[zaloguj się]

MNOŻYĆ SIĘ (347) vb impf

się (280), się (60), si(ę) (7).

o jasne.

Fleksja
inf mnożyć się
indicativus
praes
sg pl
1 mnożę się
2 mnożą się
3 mnoży się
praet
sg pl
1 f mnożyłam się m an
3 m mnożył się m pers mnożyli się
f mnożyła się m an
n mnożyło się, mnożyło się jest subst mnożyły się
fut
sg pl
3 m m pers będą się mnożyć, będą się mnożyli
f będzie się mnożyła m an
n będzie się mnożyło, mnożyć się będzie subst mnożyć się będą, będą się mnożyć
imperativus
sg pl du
2 mnóżcie się mn(o)żta sie
3 niech(åj) się mnoży niechåj się mnożą
conditionalis
sg pl
1 m bych się mnożył m pers
2 m m pers byście mnożyli się
3 m by się mnożył, bodåj się mnożył m pers by się mnożyli
f by się mnożyła m an
n by się mnożyło subst by się mnożyły, by się mnożyli

inf mnożyć się (39).praes 1 sg mnożę się (6).3 sg mnoży się (119).3 pl mnożą się (46).praet 1 sg f mnożyłam się (1).3 sg m mnożył się (8). f mnożyła się (4). n mnożyło się (8), mnożyło się jest (1) RejPos.3 pl m pers mnożyli się (5). subst mnożyły się (6).fut 3 sg f będzie się mnożyła (4). n będzie się mnożyło (1) RejPs, mnożyć się będzie (1) RejZwierc.3 pl m pers będą się mnożyć (1) WróbŻołt, będą się mnożyli (1) LubPs X4v. subst mnożyć się będą (1), będą się mnożyć (1) RejPos (1:1).imp 3 sg niech(åj) się mnoży (6).2 pl mnóżcie się (16); -ó- (1), -(o)- (15).3 pl niechåj się mnożą (2).[2 du mn(o)żta sie Glosy II nr 130/2.]con 1 sg m bych się mnożył (1).3 sg m by się mnożył (10), bodåj się mnożył (1). f by się mnożyła (23). n by się mnożyło (7).2 pl m pers byście mnożyli się (1).3 pl m pers by się mnożyli (7). subst by się mnożyły (13), by się mnożyli (1) [m] RejPs.part praes act mnożąc się (6).

stp notuje, Cn s.v. płodzę, Linde XVIXVII w.

