[zaloguj się]

DZIKI (290) ai

Fleksja
sg
mNdziki fNdzikå nNdzikié
Gdzikiégo Gdziki(e)j Gdziki(e)go
Ddziki(e)mu Ddziki(e)j D
Adzikiégo, dziki Adziką Adziki(e)
Idzikim, dziki(e)m Idziką I
Ldziki(e)m Ldziki(e)j, dziki Ldzikim
Vdziki V V
pl
N m pers dzicy
subst dziki(e)
G dzikich
D dzikim, dziki(e)m
A m pers dziki(e)
m an dzicy
subst dzikié
I m dziki(e)mi, dzikimi
f dziki(e)mi, dzikimi
n dziki(e)mi
L dzikich

sg m N dziki (71).G dzikiégo (18); -égo (2), -(e)go (16).D dziki(e)mu (9).A dzikiégo (9), dziki (4); -égo (1), -(e)go (8).I dzikim (6), dziki(e)m (1) FalZioł.L dziki(e)m (1).V dziki (1). f N dzikå (27); -å (14), -(a) (13).G dziki(e)j (4).D dziki(e)j (3).A dziką (11).I dziką (4).L dziki(e)j (6), dziki (1) LibMal.n N dzikié (17); -é (1), -(e) (16).G dziki(e)go (5).A dziki(e) (2).L dzikim (1).pl N m pers dzicy (13). m an dzicy (8). subst dziki(e) (20).G dzikich (13).D dzikim (6) RejPos (4), RejZwierc, SkarKazSej, dziki(e)m (2) FalZioł, RejPs.A m pers dziki(e) (2). subst dzikié (13); -é (2), -(e) (11).I m dziki(e)mi (3) RejAp, RejZwierc, KochDryas, dzikimi (1) CzechRozm, f dziki(e)mi (1) KlonŻal, dzikimi (1) CzechEp, n dziki(e)mi (1).L dzikich (5).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Pozostający w stanie natury, w stanie pierwotnym (259):
a. Żyjący na swobodzie w polu lub lesie, nie oswojony, nie hodowany; srogi, okrutny; płochliwy; bezpański, chodzący samopas; ferus Murm, Mymer1, BartBydg, Mącz, Calep, Cn; indomitus, semifer(us) Mącz, Calep, Cn; ferinus Mącz, Calep; agrestis, bestialis, silvestris, turbidus Mącz; effrenatus, effrenus, horribilis, immansuetus Calep (196): Ferinus, Dźiki/ Bydlęcy/ by beſtia a nieme zwiérzę. Mącz 120d; Bestialis, Zwirzęcy/ Dźiki. Mącz 24c, 94a, 120d, 469b; SienLek 7v; Ferinus – Zwirzecy, dziky. Calep 413a; Horribilis ‒ Srogy, ſtraſzliwy, dziki. Calep 488b, 352a [2 r.], 413a, 492b, [507]b, 528a.

W porównaniach (17): (marg) Słába vrodá bez cnoty (‒) Bo gdy tey nie doſtánie iuż ſie każdy kręći/ Stoiąc iáko dziki wieprz práwie bez pámięci. RejWiz 4; Obchodzi ſie z nim ten ſwiát iáko z dzikim kotem. RejWiz 12v; Iáko iny dziki wieprz ták leży [pijak] w bárłogu RejWiz 30v; (marg) Biſkupi. (-) Są też drudzy w kołpacech iáko Tátárowie/ Z dwiemá rogi na głowie/ by dzicy kozłowie. RejWiz 161, 60v, 66v; Náſkacżeſz ſie pánienko iáko dźikie ćielę. BielSat D2 [idem BielRozm 26]; Leop 1.Par 12/8; BibRadz 2.Reg 17/8, 4.Esdr 15/30, Eccli 27/20; hárdźie ſtąpamy/ A ná kſztáłt dźikich Zubrow bez miáry buiamy. Prot B2v; RejPos 284; RejZwierc 144v; Bo oni zaſzli do Aſzurá (iáko) łoś dziki [ut onager solitarius] Efraim ponáymował (tobie) miłośniki. BudBib Os 8/9; BielRozm 26; Lecz iż drugdy gniew vprzedza, rozum/ nim ſię człowiek obaczy y do śiebie przyidźie/ z prędka ná nas iáko dźiki niedźwiedź wpádnie SkarKaz 314a.

