Przinocenie prętkie álbo długie wedle potrzeb ſilab. Mącz 259d.
b. Trwający pewien przeciąg czasu; longus Mącz; diuturnus Modrz [w tym: comp (24), sup (1)] (30): FalZioł I 59b; W rzeczy łaczney ku oſądzeniu nie trzeba wieikiego [!] mowienia/ ale w rzecży trudney dłuſſza pilnoſć á myſlenie zależy. BielŻyw 141; Diar 30; Bo gdzie pomierny á nadobny żywoth/ y dłuſzſze zdrowie/ y dłuſzſze bogáctwo RejZwierc 114v, 156; Lecż y ono záiſte niema być ćierpiano/ żeby bieśiády ábo hoynieyſze ábo dłużſze niżli przyſtoi były ſpráwowáne [vel ultra legitimum tempus producantur] ModrzBaz 36, 22; SkarJedn 223 [idem] Ax; Oczko 29; SkarŻyw 147.

W połączeniu z bliższym określeniem czasu trwania (7): Horarius. [...] Einer stund lang. Yedna godzyna długa Murm 14; BartBydg 70; Leop 4.Esdr 12/15; ktory imienie dzyerżąc nie płáćiłby długo ná raty ták długie iżby 4 látá wyſzły UstPraw G4; Novendium, Novem dierum spatium [...] Ger. Neun tag lang [...] Pol. Novendium ‒ dżiewiecz dni długi. Calep 704b.

~ długi jako co (1): Novendium, Przes dźiewięć/ Ták długi czáś yáko dźiewięć dni. Mącz 251b.

dłuższy nad co (1): Nie więcey będźie nád cżás dniá przeſzłego wcżorá/ Nie dłużſzy nád godźinę zeſzłego wiecżorá. GrabowSet E. ~

W przeciwstawieniach: »krotko, mały ... (na)dłuższa« (2): Więc ná máły czás chcećie bydź rżądnymi á ná dłuzſzy czás rżądu niechcećie? GórnRozm K; ktora [Matka Boża] ná inſzych mieścách Ewángeliey ś. krotko/ [...] w dźiękowániu Pánu Bogu nadłużſza ieſt LatHar 67.

W charakterystycznych połączeniach: dłuższe (-a) mieszkanie, rzecz, zdrowie.

Wyrażenia: »długi (a. dłuższy) czas« [szyk 1 : 1] (2): Mącz 251b; áby Przemyſłkié Roki wolniéy były ſądzoné/ y czás miáły dłuzſzy ku ſądzeniu tych Roków Przeworſkich náznáczamy/ to ieſt we trzy niedźiele od Aktu Roków Przemyſłkich. SarnStat 730.

»na dłuższy czas« = na dłużej (1): GórnRozm K; cf »mały... dłuższy«.

»przez dłuższy czas« = dłużej (1): Bo wtory gdy pocżnie krolowáć ten będzie trzymał ie przez dłuſſſzi cżás niżli ktory ze dwunaśćie [ipse tenebit amplius tempusprae duodecim] Leop 4.Esdr 12/15.

»dłuższy dźień« (1): A wżdybyś dármo nie licżył zegáru/ y zdałćiby ſie ydłuſzſzy dźień/ y dłuſzſzy żywot/ niżli w onym obrzydłym prożnowániu twoim. RejZwierc 160v.

»jako długi« (1): Ea quam longa est nocte, Ty nocey yáko długa yeſt. Mącz 337d.

»dłuższy wiek« (3): RejZwierc 48; A oná (by był bóg chćiał) dłużſzym wiekiem ſwoim Siłá poćiech przymnożyć mogła oczom moim. KochTr 6; ALEXANDER, Brát iego/ by wieku dłużſzego/ Iśćieby Alexándrá przeſzedł był wielkiego. KlonKr A4.

»dłuższy żywot« (3): Są też niekthorzy co [...] nárzekáią/ iż inym źwirzętom y ptakom dłuſzſze mieſzkánie ná ſwiecie y dłuſzſzy żywot dáło/ niżli temu ſláchetnemu źwirzęciu co ie cżłowiekiem zową. RejZwierc 156, 158, 160v.

c. O przedłużonym trwaniu jakiegoś stanu rzeczy; longior Vulg, Modrz [w comp a. sup] (10): łákomy Bárwierz mogąc rychło vleczyć ránę/ gnoi ią/ áby zá dłuſzſzym leczenim/ więtſzą zapłátę wźiął. GroicPorz ev; Leop Prov 28/2; Bo y rozmowá náſzá Przemyſłka potrzebowáłá byłá dłużſzego gadánia OrzList gv; BibRadz I *4v; ModrzBaz 81; myſlił [sędzia] iákoby im naprzykrzeyſzą y nadłużſzą śmierć zádał. SkarŻyw 207.

W charakterystycznych połączeniach: dłuższe (-a) gadanie, ganienie, leczenie, rzecz.

