[zaloguj się]

KOMORA (322) sb f

komora (321), kumora (1) CzahTr.

ko- (79), kó- (1); ko-: kó- Mącz (19 : 1). ◊ -or-; w G pl wahania. ◊ a jasne.

Fleksja
sg pl
N komora komory
G komory komór
D komorze
A komorę komory
I komorą komorami
L komorze komorach

sg N komora (43).G komory (109).D komorze (4).A komorę (13) [w tym: -e (2), -ą (1), -a (1)].I komorą (9) [w tym: -a (1), -am (1)].L komorze (88).pl N komory (6).G komór (13); -ór (5), -or (1) SarnStat (5 : 1), -(o)r (7).A komory (16).I komorami (6). ◊. L komorach (15); -ach (13), -åch (2) BudBib, BudNT.

stp, notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Pomieszczenie w budynku (262):
a. Pomieszczenie mieszkalne slużące do różnych celów (w siedzibach pańskich pomieszczenie ściśle prywatne), pokój, izba; conclave Murm, BartBydg, Mącz, Calep, Cn; cubiculum Murm, Mymer1, BartBydg, Mącz, Cn; camera, cubile, mansiuncula, penetrale Mącz; aedicula, cella, conclavium, membrum, seclusorium Cn (164): BierEz B2v; Murm 133; Mymer1 30; BartBydg 38; FalZioł V 62; LibMal 1544/80v, 1546/116, 1548/142v, 1551/165v [2 r.], 166 [2 r.]; ZapWar 1550 nr 2574 [2 r.]; MurzHist Ov; KrowObr 227, 228v; RejWiz 12; Leop Iudic 15/1; ZLodzieie w nocy weſzli w komore błaznowi/ Y mácáli po kąciech/ gdzie kto co vłowi. RejFig Dd4v; BibRadz 2.Par 18/24 [2 r.], Ez 40/45, 45/5, Iudith 8/23; BielKron [842] [2 r.], 116v, 193v; Mącz 32d, 70a, 173b, 207b, 225c; ſługá iego nie dáleko będąc / á ſłyſzącz niezwykły kołát w komorze/ werwał ſie thám/ y páná iuż wiſzącego odciął GórnDworz Q8v, K7v [2 r.], Pv, P2, T3v, T6; A gdyż było po wiecżerzy/ dano im komorę ku odpocżywániu. HistRzym 28v, [39]v, 45, 54, 56, 71v (11); Y pochwyćił ſię Iozef/ bo ſię roſpaláły wnętrza iego ku brátu iego/ y ſzukał gdzie by płákał/ y wſzedł do komory/ y płákał tám. BudBib Gen 43/30, Iudic 16/8, 12, I 199c marg [2 r.], 4.Reg 9/2, Iudith 8/23; BudNT Luc 12/3; Cżáſu iednego gdy wychodził zkomory iedney przednieyſzey y wtym niewſtydzie znácżnieyſzey wſzetecżnicy: ieden młodzieniec [...]/ wybił mu ćięſzki policżek SkarŻyw 107, 50, 92, 118, 131, 178 (11); KochFr 82; Niech mi ogiéń wielki goré/ Y kśiąg mam pełną komore KochMRot A4; PudłFr 58, 68, 71, 72; BielRozm 25; ActReg 47 [2 r.], 84; Conclave – Komora, Gmach. Calep 233a; LatHar 4; WujNT Matth 6/6; SkarKazSej 663a.

komora do czego (3): Salutatorium cubile [...] Komorá do witánia. Mącz 366a, 24d, 238c.

komora w czym (1): Penetrale, Wnętrzny gmách/komorá w domu álbo w kościele. Mącz 289d.

komora czyja [w tym: G sb (5), ai poss (2)] (8): Item powyada yſch klyucz do komory scholtiſcziney [...] nyebel yey dan od thego parobka. LibMal 1551/164; BibRadz Ez 40/44, 3.Esdr 9/1; BudBib 4.Reg 23/11, Cant 3/4; A on powiedział/ wkomorze ſyná mego vyrzałem Bogi SkarŻyw 552; KochFr 56; WujNT 582.

