[zaloguj się]

DOWCIP (361) sb m

dowcip (356), dochcip (5); dochcip LibLeg 11/9v, dowcip : dochcip StryjKron (3 : 4; kt, 288 [3 r.]).

-w- (314), -f- (41).

o jasne.

Fleksja
sg pl
N dowcip dowcipy
G dowcipu dowcip(o)w
D dowcipowi dowcipom
A dowcip dowcipy
I dowcipem
L dowcipie dowcipach, dowcipi(e)ch

sg N dowcip (74).G dowcipu (93).D dowcipowi (11).A dowcip (80).I dowcipem (63); -em (17), -(e)m (46).L dowcipie (8).pl N dowcipy (12).G dowcip(o)w (4).D dowcipom (5).A dowcipy (8).L dowcipach (2) KwiatKsiąż, WujJud, dowcipi(e)ch (1) ModrzBaz; -åch KwiatKsiąż, -ach WujJud.

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Rozum, inteligencja, bystrość umysłu, przemyślność, spryt; ingenium Murm, BartBydg, Mącz, Calag, Calep, Cn; indoles Mącz, Cn; solertia Calep, Cn; animus, industria, iudicium, mens Mącz; acumen, argutia, virtus Cn (268): A widząc to ſtárſzy záiąc/ Wietſzy dowćip z innych máiąc: Rzekł ku ſwoim/ pocżekayćie BierEz L2; BartBydg 74b; BielŻyw 2; KromRozm II x4; bo acz o wszech dobrze JKM rozumie, ale jenak zna, że nie we wszech jednaki dowcip jest Diar 82, 55; BibRadz Am 6/13; OrzRozm L4v, M2v, R2; BielKron 296; Są też niktore [!] dowćipy/ iakoby ogranicżone KwiatKsiąż K2v, Bv, B3, E3, E3v, E4v [2 r.] (10); Assequi ingenium alterius, Wyrozumieć/ dofćypem oſiądz poczym ſie kto ma/ ná co ſie kto ſadźy. Mącz 385a, 3a, 6b, 126a, 168d, 419c (25); OrzQuin Rv; SienLek 44; LeovPrzep b2v, F4; białagłowá wſzytko to vmieć może/ co męſzcżyzná/ áni ieſt iey dowćip/ kęs ieden náſzego podleyſzy GórnDworz X6, C3, I, Iv, I4v, V4; HistLan C2, F5; KuczbKat 300; WujJud A2v; ták też [prawo przyrodzone] niektorym niemem źwirzętom ten dowćip dáło/ że rodzice ſwoie sſtárzáłe żywią. RejPosWstaw [413]; BudBib Prov 20/18; Ręcżę gdyby Lomźicki tákim pánem zoſtał/ Zeby on ſwym dowćipem lepiey temu ſproſtał PaprPan Q2, C2v, C4v, D4, F3, G2 (11); teraz będźiem mowić o Dworze/ ktory nie bez przycżyny mogłby ſię zdáć być wárſtátem doſwiadcżánia zwycżáiow y dowćipu młodych ludźi [urbanitatis et ingeniorum periclitandorum officina] ModrzBaz 12v, 26, 61v, 83, 121, 136; Oczko 6; Calag 32b, 407b; Bo teſz miedzy Cżárty/ iáko y miedzy ludzmi rozność ieſt: iedno máią przyrodzenie/ ále nie iednákową moc y dowćip. SkarŻyw 35, A2, A3, 162, 445; KochTr 4; StryjKron A3v, A6; KochFr 53; KochPam 80; KochPieś 26; GórnRozm N2; Wielcże głupia mądrości/ rozumie ſzalony/ Pan cie zniſzcży/ y dowcip twoy będźie zwątlony. KmitaPsal A5v; Solertia ‒ Biſtroſcz rozumu, dowczip. Calep 989a; Phil G4; GórnTroas 44, 49, 52; KochPij C2v; DObrodźieyſtwá Pánie twoie/ Przechodzą dowćipy moie GrabowSet F4, E3, M4; Niech ia téż co o tobie powiém/ Włodźiſłáwie: Acz móy dowćip trudno ma w to vgodźić práwie. KochFrag 41, 52; OrzJan 63 [2 r.], 72; WujNT 25 marg, 1.Cor 1/19; SarnStat 71, 484, 1225; Nie láty, lecz dowcipem y chęcią mądrości. Dochodzą. CiekPotr 26; SkarKazSej 658b, 660a; Tákowy dowćip lichemu źwierzątku/ W ták máłe ćiałko Pan B O G wlał z pocżątku/ Y goſpodárſtwá vcżą nas też zgołá/ Mrowká y Pſzcżołá. KlonFlis E3v; SapEpit A2; SzarzRyt D3v.