W wyzwiskach i obelgach (13): [wołali iżeście] lud ſſalony/ bękárći/ wilcy/ niedzwiedzie/ liſſki/ lwi drapieżni/ y rytzący ſmokowie/ pśi niemi/ pſi nienáſyceni/ wieprzowie dzicy/ wołowie y bykowie tłuśći KrowObr C2v, 242; A gdy ieſzcże podkowy oney dzikiey ſzkápie [złemu przyrodzeniu] Oſłábieią/ iuż táki y ná piaſku pádnie/ Bowiem mu ſie zátocżyć przydzye bárzo ſnádnie. RejWiz 4; Cáłą noc ſie łeb wierći oney dzikiey świni [bogaczowi]/ Gdyż ták kábat miał goście co ſie dzyeie ſkrzyni. RejWiz 12; RejAp [13]v; RejZwierc 131v; CzechRozm 114; Abowiem cżego Chriſtus zakazał/ nákoniec y ſłowá iákiesgo przykrego bliźniemu mowić ábo go iáko nieprzyſtoynie názywáć: tho on nie tylko beſtyią/ dźiką świnią y gorzey názywa CzechEp 53; A zaż ten/ co ſię o błądzącego brátá ſtára/ onego piekielną hydrą názywa y niedźwiadkiem? á zaż leśną y dźiką beſtyą y niemotą? CzechEp 96, 25, 126, 177; CzechEpPOrz *3v.

Przysłowie: Chodzi chłop hárdy by dziki woł z rogi RejZwierc 218v.
Zwroty: »w łowy na dziki zwierz jechać« (1): Nie vmié ſyn ſzláchecki ná kón wśiéść: y w łowy Ná dźiki źwiérz z oſczepem iácháć niegotowy KochPieś 2.

»zwierz(a) dziki(ego) krocić, uskromić« (1 : 1): Skory drogich źwierząt [lud w Laponijej] máią/ koni nie máią/ ále miáſto koni źwierz ieden dziki vłowiwſzy krocą/ ieſth źwierz iáko koń podługowáty/ zową Rángifer albo Reon BielKron 294v; Przeto y koniá młodego náuczyſz/ y źwierzá dźikiego vſkromiſz SkarKaz 420b.

Wyrażenia: »bestyja dzika« [szyk 4 : 2] (6): KochPs 75; y ia ieſt cżłowiek [...] á nie cżwornoga niema beſtya dźika CzechEp 54, 96, 126, 177; SkarKaz 45a.

»dziki jeleń« = Cervus elaphus L. (Rost) (1): á ilko widźiſz Polaków/ tylko widźiſz ſwobodnych Panow: ktorym kożdy inſzy z Kśięſtwá niewolnik/ záwżdy z hárcu ták vſtępowáć muśi/ iáko Lwowi vſtępuią ſárny/ kozy/ albo dźicy ielénie OrzQuin Q4v.

»na poły, w poły dziki« (2 : 1): Semiferus, Nápoły dźiki/ co yeſt ſwoyskiego á z dźykiego zwiérzęcia národzono. Mącz 120d; Semiferus, Nápoły dźiki Mącz 381d; Semifer ‒ Wpołi dziki. Calep 965a.

