[zaloguj się]

ROZUMIEĆ (4664) vb impf

rozumieć (4662), rozmieć [w tekście wierszowanym] (2), [roźmieć]; rozmieć MWilkHist C3; rozumieć : rozmieć WitosłLut (1:1; A3v).

o jasne, w e wahania.

Fleksja
inf rozumieć
indicativus
praes
sg pl
1 rozumiém, rozumim rozumiémy
2 rozumiész rozumiécie
3 rozumié, rozumi rozumieją
praet
sg pl
1 m rozumiåłem, -m, -em rozumiåł m pers rozumielismy, -smy rozumieli, -chmy rozumieli, -m rozumieli
f rozumiałam, -m rozumiała m an
2 m rozumiåłeś, -ś, -eś rozumiåł m pers rozumieliście, -ście rozumieli
3 m rozumiåł m pers rozumieli
f rozumiała m an
n rozumiało subst rozumiały
fut
sg pl
1 m będę rozumiåł m pers rozumieć będziemy, będziem rozumieć, będziemy rozumieć, będziem rozumieli
2 m będziesz rozumiåł, rozumieć będziesz m pers będziecie rozumieć, rozumieć będziecie
3 m będzie rozumiåł, rozumieć będzie, będzie rozumieć m pers będą rozumieć, rozumieć będą, będą rozumieli
imperativus
sg pl
1 rozumiéjmy
2 rozumiéj rozumiéjcie
3 niechåj, niechże rozumié niechåj, niech rozumieją
conditionalis
sg pl
1 m bych rozumiåł, rozumiåłbym, bym rozumiåł m pers bysmy rozumieli, bychmy rozumieli
2 m byś rozumiåł, by rozumiåł m pers byście rozumieli
f byś rozumiała m an
3 m by rozumiåł m pers by rozumieli
f by rozumiała m an
n by rozumiało subst by rozumiały
con praet
sg pl
1 m m pers bychmy byli rozumieli
3 m by był rozumiåł m pers by byli rozumieli
n by było rozumiało subst
impersonalis
ma, może, musi być rozumiåno
praes bywå rozumiåno
praet rozumiåno, bywało rozumiåno
fut będzie się rozumiało, będzie rozumiåno
con by rozumiåno, by się rozumiało
participia
part praes act rozumiejąc, rozumiejąć
part praet act rozumiåwszy

inf rozumieć (1035); -eć (59), -éć (31), -(e)ć (945); -eć OpecŻyw (2), ForCnR, KochDz, KochWr (2), OrzJan (17); -éć GrzepGeom (5), KochPs (2), KochFr; -eć : -éć MurzHist (2:4), MurzNT (3:3), BiałKat (10:12), Oczko (2:2), SarnStat (17:1), GosłCast (2:1).praes 1 sg rozumiém (394), rozumim (3); -ém : -im RejKup (9:3); ~ -ém (29), -em (11), -ęm (3), -(e)m (351); -ém KochDz, PudłFr (3), KochWr (5), GórnTroas, KochPij, KochAp, KochFragJan, SarnStat, GosłCast (4); -em BiałKat (3), KochCzJan (2), JanNKar (2); -ém : -em OrzQuin (2:2), OrzJan (9:1); -ęm : -em : -(e)m MurzHist (2:1), BiałKaz (1::1).2 sg rozumiész (275); -ész (23), -esz (6), -(e)sz (246); -ész OpecŻyw, OrzQuin, GrzepGeom, Strum (2), KochPs, KochSob, PudłFr, KochWr, OrzJan (6), GosłCast (2); -esz MurzOrt; -ész : -esz MurzHist (1:1), BiałKat (3:1), KochPieś (1:1), ZawJeft (1:2).3 sg rozumié (468), rozumi (1); -é : -i CzahTr (2:1); ~ -é (26), -(e) (442).1 pl rozumiémy (135); -émy (13), -ęmy (2) MurzHist, MurzNT, -emy (1) KochFrag, -(e)my (119).2 pl rozumiécie (68); -écie (9), -ecie (3), -(e)cie (56); -écie ZawJeft, OrzJan (5); -écie : -ecie MurzNT (3:3).3 pl rozumieją (380).praet 1 sg m rozumiåłem, -m, -em rozumiåł (39). f rozumiałam, -m rozumiała (2).2 sg m rozumiåłeś, -ś, -eś rozumiåł (10).3 sg m rozumiåł (255). f rozumiała (16). n rozumiało (4).1 pl m pers rozumielismy, -smy rozumieli (14), -chmy rozumieli (1) RejZwierc, -m rozumieli (1) MurzNT; ~ -smy (11), -śmy (1) SkarŻyw, -(s)my (2).2 pl m pers rozumieliście, -ście rozumieli (4).3 pl m pers rozumieli (198). subst rozumiały (1).fut 1 sg m będę rozumiåł (7).2 sg m będziesz rozumiåł (13), rozumieć będziesz (5); będziesz rozumiåł KrowObr (2), GórnDworz, GrzepGeom (3), RejPos (4), Strum, ReszPrz; rozumieć będziesz RejKup, RejZwierc, SkarŻyw, LatHar; będziesz rozumiåł : rozumieć będziesz OrzJan (1:1).3 sg m będzie rozumiåł (22), rozumieć będzie (10), będzie rozumieć (1); będzie rozumiåł LibLeg, KromRozm II, KrowObr, RejPos (2), RejZwierc, ModrzBaz (3), ActReg (2), CzahTr, ZbylPrzyg; rozumieć będzie BielKron, CzechEp (4), OrzJan (3); będzie rozumiåł : rozumieć będzie : będzie rozumieć GórnDworz (5::1), SarnStat (5:1).1 pl m pers rozumieć będziemy (5), będziem rozumieć (5), będziemy rozumieć (3), będziem rozumieli (1); rozumieć będziemy BibRadz, RejPos, RejZwierc, CzechRozm; będziem rozumieć UstPraw, BielKron, GórnDworz; rozumieć będziemy : będziem rozumieć : będziemy rozumieć : będziem rozumieli ModrzBaz (1:2), SarnStat (1:2::1).2 pl m pers będziecie rozumieć (4) LibLeg, RejPos, Phil, PowodPr, rozumieć będziecie (2) BibRadz, WujNT.3 pl m pers będą rozumieć (11), rozumieć będą (6), będą rozumieli (6); będą rozumieć LibLeg, RejPs, LubPs, BibRadz; będą rozumieli SkarŻyw, ActReg; rozumieć będą OrzList, GórnDworz, KuczbKat (2), NiemObr; będą rozumieć : będą rozumieli : rozumieć będą RejPos (1::2), ModrzBaz (3:1), SarnStat (3:3).imp 2 sg rozumiéj (406); -éj (40), -ej (4), -(e)j (362); -éj : -ej BiałKat (17:4).3 sg niechåj, niechże rozumié (23); -é (1), -(e) (22).1 pl rozumiéjmy (19); -éjmy (2), -ejmy (1), -(e)jmy (16); -éjmy : -ejmy MurzNT (2:1).2 pl rozumiéjcie (33); -éjcie (5), -ejcie (1), -(e)jcie (27); -éjcie : -ejcie MurzHist (2:1); ~ -éjcié [!] (1) MurzNT; ~ -éjciéż (2).3 pl niechåj, niech rozumieją (5).con 1 sg m bych rozumiåł (16), rozumiåłbym, bym rozumiåł (12); bych MetrKor, WróbŻołt, RejPs (4), RejKup, RejWiz, Mącz, BiałKat, RejZwierc, CzechRozm, SkarŻyw, WujNT, SkarKazSej; bym GroicPorz (2), OrzRozm, ModrzBaz (2), ModrzBazBud, CzechEp, ActReg, LatHar, JanNKar; bych : bym GórnDworz (1:1).2 sg m byś rozumiåł (47), by rozumiåł (7); byś : by RejKup (1:1), KromRozm I (1:1), KrowObr (1:2), Strum (8:3). f byś rozumiała (1).3 sg m by rozumiåł (141). f by rozumiała (4). n by rozumiało (3).1 pl m pers bysmy rozumieli (33), bychmy rozumieli (14); bysmy MurzNT, Diar (3), SeklPieś, Leop, GrzegRóżn, LeovPrzep, GórnDworz, BiałKat (2), KuczbKat (6), RejPosWstaw, CzechRozm (2), SkarŻyw, ReszPrz, OrzJan (2), WujNT (4), SarnStat (2); bychmy LibLeg, RejPs, BibRadz, RejAp, RejPosWiecz3, GrzegŚm, RejZwierc, WujJud; bysmy : bychmy RejPos (1:5), ModrzBaz (2:1); ~ -smy (29), -śmy (1) SeklPieś, -(s)my (3).2 pl m pers byście rozumieli (12).3 pl m pers by rozumieli (86). subst by rozumiały (4).con praet 3 sg m by był rozumiåł (8). n by było rozumiało (1).1 pl m pers bychmy byli rozumieli (2).3 pl m pers by byli rozumieli (3).impers ma, może, musi być rozumiåno (25).praes bywå rozumiåno (1) SarnStat.praet rozumiåno (19), bywało rozumiåno (1) RejPos; -åno (18), -(a)no (2).fut będzie się rozumiało (1) SarnUzn, będzie rozumiåno (1) WujNT.con by rozumiåno (8), by się rozumiało (2) RejWiz, RejPos; -åno (7), -ano (1).part praes act rozumiejąc (319), rozumiejąć (1); -ąc : -ąć CzechRozm (14:1).part praet act rozumiåwszy (1).

stp, Cn notuje, Linde XVI (trzynaście z niżej notowanych przykładów) XVIII w.

Znaczenia
1. Mieć określone zdanie o czymś, często na podstawie przeczytanego (usłyszanego) tekstu: sądzić, mniemać, uważać; domyślać się, przypuszczać, wnioskować; też (zwykle o Bogu): wiedzieć; intelligere HistAl, Vulg, Mącz, PolAnt, Modrz, JanStat, Cn; sentire Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz, Calag, JanStat, Cn; existimare Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz, Calep; scire Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz, JanStat; arbitrari Vulg, PolAnt, Calep, JanStat; sapere Vulg, PolAnt, Modrz; ducere Vulg, Modrz, JanStat; accipere Mącz, Modrz, Cn; reputare PolAnt, JanStat; statuere Mącz, Modrz; reri Modrz, Calep; credere Modrz, Vulg; censere, putare Modrz, JanStat; interpretare, percipere, subintelligere Mącz; aestimare, habere, iudicare, opinari, prae se ferre, videre Modrz; autumare Calep; noscere, praesumere JanStat (2938): RejJóz Dv; MurzNT 3v; RejWiz 174v; Leop Ps 130/2; BielKron 25 marg; Subintelligitur, Ma być rozumiano. Mącz 188a, 338b; GórnDworz O8v; RejPos 89v [2 r.], 112; Iednák Páweł S. nie mowi/ ſámą wiárą: iáko wy/ co chcećie więcey niż Páweł S. rozumieć. WujJud 96v; Strum F2v; CzechRozm 1v, 2v; SkarJedn 84; Calag 346b; CzechEp 415; Calep 88a, 389b, 911b; LatHar 130; A tomći bráćia obroćił ná ſię y ná Apollá/ dla was: ábyśćie ſię náuczyli z nas/ żeby ſię nád to co ieſt nápiſano/ ieden (marg) nád to co ieſt nápiſano nie rozumieć: áby ſię ieden. G. (–) zá drugim nie nádymał WujNT 1.Cor 4/6, Rom 12/3; Rozumieſz Ze tu mieſzkamy? (–) Kędyſz indźie mam rozumieć. CiekPotr 81; GosłCast 34.

rozumieć kogo, co [= przedmiot sądu] (145): PatKaz III 126v; BierRozm 5; RejPs 48; Leop Philipp 3/16; Ieſli ſię potrzebá przechwáláć/ będę ſię przechwalał z tego co ná moię krewkość należy. (marg) Vtrapienia ſwoie rozumie iáko [= to jest] więźienie/ bićie/ prágnienie/ nágoſći/ y ine rzecży. (–) BibRadz 2.Cor 11/30; á miłość/ iáko ią káżdy s proſtá rozumie/ żadną miárą tey nie przyſtoi/ ktora ma mężá GórnDworz Cc; RejPos 133, 262, 286; RejZwierc [283], [782]; Niewiem co to zá okupowánie rozumiećie/ ia o nim w Kośćiele Powſzechnym nic niewiem. WujJud 161v, 106v [2 r.]; NiemObr 85; PaprUp D2v; CYGANY zdawná ludźie dźiwnie rozumieią KlonWor 6.

~ Z orzekaniem o przedmiocie sądu:

co jaki (N) (1): ábowiem ia ináczey nierozumiem duſſe mey/ iedno náwſſem ku dziećinnem obyczáiom podobna. RejPs 198.

co jako co (N) (1): [Luter pisał] Rzym ten nieinacżey rozumyem iedno iáko Bábilon álbo Sodomá BielKron 195v.

co ku czemu [= że jest przydatne do czego] (2): Ten Porządek ia [...] wypiſałem krotko/ rozumieiąc go ku tym to Artykułom/ y ku zábieżeniu niemáłym błędom GroicPorz A4; PaprUp L4.

kogo, co kogo, co (4): I Paweł ś. to scandalum rozumiał samo telko, co by było przeciw nauce P. Chrystusowej. DiarDop 103; Pirwſze ſummy rozumiał połowicę pożytkow: ktorą áby káżdy raz oddał ModrzBaz 121v; y piſmo ś. y niektorzy Patreſowie rozumieią Bogá/ iedno ſámego oycá. CzechEp 274; obroći ſię/ ſług przed nim doſyć/ paniętá ſtoią/ łáncuſzno/ ſzátno/ y ták mnima że mu ſię to ſni. Ale iż tego długo było/ pomácał ſię też ſpili álbo nie/ ſpodźiewał ſię że go dyabeł gdźieś zánioſł y omamił/ iął ſię żegnáć/ chcąc one ſługi (ktore dyabły [może I] rozumiał) od śiebie odpędźić. WerGośc 245.

kogo, co jakie(go) (17): a thak mi thą prozbę poslow mazoweczkich slusna [lege: słuszną] rozumieyącz [...] ZapWar 1545 nr 2646; RejWiz 165; BielKron 200; á cnotliwego/ y mądrego tego ia chcę rozumieć/ ktory by godzien był/ być Krolem GórnDworz Gg4; RejPos 71; BiałKaz D; IZ was wſzyſtek ſwiát práwie rozumie ták mężne PaprPan Cc4; ModrzBaz 23v; SkarJedn 285; Oczko 6v; nieprzał ſie tego iſz białegłowy miał w komorce: ále nie tákie iákie bráćia rozumieli SkarŻyw 372; GostGosp 82; Phil E3; tám ná kóń włożémy Stráwné/ któré potrzebné w drógę rozumiémy. WyprPl Cv; LatHar 22; SarnStat 955; iżby do tego ſkárbu Rzeczypoſp: chowánia/ pewnego mieyſcá y wárownego było potrzebá/ tedy nie rozumiem ſnádnieyſzego nád Ráwſki/ Wárſzáwſki ábo Tykoćińſki zamek VotSzl D4v.

kogo jako kogo (3): Iż was ták ma rozumieć káżdy cżłowiek/ iáko ſłużebniki Páná Kryſtuſowe RejPos 234v, 235 [2 r.].

co na jakie (1): Ia nie na złe tego rozumiem ActReg 101.

kogo, co za kogo, za co, za jaki(e, -ego) (36): MurzHist P2v, R; Diar 29, 44; DiarDop 111 [2 r.]; GroicPorz h3v; RejAp 196v; iż ſie to trefia y prawdziwemu/ że go zá kłamcę ludzie rozumieią GórnDworz N6; y tákiego [pana] potrefi/ ktory ſzukáiąc tey ſławy/ áby go zá wymownego rozumiano/ wchodzi więcz z rzecżą ſwą w dziwne Lábirinthy/ ſłow nowych GórnDworz Ii6v, C3, G7, P2, T3v, Dd7, Gg5; RejPos 63v, 225v; RejZwierc 20, 80, 115; CzechRozm 153; Tych ſpráwy y wſzytek żywot gdyż zá godny/ żeby iy wſzytcy ludźie gánili/ rozumiemy/ czemuż [...] ModrzBaz 62v, 13, 74, 92; ModrzBazBud ¶6; Ibráim wſzyſtkich rzeczy doſtátek wielki/ rozumiał ſobie zá hánbę OrzJan 37, 11; WysKaz 3; SarnStat 86, 171, 653, 1022, 1070, 1182.

kogo kim, jakim (11): RejPs 201v; RejKup ſ6; MurzNT 48v; Abowiem kto thák nie będzie odżywion [...]/ iuż go właſnie może káżdy vmárłym rozumieć ieſzcże zá żywotá ſwego. RejAp 169; Dziwna rzecż cżłowieká Bogiem rozumieć. RejPos 16 marg, 3v, 7v; ModrzBaz 2; PaprUp L3v; znowu go pytał/ ieſliżby po Telluſie kogo drugiego nieſzcżęſliwſzym rozumiał? Phil M4; OrzJan 113.

kogo, co jak [w tym: jako, tak (36), inaczej (13), jednako (1), rozno (1)] (51): A iáko ia tę rzecż rozumiem/ Krotkim wam przykłádem powiem BierEz P2; RejPs 113v, 181, 186, 198; SeklKat M4v; MurzHist Q3v; MurzNT 238v marg; KromRozm III C7; Diar 75; Bo go [tj. szlachcica] rozno v ſiebye wſzyſcy rozumiemy. RejWiz 96v, A7; Leop Philipp 3/15; BibRadz Philipp 3/15; Nie ták náſzy rozumieią Krolá polſkiego OrzRozm D3; BielKron 195v; GrzegRóżn 33; Mącz 111a; To thák rozumiawſzy nie gárdzimy tymi ſłowy. SarnUzn E2; Wagę y miárę lékárſką iáko rozumieć SienLek T[tt]2; RejAp 87v; GórnDworz Rv; RejPos 63, 144v, 184v marg, 201, 228v; KuczbKat 365 marg; RejZwierc 8, 12, 196v; WujJudConf 141; CzechRozm 22, 56, 74, 85; SkarŻyw 457; CzechEp 96, 132; NiemObr 57; ReszList 145; Wſzyſtko to ia inaczey rozumiem GórnRozm H2v; PaprUp F2v, Iv, L3v; ActReg 32; OrzJan 68, 130; WujNT Philipp 3/15; CiekPotr 36; Dźiś nie pytáią iáko kto ná vrząd wchodźi [...]. Rozumiey go iáko chceſz: á on przećie Pánem KlonWor 16; [zá co był mian zá ſzalonego/ Iż śię śmiał záprzeć tego co wſzyſcy widźieli: Przeto go dźiwnie ſobie drudzy rozumieli. ProtJałm 18 (Linde)].~

rozumieć co (A) (zaimek) [= treść sądu] (451): BierEz Q2; PatKaz II 60; BierRozm 5; LibLeg 11/71, 141; RejJóz Dv; RejKup Ov; MurzHist E; MurzNT 18v; KromRozm III B5, Iv, N6v; GliczKsiąż H2, P7v; GroicPorz k, ee4, mm3v; KrowObr 81v; RejWiz 112v, 186v; Leop Philipp 3/15; RejZwierz 77; BibRadz Philipp 3/15, 16, 4/2; Moẃ iedno w imię Páńſkie śmiele/ [...] co rozumieſz OrzRozm Dv, E; BielKron 1v, 465v; KochSat B2v; Mącz 7a, 174c, 437a, b; LeovPrzep I2v; RejAp 101v; A ſnadź będzieſz w.m. coś ieſzcże więcey rozumiał/ niż tho czo vźrzyſz. GórnDworz M7v, F4, K2v, Rv, Hh5v; RejPos 69, 160, 234, 274v, 301v, 302; KuczbKat 85, 370, 410; RejZwierc [283], 56v, 84v [2 r.]; Co ie od tego zátrzyma/ nie mogę nic innego rozumieć/ iedno domowe niechući BielSpr 59v; WujJudConf 143, 244v; KochList nlb 3; RejPosWstaw [1434]; BudBib Iob 15/9; BudNT Rom 12/16; CzechRozm 195v, 201; PaprPan Z2v; ModrzBaz 29, 60v, 62v; SkarJedn 155, 315; KochOdpr Cv; Rozumiéyćiéż to/ wy co poſpolićie Ná bogá w ſwoich ſpráwách nie pomnićie KochPs 76; SkarŻyw [197], 595; CzechEp 11, 16, 355, 425; NiemObr 101; ReszPrz 20, 36, 93 [3 r.]; Każeſzli/ wierzyć będźiemy/ Aleć inſzé rozumiémy. KochSob 58; Ták ia mniemam/ iż ty toſz rozumieſz co y ia/ ále mi ſię przyznáć niechceſz. GórnRozm C; KochWr 41; ActReg 53; Phil H3; OrzJan 14, 23 [2 r.], 30, 37; LatHar 483 marg; Więc iedni to á drudzy owo rozumieią KołakSzczęśl A3; WujNT [405], Act 28/22, Philipp 2/2 [2 r.], 3/15, 16 (11); JanNKar F2v, F4, F4v; SarnStat 6, 111; PowodPr 61; SkarKaz 519a; VotSzl A4; CiekPotr 27; SkarKazSej 683b. Cf rozumieć o kim, o czym; Ze zdaniem dopełnieniowym, Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym; »co rozumiesz«.

rozumieć co (A) [= treść sądu: że to jest; w tym: co, nic jakiego (15)] (37): BielŻyw 103; RejPs 175; LibLeg 11/175; Diar 91; bo poseł powinien przestrzec wszytko, co by szkodliwego rozumiał. DiarDop 110, 108; Ná ſwyecye nye rozumyeli nic lepſſego/ yedno złosć á nyeſtátek. GliczKsiąż E2; KrowObr 123v; RejZwierz 100v; Iakob tedy gdy rozumiał cżás rodzenia owiec/ nákładł laſzcżek w potoki BielKron 15, 244, 466v; GrzegRóżn N3; Mącz 437b; bo ludzie widząc tákowe beſpiecżeńſtwo/ iáſną twarz/ y poſtępki ſzcżyre/ niemogą rozumieć nicz złego GórnDworz Cc4v, Cc2v; A czoż ieſzcże [...] w tym Boſtwie rozumieć trzy perſony/ [...] to ieſzcże trudnieyſzy węzeł. RejPos 148v, 113, 288, 304v, 333; Cielcá vlanego widźieli: około niego ſkakáli: á Boſtwo iákieś ſkryćie w nim rozumieli BiałKat 46, 46, 311, 348v; GrzegŚm 54; Bo ponieważ Bog ieſt Duch/ niemożemy w nim nic ćieleſnego rozumieć. KuczbKat 55; RejZwierc 138v; HistHel C3v; PaprUp A2; ActReg 55; Miecżá ni ſtrzał mię nie ſtrách á kiedy rozumiem Potrzebę: potykam ſię RybGęśli C2v; WujNT 139; SarnStat 36, 223, 287; áby kto nie rozumiał iákiey nierownośći boſtwá Páná náſzego z Oycem SkarKaz 608a; [HistAl 1510 24].

rozumieć jaką rzecz [= orzekanie o przedmiocie] cum inf [= przedmiot sądu] (1): ná którą rzecz my pámiętáiąc y będąc bárzo tego wdźięczni/ godną rzecz rozumieliſmy iemu z ſczérégo ſercá to oddáć SarnStat 995.

rozumieć jakie rzeczy (A) [= sposób orzekania: jak] [bibl. Philipp 3/19] (2): KrowObr C3; chwałá w zelżywośći ich/ ktorzy źiemſkie [tj. po ziemsku] rzecży rozumieią. Leop Philipp 3/19.

rozumieć czego [= treść sądu; zamiastrozumieć co”, składnia zależna odpotrzeba”] (1): A tu iuż dopiro Pan wykłádáć racży/ cżego było nędznemu ſwiátu przez [= za pośrednictwem] Duchá ſwiętego rozumieć potrzebá RejPos 129v.

rozumieć do czego (żywotne) [= przedmiot sądu] (1): BielKron 122v cf Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym.

rozumieć około czego [= przedmiot sądu] (3): GliczKsiąż M3v cf Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym.

~ Z orzekaniem o przedmiocie sądu:

około czego co (1): coby wzdy mianowicie około czasu złozęnia Seimu tego rozumieli ActReg 134.

około czego jak (1): że około théy ſpráwy może káżdy/ iáko chćiéć rozumiéć BiałKat 293v. ~

rozumieć z strony kogo [= przedmiot sądu] jak [= orzekanie o przedmiocie] (1): A [małżeństwo] porządne ieſt rzecżone/ gdy ieſt wola álbo zezwolenie oycá y mátki/ [...] y ſámey dźiewecżki. A z ſtrony młodźieńcá tákże [tj. tak samo] być ma rozumiano WerKaz 281.

rozumieć według (a. wedle) czego [= podstawa sądu] (3): wſzákże ile możem rozumieć według imion: Poſzli [Litwa] od Morzá gdźie dźiś Liwlánći BielKron 436v; GrzepGeom E4v; SkarŻyw 269.

rozumieć z kogo [= przedmiot sądu] (2): GliczKsiąż H2; BielSpr 71 cf Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym.

rozumieć z czego, z kogo [= z czyich słów, też czyich losów] [= podstawa sądu] (37): LibLeg 11/152; RejKup p8v; Toć ſą owoce Lutrowey náuki. Sktorych możeſz rozumyeć yeſli tám prawdá álbo duch ſwyęty/ czyli fáłſz y nyeprawdá KromRozm I D2, M; MurzNT 173v marg, 174 marg; KromRozm II g; GliczKsiąż H2; RejWiz 184; OrzList h2; BibRadz I 238d marg; Owo ták z ćiebie rozumiem/ że ty chceſz áżeby Krol we wſzytkich rzeczách dobrotliwym Krolem [...] był OrzRozm S2v; BielKron 124, 465v; Synechdochicos, compraehensive, Z yednego drugie rozumieyąc. Mącz 437b; RejAp 101v; GórnDworz Ll8; Ták iáko to ſnádnie káżdy rozumieć może z onego ſleponárodzonego RejPos 234, 3v, 49v, 112, 234, [308]v; KuczbKat 30, 270, 415; WujJud 137v; Wſzakże aby zonych wirſzow poſteritas cżego iakiego o W m nierozumiala KochList nlb 2; CzechRozm A6v, 83v; SkarŻyw 27, 174; CzechEp 410; CzechEpPOrz **2; WujNT 537, 810; GosłCast 11.

rozumieć czemu [= przedmiot sądu] (5): pánie ktory rozumieſz ſpráwam człowieká káżdego RejPs 163v. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym.