W przeciwstawieniu: »dowcip...siła« (6): KwiatKsiąż Pv; MączKoch nlb 12; duſzá ieſt zacnieyſza niż ciáło/ dowćip niż śiłá WujJud A3v; NiemObr 96; KochFr 82; SkarKaz 609b.

Przysłowie: Ták záwzdy trwálſzy owoc dowćipu inſz [lege: niż] śiły MączKoch nlb 12 [idem] KochEr 82.
Wyrażenia: »czysty dowcip« (1): Puer bonae indolis, Dziéćię czyſtego dofćipu/ też wychowánia. Mącz 168d.

»dobry dowcip« = bonum ingenium Mącz [szyk 4 : 1] (5): y więczey nieporządna wſzęlakich rzeczy oquitość/ niżeli naiwiętſze vboſtwo/ dobrym dowćipom zwykła záſzkadzać KwiatKsiąż Fv, B3v, E4v; Mącz 269b; BudBib Prov 13/15.

»dziwny [= cudowny] dowcip« [szyk 2 : 1] (3): A Pánnie dowćip dziwny y pomoc Boſka/ ná obronę dziewiſtwá/ oblubieńcy iey miłośńik cżyſtośći Chryſtus dáć racżył. SkarŻyw 445, 162, 445 marg.

»głupi dowcip« (1): O wy co wieprzowi zaźrzyćie/ Vrodzenia w nim pátrzyćie: Głupi dowćip w ſobie maćie: Y ná cnoćie ſie nie znaćie. BierEz S2.

»gnuśny, leniwy dowcip« = retusum ingenium Mącz [szyk 3 : 1] (2 : 2): takowi nierychli á gnuśnego dowćipu ſą/ yż nie inſzego niemogą wynaleść/ wczym by ſię poććiwiey roſkoſzować mogli. KwiatKsiąż P4; Retusum ingenium, cui contrarium est acutum, Leniwy/ twárdy dofćip. Mącz 469a; StryjKron 288.

»gruby, tępy dowcip« = rudis animus Mącz [szyk 5 : 1] (5 : 1): Aći acż maią dowcip tępy/ awſzakoſz vſtawicżnym vśiłowanim á pracą trudnośći wſzyſtki przewycięzaią. KwiatKsiąż L2, E2; Mącz 147c, 300b, 359c; A ieſli więc ten ktory/ cżyta/ ieſt ták grubego dowćipu/ iż nie może onego poiąć/ tám iuż nie piſmo winno/ ále ten/ kto málucżkiey trudnośći/ zdołáć nie mógł. GórnDworz F3v.

»krzywomyślny [= wykrętny] dowcip« (1): MERCVRI wſzytkich hándlow y przemyſłow Boże: [...] Ty rządźiſz krzywomyślny dowćip/ y ty zbroiſz/ Język w dźiwne chytrośći: ty poſtáwę ſtroiſz. KlonWor 1.

