[zaloguj się]

NOGA (2681) sb f

nog- (394), nóg- (1) Mącz, też (1) SienLek; w G pl wahania; a jasne.

Fleksja
sg pl du
N noga nogi nodz(e)
G nogi nóg
D nodze nogåm, nogóm
A nogę nogi nodze
I nogą nogami nogoma, nog(a)ma
L nodze nogach nogu
V nogo nogi
inne sg A a. I - nogą; sg G a. pl A - nogi; pl N a. A - nogi

sg N noga (128).G nogi (120).D nodze (8).A nogę (204) [w tym: -e (4), -ą (4), -a (3)].I nogą (85) [w tym: -a (1)].A a. I nogą (1).L nodze (27).V nogo (1).pl N nogi (173).G nóg (498) [w tym: -k (1)]; -ó- (51), -o- (14) OpecŻyw (12), OpecŻywSandR (2), -(o)- (433).D nogåm (28), nogóm (10); -åm OpecŻyw (2), FalZioł (2), GlabGad, WróbŻołt (2), RejPs, KromRozm III, LubPs (2), KrowObr, Leop (5), SienLek, HistRzym, BudNT, CzechRozm, CzechEp, ArtKanc (2); -óm RejAp (2), NiemObr (3), KochPij, LatHar, WujNT; -åm : -óm BielKron (2:1), RejPos (2:1); ~ -åm (21), -ąm (1) KromRozm III, -(a)m (6); ~ -óm (1), -(o)m (9).A nogi (820).sg G a. pl A nogi (1).N a. A nogi (2).I nogami (378); -ami (304), -åmi (1), -(a)mi (73); -ami : -åmi Mącz (24:1).L nogach (170); -ach (85), -åch (43), -(a)ch (42); -ach OpecŻywPrzedm, RejPs (2), MurzHist, BibRadz (3), Mącz (27), LeovPrzep, HistRzym (2), BielSat, BielSpr (2), KochOdpr, KochPs, MWilkHist, KochJez, KochFr, KochPhaen, WerGośc (2), PudłFr, BielRozm, GórnRozm, GórnTroas, KochPij, LatHar (2), RybGęśli, WujNT (2), SiebRozmyśl, SkarKazSej, KlonFlis, ZbylPrzyg; -åch BielKom, RejZwierz, OrzQuin, RejAp (3), GórnDworz, RejPos (6), BudNT (2), StryjKron (4), Phil; -ach : -åch BierEz (1:1), OpecŻyw (5:2), Murm (1:1), RejWiz (1:2), Leop; BielKron (3:3), SienLek (3:6), RejZwierc (1:3), BudBib (3:2), SkarŻyw (2:2).V nogi (2).du N (cum nm) nodz(e) (2) KłosAlg A3v, RejKup Ddv.A (cum nm) nodze (16) OpecŻyw 97, ZapWar 1550 nr 2613, MurzNT Matth 18/8, Mar 9/44, Leop Mar 9/44, BibRadz Matth 18/8, Mącz 25b, 511a, RejAp 88, BudBib 2.Reg 9/13, CzechRozm 241, SkarŻywBog 357, ReszPrz 70, ArtKanc F14v, WujNT Matth 18/8, Mar 9/44; -e (3), -(e) (13).I nogoma (4) [w tym: cum nm (1)] GliczKsiąż H4, BudNT przedm d3v, PudłFr 9, (cum nm) (1) Mącz 503c, (cum nm) nog(a)ma (1) FalZioł V 17c; ~ -oma (2), -(o)ma (2).L (cum nm) nogu (2) BierEz Q3, FalZioł V 27.

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Dolna kończyna (lub jej część) u ludzi; kończyna (lub jej część) u zwierząt; też u istot przedstawionych jako podobne do ludzi lub (i) zwierząt; też wizerunek tej kończyny (lub jej części); pes Murm, Miech, HistAl, PolAnt, Vulg, Mącz, Modrz, Calep, JanStat, Cn (2614): oboẃ nog iego [Marchołta] bylá chłopſka á bárzo gruba March1 A2; Orzeł z gory nań [na kura] ſie ſpuśćił: Pochwyćiwſzy precż z nim lećiał/ On v niego w nogách ſkrzecżał. BierEz K4v; Myſz gdy śię z myſzą goniłá/ Ná nogę mu [lwu] náſtąpiłá. BierEz M4v, C2v [7 r.], D3v [2 r.], Gv, H4v [2 r.], Kv [2 r.] (25); ſpuſcili na powroziech cżlowieka chorégo/ przed nogi pana Iezuſa. OpecŻyw 43; zakladaiątz ſwé ſproſné golenij nogám Iezu kryſtowym/ aby go tak tym więcey vdręcżyli. OpecŻyw 108v, 2, 66v, [79]v, 89v, [127]v (14); PatKaz III 132; Multipes. Eyn worm der do hot. xliiij. fuß: Robak ktory ma. xliiij. nog. Murm 99, 56, 63, 83, 139; Calx, postrema pars plantae, noga, pyąta BartBydg 21b; Nogi orłowe z vdow wyrwane, na bolenie biodr pomagaią FalZioł IV 17b; Ieſtli [dzieci] nogami na doł przydą/ Tedy takieſz po iednemu [baba] ma wywodzić FalZioł V 23d; zagrzey they wody á vmyy nogi/ albo wſtaw nogi po kolana w wodę w thąż to FalZioł V 116, I 16a, 30b, 34a, 47b, 71b (75); Nogi nie pewny fundament. BielŻyw 138, 92 [2 r.]; Cżemu w nogach ſą przeguby iako w biodrach/ w kolanach etc. GlabGad F3; iż chciwoſć złączenia przyrodzonego ku wywiedzieniu płodu po nogach ſie ſprawuie, tak iż trudno kto może mieć chęć á chciwoſć ku temu aż mu ſie nogi zagrzeią. GlabGad P7, D6v, I2, M2, P6v, P7 [2 r.]; doſtali ſobie koni według ſpoſobu Tatarſkiego, kthoreby vmiały ſobie wodi y paſtwi, nogami ſnieg przegrzebaiąc ſzukać. MiechGlab 19, *5; RejPs 24, 26, 155v; LibMal 1543/75v, 77v, 1545/103, 1546/117, 1547/132v (7); Koń ſtoi podgina nogi RejRozpr I2v, E2; RejJóz P5; Nuże/ Nuże/ Poſpieſſeycze [...] By wiecz ktory niewzał wnoge RejKup x3; Spał/ a napiecz nogy włożił RejKup cc4, x3; HistAl E8v, F6v, H7, K8v; MurzNT Mar 9/44, Ioann 12/3; [bliźnięta] ſye w żywoćye mátki kołátáły/ á rodząc ſye yedno drugye zá nogę dźyerżáło? KromRozm II m3v; GliczKsiąż H4v [2 r.]; LubPs E; iáko też gdy złoczyńcę ku łáwie przywiążą/ nogi iego ſłoną wodą námáżą/ Potym kozę przywiodą/ kthora rádá ſol iada/ áby pięty onego złoczyńce lizáłá GroicPorz iiv, 13v; Abowiem tzwárty Hádryanus Papieſz bárzo ſię był oto ná Ceſárzá Fryderyká rozgniewał/ iż mu nie práwe/ ále lewe ſtrzęmie v nogi trzymał/ gdy ná koniá wſiádał. KrowObr 34, 185v marg, Ss2; [wrona] vwiąźnie zá nogę RejWiz 55v, 10v, 12v, 47v, 55, 82 (14); Leop Ex 3/5, Lev 1/9, 13, 8/21, Num 16/31 (23); Chłop ſie głupi ożenił/ niewiedział co s tym rzec. Y nogę przełożywſzy/ chciał od żony vciec. RejFig Aa4v, Aa6v [2 r.J, Aa8v, Cc3v, Dd2v [2 r.], Dd8; Okkázią podobno/ trefunkiem może zwáć/ Tę s tyłu obłyſiáłą/ kazáli málowáć. A ſkrzydłá v nog s pirza RejZwierz 114v; POchlebniká máluią/ á on Ráká dzyerży/ Gdyż ten narod pochlebny/ ſnadź káżdego mierźi. Bo iż Rák ma wiele nog/ ten też wiele zbyega/ A wſzędy pilnie pátrzy/ y w tyle ocży ma. RejZwierz 116, 4, 115, 117v, 118, 120v [2 r.] (13); BibRadz Lev 11/42, Num 22/25, Ps 116/7, Is 6/2, I 356b marg, Act 5/10; Goski *; ERiktowius ſyn Wulkanow z Minerwy/ tego piſzą Poetowie vrodzić ſie z Wężowemi nogámi BielKron 24; [Jagiełło] niżli z domu wyſzedł/ pierwey nogą kołko zákryślił BielKron 387; igły vkázowáli potrzebne ku wyimowániu tárnia z nog/ bo boſo chodzą BielKron 443v, 3v, 9v, 20v, 24, 28v (33); Antipodes Podnożnicy/ ludzie ktorzi ná drugiey częśći świátá przećywko nam nogámi ſą. Mącz 11c; Polypus, Morská ribá máyąc wiele nóg. Mącz 308d; nec consistens loco nec inambulans, Ani poſtać áni poſtępić ná nogách. Mącz 396d, 4b, 13a, 31b, 47c, 47d (33); SarnUzn D8v; potym námaż mu [koniowi] nogi od kopyta áż do połbokow SienLek 190v, 7v, 10v, 21, 23, 36 (46); LeovPrzep I4; Teżći tám Pan nie potrzebuie ábyś ty ſobie oko wyłupił álbo nogę vciął/ ále vcżyń mu tháki gwałt iż będzie iáko wyrwáne/ áby thám nie pátrzyło álbo też nogá nie chodziłá ſkądby miáło przyść pogorſzenie twoie. RejAp 168v, BB4v, 3v, [15], [15]v, 29 (17); [ta pani] to rádá cżyni/ iż sſtępuiącz s kolebki/ vkaże cżáſem troſzkę nogi/ á przyſiągłby drugi/ że to s trefunku/ á nie z vmyſłu. GórnDworz N5v; á then dopiero zápárwſzy nogą o węgieł/ [...] pchnął koniá ſobą/ iż z mieiſcá poſtępić muſiał GórnDworz P3, E8v [2 r.], L8, P3 [2 r.], P5v [2 r.]; tedy rácż mi odpowiedzieć ktey gadce Cżterzey bráćia zárowno biegáią/ nog żadnych nie máią/ oycá ćięſzkiego noſzą/ ieść/ pić nigdy nie proſzą/ Námázáni máśćią milcżą/ nie mázáni krzycżą. HistRzym 24v, 22, 22v [2 r.], 25, 63v [2 r.], 70v (17); RejPos B, 12v, 22v, 158, 307v [2 r.] (11); Koniá śćiſnąć nogámi BielSat L3v; pies czo ſie idąc do ciebie łaśi á marda ogonem/ á gdy ſie nie obacżyſz álić on zá nogę cáp. RejZwierc 83; á on ná okrutney wyſokiey ſkále ſiedzi zwieśiwſzy ſobie ná doł nogi ſwoie RejZwierc 174v, 26, 56v, 65, 75, [782] (16); BielSpr 4, 13v, 62v; Dayćie proſzę (was kilká) bochnow chlebá ludowi Ktory idzie przy mnie (marg) Wł/ ktory ná nogach moich. (–) BudBib Iudic 8/5; cudzoziemce/ ktorzy byli zgwáłcili pánienkę ſzkárádzie obnáżywſzy nogi [femur] iey BudBib Iudith 9/2, Ex 3/5, 12/11, 24/10, Lev 11/21, Deut 8/4 (12); BudNT Luc 7/38 [2 r.], 15/22, 7/33, 13/25, Apoc 1/17; CzechRozm 168v [2 r.]; Oczko 17 [2 r.], 18, 32, 33; Y ták im błogoſłáwiąc/ y onych náucżáiąc [...] włożył nogi ná łoſzko y vmárł SkarŻyw 349, 29, 30, 31, 75 [2 r.], 76 (23); KochTr 6, 7; Odpráwięć ia te poſługi Wźiąwſzy ná kule ſwe nogi. (did) Wyſkoczy na kulach. (‒) MWilkHist Gv; StryjKron 677; KochJez A3v; Chćiałbym widźieć y proch błogoſłáwionych onych nog [św. Pawła]/ ktore były w drzewiáney kłodźie zámknione ReszList 182; WerKaz 287; BielSjem 21, 26; KochPieś 34; PudłFr 22, 70; BielRozm 4; A ktore [zwierzęta] po twárdſzey źiemi/ y pod więtſzem ćiężąrem [!] chodźić miáły/ tym [Epimeteusz] dał do nog rog twárdſzy/ á kopytá nie rozdźielone. GórnRozm Nv, F2 [2 r.]; Sinowcowi Biſkupa Poznanſkiego noge malo nie napulſtopy vſtrzelono PaprUp G3v, G3, G3v; Calep [502]a, 770b, 771a, 795a, 815a (8); Ogrómny Hektor/ muśiał trupem przed nogámi Páść oycá mégo/ piérwſzy wódz między wódzámi. GórnTroas 21; KochPij C4; WyprPl B3v; ſzoſtoſkrzydlni oni Seráphinowie Niebieſcy/ twarz y nogi Pánu temu ſkrzydłámi záſłániáią LatHar 246; Bądźćie pozdrowione godne cżći nogi Páná IEzuſá Chryſtuſá zbáwićielá náſzego/ dla nas ná krzyżu przybite. LatHar 267, 292; RybGęśli B, B2, C; Piotr pirwſze cudo vczynił ná nog vleczeniu y vtwierdzeniu: áby okazał iż on był fundámentem kośćiołá wſzytkiego. WujNT 408, 144 marg, Mar 9/44, Luc 7/38 [2 r.], 44 [2 r.], 15/22 (18); SiebRozmyśl K4v; Ktorą [żonę Orfeusza] wąż iádem zábił w leśie nábieżony. Gdy przed gwałtem vchodząc nań tráfiłá nogą WitosłLut A4v; Sciopodow/ Miriad/ co prętko biegáią/ A dla Słońcá nogámi ſię więc záſłániáią. KmitaSpit C4v, B3v, B4 [2 r.], C4v, C6; PowodPr 53, 56; SkarKaz 209b, 349a, 578b; A ktorzy przez gwałt Bogá odſtąpić nie chćieli/ W ćięſzke [!] okowy nogi ſwe podáć muſieli. CzahTr E4v; GosłCast 42; PaxLiz ktv, D2v [2 r.]; KlonFlis A2, H; Chybáby kto był rákiem: bo temu inſza nogá wyrośćie choćia iednę ſtráći. KlonWor ded **3v, 19, 32, 75.

