[zaloguj się]

DZIELIĆ (306) vb impf

e jasne.

Fleksja
inf dzielić
indicativus
praes
sg pl
1 dzielę dzielimy
2 dzielisz dzielicie
3 dzieli dzielą
praet
sg pl
2 m -ś dzielił m pers -ście dzielili
3 m dzielił, dziel(e)ł m pers dzielili
f dzieliła m an
fut
sg pl
1 m będę dzielił m pers
2 m będziesz dzielił m pers
3 m będzie dzielił, będzie dzielić m pers będą dzielić, dzielić będą
n subst będą dzielić
imperativus
sg pl
1 dzielmy
2 dziel dzielcie
3 niech(åj) dzieli
conditionalis
sg pl
2 m byś dzielił m pers
3 m by dzielił m pers by dzielili
f by dzieliła m an
n subst by dzieliły
impersonalis
dzielono
participia
part praes act dzieląc

inf dzielić (32).praes 1 sg dzielę (23).2 sg dzielisz (2).3 sg dzieli (95).1 pl dzielimy (2).2 pl dzielicie (2).3 pl dzielą (44).praet 2 sg m -ś dzielił (2).3 sg m dzielił (6), dziel(e)ł (1) PaprUp. f dzieliła (6).2 pl m pers -ście dzielili (1).3 pl m pers dzielili (10).fut 1 sg m będę dzielił (3).2 sg m będziesz dzielił (2).3 sg m będzie dzielił RejPos (2), będzie dzielić (1) GrzepGeom.3 pl m pers będą dzielić (1) TarDuch, dzielić będą (1) OrzRozm. subst będą dzielić (1).imp 2 sg dziel (16).3 sg niech(åj) dzieli (4).1 pl dzielmy (1).2 pl dzielcie (2).con 2 sg m byś dzielił (1).3 sg m by dzielił (5). f by dzieliła (1).3 pl m pers by dzielili (2). subst by dzieliły (1).impers dzielono (2).part praes act dzieląc (34).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXIX w.

1. Rozkładać jakąś całość na części, rozdrabniać, łamać, rozcinać, rozbijać, rozszczepiać; dividere (in partes) BartBydg, Mącz, Calep, Cn; partes facere Mącz,. Calep, Cn; partire a. partiri (in membra) Mącz, Cn; diverberare, findere, scindere Calep; diducere in particulas aliquid, dimetiri, dispertire a. dispertiri in membra, dividuum a. particulas facere, tribuere (in partes) Cn (77): Diverbero, Scindo. ‒ Rozbijąm, vderzemmdziele [!]. Calep 335b, 419b; O dzielech miedzy rodzonémi. [...] Stárſzy dźieli, młodſzy wybiéra. SarnStat 1265.

dzielić kogo, co [w tym: co na co (11)] (28): ZapWar 1550 nr 2655, 2666 [2 r.]; On wżiąwſſy tho wſſyſtko [zwierzęta ofiarne] roſzćiął ye ná poły/ [...] ále ptakow nie dzielił [non divisit]. Leop Gen 15/10, Ios 7/18; Duchowne dochody iáko dźielić. OrzRozm I marg, I; BielKron 278; Mącz 17c, 47d, 175c; GórnDworz Z3; ModrzBaz [38]; KochPs 87, 167; KochPhaen 18; GórnRozm C4, Ev; ActReg 5v; Calep 180b; GórnTroas 75; żeby Stároſtwá y teraz y ná potomné czáſy nie dźielić. SarnStat 485 [idem] 540. Cf dzielić co w co; co czym, »nie dzielić dniow swoich«.

dzielić co w co (1): iż potomſtwo wáſze dźieląc/ co dáley to w drobnieyſze cząſtki máiętnośći/ do vboſtwá prżyść muśi GórnRozm I4v.

dzielić co czym (2): Calep 329a; Temikordámi [!] bárandźielono LatHar 719 marg.

dzielić na kogo, na co (13): ZapWar 1550 nr 2666 [2 r.]; Leop Ios 7/18; OrzRozm I; Dzielą też Hiſzpanią ná pięćioro kroleſtwo BielKron 278; Mącz 17c, 175c, 281b, d, 335b; GórnDworz Z3; GórnRozm Ev; Calep 180b.