1. Występować w większej niż poprzednio liczbie, rozwijać się, powiększać się, szerzyć się, krzewić się, wzrastać; crescere, multiplicari Vulg, JanStat; gliscere Mącz, Calep; radicari BartBydg; fructificare, provenire, redundare, vegetari Mącz; repleri PolAnt; augeri Modrz; pervigere Calep; adaugeri, pullulare JanStat (231): OpecŻyw 148; a kthemu by ſſya mnoſzyla myędzy Czeſzarzem a myadzy pany naſzymy wyączſza a doſtatecznyeyſza przyyaſzn MetrKor 38/502, 40/825; O wyakyey chwale y myloſzczy boſkyey to przeſcząſne dzyeczyą lezalo y mnozylo ſyą wzyuoczye ſzwyąthey hanny PatKaz II 83v; HistJóz Cv [2 r.]; Ieſt [ziele] dobre na wrzedzienice gorącze [...] á to na przodku ich albo na oſtatku/ gdy iuſz przeſtaie ſie mnożyć wrzod. FalZioł I 11d; Theż zzavſznich żyłek krew puſzcżona/ pamięć złą naprawia/ y kroſtam wſzelkiem na liczu ſie mnożyć nie dopuſzcża. FalZioł V 58, *8v [7 r.], I 20d, II 9a, 20d, III 18a (15); á tak im więczey kwaſnego pożywamy tim ſie więcey chęć mnoży ku iedzeniu, gdyż ſłodkie rzecży dla napełniania chęć oddalaią. GlabGad I5, C8v, D7v, E3, F6v [2 r.], G4v; BartBydg 128b; WróbŻołt qq3; RejPs 125v, 132, 195v, 200v; Bo ſie záwżdy wſſytko ſporzy Gdzieſie ſpráwiedliwoſć mnoży RejRozpr D3v; W puſczmyſz go wonę ſtudnią/ czo tu wleſie ſtoi A niechay ſie nie mnożą/ ty plotki czo ſtroi RejJóz A7v; A them rzeczam nyethilko yſch bi konyecz bil Alye ym dalyey thim wyeczey ſzye mnoza. LibLeg 11/153; RejKup v8, y2; KromRozm II h; Diar 53; Co iżby ſie to nigdy nye sſtawáło/ á obłędliwych ſie ludzi nye mnożyło káżdy ocyec zábyeży temu GliczKsiąż L5; GroicPorz c4v, h; KrowObr 195, 197; RejWiz 42v, 48v, 66v, 68, 77; Ale krzywoprzyſięſthwo/ kłamſtwo/ mężoboyſtwo/ złodźieyſthwo/ cudzołoſthwo ſię mnożyło/ á bywaią częſte morderſtwá. BibRadz Os 4/2; Goski A8; Gdy ſie mnożą ſkárby/ mnożą ſie y ći co ie iedzą [Ubi multae sunt opes, multi et qui comedunt eas. Vulg Eccle 5/10]. BielKron 80v, 332; KwiatKsiąż M2v; Mącz 16d, 121c [2 r.], 182d, [388]b, 502d; OrzQuin B2; Oleiem lniánym płeć pomázuy/ obroniſz ſye piegam mnożyć/ y náſtáłe zginą. SienLek 79, 11v, 29, 41v [3 r.], 43, 92v (44); dla zbytecznych złośći/ ktore ſye mnożą im dáley tym więtſze. LeovPrzep H3; RejAp 105v, Ddv [2 r.]; bo kiedybym wſzytki wylicżáć miał/ trzebá by mi na tho długiego cżáſu/ á im bych głębiey w Hiſtorie wchodził/ thym by ſie tego więcey mnożyło. GórnDworz Y2v, Ii7; A ſłowo Páńſkie mnożyło ſie ieſt [verbum Dei crescebat Vulg Act 6/7; ſłowo Boże roſło WujNT]/ á czo dáley thym więczey rozmnażáło ſie wiernych Páńſkich w Ierozolimye náwięcey RejPos 22, 23v, 25v, 43, 50, 52 (9); RejPosWiecz2 94; BielSat [I4]v; RejZwierc [238]; WujJud 230v; WujJudConf 230 [2 r.]; BiałKaz K4v; BudNT Act 9/31; PaprUp O2; Oczko 14; Niechże w tobie/ piękné miáſto/ pokóy przebywa/ [...] Pokóy w twárdych báſztach twoich niechay ſye mnoży KochPs 188; gdyż ſię zá czáſow poſtępkiem/ rozumy y dochćipy ludzkie mnożą StryjKron 288; BielSjem 14; Iezu Kryſte Synu Boży/ niech ſię twa cześć, chwałá mnoży ArtKanc F6v; PaprUp L2v; A tą chwilą rozdraznienie wieksze vtrinque mnozyc się może. ActReg 149; Calep 458a; SarnStat 352, 928, 1178; ábym [!] záwżdy rozmyśláiąc o tych dobrodźiéyſtwách iego/ mnożyłá ſię wemnie miłość przećiw iego naświętſzey miłośći z przymnożeniem wſzelákich pobożnych chrześćiáńſkich cnot. SiebRozmyśl G2v; KlonWor 48.

mnożyć się dla czego [= z powodu czego] (2): Nie ma być vrinał [przy oglądaniu uryny] barzo od ocżu oddalan/ abowiem dla oddalania wielkiego iaſnoſć ſie w vrinie mnoży. FalZioł V lv; GlabGad D5.