W połączeniach szeregowych (83): ZapWar 1511 nr 2089; ręce iego bok ij nogi matuchna pilnie oględowala OpecŻyw 164v, [79]v, 141, 156; OpecŻywPrzedm C4; z dalekich mieſcz wywodzić nieczyſtoſci/ iako z Głowy/ z Nog z ſuchych żył FalZioł III [32]; vżytecżne naprzeciw boleſciam goleni/ łyſtow y nog wſzytkich FalZioł V 59, I 16a, 80b, V 7, 14, 17c, 77, 106v; GlabGad D6, P6v; SeklKat Y4v; RejKup Ddv; HistAl K8v; MurzNT Ioann 13/9; KromRozm III F6v; GliczKsiąż D5v; Iáko kthoby komu ránę zádał w głowę/ w twarz/ ná oczu/ ná vſzu/ ná rękach/ w nogi GroicPorz k3; Iaſztze theſz iáko wſzytká wielkość ludu onego báránká offiárowáłá/ potym cáłego/ z głową/ z nogámi/ y ze wſzytkimi trzewámi iádłá KrowObr 185, 80, 81v, 113, 114v [2 r.], 146v; Nogi/ ocży/ y ręce/ y brzuch chłopu puchnie RejWiz 66v, 93; Leop Ioann 13/9; UstPraw D3v; A gdy [Turcy] nabożeńſtwo cżynią/ vmyią ſobie poſlednie cżęśći ćiáłá/ rámię/ żywot/ ręce/ vſzy/ nozdrze/ ocży/ włoſy y nogi BielKron 260, 30, 82, 258; Mącz 81b, 345c; SienLek a4, 9v, 25, 61, 61v (9); ktho ſzyię/ kto rękę/ ktho nogę złamał GórnDworz P5v; HistRzym 70v, 71; RejPos 107, 117v, 120v, 332 [2 r.]; RejZwierc 210v; CzechRozm 89v; ModrzBaz 24v; Oczko [40]; SkarŻyw 40, 59, 441; SkarŻywBog 357; MWilkHist K4, K4v, L3; ReszHoz 120; BielSen 7; dał Bog przekłoć ſobie/ bok, ręce, nodze obie/ ná zbáwienie cżłowiecże tobie ArtKanc F14v, E8; BielRozm 18; LatHar 99; Bo to ieſt kácerſtwo Antropomorfitow/ mniemáć żeby Bog miał tákże ręce/ oczy/ nogi/ iáko człowiek. WujNT 471, Mar 9 arg, Ioann 13/9; A vitalia membra (iáko iest ſerce, głowá) winné duchem, porádą, y mocą pośiłkowáć oné odległé członki: iáko ſą ręce, nogi, etć. rámioná którémi ſie człowiek zwykł brónić. SarnStat 131, 604, 617, 1171; Stárzy nie mamy ſię iuż czego ſpodźiewáć. Poczyna w nas vmieráć żołądek/ żyły/ nogi/ boki/ głowá/ pámięć vſtáie. SkarKaz 422b.

W przeciwstawieniach: »nogi ... głowa (14), ręce (5), bok« (20): ZapWar b.r. nr 2599; FalZioł V 16d, 17c, 21b, 23d; HistAl G3v; MurzNT Ioann 20/12; Trzeći z ręką idzye á witáyąc go nogę wtyka. GliczKsiąż H7v, H, H4; BielKron 8, 135, 464v; Agrippa, Któri przi porodzeniu nogámi á nie głową ná świát ſie rodźi Mącz 6b; HistRzym 32 [2 r.], 33v; iż oná [niewiasta] nie z nog/ ále z boku Mężowego byłá ſtworzoná. KuczbKat 260; SkarŻyw 573; WujNT Ioann 20/12.

W porównaniach (34):

Jako comparatum (30): IAzwiecz ieſth zwierzę nogi maiącz iakhoby pies FalZioł IV 9d, IV 7d; GlabGad D3; LubPs Ev; RejWiz 166; Leop Apoc 13/2; BibRadz Apoc 2/18; [Rangifer] ma ſkorę iáko ná oſle koſmátą/ nogi iáko v Ieleniá iedno mięſzſſe á dłuſzſſe BielKron 295, 264, 444v; Mącz 183a; SienLek 95v, 187, 188; iż nogi iego nie były podobne ku nogom cżłowiecżym/ ále były iáko ſłupy ogniſte. RejAp 85, 12, [14], 28v, 29, 83v (9); BudNT Apoc 13/2, 1/15; WerGośc 231; WujNT Apoc 1/15, 2/18, 10/1, 13/2.

Jako comparandum (4): A beſtia kthorąm widział/ byłá podobna ku Lámpártowi/ á nogi iey iáko nogi Niedzwiedze RejAp 105, 85; BudBib Lev 11/21; WujNT 867 marg.

Przysłowia: A damli dobrą kolendę Ze z nogámi wniebie będę. RejRozpr A3; RejZwierz 108; RejZwierc 222.

Neutro pede satis utilis, Nie może ſie áni ná tę áni ná owę nogę przigodźić/ álbo ná obie nodze pies/ to yeſt nie może ſobie nie pomoć. Mącz 511a.

Ręká vmywa rękę/ nogá nogi Wſpiera: przyiaćiel port przyiaćielowi. KochOdpr A4.

Oſyeł kędy ſyth może być/ támo ná to myeſcye ma idź. Gdźye mu iedná nogá tyie/ támo drugą wźyemyę biye. March1 A3v.

Bo kiedy nogá chroma/ tám trudno vciekáć RejZwierz 38,

Valet cursu, Nie wrzód mu w nogi/ może dobrze biegáć. Mącz 473d.

A trzebá tám pilnie vpátrowáć gdzie ſtępić/ iáko po grudzie boſemi nogámi RejZwierc 25.

y iáko o nich rádzić/ á nie tylko ſobie ná nogi iáko paw pátrzyć RejZwierc 41.

nogi mu chodzą po kolędzie RejZwierc 61.

A lepiey záwżdy nogę wywinąć niżli złámáć. RejZwierc 73.

Bá cżáſem y ná piaſku poſliznie ſie nogá. RejZwierc [272].

Trudno to káżdy ma przewieść ná ſobie/ Zeby miał ſkákáć gdy iuż nogá w grobie WisznTr 24.

Czáſem téż [kot] y z dáchu ſpádnie/ A przedśię ná nogi pádnie KochSob 59.

A gdźie przeſkocżyć niemogę/ Tám podłáźić vcżę nogę. RybGęśli B2v.