Zwroty: »na części, w cząstki dzielić« [szyk zmienny] (8 : 1): Item stathki albo parafarnalia mayą dzielicz na thrzy częsczi. ZapWar 1550 nr 2666, 1550 nr 2666; OrzRozm I; Partes facere Dźielić ná częśćy/ roskłádáć. Mącz 281b, 17c, 281d, 335b; GórnRozm Ev, I4v.

»dzielić na dwoje« = bipertire Calep (1): Bipertio – Dzelię na dwoie. Calep 131b.

»w poł, na poły dzielić« (1 : 1): y wssythko Imienie napoly dzielicz maią ZapWar 1550 nr 2655; KochPhaen 18.

W przen [kogo, co] (5): Głos Páńſki dźieli płomień ogniſty [Vox Domini intercidentis flammam ignis Vulg Ps 28/7] LatHar 347; krzyk dźieli obłoki KmitaSpit C5; KlonFlis E4.
Zwroty: »na części dzielić« (1): Gdy kápłan/ nayświętſzy Sákráment/ Ciáłá Páńſkiego łamie. O Pánie/ iák ćię kápłan/ ná trzy cżęśći dzieli GrabowSet P2.

bibl. »nie dzielić dniow swoich« = nie dożyć połowy tego wieku, który był wyznaczony, zginąć wczesną śmiercią (1): Mężowie krwie/ y zdradliwi/ nie będą dzielić dniow ſwogich [non dimidiabunt dies suos Vulg Ps 54/24] TarDuch A5v.

Przen: Powodować rozłam, skłócać [kogo, co] (3): Páńſtwo Swieckie P. Bog w ſtárym zakonie rozdzielił/ ále Wiáry y Kośćiołá niedzielił. SkarJedn d7v; Fáłſzywa miłość docżeśna krotka ieſt/ á prętko przyaćiele dzieli. SkarŻyw 63; á herezye y rożne wiáry dźielą kroleſtwá/ y rozdźiałem ie gubią. SkarKazSej 684b.

W polemikach religijnych na temat natury Boga i Chrystusa [kogo, co] (8): bo [Pismo św.] nie dźieli go [P. Boga] tám/ gdźie iednę Iſtotę iego być vczy: y owſzem iáſnie powiáda/ być go iednym Bogiem. BiałKat 3v; Ná ktorym [synodzie] potępiony ieſt Neſtor Cárogrocki Pátryárchá/ ktory dzielił Perſonę w Chryſtuśie SkarJedn [A*2]v, 286; gdy Chriſtuſá znácżnie dźielą/ iedny rzecży przypiſuiąc iáko Bogu tylko: á drugie iáko cżłowiekowi. NiemObr 138, 103, 108, 163.

Zwrot: »na troję dzielić« (1): Ná troię Antykryſt dźieli Kryſthuſá/ Ciáło w grobie/ Boſtwo wſzędźie/ á duſzę iákąś witáią Oycowie w iákichśi odchłániach GrzegŚm 25.
a. bibl. Mieć rozdzielone (o zwierzętach parzystokopytnych); ungulam dividere PolAnt [co] (5):
Zwrot: »kopyto dzielić« [szyk zmienny] (5): Cokolwiek dzieli kopyto/ y dwoi ſtopę w kopyćie [...] tákowe bydlę ieść będziecie BudBib Lev 11/3; Záś krolik acż przeżuwa/ ále kopytá niedzieli/ niecżyſty ieſt wam. BudBib Lev 11/5, Lev 11/4, 6, 7.
b. mat. (O działaniach arytmetycznych) Wykonywać dzielenie, wyznaczać iloraz dwu liczb (17):

dzielić co (11): tedy vymi po cifrze z obudwu [...] po tym ie dziel iako tu. KłosAlg F2v, D4, D4v, E3, Fv, F2 [4 r.], F2v, G4v.

dzielić przez co [w tym: co przez co (10)] (15): A ono czo przydzie z takiego mnożenia dziel przez wiadome rzecży KłosAlg E3; iako tu 245/485 dziel przez 5. przydą 49/97. KłosAlg F2, D4, D4v, E3, Fv, F2 [3 r.] (11). Cf Zwroty.

Zwroty: »dzielić przez dzielnika« (1): Ieſtli Czo oſtanie złotich mniey niż dzielnik tedy ie obroć na groſze [...] á rozłożywſzy zaſię dziel przez dzielnika KłosAlg E4v.

