[zaloguj się]

PRZYKŁAD (1879) sb m

-åd (723), -ad (13); -åd : -ad MurzHist (11:6), MurzNT (5:1), GliczKsiąż (13:1), KrowObr (7:1), BielKron (27:2), CzechRozm (32:1), SkarŻyw (27:1). ◊ -ad- (1003), -åd- (22); -åd- Calag (2), SzarzRyt (3); -ad- : -åd- MurzHist (12:1), Leop (5:2), BibRadz (17:2), BielKron (29:1), Mącz (7:1), KuczbKat (17:2), CzechRozm (34:1), SkarŻyw (100:6), WerKaz (3:1).

Fleksja
sg pl
N przykłåd przykłady
G przykładu przykładów
D przykładu, przykładowi przykładóm
A przykłåd przykłady
I przykładem przykłady, przykładami, przykładmi
L przykładzie przykładzi(e)ch, przykładach

sg N przykłåd (205).G przykładu (136).D przykładu (16), przykładowi (8); -u Diar (2), BielKron, Mącz, MycPrz, CzechRozm (2), SkarŻyw (3), ArtKanc (2); -owi LubPs, KwiatKsiąż (2), SarnStat (2); -u : -owi BibRadz (1:1), CzechEp (3:2).A przykłåd (581).I przykładem (389); -em (44), -ęm (4), -(e)m (341); -ęm MurzNT (2), Calag; -(e)m : -ęm SkarŻyw (35:1).L przykładzie (15).pl N przykłady (96).G przykładów (209); -ów (19), -(o)w (190).D przykładóm (9); -óm (2), -(o)m (7).A przykłady (133).I przykłady (67), przykładami (2), przykładmi (1) BielŻywGlab; -y : -ami KwiatKsiąż (2:1), SarnStat (2:1); ~ -ami (1), -(a)mi (1).L przykładzi(e)ch (8), przykładach (4); -(e)ch KłosAlg, RejPos (3), RejZwierc, CzechRozm, WerKaz; -ach GliczKsiąż, Mącz, PowodPr; -(e)ch : -ach SkarŻyw (1:1): ~ -ach (3) Mącz, PowodPr, SkarŻyw, -åch (1) GliczKsiąż.

stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) XVIII w.

1. Czyjeś postępowanie lub jego produkt (rzadzieji tylko w znaczeniu nadrzędnymfakt, wydarzenie), które zostało lub może zostać powtórzone przez kogoś innego, zwykle, choć nie bezwyjątkowo, jako świadome naśladowanie; exemplum Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz, Calag, JanStat, JanPrzyw, Cn; documentum Mącz, Calag, Cn; exemplar, specimen Mącz, Cn; norma, regula Mącz; paradigma Cn (1025): Lud proſty/ radci przykładow naſladuié/ a co za przykładem czyni/ mnięma że to słuſznie czyni MurzHist M3; Rád cie ſłyſzę mężu vrodliwy/ Iedno nie badź w przykłádzie ſzkodliwy BielKom E6v; GliczKsiąż D7; Prototypus, sive Prototypon, Latine, primum exemplar, Nypirwſzy przikład naypirwſza formá/ ná którey xtałt drugie czinią. Mącz 328a; Ad quae exempla me revocas? Co zá ku przikłádóm mie ciągnieſz/ odwoławaſz? Mącz 505b; SarnUzn H5; RejPos 213v; RejZwierc 35; CzechRozm 192v; poniewaſz ona [historia] ieſt naprzod wſzelkiey dawnośći kluczem/ náuczycielką/ wiádomośći y wiáry o Bogu/ [...] przykłádow/ y przygod rozmáitych [...]/ ſwiádkiem nadowodnieyſzym StryjKron A; Rátuy mężny Herkules/ rátuy Perſeu ſławny/ A odnów (iedno by wczás) ná mnie przykład dawny. KochFr 95.

przykład czego [= na co] (6): To co mowiſz/ żeby teráźnieyſze wzywánie Chriſtuſá Iezuſá/ przykłádem onego wzywánia Krolow źiemſkich/ ktorzy go figurowáli nie mogło vtwierdzono być CzechRozm 192v; PowodPr 55. Cf »przykład brać«, »pokazać przykład«, »w przykład wpaść«.

przykład czego [= co jest przykładem] (3): tedyć záprawdę tego potrzebá/ áby przykłá[dem] roley/ z młodośći [dziatki] były wypráwowány ku wydawániu owocu Pánu Bogu ſwemu RejPosWstaw [412]v; SarnStat 590, 635.

przykład czego [= skąd] (1): ReszPrz 35 cf »rozkazanie i przykład«.

przykład z kogo (12): (nagł) Biſkup s Kánoniki. (–) Kſięża miła Kánonicy/ Kiedychmy tu ſpołu wſzyſcy/ Wierę ſwieccy nárzekáią/ Ze z was złe przykłády máią. RejZwierc 235. Cf »przykład brać«, »przykład dawać«.

przykład z czego (7): Z jednego abusum jest zły przykład ku rozlicznem zbytkom Diar 71. Cf »przykład brać«, »przykład dawać«.

przykład ku czemu (2): Diar 71 cf przykład z czego. Cf »przykład da(wa)ć«.

przykład po kim (1): Przykład zły po rodźicách/ rad gęſto wyzywa [tj. często skłania do naśladownictwa]. GosłCast 35.

przykład czyj [= kto daje przykład] [w tym: G sb i pron (30), pron poss (9), ai poss (7)] (56): RejPs 38; MurzHist M2v; BielKron 187; KochZg A3; Ingredi vestigiis patris, Dzierżeć ſie przykłádu oycowskiego. Mącz 148a; GórnDworz Ff2; Abowiem nic nas nie vwodzi naſnádniey s tey poććiwey drogi iedno omylne towárzyſtwo á ich obłudne przykłády y obycżáie. RejZwierc 137v, 83; WujJud 197; WujJudConf 82; RejPosWstaw [412]v; CzechRozm 244v; SkarJedn 378; ći domy niſzcżą/ ći páńſtwá vbożą/ [...] A przykłádem záś ſwoim iáko wielką lidżbę Drugich przy ſobie pſuią KochOdpr C3; SkarŻyw 262; CzechEp 42; NiemObr 17; KochFr 18; ZawJeft 35 [2 r.]; Przetoż ſię dármo ſektarze przykłádem zakonnikow záſłániáią. WujNT 580, Aaaaaa3; SarnStat 943; KlonWor 50. Cf I sg w funkcji okolicznika, »za przykładem«.

przykład czyj [= dla kogo] (1): SarnStat 877 cf »ku przykładu«.

cum inf (1): mowil też [Eumenes do swoich rycerzy] áni bych ia ták chćiał pocżynáć á s ſiebie przykład táki dáć pokątnym obycżáiem z nieprzyiaćielem cżynić BielSpr 47.

Ze zdaniem przydawkowym [aby (3), (2)] (5): Kryſtus z mártwych wſtál ieſt Nám na przyklád dál ieſt/ Iż mámy z mártwych wſtáci Z bogiem krolowaci. OpecŻyw 171v; ArtKanc F14v; Potrzebá prawdziwemu miłoſnikowi Oycżyzny [...] tho co záſłużył wyſthępkiem ſwoim ſkromnie znośić/ nie dawáiąc s ſiebie tego przykłádu/ áby ſie nań oná przypowieść Anáchárſis ſciągáć miáłá/ ktory práwá przyrownywał páięcżynie Phil D4. Cf »dawać przykład«, »na przykład«.

I sg w funkcji okolicznika »przykładem« [w tym: czyim (30)] = tak samo, tak jak ktoś (37): RejKup v5; przestawać byśmy chcieli przykładem inych chrześcijańskich państw krajow niemieckich na wyznaniu wiary Diar 30; GroicPorz x3; KrowObr 154; OrzList f3; Y pocżynał [modlitwę] Ionátán/ á drudzy zá nim Neemiaſzowym przykłádem mowili [reliquis respondentibus ut Neemia]. BibRadz 2.Mach 1/23; OrzRozm A4; BielKron 87v, 214v; KochSat ktv; RejPos 246; RejPosWstaw [412]v; CzechRozm 240; Nie máſz kácerſtwá ſzkodliwſzego/ iedno gdy kto przykłádem Filiſtyńcżykow/ ſtudnie polá Ewánielitſkiego/ ktore máią od Chriſtuſa źrzodło wody żywey wyſkákuiącey ku żywotowi wiecżnemu/ źiemią nápełnia CzechEp 111, 97, 222; NiemObr 18; [Fraszki moje] mówćie przykłádem mego Mikołáycá: Co niésieſz? goſpodze/ z odpuſczeniem iáycá. KochFr 60; KochDz 107; [Krzyżacy] Obroćili ſwé groty nád ludzkie nádźieie/ Nie ná pogány/ ále ná ſwé dobrodźieie: Pſów przykłádem wyrodnych/ którzy z wilki máią Dobry pokóy/ á ſtádo zwierzoné drapáią. KochProp 7; ActReg 20; Phil L; Czyli iáko Grekowie wſzytki narody ná zachód ſłońcá mieſzkáiącé Latinos zową/ ták téż Ruś ieſcze przykłádem nas [...] Láchámi przezywáią. KochCz B2; WujNT 180; JanNKar Bv; vchwalamy/ áby Podſtárośći przykłádem inych Grodów/ záwſze praesens był. SarnStat 741; [król] Skrutatory z Séymu obiecuie wysyłáć: którym przykłádem y Trybunáliſtȩ wysyłáią ná Scrutinia, y ná Viziȩ. SarnStat 773, 447, 739; PowodPr 38, 54, 55, 60; iedno trzebá żebychmy perpetuam et bene ordinatam militiam (przykłádem inſzych Monárchiy [...]) ná gránicách Podolſkich záſádzili. VotSzl C4, B4, C4, D; KlonWor 48.

W połączeniach szeregowych (2): ábowiem tego czáſu był v nich [u Czechów] Hus Ian/ Rokician/ Ieronim/ ktorzy kazáli przećiw Papieſkim przykłádom/ vſtáwam/ y odpuſtom/ dla cżego wiele ludzi poginęło BielKron 187; SkarŻyw 262.

W porównaniu (1): gdyż thy przykłády w piſmie ſwiętym iáko źwierciádłá ſą thobie przed ocży twoie poſtáwione/ ábyś ſie przypátrował co nád złymi á co nád dobrymi záwżdy z obietnic nieomylnych Páńſkich/ dzyać á okázowáć ſie vſtáwicżnie muśi RejPos 264v.

Przysłowie: Zły przykład złego cżyni. RejZwierc 34v marg, Bbb3b.
Fraza: »nie masz przykładu« = nigdy tak nie było (1): Exemplo caret, Niemáſz przikładu/ yáko żywo ſie ták nie ſtáło. Mącz 110c.
Zwroty: »przykład b(ie)rać, wziąć; brać, bran na przykład; za przykład (sobie) brać; ku przykładu (sobie) brać« [w tym: z czego (5), z kogo (3), czego (2)] = exemplum capere Mącz, Cn; exemplum imitari a. sumere, specimen capere Cn [szyk zmienny] (7:3;1:1;1;1): RejPs 141; Swięći niektorzy oſobliwy zwyczay mieli prośić o známioná [= cuda]. [...] A wſzákoż my tego zá przykład ſobie bráć niemamy bychmy thák czynić mieli. BibRadz I 8b marg; Ten ſtroy ktory tu przypomina ná on czas był poſpolity: A wſzákże nie dla tego ſię wſpomina ábychmy to ſobie ku przykłádu bráli BibRadz I 13b marg, I 113d marg; Tho Miłośćiwe látho/ vſtánowił był napierwey Bonifácius 8. láthá 1295. wźiąwſzy od Moizeſzá przykład. BielKron 234v; De me enim conicio, Bierzę ſam z ſiebie przikład. Mącz 162a, 34d; RejPos 233; Ludzie potym rozumni z oney [arki Noego] przykład bráli/ Budowáli Korabie co też w nich pływáli. RejZwierc [282], Bbb3a; NiemObr 153; PaprUp E2; Ten przywiley Apoſtolſki nie ma być bran ná przykład innych páſterzow obieránia. WujNT 398; SkarKaz 578a.

»przykład da(wa)ć; dać, dan na przykład; przykład się daje« [w tym: komu (3), z czego (1), ku czemu (1), czym (1); aby (1); z siebie (8)] = dare documentum a. exemplar a. exemplum a. specimen, esse exemplo a. specimen, facere exemplo, prodere a. statuere exemplum Cn [szyk zmienny] (13;2;1): OpecŻyw 171v; Marya panna matka naſcha nygdy przykladu zlego s ſyebe nyedala PatKaz III 149; SeklKat H3; [posłowie mówili do senatorów] WM prosiemy [...] abyście WM raczyli [...] z siebie takiego przykładu nie dawać DiarDop 117; BielKom E4; GliczKsiąż D7v; nietrzebá wętpić/ iż Pan Kryſtus zmartwych wſtał dawaiąc to nam ná przykłád/ [...] áby nas w tym vpewnił/ iż ſie nam tákież ſtánie BielKron 467v, 201; GórnDworz E4v, Ov; RejPos 114; BielSpr 47; ArtKanc F14v; [zabójca pozostaje bezkarny] zá czym y onemu zábitemu wielká krżywdá/ y przykład zły ludźiom ſię dáie GórnRozm C4v; KochWr 31; Phil D4v.

[»w przykład iść« = być powtórzonym, zdarzyć się ponownie: A iż J.K.M. przez p. posła swego o jakie subsidium na wyprawę w tę swoję drogę żędać nas raczeł, nie przeto, abyśmy beli powinni, i nie dlatego, aby to w przykład iść miało, [...] pozwalamy wszyscy zgodnie, aby [...] AktaSejmikPozn 1593/175.]

»przykładu naśladować« [w tym: z przeczeniem (2)] = insistere exemplo JanPrzyw [szyk zmienny] (5): MurzHist M3; Bo ácż ważne ſą przykłády przodkow náſzych wſzákże my nie wſzyſtkich náſládowáć mamy CzechRozm 244v; SkarŻyw 269; SarnStat 943; [duchowni, gdy opiekując się szpitalem zabierają chorym pieniądze] Náśladuią przykłádu chytrego Iudaſzá. KlonWor 50.

»pokazać (a. ukazować) przykład« [w tym: czego (1)] [szyk zmienny] (2): A Iż nie boią ſie wiele ich [kupców] zákazánia drógi do Sląſká rozmáitémi obyczáymi przeieźdźić/ ná wzgárdę zákazánia y Mándatów náſzych/ zły przykład niepoſłuſzeńſtwá pokázuiąc [in pessimum inobedientiae exemplum JanStat 1036]: przetoż [...] SarnStat 1237; Nievkázowáć dziećiom żadnych złych przykłádow. SkarKaz 420b marg.

»w przykład [czego] wpaść« (1): Spieſzmyſz ſię tedy ábyſmy weſzli do onego odpoczynienia [tj. zbawienia]: iżby kto w tenże [taki jak Żydzi] przykład niedowiárſtwá nie wpadł [ut ne in idipsum quis incidat incredulitatis exemplum]. WujNT Hebr 4/11.

Wyrażenia: »przykładu nie mający« = jedyny na świecie (1): Abowiem pokazáłá ſię nam w męce Páńſkiey/ [...] ſpráwá przykłádu podobnego nie máiąca LatHar 261.

»nowym przykładem« = jako pierwszy (1): Przeto ná onym ſławnym ziechániu v Wiedniá/ przyrzekł [cesarz Maksymilian] [...] niebyć przećiw Krolowi Polſkiemu/ á vcżynił to [...] nie nowym przykłádem/ ále przodkow ſwoich náſládował BielKron 231.

»zły, niedobry, szkaradny, szpatny przykład« = scandalum Mącz, JanStat; malum a. pessimum exemplum Modrz, JanStat; foedum exemplum Mącz; perniciosum exemplum Modrz [szyk: 38:6] (40:2:1:1): tele razow ſzmyerczy prelaczy ſą doſthoyny acz nycz zlego ſamy nyeczynyą yele zlych przykladow ſwym poddanym czynycz ukazuyą PatKaz III 148v, 149; WróbŻołt Q5v; SeklKat H3; zali niewoliſz [...] i wſzyſtkiégo dzieciám twem vtraćić/ niſz wiarę ich twem niedobrem przykładem zniſzczyć MurzHist M2v; Diar 71; BielKom E4; GliczKsiąż D7v; Ano biedá káżdemu s kogo pogorſzenie/ Miewa ze złych przykłádow niewinne ſtworzenie. RejWiz 34; Stwiątobliwość żywotá którą świéćić mieli/ Zgáſłá proſto w Duchownych [...]/ A proſté ludźie gorſzą ich té złé przykłády. KochZg A3; BielKron 201, 219; Foedum exemplum, Szpátny przikład. Mącz 132d; Scandalum, Latine offendiculum, Zgorſzenie/ pogorſzenie/ zły przikład. Mącz 370c; GórnDworz E4v, Ov, Ff2; RejPos 114v; A gdyż tho pewnie wieſz iż ten ſláchetny klenot [tj. żona] twoy dar Boży ieſt/ vmieyże też nań tákie bacżenie mieć iáko ná dar boży á ná cżłowieká Bożego/ á nie dáy mu nigdy przycżyny złego przykłádu s ſiebie RejZwierc 34v, 34v marg, 83, 235, Bbb3; A toć ſą naprzednieyſze ſpráwy/ kthoremi rodzicy dzyatki ſwe vprzedzáć máią/ áby ich przykłádem ſwym złym nie obrażáli á nie pſowáli. RejPosWstaw [412]v; ModrzBaz 44v, 51v; Y gdy ſię tráfiło iſz w Alexándryey/ ieden młodzieniec z Mniſzką vćiekł/ wſzyſcy go potępiáli mowiąc nie tylo dwie duſzy zábił/ ále y ták ſzkárádny przykład przed ocży ludzkie puśćił. SkarŻyw 100, A4, 108, 244, 269, 558; Boday zdechł kto ſię naprzód złotá rozmiłował/ Ten wſzytek świát ſwoim złym przykłádem popſował. KochFr 18; GórnRozm C4v; KochWr 31; GostGosp 30; Phil D; WujNT 76, 186; Y tákże złé przykłády álbo wyſtępki máią [marszałkowie] miárkowáć/ álbo odpędzáć SarnStat 311, 1237; SkarKaz 420b [2 r.]; GosłCast 35. [Cf też a. »dobry przykład« KromRozm II k; RejZwierc 18v, »dla dobrego przykładu« KromRozm II m3v].

Szeregi: »droga i przykład« (1): náſzláduiąc dróg y przykłádów [vestigiis et exemplis JanPrzyw 430] Przodków náſzych/ [...] niektóré Conſtituciȩ [...] vchwaliliſmy. SarnStat 943.

»przykład a pochop« (1): coż inſſego yeſt dzycyę zgorſſyć/ yedno mu s ſiebye zły przykłád á pochob dać GliczKsiąż D7v.

»rozkazanie i przykład« (1): Rzecż ieſt pewna/ iż ſlub ktorzy [!] Mniſzy cżynią/ ieſt bárzo niebeſpiecżny/ dla tego/ że bez roſkazánia y przykłádu piſmá ś. ſię dźieie ReszPrz 35.

»słowo i (abo) przykład« (2): A na przeciwko ſynowi matki twoiey kładłes zgorſzenie [...] (koment) Kładłes zgorſzenie [Ps 49/20]) ſlowem abo złym przykładem. WróbŻołt Q5v; WujNT 186.

Wyrażenia przyimkowe: »bez przykładu« = jedyny raz na świecie (1): Iáko mátká bez przykłádu porodźiłá ſprawcę ſwego/ tak wierzyć mamy/ iż oćiec nie wymownie vrodźił ſpołwiecznego. CzechEp 257.

»ku przykładu(-owi)« (4):

~ ku przykładowi czyjemu (1): CONSVETVDINES Y EXEMPLA ISAGOGICA [...]. Ku przykłádowi młodſzych, rzędem tymże iáko idą dwánaśćie iurisdiciy, w piérwſzéy częśći Státutu poſpołu zebráné. SarnStat 877.

Wyrażenie: »ku złemu przykładu« [w tym: komu (1)] (2): Ukazują też [posłowie] wielkie zaniedbanie przełożonych Panow Duchownych w urzędziech swoich a w powinności swej. Prze to złe a fałszywe nauki miejsce wzięły, prze to zbytki wielkie urosły miedzy stanem tym nam ku złemu przykładu DiarDop 107, 116. ~

»k [czyjemu] przykładowi« = biorąc wzór z kogoś (1): Nye dopuść Pánye żądzey złośnikowi/ By myał z myſlą ſwą przydź k ſwemu kreſowi/ Boby wnet drudzy byli theż gotowi/ K yego przykłádowi. LubPs ee2v.

»na przykład [komu]« (1):

~ Ze zdaniem przydawkowym (1): Y yemu [św. Piotrowi] ſámemu pan [tj. Jezus] błogoſlawięńſtwo y klucze dał [...]. Iż go wnet potym zbákał y Szátánem názwał/ Nąm to ná przykład/ Aby Pyotr y káżdy przełożony nye podnośił ſye z przełożeńſtwá KromRozm III N2v. ~

»na przykład [czego]« = na wzór czego (1): PIERWSZA TABLICA Wálnégo Práwá, ná przykład Rzymſkich praw. SarnStat 2v.

»za przykładem [czyim]« (1): [ludzie zaczęli jeździć do cieplic:] iedni zá rádą Medyków/ drudzy zá przykłádem ówych/ co tám choroby pozbyli. Oczko 12.