mnożyć się od czego [= pod wpływem czego, z czego] (4): A gdy tuk zaſię naraſta tedy cżłowiek moc bierze. A zwłaſzcża od polewki mięſa wołowego, albo też kapłuniego barzo ſie mnoży. GlabGad D2v, Hv, 16; Mącz 483b.

mnożyć się komu (17): Komu ſye wrzod wgoleni włoży/ záwſſe ſye mu boleſć mnoży. March1 A4; OpecŻyw 22v; RejPs 79, 183, 187v, 220; RejKup v4v; ſam oblicżnie przyſtępuie ku bitwie/ á ták ſie mu imię y chwałá mnoży [sibi nomen et gloria nascitur]. HistAl E; LubPs G, P3; RejWiz 152v; BielKron 195v; RejPos 61v; RejZwierc 32, 268; ArtKanc B6, N9v.

mnożyć się przez kogo, prze(z) co [= wskutek czego, dzięki czemu, komu] (5): GroicPorz d; nie roſciągay możnośći ſwey ná vpadek a ná śćiſk żadnego cżłowieká/ á owſzem ſie ſtáray/ áby ſie przez cię mnożyłá ſpráwiedliwość á miłoſierdzie RejPos 61; ModrzBaz 22; ArtKanc B6; WujNT Zizzzz3.

mnożyć się czym (3): ZapWar 1545 nr 2646; GroicPorz b3v; Częſtoćiem rychley wzmagáią/ ktorzy ſye w niemocy na inſze mieſtce przewożą. Abowiem Ogień przyrodzony/ ruſzánim ſye mnoży SienLek 34.

mnożyć się za czym [= pod wpływem czego] (1): Przeto iáko inne złoſći zá niekárnoſćią mnożą ſye/ ták też y cudzołoſtwo. GroicPorz kk4.

mnożyć się w czym [= dzięki czemu, wskutek czego] (3): RejKup 17; GroicPorz n4; Thá niemoc w pokoiu ſie mnoży/ á przetoż roboty a prace potrzebuie SienLek 94.

mnożyć się skąd [= pod wpływem czego] [w tym: z czego (43), z kogo (4), „stąd” (8), „skąd” (6)] (61): OpecŻyw 22v; Iteż z nyrek vrynę pobudza/ y kamień w nyrkach y theż w miechierzu łamie/ á żadnym ohycżaiem mnożyć mu ſię niedopuſzcża ſtich to wilkiech á lipkiech niecżyſtoſci FalZioł I 59c, I 34b, 77d, II 20d, III 20d, V 10v [2 r.] (10); ale iż wſzelka rzecż w żywocie nie ſtrawna obracza ſie w flegmę, przeto y z wina zbytniego flegma ſie mnoży GlabGad Hv, B, C3, D4v, D5, E2v (18); aby ſie tobie znas mnozyła y wieczna chwała y czeſc ſwięthemu maieſtatowi twemu. RejPs 79, 134, 152v, 169, 173v, 183 (8); RejRozpr 14, K; RejJóz Q2v, Q3v marg; Sktorey [wiary] ſię yuż Laſka mnozy A wſytko ſię dobrze sporzy. RejKup x2v, bb6v; BielKom F; GliczKsiąż E7v; LubPs P3; GroicPorz mm4; BibRadz Ps 101 arg; bacżąc iż co dzyeń to bárziey mnożyłá ſie Luterowi nieprzyiaśń v Papieżá/ y iego ſtrony/ á nawięcey z gadánia/ ktore miał w Lipſku z Ekkiuſzem BielKron 195v; SienLek 4, 100v, 133v, 171; A ſtąd áby nam roſło ſwięte miłoſierdzie twoie [...] ſkąd by ſie mnożyło á ſwięćiło w nas ſwięte imię twoie/ y kroleſtwo twoie RejPos 44v; BiałKat 116; RejZwierc 53v, 102v, 113; WerKaz 303; GrabowSet A2v; SarnStat 520.

