[zaloguj się]

GNIEW (2154) sb m

gniéw (67), gniew (57); gniéw OrzQuin (5), BiałKat (6), KochFr (6), KochBr, GórnTroas (2), KochFrag, GosłCast (5); gniew MurzHist (7); gniéw: gniew OpecŻyw (4 : 1), Mącz (1 : 45), KochPs (28 : 2), SarnStat (7 : 1), ZawJeft (1 : 1). ◊ gniew- (154), gniéw- (1); gniew-: gniéw- OrzJan (2 : 1).

Fleksja
sg pl
N gniéw gniewy
G gniewu, Gniewa gniewów
D gniewu, gniewowi gniew(o)m
A gniéw gniewy
I gniewem gniewy
L gniewie

sg N gniéw (436).G gniewu (673), Gniewa [n-loc] (3).D gniewu (69), gniewowi (29); -u OpecŻyw (2), GlabGad, WróbŻołt, LudWieś, SeklKat, MurzNT, BielKom, LubPs (8), Leop (9), BibRadz (17), BielKron (5), SienLek, GórnDworz, KuczbKat, WujJudConf, CzechEp, ReszList, SarnStat; -owi RejPs, LibMal, RejWiz, RejPosWstaw (3), BudNT, CzechRozm, ModrzBaz, KochPs, Phil (2), GrabowSet, LatHar, PowodPr; -u : -owi GliczKsiąż (1 : 4), Mącz (4 : 3), RejZwierc (2 : 1), BudBib (3 : 1), KochPieś (1 : 1), WujNT (4 : 4).A gniéw (505).I gniewem (199); -em (26), -ęm (1) MurzNT, -(e)m (172).L gniewie (204).pl N gniewy (12).G gniewów (9); -ów (2), -(o)w (7).D gniew(o)m (1).A gniewy (9).I gniewy (5).

stp, Cn notuje, Linde XVIXIX w.

1. Złość, rozdrażnienie, oburzenie; poczucie obrażonej godności własnej, obraza; chęć zemsty; niezgoda, kłótnia, niesnaska; w stosunkach między Bogiem a człowiekiem cały system doświadczeń, jakimi Bóg dysponuje a człowiek musi znosić z powodu własnych nieprawości; ira Murm, Mymer1, Mącz, Calag, Calep, Cn; iracundia Mącz, Calag, Cn; indignatio Mącz, Calep, Cn; stomachus Mącz, Cn; contentio, dissensio, dissidium, furor, indignitas, nemesis, odium, offensio, tumor animi, virus Mącz; acrimonia animi, animus incitatus ad ulciscendum, animi acerbitas, bilis, corculum, excandescentia, irascentia, rabies Cn (2147): poſlaly ku panu iezuſowi za Iordán/ na ono mieſce gdzie byl vſtąpil dlá gniewu żydowſkiégo OpecŻyw 66v, 6v; PatKaz I 4; Murm [207]; Mymer1 35; á dla ſamego gniewu Niewiaſta niepoſiedzi na iednym mieſtczu/ ale iey wſzytko niewcżas FalZioł V 17b; BielŻyw 16, 31 [3 r.], 72, 81, 83 (10); Wzroſt pochyły [...] znamionuie cżłowieka, dowcipnego, taiemnego/ ſrogiego/ ſkąpego/ robotnego, długiego gniewu GlabGad M5, M2v, N4, N7, N8, P2v, P4v; ale niechcieycie grzeſzic gniewem nierządnym, ale rozum niechay rządzi waſz gniew. WróbŻołt B6v, 37/4; RejPs 24, 57, 113, 115v, 120, 208v marg; RejJóz C4v; SeklKat H3, I2; MurzHist B2v, B3, E4v, K3v, Lv, Vv; MurzNT 108v [2 r.]; Kto ſieye złość nędzę żnie gniew go ſwoy zátráći BielKom Cv, D2 marg; GliczKsiąż G3 [2 r.], G3v; LubPs B3v, I3v, K3, L4, R5 (14); GroicPorz c2; RejWiz 184v, 192 [2 r.], Cc6; Leop Gen 27 arg, 4.Esdr 15/37, 16/9, Ps 75/8, Sap 18/21 (10); RejZwierz 19, 50v, 134v; BibRadz Iob 6/27, Ps 18/16, I 298c marg, Ps 90/9, 11 (15); Moiżeſz wten cżás nie wiodł ludu ſwego przez zyemię Filiſteńſką/ tho ieſt/ przez Páleſtynę dla dawnego gniewu BielKron 30v, 4, 56v, 66, 79 marg, 80v [3 r.] (12); Mącz 151c, 170c, 174b, c, 207b (13); OrzQuin D4v; Prot C2, C3, D2; SienLek 13v, 63, S2v, T3; RejAp 1v, 62v; A ták chciałbym ia/ [...] iżby káżdy powiedział/ gdyby ſie nań pánná rozgniewáć miáłá/ iákąby chciał mieć przycżynę gniewu GórnDworz C5, C5 [3 r.], C6, E2v, O3, O5v (11); RejPos 33v, 49v marg, 55, 60v, 102 marg (8); BiałKat 55v, 56 [2 r.]; Mądrego cżłowieká gniew ieſt potrzebny. RejZwierc B, B [3 r.], B3v, 6v, 21v, 73 (60); WujJud 79 [2 r.], Nn; RejPosRozpr c; Gniew ieſt gwałthowne poruſzenie vmyſłu z złey chćiwośći/ práwie ſie wydzyeráiąc ku pomſcie. RejPosWstaw [1103], [1103] marg, [1103]v [3 r.]; BudBib Ex 15/7, I 182b marg, Iob 14/13, Ps 58/9[10], 87/7[8] (14); BudNT Rom 12/19, Eph 4/26; A przedſię nigdy żadney oſoby ná zdrowiu ćiáłá iego/ nie tylko nie zábijáiąc/ ále też áni obráżáiąc/ nie tylko iákim nacżynim woiennym/ ábo pięśćią/ ále też áni ſłowem/ z gniewu ſerdecżnego pochodzącym. CzechRozm 242, 233v; ModrzBaz 7 [2 r.], 7v marg, 18, 49v, 67, 80v, 125; SkarJedn 220, 335; Calag 585a; KochPs 24 [2 r.], 76, 113, 119, 127, 137 [2 r.], 161; SkarŻyw 114, 121, 269, 271, 504; Ale Oycowſkim nas karz obyczáiem: Boć przed twym gniewem ztáiem: Ták iáko śniég niſzczeie KochTr 19; StryjKron 135; CzechEp 6 [2 r.], 11 marg, 75, 188, 260; KochFr 115; ArtKanc O4v, R17v; nie Krolowi po gniewie/ non decet regem feua in exorabilis ira PaprUp H4, Hv; ZawJeft 5; ActReg 160 [2 r.]; Calep 562b; Phil H4 [2 r.], I [5 r.], R2v marg, R3; GórnTroas 18, 44, 47; á w Troycy iedyny/ Pomoż/ bym vchodźił/ twych gniewow/ przycżyny. GrabowSet K2, Bv, C3, C4, Ev, Fv (21); LatHar 129, 162, 167, 298, 611 [2 r.], 640; KołakSzczęśl Bv; WujNT Rom 4/15, 12/19, 13/5, 1.Thess 5/9, s. 785 (9); KmitaSpit A2; PowodPr 8; SkarKaz )(2v, 7a [2 r.], 44a, 312a [3 r.], b (31); Widząc nie vchronioną wiecżny Pánie mękę/ Nád kim dźierżyſz ſwą świętą rozgniewáną rękę. Ktora ieſt ſpráwiedliwa ieſt y miełoſierna/ Stym káżdemn [!] ieſt hoyna więc záś w gniewie mierna. CzahTr C2; PaxLiz B3; SkarKazSej 682b, 692b; KlonFlis A4v; KlonWor 71; PudłDydo B2, B4v; Nawięcey o to idźie że ſię tym Bog brzydźi/ Siedząc w ſwoim páłácu z gniewn [!] z tego ſzydźi. ZbylPrzyg B4v.

gniew przeciw(ko) komu, przeciw(ko) czemu (25): Lecz ſnadz nieſtáło zá ich/ boś wnet záczął gniew ſwoy przećiwko ludowi onemu RejPs 157; MurzHist C4, P, Q4v, S2; Leop Nah 1 arg; BibRadz Prov 14/35; BielKron 171, 172v, 177, 324; Mącz 89a, 283c; RejPos 87, 102; WujJud 35; WujJudConf 63; BudBib 2.Par 32/25; KochPs 119; CzechEp 209; ábowiem będźie śćiſk wielki ná źiemi/ y gniew przećiw ludowi temu WujNT Luc 21/23, Act 14/2, Rom 13/4; Ná iákiż ſie gniéw zdobydź ia mam przećiw tobie? GosłCast 67; SkarKazSej 683a.

gniew na kogo, na co (28): WróbŻołt 73/1; RejPs 117; RejWiz 161v marg, Ddv; Leop Num 32/14, 2.Reg 12/5; A wy ieſzcze przyczyniaćie tym więcey gniewu ná Izráelá gdy gwałćićie Sábáth? BibRadz 2.Esdr 13/18, Deut 31/17; BielKron 114, 310v; GórnDworz Y3; RejPos 78v, 236; BudBib Gen 44/18, Num 18/5, 2.Esdr 13/18, Zach 10/4; ále ták wielki gniew ná ćiáło ktore go do grzechu wiodło/ chwálić y náſládowáć bárzo ſię godzi. SkarŻyw 321, 321, 346, 372 [2 r.], 373; LatHar 154, 159; Dawidow ná Nábálá gniew. SkarKaz 313b marg, 6a; SkarKazSej 680b.

gniew o kogo, o co (7): Pytáli bogá Apoliná o tę pokuſę/ powiedzyał iż to gniew Nepthunow o nie ſpełnienie obietnice BielKron 54, 57v, 113v, 149, 152v [2 r.]; (Zięłá mię żáłość y gniew o chwałę twoię Pánie. [...]) SkarKaz 119b.

gniew za co (2): Gniew Páńſki zá nieućcienie ſwiąt. RejPos 226v marg; RejZwierc 47v.

I w funkcji okolicznika sposobu »gniewem, gniewy« (3): BierEz O4; A to wſſytko Pilát mowił wielkimi gniewy OpecŻyw 124; BielKron 87v.

W połączeniach szeregowych (105): SMutkow/ tezknoſci/ troſkania / zawiſci/ nienawiſci/ myſlenia/ fraſowania/ gniewu/ ſwarow, myſlenia o vmarłych o niemocznych/ o morze/ thych wſzytkich oſtrzegay ſie FalZioł V 65v, V 31, 51; GlabGad N6v; BierRozm 7; SeklKat Iv [2 r.], T2, V3v; KromRozm I H; MurzNT A4; GliczKsiąż F8v; A ma ſędźić bes kwápliwoſći/ bes gniewu/ nienawiſći/ miłoſći/ przyiáźni/ boiáźni/ dárow GroicPorz bv, b4v, c2v, d2, d2v, d4; KrowObr 54, 63, 63v, 214; RejWiz 118, 137v; Leop Deut 29/28; BibRadz Ier 21/5, Eph 4/31; OrzRozm Bv; Contumeliosae in aliquem literae, Liſt przećiwko komu pełen yádu potwarzy/ gniewu y złey woley. Mącz 64b, 420a; OrzQuin M4v; SienLek 2, 13v, 24v; GórnDworz C4v, C6, Ggv, Gg6, Mm4; RejPos 202v, 230v; BiałKat 36, 51; boć ſą iáwne ſpráwy ćiáłá/ cudzołoſtwo/ niecżyſtość/ wſzetecżeńſtwo/ niepowśćiągliwość/ báłwochwálſtwo / trućizná/ nieprzyiáźni/ ſwar/ záwiśći/ gniewy/ nieſnaſki/ roſterki/ etć. GrzegŚm 32; RejZwierc 20v, 36, 74, 74v, 80v (11); WujJud 35, 128v [2 r.]; WujJudConf 63; RejPosWstaw [1102], 111; BudBib C3v, Deut 29/28, Ier 21/5, 32/37, Eccli 40/5; Wſzelka gorzkość/ y zápalcżywość/ y gniew/ y wrzaſk/ y bluznienie niech ſię odeymie od was ze wſzelką złośćią. BudNT Eph 4/31; CzechRozm 187v, 244; ModrzBaz 7v, 10, 18, 27 [3 r.], 56v, 87, 94v; CzechEp 18, 57, 94; CzechEpPOrz *3; KochBr 151; ták iż ſię wolą wſzelákim plugáſtwem/ morderſtwem/ łupieſtwem/ pychą/ gniewem/ zazdrośćią/ vpſtrzyć/ y w tey bárwie rzkomo przez miłoſierdźie Boże/ y przez zaſługi męki iego świętey/ do niebá ſię wedrzeć/ niż trybem od Páná Chryſtuſá pokázánym ReszList 153; WerGośc 228, 260; ArtKanc M4; Calep 39b; Phil L [2 r.]; LatHar 176, 597, 663; W tey rożnicy/ żadnego ſwaru o wierze/ áni gniewu/ áni roſterku áni grzechu nie było (czego dziś miedzy haeretykámi pełno) WujNT 463, 591, 2.Cor 12/20, Gal 5/20, Eph 4/31, Col 3/8; SarnStat 1067, 1087; Cichość y pokorę y łáſkáwość záchowuymy: gniewu ſię y oſtrośći y pomſty y krzywdy czynienia drugim ſtrzegąc. SkarKaz 638a, 311b, 458b, 577a.

W połączeniach szeregowych jako jeden z grzechów głównych (10): Sg[rze]ſſilcyem przecyw [twemu] zakonu ij twemu przikazanyu pichᾳ lakom[ſt]wem gny[e]wem. BierRaj 18v; OpecŻyw 91v; RejWiz 94, 187v; RejZwierc 54v, 68, 138; Nákoniec iż te wſzytkie grzechy mogą ſię ſnádnie do dźieśięćiorgá przykazánia śćiągáć/ iáko [...] obżárſtwo y gniew do piątego LatHar 130, +++2, 129.

