[zaloguj się]

POKOLENIE (727) sb n

-enie (724), -ęnie (3).

Oba o jasne (w tym w drugim 1 r. błędne znakowanie); -le- (67), -lé- (1); -le- : -lé- OpecŻyw (15:1); -nié.

Fleksja
sg pl
N pokolenié pokoleniå
G pokoleniå pokoleniå, pokoleni, pokoleń
D pokoleniu pokoleniåm, pokoleni(o)m
A pokolenié pokoleniå
I pokoleni(e)m, pokolenim pokoleńmi
L pokoleniu pokoleniåch
V pokoleni(e)
inne sg a. pl G - pokoleniå

sg N pokolenié (97); -é (4), -(e) (93).G pokoleniå (338); -å (316), -a (1), -(a) (21); -å : -a MurzNT (1:1).D pokoleniu (38).A pokolenié (67); -é (2), -(e) (65).I pokoleni(e)m (15), pokolenim (6); -(e)m RejWiz, Leop (3), RejZwierz, BibRadz, RejAp (2), RejPos (2), BudBib (2), WujNT; -im CzechRozm (2), SkarJedn, StryjKron; -(e)m : -im WróbŻołt (1:1), BielKron (1:1).L pokoleniu (38).V pokoleni(e) (7).pl N pokoleniå (28).G pokoleniå (7), pokoleni (5), pokoleń (4); -eniå BibRadz, WujNT; -eniå : -eni : -eń Leop (5:–:3), BudBib (–:5:1).D pokoleniåm (7), pokoleni(o)m (2); -(o)m SkarŻyw; -åm : -(o)m WujNT (1:1).A pokoleniå (15).I pokoleńmi (1).L pokoleniåch (6); -åch (4), -ach (2); -åch CzechRozm; -åch : -ach Leop (3:2).sg a. pl G pokoleniå (46).

Składnia orzeczenia przy N sg w znacz. I.1. typu: pokolenie jest, było (49), pokolenie (2); jest, było : LubPs (1:1), BibRadz (7:1); przy N pl: pokolenia były (4) BudBib, CzechRozm (2), WujNT, pokolenia byli (3) Leop (2), SkarJedn.

stp, Cn notuje, Linde XVII w.

I. W znaczeniu zbiorowym (701):
1. Ród, rodzina; tribus Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz; stirp(i)s Vulg, Mącz, JanStat, Cn; progenies Mymer1, Mącz, Cn; [zwłaszcza w b.]; familia PolAnt, Mącz, Vulg; domus, gens PolAnt, Mącz; prosapia Mącz, Cn; cognatio Vulg; genevatio, tribus familiarum PolAnt; gentilitas, natio, prognatio Mącz; propages sanguinis, propago, prosapies Cn (505): Mymer1 38; Genarcha, Pierwſzi ociec ktorego pokolenia/ od którego wſziſtek rodzay ydzie. Mącz 143c, 29c, 117c [2 r.], 143d, 144b, 166c, 417a, 464a; A co ſie tknie Zorobabelá y Sálátyelá/ co mniemáſz áby też tymi nazwiſki w pokoleniu inſzym/ drudzy tákże názywáni nie byli/ w ktorym ſie iedni názywáli? CzechRozm 152v.

pokolenie czyje [w tym: G sb i pron (17), pron poss (8)] (25): PatKaz II 44v; á wezmićye ſtamtąd oyca waſſego y wſzytko pokolenie waſze/ á przyiedzćye domnie HistJóz E; ſpytał Alexander ieſtli ieſzcże ktory cżłowiek z pokolenia tych ſiedmi krolow BielŻyw 165; Vpomina prorok paná ſwego z obietnic iego przypomináiąc mu/ iáko ſpokolenia iego obiecał pobudzić Kryſtuſá RejPs 198v, 133; RejJóz A6v; HistAl M3; Leop Num 26/38, 42, 48; BibRadz I 1, Gen 10/32, I 218v, II 2b marg; Potomkom ſwoim vſtáwił ty vſtáwy miedzy inemi/ áby żony s ſwego pokolenia poymowáli BielKron 165v, 77v; Mącz 316b; Iż my inácżey o tym Kriſtuſie nie wiemy/ o kthorym nas pytaſz/ iedno iż obiecan ieſt/ iż miał być ſynem Dawidowym/ á powſtáć s pokolenia iego RejPos 231, 149v, 163v, 270v, 272; SkarŻyw 491; SarnStat 237, 990.

W połączeniu z imieniem założyciela rodu lub przymiotnikiem od tego imienia [w tym: ai (21), G sb (5), pokolenie plemienia + ai (1), pokolenie domu + G sb (1); pokolenie = imię (26), imię + pokolenie (2)] (28): OpecŻyw 4, 9, 76; yako ſczyernya chądoga roza powſtaye oſtrego tak ſpokolenya yeuynego ſzwyątha poſla marya PatKaz I 9v; PatKaz III 94; WróbŻołt ee5v; RejPs 169v; MurzNT Luc 2/4; KromRozm II d; GliczKsiąż P7; [Syn Boży] był wzięty s trzody ludzkiego pokolenia/ Abráhámá y Dawidá KrowObr 184v; Miał Cyrus oycá kſiążę Perſkie/ s pokolenia Semowego BielKron 112, 97v, 117v; Gens AElia, Dóm álbo pokolenie domu tego Aeliae. Mącz 144b; RejAp 51v; RejPos 17v, 271v; BiałKat a4; Nie wykorzenićie Pokolenia plemieniá Kiehathowego ſpośrodku Lewitow. BudBib Num 4/18; CzechRozm 145, 159; iż nie zinąd iedno z pokolenia Abráhámá wyſzedł nam kwiát on ocżekiwány SkarŻyw 2, 269, 482; StryjKron 11; ArtKanc E5v; WujNT Luc 2/4.

W połączeniu z nazwą członków rodu, utworzoną od imienia jego założyciela (2): Nie zátrácayćie pokolenia Káátytow z pośrzod Lewitów. BibRadz Num 4/18; Nasica, Właſne ymię Rzimiániná yednego z pokolenia Corneliorum Mącz 242a.

Zwroty: »być z pokolenia [którego, czyjego]« = esse de familia PolAnt, Vulg [szyk zmienny] (8): PatKaz III 94; MurzNT Luc 2/4; RejPos 17v, 18v [2 r.]; CzechRozm 145; że [Maria] poſpołu z Ioſephem ſzłá ná popis do Betlehem miáſtá Dawidowego: że oboie byli z tegoż pokolenia. WujNT 4, 4, Luc 2/4.

»z [czyjego, jakiego] pokolenia się narodzić, narodzony (a. urodzony), rodzaj« = de stirpe genitus a. procreatus JanStat [szyk zmienny] (2:4:1): PatKaz II 42v [2 r.]; ale przedſię ſpełnię obietniczę iż ſie z iego [Dawida] pokolenia narodzę WróbŻołt ee5; Mátuſz [...] rodzay yego [Chrystusa] z pokolenia Dawidowego [...] popiſał. KromRozm II d; RejPos 272v; SarnStat 237 [2 r.].

