[zaloguj się]

GROZA (95) sb f

groza (94), groża (1) StryjKron.

o oraz a jasne.

Fleksja
sg pl
N groza grozy
G grozy gróz
A grozę grozy
I grozą grozami
L grozie

sg N groza (15).G grozy (17).A grozę (6).I grozą (10).L grozie (20).pl N grozy (5).G gróz (1).A grozy (13).I grozami (8).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Groźba, pogróżka, zapowiedź pomsty; minae Mącz (27): BierEz R4v; RejPs 55; MurzHist M; Diar 61; ták iż iuż niektorzy z źiemie vćiekáć chćieli/ by byli przez Krolá nie hámowáni grozą. BielKron 399v; KochSat B4v; Mącz 222a; Sumnienie/ káznodźieie/ piſmo/ zá nic mamy. Klątwá/ dźiećinſka grozá. LeovPrzepSamb b4v; RejAp 82v; RejPos 40, 160; BielSat N4v; Ano ieſzcże go świát niewidział/ á iuż o niem y o iego ſprawcy dziwne dumy zácżyna/ y ſtráſzne grozy wzruſza BudNT przedm a3; tám zzáſtawſzy pánnę v nóg oycowſkich klęcząc/ roſkazał iéy práwie z grozą áby z nim ſzła KochWz 142; ArtKanc K19; KochFrag 40.

groza czego [= za co] (1): A to ieſt oná ſroga grozá á ſroga ſentencia pirworodnego grzechu náſzego RejPos 15v.

groza naprzeciwko komu (1): Ty ſą ſtráſzliwe grozy náprzećiwko odpornym y niewiernym ludźiom. BibRadz II 138a marg.

Szeregi: »groza i karanie« (1): Ale Krol z Witołtem częścią dárámi/ częścią grożą/ y karánim/ przyganiáli ich do vznánia práwego Bogá StryjKron 542.

»obietnica i (abo) groza« [szyk 2 : 1] (3): MurzHist M2; Ná Pánſkye obietnice/ y grozy/ niedbáią RejZwierz 123v; GrzegŚm 13.

»groza, (a) pomsta« [szyk 3 : 1] (4): RejAp 1v; A nie tylko áby ſie temu przypátrowáć á przyſłuchawáć mieli/ ále owſzem grozámi/ pomſtámi zákázowáli o tym mowić RejPos 288, 174v, 232.

»ani groza, ani prośba« (1): Potuchá wiernym/ iż áni grozámi/ áni proźbámi/ áni dáry nye odwyodą wiernych od páná ſwoyego. LubPs cc5 marg.

2. Kara, sankcja karna (23): A okaż grozę ſwoię ná tych ktorzy ták zelżyli ymię twe RejPs 119; RejKup g5v; grozy/ ſą vrzędy/ ná tho wyſádzone/ Aby thy wſzetecżnośći wżdy były ſkromione. RejWiz 102, 100; RejZwierz 111; RejPos 102; Ták że y Páweł ś. do Koryntów/ obiecował śię w groźie przyiácháć do nich/ dla wyſtępów ich. BiałKat 56; RejZwierc 7, 60v, 232; áby nápotym żołniérze ná którychkolwiek czáſu potrzeby mieyſcach będący/ ſzkody wſzyſtkié/ vćiſki/ lupieſtwá/ gwałty/ y krzywdy nágrodźili: do czego ie Stároſtowie mieyśc z grozą powinną máią przyćiſnąć [cum ea qua decet severitate, ad impendendum eam compellendi JanStat 726] SarnStat 303 [idem] 936; VotSzl E3.

groza na kogo, na co (4): Vcżynił rázem grozę/ ná łup y ná potwarz/ Bo ták godzien karánia złodziey iáko y łgarz. RejZwierz 13; RejZwierc 34v; Ná Kortyzany grozá. IEſliby kto przećiwko poſtánowieniu Státutowému co práwem Kortyzáńſkim otrzymał: niech będźie wywołan SarnStat 175, 577.

W charakterystycznych połączeniach: groza powinna (2), sroga, zbytnia; okazać grozę.

Szeregi: »groza, (i) prawo« [szyk 1 : 1] (2): RejZwierc 60v; Ieſt dawne práwo ná to/ ieſt gotowa grozá: Nie boiſzli ſię Bogá/ zboiſz ſię powrozá. KlonWor 25.

»groza i (ni) sprawiedliwość« [szyk 1 : 1] (2): RejZwierz 13; A czoż gdy grozy nie máſz ni ſpráwiedliwośći RejZwierc 269v.

»groza ani ustawa« (1): Spráwiedliwośćby tzynił będąc świádomy praw/ Nie wnoſząc do nas grozy ani żadnych vſtaw. WierKróc B2v.

»groza a zakon« (1): Widząc Pan iż im było grozy á zakonu potrzebá/ thedy [...] racżył ſie im [...] ná gorze Oreb okázáć RejPos 141.

3. Rygor, bezwzględne posłuszeństwo (21): SienLek 31; Iż lepſzy ieſt huff Ieleni zgodliwych/ kthore Lew pod ſpráwą á pod boiáźnią wiedzye/ niżli huff Lwow niezgodliwych kthorzy ſie ſámi kąſáią/ á iż ie Ieleń wiedzye/ ná ktorego żadney piecżey nie máią/ áni żadney grozy miedzy nimi vcżynić nie może. RejPos 334; RejZwierc 7.

W charakterystycznych połączeniach: w grozie mieć (7), (wy)chow(yw) (6).