α. Człowiek, którego postępowania nie należy naśladować, będący negatywnym wzorem (3):
Zwrot:»przykładem by(wa)ć [komu]« [w tym: ku czemu (1)] [szyk zmienny] (3): Ná ſtárſzą záſię dzyewkę káptur wdzyać kazáli [burmistrz i rada miejska]/ A młodſzey cepy w ręce dla tego podáli/ Aby ſtárſzą precż z miáſtá imi wypędziłá/ Ze iey oná przykłádem k wſzemu złemu byłá. HistLan F3; RejPosWstaw [412] [2 r.].
Wyrażenie: »zły przykład« (1): rodzicy też iáko ie [dzieci] bárzo miłuią/ thák ſie też tego z wielką pilnoſcią ſtrzedz máią/ áby im złym przykłádem nie byli. RejPosWstaw [412].
a. Czyjeś postępowanie godne naśladowania, będące pozytywnym wzorem (798): KwiatKsiąż M3; Abowiem ktho práwi cnotliwie á mądrze żywie/ ten w kącie nie ſiedząc/ y przykłádem/ y pomocą vżytecżny ludziom być może GórnDworz B; RejPos 84, 349v; Gdy tedy nám ękę [!] tego Páná pátrzyć będźieſz/ wſzyſtki cnoty w niéy náydźieſz: wſzyſtki cnotliwé przykłády. BiałKat 91; BielSpr b4v; Maiąc przeto y my tak iáſny z piſma S. przykład [św. Łukasz, który dedykował Ewangelię Teofilowi]/ gdy te święte oboygá przymierza kśięgi z drukárnie [...] wychodziły/ Myśliliſmy ná to komubychmy ie naſłuſzniey offiarowáć mieli. BudBibKaw A2; ModrzBaz 10v; PAmiętamy Náiáśnieyſza M. Krolowá/ ziákiem nabożeńſtwem oycowie náſzy od kápłanow y inych pobożnych powiádániá żywotow świętych ſłucháli [...]/ y iáko ſie do miłośći Bożey y dobrych vcżynkow onemi przykłády zápaláli. SkarŻyw A2; Maſz cny cżytelniku/ przykłádow doſyć/ y z piſmá y z żywotow S. pobudzayże ſię ku Iáłmużnie SkarŻyw 103, 14, 292, 542; OrzJan 53; LatHar 649; SarnStat 897; A nie tylko obce y dálekie przykłády/ ále y náſze właſne domowe/ pobudkę nam do tego [tj. do miłości ojczyzny] dáć mogą. VotSzl A4v; [żona Putyfara mówi:] A by mi to był Bóg dał/ ſwą ku mnie życznośćią/ Aby ten przykład [kobiecej pokory] przy mnie był ták przywiązány Zoſtał/ byłábym iśćie króm wſzelkiey przygány. Bo wiele pomoc mogą té przykłády tákié/ Czyniąc pożytku wiele y nieledáiákié. GosłCast 46.

przykład czego [= na co] (71): OpecŻywPrzedm C3; OpecŻyw 16; yeſcze nad to yey [Maryi] zyuoth tak byl chwalebny y oſzwyeczyl koſzczyoly wſzytky przyklady dobrych uczynkow PatKaz III 150, 95; BibRadz I 121b marg, 273v; BielKron 53v; Albo kogo bych ci inſzego dla przykłádu cnoty zálećić miał/ yako ćiebie ſamego? KwiatKsiąż A4, B4v; Exemplar antiquae religionis, Przykład ſtárádawnego nábożeńſtwá/ y Boskiey służby. Mącz 351b; Temperantiae prudentiaeque specimen, Ták miernośći yáko y mądrośći przikład. Mącz 404d; RejPos 44v; BiałKat 153v; Tego [udzielenia sakramentu namaszczenia chorych] też przykład mamy w Ewángeliey v Márká ś. WujJud 161, 50; ModrzBaz 68; NAuká pierwſza. Wielki przykład wdowiey cżyſtośći SkarŻyw A5, 113, 143, 193, 354, 355 marg, 517; StryjKron 442; Phil K2; Czego [oddawania czci świętym] y w piśmie S. iáſne przykłády mamy. WujNT 456, 116, 201 marg; SkarKaz 579b, Oooo2. Cf przykład czego na kim, Zwroty.

przykład czego [= co jest przykładem] (9): a ty niégdy nawrociwſſy ſie/ potwiérdzi bracią twoię/ przykładem twé pokuty OpecŻyw 95v; KuczbKat 245; [...] zá niedbáłośćią tych/ ktorzy byli powinni ſłowem/ y przykłádem żywotá pobożnego páść trzodę Páńſką WujJud A8, 144v; Cżemużbyſmy też y my niemieli náśládowáć Rzecżypoſpolitych dobrze poſtánowionych przykłádow? ModrzBaz 91; SkarŻyw 317; StryjKron 145. Cf »przykład pokazać«.

przykład czego na kim [= kto daje przykład] (4): BielKron 302; Nie mnieyſzy przykład iáłmużny/ y błogosłáwieńſtwá z niey/ ná oney drugiey wdowie bráć ſobie możem: ktora [...] SkarŻyw 103; SkarKaz 515a; Przykład miłośći ludzkiey ná P. Iezuśie. SkarKazSej 665a marg.

przykład do czego (4): ReszHoz 124; VotSzl A2; Do pánowánia Bozkiego/ bierzmy przykład z źiemſkiego. SkarKazSej 690b.

przykład z kogo, z czego (94): PatKaz III 154v [2 r.]; Przykład wſzytkim wiernym z iednego cżłowieká pobożnego LubPs O6v marg; RejPos 50; Więcey pan potrzebuie od nas miłośierdźia/ niż ofyáry [...]. Mamy s páná Chryſtá przykład: który iuż ná krzyżu záwieſzony/ prośił zá ſwé krzyżowniki BiałKat 213v, 153v; Hiſtoria o Tobiaſzu/ y co z iey [tej historii] zá przykład RejZwierc Aaa4; WujJud 50; SkarŻyw A5v; LatHar 676. Cf »przykład brać«, »przykład dać«, »dać przykład«.

przykład ku czemu (3): tu nauką maczye ku ſzwyątoſzczy, przyklad y pouod ku dobrym myloſyernym uczynkom ſtego panny maryey zyuotha PatKaz III 154v. Cf »przykład brać«, »dla przykładu«.

przykład komu [= kto ma brać] (132): A thu ieſth przykład wſzytkiemu koſcyołowi Páńſkiemu LubPs Iv marg, O6v marg; Leop 1.Thess 1/7; BibRadz I 273v; RejPos 50, 247v; Był rodźicom Pan IEZVS poddánym. Wielki y oſtry y wdźięczny bárzo przykład/ nam z nátury pyſznym robaczkom ziemſkim SkarKaz 44a. Cf »przykład da(wa)ć«, »przykład da(wa)ć [= postawić za wzór]«, »przykład kłaść«, »przykład zostawić«, »ku przykładowi«, »na przykład«.

przykład w kim [= kto jest przykładem] (11): Rzekłem naprzod/ ijż rozmyſlanié żywota Iezuſa milego/ naucżá niedbatz cieleſnych ij zrádnych roſkoſſy albo kochaniá/ przyklád tego w ſwięté Cecylij OpecŻywPrzedm C3, C3v; LubPs A5v; BibRadz I 121b marg; WujJud 143; SkarŻyw 227, 354; Phil K2; WujNT 292; Pokuty przykłády w świętych SkarKaz Oooob. Cf »przykład pokazać«.

przykład w czym (8): OpecŻyw 59v; Wtym [właściwym wychowaniu syna] kożdy ocyec myałby bráć przykład z onego Tobiaſſá/ ktory [...] GliczKsiąż E6v; RejZwierc [282]; Tu iuż nie mogąc tego daléy zniknąć/ vmyſliłem dłużey ſye nie oćiągáiąc/ té Kśiążki/ ácz pod wagą miedzy ludźie podáć/ [...] iżby kto vczéńſzy y vmieiętnieyſzy/ mém proſtém y grubém piſániém obráźiwſzy ſye/ ták to do ſercá przypuśćił/ iżby co w téy máteryéy/ y porządnieyſzégo y doſkónálſzégo wydał/ w náſzym ieżyku/ máiąc zwłaſzczá Przykład wtém niektórych zacnych ludźi/ którzy iáko ſłyſzę Láćińſkim ięzykiem/ o téy máteryéy doſyć ſzéroce piſáli. Strum A4; SkarŻyw 284. Cf »przykład dać«.

przykład czyj [w tym: G sb i pron (183), pron poss (71) – „swój” (56), ai poss (39), „cudzy” (2)] (295): Bo przykład oycá mądrego/ Cżyni ſyná cnotliwego BierEz Rv; [filozofowie starożytni] ktorzi w błedzie poganſkim będąc, nieoſwieceni żadną nauką zbauieną [!] ani przikładmi ludzi ſwiętich iako my. Takie vcżinki abo y nanki [!] cznotliwe poſobie zoſtawili. BielŻywGlab nlb 13; RejPs 77; MurzHist M2; MurzNT 78v; DiarDop 107, 114; LubPs aa3v marg; GroicPorz gg2v; Biſkup Rzymſkiego dworu [...] nie poſwiąca kośćiołow żywych/ náuką prawdziwą/ áni modlitwą/ áni przykłádem Apoſtolſkim/ Ale poſwiąca kośćioły martwe drewniane KrowObr B3v; RejWiz A3; Wzruſſa Prorok cżłowieká grzeſſnego ku pokućie ſwym przykłádem Leop Ps 50 arg, Matth 18 arg, Philipp 3 arg; RejZwierz A6v; BibRadz *2v, *5, I 26b marg, 216b marg, Is 41 arg (9); á wſzákoż nie ieſt rzecz ſłuſzna nam Polakom/ przykłády obcych Pánow chwalić OrzRozm L4; BielKron 9, 127 marg, 139v, 140, 168; GrzegRóżn k4; Abowiem młodzienſkie láta ſkłonne a rychłe ſą ku grzeſzeniu: á gdy by oni ſtarſzych przykłady y powodem ſtátecżney powagi niebyli zátrzymawani/ łatwie by ſię w gorſze rzecży záwżdy wdawali. KwiatKsiąż C, Dv; Drugie pámiętay/ ábyś tey ſwiętey á iáſney ſwiátłośći nigdy nie zátłumiał á nie zágaſzał w nędznym ſerczu ſwoim [...]/ ále ábys ią záwżdy ſtáwiał ná iáſny ſwiecżnik/ y wyznawániem y przykłády ſwoiemi. RejPos 339v; Spraẃże też to w nas náſz Pánie/ żebyſmy poznawſzy prawdziwą náukę twoię/ [...] nie litowáli dla niey dáć wylać krwie ſwoiey wedle przykłádu tego błogoſłáwionego wyznawce twego imienia ſwiętego/ ktorego dziś pámiątkę obchodzimy RejPos 347v, 10 [2 r.], 13v, 202v, 211, 236v (20); RejPosWiecz2 90; KuczbKat 4, 60, 370, 425, 430, 435; RejZwierc 47 marg, 119v, 149, 155v, Bbb2; WujJud 128v, 186v; A nazacnieyſze tho były v nich [u pierwszych chrześcijan] reliquie/ cnoty świątobliwe/ wiárę y náukę zmárłych ludźi nietylko inſzym zálecáć/ ále też y ſwym przykłádem ku náśládowániu podáwáć. WujJudConf 61, 151v, 157v, 231v; RejPosWstaw [413], [1102]; Strum A4v; BiałKaz F4, G, Dv; CzechRozm 191, 191v, 197v, 239, 268v, **4; kto niewinnie będąc poyman, muśi o ſobie ſpráwę dáwáć/ [...] A niechſię ćieſzy przykłádem Chriſtuſá Páná náſzego ModrzBaz 85v, 14, 15, 23v, 58, 58v, 67v, 103; SkarJedn A6v, 356, 357, 378; Bo nas gnuśne [tj. nas gnuśnych] ſzcżerych ludzi przykłády mocniey wzruſzáią SkarŻyw A5v; tám znimi [św. Hugon z kartuzami w klasztorze] bárzo cżęſto przebywał/ ich ſię przykłády świętymi/ iáko od ogniá zápaláiąc SkarŻyw 291; prośim Páná Bogá áby nam z iego [św. Romualda] wielkich przykłádow/ zbáwienne dał budowánie SkarŻyw 575, A4, A4v [4 r.], A5, A5v [2 r.], 1 (26); CzechEp 47 marg, 199, 284; Mamy też ſpoſob y przykłády zboru Apoſtolſkiego NiemObr 145, 3, 18, 120, 145; KlonŻal A2v; ReszList 187; Przetoż my też tu znáiąc k ſobie Bożą łáſkę/ ich [świętych] przykłády máiąc, mieymyſż z nimi cżąſtkę/ tu w wielkim trapieniu/ á potym w niebieśiech w wiecżnym osławieniu. ArtKanc K2, A10; tedy przeszłe az naczne [lege: a znaczne] posługy nagrodzic potrzeba dobrze, aby yswoi y obcy virzeli, ze non est irremunerata virtus, VWKM, ale wwielkiey wadze zwłascza maiac wtym przy kład [!] WKM. Krola Iego M Zygmunta zmarłego wuia swego ze [...] ActReg 96, 24; Phil D4, I; OrzJan 45; Skłońże do tego ſerce twoie/ Chrześćijáninie miły/ ábyś ſię ná vcżćiwość y nabożeńſtwo ku tey náświętſzey Pánniezdobywał [!]. Wabi ćię mile do tey vcżćiwośći przykład máieſtatu Troyce przenachwálebnieyſzey. LatHar 478, 3, 109, 114, 124, 202 (9); KołakSzczęśl A4v; Do ſpołeczney miłośći y zgody/ do pokory y poſłuſzeńſtwá z wielką żądzą ich nápomina. 5 Przykłádem Páná Chriſtuſowym. WujNT Philipp 2 arg; Ceremonie krztu S. przykłádem Páńſkim potwierdzone. WujNT Zzzzz3v, 12, 15 marg, 76, 125, 130 (18); PowodPr 16; Ieſt y druga náuká poważna z przykłádow tego młodego Synaczká [tj. Jezusa]. SkarKaz 44a, )(4 [2 r.], 39b, 43b, 84a, 85a (12); Ale iákom powiedział/ nie tylko wrodzona powinność náſzá/ nie tylko przykłády ludzi zacnych y miłośnikow wielkich oyczyzny/ ále y potrzebá náſzá właſna/ á mogę rzec że gwałtowna/ do tego [do służby ojczyźnie] nas ſłuſznie poruſzyć ma. VotSzl B, A4v; CiekPotr 20; SkarKazSej 667b, 669v marg; SzarzRyt C3; [BielKron 1551 73v]. Cf I sg w funkcji okolicznika, »przykładem iść«, »przykładem (swym) przywieść«, »świecić przykładem«, »przykład wyrazić«, »na przykład [czyj]«, »za przykładem«.

Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym do dopełnienia dalszego w zdaniu nadrzędnym (2): A thák bierz przykład z nędznego źwirzątká thego/ iż ono zna głos práwego páſterzá ſwoiego RejPos 124; Słyſzałeś też od Páná ſwego/ iżći ptaſzki/ y lilie podawa ná przykład/ iáko ſą w dziwney opátrznośći Bogá Oycá twego niebieſkiego. RejPos 220.

Ze zdaniem przydawkowym [w tym: (a)by (37), (e), że (15), zaimek pytajny (4)] (57): Dál tu [mówiąc: „nie samym chlebem żyje człowiek”] nám zbawiciel przyklád/ abyſmy ſie żarlotztwu przeciwili. OpecŻyw 37v, 92v, 94; RejPs 39, 170; MurzNT Ioann 13/15; BielKom D7; Dáye przykład [psalmista] ku komu ſie vciekáć cżáſu trapyenia. LubPs R5 marg, K3, ddv; GroicPorz aa4; Bierzćie odemnie przykład/ iż wſzyſcy/ ktorzy chcą pobożnie żyć ná ſwiećie/ w Pánie Iezu Kryſtuſie/ muſzą przeſládowánie y troſki rozmáite ćierpieć. KrowObr 154v, 52v; Abowiem dałem wam przykład/ żebyśćie iákom ia vcżynił wam/ thák y wy cżynili. Leop Ioann 13/15; RejZwierz 43b; BibRadz I 133c marg, Ioann 13/15; BielKron 27v, 91, 117, 456v; OrzQuin P2v; A tuby miał być ſtąd przykład káżdemu krześćiáńſkiemu cżłowiekowi/ iżby káżdi miał záwżdy więcey wierzyć [...]/ á nigdy ſie nie vnośić zá żadnemi wymyſły áni zá podbieńſtwy. RejPos [36]; Słuchay czo Pan mowi [...]/ zoſtáwuiąc nam przykład iáko ſie ſpráwowáć mamy: Iż chociabyſcie byli nalepſzy [...]/ tedy powiedaycie żechmy nikcżemni ſłudzy Pánie tobie. RejPos 228, 20, 39 [2 r.], 40v, 43, 44v (15); RejPosWiecz2 90v; CzechRozm 233; ArtKanc B3v, C16; Auguſtyn lepák powieda: Iż oſobliwſzy y świętobliwſzy przykład Piotr potomkom podał/ áby ſię dáli mnieyſzym ſtrofowáć WujNT 655, 129, 212, 310, 358, Ioann 13/15 (8); Dla czego y kilkánaśćie kart nie piſánych ná koncu dla korrigowánia zoſtáwione ſą: przykłádem/ iáko było zá świętey pámięći Krolá Zygmuntá ſtárego przy iego Conſtituciách vczyniono. SarnStat *8; SkarKaz 43; CiekPotr 23; [BielKron 1551 15]. Cf »ku przykładu«, »na przykład«.

I sg w funkcji okolicznika »przykładem« [w tym: czyim (96)] = tak samo, tak jak ktoś, coś (160): Rozżáluy ſie tey panny dóſtoyné/ a iey vboſtwa naſladuy/ a w nijm ſobie nie ſtiſkuy/ ale ſie go tym więcey prżykladem tey panny ſwięte rozmiluy. OpecŻyw 13, 4, 16, 23, 51, 62; Tedy Acigerus Carz Przekopſki walcżąc przeciw bratom ſwym, przykładem onego ludu [Greków] proſił Wielebney Panny abygo [!] wſpomogła MiechGlab 71; LibLeg 36v; bogoflaw [!] duſzo moia pana boga [Ps 103/35] (koment) Czuſz przykładem moim. WróbŻołt ii2v, mm8v; Y rozumiałem żem ſobie tem nic pomoc niemogł/ żem taił wyſtępek moy przed oblicznoſćią twoią/ á ták rádſſeiem gi iuż iáwnie obiáwił [...]. Y owſſem tem przykłádem będzie ſie káżdy ſtárał ktokolwiek ſwiádom dobrotliwoſći twoiey/ iż ſobie ziedna czás odpuſſczenia grzechow ſwoich RejPs 46v, 93, 96v, 127, 145, 223v, 224; SeklKat X4; RejKup t7; Złośći złoſcią oddawáć nie mámy przykłádem Kriſtuſowym. LubPs I3 marg, A2, X2v; Leop Ps 130 arg; RejZwierz 43v; BibRadz Rom 15 arg, 1.Cor 10 arg; BibRadzBaz kt; BielKron 195v; [synu] przikładem przodkow ſwych ſzukay ſławy miecżem KochSat C2; KwiatKsiąż G; y każdy z nas/ nietelko náucżył ſie wiele/ ále y ſmielſzym iuż do tego [do zwiastowania] zoſthał/ przykłádem ták wielkich ludzi/ iákieś tu w.m. ſpominał. GórnDworz S3v; HistRzym 76; Dayże nam tu náſz miły Pánie ſkromnie ná wſzytkim wytrwáć dla imieniá twego/ ábyſmy przykłádem twym wſzytko przypuſzcżáli ná łáſkę Bogá Oycá twego niebieſkiego RejPos 314, 4, 23, 183v marg, 207, 314, 318 [2 r.]; KuczbKat 280, 325; HistHel A2; CzechRozm 191v, 233v; ModrzBaz 52v, 128v; Bo niektorzy chytro táiąc błędy ſwoie/ ſkoro Papieżmi zoſtáli/ wnet ſię odmieniali/ á błędliwey náuki zápomniáwſzj/ Katolicką y Apoſtolſką przykłádem innych wſzytkich rozśiewáli. SkarJedn 396, 148; KochPs 46; vmyſlił przykłádem Moiżeſzá y Eliaſzá poſt cżterdzieſtnowy/ nic nie iedząc/ pośćić. SkarŻyw 29, A2, 47, 125 [2 r.], 208 [2 r.], 241; [marszałek do ks. Aleksandra:] prośimy cię/ áby nie Włoſkim [...]/ ále prawdziwym Litewſkim y Witołdowym przykłádem nas rządził y ſądził StryjKron 667; CzechEp 124; NiemObr 83; KochFr 123; Máią też mieć żony w vcżciwośći męże ſwoie/ przykładem oney pániey zacney Sary/ ktora mężá ſwego Abráámá pod cżás miánowałá [= nazywała] pánem WerKaz 289, 302; ActReg 17, 116 [2 r.], 122; KochFrag 40; W Piątek okrom męki Páńſkiey rozcżytánia/ przykłádem Kośćiołá Bożego/ zá rozmáite ſtany/ ná ten cżás modłę cżyniącego/ przydáć może modlitwę zá rozlicżne ſtany/ W. Ianá Lánſpergiuſzá LatHar 356, 124, 199, 233, 329, 453 (9); Ktorych [niewiast ewangelicznych] przykłádem nabożeńſtwo ono wiernych Chrześćijánow grob Páńſki náwiedzáiących [...]/ ieſt pochwały godne WujNT 293, 11, 152, 195, 298, 419 (10); SarnStat *3, 14, 189, 240, 898; GrabPospR N4v; PowodPr 22, 47, 82; SkarKaz 38b; GosłCast 6. Cf Zwroty.

W połączeniach szeregowych (16): yego [Jezusa do Maryi] myloſzcz byla wſzytkych myloſzczy przyklad regula y myara PatKaz III 95; Gdyż ćie [Jana Tarnowskiego] przeźrzał Pan tu ná ſwiát s krześćiáńſkich á s tákich rodzicow/ iż ich cnot/ przykłádow/ y obycżáiow/ wiele ſie ludzi mogło vcżyć RejWiz A3; VRban wtory [...] był ná Papieſkim ſtolcu trzynaſcie lat y cżterzy mieſiące/ ktory y przykłádem/ náuką/ y vſtáwą/ wſzytek kościoł Krześćiáńſki oświećił. BielKron 177v, 9; Bo iż po cżłowiecżey śmierći/ cżáſem zoſtawáią ſynowie [...]/ kthorzy y przykłádow/ y mow/ y ſpraw ich [ojców] miłoſnikámi y obrońcámi bywáią KuczbKat 60; RejZwierc 17; Nie rozumiem/ iákie to vcżynki dobre rozumiećie: ktore tu gánićie. [...] A ieſli Poſty [...] rozumiećie/ ktore ſą w Kośćiele zwycżáyne/ y dobrymi vcżynkámi názwáne/ y teć máią wielkie świádectwá/ vtwirdzenie/ roſkazánie/ y przykłády w Piſmie/ ták ſtárego iáko y nowego zakonu. WujJud 106v, 144v, 186v; co oni [apostołowie] cżynili/ z oſwiecenia duchá BOżego cżynili: o ktorym gdybyſmy my namniey zwętpić mieli: tedybyſmy zaraz o wſzytkiey ich náuce/ vſługowániuy [!]/ przykłádźiech pobożnych zwętpić/ muſieli. CzechRozm 191v; Wieleby ſię zá przykłádem y ſtáránim y powagą y mądrośćią wáſzey Kś⟨iążęcej⟩ M⟨iłości⟩ do tego ziednocżenia Narodow Ruſkich [...] pomoc mogło. SkarJedn A6v; Do tego [klasztoru w Pauliaku] S. Auzderbertá od ſtárſzych ſwoich przyzwána ieſt/ áby on nowy klaſztor/ náuką y przykłády ſwemi y zwycżáymi zakonnymi vfundowáłá. SkarŻyw 193, 180; LatHar 511; Do modlitwy nápomina nas P. Chriſtus/ nádzieią vproſzenia/ ſłowy y przykłády. WujNT Aaaaaav; SkarKaz 85a.