»z pokolenia [czyjego] nastać (a. (po)wstać)« [szyk zmienny] (4): WróbŻołt ee5v; A bowiemem to obiecał iż ſpokolenia iego náſtánie ten ktory będzie trwał ná wieki. RejPs 133; RejAp 51v; RejPos 231.

»pość (a. wyniść, a. iść), idący z pokolenia [czyjego, jakiego]« = ex stirpe originem ducere JanStat [szyk zmienny] (10:1): PatKaz I 9v; oto przeto matka boza poſzla ſpokolenya byſkupow y kaplanow PatKaz II 44v, 42v; PatKaz III 94; HistAl M3; BibRadz I 218v; RejPos 271v [2 r.]; SkarŻyw 2, 491; któré [herby] ſámá Króleſtwá Polſkiégo Szláchtá tákże ze wſzytkimi/ którzy z ich pokolenia idą/ ku bráterſtwu y ſpowinowáceniu przyięli. SarnStat 990.

Wyrażenia: »pokolenie krolewskie« [szyk 4:1] (5): Oto dzyſz koſzczyol ueſolo ſzpyeua rzekącz Spokolenya krolewſkyego marya narodzona PatKaz II 42v, 42v [2 r.]; PatKaz III 94; Originem a Rege trahere, Z królewskiego pokólenia przodek mieć. Mącz 460d.

»pokolenie ojcowskie (a. ojczyste)« (2): áby ći dwá przyśiągſzy rzekli/ iż ieſt ich brát/ z domu y pokolenia ich oycowſkiégo vrodzony [de domo ac stirpe eorum paterna procreatus JanStat 554] SarnStat 237, 630.

»znamienite pokolenie« (1): Generosi natales, Známienite pokolenie. Mącz 241c.

Szeregi: »dom i (albo) pokolenie« = domus et familia PolAnt, Vulg; domus et stirps JanStat [szyk 6:1] (7): MurzNT Luc 2/4; Iaus y Báryaſz niemieli wiele dźiatek/ przeto byli policzeni zá iedno pokolenie y zá ieden dom. BibRadz 1.Par 23/11; Mącz 144b; CzechRozm 145; WujNT 4, Luc 2/4; SarnStat 237.

»herb i pokolenie« (1): rodzáiowi [Aarona]/ y ſynom z iego krwi idącym/ dał [Bóg] ten wielki vrząd wiecżnie: áby nikt iny nań wniść/ y ſpráwowáć go niemogł/ iedno z Herbu (iáko mowiem) y pokolenia iego/ idący. SkarŻyw 491.

»krew a pokolenie« (2): zeſlę tobye táki narod/ ktory ſie tylko pocżnie ze krwye á s pokolenia ſámey białey głowy. RejPos 270v, 272v.

»pokolenie i (a) narod« (3): A ty ſą domy ſynow Noego/ wedle pokolenia y narodow ich [per generationes suas in gentibus suis]/ y od nich ſą rozdźielone narody po potopie ná źiemi. BibRadz Gen 10/32; RejPos 17v; SkarŻyw 482.

»rodzaj, (a) pokolenie« [szyk 3:1] (4): Phylarchus, Princeps gentis, Pátriárcha rodzáyu á pokolenia którego. Mącz 298d; Domus etiam gens et prognatio tota. Dóm/ to yeſt Rodzay á pokolenie. Mącz 94b, 241c, 327a.

Wyrażenie przyimkowe: »z pokolenia« = de stirpe Mącz, JanStat; de familia Vulg; ex stirpe JanStat (56): OpecŻyw 4, 4v, 9, 76; PatKaz III 108v; BielŻyw 165; RejPs 72, 198v; GliczKsiąż P7; BibRadz II 2b marg; Nie będzye odięt mąż s pokolenia twego od ſtolcá kroleſtwá Izráelſkiego BielKron 77v, 112, 117v, 165v; Mącz 242a, 460d; iż ná ten cżás muſiał káżdy żonę poiąć s tego pokolenia s ktorego ſam był RejPos 18v, 28v, 149v, 163v, 270v, 272v; BiałKat a4; SkarŻyw 269; Israel es tu Rex, Dauidis. TYś [Krysie] ieſt Izráelſki Krol/ z Dawidowego pokolenia ArtKanc E5v; SarnStat [630]. Cf Zwroty.
W przen (1): RejAp 51v; RejPos 271v; zowie go [Pismo Św. Syna Bożego] [...] Rózgą z pokolenia Ieſſe/ Kwiatkiem z narodu iego/ y korzeniem Ieſſe BiałKat a4.
Przen: O boskim rodzie Panny Marii (1):
Zwrot:»z pokolenia pość« (1): PatKaz II 43v cf Szereg.
Szereg: »rodzaj i pokolenie« (1): otoſz [Panna Maryja] znauyſſego rodzayu y pokolenya poſzla od ſyna krola wſzey chwały PatKaz II 43v.
a. Dynastia (2):

W połączeniu z nazwą dynastii (1): KlerPow 2 cf Zwrot.

Zwrot: »iść z pokolenia« (1): Oto zas maią nowé weſſelé/ [...] Ze za pana otrzimali Krolewitza. Sigmunta Auguſta prawégo dziedzicza. Ktori ijdzie z domu wyſſokégo/ Z pokolenia Iagellowégo. KlerPow 2.
Wyrażenie: »pokolenie krolow polskich« (1): drudzy ná Xiążę Włádiſławá Opolſkie wotowáli/ iż ći wſzyſcy z ſtárodawná z pokolenia y z narodu Krolow Polſkich genealogią wiedli. StryjKron 427.
Szereg: »pokolenie i narod« (1): StryjKron 427 cf Wyrażenie.
b. Jeden z dwunastu rodów izraelskich, założonych przez synów Jakuba, które (z wyjątkiem pokolenia Lewi) z biegiem czasu usamodzielniły się w odrębne jednostki organizacji plemiennej, związane z określonymi terytoriami (413): BielŻyw 113; WróbŻołt 121/4; LubPs S2 marg, gg4; Kxiążętá wſſech Pokolenia kthorzy byli przyſſli do Dawidá/ áby go ſobie obrali Krolem/ the tu opiſuie. Leop 1.Par 12 arg, Num 2 arg, 7/2, Ios 7/14, 3.Esdr 2/8, Ez 48/23; Obráni tedy ſą z woyſká Izráelſkiego po tyſiącu mężow z káżdego pokolenia/ to ieſt dwánaſćie tyſięcy ludźi godnych ku boiowi. BibRadz Num 31/5, I 48c marg, Num 33/54, 34/13, 15, I 126a marg (14); RejPos 18v; RejZwierc 45; BudBib Ios 13/7, 3.Reg 11/13; CzechRozm 79, 139v, 154, 165; gdy mu [Jozuemu] Bog roſkazał/ żeby źiemię/ ktorą im był w dźiedźictwo dał/ zá wiecżne imioná miedzy wſzytkie pokolenia rozdźielił: ták tho ſpráwił/ iż káżdemu pokoleniu oſobną ośiádłość náznácżył ModrzBaz 48, 48; SkarJedn 165; Leuity poſtanowił to ieſt pokolenie iedno do śłuſzby [!] Bożey. SkarŻyw 482 marg, 484, 485, 503, 504; WujNT 195 [2 r.], Hebr 7/14.

