[zaloguj się]

BŁOGOSŁAWIĆ (721) vb impf i pf

pf (9) [w tym part praet act (8)] OpecŻyw 12v, TarDuch D7v, RejPos 182v, SkarŻyw 349, KołakSzczęśl Bv, WujNT 115 [2 r.], Mar 8/7, s. 155. Pozostałe na ogół niewątpliwe impf.

błogosławić (704), bogosławić (17); bogosławić HistJóz (4), Mącz (1), WróbŻołt (11); błogosławić : bogosławić LubPs (40 : 1).

błogo- (43), błogó- (1) PudłFr. ◊ We wszystkich formach oprócz imp a jasne (w tym 16 r. błędne znakowanie).

Fleksja
inf błogosławić
indicativus
praes
sg pl
1 błogosławimy, błogosławi(e)my, błogosławim
2 błogosławisz
3 błogosławi błogosławią
praet
sg pl
1 m błogosławiłem, -m błogosławił m pers błogosławilismy
2 m błogosławiłeś, -eś błogosławił m pers
f -ś błogosławiła m an
3 m błogosławił m pers błogosławili
f błogosławiła m an
n subst błogosławiły
fut
sg pl
1 m będę błogosławił, błogosławić będę m pers będziem błogosławić, błogosławić będziem
2 m będziesz błogosławił, błogosławić będziesz m pers będziecie błogosławić, błogosławić będziecie
3 m będzie błogosławił, błogosławić będzie, będzie błogosławić m pers będą błogosławili, będą błogosławić
f będzie błogosławiła m an
n subst błogosławić będą, będą błogosławić
imperativus
sg pl
1 błogosłåẃmy
2 błogosłåẃ błogosłåwcie, błogosłåwciéż
3 niech, niechåj błogosławi, błogosłåw niech, niechåj błogosławią
conditionalis
sg pl
1 m m pers bychmy błogosławili
f bym błogosławiła m an
2 m byś błogosławił m pers byście błogosławili
3 m by błogosławił, błogosławiłby, by błogosławieł m pers by błogosławili
f by błogosławiła m an
impersonalis
praet błogosławiono
con by błogosławiono
participia
part praes act błogosławiąc
part praet act błogosławiwszy
inne formy
praes i fut sg 1 - błogosławię

