[zaloguj się]

GOSPODARZ (626) sb m

-rz, -rz- (544), -rzs (11), -rż, -rż- (8), -rs (3), -rſz (1).

Oba o jasne; -å- (474), -a- (15); -å- : -a- BierEz (8 : 1), ForCnR (9 : 3), BibRadz (9 : 1), BielKron (15 : 1), Mącz (18 : 1), SkarJedn (6 : 1), SkarŻyw (21 : 3), GórnRozm (5 : 1), GostGosp (39 : 1), GrabPospR (7 : 2).

Fleksja
sg pl
N gospodårz gospodårze
G gospodårza gospodårzow
D gospodårzowi, gospodårzewi gospodårzóm
A gospodårza gospodårze
I gospodårzem gospodårzmi
L gospodårzu gospodårz(a)ch, gospodårz(o)ch
V gospodårzu gospodårze
inne sg G a. A - gospodårza

sg N gospodårz (327).G gospodårza (63).D gospodårzowi (52), gospodårzewi LibMal (17).A gospodårza (45).G a. A gospodårza (3).I gospodårzem (27); -em (3), -(e)m (24).L gospodårzu (3).V gospodårzu (11).pl N gospodårze (30).G gospodårzow (15); -ów (1), -(o)w (14).D gospodårzóm (12); -óm (2), -om (1), -(o)m (9); -óm Strum; -óm: -om SarnStat (1 : 1).A gospodårze (9).I gospodårzmi (9).L gospodårz(a)ch (1) SeklKat, gospodårz(o)ch (1) LubPs.V gospodårze (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXIX w.