pokolenie czyje [= określone pokolenie] [w tym: swoje (6), G sb i pron (4)] (10): WróbŻołt S7v; RejPs 117v; BibRadz Num 26/55, 3.Esdr 9/16; opowiedział mu [Judzie] iż s pokolenia iego miał ſie zyawić [...] Meſyaſz RejAp 51v; RejPos 102, 158, 271v; dla czego było w zakonie roſkazano/ áby káżda corká dziedziczká nie mogłá iść zá inſzego męża/ iedno z pokolenia ſwego. WujNT 195. Cf »pokolenie ojcow swych«.

pokolenie czyje [= ludu izraelskiego] [w tym: pron poss: twoje, wasze) (13), G sb i pron (7)] (20): [Jozue] dał ią [ziemię] w poſſeſſią á dzierżawę ſynom Iſráelſkim/ według częśći y pokolenia ich Leop Ios 11/23, Num 7 arg, Deut 12/5, 12/14, 18/5, Ios 7/14; BibRadz I 28d marg, Num 4/29, Deut 18/5, 31/[28], Ios 23/4, Ez 45/8; Ná káżdym [kamieniu] z oſobná będzye wyrzázano imię dwunaſcie ſynow Izráelſkich pokolenia ich BielKron 34; Lecż mieyſcá/ ktore obierze Iehowá Bog wáſz ze wſzech pokoleni wáſzych [...] ku mieſzkaniu ná nim/ ſzukáć będziećie BudBib Deut 12/5, 1/13, 15, 12/14, 16/18, Ez 45/8; ModrzBaz 3v.

W połączeniu z imieniem założyciela rodu lub przymiotnikiem od tego imienia [w tym: sb indecl (105), G sb (10), ai (59); pokolenie + imię (173, imię + pokolenie (1)] (174): tutz mieſſká w Betleiem ſyn Iákobow/ ſpokolenijá Iuda ijmieniem Iozeff. OpecŻyw 4v, 4v; PatKaz III 101; WróbŻołt 67/1, 28, X2v [2 r.], 79/3; RejPs 117v, 169v; SeklKat K4; KromRozm II o; LubPs S2, hh [2 r.]; GroicPorz kk4; Ná wſchod ſłońcá pokolenie Iudá [Judas] rozbije namioty ſwe Leop Num 2/3; I dał źiemię ich Moizeſz służebnik Páńſki/ Rubenitom/ y Gadytom/ y połowicy pokolenia Mánáſſeſſowego. Leop Ios 12/6, 19 arg, Ex 31/2, 35/30, 34, Lev 24/11 (42); KApłani Lewitowie/ y wſzytko pokolenie Lewi/ dźiáłu y dźiedźictwá miedzy Izráelity mieć niebędą BibRadz Deut 18/1, Ios 13/29, Ex 6/14, 31/2, 6, Num 1/21 (30); A thák loſem przypádły ná nie króleſtwá ty. Pirwſzym loſem Iudowemu pokoleniu. Wtorym Symeonowemu. BielKron 48, 51v, 72v, 78v, 82v, 83v (9); Mącz 190b; RejAp 65v [12 r.], 85v; A byłá Anná Prorokini dzyewká Phánuelowá s pokolenya Aſſer RejPos 28v, 18v [2 r.]; RejPosRozpr c, c3; BudBib Num 1/21, 23, 7/12, 18/2, Ios 12/6 (22); Bo y ia Izráelit ieſtem/ znaśienia Abráhámowego/ pokolenia Biniáminowego BudNT Rom 11/2, Act 13/21; CzechRozm 139v, 154, 180v; SkarŻyw 489, 500, 502, 534; Abowiem kápłani poſpolićie bráli żony z pokolenia Iudá z domu Dawidowego WujNT 195, 4 marg, 195 [4 r.], Luc 2/36, s. 359 marg, Act 13/21 (28); SkarKaz 156a [2 r.].

W połączeniu z nazwą członków rodu, utworzoną od imienia założyciela [zawsze pokolenie + nazwa] (3): A táć będźie poſługá pokolenia Gerſonitow ku poſłudze y ku noſzeniu. BibRadz Num 4/24; A z połowice pokolenia Mánásſythow było osḿnaſćie tyſięcy/ ktorzy byli náznáczeni miánowićie/ áby przyſzli á poſtánowili Dawidá Krolem. BibRadz 1.Par 12/31; SkarJedn 54.

W połączeniach szeregowych (2): Abowiem dźiś w narodźie náſzym niemaſz żadnego pokolenia/ áni domu/ áni ludu/ áni miáſtá kthoreby miało chwalić Bogi ręką BibRadz Iudith 8/12; BudNT Apoc 13/7.

Zwroty: »być z pokolenia [jakiego, czyjego]« = de tribu esse Vulg, PolAnt; ex tribu esse PolAnt [szyk zmienny] (18): OpecŻyw 4v; Abowiem pan Ieſus był z pokolenia Iuda WróbŻołt X2v, X2v; KApłani y Lewithowie y wſſyſtcy ktorzy ſtego Pokolenia ſą/ niebędą mieli cżąſtki y dziedzictwá/ z inym ludem Iſráelſkim Leop Deut 18/1; BibRadz 3.Esdr 9/5, II 143c marg; BielKron 82v; BudBib I 154d marg; BudNT Rom 11/2; CzechRozm 139v, 165, 180v; P. Mária byłá z domu Dawidowego z pokolenia Iuda. WujNT 4 marg, 4, 195, Hebr 7/13; SkarKaz 156a [2 r.].

»z pokolenia pość (a. wyniść), idący« = ex [aliquo = n-pers] oriri Vulg [szyk zmienny] (4:1): PAnná Márya wyſzłá ieſt s pokolenya Iudá BielKron 136v; RejPos 18v, 271v; ábowiem nie godziło ſie s pokolenia Iudá idącym przyſługowáć namiotowi RejPosRozpr c3; WujNT Hebr 7/14.

Wyrażenia: »dwojenaście (a. dwanaście) pokolenie(-a)« = duodecim tribus Vulg, PolAnt (32): OpecŻyw 95v; KrowObr 2; Leop Apoc 21/12, AAA4v; BibRadz Ex 28/21, 39/14, I 446a marg, Eccli 44/24, II 143c marg; RejAp 181, 181v, 182; A iż ieſzcże iákoś od onego Iákobá Pátriárchy było rozdzielono żydoſtwo ná dwoienaſcie pokolenie/ ktore ſie było rozrodziło w Egipcie od dwunaſcie ſynow iego RejPos 18v; Iuż wieſz iż Iakob dwoienaſcie pokolenie zoſtáwił po ſobie/ kthore ſie było roznioſło á rozſzyrzyło po wſzemu ſwiátu RejPos 272v, 102, 314, 316, 318v [2 r.]; RejZwierc 125v; BudBib Eccli 44/24; BudNT Iac 1/1, Apoc 21/12; SkarŻyw 491; LatHar 718; WujNT Matth 19/28, Luc 22/30, Act 26/7, s. 516, 784, Iac 1/1, Apoc 21/12.