W charakterystycznych połączeniach: komora do chowania, do uczenia, do witania, ku odpocżywaniu; komora w domu, w kościele; biskupia komora, obita [czym], pełna, przedniejsza, skryta, soltyścina; klucz do komory; brama komory, okienko, pobudowanie, porządek; do komory brać, pobieżeć, (przy)chodzić (2), prowadzić, wnisć (iść, pość) (11), uciekać (2), wezwać, wnieść (znosić) (2), wpaść (2), (w)wieść (4), wyniść; uciekać z komory (2), wymść (wychodzić) (3); podwoje u komory; dać komorę, napełnić; wniść w komorę; w komorze być (2), legać, karać, mowić (powiedzieć) (4), naleźć (2), posługować, siedzieć, słyszeć (2), spać, ścielić, taić się, zostawić; po komorze biegać.

Zwroty: »mieszkać w komorze« (1): DWá mieſzkáli w komorze RejFig Aa3v.

»komorę umiatać« (1) : prośił ſię do kuchniey garnkow vmywáć: bráćiey ſłużyć: komory vmiátáć SkarŻyw 543.

»zamknąć (się [z kim]), zamkniony w komorze« [szyk zmienny] (4: 1): ZapMaz II G 97/89v; Y zámknąwſzy ſię znią w iey komorze: prośił iey áby ſię zá ony pieniądze nocy oney/ wcżyſtośći záchowáłá. SkarŻyw 107; Rozgniewány Oćiec zámknął ią w iedney komorże/ áby iey náſtráſzył/ á ſtátku iey doznał. SkarŻyw 151, 462; WujNT 582.

»zawierać, zaprzeć w komorze« [szyk zmienny] (1 : 1): LibMal 1547/133v; ále oná takież ie w komorze záwieráłá: á dawáłá im chlebá y wody. HistRzym 108.

Wyrażenia: »gościnna komora« (1): Hospitale cubiculum, Gościnna komorá. Mącz 159a.

»zamczysta komora« = conclave Murm; conclavis BartBydg (2): Conclave. [... ] Zamczyſta komorá. Murm 133; BartBydg 33.

Szeregi: »komora i komnata« (2): HistAl Hv; gdy po komorách y po komnátách [per cubicula et thalamos] biegáią/ y tám y ſám chodzą/ gráią/ y nieucżćiwie ſię dotykáią? ModrzBaz 54v.

»łożnica i komora« (1): był Komornikiem ſtárſzym ná dworze Wielkiego Xiędzá Troydená w łożnicy y w komorze StryjKron 365.

»komora abo pokoj« (1): awo wſzyſtki rzeczy máią poſtánawiáć [...] w Dworzéch/ w domiéch/ komorách ábo pokoiach [cameris JanStat 294] SarnStat 311.

W przen (3): Tedyś z komor [de thesauris] ſwych roſkazał wynidź iáſney świátłośći/ ktora obiaśniłá ſpráwę twoię. BibRadz 4.Esdr 6/40; SkarJedn 389; SapEpit A2.
Przen: Serce (1): Zámykay w komorach [in corde Vulg] twych dobrotliwość/ bo oná ćiebie wybáwi z każdego vtrapienia. BudBib Eccli 29/15, Ps 4/4[5]; SkarKaz 458b.
Wyrażenie: »komora serca« (1): á dla tego ie záwżdy máſz miec w komorze ſercá twego/ áby miłował Páná Bogá twego zewſzytkiego ſercá twego HistRzym 54.
α. Schowek, tajemna izdebka; cella, conclave Mącz (3): Conclave, Komorá/ Mieyſcá táyemne/ á zámcziſte. Mącz 56b, 46b; Raz do komory wktorey go oćiec był zámknął/ dziurą iedną weyrzał: y świetne przy nim Anioły vyrzał. SkarŻyw 552.

komora w czym (3): y w wiedzieſz go do komory (ktora) wkomorze. BudBib 4. Reg 9/3, I 199c marg [2 r.].

Wyrażenie: »komora skryta« (1): Y Benhádád vćiekł/ y wſzedł do miaſtá do komory ſkrytey [in cubiculum]. BudBib 3.Reg 20/30.
W przen [czego] (1):
Zwrot: »zamknąć w komorze« (1): Tyto trzy rycerze maſz zámknąć w komorze pokuty. HistRzym 108v.
β. Pomieszczenie podnajęte, w którym mieszkali ludzie ubodzy, nie mający własnego domu; coenacularia Mącz, Cn; coenaculum Mącz; meritorium (coenaculum) Cn (6):
Zwroty: »komorą mieszkać« = in meritorio habitare Cn (3): sthowarziſchem ſwym Woythkyem Zobyezyerza ſynem yedney nyewyaſthy, kthora komora myaſzka, myaſſa wyeprzewego ſtroną czala [...] vkradl LibMal 1546/ 117v; SarnStat 663, 1308.

