[zaloguj się]

POBUDZIĆ (195) vb pf

o jasne.

Fleksja
inf pobudzić
praet
sg pl
1 m pobudziłem, -em pobudził m pers -smy pobudzili
2 m -ś pobudził m pers
f -ś pobudziła m an
3 m pobudził m pers pobudzili
f pobudziła m an
n pobudziło subst pobudziły
plusq
sg pl
3 m pobudził był, był pobudził m pers pobudzili byli
imperativus
sg pl
2 pobudź pobudźcie
3 niech pobudzi niech pobudzą
conditionalis
sg pl
1 m bym pobudził, bych pobudził m pers bysmy pobudzili
3 m by pobudził m pers by pobudzili
f by pobudziła m an
n by pobudziło, pobudziłoby subst
impersonalis
praet pobudz(o)no
participia
part praet act pobudziwszy

inf pobudzić (35).fut 1 sg pobudzę (5).2 sg pobudzisz (1).3 sg pobudzi (20).1 pl pobudzimy (1).2 pl pobudzicie (1).3 pl pobudzą (3).praet 1 sg m pobudziłem, -em pobudził (2).2 sg m -ś pobudził (1). f -ś pobudziła (1).3 sg m pobudził (60). f pobudziła (4). n pobudziło (5).1 pl m pers -smy pobudzili (1).3 pl m pers pobudzili (13). subst pobudziły (2).plusq 3 sg m pobudził był (2) KrowObr, BielKron, był pobudził (2) BudNT, SkarŻyw.3 pl m pers pobudzili byli (1).imp 2 sg pobudź (4).3 sg niech pobudzi (1).2 pl pobudźcie (1).3 pl niech pobudzą (1).con 1 sg m bym pobudził (3) PaprUp, GrabowSet, WujNT, bych pobudził (1) WróbŻołt.3 sg m by pobudził (13). f by pobudziła (1). n by pobudziło, pobudziłoby (2).1 pl m pers bysmy pobudzili (1).3 pl m pers by pobudzili (1).[impers praet pobudz(o)no.]part praet act pobudziwszy (6).

stp notuje, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

1. Skłonić, zachęcić, namówić (do dobrego lub złego); concitare Miech, Vulg, Mącz, PolAnt; incitare Vulg, PolAnt; movere Modrz, Calag; excitare Modrz, JanStat; mittere, provocare Vulg; suscitare PolAnt; admovere stimulos, commovere, permovere, producere Mącz; afficere Calep [w tym: kogo, co (139)] (145): WróbŻołt L7; ktorego [Żołtarza] iż Diabeł nierad wcáłośći widział/ przeſto pobudził Papieżá/ Mnichy/ y Mniſſki/ kthorzy [...] ſlowá właſne z odmieniáli/ [...] y s fáłſzowáli KrowObr 151, 176v; Leop Act 17/8; BibRadz I 183d marg [2 r.], Ioel 3[4]/9, Agg 1/14; [Litwini] vderzyli ná oboz Leſthká cżarnego [...]. Leſtko [...] poráźił ie y rozproſzył [...]. A tę Litwę pobudził był Páweł Biſkup Krákowſki/ ktory cżęſto cżynił burzki w kroleſtwie Polſkim BielKron 365, 393v; Mącz 415d; RejAp AA3v; Calag 85b; Ták wyſoki [...] vrząd kápłáńſki dány Aaronowi/ nálazł niektore zazdrośćiwe [...] ludzie/ ktorzy ſię wzburzyli y ine pobudzili: [...] ktorzy mowić ony Heretyckie ſłowá śmieli: Myſmy tákże dobrzi iako y Aaron SkarŻyw 492, 89; nic inſzego Luterá naprzod nie pobudźiło [do napisania listów]/ iedno/ iż tákiey niezboznośći Papieża Rzymſkiego wytrwaáć nie mogł NiemObr 153; WujNT 2.Cor 9/2; KlonWor 32.