1. Pan domu, głowa rodziny, którego władzy podlegają jej członkowie, czeladź, inwentαrz; pracodawca, mistrz; dominus (in suis aedibus), paterfamilias Mącz, Cn; herus maior, pater domus a. familiae Cn (431): Sługá ſie tobą omylił/ Iże tego nie pilen był: A przydzieli ſam goſpodarz/ Tu ſie przed nim nie záchowaſz. BierEz R2v, N4v, O, O2v, R2v, R3 [2 r.]; OpecŻyw 87; MiechGlab [89]; Iáko ſie grzeſſny człowiek ma rádowáć zwybáwienia iáko goſpodarz kożdy zobfitoſći vrodzáiu ſwego. RejPs Ff6v; y na thąſch namową vkradl ſwemv Goſpodarzewi trzy wyertelye owſſa wſtodolye. LibMal 1544/93v; Item wchudziczach Goſpodarzevi ſwemv v kthorego robyel wawrzynczevi Margorzathą zoną vwyodl LibMal 1545/104; A yako skoro ye wzyela do domu goſpodarza ſwego v kthorego przendla Staniſlawa Maruny sukyennika ye donyoſla y tham ye chowala wczelye. LibMal 1552/167v; Item powyadal yſz goſpodarz kazal do ſzyebye noſzicz kradzione rzeczy y yemv yſch nyewyelye noſzil kazall bill zdomu precz LibMal 1553/174, 1543/76v [3 r.], 1545/ 99v [2 r.], 100, 1546/ 11, 114 [2 r.] (23); LudWieś A3 [2 r.]; SeklKat Z2; ZapWar 1550 nr 2674; KromRozm I N4; A gdyby wſtał goſpodárz (marg) pán domu ábo ociec czeladny ( ‒) i drzwi zamknął/ i poczęlibyście na dworze ſtać i wedrzwi kołatać MurzNT Luc 13/25; A goſpodarz káżdy yeſt głową domu/ to yeſt/ czeládźi ſwoyey. KromRozm III M4v, M6; DiarDop 108; A gdy záſię nie doſtánie/ Będzye żonki nárzekánie/ Aniś ty miſtrz ni bákálarz/ Ani kápłan ni goſpodarz BielKom A2v, E7v; A yeſli go chce myeć goſpodarzem á ſynem cżeládnym/ domá przy ſobye nyechay go trzyma á báwi GliczKsiąż L, I8, P4v; NAdobny á káżdemu pámięci godny ieſth thenDawidow Pſalm/ á zwłaſzcżá goſpodarzowi/ kthory chce porządny być w cżeladce twoiey. LubPs X2v, X2v; Leop Matth 13/27, Luc 14/21; RejFig Dd7; RejZwierz 110; Woł zna goſpodarzá ſwego/ á ośieł iáśli páná ſwego/ ále Izráel nie poznał/ lud moy nie zrozumiał. BibRadz Is 1/3; Ieśliżeć ſámego goſpodarzá Beelzebulem názwáli/ iákoż daleko więcey domowniki iego? BibRadz Matth 10/25 [przekład tego samego tekstu CzechEp 22, WujNT]; Przeto wſzelki náuczyćiel vczony w Kroleſtwie niebieſkim/ podobny ieſt człowiekowi goſpodarzowi/ ktory wyimuie z ſkárbu ſwego rzeczy nowe y ſtáre. BibRadz Matth 13/52 [przekład tego samego tekstu WujNT, SkarKaz 80b], Matth 21/33, Luc 13/25; Ten też cżyńſz napirwey dawáć vſtáwił z goſpodarzow/ y náleźli przez cżyńſz być ná ten cżás ludzi w Rzymie 84000. BielKron 103, 30, 53, 342v, 365; Primus cubitu surgat, Postremus cubitum eat, Goſpodarz pierwey niechay wſtawa/ á napozniey ſie niechay kłádzie. Mącz 70a, 236a, 283c, 423a; Prot C4; RejAp 186v; HistRzym 19, 19v, 21v, 24 [4 r.], 92 [2 r.], 92v [3 r.]; Pátrzay ieſliże ſie nie cieſzy káżdy goſpodarz z domu ſwego RejPos 175v, 52, 59, 64v, 111v [2 r.], 245v [2 r.]; Bo to ſproſny goſpodarz czo ſobie dom rozwáliwſzy inego ſobie z nowu nie buduie. RejZwierc 155v, 27 [4 r.], 27v [6 r.], 106v [2 r.], 134, 171 (17); BielSpr 59; Doświadcżyli tego y goſpodarze/ ktorzy wielką zdrádę y niewiárę wcżeládźi właſney potym poználi WujJud 89v; Kśiążki wſzyſtkim goſpodarzom potrzebné. Strum kt, A3v, D4v, G2, P; BudNT Matth 20/11, Petr 2/18; á ktokolwiek w domu przednieyſzy ieſt / á nád tákową cżeládzią władność ábo pánowánie ma/ tego zową goſpodarzem. ModrzBaz 2v, 2v, 53v, 83, 83v, 126v; SkarJedn 249; Oczko 29v; SkarŻyw 119, 413, 532, 597 [2 r.]; CzechEp 22, 72; KochFr 120; BielSjem 6; KochPieś 28; KochSob 70; ArtKanc 120; Pytam ich/ á zaſz ták goſpodarz ſądźi/ gdy ſię co w domu iego miedzy czeládźią sſtánie? GórnRozm F3v; A goſpodarze rządni/ máią w brogách vkłádáć iáko y śiać záwżdy w pogodę. GostGosp 48; Goſpodarze ſobie rządni/ v mądrych Kmiotkow ſie náucżyć máią/ iáko rolą ſpráwowáć GostGosp 64; Lećie ogorkow náſolić/ cżego ſie vcżyć v goſpodarzow/ áby ie ták ſolić coby trwáć mogły GostGosp 104; máią to z náuki ieden od drugiego/ á z okázyey/ że mleć rzadko goſpodarz ſam prziydźie/ ále/ albo párobká/ álbo dźiewkę pośle GostGosp 140, 6 [2 r.], 20, 36, 64, 80 (15); KochFrag 44; LatHar 4; KołakCath C3; WujNT Matth 10/25, s. 44, Matth 13/52, s. 68, Matth 20/1 (13); SarnStat 506 [2 r.], 514, 522, 525, 594 (3); Naprzod niech ná tę wypráwę nie obieráią żadnego goſpodarzá/ gdyż bez goſpodárzá domá trudno/ ále ſyná ktorego podroſłego alboż naymitá GrabPospR M3, L4v, M3 [4 r.], M3v [2 r.]; KmitaSpit A2v; SkarKaz 39a, 40b, 44b [2 r.], 80b, 81a, 549b; CzahTr E3; W domu ieden goſpodarz y żoná poddána. SkarKazSej 690a marg, 671b; Więc prácowity cżłowiek/ goſpodarz ochotny/ Bierze od mátki źiemie lotunek ſtokrotny. KlonWor 76, 5, 6, 20, 24 [2 r.], 37 (10).

gospodårz kogo, czego (18): Kowal [...] Miał pſá bárzo leniwego: Ktory ná piecu záwżdy ſpał/ Kiedy iego goſpodarz kował. BierEz K2; LibMal 1552/167, 1553/174, 1554/ 186v; A ácż nam iáwnie ſam Pan potym tę przypowieść w Ewányeliey nápiſáną ſzyroko wyłożyć racżył/ bo powiedział co ieſt rola/ y kto był goſpodarzem they roley RejPos 53, 59v; CzahTr D3v. Cf »gospodarz domu«.