Frazy: »nogi bolą (a. zabolą); dna nogi łamie; bolenie (a. boleść) itp. nog; bol(eść) itp., łamanie w nogach; nogi bolące, [nog denność]« = insidet dolor pedibus Mącz; podagra Murm, Mącz, Calep [szyk zmienny] (5;1;14;13:4;5): Podagra, dye gicht ader geſucht yn fſſen. Wnogách łamánye. Murm 68; Ieſtli [proszki] na dnie albo nad ſamym dnem [uryny] pływaią/ tedy krzyżow y nog bolenie: vkazuią. FalZioł V 11v, I 9c, 10b, 13a, 15c, 23d (31); Bo vderz ſie ty w nogę/ wieſz iż nogá boli RejWiz 120, 59v, 107v; RejZwierz 38; Mącz 292b, 307c, 379c; SienLek 25, 122; Calep 816a; [SienHerb B#2].

»noga cierpnie« (1): gdy nietylko ſye nogá kurczy/ ále ćiérpnie Oczko 33.

»samy nogi drgają, skaczą« [szyk zmienny] (1:1): Bo w roſkoſzy á w ſzcżęſciu/ ſámy ſkacżą nogi RejZwierz 40; Kiedy w bęben przybijáią/ Sámy nogi práwie drgáią. KochSob 57.

»nogi drżą, noga się trzęsie; drżenie nog« [szyk zmienny] (2:1;1): FalZioł V 44v; Ale mi iakos drzą nogy Wloſzy wſtaly iako rogy. Prawie mi ſię Lęklo ſercze RejKup e5; BielKron 258; RejZwierc 73v.

»co jest (a. działo się) przed nogami« [w tym: czyimi (1)] (2): BielŻyw 4; Bo ſye ná zad oglądał: ná to/ co ſye dźiáło Przed nogámi/ nie patrząc/ álbo dbáiąc máło. KochProp 9.

»noga na nodze leży« (1): Phalanx, Woysko drabskie/ oſḿ tiśięcy pieſzich w ſobie máyące ku bitwie vſzykowáne/ gdy tarczá ná ná [!] tarczy/ nogá ná nodze leży. Mącz 296d.

»nogi mdleją« (2): BielKron 108v; Wielki Pan/ co od głodu nie mdleią mu nogi. PudłFr 59.

»plątają się, zataczają się nogi [komu]« [szyk zmienny] (1:1): Ano mu ręce gędą/ zápłynęły ocży/ Nogi ſie zátacżáią/ nie dáleko ſkocży. RejWiz 93; Wáruy chybić nádoł drogi/ Ieſlić ſie plątáią nogi. RejZwierc 237.

bibl. [Eccli 6/36] »progi (a. stopnie) drzwi [czyich] pociera noga [czyja]« (2): Gdy vyrzyſz mądrego/ wſtaway ráno do niego/ á progi drzwi iego niech poćiera nogá twoiá [gradus ostiorum illius exterat pes tuus]. SkarKaz 42b, 580a.

»nie masz gdzie postawić i nogi« = nie mieć ziemi, majątku (1): Choćia domá niemáſz gdźie poſtáwić y nogi. KlonWor 56.

»gdzie [kogo] nogi i wiatry powiodą« (1): Idź gdźie ćię nogi/ y wiátry powiodą KochPieś 50.

»nogi puchną (a. (o-, za)puchną); puchnienie (a. puchlina) nog; nogi opuchłe (a. spuchłe), puchnące« [szyk zmienny] (9;3;3:1): RejWiz 15, 30v, 66v; RejZwierz 122v; onąż poléwką ćiepło omyway opuchłe nogi koniowi SienLek 175v, 88, 120 [3 r.], 175 [3 r.], Aaaav; RejZwierc 59v, 194; Vmárł potym Irzyk 1471. z puchliny nog StryjKron 627.

»nogi służą [komu]« [szyk zmienny] (2): Deserunt hunc pedes, Nie chcą mu nogi więcey służyć. Mącz 387d; KochFr 22.

»nogi się nie spracują; niespracowana noga« = pes recens Mącz (1;1): Mącz 348b; Ten co dáleko w drogę idźie [...] ma przy ſobie mieć/ żyły z nog y z ſkrzydeł żoráwich/ tedy ſye mu áni tułow áni nogi nieſprácuią. SienLek 158v.

»poki na nogach stoję (a. może stać, a. będzie stał« [szyk zmienny] (3): Dum anima spirabo mea, Poki duſzá w ćiele/ poki ziewam/ ná nogách ſtoyę. Mącz 408c; BielSpr 45; Odpowiedział záthym Brutus: Záprawdę Collátine poki ia ná nogach ſtać będę/ nie będzieſz mogł zdraycow Oycżyzny karániu odiąć Phil E2.

»nogi ustały« (1): Zyły mi wſzytky zmartwiały Recze y nogy vſtaly. RejKup e5v.

»noga się zapali; nogi zapalenie« (1;1): Też gdy ſie komu noga zapali z ſiniałą cżyrwonoſcią/ thedy tym kwaſem okładay/ vznaſz pomocz niemałą. FalZioł III 42d; nóg/ dłóni/ twarzy/ zápalenié Oczko [40].

Zwroty: »do nog [czyich] bieżeć« (1): [mnich] pokornie do nog Romuáldá bieżał SkarŻyw 575.

»nogi, w nogę całować (a. pocałować); (po)całowanie nog« [w tym: czyje (33), komu (11), kogo (1)] = osculari pedes Vulg, PolAnt (46:3;5): OpecŻyw 91, 91v, 92v, 156v, 166, 173v; Iezu ktorys Magdaleny od poczałowania nog twogich nie odpędził. TarDuch B4v; Prze Bog proſzę day nam ale poczałować nogę Bochmy tobie nigdy w ocży ſnadz nie godni poyrzeć RejJóz O8; KromRozm II h3v; Iżaſz Piotr ſwięty kazał kiedy przed ſobą pádáć/ y nogi ſobie Krolom/ Pánom/ y Ceſárzom cáłowáć? KrowObr 25v, 34, 234; Leop Luc 7/38, 45; RejFig Aa2 [2 r.]; [Dyjoklecyjanus cesarz] był hárdy/ fortunny/ okrutny ná krześćiány/ kazał ſobie nogi cáłowáć vbrawſzy ſie w boty złote s perłámi. BielKron 154; Ná tym zieździe w Nycee Krol Fráncuſki Papieżá cáłował w práwą nogę BielKron 216v, 167v [2 r.], 242v, 459, Kkkk3; RejAp 114v, 144v; RejPos 307v, [308]; KuczbKat 420; BudNT Luc 7/38; Wſzákże my Etyopiánie w tákiey wadze mamy ſtolicę Rzymſką: iſz tych nogi cáłuiem/ ktorzy z Rzymu do nas przychodzą SkarJedn 310, 195, d8; Kazánia y piſmá świętego zwielką chućią ſłucháłá y pámiętáć chćiáłá: á po kazániu chćiáłá nogi cáłowáć káznodzieiom: cżego gdy iey bronili/ cżyniłá wielkie nárzekánie y płákánie SkarŻyw 581, 28, 171, 293, 429, 511, 581; [Papież] łágodnie dárámi ſwoimi/ y vpominkámi zwyćięża/ tych ktorzy przed nim vpadáią/ nogi iego ſmrodliwe/ choćiaż perfumowáne/ y klenotámi obłożone/ cáłuią CzechEp ) 350, 90, 400; NiemObr 41, 64, 161; WujNT Luc 7/38, 45, s. 412 [3 r.], Xxxxx3v [2 r.]; SkarKaz 159a, 672a.

»na nogach chodzić, pość, chodzący; nogami iść (a. pość), stąpający; nie postąpić nogą« [szyk zmienny] (4:1:1;2: 1;1): FalZioł IV 32a; GlabGad D4v; RejPs 169v; Sonipes, Koń/ hinſzt bárzo brzmiący/ bárzo gdy nogámi idzie. Mącz 402b; Sequere propere me ad macellum strenue, Pódź zá mną prętko ochotnie ná nogách do yátek. Mącz 420c; LeovPrzep H4v; Y Poſzedł Iáákob nogámi ſwemi [Et levavit Iahacob pedes suos] BudBib Gen 29/1; KochPs 174; SkarŻyw 472; MWilkHist E4v.

»na cudzych nogach chodzić« (1): PRzeto nie rad do ćiebie ná biéśiádę godzę/ Bo téż nie rad ná cudzych nogách do dom chodzę. PudłFr 35.

»na czter(z)ech nogach, na dwu nogu (a. nogach) chodzić (a. chodzący)« = quadrupedare Mącz, Calep; ambulare super quattuor pedes PolAnt (5:2): Tymżeć ſie też oſli ſzkodzą/ Ktorzy ná dwu nogu chodzą BierEz Q3; Natura tak opartzyła [!] gdiż niewiaſta chodzi na dwu nogach przeto [cice] na pierſiach poſadzone, aby niżej będąc chodzeniu nie zawadzały GlabGad D6; Mącz 335c [2 r.]; BudBib Lev 11/20, 21; Calep 883a.

»poślednimi [= tylnymi] nogami chodzić« (1): Ktory koń iáko krowá álbo iáko ſárná poślednimi nogámi chodźi/ then rad dobrze ſkacze/ y rychło biega. SienLek 187.

»za nogi chwytać (a. pochwycić, a. uchwycić), jąć, popaść« [w tym: kogo (4)] [szyk zmienny] (3:1:1): Także on [lis] za nogi [ptaki] chwyta y pożyra. FalZioł IV14a; BielKron 92, 448; Skłádźmy ſie práwi kołem/ iżby ieden drugiego głową dotykał/ á ták ieſliby ktorego z nas Wilk zá nogę popadł/ vcżuie podle niego drugi GórnDworz P5; HistRzym 103v.

»nie czuć nog« (1): Vrám Gázdá/ Rátá przebog Iużći lecę/ niecżuię nog. MWilkHist C4v.

»czynić ochotne nogi« (1): Ty oſtátnim rátunkiem: gdy rzecży nie ſłużą/ Cżyniſz ochotne nogi y puſzcżaſz ná dłużą: Przypáſuieſz do koſtek podwiąſki ſkrzydláte KlonWor 1.

»da(wa)ć chwałę przed nogami [czyimi]« (2): Oto przypędzę ie kthemu iż przydą á będą chwałę dáwáć przed nogámi twemi [et adorent ante pedes tuos Vulg Apoc 3/9]. RejAp 38, 190.

»nogami deptać (a, po-, roz-, w)deptać, a. podeptawać), (ze)trzeć (a. ścierać), potłaczać, rozszłapać, starty, wdeptany, podeptanie; w nogach podeptać« [w tym: co (17)] = niszczyć; pedibus conculcare HistAl, Vulg; conculcare Vulg, Calep; pessundare Mącz, Calep; (con)terere pedibus HistAl; conculcare in pedibus PolAnt; pessum premere, pedibus proterere Mącz; interculcare, proterere; protritus; conculcatio Calep (18:3:1:1:1:1:1;1): [lew] Rozgniewał ſie ná żábę vbogą/ Rozdeptał ią ſwoią nogą. BierEz K3v; HistAl B8v [2 r.], K4v; MurzNT Matth 7/6; KrowObr 102; Leop Matth 5/13; BibRadz Dan 7/7, 19; BielKron 429v; Pessundo, Roſproſzyć/ Nogámi podeptáć/ W niwecz obróćyć. Mącz 92a, 294d [2 r.], 451b; BudBib Dan 7/7, 19; BudNT Matth 7/6, B3 marg; Swiątnicá twoiá gore/ namiot roztargány Leży w prochu ſzkárádźie nogámi wdeptány. KochPs 110; KochFr 105; Calep 234b [2 r.], 550a, 795a, [866]a [2 r.]; WujNT Matth 7/6.