»dziki(e) zwi(e)rz(ę)« [szyk 32 : 8] (40): Fera. Ein wild tier Dzikye zwyerze. Murm 37; Mymer1 26v; BartBydg 57b [2 r.]; FalZioł IV 36b, 48a; Abowiem młody człowiek iako dzykie zwierzę Dzywno mu żawzdy wełbie ſzalona myſl gmerze RejJóz Iv; Iáko dzikye zwirzętá ták pogáni mieli poznáć Ewányelią. LubPs G4v, N3, X6, gg5; RejWiz 30; Leop 4.Esdr 5/8; BielKron 294v, 456; Lustrum, Iáskinia dźikich zwierząt. Mącz 24b, 200c, 120d [2 r.], 185a, 208c, 235c; Iż bych ſie ták bárzo rozgniewał ná ſwiát/ iżbych gi ábo morem/ ábo głodem/ ábo miecżem/ ábo dzikiemi źwirzęty wyniſzcżyć chciał. RejPos 244v, 175v, 223; RejZwierc [193], 214v; Kácerze iáko dźikie źwierze WujJud 18, 17v; BudBib Is 34/14; Niepodobáią ſię wam gory y láſy/ dźikiego źwierzu peleſy y łożyſká [ferarum habitacula]. ModrzBaz 143, 71v; Znam ćię/ o Krolu Polſki/ choć tu miedzy láſy/ Z dzikim źwierzem przebywam po wſzytki ſwe cżáſy. KochDryas A2; KochProp 16; Calep 413a, [619]a; Ptacy krzycżą/ źwierz dźiki z weſelem táńcuie. SapEpit A4; Ieſli dźikie źwierzętá przechowuieſz w domu/ A ieſli co záiedzą/ y záſzkodzą komu/ Iuż ich wydáć nie możeſz: Lecż ſzkodę nágradzay zwierzem nieokrotłym ludziom nie záwádzay. KlonWor 25, 25.

Zestawienia: »gęś dzika« = Anser segetum Becht. (Rost) [szyk 2 : 1] (3): Dzika gęs tak długo trwa iż też nos wſzythek tobie aż do ſamych ocżu przegryza á mienią iż do piąci ſet lath żywa może być. FalZioł IV 18b; GĘſi ſą dwoiakie, iedny dzikie/ drugie domowe FalZioł IV 18b, 18b.

»dziki gołąb(-ek)« ‒ Columba oenas L. (Rost) [szyk 5 : 2] (7): FalZioł IV 21a; Columbarium, Gołębnik. Koſz właſnie/ w ktorym ſie dzikie gołębie gnieżdzą álbo lęgą. Mącz 60c; Palumbes, Grziwacz/ dźiki gołąb' Mącz [274]c, 60c, 224a; BielKron 448v; Calep 749b.

»dziki(-a) koń, kobyła, szkapa« ‒ Equus cabatlus L. (Rost), Equus onager Schreb. (Rost) [szyk 6 : 1] (5 : 1 : 1): Ano roſkoſzne polá/ pożarem goráią. Albo ſie dzikie ſzkápy/ z Wilki po nich [polach Podola] gonią RejZwierz 110v; Equiferus, Dziki koń. Mącz 107c; A dziś Tatarzyn ſtrzela tám dzikie Kobyły/ Gdzie pierwey mocne Zamki/ Więże/ z Miáſty były. StryjKron 56; Calep 370a; SarnStat 644, 672 [2 r.].

»dziki kot« = Felis catus L. (Rost: leśny kot); żbik (3): RejWiz 12v, 60v; Melis, animal mellis avidissimum et aluearibus infestissimum, Zbik álbo dźiki kot. Mącz 214c.

»dzika koza« = Capella rupicapra L. (Rost) «[szyk 11 : 3] (14): Caprea est sylvestris capra, ein wilde geis oder reech. Dzyka kozá albo ſárná. Dorcas idem Murm 39; BartBydg 45; Dammula. Dzika koza. FalZioł I +6d, IV 9a, 9b [2 r.]; Leop 1.Par 12/8, Iob 39/1; BibRadz Eccli 27/20; Rupicapra, Gemzá/ dźika kozá. Mącz 360d, 34b, 362a; Rupicapra ‒ Koza dzyką w gorach howana. Calep 933a, 160b.