inf błogosławić (116).praes i fut 1 sg błogosławię (8).2 sg błogosławisz (9).3 sg błogosławi (63).1 pl błogosławimy (12), błogosławi(e)my (6), błogosławim (2); -imy RejPs, Leop, KuczbKat, LatHar (4); -(e)my KrowObr, BibRadz, RejPosWiecz3 (2), ArtKanc; -im BiałKat, SkarKaz; -imy : -(e)my WujNT (5 : 1).3 pl błogosławią (11).praet 1 sg m błogosławiłem, -m błogosławił (4).2 sg m błogosławiłeś, -eś błogosławił (2). f -ś błogosławiła (1).3 sg m błogosławił (189). f błogosławiła (3).1 pl m pers błogosławilismy (1).3 pl m pers błogosławili (8). subst błogosławiły (1).fut 1 sg m będę błogosławił (21), błogosławić będę (5) LubPs (2) Leop, KochPs, WujNT.2 sg m będziesz błogosławił (2) BibRadz, GrabowSet, błogosławić będziesz (2) BudBib, SkarŻyw.3 sg m będzie błogosławił (13), błogosławić będzie (8), będzie błogosławić (1); będzie błogosławił WróbŻołt, BibRadz (3), KochPs, WerKaz, KmitaPsal, ActReg, LatHar, PowodPr (2); błogosławić będzie RejZwierz, WujJudConf, CzechRozm, SkarŻyw, NiemObr; będzie błogosławić ArtKanc; będzie błogosławił: błogosławić będzie LubPs (1 : 2), RejPos (1 : 1). f będzie błogosławiła (1).1 pl m pers będziem błogosławić (2) GrzegŚm, BibRadz, błogosławić będziem (1) BudBib.2 pl m pers będziecie błogosławić (1) KromRozm III, błogosławić będziecie (1) Leop.3 pl m pers będą błogosławili (2) KochPs, LatHar, będą błogosławić (1) StryjKron.subst błogosławić będą (2) LatHar, SkarKaz, będą błogosławić (1) Leop.imp 2 sg błogosłåẃ (53); -å- (51), -a- (1), -(a)- (1); -å- : -a- LatHar (14 : 1); ~ -ẃ (24), -w (16), -(w) (13); -ẃ LubPs (3), BibRadz (2), BielKron, RejPos (2), BiałKat, RejZwierc, KochPs (5), CzechEp, BielSjem, ArtKanc (2), KochFrag -w CzechRozm, SkarKaz, CiekPotr; -ẃ : -w KmitaPsal (1 : 1), LatHar (3 : 12).3 sg niech, niechåj błogosławi (29), błogosłåw (7); błogosłåw WróbŻołt (2), BielSat, SkarKaz (2), SkarKazSej; niechåj błogosławi : błogosłåw SkarŻyw (1 :1); ~ -åw (5), -(a)w (2); -w (2), -ẃ (1), -(w) (4); -w SkarKazSej, -w : -ẃ SkarKaz (1 :1).1 pl błogosłåẃmy (4); -ẃ- : -w- LatHar (2 : 1), -(w)- (1).2 pl błogosłåwcie (25), błogosłåwciéż (1) KochEpit; -å- (23), -a (1), -(a)- (2); -å- : -a- BudBib (2 : 1); ~ -w- (11) MurzNT, BibRadz (2), CzechEp (3), WujNT (4), SkarKaz, -ẃ- (7) LubPs (4), KochPs, ArtKanc, LatHar, -(w)- (8).3 pl niech, niechåj błogosławią (3).con 1 sg f bym błogosławiła (1).2 sg m byś błogosławił (4).3 sg m by błogosławił, błogosławiłby (25), by błogosławieł (1) ActReg. f by błogosławiła (1).1 pl m pers bychmy błogosławili (2).2 pl m pers byście błogosławili (1).3 pl m pers by błogosławili (3).impers praet błogosławiono (5). con by błogosławiono (1).part praes act błogosławiąc (47).part praet act błogosławiwszy (8).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Udzielać błogosławieństwa (przede wszystkim sakralnego lub hieratycznego); pozdrawiać; dobrze życzyć;benedicere Mącz, Calep, Cn; bene precari, bona verba dicere, ominibus faustis adhibere faventiam, optimis ominibus prosequi Cn (322): A oni wżdy vſthy ſwemi bogoſlawili ale ſercem złorzecżyli. WróbŻołt 61/5; Leop Ps 131/15; RejZwierz 54; BibRadz 1.Par 23/13; BielKron 470v, 471v; Mącz 87a; BudNT Luc 24/51; Ale iż imienim iego błogoſłáwiono/ tedy nie mogł być proſtym Aniołem CzechRozm 43v, 43v [2 r.], 44 [6 r.], 46, 47v, 48 [2 r.], 50, *3v [2 r.]; KochPs 169; Calep 136a; nie oddawáiąc złym zá złe/ ábo złáiánim zá złáiánie: lecz przećiwnym obyczáiem błogoſłáwiąc WujNT 1.Petr 3/9, Rom 12/14, 1.Cor 4/12; SiebRozmyśl Gv; SkarKaz 156a.