»dowcip ludzki, człowieczeński, człowieczy« = humana industria Modrz, hominis industria JanStat [szyk 11 : 4] (13 : 1 : 1) : potroſſc náukę krzeſćiyáńſką w ludźye wlewáli/ ſtoſnyąc yą ku dowćipom ludzkim/ nye inácey yedno yáko kyedy kto ćyáſną wronką w ſąd wodę álbo piwo leye. KromRozm II t4v; GroicPorz k4v; SienLek 196; LeovPrzep D; RejPos 90; CzechRozm 137, 185; niech wie/ iż ták bárzo ludzkie dowćipy ſą rozne [sciat tantam ingeniorum esse diversitatem]/ że iym wſzytkim niemoże ieden nigdy doſyć vcżynić. ModrzBaz 136, 35v; SkarJedn 313, 327; StryjKron 288; KochFr 132; WujNT 193 marg, Yyyyy 2v.

»niepospolity dowcip« = exquisitum a. ferax a. industrium a. memorabile a. singulare a. splendidum ingenium Mącz [szyk 6 : 1] (7): Ci co Ezopá ſłucháli/ Wſzyſcy mu ſie dziwowáli: Chwaląc iego rozum lity/ Y dowćip niepoſpolity. BierEz E2v; Mącz 122a, 215c, 336d, 395a, 409c, 432a.

»ostry dowcip; ostrość dowcipu; ostrzyć dowcip« = ingenium vegetum Mącz [szyk 5 : 4] (6; 2; 1): w niktorich ludziach dowćipu oſtrość ieſt ołowna/ á wniktorych żelazna. KwiatKsiąż Lv, E3, Lv [2 r.], L2, Pv; Mącz 431a, 477a; był oſtry dowćip: było ćwicżenie: byłá wiádomość rzecży/ y ſwych/ y poſthronnych GórnDworz Dd8v.

»prędki, chutki, ochotny dowcip« = festivum, vividum ingenium Mącz [szyk 5 : 1] (4 : 1 : 1): á niektore [umysły] ſą nierychłe w nalezieniu/ á wſzákoſz skutecżne w roſſątku. A tak oni pierwſzy/ ktorzy tak chutki dowcip maią/ ku zadawaniu godnieyſzy ſą: á ci poſledniyſzy/ ku odpowiádaniu. KwiatKsiąż Kv, Kv; Ingenium vividum Ochotny/ prętki dofćip. Mącz 500d, 326b, 431a, 477a.

»przyrodzony, wrodzony dowcip« = dotes ingenii Mącz; ingenium Calep; vis naturae, ratio Modrz [szyk 4 : 4] (7 : 1): Mącz 95a, 145b; Sławny REY/ godźien isćie być y rádnym Pánem. Przyrodzonym dowćipem wielkiey ſławy doſtał Prot E; niektorzi zacni ludźie ſámym tylko dowćipem przyrodzonym/ niemáiąc w ſobie náuk [sola vi naturae, sine litteris']/ zwielką sławą mądrze ſobie w ſpráwách pocżynáli ModrzBaz 129, 2v; ModrzBazBud ¶ 5v; Oczko A3v; Calep 535b.

»dowcip rozumu« = ingenium Murm (4): Murm 48; LibLeg 11/9v; prętkoſć twoię miłuię/ y dowćip rozumu twego chwalę HistAl A7; BibRadz I *3v.

Szeregi: »dowcip, (a, i) baczenie« [szyk 3 : 2] (5): A [dworzanin] ku temu ták przydzie/ kiedy będzie miał w ſobie to bacżenie/ ten dowćip/ że pozna czo ſie pánu podoba GórnDworz K6, E4, V7v, Z6; czemu [człowiek] dowcip/ á baczenié/ co nád inné beſtye ma/ ſwym obżárſtwem ták nikczemnie tráći? KochPij Cv.

»dowcip i (niż) ciało« (3): [niektórzy ludzie] y dowćipu bywayą gnuśnego/ y ćiała mgłego KwiatKsiąż A4v, M [2 r.].