W połączeniach szeregowych (7): Tak iakom pyrwey powiedział pod perſona rodziczow/ rozumieią ſię też przełozeny/ duchowny/ yſwietczy/ naucziciele/ kaznodzieie/ opiekuny/ goſpodarzę [!]/ goſpodinie/ y yny przełozeny. SeklKat Hv, H2; KromRozm III F8; BibRadz I 133c marg; RejAp 186v; A ſługę/ Vrzędniká/ Włodárzá/ Goſpodarzá złego potym poznáć y niedbálcá/ kiedy około tego chodźi/ ná to pátrzy/ á nie poprzątnie GostGosp 12, 36.

W charakterystycznych połączeniach: gospodarz baczny, biegły, bogaty, cnotliwy, frasowny (sfrasowany) (2), głupi (3), mądry (3), niedoszły, nieobaczny, nieostrożny, nikczemny, ochotny, opatrzny, pilny (3), pobożny, pracowity, prosty, (sobie) rządny (3), skrzętny (3), sprosny, stary, ubogi, wierny.

Przysłowie: pamiętaiąc nato ze niedom goſpodarza ale cznotliwy goſpodarz dom ochędaſza SeklKat A2.
Wyrażenia: »dobry gospodarz« (1): Nie mnieyſze ſtáránie ma mieć dobry y pobożny goſpodarz o czeladce ſwoiey SkarKaz 421b.

»gospodarz domu, domowy« = dominus (domus) Vulg, Mącz, PolAnt; paterfamilias (domus) PolAnt, Vulg [szyk 14 : 6] (11 : 9): OpecŻyw 86v; GroicPorz mm3v; RejWiz 12 marg, Cc5; Leop Mar 14/14; BibRadz Luc 22/11; á moẃcie ludu wſzemu Izráelſkiemu/ aby dzyeſiątego dniá tego mieſiącá/ wzyął káżdy goſpodarz domu ſwego báráná álbo kozłá BielKron 30; Mącz 94a; RejAp 186v; RejPos 41v, 227v; Y wyſzedł do nich mąż (on) goſpodarz domowy/ y rzekł do nich Nie bráćia moi/ nie cżyńćie zle proſzę/ gdyſz ten mąż wſzedł do domu mego BudBib Iudic 19/23, Iudic 19/22; BudNT Matth 13/27, Mar 14/14, Luc 22/11; GórnRozm K; LatHar 716; WujNT 69, Luc 22/11.

»zły gospodarz« [szyk 5 : 1] (6): RejPs 193v; Tak ċzjnią zli goſpodarze Co ſię budnyą nawſparze RejKup t2v; RejZwierc 134, 172; GostGosp 12; CiekPotr )?(3.

Szeregi: »gospodarz albo czeladź« (1): y ſkázuiemy/ iż gdy by który ſzláchćic [...] śmiałby gwałtem y mocą dom czyy náiecháć albo naiść/ y gwáłtem goſpodarzá albo iego czeladź bić ábo ránić/ [...] tákowy ma vtráćić dobrá któré trzyma SarnStat 1169.

»gospodarz abo domownik« (1): Skoro ſię gdźio dom záżże/ Goſpodarz ábo ktory domownik [pater familias aut domesticorum aliquis]/ niech wnet z domu wybieży: á ogień obwoływa, ModrzBaz 83v.

»gospodarz i gospodyni; gospodarz (i) z gospodynią« (2; 2): Item powyada yſch z Gyerka okrom wyadomoſczi Goſpodarza y goſpodinyey pywa ſtharego achtelow nyepelnych, kthore Gyerka ſchinkowala pywem mlodym dolyewali LibMal 1546/ 116v; Item zeznala yſch theraſz poſzczye wdzyen ſzwyenthi gdi Goſzpodarzs zgoſpodinya bill wkoſzczyelye, Mathiſz yey y Gyercze ſkrzynye othworzil wkomorze LibMal 1546/ 116v, 1546/117; SeklKat Z2. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»(tak) gospodarz i (jako) ociec« [szyk 4 : 1] (5): wſzakże ieſli iednego oycá y nawyżſzego goſpodarzá mieć nie będą: prętko ſię v ſtołu powádzą SkarJedn 59; Pierwſze ono/ iż zá ſię tylo/ á zá Piotrá Pan Chryſtus pobor/ ktory tylo goſpodarze y oycowie cżeládni płáćili/ dáć kazał. SkarJedn 64; GórnRozm F3v [3 r].

»gospodarz i pan« [szyk 2 : 1] (3): Iſch suknya Zielyona lyunſka v Schimuna ſchaczieczia goſpodarza y pana ſwego vkradla LibMal 1550/ 153v; Pan wielki/ mnieyſzy/ y máły/ y káżdy goſpodarz ma wiedźieć/ ná tydźień/ ná mieśiąc/ ná rok/ rozchodu ſwego ordynáryą GostGosp 2, 6. [Ponadto w połączenia szeregowym 1 r.].