»dziesięć (a. dziesięcioro) pokolenia(-e)« = pokolenia, które po rozpadzie weszły w skład państwa północnego, zwanego Izrael; decem tribus PolAnt (30): KromRozm III F6; BibRadz 3.Reg 11/31, 35, I 383c marg, d marg, 411b marg (9); (nagł) Narod krolow Iudá y dzieſiąći pokolenia Izráelſkiego/ według piſmá ſwiętego Párálipomenu. (–) BielKron 74v, 74v, 82v, 83v, 87v [2 r.], 88v (10); Palestina, Kráyiná w Siriey/ w którey dźieſięcioro pokolenie Iſráelskie mieſzkáło. Mącz 273a; RejZwierc 45; MycPrz II B[3]; wſzakże Kośćioł Boży przy Ieruzálem y nawyżſzych kápłanách w Ieruzálem/ zdwoygiem tylo pokolenim zoſtał/ á ony dzieśięć pokolenia odſzcżepieńcámi á potjm Heretyky y báłwochwálcy zoſtáli. SkarJedn 165, 165, 167, 207, 209, 331; Y gdy nieprzyiaćiel ludzki ſzátan onę iedność chćiał rozerwáć/ poduſzczył Ieroboámá krolá Izráelſkiego nád dźieśiąćią pokolenia/ áby im chodźić do iednego onego kośćiołá zákazał. SkarKaz 40a.

»pokolenie(-a) izraelskie (a. Izrael(owe), a. narodu izraelskiego, a. synow izraelskich(-owych), a. ludu izraelskiego, a. Izraela, a. w Izrael), żydowskie (a. Żydow, a. narodu żydowskiego)« = naród żydowski oraz pokolenia wchodzące w skład państwa północnego; tribus (filiorum) Israel Vulg, PolAnt (53:6): OpecŻyw 95v; RejPs 169v, 191; KromRozm III F6; KrowObr 2; Szeſſli ſie wſſyſtkie pokolenia Iſráelſkie ku Dawidowi do Hebron Leop 2.Reg 5/1, Num 32/28, Ios 12/7, Iudic 19/29, 20/2, 10 (13); A poſzlićie z káżdego pokolenia Izráelſkich ſynow ná woynę po tyſiącu. BibRadz Num 31/4, Ex 39/14, I 121, Ios 14/1, 2.Reg 24/2, 3.Reg 11/32 (10); y zali Pan Bog nieubogáćił Kápłanow nád ſtan Swiecki/ gdy kożdemu pokoleniu Zydowſkiemu przykazał dźieśiąty ſnop dáwáć Kápłanowi OrzRozm Hv; Dán będzye ſądzić lud ſwoy/ iáko y ine pokolenie w Izráel. BielKron 18v, 74v, 266v; Mącz 273a; RejAp 181, 181v, 182; będzyecie zemną ſiedzyeć w kroleſtwie moim ſądząc dwoienaſcie pokolenie ludu Izráelſkiego. RejPos 314, 316, 318v [2 r.]; od ktorych [synów Jakuba] dwoienaſcie pokolenie narodu żydowſkiego y dziś ieſzcże idzie. RejZwierc 125v; BudBib Num 30/1, Ios 12/7, Iudic 20/2, 1.Reg 2/28, 2.Reg 5/1, 24/2, 2.Par 33/7; BudNT Apoc 21/12; CzechRozm 153v; Y w piśmie ieſt/ iż dzieśięć pokołenia [!] Izráelá/ odſtąpiło od iednego Ieruzálem SkarJedn 165; LatHar 718; WujNT Matth 19/28, Luc 23/30, s. 784, Apoc 7/4, 21/12.

»pokolenie Jakobowo (a. Jakub)« = tribus Iacob Vulg (7): gdy będzieſz miał w obronie lud ſwoy roſkochaſie wtem pokolenie Iákobowo yrozráduie ſie Izráel. RejPs 79v, 70v, 168v, 169; Leop Is 49/6; SkarŻyw 491; Bóg záśię [...] Chce dáć ſynowi twému Máyeftat Królewſki/ Dawidá oycá iego: y wſzytek dóm Iudſki/ y pokolenié Iakob/ pádnie ná rząd iego SiebRozmyśl F3.

»pokolenie narodu [czyjego]« (3): RejAp 182; RejZwierc 125v; Słycháłámći ia moy Pánie ieſzcże od porodzenia mego w pokoleniu narodu mego [in tribu familiae meae]/ iżeś ty Pánie obrał ſobie ze wſzech narodow Izráelá BudBib Esth 14/5.

»pokolenie ojcow swych« (1): Ci (byli) záwołáni we zborze/ przednieyſzy z pokoleni oycow ſwych [principes tribuum partum suorum]/ y głowámi powiátow Izráelowych. BudBib Num 1/16.

»pokolenie synow [czyich]« = tribus filiorum Vulg, PolAnt; cognatio filiorum Vulg; familia filiorum PolAnt [szyk 26:1] (27): RejPs 191; Leop Num 26/50, Ios 19/16, 24, Apoc 21/12; Abowiem pokolenie ſynow Ruben/ wźięli ſobie dźiedźictwo podług domow oycow ſwych BibRadz Num 34/14; Bo było ſynow Iozefowych dwoie pokolenie/ Mánáſſe y Efráim BibRadz Ios 14/4, Num 4/28, 31/4, Ios 13/29, 14/1, 19/24, 31; RejAp 181, 181v; Y ćiągnęłá chorągiew obozu ſynow Iehudy naprzod z woyſki ſwemi [...]. A nád woyſkiem pokolenia ſynow Iſaſzchárowych Náthánáel ſyn Cuarow. BudBib Num 10/15, 16, 19, 20, 23, 24 (9); BudNT Apoc 21/12; WujNT Apoc 7/4, 21/12.

Szeregi: »pokolenie(-a) i (a) dom(-y)« = domus, familia PolAnt [szyk 15:1] (16): Leop 2.Reg 19/20; Pokolenia y domy nie były pomieſzáne: z ktorych Meſyaſz wyniść miał CzechRozm 79. Cf »według rodu, pokolenia i według domow«. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»pokolenia i familije« (1): Káżdemu ſnich [pokoleń izraelskich] iáko teraz policżeni ſą/ daż w dżierżáwę dział źiemie: thelko áby los źiemie dzielił między pokolenia y familie [ut sors terram tribubus dividat et familiis]. Leop Num 26/55.

»narod a pokolenie« (2): iż żáden z nich [Żydów] nie mogł nigdy małżeńſtwá poſlubić ſobie/ iedno záwżdy z narodu ſwego/ á z iednego pokolenia ſwego RejPos 271v, 158.