»cnota, (a, i) dowcip« = virtus, (et) industria Modrz, JanStat [szyk 6 : 1] (7): niech máią cnoty y dowćipu iego oſobliwe świádectwá. ModrzBaz [41], 42v, 61v, 74v [2 r.]; opátrznégo A. o którégo cnoćie/ dowćipie y dobroći od wiele ludźi dobrych wźięliſmy świádectwá/ ná Woźnégo źiemie Krákowſkiéy obráliſmy y poſtrzygli SarnStat 573; GosłCast 9.

»głowa i dowcip« (1): A nie wątpliwie ſámo goſpodárſtwo [...] káżdemu głowę y dowćip zábáwić muśi GostGospSieb + 2.

»język, (a, i) dowcip« [szyk 3 : 1] (4): RejWiz A4v; Są teſz y drudzy acż dowćipu prętkiego/ awſzakoſz ięzyka y wymowy nierychłego KwiatKsiąż Kv; GrabowSet Kv; O Boże day w mym żyćiu/ bym miał cżás tákowy/ Przytym dowcip / y ięzyk łágodney wymowy. SapEpit [B2]v.

»dowcip, (a, i) mądrość« = intellectus et prudentia JanStat [szyk 4 : 4] (8): BibRadz Eccle 7/26, Dan 1 arg; BudBib Eccle 7/25; A iákoby wto ludzki dowćip y mądrość tráfić mogłá/ gdyby łáſká Boża tych ták wielkich rzecży nie zácżęłá y ſkońcżyłá? SkarJedn 313; SkarŻyw 478; ArtKanc O5; SarnStat 484; Iż ſię tego nie náuczył od ludźi/ áni z dowćipu y mądrośći świeckiey/ áni z piſmá Moyzeſzowego y Prorockiego SkarKaz 117a.

»natura i dowcip« [szyk 1 : 1] (2): RejPosRozpr c4; gdyż y látá/ y w obcych kráiach práktyká/ y vſtáwicżne poważnych Authorow cżytánia/ ku náturze y dowćipowi iego [...] máteryey mu śiłá dodáć mogą GostGospSieb +4v.

»dowcip i (ani) pamięć« = industria aut memoria Modrz [szyk 3 : 2] (5): pamięć okrom dowćipu niewiele ſię godzi/ a dowcip bez pamięći iakmiarz nic ile ſię vcżenia dotycze KwiatKsiąż K2, L2; Ztądże to mamy/ że ták wiele praw y vſtaw nácżyniono/ iż żadnego dowćip áni pámięć [nullius industria aut memoria] nieſproſta ku poięćiu wſzytkich. ModrzBaz 97; SkarŻyw 292.

»rozum, (a, ani, i) dowcip (roztropność)«= ingenium et industria Modrz [szyk 26 : 7] (33): BierEz E2v; Przyrodzenie zaiſte rozum á dowcip, ale ſzczęſcie roſkoſzy, ſławę y bogacſtwo dawa. BielŻyw 92; KwiatKsiąż C3v; Suo marte conficere aliquid, Swym właſnym dowćipem á rozumen [!] co ſpráwie/ króm cziyey pomocy. Mącz 210b, 46c, 133c, d, 168d, 216a (12); WujJud A5v, A6, B2, 34v; BudBib 1.Par 22/12; BudNT przedm b7v; Pobacżywſzy á wýrozumiawſzy rodźicy rozum ábo dowćip młodźieńcżyká ſwego [Ingenio adolescenstis cognito et perspecto] niech go wpráwią w tákowe náuki ábo rzemiosłá/ do ktorychby ie przyrodzenie ćiągnęło ModrzBaz 11v, 10v, 134, 479; StryjKron 288; Calep 318b; GostGospSieb + 2v [2 r.]; GrabowSet H2; O iákoż to rożna náuká od poſtępkow świátá tego/ ktory wſzyſtek rozum y dowćip ſwoy ná to wyſadza żeby widźiał y był widźiány WysKaz 4; VotSzl A2; SkarKazSej 658b.