~Z orzekaniem o podmiocie: czemu jak (2): Ták moy miły bráćiſzku chciey rozumieć temu. RejWiz 36v; BielKron 118. ~

rozumieć czemu [= treść sądu] (128): ſámći ſie oſądźił/ cżemu W.M. lepiéy rozumiećz możecie. ForCnR Ev; BielKron [852]v; O ſwey właſney oſobie niktorzy niemáią [= mniemają]. [...] Opatrzeniu wſzem ſtanom zá to rozumieiąc. MycPrz I B4. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym; Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym.

rozumieć o kogo (1): ActReg 140 cf Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym.

rozumieć przez co [= podstawa sądu] (2): BielKron 158v; Nie rozumieyże tu przez wzminkę Ceſárſką iżby to tylko ſámá oſobá Ceſárſka ná tym zależáłá RejPos 252v.

rozumieć za co, za jakie [= orzekanie o przedmiocie (przedmiot eliptyczny)] (4): KołakCath A3v; ieſliby ſie w czym podmówiło/ Czytelnik báczny nie zá vmyślné rozumieć będźie. SarnStat 1305; Bądźćieſz przećię łáſkáwe vćieſzne ſąśiádki/ Druga zá żárt rozumiey [to, co napisałem]/ żártowneć to gadki. ZbylPrzyg B4v. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.

rozumieć za jaką (rzecz) [= orzekanie o przedmiocie] (8):

~ Z podaniem przedmiotu sądu:

cum inf (4): Wſzákżem rozumiał zá potrzebną/ poſłáć do was Epáphrodytá WujNT Philipp 2/25; rozumieliſmy zá przyſtoyną rzecz temu zábieżéć. SarnStat 1000, 909, 1087.

Ze zdaniem dopełnieniowym (4): Iaćiem koniecznie zá rzecz ſobie ſłuſzną rozumiał/ żem powinien był wiele czynić przećiw imieniowi Ieſuſá Názáreńſkiego WujNT Act 26/9; Máieſtat tedy Królewſki zá ſłuſzną rzecz rozumiał/ áby w tym pożytki poddánych ſwych opátrzył. SarnStat 509 [idem 705], 369, 705. ~

rozumieć o kim, o czym a. de aliqua re [= przedmiot sądu] (359): RejPs 22v, 61, 97, 198; O nabogoſławnieiſzei pannie Mariei matcze bożei/ vcżliwiem zawżdy rozvmiał SeklWyzn e4v; KromRozm II p3v; GliczKsiąż K3; KrowObr 228; RejWiz 107, 134; BibRadz I 336b marg, 1.Cor 4/6; BielKron [3322]v; GrzegRóżn Bv, L3; KwiatKsiąż E; RejAp 53v, 188; Ale ieſli te rzecży Dworzáninowi przypiſáne/ máią ſie ſcięgáć ku temu dobremu końcu/ o ktorym ia rozumiem: tedy [...] GórnDworz Ee2v; GrzepGeom E4v; RejPos 51, 64v, 69, 150v, 230 (9); RejPosWiecz2 95v; RejPosWiecz3 [97]; ták też o ſámey wierze [...]/ zwykło poſpolſtwo głupie rozumieć. KuczbKat 385, 65; WujJudConf 137v; BudBib Iob 14/21; gdzie [w Piśmie Św.] raz mowi iákoby o iednym/ choćiaż ich wiele znácży: á záś mowi iáko o wielu/ choćiaż o iednym rozumie. CzechRozm 17, A6v, 211 [2 r.]; ModrzBaz 20, 58, 68v, 86v, 100, 104v; SkarJedn 185; SkarŻyw 291; CzechEp 416; NiemObr 99; WerGośc 204; Może káżdy rozumieć w tey mierze o ſobie/ Więtſzą poććiwość cżynią ſzáćie/ niżli tobie. BielRozm 9; KochWr 23; GrabowSet O3v; LatHar 81; WujNT 267, 1.Tim 6/17; KlonWor 19; ZbylPrzyg A3v. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym, Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym; »da(wa)ć rozumieć«, »dobrze rozumieć«, »źle rozumieć«.

~ Z orzekaniem o przedmiocie:

o kim, o czym co (zaimek) (128): rumianoſć licza po pocżęciu: ieſt znamię napewnieyſze pocżęcia ſyna/ [...] Zaſię wſzytko przeciwnie tym znakom przerzecżonem o dziewcze rozumieć maſz. FalZioł V 15; RejPs 100v; SeklWyzn g4v; RejKup k4, r4v; MurzHist V v; KromRozm II c3v, ſ4v; KromRozm III G2v; Diar 38, 69; Co o ſobye rozumieſz/ to o drugim mnimay BielKom C4v; RejWiz A4v; RejZwierz 91; BibRadz II 95d marg; GrzegRóżn kt; OrzQuin B2v; RejAp 11v, 68, 124, 165, 188v; GórnDworz L3, Mv, M4v, N3; RejPos [36], 39v, 81, 82, 106v (17); [Koryntianie] nic inſzego o nim [sakramencie chleba i wina] nie rozumieli/ iedno iáko o inſzym chlebie RejPosWiecz3 [97]; GrzegŚm A3; RejZwierc 168v, 174; BielSpr 61; ś. Auguſtin co o Obráziech rozumie. WujJud 52 marg, 41 marg, 117v; BiałKaz C4; BudNT przedm bv, b3, b3v, b7; CzechRozm A4, A5v, 16v, 21, 30 (13); PaprPan Hh2v; Bo [...] niedbać o to co kto o niem rozumie/ nietylko ieſt chłubliwego rzecż/ ále y roſpuſtnego. ModrzBaz 59, 1v, 27, 46, 62v, 77v, 87v, 140; SkarJedn 307 marg; ácż trudnom o tobie co złego rozumieć mogłá: iednák [...] obawiáłám ſię pokuſy iákiey. SkarŻyw 460; StryjKron 120; CzechEp 137, 187, 210, 303, 342, 343, 399; Wſzákże nie o wſzytkich tego rozumiem/ znáyduią ſię podobno niektorzy/ ktorzy y oycżyznę miłuią/ y [...] NiemObr 172, 37, 63, 73, 99, 100 [2 r.] (13); ReszPrz 33, 63, 96; A mnie ſámę ná ſercu miéy/ Tóż y o mnie ſam rozumiéy. KochSob 60; GórnRozm K4v; KochWr 20, 26, 40; zaden cnotliwi niokiem zlego nic nierozumie PaprUp K4v, H2; ActReg 14, 85, 139; Phil R4; LatHar 77 marg, 126, 248 marg, 287 marg, 649, Aaa6v; WujNT 67; SarnStat 182; KmitaSpit C3; CzahTr G3, Iv; GosłCast 72.

o kim jako o kim [= że jest kim] (10): iáko owas mam inák rozumieć/ iedno iako o Wilkach w trzodzie Owiec. KrowObr 20, 3, 16; Nie rozumieyże o ſłużebnicy ſwey iáko o niewieſćie niepobożney BibRadz 1.Reg 1/16, 1.Cor 4/1; RejPos 3, 88v; RejPosRozpr c3; CzechRozm 227; TAk niechay człowiek (marg) káżdy. (–) o nas rozumie iáko o ſługách Chriſtuſowych WujNT 1.Cor 4/1.

o kim, o czym jak [= że jest jaki] (3): Láńcuſzek też áby był ná tobye/ Day z doſtátkiem rozumieć o ſobie BielKom F4v; ále niewiem cżemu ták podle rozumiemy o ſwym ięzyku GórnDworz F8, H2v.

o kim, o czym jak [= zastępuje orzekanie; w tym: jako, tak (72), także (takież) ‘tak samo’ (26), inaczej (19), roznie (rozno) (4), jednako (3), tymże obyczajem a. sposobemtak samo’ (3), rozmaicie (1), zgodnie (1)] (129): BierEz E4v; MetrKor 40/823; Ieſtli czo oſtanie złotich mniey niż dzielnik tedy ie obroć na groſze [...]/ takież rozumiey o grzywnach o wagach y o inſzych mierzech KłosAlg E4v; RejPs 25, 198; SeklWyzn c3, d4, f2, f2v [2 r.]; SeklKat H2 [2 r.], Y2v; O ćyele bożym/ ináczey rozumyeyą Luter/ Melanchton/ Brencius/ ináczey Caluinus/ Zwinglius/ Oecolámpádius. KromRozm I G2v, A2, B; KromRozm II r3v, ſ2v; KromRozm III D6 [2 r.]; Quintilianus [...] tym ſpoſobem o tem rozumyał yako też y my. GliczKsiąż Kv, N2; GroicPorz hh3v; KrowObr 3, 14 [2 r.], 16, 192; Gdyż rozni o tym roznie záwżdy rozumieli/ Coby práwym ſláchectwem właſnie názwáć mieli. RejWiz 96v, 19v; RejFig Bb6; [gabis] Ieſt niektory kámień koſztowny/ o ktorym rozmaićie rozumieią. BibRadz I 283d marg; Tymże obycżáiem rozumieycie o mieſcie náſzym BielKron 108v, 209, 309v; KochSat B; Mącz 405a, 412b; OrzQuin T3v; SarnUzn E7; SienLek 148; RejAp 17, 181; á iákowego iednego widzą/ ták o drugim rozumieią. GórnDworz Mv, F2, I4, Ee8v; GrzepGeom E4; RejPos 31v, 32, 44v, 88, 88v [3 r.] (16); RejPosWiecz3 96; że wolno o téy ſpráwie rozumiéć káżdemu/ iáko ktho chce BiałKat 293v, 16, 56, 315v, 316, 318v, 321; GrzegŚm 55; KuczbKat 150; RejZwierc a5, 9, 11v, 57, 85v; BielSpr 33, 35v; WujJud 55v, 62, 164v, 172v, 174; WujJudConf 22, 251; RejPosRozpr b3 marg; RejPosWstaw [413]; BudNT przedm b5v, d3v; CzechRozm 7v, 74v, 80v, 132v, 184v (8); o niey [majętności kupców] rozumiano/ iáko [tj. tak samo jak] o grunćiech ábo rolách kmiecych ModrzBaz 122v, 1v, 66v; ModrzBazBud ¶6; SkarJedn 350; SkarŻyw 92; NiemObr 105; Gdźie tedy náukę táką vyźrzyćie/ o ktorey wſzędźie zgodnie káżda nácya po wſzyſtkim świećie rozumiáłá y rozumie/ y iednáko o niey trzymáłá y trzyma/ tám [...] ReszPrz 28; iż nic nátym choćia ták/ choć owák będźieſz rozumiał/ de Transſubſtantiatione ReszPrz 58, 16, 21, 54, 94 [2 r.]; ActReg 14, 39, 78; Phil E2, K; LatHar 510; WujNT 331 [2 r.]; SarnStat 74, 399, 709; CiekPotr 7; PaxLiz C2v; SkarKazSej 684b.

[o kim, o czym gdzie (że jest, gdzie): [Tatar dworzanin polskiego króla, pojmany przez wrogów] wiechawſzy w puſzcżą/ kiedy rozumiał o ſwych iuż bliſko/ dał znáć ięzykiem POlſkim [...] PaprGniazdo 1061 (Linde); Biſkup gniewliwy poſłał żołnierze ná klaſztor S. Sálwiuſa/ gdzie rozumiał o bytnośći S. Iana żeby go zábili. SkarŻyw 649 (Linde).]

o czym inf (1): O fortunie rozumieli żadney mocy w ludziech nie mieć. BielKron 338v. ~

(mało itp.) rozumieć (a. nic nie rozumieć) o kim, o czym [= mieć wiedzę na jakiś temat] (28): Ludzye ſwiátá thego nic práwie o Pánu bogu nie rozumieyą. LubPs Dv marg; GroicPorz mm3v [2 r.]; Rácż mie tego náucżyć/ co ieſt ſłuſzna drogá. Iáko ſie mam záchowáć w ſwoiey powinnośći [...]. A zwłaſzcżá iż powiedaſz/ iż o tym rozumieſz RejWiz 186, 36v, 107, 186; Vcżą ſie by o cnocie/ rozumieć vmieli. RejZwierz 31; BielKron 235; Mącz 85c; My tedy co o Wierze máło rozumiemy/ Nie brodźmy tám z kąd potym wybrnąć nie możemy. Prot C2v; A chczeſli ieſzcże o tym ſzyrzey rozumieć/ przecżći ſobie Ewányelią wyſzſzey nápiſáną o śmierći Ianá s. RejPos Ooo3v, 15v, 46v, 66v, 204, 206v (11); RejZwierc a5, 8, 9, 138; BiałKaz B4v; CzechRozm 185v; NiemObr 147.

rozumieć po kim [= przedmiot sądu] (5): MurzHist F4v; GliczKsiąż 6v; BielKron 48 cf Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym.

~ rozumieć po kim cum inf [= treść sądu] (2): á ieſliby (iáko to Ceſarz rozumie po nich być) w cżym Luteryani niepoſłuſzni byli/ [...] tedy [...] BielKron 223v, 464. ~

rozumieć po kim, po czym [= podstawa sądu] (7): RejJóz K8; Rozumieycie po ſobie/ co wam/ to i iemu. KochSat B3; Słyſząc tho ow kthory przegrał/ y rozumieiąc po ſmiechu/ iż krol wie o wſzytkim/ bárzo ſie ſromáć muſiał GórnDworz T5v; BielSpr 34v; PaprPan A2v, F4v; Ile mogę rozumieć po twoiey oſobie/ Więcey mu ty pánuieſz/ niż kiedy on tobie. BielSjem 10.

rozumieć w kim, w czym [= przedmiot sądu] (4): Euodyey proſzę/ y Syntychi żądam/ áby iednoſtháynie [tj. niezmiennie] rozumieli w Pánie. Leop Philipp 4/2.

~ Z orzekaniem o przedmiocie:

w czym co (2): Czos ty to inſzego grodzyſz A mnie ſnadź w pole wywodzyſz Czos w tym inſzego rozumieſz RejJóz D3v; RejWiz 133.

w czym jak (1): A tedyć więc dobrze powiem/ Iák ia w tey rzecży rozumiem. BierEz G2v. ~

rozumieć jak [= treść sądu; w tym: jako, tak (81), inaczej (inak) (28), także (takież) ‘tak samo’ (6), (nie)jednako (3), opak (1), tymże obyczajemtak samo’ (1)] (120): FalZioł V 9v, 30 [2 r.]; RejPs 198; SeklWyzn c2; LibLeg 11/174; SeklKat M2v; A gdy tak rozumieċz będżieſs Wiele tú kłopota z będżieſs RejKup ſ5v, aa3v; Tedyſmy ſámi ináczey rozumyeli/ niżliſmy was vczyli? KromRozm I E3, I2, K4v [2 r.], M; KromRozm II p2, v, v4; KromRozm III G3v, H3v, M6v; DiarDop 101; GliczKsiąż Hv, M4; LubPs G4; GroicPorz y4; KrowObr 20, 42; Gdyż tego wiele przed tym ná ſwiecie bywáło/ Acż y dziś máło nie ták/ by ſie rozumiáło. RejWiz 143; Sędzya [...] niema dopuſćić ſporow/ iedno ſkázáć iáko rozumie. UstPraw C, D4; RejZwierz 88v; OrzRozm D, E4v, S3; BielKron 199, 230; GrzegRóżn H3; Perverse interpretaris, Opák rozumiéſz/ ſądźiſz. Mącz 172d, 7a [2 r.], 107c, 281b; RejAp 3v, 75, 80, 131; GórnDworz B4, E4, G2v, G7v, H3 (9); Nie rozumieyże tego/ [...] áby oni [święci] mieli ſzáfowáć tákiemi dobrodzyeyſtwy Páńſkiemi/ ták iáko pirwey bywáło rozumiano. RejPos 183v, 150v, 156, 210, 288v; RejPosWiecz2 95v; BiałKat 91, 153v; KuczbKat 185, 220, 290; RejZwierc a2v, 188 [2 r.], 199v; BielSpr 28v; WujJud 118v, 141, 210v, 253; Ile nas ieſt doſkonáłych też y iednáko wſzyſcy rozumiemy. WujJudConf 141; RejPosWstaw [413] [2 r.]; HistHel C3; Strum G3v; CzechRozm 38v, 53v, 60, 62, 111 (11); Ktorzi ták rozumiećie/ idźćie ná tę ſtronę: á ktorzi nie ták ná onę. ModrzBaz 28v, 65, 66, 72, 129; CzechEp 218; ReszPrz 83; ReszList 190; PudłFr 64; GórnRozm G; ActReg 132; Calep 119a; OrzJan 58, 78; LatHar 395; WujNT 329, 374; WysKaz )?(3v; JanNKar A2v, A4; iż gdy znich [braci] vmrze który/ tedy oni drudzy iuż nie w dożywoćia ſucceduią/ tylko w ſummę [...]: á ieſli niemáſz ſummy na tákim imieniu/ tedy tákże [tj. tak samo] ma bydź rozumiano. SarnStat 86, 1002 [2 r.], 1159, 1175; CiekPotr 48; GosłCast 3; SkarKazSej 691a; KlonWor ded **3. Cf też rozumieć jak [= orzekanie o przedmiocie] w: rozumieć kogo, co; około czego; z strony kogo; czemu; o kim, o czym; w kim, w czym; Ze zdaniem dopełnieniowym; Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym.

cum inf [= sądzić, że należy] (2): A theżći nye potrzebá dzyatek młodych záraz rozumyeć náuk vcżyć GliczKsiąż I8; W tym obmyślawániu ták rozumieli/ zátrzymáć go [króla] wſzyſtkimi ſkárby ſwoimi OrzJan 50.

cum inf [= sąd podmiotu o sobie] (4):A kſiążę iego [świata, tj. czart] z wielką rádoſcią á z wielką ochotą potwirdza to nád nimi/ rozumieiąc ſobie niemáłe żniwo vmnożyć s tego/ do gumná ſwoiego. RejPos 334; WujJudConf 198v; y ſam náwet Król Włádyſław nigdyby był nie rozumiał/ podniéść ią [wojnę] przećiw niemu [Turkowi] OrzJan 119; SarnStat 956.

cum A cum inf (233): Ale cobym rozumiał przynależeć ku pożytkowi mieyſkiemu/ kthemu ſye záwżdy ſtáránim moim [...] przykłonić chcę. GroicPorz g2v; wſzákże my áby nas káżdy rozumiał nieſkwápiáć ſie ná żadną rzecż/ dáliſmy im ná rozmyſł do 15. dni BielKron 208v, 55, 122v, 203, 383v, 462; Quae tua interesse existimem, Które ku twemu pożytkowi należeć będę rozumiał. Mącz 430b, 430a; RejPos 225; ku ktorey bronie rozumieſz nieprzyiaćielá przyciągnąć/ tám przednieyſze rycerſtwo ſadź BielSpr 8, 64v; ActReg 136; SarnStat 989, 999.

~ cum A cum infbyć” (218): GlabGad M; Syem pogranyczni rozvmye bicz yego Kro.m. potrzebni LibLeg 11/186, 7/37; RejPs 83v, 100v; SeklWyzn Dv; MurzHist I, K2v; KromRozm II b, m3; Diar 66, 68; yáko zás ſámiſz rozumyemy być rzecż ſzkodliwą rychło á młodo ſie ożenić. GliczKsiąż P2v, B5v, Fv, G7, I7, Nv; LubPs Z3v; GroicPorz aa3v, cc, ii2v; KrowObr 39v; Leop 2.Reg 11/16, Iudith 6/5, 1.Cor 7/36, Hebr 10/29; UstPraw K3v; BibRadz *2v, II 95d marg; że czáſem piſzemy to/ co ku dobremu Rzeczypoſpolitey náſzey drugdy być rozumiemy OrzRozm P4v; Dał Pan Bog tego krolá ná ſwiecie wſzem przed ocży/ áby ſie im przykłádnie ſpráwowáli/ nic wiecżnego áni trwáłego áni vſtáwicżnego ná ſwiecie być rozumieli BielKron 127, 101v, 171v, 178v, 196v, 198 (20); GrzegRóżn H2v; ocżym on autor piſać rozumiał ſobie za poććżiwą rzecż być. KwiatKsiąż P4, C3v; SarnUzn E8; á przegrawáiącż niechay [...] nie drapie kart/ koſthek nie zárzuca: bo ſtąd ludzie ſkąpego/ á mizernego thákiego być rozumieią. GórnDworz M4, D3, G3v, K2, K8v, Z8 (9); GrzepGeom G4v; RejPos 23, 43v, 69v, 76, 133 (17); áby go [Chrystusa] ónym iedynym Bogiem Iehową być wedle Boſtwá rozumiano BiałKat d2; które przeklęctwo nie tylo ná ćiáło/ ále y ná duſzę byc rozumiéy. BiałKat 58v, 46, 86, 183v; GrzegŚm A3, 49; KuczbKat 290; RejZwierc 126v; Rozumieią też [Turcy] Lud Nátoliyſki/ to ieſt z máłey Azyey być ſłáby BielSpr 60, 44, 60; WujJud 51, 172; GRzech thedy być rozumiemy/ przirodzoną właſną ſkázę y zepſowánie wſzyſtkiego cżłowieká WujJudConf 63, 137, 161v, 167, 204v; RejPosWstaw [212]; BiałKaz C4v [2 r.], E3, I3v; BudNT przedm a2v, a5, Hebr 11/8; CzechRozm A4v, 2, 18v, 49, 164 (8); á przetoż onego ktorego miedzy wſzytkiemi namędrſzego á nayſpráwiedliwſzego być rozumieli [...]/ tego Pánem wſzytkiey źiemie obieráli ModrzBaz 15v, 4, 13v, 17, 20, 20v (36); SkarJedn 239, 289; Oczko 11; SkarŻyw 28, 35, 93, 567; Abowiem nie záraz rozumieć mamy od Bożego máieſtatu to być pozwolono/ co nam ludźie obiecuią. CzechEp 132, 115, 203, 247, 258, 279, 372; NiemObr 32; KochMRot B3v; ReszPrz 85, 104; ReszList 180; GórnRozm A3; ActReg 8, 16, 46, 69, 136, 137; poniewaſz zá ich ſmiercią inſzy rozumieli ſwe zdrowie być záchowáne. Phil R2, F2, I3; OrzJan 26, 47, 74, 75, 118 [2 r.]; LatHar 25, 105 marg; Stądże pogáńſcy Mędrcowie Bogá rozumieli być Primum mouens, á quo omnia mouentia mouentur. KołakSzczęśl A2, A3v, C3v; WujNT 471, 1.Tim 6/1, Hebr 10/29, 11/11, 2.Petr 3/15; JanNKar D2v; wſzákże gdy kto będźie rozumiał śiebie bydź vkrzywdzonym/ wolno mu będźie áppellowáć do nas. SarnStat 742, 50, 117, 195 [2 r.], 328, 474 (14); WitosłLut A6; KmitaSpit C3; PowodPr 7; SkarKaz 386b; CiekPotr 39; [Myszlylem yszeby tho dzyecząthko szadnem obyczayem nyebyloby karmyono/ Bo wyem nyeszemnye roszmyeyą począthego bycz HistAl 1510 44]. ~