Wyrażenia przyimkowe: »według (a. podług, a. wedle) pokolenia« (21): Podárza á Offiáry Kxiążąt Iſráelſkich według pokolenia ich Leop Num 7 arg, Ios 7/14, 11/23; BibRadz Ez 45/8; RejPos 158; BudBib Deut 1/13, Ez 45/8.
~ Szereg: »według (rodu,) pokolenia i (a) według (a. podług) domow (ojcow) [czyich]« = secundum tribus Vulg; per generationes, per familia, per domum (a. ad domus) patrum PolAnt (14): A pierwſzego dniá Mieſiącá wtorego zezwano wſzytko woyſko/ y obliczono káżdego głowę miánowićie według rodu/ pokolenia/ y podług domow oycow ich BibRadz Num 1/18; Byli tedy Rubená pierworodnego ſyná Izráelowego policzeni/ według rodu/ pokolenia/ á podług domow oycow ich BibRadz Num 1/20, I 28d marg, Num 1/22, 24, 26, 28 (14). ~

»z pokolenia [którego]« = de a. e(x) tribu, tribus (G) Vulg, PolAnt; de stirpe, de a. ex [aliquo = n-pers] Vulg (153): OpecŻyw 4v; PatKaz III 101; Principes Iuda duces eorum [...]. W tym też koſciele ſą kxiążęta z pokolenia Iuda WróbŻołt 67/28, bb8v; Ziecháło tedy trzy tyſiące mężow z pokolenia Iudá [de Iuda] do iáſkiniej ſkáły Etham Leop Iudic 15/11; było ná then czás ſynow Iſráelſkich/ po trzy kroć ſto tyſiąc: á mężow z pokolenia Iudá trzydzieśći tyſięcy. Leop 1.Reg 11/8, Ex 31/2, 35/30, 34, Lev 24/11, Deut 1/23 (20); TEdy Dawid zebrał do Ieruzálem wſzytki Kſiążętá Izráelſkie y przednieyſze z káżdego pokolenia BibRadz 1.Par 28/1, Ex 31/2, 6, Num 1/21, 23, 25 (18); BielKron 51v, 72v, 115v, 117v, 131v; Mącz 190b; RejAp 28v, 51, 51v, 65v [12 r.], 85v; HistRzym 69; RejPos 28v, 271v; wziąłem zwas dwánaśćie mężow/ z káżdego pokolenia mężá iednego [virum unum per tribum]. BudBib Deut 1/23, Num 1/4, 16, 21, 23, 7/12, Eccli 45/7; BudNT Act 13/21; CzechRozm 79v, 86v, 120v, 139v, 200v; ModrzBaz 3v; BArnábáſz [...] rodzáiu był Abráhámowego z pokolenia Lewi SkarŻyw 534, 489, 493, 500, 502; WujNT 195 [5 r.], Luc 2/36, s. 359 marg, Act 13/21, Rom 11/1 (26). Cf Zwroty.

»po pokoleniu« (1): Wſtawſſy tedy Iozue ráno/ przyzwał kſobie lud Iſráelſki po pokoleniu Leop Ios 7/16.

W przen (6):
Wyrażenie: »lew z pokolenia Juda (a. Judowego)« = Bóg Ojciec a. Chrystus (6): KromRozm II o; RejAp 51; Potym w tenże doł wpadł Lew tho ieſt ſyn Boży [...]. Ten ieſt Lew o ktorym mowi S. Ian w ziáwieniu. Zwyćiężył lew z pokolenia Iudá. HistRzym 69; CzechRozm 200v; WujNT Apoc 5 arg, 5.
Przen (4):
Wyrażenie: »dwojenaście pokolenie(-a) narodu ludzkiego (a. narodow ludzkich, a. wszytkich narodow świata)« = wszyscy ludzie (4): ktorym [wiernym Pańskim] obiecał iſtotnie iż máią z nim ſiedzyeć ná ten cżás przyzwaláiąc ná dekretá ſwięte iego/ á poſądzáiąc dwoienaſcie pokolenie wſzytkich narodow ſwiátá RejAp 162, 173; Zápomniawſzy záſię co im [wiernym pasterzom] Pad [!] powiedzieć á obiecáć racżył/ zá tę ſtátecżność tego ſzáfárſtwá á tego páſterſtwá ich: Iż wy namileyſzy moi będziecie ſiedzieć podle mnie/ ſądząc dwoienaſcie pokolenie narodu ludzkiego. RejPos 124v, 124v.
2. Ludzie, zwłaszcza Żydzi Starego Testamentu, też ludzkość; tribus (pl), PolAnt, Vulg; nationes Vulg; familiae PolAnt (50): RejPs 155; RejWiz 157; A nie rownaymy ſie z onymi kthorzy ſie byli w Ieruzalem z iego przyſcia zátroſkáli/ bo nie rozumieli nacż ſie miáło ſciągnąć kroleſtwo iego: kthore potym przezwał złym pokoleniem á narodem iáſzcżorcżym. RejPos 37; BudBib Is 63/17; Ludu moy. [...] Poſyłałemći PROroki ſwe miłe á wierne/ á tyś ie mordował, pokolenie złe niewierne. ArtKanc E13v.

pokolenie czyje (1): Niechay tedy o IEzu/ tá twa świątość [...] zdrowie ćiáłu dawa/ duſze od zginienia/ Niech broni: o obrońco/ wiernych pokolenia. GrabowSet P4v.

pokolenie czyje [= czego, tj. mieszkańcy czego] (2): O Ieruzalem Ieruzalem [...] przydzie na cię niedługo ij na twé pokolenijé wſſytko zleé. OpecŻyw 77. Cf »pokolenie nasze«.

pokolenie czyje [= boskie, tj. ludzie] (1): Abowiem ia vſtáwiczne vdręczenie ćierpię od złoſćiwych [...] bych też to chćiał wyliczyć iáko ſie to dzieie/ muſiał bych ie nędzniki názwáć ácz iednák ſą ſpokolenia twego. RejPs 107.

Wyrażenia: »pokolenie Adamowe« = ludzkość (1): Iedno iż ia owſſem przećiwko iem [ojcom swoim] zdam ſie ſobie być więcey robakiem niżli człowiekiem á lekkich ludzi pokolenia ádámowego potomkiem. RejPs 31.

»(wszy(s)tko a. wsze) ludzkie, człowiecze pokolenie« [szyk 21;4] (24:1): OpecŻyw 103v; WróbŻołt 109/9; SeklPieś 32; RejWiz 78, 124, 171, 172; RejZwierz 48; GrzegRóżn Gv; RejAp 55; RejPos 28v; MWilkHist D3v; ReszList 146; Brencius powiáda: ze Bog Oćiec niechćiał być inſzym ſpoſobem cżłowiecżemu pokoleniu przeiednány/ iedno żeby Pan Chryſtus ſyn iego ná ſię przyiął kaźń wſzeláką ReszPrz 82; Ráduią ſię Anieli/ śpiewáiący weſele/ Stworzyćielu ſwemu/ Bo ludzkie pokolenie/ przez to ſwe Národzenie/ odiął Diabłu złemu. ArtKanc B2; CHwalmyż ſwego ſtworzyćielá/ wſze ludzkie pokolenie/ Rozpámiętywáiąc ſobie/ iego w niebo wſtąpienie ArtKanc G12, B10, E8v, F3v, F10, I3, I3v; A tego/ nie ſłycháło ludzkie pokolenie/ Zeby Pánną być mogłá/ ktora porodźiłá GrabowSet K, Ev, I4v.

»pokolenie nasze« = ludzkość (1): Rátuy nas/ Boże/ ludzkiego zbáwienia Sprawco: á choćia nie dla pokolenia Náſzego: iednák/ dla twoiey cżći wiecżney/ Zmień wzgárdę/ á życż poćiechy ſerdecżney GrabowSet V.