»komorę najmować; komora najemna« = coenaculariam exercere a. facere Mącz, Cn (1; 1): Mącz 58d; tedy dla robót tych tegodniowych niech będą bráni ći/ którzy w domiéch álbo komorách naiemnych mieſzkáią [Inquilini domorum assumantur JanStat 1094] SarnStat 920.

»komorą żyć« = nie mieć własnego domu (1): A iż [św. Marcin] zá płaſſcz niebo kupił Toby iuż bog komorą żył RejRozpr B4.

Szereg: »komora albo gmach« (1): coenaculariam facere, sive exercere, Komory álbo gmáchy náymowáć. Mącz 58d.
γ. Sypialnia; cubiculum Mącz, Calep, Cn; dormitorium Calep, Cn; conclave, cubiculum dormitorium a. noctis a. somni, dormitorium membrum Cn (3): BielŻyw 132; á ten przecżyſtą dziewicę w komorze ſwey/ y towárzyſtwie zá małżonkę máiąc/ wiernym ſię ſtrożem cżyſtośći iey pokazał. SkarŻyw 245; Calep 274b, 1062a.

komora do czego (1): Dormitorium ‒ Komora do ſpanią. Calep 341b.

Zwrot: »zamykać się [z kim] w komorze« (1): Nie twoiá rzecz/ odpowié Theológ/ Doktorze Wiedźiéć/ kto ſye zámyka z Kápłany w komorze. PudłFr 18.
Wyrażenie: »komora łożnice« (1): Y zpłodzi przekop żáby/ y wylázą y przyidą wdom twoy/ y w komorę łoznice [cubiculum lecti] twey BudBib Ex 8/3.
Szereg: »komnata albo komora« (1): Cubiculum, Lóżnicá/ Komnátá álbo komorá w którey ſypiáyą. Mącz 70a.
δ. Jadalnia w starożytności; triclinium Calep (3): Triclinium – Komora w iakiey ſtarzi iadali lieżac na trżech lożkach. Calep [1085]a, [1085]b [2 r.].
ε. Pomieszczenie dla chorych (1):
Zestawienie: »komora chorujących« = pokój dla chorych w zakładzie dobroczynnym; może też szpital (1): Valetudinarium, Yzbá/ kownátá álbo komorá choruyącich Mącz 474c.
ζ. Część pałacu wydzielona jako mieszkanie dla haremu (1): záwołał ná wiernego przyiaćielá ſwego komory krolewſkiey rzezáńcá SkarŻyw 305.
η. Pokój do sprawowania czynności urzędowych, kancelaria, sekretariat (9): ActReg 68; Y pomnię zá czáſu pámięći S. Królá Polſkiégo Zygmuntá Auguſtá, v którégo w komorze będąc, liſty pokoiowé odpráwuiąc [...], żem to widźiał v wielu ich bydź rzecz bárzo drogą. JanNKar D2.

komora czyja (7): Y cżytał Baruch ná kśięgach słowá Ieremiaſzowe wdomu Iehowy w komorze Gemáriahá BudBib Ier 36/10, Ier 36/20, 21; JanNKar A4. Cf Wyrażenia.

Wyrażenia: »komora krolewska« = camera regis JanStat (2): szedszy yzPany doKomory Krolewskiej [... ] Vkazował zeto indignitas Senatus ActReg 11; SarnStat 323.

»komora pisarzowa« (1): Y z ſzedł do domu krolewſkiego/ do komory piſárzowey [cubiculum scribae] á oto tám wſzytkie kśiążętá śiedziały BudBib Ier 36/12.