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikami: tak (196), temu (123), to (111), tak to (25), o tym (6), tak o tym (3), tak temu (1), za to (1), w tym (1); że, (928), żeby, (e)by, by, abyże jakoby’ (195), zaimek pytajny (195), jakoby (15), jeśli, liczy’ (11), aby (2), jakoże’ (2), byże’ (1), jakobyże’ (1)] (1397): MetrKor 31/620v; BierEz C2; OpecŻyw 41v, 46v, [57]; PatKaz II 61v; PatKaz III 92v, 117v, 122v; Gdyby ktorą białą głowę vcżarowano [...] á iżby rozumiała że by była dziewka á iżeby panienſtwo miała ſtracić, tedy ſie w tey wrotycży niechay vmyie FalZioł I 148c, I 136d, V 26; BielŻyw 72, 143; KłosAlg Fv; WróbŻołt H8v, 76/11; Bo rozvmie krol yego m. yz kyedi bedzie to postanowienie tedi bedzie przyasn miedzi pddanimy V.C.m. y Krola yego m. LibLeg 11/33; thego porzathkv zloczinſthwa nyerozvmyemi czo za prziczina yeſth. LibLeg 11/141, 9/49v, 10/61v, 67, 115 [2 r.], 150 (23); Y wtę nádzieię duſſe náſſe oczekawáią páná vſtáwicznie rozumieiąc temu iż on y wſpomożenie y obroná náſſá ieſt. RejPs 48v, 33, 46, 46v, 58, 67 (18); ConPiotr 34; SeklWyzn D, d3v, Fv; SeklKat F2, G2, H2, O4, Rv (10); RejRozm 401; Nierozumim pany mila Aby to rzecz ſlużna byla. Złe za dobre komu oddaċ RejKup d4v; To iż niezart iuż rozumiez RejKup e7v; Nierozumiem czo mam czyniċ Mam ly mowyċ albo mylczeċ. RejKup g2v, f2, h5, i5, N, m8 (13); HistAl Av, A2v, A6v, I8v; KromRozm I C, Cv, D2, I2; abychmy zbawienié naſze/ [...] zboiaźnią i drżenim ſprawowali/ boiąc śię abyſmy nieupadli gdy to rozumięmy że ſtoięmy MurzHist G4v; Gdy go téſz Gribaldus Doctor pytał/ co by o tem rozumiał/ gdźie byśię duſze ſkoro pośmierći obrácały. [...] MurzHist S4, A2, F4v, G2v, G4v, H3v (11); MurzNT 11, 31, 46, 51, Matth 15/17 (8); A ták áni o tym chćyey rozumyeć/ áby Ewányeliſtowye [...]/ tylko to co yeſt potrzebne ku náſſemu zbáwyenyu popiſáli KromRozm II fv, f, fv, l4, ſ2 [2 r.], ſ2v, x, xv; poidźmy do biſkupow y doktorow/ ktorzy nyedáliby ſye byli papyeżom kápturáć/ by byli rozumyeli iż zwirzchnoſć ich nye yeſt wedle bogá. KromRozm III O, C5v, C7, D4v, K7, L4v, M5v, M6v; LibMal 1554/186, 186v; Nie rozumiemy, przecz się to IchM księży nie podobało, co się wielom krajom chrześcijańskim upodobać musiało Diar 86, 27, 39, 45, 46, 47 (18); nie rozumiejcie tego WM, żebyśmy nie mieli rozumieć temu, że my nie winnie bawimy się kwoli WM DiarDop 119, 101 [2 r.], 103 [3 r.], 107, 111, 113, 114, 119; BielKom B6v; Abowyem nyechay nye rozumye ocyec z mátką [gdy urodzi im się dziecko] áby mu ſie woł álbo źrzebyę yákye w oborze vrodziło. GliczKsiąż C7; Wyęc co á yákoby wthem cżynić nye práwye rozumyem. GliczKsiąż O4v, B7v, Cv, D2, E5, G2 (35); rozumieymyſz themu/ żeć zwolennik nád miſtrzá być nie może. LubPs A5, A2, A5v, B5v, E4v, Xv (12); Są niektorzy co ták rozumieią/ áby then Mężoboycá miał być wolen od śmierći/ kthory [...] GroicPorz mm2, Bv, d4v, aa3, ll4v; KrowObr C2, 20v, 23v, 101v, 110v, 140v, 215; Iedno proſto rozumiey/ że [Bóg] ieſt/ był/ y będzye RejWiz 113v; Ale iż ty rozumieſz iuż co ieſt gorſzego/ A cżemuż ſie ſwowolnie pociągaſz do tego. RejWiz 134v, 38, 39v, 50, 54, 62v (51); Leop Hebr 11/3; OrzList bv, h2; Płácżeſz/ á to wiem pewnie/ nie rozumieſz cżemu RejFig Cc, Aa, Ee4; RejZwierz A2, A6, 41v, 58; Wáſzá Krolewſka Miłość [...] zá tho v ſiebie racżyſz rozumieć/ [...] żeś Wáſzá Krolewſka Miłość [...] od niego [Boga] ieſt Krolem [...] poſtáwion BibRadz *2, I 5a marg, 138c marg, 143c marg, 183d marg, 238d marg (12); OrzRozm A2v, F3v, S2v; bo ſie tego nápieráią cżego ſámi rozumieią iż nie damy BielKron 109; bez pochyby thákby cżłowiek poſpolity otim rozumiał iż przełożeni [...] iáwnych złośći [...] bronią BielKron 199; Wſzytcy ſie polękli y dziwowáli/ niemogąc rozumieć ſkąd mu tá nagła śmierć przyſzłá BielKron 356v, 30v, 71v, [852]v, 98, 105 (54); GrzegRóżn Bv, B3, B3v, B4v; KochSat B3v, B4; KwiatKsiąż E2v, E4, P4; Ioco ne an serio haec dicat nescio, Smiechemli álbo wprawdźie to mowi nie rozumiem. Mącz 174a; Non satis video quid tibi velis, [...] Nieowſzeki rozumiem cżegoby ty chciał. Mącz 494a, 188a, 216b, 245b [2 r.], 313a, 347b (11); OrzQuin H2, Yv; Prot A2, A3v; SarnUzn B6v, C7, D2v, E2, E8 (8); SienLek 44, Ttt3v, Vuu2v; LeovPrzep b2; nie rozumieymy ták/ áby ſie to tylko do tych ſiedmi koſciołow ſciągáć miáło. RejAp 6; A tu iuż rozumiey niemali ſie tu cżym vcieſzyć wierny/ á vſtráſzyć ſie niewierny przed ſtráchem Páná tego. RejAp 34; iáko tu rozumieć mamy co to ieſt chowáć ſłowá Páńſkie RejAp 39, 4, 4v [2 r.], 5, 6, 9 (78); Nierozumiem rzekł pan Koſtká/ cżemu W.m. w rzecży thák iáſney ſpor trzymaſz GórnDworz F7; iż ſie tu nieiáko Alexánder chłubi/ prágnąc tego cżego widział iż mu nie doſtawáło: [...] nie tego/ cżego rozumiał że iuż doſtał GórnDworz H, A2v, B5, C3v, C5, C5v (73); rozumieiąc iákoby dłuża tu byłá po obu dwu ſtronách ná dwu ná dwudźieſtu łokći [...] GrzepGeom I, A3v, L4 [2 r.], L4v, M4, N4 (13); HistRzym 115v, 120; ále chciał [Bóg] to mieć po nim [po człowieku]/ áby rozumiał co zle á co dobrze RejPos 83v; Tuć [gdy Bóg mówi o sobie w liczbie mnogiej] ſie też znácży iż tego nie ku Anyołom mowił/ boby ſie rozumiáło iżby nie był Bog wſzechmogący/ á iżby od kogo inſzego pomocy potrzebował RejPos 149v; ROzumiał themu ten wſzechmogący Pan/ iż rozmáithe obycżáie á rozlicżne modły iemu ná potym náſtáć miáły ná ſwiecie RejPos 186v; Gdyż temu rozumie ten chytry wąż/ iż tu w tym napewnieyſzy záwżdy obłow iego. RejPos 319v, 1v, 3v, 4v, 6, 6v [2 r.] (242); RejPosWiecz2 90v, 95v; RejPosWiecz3 [97]v, 99v; BiałKat 61, 66, 73v, 93v, 121 (12); KwiatOpis B3; GrzegŚm 15, 49, 59; HistLan E2v; ábyſmy rozumieli / iáko [= że] ſą niegodni Chrześćijáńſkiego przezwiſká ći/ ktorzy nieprzyiáźni wiodą KuczbKat 160; tedy łatwie rozumieć będą Chrześciánie/ z iáką pobożnośćią y z iáką pokorą ten Zakon od Bogá przyięty chowác máią. KuczbKat 265, 5, 10, 30, 55, 80 (42); ieſli co mowi/ to iuż z oną przewłoką/ z oną poſtáwą [...]/ áby thák rozumiano iż z rozmyſłem mowi. RejZwierc 53; ſzukam ieſzcże cżegoś/ á ſam nie rozumiem cżego. RejZwierc 66, A3v [2 r.], 9v [2 r.], 66, 97v, 105 (28); Ia nierozumiem ieſli to dobra poſługá/ dla ktorey iuż zlenieią náſzy Rycyrze BielSpr 43v, b4v, 13, 24, 31, 36 (13); KochMon 27; Bo ácż w Kredźie wierzymy Grzechow odpuſzcżenie/ y żywot wiecżny: wſzákże tego ták nierozumiemy/ żeby wſzyſćy [!] [...] żywot wiecżny otrzymáć mieli WujJud 203, 3v, 4v, 62v, 106v, 115v, 137v; A przetoż nie rozumie Apoſtoł/ áby tá Ceremonia byłá pożytecżna drugiemu ktoryby iey nie vżywał. WujJudConf 244, 29v, 31, 109v, 154v, 190v (9); RejPosRozpr cv; RejPosWstaw [212], [212]v, [413], [413]v, [1102]v; Rozumiem temu/ zkąd to uroſło BudBib cv, c, c2v, Is 57/1, 2.Mach 14/3; MycPrz I [D]v; Strum A2; WierKróc B2; BiałKaz Ev, G4v, H; Przeto niech nierozumie cżłowiek on/ żeby (miał) wziąć co v Páná. BudNT Iac 1/7, przedm b2v, b3v, k. Ii3v; y toć ſcżyrze wyznawam/ iż tego nie rozumiem/ ktorymby ſie to ſpoſobem ſtáło: że vſpráwiedliwieni ieſteſmy od BOgá przez Iezuſá Chriſtuſá. CzechRozm 216v; Boże tego vchoway/ áby ták kto rozumieć miał/ żeby w Bogu miáłá być iáka niepráwość CzechRozm 217, 12, 31v, 36, 54, 83v (29); (nagł) Krezus Krol Lidiyſki. (–) PAtrząc ná ſwoie ſkárby ták rozumiał temu/ Zeby żaden ná ſwiecie nie miał zdołáć iemu. PaprPan [Hh5]v, A2v, B3, F4v, M3, Yv, Bb3v, Gg; rozumiałbym/ że niewiele cżłowiekowi niedoſtawa do otrzymánia tego błogosłáwieńſtwá/ ktore [...] ModrzBaz 101v, 5v, 14v, 17, 18, 19v [2 r.] (41); SkarJedn 186, 256, 289, 290, 343; KochOdpr B2, B3, C3; Oczko 22 [2 r.]; Kto w boiáźni twéy żyć vmié/ ten/ co twóy gniéw ieſt/ rozumié. KochPs 137, 2, 94, 141; A gdy iuſz kilá lat przemieſzkáłá miedzy zakonniki/ á nic nie záraſtáłá/ áni głoſu mieniłá: rozumieli niektorzy áby byłá rzezańcem. SkarŻyw 183; Będą ludzie rozumieli żeby to zemnie poſzło. SkarŻyw [223]; Rozumiey w iákim ſmutku był Abráhám. SkarŻyw 283, A4, 13, 27 [2 r.], 46, 58 (58); StryjKron 707, 712, 772; CzechEp *3, *3v, 16, 32, 40 (18); NiemObr 5, 14, 15, 22, 36 (12); czyś ták rozumiał/ nieboże/ Ze czérnié inſzy owoc/ niż tarnki/ dáć może? KochFr 102, 128; KlonŻal D4; KochDz 104, 106; KochWz 140; ReszPrz 36, 83, 88, 95, 96; ReszList 191; WerGośc 203, 205, 256; WerKaz 279, 281; KochPieś 20; Bo ty z tym nadobnie vmiéſz/ A gdźie kogo tknąć rozumiéſz. KochSob 61; A ták Iurku rozumiéy/ żem z poznánia twégo Więcey content/ niż z funtu złotá Węgierſkiégo. PudłFr 34, 60, 77; GórnRozm B3, E2v, G2v, H2, K4 (8); KochWr 22, 24, 25, 35, 39; PaprUp Dv, G2; ZawJeft 6, 13, 34, 39, 42; P. Pekosławski [...] do P. Podkomorzego Rawskiego list pisał, ktory rozumiem ze w poslie ActReg 50, 4, 19, 28, 57, 58 (28); GostGosp 1; Rozumiał bowiem to ten mądry mąż iákową ieſt zárázą káżdey Rzecżypoſpolithey gnuſność y prożnowánie Phil S2, B4, G3, I, N2, Q4; GórnTroas 5, 53; RZECZ niezwykłą vſzóm wáſzym powiém: rozumiém temu/ że mię nie wſzyſcy rádźi ſłucháć będą KochPij C; GrabowSet F; KochAp 6; Lecz tylko że prágniemy/ Ale nierozumiemy/ Czego ſie trzymáć KochFrag 14; Y rozumiéćieſz wy/ áby w téy tákiey niewoli/ ieden ſam táki był Ibráim? OrzJan 37, 5, 7, 22, 24, 29 [3 r.] (40); LatHar 77 [2 r.], 109, 126, 245, 253, 379; Nie ták to rozumiey/ iáko dziśieyſzy odſzczepieńcy/ Zeby wierni nie mieli w ſobie żadney właſney ſpráwiedliwośći WujNT 580, 51, Matth 15/17, 16/11, 23, Mar 7/18 (30); JanNKar D, D4; LAN POLSKI, ták rozumiém, że iest ieden pomiar co y Fráncuſkiégo. SarnStat 283; ieſli ſie [intercyzy] niezgadzáią/ tedy powodowa ſtroná vtráca rzecz ſwą/ á to z téy przyczyny/ iż bywa rozumiano/ że ieſt iáki fałſz dopuſczón. SarnStat 824, 142, 263, 266, 473, 578 (11); SiebRozmyśl K3, K4; Iákaś Orlicá piękna łącży ſię z nim [orłem] wſzędźie/ Ták rozmiem że iuż przy nim záwſze mieſzkáć będźie. WitosłLut A3v; KlonKrGum Av [2 r.]; KmitaSpit Av; PowodPr 55 [2 r.], 77; niechćieli [apostołowie] áby był kto rozumiał/ iż ofiáry ſtárego zakonu czynili/ y tákiemi iáko v Zydow było kápłanmi byli. SkarKaz 608a, 45a, 83b, 122b, 155a, 208a (11); VotSzl Dv, D2, E3v; Czyi ia to głos ſłyſzę? (–) Przyiacielſki, zechceſzli ſłucháć przyiaćielá. Ieſli nie: rozumiey ták, że nieprzyiacielſki. CiekPotr 5, 6, 33, 37, 44, 46 (12); Gdy owo owce ſtrzygą co więc myśli báran/ Rozumie to że y on z nimi będźie karan. CzahTr E4v; Co więc tá grá pocżćiwa y Rycerſka vmi/ Co zá ſzcżeśćie y los iey kożdy rozumi. CzahTr G3, A4, L; Nie rozumiéy ábym ia tę chorobę moię Zmyśláć miáłá ſobie GosłCast 58, 11, 47, 49; SkarKazSej 680a, 685b, 687a, 706b; KlonWor ded **2, **3v; PudłDydo A3v, B5; ZbylPrzyg A4v; [Rozmieliſmy że náſzá iuż wygrána pewnie ŁaszczPogrom 12]. Cf »dawać rozumieć«.

~ Ze zdaniem bezspójnikowym (też z równoważnikiem zdania) (44): FalZioł V 35v; RejJóz G3; gdiſch rozvmyem gdi bi tho thak bicz myalo trvdnoſczy bi nyemale vroſcz mogli. LibLeg 11/175; SeklKat V3v [2 r.]; LubPs X6; GliczKsiąż H4; Ale ty ták rozumiey moy młodzyeńcże miły/ [...] Bog ktorego mądrośći nie pośćignął żadny/ Ták dziwnemi ſpráwámi ſtworzył ten ſwiát zdrádny. RejWiz 29, 38v, 121, 133, 144v, 153v, 159, 188; [Toryzmundus] chćiał Attilę gonić áż do Węgier/ ále go hámował Ekius (thák rozumieiąc/ kiedy Attilá zginie/ z Gotthy będziem mieć trudnośći doſyć [...]) BielKron 298, 74, 121, 215, 354; Prot Dv; LeovPrzep b2v; RejAp 71v; GórnDworz K6; Abowiem to rozumiey kto cżyie poſelſtwo wzgárdzi/ iuż nie poſłá wzgardza/ ále onego co przezeń poſłał poſelſtwo ono. RejPos 234v, 7, 19, 39, 44, 68 (9); RejZwierc A2; Rozumiey po wſzey ziemi/ dzdzá w ten cżás nie było HistHel Bv; PaprPan A2v, M4v, Ff3v, Gg4v; BielSjem 10; chybá żeby ſie ták ſłodow wiele námocżyło/ coby [tj. żeby] rozumiał názbyt GostGosp 134; Phil E; OrzJan 60; TAk rozumieią mądrzy Práwnicy: nim nisſzy vrząd, tym ſie do práwá práwnégo bárźiéy przywięzuie SarnStat 155. ~

Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym do dopełnienia (lub do jego przydawki dzierżawczej) w zdaniu nadrzędnym [w tym z zapowiednikami: tak (48), to (41); że, (145), żeby, aby, iżebyże jakoby’ (38), jeśliczy’ (5), aby (1), zaimek pytajny (1)] (195):

~ rozumieć kogo, co (12): IAkoſz cię inaczei mamy rozumiec naſz miły panie iedno iześ ty ieſt prawdziwa ſcieſzka ktora [...] RejPs 113v; Temże ſpoſobem ty ſłowa pańſkié/ że ſą generaliter/ prawdziwé/ rozumieimy MurzNT 61; Diar 32; RejZwierc 138; Y tákże Páwłá ś. rozumiećie/ áby opowiádał wiárę być ſámych tylko wybránych Bożych właſną? WujJud 105; zebys się w porozumiał [...] strony tey zwierzchnosci nad zołnierzmi wWielkiey Polscze, ktorą w rozumiec raczysz, ze nalezy Generałowi Wielkopolskiemu ActReg 103; kto ták wiele miáſt mówię/ ták zacnych/ ták obronnych rozumié/ áby ie Turek pośieść mógł? OrzJan 80, 55 [2 r.]; Niechcę żeby mnie kto rozumiał żebym ia to kwoli Cżechom álbo Grekom mowić miał. WysKaz 39; [...] dla oznáczenia liczby tych/ któré będą rozumieć/ áby żebráć mieli. SarnStat 518 [idem] 927.

rozumieć co czyje [podmiotem zdania dopełnieniowego jest osoba wskazana przez przydawkę dzierżawczą w zdaniu nadrzędnym] (3): A tu iuż rozumiey omylność przyacielá kupnego/ iż poki vżywa dobrodzieyſtwá twoiego [...]/ pothy maſz przyacielá z niego RejAp 152v; Tu iuż możeſz rozumieć ſerce/ ſtátecżność/ á vſtáwicżność wiáry tego cżłowieká ſwiętego/ iż on [...] tylko vſłyſzawſzy głos Ianá ſwięthego/ iż iuż przyſzedł on obiecány zbáwiciel/ [...] ſzukał pilnie á dopytawał ſie tego/ áby był co rychley ználazł Páná onego ſwoiego. RejPos [290], 40v.

rozumieć do czego (żywotne) (1): [Aleksander] obroćił go [Bucefała] ku ſłońcu głową/ rozumieiąc to doniego iż gdy cień widzyał tedy rad záwichrzył BielKron 122v.

rozumieć około czego (1): około cżego wżdam ták rozumyał Ariſtipus iżći ſie żaden z náuk nye ſtawa nyewolnikiem GliczKsiąż M3v.

rozumieć z kogo (2): GliczKsiąż H2; Gdy ſie tráfi nieprzyiaćiel wielki/ s ktorego rozumieiąc/ iż żeń [!] mocy mieć nie mogą/ ieżdżą nád nim [Polacy] trapiąc go ze wſzech ſtron BielSpr 71.

rozumieć czemu (2): A nie mnimay kto/ iżby oni ná ten cżás nie rozumieli obraſkowi iż to nie ieſt Bog BielKron 98, 109.

rozumieć o kogo (1): ze nie iedno oPana Gniezninskiego, ale y o Pana Lesczynskiego rozumie Pan Kanclerz iz rowno zinnemi winnemi maią bydz poczytani. ActReg 140.

rozumieć o kim, o czym (170): PatKaz III 119, 138v; SeklWyzn c3, F [2 r.]; LibLeg 11/171v; RejKup dd5v; nikt nyema o tey rzeczy ták rozumyeć/ iżeby ták muśyáło być. KromRozm I G3; MurzHist P2; MurzNT 199 marg; Ták że y o duſſy człowyeczey rozumyał [Tertulian]/ iż yeſt ćyeleſtna KromRozm II q, c3v, l3, m4, nv, t2v; KromRozm III N2v; Diar 32, 34, 37, 55; Nie iżbym to o ſobie rozumiał/ álbo znáć dawał/ ábym temu doſyć vczynił [...] ále [...] GroicPorz B4v, q4v; KrowObr 60v; RejWiz 111, 115, 137v, 194v; Leop *A3v, Philipp 3/13; BibRadz *5, 1.Reg 22/15, Philipp 3/13; BielKron 111, 194v, 216v, 312, 457v; GrzegRóżn A2; A co mowi do tego Koſciołá Tyátireńſkiego/ to mamy wſzyſcy o ſobie ruzumieć [!] iż do nas do wſzytkich mowi. RejAp 29, 68v, 142v, 161v; Toż rozumiem y o tańcu/ áby mu ſtáry dał pokoy GórnDworz K2v, G6v, I4, I5v, K4v, M4, X6, Ee6v; że Plato ták o Geometryéy rozumiał/ iże tho ieſt Náuká y ſámemu Bogu przyſtoyna. GrzepGeom A3v, Bv; ále ich [...] pytáć racży/ coby też rozumieli o Kriſtuſie/ ná co im ieſt obiecan/ y cżyimby też ſynem być miał. RejPos 230v, 37, 53, [73]v, 82, 177 (9); RejPosWiecz3 [97]v; którzy [poganie] o chrześćiánách ták rozumieli: áby ćiáłá máłych dźiatek/ w ſwoich zgromádzeniách ieść mieli BiałKat 273v, 6, 176, 186; HistLan E2v; KuczbKat 340, 355; A co rozumieſz o onych co ſie byli w onym Troiáńſkim koniu záwárli/ ieſli ſie ći byli dobrowolnie ná ſmierć nie wydáli? RejZwierc 167v, 85; WujJud 115; Przetoż y o Mnichách nic inſzego nie rozumiemy/ iedno że więcey záwadzáią niż pomagáią kośćiołowi Bożemu. WujJudConf 143, 7v, 24v, 48v, 72v, 137v [2 r.], 148v; BudBib b3; MycPrz II B3; WierKróc Av; Lecż on [tłumacz] niewiedział y tego iákie to słowá były/ nic inego o nich nierozumieiąc iedno żeby Słowieńſkie były/ ále pokażone BudNT przedm b7, przedm d3v; [...] o wſzyſtkich też tákże wobec ludziách świátá tego to rozumieiąc: iákoby oni wſzyſcy do Meſyaſzá przyſtáć mieli CzechRozm 110, A5v, 50v, 100, 123, 211, 255v, 256v; ták rozumiem o nim/ Tákież męſtwo w potrzebie że poznacie po nim. PaprPan Zv; KarnNap D2; tedyć o tem miecżu/ ktory kátowi od ſędźiego bywa podan/ ma być rozumiano/ że ieſt vrzędowy. ModrzBaz 96, 7, 9v, 12v, 19v, 27 (20); ModrzBazBud ¶6; KochOdpr B4; KochPs 26; iſz [Syn Boży] wolał áby onim do cżaſu rozumiáno/ iſz był proſtego cżłeká ſynem SkarŻyw 242, 543; CzechEp 106, 151, 359, 366, 381; Nie rozumiem tego o wſzytkich/ áby to ze złośći/ y z vporu cżynić mieli. NiemObr 99, 17, 66, 73, 122, 166, 175; WisznTr 4; BielRozm 8; A o Trybunale co rozumieſz/ zdrowyli ieſt Rzeczypoſpolitey czy nie zdrowy? GórnRozm K4v; PaprUp H2, K; ActReg 32, 139, 161; KochCzJan A2; ták rozumieć możeſz o téy [tj. niemieckiej] źiemi/ że ná odpór mocy tureckiéy żadnéy rzeczy mocnieyſzéy y obronnieyſzéy nád nię niemáſz. OrzJan 79, 57, 66, 67, 77, 81, 101; LatHar 90; WujNT 2.Cor 10/2, Philipp 3/13; A o Królu Iego M. ták czyniącému niema bydź ináczéy rozumiano: iedno iż przećiwko przyśiędze ſwéy/ krzywdę vczynił Przywileiowi poſpolitému. SarnStat 74, 64, 492, 754; SkarKaz 311b, 514a; ábyś o mnie Nie rozumiał, że máło poważam ćię ſobie. CiekPotr 90; CzahTr A2v; GosłCast 5; SkarKazSej 658b. Cf rozumieć o czym czyim.

~~ Ze zdaniem bezspójnikowym (5): O obraziech/ to rozvmiem/ ieſli im nieprzydawaią iakiei chwały/ mogą być wdomv bożym SeklWyzn g2v, c2v; Ták iuż rozumiem o tobye/ Nie daſz płochym rádzić ſobie BielKom E8v; RejZwierz 69, 82. ~~

rozumieć o czym czyim [cf uwaga pod rozumieć co czyje] (3): O przyczynyányu śwyętych ze wſſytkyem koſćyołem krzeſćiyáńſkim dźyerżę y rozumyem/ iż śwyęći máyą być od nas tćyeni y wzywani. KromRozm I I; Tu rozumiey o możnośći y dobrotliwośći Páná tego/ iż on widzyał onę chuć y wiárę onego nędznego cżłowieká RejPos 227, 46.

rozumieć po kim (3):MurzHist F4v; cnotkámi one [chłopięta] przezywáią/ [...] rozumyeyąc to po nich że ſie ná cnotę bárzo przeſadzáyą GliczKsiąż 6v; rozumiem po was iż po mey śmierći Páná ſwego pobudzicie ná ſię BielKron 48. ~

Jako zdanie wtrącone [w tym: rozumiem (19), rozumiesz (1)] (20): RejJóz G2; Vkaſz ſwiádectwo s piſmá ſwiętego/ gdzie Piotr władnął y roſkázował inſzym Apoſtołom? rozumiem iáko to vkażeſz? KrowObr 16; RejWiz 143, 161; RejZwierz 88v; BielKron 195v; GórnDworz H3; RejPos 156; HistHel C3; Gdyż tylko ſámą cnotą Bog niebo oſadza/ Rozumiem tá ſie pánná [tj. Wanda] z iego wolą zgadza. PaprPan Ddv; BielSjem 4; IAką rozumieſz zazdrość ziednałeś ſobie/ Zacny Biſkupie/ w moiéy máłéy oſobie KochPieś 52; ActReg 13; OrzJan 58, 78; Tedy przynamniey dla miłey pámiątki Namilſzego Małżonká ſwoiego wznowienia/ [...] ták rozumiem ſłużyć będźie [moje kazanie]. WysKaz )?(3v; JanNKar A2v, A4; GosłCast 3, 72.

W połączeniach szeregowych (15): LibLeg 10/61v; SeklKat M2v; KrowObr 228; RejWiz 112v, 186v; Mącz 394d; RejAp 11v; Gdyż tho ieſt iego [czarta] nawiętſza pilność/ áby żadny cżłowiek áni widzyał/ áni ſłyſzał/ áni nic nie rozumiał o Panu o tym RejPos 204, 31v, 133, 160; CzechRozm A4, 208v; ábyśćie wſzyſcy iedno rozumieli/ iednáko mowili/ iednáko trzymáli ReszPrz 93, 20.