»pokolenie wiekuiste« = zbawieni (1): Abo iáko też Izáiaſz o nim [Chrystusie] nápiſał: Iż gdy on zá grzech położył duſzę ſwoię/ ogląda pokolenie wiekuiſte/ á wola Páńſka w ręku iego ſpráwowána będzye RejPos 112v.

»wszel(a)kie (a. wszytkie, a. wsze a. każde) pokolenie(-a) (ziemskie, a. ziemie, a. na ziemie, a. na świecie); pokolenie wszej ziemie« = omnes tribus terrae Vulg (10:1): RejPs 45; RejJóz F6; RejKup i7; RejWiz 184; Y ſthánie ſię że ći ktorzy nie poydą do Ieruzálem z pokolenia wſzey źiemie/ ku chwaleniu krolá Páná zaſtępow/ nád tymi dżdá [lege: dżdża] nie będźie. BibRadz Zach 14/17; A będzie w nim vbłogoſłáwione káżde pokolenie ná ziemi/ á wſzyſcj ludzie będą wyznawáć wielmożność iego. RejPos 53v, [136]; Przetoż to iuż pewnie wiedz wſzelkie pokolenie/ Iż ſie BOG sſtał Cżłowiekiem prze ludzkie zbáwienie ArtKanc A4; LatHar 400; WujNT Matth 24/30, Apoc 1/7.

a. Określeni ludzie (2): Dziwował ſie Ariſtoteles dwoiemu pokoleniu ludzſkiemu, że iedni ludzie ſą zli, á gdiż ie chwalą z tego ſie wielbią. Drudzi lepak ſą dobrzy, á gdy ie ganią tedy ſie gniewaią. BielŻyw 88; RejJóz L3; Cżyń łáſkę/ moim grzechom/ bo twą włádzą znáią/ Dla imieniá twoiego/ w ktorym ieſt beſpiecżne Pokolenie/ coć vfa GrabowSet G4.
3. Naród plemię; tribus Vulg, PolAnt; domus Vulg; familia, gens PolAnt (45): RejPs [155]; A wżdy ſą zátwárdzyeli [Żydzi]/ by iákie kámienie/ Ták to záwżdy złe było z dawná pokolenie. RejWiz 164v, 164v; Hismaelitae, Lud który teras Saraceny/ to yeſt/ Tur[c]i zową/ albo ſámi ſobie Turci ten tytuł prziwłaſzczayą chcąc przodek pokolenia tego mieć od Sary zony Abramowey Mącz 156d.

pokolenie czyje [w tym: pron poss (2), G pron (1)] (3): OpecŻyw 129v; BielKron 337v; STárożytne wſzyſtkich Sławáńskich narodow źrzodłá y máćice Ruſkiey ziemie/ y ich sławne pokolenia/ ſkądby y sktorey przyczyny álbo właſnośći/ Ruśią názwáne były/ rozmáite ſą ludzi vczonych o tym mniemánia y wywody StryjKron 110.

W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy etnicznej [w tym: pokolenie + przymiotnik (12), przymiotnik + pokolenie (3)] (15): BartBydg 68b; TarDuch A3v; WróbŻołt 97/3; WEwſſytkich národziech żydowſkich bárzo ieſt oznaczony bog náſz á w Iſráelſkiem pokoleniu ſlawne ieſt imię iego RejPs 111, 192; RejJóz kt; LubPs Sv [2 r.]; BibRadz 1.Reg 15/17, Zach 14/18; Oświeconemu pokoleniu Słowieńſkiemu á ięzyku ich/ miłość/ pokoy/ záchowánie y pozdrowienie od nas BielKron 337v, 345; RejPos 140v; CzechRozm 140v; miałeś y bráćią ſwoię wiele zacnych ludzi z Ruſkiego pokolenia/ przez te wſzytkie pięćſet lat/ ktorzy ſię do kośćiołá S. Rzymſkiego iáko do głowy ſwey od odſzcżepieńſtwá náwracáli SkarJedn 356.

W połączeniach szeregowych (18): Leop Apoc 13/7; Teraz tedy cżynię ten wyrok/ áby káżdy narod/ pokolenie/ y lud roznych ięzykow/ ktoryby złorzecżył przećiw Bogu [...]/ áby był cżwiertowan BibRadz Dan 3/29, Gen 10/5, Dan 7/14; RejAp 53, 65v; dáł mu [Bóg Chrystusowi] [...] zwierzchność y chwałę y Kroleſtwo/ áby wſzyſcy narodowie/ pokolenia y ięzyki ſłużyły mu CzechRozm 124, 12, 143v, 175, 192, 200, 239; Y widziałem drugiego ániołá [...]/ máiącego Ewángelią wieczną/ áby ią opowiedał śiedzącym ná źiemi/ y wſzelkiemu narodowi/ y pokoleniu/ y ięzykowi/ y ludowi WujNT Apoc 14/6, 5/9, 7/9, 11/9, 13/7.

Wyrażenia: »pokolenie boskie, pańskie« = Żydzi, naród wybrany; tribus Dei Vulg [szyk 1:1] (1:1): Abowiem w to Ieruſalem wſtąpiło pokolenie/ pokolenie bozkie w ktorem ieſt ſwiadecztwo Iſrael ku chwale imienia bożego. WróbŻołt 121/4; LubPs cc3v.

»pokolenie ludu« (1): Iż ieſlibyś ſie kiedy miły Pánie rozgniewał ná ten lud [...]/ ták iżbyś chciał wykorzenić to nędzne pokolenie ludu tego [...]/ proſzę zmiłuy ſie nád nim RejPos 75v.

»wszytko (a. wszelkie) pokolenie« (3): omnis Iuda, wselkye pokolenye zidowskye BartBydg 68b; TarDuch A3v; RejPs 192.

Szeregi: »lud i pokolenie« (1): Okáżże iáwnie miedzy wſzytkim twym ludem/ y miedzy pokoleniem twoim [super omnem gentem tuam] iżeś tj ieſt Bog wſzelkiey mocy i możnośći BudBib Iudith 9/15. [Ponadto w połączeniach szeregowych 8 r.]

»pokolenie i narod« (1): A tá ſwięta obietnicá iego iuż też znácżyłá/ iż to ſwięte pokolenie tylko s ſámey niewiáſty być miáło/ nád podobieńſtwo inego pokolenia y inego narodu ludzkiego. RejPos 101v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 14 r.]

4. Potomstwo, potomkowie; semen BartBydg; genus, proles, propages, propago, soboles Mącz [w tym: czyje (24) –G sb i pron (20), pron poss (3), ai poss (1)] (31): BartBydg 250b; KlerWes A2; RejPs 26v, 55v, 167, 199v; RejJóz C4; SeklKat E3v; RejKup r7, y8v; KromRozm II l2; Palestina terra Chanaan, Obiecána ziemiá yż byłá Abráhámowi Iſáákowi y Iákobowi Pátriárchóm świętym y ych pokoleniu obiecána. Mącz 176b, 416b; wyrzućił go [Bóg Kaina] od ſpołecżnośći ſwoiey/ á vcżynił go błędnym á tułakiem ná ſwiecie/ á w zły á w pogáńſki narod obroćił wſzytko pokolenie iego. RejPos 27, 126v, 152v, [154], 280; álem tego nigdy nie widział/ áby ſpráwiedliwy był kiedy opuſzcżon/ á pokolenie iego áby ſzukáło chlebá. RejZwierc 40; ArtKanc M3v.