W połączeniach szeregowych (3): Mącz 146c; RejZwierc 268; ktory [kościół] począwſzy ſię od Ieruzálem/ rośćie/ mnoży ſię y rozſzerza po wſzem świećie WujNT 297.

W przeciwstawieniach: »niszczeć (3), uby(wa)ć (2), wykorzeniać się (a. być wykorzeniony) (2), kończyć się, opadać, schodzić, umniejszać się, ustawać, zginąć ... mnożyć się« [w tym: niszczeć i wykorzeniać się (1)] (12): gdi ſie płacż mnozi tedy ſie vmnieyſza materia vriny. GlabGad B5v; gdyż máłoſć iego mnoży ſie á náſzá wielkoſć vſtawa. HistAl E; Consistit morbus cui opponitur increscit, Stoyi á trwa w yedney mierze/ nie mnoży ſie áni vbywa. Mącz 396c; SienLek 12v [2 r.], 181; Iuż poł fráſunku vbędzie/ iuż ſie dobra myſl mnoży RejZwierc 90v; że dáry ludźiom od Bogá dáne/ ieſli pilnośćią bywáią ćwicżone/ stwierdzáią śię y mnożą/ á ieſli bywáią zániedbáne/ niſzcżeią y z gruntu śię wykorzeniáią ModrzBaz 9, 22; ArtKanc N20v; SarnStat 943. Cf Przysłowie.

Przysłowie: Abowiem zgodą/ máłe rzeczy mnozą ſye/ á niezgodą wielkie niſzczeią. GroicPorz b3v.
Fraza: »mnoży się liczba, poczet« (1:1): CZáſow onych/ gdy ſie iuż mnożyłá licżbá zwolennikow náuki Páńſkiey/ [erescente numero diseipulorum Vulg Act 6/1; gdy ſię przymnażáło vczniow WujNT] sſtháło ſie ſzemránie miedzy Greki przećiwko Zydom RejPos 22; A ſłowo Boże roſło/ y mnożył ſię poczet [multiplieabatur numerus] vczniow bárzo w Ieruzálem WujNT Act 6/7.
Szeregi: »(nie tak) mnożyć się i (jako) rodzić« [szyk 1:1] (2): SkarŻyw 498; Kośćioł wiernych rodzi ſię y mnoży przez zdrową náukę. WujNT Zzzzz3.

»rość (a. rosnąć), (a, i) mnożyć się« (6): A ſlowo Páńſkie roſło y mnożyło ſie [crescebat et multiplicabatur]. Leop Act 12/24; In urbe luxuries creatur, Mnoży ſie á rośoie roſpuſtá w mieście. Mącz 68c; RejPos 134v; RejZwierc 110, 113; Calep 794b. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»mnożyć się a (i) rozszyrzać« [szyk 2:1] (3): ListRzeź w. 7; RejPs 17; by ſie iego chwałá ſwięta mnożyć á rozſzyrzáć mogłá. RejPos 314. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»sporzyć się i mnożyć« (1): y wſzytkoć ſie ſporzyć y mnożić będzie około ciebie. RejZwierc 32.

»szczęścić się a mnożyć« (1): A tu iuż oná káżda zácżęta pociechá twoiá od Páná twoiego będzye ſie ſzcżęśćiłá á mnożyłá w tobie. RejPos 306v.

a. Potężnieć; mieć się dobrze; vigere Mącz (6): Vigeo, Mnożę ſie/ śił/ mocy/ krzepkośći/ dużośći nábywam/ rozraſtam ſie. Mącz 495d.
Szeregi: »mnożyć się a siły brać« (1): bo s them pokármem y áffekty y przychylnośći mnożą ſie/ á siły byerzą. GliczKsiąż D4v.

»mnożyá się, (i) krzepczyć« (2): KrowObr 135v; Memoriae vegetandae gratia, Aby ſie pámięć mnożyłá/ krzepczyłá. Mącz 477a.

»mnożyć się i rosnąć« (1): Y mieſſkał Dawid ná zamku Syon [...] Y chodził mnożąc ſie y roſnąc [ingrediebatur profieiens atque sueereseens]. A Pan Bog zaſtępow był zniem. Leop 2.Reg 5/10.