W porównaniu (1): Przykłady ſą iáko niema Retoriká/ ktore bez mowy będąc ták mowią/ iż namowią. SkarŻyw A3v.

Zwroty: »przykład brać (sobie) (a. zbierać przykłady), wziąć (a. pojąć); brać, wziąć na przykład (sobie); wziąć ku przykładu; wzięty przykład; za przykład wzięty; przykłady brać się, wziąć się mogą« [w tym: z kogo, z czego (56), od kogo, od czego (9), skąd (4), czego (3), ku czemu (1)] = exemplum colligere HistAl; exemplum petere Mącz; exemplum proponere Modrz; exemplum accipere Vulg [szyk zmienny] (73:9;9:4;1;1;1:1): OpecŻyw 52; Niemoże mietz [syn] tzwicżenia lepſzégo/ Iedno biorątz prziklad z oytza ſwégo. KlerPow 164; FalZioł V 119; RejŁas w. 58; RejPs 145v; SeklWyzn 2v; RejJóz C5; RejJóz L4; RejKup cc7v, ee3; HistAl Ev; MurzNT 13v marg; Coż zá przykład możemy wźyąć z onych bliźnyąt Rebekki żony Izáákowey? [...] (–) Aczby ſye y tu przykłády wźyąć mogły: Ale to teraz opuſſczę KromRozm II m3v-m4; BielKom B3, C6; GliczKsiąż A4v, E6v, F; á właſniebyś miał wzyąć ná przykład ono nierozumne ſtworzenie Boże/ Bocianá ptaká nicżemnego [...]. Iż gdy iuż będzye ſtároſcią zemdlony/ [...] tedy wnet dzyatki iego widząc onę mdłość ſtároſći iego/ dziwnie go opátruią LubPs A4v; Ey nuſz y wy ſtych Liliy bierzćie przyklad Roż[e]/ A roſtzerſtwiayćie ſie teſz dziś przez ſlowo Boże. KrowObr Av; I okázuie ſie iáwnie ſtąd/ iż tho poſwiącánie Kośćiołow/ Káplic/ y Ołtarzow/ nie poſſlo áni od Kryſtuſá/ áni od Apoſthołow iego [...] Prozno theſz maćie ſobie bráć kośćioł Sálomonow/ ná przykład y iego poſwiącánie KrowObr 102v, 154v; Leop 2.Cor 7/2; RejZwierz 1, 44, 70, 75v; OrzRozm T4; BielKron 68v, 334v; Dobrze by to domowym/ wiedźieć Pánom brátom. Aby thu przykłat [!] bráli/ z Bielſkiego Kroniki: Gdyż ie on ſobie obrał zá ſwe vcżenniki. BielKronCies 477; Mącz 295b; SienLek 14v; Weźmiſz też ty káżdy wierny Krześćiáńſki cżłowiecże przykład s thego nędznego cudzozyemcá [tj. z Samarytanina]/ gdyż iuż wieſz iż cie Pan iáko cudzozyemcá powołáć racżył do Boſtwá ſwego RejPos 216, A4v, 9, 14, 23v, 46 (17); KuczbKat 420; W thym bywa trudno náydowáć przyſády/ Kto z inych zbiera nadobne przykłády. RejZwierc 219, Av, 14, 19, 20, 23v (16); BielSpr c; CzechRozm 240; PaprPan Ov, O3v; ModrzBaz 10, 11v, 13v, 116; SkarŻyw A5 [2 r.], 103, 257; Záczymby [gdyby nie nauka historii] y nieſmiertelność duſze práwie zágásłá/ ieſlibyſmy áni przeſzłych rzecży wpámięći rozmyſláli/ áni przyſzłych zdrową porádą/ y od ſtárſzych wziętym przykłádem vprzedzáli. StryjKron A; CzechEp 256; KochJez B4v; NiemObr 12; Ten mármór świętobliwy zámyka Zofiią/ Zofiią Bonárownę: któréy żywot święty Godźien/ áby wſzem pániom zá przykład był wźięty. KochFr 122; ReszHoz 124; BielSjem 15; PudłFr 57; Weźmićieſz ku przykłádu żywot iego [Jezusa] święty/ On będąc Wſzechmogący, nie był v złych wźięty ArtKanc I19v, E7, Nv; BielRozm 8; KochFrag 49; WujNT Iac 5/10; SkarKaz 38; VotSzl A2; GosłCast 6; SkarKazSej 690b; Y goſpodárſtwá vcżą nas też zgołá/ Mrowká y Pſzcżołá. Ták też y Sżkutnik przykład bez pochyby/ Poiął od pławney y od wodney ryby KlonFlis E3v.

»być dobrych przykładow; [kto] dobrych (a. świętych) przykładow (a. dobrego przykładu)« = żyć przykładnie, żyjący przykładnie (1;3): ALexánder Papież rodem z Rzymá/ był dobrych obycżáiow y przykłádow. BielKron 149; BEnedykt był Papieżem rok/ ſwiętych przykłádow BielKron 167, 168, 396v.

»da(wa)ć (a. poda(wa)ć), dający przykład; da(wa)ć (a. podać) na przykład; dany przykład« [w tym: komu (61), czego (13), w czym (3), z czego (2), na czym (1); z siebie (25); (a)by, (e), że (19)] = exemplum dare PolAnt, Vulg, Cn; exemplum praebere Modrz, Cn [szyk zmienny] (64:2;12;1): BierEz B3; Rozmyſlay to dobrze/ a bacż iaki przyklád daie to dóſtoyné dziecię ián ſwięty OpecŻyw 3, 19, [27]v, 37v, 92v, 94; TarDuch Bv; WróbŻołt Y2v; Prorok woſobie Kryſtuſá dziękuie bogu oycu iż go nieopuſćił w vćiſkoch iego á dawa przykłady grzeſſnemu człowiekowi áby takieſz był o bogu oycu tey nádzieie á kniemu ſie vćiekáł. RejPs 170v, 39; SeklKat T3v, X3v; RejKup ſ5; Prawdáć yeſt/ iżby kſyężey przyſtoynyey było tym dobrze ſſáffowáć/ co im nye tylko dla ich ſámych/ ále y dla vbogich yeſt dano álbo poruczono/ á wam ſwyeckim dobry przykład z ſyebye dáwáć. KromRozm I Bv; MurzNT Ioann 13/15; Náſladowáćby wtym [w noszeniu jednej tylko sukni] trzebá Lákonow ktorzy yednęſz ſuknyę myeli/ w kthorey przez rok chodzili/ á wyęcey nic. To kyedyby było/ inſſy myeliby też przykład s ſiebie około tego podáć. GliczKsiąż F4v, B4; LubPs R5 marg; GroicPorz aa4; KrowObr 52v; Leop Ioann 13/15; RejZwierz 43v, 130v, 131; Abowiemem wam dał przykład/ iż iákom ia wam vczynił ábyśćie y wy ták czynili. BibRadz Ioann 13/15, Iudith 8/14; BielKron 457v; KochZg B; Exponere vitam suam iuventuti ad imitandum, Dobry przikład dáć ku náśládowániu. Mącz 310d, 105c; HistRzym [39]; RejPos 20 [2 r.], 39 [2 r.], 40, 40v [2 r.], 46v (15); RejPosWiecz2 90v [2 r.]; KuczbKat 310; Ale gdy ty w oney ćichośći á ſkromnośći ſwoiey wſzytko znośić będzieſz/ thedy y ſobie y ludziom dobrze vcżyniſz/ bo ſie nie vmęcżyſz/ nie vfráſuieſz/ nie vboleieſz/ y drugim dobry przykłád podaſz RejZwierc 140, 23v, 34v; WujJud 155; RejPosWstaw [412]; PaprPan O3v; ModrzBaz 17v; iáko mowi piſmo o świętym Tobiaſzu: doznáwał go/ powiáda/ Pan Bog/ y to á to náń przepuſzcżał: áby potomnym dány był przykład/ ćierpliwośći/ iáko y świętego Iopá. SkarŻyw A4v; Zbáwićiel náſz wſzytko co wćiele śmiertelnym cżynił/ nam ná przykład podał/ ábyſmy wedle przemożenia náſzego/ ſpraw iego náśládowáli SkarŻyw 497, 117; ReszPrz 112; ArtKanc A10, B3, O16v; GostGosp 26; Vcżyń mię Panie Boże moy (IEzu nadobrotliwſzy) poſłuſznym bez ſprzećiwienia/ [...] przykład dobry dáiącym ſłowy y vcżynkiem bez obłudnośći LatHar 23; WujNT 15, 129, 217, 310, Ioann 13/15, s. 655, Zzzzz 2; SkarKaz 43b [2 r.], 580b; CiekPotr C4; GosłCast 35; Rzecż to [przepowiedzieć za kogo Lizyda wyjdzie za mąż] ieſt bárzo trudna [...]. Poniewaſz to ſam Pan Bog w ſwey piecży zoſtáwił/ A nie ládá komu to wiedzieć on obiáwił. Lecż tylko z cżyśćiuchnego ſumienia żywiącym/ Zás [!] przykład w pobożnośći wſzem z ſiebie dáiącym. PaxLiz C.

»da(wa)ć (a. poda(wa)ć), dan(y) na przykład; da(wa)ć przykład; przykład dany; [ku przykładu dany]« [w tym: komu (22); z siebie (1)] = przedstawić kogoś, coś jako wzór postępowania, postawić za wzór; dare a. edere a. praebere a. prodere a. statuere aliis exemplum, dare exemplar a. specimen, dare a. constituere a. statuere documentum Cn [szyk zmienny] (16:4;3;1): RejPs 145; SeklKat A2; Abowim wnet przykłáda pan: Ale kto wyęthſſym yeſt myędzy wámi/ nyechay będźye yáko mnyeyſſy: á kto przełożonym yáko ſlugá Y dawa z ſyebye przykład KromRozm III M6v, M7; BielKom D7; [Penelopa] w ſwey cnotliwey ſtáłośći byłá/ w ktorey trwáłá áż do przyiázdu mężá ſwego przez dzyeſięć lat. A ſtąd ná przykład wſzytkim cnotliwym pániam ná ſwiecie ieſt daná BielKron 25v, 27v, 91, 117; OrzQuin P2v; RejPos 220; BiałKat 153v; HistLan B2; A zacny ieſt on Vryaſzow przykład ku náśladowániu nam dány KuczbKat 435; ModrzBaz 14; A nie tylo ná pobutke [!] náſzę dáie Pan Bog tákie wyſokie przykłády: ále y ná ſtrach náſz. SkarŻyw 32, 32 marg; W ktore niebeſpiecżeńſtwo dlatego był W.M. bez wątpienia Pan BOg wpáść dopuśćił/ áby iáko Dawidowym niekiedy/ ták teraz W.M. vpadkiem/ y z vpadku záś zbáwiennym powſtánim błądzącym owiecżkom odiął wſzeláką occáſią roſpácżánia: á ná przykład wſzem Heretykom podał ReszList 142; LatHar 676; Bo ácz odſzczepieńcy mowią/ że ieſt niepodobno záchowáć to przykazánie o miłośći Bożey ze wſzytkiego ſercá: wſzákże piſmo ś. dáie nam ná przykład wiele tych/ ktorzy ie záchowáli y wypełnili WujNT 237, 637, 742, 745; [ćći [= czytaj] Herodotá/ [...] á Danielowe proroctwá rozumiey/ o tym zacnym cżłowieku [tj. Aleksandrze Wielkim] od Bogá ku przykłádu dánym. BielKron 1551 29v, 15, 28, 29v].

»przykładem iść; chodzić za przykładem« [w tym: czyim (3)] = kierować się jakimś wzorem; insistere exemplis JanStat (3;1): BielKron 90, 403; [Rzymianie] Potym idąc przykłádem przodkow ſwoich/ ćwicżąc ſie/ ich obycżáiem/ náwykli prędko ſpráwy y záchowánia iákie oni miewáli BielSpr 60v; PRzetóż chodząc my ſzćiéżkámi y zá przykłádámi przodków náſzych/ którzy [...] práwá ſtánowili SarnStat 58.

»przykład, za przykład kłaść (a. przekładać); przykład położony, jest kładzion; na przykład położony; przykładem się położyć« [w tym: komu (4), czego (3)] = exemplum proponere, exemplum propositum Modrz [szyk zmienny] (5:1;2:1;1;1): y ieſt tho pospolithe prawo wſſędi, Skąnd rząd y sprawa dobra pochodzi, [...] y tho sobie za przikład kładącz, y ku takowemu porządkowi przistempuiącz, siednoczilichme śie y ieſt tho wolia, naſſza ListRzeź w. 22; PRorok ſwięty ſam ſie nam thu przykłádem położył/ ábychmy wſzytko przypuſzcżáli łáſce Páńſkiey á opátrznośći iego LubPs ddv; RejPos 214; (marg) Obycżay kthorym P. Bog kuśi człowieká. (–) [...] kiedy tak bywa kuſzona cżyiá cnotá/ áby ią poznawſzy y doświadcżywſzy/ on cżłowiek pożytkow y cżći doſtał/ á przykład iego był inſzym ku náśládowániu kłádźion przed ocży KuczbKat 425, 35; RejPosWstaw [413]; Niech im [młodzieży w szkole] przekłádáią przed ocży oſobne á zacne przykłády męſtwá y ſpráwiedliwośći/ powśćiągliwośći/ wſtydu/ cżyſtośći/ y inſzych cnot ModrzBaz 14v; Ktora zazdrość/ ieſli rozumem będźie rządzoná/ będźie iákoby pobudká do cnoty y do vcżćiwych ſpraw wiodąca z przykłádow przed ocży położonych ModrzBaz 65v; Zadna rzecż nieieſt/ ktoraby nas niewiodłá do miłośći y łácnego vbłagánia: y práwo przyrodzone/ y náſz pożytek/ y oycá onego przykład/ ktory nam pierworodny ſyn iego Zbáwićiel náſz/ przed ocży kłádźie. ModrzBaz 67v; SkarŻyw A4v, A5.

»przykładu naśladować, naśladujący, naśladowanie« [w tym: czego (2)] = exemplum imitare Modrz; moneri exemplo Calag [szyk zmienny] (24:1:1): KromRozm II k; DiarDop 114; W pirwſzey [części psalmu] ieſt nadobna pociechá y przykład/ ktorego náſládowáć mamy w niebeſpyecżeńſthwach ſwych LubPs O6, L4v; GroicPorz gg2v; BibRadz *2v; BielKron 140; RejPosWiecz2 90v; Biádá temu przez ktorego przychodzi pogorſzenie. Ale łácno ſie tego vſtrzedz będą mogli/ ktorzy tego przykłádu/ ktory bacżymy w Iozephie y w pánnie Máryey/ náſládowáć będą. RejPosWstaw [412]; Przykłády przodkow náſzych ácż ſą wáżne/ wſzákże nie wſzytkich náſládowáć mamy. CzechRozm **4, 239; ModrzBaz 14, 15, 91; Calag 183b; bo cżyniąc cudo chćiał [Jezus] aby [!] było zámilcżáne. á przedſie niemogło być zátáione. áby wybráni iego/ náuki y przykłádow náśláduiący/ w wielkich rzecżách ktore cżynią/ z ſtrony ſwey/ nieprágnęli/ áby o tym kto wiedział. SkarŻyw 497, 71, 309, 358, 497; NiemObr 18; Phil I; LatHar 468; Potym Márek poſzedł do Egiptu/ y napierwſzy w Alexándryey mieśćie przednieyſzym Chriſtuſá wſławiwſzy/ kośćioł poſtánowił/ z ták wielką náuką y świątobliwośćią żywotá; że wſzytki Chrześćijány przywiodł do náſládowánia przykłádu ſwego. WujNT 125, 292; Y gdy ich [świętych]/ ſławę ich / y cnoty ich rozſzerzamy/ y świętá ich ku czći Bogu święćim/ y náuki ich y przykłádow náśláduiem. Tym ſię im przyſługuiem/ z nich P. Bogá chwaląc SkarKaz 636b.

»(na)uczyć (się), nauczony z przykładu; przykładem uczyć (się) (a. nauczać); przykładu (na)uczyć się« [szyk zmienny] (12:1;10;7): OpecŻyw 53v; RejJóz L7; (marg) Oco pytáią Biſkupow [przy święceniu] (–) [...] Chceſz to co będzieſz rozumiał s piſmá ſwiętego/ ludziom dla kthorych bywaſz poſtánowion/ y ſlowem y przykłádem vtzyć? KrowObr 127; RejWiz A3; Leop Matth 18 arg; BibRadz I 26b marg, Luc 18 arg; A przetoż gdźie rzecż ieſt o Religiiey/ vcżmy ſię przykłádem Páwłowym/ nie zmyſláć iákiego nowego Bogá GrzegRóżn K4; mamy ſie vcżyć s przykłádu thego Iáwnogrzeſzniká/ iż on nie wiele ſzemrał/ iako Licemiernicy cżynią RejPos 202v; Ale iákożkolwiek ſie ty rozdzyały [rozejście się apostołów] sſtáły/ tedy nam nicżego pilniey nie trzebá pátrzyć/ iedno ábyſmy ſie y s ſłow Páná ſwego/ y z żywotow á s przykłádow Apoſtołow tych ſwiętych iego/ cżego pocieſzliwego ku zbáwieniu ſwoiemu/ [...] náucżyć mogli. RejPos 291v, 215, 243, 255v, 275, 276 (11); A wſzákoż iż ieſt náłomne przyrodzenie náſze/ záwżdi iednák káżdemu lepiey być miedzy tákiemi ludźmi/ s ktorych by wżdy y przykłádow dobrych náucżyć á rozmow ſie nadobnych á pożytecżnych náſłucháć mogł. RejZwierc 17, 47 [2 r.], Bbb2; RejPosWstaw [1102]; Náucżył ie [chrześcijan] Páweł S. tego [oddawania boskiej czci Jezusowi] z przykłádu Angelſkiego ktorzy wſzyſcy chwałę ięmu dawáią. BiałKaz G, Dv; SkarŻyw 3; WujNT 12, 460; Vcżćieſz ſię tym przykłádem ludkowie vłomni: Miłuyćie zgodę: bądźćie ćierpliwi y ſkromni. KlonWor 51.

»przykładem (się) pobudzać (a. pobudzić), pobudzany (a. pobudzony), wzbudzać (a. wzbudzić); przykład pobudza« = exemplum excitat Modrz (9:4:2;2): á też domowymi przikłady więcey ludzie ku cznocie bywaią pobudzani. KwiatKsiąż M3v, Nv; RejPos [236]v [2 r.]; co ieſli y ty cżynić będźieſz/ y inſzych ſwym przykłádem ku temuż pobudźiſz. CzechRozm 268v, 191v, 197; ModrzBaz 23, 58v; SkarŻyw 101 marg, 100, 528; CzechEp 284; Phil D4; LatHar 3; ktory [biskup] ták ſłowem iáko y przykłádem/ ma wſzytkich pobudzáć ku doſkonáłośći. WujNT 725, 778.

»przykładem pociągać« (1): tákżeć wielki pocżątek będźie napráwy/ gdy ludźie przedni ktorzy wzorem drugich ſą/ wrocą ſie do powinnośći ſwych/ y drugich przykłádem y ſtárániem zá ſobą poćiągáć będą. PowodPr 80.

»przykład pokaz(ow)ać (a. ukazać); przykładem pokazać (a. ukaz(ow)ać, a. okazać); z przykładu ukazać; ukazać na przykład; pokazać ku przykładu; przykład pokazał (a. ukazuje)« [w tym: czego [= na co] (3), czego [= co jest przykładem] (2), w kim (1)] = da(wa)ć przykład sobą [szyk zmienny] (9;7;1;1;1;2): A tę oboię rzecż mily Iezus mogl vkazatz/ ijże on byl krolem ij bożym ſynem/ ale przeto tego vdzialatz niechciál/ aby nám ſwą pokorę ij cirpliwoſtz vkázál na przyklád OpecŻyw 130v; [Jezus] Y drogę náuką y przykłádem żywotá ſwego pokazał KromRozm II b2v; RejPos 10, 13v; KuczbKat 4, 5; Boby ſie ten prozno zwá ć [!] miał ſługą y vcżniem iego [Jezusa] ieſliżeby ſie nie ták rządźił: iáko Miſtrz y Pan iego iemu y roſkazał/ y ná ſobie wſzytkiego przykład pokazał. CzechRozm 225, 147v, 149, 227v, 247v; SkarJedn 353; A ták niechciał nic Pan tákiego/ coby ſię zſtać niemogło: ále z przykłádu y z náuki ſwey vkazał cżłonkom ſwoim cżego prágnąć máią SkarŻyw 497, 56, 261, 355; CzechEp 22; ReszList 187; Przykład przyſięgi niezgwałcenia naprzod vkazał Attilius Regulus Phil F4; WujNT 27; My też w rzeczách wielkich kośćiołowi Bożemu y Rzeczypoſpolitey należytych: pierwey ſię do modlitwy vćiekaymy. Iáko świętych przykłády vkázuią. SkarKaz 609.

»(po)stawić przykład; na przykład wystawić, wystawiony (a. postawiony); ku przykładu, za przykład wystawiony; przykład jest postawiony« [w tym: czego (1)] [szyk zmienny] (2;1:3;1:1;1): OToż ſie tu przypátruy tey zacney oſobie/ Ktora ieſt wyſtáwiona tu ná ptzykład [!] tobie. LubPs A6; RejPos 34v, 214, 264v; otoć Pan Bog ſtáwi wocżu w tych żywotách świętych tákie przykłády męcżennikow/ żebyś tákże vmiał dla Chryſtuſa y wiáry iego vmrzeć SkarŻyw A4; [Orygenes] Wyſtáwia nam ná przykład Páwłá/ rzecży ſwey piſmy ś. dowodzącego CzechEp 134; [św. Stefan] ná toć nam ieſt ku przykłádu wyſtáwiony/ ábyſmy y my támże w niebie ocżyma więtſzemi [...] Iezuſa Chriſtuſá záwżdy po práwicy Bożey vpátrowáli CzechEp 330; CzahTr B3v; Przykład tey ſzerokiey y przeſtroney miłośći/ poſtáwił/ nam vczniom ſwoim ná ſobie P. Zbáwićiel y miſtrz náſz SkarKazSej 665a.

»przykładem (swym, swoim) (przy)wieść (a. przywodzić)« [szyk zmienny] (6): KuczbKat 370; SkarJedn 355; [św. Paula] ſamá pierwey ná wſzytko przychodziłá/ przykłádem á wſtydem inne do porządku przywodząc. SkarŻyw 141, 20, 142; [Justyn zaś] [...] przywodząc nas do tego/ żebyſmy ſię ná ſwe śiły nie ſpuſzcżáli/ áni o tym dumáli iákobyſmy ſię ſámi zbáwić mogli: wiedźie nas do tego/ przykłádem ſyná Bożego ták mowiąc: [...] CzechEp 197.