W przeciwstawieniach: »gniew ... łaska(wość) (29), miłosierdzie(ństwo) (10), miłość (4), sprawiedliwość (4), lutość (3), życzliwość (2), cierpliwość, dobroć, dobrodziejstwo, odpuszczenie, przymierze, wściągliwość« (55): Przetoſſ proſſα yego poſluſſenſtwo nyechay wimowy nyepoſluſſnoſc moyα/ [...] yego cyrplywoſc gnyew moy BierRaj 23; Gniew niema miłoſierdźia March1 A4v [idem March3 V6]; A gdy mu na iego pytanié odpowiedzietz nieumieli/ pocżęli ſie k niemu zażegatz iedni laſką/ drudzi gniewem mowiątz. OpecŻyw 33, 149v; March3 V6; ſnádnie y gniewem y dobrodzieyſtwem możeż káżdego vkroćić. RejPs 128, 150v; SeklKat T4v; BielKom C2v; Roſzcżytáiąc ſwe złe ſpráwy á gnyew y dobroć iego LubPs R5, ee6v; KrowObr 53 [3 r.]; Leop Eccli 5/7; BibRadz Eccli 16/12; Mącz 126a; GórnDworz G; HistRzym 54; RejPos 152v; RejPosWiecz3 98 marg; Toć iuż ieſt nie gniew ále ſpráwiedliwość RejZwierc 76v, 78v, [782]; WujJud 105, 128v, 178v; KarnNap Bv, B2; ModrzBaz 65, 80v; KochPs 41, 153, 210; SkarŻyw [236], 294; KochTr 15; CzechEp 7, 49; Bo tám częſta odmiáná/ to gniéw/ to przymiérzé. KochFr 81, 95; ReszHoz 116; ná złey wierze Lutherſkiey álbo Kálwińſkiey [...] nie miłości ále gniewy ReszList 184; WerGośc 262; KochPieś 46; ArtKanc M18; ZawJeft 18; GórnTroas 23; GrabowSet T; KołakSzczęśl C4v; PowodPr 27; SkarKaz 7a, 347a, 352b, 385a.

W charakterystycznych połączeniach: gniew barankowy (baranka) (3), błogosławiony (3), cesarski (cesarza) (3), chytry, ciężki (7), człowieczy (ludzki, ludzi, ludu) (5), dawny (3), długi (6), domowy, dziecinny, głupi, gwałtowny, jasny, jawny (5), kapłański, krolewski (3), mężny, możny, mściwy (2), niechrześcijański (niechrystyjański) (2), nieobyczajny, nieporządny, nieprzejednany (2), nieprzystojny (2), nierządny, nieskończony, nieuważony, niewieści (4), niezmierny, pobożny, pomierny, poradny, potępiony, prędki (2), przeraźliwy, przyszły (12), (bez-, nie)rozmyslny (8), roztropny (3), serdeczny, skryty, straszliwy (straszny) (7), szkodliwy (6), świeży, wieczny (9), wielki (45), wnętrzny, wykonan(y) (2), zajątrzony, zbytni (3), ziemski, znaczny (3), żałosny, żydowski (4); do gniewu, ku gniewu (gniewowi) chętny, leniwy (3), nierychły; ku gniewu, na gniew (nie)prędki (prędkość) (4), nieskwapny (nieukwapliwy, skwapliwy) (4); gniewem zajuszony; w gniewie niemierny (2), nieukwapliwy; gniewu chmura, miecz, moc (3), namiot, oblicze (obliczność) (5), ostrość (2), początek (2), przykład (7), ręka, siekiera, strzała (3), twarz, wiatr; (do) gniewu przyczyna (27); gniew cierpieć, (o)baczyć (7), ostrzyć (2), sprawować (2), upatrować (2), wykonać, wyzionąć, zgodzić; gniew, z gniewem wyrzygnąć (4); (od) gniewu chronić się, przyczyniać (3), strzec (się) (ostrzegać się, wystrzegać się) (7), wiarować się (2), zakryć; gniewem zażegać się, zgrzeszyć; przed gniewem zasłonić; z gniewem, z gniewu mowić (7), (od)powiedzieć (4), rzec (10), skwapiać się; w gniewie mowić (7); gniew poczyna się, rozjątrzy się, unosi.

Frazy: »gniew (o)minie (a. omija)« = indignatio defervit Vulg; defervescit ira Mącz [szyk zmienny] (3): Leop Esth 2/1; Mącz 121b; Kto mi da/ bym ſię ſkrył w otchłáni Poki twoy gniew nie minie lutośćiwy Pánie? GrabowSet D4v.

»gniew opłonie« = ira decedit a. effervescit, tumor animi residet Mącz [szyk zmienny] (4): Mącz 44a, 380c, 440d; Mowiąc: odeydźie brzytkość y gniew ćię opłonie KlonWor 74.

»gniew panuje« (2): BielKron 79; Przeto póki gniéw świéży w mym ſercu pániue/ Póki człowiek ſwą krzywdę/ y wzgárdzenié czuie/ Rátuy mię iáko możeſz KochFr 65.

»gniew powstanie (a. wstawa)« = ira desaevit Vulg (3) : A nád kim twoy gnyew powſtánye yuż żadnego nye żywi. LubPs R4v; Leop Num 16/22; GrabowSet M3.

»przydzie (a. przychodzi) gniew; gniew przychodzący« = advenit ira, fit indignatio Vulg; (futura) esi ira, venit ira PolAnt [szyk zmienny] (18; 1): Nie leń ſie thedy dręcżyć ich iż niekiedy gniew náſzego skazánia oglądaſz ná twoię nádętoſć przychodzący. HistAl E6v; KrowObr 147; Leop Num 1/53, 2.Par 36/16, Iudith 12/2; A będźiećie ie nápomináć áby nie wyſtępowáli przećiwko Pánu/ áby nie przyſzedł gniew ná was y ná bráćią wáſzę BibRadz 2.Par 19/10, 1.Esdr 7/23; BielKron 113v; BielSpr 44v; RejPosWstaw [1102], [1103]; BudBib 2.Par 32/26; KarnNap D; KochPs 117; WujNT Eph 5/6, Col 3/6, 1.Thess 2/16, Apoc 11/18; SkarKazSej 706b.

»gniew przypadnie (a. (przy)pada, a. w(y)padnie, a. miał upaść)« = ira (super)venit Vulg [szyk zmienny] (12): HistAl [I3]v; Leop Sap 19/1, Eccli 5/9; ták nań przypada gniew twoy. BibRadz Ps 90/11; A gdy zá ſpráwiedliwym ſądem iego przypádnie ná ſwiát gniew iego/ tedy ie Pan rozwięzuie RejAp 137, 135v, 139v; RejPos 152v; RejZwierc B3, 189; SkarŻyw 492; GrabowSet E3v.

»gniew przystąpi (a. przystępuje, a. zstąpi, a. w(y)stąpi)« = furor ascendit PolAnt [szyk zmienny] (7): A dla thego wroć ſie do ziemie thwey drzewiey niż gniew náſz na głowę twoię wſtąpi HistAl C7, [I3]; MurzHist D3; LubPs R6, R6v; BudBib Ps 77/21; KochSz Bv.

»gniew się rozjątrzy« = ira incrudescit Modrz (1): Ale wnet ſię gniew roziątrzy ModrzBaz 60v.

»rozżarzy się gniew« = ira exardescit Vulg (2): Leop Ps 2/13; Kiedy ſię rozżarzy zprędká gniew iego/ błogoſłáwieni wſzyścy ktorzy w nim nádźieię pokłádáią. LatHar 360.

»ucichnie gniew« = quiescit furor PolAnt [szyk zmienny] (5): BibRadz Gen 27/44; BielKron 34v, 92; tám przemięſzkaſz/ áſz ten gniew vćichnie SkarŻyw 346; GrabowSet P3.

»gniew (u)roście (a. wyrasta)« = ira subsequitur Modrz [szyk zmienny] (11): Bo to káżdy widzi proſćie Iż zroſtyrku gniew vroſćie A boſki gniew znienawiſći RejRozpr C2; Mącz 268d; RejPos 280; RejZwierc 147, 188v; ModrzBaz 7v, 65v, 77; SkarŻyw 293; SkarKaz 314a.

»gniew wspłonie« (1): bo ieſli ſtráſzliwy Gniew iego kiedy wſpłonie/ to ſzezęśliwy Tylko/ kto w nim ſwą nádźieię położył. KochPs 4.

»wypełni się gniew« = consummatur ira PolAnt (2): BibRadz Is 10/25; Wnidź ludzie moy do pokoiu twego á do wnetrznośći ziemie/ á zámkni zá ſobą ſortkę twoię ná máły cżás/ áż ſie wypełni gniew moy nád złoſniki ná ziemi. RejAp 62.

Zwroty: »bać się, lękać się (a. przelęknąć się) gniewu« [szyk zmienny] (14 : 2): Y owaś mię przewyćiężył. Iuż ſie nieboy gniewu mego BierEz D3, F3; BibRadz Deut 9/19; Mącz 452c; GórnDworz Z2; HistRzym 133; SkarŻyw 151, 411, 429, 498, 527; Lękay ſię gniewu Bożego/ rządź ſię podług ſłowá iego ArtKanc M5v; GrabowSet A4v; opuśćił Egypt: nie boiąc ſię gniewu krolewſkiego [non veritus animositatem regis]. WujNT Hebr 11/27; Który zbieglec/ ieſli boiąc ſie ſrogośći álbo gniewu páńſkiégo práwem przekonány/ niechćiałby ſie wróćić [propter austeritatem seu rancorem domini sui redire timens JanStat 1083]/ tedy ſkázuiemy SarnStat 657; SkarKaz 348a.

»nie czuć się od gniewu« (1): Vix sum compos animi ita iracundia ardeo, Nie czuyę ſie od wielkiego gniewu. Mącz 174c.

»doświadczyć gniewu« [szyk zmienny] (3): Tymći vſtąpił ten ktory borzył/ á tych ſię rzecży vlękł/ bo doſyć ná tym było iſz doświadcżyli gniewu [tentatio irae sufficiens Vulg]. BudBib Sap 18/25; NiemObr 21; GosłCast 62.

»gniewać się gniewem« = ira irasci Vulg (2): A bárzo ćięſkym gniewem gniewam ſie ia ná narody bogáte Leop Zach 1/15; RejZwierc 78.

»mieć gniew (na sereu a. na umysle, a. w sobie)« = habere iram Vulg [szyk zmienny] (10): BielKron 114, 310v; Narrare stomachum suum, Powiedzieć co komu nie k myſli yeſt/ co ná ſercu zá gniew ma. Mącz 241a, 506c; RejAp 101v; RejPos 332v; SkarŻyw 373; LatHar 135; WujNT Apoc 12/12; SkarKazSej 697b.

bibl. »(na)skarbić gniew, gniewu« = thesaurizare iram PolAnt, Vulg [szyk zmienny] (7 : 1): BudNT Rom 2/5; CzechRozm 251; SkarŻyw 168; CzechEp 50; WerGośc 262; WujNT Rom 2/5, Iac 5/3; Náſkárbiliśćie ſobie gniewu ná oſtátnie dni. PowodPr 69.

»gniew nasycić« (1): Odium saturare, Gniew ſwóy náſyćyć. Mącz 369c.

»gniew nosić w sercu (a. w sobie)« [szyk zmienny] (2): poydę łáſki prośić / Iżby więcey nie racżył w ſercu gniewu nośić HistLan Dv; WujJudConf 63.

»gniew obrocić (a. obracać); obroci się gniew [w tym: na kogo (7), przeciw komu (2)]« = iras in aliquem vertere Mącz [szyk zmienny] (6; 3): Obroć rádſſey ten gniew ſwoy ná ludzi y ná kroleſtwá ty/ ktorzy nigdy niewiedzą o wſpomożeniu twoiem RejPs 118v; LubPs 03v; BielKron 412v; Mącz 485d; KuczbKat 435; niechay gniew moy obroći ſię ná nie SkarŻyw 490, 492; GrabowSet H3v; SkarKazSej 667b.

»z gniewu, z gniewem, w gniewie oburzyć się; gniew oburzy się« = dare iram PolAnt [szyk zmienny] (1 : 1 : 1; 2): A oborzę ſie w gniewie ſwem przećiwko wam BibRadz Lev 26/17; s tego gniewu oborzyli ſie ná Thebany BielKron 121v; Pewnie zgniewemby ſię nań wielkim oburzył SkarŻyw 151; Wyśćie dziś z grzeſzyli przećiw Pánu/ á iutro ná wſzyćiek ſię lud Izráelſki gniew iego oburzy? SkarŻyw 504; SkarKazSej 703a.

»gniewem się odąć« (1): Zabá gniewem ſie wielkim odęłá BierEz N4.

»gniew, gniewu oddalić (a. oddalać); oddalenie gniewu« [szyk zmienny] (5 : 1; 1): Náwroć nas Pánye Boże zbáwyenya náſſego/ A oddal gnyew twoy od nas z miłoſierdzia ſwego LubPs T, hh3v; SkarŻyw 493; ArtKanc L12v, M4; GrabowSet Q2v; y wierzy temu wſzytkiemu/ y śrzodkom tym ktore P. Bog dał wiernym/ ná doſtąpienie zbáwienia/ y oddalenie gniewu iego. SkarKaz 347b.