»twierdzić się i mnożyć« (1): áby poſthánowiony pokoy w namnieyſzey rzecży z ſtrony I.C.M. niebył náruſzony/ ále áby ſie twierdził y mnożył ná potomne cżáſy. BielKron 332.

2. Rozmnażać się, rozradzać się, plenić się, płodzić się; multiplicari Vulg, PolAnt; crescere, multiplicare se PolAnt; sobolescere Mącz, Cn (58): BierEz M2v [2 r.]; w Siriey á w Egipcie ophicie ſie mnoży gallas. FalZioł I 62a, ‡2d, I 20b, IV 9c, 43a; A iáko ſámi idą/ zrodu krolewſkiego [...] Aby ſie ták fortunnie/ ná ſwiećie mnożyli Zeby krole krolewe/ zych potomkow byli. KlerWes A2; WróbŻołt qq2v; LudWieś A3v; y iadły tham owoc z drzew ktore ſie w głębokoſći morskiey mnożyly [que in profundo maris nascebatur; ktore szyą rodzyli w morzv HistAl 1510/508] HistAl M5v; KromRozm I M2; chcąc iż by ſye mu od trzody iednákiey bárwy owiec/ rozney bárwy owce mnożyły GroicPorz mmv; Nie pomniąc nigdy ná to/ nacż ie Pan Bog ſtworzył/ Aby ſie iego narod tu pocżćiwie mnożył. RejWiz 163v; Leop Gen 1/22; RejZwierz 77v, 110; BibRadz Ex 1/12; świece pogáśiwſzy záwołał: Mnoſzcie ſie/ cżyńcie to co wam Bog vſtáwił. Tám káżdy podle ktorey klęcżał popadł ią BielKron 185, 9v; Gdy ſię pokrzywy mnożą/ iáko ich nie koſić? Prot C2v; BudBib Gen 1/22, 6/1, I 3c marg, Deut 8/1; kiedy ié [karpie] do wielkiégo Stáwu wſádźiſz/ thedy ſye nie rády mnożą/ ále ſye będą tárły/ á nie z Rybi ſye. Strum O3, N3, P4v, Qv; CzechRozm 117; Zá iego wieku iuſz ſię bárzo ludzie rozkrzewili/ á mnożąc ſię ćiáły/ y złość teſz y niepráwość rozmnożyli. SkarŻyw 269; im ie więcey dręcżono/ tym ſię ich więcey mnożyło. Aliſz nákoniec dzieći płći męſkiey/ zábijáć [...] Krol roſkázał SkarŻyw 477; [rzekł Bóg Noemu] Mnóżćie ſye/ niech świát ſpuſtoſzáły wſzędźie Znowu ośiędźie. KochPieś 33; WujNT 421 marg; PowodPr 71; Klon 11; [iż gdy mąż tego źiela wiele pożywa/ thedy ſyny płodzi/ ále gdy go trochę ie/ tedy ſie dziewki od niego mnożą [będą rodzić FalZioł I 127a] SienHerb 157a].

W połączeniach szeregowych (6):KrowObr 221v; Leop Gen 1/22; BielKron 1v; płodzćie ſię/ y mnożcie ſię/ y nápełniayćie wody w morzach [crescite et multiplicamini et replete aquas in maribus] BudBib Gen 1/22; Rośććie á mnożćie ſię/ á napełniayćie wſzytkę źiemię [Crescite et multiplicamini et replete terram Vulg Gen 1/28]. WerKaz 285, 282; [Crescite et multiplicamini {(rozſttez a mnozſta ſie (a naplute [!] zemi)} Glosy II nr 130/2.]

Szeregi: »mnożyć się a nie być w małej liczbie« (1): dawayćie ſynom wáſſym żony/ á corki wáſze wydawayćie zá mąż/ á niech rodzą ſyny y corki: y mnożćie ſie tám/ á niebądźćie w máłey licżbie [multiplicamini ibi et nolite esse pauci numero]. Leop Ier 29/6.