»serce i dowcip« [szyk 2 : 1] (3) : GórnDworz Y8; [Królowej] nawſzem ſluchaijcie bo atz xtalt bialloglowſki widzicie dowcip y ſerce meſkie y prawe PaprUp D; OrzJan 74.

»umysł i dowcip« (1): Instrumenta multa habet homo ad adipiscendam sapientiam, nempe animum et ingenium, Człowiek ma wiele naczinia ku oſięgnieniu mądrośći/ zwłaſzczá vmysł y dofćip. Mącz 423a.

»dowcip, (a, abo itp.) (wy)mowa (abo umiejętność); dowcip z wymową« = ratio et sermo Modrz [szyk 3 : 3] (5; 1); KwiatKsiąż Kv, K2; A iż ſię cżłowiek lepiey niż ktore inſze ſtworzenie/ do tákowego zgromádzenia y ſpolnego obcowánia zgodzi/ vkázuie to iego przyrodzony dowćip y mowá [ratio et sermo indicant] ModrzBaz 2v; Komu dowćipu równo z wymową doſtáie/ Niech ſczépi miedzy ludźmi dobré obyczáie KochPieś 51; SkarKazSej 684b; SzarzRyt C2v.

»dowcip a zmysł« (1): Iz w ktorych z młodośći dowćip á zmysł barzo oſtry ieſt/ tedy w ſtarośći wielkiey poſpolićie tępieie. KwiatKsiąż E3.

Wyrażenia przyimkowe: »wedle (a. według, a. podług) dowcipu« (10): MetrKor 37/4v, 46/65v; LibLeg 11/9v; GroicPorz e3v; BibRadz I *4v; Przetóż ieſli záraz nie wyrozumiéſz czego/ wyrozumiéſz drugim rázem/ álbo trzećim/ według dowćipu. GrzepGeom B4; BudBib Sap 13/13; A tho co my wedle dowćipu náſzégo czynim/ by nawárowniéy/ by namiſterniéy/ leći/ á zá czáſem ginie. Oczko 2v; CzechEpPorz **v; VotSzl D3.

»z dowcipu swego (a. swego własnego, a. mego)« (5) : Suopte ingenio, Sam z ſiebie/ z ſwego właſnego dofćipu. Mącz 436a; RejPos 183v; ktorzy iakie o rzecżach poważnych kśięgi álbo z dowćipu ſwego piſzą/ albo z ięzyká na ięzyk przekłádaią BudBibKaw A; ModrzBaz 113v; NiemObr 96.