»przełożony i gospodarz« (2): Iáko ſie każdy przełożony y goſpodarz w domu ſwoim porządnie záchowywáć ma LubPs X2v marg.; WujNT 69 [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»gospodarz i sługa« (1): Więc też zá nią Goſpodarz wlecże ſię y ſługá KlonWor 48.

»gospodarz a sprawca« (1): O ſwiętyſz tho goſpodarz/ á dziwny to ſprawcá/ kim ſie pocżnie opiekáć tho ſwięte Boſtwo Páná tego. RejPos 115. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»urzędnik i gospodarz« [szyk 2 : 1] (3): Goſpodarzá y Vrzędniká káżdego rząd wſzego goſpodárſtwá niepośledni/ ktory ná nawiętſzą intratę imienie wynieśie bez zubozenia Kmiotkow GostGosp 8, 16, 158.

W przen (14): Nadobna modlithwá/ áby Pan Bog racżył zeſłáć ſwiátłość Ducha s. w ſercá náſze/ iżbichmy byli porządnymi goſpodarzmi duſzam náſzym. LubPs Tbb5v marg; RejPos 293v; RejPosWiecz3 99v; SkarJedn 7, 56; Bo Duch święty w doktorách Kośćielnych mowiący/ bogáty ieſt goſpodarz/ ktory z ſkárbu ſwego/ nowe y ſtáre rzecży/ ku poćieſze wiernych Bożych/ podáie. SkarŻyw 538; SkarKaz 458b, 608b.

gospodarz czego (3): OCeanus morze/ wſzytkich wod ná świećie Oćiec y goſpodarz BielKron 461. Cf »gospodarz domu«.

Wyrażenie: »gospodarz domu« (2): RejPos 293v; Iákoż mniemam káżdy z was że mi dozna tego/ Ze tu cnotá goſpodarz dawny tego domu PaprPan H3.
Szeregi: »ociec i gospodarz« (1): BielKron 461 cf gospodarz czego.

»pan i (a, to jest) gospodarz« [szyk 2 : 1] (3): RejPos 224; A iż człowiek świátu temu widomemu ieſt pánem y goſpodarzem/ gdy ſię z pánem źle dźiać będźie/ wſzytko mu ſtworzenie y czeladká iego boleśći y ſmutku pomágáć ma SkarKaz 5a, 84a.

a. Pan domu względem podejmowanego gościa, udzielający gościny, schronienia w swoim domu (144): BierEz S3; OpecŻyw 46v; BielŻyw 74; Wſzelki prawi goſpodarz [Omnis homo] pirwey goſciem dobre picie podawa [Vulg Ioann 2/10] GlabGad G; RejRozpr G2v; RejKup ee6v; KromRozm III C8; Pozdrawia was Gáius goſpodarz moy Leop Rom 16/23; A czemuż Ian Dźiáduſki Biſkup Przemyſki/ oto thu tego Goſpodarza náſzego/ nietylko był záklął prze poięćie Zony/ ále y z źiemie był go wygnał OrzRozm H4v, K3v did, K4 did, K4v did [6 r.], L did [2 r.], Lv did (70); BielKron 459v; GórnDworz P8v [2 r.], Bbv; HistRzym 12, 18, 28v, 29 [2 r.], 34v [2 r.] (10); Ale rádſzey ſiądź ná niżſzym mieyſcu/ á goſpodarz obacżywſzy onę bácżność thwoię/ káżeć ſie pomknąć ná wyſzſze mieyſce. RejPos 227, 157v, 159, 309, 310; RejZwierc 175, Aaa3; BudNT Rom 16/23; PaprPan R4; SkarŻyw 99; Do Goſpodarzá. RAd ſię widzę v ćiebie Goſpodarzu miły/ Ale wypić ták wiele nie méy ſłábéy śiły. KochFr 50, 22, 23, 120; WerGośc 242; KochPieś 21; PudłFr 4, 28; BielRozm 25; KochWr 24; ActReg 101; KochPij C4 [2 r.]; KochAp 9; WujNT Rom 16/23, Yyyyy3v, Bbbbbb4; Ieſliby zacny gość/ wyganiał z domu Goſpodarzá podleyſzego KlonWor **3v, 59 [2 r.]; ZbylPrzyg A2v did.

W charakterystycznych połączeniach: gospodarz chudy, hojny (2), miły (4), ochotny, pewny, podły, wielki.

Wyrażenia: »gospodarz dobry« (2): RejZwierc 175 marg; Záwżdy ſię rośmiać muſzę/ Wſpomniàwſzy ná náſzégo Goſpodarzá dobrégo. KochFr 47.