»mnożyć się i (a) ziemię napełniać« (2): SeklKat L; 1. Moy: 1. v 28. Gdzie im ono Bog nie tylko błogoſłáwił/ ále ſie im też mnożyć y źiemię nápełniáć roſkazał. CzechRozm 163. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.]

»mnożyć się, płodzić się« (I): Sobolesco, Mnożę ſie/ płodzę ſie. Mącz 397d. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»rość (a. rosnąć), (a, i) mnożyć się« = crescere et multiplicari Vulg [szyk 7:1] (8): BielKom G4; GliczKsiąż B7; Leop Gen 8/17; BielKron 5v, 27v, 185; rácż błogoſłáwić dziatkom tym/ áby roſły á mnożyły ſie ſzyroce po ziemi. RejPos 150; SkarŻyw 270. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]

»mnożyć się i (s)kochać« (2): WróbŻołt B7; A im tłuſtſza rolá/ Tym pokrzyw więcéy mnoży/ y ſkocha ſie zgołá. GosłCast 38.

»mnożyć się a nie umniejszać się« (1): áby rodziły ſyny y corki/ mnożćie ſię tám/ á nie vmnieyſzayćie ſię [multiplicate vos ibi et non diminuatis vos]. BudBib Ier 29/6.

W przen (1): day mily panie tak ſie mnozyc ſprawam naſſem aby będąc laskawem miloſierdziem twoiem podparte tak zakwitnęly przed oblicznoſcią twoią aby ſobie ſnich godny owoc vmnozyl RejPs 219.
3. Tworzyć się, powstawać; crescere, pullulare JanStat (39): Cżemu ptaci ſlin nie miewaią. (—) Bowiem w nich płucza ſą barzo ſuche tak iż ſie w nich flegma nie mnożi. GlabGad C6, D6v; RejPs 81v; że domową niesforą, waśniami, ktore się mnożyć wszędzie muszą, gdzie sprawiedliwości a rządu nie masz, targać się każda społeczność musi Diar 35, 72; BielKron 225v; SienLek 28v, 104v; RejPos 42v, 314; RejPosRozpr c3v; ReszHoz 132; KochMRot A4; A miedzy chudymi świniámi á wielkośćią/ rádo ſie powietrze mnoży. GostGosp 120; GrabowSet S3; dla tego co nawiętſzym pożądániém żądáiąc áby ſie nie mnożyły zwády [ut non crescant iurgia JanStat 843] SarnStat 1067.

mnożyć się dla czego [= z powodu czego] (1): Dla ktorey [pychy] ſię płácż mnoży á wzdychánie GrabowSet D3v.

mnożyć się komu (4): A kożdy sie przed nim stroży Stąd sie im wielki strach mnoży. BierRozm 12; RejPs 89v; RejPos 72v; RejZwierc 229v.

mnożyć się w czym [= dzięki czemu] (1): Wiárá/ nádzięiá/ miłość/ wſzithko ſie to mnoży w ſtánie małżeńſtwá wiernego. RejPos 42v marg.

mnożyć się skąd [= pod wpływem czego] [w tym: z czego (8), „stąd” (6), „skąd” (5)] (19): FalZioł I 31a, V 27v, 69; BierRozm 12; RejPs 89v; RejRozpr C2; Diar 70; Mieć ná piecży powinność/ cnotę/ boiaźń Bożą/ Iuż ſtąd ine przypadki pocżćiwe ſie mnożą. RejWiz 49v; BibRadz I 161b marg; OrzRozm E2v, O3v; KwiatKsiąż M4; SienLek V4; á nie bacży ſie złośćiwy cżłowiek ſkąd mu to przypada/ ſkąd mu ſie to mnoży/ mnima by s ſzcżęſcia á z oney nieſpráwiedliwey pracey iego RejPos 72v; RejZwierc 229v; y wſzytkie namiętnośći ćiáłá náſzego [...] ktore ſie w nas mnożą z pożądliwośći ocżu y zápalenia ćiáłá CzechRozm 240v; SarnStat 577, 898, 1096.