W przen:
»jędrny dowcip« (1): á ktorzi záś y iędrny dowćip maią/ y ciáło mocznę [!]/ ći niechay tak o naukach iáko woiowániu piecżą maią KwiatKsiąż M.
2. Zdolność do czego, biegłość, umiejętność, sztuka; industria, solertia Mącz (79): Abowiem iáko Rycerz waleczny/ pokoiu poſpolitego mieczem broni/ thák Prokurator dowćipem ſwoim ſpráwiedliwoſć mnoży/ á nieſpráwiedliwoſć tłumi. GroicPorz e2; Leop Ex 31/4; á gdyby ktho ſwoiem dowćipem obroćił rzekę ktora grániczy inſzem łoźiſkiem po ſwey dzyedzinie/ tedy oná rzeká ma być gránicą UstPraw Iv, Iv; OrzRozm V2 [2 r.]; Mącz 424c; Prometheus chcąc porátowáć ludzi/ vkradł Minerwie/ y Wulkanowi on/ poſpołu y z ogniem dowćip/ ktorim ludzie nábywáią ſobie żywnośći. GórnDworz Ff; KuczbKat 105; BudBib Sap 13/19; Strum A2; O Kupcoch/ Rzemieśnikoch/ y ſzynkarzách/ ktorzi żadney źiemie niemáią/ ále dowćipem ſwym [artibus suis] żywnośći ſzukáią ModrzBaz 122v; Oczko 10v; Tyś morze z źiemią ſpoił/ y mocnie vſtáwił/ Tyś láto ſwym dowćipem/ y źimę nápráwił. KochPs 110, 133; [Kronika] Przez Macieia Oſoſtewicivſa Striykowſkiego doſtátecznie nápiſáná/ złożona [...] przeważnym dochćipem/ y nakłádem nowo wydźwigniona StryjKron kt, A6; CzechEp 139, 258; KochFr 39; Przed zeſzćiem z tego ludzkiego zawodu/ Dowcipu ſwego/ vćieſznego płodu Zoſtáwił doſyć/ á gdy iuż omdlewał Nawdźięcżniey śpiewał. KlonŻal A4v, D4v; GórnRozm N2 [2 r.], N2v; Dobro to cżyſte/ dobro doſkonáłe/ Tego wyſłowić/ me dowćipy máłe Nie podołáią: ni vſtá wymowne GrabowSet X2v; SarnStat 466; vcżone głowy/ Dowćipem ſwym igráły/ y ſmyślnymi ſłowy. KmitaSpit Av; ſtárałem ſie/ iákobym y żądnośći oney práwie poſpolitey od wſzytkich/ ktorzy ſie w dowćipie brátá mego zákocháli/ y powinnośći moiey bráterſkiey/ á przytym ſławy brátá mego nie odbiegał. SzarzRytJSzarz nlb 2.

dowcip do czego (1): Wſzytek dowćip do boiu dzyádá ich mężnego/ Bog im tu z niebá przyſłał y fortele iego. PaprPan H4.

dowcip ku czemu (2): Leop Ex 35/31; A tych rzecży o ktorycheſmy iuż powiedzieli/ niechay ći zwiętſzą piłnośćią á pracą naſláduią/ ktorzi godnieyſzy dowcip ku naukam máią niż ciáło ku woynie KwiatKsiąż M.

dowcip na co (2): [Ezop] Z tyłu nie miernie gárbáty/ A z przodku lepak brzucháty [...] Ale zá ty niedoſtátki/ Miał dowćip ná wſzyſtki gatki. BierEz A2; SkarKaz 518b.

dowcip w czym (8): BibRadz Ex 31/3; Solertia in venatu, Dofćip w łowiech w polowániu. Mącz 399b; BudBib Dan 1/17; PaprUp Dv.

Wyrażenia: »dowcip kupiecki« = mercatorum industria JanStat (1): przez dowćip kupiecki y rzeczy przedáynych wnoſzenié Rzeczpofpolita ſzláchetné zwykłá bráć rozmnożenié SarnStat 1098.

»dowcip rycerski, wojenny« (1 : 1): iżeby ryczerz nietylko wśiłach y w śmiałośći tym ſię tylko pierwey podpierał/ ale iżeby też w nauce/ y w dowćipie rycerskim/ biegłym á mocznym był. KwiatKsiąż Ov; widząc pánowie y rycerſtwo ziemie oney/ dowćip iego woienny y męſtwo/ [...] wzięli go ná Groffoſtwo Piktáwſkie SkarŻyw 164.

Szeregi: »dowcip i baczenie« (1): o wielkim batzeniu i dowcipie wroſadku [krola Zygmunta] powiadaią. PaprUp Dv.

»dowcip, (i) biegłość« = industria, peritia Modrz [szyk 2 : 1] (3): BibRadz I* 4v; tákby też y ſędźiowie tákich ſobie ná ten vrząd towárzyſzow doſtawáli/ ktorychby dowćipu/ biegłośći w ſądźiech y dobroći świadomi byli. ModrzBaz 93v, 114v.

»domysł i dowcip« (2): SarnStat 467; bo [czart] wielki ma domyſł y dowćip ná wſzytko. SkarKaz 518b.