»dzielić przez [jaką] liczbę« (1): dopiero ią dziel przez tę licżbę wktorey ſie porownały KłosAlg F2.

»dzielić przez pirw(sz)y termin [= w regule trzech: wiadome]« (2): potim dziel przez pirwſzi termin KłosAlg E4, F.

α. Spełniać funkcję dzielnika (1): Iedno [= jedność] nie mnożi ani dzieli gdziekolwiek ſtoi. KłosAlg F2v.
c. geom. [co] (6): y drugié k temu ieſzcze Lineae proſté będą ią [prostą] dźielić ná tymże Punkćie GrzepGeom C3v.
Zwroty: »dzielić na części« (4): Linea, która wſzytek Kwádrat od kątá do kątá ná dwie równé części dźieli. GrzepGeom F3, D3v, D4, H3v.

»dzielić na dwoię« (1): Vczyń Diametrum od kątá do kątá/ ktory Rombum będźie dźielić ná dwoię GrzepGeom G4v.

2. Odłączać, rozłączać, odrywać, odosobniać; dirimere, discludere, distinguere Cn [kogo, co od kogo, czego] (16): GliczKsiąż C5; y dáłá iey pokutę do dni trzydzieśći/ dzieląc ią od śioſtr. SkarŻyw 226; Noli ab Euangelio diuidere Miſſam [...] Nie dźiel Mſzey od Ewangelijey świętey/ álbowiem Mſza ieſt cżęść Ewángeliiey ReszPrz 55.
Szereg: »dzielić i wyłączać« (1): że [Abraam] dzyeli y wyłącża płod nyewłaſney żony Hágár/ od płodu właſney żony. GliczKsiąż B3v.
W przen (12):

dzielić kogo, co od kogo, czego (8): żołądek/ pokármy wſzytki naprzod wśię bierze [...] á czyſte od nieczyſtego dźieli. SienLek 17v; RejPos 240; Iáko pierwſze rodźice náſze ták y naz dźieli grzech od Páná Bogá BiałKaz A4v, A4v; SkarJedn 372; SkarKaz 313a, 387b, 634b.

dzielić kogo, co z kim (3): o móy mężu/ śmierć nielutosćiwa Mnie ſmutną ztobą dźieli KochFr 123; Ci co nas z vmárłemi dzielą/ krzywdę nam y im czynią. SkarKaz 381a marg, 381a.

dzielić z czym (1): Ten [Bóg] ieſt/ co żywot [człowiekowi] dawa/ y ten co z nim dźieli. GrabowSet K4.

Zwrot: »dzielić na dwoje [od kogo] serce« (1): ábyś nigdy nie dzyelił ná dwoie od niego [od Krystusa] ſerczá ſwoiego RejPos 240.
3. Czynić różnice, rozróżniać, różnicować, przeciwstawiać; klasyfikować, porządkować, analizować; dividere, BartBydg, Cn; segregare, specificare BartBydg (63): Specifico, segregare, dividere, dzyelicz BartBydg 235b, 235b; WujJud 100; SarnStat 244.

dzielić co (47), kogo (4): WróbŻołt nn4v; RejWiz 79v; poddánego theż Swieckiego ták dźielę/ że on álbo Ziemiáninem ieſt/ álbo Ziemiáninowi poddánem ieſt OrzRozm V2, F, Vv; KwiatKsiąż P4v; RejAp 167v; chceſz w. m. to dzielić co dzielone być nie może/ bo godność dworzáninowá nie będzye żadna dobra/ ieſli ná cżás y dobrym kſtałtem vżyta nie będzie GórnDworz H4v, G3; GrzegŚm 33; Cżyli wy to dźielićie/ y inſzy wam będźie Pan Chriſtus/ á inſze ćiáło y kreẃ żywa iego? WujJud 171v, 46, 254; WujJudConf 100; CzechRozm 96v, 97v, 98v [2 r.], 99, 247, 253v; StryjKron 245; CzechEp *4, 291, 339; LatHar 282 marg; WujNT 102 marg; ieno ie [dźwięki równe łacinskim lub greckim] częśćią zwycżay źiemie, częśćią grubſzè álbo ſubtèlnieyſzè wyrażenia ſłów dźieli JanNKar C3; SarnStat *6 [5 r.], *6v, 1265, 1271; podobno teraz naydźiem czás miłoſierdźia/ á potym czás ſądu. y Apoſtoł dźieli te dwá czáſy SkarKaz 4b. Cf dzielić kogo, co, od kogo, od czego; kogo, co czym; co od kogo, od czego czym.