błogosławić komu, czemu (175): Iezus mily też obratzál ſie k niemu/ ij blogoſlawil mu OpecŻyw 26, 12v, 26; HistJóz E2v; WróbŻołt qq6; RejJóz Q2 did; MurzNT 81, Luc 6/28; KromRozm III K6v; LubPs dd; iż Melchiſedek [...] przynioſwſzy y położywſzy chleb y wino Abrámowi ku iedzeniu ná ſtoł/ y ſlugom iego/ błogoſláwił Abrámowi KrowObr 180, 221v [2 r.], 222 [3 r.], 235; Leop Gen 1/22, Num 6/23, Ios 24/10, Ps 128/8; Wſtań oycze moy/ á iedź źwierzynę ſyná twego/ ábyś ty mnie błogoſłáwił. BibRadz Gen 27/32; Ktory wielkim głoſem wſtawſzy ráno błogoſłáwi ſwemu przyiaćielowi/ temu będą przycżytháć zlorzecżeńſtwo. BibRadz Prov 27/14, Gen 1 arg, 22, I 1c marg, 1/27, 9 arg [2 r.] (23); Wezwałem cię abyś źle winſzował temu ludu/ á ty im błogosłáwiſz BielKron 42v; A gdy do domu ſzedł áby mu błogoſłáwił/ wyſzłá przećiw iemu Michol żoná śmieiąc ſie z niego BielKron 70, 1v, 5v, 6 [2 r.], 14v marg, 17v (20); RejAp 84v, 189v; A gdy Piotr wyznał/ iżeś ty ieſt Kriſtus Syn Bogá żywego/ tu mu wnet Pan błogoſłáwić racżył/ powiedáiąc mu to RejPos 300v, 28, 28v, 42 [2 r.], 50, 56v [3 r.] (13); BiałKat 78v; BielSat H2v; RejZwierc 101v, 102, 125v, 198v; Wezmi (ie) proſzę (ćie) do mnie/ że im błogosławię BudBib Gen 48/9, Gen 17/20, 31/55, 48/3, 2. Reg 13/25; BudNT Luc 24/50; gdźie tak Moyżeſz roſkázuie Aaronowi y ſynom iego/ vcżąc ich iákoby ludowi błogoſłáwić mieli/ tak mowiąc CzechRozm 200, 43v, 44v, 45 [4 r.], 45v, 46 (26); KarnNap F2v; co Chriſtus vkázuie słowy wyżſzey powiedźanemi [!]/ gdy każe dźiećiam do ſiebie prziść á im błogosłáwi. ModrzBaz 11v; KochPs 106; prośił áby kłádąc nań ręce/ iemu błogoſłáwili. SkarŻyw 134; dotkni iedno ćiáłá iego y kośći/ vyrzę iákoć błogoſłáwić będzie. SkarŻyw 141; nie puſzcżę aſz mi błogoſłáwić będzieſz SkarŻyw 348, 31, 74, 103, 118, 134 [2 r.] (18); StryjKron 6 [2 r.], 125; CzechEp 8, 45, 84, [393]; Błogoſławćiéſz im ſpólnie KochEpit A3v; Támże záraz błogoſłáwił im Pan Bog/ y rzekł WerKaz 282; A ty/ oycże/ mnie namilſzy po Bodze/ Maſz błogoſłáwić teraz moiey drodze GrochKal 5, 26; Abyś ſczęśliwie iechał/ będęć błogoſłáwił. WyprPl C3v; LatHar 101, 383, 400, 538; WujNT Luc 2/34, 6/28, 24/50, 51, s. 297 [3 r.] (13); PowodPr 5 [2 r.]; SkarKaz 156a [2 r.], 242a [2 r.], 579b; KochDryas A2.

błogosławić kogo, co (33): a maiąc lutoſtz Iozef nad nýą/ włożył rękę ſwą na głowę ieý ý bogoſlawiłHistJóz B4v; WróbŻołt T7v; LubPs C2v; Leop Ps 131/15, Mar 10/16; Miłuyćie nieprzyiaćioły wáſze/ błogoſławćie ty ktorzy was przeklináią/ dobrze cżyńćie tym ktorzy was máią w nienawiśći BibRadz Matth 5/44, Gen 5/2, 9/1, 28/1; BielKron 466; RejPos 153 [2 r.]; RejZwierc 202; bo wiem (iſz) kogo błogosłáwiſz/ błogosłáwion á kogo przeklinaſz/ przeklęty. BudBib Num 22/6; Dawid lepak obroćił ſię błogosłáwić dom ſwoy. BudBib 1.Par 16/43, Gen 1/22, 48/15, Deut 27/12, Ios 8/33, 1.Reg 2/20, 2.Reg 19/39; CzechRozm 46, 48; bo ſtárſzy mnieyſzego błogoſławy SkarŻyw 284; y błogoſłáwiwſzy krolá wyſzedł. SkarŻyw 349, 372, 441; CzechEp 17; WujNT 20 marg, Mar 10/16, Hebr 7/1, 6, 11/20.

W charakterystycznych połączeniach: błogosławić od Boga i anjoła (2), imieniem (anjołowym, anjoła, anjelskim) (12), w imię (anjoła, Syna Bożego, Pańskie) (6).