»gniew odjąć (a. ująć), gniewu (a. gniewowi) odjąć się; gniewu, z gniewu wyjąć; gniew odejmie się; gniew odjęty« = iracundiam reprimere a. restinguere Mącz [szyk zmienny] (4 : 2; 1 : 1; 1; 2): TarDuch D3v; Bo to iuż gniew ni rożumem/ ani ſlowy odięty RejJóz C4v; Odeymie gniew od ſercá twego BielKron 82; Mącz 321c, 416b; GórnDworz Z2; BudNT Eph 4/31; KochPs 52; Tyś nas ſtráconych z wiecżnego/ Wyiąłeś z gniewu wielkiego ArtKanc I5v; PaprUp G; WujNT Eph 4/31.

»od gniewu, z gniewu odkupić (a. wykupić); odkupienie od gniewu« [szyk zmienny] (2 : 1; 1): iż to iuż on ieſt ktory miał odkupić tego nędznego cżłowieká/ od wiecżnego gniewu onego RejAp 1v; RejPos 129v; ReszList 146; Pomni ná śmierć Syná ſwego/ Iezuſá Páná náſzego/ ktory nas śmierćią záſtąpił/ z gniewu twoiego wykupił. ArtKanc D2v.

»(od)mienić (a. odmieniać, a. zmienić) gniew; odmienion gniew« [szyk zmienny] (6; 2): RejPs 42v; A wiele bog prze nie cżyni! A częſtokroć ſwoy gniew mienił RejRozpr B3; Raċ ſzmienicz ſwoy gnieph burzacy RejKup p5v; BielKron 4v; RejPos 20v, 196v; RejZwierc 201, 201v.

»gniew (na sobie) (od)nosić (a. znosić, a. znaszać)« [szyk zmienny] (9): BielŻyw 47; Duch ſwięthy wołał ná wierne ſwoie/ áby vćiekáli z miáſtá tego á nie nośili ná ſobie gniewu iego. RejAp 122v; CzechRozm 253v; SkarŻyw 482; ArtKanc F10v; GrabowSet Dv; SarnStat 647; Niech zá to od Kápłanow gniewu nie odnośi. KlonWor 71, 77.

»gniew o(d)puścić (a. przepuścić, a. puścić na stronę, a. popuścić); popuścić gniewu; gniew odpuszczon (a. przepuszczon)« = effundere iram PolAnt; omittere iracundiam Mącz; ira dimissa JanStat [szyk zmienny] (19 : 1; 4): Ezop rzekł toć niepodobna/ By niewiáſtá byłá zgodna: Nierychłoćiem gniew opuśći/ Bywſzy winną ieſzcże ſie mśći. BierEz C, F4; OpecŻyw 122, 149v; Gdzie yego Cz.m. vſrzawſchi pokorę moyę gniew swoy Ceſſarſky mnye odpvſczil LibLeg 10/62; SeklKat I2; Legát acz był ieſzcze nie wſzego gniewu przećiwko niemu za tem opuścił/ wſzakże MurzHist C4; UstPraw I3v; BibRadz Eccli 16/12 [13]; BielKron 41, 120; Mącz 226c; Ale nędzny cżłowiek kthoremu ieſth odpuſzcżon gniew RejPos 54, 54, 116; RejZwierc 266; Puśćiłeś gniéw/ y zápálczywość onę Swoię ná ſtronę. KochPs 127; SkarŻyw 147, 262, 292; ZawJeft 10; SarnStat 701, 1102 marg [2 r.].

»odstąpić od gniewu« (1): Odſtęp miły pánie od ták poczętego gniewu twego RejPs 120v.

»odwieść od gniewu« (1): którą powieśćią Ceſarzá y oycá odwiodłá od gniewu przećiw Brzetyſłáwowi BielKron 324.

»odwrocić (a. odwracać) gniew, od gniewu odwrocić się; odwroci się gniew; odwrocon gniew, od gniewu« = avertitur ira, aversa ira Vulg; dimovere odium Mącz; ab ira averti Modrz [szyk zmienny] (8 : 1; 2; 1 : 1): Wyſluchay panie lud twoj aby miłoſierdziem twem odwrocon był gniew twoy od ludu twego TarDuch E2; Panie boże ſił y zaſtępow niebieskich racży ſie od gniewu odwroćić WróbŻołt 79/15; LubPs Y3; łkayćie/ y nárzekayćie: bo ſie nieodwroćił gniew pirzchliwośći Páńſkiey od nas. Leop Ier 4/8, Bar 2/13; Mącz 234c; RejPos 75v [2 r.], 195v, 199v; Bo tą przedmową ſercá tych/ ktorym bywa nieprawdá álbo łeż zádána/ bywáią od gniewu nieiáko odwrocone. ModrzBaz 60v; SkarŻyw 481, 483.

»gniew okaz(yw)ać (a. pokaz(yw)ać, a. ukazać); gniew się okazuje; gniewu okaz(ow)anie« = iram gerere, ostendere iram Vulg; iram evomere, patefacere odium Mącz [szyk zmienny] (20; 1; 4): SeklKat Xv; alę żywiąć iako na prawę ſyny boże należy/ łaſki iego pilnie ſtrzegli/ tym to nowem a żałoſnem gniewu iego okazaniem przywiedzieni. MurzHist B2, H2 [2 r.], Q4v, V; Práwye yák węgle roſpalił ty wſſytki niſkośći/ Okázuyąc okrutny gnyew ſwey popędliwośći. LubPs E; Leop Rom 9/22; Mącz 174b, 283c; RejAp 127; RejPos 274v; RejZwierc 192; WujJud 242v; RejPosWstaw [413]; BudBib 2.Mach 4/25; CzechRozm 246; KochPs 86; SkarŻyw 251, 403; ArtKanc D13; GrabowSet E3; WujNT Rom 9/22; SkarKaz 6a, 638a.

»gniewem opływać« (1): Prozno złoſny prácował/ Lecż/ ptáſznikowi rowien/ co ſtáwiáiąc Sieći/ długo pilnował/ A gniewem opływáiąc/ Do dom ſię wroćił/ śiebie przeklináiąc. GrabowSet I3.

»gniewem, od gniewu, w gniewie pałać; pałający gniewem« = fervere ira Mącz [szyk zmienny] (1 : 1 : 1; 1) : A popędliwym gnyewem ſwym záwżdy nań pałacie. LubPs B6v; Mącz 121a; Serce mi w gniewie pałáło KochPs 57; Lecz trudno pałáiący gniewem lud hámowáć GórnTroas 24.

»nad gniewem panować« (1): Nad gniewem panuy BielŻyw 11.

»k(u) gniewu, gniew, w gniew, do gniewu pobudzać (a. pobudzić, a. wzbudzać); w gniew, gniew, gniewem pobudzon(y)« = irritare Mącz, PolAnt; in iram mittere, ad indignationem a. iracundiam provocare Vulg; commotus, exacerbare, irruere, lacessere, ira incitatus Mącz [szyk zmienny] (15 : 10 : 6 : 2; 3 : 2 : 1): Iezu ktorys pokornem thwoiem milcżeniem biſkupa y inſze naucżone w piſmie w gniew pobudził. ſmi. ſie nad n. TarDuch C2v; Sleziona ſmiech przywodzi/ żołć gniew pobudza FalZioł V 54; RejPs 116; Rodziczy niemaią bes ſluzney przicziny pobudzac ku gniewu dziecy ſwoich SeklKat H2v; LubPs R6, S, Sv [2 r.], Y2v marg, Y3v, gg5v; Leop Rom 10/19; dla cżego pobudzon w gniew Syryiſki krol przećiw Izráelitom/ nie przeſtawał ſzkody cżynić. BielKron 88, 21v; Mącz 2b, 5b, 174b, d, 181c; OrzQuin Ov; KuczbKat 310; Nie ledá s przycżin gniew w nas pobudzon być ma. RejZwierc [782]v marg, [782]v, Bbb; RejPosWstaw 41v [2 r.]; BudBib 2.Par 33/6; Nic/ práwi/ ták Páná Bogá do gniewu nie pobudza/ iáko rozerwánie Kośćiołá iego. SkarJedn 5; SkarŻyw 189, 373; CzechEp 11; WerGośc 213 marg; GrabowSet F3; LatHar 139; WujNT Eph 6/4, Coll 3/21; PowodPr 10, 67; SkarKaz 209a.

»gniew, gniewu (po)hamować (a. uhamować); w gniewie, od gniewu się (po)hamować; gniew się hamuje; gniewu (po)hamowanie« = prolongare iram PolAnt; iracundiam cohibere a. temperare, iram frenare Modrz [szyk zmienny] (8 : 1; 1 : 1; 1; 4) BibRadz Is 48/9; Zadna rzecz gniewu tego hámowáć nie może Prot A3v; Też w hámowániu gniewu trzebá vważáć oſoby. RejZwierc 81v; ModrzBaz 7, 7v, 68; KochPs 161; SkarŻyw 57; á iż ná ich prośbę w gniewie ſię ſwym hámuie CzechEp 187; ArtKanc L12; lecż prośbą rátowáć/ Możećie/ gniewu wiecżnego hámowáć. GrabowSet X4, C3; WujNT 675 marg; SkarKaz 314a [3 r.].

»popędzić się gniewem, w gniewie; popędzon(y) gniewem, ku gniewu« = iratus indignatione Vulg [szyk zmienny] (1 : 1; 1 : 1): LubPs B6; Leop 2.Reg 12/5; Ktory popędzon ku gniewu/ płaſzcż w ręku zoſtáwiwſzy vciekł ſam. BielKron 16v; [Hetman] popędzony gniewem ku Kolumbuſowi/ kazał go zwięzáć BielKron 443v.

»gniewem się porwać« (1): Aż też gniewem mąż ſie porwał: Oſtatek żebrakowi dał. BierEz Pv.

»porzucić gniew; gniewu porzucenie« [szyk zmienny] (4; 1): CzechRozm 187v; Smiłuy ſye kiedy/ á gniéw porzućiwſzy/ Náwróć ſye do nas teſkliwych życzliwſzy. KochPs 86; GrabowSet Cv, Ev; KochFrag 26.

»gniew potłumić (a. zatłumić)« (2): Pessundare iracundiam, Gniew potłumić, Mącz 294d; LatHar 585.

»(po)znać (a. uznać, a. doznać) gniew, gniewu; uznanie gniewu« [szyk zmienny] (12 : 1; 1): MurzHist D3, P; iż my gdy nad ſobą poznamy á obacżymy gnyew y ſrogi ſąd Boży zá ſproſnośći náſze/ tedy ábyſmy ſie z nabożną modlitwą vćiekáli do niego LubPs K3, T3v; RejPosWiecz3 98 marg, 98v, 99v; BielSat G4; RejZwierc 55; KochPs 87, 167; NiemObr 21; GrabowSet R2, V.

»gniew, gniewu przedłużyć; gniewu przewłaczać« (1 : 1; 1): ale boiąc ſie aby matki ſwey podle niego nie zabił, gniew przedłużył BielŻyw 147; A choćiażby też gniewu ſwego przewłaczał nád nimi [longanimus super illos] BibRadz Luc 18/7; Prżećięś ſwego świętego miłośierdźia vżył/ W ktorymeś gniewu ſwego nádemną przedlużył [!]. CzahTr B2v.

»(prze)jedna(wa)ć gniew; (nie)przejednan(y) gniew« = occursare numinibus, Vatinianum odium Mącz [szyk zmienny] (24; 7): Synam ſwego na Swiat poſłał Ktorymu drogę vkazał Iako moy gniew przeyednaċ miał RejKup Z; KromRozm II e4; KromRozm III Bv; Leop 1.Reg 20 arg; Mącz 74d, 476c; iż im iuż było ſpráwiono ták iáko im obieczano było/ á iż iuż im był przeiédnan ten gniew v Bogá wſzechmogącego RejPos 22v, 2, 10 [2 r.], 16, 20v, 32v (23); SkarŻyw 483; GrochKal 23.

»przeprawi(a)ć gniew; przeprawca, przeprawienie gniewu« = conciliare, propitiatio Mącz [szyk zmienny] (6; 1 : 1): MurzHist S2; Słał cżęſto do Ioábá áby mu gniew oycowſki przepráwił BielKron 71v, 60, 351; In fidem alicuius recipi vel redire, Przepráwić ſobie v kogo gniew á w łáskę być wzięt. Mącz 126a, 62d, 326d; ArtKanc N7.

»gniew przeprosić, wypraszać się z gniewu; wyproszenie się od gniewu« (1 : 1; 1): Y posłał ku Krolowi Rycerze áby mu gniew przeprośił. HistRzym 70; SkarKaz 3a; SkarKazSej 706b.

»przestać gniewu; (u)stanie (a. przestanie) gniew« = desinere a furore, avertitur furor PolAnt; decedit ira Mącz [szyk zmienny] (1; 4): BibRadz Is 5/25; Mącz 44a; BudBib Ps 36/8; Rychłóż/ wiekuiſty pánie/ Twóy przećiw nam gniéw vſtanie? KochPs 119, 135.

»o gniew przyprawić« (2): DAieſz ſię naprzod winnym Pánu Bogu twemu/ y Swiętym iego/ ktoreś z Pánem o gniew przypráwił LatHar 78, 619.

»w gniew przyść« = podlec gniewowi; cadere in offensionem Mącz; indignationem aut offensam incurrere JanStat [szyk zmienny] (3): Mącz 29a; WerGośc 236; áni zá to w iáki gniéw náſz máią przydź poddáni náſzy. SarnStat 156.

»ku gniewu, gniew, do gniewu, w gniew przywieść (a. przywodzić (się), a. zawodzić)« = inferre iram, ad iracundiam provocare, irritare, offendere Vulg [szyk zmienny] (15 : 4 : 4 : 2): On ci ieſt ktory ſwym cżarnokſięſtwem/ przywiodl oyttza twégo ku gniewu OpecŻyw 121v; GlabGad A8; WróbŻołt 67/7; Kto krolá w gniew záwodzi/ grzeſzy przećiw duſzy. BielKom C, C4v; GliczKsiąż A3, D7, G [2 r.]; Cżyli nieſpráwiedliwy ieſt Bog/ ktory gniew przywodzi? Leop Rom 3/5, 4.Reg 17/9, 11, 21/6, 1.Esdr 5/12; BielKron 94; SienLek 14; GórnDworz G; HistRzym 117; RejPos 51, 334; RejZwierc 151; KochPs 117; y gdy ſię do gniewu cżłek święty przywodzi/ ten ſam ktory wtjm kośćiele mieſzka/ rozgniewánj ieſt. SkarŻyw 498; ZawJeft 18; WujNT Rom 3/5.