»świecić przykładem« [szyk zmienny] (4): Duchowny przełozeny powynny ſwiecić przed owczamy ſwemy dobrimy vcżiuki [!] y dobrim przikładem SeklKat H2v; BibRadz II 22a marg; Nie świecą [duchowni] temu nędznemu ſwiátu ſzcżyrym ſłowem á náukámi Páńſkiemi/ á cnotliwemi przykłády ſwemi/ ále świecą złotem RejPos 338v; RejZwierc 149.

»ukarać się przykładem« = nauczyć się (1): Niech ſię vkarzą ći nieuczćiwi y wſzeteczni tákim przykłádem [pobożnego cesarza Teodozjusza, który nie wnosił broni do kościoła] SkarKazSej 681a.

»przykład [czyj] wyrazić; wyrażenie [czyjego] przykładu« = naśladować [szyk zmienny] (1;1): Bo táć ieſt prawdziwa ſławá S. męcżennikow/ gdy ſię inni ku wyráżeniu przykłádow y żywotá ich pobudzáią. SkarŻyw 206; Wrocił ſię brát on/ y poznał iſz tey godziny zdrową zoſtáłá/ ktorey ono ſłowo mowił Ekwiciuſz: ktory mocą miſtrzá ſwego/ iego teſz przykład wyráził/ gdy Pan Iezus proſzony od Kroliká ſamym ſłowem ſługę iego vzdrowił. SkarŻyw 211.

»zalecić (a. zalecać (się)), zalecony przykładem; przykład zalecać« [szyk zmienny] (6:5;1): Iż piſmo święte cżytánie nam żywotow świętych y przykłády ich przekłáda y záleca SkarŻyw A4v; Zywot pustelniczy przykłádem Páńskim zálecony. WujNT 15 marg; Chriſtus [...] zálećił kośćiołowi ſwym przykłádem/ y poſt czterdzieśći dni/ y żywot puſtelniczy. WujNT 130, 76, 274, 288, 774, Aaaaaa2, Bbbbbb3; DNi te 40. ktoreſmy ná pokuty náſzey podpárćie záczęli/ zálecáią ſię nam nie tylo przykłádem P. náſzego/ iákoſmy w przeſzłą Niedźielę ſłyſzeli/ ále też y przykłádem tych wielkich v Bogá mężow y Prorokow/ Moyzeſzá y Heliaſzá. SkarKaz 119a, 608a.

»przykład zostawić (a. pozostawić, a. zostawować); na przykład zostawować (a. zostawić), zostać, zostawiony (a. pozostawion); przykładem zostawić; przykład zostanie, zostawić się ma; przykład (jest) zostawion(y); zostawienie przykładu« [w tym: komu (20), czego (12)] = relinquere exemplum Vulg [szyk zmienny] (29;3:1:3;1;1:1;3;2): OpecŻyw 59v, 91; Klitomachus Lukrecia/ [...] Dobrowolnie ſie zábili/ Przykład wſtydu zoſtawili BielKom E6; Iozue ieſt pozoſtáwion ná przykład wſzythkiem kſiążętom BibRadz I 133c marg; ábowiem był Káſánder ſláchetną Olimpiádę mátkę Alexándrowę zábił/ ktora po ſobie táki przykład cnotliwy w ludzką pámięć zoſtáwiłá/ iż wſzyſcy Hiſtorykowie y Kronikarze o niey piſzą BielKron 127; [Bakanabus do króla:] ieſlim źle vdziáłał zetni mię/ ieſlim nie krzyw/ niechay then przykład ſpráwiedliwośći ná tobie zoſtánie ná wiecżną (drugim) pámiątkę. BielKron 302; [historycy] z pilnośćią ſie ná to wydáwáli/ áby tych rzecży/ ktore znáć á wiedzieć thák potrzebne iáko vżytecżnie ieſth/ pámięć iáko nieśmiertelna drugim ná przykład zoſtáłá. BielKron 333v, 258; HistRzym 99v; Też thu nam ieſt zoſtáwion przykład/ iáką miłość záwżdy mamy okázowáć przećiw bliźnim náſzym. RejPos 44v; A do vbogich á do nędznikow nigdy nie proſzony ſam dobrowolnie chodził [Jezus]/ ſam ie vpátrował/ á ſam ſie do nich przyſtępował. Zoſtáwuiąc też tho ná przykład nam/ ábychmy [...] RejPos 255v, 43, 228, 243v, 313v; BiałKat 153v; RejZwierc 23, 154; WujJud 93; [do chrztu trzeba m.in.:] ſumienia przed Bogiem dobrego/ y ſámego ſiebie doſwiádcżenia/ z wykonywánim tego wſzyſtkiego: co roſkazano y co ná przykład zoſtáwiono. CzechRozm 268, 225, 233; Pomnićie/ powiáda/ Synowie moi mili/ co zá nas zbáwićiel náſz ćierpiał: á iáko nam ćiáſną tę drogę y krzyżá noſzenie przykładem y náuką zoſtáwił. SkarŻyw 62; [Abraham] w dáwaniu dzieſięćiny ſpráwiedliwośći/ przykład nam prawie oycowſky zoſtáwuie. SkarŻyw 284, 113, 358; CzechEp 48; ArtKanc B3v, C16, I19v; O Wſzechmogący wiecżny Boże/ ktory dla zoſtáwienia przykłádu pokory narodowi ludzkiemu/ chćiałeś áby zbáwićiel náſz/ y ćiáło przyiął/ y krzyżową mękę vćierpiał LatHar 353, 538, 549, 577; A tu Apoſtoł znáczny przykład miłośći wſzytkim [...] pozoſtáwił WujNT 525, 39, 358, 516, 688, 1.Petr 2/21; WysKaz 26; SkarKaz 43b, 44b, 515a.

Wyrażenia: »dobry przykład« = exemplum bonum Cn [szyk 33:14] (47): SeklWyzn 2v; RejJóz L4; SeklKat H2v, H4v, X3v; KromRozm I Bv; KromRozm II k; DiarDop 107, 109; BielKom D4; Seth yáko cżłowiek dobry á ſlugá Boży/ miał też potomſtwo ſobye podobne/ kthoremu záwſſe ſam ſie w dobrych przykłádach vkázował/ y ono ná dobre náucżał. GliczKsiąż Ev, E2v; RejZwierz 1, 44, 130v, 131; BibRadz II 22a marg; Y ia bym temu nierad/ nie dla śiebie thák wiele/ iáko dla przykłádu dobrego OrzRozm Qv; Disciplina etiam, Dobry przikład/ á dobre záchowánie/ Obyczáye dobre. Mącz 90b, 310d; KochZg B; RejPos 211, 245v, 318; KuczbKat 310; Trzecie [przyrodzenie człowieka młodego] záſię będzie ták złe á ſwowolne/ że go żadne przykłády/ áni złe áni dobre/ nie ruſzą RejZwierc 18v, 17, 119v, 139v, 149, 192v, 254v; WujJud 155, 189v; Iáſnie to w káżdym rzemieſle á ćwicżeniu obacżyć możemy/ że nád dobre przykłády nic nie bywa ſkutecżnieyſzego RejPosWstaw [412]; Może tu káżdy wyknąć przykłádu dobrego/ Męſtwá y tákże rády v Podhoreckiego PaprPan F4; Ieſzcżem y tego ná koniec zámilcżeć niechćiał/ co o tym S. Ephremie nápiſał Soſomenus w kośćielney ſwey Hiſtoryey: bo rzecż ieſt vćieſzna/ y ku dobremu przykłádu walcżenia znamiętnośćiámi [!] náſzemi służy SkarŻyw 121, A4; ArtKanc K16v, Nv; GostGosp 26; LatHar 23; Pierwſza tedy ieſt przyczyná chrztu tego [tj. ochrzczenia Jezusa]: przykład dobry ludźiom áby ſię był nikt iego zániechánim/ od Ianowego chrztu/ nie odráźił SkarKaz 514. Cf »być dobrych przykładow«.

»nadobny, piękny przykład« (4:2): Oto maſz nadobny przykład w thym ſwięthym Krolu Dawidzye/ ktory [...] nigdy nie przeſtawał wyznawáć imieniá Páná Bogá ſwoiego. LubPs A5v; Ale ſobie to cżytay coby cie nadobnych cnot á poććiwego żywotá vcżyło/ bo cie tho może piękniey ozdobić niżli fábuły niepotrzebne/ biorąc piękne przykłády z onych zacnych ludzi przodkow pirwſzych RejZwierc 112v, 17, 23v, 24, 219.

Szeregi: »przykłady i cnoty« (1): Tákże Apoſtoł Páweł święty przykłády y cnoty ich [świętych] ná wierze budowáne wylicża/ y ku náśládowániu podáie. SkarŻyw A4v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»kstałt a przykład« (1): To [księcia Jurgiewicza] wychowánie á ćwicżenie iż znacżne á ſláchetne ieſt/ ći kyorziby [!] mieli chowáć dzieći ſwe/ ſluſznie mogą ono ſobie ná kſtałt á przykład bráć á obrácáć. GliczKsiąż A4v.

»(tak) nauka(-i) i (a, ani, jako) przykład(y)« [szyk 24:11] (35): Obieczuie pan Bog duchownim paſterzom ktorzi wiernie paſią owcze ſwoie prawdźiwą nauką y przikladem dobrym yż wkroleſtwie niebieſkim będą iaſny iako ſlończe. SeklKat H4v; KromRozm II b2v; DiarDop 107, 109; GliczKsiąż B4; BielKron 221; Pátrzayże pilno co nád tym ſwiętym Apoſthołem [Tomaszem] Pan náſz nam zá náukę á ná pocieſzliwy przykład vcżynić racżył. RejPos 120v; Ale tu Pan náukę á przykład dáwáć racży przełożonym ſwiátá tego RejPos 184, 10, 14v, 69v, 211, 231v, 259v, 315; RejZwierc 192v; Poniewaſz oni [apostołowie] ná to poſtánowieni byli ábyſmy ſie wedle náuki y przykłádow ich rządźili CzechRozm 191v; SkarJedn 359; [św. Paweł do św. Antoniego:] ieſzcże ćiebie dla bráćiey zoſtáwić chce Pan Bog/ ábyś im náuką y przykłádęm do zbáwienia był powodem. SkarŻyw 51, 62, 113, 192, 241, 324, 497 [2 r.]; A iáko rády Páná Chriſtuſowey/ ták áni przykłádu/ áni náuki Apoſtolſkiey/ w tym [w pokorze] X⟨iądz⟩ K⟨anonik⟩ nie náſláduie NiemObr 18; LatHar 625; ia to cożkolwiek ieſt prace w tych kśięgách podiętey/ Pánu [...] ktory nam te ſkárby niebieſkie ſłowá ſwego świętego ná ten świát przynieść/ y wolą ſwą naświętſzą ták náuką iáko y przykłády żyćia ſwego obiáwić y pokázáć raczył [...] oddawam y ofiáruię. WujNT 27; PowodPr 16; SkarKaz )(4, 43b, 83b, 637a; SkarKazSej 669b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 7 r.]

»przykłady a (i) obyczaje« [szyk 1:1] (2): BielKron 149; A iż ten wiek [młodość] bárzo łácno y wiele kroć vpáść może/ przeto [młodzieńcy] y z ludźmi poważnemi á mądremi towárzyſtwo mieć winni/ y przykłádow á obycżáiow onych ludźi [exempla illorum] náśládowáć máią ModrzBaz 14. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]

»przykład i (a) pobudka« (4): Bo ieſli tego cżynić [tj. starać się dorównać przodkom] niebędźiemy/ nietylko żebychmy rodźicom náſzym podobni być mieli/ ále y zá wyrodki nas będą mieć/ y zá gorſze á podleyſze/ niżli ſą ći wſzytcy/ ktorzi tákowego domowego przykłádu/ á pobudki iákoby iákiey oſtrogi niemáią [qui ... exemplis tanquam calcaribus carent]. ModrzBaz 42; A iſz w piśmie S. wiele ieſt żywotow S. z ktorych więtſze niſzli ztych innych/ ktore kłádziem/ przykłády y pobudki do dobrego bráć ſię mogą: [...] wybrałem tu zniey [tj. Biblii] przednieyſze żywoty S. Pátryárchow SkarŻyw 257; WujNT 15. Cf »dla przykładu i pobudki«.

»przykład i pochop« (1): z żon y nałożnic Sálomonowych y z pienia iego o miłośći ſkrytey y duchowney/ niełácno wziąć dobry y táki iáko trzebá [...]/ przykład y pochop do dobrego SkarŻyw A5.

»(tak) słowo (iako) i przykład« (7): KrowObr 127; Leop Philipp 3 arg; [apostołowie] ludzi náwracáli w ſłowie y przykłádzye ná ſwiętą wiárę Krześćiáńſką/ po wſzytkich końcżynach ſwiátá BielKron 139; WujJud a8; WujNT 725, 806; Ale iáwnie oświadczył ſłowy y przykładem Twoy wnuk Ieſſe [tj. Salomon]/ iż zbytnie ſkárby zbytnym iádem. SzarzRyt C3v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»świadectwa i przykłady« (1): Mać żywot Mniſki y w Ewángeliey y w Pánie Chriſtuśie y w Apoſtolech iego iáwne świádectwá y przykłády. WujJud 143. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»przykład i upominanie« [szyk 1:1] (2): á rodzicy mu [św. Wincentemu] do wſzytkiego nabożeńſtwá vpominánim y przykłádem pomagáli. SkarŻyw 308, 435.

»wzor a (i) przykład« [szyk 1:1] (2): Przecż że thedy rodzicowye nye myeliby wtym zá pánem á ſtworzycyelem ſwym isć/ á yego náſládowáć/ żeby dzyeći ſwe ták nosili/ byorąc przykład á wzor z inſſych rzecży ſtworzonych/ ktore doſić máyą y przeſtawáią ná yednym odzyenyu y vbyerze. GliczKsiąż F; SkarŻyw A5.

»przykład i źwierciadło« (1): Słyſzyſz też tu iáwnie á iáſnie o miłoſierdzyu Páná ſwego [...] Iż oni nędzni ludzye/ ktorzy tu tobie ná przykład á zá źwierciádło ſą położeni y poſtáwieni/ bárzo malucżkiemi á krociuchnemi ſłowj/ nic nie wątpiąć [!] o możnośći y o miłoſierdzyu Páná thego/ [...] wołáią do niego/ [...] á ſą wyſłucháni. RejPos 214.

Wyrażenia przyimkowe: »dla przykładu« (3):

~ dla przykładu ku czemu (1): [św. Paweł do Koryntian pisze:] Iż to wſſyſtko nápiſano dla náſſey kárnoſci/ to yeſt/ dla przykłádu ku náſládowányu dobrego/ á wyſtrzegányu złego. KromRozm II m3v.

dla przykładu czyjego [= dla kogo] (2): Bo zbáwiciel twoy/ ácżćię z obrzezánia wybáwił/ ále ćię do Chrzſtu/ ktory y ſam dla przykłádu twego przyiął/ obowiązał SkarŻyw 3, A4v.

Szereg: »dla przykładu i pobudki« (1): OKrom inych pożytkow y potrzeb piſmá świętego ten ieſt niemnieyſzy iż wnim ſpráwy á żywoty oycow świętych wypiſane ſą/ dla przykłádow y pobutki náſzey/ ku náśládowániu cnot ich SkarŻyw A4v. ~

»wedle przykładu« = dając wzór (1): 4. cżęść tego rozdźiału ieſt/ iż Krol nietylko wedle wyrokow ábo Státutow/ ále też wedle przykłádow ma rządźić [Non tantum edictis et decretis sed exemplo rex regere debet]. ModrzBaz 15v.

»z przykładu« = wziąwszy wzór z kogoś, z czegoś (16): gdy [Sem] był nawyzſzyym kápłanem/ ofiárował napirwey Pánu bogu cheb y wino/ [...] á s tego przykłádu Abráám iáko práwy kápłan pocżął dzyeſięćiny Pánu Bogu ofiárowáć. BielKron 7; CzechRozm 71; SkarŻyw 108, 168; LatHar 430.

~ z przykładu czyjego (11): iedno gdy wſpomináć ſobie będzyemy ſwięto ſpráwy á zacnośći żywotow ich [świętych]/ á będzyemy s tego chwalić Páná Bogá ſwego/ á z ich ſwiętych przykłádow będzyem też popráwowáć żywotow ſwoich. RejPos 306v, 24v, [236]v [2 r.]; RejZwierc 199; SkarŻyw 519; LatHar 491; Post 40 dni z przykłádu Pánskiego Apostołowie SS. vstáwili. WujNT 15 marg [idem] Bbbbbb2; SkarKaz 456a; Bo kośćioł nowy y kroleſtwo iego lepiey y iáśniey zna Páná Bogá ſwego/ [...] y więtſzą ma z przykłádow Syná Bożego wzgárdę rzeczy tych widomych SkarKazSej 679b.

Szeregi: »z przykładu(-ow), (i) (z) nauki« [szyk 1:1] (2): z náuki wiernego cżłowieká/ s przykłádu iego/ ſnádnie może być podnieſione ku wierze ochorzáłe ſumnienie drugiego RejPos [236]v; A ſam [król francuski] z przykłádow świętego Bonifacyuſzá y náuki/ co dzień więcey Páná Bogá miłuiąc/ y w ſłuſzbie ſię iego kocháiąc: vmyślił kroleſtwo ſpuśćić/ á ſam Mnichem zoſtáć. SkarŻyw 519.

»z przykładu i przyczyny« (1): WEſela y rádośći/ tákże też troſki y boleśći/ błogoſłáwioney Pánny Máryey/ dla tego nawięcey ſobie nabożni ludzie przekłádáią: [...] áby y w duchownym weſelu/ więtſzą poćiechę/ y w troſkliwych fráſunkách/ bolu ſwego vśmierzenie/ z przykłádu y przycżyny mátki Bożey ſobie ziednáli. LatHar 491. ~

»ku przykładu(-owi)« = aby dać wzór (5): Niechcąc Pan Bog tákiego ſkárbu [tj. św. Pawła Pustelnika] przed świátem zátáić: chcąc cnoty iego y ćierpliwość/ ná wſzytkim ku przykłádu/ obwieśćić/ [...] SkarŻyw 51.

~ ku przykładowi komu (3): MycPrz I [A]3v; ArtKanc O3v; Iże o tym częſto w hiſtoriách znáyduie ſie, przeto tu ták ieno ná krótce iákoby w miiániu rzecz przypominam, ku przykłádowi Królom, y innym zacnym oſſobam SarnStat 1263.

ku przykładu czyjemu [= dla kogo] (1): Y tak chwálebnie dokonáli [zwolennicy św. Juliana] y po dziwnych mękách/ wiecżną koronę odnieſli: ná cżeść Bogu w Troycy iedynemu/ á ku przykłádu náſzemu SkarŻyw 180.

Ze zdaniem przydawkowym (1): Pokázałeś niezgody nowego teſtámentu dwie y z ich pogodzenim/ ku przykłádu/ iákoby y inſze pogádzáne miáły być CzechRozm 147v. ~

»na przykład« = aby dać wzór; exemplo Modrz (19): A ták ieſliże kogo piſmo zowie á miánuie być ſługą ábo ſzáfárzem iuż ſługá ma być iáko ſługá á nigdy nie ma bráć ná ſię vrzędu páńſkiego/ iedno wſzythko ſpráwowáć wedle woley á roſkazánia iego: á nie mocą ſwoią [...]. Ale vpátrzywſzy ſerce pokorne á vniżoną myſl/ ták iáko tu Pan ná przykład nád tym nędznym chorim vcżynić racżył RejPos 235; A wſzákoż przedſię Pan Bog mſzcżąc ſie tey ich [córek] złośći/ Nie dał mu [ojcu] nędze ćirpieć y w zeſzłey ſtárośći/ Poduſzcżywſzy w nim rádę y rozum ſtátecżny/ Aby y tám y wſzędy był ná przykład wiecżny. HistLan F4v.

~ na przykład czego (1): To nog umywánie vczynił Pan nie tylko ná przykład pokory/ ále y ná pokazánie iáko wielkiey czyſtośći potrzebá temu/ ktory ma godnie przyiąć naświętſzy Sákráment Ciáłá y krwie iego. WujNT 361.

na przykład komu (17): Komedia Iuſtiná y Konſtánciey [...] ná przykład wſzem ktorzy ſwe dzyatki roſtropnie chowáć żądáią. BielKom kt; BielKron 148v; OrzQuin Aa3; GórnDworz Kk4v; RejPos 48v, 198; BielSpr 60v; ModrzBaz [38]; SkarŻyw 545; Nie zákázuieć Pan długiey modlitwy: gdyż y ſam ná przykład nam/ cáłe nocy ná modlitwie trawił WujNT 26, 184, 248, 275; Ia tedy izem [!] cżáſowi podcżás prozno vpływáć nie dawał/ vżywáiąc zabawek rozmáitych/ nápiſałem dwie kſiążecżce [...] Rycerſkim ludźiom cżáſu proznowánia dla zábáwy ná przykład CzahTr A3v, B4.

na przykład czyj [= dla kogo] (1): [św. Marek o Jezusie] o nieſłychány do roboty Iozephow towárzyſzu: tyś vrobił niebo y ziemię y co ná nich ieſt/ á ták ſię ná náſz przykład pokornie iáko ieden rzemieśnik vbogi/ poniżaſz. SkarŻyw 245.

Ze zdaniem przydawkowym [w tym: aby (2), (2)] (4): A ty ſłowá wołánia ich [apostołów przestraszonych burzą] ſą tu zá pocżątek záłożone/ ná przykład nam á ná náukę/ iż [...] RejPos 48v, 198; Nie byłá bez wielkiey zaſługi tá poſługá ćiáłu Chriſtuſowemu po śmierći wyrządzona: y przetoż ták pilnie w Ewángeliey ieſt zálecona: ná przykład ludziom wiernym/ áby cześć powinną wyrządzáli ćiáłu Páná Chriſtuſowemu WujNT 184, 275.

Szeregi: »na przykład a na naukę« (2): Pátrzay czo wnet Pan vcżynić racżył/ ná przykład á ná náukę temu to koſciołowi ſwemu RejPos 198, 48v.

»na przestrzeganie albo na przykład« (1): PIſałem iuż poſtronnych Ludźi ſpráwy Rycerſkie/ dawnych y śrzednich cżaſow/ rzecż przychodzi do tego áby też co było náznácżono przes piſanie potomkom náſzym/ ktorym ſpoſobem y obycżáiem náſze ſpráwy Rycerſkie záchowáne bywáią/ ná przeſtrzegánie álbo ná przykład drugim nápotym. BielSpr 60v. ~

»na przykład [czyj]« = wzorując się na kim (2): Tá Konſtáncya záchowáłá pánieńſtwo aſz do śmierći/ z wiela innych Bogu poſlubionych/ pánienek. ktore na przykład Iágnieſzki S. y teraz w Rzymie ſtan niepokalány wiodą SkarŻyw 71, 48.