Zwrot: »błogosławieństwem błogosławić«: Sam nas w ſobie obrał/ y ſam w namileyſzym ſynu ſwym Iezuſie Chriſtuſie vmiłował/ y duchownym błogoſłáwieńſtwem błogoſłáwił. CzechRozm 222.
Szeregi: »dobrze czynić i błogosławić«: Co im kazał dobrze cżynić y błogoſłáwić im: to oni złorzecżą y wygłádzenia od Bogá proſzą. CzechEp 45.

»dziękować i błogosławić; błogosławić, to jest podziękować« (2 : 1): Iakob dziękuie y błogoſlawi krolowi RejJóz Q2 did; BielKron 69; ále niechćiał iść y błogosłáwił mu. (marg) To ieſt podziękował mu. (–) BudBib 2. Reg 13/25.

»pozdrawiać i błogosławić«: A nákoniec ie pozdrawia. Y błogoſławi im. WujNT 1.Cor 16 arg.

W przen (1): Ieſli mi nie błogosłáwiły biodrá iego/ gdy wełną owiec moich zágrzał ſię. BudBib Iob 31/20.
a. Poświęcać odprawiając odpowiednie ceremonie (80): MurzNT Matth 14/19, Luc 24/30; Atoż maſz/ iż ná vrząd kápłáńſki zależy nye tylko poſlugá około ſlowá bożego y ſwyątoſci/ ále [...] y ofyárowáć/ y modlić ſye zá ludźye/ y błogoſláwić KromRozm III K7, K3, K6, K6v, K7v; KrowObr 47v; Leop Mar 14/22; BibRadz Mar 8/7, Luc 24/3; RejPos 111v; A gdy iedli wziął Iezus chleb/ y błogoſłáwiwſzy łamał y dawał im mowiąc BudNT Mar 14/22, Matth 14/19; Arcybiſkup poſwięcał potym klęcżącego/ Błogoſłáwiąc/ winſzował páńſtwá ſzcżęſliwego. StryjWjaz C2; MWilkHist Kv; LatHar 691, 706; WujNT Matth 14/19, 26/26, Mar 6/41, 14/22, Luc 24/30, s. 297 [2 r.]; SkarKaz 155b, 159b.

błogosławić komu, czemu (14): BibRadz Gen 2 arg, 3; BielKron 329; Gdzie o tym Páweł ſwięty ták mowi j. Korint. x. Cleb [!] ktory łamiemy: kielich kthoremu błogoſłáwiemy. RejPosWiecz3 96, 96v; KuczbKat 170; Potym Biſkup vcżćiwie krzyżmo z niego zmywał/ Arcybiſkup modlitwą nád nim Bogá wzywał. [...] Támże mu błogoſłáwił by go Pan Bog mnożył. StryjWjaz C2v; A gdy chlebom onym y rybom przerzecżonym miał błogoſłáwić/ podnioſł pierwey Boſkie ſwe ocży w niebo LatHar 57, 56; WujNT 115, 155, 1.Cor 10/16, s. 603; błogoſłáwił opoce/ y odmieniłá ſię w wodę. SkarKaz 159b.

błogosławić kogo, co (37): Błogoſlawię ćie ſtworzenie Woſku/ w imię ſwiętey Troyce/ ábyś było wykorzenienim Dijabelſkim. KrowObr 89; Rátz Boże blogoſláwić/ to drewno Krzyżá twoiego/ áby było lekárſemtw zbáwiennym/ rodzáiowi ludzkiemu KrowObr 109v, 48, 67, 67v, 73, 94v (9); Leop *A3v; Kubek błogoſłáwienia kthory błogoſłáwiemy BibRadz 1.Cor 10/16; Y mieli też trochę rybek/ y ty błogoſłáwiwſzy/ kazał pokłádáć przed nimi. RejPos 182v, 135, 313v; Iż przez prośby/ które nád wodą gdy ią błogoſłáwim czynimy/ Duch święthy zſtępuie BiałKat 241; RejZwierc 197v; BudBib Ex 20/11; SkarŻyw 384; ArtKanc M6v; Błogoſłáwił chleb y kielich ná oſtátniey wieczerzy/ y przemienił ie w ćiáło y krew ſwoię. WujNT 155, 115 [2 r.], Mar 8/7, s. 155, Luc 9/16, s. 232 [2 r.], 603; Błogoſłáwił P. Bog przez Moyzeſzá/ iáko ieden święty wywodźi/ laſkę/ y odmieniłá ſię w wężá SkarKaz 159b, 155b [3 r.], 157a, 159b [2 r.]. Cf Zwrot.