»rozpalić się (a. zapalić się, a. zapalać się) gniewem, od gniewu, w gniew, w gniewie; rozpalać gniew, gniewem; (roz)pali (się) (a. zapali się, a. zapala się) gniew; rozpalony (a. zapalon(y)) gniewem, gniew; zapalenie gniewu« = irasci a. irascit furor, exardescit ira PolAnt; ignescit ira Mącz; calor iracundiae Modrz [szyk zmienny] (6 : 1 : 1 : 1; 1 : 1; 16; 20 : 4; 5): Pozrziſs tu duſſo nábożná na zbawiciela twégo/ iakotz przed nimi z miaſta vcieká/ a onij go ſcigaią gniewem roſpaleni. OpecŻyw 51v; BartBydg 175b; Ach miły panie boże iakos to nas odrzućił doſzcżątku/ rozpalił ſie gniew twoy na owiecżki paſtwiska twego. WróbŻołt 73/1, 88/47; á záżli ták iuż wiecznie maſz roſpáláć gniew ſwoy nád trzodą ſwą ktora ieſt łáſkáwey opiece twey porucżoná. RejPs 108, 117; GliczKsiąż F8v; Zápalił ſie w gnyewye ſwym á dał w poháńbyenye/ Ono ſwe Izráelſkye wdzyęcżne pokolenye LubPs Sv, T5v; Leop Num 11/10, 2.Mach 4/38; Przecześ ſie zápalił gniewem [Ad quid est ira tibi]? BibRadz Gen 4/6; ábowiem źiemiá ich ſpuſtoſzona ieſth przed zápalonym gniewem [propter iram inimici opprimentis] vćiſkáiącego BibRadz Ier 25/38, Deut 31/17, Ps 89/47, Is 5/25, Ier 25/37, 2.Mach 4/38; Tullius zápaliwſzy ſie w gniew/ chciał go s ſtolcá zepchnąć BielKron 103v, 259; Mącz 165a; RejAp 91, 132; GórnDworz Z5; RejPos 102, 236; KuczbKat 310; RejZwierc 75, 78v; WujJud 35; BudBib Gen 44/18, Zach 10/4, 2.Mach 7/3; CzechRozm 240; ModrzBaz 98v; KochPs 143, 162, 185; SkarŻyw 185, 321, 372, 553; StryjKron 406; KochWz 142; Phil C2, E3, I; OrzJan 35, 101; LatHar 259; y ná zelżywość y zápalenie gniewu ſwego/ podał Krolá y Kápłaná. PowodPr 10, 8; GosłCast 59, 67; SkarKazSej 683a; SzarzRyt Cv.

»(roz)puścić (a. przepuścić, a. wypuścić) gniew; gniew rozpuszczony« = cadere iram PolAnt [szyk zmienny] (6; 1): BibRadz Ier 3/12; iáki gniew bogowie przepuśćili na Tulluſá y ná Rzecżpoſpolitą dla niedbáłośći poſług ich BielKron 102; Bo ná dźień zátracenia folguią złemu/ ná dźień ktorego gniewy rozpuſzcżone będą [in die iratum, ad quem ducentur alii]. BudBib Iob 21/30, Iudith 9/9, Bar 2/18; SkarKaz 7b, 707b.

»rozszyrzyć gniew; (roz)szerzył się gniew« (1; 2): boby ſie muſiał roſſerzyć gniew twoy nád námi. RejPs 197, 158; Roſſyrz gnyew ná pogány ktorzy cye nye znáyą LubPs S2v.

»sprawować się gniewem« (1): nie ſprawuy ſie gniewem. BielŻyw 34.

»w gniewie trwać, gniew wytrwać; gniew trwa, trwający« = permanet ira Vulg [szyk zmienny] (1 : 1; 6 : 2): Iakoby rzekł, Izaſz przez wſzythki rodzaie będzie trwał iego gniew. WróbŻołt aa3v; Abowiem gniew iego ieſt bárzo krotko trwáiący RejPs 42v; Leop Sap 18/20; BibRadz Sap 16/6; Plumbeae irae, Cięſzki á długo twáyący [!] gniew. Mącz 306c; BudBib Sap 18/20; ále długo w gniewie trfáć nie ieſt rzecż Chrześćiáńſka SkarJedn 334, 6; SkarKaz 313a; Nietylko wytrwa gniew ſzczęśćia ſurowy/ Ale y łáſtą [!] wzgárdźić ieſt gotowy. SzarzRyt C.

»(u)błagać gniew, gniewu, w gniewie; (u)błaganie gniewu, od gniewu; ubłagan(y) gniew, w gniewie; gniew (A) (u)błagający« = mollire a. permulcere a. sedare iram, mitigare iracundiam, tranquillum ex irato facere Mącz [szyk zmienny] (51 : 1 : 1; 16 : 1; 15 : 1; 2): RejPs Ff2; SeklKat O2v; RejKup Z; KromRozm II i3v; LubPs Y3, Z2, Z3v; GroicPorz c4, g4v; KrowObr 172v, 217; y będzie vbłagał gniew nád nim/ po narodziech wáſſych [et placabit super eo in generationibus vestris]. Leop Ex 30/10; Vkázuie iáko Pan ná prożby iego był w gniewie ſwym vbłágan. BibRadz Am 7 arg, 3.Esdr 9/13; BielKron 27, 77v; Mącz 196a, 224d, 229d, 235c, 302b, 380d, 462c; OrzQuin Z3; iż nie inácżey miał być vbłagan ten ſwięty gniew iego/ iedno roźlaniem krwie RejPos 102v; Słuchayże iż tu Pan wſpomina/ iż tá ſwięta pokutá/ á ten ſwięty kſtałt ku vbłagániu ſwiętego gniewu iego/ miáłá być przepowiádaná/ naprzod od Ieruzalem RejPos 116v; A tu ſie iuż pilno vcż [...] iáko go maſz vbłágáć w gniewie iego RejPos 215, 2, 12, 12v, 33v, 84v (35); RejZwierc B3, 196 [2 r.], 261v; WujJud 92v, 178v, 190v, 192; WujJudConf 231; ModrzBaz 143v, 144; á nád to niewiem iákoby dwu Bogu vſzedł? iednego gniewliwego y niemiłośiernego/ [...] á drugiego lutośćiwego y w drugim gniew y zwierzchność prośbámi błagáiącego? CzechEp 188, 187 [2 r.], 188; ReszHoz 115; ReszList 156; ArtKanc F6v, I18, M18; GrabowSet X4; LatHar [+10]v, 158, 486; WujNT 27; PowodPr 56; áby oná ofiará od wſzytkich chwalcow Bożych/ iáwnie y imienim ludu wſzego oddawána Bogu byłá [...] ná vbłagánie od gniewu SkarKaz 157a, 488b; SkarKazSej 707b.

»gniewu (G, D) uchodzić (a. uść)« [szyk zmienny] (5 :1): GroicPorz z4; Narodzye iáſzcżorcży kto was náucżył vchodzić przyſzłemu gniewu? BielKron 137v; RejPos 130v; SkarJedn 3; y ták ćierpliwośćią y pokorą ſwoią gniewu ich zbywał y vchodził SkarŻyw 483, 74.

»uciekać (a. uciec) przed gniewem, od gniewu« = fugere a ira PolAnt, Vulg [szyk zmienny] (5 : 2): MurzNT Matth 3/7; Narodowie zmijow/ y ktoż to wam okazał ábyśćie vćiekáli przed gniewem przyſzłym? CzechRozm 257v [przekład tego samego tekstu MurzNT Matth 3/7, WujNT Matth 3/7, Luc 3/7]; NiemObr 115, 174; WujNT Matth 3/7, Luc 3/7; Tenże co nas káráć chce/ ábyſmy od iego gniewu vćiekáli y o ſobie rádźili/ nas miłośćiwie przeſtrzega. SkarKaz 7b.

»(u)czuć (a. poczuć) gniew [czyj]« [szyk zmienny] (10): LubPs X3; KrowObr 49v; Thákći pogáni pocżuią gniew iego/ iáko obraca wody w ſłoność. BibRadz Eccli 39/27, Ps 6 arg; RejPos 309v; BudBib Eccli 39/27; KochPs 122; KochFr 95; WerKaz 294; ZawJeft 28.

»gniew ugasić (a. zagasić); gniew zgaśnie (a. wygaśnie)« [szyk zmienny] (2; 2): TarDuch D3v; RejPos 244v; A gniéw twóy dawny niechay zgáśnie w tobie KochPs 127; á ręce śćiągnąwſzy prośił/ áby mu dáłá to/ cżymby on gniew kápłáńſki vgáśić mógł. SkarŻyw 498.

»gniew, gniewu ukrocić (a. ukracać, a. okrocić); gniew skroci się (a. ukroci się); gniew nieukrocony; ukrocenie gniewu; gniewem nieskrocony« = exstinguere iras Vulg [szyk zmienny] (9 : 2; 2; 2; 1; 1): Iż kto ſie kniemu nawroczy Kaſdemu ſie moy gmieno [lege: gniew] ſkroczy RejKup o3v; A wſzákoż kiedy Pan Bog gniewu ſwego vkroćił/ Wnet z miłoſcią ſerdecżną k Kſiążętom ſie obroćił LubPs gg6v; RejWiz 163; ále Abigáil żoná iego vkroćiłá gniew iego Leop 1.Reg 25 arg, Prov 21/14; Ieſt poſpolſtwo niepoſłuſzne/ á wáſz gniew przećiw im nie vkrocony BielKron 107, 18v, 60 [2 r.]; RejPos 102v, 146; RejZwierc A6v, 74v; KochPs 202; ArtKanc E4; GrabowSet Cv; vkaż rozpaloną Bydź mię niewiáſtę/ vkaż gniewem nieſkróconą. GosłCast 62.

»gniew umiarkować; niemierny gniew« (4; 1): Będąc ták wielkim nieprzyiacielem duchownym/ vchodziłá go Ceſárzowa Agnieſzká/ iż ſwoy gniew vmiárkował przećiw im BielKron 177; RejZwierc A6v, 68, 74v; OrzJan 35.

»umykać przed gniewem« (1): vmykał dáley z ſwymi/ przed gniewem nieprziiacielá Ceſarzá StryjKron 41.

»gniew, od gniewu uskromi(a)ć; gniew, w gniewie uskromion (a. nieuskromny, a. nieskromny)« = contundere iras, tranquillum ex irato facere Mącz [szyk zmienny] (5 : 1; 2 : 1): BielKron 219v, [3323]; Mącz 462c, 468d; KochPs 35; iuż racżył Pan moy Meſyaſz mnie od Bogá dány/ [...] od gniewu nie Chriſtyáńſkiego/ ktory cżęſto więcey ſzkodźi gniewliwemu/ ániż onemu ná ktorego ſię on gniewa vſkromić CzechEp 8, 47; Achilles z tym wyſkoczył/ iáki był ogrómny/ Gdy pod Troią woiował w gniewie ſwym nie ſkrómny GórnTroas 17; GosłCast 20.

»gniew, gniewu usmierzyć (a. usmierzać); gniew nieusmierzony« [szyk zmienny] (22 : 1; 2): OpecŻyw 17v; TarDuch D3v; FalZioł IV 50b [2 r.], 54a, 59a; RejKup o6v; LubPs T, hh2v; KrowObr 43v, 177v; SKromna odpowiedź vsmierza gniew [retrahere facit iram] BibRadz Prov 15/1; BielKron 43, 171; A za ty nię [!] rozumieſz że tu opiſuię Gniew ſwoy nie vſmierzony ktory w ſobie czuię? Prot A3v; RejPos 152v [2 r.], 185 marg; y vſmierzył dla thego wżdy był pocżęśći gniewu ſwego. RejZwierc 46v; PaprPan Ff4v; KochPs 162; StryjKron 697; GrochKal 23; GrabowSet E3v; LatHar 585.

»u(s)pokoić gniew; gniew u(spo)koił się« = ira resedit Mącz, Modrz; ira consedit, tumor animi resedit Mącz (2; 4): A w tym przyiechał Krfierſt z Brandeburgu/ vſpokoił Ceſárſki gniew BielKron 229v; Mącz 379a, 380c; RejZwierc 64v; ModrzBaz 80v; KochFr 75.

»gniewowi ustąpić (a. ustępować)« [szyk zmienny] (2): thedi bel rzekl chlopczu thenze wyerzschowſki myli brachu ydz my kon oſſyodlay bocz nyelza yedno ſtąd yachacz a panſkiemv gnyewowy vſtąpicz LibMal 1545/103; SkarŻyw 273.

»wpaść (a. upaść) w gniew, pod gniew [w tym: czyj (10), u kogo (1)]« (10 : 1): Ieſli ſłucháć nie bedziećie/ W ćięſzki gniew v mnie wpádniećie BierEz F; OpecŻyw 119v; RejAp 196v; RejPos 123, 123v, 230v; RejZwierc 34v, 199v; WerGośc 207, 208; GrabowSet B3.

»w gniew (się) wprawi(a)ć (a. wprawować)« = odium creare a. conciliare a. concitare, derivare iram Mącz (3): Derivare iram alicuius in se, W gniew á w niełáskę ſie cziyę wpráwiáć. Mącz 356d, 259d; CzechRozm 239v.