θ. Cela, pomieszczenie, w którym mieszkali pustelnicy, zakonnicy lub kapłani (6): drugiemv mnichovi abi gi wkomorze zachowal dall polgrzywny LibMal 1548/ 141; HistRzym 48; SkarŻyw 251, 291, 309, 334.
b. Pomieszczenie gospodarcze w domu lub przy domu, różnego przeznaczenia; apotheca, cellaria, doliarium Calep (92): Iakom ya yemu czasshw nocznego wdomw iego [...] nyevkrathl shamshowego kaphthana y smalczw garncza skomory iego ZapWar 1545 nr 2631, 1527 nr 2395, 1532 nr 2416; BierEz F; BielŻyw 70; klyucza stharego kthori od komori goſpodarſkyey ſzyą przitraffyal oney yeſth naziczil LibMal 1551/163, 1543/72, 1544/91v, 1545/99v, 1546/114, 114v (20); RejRozpr C4v; RejKup e8v; BielKom F; RejWiz 69v, 104v; RejZwierz 53v, 135; BielKron 44v; Pomarium item, Spychlerz yábłeczny/ komorá gdźie yábłká chowáyą. Mącz 309b; BielSat B3v, D4; Bo nie iednoć to ſą dáry Boże co ie iedno ocżymá w ſkrzyni/ w oborze álbo w komorze widzieć możemy? RejZwierc 94, 89v, 101, 248; SkarŻyw 496; KochFr 61; ReszList 171; WysKaz 303; BielRozm 12, 31; Calep 82b, 338b; GórnTroas 67; [skowronek mówi do kota] Poſtoy máło proſzę ćię moy Surogatorze/ Ktory mię iuż iákoby dźiś maſz w ſwey kumorze. CzahTr L; SkarKazSej 666b; KlonWor 35 [2 r.], 37.

W połączeniach szeregowych (6): otworzyłem gumná/ ſtáynie/ obory/ piwnice y komory ſwe bráćiey y ſąśiádom ſwym OrzRozm R4v; MWilkHist E4v; KochMRot A4v; WerKaz 299; SarnStat 1119; powie gdźie/ co komu/ Kiedy á wiele vmknął/ w mieſzku/ w gumnie/ w domu/ W polu/ w ſádźie/ w ogrodźie/ w chlewie y w oborze/ W táſu/ w ſklepie/ w ſtodole/ w śpiżárni/ w komorze. KlonWor 39.

W porównaniu (1): Ktory [fałsz] záwżdy głośno brzmi iáko dzwonek w worze/ Skacżąc iáko głodny kot po puſtey komorze. RejWiz 2v.

W charakterystycznych połączeniach: cudza komora, gospodarska (2), nieprzebrana, pełna, pusta, do chowania; dobyć komory (2); klucz do komory; chodzić (przyść) do komory (2), dać, dybać, kłaść, kopać się, łamać się, schować (2), składać (złożyć) (2), wkraść się, wpuścić; ukraść z komory (2), wyniść (3), wypuścić, zginąć; komorę odemknąć (otworzyć) (2), plundrować, wyłupać; mieć w komorze (3), ukraść, umknąć, wziąć (zabrać) (2), zamykać, zginąć.

Wyrażenia: »komora oliwna« (1): Nád ſády oliwnemi [...] był Balánán Gederythczyk/ á nád komorámi oliwnemi [super cellaria olei] Ioás. BibRadz 1.Par 27/28.

»komora winna« (1): Cellaria – Komora winą. Calep 177b.

Szeregi: »tak gumno, jako i komora« (1): Tu záwżdy idą pobory/ Ták z gumná iáko s komory. RejZwierc 237v.[Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»komora i kaleta« (1): MAło ná tym łotrowi/ iż z obory krádnie/ V kogo co w komorze y w kalećie/ zgadnie KlonWor 26.

»mieszek i komora« (1): O nędzny narodzię ludzki toć v ciebie lekkie poważenie woley á roſkazánia Páńſkiego/ á też to znáć bywa y ná łbie y w mieſzku/ y w komorze RejAp 11. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»obora abo komora« (1): Nie wierz y domowym: Bo ná ćię zmowią/ co zginie z obory/ Abo z komory. KlonFlis H4v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.; przy innym szeregu 1 r.].

»komora i skarbnica« (1): nie zámykayćie iey [miłości] w komorách y ſkárbnicách ſwoich. SkarKazSej 670a.

»soł i komora« (1): A ieſli do cudzego nie będźie dowory/ Nie możeli odemknąć Sołu y Komory KlonWor 5.

W przen (8): (nagł) Węgierska źiemiá mowi. (‒) [...] Prze ich wielkie rozruchy/ rozlicżne vpory/ Lácno ſie wdárli Turcy/ do moiey komory. BielSat G4 [idem BielSen], L4v; Bo y s cudzey komory noſzą miod ty pcżoły/ Kiedy więc po ſwey myſli roſpuſzcżą ſokoły. RejZwierc 269v; BielSen 17; BielSjem 28; SkarKaz 551a.

komora czego (2): Komorá dobr náſzych oyczyzná. SkarKazSej 665b marg, 665b.