W charakterystycznych połączeniach: błogosławić chleb (9), wino (2); błogosławić świętymi modłami.

Zwrot: »błogosławić błogosławieństwem«: Błogoſlaw Pánie tę wodę błogoſláwieńſtwem niebieſkim KrowObr 103.
Szeregi: »błogosławić, (i, a, to jest) poświęcić, poświęcać; poświęcać i błogosławić« (12 : 1): przes zaſlugi Błogoſláwionego Ianá Apoſtołá twego y E[wa]nieliſty/ błogoſłáwić y poſwięćić rátz Pánie to [ſt]worzenie Winá KrowObr 97v, 67, 67v, 73, 89, 97; BibRadz Gen 2/3; iął Arcybiſkup Krolá poświęcáć/ y świętemi modłámi błogoſłáwić mu BielKron 329; BudBib Ex 20/11; ArtKanc M6v; WujNT 115, 603; Sam błogoſłáwi y poświęca chleb y wino/ y odmienia w ſwoie ćiáło SkarKaz 157a.

»błogosławić abo (to jest) przeżegnać; przeżegnać i błogosławić« (3 : 2): RejPos 135; błogoſłáwiwſzy ábo przeżegnawſzy chleb y ryby/ wnetże ie rozmnożył. WujNT 115; Tu widziemy iż Pan Chriſtus nie tylko Bogu dziękował; ále też chleb y ryby przeżegnał/ y błogoſłáwił. WujNT 232, 115, 155.

Przen: uświęcać (1): Bo mąż niedowiárek przez żonę wierną/ y żóná przez wiáry Chryſtuſowéy/ przez mężá wiernégo poświęceni bywáią: wiárá iednégo drugiégo błogoſłáwi. BiałKat 368v.
2. Obdarzać łaskami boskimi, szczęścić; sprzyjać; benedicere Cn (272): KrowObr 162v; Leop 1.Par 17/27; Kiedyś to dopuśćił ſpráwić/ Rácżyſz Pánie błogoſłáwić. RejZwierc 236v; CzechRozm 204; NiemObr 91; Zdarz tylko to nam Boże y błogoſłaẃ z niebá. BielSjem 14; GrabowSet E4v, P4; WujNT Hebr 6/14; Bo gdźie ludźie máią boiáźń Bożą/ [...] tám Pan Bog błogoſłáwi SkarKazSej 686a.