W połączeniach szeregowych (4): Soboles, Płód/ dzieći/ potomkoſtwo/ pokolenie/ rodzay. Mącz 397d, 325a, d; kto nie ma żony/ iákoby ná świećie nie był. Pámiątki po ſobie mieć nie może/ gdy ſynow właſnych/ áni pokolenia á potomſtwá poſtánowić nie może WerKaz 288.

Przen (5): Nie ſtráchuy ſię, damći niewieśćie naśienie/ ktore możnie ſtłumi Diable pokolenie. ArtKanc B19v.
a) Potomstwo niewiasty obleczonej w słońce: wierni pańscy (4): po Apoſtolech záſię wiemy iákie Kácerze/ iákie bluźnirze wzburzał przećiwko tej niewieſcie ſwiętey/ kthorzy iáko wodę wylewáli márne bluźnirſthwá ſwoie/ chcąc zátopić/ zátłumić/ á źániſzcżyć tę niewiáſtę ſwiętą y s pokoleniem iey RejAp 104, 104.
Wyrażenie: »pokolenie niewiasty« (2): (marg) Pokolenie niewiáſty. (–) iż gdy ſie iuż thá niewiáſtá vſpokoiłá ná oney puſzcży/ tárgnął ſie ſmok ná potomſtwo iey/ ktore oná ſobie rozmnożyłá wiernemi á prawdziwemi náukámi ſwemi RejAp 104v, Ee4.
a. Potomstwo Adama, czyli ludzie, ludzkość (2): A czoż Adam był thák názbyt złego vcżynił iż iábłko vrwał? á wżdy go ſrodze przeklął Pan y wiecżnie wſzythko pokolenie iego. RejZwierc 260v.
Szereg:»plemię, pokolenie« (1): Nieſtyſkuy Iádámie ſmętny [...]. Iużem on Cyrográph zdrápał Ktoryś był cżártu ná śię dał. Y ná wſzyſtko ludzkie plemię Twe nieboże pokolenie. MWilkHist F3.
5. Rodowód pochodzenie, genealogia; genealogia (geneologia) Mymer1, Miech, JanStat; ortus, stemma Mącz; stirpes JanStat (15): Ortus, Powſtánie/ Rodzay/ Początek/ Pokolenie. Mącz 268d.

pokolenie czyje [w tym: G sb i pron (3), ai poss (2)] (5): bo pytál Pilát tego/ cżego by niemogl rozumem oſięgnątz/ ijż pytál o pokoleniu kryſtowym OpecŻyw 130v, 130, 130v; Rozdzial 8. O pokoleniu Czarzow Zawolſkich. MiechGlab 28; BibRadz II 2a marg.

pokolenie czyje [= od kogo pochodzące] (1): ij rzékl [Piłat] ku iezuſowi. Powiedz mi skądes ty/ ieſtlis boſkiégo pokolénia/ cżylis tylko cżlowiecżégo? OpecŻyw 130.

W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy etnicznej (1): Ták tedy s tych Ruskiego pokolenia Bulgarow álbo Wolgárow/ [...] ty ſie narody Sławańskie od Morzá Trackiego áż do Weneckiego ſzeroko dzielnośćią rycerską rozkrzewiły StryjKron 100.

W połączeniach szeregowych (2): MurzNT Matth 1/1; iż ktokolwiek przyiął go [Chrystusa]/ á wierzył temu ſwiętemu przyſciu iego/ [...] iuż káżdego tákiego/ ktoregożkolwiek narodu/ ſtanu/ ábo pokolenia był/ pewnie go przypuſzcżał do tych nowo otworzonych ſkárbow/ á táiemnic Boſtwá ſwoiego. RejPos 300.

Wyrażenie: »pokolenie szlacheckie« = genealogia nobilitatis, nobilitatis stirpes JanStat [szyk 2:1] (3): Stemma, Rodzay/ pokolenie ślácheckie/ y ich herby/ kleynoty/ helmy y ynſze znáki przodków ich. Mącz 414b; Ieſli tedy kto powiáda y twiérdźi ſie bydź ſzláchćicem/ [...] ku dowiedźieniu ſwégo pokolenia ſzlácheckiégo/ ma wiéźć mężów ſzláchćiców ſtárſzych/ dwu z pokolenia ſwégo národzonych SarnStat 237, 237.
Szereg: »rodzaj i pokolenie« (1): De Genealogia. Von geſchlechten vnd ſipſchafften. O rodzaiu y pokoleniu. Mymer1 37v.
Przen (1):
Zwrot: »[skąd] wieść pierwsze pokolenie« = pochodzić (1): Prędkoś ten świát odmienił/ przecz? zgadniemy ſámi/ Ześ był przywykł Aniołom zecniłoć ſie z námi. Słuſznie: widząc ludzki błąd y krotkie tu mienie/ Wróciłeś ſie ſkąd wiedźieſz pierwſze pokolenie. SzarzRyt D4v.
6. Generacja; generatio Vulg, PolAnt; genealogia JanStat (45): W tym pokoleniu/ to ieſt/ miedzy ludźmi tego wieku. BibRadz I 4c marg.
a. Dotyczy rodu, rodziny (44): Feudale ieſt/ gdy rycerſkiemu człowiekowi/ za woienną ſłużbę bywa dáne iákie imienie/ czáſem do żywotá/ czáſem też do Potomkow tegoż pokolenia GroicPorz a3.

ktore pokolenie od kogo (2): Ziecháli ſie do Poznániá pánowie [...] rádzić o innym pánie [...]/ gdzie ſie ich wiele zgadzáło ná Włádziſłáwá Lokietká/ rozważáiąc miedzy ſobą iego [...] bliſkość przyrodzoną ku kroleſtwu Polſkiemu/ ábowiem on był ſzoſte pokolenie od krolá Boleſłáwá śmiáłego BielKron 368; SkarŻyw 268.

W połączeniu z liczebnikiem głównym (7): PatKaz III 108; A ták wſzytkiego pokolenia ktore było od Abráhámá áż do Dawidá/ ieſt cżternaśćie/ á od Dawidá áż do záprowadzenia do Bábiloniey/ pokolenia cżternaśćie BibRadz Matth 1/17, 1/17; WujNT Matth 1/17 [4 r.].

W połączeniu z liczebnikiem porządkowym [w tym: () do [którego] pokolenia (18), w [którym] pokoleniu (5)] (32): HistJóz E4v; Obiecuie pan Bog ſrogo ſię mſczić nat timi y potomki ich do trzećiego y doczwartego pokolenia ktorzi tego przikazania niechczą pełnić SeklKat Ev; Imyę yego nyech zginye/ y pirwſſe pokolenye LubPs Z; KrowObr 110v; Leop Gen 15/16, Ex 20/5; UstPraw A4v; BibRadz Deut 23/2, 5/9, I 148c marg, 4.Reg 10/30, Bar 6/2; BielKron 27v, 86v, 128; Mącz 245c; RejPos 51, 175, 253; BiałKat 51; CzechRozm 149, 163; SkarJedn 240; StryjKron 782; Bomći ia ieſt Pan Bog twoy mocny/ k temu zawiſny w miłosći/ mſzcżąc ſię zgrzeſzenia Oycowſkiego/ aż do pokolenia cżwartego. ArtKanc M6, Q20; Atavus – Propredżiadow ocziec w czwarhim [!] pokoleniu. Calep 109a, 110a, 1088a; SarnStat 237. Cf które pokolenie od kogo.