»deptać, wycierać nogami« [w tym: kogo (6), po czym (1)] = okazywać nad kim swą władzę, wzgardę; apolactizare Calep [szyk zmienny] (8:1): Drudzy lepak iey milégo ſyna nogami deptali OpecŻyw 137, 115v; Thakże Alexánder trzeći/ izali Ceſárzá Fryderyká Bárbaroſsę wezwánego nie záklął/ á potym go nogámi deptał KrowObr 39; BielKron 183; RejAp 114; NiemObr 64, 167 [2 r.]; Calep 81b.

»nogami deptać, ziemię kopać« = być niespokojnym, niecierpliwym [szyk zmienny] (2:1): ázaż może ſpokoiem poſtać? iedno ſie wierći/ kręći/ nogámi depce RejZwierc 75v; [koń] Wdźięcznym głoſem poryza/ wędźidłá ſmákuie/ Nogámi źiemię kopa/ páná vpátruie. KochEpit A2v; KlonWor 76.

»ziemię deptać nogami; nogi [czyje] depcą po ziemi (a. błoto)« = chodzić po ziemi (1:2): SkarJedn 254; A tu póki iéy [panny] nogi depcą ſproſné błoto/ Przed którémi nieſtoi nizacz ſczéré złoto: Niechay záwżdy ſwé ſpráwy odpráwia ſczęśliwie PudłFr 67; Sżcżęśliwi ſą: Neptuná wioſłámi nie porzą/ Ziemię depcą nogámi/ á wołmi ią orzą. KlonFlis B2.

»drgnąć nogą« = umrzeć (1): A tak iuż ſtani na ſąd boży A każ vkladaċ na woży. Strzelby/ prochy/ kule/ drzewa Boċ iuż tego tam nietrzeba Bo tam ſturmi niepomogą Iuż tu natichmiaſt drgnies nogą. RejKup C.

»w nogi dufać, w nogach nadzieję położyć« [szyk zmienny] (2:1): BierEz L3v; Nátychmiaſt márnie zginął [zajączek] źwierzątko vbogie/ Ktore nie ma obrony/ iedno duffa w nogi. RejWiz 126; KochJez B2v.

»w nogę dunąć« = uciec (1): Chłop mu dał dzieſięć groſzy/ á ten w nogę dunął. RejFig Cc7.

»dźwigać spieszno nogi« (1): kſiądz we Włoſzech widząc/ kiedy zbrodniá kát wyſwiecáiącz z miáſtá/ okrutnie ſiekł miotłámi/ [...] rzekł k niemu. Niebożę ſtradny/ dzwigay ſpieſzno te nogi/ á co naprędzej zbądź tey boleśći/ y ſromoty. GórnDworz P2.

»na wędrowkę nogi gotować; ku bieganiu zgotowane nogi« (1;1): LubPs aa; Skoro ich teſkność vymie: ná wędrowkę nogi Gotuią KlonWor 51.

»iść, (przy)leźć, łazić na ręku i (a, na) nogach« = ire manibus et pedibus HistAl [szyk zmienny] (2:2:1): HistAl Nv; Y leźli przez onę ſkáłę ná ręku y ná nogách áż ná drugą ſtronę przeleźli BielKron 64v, 147; RejAp 114, 144v.

»u nog klęczeć (a. (po)klęknąć), do nog przyklękać« [w tym: czyich (2), komu (1)] [szyk zmienny] (3:1): SkarŻyw 134; MWilkHist H4; klęknąwſzy v nóg oycowſkich/ prośiłá KochWz 142, 142.

bibl. »kopać doły pod nogami [czyimi]« (1): A ieſli przypádną ná ćię złe rzecży/ naydzieſz go [nieprzyjaciela] tám pierwſzego/ y iákoby pomagáiący będzie kopał doły pod nogámi twemi [suffodiet planias tuas]. Leop Eccle 12/18.

»pod nogi lecieć« (1): Pod nogi lecą/ twych kośćiołow hoyne Ozdoby: w ſproſne poſzło vżywánie/ To/ co ku twey cżći/ poświęcono Pánie GrabowSet V.

»u nog [czyich] leżeć« (1): V nóg twych leży/ Priámá nie mnieyſzy/ Iáko zábity głowy nie podnośi/ Króleſtwá niechce/ o żywot ćie prośi. GórnTroas 50.

»łuskać [= chrzęścić] nogami; łuska w nogach« = cruribus crepare Mącz (1:1): Szkodá ćię miedzy kozámi/ Smierdząc łuſkáią nogámi BierEz N2; Mącz 68a.

»macać, macanie nogą« = titubare; murcati gressus, titubatio Mącz (2:2): Murcati gressus, Boyáźliwy chód/ Mácánie nogámi áby gdzie nie tráfił ná tákie żelázo. Mącz 238a, 456c [2 r.]; Pedetentim ‒ Lehko, noga maczaiącz. Calep [768]b.

»nogi maczać« (1): Skoro Lewitowie nogi mácżać pocżęli/ wnet wrzece wodá płynąca wzgorę wſtępowáć iáko wielka gorá/ ktorą było zdálekich miaſt widáć/ pocżęłá: a tá co byłá ná dole/ zbiegłá. y vkazáłá ſię goła/ ſucha/ ziemiá. SkarŻyw 501.

»mazać (a. namazać, a. pomaz(ow)ać) nogi« [w tym: czyje (12), komu (1)] = ungere pedes PolAnt, Vulg (15): OpecŻyw 70, 156v [2 r.]; MurzNT Ioann 12/3; A w Máryey Mágdálenye ſam pan pochwalił iż mu nogi drogą máſcyą námázáłá/ á włoſámi vćiráłá KromRozm II h3v; Leop Luc 7/38, 46; RejPos 307v, [308], [308]v, 352v; BudNT Luc 7/38; WujNT Luc 7/38, 46, Ioann 12/3.

»mieć nogi pogotowiu« (2): Wiele pożytkow miewa kto rad trzeźwi bywa/ Ma nogi pogotowiu złego rázu zbywa. BielSat C [idem] BielRozm 16.

»na nogach ołow mieć« (1): VCiekałem przez ſen w nocy/ Máiąc ſkrzydłá ku pomocy: Lecz mię miłość poimáłá/ Choć ná nogách ołów miáłá. KochFr 9.

»nogi mordować« (1): a do nieba drogę Puść mimo się, a nie chciej nog swych tam mordować KochMon 33.

»nogi myć (a. o(b)my(wa)ć, a. umy(wa)ć, a. wymywać); nog umywanie (a. umycie); nogi umyte« [w tym: komu (56), czyje (42)] = znak pokory, uszanowania, gościnności; lavare pedes PolAnt, Vulg [szyk zmienny] (122; 13; 1): Ten dobry Pan by mię vcżćił: Chcąc więtſzą łáſke vcżynić/ Dał mi pániey nogi vmyć. BierEz D2v, B4v, D2 [3 r.]; Iá ktorym ſwé milé zwoleniki tak wielmi vmilowál/ iżem im nogi vmywál/ dzis od nich będę opuſſcżon OpecŻyw 102, 46 [3 r.], 91 [2 r.], 91v [6 r.], 92 [5 r.], 92v [4 r.] (27); OpecŻywSandR nlb 3v; PatKaz III 136; HistJóz B4, D; TarDuch B8v; MurzNT Ioann 13/10, 12, 14 [2 r.]; KromRozm II h3v; Mifibozeth też ſyn Saulow/ wyſedł w drogę przećiwko krolowi nieumywſzy nog: áni oſtrzigſſy brody: y chuſt ſwoich nieprawſſy od onego dniá w kthory był Krol wyſzedł/ aż do dniá kthorego ſie záś wroćił w pokoiu. Leop 2.Reg 19/24, Ex 30/19, 2.Reg 11/8, Ioann 13/6, 8, 10 (9); Poſpolite było w onych kráinách vmywánie nog/ ták dla omyćia plugáſtwá iáko też ku vlżeniu ſtrudzenia/ á dla ochłodzenia w gorącośći. BibRadz I 9c marg, Gen 18 arg, 4, 19/2, 24/32, 1.Reg 25/41; Ceſarz Kárzeł będąc w Rzymie ná wielki cżwartek/ ſpráwował wielką wiecżerzą Páńſką/ ná ktorey XII vbogim ſam nogi vmywał BielKron 191, 13, 33v, 35v, 97v, 260; SarnUzn F6v; RejPos 13v, 307, [308]v; WujJud 169, 204 marg, Mm7; WujJudConf 204; BudBib Gen 18/4, Iudic 19/21, I 144c marg; CzechRozm 34v, 42v; SkarŻyw 62, 285; CzechEp 18, 51 [2 r.], 185, 195, 261 [2 r.]; ReszHoz 120, 126, 127; ReszList 163, 168 [2 r.], 172 [2 r.]; Gdy przyſzedł nogi myć Piotrowi/ tám ſię zniżył z ſwey pokory/ Piotr mu nog ſwych vmyć zbraniał ArtKanc E7v, E7, E7v [2 r.], E8; Iuż niewolnicze iárzmo włóż ná tę cną ſzyię/ A ia w téyże niewoli/ niech twé nogi myię. GórnTroas 51, 48; LatHar 189, 213, 245, 289, 337 (9); To nog vmywánie vczynił Pan nie tylko ná przykład pokory/ ále y ná pokazánie iáko wielkiey czyſtośći potrzebá temu/ ktory ma godnie przyiąć naświętſzy Sákráment Ciáłá y krwie iego. WujNT 361, przedm 39, s. 218, 358, Ioann 13/5, 6 (21); Byli święći krolowie co vmywáli nogi vbogim/ y ſłużyli ſzkárádym chorym y trędowátym. SkarKaz 515b, 159a, 515b; SkarKazSej 672a; KlonWor 28 [2 r.].

»przez nogę nachylić, przewiniony« = oszukać kogo, być oszukanym (1:1): OrzRozm T4v; Ná koniec do tey rády ſie przychylił/ Aby go był gdzye przez nogę náchylił. [...] Rzecże mu Borzuy/ tym mię nie oſzukaſz KochSz B2.

»[co] nogą namacać« (1): Potym wygę pod ſobą nogą námácał pan. RejFig Cc4.