błogosławić komu, czemu [w tym: komu w czym (3)]: (174) Blogoſlawiles goſpodinie ziemi tweé OpecŻyw 8; HistJóz A3; BOg zlutuie ſie nad nami, y błogoſlawi nam TarDuch D7v; WróbŻołt 28/11, 106/38, 127/5; KromRozm III K6v; BielKom G6v; Pan Bog da záwżdy moc narodu wyernemu/ Będzye błogoſłáwił ná wſſem ludu ſwemu LubPs G4v; Záwżdy Pan błogoſłáwi látam cżłowyeká wiernego. LubPs P3; Nyechżeć yuż Pan twoy s Syonu tobye błogoſłáwi LubPs cc6v, E4v, F4, K2, N3v, P2v (19); KrowObr 221v; RejWiz 193v; Zbáwionym vcżiń lud twoy Pánie/ á błogoſlaw dziedzictwu ſwemu Leop Ps 27/9, Gen 26/12, 24, Deut 12/7, 24/19, 30/16, 1.Par 17/27, Ps 64/12; RejZwierz 123v; BibRadz Gen 12/2, 3, 17/16 [2 r.], 20, 24/1 (15); BielKron 16v, 31v, 32v, 44v, 70 [2 r.]; á będę błogoſłáwił chlebom wáſzym/ y wodam wáſzym/ ták iż zyemiá wáſzá nigdy niepłodna nie będzie. RejPos 81v; Záwżdy tym Pan błogoſłáwi/ kthorzy mocznie przy nim ſtoią. RejPos 187v marg, 68, 149v, 184v, 187v, 188v (19); BiałKat 231; BielSat H2v; HistLan E2; RejZwierc 32v, 33, 42v, 124, 190 (9); WujJud 16, 17v, 43; WujJudConf 9v, 18v [2 r.], 211; BudBib c4, Ios 17/14; Pánie Boże błogoſław nam/ zmiłuy ſie nád námi CzechRozm 200, 40v, 45, 67, 145v, 200 [2 r.]; ModrzBaz 141v; Oczko B; Pánie/ tyś nam dał w boiu śiłę/ ty záczętym Błogoſłáẃ ſpráwom naſzym KochPs 99, 25, 40, 54, 93, 96 (11); SkarŻyw 71, 102, 118, 346, 463, 593; WerKaz 294, 306; To práwa cnotá ślub chowáć iednému/ Y Bóg nawięcéy błogóſłáwi temu. PudłFr 48; ArtKanc M4v, T10, T17v; KmitaPsal A5, A5v; GostGospGroch kt; Phil S4v; GrabowSet A3v, T3v; KochFrag 29; LatHar 21, 58, 62, 68 [2 r.], 105 (19); KołakSzczęśl Bv; WujNT 462; WysKaz 3; SkarKaz 280a, 456b, 579a [3 r.]; CiekPotr 39, 87; CzahTr A4; Bożeć rácż błogoſłáwić/ zá tę chęć ná dłudze. PaxLiz D4; Błogoſławći Bog/ábyś pátrzył ná dobre Ierozolimy SkarKazSej 665b, 666b, 696a; SapEpit A4v; KochPhaen 5. Cf Zwrot.

błogosławić kogo, co [w tym: kogo w czym (2)]: (87) HistJóz B4v; WróbŻołt 133/3; Pan Bog czo ziemię niebo ſwą moznoſcią ſprawił Aby ciebie y twoy dom wiecżnie błogoſlawił RejJóz Q2; RejKup Zv; LubPs P4, P4v, Q3v, S3, S6v (9); RejWiz 172v; RejZwierz 55v; BibRadz Gen 22/17, Ps 113 II/12, 13; Azaſz tám nie obiecuie błogoſłáwić domu/ dzyatek/ żony/ gumná/ polá/ y wſzytkiego zebránia wiernego ſwoiego. RejPos 173v; Pocżćiwe życie Pan błogoſłáwi. RejPos 185v marg, 3v, 42v, 43, 81v [2 r.], 145 (29); BiałKat 143v, 386v; RejZwierc 42v, 124, 136, 139v, 192, 236v, 240; BudBib Gen 25/11, Deut 1/11, 12/7, Ruth 2/4, Ps 27/9, Tob 10/15; CzechRozm 46, 196; PaprPan B3v; ReszPrz 113; ReszHoz 138; ReszList 192; ArtKanc P2, P16v, P17, T9; Swiát ćię będźie záwſze ſławił/ Y Pan niebá błogoſłáwił. KmitaPsal A3; Aco ostatnia iako chcecie aby Bog wasze dzieci błogosławieł. ActReg 24, 31; GrochKal 12; GrabowSet A3, S4; KołakCath B, C4, C5; KołakSzczęśl C3; WujNT Hebr 6/14; SkarKaz 274a [2 r.], 638a; Iuż ćię moy miły ſynu/ Bóg niech błogoſłáwi PaxLiz E2.

błogosławić w czym (7): A Pan mu błogoſłáwił we wſzytkich rzeczách. BibRadz Gen 24/1, Deut 23/20; RejPos 145; Przeto go y w potomſtwie/ Bóg y w máiętnośći/ Błogoſłáwił niſz odſzedł w wiecżne ośiádłośći. KołakCath B; WujNT Eph 1/3; WysKaz S3; CzahTr A4.

W charakterystycznych połączeniach: błogosławić na wszem (3), na wszytkim, we wszytkim, we wszystkich rzeczach, we wszystkich sprawach, w każdej rzeczy; w kontekstach wyrażających życzenie: niech Bog błogosławi, aby Bog błogosławił itp. (73).