»dech [= natchnienie] i dowcip« (1): Tchu y dowćipu po tobie żaden dźiś nie ma ſto/ Coby ſię twych pieśni podiął/ pártácżeſmy proſto. KlonŻal B2v.

»dowcip i misterstwo« (1): a wthym ſſya chczą wyernye y pylnye zachowacz podlug mego nawyęthſzego doſczypv y Myſterſtwa they nauky mey thak yako sluſſze nadobrego ſlugą a wyernego myſtrza puſzkarſkyego yego krolyewſkyey myloſczy MetrKor 37/4v.

»dowcip i nauka« = industria et doctrina Modrz [szyk 5 : 5] (10): [Platon] wſzitki tamże vcżnie Socrateſoue nauką y dowcipem przechodził. BielŻyw 79; KromRozm III B7; KwiatKsiąż K3; GórnDworz F3v; HistLan F6; WujJud A3v [2 r.], A5v; ModrzBaz 82v; [Kronikę Pruską] ku przeyrzeniu vżyczył naprzod Iego miłośći pánu Woytowi Wilenſkiemu Auguſtino Ro: iáko wielkiey nauki y głębokiego dochćipu Doctorowi/ Secretarzowi Kro: I. M. StryjKron 288.

»pilność, (i) dowcip (roztropność)« = navitas et navia vel gnavia Mącz; diligentia et industria Modrz [szyk 5 : 3] (8): Partae opes non casu, sed ingenio Oſięgnione bogáctwá nie z tráfunku álbo fortuny ále z dofćipu y z pilnośćy. Mącz 278c, 242d, 343d; ModrzBaz 2v; [Teofil] vmiał dowćipem y pilnośćią/ ktora z miłośći ku Pánu Bogu pochodziłá/ mądrze y ſpokoynie wſzytkiego doyrzeć/ ſtánowić SkarŻyw 171, 47; SkarKaz 81a, 84a.

»dowcip i (a) praca« = labor et industria Modrz [szyk 3 : 3] (6): ábo ie też w domu ſubtylnych ráchunkow vcżą/ álbo ſpiewáć álbo ſzyrmowáć/ ábo inſzych tym podobnych náuk/ ktorych bez wielkiego dowćipu á pilney pracey náucżyć ſie nie mogą. RejPosWstaw [412]; ModrzBaz 34v, 61v; Oczko 1v; PowodPr 72; nábyta nánká z pracey y dowćipu SkarKazSej 662b.

»robota, (i) dowcip« (2): [ten kto zranił] powinien ieſt ránnemu poki będźie żyw/ ná káżdy rok tyle płáćić/ ile on robotą ſwoią y dowćipem ná káżdy rok mogł nábyć. GroicPorz k4; SkarKaz 84a.

»dowcip i rozsądek« (2): ná ſwoy ſię rozum y vmieiętność niech iáko chce ſpuſzcża: y dowćipowi y rozſądkowi ſwemu niech vfa CzechEp 134; CzechEpPOrz **v.

»umiejętność, (a, i) dowcip« = scientia et (omnia) doctrina Vulg [szyk 5 : 2] (7): y nápełnił go duchem Boſkim/ mądrośćią y rozumem/ y umieiętnośćią/ y wſſelkim dowćipem ku wymyſleniu y ſpráwieniu robot/ ná Złoćie/ Srebrze/ Miedzi/ y w rzezániu kámieniá/ y w roboćie ćieſielſkiey [implevitque eum spiritu Dei sapientia et intelligentia et scientia et omni doctrina ad ex excogitandum et faciendum opus in auro et argento] Leop Ex 35/31; BibRadz Ex 31/3, Eccli 1/18; Mącz 328b; GórnDworz N5v; A ták tym cżterem pácholętam dał iym Bog vmieiętność y dowćip w káżdem piśmie y w mądrośći. BudBib Dan 1/17; CzechEp 122.