»gospodarz zły« (1): Anyoł/ puſtelnik/ goſpodarz zły. RejZwierc 175 marg.

Szeregi: »gospodarz, (i) gospodyni« (2): Y rzekł Appollon ku goſpodarzowi y goſpodyniey. HistRzym 18; KlonWor 35.

»gość i (a) gospodarz; gość z gospodarzem« [szyk 6 : 2] (6; 2): KromRozm I Gv; Dom ieſth łáźnya w ſzáty nie vbogi/ w nim gośćie y goſpodarz bywa nági. HistRzym 24v, 24; Azaſz brát z brátem/ gość z goſpodarzem/ ſąſiad s ſąſiádem/ iákiey ſzcżyrey wiernośći vżywáią miedzy ſobą? RejZwierc 260; WerGośc 242 [2 r.], 243; PudłFr 38.

»gospodarz a opatrzyciel« (1): pielgrzymá thułáiącego ſie przyimi do domu twego/ á vcżyń mu ſie goſpodarzem á opátrzycielem kędy możeſz RejPos 211.

W przen (6): RejPos 160v; RejZwierc 62v; Lecż mię ty ſtrzeż święta cnoto. Y nie odſtępuy odemnie/ Gdyż maż chętliwego ze mnie. Goſpodarzá CzahTr [D]2.
Wyrażenie: »zły gospodarz« (1): Muſy ten być zły goſpodarz Bo go tu vnas mierzj Co każdý na ſobie dzierzj RejKup t4v.
Szereg: »pan a gospodarz« (2): A ſtrzeż Pánie Boże miłośćiwy/ ábyś tym Pánem á thym hoynym goſpodarzem będąc/ tákież nam vcżynić nie racżył/ iákoś vcżynił onym nędznym przodkom náſzym RejPos 159v, 159v.
b. Mistrz cechu rzemieślniczego (1): Item iako się Gospodarz swim czeladnikiem rostanie, a yſz ieden na drugiego nieſkarżi, otho się starſſim nietrzeba staracz. ListRzeź w. 37.
2. Przełożony, przywódca, zarządzający, opiekun; władca (tu też o Bogu); sprawujący określone obowiązki, dozorujący czegoś; oeconomus Mącz, Calep (41): KromRozm III M7v; DiarDop 108; RejZwierz 25v; á pográniczne iego miaſtecżká y południeyſze/ y wſzytki ktore w rowninách były/ miáły ſwe goſpodarze. BibRadz Zach 7/7; BielKron 24v, 27; Coenacnlarius, Ten który náymuye [wieczerzę], Goſpodars. Mącz 58d; RejPos 211 marg, 259; BudNT Iudae 4; iednák y on ſzpital záraz budowáć kazał/ wedle roſkázánia Sámſonowego: w ktorym/ gdy ſię ſkońcżył/ on był nawyſzſzym goſpodarzem SkarŻyw 593; Goſpodarzu náſz wybrány/ Ty maſz miéć więniec kłóśiány KochSob 63; GostGosp 88, 136, 152, 162; SarnStat 744, 1152.

gospodarz czego (6): KromRozm III M4v; RejPos 211; Ci nie byli mieſzáni miedzy Biſkupy y vcżyćiele/ ále tylko byli goſpodarzmi álbo ſprawcámi bogactw koſcielnych. RejPosRozpr c4; WujNT 398. Cf »gospodarz czeladki«.

W połączeniu szeregowym (1): Mamy Chryſtuſa iednę głowę/ iednego ſprawcę/ iednego goſpodarzá/ iednego páſterzá. SkarJedn 56.

W charakterystycznych połączeniach: gospodarz kościelny (kościoła) (3), nawyższy, nowy, obaczny, wielki, wybrany.

Wyrażenia: »gospodarz czeladki« (2): á yednák nye zá wſſyſtkimi/ ále zá ſámym Pyotrem/ yáko zá goſpodarzem czeladki oney prośił KromRozm III M7v, M6.

»gospodarz dobry« [szyk 1 : 1] (2): Tákże ſie też dzieie y w ludziech/ ktorzy kiedy około wychowánia máią dobre goſpodarze/ niemal záwdy ſą podobni tym/ s ktorych idą GórnDworz D2; SarnStat 492.

Zestawienie: »gospodarz szkutny« (2): Tego wſzego ma doyźrzeć/ co do Gdańſká pływa z tym ſtárſzym Sternikiem/ co go goſpodarzem ſzkutnym piſzą GostGosp 90, 90.
Szeregi: »gospodarz abo ekonom« (1): był ieden goſpodarz kośćielny/ ábo Oekonom ná imię Theophilus SkarŻyw 171.