W przeciwstawieniu: »ginąć ... mnożyć się« (1): ktore [pijaństwo] gdźie pánuie/ tám męſtwo ginie/ á zbytnie ſpánie/ y rozmáite niemocy ſię mnożą [fortitudinem amitti, veternum omnia occupare certum est]. ModrzBaz 82v.

Szeregi: »mnożyć i okazować się« (2): iuż inſze wſzytki cnoty mnożyć y okázowáć ſie tám będą w káżdey ſpráwie tákowego cżłowieká. RejPos 250.

»powstać i mnożyć się« (1): Skąd jakie powstały i jeszcze się mnożą bałwochwalstwa Diar 70.

4. Powiększać, pomnażać coś w sobie; przyswajać coś sobie, utwierdzać się w czym; succrescere Vulg; crescere (aliqua re) PolAnt [w czym] (18): w mlodych leciech mnożyl ſie w mądroſcij ij wetznotach/ a dzis prożnuie OpecŻyw [34]v, 46v; WróbŻołt nn5, nn8v; aby ſie ku czci a ku chwale twoiei ſwiętey vmyſly naſſe mnozyli wprawdzie wmiłoſci wſprawiedliwoſci w ſluſſnych drogach y w ynych cnotach RejPs 188v; then poſtępuie walcżąc mnożąc ſie w zwycięſtwie y w mocy [victoria crescit pariter et virtute] HistAl D8v; BielKom C7; LubPs X4v; Zoſtał tedy Menelaus przy kſięſtwie prze łákomſtwo ludźi możnych/ tym ſię więcey mnożąc w złośći [crescens malitia] BibRadz 2.Mach 4/50; Potym Rycerz [...] záwżdy ſie mnożył w sławie wielkiey dla vſtáwicżnego zwyćięſtwá HistRzym 35, 57v; RejPos 38v; w ſpráwiedliwośći ktorą z łáſki Páná Chriſtuſowey wźięli/ mnożą ſie y barźiey vſpráwiedliwieni bywáią WujJud 101v; WujNT 738.

W przeciwstawieniu: »przestać ... mnożyć się« (1): bowiem oni nie chczą przeſtac ale ſie zawżdy mnożą w pyſze ſwoiey. WróbŻołt Z6v.

Szereg: »rość i mnożyć się« (1): y był vbogácon ten cżłowiek/ y roſl wſcżeśćiu y mnożył ſye [proficiens atque succrescens] thák że ſye ſthał vprzeymie á vśilnie wielkim. Leop Gen 26/13.
a. Doskonalić się (2): [ludzie pokorni] ieſli tznoti wielkié maią/ mnimaią by byly malé abo żádneé. Zaſie maiąli maleé niedoſtatki/ maią ie za wielkié: a to cżynią aby ſie zawżdy mnożyli OpecŻyw 8v.

mnożyć się z czego w co (1): CHceſſli cżlowiecże mnożytz ſie z tznoty w tznotę/ z laſki w laſkę/ z dobrégo w lepſſé/ [...] romzyſláy [!] rád vmęcżenié Iezuſa milégo OpecŻyw 160.

5. W funkcji strony biernej: być mnożonym (1): Gdy ieden we ſrzodku ſtoi/ thedy oſtatni termin chocia ſie nie mnoży/ obracza ſie w mianowanie ſrzedniego terminu á ſwe właſne traći. KłosAlg F3.

Synonimy: 1. czynić się, kochać się, narastać, przybywać, rozkochawać się, rozkorzeniać się, rozkrzewić się, rozrastać się, rozszerzać się, sporzyć się, szerzyć się; 2. kochać siępłodzić się, rodzić sięskochać się; 3. czynić się, poczynać się, powstawać, wszczynać się, zstawać się; 4. rość.

Formacje współrdzenne cf MNOŻYĆ.

Cf MNOŻĄCY SIĘ, MNOŻENIE

MB