»od gniewu, z gniewu wybawi(a)ć; wybawienie od gniewu; gniewu zbawiony« = eripere ab ira Vulg [szyk zmienny] (9 : 1; 1; 1): KrowObr 152v, 153v [2 r.]; Y ocżekawáli Syná iego [...] to ieſt Iezuſá/ ktory wybáwia nas od onego gniewu przyſzłego [liberantem nos ab ira ventura]. BibRadz 1.Thess 1/10; łátwie I. K. M. y to Kácérſtwo potłucze/ y ſam śiebie poſpołu z Króleſtwem ſwym/ z wiecznégo gniewu Bożégo [...] wybáwi. OrzQuin 0; Stych ſłow obacżay iż Páweł nie według duſze iákiey żądał być s Kryſtuſem/ ále w ćiele w on dźień obiáwienia Synow Bożych/ y wybáwienia od przyſzłego gniewu. GrzegŚm 38; WujJudConf 137; ModrzBaz 109; LatHar 176 [2 r.]; WujNT 1.Thess 1/10; SkarKaz 4b.

»gniew z serca wygnać« (1): Wſzákże go nákarḿ chlebá ieſli cie oń prośi/ Abÿ gniew s ſercá wygnał ktory ná cię nośi. BielKom C2.

»wyl(ew)ać (a. rozlać) gniew, zalać gniewem; gniew wylan(y); wylanie gniewu« = effundere iram Vulg, PolAnt, Modrz [szyk zmienny] (22 : 1; 2; 1): Wyley na nie gniew twoy, á iad gniewu twego niechay ie ogarnie. TarDuch A7; LubPs Qv; Leop 4.Esdr 15/43; Y záleią ie niepogodámi ſwemi y gniewem ſwoim BibRadz 4.Esdr 15/43, Ez 14/19, 21/31, 30/15; RejAp CC3, 130v, 132v, 135v [2 r.], 136, 137, 138v; BiałKat 146; BudBib Ps 68/24[25]; ModrzBaz 114, 144; KochPs 82, 101; CzechEp 115; Znácżnie ſię tedy gniew twoy wylał Pánie ná mię GrabowSet E4v, D2, E3; GosłCast 67.

»wyswobodzić od gniewu« (1): Bo to ſámi o naſz powiádaią/ [...] á iákośćie ſie náwroćili ku Bogu od báłwánow/ ábyśćie/ ſlużyli Bogu żywemu y prawdziwemu/ y cżekáli ſyná iego z niebios/ ktorego zbudził od vmárłych/ Iezuſá/ kthory nas wyſwobodził od przyſſlego gniewu [eripuit nos ab ira ventura] Leop 1.Thess 1/10.

»k(u) gniewu wyz(y)wać (a. wzywać)« = irritare, irascifacere PolAnt [szyk zmienny] (4): Wyzwáli go ku gnyewu w tey ſwoyey ſproſnośći LubPs Sv, Y3; BibRadz Is 1/4, Ier 7/19.

»ku gniewu (w)zruszyć (się) itp.« = exacerbare, irritare PolAnt, Vulg; ad iracundiam concitare a. provocare, exasperare Vulg; accendere ira PolAnt [szyk zmienny] (84): Xánt ſie nań gniewem poruſzy/ Rzekąc BierEz D; a yſz ty rzeczy nyepotrzebno bilo czinicz przetho bohatemv Czeſarzowj naſſemv yego. m. nyepowyedayancz. abigo gnyew nyervſſil. MetrKor 46/118; BielŻyw 154; á záwzruſſenie gniewu twoiego proſſę moy pánie niekárz wyſtępkow moich. RejPs 57, 83v, 118v, 141, 158; LudWieś A4; Przipominánie przecż ſie wgniewie Pan wzruſzył LubPs 05 marg; Pośrzod morzá cżerwonego Páná w gniew wzruſſyli LubPs Y2v, B5, E, N2, 05, 05v (14); RejWiz 117, 134v; Leop Deut 6/15, 2.Reg 24/1, 3.Reg 21/22, Ps 65/7; KochZuz A5; która rzecz poruſzyłá Páná ku wielkiemu gniewu [Et iratus est furor Domini vehementer] BibRadz Num 11/10; abowiemći oni dla zakonu ſwego kthoryſmy odrzućili będąc gniewem wzruſzeni [irati sunt Vulg] wſzytko to vczynili. BibRadz 1.Mach 6/59, Deut 9/18, 31/20, 2.Par 28/25, Ps 106/29, 32 (14); BielKron 165v, 204, 450; KwiatKsiąż H2; RejPos 78v [2 r.], 213v, 226, Ooo3; RejZwierc 74, 76v; y wzruſzył gniew przećiwko ſobie przećiw Iudzie y przećiw Ieruſzalimowi. BudBib 2.Par 32/25, Ps 106/32, 3.Esdr 6/15, Eccli 3/17; ModrzBaz 27; Ale poruſzy potym gniewu ſwégo KochPs 4, 23, 112, 116, 161; SkarŻyw 346, 412; CzechEp 47; KochMuza 27; KochPhaen 22; WerGośc 219; Calep 39b; Co nieprzyiacioły do gniewu y iádu wzruſzyło Phil C, I; GrabowSet B, I2, Q4, Q4v; LatHar 154, 218, 359, 623, 663; WujNT Act 14/2, 1.Cor 13/5.

»zachować (a. uchować) od gniewu, gniewu; zachowany od gniewu« = salvum esse ab ira Vulg (1 : 1; 3): SeklKat V3v; Vchowái nás panie Boże takiego gniewu ſwego MurzHist F4v; Ty mnie ſłużyć iákoś pocżął do końcá y z domem ſwym będzieſz: á ia ćiebie obronię y záchowam od gniewu niego. SkarŻyw 269; dáleko więcey teraz vſpráwiedliwieni będąc we krwi iego záchowáni będźiemy od gniewu prze zeń. CzechEp 246 [idem] WujNT Rom 5/9.

»gniew (za-, prze)chow(yw)ać« = servare iram PolAnt; concoquere iram Mącz; irasci Vulg [szyk zmienny] (5): BibRadz Ier 3/12; BielKron 172v; Mącz 65a; BudBib Eccli 20/2; bo ſkoro ſobie podpił ná kogo gniew trzeźwi chował/ tego po pijánu zábił StryjKron 482.

»zapamiętać gniewu« (1): Otworz rękę miloſierną twoię/ zapamiętay gniewu twego. OpecŻyw 1v.

»gniew zasłużyć (a. zasługować), na gniew służyć« [szyk zmienny] (9 : 1): BierRaj 23; RejPs 36, 211v; BielKron [842]; RejPos 74v, 89v; Kto ſię tego ſpodziewáć mogł/ áby [...] ten ktory ná gniew ſłużył/ ták hoynie nád ſobą y práwie rzeką wylane miłośierdzie odnieść miał? SkarŻyw 79; ArtKanc R17v; LatHar 272, 583.

»gniew (za)trzymać; gniew trzymający« = reservare iram Vulg, PolAnt; tenere furorem PolAnt [szyk zmienny] (5; 1): wſzakoż thaki gniew długo trzyma á hnet ſie rozgniewa. GlabGad N2; wſzakoż taki bywa ſkąpy/ gniew długo trzymaiąci á ſwey myſli. GlabGad O3v; Leop Eccli 28/3, 5; BibRadz Ier 3/5; BudBib Mich 7/18.

»(za-, po)wściągnąć (a. (za)wściągać) gniewu, gniew; powściągnąć się od gniewu; powściąganie gniewu« = requiescere facere iram PolAnt; iracundiam reprimere Mącz; iracundiam cohibere Modrz [szyk zmienny] (7 : 2; 2; 1): Snąć niewſczyągnę gniew [!] ſwego. RejKup b5; BielKom C; LubPs S; BibRadz Ez 21/17, Eccli 1/20; Mącz 174c; iż potym Pan obacżywſzy onę wielką żáłość ktorą mieli zá grzech ſwoj/ powſciągnąć ſie racżył od onego gniewu ſwoiego RejPos 185; RejZwierc 78v; Bo gdy iuſz kupámi padali vmárli iedni ná drugie/ ten ſię wpośrodku záſtáwił y záwśćiągnął gniew BudBib Sap 18/23; Przydaymy też y drugie cnoty [...] potrzebne/ ták do hámowánia niepowśćiągliwych chęći/ iáko do powśćiągánia gniewu ModrzBaz 39v; GrabowSet C4, Q3.

»gniewu zbyć« (1): KAmbiſes on okrutny zárazby gniewu zbył/ Kiedby s tymi pány kędy w gromádzye był PaprPan L.

»zgładzić (a. zgładzać) gniew; zgładzenie gniewu« [szyk zmienny] (2; 1): które imię ma nád wſzytko imię ná świećie: [...] gniéw zgładza/ y niebo otwarza. BiałKat 301; StryjKron 161; SarnStat 1087.

»gniew zgromadzać« [szyk zmienny] (2): Co wſzyſtko ná ſwoy karb cżynią: zgromádzáiąc ſobie gniew ná dźień gniewu wiecżnego CzechRozm 112, 171v.

»złożyć (a. odłożyć, a. składać) gniew« [szyk zmienny] (6) : RejPs 88, 104, Ff4; proszą aby myer-zyanczka ythen gnyew we spolek smalzonka v. m. ssercza swego slozyl ZapWar 1544 nr 2609; GrochKal 23; SkarKaz 314a.

Wyrażenia: bibl. »bania, kadź, kubek, kielich, czasza, naczynie gniewu; bania z gniewem« = calix a. lacus a. phiala irae Vulg (4 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1; 1): Leop Ier 50/25; Tákże też przez otworzenie ſiedmi piecżęći/ y przez wylanie ſiedmi bań gniewu ná ſwiát Páńſkiego/ znácży nam rozlicżne plagi á pomſty RejAp BB2v, 6, 121v, 125v, 127, 132 (10); Y on pić będźie z winá gniewu Bożego/ ktore zmieſzáne ieſt z ſzczerym winem/ w kubku gniewu iego WujNT Apoc 14/10; Y Słyſzałem głos wielki z kośćiołá/ mowiący onym śiedmi ániołom: Idźćie/ á wyleyćie śiedm czaſz gniewu Bożego ná źiemię. WujNT Apoc 16/1, Apoc 14/19.

»bicz gniewu bożego« (1): Ze twoiéy córy cnotą/ bicz gniewu Bożégo Odwrócon ieſt ZawJeft 48.

»bicz gniewu bożego« = Attyla (1): witayże bicżu gniewu Bożego MiechGlab 55.

»gniew boży (a. boski), Boga (Ojca), bostwa« = ira a. iracundia Dei Mącz, PolAnt, Modrz, Vulg; offensio Vulg; numen Mącz; ultio Divina JanStat [szyk 249 : 9] (220 : 36 : 2): Oni gdy go ták tárgáli/ Boſkiego gniewu niedbáli BierEz H; OpecŻyw 17v; PatKaz I 15, 17v; Gniew boży iáko może być vbłagan. RejPs Ff2, 116v; RejRozpr C2, K3; LudWieś A4; SeklWyzn c3v [2 r.]; Ieſus ieſt żydowſkie ſlowo wykłada ſię zbawycieł bo ten [...] vblagał wielky gniew boga oyca SeklKat O2v, N2, Q4, R3v [2 r.], T2, T4v, V3v, Xv; RejKup h3, r2v; nie lękaycie ſie/ nie przypadł ná nas gniew bogow ále ſie to przydáło dla ieſiennego zrownánia nocy ze dniem. HistAl [I3]v, Cv, [I3]; KromRozm I H; MurzHist A3v, D3, P, Q4, Q4v, S2; KromRozm II e4, i3v; KromRozm III Bv; GliczKsiąż P2, P4; Zábił Pan co bogátſſe wnet z ludu onego/ Lud zacny Izráelſki w gnyewye Boſtwá ſwego. LubPs R6v, F4v marg, K3 marg, T5v, X3, Z3v; GroicPorz c4, g4v, z4; KrowObr 43v, 53 [3 r.], 54, 147, 152v (13); RejWiz 173; Leop Iudith 12/2, QQqq5, Nah 1 arg; Záiſte to ſą znáki gniewu Bożego LeszczRzecz A4v; Z kąd rozumiemy iż on ieſt ſprawcą gniewu Bożego BibRadz I I83d marg,273v, 281b marg, Ps 6 arg; OrzRozm G3 [2 r.]; BielKron 41, 60 [3 r.], 64v [2 r.], 88v, 89v (18); GrzegRóżn K3; Mącz 74d, 196a, 302b, 452c; Z którymi [niewiastami] gdy ſye byli Zydowie nierządną miłośćią złączyli/ pobudźili byli gniéw Boży ſrogi ná ſye OrzQuin Ov, M4v, O, Sv [3 r.], Yv, Z, Z3, Z4 [2 r.]; Prot D2; RejAp CC3, 6, 91, 121v, 122 [3 r.] (26); HistRzym 54, 117; RejPos 2, 10, 33v, 87v [2 r.], 89 [2 r.] (21); RejPosWiecz3 98 [3 r.], 98v, 99v; bo ná Chrzćie ácz ſye żaden element nieodmienia/ bywamy omywáni z gniewu Bożégo BiałKat 316, 226; BielSat G4; RejZwierc 34v, 114v, 119v marg, 160v, Aaa4; BielSpr 44v; WujJud 92v, 101v marg, 102, 105, 242v marg, Nn2, Nn5v; WujJudConf 63v, 101v, 231, 242v; Acżkolwiek on ſyny ſwoie z ich złośći á z zbytkow ſrogiemi ſłowy nápominał y groźił im ſrogim ſądem gniewu miłego Bogá RejPosWstaw [413]v, [1102]; BudBib Ps 105/32; BudNT a4, Apoc 15/1, 19/15; CzechRozm 221v marg, 239v, 253v, **2; KarnNap A4; ModrzBaz 109, 143v, 144; Nigdzieſz plag onych ſrogich Egiptu y gniewu Bożego nie vchodzą/ iedno w pocżćie y licżbie ludu Izráelſkiego. SkarJedn 3, 6; KochPs 35, 186; SkarŻyw 58 [2 r.], 74, 89, 151, 168 (16); StryjKron 161, 225 marg; CzechEp 11, 47, 49, 187, 188; NiemObr 115; ReszHoz 115, 116; Trzech rzecży nas Wiárá chrześćijáńſka vcży potrzebnych/ ku vbłagániu gniewu Bożego ReszList 156, 150; WerGośc 208, 213; ArtKanc F6v, F10v, M5v, N8; WujNT 27, Ioann 3/36, Rom 1/18, Eph 5/6, Coll 3/6 (13); WysKaz 22, 37; á ták chcąc zábieżeć gniewu Bożému ze wſzyſtką Rádą náſzą w Opátowie zgromádzoną/ tákiſmy náleźli y poſtánowili pośrzodek SarnStat 906; PowodPr 21; SkarKaz 278b, 348a, 421a, 488b, 577a, 610a; SkarKazSej 706b [2 r.]. Cf »bicz gniewu bożego«.