»dziki kozieł(ek)« = Capra ibex L. (Rost) «[szyk 2 : 1] (3): Caper montanus. ein steinbock. Skáłny álbo gorny dzyky koźyeł. Murm 39; RejWiz 161v; Capreolus ‒ Koziełek dziky. Calep 160b.

»dziki osieł« = Equus onager Schreb. (Rost: leśny osioł) [szyk 5 : 2] (7): Los ieſt zwierzę, dziki oſieł. WróbŻołt hh8; Kto wypuśćił Oſlá dzikiego [onagrum] wolno/ á pętá iego ktho rozwięzáł? Leop Iob 39/5; Onager, Dźiki ośieł. też leśny Mącz 263d, 183b, 330d; Lalisio ‒ Pullus onagri, Zdrzebię osła dźikiego. Calep 579a, 730a.

»dziki pies« = Canis lupus L. (Rost); wilk (1): Wilka drugdzie dzikiem pſem zową/ bowiem iemu poſthawą y wyciem podobien. FalZioł IV 12a.

»dziki wieprz, kiernoz, świnia« = Sus scrofa L. (Rost) [szyk 29 : 17] (34 : 4 : 8): Aper. ein wild ſchwein. Dźyky wyeprz. Murm 40, 161; Mymer1 26; BartBydg 11b, 12; Iagnię sſącze/ thłuſtoſć ma podobną dzikiem Vieprzom FalZioł IV 2a; Wieprze dziczy barzo ſą walecżni zwdaſzcża cżaſu gamratowania FalZioł IV 3c; LubPs S3v; KrowObr C2v, 242; RejWiz 4, 12, 30v, 66v; BibRadz 4.Esdr 15/30; ieden mąż rzecżony Biwoy vłápił świnię dziką BielKron 318v, 112, 448v; Hibris, Dźyka świnia ź dźikiego kiernozá a z ſwoyskiey świnie uchowána. Mącz 155d, 12a, 126c, 160a, 312d; á zwłaſzczáby ktemu nalepſza byłá [machorzyna] kiernozá dźikiego SienLek 107v, 58v, 59, 106v, 119, 149v, 244v; RejAp [13]v; RejPos 284; RejZwierc 67v, 131v, 144v, 185v; CzechRozm 63; Ale ieſli ćię rácżey myſliwa myſl wiedzie Ná dzikie wieprze iecháć/ albo na niedzwiedzie KochDryas A3; KochOdpr B3v; Oczko 33; CzechEp 53; CzechEpPOrz *3v; KochEpit A3; Aprinus ‒ Dzikiemu wieprzu prżinąleżąci. Calep 79b, 79b; SarnStat 644.

»dziki woł« = Bos buballus L. (Rost); żubr (4): Vrus. Oder ein wild ochs aber eyn vrochs Báwoł álbo dzyky woł. Murm 42; BartBydg 173b; Urus, Dziki woł/ leśny woł zubr wlaſnie. Mącz 508c; RejZwierc 218v.

Szeregi: »(tak) dźiki albo (iáko) domowy« (2): GRrzwacż [!] ieſth Gołąb leſny/ ale więtſzy niżli dziki albo Domowy. FalZioł IV 21b; SienLek 244v.

»leśny a (i) dziki« (2): Drudzy ſą leſni á dziczy gołąbkowie/ á ci ſą mniejſzy niżli domowi. FalZioł IV 21a; CzechEp 96.

»łaskawy i dziki« (1): Ná koniec dniá ſzoſtego ſtworżył z ziemie/ beſtye y nieme twarzy/ y to co ſię iedno ruſza ná ziemi/ y nácżynił [Pan Bóg]/ zwierząt rozmáitych/ domowych y leśnych/ łáſkáwych y dźikich SkarŻyw 259.