dzielić kogo, co, od kogo, od czego (10): RejPs 193v; A ten znák [...] dźyeli koſcyoł Kryſtuſow od Zydowſkyego KromRozm III D6v; abyście już WM o wszyćkich potrzebach koronnych pospolitych opatrzeniu radzić nam raczeli, jednych od drugich nie dzieląc Diar 29, 41; RejAp CC3; CzechRozm 83v, 93; CzechEp 291; ReszPrz 14; iż Ieſuſá rozwięzowáli/ dzieląc ſłowo od ćiáłá/ y mowiąc; Iż Syn Boży nie sſtał ſię prawdziwie Synem człowieczym: ále iż tylko Bog w człowieku Ieſuśie/ iáko w kośćiele mieſzkał. WujNT 825.

dzielić kogo, co czym (2): Ale iáko tám Filozofuie [...] dźieląc tego pánuiącego [hebr. Adon] ſtárym y nowym Teſtámentem CzechEp 302; WujNT przedm 25.

dzielić co od kogo, od czego czym (2): ktorą [naukę Kościoła Pana Krystusowego] tu Lukaſz ſ. zowie Apoſtolſką/ iákoby ią dzyeląc tym znákiem od wſzytkich inych náuk. RejPosWstaw [1433]; CzechEp 353.

dzielić na co (19): naprzod Krol/ generaliter wſpomniawſzy w Przyśiędze ſwey Prywileie Duchowne/ y Swieckie/ hnet potym ie ſpecialiter dźieli/ ná Kośćioły/ ná Práłaty/ á potym ná Swieckiego Stanu ludźi. OrzRozm F; Gdy ono naprzednieyſze/ y poſlednieyſze roſkazánia zakon Moyżeſzow dzielą? CzechRozm 97v, 97v [2 r.]; CzechEp *4; SarnStat *6. Cf »na części dzielić«.

Zwroty: »na części dzielić« [szyk zmienny] (13): ktori [psalm] dzielącz na częſci ſpiewaią y mowią na primie/ na terciey/ na ſexcie y na nonie WróbŻołt nn4v; Distribute scribere, Iáſnie co piſáć/ dźieląć ná pewne części. Mącz 464a; GórnDworz G3; tedyć też odpowiedź ſwą ná dwie częśći dźielić muſzę. CzechRozm 253v, 96v, 98v [2 r.], 99, 247; CzechEp 339; WujNT 102 marg; SZESCDZIESIĄT CONSTITVCIY Práwá Zydowſkiégo porządzonych, ná kſztałt praw Céſárzkich: dzieląc ná trzy częśći: In Perſonas, Res et Actiones. SarnStat 244, 244.

»na czworę dzielić« (1): DRVGI SPOSOB PRAKTYKI. Na czworę [Metrykę] dźielą: Naprzód, Formy zapiſów kłádą y zbiéráią [...] Potym, Formy pozwów rozmáitych. Potrzećié, Munimenta maiora y interlocutoria. Czwarty, Dekréty SarnStat 1301.

»na dwoje dzielić« [szyk zmienny] (3): GrzegŚm 33; WujJudConf 100; Te ſłowá [Niewiasto, oto syn twój... Oto matka twoja] drudzj ná dwoie dzielą dla tego ſłow Páńſkich ośm licżą. LatHar 282 marg.

fil. »genus in partes dzielić« (1): ktoby genus in partes dźielił, iuż ieſt vitium nieládá SarnStat *6.

fil. »totum in partes dzielić« (1): kto záśię totum in ſpecies á nie in partes dźieli, téż vitium niemáłé. SarnStat *6.

»na troje dzielić« (1): iż tu Apoſtoł ná troie dzieli widzenie ſwoie. Powieda napirwey/ iż widział w niebie ſtolice/ á potym ſiedzące ná nich. Potim powieda iż widział duſze pośćinánych [...] Potym záſię powieda iż też y ty widział oſobno ktorzy nie chwalili beſtiey RejAp 167v.