Wyrażenia: »dłuższa (-e) pamięć (a. pamiętanie)« [w tym: dla dłuższej pamięci (1), ku dłuższemu pamiętaniu (1)] (3): czo byla [Maryja] wpamyącz wlozyla to roſzbyerala ku dluſſzemu pamyątanyu PatKaz III 147; Prawdáć ieſt iż ná on czás mogłá być u káżdego dłuſzſza pámięć RejZwierc 100, A2.

»dłuższa przewłoka« (1): ále cżem dłużſzey iemu od woyny przewłoki popuſzcżáią [sed quo longiores feriae illi a bello conceduntur]/ tym gotowſzy y potężnieyſzy ná woynę będźie. ModrzBaz 103.

3. Zestawienia w funkcji nazw botanicznych (25):
»długi kokornak« = Aristolochia Clematitis L. (.Rost) [szyk 2 : 1] (3): okrągły kokornak więcżſzych ieſt pożitkow w lekarſtwach, niżli długi FalZioł I 10c; Dlugi kokornak Ariſtolochia longa SienLek 233, Xxx2.

»długi pie(p)rz« = Piper Chaba Bl. (Rost) [szyk 7 : 7] (14): Cżarny pierſz ma moc roſpądzaiączą naprzod/ potym trawiączą/ Ale Pierſz biały y długi nietak dobrze trawi. FalZioł III 11a, I 149a, III 11c, V 77, 83, 110 (8); Długi pierz ślą kráiny Same/ Benzui/ Zan/ zá Kálekutem. BielKron 455, 268v, 444v, 454v; SienLek 141v, 171.

»rast długi« = Corydalis tuberosa D.C. (Rost) (1): weźmi Ráſtu długiego korzonek/ á oſkrob ij chędogo/ pomáżyſz go oleykiem bobkowym/ potym thám [do macice] wetkni. SienLek 109.

»smolnik długi« = Aristolochia Clematitis L (Rost) [szyk 5 : 2] (7): Też ſmolnik długi ieſt znamienite lekarſtwo na cżłonki wktorich panuie kurcz FalZioł I 10b, I 9d, 10a [2 r.], c [2 r.], b.

4. n-loc (5): yakom yą nye ząyął pyączy wyeprzow sthada robothliwego mykolaya pothczaszy zdlugyey ZapWar 1513 nr 2109.
Zestawienia: »Długa ulica« (2): Item wkrakowye Czapką na dlugy Vliczi vkradl LibMal 1547/127; ZapKościer 1584/49v.

»Długie Pole« (2): O Dzieśięćinach ról płónnych v Długiégopolá y Czorſtyná ku Myślimicóm. SarnStat 188, 188.

5. n-pers (2):
Zestawienia: »Bieniasz Długi« (4): ktholi ſobolye Byenyaſchewy dlugiemu spoznanya pobrall LibMal 1553/178.

»Filip Długi« (1): takieſz miał [oszust] dwánaśćie Apoſtołow/ ktorym tákowe imioná były właſne. Piotr Kátánáyſki/ Ian s Káſtelle/ Filip długi/ Bráth Bárbárus KrowObr 145.

*** Bez wystarczającego kontekstu (11): Ligurio, Długi/ Obsoletum. Mącz 197b; Praelongus, Názbyt długi/Wielki Mącz 197b; Plurimus, Superlativus a multus, Bárzo wiele/ długi Mącz 307b; Spissus etiam, Leniwy/ długy. Mącz 409b, 186c, 318c, 203a; Calag 322b, 564b; Calep 612a, 784b.

Synonimy: 1. a. b. duży, rozciągły, rozciągniony, wielki; a. α. długosz, długowięzy, wysoki; β. podługowaty; c. rozległy; d. oddalony, odległy; 2. długotrwały, przewlekły, rozwlekły, trwały, wieczny, wielki; 3. zest.: »długi kokornak«, »smolnik długi«: aristologija.

Cf DŁUGOCIERPLIWOŚĆ, DŁUGOCZEKANIE, DŁUGOCZELUSTY, [DŁUGOCZEŚNY], DŁUGOLETNI, DŁUGOMOWNOŚĆ, DŁUGOMOWNY, [DŁUGOMYŚLNOŚĆ], DŁUGOMYŚLNY, DŁUGONOGI, DŁUGONOŚNY, DŁUGORĘKI, [DŁUGOSZYI], [DŁUGOSZYJAWY], DŁUGOŚWIATNOŚĆ, DŁUGOTRWAŁY, DŁUGOUCH, [DŁUGOUCHATY], DŁUGOWIECZNOŚĆ, DŁUGOWIECZNY, [DŁUGOWIEKI], DŁUGOWIELI, DŁUGOWIELKI, DŁUGOWIĘZITOŚĆ, DŁUGOWIĘZY, DŁUGOWIĘŹNY, DŁUGOWŁOS, DŁUGOŻYW, [DŁUGOŻYWNOŚĆ], DŁUGOŻYWOTNY, NIEDŁUGI

KCh