α. Pomieszczenie, w którym przechowuje się jadło, spiżarnia; penaria, penarium, penarius Mącz (4): Pies rzekł z wielkiey pokory/ Wſzedłem niegdy do komory/ Támem cáłe ſádło złokał BierEz R3v; KochFr 7; Calep [733]b.

komora do czego (1): Penarius, [...] Penaria, [...] Penarium, Spiżárnia/ Komorá do chowánia potráwnych rzeczy. Mącz 288a.

β. Szatnia; vestiarium Mącz, Calep (3): LibMal 1543/l5, 1547/136; Okrom tich czapek. kthore Panna Comorna. w komorze K. Jei Mczi chowa, Poscziel jadwabna K. Jei Mczi WyprKr 94; Mącz 490c; chodząc do komory/ Odmienią ſie cżęſtokroć/ w rozlicżne vbiory. BielSat Dv, Dv; BielRozm 25; Calep 1118b.
γ. Zbrojownia; armamentaria Calep (2):

komora do czego (1): Armamentaria – Zbroinica. Dom albo komora do chówanią ſtrzelby, albo zbróie. Calep 96b.

komora czyja (1): mogłby Krol Iego M. roſkazáć/ poſtáráć ſię o rzemieśniká dobrego/ ktory [...] będźie vſtáwicżnie robił ármáturę/ do komory Krolá Iego M. wedłuk zdánia Hetmáńſkiego/ iáko zbroie/ káráceny/ ruśnice/ groty/ ſzáble/ y inſze potrzeby woienne GrabPospR L.

δ. Pomieszczenie dla bydla, stajnia lub obora (1): pothym day koniowi ieść [...]. Item puść go wolno w komorze SienLek 190v.
c. Pomieszczenie w świątyni (6): BibRadz 3.Reg 6/6; A (oſtátek to ieſt) cżterdzieśći łokiet było domem/ to ieſt kośćiołem przed (oną komorą.) BudBib 3.Reg 6/17.

W połączeniu szeregowym (1): Tedy Dawid oddał Sálomonowi ſynowi ſwemu kſztałt Sieni y iey gmáchow/ komor/ ſchowánia/ y wewnętrznego mięſzkánia/ y domu vbłágánia. BibRadz 1.Par 28/11.

Wyrażenia: »komora naświętsza« = miejsce najświętsze w świątyni jerozolimskiej [szyk 1 : 1] (2): á zbudowałt to (ſtegoż) domu pobocżnicą/ áby (byłá) naświętſzą komorą [sanctitas sanctitatum]. BudBib 3.Reg 6/16, I 187b marg.

»komora śrzednia« (1): Drzwi Komory Srzedniey [thalami medii] były ná práwey ſtronie Domu BibRadz 3.Reg 6/8.

2. Urząd, miejsce wyznaczone przez państwo do sprawowania urzędu (50): KwiatOpis A4v; A tym samym Łoznictwem [...] predzei ia Pana Podkomorzego zbedę z Komory nizli Woiewodztwem. ActReg 51, 82, 131.

W połączeniu z G nazwy miejscowej (1): Inſzpurg miáſtecżko y zamek/ gdzie komorá y perláment Grabſtwá Tirolſkiego BielKron 287.

a. Urząd celny; teloneum, telonium Mącz; camera JanStat (19): á w onych komorách cło powinné będą powinni zápłáćić SarnStat 398, 398, 399, 405, 1232, 1234, 1241 [4 r.].

W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy miejscowej [zawsze: komora + przymiotnik] (3): A wſzakoſz zawſdy powynny biwaly naprzod ydz kv komorze Luczkyey MetrKor 57/117, 59/276; SarnStat 1241.

Zestawienia: »komora celna« [szyk 2 : 1] (3): Teloneum, sive Telonium, Cło/ to yeſt celna komorá/ álbo też dóm/ ſtół/ mieyſce gdzie cło odbieráyą. Mącz 442c; Powołowczyzny/ y woły [...]/ áby przez Komory célné [...] bez myt y céł były przepuſczáné SarnStat 403, 1129.