pobudzić kogo (G) (1): Vpátruyćie Bożą pánowie łáſkę nád ſobą [...]: że możnégo y bitnégo narodu Niemieckiégo/ zá tą świéżą klęſką/ przećiw temu ſrogiému nieprzyiaćielowi náſzému pobudźić raczył. OrzJan 14.

pobudzić do czego (18): co inſzego nas do prace/ y do prawdziwey sławy z męſtwá y zcnoty pochodzącey/ pobudzić może/ [...] iedno wiádomość á vſtáwicżna zabáwá rzecży vcżćiwych? ModrzBaz 6, 23v, 116; SkarJedn A5v; SkarŻyw 32, 87, 224, [237], 388, 463, 518; potym gdy ſię ich więcey ná on giełk z obudwu ſtron zbieráło/ ći z Lukow/ drudzy z Kuſz do ſiebie ſtrzeláiąc/ obiedwie Woyſká do bitwy pobudźili StryjKron 176; CzechEp *3; Phil Dv; LatHar 219, 396, 602; Grozi [św. Paweł] tym ktorzy zgrzeſzyli/ áby ich pobudził do pokuty WujNT 2.Cor 13 arg.

pobudzić ku czemu (34): KrowObr 94; BibRadz *2v; BielKron 45v, 82, 219v; Hoc me permovit, To mię k temu pobudziło/ Tom przed ſię brał. Mącz [234]d, [234]b; chćiał thą pracą ſwoią Polaki pobudźić/ ku lepſzemu bádániu/ áby w czym ón pochybił/ iáko cudzoźiemiec/ oni by nápráwili SienLek 194; GórnDworz A3; Przetóż ia chcąc Naród náſz ku téy tho Nauce pobudźić/ nápiſałem po Polſku ty Kśiążki nie wielkié. GrzepGeom B2; KuczbKat 265, 380; BielSpr 49v; RejPosWstaw [412]v, 44, [1432]v; CzechRozm A3v, 126v, 197v, 268v; áby [Bóg] oźiębłe ſerce twoie/ ogniem Duchá ſwego świętego zápalił/ á pobudził ćię ku pokućie prawdziwey. KarnNap D; ModrzBaz 52, 55, 116; SkarŻyw 71; StryjKron 712; CzechEp 180; LatHar 676; WujNT Rom 11/14; SkarKaz )(4. Cf »ku gniewowi pobudzić«.

pobudzić k komu [= przeciw komu] (1): Owa ieden co tám ſiedział/ Nád inne ſie mędrſzy widział: Chcąc Xántá k niemu pobudzić/ Ták do niego nácżął mowić. BierEz D2.

pobudzić przeciw(ko) komu, (na)przeciw(ko) czemu (21): OpecŻyw 119v; Náprzećiwko they vſtáwie Bożey [...] pobudził Dijabeł [...] Kálixtego pierwſzego/ Papieżá Rzymſkiego ſſoſtegonaſtego KrowObr 230; BibRadz 1.Reg 22/8, 2.Reg 24/1; Ten [Pius II] też pobudził wſzytki krole y pány Krześćiáńſkie [...] przećiw Turkowi BielKron 189, 121, 149, 158v, 173v, 187v, 189, 385v; Mącz 494d; [mówi Pan:] Iż pobudzę ia lud Egipſki iednego przećiw drugiemu/ á będzye ſie przećiwił brát brátu ſwemu RejPos 188; CzechEp 400 [2 r.], 417; NiemObr 63, 169; Phil K2; OrzJan 14.

pobudzić na kogo (24): Pśi iey [= liszki] rády poſłucháli/ Zá záiącem ſie vdáli. [...] Trzećiego dniá potym záiąc/ Vźrzawſzy liſzkę biegáiąc: Rzekł iey zdrádnieś vcżyniłá/ Ześ ná mię pſy pobudziłá. BierEz S; OpecŻyw [123], 150v; WróbŻołt 73/18; Przeto Pan Bog pobudził nań [na króla Roboama] krolá Egipſkiego Sezag/ ktory przyciągnąwſzy do Ieruzálem z mocą wielką/ śćiſnął ie. BielKron 83, 48, 86, 88v, 123v, 177v (13); nie tylko stąd nam Tyránnem tym Bóg groźi/ ále y Moſkwę/ chłopy y niewolniki przed tym náſze/ ná nas pobudźił/ ſercá im przećiw nam dodał OrzQuin Y4; RejAp 81v; BudBib 1.Reg 26/19, 2.Reg 24/1; ModrzBaz 127v; SkarŻyw 598; OrzJan 22; [DramStp I 211, 212].