»gospodarz a (albo) głowa« [szyk 1 : 1] (2): ták y taczem ſam był/ to yeſt ſkáłą/ gruntem/ goſpodarzem/á głową koſcyołá ſwego KromRozm III M4v, M4v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»gospodarz a hetman« (1): Coż rozumieſz iákiegobyś to iuż goſpodarzá miał/ á iákiego Hetmáná RejPos 198v

»mistrz i (a) gospodarz« (3): gdy poborce Rzymſcy vpomináli ſye Pyotrowi podathku/ nye od nyego/ áni od drugieh ápoſtołow/ ále od páná ſámego yáko miſtrzá á goſpodarzá oney czeladki KromRozm III M6, M6; á coż zá dźiw że nas ták y owák/ namiáſtkowie ich/ teraz też dla Páná/ miſtrzá/ y goſpodarzá náſzego názywáią? CzechEp 72.

»gospodarz a opiekalnik« (1): Obiecuią to mocno tym goſpodarzom á tym opiekálnikom twoim/ [...] iż on im to chce ſowito nágrodzić cżáſu náwrocenia ſwego. RejPos 211.

»pasterz i gospodarz« (2): WujNT 398; Iedná v Kátholikow wiárá/ iedny ſákrámentá/ ieden páſterz y goſpodarz. SkarKazSej 684a. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»gospodarz, (abo) sprawca« (2): Oeconomus. Latine dispensator domus, Goſpodarz/ ſprawcá/ vrzędnik/ Száfarz. Mącz 260b; RejPosRozpr c4. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r., przy innym szeregu 1 r.].

»gospodarz i starszy« (2): SkarJedn 64; przetoſz tym dał znáć Pan/ iako mowi S. Hiero. iſz go po ſobie nád Apoſtoły y ſynmi ſwymi á cżeladką ſwoią goſpodarzem y ſtárſzym mieć chćiał. SkarŻyw 597.

»gospodarz, (abo) szafarz« [szyk 2 : 1] (3): Oto cie porucża goſpodarzom/ ſzáfárzom/ á ſprawcom koſciołá ſwoiego ſwiętego RejPos 211; RejPosRozpr c2v; Oeconomus — Szaffarz goſpodarz. Calep [725]a. [Ponadto przy innym szeregu 1 r.]

3. Właściciel, posiadacz, użytkownik czegoś (8): A polá w źiemi tey będą mieć goſpodarze [Et possidebitur ager in terra ista] o ktorey wy powiedaćie/ Spuſtoſzona ieſt BibRadz Ier 32/43; ZapKościer 1581/43; mam ią zégar w miéſzku/ który póki biie/ Póty téż y goſpodarz/ co go nośi/ piie. KochFr 89.

gospodarz czego (3): Gdy ſie mnożą ſkárby/ mnożą ſie y ći co ie iedzą. A coż zá pożytek z nich máią ich goſpodarze/ tylko co ſie ich nápátrzą. BielKron 80v, 80v; Mącz 496c.

Szereg: »gospodarz a dziedzic« (1): Villa urbana, quae praetorium dicitur, Budowánie to w ktorym ſám goſpodarz á dziedźić onego ymienia ſiedział Mącz 496c.
W przen (2):
Szeregi: »gospodarz i pan« (1): vyźrzy w nim Bogá bogátego goſpodarzá/ y Páná wſzytkiego známienićie opiſánego CzechEp 287.

»sprawca i gospodarz« (1): Dobrze nam ieſt/ pocżąć záraz od tey pierwſzey Kápituły mowić/ o ſprawcy y goſpodarzu Bogu/ ktory vcżynił niebo y źiemię CzechEp 237.

4. Umiejący dobrze gospodarzyć, zapobiegliwy, doświadczony, pracowity; diligens rei familiaris Mącz (40): Coſz wzdy wtim ieſt/ dla Boga/ iſz będąc takimi Goſpodarzami/ zdacie ſię przedſię ubogimi? KochSat A4v; Mącz 187d.
Wyrażenia: »dobry gospodarz« = bonus a. diligens arator Mącz [szyk 28 : 5] (33): GliczKsiąż F6; Leop Ps 100 arg; Hordá Kázáńſka [...] ći ſą nalepſzy goſpodarze miedzy Tátáry/ bo kupcą/ ſieią/ orzą BielKron 439v; Mącz 169b, 177c; Prot C4; Ale kiedy do dobrego gruntu/ dobry goſpodarz przyſthąpi/ [...] tám ſie bez pochyby dobrze vrodzić muśi. GórnDworz Kk2v, Ff3; RejPos 37, 58v, 311, 346; RejZwierc 136, 172 [2 r.]; A to téż miey ná dobréy bácznośći/ kiedy maſz dobrego goſpodarzá/ Vrzędnikiem/ nie baẃ go żadnym ſzáffarſtwem Strum Rv, Q4; PaprPan R2v; SkarŻyw 312; Goſpodarz dobry / pátrżąc każdy dźień ná rżeczy domowe ſwoie/ nágoſpodárſtwo/ ná budowánie/ záwżdy naydźie rżecz iaką/ ktorey popráwy potrżebá GórnRozm K; GostGosp 8 [2 r.], 48, 64, 102, 104 (9); LatHar [+12]v; SkarKaz 7b; KlonWor 18, 41.