W przeciwstawieniach: »in(sz)e (a. inaczej itp.) mowić (6), pisać (2), powiedać (2), myślić ... rozumieć; kłaść (2) ... rozumieć« (13): A ieſli bych ynáczey myſlił/ á ináczey o ſobie rozumiał/ proſſę niekáray mię moy pánie RejPs 198; SeklKat M2v; LubPs G4; Synechdoche, [...] Gdy tylko część kłádziemy á wſziſtkę cáłość rozumiemy/ álbo záś wſziſtkę cáłość kłádziemy á część tylko rozumiemy. Mącz 437a-b, 7a, 174c; GórnDworz Rv [2 r.], Hh5v; Abowiem pátrz Poetowie gdy fábuły ſwoie piſzą/ iáko oni inſze piſáli á inſze rozumieli. RejZwierc 84v, 84v; ModrzBaz 60v.

Frazy: »co(ż) rozumiesz (i wariant liczby, osoby i modalności w mowie zależnej)« = jak myślisz (55): Coż rozumieſz/ rozne thám iuż będą dwie duſzy/ Bo iuż ſobie iedná źle/ druga dobrze tuſzy. RejWiz 121v, 54, 92v; Abowiem czo rozumieſz/ byś ſie dziś pewnie dowiedzyał/ iż ſwięty Stániſław/ álbo ſwięty Woyciech/ álbo Iácek/ teraz ſie zyáwił/ [...] o pewniebyś bieżał do niego RejPos 243v.

~ Poprzedza zdanie pytajne (51):MurzHist R3v; I co rozumieſz/ kiedy by był ten Plátyná náſzych dziſieyſzych tzáſow dotzekał/ izali by ieſztze więcey był nienárzekał? KrowObr 38, 52v; RejWiz 67v, 145v; Leop *A3v; pythał Páwłá Tomory Hetmaná przed wſzytkiemi/ coby rozumiał wielkaliby licżbá woyſká krolewſkiego byłá BielKron 307; SarnUzn E5; RejAp AA5v, 35, 199; Iáko ieden maiąc y złą/ y przemierzłą/ y bárzo żádną żonę/ kiedy go pytano iákoby ſie miał/ odpowiedział. Co rozumieſz práwi/ iáko ſie mam GórnDworz Q2; A gdy obádwá nie mieli mu cżym zápłáćić/ odpuśćił obiemá. Coż rozumieſz/ ktory mu zá tho będzye więcey powinien? RejPos [308], 29, 54, 78, 114v [2 r.], 132v (21); RejZwierc 168, 267; Y coż rozumiećie/ że ták wſtąpił/ y ták śiedźi ná práwicy/ iáko my wſtępuiem y śiedźim? WujJud 70v; MycPrz I A4v; Coż rozumieſz ſplugáwieniby nie mieli być złośćiwy żydowie/ wydawſzy kreẃ niewinną? CzechRozm 171v; PaprPan S3; ModrzBaz 108; CzechEp *2; PudłFr 75; GórnRozm C3v, Lv; PaprUp C3v; Nuż wolnośći wáſze [...]/ co rozumiéćie/ iákim ten okrutnik ſercem ćierpi OrzJan 7; Tu Heretyk ták przypárty co rozumieſz gdźie ſtrzeli? WysKaz 36; GrabPospR N4; PowodPr 36; SkarKaz 42a; GosłCast 49. ~

»jako, ile [kto] rozumie« = według czyjegoś zdania; quemadmodum sensit Modrz; ut arbitror Vulg (53:5): MurzHist D3; y kożdy kthemu przyſtánye yáko rozumyem/ iż wyelka yeſt rzecż potomſtwo myeć GliczKsiąż C5, F2, K, K5; Nie ćieleſne tám bywa iedzenie ćiáłá Páná Kryſtuſowego/ [...] iáko ty Kápárnáytzyku rozumieſz. KrowObr 200v, 23, 140v, 225; RejWiz A3; BibRadz *6; BielKron 38v, 223v; GrzegRóżn Bv; SarnUzn Bv; GórnDworz V2v; WujJud a5, 171v; WujJudConf 54; CzechRozm 139v; wſzytcy ſię chłubimy z iednego Oycá niebieſkiego/ iáko y Poeta Pogáńſki rozumiał/ kiedy rzekł: [...] ModrzBaz 56v; SkarŻyw 13, 15; StryjKron 482; A wyſtáwiwſzy ták XiądzKanonik⟩ (iako rozumiał) zwierzchność Piotrowę/ poſtępowáł do tego/ áby też y Papieſką okázáć mogł NiemObr 28, 8, 19, 75, 108, 111; KochMarsz 154; ReszList 142, 189; WerKaz 275; GórnRozm B2, H4v; KochWr 23; KochCzJan A2v; Znák wprawdźie máły porádowánia/ [...] godny iednák ile rozumiém/ równéy ieſliż nie więtſzéy cény z inſzémi KochFragJan 3; OrzJan 22, 38; LatHar 12, 245, 326 [2 r.], 376; Ian [chrzcił] wodą/ á Pan Chriſtus Duchem: lecz nie ſámym duchem/ iáko haeretykowie rozumieią WujNT 129, 47, 204, 493, 530, 570, 789, 1.Petr 5/12; VotSzl B2, B4v; Nie nalepſzać to ieſt rzecz iáko ia rozumiem CiekPotr 28, 84.

Zwroty: »czyście rozumieć« [szyk zmienny] (3): ten Strzałkowſki w to potráfić vmie/ Iák ſie komu záchowáć cżyſcie to rozumie. PaprPan Bb3v; CzechEp 106; OrzJan 7.

»da(wa)ć rozumieć« [w tym: komu (7); ze zdaniem: , że (6), zaimek pytajny (2), aby (1); o kim, o czym (3)] = wyrażać jakąś myśl, zwykle nie wprost, lecz innymi słowami lub działaniem [szyk zmienny] (14): OpecŻyw 41v; anyol dal mu [Symeonowi] rozumyecz yſz myal przeſrzecz y uydzyecz zbauyczyela ſzwyata PatKaz II 61v; Tu iáwnie prorok dał rozumieć o zmartwy wſtániu pańſkiem RejPs 97, 84v; KromRozm I Cv; BielKron 1v; RejAp 115; GórnDworz Hh3v; A wſzákoż iednák żáłuiąc vpadku ich/ [...] przedſię im dawał rozumieć/ áby ſie vználi á obacżyli. RejPos 53, 81, 153v; [...] znácżąc ſie y ſpráwuiąc pilno po chorągwiách káżde woyſko ſwoich/ thákież po trąbieniu álbo piſzcżałkách/ ktore dawáią rozumieć kiedy ſie potkáć máią/ kiedy vſtąpić/ kiedy ſtánąć BielSpr 31; WerKaz 281; dał się dobrze wtym rozumiec ze poki beły res dubiae słuzeł comogł ActReg 107.

»dobrze rozumieć« = być pewnym, mieć przekonanie [szyk zmienny] (37): zadna rzecz ſzye nygdi nyeodmyenya tho ſchamy dobrze rozvmyeczye wprziyazny. LibLeg 11/141, 10/61v, 67; KromRozm II g3v, nv; Diar 64; a z jaką to ciężkością i nam i poddanym naszym przychodzi, kiedy je [podatki] dajem, [...] nie tylko my ale i WM dobrze rozumiecie. DiarDop 114, 101 [2 r.], 103; LubPs X6; KrowObr C2, 101v; RejWiz 80v; bo cżárt dobrze rozumie/ iż nátym mieyſcu będzye wyznawaná boża práwdá BielKron 196v, 109, 175v, 200, 244; iż wnet [...] miłośćiwie ſie do nich obroćić racżył/ pytáiąc ich/ cżego wy ſzukacie/ chociay dobrze wſzytko wiedzyáło y rozumiáło ſwięte Boſtwo iego RejPos 274v, 110v, 333v; KuczbKat 250; CzechRozm 263; PaprPan M3, Gg; SkarŻyw 27, 595 marg; WerKaz 279; Rozumiém dobrze/ ále ſłucham dáléy. KochWr 35; ActReg 107; o czym [cesarz turecki] wié/ że y wáſzá kró: M. rozumieć dobrze raczyſz/ iż Niemiecka źiemiá vpáść niemoże/ áżby iednym ruſzeniem oraz Polſká vpádłá? OrzJan 82, 14, 30, 36, 77, 125.

»dobrze [o kim, o czym] rozumieć« = być dobrego mniemania, poważać, szanować; confidere JanStat [szyk zmienny] (15): KromRozm I D; bo acz o wszech [poborcach] dobrze JKM rozumie, ale jenak zna, że nie we wszech jednaki dowcip jest Diar 82; DiarDop 100; BielKron 194; GórnDworz Q2v, Xv; MycPrz I B4; wzywałem do tego/ onych mężow/ o ktorych lepiey niż o ſobie y rozumiałem y teraz rozumiem BudBib bv; CzechRozm 102v; Dla tego żaden Chrześćiánin tey Páńſkiey vſtáwy lekce ſobie wáżyć niema/ ále o niey bárzo dobrze y zacnie rozumieć powinien KarnNap F2v; SkarŻyw 107; NiemObr 163; SarnStat 1119; SkarKaz 279a.

»fałszywie rozumieć« (3): żeby máłżeńſtwo ſámo s ſiebie było złe/ álbo Pánu Bogu nie miłe/ iako thy fáłſzywie rozumieſz KrowObr 225, 215; KuczbKat 335.

»lekce rozumieć« = lekceważyć (2): bo muśi nádąć gębę/ muśi łáiáć/ á káżdego ſobie lekce rozumieć. RejZwierc [782]v; KlonWor 19.

»lepiej, dobrze [= zgodnie z prawdą] rozumieć« = verissime censere, recte sentire Modrz [szyk zmienny] (14:9): MetrKor 31/620v; HistAl Av; KromRozm II fv; Diar 75, 94; Ktore ſlowá záprawdę pewne ſą/ y dobrze then rozumyał cżłowyek. GliczKsiąż Pv, K3; A ieſli lepiey rozumieſz/ nielituy pracey dla rzeczy poſpolitey GroicPorz C3; RejWiz 62v; A zaż nie dáleko lepiey Káifaſz y ſzáthan o Kryſtuſie iáko znáć rozumieli niżeli ći Sofiſtowie GrzegRóżn L3; RejAp 67v; GórnDworz C7v; RejPos 46; RejPosWstaw [413]; Ktorzi ſię krzywoprzyśięſtwá nielękáią/ ći o Bogu niepráwie dobrze rozumieią ModrzBaz 86v, 18, 65; SkarŻyw 27; CzechEp 96, 410; ktory [Kościół] z nátchnienia Duchá S. dobrze rozumie/ kiedy/ kędy/ iáko y poki co ma być chowano. WujNT 463, 333; GosłCast 5.

»pewnie rozumieć« [szyk zmienny] (8): Leop *A3v; RejZwierz 88v; RejAp 161v; Abowiem ná kogo to kiedy Pan Bog przepuśćić racży tákie vnieſienie iego/ iuż pewnie może rozumieć/ iż iuż ſąd á ręká Páńſka bliſko nád nim ſtoi RejPos 322v, 193v, 234, 289; CzechEp 106.

»prawie, prawdziwie rozumieć« = vere existimare Modrz [szyk zmienny] (4:2): RejKup k4; RejWiz 122v; Ale chceſzli o tych klucżoch rozumieć práwie/ tedy ták rozumiey: Iż [...] RejPos 302v, 84; ModrzBaz 100; Tóż o tym cnym młódźieńcu rozumiém prawdźiwie. GosłCast 72.

»słusznie rozumieć« (4): [...] z pokazaniem, że to, co krzywdą zowie, za krzywdę tego słusznie rozumieć nie może Diar 44; Boć o cnocie y oni ſłuſznie rozumieli/ Co o Bogu ná niebye nigdy nie wiedzyeli. RejWiz 107; SarnUzn B6v; RejAp 134v.

»rozumieć sobie, u siebie« [szyk zmienny] (25:8): BielŻyw 143; i nie tak mu to lekce/ iako on ſobie rozumiał wyſzło. MurzHist D3; GliczKsiąż K; Bo ieſlibyś thák v ſiebie rozumieć chciał/ iż tho [tj. psalmy] ſą rytmy ábo iákie rzecży dworne [...] LubPs A5v; RejWiz 96v; Leop Hebr 10/29; BibRadz *2; GrzegRóżn H2v, N3; wyiawſzy [!] by to kto ſobie rozumieć mial/ yſz ieſt ſzkaradnieyſza rzecż vcżyć ſię/ niz nic nieumieć. KwiatKsiąż E4, P4; A iákoż go [Boga] to v ſiebie rozumieſz? RejPos 144v, 63, 88, 204, 300v, 304v, 334; BiałKat 311; HistLan E2v; RejZwierc 20, [782]v; WujJudConf 198v; CzechRozm 164, 224v; StryjKron 482; CzechEp 232; PaprUp F2v; OrzJan 11, 37, 113; WujNT Act 26/9; SkarKaz 386b; [ProtJałm 18 (Linde)].

»właśnie [= słusznie] rozumieć« (10): RejPs 100v; MurzNT 238v marg; Tákże też y to właſnie rozumieć mamy/ [...] iż tho obiáwienie [św. Jan] miał od Iezuſá Kriſtuſá przez ſpráwę Anyelſką RejAp 4v, 142v, 169; RejPos 3v, 69; ále ieſli dobrze y właśnie/ wedle ſłowá Bożego miłość tę rozumie/ tedy niewiem cżemu ſam przećiw niey cżyni. CzechEp 96; NiemObr 176; OrzJan 68.

bibl. »niewysoko (a. niewysokie), niewysokich rzeczy rozumieć; wysoko (a. wysoce) nie rozumieć« = nie mieć wysokiego mniemania o sobie; alta (altum) sapere PolAnt, Modrz, Vulg; sublime sapere PolAnt, Vulg [szyk zmienny] (3:1;3): Leop YY4v; Bogátym wninieyſzem wieku roſkázuy nie wyſoko rozumieć BudNT 1.Tim 6/17, Rom 12/16; Tákże pychy [...]/ iż ſię niemniey ſtrzec trzebá/ roſkázuie on święty mąż Páweł temi słowy: Nie rozumiey wyſoko ále boy ſię. ModrzBaz 56; WujNT [561] marg, Rom 12/16, 1.Tim 6/17.

»źle, na złe rozumieć« = mylić się (6:1): BierEz Q2; RejWiz 134; In malam partem intelligere, et in peiorem partem capere, Ináczey rozumieć/ ná złe rozumieć Mącz 281b; RejPos 230; NiemObr 101; To żyćie ſpołeczne nie obowięzuieć wſzytkich Chrześćijánow/ żeby ták ſpolnie żyć mieli: iáko to zle Nowokrzczeńcy rozumieli. WujNT [405], 530.

»źle, niedobrze [o kim, o czym] rozumieć« = mieć złe mniemanie; male sentire Modrz (15:2): RejPs 115; RejKup q8v; KromRozm I D; KromRozm II e2; iż/ ile kroć kto w.m. zle o białychgłowach mowiącz vſłyſzy/ tyle kroć niedobrze o ſámym w.m. rozumieć muśi. GórnDworz N, X, Aa4v, Cc; RejPosWstaw [412], [1103]v; CzechRozm 195v; ModrzBaz [41], 114v; (marg) Iozeph co myſlił bacżąc brzemienną małżonkę ſwoię. (–) Bo zle rozumieć o ták dziwney Pánience [...] nieśmiáł SkarŻyw 243, 185, 243, 441.

Szeregi: »baczyć (a. obaczyć) i (ani, a, abo) rozumieć« [szyk 12:1] (13): LibLeg 11/66v; MurzHist F4v; GroicPorz c2v; A tu iuż obácż á pilnie obácż y rozumiey/ iż Pan nic nie zoſtawa winien wiernym ſwoim RejPos 188v, 113, 288, 297v; RejZwierc 56v, 66; to co bacżę y rozumiem [...] tobie powiem. CzechRozm 201, 195v; CzechEp 106; NiemObr 57.

»brać i rozumieć« (1): w tey roćie opiſáney przyſyęgi/ káżdą iednę cząſtkę álbo dwie może bráć/ y rozumieć zá cáłą przyſyęgę GroicPorz h3v.

»czuć i (a) rozumieć« [szyk 2:1] (3): á iż ták cżuieſz á rozumieſz w ſumnieniu ſwoim/ żeś ieſt godzyen tych obietnic ſwoich RejPos [292]; RejZwierc 138v; NiemObr 96. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»nie rozumieć ani się czuć« (1): Nie rozumieią ludzie/ áni ſię w tym cżuią/ Iáki to wrzod ſzkodliwy w rzecżypoſpolitey/ Młodź wſzetecżna KochOdpr C3.

»dzierżeć, (i) rozumieć« (2): KromRozm I I; De me statuant quid velint, Niechay o mnie dzierżą/ rozumieyą yáko chcą. Mącz 412b. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»rozumieć i mieć« = tenere et reputare JanStat [szyk 2:1] (3): RejPos 225v; WysKaz 3; żadnégo inégo nie máią rozumieć y mieć zá Kśiążę Wielkié Litewſkié y Ruſkié: iedno który [...] SarnStat 1070.

»rozumieć a (albo) mni(e)mać« (2): S cżego Krol y krolowa vcżynili wielki pośmiech/ rozumieiąc á mnimáiąc iż [Kolumb] niepodobney rzecży żądał. BielKron 440v; BielSpr 28v.

»(i) rozumieć, (i, ani) mowić (a. mawiać)« = sentire et loqui a. dicere Modrz [szyk 5:5] (10): RejPos 51; iż wżdy chociay ták z dáleká o tey wielmożnośći [boskiej] y mowić y rozumieć możemy [...] RejZwierc 9; ModrzBaz 20, 62v, 72, 81v; áby iedno mowili/ iedno rozumieli/ á odſzcżepieńſtwá ábo ſchizmow miedzy ſobą nie cżynili. SkarJedn 155; NiemObr 99, 101; SkarKazSej 683b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.; w przeciwstawieniach 6 r.]

»rozumieć i (abo) myślić (a. na myśli mieć)« = sentire quidve mentis et animi habere Modrz (2): Boże tego vchoway ábyſmy ták rozumieć y myſlić mieli: żeby [...] CzechRozm 215; ModrzBaz 87v. [Ponadto w przeciwstawieniu 1 r.]

»pamiętać i rozumieć« (1): To też trzeba pamiętać y rozumieć gdy ſie ſtawamy przes chrzeſt niewynnimy SeklKat V3v.

»rozumieć i pisać« (2): KrowObr 14; To o ſwych diſcypulech rozumiał y piſał Luther ReszPrz 63. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.; w przeciwstawieniach 2 r.]

»pokładać i rozumieć« (1): za łátwią to rzecz pokładácie i rozumiecie/ żeby cżłowiek mogł śię podnieść vfaniem wBoga kiedy iedno chce MurzHist P2v.

»rozumieć i poznać« (1): Tho wſſytko rozumyeć y poznáć możem nye tylko s pirwſſych naſſych rodzicow [...]/ ále też z nyektorych ludzi mężow Bożych GliczKsiąż H2.

»rozumieć, (i) sądzić« (2): Mącz 172d; rány vbitému płáćić będźie powinien [...]. A tákiéż ma bydź rozumiano y ſądzono/ gdźie by pozwány vbił Aktorá/ będąc z nim w pozwie. SarnStat 1159.

»rozumieć a szacować« (1): Niechże wierę dobry brát rozumie á ſzácżuie iáko racży RejZwierc A2v.

»(nie) rozumieć i (ani) trzymać« = tenere et reputare JanStat [szyk 7:4] (11): O ynich Ceremoniach y wimiſlnich wſtawach/ czo rozvmiem y trzymam krotkom opiſſał SeklWyzn g4v, c2v, d4, F; WujJud 118v; nierozumiemy tego áni trzymamy/ żebyſmy przez dobre vcżynki zbáwieni być mieli. WujJudConf 109v; CzechRozm 22v, 237v; CzechEp 343; CzechEpPOrz **2; SarnStat 171. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»tuszyć abo rozumieć« (1): Coż tedy thy o ſobie tuſzyć ábo rozumieć możeſz nędzny á mizerny cżłowiecże RejPos 114v.

»(ani) rozumieć i (ani) twierdzić« (3): [...] przeto też ták áni rozumieć áni tego twierdźić chcę CzechRozm 161v, 116, 198.

»rozumieć i (albo) uczyć« [szyk 2:1] (3): ieſliby kto miał inák rozumieć/ álbo vtzyć/ tedy thákowy błędliwym y kácerzem ma być. KrowObr 42; ReszPrz 36, 54.

»rozumieć i uważać« [szyk 1:1] (2): iáko maſz rozumieć y vważáć dni Páńſkie od niego wywołáne RejPos 228v; RejZwierc 199v.

»(ani) uznawać (a. wyznawać) i (ani) rozumieć« [szyk 1:1] (2): ale taka ieſt niezbożnośc wludźiach/ że tego nięchcą za przykłád vznawać i rozumiéć MurzHist R; RejPos 304v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»widzieć i (a) rozumieć« [szyk 6:2] (8): RejPos 232v, 262; KuczbKat 300; RejZwierc [283] [3 r.]; To ia ták záprzenie ſie ſámego ſiebie rozumiem: y widzę/ iż w tym wſzytkim záwiſło. CzechRozm 227; CzechEp 11. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]

»(nie, ani) wiedzieć, (i, (a)ni, a(l)bo, a) rozumieć« = scire, intelligere aut sentire JanStat [szyk 34:4] (38): LibLeg 11/71; RejKup f2; GliczKsiąż I3v; Leop *A3v; Chceſzli tedy ty co ſkrytego á tobie pożytecznego wiedźieć y rozumieć/ pytay y vcz ſye od Kápłaná OrzRozm E; BielKron 132, 208v, 252v; Mącz 85c; iż on [Chrystus] wſzytko wiedział/ rozumiał/ co ſie miáło dziać s ſwiętym cżłowiecżeńſtwem iego. RejPos 69, [36], 46, 65v, 82, 87 [2 r.] (17); okáż mi to: ábych to rozumiał/ y wiedźiał BiałKat 151; KuczbKat 290; Owa niewiem áni rozumiem nacż ſie ony figle iego przygodzą. RejZwierc 164, 138; CzechRozm 263; CzechEp 16 [2 r.], 32, 69; NiemObr 85; ReszPrz 83; SarnStat 36. [Ponadto w połączeniach szeregowych 6 r.]

»wierzyć, (i, a) rozumieć« [szyk 7:5] (12): Tak maſz rozumieć y wierzyć ze potey czeſney ſmierczy mamy zaſie wſtacz zmartwych SeklKat Rv; KrowObr 23v; RejAp 3v, [14]; BiałKat 46, 176; RejZwierc 9v, 196; SkarŻyw 15; CzechEp 218; Gdyż z tego tám mieyſcá naſnádniey ſię náucżyć możemy/ iáko o mocy/ y cżći páná Chriſtuſowey/ wierzyć y rozumieć mamy. NiemObr 105; KlonWor ded **3. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]

»rozumieć i (a) wykładać« [szyk 4:2] (6): iż yeſli ći dobrze rozumyeyą á wykłádáyą/ tedy oni błądzą: á yeſli oni dobrze/ tedy ći źle. KromRozm II q3v; Diar 69; KrowObr 140v, 215; GrzegRóżn H2v; CzechRozm 56.

»znać i rozumieć« [szyk 2:1] (3): [...] obrawſzy ludźi takowe/ iákie nalepiey á nauwáżniey do thego vmieiętne/ godne/ á ćwicżone być rozumieli y ználi BibRadz *2v; RejPos 81, 284v.

W przen (3): áby iáko w ſercu rozumie/ ták vſty wyznał GroicPorz y4; mowić y vcżyć was nie zániecham/ tego co ná ſwym ſumnieniu rozumiem być z duſznym zbáwieniem wáſzym ReszPrz 104; ia inák nie vmiém Powiádáć/ iedno iáko w ſwéy głowie rozumiém PudłFr 64.
Przen (1): Slucháycie niebioſa a rozumiéy ziemia OpecŻyw 116.
a. Współczuć [nad kim] (2): BEatus qui intelligit ſuper egenum [...]. Bogoſlawion ieſt cżłowiek kthory rozumie nad vbogim WróbŻołt 40/2, N8; [PsKrak 1532 40/1].
b. W zdaniu względnym: według swego zdania, według swojej najlepszej wiedzy (48): MetrKor 38/287; Wezmi ſzcżawiu zpołgarzſci albo iako wiele chczeſz/ piołynu z pięć rożdżek/ pieprzu czo rozumieſz FalZioł IV 46a, V 70v; Szgiechawſzi ſzya SKomiſſarzmy naprzod krziwdi poddanich naſich przeloza y obyczyaza [lege: obciążą]. thak yako banda rozvmyecz wedlye potrzebi rzeczi. LibLeg 11/132, 7/11v; RejKup f6, l6v; Diar 50; Quatenus intelligit nihil putat praetermissum, Ile rozumie. Mącz 338d, 338b; GrzepGeom B, C4v; BielSat Nv; rozſadźże Piątniki do Stáwów/ kędykolwiek rozumiéſz. Strum P2v, I2v, M3v, M4; SkarŻyw 498, 571; Przedayćie nam źioł pachniących [...]. Iż z nich máśći nacżynimy Iáko my ſámy rozmiemy MWilkHist C3; BielSjem 37; GórnRozm G4v; Naprzod ich hidzono tzim rozumiano PaprUp G2, Iv; LatHar 216; Będą tedy mieli ći pánowie Prowizorowie deputowáni [...] facultatem [...] czynić wſzelákié contrákty/ ze wſzelákiémi oſobámi/ iákiémi iedno kondiciámi będą rozumieli SarnStat 441.

cum inf (3): Potym Stáwidłá weń [w staw] ſtáwić [...] ták wyſoko pokobyś rozumiał wodę trzymáć w Stáwie. Strum G4, M4; wolno będźie wedle ſumnienia Hetmánowi/ ták iáko będźie rozumiał bydź nawięcéy wedle Bogá/ [...] ſłużebné ſwowolné [...] káráć. SarnStat 437.