Szereg: »dzielić i odłączać« (1): Bo [św. Jan] znácżnie tymi ſłowy tych inſzych [antychrystów] wielkość dźieli y odłącża od onego/ o ktorym iż idźie/ ſłyſzeli CzechEp 353.
W przen [kogo] (1):
Przysłowie: Śmierć nie dźieli nas/ ni oná przebiéra GórnTroas 31.
a. W funkcji przysłówka: »nie dzieląc« = bez różnicy (1): chocia Dworzánin będzie ták dobrego bacżenia/ iż pozna/ iáka miedzy cżym ieſt roznoáć/ iednak nie może to być/ áby mu nie łatwiey przyſło doiść thego cżego prágnie/ kiedy mu ſie iáką regułką ocży otworzą [...] niż gdiby ſie wſzytko ták nie dzielącz/ ná rozſądek/ á bacżenie iego puśćiło. GórnDworz I4v.
4. Rozdzielać coś między kogoś, dzielić się czymś z kimś; brać sobie część czegoś; dispertire a. dispertiri Mącz, Calep, Cn; dispendere Mącz, Cn; communicare, viritim distribuere, dividere, (h)erciscere a. (h)ercisci, partiri Calep, Cn; metiri, sortiri Mącz; partes dare a. facere, tribuere Calep; ciere, compartiri, dimetiri, discernere sorte Cn (54): Dispendo, Dźielę/ podźielam/ rodźielam [!] Mącz 289a, 219c, 281d, 403c; Erciscere ‒ Dzielicz, rozdziałuczinicz. Calep 370b, 331b, 334b, 758b.

dzielić kogo (1): Zem zá żywotá dziatek ſwych dzielić nie vmiał HistLan E2v.

dzielić co (34) : Tám więc lew oſłowi mowił/ Aby obłow dobrze dzielił. BierEz K4; OpecŻyw 142; WróbŻołt 67/13; Rozdzielili ſobie wſſytko odzienie moie á przyrodzoney ſſáty mey niechćieli dzielić RejPs 32, 105v; ktore ſzukno miedźi ſchobą roſchdzielili A o oſtatek ktorego niedzielili poſlali wernara do Cola aby do nych Zydy zwiodl LibMal 1543/68; LubPs F2, hh, hhv; RejWiz 58; Leop Iudic 5/30, 2.Reg 19/29; Imioná tych ktorzy dźielili źiemię. BibRadz Num 34 arg, I 288v; Ps 59/8; HistRzym 97; Ale lepiey ieſt vpokorzyć ſie s pokornemi/ niżli dzyelić bogáctwá z hárdymi. RejPos 13v, 15 [2 r.]; HistLan E3; RejZwierc 44v; SkarŻyw 51, 501, 560; á pohániec ſproſny Nád Nieſtrem śiedząc/ dźieli łup żáłoſny. KochPieś 37; PaprUp I3v; WujNT 243. Cf dzielić co komu.

dzielić co komu [w tym: sobie (3)] (7): Coście tám moie dobro gdzyeś dzyelili ſobye RejWiz 130; Leop P4, Ios 1/6, 2.Par 31/15; RejPos 77, 104v; CzechEp 369.

dzielić między kogo [w tym: między się (4)] (5): ſſáty me myędzy ſię dzyelili [diviserunt sibi vestimenta mea Vulg Ps 21/19] LubPs F2, hh; BibRadz I 288v; BiałKat 343v; WujNT 243.

dzielić między kim [w tym: między sobą (3)] (3): HistRzym 97; RejPos 15; Bierzćie [ten kielich] á dźielcie miedzy ſobą [Accipite et dividite inter vos Vulg Luc 22/17]. KuczbKat 175.

dzielić z kim (7): anym zyskv rzekl any myal sznym. dzelycz ZapWar 1527 nr 2382; bowiem nietylko aby [Chrystus] ſniem [z ubogim] ſkárby ſwe dzielił ále ſie ieſſcze zániem będzie vſtáwicznie przyczyniał RejPs 105v; RejWiz 58; Leop 2.Reg 19/29; RejPos 13v; RejZwierc 44v; PaprUp I3v.

W charakterystycznych połączeniach: dzielić łup(y) (10), obłow, ziemię (5).