»dziki, (a) (srogi) okrutny« [szyk 2 : 1] (3): Bellua, Beſtia, Dzikie a okrutne ſwierzę [!]. Mącz 24b; Ferus, Okrutny/ Srogi/ Dźiki. Mącz 120d; proznoby was dáley zwáć ludźmi/ ktorziśćie ſię obowiązáli pożądliwośći Panow/ dźikiemu á okrutnemu źwierzowi podobnych [qui vos pertinaciter addixissetis ferinorum dominorum cupiditati] ModrzBaz 143v.

»dziki, rochmanny« [szyk 1 : 1] (2): [muzyka] nie telko ſercá ludzkie miękcży/ ále j źwirzętá dzikie/ cżyni rochmánne GórnDworz H2v, D2.

»(ani) (na poły) dziki, (ani, i) swojski« [szyk 4 : 1] (5): Mącz 120d, 224a; Gąſká/ błáznuy ty przedśię: imię twé nie zginie/ Poki dźika/ y ſwoyſka gęś ná świećie ſłynie. KochFr 131; Domo ‒ Skrocąm, zdzikiegocznie [!] ſwoiskim, vskramian [!], obiezdząm. Calep 339b; możeſz y z dźikich [kaczek] vcżynić ſwoyſkie GostGosp 112.

W przen (14): Ieſcze nieſkacz dzyky Kozle [= czarcie] RejKup aa5; PRzyłącżmy k ſobie w iedność/ Litwę dźikie Pruſy. BielSat L4v.
Wyrażenie: »zwierz(ę) dziki(e)« [szyk 4 : 3] (7): A złomiwſſy ſrogą głowę mocarzow onych dałeś ie pożrzeć zwierzętom dzikiem RejPs 109, 120v; A ták cżęſto ią [winnicę] da wypaſáć á pożyráć źwirzętom dzikim/ to ieſt/ pogánom okrutnym RejPos 60v, 59v, 61; RejZwierc 188v; A ogrodźi y okopa tę winnicę ſwoię wedle obietnic ſwych ták mocnym murem/ iż żadny dźiki źwierz áni żadny nieprzyiaćiel o nię ſie nigdy nie będźie śmiał pokuśić WujJud 19.
Zestawienie: »wieprz dziki« [szyk 4 : 1] (5): Oto ią wzburzył wieprz okrutny dziki z laſſa WróbŻołt 79/14; Oto Wieprż dziki puſtoſzy winnicę twoię [Panie] y pożera ią ſrogie á leśne zwierzę. KrowObr 80, 147; ábyś tym ochotniey kopał á robił w tey winnicy Bożey/ áby oni wieprzewie dzicy/ ktorych y w domowych oborach ſnadź doſyć mamy/ [...] wżdy mogli być iákokolwiek pohámowáni. RejZwierc 119v, 130v.
Przen: Zachowujący się jak dzikie, nieoswojone zwierzę, właściwy dzikiemu zwierzęciu (4): Ią wierzę/ że [szczęście] ieſt dźikié/ bo ſye ludźi chroni/ Y nieśćignióné wiátry ſwymi ſkrzydły goni. ZawJeft 28.
Wyrażenia: »dzika okrutność« (1): Wzywamy PANA, ten w ſrogim vporze Głádźi/ vćiſza igráiące morze/ Dźiką okrutność y nieſkromne duchy: Ocean głuchy. KlonFlis B3v.

»dzikie przyrodzenie« (1): [Sokrates i Stylpon] wielką pilnośćią/ a potężnym w vcżćiwych ſpráwách vśiłowániem y ſtátecżnością/ ono ſwoie dźikie przyrodzenie [feram naturam suam] okroćili ModrzBaz 9.

»dziki umysł« (1): iákie záiątrzenie ieſt w thych ludziech/ iáki iad/ iáka byſtrość/ iáko dziki á nieokrocony vmyſł SarnUzn H6.