W zdaniu nadrzędnym do dopełnieniowego [w tym wprowadzanego przez: (i)że(ć)by (5), zaimek pytajny (3)] (8): Ale niedawać wodcze wiele idz iedno czoby rozumiał iżeby doſyć było FalZioł II 2a; mieſzay aż będzie gęſto iako rozumieſz czo w cżas FalZioł V 116; Dayże czynić Przykopę/ ná ſzérz iákobyś rozumiał żećby wodę znioſłá. Strum I3, I2v, L2v [2 r.], M4v, N.

cum sup i (rzadko) comp [w tym: na(j)lepiej (7)] (11): abi ony tho wſchithko thak roſſchafowali iako bi naliepiey mogli y rozumyeli MetrKor 59/76v, 59/76v; a ſamy czo naliepiey bedzieczie rozvmiecz tak sprawvjczie sye tam LibLeg 11/21v; RejJóz P; káżdy radźił około przepráwiánia/ zwłaſzcżá pieſzych ludźi/ iáko kto lepiey rozumiał BielKron 411; Thoćiem miał o Lekárſtwie ćieleſnym zebránie Kſyąg rozmáitych/ com naprośćiey á pożyteczniey rozumiał SienLek 44; CzechRozm 126; SkarJedn 203; LatHar 583; wolno będźie káżdému [...] inquiſicią czynić: gdźie y iáką będźie rozumiał naylepſzą SarnStat 1233, 104.

c. Z określeniem stopnia: wysoko a. nisko cenić [o kim, o czym] (37):

rozumieć ile (1): doſić mnie ná tim/ [...] iż nie będzie rozumieć o ſobie iedno tyle/ ile znáć będzie prawdziwie cżego być w ſobie GórnDworz G7.

rozumieć nad kogo [= wyżej niż kogo] (2): BiałKat 323v; Nic o mnie Ceſarzu nád ludzie ine niechćiey rozumieć SkarŻyw 593.

Zwroty: »cale rozumieć« (1): Gdyż ia cále rozumiem o wáſzym bacżeniu/ Y o ſpráwách Rycerſkich CzahTr F3.

»mało rozumieć« = być niskiego mniemania; nie wynosić się (9): iákaby kazń tym náleżáłá ktorzy by ſobie dufáiąc máło o niey [możności Pańskiej] chćieli rozumieć. RejPs 110, 95v; Bo ktoć dzyurą doſtawa vrzędu iákiego/ Mniey możemy rozumieć/ o godnośći iego. RejZwierz 88v; SarnUzn B2v; GórnDworz D8v [2 r.]; A ieſzcże dáleko mniey rozumiemy o tym/ żeby kośći Swiętych miáły być nabożnie cżćione WujJudConf 60v; WujNT 47; A ták namniey o ſobie rozumieć/ ták wiele waży/ iáko nawiętſze rzeczy czynić. SkarKaz 352a.

»nic nie rozumieć« = nisko cenić, mieć niskie wyobrażenie [szyk zmienny] (8): onoż on mocarz ktory nic nie rozumiał o pánu náſſem iedno o możnoſćiach ſwoich RejPs 78v, 106, 111, 212v; RejPos 212v, 255v; HistLan B3v; Coż o mnie ſławnym Bátráchu więc nie rozumieſz nic? KlonŻal E4.

»wiele, siła rozumieć« = mieć wysokie mniemanie; przywiązywać wagę; existimare supra, plus sapere Vulg; multum praesumere JanStat [szyk zmienny] (15:1): RejAp 42v; wielkim ludziom/ niemáſz cżego mieć zá złe/ kiedy o ſobie wiele rozumieią GórnDworz D8; y to/ iż cżłowiek śiłá/ á obłędliwie rozumie o ſobie/ wiele ſzkodzi. GórnDworz Gg8, V4v; RejPos 13, 199v, 201v, [310]; ábyſmy o brzydkośći grzechu tego ktory ſobie lekce drudzy ważą/ więcey rozumieli SkarŻyw 442; WerGośc 223; Phil R4; WujNT Rom 12/3 [2 r.], 2.Cor 12/6; NIektórzy o ſwéy śmiáłośći wiele rozumieiąc [...]/ mimo wolą páńſką dęby y drzewá wyrębuią SarnStat 667; VotSzl E2v.

Szereg: »mnimać a rozumieć« (1): Gdyż záwżdy obiecował poháńbiáć á poſromacáć mądrość mędrkow tákich/ ktorzy to o ſobie wiele mnimáią á rozumieią RejPos 201v.
d. Fraza: »rozumiej sobie« = wyobraź sobie [w tym: co (3), jakobygdyby’ (1); szyk zmienny] (4): on niemożnośc ku vfaniu ſwoię tak wyrázáł rzeknąc/ Rozumiéicie to ſobie iako byście ktoręmu człowiekowi wypełnic zakon przykazowali [...] a on niemiał ni ſkierki ducha ſwiętego MurzHist Q; Rozumiéy ſobie linią proſtą w ſtudniéy po iednéy ſtronie od a. do b. [...] Ná drugiéy ſtronie záśię/ ná kráiu ſtudniéy/ przećiwko a. niech będźie punkt c. GrzepGeom P4v, Iv, P3.
e. Fraza: »co rozumiesz itd.« = a tym bardziej [w porównaniu dwóch elementów, gdzie oczywistość drugiego z członów wynika ze znanej adresatowi prawdziwości pierwszego członu] (51): RejWiz 153v; á ieſliże to powinien z iedney oſoby ſwoiey/ coż rozumieſz gdy ony wſzytki poważne á zacne oſoby weźmie ná pracą á ná opiekę ſwoię RejZwierc 37; Co ieſli ná on cżas tak zuchwáli byli a co rozumieſz po iego śmierći/ áza iym nie dáleko wolniey było? BudNT przedm b8v, przedm b3v; ModrzBaz 122.

o kim, o czym (24): RejWiz 112v, 113v; RejZwierz 18; iż ieſli Anyoł ieſth mocny/ coż owſzem możemy o Pánu rozumieć/ w ktorego poſłuſzeńſtwie ſą y Anyeli/ y [...] RejAp 147v, 164, 172, 176v, 178v, 184v; Toś iuż ſłyſzał o docżeſnych pociechach náſzych [...]. Coſz dopiero będzyeſz rozumiał o onych o kthorych nam powiedáć racży/ gdy mowi [...]: Iż idę do Oycá ſwego miłego/ ábych wam zgotował wdzięcżne mieyſcá wáſze RejPos 128; A gdyż ſie to ták dzyało nád onymi mocarzmi ſwiátá tego/ coż ty rozumieć maſz o ſobie nędzny robaku RejPos 264v, 241, 256v; Iáko ieſt przykry káżdemu chłop hárdy [...]. Y coż rozumieć o cżłowieku tákim/ Co wſzytkim przykry RejZwierc 218v, 2v, 62v; WujJud 71; która [moc cieplic] ieſli ták ſproſné gárdłá vléczyć może/ co mamy rozumiéć o mnieyſzjch/ á do vléczenia lżeyſzjch choróbách? Oczko 23v, 4v; CzechEp 115; KochWr 28; OrzJan 114; LatHar 214, 217.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym: zaimek pytajny (9), (a)by (4), że, (3)] (16): A ieſli ſie z dáleká wſzytko pięknie pſtrzyło/ Coż rozumieſz żeć piękniey ieſzcże we wnątrz było. RejWiz 25v, 116, 128v, 153v; Leop *A3v; RejZwierz 2v; GórnDworz Gg6v; RejPos 40v, 194v, 215v; BiałKat 143v; BiałKaz M2v; Bo ieſli tę żáłość miedzy pijánymi pokazáli/ coſz rozumieſz iáko ſami domá tákiey wzgárdy Boſkiey żáłowáli? SkarŻyw 130; gdy [...] ći Rzymſcy Biskupowie [...] ieſzcże nie wylećieli byli gory: co rozumiemy, żeby teraz, gdy ią iuż wylecili [!], [...] nie miał był [Hieronim] Antychristá poznáć CzechEp 411; á co dźiwnieyſza/ iż to w ten cżás cżynili/ nie máiąc Ceſárzá ſobie przychylnego: Coż rozumiemy/ co ſię potym dźiało/ gdy Ceſárzow po ſwey myśli doſtáli. NiemObr 130; OrzJan 80.

Z pytaniem retorycznym wprowadzonym partykułą pytajnąjeśli, zali” (6): RejPs 139v; Abowiem ieſli świadectwa piſma świętego ważą [...] coſz tedy rozumiecie/ zali teſz i to mocy niema co Chriſtus mowi? MurzHist R3v; RejWiz 154v; RejZwierz 111; RejZwierc 60v; BAcżyłeś iáko wielki máieſtat był kápłáńſtwá onego [...] zakonu Moyżeſzowego: coſz rozumieſz ieśli niewiętſzy ieſt zakonu nowego SkarŻyw 493.

f. W funkcji przysłówka: »rozumiejąc« = świadomie (2):
Szeregi: »chcąc i rozumiejąc« (1): bez ktorey [wiary w Boga] żadenby ták wiela niebezpiecżeńſtw chcąc y rozumieiąc [volens prudensque] wytrzymáć niemogł. ModrzBaz 109.

»wiedząc a rozumiejąc« (1): Ktoryby [sędzia] wiedząc á rozumieiąc [prudens ac sciens] nieſpráwiedliwie co oſądźił/ [...] z vrzędu ma być złożon ModrzBaz 88v.

2. Zdawać sobie sprawę z istotnego sensu, wiedzieć, co kto chciał wyrazić, chciał dać do zrozumienia; intelligere Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz, Calag, Cn; scire HistAl, PolAnt, Vulg; cognoscere, noscere, sapere Vulg, PolAnt; tenere Mącz, Cn; sentire Modrz, Cn; capere, cernere, interpretari Mącz (700): iż cżłonki w ciele [...] rozne ſprawy maią. Serce cżuie, mozg rozumie, płucza mowią, wątroba grzeie GlabGad F; RejKup aa3v; że mu [Piotrowi] miáł dac ducha ś. nad inſzé obficiéi/ ktoremby wielé rozumiáł i przeniknął taiemnice niektore niebieſkié MurzHist Sv; MurzNT 146 marg; GliczKsiąż I5v; LubPs N5v; GroicPorz ppv; KrowObr 115; coż potym iż widzę/ Ale iż nie rozumiem/ ſam ſie ſiebie wſtydzę. RejWiz 168, 90v, 108; Wamći dano ieſt poznáć tháiemnice Kroleſtwá Bożego/ ále innym pod podobieńſtwy/ áby widząc nie widzieli/ á ſlyſząc nie rozumieli. Leop Luc 8/10, 4.Esdr 8/25, Ps 2/10, Sap 4/14; RejZwierz 38v; BibRadz *2v, Ps 48/21, Rom 3/12; BielKron 46 [2 r.]; Columbis inest quidam gloriae intellectus, Gołębie máyą w ſobie nieyáki rozum á báczność gdy ye chwalą/ rozumieyą gdy ye chwalą. Mącz 431c, 48d, [176]c, 445d; SienLek 11; Ná powietrzu pánie Koſtká/ pokazałeś nam w.m. czoś/ cżego niewidzi iedno ſámego w.m. oko/ [...] áboś też w.m. niechciał/ ábyſmy do końcá rozumieli GórnDworz X2v, C3v; RejPos 62v, 152; BielSat Ev; RejZwierc 20v marg, Aaa4v; WujJud 182v; z tąd znáć że dziatki nic nierozumieią/ nie tylko wiáry nie máią. BudBib I 455b marg; A któż tu w tym winien będźie/ Pan że nieopátrznie budował/ ábo Vrzędnik co nic nie rozumié Strum L4, F, F3v, M; Calag 513a; SkarŻyw 27; CzechEp 333 [2 r.]; BielRozm 33; GrabowSet A4, D4; Odpowiedźiał mu ieden: że to ſą Akolitowie/ co ie Biſkup święći. Rozumiém/ powiáda: ná náſzę to pſzenicę wróble. KochAp 12; WujNT Mar 8/21, Luc 8/10, 1.Cor 13/11, s. 642 marg; SkarKaz 2a, 578a; Idź áto zárázem Cichó [!] do ſkárbu, ſługom y wſzyſtkim precz z domu Roſkaſz: bá y rozumieſz? (–) Co? CiekPotr 61.

rozumieć co [w tym: „co” (20), „to” (16)] (109): OpecŻyw 100; LibLeg 6/190v; bo od tych czasow rozmayczye obyauyal tayemnyczą swego wczyelenya wrozmaytych ofyarach wfygurach [...] ktorych znamyonouanye duchem szwyątym nauczeny rozumyely PatKaz III 100, 100v; BielŻyw 170; MiechGlab *2; WróbŻołt 49/22, 118/95; iż ty ſpiſſeſz wſercu moiem ták iż ſnádnie będę rozumiał wſſytki ſpráwy twoie. RejPs 107v; że pyſmo polſkie ieſt trudne ku czitaniu tim ktorzi włoſnoſci buchſtabow przekreſzonich albo pąnk[towa]nich nierożumieią SeklKat A6; RejKupSekl a7; HistAl A7v, F2v; GliczKsiąż C6, I5v; LubPs G3v [2 r.], bb2; Bo co Oſieł rozumie gdy nań ſzárłat włożą RejWiz 47v, 88v; SPráwiedliwy ginie/ á niemáſz ktoby tho vważył w ſercu ſwoim: á mężowie miłoſierdzia bywáią zbieráni/ iż nie ieſt ktoby to rozumiał Leop Is 57/1, Ps 27/5, Is 57 arg; RejZwierz A2v; BibRadz Iob 34/27; rozumiey przemiennośći cżáſu/ á nieuſtháwicżnośći fortuny BielKron 254; GrzegRóżn I4v; Mącz 84c, 429d; ná ty wymyſlácże co wodę łyſzką mierzą/ á chcą rozumieć rozumki ſwemi to nieogárnione Boſtwo troiákie w oſobách RejAp 68v, 135; GórnDworz D5v, F2v, N5, R5, Cc2; RejPos 182 [2 r.], 277, [340] [2 r.], [340]v; Boć ieſt niéco nam w Bodze iáſnégo/ co możemy rozumieć BiałKat 31; KuczbKat 20, 110, 250; RejZwierc 99, 184, Bbb2; WujJud 117; WujJudConf 240v; RejPosRozpr b4v; Oycowie náſzy w Micraimie nie rozumieli dziwow twoich BudBib Ps 105/7, Prov 14/8, Dan 1/17; MycPrz I B; Strum F3; CzechRozm A3v, 1v, 27v, 75, 124v (9); KarnNap A2v; á przedśię nie práwie rzecży tey rozumieią/ ktorey ſię ták wielce domagáią. ModrzBaz 106v, 71v, 88; KochPs 39; Bo Konſtántyn nie rozumieiąc zdrády Heretyckiey: dał ſię niktorym Arryáńſkim złym Biſkupom [...] vwodzić. SkarŻyw 388, 83, 597; CzechEp 68 [3 r.], 140; NiemObr 7, 10, 33, 47, 151; PaprUp E2; Ethologus – Figlarz wirazucij [lege: wyrażający] przez łaſzkowanie ludskie obiczaie, ktore, chocz milczij, rozumiecz mozeſz. Calep 374b; LatHar 381; iż święći doſkonáley rzeczy náſze w niebie rozumieią niżli ie pierwey ná ziemi rozumieli. WujNT 611, Matth 16/9, Act 7/25, 1.Cor 2/14, s. 581 marg, 582, Iudae 10; SkarKaz 80b [3 r.], 277b marg, Oooob; CiekPotr 65; SkarKazSej 661b; KlonWor 60. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.

~ co jak (2): Bo ludźie záwżdy roznie wſzyſtko rozumieią MycPrz I B; A iż ták [...] Moyżeſz rozumiał to przymierze. [...] Przeto [...] CzechRozm 75. ~

rozumieć kogo, [co (żywotne)] [= czyje działanie] (9): OpecŻyw 183v; Zydowie nie rozumieli Meſyaſzá. RejPos 251 marg; RejZwierc 204; CzechEp 33; Gdy P. Bog ſam śiebie rozumie/ ono rozumienie y mądrość iego ieſt perſoną w ſobie ſtoiącą. SkarKaz 485a, 484a, 485a [2 r.]; [Bowyem sza egypto mądrzy ktorzi szny thesze powyedayą [...] lathayącze roszmyeya [tj. wróżą z lotu ptaka]. HistAl 1510 30]. Cf rozumieć kogo z czego.

rozumieć kogo z czego [= na podstawie czego] (1): ábowiem mimo znáki/ ktore w miłośći ták nieznácżne bywáią/ iż s ſámej telko twarzy ieden drugiego rozumie/ [...] GórnDworz Cc5v.

rozumieć czego (2): Głupyaby tedy tá rzecż byłá áby wten cżás myeli rodzicy ſyny ſwe dáć cżytáć vcżyć/ kiedyby ſie yuż cżego godziło rozumieć/ álbo o ktorey nauce wiedzyeć. GliczKsiąż I8; vcżmy ſie rozumieć pokoiu Páńſkiego RejPos 336v.

rozumieć około czego (1): SkarJedn 241 cf Ze zdaniem dopełnieniowym.

rozumieć komu, czemu (40): BierEz M3v, R2; OpecŻyw 94v; LibLeg 10/92; RejPs 137v; Bo ia przyrodzeniu twemu Tak rozumim iako ſwemu. RejKup h7, q5; HistAl A2v; KromRozm III B7; Wſſytkim myſlam mym rozumie ſwięte boſtwo twoie LubPs ee; KrowObr 87v; iuż iedney [pani] rozumiem/ Bo od tey ſwiętey mátki iuż iey ſpráwy vmiem. RejWiz 36, 155, 189v; Leop Ier 9/12; [gdy kto] co cnocie przyſtoi/ wſzyſtkiemu rozumie. [...] Ten roſkoſz nád wſzyſtkiemi/ roſkoſzámi miewa. RejZwierz 135, 56; BibRadz Ioann 13/17; Abowiem kto złego niewie/ dobremu rozumieć nie może. BielKron 20, 195v, 433v; SienLek 14, 34v; RejAp [13]; GórnDworz B2; ktoremu klenotowi [tj. cnocie] żadne inſze źwirzę nie rozumie/ iedno [...] cżłowiek RejPos 247, 82, 166v, 200v, 206v, 211v, 212v; RejZwierc 99 marg, 151; [młodzi ludzie] Przyſzłym cżáſom nie rozumieią BielSpr 75v; Strum Q3; KochMarsz 155; [Nie dałeś Anyołá ná to ſzáfárſtwo [rozgrzeszenia]/ ktory nigdy nie zgrzeſzywſzy/ grzeſznymby rozumieć nie vmiał. Dałeś [...] SkarKaz 129b (Linde)]. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.

~ czemujak (1): Do czytelniká/ s ſtrony tey figurki [tj. ryciny]/ máluczka roſpráwá/ iáko iey rozumieć. SienLek 34v. ~

rozumieć o kim, o czym (22): Iſz dziwne ſą ſprawy boze a kazdemu przyſluſſe onich rozumiec. RejPs 159 marg; LubPs gg2; RejWiz 153v; BibRadz Iudith 8/10; RejAp AA5v; zátwarza ocży y vſzy ich/ iż iáko ſlepi á głuſzy nic o nim [o Bogu] rozumieć nie mogą. RejPos [278], 3, 9v, 49, 205, 260 (11); RejZwierc A5v, 20, 156v; CzechRozm 98v; WujNT 608. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikami: to (4), temu (2), około tego (1), o tym (1); zaimek pytajny (21), zaimek względny (5)] (26): BierEz S2v; BielŻyw 170; RejJóz Pv; kxieża [...] tak wiele otim rozumiely czo ieſt ſacrament/ iako imy naten czas SeklKat Y3; aby ten ktoryby ſie chcyał nyą [nauką] páráć/ rozumyał cżego á yákoby ſie vcżył GliczKsiąż I5, D6v, M5; RejWiz 49v; GórnDworz R5; RejPos 57, 79, 141v; HistLan Fv; áby dzieciątko [...] vcżyło ſie rozumieć co ieſt Bog/ á co ieſt wola iego. RejZwierc 8, 97; BudNT przedm b5v, Rom 8/5; Acż Ruſcy Popi nic około tego nie rozumieią/ co oſoby/ á co rzecż ſamá w Sákrámeńćie SkarJedn 241; ten ſię Apoſtołom y Chriſtuſowi ſprzećiwiáiąc [...] ieſzcże y ſam co cżyni nie [lege: nic] zgołá nie rozumie. CzechEp 31; [...] ktory nie rozumie tego/ cżego ſię nie vcżył CzechEp 140, 32, 146; PaprUp Hv; OrzJan 38; WujNT Ioann 13/12; ludźie/ nie rozumieią czym ieſt rożne pośrzednictwo Chryſtuſowe/ od modlitwy świętych zá námi. SkarKaz 636a.

Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym do dopełnienia w zdaniu nadrzędnym [zaimek pytajny] (1): prośćić drogi twoie/ y rozumieć ſpráwy twe bedzieſz [!] iákie ſą. SkarŻyw 501.

W połączeniach szeregowych (6): OpecŻyw 183v; iż nie doſyćći ná thym/ wiedzyeć/ ſłyſzeć/ y rozumieć ſpráwam Páńſkim RejPos 211v, 9v; O tych tákich zacnych niebieſkich klenociech żadne źwirzątko áni wie/ áni myſli/ áni rozumie. RejZwierc 156v; CzechRozm A3v, 185v.

W przeciwstawieniu: »wierzyć ... rozumieć« (1): Ieſt záſye/ czego wybáczyć y wyrozumieć niemożem: á to ieſt Iſnośći Bożéy [...]: thu iuż wierzyć/ nierozumieć mamy. BiałKat 31.

Fraza: »nie rozumie(sz) i sam« (2): WujJudConf 240v; á głupiś pieniáczu, Nie rozumiałeś y ſam postępku práwnego, Aniś ſię práwomędrcow rádźił [...]; ćierpże ſam. CiekPotr 65.
Zwroty: »dobrze rozumieć« = percipere Mącz [szyk zmienny] (12): Bo temu dobrze rozumieſz: Co to známię známionuie BierEz S2v; LibLeg 10/92; RejZwierz A2v [2 r.]; BielKron 195v; Mącz 36d; GórnDworz R5, Cc2; RejPos [340]; WujJud 117; CzechRozm 98v; Bo nie doſyć ieſt rozumieć dobrze o tym Sákrámenćie: ále [...] WujNT 608.

»prawie rozumieć« (1): Bo gdy wyęc ná mye przypádną yákie ſprzećiwnośći/ Ná ten cżás práwye rozumyem twe ſpráwiedliwośći LubPs bb2.

»źle rozumieć« = insulse a. in malam partem interpretari Mącz (3): Mącz 364c, 429d; że táki zle rozumie Chriſtuſá/ ktory wierząc w Chriſtuſá/ przyſtrzega zakonnych vcżynkow. CzechEp 33.

Szeregi: »(ani) baczyć ani (a) rozumieć« = cognoscere nec intelligere PolAnt, Vulg [szyk 8:1] (9): BibRadz Mar 8/17; RejPos 66v, 86, 166v, 200v; Są też niektorzy co dobrodzieyſtwá áni bacżą áni rozumieią RejZwierc 99, 184, 268; Coż myślićie/ że chlebá nie maćie? ieſzczeſz nie baczyćie áni rozumiećie? WujNT Mar 8/17. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»(i) (nie) umieć i (ani) rozumieć« (3): bo to ieſth ludzka náturá/ wſzyſtko gánić/ áby w tym káżdy rozumian był/ iż tho lepyey y vmye/ y rozumye. Ale záprawdę/ iákobych tego káżdemu życżył áby lepiey vmiał y rozumiał/ tákże mu też dopuſzcżam ſzáczowáć/ ieſli racży/ iáko mu ſie zda. RejZwierz A2v; BudBib Is 56/11. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»(nie) rozumieć ani uważać« [szyk 1:1] (2): tylko to nie náſzá winá/ gdy ſię świát ſpráwámi dobrymi/ onych nie rozumieiąc/ áni vważáiąc gorſzy/ y obraża. NiemObr 151, 33.

»widzieć i rozumieć« (1): wſzákże ieden mniey záwżdy widźi y rozumie/ niż wiele záraz pátrzących y mądrych CzechEp 19. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»(ani, abo) wiedzieć, (ani, abo, a) rozumieć« = nescire nec intelligere PolAnt; ignorare aut non intelligere Modrz (7): BibRadz Ps 81/5; RejPos 285, [340], [340]v; Bo nic niemáſz głupſzego/ [...] iáko wyrok vcżynić/ ktorego przycżyny ábo niewieſz ábo nierozumieſz. ModrzBaz 88; iż piękna rżecz ieſt/ kiedy człowiek wiele wie/ śiłá rozumie/ ále żeby y ſam śiebie znał. GórnRozm H3; SkarKazSej 661b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»i znać i rozumieć« (1): iż y to co iáwnie á iáſnie y znáć y rozumieć będą/ [...] przedſię tego áni rozumieć rzkomo/ áni o to dbáć będą chcieli. RejPos [340].