pobudzić na co (1): w tákim niebeſpieczenſtwie króleſtwá twégo/ muśiſz wáſzá kró: M. przyznáć wielkié dobrodźieyſtwo pánſkié/ że ná pomoc wáſzéy kró: M. y ná obronę/ máło nie świát wſzyſtek pobudźić raczył. OrzJan 109.

pobudzić na co [= przeciw czemu] (1): Caſu Honoriuſa Ceſarza Stilkon kxiążę Rzymſkie, chcąc ſinowi Eucherowi doſtać ſtolca Ceſarſkiego, pobudził Wandale/ Ałany/ Szwaby y Skwadi na panſthwo Rzymſkie. MiechGlab 46.

pobudzić o co (1): O nędzné ſczęśćié páńſkié/ y téż możnych ludźi/ Nie káżdégo o zazdrość ku ſobie pobudźi GosłCast 66.

pobudzić w co [= do czego] (3): Do cżego iżbym w towárzyſtwo tákowe rad ludu dobrego iák nawięcey pobudził/ nieco RYMOVV DVCHOVVNYCH nápiſáć/ rzecż mi ſię zdáłá táka GrabowSet A2v. Cf »w gniew pobudzić«.

pobudzić czym (16): Widzątz to onij żołniérze/ ijże Iezus iąl mowitz/ bali ſie aby niepobudzil ludzy ſwą laſkawą mową/ aby go gwáltem nieodięli OpecŻyw 136v, [123]; TarDuch C2v; BielKron 90; SienLek 194; CzechRozm 197v, 268v; KarnNap D; ModrzBaz 116; S. Michał Archánioł vkazáł mu ſię/ y ſłowy go do ſłuſzby Bożey zácżętey pobudził. SkarŻyw 518, 87, 463, 598; CzechEp 180; Y tym P. Bog ku więtſzey ſłużbie ſwoiey w krolowániu W.K.M. nie pomáłu pobudził: iż W.K.M. dáć raczył ſynaczká Włádzyſłáwá SkarKaz )(4; GosłCast 44.

cum inf (1): ſam do końcá ſwięty żywot wiodł/ y ine tym przykłádem iść pobudził. BielKron 90.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikami: do tego (2), k temu (1); (a)by, żeby (12), (e) (4)] (16): OpecŻyw 136v, 153v; Rácżże ty mnye pobudzić w ſwey Boſkyey możnośći/ Bym oddał ſprzećiwnikom ty ich wſſetecżnośći LubPs L3; KrowObr 230; POthym Pan rozgniewał ſię ná Izráelczyki á pobudźił przećiwko nim Dawidá áby obliczył Izráelá y Iudę. BibRadz 2.Reg 24/1, 1.Reg 22/8; [Justynus, cesarz grecki] ſkoro pocżął być okrutny á nieuſtáwicżny y mieſzcżánom nieſprzyiáźliwy/ pobudzili nań Leoncyá iż go wypędził BielKron 167, 142, 187; GórnDworz Ee4; Kiedy pátrzyſz ná grob cudzy/ Rádzęć niech cie ſtrách pobudzi/ Abyś ſwe cżáſy rozmyſlał RejZwierc [238]; SkarJedn A5v; SkarŻyw 385; NiemObr 167; to ſámo przez śię pobudźiłoby wáſzę kró: M. do tego/ ábyś wáſzá kró: M. w Niemieckiéy źiemi/ y ſwoié/ y ſwoich bronić zdrowié muśiał. OrzJan 82; SapEpit Bv.