Szereg: »dziki a nieokrocony« (1): SarnUzn H6 cf »dziki umysł«.
α. Pochodzący z dzikiego zwierzęcia, cechujący dzikie zwierzę (3): Weźmi ſádłá zdebiowégo/ albo iáścowégo/ kiernoźiógo/ á lepſzé dźikiego SienLek 128.
Zwrot: »pozostać dzikich obyczajów« = dać się obłaskawić (1): Pulli deponunt ingenia Sylvestria, Zrzebiętá/ zrzebce pozoſtáyą dźikich obyczáyów/ to yeſt przeſtáyą płochośći. Mącz 310c.
Szereg: »dziki, srogi, a na poły szalony« (1): iż [źwirzę] będzye pokorne/łágodne/ á gdy ſie wzruſzy a zápali tedy ieſt dzikie/ ſrogie/ a nápoły ſzalone. RejZwierc 75.
b. Nie uprawiany, rosnący w polu lub lesie (o roślinach) (8):
Wyrażenie: »dziki chrost« (1): [Syn] Lowi źwierz rozmáity pilno w dźikiem chroście [Venatu invigilant pueri, sylvasque fatigant] ModrzBaz 110.
Zestawienia: »łuk dziki« = Allium ampeloprasum L. v. Porrum L. (Rost) (1): Bulbine, Herba, Plinius, Luk leśny/ álbo dźiki/ Luk ziele yeſt. Mącz 27d.

»dzika macica« = Vitis vinifera ssp silvestris Gmelin. (Rost) (1): Labrusca. wilde rehen. Dzika mácyca. Mymer1 20v.

»dzika oliwa« = Olea europaea L. (Rost) (1): Oleaster. wilder olbaum. Dżika oliwa. Mymer1 20v.

»dzika roża« ‒ Rosa canina L. (Rost: polna róża) (1): Paliurus herba spinosa et aspera, Polna álbo dźika roża. Mącz [273]c.

»dzikie wino« = Vitis vinifera ssp silvestris Gmelin. (Rost) (2): Labrusca, genus vitis aggrestis quae erratica dicitur, quod in terrae marginibus et sepibus nascatur, Płonne álbo dźikie wino. Mącz 181a, 260c.

»dzika wyka« = Viccia cracca L. et sp. aff. (Rost: polna wyka); Viccia angusifolia L. var. segetalis Thuitt. (1): Orobanthe nomen herbae, Nieyákie ziele roſtące miedźi grochem/ wyką y ynſzemi yárzinámi y záduſza ye/ niektorzi máyą zá dźiką wykę. Mącz 270b.

Szeregi: »leśny albo dziki« (1): Mącz 27d cf »łuk dziki«.

»polny albo dziki« (1): Mącz [273]c cf »dzika roża«.

»płonny albo dziki« (2): Oenanthae, Labruscae florens una dicta quasi ᾽οίνου ᾽άνθος vini flos, Płonne albo dźikie wino. Mącz 260c, 181a.

c. Nieuprawny, pustynny, bezludny, zarośnięty, trudny do przebycia (o ziemi); ferus Cn (10): Powiadał S. Anzelmus: gdy iácháli przez iednę bárzo dziką puſzcżą: iſz by mu był Lánfránkus w niey zoſtáć kazał SkarŻyw 332.
Zestawienie n-loc: »Dzikie Pola, Pole« = stepy nad Morzem Czarnym [szyk 6 : 3] (7 : 2): RejZwierz 78 v; Tátárowie Prekopſcy y Krymſcy wten czás wſzyſtki polá dzikie zá Kijowe[m] ſzeroko leżące/ y Podole wſzyſtko Litewſkim ziemiam przyległe trzymáli StryjKron 416, 56, 280, 416, 617; Oczko [42]; Bywał w bitwách pod Gdańſkiem/ w Moſkwi/ na Podolu/ Tátárom go odbito było w dźikim polu. WyprPl B4; PowodPr 36.
d. Niedostępny, nieprzebyty (o wodach) (3): Aż tám gdźie Oceanus dźikiemi wodámi Z zachodnemi nas Láchow dźieli narodámi. KlonŻal A3v; Y o rzekachći dam rozſądek zdrowy/ Gdźie która wpáda/ gdźie ktorą wſię dźika/ Wiſłá połyka. KlonFlis F3v, D.
e. Stojący na niskim stopniu kultury, niecywilizowany, barbarzyński, prostacki (o ludziach); devia et silvestris gens Mącz (40): Napierwey ſie rodzay Cygáńſki v nas y w Niemcech vkazał/ lud proznuiący/ chytry/ táiemny/ plugáwy/ dziki cżarny BielKron 261 v; Arábowie mieſzkáią/ żadnego nád ſobą páná nie máiąc/ mieſzkáią na mieyſcách niepłodnych/ thylko Wielbłądy chowáią/ lud dziki mieſzka w namiećiech przez domow. BielKron 263v, 293v, 295, 430v, 449 (9); Ná głowę porażeni Tátárowie dźicy. KochEpit A3v; KlonŻal B3; SkarKaz 382a; Tudźieſz mieſzkáią dźicy Nieznáchowie Ná ſwym Oſtrowie. KlonFlis F4v.