Zwrot: »błogosławić błogosławieństwem« [szyk zmienny] (2): BiałKat 231; Błogoſłáwiony Bog y Oćiec Páná náſzego Ieſu Chriſtá/ ktory nam błogoſłáwił wſzelákim błogoſłáwieńſtwem duchownym/ w niebieſkich rzeczách przez Chriſtuſá WujNT Eph 1/3.
Szeregi: »fortunić i bogosławić«: Modlitwá/ áby Pan ſam racżył fortunić y bogoſłáwić w wiernych ſwoich koſcioł ſwoj y ſwięte kroleſtwo ſwoie. LubPs aa4.

»poświęcić i błogosławić«: wſtydáć ſie pocżćiwego małżeńſtwá? ktore tobie Pan twoy poświęćić y błogoſłáwić racżył RejPos 346.

»szczęścić i błogosławić; błogosławić, szczęścić« (2 : 1) BibRadz Ps 113 II/12; Więc ná wſzem błogoſłáwi ſzcżęśći Bog káżdego. PaprPan B3v; GrabowSet A2.

»wielbić a błogosławić; błogosławić a wielbić« (2 : 1): RejPos 208v, 323; Bo pátrzay záſię/ iáko Pan Bog wielbił á błogoſłáwił ony ſwięte krole RejZwierc 42v.

»wysławić i błogosławić«: Ták iáko też y ſam Pan potym tę cnotę miedzy inemi cnotámi wyſławić y błogoſławić racżył RejPos 271v.

3. Czcić, wielbić, wyznawać, oddawać cześć boską; modlić się; benedicere, venerari Cn (127): OpecŻyw 26; KromRozm II h2v; KromRozm III K6; Thák gdy Páweł mowi/ Będe śię modlił Duchem/ będe ſpiewał duchem/ będę błogoſłáwił duchem GrzegŚm 47; WujNT 1.Cor 14/16.

błogosławić komu, czemu (27): Wyſlawiaią cie panie wſzytki vcżynki twoie/ y ſwięci twogi Błogoſlawią tobie. TarDuch E4; Leop Is 66/3; BibRadz Ps 144/2; Ná wieki błogoſłáwić będę chwálebnemu KochPs 210, 153; Błogoſłaẃ duſzo moiá Iehowie. CzechEp 283; LatHar 86, 97, 400; WysKaz 36. Cf »błogosławić Panu«.

błogosławić kogo, co (100): Iezu ktorys matki twoiey pierſi głoſem niewiaſthy ſtłuſzcżej błogoſlawić racżył.TarDuch B5; WróbŻołt 25/12; RejPs 154, 174, 220; Spiewáiąc błogoſłaẃcie ták imię Páná ſwoiego LubPs V5, K2, P6 marg; Leop Ps 144/21, Ier 4/2; tám gdziebychmy poſpołu z Anyołv twemi wiekom wiecżnie/ błogoſłáwili ſwięte imię twoie. RejPos 51v, 82, 206, 228, 298, 330v; BudBib Iudic 5/2, 9, 2.Par 20/26, Ps 95/2; Błogoſłaẃcie po zborach ſwégo zbáwićielá KochPs 98; StryjKron 125; ArtKanc E6, T17v; Błogoſłaẃmy Oycá y Syná z Duchem Swiętym. LatHar 369, 17, 67, 229, 571, 574 [2 r.]; Kátholicy błogosłáwią Pánnę Márią. WujNT 195 marg, 195, 196, 242 marg, 397, Aaaaaa; SiebRozmyśl D2, F3v, L4v; Błogoſłáwim ćię przenaczyſtſza. SkarKaz 489b, 578b [2 r.]. Cf błogosławić kogo z czego, »błogosławić Boga«.

błogosławić kogo z czego (5): BLogoſłáwię ćię Pánno z twéy świętobliwośći/ Z pokory/ z cnót obfitych/ y z tákiéy godnośći SiebRozmyśl F2v, B, Hv, K2, M.

W charakterystycznych połączeniach: błogosławić bałwanowi, Chrystusa, (święte) imię (Pana) (10), imieniowi świętemu, Jehowę (4), Jehowie, Pannę (Maryją) (5), wielmożność, zbawiciela; błogosławić duchem (4), z całego serca.