»do nog [czyich] nieść (a. przynosić); przed nogi [czyje] ponieść« [szyk zmienny] (2:1): Diar 76; przedawáli imioná wſzytkie/ á pieniądze nieśli do nog Apoſtolſkich SkarŻyw 535, 55.

»obłapi(a)ć nogi [czyje], uchwycić się nog [czyich]« = tenere pedes Vulg [szyk zmienny] (5:1): Magdaléna nogi oblapiła/ a iako zwykła z dáwna ſlzami ié vmywala/ v ktorych grzéchow ſwych odpuſſcżenijé wzilęa [!]. OpecŻyw 156; Oto Iezus záſzedł im drogę/ mowiąc/ Bądźćie pozdrowione/ A ony przyſthąpiwſzy vchwyćiły ſię nog iego [prehenderunt eius pedes]/ y chwałę mu dáły. BibRadz Matth 28/9; SkarŻyw 133; GórnTroas 49; WujNT Matth 28/9, s. 412.

»obłapi(a)ć, łapać, chwytać, trzymać, ująć za nogi [kogo]« [szyk zmienny] (3:2:1:1:1): Iudas z bracią padli łapaiącz za nogi Iozepha RejJóz O8; RejPos [108]v, 109; HistLan D2v; nogi śioſtry chwytaymy A ná koláná klekaymy. Wyrządzáiąc mu cżeść chwałę MWilkHist I, I, I2v; Accido, Przipadąm, Obłapiąm zanogij vpadan vnog. Calep 13a.

»nogą (ode)pchnąć (a. popychać), uderzyć, (z)bić, tłuc, kopać« [szyk zmienny] (9:5:3:2:1): BierEz M4; OpecŻyw 114v, 122v; Gdy ſie kto chwieie, rękoma gmerze, nogami kopa bez potrzeby, znamię ieſt nie bacżnoſci/ nieſtatku, plugawoſci, y niewiari GlabGad P7v; A gdi lyezal nazyemy then tho komyenga, Vbogi vderzil go Nogą po trzi krocz wglową LibMal 1552/168; GliczKsiąż D; Ktorą [nadętą piłę] oni ſzaleńcy co ią więc igráią/ Nogámi y rękámi bijąc popycháią. RejWiz 12v; RejFig Dd2; A gdy przypádłá [księżna przemyska] ku nogam iego [Kolomanna]/ odepchnął ią nogą BielKron 301v, 10v, 350; HistRzym [89]; RejZwierc 175 [2 r.]; młodzieniec ieden/ kazánim iego ſkruſzony ſpowiedał ſię przed nim y wyznał grzech ſwoy: iſz mátkę ſwoię nogą vderzył. SkarŻyw 373, 58, 75, 455; StryjKron 120; ále też bez oyczyzny y kroleſtwá ſwego/ wygnáńcy wſzędźie nędzni/ wzgárdzeni/ vbodzy/ włoczęgowie/ ktore popycháć nogámi tám gdźie was pierwey ważono/ będą. SkarKazSej 674a.

»na nogach się odzierżeć (a. otrzymawać)« [szyk zmienny] (3): AEgre pedibus ingredi, Záledwe iść. Niemoc ſie ná nogách odzierżeć/ álbo ná nogách ſtać. Mącz 4a; Ad pedes desilire, Ná nogi skoczyć/ To yeſt odźierżeć ſie ná nogách. Mącz 365b; StryjKron 309.

peryfr. bibl. »w domu się ostać nie moc na nogach swoich« = być niespokojnym (1): Alić oto zábieżáłá mu niewiáſthá/ w vbierze ſwowolney niewiáſty/ gothowá ná zwodzenie duſz/ ſwiegotliwa y błędna/ nie ſpokoyna/ y tá kthora ſie w domu ſwym oſtać nie może ná nogách ſwoich [quietis impatiens nec valens in domo consistere pedibus suis] Leop Prov 7/11.

bibl. »ostrzegać (a. ostrzec) nogi« = zważać na swoje kroki (2): Oſtrzegay nogi [custodi pedem] twoiey gdy wchodziż do domu Bożego/ á przybliż, ſie ábyś słyſſał. Leop Eccle 4/17 [przekład tego samego tekstu] BielKron 80.

»otrząsnąć (a. otrząść, a. otrząsać), wybijać proch z nog; otrząśnienie prochu z nog; wybić proch nog« = excutere pulverem pedum (a. de pedibus) PolAnt, Vulg [szyk zmienny] (7:2;1;2): MurzNT Matth 10/14; BibRadz Matth 10/14; Pan Kryſtus kápłanom proch z nóg ſwych wybijáć roſkazał OrzQuin G2, G2 marg; Nie mſzcżąc ſię wzgárdy ſwey [...] oprocż oświádcżániem ſię przećiwko nim przez otrząśnienie prochu z nog ſwoich CzechEp 21; NiemObr 14; y wyrzućili ie z gránic ſwych. A oni otrząſnąwſzy proch z nog ſwoich ná nie/ przyſzli do Ikoniey. WujNT Act 13/51, Matth 10 arg, s. 43, Matth 10/14, Mar 6/11, Luc 9/5.

»paść (a. padać, a. upaść, a. przypaść), położyć się itp. do nog, u nog, przed nogami, przed nogi, k(u) nogom, pod nogi; upadanie (a. upadnienie) u nog« [w tym: czyich (122), komu (18)] = cadere ad (a. ante) pedes, procidere ad pedes Vulg, PolAnt; se prosternere a. provolvere pedibus HistAl, ad pedes se abiicere a. procumbere Mącz; venire supplicem Calag; accidere Calep; procumbere Vulg [szyk zmienny] (60:39:28:19:4:2;2): BierEz A2v, Q3v; Tam polozyla ſie przed nogami iego ſwiętymi/ z wielką ſromiezliwoſcią/ ij bolenijm grzechow ſwych/ ij dufaiątz w laſce iego OpecŻyw 45v, 55, 67v [2 r.], 109v, 173v; [A]no się ich [panów] mnodzy boją. Kłaniając sie, zdaleka stoją. D[ru]dzy, prosząc swego pana. Klękają na swe kolana. Chwalą je, jakoby bogi I padają przed ich nogi. BierRozm 17; RejJóz P3, P3v; RejKup z2v, ee2v [2 r.]; HistAl D3v, D8; Leop 1.Reg 25/24, Mar 5/22, Apoc 22/8; RejZwierz 5v, 19, 19v [2 r.], 40; BibRadz Mar 7/25, Luc 8/28, Apoc 22/8; Heſter pádłá do nog iego dzyękuiąc mu zá to miłoſierdzye á ſpráwiedliwość. BielKron 115v; Gdy cżart Kryſtuſowi obiecował ſkarby ſwiátá wſzytkiego/ iedno áby padł przed nogámi iego/ á dał mu chwałę BielKron 217; Moizeſz vpátrzywſzy ſwoy cżás iechał do Epiru/ nápráwił niektore o przycżynę do Skánderbegá/ przed ktorego nogámi padł włożywſzy ſobie pás ná ſzyię proſił o łáſkę BielKron 252; cżemuſz zuchwáłych á złych nie karzeſz? á pokornym (ktorzyć do nog pádaią/ tobie ſwe ſtátki y gárdłá w moc dáią) cżemu nie odpuſzcżaſz? BielKron 298, 17v, 58, 110 [2 r.], 124v, 144v (15); Mącz 70b, 293d; RejAp 80, 112v, 113, 114, 144v (9); Słyſząc to on puſtelnik padł przed nogámi Aniołowymi wyznawáiąc grzechy ſwe. HistRzym 30, 20v, 21, [39], 131v; RejPos 13v [2 r.], 177, 212v, 243v, [254] (24); RejZwierc 81v, 145; BudNT Matth 18/29, Apoc 19/10; SkarJedn 195; Zu fuſſe fallen. V nog vpáś [!]. Dáć śię w pokorę. Venire supplicem. Calag 590a; tá pánienká przypádnie mi do nog proſząc/ ábych ią wziął/ chcąc być Chrześćiánką: bo byłá żydowká. SkarŻyw 99; Tedy ſię oná porzući v nog iego mowiąc: Błogoſław mi Oycże/ a ia wſzytko vcżynię/ co każeſz. SkarŻyw 183; Y tám máiąc doſkonáłych cnot miſtrzá Niluſa/ Grecżyná/ do iego nog vpadł: podáiąc ſię w poſłuſzeńſtwo iego. SkarŻyw 353; Widząc ten cud Piotr [...] vpadł do nog Iezuſowi z przeſtráchu y zdumienia/ znáiąc go iuſz zá wielkiego Proroká y P. ſwego SkarŻyw 596, 21 [2 r.], 101, 113, 147, 161, 165 (39); MWilkHist G2v, H4, I, L3; CzechEp 222, 373; Calep 13a; Phil E2; GórnTroas 48; IAk dobra cżorá/ kiedy w oycu znáki Gniewu k ſobie náyduie/ Prze wyſtępek ſwoy iáki; Twarz wſtydem záfárbuie/ Pokornym ſercem/ głoſem pełnym trwogi/ O łáſkę proſząc/ vpada przed nogi. GrabowSet Nv; LatHar 218; Tu widziſz/ że pokłon y vpadánie v nog/ może być czynione nie tylko Pánu Bogu/ ále y ániołom/ y ludziom świętym WujNT 848, 75 marg, Mar 1/7, 5/22, 7/25, Luc 8/41 (13); WysKaz 22; SkarKaz 160b, 207b.

»paść na swe nogi« (1): Ale gdy [hardy] vzna twoie święte drogi/ Wnet záś z łáſkiey twoiey pádnie ná ſwe nogi CzahTr B2.

»płakać u nog [czyich]« (2): [Magdalena] ták długo płákáłá v nog Páná ſwego/ áż záſie znowu było zápalone á oświecone ſerce iey z łáſki á z dobrodzyeyſtwá Páná ſwego. RejPos 339; SkarŻyw 188.

»nogami pochwacić; w nogi pochwycić, uchwycony« (o ptakach drapieżnych) (1;1:1): BierEz H3; Záſzumiáło coś wzgorę/ álić Iáſtrząb z drzewá/ Pochwyćił wnet Báżántá w nogi iáko trzebá. RejWiz 65v; KmitaSpit A2.

»podnogi (się) podawać (a. poddać)« [w tym: komu (1), czyje (1)] [szyk zmienny] (2): iż ći krolowie bráli y dziś biorą iednoſtáyną rádę/ iednoſtáyną myſl s tą beſtią/ á podáwáią pod nogi iey krolowánie y zwirzchnośći ſwoie RejAp 145; SkarJedn 310.

