[zaloguj się]

GAMRACTWO (12) sb n

gam- (8), gåm- (1); gam-: gåm- Mącz (5 : 1); -rac- (8), -råc- (1); -rac-:-råc- Macz (5 : 1); o jasne.

Fleksja
sg pl
N gamractwo
G gamractwa
D gamractwu
A gamractwa
L gamractwie gamractwach

sg N gamractwo (5).G gamractwa (2).D gamractwu (1).L gamractwie (2).pl A gamractwa (1).L gamractwach (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Stosunek płciowy, miłość cielesna, rozwiązłość, złe prowadzenie się; amor (venereus), cupido, libido, mulierositas, venus Mącz; philogynia Calep (12): [ten ptak] Barzo ieſt zbytni w gamracztwie. FalZioł IV 22a; Takieſz trzeba ſie mamcze od parobka wſtrzymawać/ bo cżęſte gamracztwo: wyſuſza, á mleko nieſmacżne y dziecięciu brzydkie: cżyni FalZioł V 37; Przyſzedſzy k látom niemáłym Sálomon/ iął ſie zbytecżnego gámráctwá/ zwłaſzcżá z niewiáſtámi pogáńſkimi BielKron 78v; Philtrum, Latine amatorium, Trunek/ konfekt/ potráwá/ álbo wab’ nieyáki który w gámráctwie dla miłośći bywa zádawan Mącz 298a; In amore temperare, Vkrácáć ſtrzemión ſwemu gámráctwu/ powściągnąć ſie od miłośći. Mącz 443a, 72c, 235d, 483d, 487b; Calep 800b.
Szereg: »cudzołostwo, (i) gamractwo (i nieczystość)« (2): Ci teſz iedzą Báránká tego nieukaſawſzy ſie [...] ktorzy w páńſtwách/ w obżerſtwách/ w cudzołoſtwách/ y w gámráctwách leżą/ iáko ieſt wſzyſthka ordá kxiężey Papieſkiey. KrowObr 186v; Słuſznie was tedy Pan Bog w tákowe cudzołoſtwá/ gámráctwá/ y nietzyſtośći podał KrowObr 228v.

Synonimy: cudzołostwo, fryj, fryjerstwo, jurność, kurewstwo, nieczystość, nieczystota, nierząd, nierządność, porubstwo, rozpusta, skortacyja, swawola, swowoleństwo, wszeteczeństwo, wszeteczność.

Cf GAMRACYJA, GAMRATLIWOŚĆ, GAMRATOWANIE

MM