peryfr. »sławny wierszem gospodarz« = Wergiliusz (1): Miárę záś máiętnośći wydał nam/ piąćią ſłowek/ ſławny wierſzem Goſpodarz GostGospPon 169.

»gospodarz tęgi« (2): Widzicie gęſte miaſta/ y zamki budowne/ Drogi/ moſty porządne/ i brzegi warowne: Czego trudno dokazać bez wielkich pieniędzy/ Znać dobrze/ że tam byli goſpodarze tędzy. KochSat A3v; GostGosp Groch kt.

Szeregi: »gospodarz albo gospodyni« (1): dla tego dobry goſpodarz álbo goſpodyni/ blechu ſie ſtrzeże GostGosp 104.

»gospodarz albo (i) oracz« (2): Bono aratori non licet boves diiugare Dobremu goſpodarzowi álbo oraczowi nie godźi ſie wołów roſprzęgáć. Mącz 177c; GostGosp 8.

W przen (2):
Wyrażenie: »dobry gospodarz« (2): Ieſt tedy śiłá ná ſwiecie tych pánow/ kthorzy s ſiebie wiele pożytku dáć by mogli/ by ſie ku temu dobry goſpodarz przycżynił. GórnDworz Kk2v; RejPos 63 marg.
5. Karczmarz, właściciel zajazdu; hospes Mymer1, BartBydg, Mącz, Calep, Cn; stabularius Mącz, Calep, Cn; caupo Mącz, Calep; pandoeheus, receptor Mącz; diversitor, hospita Cn (84): Było też wtym mieſcie [...] goſpod rozlicżnych doſyćz/ ij goſpodarżow róznych obycżaiow ForCnR A2v, A2, A2v [4 r.], B2v, C2, C4, D2, E2; Mymer1 12; BartBydg 70b; Item zeznal yſch wewroczlawyv tberaſſ na ſzwyąthi krzyſz Goſpodarzevi ſwemv Marcuſſewy zulczerowy vnyego ſtoyacz vkradl 12 lizek ſrebrnich LibMal 1545/99v, 1546/113v, 1547/ 135; Leop Luc 10/35; Wyiął złoty y pocżął im brzękáć ná ſtole/ Goſpodarzu toć płácę RejFig Dd; RejZwierz 3; BibRadz Luc 10/35; Ad hospitem divertere, Do Goſpodarzá wiecháć álbo w gośćinnym domu ſtánąć. Mącz 158d, 42c, 158d, 275b, 366c, 411c; GórnDworz O5v, O6; Tego dniá będzie nocował w domu goſpodarzá v ktorego pánowie rádzi ſtawáią HistRzym 59, 58, 59v [3 r.], 60v [2 r.], 114, 121 [5 r.], 121v [3 r.], 122; RejPos 208; RejZwierc B3v [2 r.], 114v, 234v [2 r.], 236 [3 r.]; Wpuł drogi był gośćiniec/ w ktorym záwżdy bráćia na noc odpocżywáli/ máiąc tám życżliwego ſobie goſpodarzá SkarŻyw 183, 183, 184 [2 r.]; KochFr 134 [3 r.]; WerGośc 229 [3 r.], 230, 231; Calep 174b, 1002b; WujNT Luc 10/35, s. 237; A ieſliby ſzláchćic ták w kárczmie vbity do tego ſie nieznał/ żeby go w kárczmie kmiotek bił/ tedy ón kmiotek z goſpodarzem y wóytem/ y łáwnikámi [...] ma ná to dowód vczynić SarnStat 622 [idem] 1173.

gospodarz czego (1): Aczkolwiekciem przedtym dobrá bywaią tato goſpoda/ a wſzakoż teráż dla mnogich rzecży widzi ſie nie zwolná/ abowiem iey goſpodarż z ninieyſzimi ludźmi nicz nieumie ForCnR A2.

W charakterystycznych połączeniach: gospodarz niedostateczny, niepowolny, stary (6), ubogi.

Zestawienie: »gościnny gospodarz« (1): Powiádáiąiſz byłá iednego gośćinnego goſpodarzá corká tá Helená SkarŻyw 398.
Szeregi: »gospodarz i gospodyni; gospodarz z gospodynią« (1; 1): A my przenaymiemy goſpodarzá z goſpodynią/ áby gdyż ſie Ceſarz vpokoi/ nas ku niemu puśćił HistRzym 59, 59v.