W przeciwstawieniach: »zadzierżeć (2), odciągnąć, odwieść ... pobudzić« (4): Procurrentem retrahat et cunctantem producat, Aby wykraczáyącego zádzierżał/ á niedbáłego pobudźił. Mącz 74d; CzechRozm 76; ModrzBaz 6; Dla tego áby od tákowéy gnuſnośći y leniſtwá odćiągnęliſmy tákié/ y pobudźili ku goſpodárſtwu: [...] vſtáwiamy náſzą władzą: áby [...] SarnStat 594.

W charakterystycznych połączeniach: pobudzić do affektu (2), ku badaniu, do bitwy, do cnot, do dobrego (chrześcijańskiego) żywota (2), ku dochodzeniu [czego], do doskonałości, ku dziękowaniu, ku gospodarstwu (2), ku lutości, ku modlitwam, ku naśladowaniu [czego], ku nauce (2), na obronę [komu], ku pilności, do płakania (ku płaczu) (2), do pokuty (2), na pomoc [komu], do powinności, do prace (ku pracy) (2), ku przypatrowaniu się [czemu], ku rozmyślaniu, ku skakaniu, do sławy, do służby (ku służbie) bożej (2), do sprosnych myśli, w towarzystwo [jakie], ku walce (2), ku wierze (3), do wygnania [kogo], o zazdrość, do złej wolej (2), ku zmiłowaniu; pobudzić jednego przeciw drugiemu, na Jezusa, przeciwko kanonom apostolskim, przeciw kupiectwam, na lud, na państwo, na nieprzyjaciela (przeciw nieprzyjacielowi) (2), przeciw Turkowi (2), naprzeciw ustawie bożej; pobudzić łaskawą mową, naświętszym imienim, [jakim] podobieństwem, pokornem milczeniem, pracą, przykładem (3), słowy, wołanim.

Zwroty: »ku gniewowi (a. gniew(ani)u, a. gniewliwości), w gniew pobudzić« = ad iracundiam provocare, in iram mittere Vulg [szyk zmienny] (4:2): Iezu ktorys pokornem thwoiem milcżeniem biſkupa y inſze naucżone w piſmie w gniew pobudził. TarDuch C2v; LubPs Sv; Leop Ier 4/17, Thren 1/18, Rom 10/19; Myſmy źle zádźiáłáli/ y (ćiebie Pánie) ku gniewowi pobudźili PowodPr 10.

»pobudzić za, [z] sobą« (1): Phil Dv; [Pobudź z sobą lud księstwa królestwa swego, Niechaj się mszczą wspołek krzywdy brata twego! DramStp I 221].

Szeregi: »pobudzić a rozdraźnić« (1): Węgrzy w ten cżás [po napaściach tureckich] nawięcey nárzekáli płácżąc wielkim głoſem ná Niemce/ iż ſie ich podięli bronić/ á nic niecżynią/ thylko ná nas nieprzyiaćielá pobudzili á rozdrażnili BielKron 315.

»(nie (tylko)) (w)zruszyć (a. obruszyć) ani ((ale też) i) pobudzić« = suscitare et concitare Vulg [szyk 2:1] (3): nietylko tá rzecż zruſzy Chrześcijány ku chowániu Przykazánia Boſkiego/ ále też y ku dźiękowaniu pobudźi/ że wżdy Pan Bog ſam wolą ſwoię [...] nam oznáymić racżyl. KuczbKat 265; CzechEp *3; WujNT Act 14/2.