Zwroty: »w rowny dział dzielić, wiernie dzielić działy« (1 : 1): áby wiernie dzielili bráćiey twoiey działy [fideliter distribuerent fratribus suis partes] mnieyſſym y więtſſym Leop 2. Par 31/15; ktorzy [Czesi] [...] drapieżyli á zbiiáli w źiemi Węgierſkiey/ á w rowny dział dzielili. BielKron 304.

»dzielić losem« (1): Abowiem ty będzieſz dzielił loſem [sorte divides] thę źiemię ludu temu Leop Ios 1/6.

»na poły dzielić« (3): RejWiz 58; Ná ziemi z nimi iadał y ſypiał/ wſzytko z nimi nápoły dzielił. RejZwierc 44v; Tenze [...] ku wielkiei ſzkodzie R: P: wſzitkie prouenta znim napoli dzielel PaprUp I3v.

Szeregi: »brać (a. wziąć) (i łamać), (a, i) dzielić (i pożywać)« (2 : 1): bośćie bráli [Ciało i Krew Pańską]/ miedzy ſye dźielili/ y pożywáli. BiałKat 343v; KuczbKat 175; był ſpor miedzy nimi/ kto on chleb pierwey w ręce wziąć y łámáć miał/ y dzielić. SkarŻyw 51.

»dzielić i darować« (1): iż on [antychryst] y tę źiemię ktorą wiernym wydźiera/ ſwoim dźieli y dáruie. CzechEp 369.

W przen [co] (7): Gdyż ie [Zebrzydowskich] Bog dzyeląc rozum/ miał ná dobrey piecży. RejZwierz 56.

dzielić między kogo (3): Leop Num 26/55; OrzRozm R; áby theż náſládowáli páná Bogá w dobroći/ y w mądrośći/ dzielącz miedzy ludzie/ iáko dobrzy ſzáfárze te dáry/ ktore ſámi od niego biorą. GórnDworz Gg4v.

dzielić między czym (1): Ziemiá téż záś z wodą/ [...] wilgość też ſwą wodną między ſobą dźielą SienLek Vv.

Fraza: »los ziemie dzieli [między kogo]« = podział ziemi odbywa się drogą losowania (1): thelko áby los źiemie dzielił między pokolenia y fámilie [ut sors terram tribubus dividat et familiis]. Leop Num 26/55.
Zwroty: »[z kim] swą dzielić duszę« (1): Y tákże ia muſzę Zygmunćie z ſtobą dźiś ſwą dźielić duſzę? Ktorey/ [...] bierzeſz połowicę/ Chcąc ośierocić mnie/ y tę ſtolicę. GrochKal 6.

»swej wiary z nikim obcym nie dzielić« = dochować wiary komuś jednemu (1): [każdy małżonek przy żonie] iáko y oná przy iednym mężu ſwoim/ ma záwżdy w káżdey potrzebie trwáć [...] nieprzypuſzcżáiąc ku tey miłośći nikogo innego/ ani ſwey wiáry z nikim obcym dzieląc. KarnNap F4.

5. Stanowić przedział, wyznaczać granicę między dwiema różnymi całościami, odgraniczać co od czego, rozdzielać, dirimere Mącz, Cn; distrahere, separare, submovere Mącz; cerncre, discernere, discludere, discriminare, dispescere, disseptire, disterminare, distinguere, dividere, librare, limitare, secemere Cn (86):
a. W przestrzeni [w tym: o naturalnych lub sztucznych granicach geograficznych i terenowych (77)] (84): Submovent termini ab Italia, Dźielą/ Róznę czinią. Mącz 235a, 462a.

dzielić co, kogo (80): nyeskazil myedze która dzielila ych ploszy ZapWar 1545 nr 2627; MiechGlab 42; Dzieli Europę od wſchodu ſłońcá rzeká Tánáis BielKron 271, 227v, 263v [3 r.], 267, 269, 288, 289v; Mącz 38c, 103a; tedy ono nowé rzéczyſko dźiedźiny ma dźielić [tunc ille novus alveus haereditates limitabit JanStat 420] SarnStat 466, 466. Cf dzielić co, (i) co; co, kogo od czego, od kogo; co, kogo z czym, z kim; co z czym czym.