»nogę podkładać, podmiatać, podstawiać, zawadzać« = supplantare Mącz, Calep [szyk zmienny] (1:1:1:1): OrzRozm K4; Supplanto, Podkłádam nogę pod co álbo záwádzam komu nogę áby padł. Et Metap. Zdrádzam/ Podchodzę kogo w czym. Mącz 302d; Calep 1034b.

»podnieść (a. podnosić) nogi (a. nogę)« (3): BudBib I 16a marg; Muſzęć tedy od nich vciec/ Szkodá żem tu podniozł nogę/ Poydę záſię do ſwych w drogę. BielKom F4; Eo crevit ut iam magnitudine laboraret sua, Tak ſie rozrosł/ yż ledwy nogi podnośić może Mącz 104b.

»pokłonić się przed nogami, ukłonić się u nog« = adorare ante pedes PolAnt, Vulg (4:1): y vkłoniwſzy ſie niziucżko v nog iego [krola]/ prośiłá go áby iey tę poććiwość vcżynił/ áby był w domu iey v niey ná bieſiedzye. RejZwierc 154v; BudNT Apoc 3/9; WujNT Apoc 3/9, s. 848, Apoc 22/8.

»położyć, kłaść itp. przed nogi, u nog, pod nogi« [w tym: czyje (12)] = ponere ad a. ante pedes PolAnt, Vulg [szyk zmienny] (12:4:2): RejKup dd2; KromRozm III G7v; BibRadz Act 5/2; áby żadny w tym zborze nic właſnego nie miał/ ále co przed ich nogi kłádzyono nád żywność/ vbogim rozdawáli. BielKron 139v; WujJud 144; RejPosWstaw [1434]; BudNT Act 4/35, 5[4]/1[36], 5/2; nie tylko ſobie káżąc ſtrzemioná y koniá trzymáć/ nogi ſwe cáłowáć/ ále ſię też moſtem pod ſwe nogi położyć CzechEp 400; PudłFr 60; themuſz Krolowi Woloſki Hoſpodar chorągiew podnogi kladl/ Hold dawał y ſluzel na kazde rozkazanie PaprUp C2v; WujNT Act 4 arg, 35, 37, 5/2, s. 412, Xxxxx2.

»nogami po ziemi pomknąć, trzeć, wozić się, pomknienie« = displodere, strepitare, supplodere terram pedibus; supplosio Mącz [szyk zmienny] (1:1:1:1): Supplodere terram pedibus, Nogámi po ziemi pomknąć/ Zákołátáć ná kogo. Mącz 303c, 303c, 306a, 420c.

»do nog się poniżyć, k nogam się skłaniać« [szyk zmienny] (2:1): SkarŻyw 63; Pánie tyś ſię k nogam ſkłaniał/ ktoryś z Oycem rowną cżeść miał/ nie tylkoś to wodą cżynił/ áleś nas y krwią ſwą omył. ArtKanc E7v; Ták gdy wyſoki krol y pan do nog ſię vbogich y wzgárdzonych poniży: wdźięczny bárzo y káżdego vweſeláiący widok czyni. SkarKaz 515b.

»(po)rzucić (a. (po)rzucać, a. (po)miotać) przed nogi, do nog, pod nogi, u nog« [w tym: czyich (11), komu (1)] = proicere ad pedes PolAnt, Vulg; proicere ante pedes Calag [szyk zmienny] (7:3:2:1): RejPos 2v [3 r.], 86v; RejZwierc 156v; BudNT Matth 15/30; Calag 548a; SkarŻyw 535 [2 r.]; Tám Stephan Woiewodá trzymáiąc w ręku Chorągieẃ z Herbem Wołoſkim/ y vczyniwſzy z vkłonnością potćiwość Krolowi ná koláná vpadł/ y Chorągieẃ przed nogi iego porzućił StryjKron 662; KochWz 136; WujNT Matth 15/30; dopiero Bogacże rzucáli przed nogi Ceſárzowi ſwemu wielkie doſtátki/ tákże y białegłowy kleynoty ſwoie do obrony. Ale iż iuż było niewcżás/ wſzyſcj y znimi w niewoli poginęli. PowodPr 84.

»do nog [czyich] posłać« (1): Naiáſnieyſzy Miłośćiwy Królu/ do nóg Máieſtatu Wáſzéy Kró: M. [Turcyki Stan. Orzechowskiego] poſyłam OrzJan 3.

»posta(no)wić (a. stawiać) na nogach, na nogi« = statuere supra a. super pedes Vulg, PolAnt [szyk zmienny] (3:2): á poſtánowił mię ná pewnem mieſcu ná nogách/ moich vkazawſly mi drogę ktorą bych mogł chodzić bez wſſey obrázy. RejPs 60v; RejJóz G4; Leop Ez 2/2; BudBib Ez 3/24; Ty/ pánie/ vpádłégo ná nogách záś ſtáwiaſz Y opłákáné zdrowié czérſtwośći nábáwiaſz. KochPs 210.

»[gdzie] postawić nogę« (1): Dał mi prędkość/ że z ieleniém porownáć mogę/ A ná ſkále naiwyżſzéy poſtáwię nogę. KochPs 25.

»pracować na końskich nogach« = ciężko (1): Prácuy ná końſkieh nogach chroń ſie prożnowánia BielKom C6v.

»przejść, chodzić itp. suchymi nogami, suchą nogą; sucho nogami przechadzać« = pertransire pede Vulg [szyk zmienny] (10:5;1): OpecŻyw 54; OpecŻywList Cv; Iezu ienżes wody morzkie ſuchemi nogami przechodził. TarDuch B3v; WróbŻołt aa5v; á gdzie były głębokie ieziorá/ tám dziś roſkoſſuiąc ſuchemi nogámi chodzimy. RejPs 95; Rzeki y ich zakręty ták yáko chceſz wzruſſyſz/ Ták iż ſucho nogámi przez nye przechadzáyą LubPs P3v, gg2v [2 r.]; Leop Ps 65/6; BielKron 42, 266v; RejZwierc 204; SkarŻyw 501, 552, 597; NIeubłagána Wiſło/ próżno wſtrząſaſz rogi/ [...] Bo krom wioſeł/ krom prumów iuż dźiś ſuchą nogą Twóy grzbiet nievieżdżony wſzyſcy deptáć mogą. KochFr 88.

»przełożyć przez prog nogi« (1): Bo kiedym chćiał przełożyć przez twóy próg ſwé nogi/ Ali mi ie pácholcy twoi przenaſzáią PudłFr 17.

»[co] swą nogą przemierzyć« (1): ktorym wielekroć cżytał y ſlyſzał powiadáiąc o tych mieyſcach ktorem wątpliwie w ſwey myſli záchował v ſiebie/ áżem ie ſwą nogą przemierzył/ zwłaſzcża ná wſchod ſłońcá kráiny BielKron 455v.

»przez nogę [kogo] przerzucić (a. przerzucać), przekinąć; być przerzucon przez nogę« = accipere a. ferre repulsam, invertere aliquem re aliqua Mącz [szyk zmienny] (4:2;1): RejWiz 26v; Dicimus invertere aliquem, et invertere aliquem re aliqua, et invertere rem aliquam, Przerzućić kogo przes nogę/ w przypowieśći mówiemy/ to yeſt zwieść podeyść/ schitrzic kogo. Mącz 488b, 182b, 287c; GórnDworz Mv; ále przez nogę káżdego przerzucić/ oſzukáć/ y zdrádźić ná kupi/ y zdrowiu ReszPrz 72; Wnet go ów wykrętniczek przekinie przez nogę GosłCast 71.

»przewracać się u nog, walać się przed nogami« = volvi ante pedes Vulg (1:1): Przewrácał ſie v nog iey ſrodze zámordowány/ On złoſnik ktory trapił naród Páńſki wybrány. LubPs hhv; Leop Iudic 5/27.

»wzgorę nogami przewrocić się« (1): to wzgorę nogámi/ Przewróci ſie Záiącżek RejZwierz 77.

»do nog [czyich] przyść, udać się, przyleźć pod nogi [czyje], przed nogi [komu] przystępić« = ad pedes accedere Mącz (1:1:1:1): Mącz 43c; RejAp 114; RejPos [310]; niedługo do świętęgo [!] pokornie iáko Mágdálená do nog iego przyſzłá proſząc SkarŻyw 118.

»przynieść głowę swoję pod nogi [czyje]« (1): ya yako slvga przyachalem do yego Czes. m. y przinioſlem głowę ſwoye pod nogy yego. LibLeg 10/62.

»przypuścić [kogo] do nog swych« (1): z miłoſierdźia ſwego/ A przypuść mię do nog ſwych ſługę naymnieyſzego. CzahTr F4v.

»[komu] nogę przystępować« (1): [Panna V. do Szymka] Zemną ſobie rzecz náyduieſz/ Drugiéy nogę przyſtępuieſz: Odpuść mi śilnyś przechirá/ A ia z tákim nie mam mirá. KochSob 62.

»często ruchać nogą« (1): Nie chcę cie mieć miedzy żaki/ Ani też miedzy doktory/ Podź z widłámi do obory/ Boć lepak kſięgi popalę/ Swoie imienie oddalę/ Muśiſz cżęſto rucháć nogą/ Boś mię wzyął w kucżę vbogą BielKom A2v.

»rzucić [co komu] pod nogi« (1): pácholę co zá niem kord nośiło/ rżućiło mu go pod nogi mowiąc: Iużeś niegodźien/ żebych był ſługą twoim. GórnRozm L2.

»nogi schodzić« (1): Bym prágnienie vſmierzył/y też ſie ochłodził/ Bom od ſłońcá vtrapion/ á nogi też ſchodził. HistHel B2.

»nogami siec« = uciekać (1): A wielki to rozum vćiec Gdzie nie rowno nogámi ſiec RejRozpr F3v.

»sieść (a. siedzieć) u nog, przed nogi, pod nogami; siedzący u nog, przy nogach [czyich]« = sedere ante a. secus pedus Vulg, PolAnt [szyk zmienny] (10:1:1;1:1): Elzbieta poſadzila Marią na mieſtzu wyſſem/ ale pokorná panna ſiadla v nog elzbiety OpecŻyw 11v, 60 [2 r.]; PatKaz III 151; Leop Luc 10/39; BibRadz Luc 10/39; RejPos 184v, 243v; BudNT Luc 8/35; SkarŻyw 371; GrabowSet Sv; WujNT Luc 8/35, 10 arg, 39.

»na jednej nodze skakać« (1): drugi ſie o máſzt vderzył ze krwáwym łbem chodzi/ drugi ná iedney nodze ſkacże. RejZwierc 103v.

»skłonić nogę (a. nogi)« = pedes complicare HistAl (2): HistAl B; lecz ia/ idąc w drogę Obiecáną/ przyſtoynie ſkłónię piérwéy nogę KochFrag 42.

»na nogi skoczyć« (1): Ad pedes desilire, Ná nogi skoczyć/ To yeſt odźierżeć ſie ná nogách. Mącz 365b.