W przen (3): iuż y ięzyk/ gdy vſzy nie ſłyſzą/ ſerce nie rozumie/ ſłáby bárzo ieſt [człowiek]. RejPos 212v; BiałKat 113v; Záślepił ocży ich/ [...] áby niewidzieli ocżymá/ áni rozumieli ſercem BudNT Ioann 12/40.
Przen (1):

W połączeniu szeregowym (1): iż oná [cnota] wie/ rozumie/ y vmie/ obráć to czo ieſt dobre GórnDworz Ff3v.

a. Rozumieć tekst (352): SeklKat Y3v; Kto tćie niechái rozumié MurzNT Matth 24/15, Matth 15/10; KromRozm II b4; KromRozm III C; KrowObr 203; Bądź ćichy w słuchániu słowá Bożego/ ábyś ie zrozumiał: [...] Ieſli rozumieſz [Si est tibi intellectus]/ odpowiedz bliźniemu thwemu: nierozumieſzli/ włoż rękę ná vſtá twoie Leop Eccli 5/14, Matth 13/13; OrzList e4v; BibRadz Is 6/9, Luc 8/10, Act 8/31; vżyway they ſwey náuki iáko chceſz/ tylko ábym ia rozumiał. OrzRozm B2v, B3; Si minus intelligis, cur non iterum interrogas, Ieſli nie rozumieſz czemu powtóre nie pytaſz. Mącz 222d, 244c, 439b [2 r.]; Y mnimáią oni/ by to był naywiętſzy rozum/ ták mowić/ ábo ták piſáć/ iákoby ábo máło ludzi/ ábo żaden nie rozumiał GórnDworz F3, B4, Bb8v; RejPos 1v marg, 139v, 153v; BiałKat 286; RejZwierc 259; BudNT Mar 7/15; CzechRozm 70; ModrzBaz 1v; wſzytko to co ty mowiſz wierzemy/ ácż nierozumiemy SkarŻyw 598; CzechEp 129; ábyſmy wyrozumienie náſze/ z piſmem ś. zgadzáli/ nie chcąc nád to rozumieć/ co nápiſano ieſt. NiemObr 79, 79; KochFr 74, 116; ArtKanc R17v; ActReg 97; WujNT Matth 13/13, 15/10, 24/15, s. 139 [4 r.], Act 8/31, s. 612 marg; Gdy wierzę że to prawdá/ iuż y rozumiem. SkarKaz 277b, 209b.

rozumieć co (206): BierEz E4, F3, G2v; OpecŻyw 73; BielŻyw 30; Naucz mie [Ps 118/12], to ieſt day abych rozumiał roskazanie twoie. WróbŻołt nn6; RejPs 186, 188; MurzHist O4; Piſał Luther o ſobye/ iż nyemáſz tego wpiſmye/ czego by nye rozumyał KromRozm II ſ3, c4, f2v, n4v, o, ſ3v, t2v; Diar 55; GliczKsiąż K2, K4v, O7; LubPs G4; GroicPorz B4, C2v, i3; KrowObr 23v [2 r.], 127; BibRadz Ioann 13/28; OrzRozm B2; BielKron 46 [2 r.]; GrzegRóżn N3; Millesimam partem vix intelligo, Ledwey tyſiącną część rozumiem. Mącz 221c, 84a, 173c, 216b, 254c, 348d (9); ſłyſzę ſłowá/ ále rzeczy nierozumiém OrzQuin H4v; Prot D; SarnUzn G3, H4; RejAp 11v, 16v; kiedy owo ktho ſłowá thelko ſzcżyre rozumieć chce/ á nie rzecż ktorą ony ſłowá znácżą. GórnDworz Q4, F5v; GrzepGeom A3v, B4; HistRzym 114v; chociay nie rozumieli dziwnych táiemnic iego/ á przedſię iednák wiernie wierzyli iemu. RejPos 47, 3, 12v, 44, 57v, 64 (11); BiałKat 41, 71; możeſz tákie mieyſcá w ſłowie Bożym/ łatwie zá pomocą Duchá Bożego rozumieć. GrzegŚm 66, 55; KuczbKat 145, 270; RejZwierc 112, 240v; WujJud 221v marg, Mm5v; WujJudConf 256; BudBib Ps 138/2, Sap 8/8; BudNT przedm c4v, Eph 3/4; Zydowie to mowią cżego ſámi nie rozumieią. CzechRozm 107v, 2v, 23, 51, 63, 68 (15); PaprPan Hh2; ModrzBaz 28v, 95v; SkarJedn 376; Ty [Boże] mię znaſz [...]/ Y z dáleká rozumiéſz wſzytkę myśl moię. KochPs 202; y kto piſmá iego [św. Tomasza] cżyta á rozumie/ bárzo ſrog Heretykom być może. SkarŻyw 203; CzechEp 130, 133, 246 [2 r.], 291; NiemObr 14, 96; KochFr 19, 23; ReszPrz 34; PaprUp L3v; GrabowSet P3v, Y; Nie rozumiećie [Nescitis] tey przypowieśći? WujNT Mar 4/13, przedm 7, s. 56 marg, 63 [2 r.], 89, 354 (13); SarnStat *6, 1271; KmitaSpit B3; SkarKaz 81a, 118b, 277a. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym; »Pismo rozumieć«, »słowo rozumieć«.

rozumieć kogo [= czyj tekst] (15): Puer non capit istum authorem, Dziecię nierozumie tego Autorá. Mącz 34d; GórnDworz F3, F8v; WujJud 105v, 198v marg, Ll6v; iż oni piſmu świętemu nie wierzą áni Prorokow rozumieią. CzechRozm 170; KochPs 76; SkarŻyw 292, 462; CzechEp 131; PudłFr 63; Chytro iákoś mowiſz/ że ćię nie rozumiem. GórnRozm A3; GostGosp 2; GosłCast 5.

rozumieć z czego [= co] (1): abyście [...] ſtego śię ſamego chrześciany być nierozumieli/ że co [tj. trochę] z Euangeljiéi rozumiécie MurzHist R4v.

rozumieć z czego [= na podstawie czego] (3): Może káżdy to rozumieć wſſytko s tego przykłádu. GliczKsiąż K2, K4v; KochFr 19.

rozumieć czemu (26): BierEz Dv; OpecŻyw [61]v, 149; Y pytaligo [Wergiliusza] Rzymianie długoliby to trwać miało, kthory odpowiedział. dokąd panna nie porodzi, ale oni themu nierozumieiącz mnimali żeby na wieki trwać miało BielŻyw 124; RejKup aa2v; MurzNT 91; bo ieſzcże Sámuel nie rozumiał głoſu Páńſkiemu. BielKron 62v, 112; RejAp 160; RejPos 66, 89v, 204v, 260, 264; BiałKat 238v; Strum K3; Ze nie káżdy rozumie żártom PaprPan O3; [Roźmiey pánie temu ſlowu Co boſkiego dayćie Bogu. KorczRozm Iv]. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym; »Pismu rozumieć«.

rozumieć komu [= czyj tekst] (5): KromRozm III L7v; ktorzy nietylko áby mogli przemoc ludźie w Papieſtwie vczone/ ále rozumieć im niebędą OrzList f4v; BielKron 463; GostGosp 1. Cf W przen.

rozumieć o czym (10): RejPs 129; RejKup ſ4; MurzHist R; Co iedno zbawiciél naſz [...] o przenaśladowaniu práwdy [...] powiedac ráczy [...]: acz śię zawſzé wypełniá/ wſzakże my prawie wſzyści/ barzom dźiwno otem rozumieli MurzNT 46; RejAp 67, 182; iż záwżdy [sługa znający wolę pana] ſroſzſzemi plagámi ma być karan/ niżli on co o tym máło ábo nic rozumie. RejPos 159, 81; CzechRozm 167; ModrzBaz 6v.

rozumieć w czym (anakolut?) (1): że wſzyſcy ſtárzy [tj. starożytni] vżywáią podobeńſtw [!] [tj. porównań] gdy ſie wyrozumieć dáć chcą w thym rozumieią. SarnUzn G5v.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikami: to (7), temu (2); zaimek względny (36), zaimek pytajny (7), (1)] (44): Przeto mily Iezus gdy tego nierozumieli/ ijż to mowil o iego ſmierci/ rzekl ijm iawnie: [...] OpecŻyw 67; RejKup aa2v; KrowObr 198, 200v [2 r.]; Leop 3.Esdr 9/49, 1.Tim 1/6; OrzList e4v; BibRadz Ioann 10/6, Act 8/30, 1.Tim 1/7; OrzRozm B3; [Wergiliusz] Nápiſał to w Eglogi ſwoie/ iedno iż on temu nie rozumiał ná co to było proroctwo BielKron 132; Non intelligo satis quae loquatur, Nie owſzeki rozumiem co mówi. Mącz 188a, 350c, 446b; RejAp 41, 150; GórnDworz C3; RejPos 125v; KuczbKat 105, 120; Pánowie pocżęli znowu ſzeptháć. Krol záſię powiedział: Y terazći ia themu rozumiem czo ſzepcecie. RejZwierc 154, 154, 242v, 274v; BudNT przedm c4v, 1.Tim 1/7; CzechRozm 18v, 84, 121, 150v; ModrzBaz 71v; SkarJedn 44; SkarŻyw 86; CzechEp 140; ReszPrz 37; PaprUp Cv; ieſlibyśćie ięzykiem nie dáli mowy znáczney; iákoż będźie rozumiano co ſię mowi? WujNT 1.Cor 14/9, Mar 14/68, Act 8/30, 1.Tim 1/7, 2.Tim 2/7, s. 792.

Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym do dopełnienia w zdaniu nadrzędnym [ (1), zaimek pytajny (1)] (2): RejAp 16v; Widząc ten cud Piotr/ á ieſzcże táiemnice iſz ſię to o ludzkim połowie dawáło znáć nierozumieiąc/ vpadł do nog Iezuſowi SkarŻyw 596.

W połączeniach szeregowych (2): Coż tu záſię rzecże wiádomy on nędznik/ ktory widzi/ wie/ á zna tego Iezuſá Kryſtuſá/ [...] á ktory y wolą/ y náukę iego ſzcżyrą/ wierną/ á prawdziwą zna/ ſłyſzy/ y rozumie RejPos 285, 159.

Fraza: »sam (nie) rozumie« = ab ipso parum intelligitur Modrz (12): KromRozm II o2; KrowObr 200v; Ieſt chłop by Soyká w klatce/ co ſzcżebiotáć vmie/ Ale ledwe ſam cżáſem co mowi rozumie. RejZwierc 242v; popi ſą y byli głupi y ſámi nie rozumieią co cżtą. BudNT przedm c4v; CzechRozm 18v, 85v [2 r.], 99, 107v; ModrzBaz 28v; modlitwy/ w kośćiele dziatek y proſtaczkow/ [...] choć ich czáſem y ſámi nie rozumieią/ wdzięczne ſą Pánu Chriſtuſowi. WujNT 89, 354.
Zwroty: »(nie)dobrze rozumieć« = bene a. recte tenere Mącz; recte intelligere a. sentire Modrz [szyk zmienny] (42): BierEz F3; KromRozm I B2v, L; aczem iéi [prawdy] ſnac niedokonca dobrze rozumiał MurzHist O4, R; KromRozm II o4v [2 r.], t2v; A iżebyś lepyey rozumyał/ ták ſye rzecz myáłá: [...] KromRozm III P8v, L7v; SeklPieś 6v; KrowObr 23v; OrzList g4; BielKron 35v; Haec sententia bona est si dextre intelligatur, Tá ſententia yeſt dobra/ kto yą dobrze rozumie Mącz 84a, 348d, 368a, 446b; ieſli ié [książki] drugi raz przeczytaſz/ bedźieſz ié lepiéy rozumiał GrzepGeom B4, A3v; RejPos 89v; BiałKat 238v; WujJudConf 256; CzechRozm 23, 51, 68, 72, 111v, 167; PaprPan Hh2; ModrzBaz 6v, 71v; oto ſię tylko ſtarał/ áby go dobrze rozumiano á z pożytkiem ſię pámiętáło to/ co mowił. SkarŻyw 292; Piotr ácż ieſzcże niedobrze rozumiał ſłowá onego [...] SkarŻyw 596; CzechEp 91, 99, 212; WerGośc 244; WujNT ktv; SkarKaz 118b, 275b, 519a.

»dostatecznie rozumieć« (2): iedno day mi to moy pánie/ ábych ie [przykazania] mogł dokońcá doſtátecznye rozumieć. RejPs 186; BiałKat 41.

»rozumieć pilnie« (1): Abowiem rozumiey pilnie oney powieśći Páńſkiey RejPos 264.

»Pismo, Pismu rozumieć« = intelligere Scripturas PolAnt, Vulg; (ne)scire Scripturas(-am) Vulg [szyk zmienny] (46:7): Tedy otwijrál ijm ſmyſl/ aby rozumieli piſmóm OpecŻyw 169v; RejKup h5v; Nye tákći łácne ku wyrozumyenyu piſmo śwyęte/ áby ye káżdy myał rozumyeć. KromRozm II n4, f2v, g4v, o2, o4v [2 r.], p2, ſ, t3v; KrowObr 140; OrzList g4; BielKron 35v, 46 [2 r.]; OrzQuin Aa2v; HistRzym 40; RejPos 14v, 111v, 230; BiałKat 178v; BiałKaz D4; BudNT Luc 24/45; CzechRozm 68; SkarŻyw 535; onże ſam [Chrystus] piſmá o ſobie wykłádał/ y zmyſł vcżniom ſwym/ áby piſmá rozumieli/ otwarzał CzechEp 125, 89, 91, 212, 295; ReszPrz 96, 101; Czemu haeretycy nie rozumieią piſmá. WujNT 139 marg, ktv [2 r.], 47, Matth 22/29, Mar 12/24, s. 171 [2 r.] (13); SkarKaz 117a, 118b, 275b, 418a [3 r.], 519a.

»słowo (Boże) rozumieć« = intelligere verbum PolAnt, Vulg; ignorare verbum Vulg [szyk zmienny] (22): SeklKat E2v; KromRozm I B2v, D3v, L; MurzNT Matth 13/23; SeklPieś 6v; Dánielu/ mężu żądośći rozumiey ty ſlowá kthore ia mowię do ćiebie Leop Dan 10/11, Matth 13/19, 23; SarnUzn G6v; WujJud 238; BiałKat 306; A ná ziemię dobrą pośiany/ ten ieſt co ſłowá ſłucha y rozumie BudNT Matth 13/23; CzechRozm 85, 111v, 112; SkarŻyw 596; CzechEp 99; WujNT Matth 13/19, 23, Luc 9/45; SkarKaz 82b.

»właśnie rozumieć« (1): oczem [człowieczeństwie Chrystusa] tu ani właſnie rozumiec ani przyemnie zaſlugowac mozemy RejPs 129.

»źle, niedobrze rozumieć« (6:1): ále ia bacżę że ty tę vſtáwę źle rozumieſz. HistRzym 114v; WujJud 105v, 198v marg, Ll6v; KochPs 76; ReszPrz 37; ktory [Tryfon] iż też piſmo ś. zá ſobą przywodźił/ [...] ále wedle Iuſtyná/ nie dobrze go rozumieiąc/ [...] CzechEp 131.

Szeregi: »baczyć i rozumieć« (1): Hic mihi quanto plus sapit, quam egomet mihi, [...] Daleko lepiey moyę rzecz baczy y rozumie/ niżli ya ſam. Mącz 368a.

»rozumieć a pojąć« (1): Ten ſkład á przyſtoſowánya wyrozumyenye/ s thych ſlow rozumyeć á poyąć káżdy może GliczKsiąż K4v.

»rozumieć i rozeznawać« (1): Tu piſmo ſwięte ſtárego zakonu [...] mamy dobrze rozumieć y rozeznawáć BielKron 35v.

»umieć i (ani) rozumieć« [szyk 3:1] (4): BiałKaz D4; CzechRozm 68; CzechEp 246; tylko ſámo piſmo święte teráźnieſzy kácerze z głowy ſwoiey chcą rozumieć y vmieć ReszPrz 101.

»(i, ani) wiedzieć ani (i, abo) rozumieć« (7): RejAp 67; RejPos 260; CzechRozm 84, 121; CzechEp 246; WujNT Mar 14/68; Do obiáſnienia tego contráctu, trzebá wiedźieć y rozumieć on rozdźiał, iáko dźielą damnum ante moram, poſt moram. SarnStat 1271. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»ani wierzyć (a. uwierzyć) ani (i) rozumieć« [szyk 2:1] (3): iż pełne były vſzy onych ludzi [...] rozmáitego piſmá á rozmáitego proroctwá o thym ſwiętym Pánie/ [...] á on lud zátwárdziáły ná on cżás nic o tym áni wierzył áni rozumieć chciał RejPos 81, 3; BiałKat 286.

»rozumieć i wykładać« (2): WujNT 47; ktorzy [heretycy] [...] ſłowo Boże bez czyſtego ſercá/ bez pokory/ bez poſłuſzeńſtwá ſtárſzych/ rozumieć y wykłádáć chcą. SkarKaz 82b.

W przen (1): Więc [Ksant] Ezopá k ſobie wzowie/ Rozumieyże moiey głowie. Mam mieć gośćie przy wiecżerzy BierEz Dv.
b. Rozumieć obcy język lub poszczególny wyraz w polskim języku, też głosy innych stworzeń (78): KromRozm I A3v; ták Syná Bożego Páná Iezu Kryſtá bluznićie/ modląc ſie połáćinie/ áby ludzie nierozumieli. KrowObr 72; BudBib b3v; PaprUp B3v; [Moẃ po Polſku/ wſſákeś Polak Cobych ia też roźmiał proſtak KorczRozm E].

rozumieć co [= język, głosy] (22): abowyem nye wyedzýeli by Iozef ich mowę rozumyał dla tego iż przez tłumatza mowił HistJóz C3; FalZioł IV 4b; HistAl K6; KromRozm I Av; [...] kiedy Powod nań żáłuie ięzykiem ktorego on nierozumie GroicPorz v4; BibRadz Ps 80/6, Is 36/11; piſał Dálmátom Słowieńſkim ięzykiem ſpiewánie ſwięte/ ktorego nie rozumieli Láćinnicy áni Grekowie BielKron 159v, 343, 345; OrzQuin O4v; GórnDworz G5v; A tá páni miáłá iednę dziewkę/ ktora rozumiáłá ſzcżebiothánie ptáſze/ á z tego wrożenie pániey ſwey dawáłá. HistRzym 109; RejPos 149v; BielSpr 68v; BudNT przedm b3; SkarJedn 360; SkarŻyw 582; WujNT 612 marg, 615; KmitaSpit Bv; [KorczRozm K]. Cf rozumieć komu co.

rozumieć co [= słowa a. tekst] (21): MurzOrt B2; GliczKsiąż I8v; I dla tego teſz tę Mſzą wielebną/ Laćińſkim [...] iężykiem tzytaćie/ álbo ſpiewaćie/ áby iey żadny tzłowiek nierozumiał KrowObr 198; BielKron 138; SarnUzn Bv; Pytał pan Woiewodá iákiegoby chciał/ ieſli wyżłá/ czy ogarzá. Iſzpan tego nie rozumieiącz pytał/ coby ſie wyżeł rozumiał GórnDworz S2, F6 [3 r.]; RejZwierc 274v; WujJud 183; BudBib b3v; tedy tákowe wyklády albo znaczenia oni to piſarze/ nierozumieiąc iych/ do tekſtu wpiſowali. BudNT przedm b5, przedm b6, cv, c4, b7; ktorego nazwiſká [Jehowa] nierozumieiąc niektorzy [...] miáſto Iehowy Iezuſá włożyli. CzechRozm 198v, 127v; ModrzBazBud ¶5v; SkarJedn 361.

rozumieć kogo (4): Oto widźiſz że ſię tym to przydáło co y onym budownikom wieże Babel/ kthorzy ſámych ſiebie miedzy ſobą nie rozumieli GrzegRóżn I3; Grekom y to było ná przeſzkodzie/ iż Láćinnikow nie rozumieli SkarJedn 376, 20; Raz w Rzymie pielgrzymowie obcy/ y inego ięzyká/ [...] ſłucháiąc iego kazánia/ powiádáli iſz go każącego rozumieli. SkarŻyw 545.

rozumieć czemu [= językowi itp.] (10): LubPs S4v; [Afrykanie] młode [elefanty] zbieráią ku chowániu/ á náucżą iż mowie ludzkiey rozumieć będźie. BielKron 452, 7v, 235v, 385, 452v; RejPos 66v, 225v; RejZwierc 210; przetoż Páweł każe áby [...] pieśni przy rozmowách/ bywáły ięzykiem poſpolitym/ ktoremuby ludzie rozumieli WujNT 615.

rozumieć czemu [= wyrazowi] (2): RejWiz A5; Co to zacz ieſt? (–) Bá y iać wierę themu ſłowu nie rozumiem. OrzQuin B3v.

rozumieć komu, czemu [= co wydaje głos] (11): mowę ſobie zmyſlili ku kradzieży godną/ áby im nikt nierozumiał iedno ſámi ſobie BielKron 261v, 7v; ábyś [...] nie był tylko iáko nádęta dudá/ kthora ácż też iáko kozieł wrzeſzcży/ ále iż ſłow w niey nie máſz też iey máło rozumieć. RejZwierc 160, 62. Cf rozumieć komu co; »sobie rozumieć«.

rozumieć komu co [„język”] (anakolut?) (1): bo ieſzcże ſtárych Pruſow ieſth kiládzieſiąth wſi zá Krolewcem ku Litwie/ kthorym ięzyká żadny nie rozumie/ iedno ſámi ſobie. BielKron 345v.

rozumieć po jakiemu (2): OrzRozm M4; Odpowiedział: nie rozumiem po Polſku. BielKron 372.

Ze zdaniem dopełnieniowym [zaimek pytajny] (3): Aż go potym ſpytáłá/ ieſli pacierz vmie/ A co to ieſt przydzi twe/ ieſliże rozumie RejFig Dd4v; WujNT 760; Oto ia przywiodę ná was [...] narod ktorego ięzyká nie będźiećie vmieć/ áni rozumieć coby mowił. PowodPr 8.

Zwroty: »dobrze rozumieć« [szyk zmienny] (3): Boć inſza rzecz znaczy piéi/ niſz pii/ léi abo liéi niſz lii/ co dobrze rozumieſz gdy mowiſz/ piéi páciérz/ léi że rychło rć. MurzOrt B2; WujNT 760; KmitaSpit Bv; [Wſſákći roźmie dobrze Niemiec Y niemiecſką y Polſką rzecz. KorczRozm K].

»słow(k)a jednego nie rozumieć« (2): paćierze mawiał po polſku/ bo po łáćinie ſłowá iednego nierozumiał. OrzRozm M4; RejPos 225v.

»sobie [= siebie nawzajem] rozumieć« (6): Byli pierwey Pruſowie ſtárzy z Lithwą iednego ięzyká/ [...] ále máło ſobie rozumieią dźiś BielKron 436v, 345v, 358v, 452 [2 r.]; StryjKron 46.

»właśnie rozumieć« (1): á práwiechmy ięzyk ſwoy [...] ták byli zátłocżyli á zániſzcżyli/ żechmy mu czáſem ſámi właſnie nie rozumieli. RejZwierc 210.

Szeregi: »wykładać i rozumieć« (1): Poſpolicye Bákálarzowye dziecyom piſſą wokábuły dwye ſlowye po łáćinie/ á dwie po polſku [...] ábowim ták dziecyę wykłádáć y rozumyeć ſie ſlow náuczy GliczKsiąż I8v.

»znać i rozumieć« (1): [Osieł] Głos cżłowiecży ktoremu ſie zwycżagi: z na y rozumie FalZioł IV 4b.

3. Wyjaśniać, tłumaczyć sens a. interpretować tekst; z pozycji odbiorcy: uważać, że taki jest jego właściwy sens, z pozycji autora: tworząc tekst, mieć na myśli; zwłaszcza odnosić niejednoznaczną treść do określonej osoby lub sytuacji; intelligere HistAl, Modrz, JanStat, JanPrzyw; referre JanStat, JanPrzyw; explicare Modrz; sentire Vulg (936):

rozumieć co [= tekst interpretowany] (324):

~ Z podaniem interpretacji:

co około czego (2): któré tákże vmiárkowánié [dotyczące opatrzenia kanclerza i podkanclerzego] (około podnieśienia) Sekretarzá [...] chcemy rozumieć [tj. że ma to dotyczyć też sekretarza]. SarnStat 323 [idem] 942.

co na co (1): iżby telko kuśił/ [...] ſłowy oboiętnymi/ zoſtáwuiąc w rzecży ſwey táką dziorę/ ktorąby wyniść białagłowá/ á wrzkomo ná ine niż ná miłość rozumieć one ſłowá mogłá GórnDworz Cc3v.

co o kim, o czym (a. de aliqua re) (162): A to proroczthwo rozumyal zacharyaſz odzyeuyczy maryey yſz myal uyeczny krol Ieſus criſtus przydz wzywot yey PatKaz II 59; FalZioł I 115b, III 22c, IV 32a, 41d; GlabGad G8v, H4, O7v; WróbŻołt N, bb8v, qq3; RejPs 23v; LibMal 1544/91; A iáko dziewiąte [przykazanie] mamy rozumieć o máiętnoſciách ziemſkych á lezączych ták też [...] SeklKat Nv, M, V2v; KromRozm I I2; A to co mowiſz że Bóg chce aby wſzyści byli zbawięni/ [...] to o ſamych wybranych rozumięm MurzHist F2v, L2v, S4; KromRozm II g, o2v; KromRozm III B7v, E7v, O3; GroicPorz n3; KrowObr 223v, 229; Ale y ty cudzołożyłáś z wielem gámrathow (marg) To rozumie o cudzych bogoch [...] (–) BibRadz Ier 3/1, I 1c marg, 96b marg, 196a marg, 203d marg, 301a marg, 341a marg, II 108a marg; GrzegRóżn B3, C2, C3v, H3; OrzQuin Q4v; Bo iż w Bogu niemáſz accidens, [...] iedno ſubſtantia, [...] tedy lubo de accidente, lubo de ſubſtantia, chceſz to rozumieć SarnUzn B4, H [2 r.]; LeovPrzep a3, I3; RejAp 91, 142, 152, 172v, 197; GórnDworz F8; RejPos 88 [2 r.], 111v, 231v, 275, 313v; BiałKat 91, 148, 311; Ktorzy to mieyſce o Duſzach rozumieią bárzo śię ná tym mylą GrzegŚm 4, 38; KuczbKat 135; BielSpr 32v; WujJud 40, 114v, 159v, 164, 188v (9); BudBib b3; Strum Q; BiałKaz F2; BudNT przedm b6v, c6, k. Eev marg; Tákże gdy wilki/ owce/ lwy lámpárty/ y ćielętá miánuie/ nie rozumie też tego/ o źwięrzętách y beſtyiách: ále o ludziách rozmáitych CzechRozm 114, A5v [2 r.], A6, 27, 29, 38 (25); PaprPan L2; ModrzBaz 100v; SkarJedn 65; mowę tę rozumieć trzebá o Rzymskiey wierze, ktora ſię słowem Bożym brzydzi CzechEp 108, 157, 159, 180, 187 [2 r.], 196 (19); NiemObr 36, 99, 121; Poniżenie o pokorze rozumie W. Bedá LatHar 67, [+11], 47, 51, 58, 76 (11); WujNT przedm 24, s. 50, 83 marg, 187 [2 r.], 314 (14); JanNKar E2v; SarnStat 239, 769, 943; PowodPr 58.

co ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: tak (18); (e), że (17), żeby, abyże jakoby’ (5), jakoby (5)] (27): PatKaz III 129v; LubPs Z3v; Wſzákże tę obmowę ták rozumiey/ iże żadnego pijańſtwá niemáſz tákiego/ ktore by zupełnie od złego vczynku omáwiáć [...] miáło GroicPorz mm; RejAp 142, 182v, 185v; Bo co powiedamy że Oćiec ieſt pierwſzą perſoną/ nie ták to rozumiec mamy/ iákoby w Troycy było co pierwſzego álbo pośledniego KuczbKat 15, 180, 380; A to iedno á iákoż inácżey rozumieć mamy iedno iż iedno wſzytkich á ſpołecżne Boſtwo. RejZwierc 9v; BudBib cv; BudNT przedm b7v, c; CzechRozm 190, 263; KarnNap Bv; ModrzBaz 121v; Acżkolwiek ſię ten Ián Cárogrocki v S. Grzegorzá obmawiał/ iż nie ták ten tytuł [sługa sług bożych] rozumiał/ áby zwierzchnośći Kośćiołá Rzymſkiego nád ſobą nie znał SkarJedn 193; StryjKron 150; ReszPrz 83; Te mieyſcá [...] nie ták rozumieć maſz/ żeby zgołá żaden z Zydow y z Pogánow nie był dobry WujNT 533, 186, 237, 306, 332, 403; SkarKaz 453b.

co (anakolut?) (1): Tu iuż bez wykłádu káżdy ſie domyſlić może co tho ma rozumieć iż im ſą dáne ſtoły [tj. stuły] białe RejAp 61v.