Zwroty: »błogosławić Boga, Pana, Pana Boga«[szyk zmienny; w tym: chwalić, błogosławić (5), sławić i błogosławić (1), błogosławić a wielbić (1)] (52): PatKaz III 149v; WróbŻołt 103/35, 133/1, 2; A nyech yednoſtáyną chwałą Páná błogoſłáwyą LubPs ff3v; Błogoſłaẃcieſz iuż Páná tu w iego wſzechmocnośći. LubPs gg6v, I3v, X4, X5, dd4v marg; Tedy padſſy przez trzy godziny ná ſwe oblicże/ błogoſłáwili Páná Bogá Leop Tob 12/22, 3. Esdr 9/46, Tob 12/20, Ps 65/8, Iac 3/9; BibRadz Ios 22/33, Ps 25/12, 113 II/18, Tob 11 arg, Luc 1/60, 24/53; RejPos 19, 55v, 82v [2 r.], 135, 184v (11); GrzegŚm 2; KuczbKat 285; RejZwierc 44, 199v; Lecż my błogosłáwić będziem Bogá BudBib Ps 113 II/18, Deut 8/10, Tob 11/13; BudNT Luc 24/53; SkarJedn 313; ArtKanc Q20; LatHar 2, 53, 403, 571; WujNT Luc 1/64, 2/28, 24/53, Iac 3/9; JanNKarGórn G4; Tylkoś Páná ſwoiégo ták błogoſłáwiłá. SiebRozmyśl F4.

»błogosławić Panu« [szyk zmienny; w tym: chwalić i błogosławić (1)] (10): A yuż ná wſſem błogoſłaẃcye Pánu wſſechmocnemu LubPs dd3v, dd4v; Leop 2.Par 20/26, Dan 3/24; BibRadz Ps 133/2; Blogoſłaẃ/ duſzo moiá/ panu ſwoiemu KochPs 153, 153; LatHar 62, 230, 571.

Szeregi: »chwalić i (a) błogosławić; błogosławić i chwalić« (13 : 3): Leop Ier 4/2, Dan 3/24; BibRadz Luc 24/53; RejPos 135; Y byli záwżdy w świątnicy chwaląc y błogoſłáwiąc Bogá. BudNT Luc 24/53; A ták chwalmy/ y z cáłego ſercá błogosławmy Páná náſzego SkarJedn 313; Przez wſzyſtkie dni błogosłáwiemy ćiebie. Y chwalemy Imię twoie ná wieki ArtKanc T17v; LatHar 17, 86, 97, 574; WujNT 195, Luc 24/53; WysKaz 36; gdźiebym ćię chwaliłá y błogoſłáwiłá weſpółek z wybránémi twoimi. SiebRozmyśl D2, L4v.

»dobrorzeczyć i błogosławić«: mamy dobrorzecżyć y błogoſłáwić imię Páná ſwoiego. LubPs X4 marg.

»dzięki czynić i błogosławić«: Dał też táki ięzyk/ ktory może wyſławiáć á wyznawáć dziwne ſpráwy iego/ y dzyęki cżynić/ y błogoſłáwić go zá rozlicżne dobrodzyeyſtwá iego. RejPos 206.

»pozdrawiać i błogosławić«: Pozdráwiáć ią mamy. Luk: 1. 28. Y błogoſłáwić. WujNT Aaaaaa.

»(sławić) wysławiać a (i) błogosławić; błogosławić, (i) wysławi(a)ć« (2 : 2): RejPos 228; Ale ſpráwiedliwość ſwięta thá ſie leye iáko iáſna wodá po ziemi/ á thá wſzytki zniewolić muśi/ iż muſzą onego páná y ſławić y błogoſłáwić. RejZwierc 44; LatHar 571; WujNT 397.

»błogosławić a wielbić«: A oná ſwięta tłuſzcża będzye błogoſłáwiłá á wielbiłá zá to Páná Bogá twego RejPos 223v.

Synonimy: dobrorzeczyć, pozdrawiać; 1. a. poświęcać, przeżegnać; 2. fortunić, mnożyć, szczęścić; 3. błożyć, chwalić, czcić, sławić, wielbić, wynosić, wysławiać, wywyższać, wyznawać.

Formacje pochodne: ubłogosławić; błogosławiać, ubłogosławiać się.

Cf BŁOGOSŁAWIĄCY, BŁOGOSŁAWIENIE, BŁOGOSŁAWIONY

ZZa