W przen (15): Wſpomni na tho miły panie iż [...] lud głupi pobudził na ſie imię twoie. WróbŻołt 73/18; KrowObr 94; Co dźiś tákowymże kſztałtem ſam Pan Bog pobudźiwſzy ktemu moie ſtáránie/ do rąk W.K.M. to práwo ſwoie podawáć racży. BibRadz *2v; BielKron 254; ten nietylko słowy/ ále y poźrzeniem ſercá żołnierſkie pobudźi do ſpraw woiennych ModrzBaz 116, 116; SkarJedn A5v; cżęſtokroć/ y ſuknia vmárłego/ y słowo iedno ná ſercu/ pobudzi wnetże myſl náſzę. SkarŻyw 132, 71; w ktorym [Piśmie św.] możeſz ſię álbo głádkośći twey álbo ſzpetnośći ſnádnie przypátrzyć/ rozum oświećić/ wolą ku rzecżom Boſkim pobudzić LatHar 676, 248, 396, 602; WujNT Act 14/2, Rom 11/14.

W charakterystycznych połączeniach: pobudzić ciało, duszę, imię [czyje], mocy, myśl(i) (2), serce (6), staranie, umysł, wolą.

a. Popędzić konia ostrogami [ku czemu] (1): [iżeby umieli] konie vśmierzać/ y ie ras ku zawodowi y ſkokowi pobudziwſzy w ſpierać oſtrogami KwiatKsiąż O2.
2. Wywołać, spowodować powstanie; czasem też: wzmóc; commovere, concitare, excitare Mącz, PolAnt; excutere, inducere, movere Mącz; suscitare PolAnt [w tym: kogo (9) znacz. b., co (30)] (42): KAſztany [...] pierſiam ſą niedobre, á thak kaſzel pobudzą FalZioł III 14c, I 143d; W zyemi ich [Egipcjan] pobudził [Pan] ogyeń ſrodze pałáyący/ Wſſytki rodzáyne polá ich ták nagle palący. LubPs Yv, R6; BielKron 71; Lamentatione forum complere, Wielki krzik y láment ná rynku pobudźić. Mącz 304c, 252b; BudBib I 351d marg; Oczko 6; KochPhaen 5; PRzećiwné chmury ſłonce nam zákryły/ Y niepogodné déſcze pobudźiły KochPieś 31.

pobudzić czego (3): Movere vel excitare orexim, Pobudzić áppetitu pobudzić żądzy ku yedzeniu. Mącz 268c, 233d.

pobudzić komu (4): Gdy by kto chciał [...] pani rzecż przirodzoną pobudzyć FalZioł I 57b; Mącz 339b. Cf pobudzić komu czym.

pobudzić komu czym (2): woda chrzanowa cżyni wraczanie gdy ſie iey kto napije á potim palczem pobudzi ſobie wraczanie. FalZioł I 117b; GrabowSet A3.

pobudzić przećiw(ko) komu (3): Concitare magnum odium in aliquem, Pobudźić przećiw komu nienawiść. Mącz 260a, [234]b. Cf Zwrot.

pobudzić w kim, w czym (5): LubPs R5v; Hnet to oſtátnie rzecżenie [...] wielki ſmiech pobudziło w ludziech. GórnDworz R3v. Cf W przen.

W charakterystycznych połączeniach: pobudzić apetytu, chmurawy, deszcze, kaszel, kichanie, krzyk, lament, mordy, nienawiść (2), przechodowania (G) [= wypróżnienie], radość, rzecz przyrodzoną, szumy, śmiech, świadectwo, wałki (2), wesele, wołanie, wracanie (2), wszytko złe, żądzy (G) ku jedzeniu.

Zwrot: »pobudzić gniew (a. rozgniewanie)« [w tym: na kogo (3), przeciw komu (1)] (4): LubPs V2; z którymi [niewiastami] gdy ſye byli Zydowie nierządną miłością złączyli/ pobudźili byli gniéw Boży ſrogi ná ſye OrzQuin Ov; SkarŻyw 373; LatHar 139.
W przen [w kim, w czym] (3): BibRadz 2.Mach 15/10; vciecżmyſz ſie do miłoſierdzya iego/ w imię tego nowo národzonego Krolá á Páná náſzego/ [...] áby tęz rádość y tho ſwięte weſele pobudził w ſercach náſzych RejPos 21; dalei go wſpominac niechce abim wkim Serca złego niepobudzil/ aby mu niezlorzetzil PaprUp D2.
a. Przyspieszyć procesy organiczne [ku czemu] (3): Vrinę pobudzić ku wyſzciu. FalZioł ++3c, I 129b.