dzielić co, (i) co [= co od czego] (7): áż do rzeki Tánáis [...] ktora dzieli Moſkwę/ Tátáry. BielKron 281v, 278; ći [masztalerze] konie w Bugu/ ktory obozy Ruſkie y Polſkie dzielił/ nápawáiąc StryjKron 175, 395, 522; która [rzeka] náſzé y poddánych náſzych dobrá dźieli [dislerminat JanStat 409] SarnStat 841, 945.

dzielić co, kogo od czego (34), kogo od kogo (4), kogo od czego (1): MiechGlab 76; Bo [rzeka] Arnon/ ieſth gránicá Moáb/ która dzieli Moábity od Amorreycżykow [dividens Moabitas et Amorrhaeos] Leop Num 21/13, Gen 1/6; BibRadz Gen 1/6 [2 r.], Num 33/47; Ma też [Afryka] od wſchodu ſłońca rzekę wielką Nilus/ ktory áż z Indyey wychodzi/ y morze cżerwone/ kthore ie dzielą od Azyey. BielKron 269v, 269v, 273v, 274, 277, 277v (19); Mącz 40d, 58c, 60d, 84d, 209d, 439c; KuczbKat 10; ktory [usypany wał] áby dzieląc zamek/ oſobno od miáſta ſtoiący [ad separandum eam a civitate] bronił wolnego przedawánia y kupowánia. BudBib 1.Mach 12/36; StryjKron 11, 16, 71; GórnRozm K; Diaphragma ‒ Błanka która ſerce ij płuca dzeli od watrobij ij ſsliedzonij. Calep 318b; KlonFlis G.

dzielić co z czym (16), kogo z kim (2): thv szą stharovieczne granycze ktore dzielą hymyenye rakovskie sgaymy okanczkiemy ZapWar 1532 nr 2452, 1524 nr 2313, 1535 nr 2487, 1537 nr 2513, 1542 nr 2450, 2504; UstPraw E2v; ktore [morze Medyterańskie] dzyeli Afrykę z Europą álbo Hiſzpánią BielKron 62; która [Odera] przez sląsko idzie á dzieli nas z Niemcy BielKron 281v, 271, 281v, 430v, 431v, 432v, 461; BielSpr 58v; SarnStat 467, 841.

dzielić kogo z kim czym (1): gdźie Oceanus dźikiemi wodámi Z zachodnemi nas Láchow dźieli narodámi. KlonŻal A3v.

Zwroty: »na części dzielić« (1): Báworſką źiemię Dunay ná dwie cżęśći dzieli. BielKron 288.

»dzielić na dwoję« (1): dzieli ie [miasto Frankfort] rzeká ná dwoię álbo ná dwie mieſce. BielKron 289v.

W przen [kogo, co] (2): á [Chrystus] rozwáliwſzy śćiánę ſrzednią/ ktora dzieliłá nas [żydów i pogan] [medium parietem maceriae solvens]/ y odiąwſzy nieprzyiaźń ćiáłem ſwoim/ zakon ſtárego przykazánia/ vſtháwámi wyniſzcżył Leop Eph 2/14.

dzielić od czego (1): ściáná ſię która dzieliłá wſchodny kośćioł od zachodnego rozwáliłá SkarJedn 269.

b. W czasie [co od czego] (2): á żeby [dwoje światła wielkie] były náde dniem/ y nád nocą/ dzieląc ſwiátłość od ćiemnośći [et dividerent lucem ac tenebras]. Leop Gen 1/18 [przekład tego samego tekstu] BibRadz Gen 1/18.
*** Bez wystarczającego kontekstu (10): Divido, Dzielę/ Podzielam. Mącz 91b, 281c; Calag 478a; Discludo Excludo, separo, disiungo ‒ Dźieliè łącze. Calep 329b, 299a, 329a, 331b, 335a, 336a, 500b.

Synonimy: 1. rozbijać, rozkładać; 2. łączyć, odłączać, odrywać, rozłączać, wyłączać; 3. brakować, odłączać, przebierać, wybierać; 4. darować, dawać, obdarzać, rozdawać; 5. odgraniczać, rozgraniczać.

Formacje współrdzenne: oddzielić, podzielić, przedzielić, rozdzielić, udzielić, wydzielić; oddzielać, odzielać, podzielać, porozdzielać, przedzielać, rozdzielać, udzielać, wydzielać; zadzieliwać.

Cf DZIELĄCY, DZIELENIE, DZIELONY

BC