»gość i (a, albo) gospodarz; gość z gospodarzem« (2; 1): Gość z Goſpodarzem RejZwierc B3v, 234v; Calep 489b.

»gospodarz a opiekalnik« (2): A oddawſzy go tám goſpodarzowi á opiekálnikowi/ dał mu dwoię zapłátę RejPos 210, 210v.

W przen (3): Aby ſie y ſpráwy/ y poſtháwy/ y ſłowká/ práwie ſciągáły do onego celu á do onego znáku/ gdzie cnocie z rozumem goſpodę zápiſano/ boć rzádko gdy poſpołu w iedney goſpodzie nie ſtoią/ cbybá iżby goſpodarz był nie potemu RejZwierc 19; SkarŻyw A5, 257.
6. Rajfur, właściciel lupanaru; leno Mącz, Calep (9): Mącz 188d; HistRzym 23v; Y ćicho powiedział goſpodarzowi/ iſz vniego o tákiey vrodziwey białey głowie ſłyſzał SkarŻyw [237]; dał ią do domu nierżądnego: y roſkazał goſpodarzowi/ áby co dźień do niego/ zyſk zniey pewny przynośił. SkarŻyw 445, [237] [2 r.], 310, 445.
Zestawienie: »gospodarz kurewski« (4): Leno – Goſpodąrs kurewski, zamtuznik. Calep 590b.
7. Człowiek utrzymujący się z pracy na roli, wieśniak; zamożniejszy chłop pańszczyźniany (6): Drugie [były Artykuły chłopstwa] łąki/ Role/ ſtátki biorą nam kiedy chcą/ tákież gdy ktory z nas vmrze goſpodarz/ tedy żoná z dziećmi muśi ſtátek ſwoy okupowáć v przełożonych BielKron 203; Kthorzy z więźienia wyſzedſzy pocżęli robić/ ſiać/ oráć/ kopáć/ y goſpodárſthwem żywnośći nábywáć/ opuśćiwſzy kozáctwo łupieżne (marg) Litwá goſpodarze. (‒) BielKron 371 marg; Gdy gość wielki/ Vrzędnik nie ma proſtą ſtrażą odpráwowáć ſtrażey/ ále przebránemi Kmiotki/ ſámemi goſpodarzmi GostGosp 26; KlonFlis Cv.
Wyrażenie: »(dobry) gospodarz sobie« (2): Vrzędnikiem/ Włodárzem/ Kárbárzem/ áni żadnym Przyſtáwem nie ma bydź gołoſzyicá/ iedno dobry goſpodarż ſobie GostGosp 150, 150.
8. Tubylec; rodak (2): Potym [...] wybráli byli Atheńſcy trzydzyeśći mężow [...]/ ktorzy ták okrutni byli/ iż ich z miáſtá wiele vciekało do tych miaſt/ Thebás y Argos/ gdzye byli wdzyecżnie przyięći od ſwych goſpodarzow BielKron 121; A w náſzym krześćiáńſtwie/ choć y świeżym Ewángelictwie/ poſpolićie obrońcy náſzy ták nas bronią/ iż nietylko nieprzyiaćielowi/ ále ſámemu goſpodarzowi/ nic ábo máło nie zoſtáwią PowodPr 63.
9. Człowiek zajmujący względnie wysoką pozycję społeczną (3): ReszHoz 119; nogi im vmywáią ſámiſz oni ták zacni Goſpodarze/ ktorzy w żadney rzecży inney praerogátywy ſwey Kſiążęcey álbo Slácheckiey więcey nie ſtrzegą/ iedno iż káżdy z nich pierwſzy chce być do nog vmywánia ReszList 168; ActReg 41.
10. Bliżej nieokreślony czlowiek, jakiś mężczyzna (1): LAźicki z Bárzém/ goſpodarzu miły/ Ieſliś nieświádom iákowéy ſą śiły: Chćiéy ſámé tylko vważyć imioná KochFr 13.
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Receptor, Gość y Goſpodarz. Mącz 36b.

Synonimy: 1. mistrz, ociec czeladny, opiekun, pan, przełożony, sprawca, włodarz; a. opatrzyciel; 2. ekonom, głowa, hetman, mistrz, opiekalnik, pasterz, sprawca, starszy, szafarz, urzędnik, władca, wodz; 3. dziedzic, pan, sprawca; 5. karczmarz, opiekalnik, szynkarz; 6. rufijan, zamtuźnik; 7. oracz.

Cf. 2. [GOSPODA], HOSPODAR, KURWIGOSPODARZ

MM