»za przykładem [czyim]« (2): Wſzákże vcżnie ſwoie [św. Bazyli] vpominał: áby ſobie wtey mierze [tj. co do wyzwolenia od żądz cielesnych] zá iego przykłádem nie vfáli SkarŻyw 211, 57.

α. Człowiek, którego postępowanie jest godne naśladowania, stanowi pozytywny wzór (34):

przykład kogo (1): Demosthenis norma oratoris et regula, Przikład niepoſpolitego wymówce. Mącz 351a.

przykład czego (10): (koment) Mowi [psalmista] z perſony ludu wybranego. (–) Bos thy ieſth ćirpliwosć moia miły Panie (koment) To ieſt przykład cirpliwosći moiey, bos ty dał przikład nam cirpliwoſći gdyś za nas wiele cirpiał. (–) WróbŻołt Y2v; wſzyſcy Hiſtorykowie y Kronikarze o niey [Olimpiadzie] piſzą: Rarum pudiciciae exemplum, to ieſt/ przykład okazánia cnoty niepoſpolity. BielKron 127; BiałKat 373v; KuczbKat 430; KołakCath B2. Cf »być przykładem«.

przykład komu (26): Iáko y tenże Piotr ſwięty powieda [...]: Iż was ſtárſze vpominam ia będącz ſwiádkiem Páná Kriſtuſowym/ ábyſcie páſli trzodę Bożą/ [...] cżyniąc ſie przykłádem zebrániu Bożemu RejPos 227v; KołakCath B2. Cf »być przykładem«.

przykład czyj [= dla kogo] (4): Iuſch chczemy oglądacz ſzwyątoſzcz maryey panny ktora yeſt naſzym przykladem PatKaz III 140v; RejPosWstaw [1102]; PaprPan G2; WujNT 1.Tim 4/12.

Zwrot: »być, stać się przykładem« [w tym: komu (21), czego (5), do czego (3), w czym (3), ku czemu (1)] = esse exemplum Calag, Vulg; fieri formam Vulg; esse documento Mącz; esse exemplo Modrz; esse in exemplo Calag [szyk zmienny] (25:2): PatKaz III 140v; KrowObr 4v; Pocżćiwie żyẃ ábyś był y drugim przykłádem RejWiz 99, 5v, 95v; Leop 1.Thess 1/7, 1.Petr 5/3; nam innym ieſt [Zbigniew Oleśnicki] też wielkim przykłádem ku wſzemu dobremu OrzList e2v; OrzRozm Iv; BielKron 141; KwiatKsiąż N4v, P; Esse documento reliquis, Być przikłádem ynſzym. Mącz 93b; Przecż nie ſłuchaſz nápominánia Piotrá s. ktory ná cię woła/ ábyś nie w przymuſzeniu/ ále w ſkromnośći/ á będąc im przykłádem/ páſł owiecżki Páná ſwoiego. RejPos 346, 301v; Cżytamy iż ták był Abram kuſzon/ żeby ofiarował ſyná. Zá cżym sſtał śie oſobliwym poſłuſzeńſtwá y ćierpliwośći przykłádem/ ná wiecżną ludźiom pámiątkę. KuczbKat 425; Gdy nam tedy Páná Kriſtuſá piſmá pokázuią bjć przykłádem náſzym/ ktoregobyſmy náſládowáć mieli/ nie ták go nam pokázuią/ iáko nam pokázuią Pátryárchy RejPosWstaw [1102]; PaprPan G2; ModrzBaz 119; Calag 183b; SkarŻyw 86, 482; Był [książę Siemion]/ y Koronie Polſkiey teſz podporą wielką. Mądrą rádą/ rozſądkiem onym známienitym/ Y do wſzyſtkich cnot innym przykłádem okwitym. KołakCath B3; bądź przykłádem wiernych w mowie/ w obcowániu/ w miłośći/ w wierze/ w czyſtośći. WujNT 1.Tim 4/12, s.719; GrabPospR N; Słuſznie przykłádem Leſzek krol cnotliwy, Niech tobie będzie kázdy człecze zywy. KlonKr D2v.
Wyrażenie: »dobry przykład« (1): A widziſz iż ty drugye z żalem omiiyáią [diabli]/ Cić tho ktorzy od Páná ſtraż nad ſobą máią. Iż álbo ocżekawa by ſie náwroćili/ Albo dobrym przykłádem iżby drugim byli. RejWiz 95v.
Szeregi: »przykład i powod« (1): Y Był ták ten zacny Rhetor [św. Chryzostom]/ wielkim przykłádem y powodem innym do wiáry. SkarŻyw 86.

»przykład a (i) wzor« [szyk 1:1] (2): Y wy ſthaliſćie ſie náſládowcy náſſemi/ y Páńſkimi/ prziymuiąc ſlowo w wielkim vćiſku/ z rádośćią Duchá ſwiętego/ ták żeśćie ſie ſtáli wzorem á przykłádem [ut facti sitis forma] wſzyſtkim wiernym w Mácedoniey Leop 1.Thess 1/7; Ktory [Chodkiewicz] poſtáć y vrząd dźielnośći y ſpráwy/ [...] Nośi ná ſwey oſobie: będąc Senatorem/ Y wſzelákich cnot/ innym przykłádem y wzorem. KołakCath B2.

»przykład i zwierciadło« (1): Do tego [Tymoteusza] piſząc Páweł S. [...]. Vczy go [...] Aby z ſtrony ſwoiey/ był przykłádem y zwierćiádłem wſzelákiey cnoty/ ludziom wſzytkich ſtanow. WujNT 719.

b. Coś, co ma odstraszać (78): Co teſz dái to panie boże aby nás odciaſnyi drogi żywota wiecznego nieodwodźiło. Ale żebyſmy wſzyścy na ſpiérę [tj. Franciszka Spierę] tak żałoſny a przedtém niesłychany przykład/ pilno a znaſzym vpamiętanim patrzyli. MurzHist V3v, L4, Q2; BielKron 49, 128; HistLan kt; Ale ázaż trzebá więcey przypomináć y przykłádow ſthárych/ zaż máło pomſty y dźiś widzimy nád tákiemi ożrálcy RejZwierc 194; CzechRozm 31; Ták Pan Bog chćiał tym przykłádem niewſtyd y wſzetecżność ludzką vkáráć SkarŻyw 348; [Jeroboam] dopuśćił y fortyował chwałę roznych Bogow. Ali miáſto rozmnożenia/ oſtátek kroleſtwá ſobie y potomſtwu ſwemu ſtráćił. Ktorego przykłádu lękáć ſię máią niktorzy Przełożeni Krześćiáńſcy PowodPr 40; SkarKazSej 688a.

przykład czego [= co jest przykładem] (3): IEſliby kto oycá/ mátkę [...] zábił: [...] tákowy iuż ſrozſzą śmierćią ma bydź karan y trácon: A żeby przykłádem śmierći ſwéy ſzkárádéy od ták hániebnégo vczynku hámowáli ſie inſzy. SarnStat 1172. Cf »być na przykład«, »na przykład«.

przykład z kogo, z czego (9): Stráſzliwe przykłády zápráwdę z vpádku tych [syryjskich i egipskich] krolow BielKron 128. Cf »przykład brać«.

przykład komu (17): Mimo ktorj grob [św. Medarda] idąc Biſkup on/ á vkłonić ſię chcąc: wnetże zniego trzewá wſzytkie wypádły/ y roſpukwſzy ſię ſromotnie y nagle vmárł. [...] Srogi przykład dobr vbogich y nádánia świętego zle vżywáiącym. SkarŻyw 529. Cf »przykładem być«, »na przykład«.

przykład na kogo (1): Stráſzliwy przykład ná ty co klaſztornych y kośćielnych imion zle vżywáią. SkarŻyw 528 marg.

przykład czyj [= z kogo] [w tym: G sb i pron (8), pron poss (3)] (10): RejPs 73v; BibRadz 1.Cor 10 arg; Ten tedy ieſt vmyſł Páwłow/ że przykładem onych złych Izráelcżykow/ chćiał odwieść Korincżyki od takiegoſz vporu CzechRozm 31; KuczbKat 310; SkarŻyw 107; NiemObr 100; ReszList 192; ArtKanc T15; GosłCast 44. Cf »przykładem pobudzić swym«.

przykład czyj [= dla kogo] [G pron] (4): Y miáſthá Sodomcżykow y Gomoreycżykow obroćiwſzy w popioł/ wywroceniem pothępił/ y vcżynił ie przykłádem tych ktorzy niepobożnie żyć będą [exemplum futurorum impie agere ponens]. BibRadz 2.Petr 2/6, 1.Cor 10 arg. Cf »dla przykładu«, »na przykład«.

Ze zdaniem przydawkowym [w tym: aby (2), (1), jakoże’ (1), zaimek pytajny (1)] (5): OrzQuin O4; Cżemu cie iuż nie ruſzą widome przykłády przed ocżymá twemi/ iáko ich wiele [tj. wiele ludzi] vpada przed możnoſcią Páńſką/ á domy y potomſtwá ich/ iáko liſcie z drzewá bywáią z wiátrem roſproſzone. RejPos 163; A tu záſię káżdy ſtan mężcżyńſki może ſobie przykład bráć s tego nędznego á omylnego krolá [tj. Heroda]/ iż ſie może przeſtrzegáć poſtaw á obleśnych ſprawek chytrych á omylnych białych głow RejPos 322v; WujJudConf 9. Cf »na przykład«.

I sg w funkcji okolicznika celu: »przykładem« = aby odstraszyć (1): Y śmierćią Iudaſzową niebożętá [złodzieje okradający barcie] ſchodzą/ Gdy ich ſrogim przykłádem koło drzewá wodzą Kiſzki wypátroſzywſzy KlonWor 12.

Zwroty: »przykład brać [w tym: z kogo, z czego (8)]; brać, wziąć na przykład« [szyk zmienny] (9;1:1): tedy Darius czałowawſzy mu [Aleksandrowi] ręce rzekł, o Alexandrze nie podnos ſie nad ſwoy ſtan ani miey dufania w ſwieczki cżci, wezmi ſobie na przykład przygodę moię ktorą na mnię teraz vidziſz. BielŻyw 154; A coż nam inſzego w tym cżynić przyſtoi/ iedno pilnie ſzukáć á dowiádowáć ſie woley Páná ſwego/ á mocno przy niey ſthać/ á nie lekce iey ſobie ważyć/ á bráć ſobie ná przykład onę nędzną Ewę RejPos 33, 322v; RejZwierc 20v; Tylko to przypominąm áby potym káżdy/ Dźiś ze mnie przykład biorąc ná to pomniał záwżdy. Ná co ma przjść kto plonnjm [!] obietnicom dufa CzahTr C, C3v, G2, I2, I2v; [żona Putyfara mówi:] Nieſtétyſz/ ná com przyſzłá: iż zemnie przykłády W przypadkách ludźie biorą/ z moiéy głupiéy rády. GosłCast 43; Bierzem przykład z tych kilá przeſzłych ſeymow/ ná ktorych nic ſie dobrego [...] ſtánowić nie mogło. SkarKazSej 695b.

»być na przykład [komu; w tym: czego (1)]; przykładem być [czemu = komu]« [szyk zmienny] (5:1): [Spiera mówi:] I na mnie ſamym bóg ſwoi ſąd okazuie i ſprawiedliwośc pełni/ a moie dokonanié wkrotce ſtraſzliwé będźie/ abych był na przykłád wybranym/ moiego odprzyśiężeniá. MurzHist D4v, Iv; Bo i Pan Bog [...] dłużęj ręki swej nie zatrzyma, aby karaniem swojem nas omieszkać miał, do ktorego Mu wielką przydawamy [...] pobietkę – słowa Jego [...] wzgardzenie, prze ktore On jako naprzod i onemu naprzebrańszemu ludowi nie folgował [...] tak i inem wszem narodom prze toż nie przepuścił, ktore i dziś oczom naszym przykładem są. Diar 22; GórnRozm Lv; WujNT 252.

»da(wa)ć na przykład; przykład jest dan« [szyk zmienny] (4;1): Wámci ieſt moj mili bracią [!] na mnie [tj. Spierze] przykłád dán MurzHist Hv, Bv; [Jahwe do Salomona:] Ale ieſli ſie odwroćićie [...]: wykorzenię was z źiemie moiey ktorąm wam dał/ y dom ten ktorym poświęćił imieniu memu/ zárzucę od oblicza mego/ y dam ij w przypowieść/ y ná przykład wſſyſthkim ludziom [tradam eam in parabolam et in exemplum cunctis populis]. Leop 2.Par 7/20; któré [zadufanych w sobie mędrców] nam Pan Bóg dał ná przykład/ ábyſmy rozumki ſwé byſtré/ boiáźnią Bożą itéż poſłuſzeńſtwem Kośćiołá iego króćili OrzQuin O4; WujNT 811.

»przykładem się karać« = czerpać naukę z tego, co zdarzyło się innym [szyk zmienny] (7): RejPs 73v; OrzRozm C2v; Záś obywátelom przyſtoi/ áby vrzędu ſwego posłuſzni byli/ to wſzytko com powiedźiał v śiebie rozważáli: á poſtronnemi ſię przykłády karáli [externis exemplis moveantur]. ModrzBaz 101; SkarŻyw 107; ReszList 192; WujNT 448; PowodPr 84.

»odstraszać przykładem« (1): Bo cżęſto śie ſynowie zbytnią oycow ſwych łátwośćią y dobroćią pſuią: Przeto od tey nikcżemney pieſzcżoty niech ie Pleban odſtraſza onym Heli Kápłaná wielkiego przykładem/ ktory cięſzkie karánie podiął iż dźiećiom wiele dopuſzcżał. KuczbKat 310.

»przykładem pobudzić swym« (1): [żona Putyfara mówi:] Niech będźie iáko mówiſz/ ia drugié przykłádem Pobudzę ſwym żarzyſtym/ nieuſkromnym iádem GosłCast 44.

»przykładem się sprawować« (1): [Joas do Amazjasza:] Był ná gorze Libáńſkiey Cyprys/ do ktorego poſłał Oſet áby mu corę ſwoią dał w małżeńſtwo. Bacżąc to źwierzętá onego kráiu/ podeptáły Oſet gniewem. Tym ſie przykłádem ſpráwuy/ poprzeſtań ná ſwoim BielKron 87v.

»przykładem się strzec« (1): Ktorych [Żydów na pustyni] przykłádem ſtrzeżmy ſię tego/ bym źle nie vżywáli wezwánia náſzego ArtKanc T15.

»na przykład wystawić (a. postawić), położyć, wystawiony« [szyk zmienny] (3:2:2): [Spiera mówi:] ale śię doſyc zdało panu Bogu ſędźięmu ſprawiedliwęmu/ mnie ſamego tak ſkarac/ a inſzem na przykład wyſtawic MurzHist Q2v, H2v, V3; LubPs O4v; A też ie [lud izraelski] Pan odrzućił od oblicża ſwego/ Położył ie ná przykład tu ocżom káżdego ArtKanc K6; Iáko Sodomá y Gomorá [...] zwſzeteczniawſzy/ y vdawſzy ſię zá cudzym ćiáłem/ wyſtáwione ſą ná przykład [factae sunt exemplum]/ ogniá wiekuiſtego karánie odnoſząc. WujNT Iudae 7; CzahTr I2.

»przykład zostawić; przykłady są zostawione« (1;1): Przykłády też nam ſtráſzliwe ſą zoſtáwione/ co ſie dźiało inſzym Przodkom náſzym/ ktorzy ſobie ine ſpráwy y ine nabożeńſtwá wymyśláli nád roſkazánie Páńſkie. WujJudConf 9; temv [biedakowi] ieden Hrábia żołnierz hárdy wziąć krowę kazał [...]/ y ſkoro mięſo zniey ieść pocżął/ pierwſzym ſię przełknieniem vdławił: y ſkarány od Páná Bogá/ vmieráiąc/ ſtráſzliwy przykład drapieſzcom żołnierzom zoſtáwił SkarŻyw 571.

Wyrażenie: »straszliwy (a. straszny), srogi, surowy przykład« [szyk 9:2] (7:3:1): BibRadz I 21a marg; BielKron 128; A iákoż tu niewierny zádrżeć nie ma/ ſłyſząc ty ſtráſzliwe przykłády/ ktore ſie záwżdy dzyały nád ſprzećiwniki Páńſkiemi. RejPos 27, 247v; Cżemu ſie oto nie vſtráſzyſz głoſu Páńſkiego? álbo thych ſtráſznych przykłádow czo ſie działy nád przodki twoiemi dla wzgárdzenia iego RejZwierc 258v; WujJudConf 9; SkarŻyw 528, 529, 571; Y vkażę ná oko/ iáko białégłowy Dobré: lecz przykład móy/ y vpad móy ſurowy. GosłCast 44; KlonWor 12.
Szereg: »przykład i strach« (1): Gdyſz ſtrádny Franciſzek Spiéra/ tak cięſzko ieſt i przes wſzego miłośierdźiá ſkárán/ acz ſobie tego nigdy nieobiecowáł aby nieboraczék inſzem na miſerny przykład i ſtrach wielki wyſadzon być miáł. MurzHist B3v.
Wyrażenia przyimkowe: »dla przykładu [czyjego = dla kogo]« (2): WujNT 233; Tuć trzebá wywrzéć ſztuki/ ná nieprzyiaćielá/ Zniſzczyć/ wniwecz obróćić/ dla przykłádów wiélá [tj. wielu ludzi] GosłCast 63.

»ku przykładowi« (1): A ty wſzytki rzeczy [kary za grzechy] przydáły ſię [= zdarzyły się] im [Żydom] ku przykłádowi/ á ſą nápiſane dla nápominánia náſzego/ ná ktore ſkońcżenia wiekow przyſzły. BibRadz 1.Cor 10/11.

»na przykład« = aby odstraszyć (7):

~ na przykład czego (1): A kożda kráiná/ y kożde miáſto/ ktoreby niechćiáło vcżęſnikiem być tego ſwięthá [Purim]/ niech od ogniá y od miecżá zginie: [...] ná przykład wzgárdy y niepoſluſzenſthwá [pro exemplo contemptus et inoboedientiae]. Leop Esth 16/24.

na przykład komu (4): MurzHist L; BielKron 207; Exemplum statuere in aliquo, Iednego ná przykład ynſzym skáráć/ áby ſie zwłaſzczá drudzy karáli. Mącz 412b; WujNT 601 marg.

na przykład czyj [= dla kogo] (1): A gdy to on [Franciszek Spiera] mowił/ przyleciała przedeń mucha/ ktorą on virzáwſzy rzekł/ oto iuſz Beelzébul na kołacyią idźie/ wkrotce dokonanié moie wyrozumiecie/ na przykłád wielé ich/ aby ſąd i ſprawiedliwośc Bożá była na mnie okázána. MurzHist I4.

Ze zdaniem przydawkowym (1): Cierpięć iſtotnie i czuię piekielné męki [...]/ a to wſzyſtko wám braciá na przykłád abyście żywot prawie Chrześcijánſki wiedli MurzHist L.

Szereg: »na przykład i na przestrogę« (1): Wielkie ieſt w tym miłośierdzie Boże/ iż nie ták prędko y nie ták ćięſzko wſzytkie grzeſzne karze [...]. Ale niektorych tylko ſkáráć raczył wedle ich zaſługi/ áby byli ná przykład y ná przeſtrogę ku pokućie innym wſzytkim WujNT 252. ~

2. Ilustracja tezy, jednostkowa reprezentacja większej grupy lub ogólniejszego twierdzenia; dowód; exemplum BartBydg, Mącz, Modrz, Calag, JanStat, Cn; exemplar Mącz, Calag; copia, documentum, figura, forma, verbum Mącz (848): BierEz I3v, P2; PatKaz II 77v; PatKaz III 153; Zwłaſzcża gdi my cżitamy iż bywało [...] wiele pań ſtatecżnych, mądrych/ y przeważnych/ [...] wſzakoż na ten cżas opuſzcżaiąc inſze przykładi Była v polakow iedna krolewna Węda GlabGad A3; MurzHist R, V3; Boc i tu oto iuſz oczyścionégo [trędowatego] do kapłána odſyłá [Jezus]/ i wielé przykładów mámy/ gdźie nierzkąc przepuſzczęnié grzéchow okróm żadnyi ſpowiedzi za ſamem ſłowa bożégo przepowiadániem/ ieſt dáno/ ale téſz [...] MurzNT 33v, 13v, 31; MurzOrt B2; Ale nye telko the [właśnie przytoczone] przykłády zá naſſą rzecżą ſtoyą/ ktorą powyadamy/ że płod nyepráwy nye telko v ludzi/ ále theż y v Bogá máło co myeyſcá ma. GliczKsiąż B4v, A4, B7, H4, K2, N3v; LubPs aa4; A wiele ich ſnadź ieſt/ kthorzy ie [cudzołóstwo] beſpiecznie popełniáią [...]. Nic ich nieruſzáią przykłády/ s ktorych ſye vczymy/ iáko Pan Bog ſrogo karał cudzołoſtwá. GroicPorz kk4, llv; Ziwie Bog ná niebie/ ktory karze ludzkie złośći. A dobre ma ná ſwey pyecży [...]. Wielką moc tákich przykłádow w Hiſtoriach mamy/ Y ſámi tego ná oko cżęſto doznawamy. KochZuz A2; OrzRozm B3; A ná tych dwoich [Adamie i Ewie] wſzytko piſmo krześćiáńſkie zależy/ ábowiem w tych náyduią ſie przykłády figurowáne/ ktore znácżą ludzkie ſyny być niektore w gniewie Páńſkim/ álbo w boiáźni z grzechu. BielKron 4, 143v, 200v; A tak wonych naukach [wyzwolonych] należacych [!] wolnemu cżłowiekowi drogę á przikazania cżego mamy naſladowac albo cżego ſię mamy wiárować/ á w Philoſophiey przykłady naiduiemy. KwiatKsiąż H3v; Exemplar, Forma Copia/ Przepis/ Przikład. Mącz 110c; Negas tantam similitudinem in rerum natura esse, Ieſteś przećiwko temu álbo przećiwiſz ſie tákowemu przikłádu/ żeby to ná ſwiecie nie było. Mącz 353c; Prototypus, latine primum exemplar, Pierwſza figurá/ formá/ przikład. Mącz 471b; Verbi gratia et verbi causa, quod et exempli gratia dicitur, Ná to rzekąc/ w obyczay przykłádu mowiąc. Mącz 484c, 110c [2 r.], 417b, 418c; Wielé przykłádów w piſmie świętym znaydźiećie/ skąd to znáć możemy/ iż Pan Bóg ſrogo ſye mśći ſpráwiedliwośći ſwéy wzgárdzónéy OrzQuin X3v, R4v, V4; Prot B2v; iákoż ſam Pan mowi/ iże z Oſtu nie bywa Fig/ áni s ćirnia iágod/ ále drzewo złe owoc zły dáie. To iuż w przykłádzie teraz oglądamy. SarnUzn G8v; RejAp 59; GórnDworz T3v; Przykład nápomináiący ábyſmy obietnice inym wypełniáli. HistRzym [118]v; A ták y ty o nędzny záſlepiony á záćmiony káżdy vpádły cżłowiecże [...]. Cieſzże ſie tymi przykłády rozlicżnemi ſwiętemi [...]. A vpadń s tymi/ thák iákoś ſłyſzał/ vpádłemi á potym ſwiętemi ludźmi/ przed oblicżnoſcią á przed Máyeſtatem Páná ſwego RejPos 339, 128, 150v, 200, 202, 214v, 265v, 266v; Wſzák nie trzebá dáleko nam po przykład chodzić/ Y domá tu możymy nań ſnádnie vgodzić. HistLan B3v, Cv [2 r.]; ácżby tho káżdy y bez poſtráchow/ y bez przykłádow/ thylko s ſámey ſzcżyrey cnoty był powinien vcżynić/ áby był ná wſzem pilen tey ſpráwiedliwośći ſwiętey RejZwierc 56v, 44, 93v, 205v, 248; WujJud 9v; RejPosWstaw [413]; Niech ſie mowię onym wirſzom w Pſalmie 131. przypatrzą/ tám naydą oſobliwy przykład/ po ktorem poznaią/ iako y o innych mieyſcach maią rozumieć. BudBib b2; Przeto też y Chriſtus Pan [...] tego przykłádu poſpolitego y wſzem wiádomego vżywáiąc mowi: co ſie z ćiáłá vrodźiło ćiáło ieſt: á co z duchá duch ieſt. CzechRozm 157v, 108, 198, 198v, 201 [2 r.]; ModrzBaz 6, [41]v, 71, 105, 114v; SkarŻyw A4 marg, 76, 80, 538; Przykłády ktorymi mordow ſwych y przeſládowánia nie christyáńskiego bronią Papieżowie. CzechEp 46 marg, 47 [2 r.], 48, 52, 100; NiemObr 168; WerKaz 297; KochWr 34, 31, 35; Czemu w vſtáwách iego świętych znáyduiemy/ Ze ofiáry Pan prágnie/ y zprzykłádów wiemy? ZawJeft 33; ActReg 124, 170; Iednák iż ieſt wiele ludzi tákowych/ ktorzy iáko z zacnośći y godnośći/ thak też z bogactw y doſtátkow ſwoię ſzcżęſliwość ſzáczuią [!]/ co ná iákową im pociechę wychodzi/ może być przykłádem on Krezus Krol Lidiyſki [!]/ ktory [...] Phil M4, D2, E, E4, N2, O3; Dokąd chcećie Rycérſtwo Polſkié? któré przykłády was przywiodły/ że Turczynowi vfaćie? OrzJan 17, 111; Tego mieyſcá y przykłádu [Rom 11/4] ſektarze vżywáią/ chcąc pokázáć/ że kośćioł Chriſtuſow ma być tákież táiemny/ nie widziány y nieznáiomy. WujNT 563, 292, 460; WysKaz )?(2v; Z tych przykłádów wiele inſzych, álbo ráczéy wſzytkié, kożdy báczny łácno poiąć może. JanNKar H4; Exempla Iſagogica álbo przykłády dla zápráwienia y ćwiczenia młodſzych w poſtępkách práwnych SarnStat 1262, *5v, 1263, 1264, 1265 [2 r.], 1267 (9); PowodPr 11, 31, 50, 80; KlonWor 51; VMyſł ſtáteczny/ y w cnotách gruntowny Kto ma od Bogá/ żywie świętym rowny [...]. Tyśiąc przykładow: ále doſtáteczny Słow moich świádek/ ſam Fridruſz ſerdeczny SzarzRyt C; SzarzRytLeśn ktv; KlonWor 65.