Wyrażenie: (bibl. Luc 1/50) »od pokolenia do pokolenia« (3): OpecŻyw 11 [2 r.]; A miłośierdźie iego [Boga] od pokolenia do pokolenia (tym pokazáne) ktorzy ſię go boią. LatHar 65.
7. Stopień pokrewieństwa; gradus affinitatis a. cognationis Mącz (8): Gradus cognationis, Członki pokolenia. Mącz 147c.

W połączeniu z liczebnikiem porządkowym [w tym: () do [którego] pokolenia (3), w [którym] pokoleniu (3)] (6): RejRozpr C; mąż s przyiaćioł żony ſwoiey/ nie może żony poiąć/ áż do czwartego pokolenia. Tákże też niewiaſtá niemoże bráć męża s przyiaćioł mężowych áż do czwartego pokolenia. GroicPorz gg4v, gg4; Sárá Sioſtrá byłá Abráhámowi we w torym [!] pokoleniu/ Bo byłá corká Araná brátá iego BibRadz I 11a marg; Mącz 147c.

Szereg: »pokolenie albo stopień« (1): (nagł) Brát. pokolenie álbo ſtopień. I. (–) Zona ſyna brátowego Brátow Syn. GroicPorz ee5.
8. Płeć; sexus Mącz (2): Sexus, Płeć/ Pokolenie/ Pogłowie/ Rodzay. Mącz 390c.
Wyrażenie: »niewieście pokolenie« (1): Iowiſz. Ieſt [...] Planeta wielkiey fortuny [...] Bo ieſt przijaciel wielki rodzaiowi ludzkiemu. [...] Pluczam/ koſciam malem, chrzęſlkam wątrobie, w przyrodzeniu męzkim y w niewieſciem pokoleniu. FalZioł V 51.
9. [O zwierzętach: gatunek [czyje]: Miedzy ptáſtwem theż/ tych rzecży nie maćie ieść/ y owſſem ſie ich maćie ſtrzedz. Orłá/ Nogá/ Orłá morſkiego/ Kánie y Sępá według pokolenia iego [...]/ Struſá/ y Sowy/ y wodney Kánie/ Iáſtrzębá wedle pokolenia ſwego [...]/ Rarogá/ y Kálándrá według rodu iego Leop Lev 11/18 (Linde).]
II. W znaczeniu jednostkowym (14):
1. Członek rodziny, rodu [czyje: pron poss (2), ai poss (1)] (3): Ale przed ſię Kolumny począwſzy od Palemoná idą po mieczu [...] przez wſzyſtki Xiążętá Litewſkie/ [...] áż do Witená [...]/ y áż do oſtátniego pokolenia Iágełowego StryjKron 270.
Wyrażenie: »swe pokolenie« (2): Ruben lituie Iozepha iuż w ſtudnią wſadzonego Ach nie mogęć wyćirpieć/ gryzie mię ſumnienie Zem podnioſl ſrogą rękę/ na ſwe pokolenie RejJóz A8, O8v.
2. Członek plemienia (1):
Wyrażenie: »pokolenie swe« = współplemieniec (1): Nie czyńćie bez práwia pokoleniu ſwemu [contribules vestros]/ ále ieden káżdy boy ſie Bogá ſwego Leop Lev 25/17.
3. Jednostka ludzka (o Maryi) (1): BAdź pozdrowioná Krolowa niebieſka. Bądź pozdrowiona Páni Anyelſka. Witay święte pokolenie/ z ktorego wyſzło ſwiátu zbáwienie. LatHar 481.
4. Potomek (o Chrystusie, synu Maryi i potomku Abrahama) (8): Ale oto miły Abráámie y w tym cie zániecháć niechcę/ ále wzbudzę tákie pokolenie z narodu twego/ w ktorym będą vbłogoſłáwieni wſzyſcy narodowie ſwiátá. RejPos 297v.

pokolenie czyje [w tym: G pron (3), ai poss (1)] (4): támże mu [wężowi] wiecżną burdę opowiedziano s tą niewiáſtą y pokoleniem iey/ y támże mu powiedziano iż przez pokolenie iey miáłá być ſtárta głowá iego. RejAp 100; RejPos 101v. Cf »pokolenie niewieście«.

Wyrażenia: »pokolenie niewieście« (1): thák iáko to o nim [o wężu] ieſzcże w Ráiu [Bóg] opowiádáć racżył/ mowiąc do niego: Iż pokolenie niewieſcie zetrze głowę twoię RejPos 318.

»święte pokolenie« (2): O ſzcżęſliwyſz to był cżás/ gdy tę rozmowę á tho záſlubienie przez thę wiárę ſwoię przyiął [Abraham] od Páná ſwego/ iż nam z iego narodu obiecał to ſwięte pokolenie RejPos 138, 101v.

Szereg: »plemię a pokolenie« (1): zeſlę tobye táki narod/ ktory ſie tylko pocżnie ze krwye á s pokolenia ſámey białey głowy. A to plemię/ á to pokolenie potrze/ potłocży/ y poniſzcży/ á w niwecż obroći moc thę thego ſprzećiwniká twoiego RejPos 270v.
5. Człowiek określonej płci (1):
Wyrażenie: »żeńskie pokolenie« = kobieta (1): opowiedzyał to w Ráiu ieſzcże [Bóg] onemu cżártowi/ iż z żeńſkiego pokolenia miáło náſtáć tho ſwięte plemię/ ktore miáło zetrzeć głowę iego. RejPos 16.
III. Urodzenie się (1):
Wyrażenie: »pokolenie człowieczego rodzaju« = urodzenie się jako człowiek (1): [...] tedyſz przy wlanyu duſze wczyalo rozumney byla poſzwyączona bo yako rychlo przeſz pokolenye czlouyeczego rodzayu uyſzla na ſzwyath byla wſzytkych cznoth napelnyona PatKaz III 96.
*** Bez wystarczającego kontekstu (11): Sanguis, [...] Kreẃ. Et Metaph. rodzay/ pokolenie/ dóm. Mącz 367b, 143c, d, 144a, b, 241c, 249b, 381b; Calep 451b, 1007a.
Szereg: »rodzaj i pokolenie« (1): Gentilis, Który yeſt yednego rodzáyu y pokolenia. Mącz 144b.

Synonimy: I.1. dom, familija, rod, rodzaj, rodzina, urodzenie; 2. lud, ludzie; 3. narod, plemię; 4. potomek, potomkostwo, potomstwo, syn; 5. jenealogija, narod, początek, wywod; 7. stopień; 8. płeć, pogłowie, przyrodzenie, rodzaj; 9. rodzaj; II.2. naszyniec, rodak, rodowic, rodzic, ziemek; 4. potomek.

LWil