W charakterystycznych połączeniach: dziki(-cy) człowiek, lud (4), ludzie (7).

»dziki satyr« (1): Wołáią odmieńcowie/ dzicy Sátyrowie BielRozm 2.

Zestawienie: »dziki mąż« = satyr; miro Mymer1, BartBydg; mirator BartBydg; satyrus, semifer, semihomo Cn [szyk 12 : 4] (16): Dziki mąż ſie temu dziwił/ Táko ku cżłowieku mowił. BierEz S3, S3; Miro. wyldman. Dżiky mąż. Mymer1 28; BartBydg 91; HistAl K6v; Y zbiegną ſie tám źli duchowie/ puł cżłowieká puł oſlá/ y dziki mąż [pilosus] będzie wołał ieden ná drugiego Leop Isai 34/14; RejFig A4v [2 r.]; BielKron 318, 444; KochSat kt, A2; Zdánie ſwoie powiedźieć wolno tu káżdemu/ Iáko ſię przed tym zeſzło mężowi dźikiemu. Prot B3; GórnDworz 116; BudBib Is 34/14; W leſiech látá ſwe trawiem z Fauny rogátemi/ Co wy podobno mężmi zowiecie dzikiemi. KochDryas [A3].
Szeregi: »dziki a (i) głupi« = semiagrestis ac barbarus Mącz (2): Mącz 23b; A one dzicy y głupi ludzie/ widząc iſz rozumu niema/ dáli mu pokoy. SkarŻyw 572.

»gruby i dziki« (1): Bo kápłani Boży y biſkupi/ krolom z pogáńſtwá grubym y dźikim/ práwo Boże przekłádáli SkarKazSej 692a.

»dziki a kosmaty« (1): przyſzedł k nim cżłowiek niektory bárzo wielki dziki á koſmáty iáko wieprz HistAl K6v.

»dziki a leśny« (1): [Luzytani] widząc wielkość ludźi tráfnego vrodzenia/ kthorych żadną miárą nie mogli vkroćić [...] porozumieli po nich iż ſą dźicy á leśni mężowie/ domow żadnych nie máiąc/ iáko źwierzętá mieſzkáiąc BielKron 444.

»dziki i nieobjeżdżony« (1): Lecz młody zrzebiec/ ná ktorym napirwey Chriſtus śiedział/ znáczy pogány ieſzcze dzikie y nieobiezdżone WujNT 88.

»satyr albo dziki mąż« (2): SATYR Albo Dziki Mąż. Jana Kochanowskiego. KochSat kt [idem] A2.

»zdrożny a dziki« (1): Devia et sylvestris gens, Zdrożny á dźiki lud/ to yeſt dáleko od ludźi odemkniony. Mącz 492d.