przykład czego (108): MurzHist B, B2v, Q2v, Q4, V v; Tenci ieſt nápierwſzy i ná więtſzy przykłád przewrotności a owczego odźieniá i zarás wilczego drapieſtwa/ wpierwſzęm proroku fałſzywęm ſzatanie MurzNT 31, 46; KromRozm III F6, Kv; LubPs X4v; GroicPorz mmv marg; Abowiem nawięczſza część ſpraw iego [Boga] ſkryta ieſt/ á kthoby opowiedźieć y znieść mogł przykłády ſpráwiedliwośći iego [Opera iustitiae eius]. BibRadz Eccli 16/20; OrzRozm H4v; BielKron 112 marg, 131v marg; Exemplar antiquae religionis, Forma, Przikład á obyczay ſtárádawney wiáry. Mącz 110c, 404d, 471b; OrzQuin X2v; Prot A4v; Zárt tedy/ ábo kuńſztowna poſługá dwoiáka ieſth [...]. Pirwſzey poſługi ten przykład niechay będzie. GórnDworz S4; Pátrzayże po wſzytkich przykłádzyech łáſkáwych thego miłoſierdzya ſwoiego RejPos 247v, 81v, 330v; BiałKat 33v; KuczbKat 220, 425; RejZwierc 263 marg, Bbbv; WujJud 138v, 153; WujJudConf 242v; RejPosWstaw [413]v [2 r.], [1102]; CzechRozm 245v, 251v; Spomináią Hiſtorikowie/ ktorzi ſpráwy Rzymſtiego [!] Páńſtwá wypiſáli/ przykłády ſrogie ſtrofowánia y kárnośći/ ktora bywáłá ná on cżás. ModrzBaz 32, 42v; A też rzezánych y lanych [obrazów] przykład ieſt w piśmie ſtárym/ á málowánych nie pomnię. SkarJedn 237; Ták znáczné przykłády Gniewu páńſkiégo widząc/ [...] Nic ſye nie polepſzyli [Izraelici]: y owſzem vlali Złotégo ćielcá ſobie/ przed którym klękáli. KochPs 161; StryjKron 225; CzechEp 13, 257, 385; Okázuie ſię też z liſtow tego Grzegorzá [Wielkiego]/ ktore piſał do Ceſárzá Maurycego/ iż nie Biſkupowie w ten cżás władáli Ceſárzmi/ ále im poddáni byli. [...] Iákiey pokory y przykłádu w dźiśieyſzych Papieżách nie znaydźieſz. NiemObr 61, 3, 4, 154; WerGośc 255, 259; To znáięcy nawięcey, kogo BOG miłuie/ że tego nacżęśćiey ná świećie trybuie [...]. Cżego też przykład mamy w Kryſtu Pánie náſzym ArtKanc Kv; Phil M, S [2 r.]; LatHar 56; Przykłády záſię tych ſłow/ ktorych w Graeckim texćie nie doſtáie/ maſz tákowe: [...] WujNT przedm 13; Abowiem co ſię temu łotrowi ſzczęśliwemu sſtáło/ toć nie było práwo poſpolite/ ále oſobny przywiley/ y rzadki przykład Páńſkiego miłośierdzia. WujNT 293; Tym mieyſcem [Ioann 17/11] Arianowie/ chćieli wywroćić ono; Ia y Oćiec iedno ieſteſmy. Ale im dobrze Auguſtyn S. odpowieda [...]. Iż inácżey my ieſteſmy iedno z ſobą/ á ináczey Oćiec y Syn iedno ſą. Bo to nie ieſt przykład rownośći/ ále podobieńſtwá. WujNT 375, 60, 116, 193, 297, 470 (14); WysKaz )?(3, 25, 41; SarnStat 1264, 1269, 1280, 1287; PowodPr 11 [2 r.], 17, 30 marg, 38, 43; A náde wſzytko naućieśnieyſzy zoſtáwiłá [Maryja] przykład nabożeńſtwá ſwego/ y chwały Bożey z tey pieśni/ ktorą tám [u Elżbiety] złożyłá SkarKaz 580b, )(2v, 580 marg, Oooo2v. Cf Zwroty, »na przykład«.

przykład czego [= skąd] (12): Probare exemplis, vivyescz przicladi pisma dosvyatczonego BartBydg 123b; OrzRozm Gv; RejPos 245v; Przeto niemamy ſłucháć tych/ ktorzy powiedáią iż śie ludźiom Chrześcijáńſkim dobr tego żywotá od Páná Bogá prośić niegodźi. Bo śie też temu błędowi przeciwiáią [...] bárzo wiele ták ſtárego iáko y nowego Zakonu przykłádow. KuczbKat 405; CzechRozm 252; CzechEp 48; LatHar 57; WujNT Bbbbbb3v; SarnStat 1263; Bo Kroleſtwá miewáią też periodos ábo kreſy ſwoie. Y nád przykłády dáwnych Hiſtoriy/ náſze Polſkie ták długo bez odmiány trwa. PowodPr 75, 18. Cf »przykładem pokazać«.

przykład od kogo [= kto jest przykładem] (1): Iż [psalmista w Ps 49] pod przypowieſcią á w pieśni przykład káżdemu od ſiebie okázuie. LubPs N2 marg.

przykład do czego (1): Przyklad [!] do Correrrectury Práwá. GórnRozm K2 marg.

przykład około czego (2): OrzRozm H4v; Ma też tá hiſtoria [o małym Jezusie w świątyni] w ſobie przykład nie tylko pámięći godny/ ále też záprawdę bárzo potrzebny/ około wychowánia á ćwicżenia dzyatek náſzych. RejPosWstaw 41v.

przykład z kogo [= z czyjego postępowania] (3): BiałKat 168v; A bychmy więczey przykłádow nie mieli iedno z onego nieobácżnego ſyná Sálomonowego Roboamá/ gdy [...] RejZwierc 45. Cf »przykład dać«.

przykład z czego [= skąd] (13): Nápiſał Iodocus Dámuderius w Kſyążkách de praxi rerum criminalium s Práwá Ceſárſkiego przykłády GroicPorz hh3v; RejPos 138v; RejZwierc 14v marg, Bbb; WerGośc 221; Iáko wnetże będźiem mieć przykłády tego [że grzesznika spotyka kara w życiu doczesnym] z piſmá S. WysKaz 25; PowodPr 17, 50. Cf »przykład dać«, »przykładem pokazać«, »przykład przytoczyć«.

przykład k(u) czemu (4): Abowiem dáry záſlepiáią oczy mądrego człowieká/ y przewracáią ſpráwiedliwoſć ludzką. Kczemu ieſt przykład o iednym Krolu Perſkim/ ktory [...] GroicPorz bv, aa4; Wiele mamy ku temu [tj. o upadku królów przez herezję] przykłádow/ áleć ieden tylko przypomię OrzRozm C2; OrzQuin S4. Cf »przykład dać«.

przykład na co [w tym też: ad aliquid (2)] (8): Przykład ad latam culpam: Gdy by Cieſlá álbo Murarz zrzucenim zgory iákiey máteryey kogo zábił/ [...] GroicPorz mm3v, mm3v; RejZwierc B2 [2 r.], 153v, 154; Pŗykllády ná vocales. JanNKarGórn G3v, G4.

przykład nad kim (1): Bo theż Pan cżáſem y dla ſławy á chwały ſwey karze wierne ſwoie/ áby nád nimi gdy ie ſkarze á potym zaſię pocieſzy okazał możną hoyność Boſthwá ſwego/ áby ſię niewiernicy dziwowáli [...]. Ano maſz tego pewny przykład nád onym ſlepo národzonym/ ktorego Pan iáſnie oſwiećić á hoinie pocieſzyć przed onemi niewiernemi Ierozolimſkiemi tłuſzcżámi iáwnie racżył RejZwierc 174.

przykład na kim (3): A chociayby ſie też tám y wierny kthory zámieſzał miedzy tym kąkolem/ tedy to iuż wieſz s piſmá ſwiętego nieomylnie/ iż rozna ſmierć tego od tego [...]. A krociuchny maſz przykład ná dwu łotru około Páná záwieſzonych/ czo ieden zá pociechę odnioſł/ á drugi też z iáką nádzieią sſzedł RejAp 59v; RejPos 330. Cf »da(wa)ć przykład«.

przykład o kim, o czym (33): RejPs 93; RejJóz F7; á trudno iżeby nye vtonął/ kto z łodźi koſcyołá wypádnye. Maſz tego przykład w ſtárym zakonye o dźyeſyęćyorgu pokolenyu żydowſkim KromRozm III F6; BielKom nlb 4; GliczKsiąż C3v, G3v; GroicPorz bv, aa4; Przykład o iednym Krolu złym. KrowObr 156 marg, 157v marg, 256; Pan Bog ſam Kápłaná pierwey poſtánowił/ á potym przez Kápłaná/ Krolá ludźiom poświęćił: o czym przykłádow w Piśmie maſz wiele. OrzRozm D3v; BielKron 467v; SarnUzn B6; RejAp 59v, 61v; GórnDworz Gg2; Bo ácż to thu ná ſwiecie być może/ iż ieden zá drugim przycżyniáć ſie może/ á pełno piſmo przykłádow o tym mamy. RejPos 76, 56, 64, 67, 72v, 199 (9); KuczbKat 405; WujJudConf 90; CzechRozm 258v; WerGośc 221, 237; PudłFr 75; Iáko tedy ieſt ſzkodliwa ámbicya w Rzecżypoſpolitey/ ieſt też ſwiádectwem on przykład o dwu mężach Athenieńſkich Phil K. Cf Zwroty.

przykład w czym [w tym też: in aliqua re (1)] [= w tekście] (12): KromRozm III Kv; Mamy tego [egzekucji świeckiej wyroku sądu religijnego] przykład w Stárym Zakonie/ około Lȩpry OrzRozm H4v, D3v; RejPos 72v, 244v; WujJud 190v; WujJudConf 90; BiałKaz F4v; Sluby cżynić áby Pan Bog w dolegliwośćiách náſzych/ nas wysłuchał z wycżáyna [!] rzecz byłá Chrześćiánom/ ktora teſz y w piśmie przykłády ma. SkarŻyw 162; WerGośc 255; WysKaz 43; PowodPr 38.

przykład w kim, w czym (21): Abowim biſkupom ſámym należy pomocniki ſobye nye tylko ſtáwić/ ále y obiráć: Acz tego práwá ſwego częſć poſpolſtwu poſtąpili. [...] Czego przykład yeſt w onym obirányu diakonow wſpráwách ápoſtolſlich KromRozm III Kv; Zły zwyczay/ rzecz gwałtowna/ y nałog niezbyty/ Tego wy maćie we mnie przykład známienity. Prot A4v; RejAp Ff5; RejPos 64, 330v marg; BiałKat 28v, 258v; WujJud 55v, 190v; Cżego [niewiary] przykład iáſny mamy w onym zborze Koryntſkim y Gálátſkim zá cżaſow Apoſtolſkich WujJudConf 138v; RejPosWstaw [413]v [2 r.]; WerGośc 256, 259; WerKaz 299; ArtKanc Kv; Phil L4, M, S; WujNT Cccccc3; Przykłády ſą znácżne z piſmá ś. w Cyruśie Krolu Perſkim Pogáńſkim/ ktory kośćiołá Ierozolimſkiego dochody dawno záſzłe wyważył/ y przywrócił. PowodPr 50. Cf »przykład obaczyć«, »położyć przykład«.

przykład czyj [= kto jest przykładem] [w tym: G sb i pron (55), ai poss (12), pron poss (2), „cudzy” (1)] (70): Iezu kthorys przez przykład niewieſci cżaſu porodzenia boleſć y ſmętek maiączej ony [zwolenników] ku pokucie napominał. TarDuch B8v, B8; KromRozm I Lv; MurzHist R, S4; więc téſz trudno nám pán miły co przepuśćić má gdyſz śię tak ſprawuięmy przéciwko braciéi naſzyi/ iako ten ſługá o któręm nám pan powiedźiáł/ wyſławiaiąc co muśię s ſtało [!]/ i co nám przykładęm iego ſtwórzyciél naſz vczynic [!] groźi. MurzNT 88v, 93v; BibRadz I 396b; Zydowſki známienity przykład/ którzy poſpołu z Kápłanem Królá ſtráćili. OrzQuin V3v marg; SarnUzn E7v; GórnDworz Aa7v; RejPos 121, 167, 177v, 214, 235v; BiałKat 275, 360, 375, 405, 415; A gdyż to wieſz s cudzego przykłádu/ iż toż wſzytko ná cię wiśi co v drugiego widziſz RejZwierc 151, 92v, 155, 209, 267v [2 r.]; WujJud 184; WujJudConf 103; O ktorego [Jezusa] wzywániu/ ieſlić ieſzcże máło ná Steffanomym [!] przykłádźie/ ánoż maſz więcey inſzych/ máło nie we wſzyſtkich liśćiech Apoſtolſkich CzechRozm 199, 198v; Lecż mamy pogotowiu przykłády/ wiele Pánow y Hetmánow zacnych y świetych/ ktorzi [...] ModrzBaz 108, 9, 21v, 113v, 130v; Páni moiá Bogárodzico/ wiem iżem ćię y Bogá mego Syná twego ſkárádnie obráził/ [...] ále mam przed ſobą wiele przykłádow grzeſzących/ ktorych Pan Bog Syn twoy pokutę przyiął SkarŻyw 172, 312; CzechEp 48, 49, 242, 329; W iákiey wadze y zacnośći/ piſmá Prorockie były/ naſnádniey ſię tego z przykłádu páná Chriſtuſowego/ y Apoſtołow iego dowiedźieć możem. NiemObr 72, 48, 83, 89, 90, 120, 146; Mąm Przykład Gdąnscząn przeciwko ktorym inconsulte et severe się było postąpiło ActReg 3v; Widźicie W.M. pánowie/ iáko mi ſie plác do rzeczy otwierá/ w którym iákobym chćiał/ tákbym ſie rozwieść mogł/ y wielą narodów przykłády to pokazáć/ że częſto zwyćiężcé y zwyćiężonych w łykách bywáli OrzJan 25, 36, 122; LatHar 132, 285; WujNT 267 [2 r.], 292 marg, 534, 1.Cor 9 arg, 10 arg (9); Przykład Dawidow bárzo piękny WysKaz 29 marg, 29; Stephan Król, przyczyny rozwodu ſwym przykłádem okazał y opiſał. SarnStat 638, 1287; PowodPr 70; SkarKaz 686a. Cf »obaczyć się przykładem«.

przykład czyj [= przez kogo podany] [w tym: G sb (3), pron poss (2), ai poss (1)] (6): Zywot Ezopá Frygá Mędrcá obycżáynego/ y z Przypowieśćiámi iego: z niektorymi też inych ſławnych Mędrcow Przykłády oſobliwymi BierEz kt; Przykład Papieſki o iednym Krolu zmyſlony. KrowObr Tt4; Mowá tedy páná Chryſtuſowá/ która z niczego wſzyſtko ſtworzyłá/ iákóż z tego/ co ieſt/ czego inſzégo odmienić nie ma? Ale náſzym przykłádóm ſye przypátrzmy BiałKat 238v; CzechRozm 157; NiemObr 83; WujNT Aaaaaa3.

przykład czyj [= kogo obrazujący] [zawsze G sb] (4): Ale temu ná odpor/ niewiáſtá ſzalona/ Nic godnego nie máiąc/ zda ſie być vcżona (marg) Przykład głupich. (–) BielKom B6 marg; BielKron 10v marg; RejPos 34v; SkarŻyw 172 marg.

Ze zdaniem dopełnieniowym lub przydawkowym, nawiązującym do dopełnienia, przydawki lub podmiotu w zdaniu nadrzędnym [w tym: zaimek pytajny (3), (1)] (4): Pomniż [Panie] czos też był powiedzał Zes kazdego poziwiċ miał I ptaſkyż był naprzikład dał Iż żadny nieżął ani Sjał A wzdy ty ziwiſs kazdego RejKup cc3v; Przywiedzie ſie ná przykład y tá/ y owá ſąſiádá/ iáko dáleko gorzey cżyni/ á wdy ieſt prażna złey ſławy GórnDworz Bb4; A to tu maſz wnet przed ocżymá ſwymi nadobną [...] náukę s przykłádu tych niebożątek co cżynili RejPos 167; WujJud 153.

Ze zdaniem przydawkowym [w tym: (e), że (19), jakoże’ (12), zaimek pytajny (11), aby (2)] (47): Weſzmymy tu przyklath yze kaplany pyeruey nyſzly czyalo boze ofyarouacz mayą A tedy przet tym byuayą poſzwyączeny od byſkupa PatKaz II 37v, 39v; MurzHist Q2; Diar 45; Piſzę tu przykład o nieuſtáwicżnośći ſwiátá/ iáko vſthawicżnie walcży ciáło z duchem BielKom nlb 4, E6; GliczKsiąż N6; O3v; LubPs R6v marg, V2 marg, ee4v marg; KwiatKsiąż B2; SarnUzn E4v; Azaſz tych przykłádow máło/ iż thák záwżdy iáko gárnce v zduná wálili ſie niewiernicy przed wiernemi. RejAp 33v, 59, 59v, 61v, 159; GórnDworz G3v; RejPos 39v, 45v, 50v, 104 marg, 175v (11); Rodzicom też ten to przykład ieſt ku przeſtrzeżeniu/ Iák dzieciom pomagáć máią ku dobremu mieniu. HistLan A2; A tákiemby przykłádom ſnadź y końcá nie było/ co ſie nád wiernemi á czo nád niewiernemi záwżdy sſtawáło. RejZwierc 263, 18v; Ze ſie Poſty Pánu Bogu podobaią/ y gniew iego błagáią/ mamy przykłádow doſyć w ſtárym y w nowym Zakonie WujJud 190v; HistHel kt; Dla cżego y wpiśmie ty przykłády mamy/ że żywi/ vmárłych płákáli BiałKaz D2v; Przetoż też y to co Páweł mowi/ nie śćiąga ſie do tego/ żeby ſie kto modlić miał Iezuſowi: ále tylko do tego że ſie od imienia iego Chriſtiány názywáć miano [...]. A ták to coś powiedźiał/ nic nie wáży: trzebáby tu iákiego iáſnego przykłádu w cżym go y iáko wierzący weń wzywáli CzechRozm 196; StryjKron 240; CzechEp 359; KochSz A2; WerGośc 225, 231; ActReg 106; OrzJan 116; WysKaz 43; PowodPr 46. Cf »dawać na przykład«.

W połączeniach szeregowych (6): Documentum, Nauká/ Dowod Przikład/ Doſzwiádczenie. Mącz 93b, 404d; OrzQuin G3; ábowiem cżyta káżdy rad te kſięgę/ y wieldze ią ſobie waży/ w kthorey rzecży poważnych/ przykłádow pięknych/ cnych ſkutkow śiłá widzi GórnDworz G8v; Lecżył [św. Wojciech] wrzody [tj. nieposłuszeństwo duchowieństwa] ony: vpominánim/ karánim/ przykładem SkarŻyw 353; Piſmá/ świádectwá/ y przykłádow przywodźiło ſie dotąd doſyć PowodPr 58.