Cf rozumieć co w czym, rozumieć według czego, rozumieć jak; »Pismo rozumieć«, »słowa rozumieć«. ~

rozumieć kogo [= czyje słowa] (2):

~ Z podaniem interpretacji:

kogo jak (1): ták Páwłá S. rozumyeyąc/ nye przyćiſka nas piſmo ktemu/ iżebyſmy [...] KromRozm III I2v.

kogo ze zdaniem dopełnieniowym (1): A co Páwłá przypominaſz [...]/ iákoby go ták rozumieiąc: żeby on nam tymi ſłowy wodze popuſzcżáć miał [...]: tedy Páweł o tym nigdy nie myſlił CzechRozm 230. ~

rozumieć co [tekst interpretowany] w czym [= zakres interpretacji] (1): Tákże gdy go [Chrystusa] Moyżeſzowi/ podobnego cżyni/ tedy tego nie maſz we wſzyſtkim rozumieć/ ále w niektorych tylko rzecżach CzechRozm 106.

rozumieć czego [tekst interpretowany] (2): WujNT ktv [2 r.] cf »Pisma (G) rozumieć«.

rozumieć kogo, co [= interpretacja] (18): gdy tu powiedá o zapłacie piérwſzych/ rozumii/ zapłatę natym świecie MurzNT 96; RejPos 326v; gdy Bogá ſłyſzyſz/ rozumiéy Bogá Oycá/ y Syná/ y Duchá świętégo BiałKat 108v, 296 [2 r.]; GrzegŚm 37; gdzie śie tu miánuie Phalanx, rozumiey woyſko BielSpr 29v; ReszList 190; Táć ieſt wiárá z miłośći dobre vczynki ſpráwuiąca/ ktorą rozumie Páweł S. kiedy mowi: Iż wiárá vſpráwiedliwia. WujNT 664, ktv.

~ Z podaniem tekstu interpretowanego:

co przez co (5): SeklKat E3v; LeovPrzep bv; Przez ty dwie ſłowie Gog y Magog co rozumieć RejAp Ee4v, 170; GrzegŚm 26.

co czym (1): ále rzecz ieſt iáwna/ że Prorok inſzą rzecz rozumiał ſwemi ſłowy LeovPrzep bv.

co w czym (1): By było iáſne piſmo/ iednoby wſzyścy w nim widźieli y rozumieli. SkarKaz 81a.

co zdanie dopełnieniowe (1): Ale ſłuchay co maſz rozumieć iż [tj. przez to ] go Anyoł ſynem Dawidowym zowie: temu [tj. masz rozumieć temu] iż go Bog Ociec obiecał był zeſłáć [...] Dawidowi RejPos 272v. ~

rozumieć według czego [= zgodnie z czym, posługując się czym] [w tym: co = tekst interpretowany (5)] (6): Zydowie to według litery (to ieſt proſtego textu) rozumieią BielKron 35v; iedno ie [Kredo] rozumieymy y mamy rozumieć według Kredá Niceńſkiego SarnUzn G3; WujJud 29; CzechRozm 144; A ieſli czytamy/ Pokoy mamy: tedy ták rozumiey wedle wykłádu Ambrożego S. Będąc vſpráwiedliwieni z wiáry/ mamy Bogá przeiednánego WujNT 540; wedlá kácerſkich błędow/ żydowſkich vporow/ wedle Tureckiego zuchwálſtwá/ y wedla ſámego Lucyperá dekretow [Pismo Św.] rozumieią. ReszPrz 53.

rozumieć czym [= tekst interpretowany] o kim [= odniesienie] (1): Otho thą fygurą rozumyal y uykladal moyzeſz onaſzwyątſzey pannye maryey PatKaz II 56v.

rozumieć o kim, o czym [= interpretacja] (13): á gdy w receptach naydzieſz piſano o Trłycży/ maſz rozumieć nie o zielu ale o owoczu FalZioł I 30d; KromRozm II k2v, o2v; KrowObr 191v [2 r.]; ktore [błogosławieństwa] okázuiąc w thych rzecżách docżeśnych/ rozumie o onych [rzeczach] duchownych. BibRadz I 381a marg, I 3d marg; RejPos 88; gdy właſnie mowią o ofierze/ tedy o Mſzey świętey rozumieią. WujJud 236; CzechRozm 27, 110v; á nie mowi też tego/ żeby to było tylko pod ſtárym zákonem/ ále zgołá rozumie o wſzytkim onym cżáśie/ ktory vprzedźił nowe przymierze [...] CzechEp 268.

~ z czego [= tekst interpretowany] (1): Tu z tego mieſcá rozumieć mamy o káżdem mężu ktory poddan ieſt roſkoſzam/ á pożądliwośćiam ćiáłá ſwego BibRadz 66a marg. ~

rozumieć jak [= zastępuje interpretację; w tym: jako, tak (102), inaczej (inak) (18), przysłówek znaczący (5), rozmaicie (3), jednako (1), opak (1), rozno (1), takżetak samo’ (1), tym sposobem (1)I; z podaniem tekstu interpretowanego: co (123)] (133): OpecŻyw 55v; Sálomon rzekł. Nietákiem ći ia był przyk[a]zał. Márch⟨ołt⟩ rzekł. Tákiem ći ia rozumya[ł] March2 Dv; Niebedzież miał Bogow ynnych krom mnie. (–) Yako to mam rozumieć. SeklKat D2v, E, G, G4v, I, Lv (17); KromRozm I K3v; MurzHist S3v; wykładá zákon/ gdźie i [= ji] Phariſeuſzowie i inſzy przewrotnie rozumieli MurzNT 18v; KromRozm II n; ktorzy z piſmá tylko á ſlow ludzkich/ ktore ſye rozmáićye rozumyeć dawáyą/ ſlowo boże czyrpamy KromRozm III C, F2, H3v; jedni tak tę rzecz rozumieli, drudzy tak Diar 93; GliczKsiąż Gv; GroicPorz c3; KrowObr 123, 131v, 179, 180 [4 r.], 191v, 224; BibRadz I 366a marg; BielKron 195v; Anceps oratio, Mowá którą może ná obie ſtronie rozumieć Mącz 9b, 304b [2 r.], 356d; SienLek 124v; LeovPrzep bv, b2, G4; RejAp BB6, 16v, 29, 137, 169v; GórnDworz P7v; Iáko tę przypowieść Páńſką rozumieć mamy. RejPos 341 marg, 15 [2 r.], 37 marg, 47, 88, 88v (12); áby iéy [nauki] opák żaden nád Páwłá nie rozumiał/ ſam śiebie wyłożył BiałKat 271, 73v, 81, 86, 96, 101 (10); GrzegŚm 33 marg, 38, 58; KuczbKat 10, 380; RejZwierc 9v; WujJud 29, 29v, 74v, 96v, 131v (9); Ale inácżey thu rozumieć mamy wiárę WujJudConf 260; BudBib cv [2 r.], I 8d marg; BudNT Kk3; CzechRozm 39v, 74, 85v, 144, 144v (10); ModrzBaz 36; SkarJedn 35; CzechEp 89, 357, 410; ReszPrz 11, 20 [2 r.], 37; OrzJan 61; LatHar 203; WujNT 4, 139, 324, 408, 540; á iż częſtokroć tákowé wątpliwośći ſie wſczynáły/ że téż wiele ludźi ták to ćiáſno rozumieli/ [...] SarnStat 72, 84; SkarKaz 5b, 155b, Oooo2c; CzahTr E3.

~ Z podaniem tekstu interpretowanego w innej formie niż co:

o kim, o czym jak (2): OrzQuin L3; tám [w Psalmie 131] naydą oſobliwy przykład/ po ktorem poznaią/ iako y o innych mieyſcach maią rozumieć. BudBib b2.

Ze zdaniem dopełnieniowym jak (1): Iáko rozumieć mamy że Bog żáłuie. BibRadz I 158c marg.

Z przytoczeniem jako (2): Człowiek zadny niewie ieſli łáſki álbo gniewu winien iáko mamy rozumieć. KrowObr 53 marg, Rr. ~

rozumieć gdzie [= tekst interpretowany: miejsce w tekście] (33):

~ Z podaniem interpretacji:

gdzie kogo, co (22): KromRozm III G8v; GliczKsiąż Hv [2 r.], O7v; kędy oto wſpomina: Iż nieprzyiaciele moi mowili ná przećiw mnie. Tu rozumie ty wſzytki/ kthorzy dziś ſámym ſobie przywłaſzcżáią właſny tytuł á imię kościołá ſwiętego LubPs A4, Z2v [2 r.]; KrowObr 125; GrzegRóżn N3v; RejAp 139, [175]; RejPos 149v; RejPosWiecz3 [97]v; BiałKat 91, 276; bácżyć mamy/ kogo thu Páweł thák mowiąc rozumiał: duſzęli iáką ſwą/ cżyli śiebie żywego cżłowieká. GrzegŚm 34, 63; KuczbKat 170; WujJud 206; CzechRozm 31; CzechEp 278; PowodPr 83.

gdzie o kim, o czym (6): SeklWyzn Dv; BibRadz II 93a marg; Dáley Pan wſpomináć racży w thymże cechu y w teyże pomſcie niedowiárki. Iuż thu nie rozumiey o żydziech áni o Turkoch/ bo [...] RejAp 179, 168v; RejPos 313v; WysKaz 36.

gdzie ze zdaniem dopełnieniowym [ (4), aby (1)] (5): LubPs Z4; Dawa znáć iż Kryſtus roſkázuie wſzythkim ſwoim sługam áby rozwiązáli cżterech ániołow ktorzy ſą v Eufrates/ gdźie rozumie áby wierni Miniſtrowie iáwnie [...] mowili przećiw Aniołom/ to ieſt tym fáłeſznym naucżyćielom BibRadz II 138b marg; RejAp 128v; iż pocżnieſz w żywocie ſwoim ſynacżká. Tuć iuż rozumieć możeſz iż cżłowieká RejPos 272v.

~~ gdzie jakoby rzec chciał (1): Y rozumie tu Anyoł/ iákoby ták rzec chciał/ Iż tho byłá beſtia [tj. Rzym] pirwey ſławna/ ále iuż teraz nie ieſt RejAp 143. ~~ ~

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: tak (3); zawsze: , że] (6):MurzNT 51; RejAp 34v; KwiatOpis A3v; iż [Et natantia transibant in terram] nielza przełożyć wziemię/ ále tylko ná źiemię/ áby ſię ták rozumiáło/ iż rzecży/ álbo zwierzętá pływáiące/ wychodźiły ná ziemię. BudBib c2v; gdzie mowi: Był potym dzień Swięty Zydowſki: wielcy Doktorowie [...] rozumieią że było święto Páſchy. WujNT 298, 537.

Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym do dopełnienia w zdaniu nadrzędnym (1): gdyż tu onże głos z niebá Ianowi ſwiętemu powieda iż go [Babilonu] nikt inſzy płákáć nie będzye/ iedno oniſz krolowie ktorzy ſie byli znim zbuntowáli [...]. Krole [A] iuż łácno rozumieć możemy ktorzy to ſą/ bo ie ſámo piſmo wykłáda RejAp 152.

Zwroty: »dobrze rozumieć« (2): niechayże nam to pokażą gdzye to expreſſe w piſmie ſtoi Deus de Deo. Lecż my tego nie broniemy gdi ſie będzie dobrze rozumiáło SarnUzn E2; WujJud 180.

»(nie)właśnie rozumieć« (2): A powieda Apoſtoł iż ná połnocy/ ná południe/ ná wſchod y ná zachod miáſtá onego wſzędy po trzy brány to miáſto miáło. To thák właſnie mamy rozumieć iż to miáſto káżdemu narodowi s káżdey cżęśći ſwiátá ieſt wolnie otworzone RejAp 182v; NiemObr 125.

»Pismo, Pisma (G) rozumieć« [szyk zmienny] (19:2): KromRozm I M2; MurzHist S3v; KromRozm II n, o2v, pv, p4v, q3v; KromRozm III F2; KrowObr 224; SarnUzn H; iż Piſmo święte inácżey Arryus/ inácżey Nowácyanus/ inácżey Photinus/ etć. inacżey káżdy Heretyk rozumie. WujJud 29, 29, 29v, 56, 131v; SkarJedn 35; NiemObr 93; pytaymy ſię iáko to piſmo zá cżáſow Apoſtolſkich rozumiano ReszPrz 37; Nie ſkąd inąd haeretyctwá powſtáły/ iedno ſtąd/ że niektorzy piſmá dobrego nie dobrze rozumieią WujNT ktv, ktv, 324.

»słowa(-o) rozumieć« [szyk zmienny] (49): Yako ty ſłowa mamy rozumieć tego przikazania Bożego? SeklKat G, Rv; KromRozm III H3v; GliczKsiąż Gv; Przeto tych ſlow niemamy o żadnych niewiáſthach innych rozumieć/ iedno o żonach Apoſtolſkich KrowObr 223v, 123, 179, 229; BibRadz I 366a marg; GrzegRóżn H3; LeovPrzep b2; GórnDworz Cc3v; Co tho ieſt iáko ſłow páńſkich ſłucháć y iáko ie rozumieć. RejPos 145 marg, 15, 88, 88v [2 r.], 275v; BiałKat 73v, 308v, 311; WujJud 74v, 96v, 147v, 159v, 179v, 204, 247; RejPosWstaw [1102]v; BudBib cv; CzechRozm 29, 39v, 118v, 143, 158v; SkarJedn 65; CzechEp 341, 424; ReszPrz 20 [2 r.]; WujNT 139, 187, 532 [2 r.], 533, 796, Aaaaaa4 [2 r.]; SkarKaz 5b.

»sobie rozumieć« (6): Bo nye wnet to ſlowo boże/ co kto ſobye z piſmá rozumye KromRozm II n4, b4, t3; KromRozm III A4v; SkarJedn 3; Rádá życżliwa dobrym przyiaćielom/ Iáko ſobie te przypowieśći máią rozumieć. CzahTr E3.

»źle, niedobrze rozumieć« (10:3): Tertullianus [...] dobrze przećiw kácerzom piſał: A yednák źle rozumyał piſmo KromRozm II p4v, o2v, pv; BielKron 195v; Mącz 459c; Boć y Zydzi y haeretycy piſmá czytáią/ ále ie nie dobrze rozumieią WujNT 324, ktv [3 r.], 408, 532 [2 r.], Aaaaaa4 [2 r.].

Szeregi: »brać a rozumieć« (1): Ktore ſlowá wżdam yeſliby kto ták bráć á rozumieć chcyał/ áby nie káráć dzieći/ [...] ná tem bárzo omylić ſie może. GliczKsiąż Gv.

»dumać abo rozumieć« (1): kto [...] przyſtoynie tę rzecż rozſądźi/ nie będźie ták głupim/ áby miał/ o iákim inſzym fundámenćie dumáć ábo rozumieć/ nád Iezuſá Chriſtuſá ſyná Bożego. NiemObr 33.

»nie mowić ani rozumieć« [szyk 2:1] (3): Abowiem Ian w liśćie ſwym/ nierozumie áni mowi tego o Iezuſie Chriſtuśie CzechRozm 146v; CzechEp 196, 239.

»rozumieć i okazować« (1): Tu rozumie y iáwnie okázuie/ iż wſzytki okrutniki [...] ſrodze pokáráć á w niwecż obroćić będzye racżył. LubPs Z4.

»pisać i rozumieć« [szyk 2:1] (3): Ale by teſz dobrze Doktorowie/ inák rozumieli y piſáli/ tedyſmy ich w tey mierze ſlucháć nieſą powinni KrowObr 191v, 191v [2 r.].

»rozumieć a rozeznać« (1): gdyć to wierny páſterz podawa imieniem á ſłowy Páná ſwego/ nie możeſz inácżey rozumieć á rozeznáć iedno iż chleb á wino podawa RejAp 16v.

»rozumieć i twierdzić« (1): Ale iż oni [...] przećiw iáſnemu textowi ſłowá Bożego/ rozumieią to y twierdzą o ſynu Bożym przedwiecżnym/ á nie [...] CzechEp 187v.

»rozumieć, (i, albo, ani) wykładać« [szyk 13:7] (20): PatKaz II 56v; KromRozm I M2; KromRozm II q3v; KromRozm III F2; KrowObr 180 [2 r.]; RejAp 122; áni go [Pisma Św.] nigdy inácżey/ iedno według iednoſtáynego zezwolenia Oycow będę rozumiał/ y wykłádał. WujJud 26, 29, 131v, 147v; CzechRozm 39v, 74; SkarJedn 35; CzechEp 312; NiemObr 95, 125; ReszPrz 11; WujNT 27; STátut Królá Alexándrá Stryiá náſzégo ták ij wykłádáć y rozumieć náyduiemy/ iáko ſłowá tego Státutu ſámé w ſobie brzmią SarnStat 84.

a. Przypisywać znaczenie lub sens; podawać znaczenie wyodrębnionej jednostki (wyrazu, cytatu) lub wyjaśniać sens metafory, alegorii, przypowieści (414): Ty ſam miły panie tworżyſz gori mocżą twą (koment) Gori [Ps 64/7] to ieſt apoſtoły, rozumieiącz duchownie. WróbŻołt V; kiedi cżłowiek [...] potwirdziwſzy czo kto powiedział/ inácżey wyłoży/ niż on rozumiał ktho rzekł. GórnDworz Q5v; Helam/ iako niektorzj rozumieią ieſt Perſia. BudBib I 401d marg; CzechEp 315; WujNT 622, 661, 685 marg, 692, 716.

rozumieć czemu [= objaśniane] (1): á temu to pocztu dni rozumiey, [...] iako dniowie rozdzieleny ſą ku mieſiączom w kalendarzech á w minucijach [tj. że chodzi o dzień w miesiącu kalendarzowym] FalZioł V 46.

Zwrot: »rozumieć, co znaczy...« (1): áby rozumieli Chrześćijánie co tu znácży to ſłowo/ WINY KuczbKat 415.
α. Podaje objaśnienie wyrazu lub fragmentu [»rozumiej, masz rozumieć itp.« = znaczy] (358):

rozumieć kogo, co [= objaśniane] (79):

~ Z podaniem znaczenia:

kogo, co kogo, też: (tego) który, co (35): SeklKat M4v, Q [2 r.], X4; LubPs Q4 marg, Z3, Z4; Pień Tu rozumiey/ tę Perſonę od kthorey krewni poſzli. GroicPorz ffv, ffv; Theráphim: Iedni bałwany rozumieią, a drudzi obrazi ſktorich Laban Prakthikował Leop Cv marg; BibRadz I 136b marg; SienLek 26v; Ciepłego maſz rozumieć/ ktory w gorącey miłośći przy Pánu ſwoim ſtoi [...]. Zimnego záſię ták maſz rozumieć/ kthory iuż ni o cżym áni wie/ áni dba RejAp 42v-43, 49v, 50, 51, 78v, 102, 156v [2 r.], 166; GórnDworz Ll2v; RejPos 306; BiałKat 253v; A to iedno á czoż inſzego mamy rozumieć iedno ieden Bog/ gdyż tego piſmá mocnie poſwiadcżáią/ y tákże ſyná prawdziwym Bogiem zową iáko y oycá/ tákże y Duchá ſwiętego. RejZwierc 9v; A ieſli duchowne odrodzenie rozumiećie miłość/ y dobre vcżynki: [...] WujJud 115v, 204; Ołtarz rozumiey ogniſko náktorym palono ofiary. BudBib I 41d marg; Bo ták iednourodzonego rozumiemy/ ktory z Bogá ieden śię urodźił. BiałKaz G4v; StryjKron 31; Swinie Niemieckie z Polſkimi pomieſzáne nalepſze do chowánia: á Niemieckie rozumieć trzebá/ Zułáwſkie/ Pomorſkie/ Weſtwálſkie GostGosp 120; Cirnie rozumie S.Hier. gryźienie ſumnienia. LatHar 160 marg; WujNT 108; SarnStat 1294; [Ták pánie pirwiaznki roźmiey Pirwſſe żyto/ wino/ oley KorczRozm S2v].

co jakie (1): Thych lat nie możymy inſzych rozumieć/ iedno od w niebo wſtąpienia Páńſkiego RejAp 165.

co miasto czego (1): Wykłádáią drudzy [...]: włożón do grobu/ grob miáſto piekłá rozumieiąc BiałKat 93v.

co na kogo, na co (2): bo to [tj. „hoc est corpus meum”] powiádał nie ná on chleb Kryſtus rozumiał co iadł/ iedno náſwe ćiáło vkázował ktore miáło vćierpieć BielKron [206]v, 196.

co za co (3): Cżworo zwirząt możemy rozumieć zá cżterzy ſtany rozlicżnych ludzi ná ziemi. RejAp 49v; GórnTroas 62; SkarKaz Oooo2a.

kogo, co kim, czym (9): BibRadz I 136a marg, II 135d marg; [...] roſkázuiąc wiátrom áby nie wiały áni ná ziemię áni ná morze áni ná drzewá. Ziemię iuż możemy ſwiáthem rozumieć/ morze inſułámi morſkimi [...] RejAp 65, 122; bo ieſli rozumieią słowo Bogiem/ iáko Ian wykłáda [...]. Tedyć [...] GrzegRóżn B2v; RejPos 186; CzechRozm 165v; SkarŻyw A2; CzechEp 374.

co cum infbyć” (2): CzechRozm 138; Kálwinus to zſtąpienie do piekłá nie rozumie być nic inſzego: iedno [...] poſtráchy wiecżney śmierći. ReszPrz 84.

co jak (26): KuczbKat 320; To odpoczynienie troiákiem ſpoſobem rozumieć mamy/ Naprzod [...] BibRadz I 104a marg, I 263c marg; SarnUzn F7 marg; Gwiazdy niebieſkie iáko rozumieć mamy RejAp Dd4, Ee2, Ffv, Ff2v, Ff3v, Ff4v [2 r.]; RejPos 28 marg, 82 marg, 88, 212v, 238v; BiałKat 91, 253v; KuczbKat 105; RejZwierc b3; BudBib I 266c marg; Vyrzyſz tu wtem Teſtámenćie cżytelniku niektore litery po kráioch przed przypiſkámi: Ktore ták rozumiey. Eb. znáczy Ebreyſkie kśięgi. G. znácży [...] Grecſkie kśięgi ták máią. BudNT przedm a6v, Hhv; WujNT 342; SkarKaz Oooob; SkarKazSej 674b. ~

rozumieć miasto czego [= objaśniane] co [= znaczenie] (1): iáko miáſto Szátáńſkiego ſtołu/ Ołtarz ná ktorym Ofiáry ym [szatanom] cżyniono/ rozumieć mamy: ták też [...] KuczbKat 190.

rozumieć przez kogo, przez co [= objaśniane] (220):