»komora mytna« [szyk 2 : 1] (3): A ieſliby kto z tákowémi wołmi/ [...] w króleſtwie kupionémi minął komory mytné [cameras JanStat 1370]/ [...]: tákowé rzeczy niech ſtráći SarnStat 399, 404, 1241.

b. Królewski skład soli, mieszczący się w jednym z określonych ustawą miejsc kraju, obdarzony przywilejem wyłącznej sprzedaży hurtowej; salinaria annona regni, cella salinaria publica, salinarium emporium Cn (17): Ieſcze o téyze Soli. [...] Komorę drugą w Dybowie vſtáwiamy SarnStat 390; OKoło ſoli/ która wodą do Komor bywa ſpuſczána/ prośili Poſłowie Woiewództwá Mázoweckiégo SarnStat 390, 390 [4 r.], 394 [3 r.].

W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy miejscowej [komora + przymiotnik (3), przymiotnik + komora (1)] (4): Sol ná komorách Mázoweckich. SarnStat 338, 390 [2 r.], 393.

Wyrażenie: »komora krolewska« (1): oná ſól ma bydź wſzyſtká wźiętá ná Komorę królewſką SarnStat 375.
Zestawienie: »komora solna, soli« (2 : 1): A w tym iuż Piſárze Komór ſolnych trudnośći y moleſtiiéy żadnéy mieć nie máią. SarnStat 391, 390, 1180.
c. Skarb państwowy, królewski lub książęcy; camera JanStat (8): BielKron 283v; Ieſliby Krześćiiánin cmentarz ich którymkolwiek ſpoſobem pſował [...]: chcemy [...] áby był karan/ y wſzyſtkié iego dobrá do náſzéy komory były ſpieniężoné SarnStat 629, 156, 515, 516.
Wyrażenie: »komora jego krolewskiej miłości« (2): ZapWar 1548 nr 2669; nie przyymuie iey [sentencyi] zá práwo/ y zákłáda ſye pieniądzmi do Komory Iego Kr. Mił. ćiągnąć ſye thám gdźie ſye ſpráwnie ćiągnąć ma GroicPorz bb 3.
Szereg: »skarb albo komora« (1): ABy pewna miárá y regułá byłá miáná w winie/ która zwykłá bydź do ſkárbu álbo komory náſzéy [nostro fisco sive nostrae camerae JanStat 641] dawáná SarnStat 515.
d. Urząd przy stolicy apostolskiej (1):
Zestawienie: »Komora Apostolska« = urząd zajmujący się sprawami majątkowymi Stolicy Apostolskiej (1): [ustawiamy] Antoniégo z Furliwiá Dekrétów Doktorá/ Komory Apoſtolſkiéy [Camerae Apostolicae JanStat 884] Kleryká SarnStat 1104.
3. Nadbudówka na statku, łodzi, pomieszczenie na statku; stega Calep (3); Pan Bog [...] rzekł do Noego: [...] cżyń ſobie okręt zwirzchu przykryty s komorámi BielKron 4v, 5; Stega – Buda albo komora na łodzi. Calep 1004a.
4. Przegródka w sakiewce (1): Pasceolus, Pytlik zamſzowy mieſzeczek/ álbo komorá w káliecie. Mącz 282b.
5. Według ówczesnej medycyny jedna z części mózgu będąca ośrodkiem poszczególnych władz umysłowych (6): Pięć wnętrznich [zmysłów] prawie w mozgu maią komori GlabGad A5v, L3v, L5, L5v.
Wyrażenia: »komora w mozgu« (1): z ktorego [pokarmu] tilko para wychodzi w głowę wſtępuiącza y zathikaiącza komory w mozgu GlabGad K8v.

»komora pamiętna« (1): Kiedy ſie odtworzy w mozgu droga od Fantaſiey to ieſt komori z myſlenia aż do ſmyſłu poſpolitego, ale ſie zamknie droga do komory pamiętney GlabGad L5.

»komora zmyślenia« (1): GlabGad L5 cf »komora pamętna«.

6. [Wyrobisko w kopalni: Tą góra jest nowa i ze wszytkich trzech bogatsza. Komór solnych w nich jest 15 LustrKrak II 95, 94.]

Synonimy: 1. cella, gmach, izba; a. komnata, pokoj, sala, schowanie; γ. łożnica; ε. chorownia, »chorowny gmach«, infirmaryja, »izba chorujących«, »komnata chorujących«; θ. cella, izdebka; b.α. spiżarnia; β. szatownia; γ. cekauz, zbrojnica; δ. chlew, obora; 2.a. cło; c. skarb; 3. kehita; 5. cella.