pobudzić komu (1): gdy [...] tim ſobie macicę y dimiona będzie pani duſzka naparzała/ rzecż przirodzoną iey ku wyſzciu richłemu pobudzi FalZioł I 94a.

b. O Bogu: zesłać na świat w celu realizacji swoich zamierzeń [kogo (9), co (1)] (10): Vpomina prorok paná ſwego z obietnic iego przypomináiąc mu/ iáko ſpokolenia iego obiecał pobudzić Kryſtuſá ſwego RejPs 198v; KromRozm I M4v; GDy Pan z Mádiáńſkich rąk/ lud ſwoy chciał wybáwić. [...] Pobudził Gedeoná páſterzá proſtego/ Wielkie woyſká porażał/ máłym pocżtem iego. RejZwierz 43v, 107v; Ale ſzáthan [...]/ cżego nie mogł wywroćić/ poki ſtał ten prawdziwy fundáment o iednym prawdźiwym Bogu Oycu/ [...] pobudźił Obrzymy/ ktorzy [...] pocżęli budowáć wieżę Babel cżwororożną z iednego Bogá Iſtnośći y Troiákiego GrzegRóżn Hv; RejPos 63v; BudBibKaw A3; BudNT Ii3v.

pobudzić komu (1): pobudził Iehowá przećiwniká Solomonowi Hádádá Edomcżyká BudBib 3.Reg 11/14.

pobudzić przeciw komu (1): BibRadz Is 10/26 cf W przen.

W przen (1): Y pobudźi Pan zaſtępow przećiw iemu bicż iáko w porażce Mádiańſkiey ná opoce Oreb BibRadz Is 10/26.
3. Wzruszyć, rozgniewać, wzburzyć [kogo; co (W przen)] (3): Bo kogo [...] nie pobudźi Y tén wczás/ y tén doſtátek złych łudźi [lege: ludzi]? KochPs 107.

pobudzić czym (1): żem nie myſlił woyny tey wznieść z vpórnośći [!]/ A zwłaſzczá z Chrześćiány iákimi tákimi/ Ktorzy mię pobudzili krzywdámi wielkimi. StryjKron 522.

W przen (1): Bo pátrzenie ná truny ich [świętych]/ myſl przerázi/ y pobudzi SkarŻyw 132.
4. Podnieść, wydźwignąć [kogo z czego] (1):
Szereg: »pobudzić i wydźwignąć« (1): Prętko on [Pan] pobudzi y s prochu żebracżká/ A z gnoiu wydźwignie ſnádnie nieboracżká. LubPs hh2v.
5. Zbudzić ze snu wielu [kogo (pl)] (4): gdy gi chcieli Gállikowie w nocy vleść/ gąſior zágągał/ pobudził lud/ ktorzy ſie pochwyćili/ Gálliki z gory zmiotáli BielKron 119v; SkarŻyw 208; [wszystkich nas tak rano pobudzono GorPeregr 25 [kopia z XVII w.]; ſługi ſwe pobudził/ áby ſie co wſkok gotowáli HistFort K5v].

pobudzić na co (1): wnocy śioſtrá iedná ſpiąc/ głos vſłyſzy: wſtań prętko/ idz do ſtárſzey/ áby wſtáłá á śioſtry ná ſłuſzbę Bożą pobudziłá. SkarŻyw 193.

Zwrot: »ze snu pobudzić« (1): Rácżże [...] lud wſzyſtek ze ſnu pobudźić ArtKanc K13.

Synonimy: 1. poborzyć, pociągnąć, podburzyć, podszczuć, poduszczyć, podżec, przyłudzić, przymilić, przywabić, wzruszyć, zapalić; 3. rozgniewać, wzbudzić, wzruszyć; 4. podnieść, wydźwignąć.

Formacje współrdzenne cf BUDZIĆ.

Cf POBUDZENIE, POBUDZONY

TG, ZCh