»pod nogi [czyje] słać« [szyk zmienny] (2): BielKron 86; namilſzemu Synowi twemu/ odkupićielowi narodu ludzkiego/ záſzli ná drogę/ y rozgi pálmowe/ tákże też y oliwne/ pod nogi iego ſłáli/ y w rękách ie z weſelem nośili LatHar 354.

»stać (a. stanąć, a. stojać, a. (po)(w)stać) na nogach, na nogi« [w tym: swoje (15)] = stare super a. supra pedes Vulg, PolAnt; sur(ri)gere super pedes PolAnt, Vulg [szyk zmienny] (12:8): Ośieł go w zęby vderzył/ Aż wilk omdlał ledwie ożył. Potym gdy máło otrzeźwiał/ Ledwie ná przednie nogi wſtał BierEz L2v; Leop Ez 2/1, 37/10; BibRadz 1.Par 28/2, 2.Par 3/13, Dan 7/4, Zach 14/12; przywiedli mu kuláwego cżłowieká/ ktory nigdy ná nogach nie poſtał BielKron 464, 87, 96; RejAp 94; RejPos 282; BudBib 4.Esdr 14/2; BudNT Act 26/16; KochOdpr C2v; SkarŻyw 600; po pułczwártá dniá/ duch żywotá od Bogá wſzedł w nie. Y ſtánęli ná nogách ſwoich WujNT Apoc 11/11, Act 14/9, 26/16; SkarKazSej 664a.

»nie moc, ledwie (a. ledwa) stać na nogach« = vix astare Mącz [szyk zmienny] (7:6): przeto ſmiluycie ſie nad nijm/ botz cięſſko iuż zmizerowán ij znędzon/ oglądáycie ototz drży/ ij ledwy na nogach ſtoij. OpecŻyw 131, 109v, 115, [127], 129; Ledwaċ na ſwych nogach ſtoye Tak ſię twey ſrogoſczi boye RejKup z3v; RejWiz 166v; AEgre pedibus ingredi, Záledwe iść. Niemoc ſie ná nogách odzierżeć/ álbo ná nogách ſtać. Mącz 4a, 417d; GórnDworz S6v; RejPos 101; ále koni naprzod biegánim mordowáli/ áż ná nogach ſtać niemogły StryjKron 156; WerGośc 247.

»stawi(a)ć (a. ustawować) nogę (a. nogi)« [w tym: jak (8), jaką (1)] [szyk zmienny] (9): GLupyać to ſzkápá byłá/ ále wey oſtrogi/ Dodáły mu buynośći/ iákoć ſtáwia nogi. RejZwierz 129; Praemere vestigia leviter, Po lekku nogę ſtáwiáć. Mącz 490a, 294a; RejPos 306; BielSat C4; RejZwierc [207]; Iáko kto miedzy ſzydły y oſtrymi gozdzmi gołą nogą ſtąpa/ bezpiecżności niemáiąc/ oſtrożnie y zboiáznią nogę ſtáwi: ták wſzytki ſpráwy náſze być przed Bogiem máią. SkarŻyw 114; BielRozm 21; Alić z twarzą weſołą ſtánął mąż przedemną/ W rękách lutnię trzymáiąc/ ſtrách ſię wſzcżął nádemną. Potym on przy mym boku ſtáwił ćichą nogę/ A ſłowy łágodnymi z ſercá ſpędźił trwogę. SapEpit A2.

»strzec słowa swego obiema nogami a jednym sercem« (1): ſtrzegąc ſłowá ſwego obiemá nogámi á iednym ſercem/ nie ták iáko Krol Alexánder z brátem ſwoim/ ktorzy ſwoy ślub y przyſięgę złamáli BielKron 402.

»targać nogą« = chromać, kuleć (1): Ale przed ſie ſtą vłogą Vydzie choćia tárga nogą RejRozpr D2v.

»nogami (a. nogą) tępać« [szyk zmienny] (3): [owca] ná pſá/ y ná inſſe drugye beſtiye nogámi by cżym twárdem będzye tąpáyąc biłá GliczKsiąż D; Mącz 68a; ponieważ klęſzcżeſz ręką/ á (marg) wł: rozpośćieraſz álbo rozćiągaſz. (–) tępaſz nogą [dilatare te (marg) percussisti (‒) in pede]/ y ráduieſz ſię BudBib Ez 25/6.

»nogami trzpiatać« (1): Ktorey [śmierci] áni żadny krol áni żadne kſiążę/ Iuż ſie wydrzeć nie może/ wizytki márnie wiąże. By ſie w ſkáłę zákopał/ by pod niebem latał/ Pewnie przed nią nogámi padſzy będzye trzpiatał. RejWiz 86v.

»trzymać (a. dzierżeć) w nodze, pod nogą« (o ptaku) (2:1): FalZioł IV 17c, 25b; [żoraw] kiedy ſpi/ dzyerży w nodze kámień/ Aby gdy mu vpádnie/ obudził ſie zá nim. RejZwierz 125v.

»pod stołem nogami się tykać« (1): Skubie iáko kto może/ pátrzay káżdy ſwego. Bo iedni drapią vſzy ná ſię poglądáiąc/ A drudzy ſie pod ſtołem nogámi tykáiąc. RejWiz 31v.

»uciekać nogami swymi« (1): ſkocżył Syſerá z wozá y vćiekał piechotą (marg) Wł: nogami ſwymi. (‒) [et fugit in pedibus suis]. BudBib Iudic 4/15.

»uderzyć, uderzający, porwać się w nogi (a. nogę)« = conicere a. conferre se in pedes, cursum corripere, proripere se in pedes Mącz [szyk zmienny] (6:1:1): Ego me continuo proripio in pedes, A yam ſie wnet porwał w nogi/ vderzyłem w nogi/ vciekłem. Mącz 346d, 122d, 167a, 346b, d, [388]d, 476b; Drugie ich woyſko mnieyſze/ słyſząc huk z tey trwogi/ Ná inſze mieyſce z koſzá vderzyli w nogi. StryjKron 632.

»nogi umykać (a. umknąć)« [szyk zmienny] (2): Wierzę Iowiſz dla tego wzyął go [Bolesława Krzywoustego] miedzy bogi/ By dáley przed obrzymy nie vmykał nogi. PaprPan Dd4v; StryjKron 340.

bibl. »umywać nogi masłem, omaczać w oliwie nogę« = lavare pedes butyro Vulg (1:1): Leop Iob 29/6; Błogosłáwion prze ſyny Aſzer/ będzie przyiemny bráćiey ſwey/ á omacżáć będzie w oliwie nogę ſwoię [tingens in oleo pedem suum]. BudBib Deut 33/24.

»za nogi wisieć (a. (po-, za)wiesić), obieszon(y)« = pendere per pedes Mącz; capite deorsum, catomo vel catomio et catomis suspendere Cn [szyk zmienny] (4:2): BielKron 382; Mącz 288a; Skępcá márnego pyęknie podle drogi/ Mogłby záwieśić cżáſem y zá nogi. RejZwierc 217, 166v [2 r.]; vyrzał rozmaite á nieznośne męki wyznawcow Chryſtuſowych. Ieden wiśiał zá nogi/ á podeſpod ogień nániecony ćierpiał SkarŻyw 440.

»za sobą nogę wlec« (1): niżli ow co ná vpſthrzonym koniku po polu biega/ á pochwili zá ſobą nogę wlecże RejZwierc 144v.

»za nogi wlec (a. przywlec, a. wywlec)« [szyk zmienny] (4): A gdy [szkapa] z głodu zemdleie/ wzawod ią vcieką/ A po chwili y zá płot zá nogi wywleką. RejWiz 191, 104; GórnTroas 17; GosłCast 66.

»i ręką i nogą władać nie moc« (2): obacżył [Skotnicki] Pukárzewſkiego podpiłego/ y vprośił go do ſwey goſpody/ á tám dognawſzy go do vpáśći/ iż y ręką/ y nogą władáć niemogł GórnDworz S8 [idem] WerGośc 250.

»ledwe nogi włoczyć« (1): Od głodu ledwé nogi włóczę KochPs 169.

»[gdzie] nogę włożyć« (1): Rzekł brudny/ wierz mi byś ty też tám nogę włożył/ Podobnobyś ſie więcey ſnadź niżli ia ſtrwożył. RejWiz 159.

»włożyć, kłaść, wziąć pęta na nogi; dać pętka na nogi; nogi okowane w pęta« [szyk zmienny] (2:1:1;1;1): Ręce twoie nie byłyć związáne/ áni nogi twe okowáne w pętá [et pedes tui non compedibus admoti erant] BibRadz 2.Reg 3/34; Compedes alicui impingere, Pęto włożić ná nogi. Mącz 275d; RejZwierc 248; KochPs 216; GórnTroas 65; Bych był Ieremiaſzem/ wźiąłbych pętá ná nogi/ y okowy/ y łáncuch ná ſzyię/ y wołałbych ná was grzeſzne iáko on wołał SkarKazSej 705b.

»na nogi się wspiąć (a. wspinać); na nogi, na nogach się podnieść« [szyk zmienny] (4;1:1): BierEz H3v, N4; gdy go [bobra] łowiecz goni/ thedy ſtroie ſobie vrywa á łowczowi miecze/ potym gdy go drugi łowiecz napadnie, tedi ſie na zadnie nogi naprzeciwko iemu podnoſi vkazuiąc iż ſtroiow nie ma dla ktorych go nawięczey łowią FalZioł IV 7d, IV 13c; a waz bill thak wyelky yſz gdi ſzye na Nogach podnyoſl theda głowa nyeba ſzyegall. LibMal 1554/191; BielKron 363v.

»nogami się [na kogo] wspinać« (1): Ośieł niegdy ná pſá pátrzył/ Iż śię cżęſto z pánem pieśćił: Y nogámi się nań wſpinał/ Pan mu wſzytko zá dobro miał. BierEz M4v.

»wstać od [czyich] nog« (1): Iuz wam wſzytko odpuſzczam z Bogiem ſie iednaycie A iuż wſtańcie od mych nog a przed nim padaycie Bowiemeſcie ſnadz iemu więczey przewinili RejJóz P6.

bibl. »być wychowan(y) n nog [czyich]« = nutrius secus pedes Vulg, PolAnt (3): Ia ieſtem mąż żydowin/ rodziłem ſie w Thárſie Cyliciyſkim/ á wychowanem thu w tym mieśćie/ v nog Gámálielowych/ wyucżony podług prawdy oycowſkiego zakonu Leop Act 22/3; BudNT Act 22/3; WujNT Act 22/3.