»wyrozumienie a dowcip« (1): ieſt dwoiakie wyrozumienie á dowćip/ ieden w myſzleniu á drugi w ſprawowániu KwiatKsiąż K2v.

W przen (1):
Szereg: »dowcip i warstat« (1): A też poſpolićie táka świecka mądrość/ wſzytek ſwoy dowćip [...] ná oſzukánie y ná ſzkody ludzkie obraca. Co ieſt właſno piekielnikom/ ktorzy ná tákim dowćipie y wárſtáćie záśiedli. SkarKazSej 658b.
3. Myśl, koncept; wymysł; industria Vulg (6): EPicurus Athenſki. Ten acż ſie [...] litterom nieucżył, á wżdy w nauce barzo biegły był y mądri, tak iż też wiele vżytecżnych dowcipow ludziem ieſt przepowiedział. BielŻyw 101; GroicPorz k4v; Potym poglądnąłem ná wſſyſtkie prace lndzkie/ y ná dowćipy [omnes labores hominum et industrias]: obacżyłem przy nich być iáwną zawiść bliźniego. Leop Eccle 4/4; Boieſliżbychmy ná rzecży niepodobne z rozumy náſzemi wylátowáć mieli/ á záſadzáć ná thym wiárę náſzę [...] tedybychmy ſie pewnie bárzo obłędzić muſieli/ á iużby to nie byłá wiárá/ ále dowćip náſzego właſnego cżłowiecżeńſkiego rozumu. RejPos 88; Bog vcżynił cżłowieka práwego/ ále ći wynálezli dowćipy rozmáite [ipsi autem inquisierunt cogitationes multas]. BudBib Eccle 7/29 [30].
Wyrażenie przyimkowe: »z dowcipu« = bez glębszej myśli (1): NIe zaźrzyſz też nikomu/ o moy miły brácie/ Gdy kto chodzi w chędozſzey/ á niżli ty ſzácie [...] Nie z dowćipuć to mi wierz/ to ſie z námi dzyeie/ Przetoż y ty o Pánu/ bądź dobrey nádzyeie. RejZwierz 123.
4. Wybieg, fortel; podstęp; ingenium JanStat (5): BierEz G2v; W drugié Interregnum Aſſekurácia Hetmáńſka: żeby mu było wolno vżywáć wſzelákich dowćipów, choćby y z ſzkodą czyią: Ieſliby inák nie mogło bydź SarnStat 425.
Wyrażenie: »wymyślny dowcip« (1):[mistrz wielki i inflantcki mistrzowi niemieckiemu] rádą álbo przyiáźnią nie máią/ áni będą mogli pomágáć ktorymkolwiek wymyślnym dowćipem álbo bárwą. SarnStat 1079.
Szeregi: »barwa [= pozór] (chytrość) a(l)bo dowcip« = color (ars) aut ingenium JanStat (2): A ieſli kto téy náſzéy vſtáwy nazdrowſzéy vporny gwałtownik będźie/ y nieco od przeieżdżáiących którąkolwiek bárwą/ chytrośćią/ ábo dowćipem wyćięgáć będźie śmiał: roſkázuiemy/ áby rzeczy wźięté były cáło wróconé. SarnStat 918, 1079.

»fałsz, zdrada i dowcip« = fallacia, dolus et ingenium JanStat (1): A żeby pokóy przymiérze y ziednoczenié zá tákim vważeniem vgruntowáné v zámknioné/ niemogły bydź ná potym ludzką złośćią złąmáné [!]/ y iákowémi fałſzámi/ zdrádámi/ y dowćipy zgwałconé SarnStat 1093.

Synonimy: 1. baczenie, bystrość, cnota, mądrość, rozsądek, roztropność, rozum, umysł, wyrozumienie, zmysł; 2. biegłość, industryja, misterstwo, sztuka, umiejętność; 3. myśl; 4. fortel.

Cf NIEDOWCIP

JZ