»boży gniew« = Tamerlan (1): Támerlan był cżłowiek okrutny/ á práwie iáko mowił Boży gniew BielKron 240v.

»czas gniewu« = dies furoris PolAnt (10): Y ktho mu ſie záſtáwi/ cżáſu gniewu popędliwośći iego [et quis resistet in ira furoris eius]? Leop Nah 1/6, BBB3; BibRadz Iob 20/28; RejAp 59, 96; RejPos 152v, 231; KochPs 8, 55; WerGośc 262.

»duch gniewu« = spiritus irae Vulg (2): Leop Ps 17/16; Y iáwiły ſię potopy wodne/ á odkryły ſię fundámenty świátá/ od łáiánia twego Iehowo/ od dęćia duchá gniewu twego [propter flatum venti irae tuae]. BudBib Ps 17/14[16].

»dzień gniewu« = niekiedy sąd ostateczny; dies irae Vulg, PolAnt; dies furoris PolAnt (16): Pan bog na prawiczach twoich pokaził dnia gniewu ſwego krole. WróbŻołt 109/5; LubPs Z3; Leop Ier 1/12; BielKron 89v; RejAp 62v; BudBib Soph 2/2, 3; BudNT Rom 2/5; CzechRozm 112, 171v, 251; SkarŻyw 168; CzechEp 50; WujNT Rom 2/5, Apoc 6/17, Yyyyy3.

»fukliwy gniew« (1): A wżdy wielki pożytek z tąd bogáći máią/ Bowiem ffukliwym gniewem dłużnikow zbywáią. Prot A3v.

»gniewu godzien (a. godny)« [szyk 4 : 4] (8): Slychalem wiecz otym wzminky. Iż czlowiek zuczinku ſwego Ieſt godzien gniewu panſkiego. RejKup Lv, h3; KrowObr 53; Leop Rom 9/22; RejPos 74v; WujJud 105; wſzákże ieſli z ſzcżerego ſercá mowi to co Rzecżypoſpolitey rozumie być pożytecżnego/ ono iego omylenie godnieyſze ieſt odpuſzcżenia/ niż gniewu [error illius dignior est venia quam odio]. ModrzBaz 65; SkarKaz 352b.

»jad gniewu, jadowity gniew« = virus Modrz [szyk 3 : 1] (3 : 1): á iad gniewu twego niechay ie ogarnie. TarDuch A7; RejZwierc 76v; ModrzBaz 7v; GosłCast 62.

»naczynie, instrument gniewu« = vas irae Vulg [szyk 7 : 1] (6 : 2): MurzHist Q4; Leop Rom 9/22; y wſzytko ſtworzenie Páńſkie ieſth záwżdy inſtrumenthem gniewu iego RejAp 131v, 131v; á byłá iuż práwie przeyrzána y obrocona ná ſąd á ná nacżynie pomſthy á gniewu Páńſkiego: gdyż on ma iedny ludzi co ie zowie nacżyniem gniewu ſwego RejPos 74; WujNT Rom 9/22, s. 557.

»nagły gniew« (3): FalZioł V 31; Gniew niema być ſiłny ani barzo miękki, bo nagły gniew wilcżych obycżaiow naſladuie, á miękki dziecinſkich. BielŻyw 88; SkarŻyw 354.

»nawałność gniewu« (2): á ty wzruſſywſſy náwálnoſć gniewu ſwego/ ſnádnie ie zborzyc możeż RejPs 124v; NiemObr 7.

»z gniewu nieochłodły« (1): Pátrzy ná to zwyćiężcá/ z gniewu nie ochłódły GórnTroas 9.

»(nie)słuszny (jest) gniew« [szyk 2 : 1] (3): y znáiąc ten iey gniew być ſłuſzny/ bo z mego przewinienia/ widziáłá mi ſie oná pirwſzá boleść iáko nic/ przećiwko tey wtorey GórnDworz C5v; SkarŻyw 346; GrabowSet S4.

»ogień gniewu« (5): KrowObr 185v; Ale mi obrzeżcie ſercá wáſze/ ábym ſie nie zápalił ogniem gniewu moiego przećiwko wam/ dla złośćiwego ſercá wáſzego, RejPos 32v, 50v; BiałKat 146; SkarŻyw 492.

»gniew ojcow(ski), ojca (niebieskiego)« [szyk 8 : 2] (5 : 5): RejKup o6v; ktory za naſze grzéchy kreẃ ſwoię przenádroſzſzą wyláć dáł i wſzego śię złego na tym śẃiecie nacierpiáł/ aby nás od gniewu oica ſwego niebieſkiégo i śmierći a potępięniá wiecznégo wyrwáł MurzNT A4; KrowObr 49v, 177v; RejPos 12v; Ozdrowiawſzy [...] w świeckie myſli młodośćią vwiedziony/ brnąć bárzo pocżął: aſz go P. Bog gniewem oycowſkim zdomu wygnał. SkarŻyw 332; ReszList 146; ArtKanc N7; SkarKaz 4b, 551b.

»okrutny (jest) gniew; w gniewie okrutny« = crudelitas in ira PolAnt; odium exsecrabile a. Vatinianum Mącz; in ira crudelis Modrz [szyk 6 : 2] (7; 1): BibRadz Prov 27/4; Mącz 363d, 476c; RejAp 102v; RejPos 26v, 193; Tákże też gwałtownik/ á w gniewie okrutny/ y krwie prágnący/ y morderz/ nie będźie mogł dźiatkam ſwoiem ſtánowić praw ćichośći ModrzBaz 11v; SkarŻyw 251.

»gniew pański, Pana (Boga)« = furor a. ira Domini Vulg, PolAnt [szyk 127 : 8] (125 : 10): Iſz gniew panski ſnadnye moze byc odmienion. RejPs 42v marg, 76, 129v marg, 158; RejKup Lv, z2v; KromRozm I G4; MurzHist Bv,V; LubPs L2 marg, R6v; RejWiz 130v, 149v, 161v marg, 163, Ddv; Leop Num 11/10, 32/14, 2.Par 36/16, Ier 50/13; Abowiem gniew Páńſki [Quia in furore commotus est Dominus] był nád Iudą y nád Ieruzálem BibRadz Ier 52/3, 4.Reg 22/13, 2.Par 19/2, Is 5/25, I 386a marg, Ier 25/37, 50/13, 3.Esdr 9/13; BielKron 4 [2 r.], 92, 93; RejAp BB2v, 122v, 132 [2 r.], 132v [2 r.], 135v [2 r.] (12): á tá krewkość cżłowiecżeńſtwá náſzego [...] przywodzi záwżdy ná nas gniew Páná náſzego. RejPos 51, 6 [2 r.], 6v, 12, 30v marg, 33 (44); RejZwierc B3 [3 r.], [283]v, 40v marg, 64v, 119 (25); WujJud 192; WujJudConf 137; RejPosWstaw [1103]; BiałKaz L4v; A dla grzechowći przychodzi ná ludzie gniew Páńſki KarnNap D; KochPs 117, 161, 162; NiemObr 7, 174, 180; WerGośc 207, 236; WerKaz 294; KochPieś 32; GrabowSet Q2v; LatHar [+10]v, 158; Bo táki ſąd Bozki ieſt [...] pełny [...] wyproſzenia ſię od gniewu Páńſkiego. SkarKaz 3a; SkarKazSej 667b, 683a, 707b.

»pełen (a. pełny, a. napełniony) gniewu« = plenus irae Vulg, Mącz; repletus ira Vulg, PolAnt; plenus excandescentia PolAnt; contumeliosus Mącz [szyk 11 : 1] (12): SeklKat T4v; Leop 4.Esdr 15/34, Sap 11/19, 2.Mach 4/40, Luc 4/28; Ty rzecży oni vſłyſzawſzy/ nápełnieni gniewu krzyknęli/ mowiąc: Wielkać ieſt Dyaná Efeſka. BibRadz Act 19/28, Is 30/27 [kust]; Mącz 64b, 304c; WujJud 128v; WujNT Luc 4/28, Act 19/28.

»plaga gniewu« (2): Iż żaden niewierny nie mógł wnidź do koſciołá Páńſkiego/ áż ſie ſkońcżyły plagi gniewu iego RejAp 132; NiemObr 180.

»płomień gniewu« (1): Strzeżćie by wam nie ſzkodźił płomień gniewu iego GrabowSet E3v.

»pomsta gniewu« (2): y zaż ie ty miły panie zanizacż zbawiſz/ ale ie pomſtą gniewu twego skaziſz. WróbŻołt 55/8; RejZwierc 40v.

»gniew popędliwośći, popędliwość gniewu; gniew, w gniewie, ku gniewu (nie)popędliwy« = ira furoris Vulg, PolAnt; ira in indignatione, insaniens in ira Vulg; furor a. indignatio irae PolAnt; pronus ad iracundiam Mącz [szyk 13 : 12] (8 : 8; 4 : 4 : 1): A ácż gnyew twoy miły Pánye yeſt ták popędliwy/ Wſſákoż yednák nye długo trwa gdyś yeſt miłośćiwy LubPs H, B6v, E, L, S, X3v (9); Leop Ps 29/6, Thren 1/12, 2/3; BibRadz Deut 13/17, 2.Par 28/11, 13, Iob 20/23, 40/6 (8); Mącz 325d; BudBib Soph 2/2; Krol/ nie Tyran/ nie popędliwy w gniewie/ ále názbyt ćierpliwy BiałKaz H2v; StryjKron 567; nie rácż z popędliwośći gniewu twego/ wiekuiście chowáć mię ná pomſtę złośći moich LatHar 139.

»sierdzity gniew« (1): Ale by ſie miał ná wſzythki práwym á ſierdzitym gniewem gniewáć/ rowno iákoby też práwym oſzáleniem oſzáleć muſiał. RejZwierc 78.

»sprawiedliwy gniew« = iusta iracundia Mącz [szyk 14 : 5] (19): RejKup r2v; MurzHist P; KrowObr 49v; gdyż to ieſt nieznośna Nemeſis, to ieſt ſpráwiedliwy gniew/ godnemu widźieć zaſługę ſwą niegodnemu być dáną OrzRozm O3v; BielKron 92; Mącz 301c; GórnDworz Y2v; RejPos 103v, 104, 116, 149v, 152v, 244v; RejZwierc 124, 182v; KochPs 161; NiemObr 21, 115; KochPhaen 22.

»srogi gniew; srogość gniewu, gniew srogości; srożył się gniew« = ira fortis PolAnt [szyk 102 : 22] (69; 47 : 7; 1): To ieſt trzecie pienie pokutne/ wktorim proſi pan Ieſus w perſonie grzeſznych aby nie karał ich pan bog w ſrogoſci gniewu ſwego WróbŻołt M7v; á wżdy ſie tez czáſem ſmiłuy nád ſlugami ſwemi/ áby ſie też niezáwżdy ſrożył gniew twoy nád námi. RejPs 135, 58v [2 r.], 76, 79, 101, 111v (13); Srogi gniew niewieſći RejJóz C4v marg, F6; SeklKat Xv; A nie poruſzay ſie gniewem oney ſwey ſrogośći/ ále ſie zmiłuy nádemną s twey boſkiej milośći LubPs B5, E, G2v, I4v, K3, L (19); KrowObr 177v; BibRadz Prov 21/14, Eccli 45/22; BielKron 1v; OrzQuin Ov; RejAp 45v, 64, 122v, 132, 135v (8); RejPos 2, 6 [3 r.], 6v, 16, 20v (49); RejZwierc 55, 76, 77, 77v, 199v (10); BudBib 2.Mach 4/25; KochPs 135, 208; SkarŻyw 270; WerGośc 207, 208, 236; ArtKanc I18, L12, L12v, M18; GrabowSet Cv, D2, E3, E3v, H3.

»strach gniewu« (3): A ſnadz niemáſz nie cáłego w ćiele moiem co by niedrżáło przed ſtráchem gniewu twoiego RejPs 57; LubPs K3 marg; KochPs 55.

»gniew surowy; surowość gniewu« (3 : 1): Prze twóy gniéw ſurowy (boś mną zápáłczywy z góry dał o źiemię) wiek móy nieſzczęśliwy Chynął ſye ku nocy KochPs 151; ZawJeft 28; niepodobna mi przedſię rzecż wytrwáć ſurowość gniewu twego LatHar 644, 158.

»syn gniewu« = filius irae Vulg [szyk 14 : 1] (15): PatKaz I 17v; Leop Eph 2/3; iż my wedle ćiáłá od niego [Adama] ná świát pochodząc/ ieſteſmy z przyrodzenia ſynowie gniewu BibRadz *6v, I 103c marg; RejPos 19, 129v; BiałKat 21, 253v; RejPosRozpr [c4]; CzechRozm 205v; Iuż nie ieſt ſynem gniewu/ ále ſynem łáſki Páńſkiey KarnNap Bv; KołakSzczęśl C4v; WujNT Eph 2/3; SkarKaz 577a [2 r.].

