[zaloguj się]

NIEROZMYŚLNY (33) ai

W pisowni łącznej (28), w rozłącznej (5); -ſl- (23), -śl- (9), -sl- (1).

e oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNnierozmyślny fNnierozmyślnå nNnierozmyśln(e)
G Gnierozmyśln(e)j Gnierozmyśln(e)go
Anierozmyślny Anierozmyślną Anierozmyśln(e)
Inierozmyśln(e)m I Inierozmyślnym
pl
N subst nierozmyśln(e)
G nierozmyślnych
D nierozmyślnym
A subst nierozmyśln(e)

sg m N nierozmyślny (11).A nierozmyślny (1).I nierozmyśln(e)m (1).f N nierozmyślnå (2).G nierozmyśln(e)j (1).A nierozmyślną (1).n N nierozmyśln(e) (2).G nierozmyśln(e)go (1).A nierozmyśln(e) (2).I nierozmyślnym (2).pl N subst nierozmyśln(e) (4).G nierozmyślnych (2).D nierozmyślnym (2).A subst nierozmyśln(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII (z Cn) ‒ XVIII w.

1. Taki, który nie myśli, nie zastanawia się; incogitans Mącz, Calep; incogitatus, inconsiderans, inconsultus Calep, Cn; demens Mącz; inconsideratus, praeceps, tumultuosus Cn (11): Demens, Szalony/ wściekły/ niebáczny/ nierozmyſlny. Mącz 216b, 59b; ze to nie ieſth grzech przeciwko Decretom nierozmiſlnich Krolow mowic/ y pſowac ie PaprUp Lv; Inconsultus ‒ Nie rozmiſlny wieła, głupy. Calep 522b, 521a [2 r.], 522b.

W porównaniach (2):

Jako comparatum (1): Nierozmyſlny chłop iáko dzikie źwirzę/ Co mu puſtopás wſzytko we łbie gmerze. RejZwierc 214v.

Jako comparandum (1): Bo kto ſie nierozmyſlnie ná ſwobodę tego ſwiátá puśći/ rownie iáko nierozmyſlny márinarz ná morze/ áni wie gdzie ſie o ſkáłę othrąći RejZwierc 142v.

a. W funkcji rzeczownika (2):

W przeciwstawieniu: »nierozmyślny ... rozmyślny« (2): Nierozmyſlnym śmierć ſtrách/ rozmyſlnym krotoſilá. RejZwierc 169 [idem] B2v.

2. Taki, który jest wynikiem braku myślenia, który jest czyniony bezmyślnie; incogitatus Calep; fortuitus, inconsideratus, praeceps Cn (19): Słowa nie rozmyſlne prędko ku błędu przywodzą. BielŻyw 88; OrzRozm Ov; Mącz 59b, 213a; Takći vmié nierozmiślna rádá: zá którą idźie niezgodá. OrzQuin B2; RejPos 192; Sokrates gdy karał Demetriuſá z gniewu á z nierozmyſlnych poſtępkow iego RejZwierc 81, 81, 146v; (nagł) Ná rym nierozmyslny. (‒) KTo mi każe rym piſáć nierozmyślnie/ táki Ma wolą prziiąć choćia będźie ledá iáki. KochFr 76; Herod/ choćia ſobie laná S. Chrzćićielá wielce ważył [...] iednák przy bieśiedźie nierozmyślną obietnicę vcżyniwſzy/ vćiętą głowę iego tánecżnicy dárował. WerGośc 237; Ieſlis bela rzec podobna dom tak mozni takiem nierozmiſlnem Decretem/ nowemi prawi ſedzic PaprUp Gv; LatHar 114; Donáciy Alexándrá Królá śiłá popſowano, zowiąc ie Monſtroſas donationes, iáko zbyteczné y nierozmyślné. SarnStat 1275; SkarKazSej 661b.

W połączeniu szeregowym (1): Nie káżdeyći zgołá przyśięgi zákázuie: ále nierozmyślney/ niepotrzebney/ bez ſłuſzney przyczyny/ z popędliwośći/ y ze złego zwyczáiu pochodzącey. WujNT 795.

W charakterystycznych połączeniach: nierozmyślny(-a, -e) dekret, gniew, krzyk, obietnica, postępek, rada, rozumienie, rym, rzecz, skwapnienie, słowo, włodarstwo.

Wyrażenie: »nierozmyślne wotowanie« = extemporalitas Modrz (2): Ieſliby śię kto ná prędkie á nierozmyślne wotowánie zbytnie ábo vmyślnie wyſadzał/ zda śię/ że to więcey rośćie z okázowánia niepotrzebnego/ niżli z rozſądku ſtátecżnego/ y bez płochośći tám być nie może. ModrzBaz 26v, 26.
Szeregi: »nierozmyslny a nieuważony« (1): ABowiem co ieſt ſproſnieyſzego iáko gniew nierozmyſlny á nie vważony? RejZwierc [782]v.

»prędki a nierozmyślny« (1): ModrzBaz 26v cf Wyrażenie.

»skwapliwy a nierozmyślny« (1): áby się ſkwápliwego á nierozmyślnego wotowánia wyſtrzegáli [ut ... extemporalitatem vitent]. ModrzBaz 26.

3. Taki, którego się nie przewiduje (2): (marg) Przypadki nierozmyſlne. (–) Wſzytko tho iákoś ſłyſzał ty fatá ſpráwiáią/ Kiedy ſie ty ná niebye płánety mieſzáią. Iż iednemu przypádnie s cżáſem dobrotliwa/ A drugyemu z nieſzcżęściem ná wſzytkim złośćiwa. RejWiz 130 [idem] Dd.
4. Taki, którego nie da się zrozumieć, pojąć (1):
Wyrażenie: »żadnym rozumem nierozmyślny« (1): iż Syn Ociec y Duch ſwięty/ iż to ieſt ieden á prawdziwy Bog á wſzyſczy ſą onym dziwnym á żadnym rozumem nierozmyſlnym Boſtwem ſpołu ogárnieni. RejZwierc 11v.

Synonimy: 1., 2. bezhumny, bezrozumny, błazeński, błaźniwy, głupi, niebaczny, niemądry, nieobaczny, nieopatrzny, nieroztropny, nierozumny, nieumiejętny, porywczy, szalony; 4. nieogarniony, niepojęty, niezrozumiany, trudny.

Cf BEZROZMYŚLNY, NIEROZMYŚLONY, ROZMYŚLNY

JB