Przen: Właściwy człowiekowi nieokrzesanemu (2):
Wyrażenia: »obyczaje dzikie« (1): [dla niestatecznej rozmowy białogłowa nie ma się wnet porwać] ábowiem mógł by ſobie drugi pomyſlić/ iż tho dla tego cżyni/ áby pokryłá co tákowego/ czo ſnadź mnima/ iż ná nię ludzie cżuią: ktemu tákowe obycżáie dzikie/ niemogą ſie nikomu podobáć. GórnDworz V8v.

»dzikie serce« (1): Pan Bog wybawiał y ſzcżeśćił mężną pracą iego [biskupa Medarda]/ y wierne o duſzách ich [Flandrów] ſtáránie: bo w krotkim cżáśie/ wielki ich pocżet do chrztu S. przywiodł/ á ony twárde á nie użyte y dzikie ſercá/ ták vſkromił SkarŻyw 528.

α. W funkcji rzeczownika; agrestis BartBydg (2): Agrestis, dzyky, rurak BartBydg 6b; Ni o to ni o owo [ludzie] práwie nie niedbáią/ Właſnie ták bez rozumu iák dzicy buiáią. RejWiz 175v.
2. Niewłaściwy, nie uprawniony, dziwaczny, obcy (3):
Wyrażenia: »dzikie bostwo« (1): [lud] Przychodźi cżęſto do vboſtwá/ Kiedy ſzuka dźikiego po puſtyni Boſtwá. KlonWor 48.

»dzika nauka« (1): Zydowie [...]. Opuſciwſzy iego [Mojżesza] piſmo ſwięte/ ktore im po tobie zoſtawił/ rzucili ſie do iney dzikiey nauki niezbożney BielKron 46.

»dzika wiara« (1): [Arianie] nie będąć podobno trudni y do tego/ nie mieſzkáć známi/ [...] ále ſie przenieść do tego cechu ktory tobie vpodobáli/ y Kryſtiáńſtwu ſwemu/ to ieſt do pogánow y Sárácenow. [...] ſą pobliżey dźikie polá/ ták dźikiey wiáry godne PowodPr 36.

3. Ciemnoczerwony, ciemnobrunatny; iecorinus Mymer1; fuscus FalZioł; ferreus, ferrugineus Cn (28): Iecorinus. Leberfarb. [barwa] Dzika. Mymer1 19; yakom ya nyewzial sesczi kop groschi svpkj sukna krolykowey sukna sthucznego dzykiego krolykamy pothbythey ZapWar 1536 nr 2488; Jurek skrakowa czo wdziky ſukny a wmodrey zupiczi [...] chadza, ma theſz ſchram na prawey stronye licza LibMal 1547/128, 1543/75v, 1544/79, 91, 1545/98v, 1546/117 (17); Szata Opadla, Atlaſowa dzika. WyprKr 70v, 70, 80v, 81v,101; iáko z cżarney y białey fárby bywa ſzára/ á z cżarney á cżerwoney dzika CzechRozm 23; ReszList 159.

W charakterystycznych połączeniach: dzika krawatka (2), suknia (7), szata (2), żupica (3).

Zestawienia: »maść dzika« (1): Maſć dzika, fuscum. Maſć zielona, viride. FalZioł V 100.

»dziki świrb« = kiła (1): Bowiem te obiedwie potrawie [mleko i ryby] [...] ſpołem złącżone wielką flegmę mnożą która cżłowieká ſprawuie ku trędowi albo ku dzikiemu ſwirbu to ieſt, franci. GlabGad H5v.

Synonimy: 1. a. bydlęcy, niehamowny, nieokrotły, nieouzdany, nieposłuszny, nieugłaskany, nieuskromiony, nieuśmierzony, okrutny, płochy, srogi, straszliwy, szalony, zest. »dziki pies«: wilk, wszeteczny, zwierzęcy, zest. »dziki kot«: żbik, »dziki woł«: żubr; b. leśny, płony, polny; e. gruby, kosmaty, leśny, nieobjeżdżony; plugawy; α. rurak.

Cf CIEMNODZIKI, DZICZEK, DZIKOWIEPRZOWY, [DZIWOKI], DZIWY

KN, WK