Zwroty: »da(wa)ć (a. podawać) na przykład; da(wa)ć (a. podać) przykład; dla przykładu podawać; przykład dać się może« [w tym: z czego (3), czego (2), o kim, o czym (2), z kogo (1), ku czemu (1); (2); z przytoczeniem (8)] = constituere documentum Mącz; loqui a. proponere exempli causa, in exemplum proponere Modrz; praeponere exemplar, statuere exemplum Calag [szyk zmienny] (22;19;1;1): Radzić maſz z przedłużenim tak aby przikłady zminęłych rzecży ku teraz będącim dawał. BielŻyw 44; RejKup cc3v; KromRozm II p4v; KromRozm III M2v; RejZwierz 4, 41; Verbi caussa, vel Exempli caussa, Chcąc ták rzecz [lege: rzec]/ álbo przykład dáć. Mącz 42d, 127a, 412d; OrzQuin Aa2; Bo Iſtność iáko ſtárzy Doktorowie przykłády dáią/ ma ſie iáko Słończe w zupełnośći/ ále Perſoná iákoby onego ſłońcá iáſność SarnUzn B5v, E6; dam ći ná przykład/ gdyby trzebá wiedźieć/ iáka ieſt ſzántá źiele/ ſzukayże w vkázáczu litery S SienLek 196; GórnDworz I2v, O4v, RejPos 6v, 45v, 227, 245, [279]v, 281, 354; BiałKat 153v; Przeto ieſliby kto przyśiągł iż śie chce śmiertelnego grzechu dopuśćić/ iáko to (damy przykład) zábić cżłowieká/ tedy [...] KuczbKat 290; RejZwierc 177; (nagł) Szcżuczcy. (–) TYch ſie młodość ia ręcżę káżdemu podoba/ Bo żadnego przykłádu s tych żaden nie poda/ Ktorymby miał obráźić też naydawnieyſzego PaprPan H3, Cc3; Ale my pewney licżby [sędziów] zámierzyć niemożemy: wſzákże dla przykłádu dźiewiątną licżbę podawamy: á co o tey licżbie powiemy/ to ſię niech y o iney rozumie. ModrzBaz 92, 70v, 122, 127v, 138; Calag 184a; SkarŻyw 312; ReszPrz 30; WerGoścPapr 202; ArtKanc G12v, I20; GrabowSet 8v; Y pochwalił pan ſzáfárzá [Luc 16/8].) Nie chwalić Pan tego/ że go zdrádził: ále opátrzność iego ná przykład podáie/ że ſobie vmiał w potrzebie porádzić. WujNT 262, 243; SarnStat 1277; PowodPr 13.

»przykładem dowodzić (a. dowieść)« [szyk zmienny] (5): Czego jednym przykładem tylko dosyć authentice przed WKM dowiodę Diar 45, 45; [Tyberiusz] Vrzędnikow álbo Stároſt nigdy nie odmieniał/ dowodząc tego przykłádem Liſzką ránioną/ ktora leżąc ná ſłońcu nie oganiáłá much od rány. BielKron 140; Y ktoby teraz przykłády [I pl] ſtárego Teſtámentu woyny dowodźić chćiał/ tákże pomſty y zábijánia: tedyby ten muśiał też obrzeſki/ y wiela żon/ y rozwodu dowodźić y vżywáć CzechRozm 252, 127v.

»z przykładu obaczyć, widzieć, patrzać; przykład obaczyć; w przykładzie obaczyć« [w tym: o kim (1)] [szyk zmienny] (10:3:2;2;1): PatKaz III 151v; Bo z rozmaithych przikładow iako we zwierciedle widziemy ktoreby poſtępki w ſprawach naſzych nalepſze mogły być HistAlHUng A3; MurzNT 93v; Wyele yeſt przykłádow s ktorychby kożdy obácżyć mogł/ iż náuká wyele cżłowiekowi dopomaga. GliczKsiąż H3v, C2v; GroicPorz gg2; SienLek 32, S[ss]; RejPos 245v; BiałKat 168v; RejZwierc 268; WujJud 74v; A w tym przykłádzye to napirwey obacżyć mamy/ iż nie thylko ſámi rodzicy ku chwale Bożey ſzli do Ierozolimy/ ále poięli s ſobą dzyeciątko Páná Iezuſá RejPosWstaw [412]; SkarŻyw 238; WerGośc 256; Przykład w ſynu onym márnotrawnym możem obácżyć/ ktory [...] WerKaz 299; ArtKanc S16v; Ztych tedy przykłádów obaczyć możeſz/ w iákim niebeſpieczenſtwie y ten Pan y tá Rzeczpoſpolita ieſt/ gdźie ludźie nápieniądze chćiwi KochWr 33; WujNT 441.

»przykładem objaśnić« (2): CzechEp 307; Dziesięć grzechów cudzych [...]. Te ná rozmáitych mieścách w piſmie świętym rozgłoſzono/ y przykłády obiáśniono. LatHar +++2.

»przykładem podeprzeć (a. podpierać)« [szyk zmienny] (6): Cżego [że Bóg dba o wiernych] ktoby chciał v ſiebie rozmáitemi przykłády podeprzeć/ naydzye ich wiele w piſmie ſwiętym RejPos 131; RejZwierc 92v; CzechRozm 157; (marg) Ná niektore X⟨iędza⟩ K⟨anonika⟩ przednieyſze mnimánia, wywody y świádectwá odpowiedz [!]. (–) Z ktorych/ to napierwſze niech będźie XiędzaKanonikaAxioma [...]: gdy chcąc z onych Aniołow/ ktorzy z ſtárymi oycámi [...] mawiáli/ vcżynić chce Bogá Bożego ſyná. [...] Gdźie wnet záraz przykłády tego podpiera. CzechEp 261, 257; NiemObr 89.

»przykładem, z przykładu, w przykładzie, ku przykładowi, z przykłady (p)okaz(ow)ać (się); przykład pokazać (a. ukazować); przykład (p)okazuje; przykład się (p)okazał (a. pokazuje się); pokazanie przykładu« [w tym: czego (6), czego (= skąd) (1), z czego (= skąd) (1)] = exemplum exhibet JanStat [szyk zmienny] (25:6:3:2:1;7;4;1): MurzHist Bv; ij [...] nietakie iako ii iednoże śię nie tak iaſnie wymáwiá oboie iako ii/ a ktęmu może być zarás zdrugiem wokáliſzem wymówiono/ czego ii niemoże/ iako przykłady okazuią. MurzOrt B2v; KromRozm III D8v; GliczKsiąż G2; Rzecż pewna/ by ieden tyſiąc koni wtárgnął do Korony/ mogłby ią ſkrzyżowáć [tj. przejechać wzdłuż i wszerz]/ nie vyrzałby przećiw ſobie miecżá dobytego/ cżego ſie niedawno przykład okazał ku vbliżeniu ſławy narodu Polſkiego LeszczRzecz A4v; OrzRozm B2; GrzegRóżn E4; KwiatKsiąż D2; A iże może być rzecż iedná á mieć w ſobie thrzy ſpráwy y trzy roſchody rzecżnie/ tho ſie może pokázáć z wiela przykłádow SarnUzn E4v, E4v; RejPos 34v, 338; Ono Cypryan S. męczennik vkázuie znáczné przykłády: kędy Pan bytność iſtotną ćiáłá ſwoiégo od znáków widomych oddálał/ ludźiem báłwochwálcóm BiałKat 338v, 338v; KuczbKat 90, 95, 375; RejPosWstaw [412], [413], [413]v; CzechRozm 66, 95v, 147; SkarŻyw 278; gdyż náuká bez żywego ná ſobie tychże rzecży pokazánia przykłádu/ á co inſzego ieſt iedno prożny dzwięk/ ktory z ſtrzaſkiem z ſłowy ſámymi ginie? CzechEp 19; Okazawſzy ták/ ku przykłádowi tylko/ nákrotce/ ſproſne y grube potwarzy Bogá ſámego/ [...] iuż też cżás ieſt/ áby [...] CzechEp 211; Niechcę ia tedy iuż więcey tą klámbrą ſproſną y niepewną/ ábo tym kliem ktory trzymáć nie może/ tych dwu rzecży [tj. boskości i człowieczeństwa] ktore z ſobą nigdy w iedno ſklione być nie mogą śćiſkáć. Bo/ iż to tym przykłádem pokażę: [...] CzechEp 246; Co áby káżdy obacżyć mogł/ y to poznáć/ że náſzá Minor, to ieſt wnieśienie prawdziwe ieſt/ oto iuż to z pewnymi znákámi y przykłády pokázowáć będę. CzechEp 360, 163, 196, 243, 282, 336, 385; NiemObr 12, 48, 145, 149, 172; WerGośc 258; WerKaz 283; OrzJan 25; LatHar 132; WujNT przedm 4 [2 r.], 12, s. 267, 534; SarnStat 638, 1067, 1242, 1274, 1287; Ale ieśli o loſy idźie: wielki to ieden ktory ſię iuż w przykłádźie obłędliwey drogi Ionáſá Proroká pokazał PowodPr 54; SkarKazSej 685a.

»położyć (a. przyłożyć) przykład; przykładem się położyć; na przykład kłaść, położon; za przykład przełożony« [w tym: czego (2), o kim, o czym (2), w czym (1)] = ponere exempli causa Cn [szyk zmienny] (4;1;1;1:1): Tamże natym mieſtzu miloſciwy pán Iezus przeciw kſiążętom ij licemiernikom ſrogo kázál/ ij polożyl ſtraſſliwy przyklád o winarzoch/ ktorzy ſlugi pana ſwégo pobili OpecŻyw [61], 53v; Nye chcę wyele o thym piſáć áni przykłádow przytácżáć/ kożdy kto ſie cżuye nyechay ſiebye ſámego wtym przykłádem ſie położy. GliczKsiąż E3v; Iáko ſie dziś ty wſzytki ták ſrogie á ſtráſzliwe pomſty nád złymi á krnąbrnymi żydy iáwnie okazáły/ ktorzy przed náſzymi ocżymá ſą nam zá iáwny przykład przełożeni LubPs Zv marg; Midás Krol Frigiey/ ná ten cżás był bogáty nád ine krole w ſkárby ná ſwiecie/ przeto ieſt położon wſzem inym ná przykład łákomſtwá. BielKron 25v; Powiedzyeć mu [Piotrowi] Pan racżył: [...] kto ſie będzye miedzy wámi zdał nazacnieyſzy/ niechay będzye ſługą wáſzym. Ieſzcże ktemu kłádąc ná przykład zacność Boſtwá ſwego RejPos 301, 247; Mogłbym o tym ſzyroce mowić, y przykłádow Siłá ſtárych przyłożyć do tego ſłużących CiekPotr D2.

»przykładem potwi(e)rdzić (a. utwierdzać się), potwierdzony; przykład potwierdza« [w tym: czego (1)] [szyk zmienny] (4:2;1): MurzHist S4; Weyzrzymy iedno w kronikę ták Polſką iáko y Czeſką/ naydźiemy domowe przykłády/ kthore potwierdzáią tę náukę o Biegach Niebieſkich byc nieomylną. LeovPrzep a4, Bv; RejPos 81v; Phil B2; A toć ieſt iedno świąt święcenie: [...] że ná ten czás z roſkazánia Kościelnego/ ktore ſię przykłády ſtárego Zakonu y świádectwy pięknie vtwierdza/ roboty ręcżney/ ktora gwałtowney potrzeby nie ma/ zániecháć maſz LatHar 122.

»przykład przytoczyć (a. przytaczać, a. wtoczyć); przykład przytoczyć się może; przykład przytoczony (a. przytaczany)« [w tym: o czym (2), czego (1), z czego (= skąd), ex aliquo (1)] [szyk zmienny] (9;2;2): MurzNT 93v; Wyele przykłádow thu mogę przytocżyć yáko záwſſe vcżeni ludzye w wyelkyey wadze byli GliczKsiąż N6, E3v, O3v; KwiatKsiąż B2; Proſzę odpuśććie mi/ żem ten przykład wtoczył OrzQuin Aa4v; RejPosWiecz2 92; Z ſtrony práwá Duchownégo [...] y o Iuriſdiciiéy Skárbowéy gdyby miáły bydź przykłády przytaczáné, bárzoby ſie muśiáłá rzecz wyćiągnąć y rozſzérzyć. [...] O Hetmáńſkiéy záś Iuriſdiciiéy gadáiąc, piękny przykład ex Ariſtotele ex Ethicis może ſie tu przytoczyć SarnStat 1263; Bo iednák by niewiém iáko kto przykłádów przytoczył, tedy iednák co rok záwżdy ſie nowé á chytrzſze záwiéráią SarnStat 1264, 1262 [2 r.], 1265.

»przykład przywodzić (a. przywieść); na przykład, dla przykładu przywieść (się) (a. przywodzić); przywodzenie przykładow; przykłady przywiedzione« [w tym: czego (1), z czego (= skąd) (1), o kim (1)] [szyk zmienny] (19;9:1;2;1): KromRozm I Lv; Przywiodł mu tam niektory na przykłád Ioba S. MurzHist H4; Wſzakże dla więtſzyi pewności/ i proſtſzęmu człowiekowi folguiąc/ co wadźi ku każdyi figurze zoſobna/ ſłów kilka naprzykłád przywieść. MurzOrt Bv; LubPs ee4v marg; KrowObr 102, 156v; Przełożeni przywodzą przykłády Micheaſzá y Vriaſzá ſyná Semeiego ku odpárćiu ſrogośći kápłanow y Prorokow. BibRadz Ier 26 arg; BielKron 254; Czoſz tedy o tych mamy trzymać ktorzi [...] ná przećiw każdey przygodzie znamienity iaki przykład przywieść nátychmiast mogą? KwiatKsiąż H4; przywiodł bym wiele ludzi ná przykład/ ktorzy vrodziwſzy ſie w pirwſzych zacnoſcią domiech ſromotnie żyli/ á zaſię wiele nieſláchćicow/ ktorzy cnotą ſwą/ vcżynili zacne potomſtwo ſwoie. GórnDworz D3, G3v, H2v, Z, Aa8v, Bb4; A thák pocżćiwy pan á cnotliwa Rádá [...] ma nadobnie á pocżćiwie páná vpomináć/ przywodząc mu ná pámięć piſmo ſwięte/ y ſtráſzne y pocieſzne przykłády z niego. RejZwierc 42v, 18v; Y inych przykłádow tákich wieleby ſie przywieść mogło. RejPosWstaw 44; Ale o tem nápiſałem doſtátecżnie w kśiąſzkach ktorem o karániu mężoboyſtwá wydał: á tu dla przykłádu przywiodłem [hic vero exempli causa adducta] trochę/ żebych w rzecży ták iáſney/ rádzenia ſpoſob/ iákokolwiek pokazał. ModrzBaz 28v; SkarŻyw [197]; A rzecż tę kilká też przykłádow z Wędzidłá I.M. dla tego pokażę/ áby I.M. XiądzKanonik⟩ ná potym był oſtrożnieyſzy/ w tákim przywodzeniu przykłádow CzechEp 163, 47 marg; NiemObr 26, 120; WerGośc 222, 231; OrzJan 116; WujNT 790; WysKaz 42; PRZED KROLEM IEGO M. VMYSLILEM BYL DOSTATECZNIE PRZYKLADY przypadków práwnych do kożdéy z tych 12. Iuriſdyciy przykłádów przywiéźdź y przytoczyć dla ćwiczenia młodſzych ludźi SarnStat 1262, 1262; PowodPr 55, 58.

»przykład uczy (a. nauczyć może); nauczyć się przykładem, z przykładu; przykładem nauczony« [w tym: czego (1)] = exemplum docet (a. docere potest) Modrz [szyk zmienny] (6;1:1;2): Ten przykład náucżyć może rodzice/ yáko wyele ná tym/ y tego nyemáła potrzebá yeſt/ áby dzyeći ſwe karáli GliczKsiąż F7, F8; BiałKat 283v; RejPosWstaw 44; Rzymſka też Rzecżpoſpolita [...] z wielką chęćią Auguſtá zwierzchnym Pánem obráłá: náucżywſzy śię wielem przykłádow [edocta nimirum multis argumentis]/ iż lepiey daleko áby ieden naywyżſzą władzą ná ſobie nośił ModrzBaz 25; A iáko wielka powśćiągliwość bywáłá v ſtárodawnego ludu ná woynách/ vcży nas tego przykład Vryaſzá Heteycżyká ModrzBaz 113v, 27, 114; GDyż rozmáitémi przykłády bywamy náuczeni [exemplis doceamur JanStat 741]: iż moc ziednoczona/ ieſt mocnieyſza/ niż rozdźielona. SarnStat 110 [idem] 985.

»na przykład wystawić (a. wystawować, a. postawić), wystawiony; przykład wystawi(a)ć; ku przykładu wstawić; przykład wystawia; przykład wystawiany« [w tym: czego (3)] [szyk zmienny] (4:2;2;1;1;1): Chce tego Bóg/ abych iá to karanié za grzéch cierpiáł/ chce mię dlá wás/ wyſtawić na przykłád gniewu ſwégo MurzHist E4v; DWa vpádłe cżłowieki nam tu Ewányelia s. [Matth 8] ná przykład pociechy náſzey ieſt przed ocży náſze poſtáwiłá. RejPos 45v, 204; Gdyż ten przykład tu przed ocży ludzkie wyſtáwiony/ Strofuie złe á niewdzięcżne dzieći ná wſze ſtrony. HistLan kt; WujJudConf 103; A ia w ſwym vpadku przed ćię [Boga] podźwigniony/ Będę złym ná przykład iáwnie wyſtáwiony KochPs 77; Wſzákże iednák/ nie ćiężkomi tego [sprzeczności poglądów księdza kanonika z Pismem św.] ieſzcże znácżniey dołożyć/ kilká przykłádow wiſtáwiwſzy tey niezgody CzechEp 187; ofiárownik náſz [tj. Jezus] ná wieki trwa [...] przetoż też koniecżnie záchowáć może ty ktorzy prze zeń [!] przyſtępuią do Bogá [...]. Ktorą też rzecż iáśnie nam przed ocży przykład Stefáná ś. wyſtáwia. CzechEp 329; Co [to, że papież to antychryst] trzebá z Historykow ludźiom ku przykłádu, w kilku, przed ocży wstáwić: żeby nie mnimáli iákobyſmy to ſobie zmyśláli CzechEp 416; WujNT 536; CzahTr H3v.

»wziąć (przed się), b(ie)rać (przed się) przykład; na przykład wziąć, brać; wziąć ku przykładu; przykład wzięty« [w tym: czego(2)] = uti exemplis; exemplum sumptum Modrz [szyk zmienny] (12:6;9:3;1;1): PatKaz II 37v, 38v, 65; KromRozm III B6v, E2v; BielKom nlb 4; Weźmimy ten przed ſię podobny przykład. GliczKsiąż H5v, Q2v; LubPs N; RejFig Dd6; RejZwierz 141v; Weźmi Czechy Bráćią ſwą ná przykład OrzRozm L2v; bo w káżdey niemocy pory otworzyſte bywáią: ná przykład biorąc/ w łáźni gorącey cżłowiek pręthko omdleie BielKron 335v, 10v; Rationor, Rachuyę/ rozbaczam ſie/ rozmiślam ſam s ſobą/ z drugich rzeczy przykład bierzę. Mącz 347c; OrzQuin S; SarnUzn B7v, D4v; RejPos 21, 39v; Bo ábyſmy do końcá trzymáli ſię przykłádu od pokármow wźiętego [...] ModrzBaz 45, 129v; Oczko 5, 12v; CzechEp 287; NiemObr 16 [2 r.]; Weźmiemy ná przykład dwu ich Rábinow przednieyſzych/ Lutherá y Kálwiná ReszPrz 55, 28; WerKaz 295; GórnRozm N; Odmian záſię textu/ y obłędnego czytánia w Graeckim Nowym Teſtámenćie/ weźmi te przykłády. WujNT 14; PowodPr 57.

Wyrażenia: »domowe przykłady« [szyk 4:1] (5): Mógł bym też przykłády domowe przypomnieć/ ále nie chcę OrzRozm O4; LeovPrzep a4, Gv; RejZwierz 268; Maſz przed ocżymá domowe przykłády/ Iákiey potrzebá cżáſu woyny rády. KochSz A2.

»jasny przykład« [szyk 12:3] (15): KuczbKat 220, 375; WujJud 55v, 138v; RejPosWstaw [413]v; CzechRozm 196, 198, 202v; Bo to pewna/ iż ktorzy kolwiek kiedy wiáry drugim nie chowáli/ [...] záwſze potym rychło ná ſobie znácżną kaśń Bożą odnośili. Cżego iáſny przykład/ á nie názbyt zwiotſzáły mamy/ w onym zacnym y mężnym Krolu Polſkim y Węgierſkim Ládiſłáwie CzechEp 13, 385; WerGośc 221, 228, 255; A ták tu mamy iáſny przykład/ y pochwalenie przyimowánia Sákrámentu pod iedną oſobą. WujNT 297; Obacżże tu káżdj wiernj krzeſćiáninie/ ieſli my kátolicy niemamy ſwiádectw piſmá ś. z przjkłádj ſwoimi ták bárzo iáſnymi WysKaz 30; [WujPosN 1584 I 189 (Linde)].

»jawny, widomy przykład« = notum exemplum Modrz [szyk 7:1] (5:3): Iáko pan wiernym krzywdę ćirpiącym/ ieſt ſprawiedliwjm mśćicyelem/ cżego iáwny przykład Exo⟨dus⟩ XIIII. LubPs X4v marg, Zv marg; Ták iáko maſz tego práwie widomy przykład w oney hiſtoriey ktorą nápiſał Máttheuſz s. RejPos 244v, 265; RejZwierc 268; ModrzBaz 9; pátrz iák Hetman ſpráwny/ Wiele waży ná woynie/ maſz tu przykład iáwny. StryjKron 230; WujNT 193.

»stary (a. starodawny), dawny (najdawniejszy) przykład« [szyk 6:4] (10): KromRozm III D8v; [Wstyd mówi o Wenus:] Ták rádzę miły Iuſtinie/ Nie przyſtaway ku tey pśinie/ Aby cie miáłá z ołdowáć/ Twoię vrodę zepſowáć/ Pomniąc ná ſtáre przykłády/ Iákie o tę pánią zwády BielKom E6; GliczKsiąż B7, C3v; LubPs ee4v marg; RejPosWstaw 44; PaprPan H3; Toć ſą przykłády ſtarodáwne [exempla temporum] ModrzBaz 113v; SkarŻyw [197]; PowodPr 46; CiekPotr D2.

»świeży przykład« [w tym: świeżymi przykłady = niedawno (1)] [szyk 15:2] (17): KromRozm III D8v; Ale czemu ták dawné dźieie wſpóminamy/ A za świéżych przykłádów w Grȩcyéy nie mamy KochZg A2v; KwiatKsiąż B4v; RejPos 223, 330; NiemObr 4; IAnie/ ćiérṕ iáko możeſz: prziydźie tá godźiná/ Ze ludźiom złym będźie ſwa zápłácona winá. A bóg pomśći niecnoty/ y fałeſznéy zdrády/ którąś odnióſł zá ſwą chęć świeżymi przykłády. KochFr 102; Bo po was oycżyzná wiele dźielnośći doznáłá/ Cżego y teraz przykłádem świeżym ſprobowáłá. KlonŻal A2v; WerGośc 228, 232, 258; GórnRozm Av; ActReg 106; SarnStat 1265; Przykłády ſą znácżne z piſmá ś. w Cyruśie Krolu Perſkim [...]. świeżſze przykłády pośpieſzáiąc opuſzcżam. PowodPr 50, 46, 72.