Szereg: »groza a karność (a. karanie)« [szyk 1 : 1] (2): RejPs 209; A wy oycowie nie pobudzayćie ku gniewowi dźiatek wáſzych: ále ie wychowywayćie w kárnośći y w groźie Páńſkiey [in disciplina et correptione Domini]. WujNT Eph 6/4.
Wyrażenia przyimkowe: »pod grozą« (1): Pſcżoły záſię [...] w thákiey cżći ſwego krolá máią/ iáko kthorzy ná ſwiecie pod grozą ludzie. GórnDworz Gg.

»w grozie« (16): RejPs 209; RejKup f6, g4; RejWiz 59 marg, 89, Dd4v; BielKron 261v; Prot C4; poznaſz co to zá miſtrzá maſz/ á iáko w grozye chowa diſcipuły ſwoie RejPos 44; Ale nigdy nie wádzą źrzebcowi oſtrogi/ Tákżeć w grozie pan młody nie ták bywa ſrogi. RejZwierc 28v, B3v, 7, 232 [2 r.]; WujNT Eph 6/4; áby Rektorowie ſzkolni [...] mieli godné á obyczáyné y nieſwowolné żaki/ których máią dobrze rządźić/ y w groźie dobréy mieć [quos dirigant bono regimine, et laudabili disciplina JanStat 224]. SarnStat 199.

W przen (1):
Wyrażenie przyimkowe: »w grozie« (1): iż tego ieſt záwżdy potrzebá złośćiwemu ciáłu náſzemu/ á byſtrym myſlam náſzym/ áby były w grozie á ná pyecży v Páná tego. RejPos 127v.
4. Stan zagrożenia, niebezpieczeństwo (2): A ſtrách poſpolićie więc kiedy grozę cżuie/ Więcey niżli Hetmani/ y Krol roſkázuie. KmitaSpit Cv.
Wyrażenie przyimkowe: »w grozie« (1): Záwſze krzyk/ záwſze trąby ſłycháć w ich oboźie/ Pokázuiąc Pigmeom że ie chcą mieć w groźie. KmitaSpit B.
5. Okrucieństwa, okropności, cierpienia, akty przemocy (7): BierEz A3v; O ſynu zatraceniá/ ktory ſie gróz mąk piekielnych nie boijſſ OpecŻyw 94v; RejAp 120; niemożeli cżłowieká zwieść/ tedy przez grozy/ to ieſt przes ſmutki y vboſtwo chce go przypędzić. HistRzym 73.
Szeregi: »gwałt i groza« (1): wneth ich podpieráią klątwámi/ interdikty/ á potym miecżem/ ogniem/ y rozmáitymi gwałty/ á grozámi ſwemi. RejAp 92v.

»groza i okrucieństwo« (1): iáko mu Pan opowiedzyeć roſkazał/ zá ono kochánie iego [...] wielkie grozy á wielkie okrucieńſtwá/ ktore miał nád nim wypełnić potym cżáſu ſwego. RejPos 204.

»groza a pomsta« (1): oto iuż walcżą miecżem ogniem y rozmáitemi grozámi á pomſtámi RejAp 163.

6. Strach; terror BartBydg, Cn; horribilis formido, horriditas, horror, terricula, terriculum Cn (8): RejPos 39; Znaydzyeſz wnet Wilcży dekret/ á Záięcżą grozę. RejZwierc 1v; Nie trefna więc tho záwżdy bywa grozá/ W wiecżor ſie kijá bać ráno powrozá. RejZwierc 221v.
Fraza: »groza słuchać« (1): vpáda nie tylko tá X. K. ále y oná bayká Athánázego/ ktorą też báie o dyable: [...] ze [!] y grozá ſłucháć/ nierzkąc ią też y piſáć. CzechEp 206.
Szeregi: »groza, (i) bojaźń« [szyk 1 : 1] (2): BartBydg 157; Ale boiaźń/ y grozá páná prowádzą/ [...] Ná okrętli budowny/ na kónli wśiędźie/ Troſká w okręćie/ troſká zá śiodłem będźie. KochPieś 18.

»strach ani groza« (1): iż nas żaden ſtrách áni grozá nie doćiſka do tego RejAp 25v.

Wyrażenie przyimkowe: »w grozie« (1): Gdy tu wnidzieſz miey myſl w grozie/ Wieſz że zle być ná powrozie. RejZwierc 237.
7. Potęga, władza wzbudzająca trwogę (5): pocżął miaſta iedne puſtoſzenim, drugie grozą ſobie podbijać MiechGlab 65; Gdiż y ociec ábo ſprawcá porządny domu ſwego/ máiąc kilko ſynow ábo kilká ſłużebnikow/ záwżdy chce mieć zwirzchność á grozę nád nimi RejPos 280v.
Wyrażenie: »strach grozy« (2): Niechay ſtráchem páńſkiéy grozy Wſzytká ſobą źiemiá trwoży KochPs 145, 112.
Szereg: »groza, trwoga« (1): Pan nád wſzyſtki inſze bogi/ Pełen grozy/ pełen trwogi. KochPs 144.
8. Znak zapowiadający coś strasznego (2): A kiedy ſie ludzie bali/ Cżego dźiwnego cżekáli. Bowiem tákie grozy były/ Iżby ſie cudá wziáwiły. BierEz Nv; iż przed przyſzciem Páńſkim będzie w niey wielkie zámieſzánie/ dziwne gromy á ſrogie błyſkáwice/ to ieſt ſrogie przeſtráchy/ grozy/ klątwy/ gwałty RejAp 139.

Synonimy: 1. odpowiedanie; 2. kara, karanie; 3. dyscyplina, karanie, karność, posłuszeństwo; 4. ciasność, niebezpieczeństwo, niebezpieczność, ucisk; 6. banie się, bojaźń, lękanie, postrach, strach, trwoga, zlęknienie.

Cf GROŹBA, GROŹNOŚĆ, GROŻENIE

KW