~ Z podaniem znaczenia:

przez kogo, przez co kogo, co (212): PatKaz III 127; WróbŻołt M7v, V6v, cc2, ee2, ee5; Przes oyca/ matkę nieiedno rodzice naſſe mamy rozumieć/ ale tez wſzelkie przełozone naſſe SeklKat H; KromRozm I C4, L4v; MurzNT 38v, 148 marg, 163v marg; KromRozm II o4v, p2; KromRozm III C7v, E8, E8v [2 r.], F6v, H4v, O2 [2 r.]; LubPs N; Tám náydzieſz iáſnie/ iż przes opokę nie Piotrá/ áni Papieżá rozumieią/ iedno tylko ſámego Páná Iezu Kryſtá. KrowObr 14v, 125; ábowiem ći przyſzſły [!] wody áż ku duſzy. (marg) Przez wody rozumie wſzytki wielkie vtrápienia y ſprzećiwieńſtwá. (–) BibRadz Ps 68/1, I 113d marg, 278d marg, 306b marg, 308d marg, 311a marg [2 r.] (33); Przez ty litery [alfabetu hebrajskiego] też oni [tj. Żydzi] licżbę rozumieią. BielKron 45v, 48v; GrzegRóżn B4 [2 r.]; Nie rozumiałći thu przez owoc Syn Boży zwirzchowne thy vcżynki SarnUzn G8, D4, G8v; Pierwſza Monárchia (ktorą rozumiał Dániel święty przez głowę złotą y oſobę Lwią) byłá Aſſyrijſka LeovPrzep I3v, G2v [2 r.], G4v, I3v, I4; Gdyż przez gory á przez inſuły możemy rozumiec krole á kſiążętá RejAp 139v, 63v, 110, 132, 143, 168, 181v; przez tego młodzieniaſzká możem rozumieć káżdego cżłowieká cżyſtego żywotá HistRzym 72v, 3v [2 r.], 4 [2 r.], [39]v, 65, 75v (18); RejPos 240v marg; BiałKat 141; Potym gdy mowi: W ręce thwe pokłádam/ rozumieć mamy przez ręce/ moc y opáthrzność miłego Bogá GrzegŚm 44, 52; KuczbKat 65, 105, 165, 405; WujJud 120, 236v; WujJudConf 235v; RejPosWstaw [1102]v; Od cżáſu lepak odięćia vſtáwicżney (offiáry) [...] (będzie) dni tyśiąc dwieśćie y dziewięćdzieśiąt. (marg) co tu przez dni rozumieć maſz. Cżytay wprzypiſkoch ná końcu. (–) BudBib Dan 12/11, I 369a marg, 419a marg, 439b marg; przez to ſłowo/ w ośiádłość wiecżną/ cżás długi rozumiał/ á nie wiecżność iáką nieſkońcżoną CzechRozm 86, 27v, 40v, 52, 83, 83v (25); ModrzBaz 133v; iż tu ná tym mieyſcu Moiżeſz przez Bogá rozumie ſámego oycá/ á nie ktorą inſzą oſobę CzechEp 276; przez naśienie niewieśćie nie co inſzego też iedno co ſię rodźi z niewiáſty/ rozumieć muśiemy. CzechEp 293, 39, 40, 115, 161 [2 r.], 162 (42); NiemObr 32, 47 [2 r.], 77, 163, 174 [2 r.], 175; ReszPrz 12; Przez te málutkie/ nierozumieyże ſámych nieukow/ y proſtakow WujNT 47, 47, 76, 103, 115, 155 (26); WysKaz 18; tedy dawni Doktorowie SS. [...] przez ſuknią roſkroioną/ rozumieią ſekty kácerſkie PowodPr 55, 8, 29, 38 [2 r.]; SkarKaz 484a.

przez co cum infbyć” (3): y widziáłá ná thym mieyſcu Libuſá áno dwie oliwne drzewie wyroſły [...] (przez kthore rozumieią dziś byc s. Woyćiechá z świętym Wacłáwem) BielKron 319; RejAp [175]; RejPos 6v.

przez co ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (1); ] (5): PatKaz III 127; HistAl C6; Bo iuż tám przez gwiazdę rozumiemy/ iż vpadł ná ziemię on zły Bonifácius Papież pirwſzy RejAp 109v, 168; CzechRozm 56v. ~

rozumieć czym [= objaśniane] kogo, co [= znaczenie] (9): Drzewiną iuż wiemy iż piſmo ſwięte ludzie rozumie ná ziemi. RejAp 78v, 63v, 90, 105v, 127, 132v, 138v, 181v; Ciáło zábijáią/ ále duſze zábić nie mogą/ duſzą rozumieiąc duchownego cżłowieká GrzegŚm 54.

rozumieć pod czym [= objaśniane] (8):

~ Z podaniem znaczenia:

pod czym co (7): SeklKat M4; Pod thą liczbą ſiedmi słupow według zwyczáiu piſmá ſwiętego rozumie liczbę niezliczoną BibRadz I 336b marg; RejAp 48, 132; Grzech niecżyſty przodkiem kłádzie/ pod ktorym bez wątpienia rozumie cudzołoſtwo RejPosWstaw [1103]; ModrzBaz 142v; pod imieniem Dyákonow rozumie y poddyákony. WujNT 725 marg.

pod czym o kim [ze zdaniem nawiązującym do dopełnienia w zdaniu nadrzędnym] (1): Záłożył ie ná świádectwo w [!] Iozef (marg) To ieſt/ thák poſtánowił Pán miedzy wſzem ludem ſwoim/ o kthorem thu rozumie pod tym imieniem Iozefowym/ iż on chował oyce ich w Egiptćie. (–) BibRadz Ps 80/6. ~

rozumieć na miejscu czego [= objaśniane] co [= znaczenie] (1): ná thym mieyſcu thego miáſtá Pánu miłego nie możemy nic inſzego rozumieć iedno Koſcioł iego miły RejAp 170.

rozumieć o czym (2):

~ Z podaniem znaczenia:

o czym kogo (1): Tákże też y o ſiedmi gwiazdach mamy rozumieć wſzytki páſterze RejAp [13].

o czym jak (1): á thák gdzie śie tu miánuie Phalanx rozumiey woyſko/ tákże [tj. tak samo] y o drugich ſłowiech rozumiey/ ktore nie mogą być powiedziane po Polſku właſnie BielSpr 29v. ~

rozumieć w czym [= objaśniane; w tym: w tym słowie itp. (4)] kogo [= znaczenie] (6): LubPs T6v; Moáb będźie ſtárt (marg) W przypominániu Moábitow rozumie wſzytki nieprzyiaćioły kośćiołá Bożego. (–) BibRadz Is 25/10; Wyrwieſzli Lewiátháná (marg) W thym słowie rozumieią niektorzy Wielorybá [...]. (–) BibRadz Iob 40/20, I 351a marg, 478d marg, II 90c marg.

rozumieć gdzie [= objaśniane, tj. miejsce w tekście] (13):

~ Z podaniem znaczenia:

gdzie kogo, co (6): A naſzy nieprzijaciele naſmiewaią ſie z nas. (koment) Tu rozumie żydy. WróbŻołt ccv, L6v; gdy mowięm gołębie lecą zarás tam rozumięmy i gołębicę MurzNT 41 marg; LubPs aa4; BibRadz I 408d marg; GrzegRóżn B3.

gdzie o czym (6): korzenie Diptamowe ieſt więcżſzey ważnoſci y moci niżli ſamo ziele/ á przeto w receptach poſpolicie o korzeniu ma być rozumiano FalZioł I 41b, I 137b; áby nie opowiedáli ſłowá Bożego w Azyey. (marg) Tu rozumie o Azyiey mnieyſzey [...]. (–) BibRadz Act 16/6, I 351a marg; NiemObr 30; WujNT 888.

gdzie tak (1): Y rzekł Elohim/ to ieſt/ (ták maſz wſzędy rozumieć) Oćiec/ ſyn/ duch CzechRozm 15v. ~

Z przytoczeniem [= objaśniane] (7):

~ Z podaniem znaczenia:

kogo, co (5): Sądz miły panie [...] ty ktorży mnie zaſzkadzaią/ racż zwalcżyć ty ktorży na mię walcżą. (koment) Słowa ſą ſyna Bożego z ſtrony iego cżłowiecżeńſtwa, ktorzy zaſzkadzaią [Ps 34/1]) rozumie Licemierniki kxiążęta żydowskie. WróbŻołt L5v, P5v; BiałKat 91; Abych przyſzedł dáwáć pokoy [Luc 12/51].) Rozumiey on pokoy zły/ ktory ieſt miedzy świeckimi y niezbożnemi ludzmi WujNT 249, 440.

na co (1): Abowiem gdybyſmy ták/ Bierzćie y iedzćie/ ná rozmyſlánie rozumieli/ [...] y ná wierzenié: [...] BiałKat 291.

Ze zdaniem dopełnieniowym [z zapowiednikiem: tak] (1): Miezka pan Bog miedzy zgodliwym malzeńſtwem/ [...] tak mamy rozumieć/ ábyſmy ſię pana Boga baly [...]/ á chwaliligo/ wmiloſci malzenſkey zily SeklKat L. ~

Z przytoczeniem [= znaczenie przytoczenia] (5): Craſſus venter craſſum facit ingenium, może thak kto chce rozumieć kraſny brzuch kraſny cżyni rozum GlabGad P5v; RejPos 214v; Y śćiągnął Izráel práwicę ſwoię/ y włożył ná głowę Efraimowę/ [...] á lewicę ſwoię ná głowę Manáſzeſá/ vmyſlnie przemieniáiąc (marg) Właſnie/ rozumie ſpráwuiąc. (–) ręce ſwe. BudBib Gen 48/14; WujNT 394 marg; zá was/ práwi/ y zá wiele ich krew ſię tá wylewa. Toć muśi rozumieć/ kreẃ ſię tá ofiáruie. SkarKaz 158a.

Zwroty: »dobrze rozumieć« (1): Przez tę záś drugą beſtyą Richárdus/ Anſelmus y inni/ dobrze rozumieią przednieyſzego fałſzywego proroká ábo káznodzieię Antychriſtuſowego WujNT 869.

»słusznie rozumieć« (2): W ktorym wyroku Páńſkim/ przez Lwa leśnego/ ſłuſznie rozumieć możemy moc Turecką PowodPr 8, 38.

»rozumieć sobie« [szyk zmienny] (4): SeklKat M4v, X4; Przez okrągłoſć piły tho ſobie rozumiemy [intelligimus]/ iż okrągłoſć wſzytkiego ſwiátá pod náſze pánowánie má być poddána. HistAl C6; BibRadz I 306b marg.

»właśnie rozumieć« (8): LubPs N, T6v; Cżemuż ie tu piſmo ſwięte beſtią zowie o ſiedmi głowach? [...] iż to miáſto Rzymſkie [...] záſiádło ná ſiedmi gorach/ ktore właſnie możemy rozumieć ſiedmią głowámi RejAp 105v, 63v, 132; BudBib I 28d marg; CzechEp 276, 292.

»źle rozumieć« (1): Piekło zá grob źle rozumieią heretycy SkarKaz Oooo2a.

Szeregi: »rozumieć i wykładać« (3): CzechRozm 167; Przez ktory woz y źwierzętá wſzytko Papieſtwo cżterech Ewánieliſtow z ſobą zgodnych rozumie y wykłáda. CzechEp 306, 372.

»zwać i rozumieć« (1): piſze ták Rabi Sálomo: Iż ſyn Dawidow nie miał przysć (ſynem Dawidowym zowie y rozumie Meſyaſzá) CzechRozm 165v.

β. Z elipsą wyrazu lub fragmentu objaśnianego, zwykle w uwagach marginesowych do określonego fragmentu w tekście głównym (45):

Z podaniem znaczenia: rozumieć kogo, co, jakie (25): Gdy naydzieſz napiſano w reczeptach to ſlowo proſto kobyli ſzcżaw/ tedi maſz rożumieć okrągły ſzcżaw FalZioł I 73a; Bogoſlawieni ſą ktorim grzechy ſą otpuſzcżony (koment) Grzechy [Ps 31/1]) rozumie pirworodne WróbŻołt K6, L7v; KromRozm III O3v; iż ya práwi wſſythko s ſobą noſſę. Rozumyał zacny cżłowiek náukę GliczKsiąż H4; kthore [miejsce] ieſt rzecżono po Zydowſku Armágedon. (marg) Niektorzy wykładáią to słowo Gorę owocow/ á rozumieią koſćioł Boży/ á drudzy záſię rozumieią mieyſce niektore gdźie przywiedźione będą niewierne kſiążętá [...]. (–) BibRadz Apoc 16/16, I 336b marg, 358c marg, 358d marg, 361a marg, 451b marg; OrzQuin D2v; Prot Av; LeovPrzep I3v; GrzegŚm 2 marg, 53; WujJud 161v; BiałKaz E3 marg; CzechRozm 156; Bo iáko powieda on Orator, Philoſoph [...] (marg) Ciceroná rozumie we 2. kśięg. O powinnośćiách. (–) ModrzBaz 127; ModrzBazBud ¶6 marg; SkarJedn 222; SkarŻyw 583 marg; gdyſmy obacżyli árgumentá/ tego to obrońce Sákrámentow (Krolá Angelſkiego Henryká rozumie) ReszPrz 58.

rozumieć na kogo, na co (2): Mowiąc iż mu zginęło ſześć złotych ná ſznurze/ Ale to nam nágrodzi ten pan co ná gorze. Ten rozumiał ná Bogá RejFig Dd7; PowodPr 9.

rozumieć o kim, o czym (14): FalZioł I 142c; ácz tám biſkupá ſámego myeni/ ále w obyec o kápłanyech rozumye KromRozm III K2v; Tedy ſię ich wiele zeydźie od wſchodu y zachodu ſłońca/ od pułnocy y od południá (marg) Rozumie o národźiech pogáńſkich. (–) BibRadz Luc 13/29, II 54c marg, 90d marg; RejPos 139v, 231v; Chwalćie go niebioſá niebieſkie/ y wody/ ktore ná wierzchu niebios. (marg) Rozumie o obłokách wodnych [...]. (–) BudBib Ps 148/4, I 144c marg, 381d marg, 467d marg; CzechRozm 134v; NiemObr 33; PowodPr 10.

rozumieć jakoby rzekł ... (1): A to wſzyſtko początek boleści. (marg) niektorzy rozumieią iakoby rzekł wſzędźie (–) MurzNT Matth 24/8.

αα. Wprowadza fragment korygujący lub uściślający (4): A ták muśiſz rozumyeć [słowa Chrystusa: Ja a ociec jesteśmy jedno s. q4v] wedle iſtnoſci KromRozm II r3; z iednego ſą wſzyſcy (marg) Tho ieſt/ z Adamá/ iáko niektorzy wykłádáią/ ale záſię drudzy rozumieią z Bogá. (–) BibRadz Hebr 2/11; Miał ſwey náuki piſmo zá pazuchą przy ſobie/ y przyſięgał iſz ták trzyma iáko nápiſał: rozumieiąc/ ták iáko ſam pod pachą v mnie ſtoi SkarŻyw 389; CzechEp 113.
b. »rozumiej itp.« = to jest; wprowadza w ciąg tekstu uzupełnienie uściślające, ułatwiające zrozumienie (często w uwadze marginesowej do tekstu głównego) (88):
α. Wprowadza uściślenie (62): [...] Cottidijanę/ tho ieſt zimniczę na każdy dzień będączą, rozumiey z ſlodkiey flegmy. FalZioł V 5; GlabGad M; WróbŻołt C4; bo tak ſyn Boży racził powiedzieć/ ktorzy dobrze czinily (rozumiey pyrwey wierzać [lege: wierząc]) poydą do wiecznego ziwota. SeklKat M; Wzywánye śwyętych też yeſt zły zwyczay/ Ancykryſtow/ ktory ſye przećiwi przednyeyſſemu ártykułowi (rozumyey wyáry) KromRozm I H4v, O3v; A tenći więc owoc przynośi (marg) Rozumiéimy w ktoręmbykolwiek ſtanie żył/ bylę [!] potciwęm [...] (–) MurzNT Matth 13/23; Co kolwyek yeſt nápiſano (rozumyey w ſtárym zakonye [...]) ku náſſey náuce nápiſano KromRozm II i4, b3, g, k2, lv; A to mowił o Iudaſſu Iſkárioćye/ kthory był ze dwunaſcye/ rozumyey Apoſtołow KromRozm III D3v, A5, B8v, H2, O6; A pijańſtwo też tu rozumiey tákie/ ktore by było ták wielkie/ iże by człowiekowi rozum á bácznoſć odięło. GroicPorz mm; KrowObr 236; BielKron 36v; nátłucz biedrzeńcu/ benediktu/ rzepiku zárowno/ á ćiáſto [errata dodaje: á ono ćiáſto/ nie iné ci[á]ſto rozumiéy] przykłáday ná wrzody SienLek Aaaa3, S[ss]3; BiałKat 53v, 228v; GrzegŚm 21; Wierzy/ rozumiey oną wiárą/ ktora przez miłość dobrze cżyni. WujJud 69; Widźiſz że tu Sokrátes o tym tylko powiáda że niemáſz przikazánia/ ktorych potraw pożywáć nie máią/ okrom mięſá rozumiey. WujJud 196, 57, 90v, 98, 114, 206, 233v; Arámcżycy záſtąpili byli ziemię (marg) [...] wł. nápełnili ziemię/ Rozumiey ſobą. (–) BudBib 3.Reg 20/27, I 182a marg, 217a marg, 341d marg, 349b marg, 419a marg (9); Látwiey przeminąć niebu y źiemi/ niſz kreſce iedney z zakonu odpáść. Rozumiey/ ktoraby ſie pierwey ſpełnić nie miáłá. CzechRozm 91v, 30v, 40, 169; Mnie nie záwżdy mieć będziećie [Ioann 12/8].) Rozumiey w widomym á śmiertelnym ćiele WujNT 358; Ieſli ſię będziemy ſpowiedáć grzechow náſzych: rozumiey/ iedni drugim WujNT 817, 41 marg, 88 marg, 175, 307, 349 (16).
β. Precyzuje znaczenie zaimka (13): vprzedźi przed nim (marg) Rozumii panem Bogiem [...] (–) MurzNT Luc 1/17; Ktory (rozumyey pan Kryſtus) [...] nye myał ſobye zá łupyeſtwo/ iż yeſt rowyen bogu. KromRozm II q4v, l3, v2v; KromRozm III O5v; Wzgárdziłá ćię (marg) Rozumiey Aſzurá krolá [...] (–) BudBib 4.Reg 19/21, I 341c marg; Tá (rozumiey Gaza) ieſt puſta. BudNT przedm b6, przedm cv; áby ſię tylko dotknęli kráiu ſzáty iego: á ile ſię go (marg) Rozumiey, ábo kráiu, ábo Páná: bo y Graeckie słowko tákże iest wątpliwe. (–) z nich dotknęło/ ozdrowieli. WujNT Mar 6/56, s. 180, 288, 696 marg.
γ. Wprowadza podmiot, którego brak w zdaniu (6): KromRozm I C4v; Yam przyſſedł áby żywot myeli (rozumyey ludzye) KromRozm II b3, m4v, ſ; KromRozm III H4; Y do ktoregoſz z Aniołow rzekł kiedy (rozumiey Bog [...]) śiądź po práwicy moiey? CzechRozm 36v.
δ. Wskazuje podmiot i precyzuje znaczenie zaimka (1): przyſzedł áż do Stárádawnego/ [...] y dał mu (rozumiey on Stárádawny ſynowi cżłowiecżemu) zwierzchność CzechRozm 124.
ε. Podaje okoliczności, szczegóły [co; w tym: „to” (4)] (7): PatKaz III 153; á tego potroſzcze puſzcżać na ocżi [...], A to rozumiey gdy będą zaćmiony przez wrzod FalZioł IV 45b; á gdy ſą ſwieże [jajca] tedy y więtſzą cżęſć białku w krew ſie obracza. A to maſz rozumieć w ſubtilnym przyrodzeniu/ bo kto ma grubą płeć [...], w takim richley iaie zgore niż ſie w krew obroci GlabGad H5v, H7; Iż ſłyſzał głos iáko wod wielkich á iáko gromow wielkich. [...] A ty głoſy mamy rozumieć/ ták ná niebie duchow wielebnych iáko y tu ieſzcże ná zyemi żywych wiernych Páńſkich RejAp 118v; Niewiáſtę wedle płći rozumiéy BiałKat 331 marg; PaprUp Lv.
4. Znać się, posiadać odpowiednią wiedzę o czymś, posiadać umiejętność; intelligere PolAnt, Mącz; cognoscere HistAl; tenere Mącz; existimare Modrz (58): FalZioł II 2a; ktoby miał po temu Cieśle/ ábo ſam rozumiał/ tedy ſą dobré Báſzty ſzczeblowané Strum G3v.

rozumieć co (17): KrowObr 242v; RejWiz 76v; RejZwierz 41v; Ani będą ſiádáć ná ſtolicách/ áni rozumieć poſtępkow ſądowych. BibRadz Eccli 38/36; [wielu było] ktorzy záwżdy chćiwi byli [...] záchowánia rozumieć poſtronnych kráin/ y ludźi w nich mieſzkáiących BielKron 455; KochSat A4; Ktore ty to wſzyſtki rzeczy [astronomię, geometrię] iako ieſt miła rzecż rozumieć: także też [...] KwiatKsiąż I4; Mącz 446b; Thu położę Ricerſkie práwo/ kthore potrzebá/ żeby dworzánin rozumiał GórnDworz E2, D5v, Kk6v; RejZwierc Aaa; PaprPan Hv, L2, Bb; GostGosp 97; SarnStat 809.

rozumieć (o)koło czego (3): Spytháły wnet ieſli co około rycerſtwá rozumieią? Rzekłá bárzo dobrze/ y wnet kilkiem młodzieńcżykom kazáłá záthocżyć końmi á z łuku ſtrzelić BielKron 320v; Strum M3; PaprPan Sv; [IEſlić nikt/ tim/ ktorzi około żeglárſtwá nierozumieią ſtyru v okrętu nie porucża/ [...] LorichKosz 89 (Linde)].

rozumieć czemu (16): RejZwierz A6; ktory [Adam] [...] biegom niebieſkim rozumiał BielKron 46, 81, 178v; BielSpr 47v, 59v, 71, 72v, 73, 75; BudBib Prov 14/15; Strum K; ZIemię pomierzył/ y głębokié morze/ [...] Wiátrom rozumié/ práktykuie komu/ A ſam niewidźi/ że ma kurwę w domu. KochFr 22; Kto grze rozumie/ może ſmiele ſádzić/ A kto nieſwiádom/ lepiey ſie porádzić. KochSz A2v; Zołnierza nie mąmy ani wodza, ktoryby sprawąm woiennym rozumiał. ActReg 50. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.

rozumieć z czym (3): RejKup d7v; Xerxes záſmućił ſie/ bo wiedzyał iż Grekowie dobrze z wodą rozumieli. BielKron 117; RejZwierc 216v.

rozumieć na czym (3): A obádwá ná gwiazdách wiele rozumieli RejWiz 126v, 152; Zegárowi był rad/ y rozumiał ná nim dobrze BielKron 313v.

rozumieć o czym (3): iż [Egipcjanie] ſny rozwodzą/ známioná vkazuią/ [...] y znáią rzecży przyſzłe/ ia też o tym wſzytkim iáko prorok rozumiem HistAl A3; ModrzBaz 93v; áby młodzieńcow vmyſły były do tego przywodzone/ żeby o práwiech dobrze rozumieli Phil D3.

rozumieć w czym (5): Mącz 439a; nie tákbyś ſie ty miał/ gdybyś czo rozumiał w tey náuce [tj. w czarach]. GórnDworz T4v, N4v; Lepiey w ſpráwach Rycerſkich niż Iazon rozumie. PaprPan X2v; GostGospGroch kt.

cum inf (2): NIe to ieſt mądry czo wiele ſpraw vmie/ Lecż co złe z dobrym rozeznáć rozumie. RejZwierc [213]v; A ieſliby [tj. jeślibyś] tych Sadzáwek nie rozumiał zmówić z Robotniki/ ogułem: niechayże robią ná Pręty wnich Strum N4.

Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym do dopełnienia w zdaniu nadrzędnym (1): trzebá dobrze rozumieć prochowi/ iáko mocny álbo ſłáby BielSpr 73.

Zwroty: »czyście rozumieć« (1): Iedno czo wyłgáć s tym cżyſcie rozumie. RejZwierc 216v.

»dobrze, lepsze rozumieć« = melius existimare Modrz [szyk zmienny] (12:2): zebrawſzy ſie znowu zá pomocą Iánuenſow/ ktorzy wodney ſpráwie dobrze rozumieli/ [...] BielKron 178v, 117, 313v; BielSpr 59v, 71, 72v, 73, 75; Bo náſz Woyſki choć widziſz zdać ſie ták ſpokoyny/ Aleć lepiey rozumie zwłaſzcżá koło woyny PaprPan Sv, X2v; ModrzBaz 93v; Phil D3; wſtępowáć téż iednému z wielą ich w ſzránki/ co [...] lepſzé niż ia rozumieią/ nie grzeczy JanNKar A4, D3.

»właśnie rozumieć« (1): Co cnotá/ co pocżćiwość/ rozeznáć vmieią/ A ſwe ſpráwy powinne właſnie rozumieią. RejWiz 76v.

Szereg: »umieć i rozumieć« (1): [O nowej ortografii polskiej:] wżdy przynamniéy owym co lepiéy vmieią y lepſzé rozumieią pobudkę dáć JanNKar D3.
Przen (2):

rozumieć czemu (1): Ten Pan ktory pewne cżáſy záłożył Mieſiącowi/ Też y Słońcu iż rozumie tu ſwemu zachodowi LubPs X6.

rozumieć z kim (1): nie przećiẃ ſie ſwiátu [...] Ktoryć iedno też s tymi co go pilni vmie/ Ale s tymi co cnoty/ namniey nie rozumie. RejWiz 193.

*** W dosłownym przekładzie z łaciny lub hebrajskiego (3): Ieſtli ná ięzyku mym złość/ á vſtá moie nie cżuiąli gorzkośći. (marg) wł. podniebienie moie nierozumie(li) ſtárćia? (–) BudBib Iob 6/30; Y będzie [Antychryst] w pożądliwośćiách niewiast Przy tych ſłowách/ piſze Albertus z ſłow Hieronimowych/ iż to w texćie Hebreyſkim wątpliwie położono. Dla cżego Aquila ſłowo od ſłowá wyráżáiąc ták przełożył. Ná Bogá oycow ſwych rozumieć nie będźie/ y ná pożądliwość białych głow. [...] Bo to co ſię mowi/ rozumieć nie będźie/ może ſię śćiągáć do oboygá/ ábo też do iednego tylko. CzechEp 415.
*** Bez wystarczającego kontekstu (28): Animadverto, Baczę. Rozumiem. Mącz 10c; Calleo per Metaph. significat/ Rozumiem Wyem dobrze/ Vmiem Mącz 32a; Rem tenes, Rozumieſz. Mącz 446b, 14a, 19d [2 r.], 48c, 62b, 81c (24); Concipio – Poimuię, poczinąm, rozumiem. Calep 232b, 548a, 775b, 968a.
*** Dubium (1): powiedział ze tak rozumiał iz Rpta rozumiała reformationem ActReg 90.

Synonimy: 1., 3. brać, dzierżeć, kłaść, liczyć, mieć, mnimać, poczytać, sądzić, szacować, trzymać, twierdzić, ważyć.

Formacje współrdzenne: rozumieć się, dorozumieć się, porozumieć, porozumieć się, sporozumieć się, urozumieć, wyrozumieć, zrozumieć, zrozumieć się; dorozumiewać się, porozumiewać, porozumiewać się, sporozumiewać się, wyrozumiewać, zrozumiewać.

Cf ROZUMIAN, ROZUMIEJĄCY, ROZUMIENIE

KW, (PP)