»szalony gniew« (1): wielki ſię y ſzalony gniew pogáńſtwá ná Márká S. wzniećił. SkarŻyw 363.

»gniew ślachetny« (1): Ták mężny Fridruſz/ gniewy śláchetnemi Zápalon/ z Zamku z krzyki rycerſkiemi Wypadł SzarzRyt Cv.

»święty gniew« [szyk 12 : 9] (21): Nie mieſzkayże nic moy miły brácie á nie mieſzkay/ á co wſkok to rychley do niego/ áby cie nie vprzedził s pomſtą iego gniew ſwięty RejPos 244, 12v, 75v, 102v, 116v [2 r.], 152v (14); RejZwierc 188v, 199v, 201v; SkarŻyw 321, 372, 373; CzahTr B2.

»gniewem ujęty« (1): Acz y mierzyſz krzywo/ Gniewem vięty/ Niechcę iáko żywo/ V mnie goſpodą Abyś ſtánął kiedy GosłCast 40.

»gniew uporny« [szyk 2 : 2] (4): Ale kto vſkromiwſzy á ochłodziwſzy w ſobie pirwſze wzruſzenie ſwe/ przedſię ſie ſroży/ przedſię iádowitośći ſwey vſkromić nie może/ toć iuż ieſth vporny á rozmyſlny gniew RejZwierc 77v, 77v marg, Aaa4; Phil D.

»wino gniewu« = vinum irae Vulg, PolAnt (7): KromRozm I G4; Vpádło/ vpádło/ miáſto wielkie Bábilon: [...] iż pili wino gniewu pſoty iego/ wſſyſtcy narodowie Leop Apoc 18/3; RejAp 121v, 122, 160v; BudNT Apoc 19/15; WujNT Apoc 14/10.

»wzburzenie (a. zaburzenie) gniewu« (2): Zołć ieſt wzburzenie gniewu. Słodzona ſmiechu á weſela przijmac, BielŻyw 138; RejAp 117.

»zapalczywość gniewu, gniew zapalczywości; zapalczywy (jest) gniew« = furor irae, ira furoris Vulg, PolAnt; indignatio irae Vulg [szyk 9 : 3] (5 : 2; 5): coſz tho zá gniew zápáłczywośći iego ták przezliż gwałtowny? Leop Deut 29/24; BibRadz I 288d marg; á przywiodę ná nie złe/ zápalcżywość gniewu mego/ mowi Iehowá. BudBib Ier 49/37, Ion 3/9; Dla cżego też przeklętym názwány ieſt zápalcżywy y mśćiwy gniew ich. CzechRozm 243; KochPs 101; StryjKron 697; NiemObr 21; LatHar 644; WujNT Apoc 16/19, 19/15; GosłCast 9.

»znak, znamię gniewu« (19 : 1): Znamię lepak iego gniewu było gdyż głoſu ſwego vniżył á mniey mowił. BielŻyw 47; MurzHist Bv; LeszczRzecz A4v; BielKron 128v marg, 149, 152v, 158; RejPos 245v; KuczbKat 375; roſpomni ſobie thy wſzytki cżáſy iuż od lat niemáłych/ nie znácżnieli Pan iuż znáki ſwoie okázuie nád námi gniewu ſwoiego? RejZwierc 194, 40v marg, 250v, 255, Bbb3, Bbb3v; BudNT a4; SkarŻyw 293; ArtKanc P3v; GrabowSet Nv; CiekPotr )?(2v.

Zestawienie: »gniew boży, pański« = nazwa choroby [szyk 1 : 1] (1 : 1): kamień Iaſkołcży kthori ieſt cżarny [...]. Pańſkie gniewy vſmierza. FalZioł IV 50b; A cożći zá roſkoſzy twe czukrowáne iedlá á twe ipſymowáne picia przynioſą? [...] Naprzod gniew Boży. Potym Artetikę. Sciátykę/ Pedogrę RejPos 138v.
Szeregi: »bojaźń a gniew« (1) : Waśń z boiáźni á z gniewu [ex timore et ira]/ rośćie ModrzBaz 7. [Ponadto w połączeniach szeregowych 13 r.].

»gniew i burza« (1): Otho obłoki od wſchodu ſlońcá/ y od pułnocy/ áż do południá/ y oblicże ich groźne bárzo/ pełne gniewu y burze [plena irae et procellae] Leop 4.Esdr 15/34.

»gniew, fuk« (1): tedy go potroſze nie gniewem/ nie fukiem/ ále iákoby igrániem á nadobnym á łágodnym vpominániem pohámowáć [...] potrzebá RejZwierc 6v.

»(nie) gniew i (ani) furyja« [szyk 3 : 1] (4): A przetho rodzicy gdiby ſie im przydáło nyeyáko káráć ſyná/ niechay áni z gnyewu/ áni s furiey yákyey tego nye cżynyą. GliczKsiąż G3; SkarŻyw [236]; OrzJan 35; SkarKaz 385a. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.].

»gniew i gorącość« (1): Ludźie bez gniewu y gorącośći ſą ſłábi do exekucyey. SkarKaz 313b.

»jad, (a, i) gniew« [szyk 4 : 3] (7): Effundere virus, Yad á gniew ſwoy ná kogo wyrzignąć. Mącz 139d, 48d, 89a, 507c; Phil C; SkarKaz 6a; SkarKazSej 680b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 1 r.].

»(nie) gniew i (a, ani, ale, to jest) karanie« [szyk 8 : 3] (11): Wthen czas karanie boze a gniew Czeſſarza Tvreczkiego na mie przislo LibLeg 10/62; SeklKat Xv; GliczKsiąż P2; RejZwierc 77v, 188v; WujJudConf 137; SkarŻyw 527; CzechEp [403]; SkarKaz 610a, b; SkarKazSej 667b. [Ponadto w połączeniαch szeregowych 2 r.].

»gniew, (a) kaźń« (4): A thak mami za tho yz pan woyewoda [...] dzierzecz bedzie zmowe y zapyſſi sam y swoym wſzitkym dzierzecz ya roſkaze abi prziczina niebila gniewv y kazny bozey nad zyemiamy LibLeg 10/150v; MurzHist Q4; SkarŻyw 546; SarnStat 701.

»gniew i krzywda« (3): A gdyż go Albiciades [!] pytał [...] cżemu socrates Xantipę żonę ſwarliwą w domu chował ktoraż go wednie y w noci ſmuciła, odpouiedział, gdyż ia w domu cięſzkoſci cirpię wyknę z tego abych mogł czudzą krzywdę y gniewy od inſzich ſtale á ſnadnie znaſzać. BielŻyw 47; SeklKat I2v; BibRadz I 526b marg. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.].

»gniew i łajanie« (1): Aſteriſius kleryk iego/ zgniewem y łáiániem od niego iść precż chćiał SkarŻyw 354.

»mierziączka a (i) gniew« (2): ZapWar [1544] nr 2609; A ták nie nádźieway ſye [...] zá piſmá ſwé zápłáty inéy/ iedno miérźiączki á gniewu. OrzQuin E2. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.].

»gniew, (i, albo) nielubość« = rancor et displicentia JanStat (4): Mącz 245a, 438c; á iż częſtokroć ſynowie ku niedoſtátku przychodząc/ záś ſie do oycá wracáli: który pómniąc onę przeſzłą niewdźięczność/ pomagáć im zániedbawał y niechćiał: zkąd między oboią ſtroną gniéw y nielubość wſczynáłá ſie. SarnStat 588 [idem] 631. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»gniew, (a, albo, i) niełaska« [szyk 8 : 1] (9): Mącz 356d; RejPos 26v, 119, 152v, 280; RejZwierc 173v; GrabowSet D4; WysKaz 28; zá to żadnégo gniewu y niełáſki od ránnégo [indignationem vulnerati JanStat 601]/ y przyiaćiół iego odnośić nie ma. SarnStat 647. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»(nie) gniew, (i, a, abo, nie) nienawiść« [szyk 14 : 11) (25): TarDuch D3v [2 r.]; odpadła wſzyſtka zaras ku Bogu chęć/ a nienáwiśc i gniew potępiony przyſtąpił MurzHist D3v; GroicPorz c2, ii2; BibRadz Sap 10/3; Odium creare, vel conciliare, concitare, W gniew á w nienawiść wpráwić. Mącz 259d, 260a; GórnDworz R3v, Hh8; RejPos 334; KuczbKat 435; WujJud 35; CzechRozm 135v; SkarJedn 232; KochPs 186; CzechEp 8, 27, 47; Phil H4; LatHar 116, 135, 585; SkarKaz 311b, 313a. [Ponadto w połączeniach szeregowych 22 r.].

»nieprzyjaźń, (i, ani) gniew« = indignatio vel inimicitia JanStat [szyk 2 : 1] (3): Dissensio et dissidium, Nieprziyaźń/ gniew. Mącz 379c; OrzJan 133; SarnStat 159. [Ponadto w połączeniach szeregowych 9 r.].

»oborzenie i gniew« (1): A owym co z ſporu á nie ſą powolni prawdzie/ lecż powolni nieſprawiedliwośći/ oborzenie y gniew [indignatio et ira]. BudNT Rom 2/8.

»gniew a obruszenie« (1): A ták bez gniewu á bez ſzkodliwego obruſzenia śiłá ſobie rozumny cżłowiek / y krzywdy/ y káżdey rzecży inſzey/ nágrodzić może RejZwierc 77.[Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»gniew a okrutność« (1): ten tho był gniew á okrutność dawną w ſercu ſwoim przećiw Formozowi Papieżowi záchował BielKron 172v.

»gniew i plaga« [szyk 2 : 1] (3): Vcyekli ſie Rzimiánie do ſwych bogow z ofiárami/ áby im then gniew y plagę odpuśćili. BielKron 120; SkarJedn 3; CzechEp 47.

»(nie) gniew, (ale, to jest, a, i, abo) pomsta« [szyk 14 : 3] (17): WróbŻołt M8; MurzHist Q2; KrowObr 43v; Leop QQqq5; BielKron 93; A zaż tego gniewu/ y téy pomſty/ która ná Polſkę idźie/ iáwnie nie widźimy? OrzQuin Z4; RejAp 30v, 59, 122v; RejPos 74 [2 r.], 133v, 244v; KuczbKat 375; RejZwierc 47v, 76v; PowodPr 27 [Ponadto w połączeniach szeregowych 7 r.].

»(nie) gniew, (ani, a, i) popędliwość« = indignatio et ira PolAnt, Vulg; furor (et) ira PolAnt [szyk 19 : 7] (26): LubPs T, T6v; BibRadz Deut 9/19, Ps 6/2, 90/7, 102/11, Prov 27/4 (11); Mącz 420a; GórnDworz Z2; CzechRozm 246; A ieſli to ieſt rzecż słuſzna y przyſtoyna/ áby ludźie żadnych vrzędow ná ſobie niemáiący/ w ten cżás gdy o cżem rádzą ábo co inſzego ſpráwuią/ byli prozni gniewu/ y inſzych popędliwośći [ab ira aliisque motibus]/ iáko dáleko więcey zwierzchni Pánowie? ModrzBaz 18; KochPs 55; LatHar 161; WujNT 492, Rom 2/8; WysKaz 28 [2 r.]; PowodPr 63; SkarKaz 7b; SkarKazSej 697b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 8 r.].

»gniew, (albo, i) poruszenie (a. wzruszenie)« [szyk 2 : 1] (3): Mącz 12d; Drugim gniew wniemocy rośćie: á on nigdyſz nie był łáſkáwſzy iáko w ten cżás. żadnego znáku wzruſzenia y gniewu niepokazał SkarŻyw 293; Calep 527a.

»postrach i gniew« (1): O Klemencyanie/ byś poznał iákim ieſt Pánem Iezus Chryſtus/ nieboiałbyś ſię żadnych poſtráchow y gniewow ludzi śmiertelnych SkarŻyw 429. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»potępienie i gniew« [szyk 3 : 1] (4): ktory chce ſąd ſwoy ſpráwiedliwy okázáć nád tym naczynim ktore on zgotował ku gniewu y ku potępieniu. BibRadz I 201b marg; RejPos 131v; WujJudConf 63v; SkarŻyw 262. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.].

»gniew a (i) przeklęcie (a. przeklęctwo)« = anathema et ira Modrz [szyk 15 : 6] (21): GrzegRóżn K3; OrzQuin O; iż ktorzy vwierzyli weń/ á ktorzy przyſtáli k niemu/ iuż byli prażni onego gniewu á onego przeklęcia/ s ktorym ſie rodzili RejPos 152v, 16v, 22v, 27, 34, 100v (14); RejZwierc 190, 256v; WujJudConf 79; ModrzBaz 144; SiebRozmyśl F2v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.].

»gniew a (i) rozgniewanie (a. zagniewanie)« = ira et ira PolAnt (4): BibRadz Ier 32/37; ABowiem gniew á rozgniewánie ſą od ſiebie ty dwie rzecży iákoby nieiáko rozne/ iákoby pijány á opilec. RejZwierc 75v, B, 75v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»gniew albo roztyrk« (2): Unde ortum est initium irae, Z kądże gniew álbo roſtirk vrósł miedzy niemi. Mącz 268d; WujJud 128v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 6 r.].

»gniew i sierdziwość« (1): áżći záś zápámiętawſzy ſię/ dla gniewu y śierdźiwośći przećiwko mnie: rzecż tey przećiwną twierdźi CzechEp 209.