»znaczny przykład« [szyk 7:2] (9): BiałKat 338v; CzechRozm 66; KochPs 161; NiemObr 171; WujNT 116; Znáczny przykład y przeſtrogá krewkośći ludzkiey WysKaz )?(3; Przykłády ták ſrogiego á nievżytego ſądu Páńſkiego/ znácżne ſą w piśmie ś. PowodPr 11, 50; SkarKazSej 686a.

»żywy [= obecny, naoczny] przykład« [szyk 3:1] (4): GrzegRóżn E4; CzechEp 19, 336; Tákać ieſt zápálczywość haeretykow: y ten ieſt żywy przykład ich złośći y chytrośći/ ktorey y po dziś vżywáią WujNT 470.

Szeregi: »(albo) dowody i (albo) przykłady« [szyk 2:1] (3): Ale ácżkolwiek to wedle Wiáry ieſt rzecż napewnieyſza/ iednák wiele pomoże/ álbo przykłády álbo dowody okázáć/ że to co Wiárá ku wierzeniu przekłáda/ nieodſtrzela śie áni od nátury áni od rozumu ludzkiego. KuczbKat 90; Prawdá to/ iż dziećinny wymyſł ludzki/ ále nie zárázem od wſzytkich przyięty/ y pochwalony: cżego mogł bych wiele dowodow/ y przykłádow pokázáć NiemObr 145, 149.

»historyja a (i) przykład« (2): GliczKsiąż N3; A by też nie było y żadnych hiſtorij y żadnych przykłádow thedy ſłuchay onych ſłow czo Pan mowić racży do Izráelitow RejZwierc 257.

»nauki abo przykłady« (1): Ktemu też ſentencye zacne/ to ieſt/ wirſzyki náuki ábo przykłády iákie w ſobie zámykáiące/ iákich w káżdem ięzyku wiele ieſt/ o cnotách/ y o powinnośćiách/ wiele mogą w dźiećinnym á młodym rozumie ModrzBaz 10v.

»pismo i (ani, albo) przykład« (9): A by ſie thu o tym piſmá álbo przykłády wieść miáły/ co ſie záwżdy wiernym á co niewiernym działo/ y pioráby nie sſtáło RejAp 61v, 59v; Słyſzyſz też tu iáwnie á iáſnie o miłoſierdzyu Páná ſwego y s piſmá rozlicżnego/ y s przykłádu tego RejPos 214; Ale ábyś też żadnego inſzego piſmá áni przykłádu o tym nie miał/ doſyć thu maſz ná tym ſrogim dekrecie Páná ſwoiego/ ktory ſłyſzyſz w tey Ewányeliey s. RejPos 241, 56, 67, 215v; A nie trzebá ná to áni piſmá/ áni przykłádow przywodzić [...]/ z iákim ći wſtydem tego ná ſtárość vżywáią/ ktorzy młodość ſwą márnie á nierozmyſlnie vtracáią. RejZwierc 18v, 168.

»podobieństwa i przykłady« (1): Miloſciwy pán Iezus rozmaijcie kázál [...] niégdy przez podobieńſtwa/ ij przyklady/ niégdy tzudy ij tznotami kázál OpecŻyw 60v.

»przykłady i przypadki« (1): Ale mali ſie prawdá rzec/ iż ieſzcże więcey [można nabyć mądrości] s cżytánia/ bo tám naydzieſz rozmowy s kim chczeſz/ naydzieſz przykłády y przypadki ludzkie iákie chczeſz RejZwierc 209.

»rozkazanie ani przykład« (1): Iż ſię ták [aby niemowlęta były obrzezane] Bogu podobáło/ y ták był cżynić roſkazał Abráhámowi y potomſtwu iego/ co ieſt iáſnie y źrzetelnie w kſięgách MOyżeſzowych opiſano [...]. Ale o ponurzániu ich [dzieci] niémáſz nigdźiey/ áni roſkazánia áni przykłádu/ ták w ſtárym/ iáko y w nowym Teſtámenćie. CzechRozm 258v.

»(i) świadectwa i przykłady« [szyk 2:1] (3): Niewiem ſkąd ią [konkluzję] pocżąc [!]/ máiąc ták wielką rozlicżnych niezbożnośći Papieſkich/ obfitość y świádectw y przykłádow? CzechEp 385, 9; LatHar 122.

»przykład i wyobrażenie« (1): Iakich [ludzi szczęśliwych za życia, a potępionych po śmierci] przykłád y wyobrażęnié Lukaſz S. w Euangeljiéi wymalował MurzHist Q4v.

Jako ostatni człon w wieloczłonowym połączeniu współrzędnym: »i ine przykłady (a. inych wiele przykładow)« (4): o tym [że aniołowie opiekunami ludu] wiele piſmá pocieſzliwego mamy/ gdy ſobye wſpomnimy Tobiaſzá/ Heliaſzá [...] y inych wyele rozlicznych przykłádow. RejAp 159; [zbawiony] Cieſzy ſie Iopem/ cieſzy ſie Tobiaſzem/ y inemi przykłády ſwiętemi/ iż záwżdy wiernemu [...] ſowite ſą zapłáty á pociechy iemu zá tho zgotowáne. RejPos 85, 26v, 138v.

Wyrażenia przyimkowe: »dla przykładu« (3): A gdyż tedy Rzeczpoſpolita od [lege: do] Sądu by poſtąpić z Boleſłáwem (bo o tym ieſt rzecz/ dla przykłádu) miáłá: kto ná tym Sądźie vrzędnym Sędźią będźie? OrzQuin S3. Cf »dla przykładu podawać«, »dla przykładu przywieść«.

»ku przykładu« (1): Tá rzecż łácnoby ſie poiąć y porozumieć mogłá/ gdybyś tákie ktore mieyſcá ku przykłádu powiedźiał CzechRozm 146v.

»na przykład« = exempli causa Modrz, Cn; exempli gratia Modrz; ut puta Vulg (113): MurzHist Q2; BielKron 199v; My w Páná Iezu Chryſtá wierzymy ábyśmy byli vſpráwiedliwieni z wiáry iego. Mamy teſz ná przykład tłuſzcżą/ ſktorey bárdzo wiele ich węń v wierzyło [!]. BiałKaz F4, Dv; CzechRozm 203v; Tom tu ná przykład dla tego powiedźiał/ ábych okazał/ że trzebá Pánom rádnym káżdą rzecż y ná tę y ná owę ſtronę pilnie rozważáć ModrzBaz 28, 99, 139v; Utpote adverbium confirmationis, et causativum, Quoniam, quandoquidem, nempe, quippe – Przeto, haprzikład [!]. Calep 1146b.

~ na przykład czego (1): To ſię wyliczá áby káżdy potym łáſkę Bożą wnim [w św. Wilhelmie]/ y iego wielką cnotę poznał/ iáko zták wielkich grzechow wyſzedwſzy/ świętym y wielkim w łáſce Bożey zoſtał/ ná przykład dobroći y miłośierdzia Bożego nád grzeſznemi/ y náſládowánie wſzytkim wgrzechách leżącym. SkarŻyw 164.

Jako formuła wprowadzająca przytoczenie przykładu [przytoczonym przykładem jest zdanie (42), człon zdania pojedynczego (16)] [w tym: jako na przykład (39)] (58): SeklKat X2v, Y2v; Rzemyęsnik ták prętko z rzemyęſlá ſie może zubożyć yáko y zápomoc. Ná przykład/ gdy pan bog dopusći ogień/ álbo ſzkody GliczKsiąż H3v; PRzyſyęgá wedle żáłoby ma być oddána. [...] Ná przykład/ ieſli kto o dźiedźictwo ieſt obwinion/ ták przyſyęże. [...] GroicPorz y4v, t3, x4v, aa3, mmv; GrzepGeom A; Bo co ondzie grzechy ábo ná gárle karano/ ábo drugie ofiárámi/ y kąpielą zmywano/ á nákoniec y drugich/ iáko ná przykład pijańſtwá nie karano to pod Ewánielią nie gárłem/ ále żywotá wiecżnego vtrácenim/ ták zá pijańſtwo/ iáko y zá ſkortácią/ káráć obiecano. CzechRozm 96, 7v, 16, 84, 85, 88 (21); CzechEp 137, 191, 285, 365, 366; NiemObr 75; ReszPrz 27; nie śieieſz ćiáłá ktore ma wyniść/ ále gołe źiárno/ iáko ná przykład/ pſzeniczne ábo z inſzych ktore. WujNT 1.Cor 15/37, przedm 4, 19 [2 r.], 21, s. 12, 171 (10); Pan Górnicki tego grubſzègo ò/ z znákiem nie vżywa/ ále ná mieyſce iego ma dwie literze ſpoionè ták uo: ná przykład/ Buog wuodz móy. JanNKar Fv, C4v, E2 [2 r.], G2v; ktoby genus in partes dźielił, iuż iest vitium nieládá, iáko iest ná przykład ten Státut, który ná obiecádło dźielą. SarnStat *6 [3 r.], 601; A ieśliby ſię táka Conſtitucia obćiążliwa zdáłá/ więc inſzą lżeyſzą vcżynić ktorąby ſię toż ſpráwić mogło. Ná przykład/ Aby káżdy przy ożenieniu ſwym rycerſką ſwą dźielność przed wezwánymi gośćmi pokázował. GrabPospR K3v; CiekPotr 70.

Cf »da(wa)ć na przykład«, »kłaść na przykład«, »powiedzieć, rzec na przykład«, »na przykład przywodzić«, »na przykład wystawić«, »wziąć na przykład«. ~

»pod przykładem« (1): Tać ſama wiara/ kiedy doſtatecżnie wierzymy [...]/ vſprawiedliwia nas przed panem bogiem [...]/ tak iako może być powiedziano/ pod przykładem. Gdy winnego cżłowieka/ ktoremu o gardło idzie/ przywiodą przed Sędziego/ aby go na ſmierć oſądził/ A Sędzia wezrawſzy nań [...]/ nie iedno że mv onę winę odpvſzcza żywotem darvie/ ale go teſz ſobie wezmie/ za Syna ſwego przywłaſzcżonego SeklWyzn b3.

a. Krótka forma literacka, zwłaszcza narracyjna, dotycząca jakiejś osoby, niosąca naukę; przypowieść; anegdota; sentencja [w tym: w tytułach, rejestrach i marginesach (65)] (107): Widząc Ezopá Delfowie/ Niemieli go nizacż ſobie: On ácżkolwiek o to niedbał/ Wżdy ie tym przykłádem ſkarał. Drewno gdy po morzu pływa [...] BierEz G3v; Tako potym ſlowie Iezus mily rzékl ten przyklád. Czo ſie wám widzi byl ieden cżlowiek ktory miál dwu ſynu/ a przyſtąpiwſſy ku pirwſſému rzékl: [...] OpecŻyw 74v, 60v; Hiſtoria o Ziwocie y známienitich ſpráwach Alexándra Wielkiego krola Macedońskiego/ kthora w ſobie wiele cudnych przykłádow zamyka HistAl kt; RejPos 162, 265v; HistLan B4v; RejZwierc 154; Vpomina tedy Lukaſz s. przykłádem tym/ ktory s ták wielką pilnoſcią wypiſuie o dzyećińſtwye Páná Iezuſá Kryſtuſá/ wſzythki rodzicze RejPosWstaw [412]; Ták y ty rychley z cżytánia przykłádow/ niżli zgołey náuki/ rychley z żywey niżli z piſaney Ewányelijey rozumu zbáwiennego doſtánieſz. SkarŻyw A3; bo iáko żywy obraz rychley wzruſzy á niżli málowány: ták żywa Ewányelija [tj. życie świętych] wprzykłádzie y żyćiu rychley ći ſie wpożytek duchowny obroći. SkarŻyw A4v, 97; WerGośc 238; Phil K; byłby nieſpráwiedliwym ten/ ktoryby wedle więtſzey álbo mnieyſzey ćiężkośći wyſtępku/ niemiał dáć więtſzey álbo mnieyſzey ćiężkośći w karániu. Ktorą rzecż vdáie w tákim przykłádźie. Daymy że teraz trzey cżłowiekow vmarło [...] WysKaz 20; (nagł) Przykład Stáry. (–) SYlorus był Tátárzyn [...] CzahTr E2.

przykład czego [= o czym] (11): Przykład ſkaránia pychy. HistRzym 134v; Hiſtoria o żywoćie s. Alekſzego/ á przykład wzgárdzenia tego świátá. HistRzym 135v, 135 [7 r.], 135v [2 r.].

przykład czego [= zawierający co] (1): ohydził im [ludziom dzisiejszym] nieprzyiaćiel poſłuſzeńſtwá wiáry proſtotę/ y żywotow świętych przykłády y cżytánia SkarŻyw A2.

przykład z czego (4): Poty ſą przykłády z żywotá Ianá S. Iáłmużniká od zacnych y wielkich ludzi wypiſane. SkarŻyw 100, A2, 240; Przykłády prawdziwe z Piſmá S. o tymże [karaniu przez Boga nieposłuszeństwa]. KołakSzczęśl C2v.

przykład o kim, o czym (41): PatKaz II 81; [cesarz Teodozjusz] vmárł w Medyolanie przy ſwiętym Ambrożym [...]/ ktorego s płácżem ſwięty Ambroży żáłował/ y piſał o nim wiele cnotliwych przykłádow. BielKron 157v, 81v marg; RejAp 12v; Przykład o dźiwnym zrządzeniu Boſkim/ á o pocżęćiu Swiętego Grzegorzá. HistRzym 30v; Przykład o pomnieniu ſmierći/ áby cżłowiek nie zgrzeſzył. HistRzym 51v, 28, 41, 48, 54, 57v (31); RejPos 47v; KołakSzczęśl C2v; kłádę tedy przykład/ táki/ iáko wyżſzey o grzechu powſzednim/ ták też ter az [!] o doſyć vcżynieniu/ oto ták. WysKaz 31, 31 marg; SkarKaz 348; CzahTr Bv.

przykład czyj [= przez kogo podany] [w tym: G sb i pron (8), pron poss (2), ai poss (1)] (11): Cżci mężow mądrych przykłady Niechceſzli mieć w ſobie wady BielŻyw nlb 6; Domyſlne iego [Diogenesa] przykłady te ſą. BielŻyw 76, 68, 88; RejPos 170, 314v; SkarŻyw 97, 99 żp; CzechEp 53; NiemObr 61; Wtora Cżąſtká tych Kśiążek ma w ſobie rozmáite przykłády y żárty tegoż A. Cżáhrowſkiego. CzahTr I4v.

przykład czyj [= o kim] [zawsze G sb i pron] (3): Vcży żwolenniki [!] iáko ſie máią modlić przykłádem onego ktory w nocy troie chlebá pożycżał Leop Luc 11 arg; TEn Błogoſłáwiony Ian Iáłmużnik/ bárzo wielkie kochánie w tym miał/ gdy iákie świętych przykłády y powieśći ſłyſzał SkarŻyw 97, A4v.

Ze zdaniem przydawkowym [(i)że (12), aby (5), jakoże’ (1)] (18): Przykład iże ſmutek przemienion bywa w weſele. HistRzym 6v; Przykład o chtrośći dyábelskiey/ á iáko ſądy Boże ſą ſkryte á táiemne. HistRzym 28; Przykład że niemamy żonam wierzyć áni táiemnic obiáwiáć. HistRzym 70; Przykład abychmy cżyſtość y wierność małżeńſką miłowáli. HistRzym 106v, 72, 91v, 96v, 98, 99v (18).

Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym do przydawki dopełniającej w zdaniu nadrzędnym (2): RejAp 12v; A ták my wſzyſcy máiąc nádzyeię s thych wdzięcznych przykłádow o Pánu náſzym/ iż ieſt ták miłoſierny [...] RejPos 47v.

W połączeniach szeregowych (3): A ták ktożkolwiek chce wiernie wypełnić powinność ſwą Pánu ſwemu/ bierz ſie co rychley do tego co ieſt wola ſwięta iego/ á cieſz ſie tymi przykłády/ á tymi obietnicámi/ y tymi błogoſłáwieńſtwy/ ktore Pan Bog káżdemu tákiemu wypełnić obiecáć racżył RejPos 43; przetoż y my máiąc przed ſobą ták wiele świádkow/ to ieſt przykłádow y żywotow y ſpraw pobożnych świętych Bożych/ [...] kwapmy ſie wdrogę/ ktorąſmy przed ſie wzięli SkarŻyw A4v; CzechEp 53.

Zwrot: »przykład przywodzić [czego (= skąd)]« (1): Kśięża Papieſcy przykłády piſmá ś. przywodzą, ále ſię ſámi wedle nich nie rządzą. CzechEp 100 marg.
Wyrażenia: »dowcipny przykład« = aforyzm (2): Dowcipne przykłady to ſą iego [Arystotelesa]. BielŻyw 87, 68.

»przykład przywodzący« (2): Przykład przywodzący ábyſmy byli pokornego á ſkruſzonego ſercá. HistRzym 110, 111v.

Szeregi: »i przykłady i nauki« (1): Mało przed tym tenże Ewányeliſtá Lukaſz s. wypiſuiąc dziwne á pilne ſpráwy Páná náſzego/ ktore on ſpráwowáć po ten cżás racżył/ w onym ſwiętym cżłowiecżeńſtwie ſwoim/ przepátruiąc wſzytko/ á nic niechcąc opuśćić/ y w przykłádzyech y w náukach ſwoich/ coby było potrzebnego ku náſzemu zbáwieniu duſznemu. Tedy támże [...] RejPos 170. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»pismo i przykłady« (1): O czym [o miłosierdziu Boga] piſmá y przykłádow doſyć. SkarKaz 348a.

»przykłady i powieści« (3): (nagł) Przykłády y powieśći tegoſz Ianá S. Pátryárchy/ w ktorych ſię kilá żywotow Swiętych zamyka [...] (–) SkarŻyw 97, 97, 99 żp.

»przykłady i przestrogi« (1): Otoż co dźiśieyſzy pochlebcy naświętſzym/ to zacny przodek Papieżow [Grzegorz] złoſliwym názywa. Co iákoż nie ruſzy dźiśieyſzych Papieżow? ktorzy [...]/ choćiaż też przykłády y przeſtrogi/ innych dawnych Oycow/ v nich w tey mierze plácu nie máią. Niechay wżdy ná oſtátek Papieżá ſwego poſłucháią NiemObr 61.

b. W matematyce: prezentacja teorii na konkretnych działaniach (32): Czyń z Litewskich złotych Polskie. tą figurą. 3 Zło⟨te⟩ Litewſkie. cżynią. 4. Złote polſkie. [...] Przykład. Litewſkie. 3744 Złote. Polſkie. 4992 Złote. KłosAlg E2v; Ieſtli czo oſtanie złotich mniey niż dzielnik tedy ie obroć na groſze przez to ile nieſie złoty [...]/ takież rozumiey o grzywnach o wagach y o inſzych mierzech/ iako w tich przykładziech naydzieſz. KłosAlg E4v; Gdi ſie przikład traphi na przodku y na oſtatku z ciframi [tj. z zerami]/ tedy dla krotkoſci vymi po cifrze albo po dwu od nich KłosAlg F2v, Dv, D4, E4, Fv; Cztéry ty Kwárty vczynią Pręt/ który będźie miéć Pólek wſzytkich pięć ſeth śiedmdźieśiąt y ſześć/ 576. tylé czworo á niż w Kwárćie: czego tu przykład maſz ná Figurze/ w któréy iáko widźiſz/ ſą cztéry Kwárty/ á iedná Kwártá ieſt rozdźielóná ná ſto czterdźieśći y cztéry Pólek. GrzepGeom M3v.

przykład czego (4): Odeymi iednę licżbę od drugiey więtſzą od mnieyſzey. Przykłady tego. Dał pan ſłudze. 1305. złotych. [...] KłosAlg D3v; GrzepGeom M3v. Cf »przykład dać«.

przykład na co (2): Przykład na pierwſzą cżęſć Reguły. 16 2/3. Korczy żyta za 4 1/2. zło⟨tych⟩. [...] KłosAlg F3v, E2.

Zwroty: »przykład [czego], na przykład dać« [szyk zmienny] (2:1): ábowiem Circumferentia ieſt ták wielka/ iáko trzy Diámetry/ y śiódma część Diámetru bez máłégo kęſka: [...]. Dam ná przykład: Ieſli Diameter będźie ná śiedmi łokći/ tedy Circumferentia będźie miéć tylé troie GrzepGeom H4; Vczyń Kwádrat/ któryby miał Diameter piątą częśćią wietſzy/ á niż Koło ma. Czego przykład dam: Niech będźie Koło iákié/ coby Diameter miáło ná cztérech łokći [...] GrzepGeom I, Fv.

»przywieść przykład« (1): Ale trzebá przywiéść iáki przykład/ áby káżdy mógł porozumiéć/ iáko liczyć ma/ kiedy ſye przyda mierzyć. Niech będźie plác ná dźieśiąći ſznurách Miernickich/ ták ná dłużą iáko ná ſzérzą. [...] GrzepGeom I4v.

Wyrażenie przyimkowe: »na przykład« [w tym: jako na przykład (15)] (18): Niech ná przykład będźie Linea, którą názowiem literámi/ a.b. Náznáczże ná téy Liniéy dwá punkty [...] GrzepGeom C4; Ponieważ Figury porząd iedná zá drugą idąc iednáko co dáléy to więcéy węgłów máią. Iáko ná przykład: Piérwſza ma trzy węgły/ druga po niéy ma cztéry [...] GrzepGeom E4, E, E2, F3, G2v, G4v (17). Cf »na przykład dać«.
c. praw. Przypadek prawny, kazus (1): Náuczeni w Práwie ku vznániu tákiego máłego y wielkiego przewinienia opiſáli przykłády/ kłádąc roznoſć inter dolum malum, culpam latam [...] GroicPorz mm3v.
*** Bez wystarczającego kontekstu (6): Paradigma, Latine exemplum, Przikład. Mącz 276d; Exemplum – Przikłąd. Calep 386b; Paradigma – Przikład. Calep [753]b.
Zwroty: »przykład dać« (1): Ponere exemplum, Przikład dáć. Mącz 309c.

»przykład przywieść« (1): Exempla subicere Przykład prziwieść. Mącz 163a.

Wyrażenie: »zły przykład« (1): Exemplum tolerabile, Nie owſzeki zły przikład. Mącz 457b.

Synonimy: figura; 1. forma, kstałt, model, modła, powod, przykładność, wzor; a.α. przykładnik; 2. doświadczenie, dowod, doznanie, okazanie, świadectwo, wywod, znak; a. bajka, baśń, fabuła, gadka, historyja, podobieństwo, powieść, przypowieść, sentencyja.

Cf [NIEPRZYKŁAD]

PP