»gniew a (ani, albo, i) srogość« = austeritas seu rancor JanStat [szyk 6 : 2] (8): RejAp 139; Pátrzayże w iákiey oſobie Duch s. ſie okázáć racżył ná ſwiát nád głową iego: iuż nie w gromie [...]/ ále w oſobie Gołębicżki pokorney/ á onego ptaſzká kthory nigdy gniewu áni żadney ſrogośći po ſobie vkázáć nie vmie. RejPos 274v, 33, 334v; BudBib Bar 2/18; PaprUp G; SarnStat 657; SkarKaz 348a. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»gniew i (albo) swar« = ira et disceptatio Vulg (3): Chcę thedy áby ſie mężowie modlili ná káżdym mieſcu/ podnoſſąc cżyſte ręce przez gniewu y przez ſwaru. Leop 1.Tim 2/8; ZawJeft 22; WujNT 1.Tim 2/8. [Ponadto w połączeniach szeregowych 11 r.].

»gniew a szaleństwo« [szyk 1 : 1] (2): Mącz 29d; Ale záś ſię ſzaleńſtwo á gniew Eudoxyej ztákiey przycżyny wznowił. SkarŻyw 89. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»gniew a walka« (1): abowiem tą gruboſć ſierſci pochodzi z kolery która ku gniewu á ku walce prziwodzi, dla ſwey gorączoſci zapalaiączey GlabGad A8. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»gniew, (a, albo) waśń« = ira, odium, odium et furor Modrz [szyk 3 : 2] (5): FalZioł V 65v; LeszczRzecz A2v; Gniew/ waśń/ á chęć ſzkodzenia/ w trąćiły was w to ſzaleńſtwo y ſerdecżną ślepotę ModrzBaz 65, 77; PaprUp H3. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.].

»gniew i wrzod« (1): Przetoż łákomy cżłowiek przez wſzytek cżás żywotá ſwego w ciemnośći iada/ z wielkim gniewem y wrzodem. BielKron 80v.

»zaburzka, gniew« (1): żem wielkie zaburzki/ wnętrzne gniewy/ zá vtrátami ſwemi zwykłem vſkromiáć y ſtánowić BielKron [3323].

»gniew, (a, i) zapalczywość« = ira (et) furor Vulg, PolAnt; ira, livor a. rabies Modrz [szyk 14 : 3] (17): Leop Deut 29/23, Ps 2/5, Bar 2/20; BudBib Ps 36/8, Is 63/3, 6, Ier 32/31, 36/7, Ez 25/14, Apoc 19/15; ModrzBaz 18,n 80v; Twóy mię gniéw/ zapálczywość twoiá mię śćiſnęłá KochPs 132, 8, 52, 127; SkarKaz 7b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 8 r.].

»gniew i zawiść« (1): A wrzeć będzie iako w kotle/ Ktori iakis chytri dyabeł [...] poddymać będzie/ w ludziech pobudzaiąc rozmaite roſterki ku gniewu y ku zawiſci LudWieś A4.

»gniew, (a, i) zazdrość« (3): Bo z gniewu á z zazdrośći iuż y ſławá iego/ Będzye ná lekkiey wadze v vmyſłu twego. RejWiz 187v; KochPs 172; ArtKanc O15. [Ponadto w połączeniach szeregowych 22 r.].

»złość, (i) gniew« [szyk 2 : 1] (3):A takoż Pilát chtzątz vkoijtz zloſtz ij gniéw żydowſki/ Barrabáſſa ijm puſcil OpecŻyw 124v, 128; LubPs Kv. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.].

»gniew, (a) zwada« (2) : Co tobie po gniewie/ po zwádzie/ á ty ledwe chodziſz. RejZwierc 122v, 80. [Ponadto w połączeniach szeregowych 7 r.].

Wyrażenia przyimkowe: »bez (a. przez) gniewu« = sine ira Vulg; sine stomacho Mącz (11): GroicPorz bv; Leop 1.Tim 2/8; Mącz 420a; Może ſie bez gniewu pomśćić. RejZwierc 76v marg, 77, 78v, Aaa4v; CzechEp 57, 94; WujNT 1.Tim 2/8; Wźiąwſzy przymierze/ bez gniewu y trwogi/ Záżyżłá [!] ſobie przyiaćielſkiey drogi KlonFlis G4.

»od gniewu« = wskutek własnego lub cudzego gniewu; a facie irae Vulg; prae ira Mącz (18): TarDuch A5v; bo ſie to Platonowi nie ſłuſznie zdało aby go miał karać, gdy ſamego ſiebie od gniewu ſkrocić niemogł. BielŻyw 82; GlabGad E3; RejPs 24v; LubPs X3v; Leop Ps 37/4, 2.Mach 4/38; Thedy ſię wzruſzylá y zádrzáłá ziemiá/ á zátrząſnęły ſię fundámenthy gor/ y wzruſzyły ſie od gniewu iego [quoniam est iratus]. BibRadz Ps 18/8; BielKron 85v; Mącz 110a, 141b, 167c, 316c, 356c, 420b; A z tądći oni Pánowie w Trágiediách od gniewu ślepi [irae caeci]/ á od zápálcżywośći ſzaleni ModrzBaz 18; SkarŻyw 188. Cf »nie czuć się od gniewu«.

»z gniewu« = powodując, się gniewem, będąc rozgniewanym lub wskutek cudzego gniewu; in furore PolAnt (87): MOtym [!] k niemu przyſtąpili/ za ſſyię go bili/ rwali ij z gniewu wielkiégo brodę iego tak barzo targali/ aże ſie iego zęby poruſſyly OpecŻyw 107v; BielŻyw 81; WróbŻołt C5, S7v, kk7v; RejKupSekl a4; MurzHist D4v; GliczKsiąż G3; Nád tho áby ſądźili z vprzeymey oycowſkiey miłoſći/ nie z gniewu/ nie z nienawiſći/ nie zá dáry GroicPorz d2, c2, ii2; RejWiz 149v, 187v; BielKron 3, 14v, 29, 52, 71 (17); Mącz 12d, 438c; OrzQuin Sv [2 r.]; Odmienia ſye też ſkok z pracey/ z z [!] gniewu/ z boiáźni/ y z weſela SienLek 24v; RejAp 45; GórnDworz R3v, R6, Sv, Bb3, Hh8; RejZwierc A6v, 72v, 75v [2 r.], 76, 77 (15); WujJud 128v; BudBib Ps 17/8[9]; NEro ácż był Ceſárzem á niemiłoſiernym / Prętko z gniewu rad zábił choć mu kto był wiernym PaprPan T2v; SkarJedn 232; SkarŻyw 98, 135, 294, 310, 324 (9); KochWr 15; CzechEp 6, 7, 8, 27, 30; PaprUp Cv, H3; ZawJeft 22; Phil L; GórnTroas 23; y nie z gniewu áni z popędliwośći názwał Biſkupá śćiáną pobieloną/ ále prorokuiąc tákże WujNT 492; PowodPr 27; SkarKaz 313a [2 r.], b, 385a. Cf »z gniewu oburzyć się«.

»z gniewem« = cum ira PolAnt, Vulg; in iracundia Vulg; animo infesto, contentione, contumeliose, cum indignitate, iracunde, odiose, cum stomacho Mącz; non sine indignatione Modrz; infense Calep (67): Gdy Krol Ezopá ogladał/ Srogo z gniewem go zopytał BierEz F2; OpecŻyw 72v; BielŻyw 119, 159; MiechGlab 7; BierRozm 7; HistAl Fv, F6; BibRadz Eccli 45/21[22], Esth 16/23 [24]; Były przy Hisboſet dwoie kſiążąt z narodu Beniámin/ Bánáá y Rechab/ ktorzy z gniewem odſtąpili od Hisboſetá BielKron 69v, 80v, 112, 120v, 122v, 164 (9); Oratione ardenti alloquutus est illum, Surowie á s gniewem s nim mówił. Mącz 15b, 48d, 64b, 129b, 169d, 174c (13); RejAp 102v; GórnDworz Z5v; RejPos 198; RejZwierc 80v marg, 160v; KochMon 33; BudBib 4.Reg 5/12; ModrzBaz 75v; KochPs 38; SkarŻyw 68, 69, 126, 183, 201 (15); iż X. K. z wielkim gniewem/ z zapálcżywośćią/ z vſzcżypkámi/ háńbiąc y lżąc/ z tymi ſię obchodzi/ przećiw ktorym ná imię piſze CzechEpPOrz *3; WerGośc 236; BielSjem 9; ArtKanc T14v; PaprUp G3; ZawJeft 12; Calep 532a; WujNT Mar 3/5, s. 591; SkarKaz 41a. Cf »z gniewem oburzyć się«

»za gniewem« = wskutek własnego lub cudzego gniewu (8): Támże też potym gdj Pan Bog zá ſpráwiedliwym gniewem twoim wypędzić racżył onego nędznego cżłowieká z Ráiu [...] też nie w iedney perſonie ty ſłowá mowić racżył RejPos 149v, 152v; WujJud 2v; SkarŻyw 31, 211, 531; GrabowSet Ev; KochFrag 44.

»w gniewie« = będąc (a. być) rozgniewanym, wskutek własnego gniewu; in furore Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz; in livore BartBydg; in ira Vulg (131): BierRaj 23; March1 A4v; Pocżęli miedzy ſobą wáśń/ A potym przyſzli w nieprzyiaźń. A gdy tak w gniewie mieſzkáli/ Przekory ſobie dziáłáli BierEz P4v; BartBydg 83; TarDuch A4v; FalZioł V 65v; March3 V6; Powſtań miły panie w gniewie twoim (naprzeciwko nieprzijacielom moim) WróbŻołt 7/7, 34/20, 37/2, M7v, 76/10, 82/16, 94/11; RejPs 81; RejKup b4v, Zv; LubPs B2, B6, Cv, F, G2v (20); KrowObr 125v marg, Rr4v; Leop Deut 29/23, 28, 4.Esdr 15/39, Ps 2/5, 76/10 (9); BibRadz Lev 26/28, Ps 6/2, Ier 21/5, 32/37, 33/5 (11); á to wam będzye ná známię iż wam Pan Bog dał krolá w gniewie BielKron 64; Mącz 29d; RejAp 1, 59, 135; RejPos 50v, 53 marg, 60v, 76, 101 (8); Bowiem Pan Bog gdzieżkolwiek ten ſproſny grzech bacży/ Záwżdy gi w gniewie twoim ſrodze káráć racży. HistLan F4; KuczbKat 375; RejZwierc 34v; WujJud 17; BudBib Deut 29/28, Ps 26/9, 76/9[10], Is 63/3, 6 (10); ModrzBaz 49v; KochPs 10, 78, 86, 113, 170, 208; SkarŻyw 121, 211, 535; PaprUp Gv; ZawJeft 18; GrabowSet Cv, C2v, E3, F2, G, K3v; LatHar 161, 603; WujNT Hebr 3/11, 4/3; WysKaz 28 [3 r.]; Przetoż ſię bárzo przelękaymy w gniewie z brátem mieſzkáć SkarKaz 316a, 4b, 7b, 275b, 385a, 611a. Cf »w gniewie oburzyć się«, »w gniewie pałać«, »rozpalić się w gniewie«, »w gniewie wzruszyć (się)«, »w gniewie (nie)popędliwy«, »w gniewie okrutny«.

»w gniewie« = podlegając (a. podlegać) czyjemuś gniewowi; cum ira Vulg, PolAnt; in ira, in impetu iracundiae Vulg; in furore PolAnt (44): WróbŻołt 58/14; ſnadz owſſem lepiey iż ták będą tułáć ſie wgniewie twem RejPs 87; LubPs I4v, L2 marg, N6v, T6v [2 r.], gg5; RejWiz 181; Leop Sap 11/10, Is 9/19; BibRadz Ps 90/7, Sap 11/10, Eccli 45/22[23]; BielKron 4; OrzQuin M4v, Sv; RejPos 16v, 22v, 26v [2 r.], 27, 30v marg (14); BiałKat 226; á iáſnie ſie vkázuią obietnice iego/ ktorekolwiek obiecał okazáć nád káżdym narodem/ ktory vpádnie w gniewie ſpráwiedliwym iego. RejZwierc 182v; BudBib Ier 32/31; A potym w gniewie y popędliwośći Páńſkiey ieſt z kroleſtwá zrzucony/ y w ręce nieprzyaćielſkie poddány. CzechRozm 246; KochPs 29; SkarŻyw 58, 493; ArtKanc L20v, R18v; WysKaz 22; y przeydźieſz w ſwym błogoſłáwieńſtwie/ Wſzytkié mátki y pánny/ co w wiecznym przeklęctwie Y gniewie były/ y ſą. SiebRozmyśl F2v; SkarKaz 347b, 610b.

W przen (3): Ciebie ná pomoc wzywam/ ćiebie o miłosći/ Któréy z wieku vżywa świát dobrotliwośći. Która ſpórnych żywiołów gniéw ſpinaſz łáńcuchem KochFr 96.
Zwrot: »w gniew się poruszać« (1): GDy z Pſem/ álbo Lwem / znáki niebieſkimi Słońce ſię zetrze: w gniew ſię poruſzáią GrabowSet C2v.
Wyrażenie: »pełen gniewu« (1): y podnieſione będą obłoki wielkie y mocne pełno gniewu [plenae irae] Leop 4.Esdr 15/40.
2. n-loc (7): Dał potym Krol Cżyrwonce pieniądze/ á w oſtáthku mu zápiſał Gniew y Nowe BielKron 391v; SarnStat 1088; KlonFlis G3v [3 r.], G4, G4v.

Synonimy: 1. burda, chrap, fasoł, furyja, jad, kłotnia, kolera, mierziączka, nienawiść, nieprzyjaźń, oborzenie, obruszenie, osierdzie, popędliwość, poswarek, rozterk, sierdziwość, swar, szaleństwo, wark, waśń, wrzod, zapalczywość, zawiść, złość, zwada.

Cf GNIEWANIE, GNIEWANIE SIĘ, GNIEWIWOŚĆ, GNIEWLIWOŚĆ, GNIEWNOĆ

MM