»nogę wywinąć, wytknąć; wywinienie, wytknienie nogi; noga wywiniona« [w tym: wytknąć albo wywinąć (1), wytknienie albo wywinienie (1)] (5:1;2:1;1): FalZioł IV 4a; Na wiwynyenye Nogy Thak człowieczy yako y Bydlyączey LibMal 1549/148v; RejWiz 42; Gdy koń nogę wytknie álbo wywinie SienLek 174, 170, 174, Aaaa2; RejZwierc 73.

»ledwe wznosić nogę, niewysoko wznosić nogi« (2:1): Drobniey ſtępáć kuczmę ſkrzywić Nie wyſoko wznoſić nogi RejRozpr I2; Ny plaċ/ ny lzy/ ny ſtękanie Niedba ſroga ſmierċ niċ nanie. Przebog dzieczi rychley kxiedza Gdis iuż przypadła ta nedza. Gdys ſobie pomoc niemogę Bo ſnac ledwe wznoſzą nogę. RejKup g2v, h6v.

»nogami (a. nogą) zaci(e)rać (a. wycierać), pląsać, kołatać, kołatanie; zacieranie nog; trzask od nog« = supplodere Mącz, Calep; terere pede Vulg; strepitus Mącz; complodere, explodere, plodere; supplosio Calep [szyk zmienny] (4:1:1:1;1:1): Cżłowiek Apoſtothá (ábo zbiegliec)/ mąż nieuzytecżny/ ydzie vſtámi przewrotnymi/ pomruga ocżymá/ záćira nogą/ pálcem mowi/ złym ſercem myſli złe/ á ná káżdy cżás niezgody ſieie Leop Prov 6/13; Odio et strepitu Senatus, Zá nielubośćią y zácierániem nóg pánów rádnych. Mącz 420c, 303c, 420c; Complodo – Pląſzę nogami, albo rękami klaskąm. Calep 228a, 394b, 814a, [1035]a [2 r.].

»zapleść (a. zaplatać) nogi, nogę za nogę« = impedire Calep (2:1): Smierćz chtzątz odſtępić/ zaplotwſzy ſobie nogę za nogę/ obalił ſie na łoże. ForCnR E2; Pocżnieli też [Niemiec] vciekáć vgonić go ſnádnie/ Záplotſzy w ploderhuzy nogi y ſam pádnie. RejZwierc 241v; Calep 510a.

»zdechnąć przed nogami [czyimi]« (1): Theż inż był y Anániaſz zdechł nagle y z żoną ſwoią przed nogámi Apoſtolſkiemi/ iż ſie fałſzywie chciał obchodzić z nimi. RejPos 282.

»zepsieć na nogi« = zejść na psy (1): Wielkieć zbytki wſſędy naydzie Ktore dziś ſtroią bogacze Bo tłuſty iáko chce ſkacze Owym to więc chudym wádzi Y z ſkápieią z tego rádzi A iſćie rzadki ſtey drogi Aby nie zepſiał ná nogi Bo ſie tráfi táka wytecz Iż ſie więc obroći wniwecz RejRozpr I.

»złamać (a. złomić, a. (po)łamać) nogę (a. nogi); noga złamana (a. połamana); nogi się połamały; bodaj mu wrzod złamał nogi« [szyk zmienny] (26;2;1;1): ZapWar [15031505] nr 2023; Ián też ij Magdalena/ ij ony tzné panié/ placżątz proſili/ aby nog Iezuſowi nielámali. OpecŻyw 152v, 152; FalZioł V 106v; Boday mu wrzod złamał nogy RejKup i5; Albo przy grániu piły/ gdy by ieden drugiego gonił/ á w vćiekániu nogę złamał y vmárł. GroicPorz mmv; Idzye ieden ſpiewáiąc cegłá z gory ſpádnie/ Albo gdzye w doł vpadſzy złomi nogę ſnádnie. RejWiz 136, 42; RejFig Cc3v [3 r.]; BielKron 223v, 303v, 464v; SienLek 174; LeovPrzep A3; GórnDworz P5v; HistRzym 92v; RejZwierc 20v, 28, 73, 132v, 151v; BudBib Lev 21/19; SkarŻyw 572, 573, 601; MWilkHist Gv; GórnRozm F2 [2 r.].

»nogi nie zmoczyć (a. zmaczać)« [szyk zmienny] (2): RejPs 155v; Ktore [cuda] w zyemi Egipſkyey oycom ich ſpráwował/ [...] Rozdzyelił morze ták iż nogi nye zmocżyli/ Po ſuſy [!] przez pośrzodek wſſyſcy przechodzili. LubPs R6.

»związać (a. przywiązać, a. uwiązać) [kogo], przykować się, związany (a. powiązany, a. uwiązany) za nogi (a. za nogę)« = ligare pedes a. pedibus Vulg [szyk zmienny] (8:1:3): (marg) Zárłok/ Krol opilſtwá (‒) ſiedzi z rozwálonym brzuchem/ Zá nogę vwiązány do ſtołká łáńcuchem. RejWiz 167, 103v; Leop Iudith 6/9, Matth 22/13; BielKron 125v; iż związawſzy tákiego zá ręce y zá nogi/ kazano go wrzucić do wiecżnych ciemnic RejPos 248, 238, 241, [249]; SkarŻyw 29, 338, 368.

»związ(ow)ać (a. (u)wiązać) nogi; związane nogi« [w tym: czyje (5), komu (5)] = ligare pedes Vulg, PolAnt; compedire Mącz; alligare pedes Vulg [szyk zmienny] (12:3): OpecŻyw 68; TarDuch B7; FalZioł V 28; SeklKat T; A co mocnieyſſym mężom z woyſká ſwego roſkazał/ áby związawſſy nogi Sidráchowi/ Miſáchowi/ Abdenagowi/ wrzućili ie w piec ogniá goráiącego. Leop Dan 3/20; RejFig Aa5; BibRadz Matth 22/13; BielKron 153v; Mącz 294b; W tákowey przygodźie/ máią iey nogi zwięzáć ręcznikiem nád kolány tęgo SienLek 115v, 182v; RejPos Ooov; WujNT Matth 22/13, Ioann 11/44, Act 21/11.

Wyrażenia: »biała noga« = lactea crura Mącz (2): Mącz 181b; Tákowąż grácią ma/ á bodaj nie więtſzą/ biała nogá w ochędożnym trzewiku/ kiedy ſie trefi/ iż ią s przygody vkaże białagłowá/ nie s chęći GórnDworz G2v.

»bliskie nogi« (1): Ták ſye vmykam/ ták ſye kriję po świećie/ Iáko konik/ czuiąc chrzęſt bliſkich nóg lećie. KochPs 169.

»bosa, goła noga« [w tym: bosymi nogami (11), bosą a. gołą nogą (3)] = nudus pes Vulg (14:2): FalZioł IV 58d; NIektorzy mienią iże żydowie máią przyſyęgę czynić ná kſyęgach Moyzeſzowych/ przed ich Bożnicą/ ſtoiąc boſymi nogami GroicPorz h3, aav; Leop 2.Reg 15/30; Ceſarz zá pokutę trzy dni boſymi nogámi ſtał ná ledzye BielKron 177, 164v; RejAp 114, 144v; á pożegnawſzy ſie z mátką ſzedł boſymi nogámi do innego kroleſtwá. HistRzym 37v; RejZwierc 25; SkarŻyw 114, 546, 573, 575; DObry Pan iákiś iádąc ſobie w drogę/ Vyźrzał v dźiewki w polu boſſą nogę. Niechodź (powiáda) bez bótów/ ma rádá KochFr 15; KlonFlis C3.

»nogi chore; chor, niemocny (a. niemocen) na nogi; zachorzeć, rozniemoc się na nogi (a. nogę)« = aegrotare (in) pedibus PolAnt; infirmus pedibus Vulg [szyk zmienny] (1;2:2;1:1): Diar 78; BibRadz 3.Reg 15/23; O leczeniu Nog chorych SienLek 120; iż był niemocen bárzo ná nogi ſwoie. RejPos 257; BudBib 2.Par 16/12; SkarŻyw 202; WujNT Act 14/7.

»chroma noga, chrom(y), ułomny na nogi, chromota na nodze, ochromion na nogę; nachramować na nogę« = claudicare pedibus, percussus pedibus PolAnt [szyk zmienny] (5:8:1:1:1;1): RejZwierz 5; BibRadz 2.Reg 4/4, 9/3; Y przywiedzyon ieſt Misboſet ſyn iego chromy ná nogi BielKron 70v; ieſlić [koń] nogę chromą ćięſzko przenośi/ znák ieſt wyplecenia SienLek 170, 170; RejZwierc 72v; BudBib 2.Reg 4/4, 9/3, 13; PaprPan Aav; SkarŻyw 461, 472; BierRozm 18; SarnStat 622; KlonWor ded **3v, 54.

»chyże nogi« (1): Iednoć ſámá w tey izbie muśi więc táńcowáć/ Z tákim długim ogonem trudno poſkákowáć Ná ſwoich hyżych nogách náſz drużbá będźie miał/ Wierę obroćić kſztałtnie nie będźie iey vmiał. ZbylPrzyg A4v.

»nogi ciekawe [= niespokojne]« (1): Gdy krew w tákiey przygodźie od ſtráchu ſię zśiáda. Powieśći niezgodliwe/ ſłowá záiąkáwe: Ręce drżą iák Ośicá/ y nogi ćiekáwe KlonWor 3.

»ciekące (a. ociekłe) nogi, nog cieczenie (a. nacieka); nogi cieką« [szyk 6:1] (3:3;1): Ná ćiekącé nogi. Ieſli Koń młody á nogi mu ćieką/ mieſzay białki iáiowé z oleiem mákowym SienLek 175v, 175, S[ss]3v [2 r.], Aaaa, Aaaav.

»nogi cienkie (a. cienczejsze), suche« [szyk 7:3] (8:2): to widamy miedźi zwierzęti ktore im ciencżeyſze nogi maią tim prędſze ſą, iako ieſt ſarna, zaiąc. chart. etc. GlabGad F3v, O8v, P7 [2 r.]; RejZwierz 119; Włádziſłáwá wielkiego Láſkonogá rzecżonego od ćienkich nog/ [...] á Ottoná młodſzego [zostawił po sobie Miecsław]. BielKron 357v, 264; Mącz 302d; Szyie miąſzſzey/ w pierśiách tłuſtego. Suchych nóg/ poſládku ſzerokiego/ A ten maſz znák koniá dobrego. SienLek 187v, 186.

»czerwone nogi« (2): (nagł) Dzyewká co cżerwone nogi miáłá. (‒) DZiewká práłá ná lodu/ więc cżerwone nogi/ Vźrzał ieden RejFig Aa4v.

»członki u nog« (4): Theż bolenie cżłonkow v nog y v rąk Cżarna Halena z ſokiem łopianowym zmieſzana: vſmierza gdy tym ciepło namażeſz. FalZioł III 2d, III 12b, V 75 [2 r.].

»długie nogi« [szyk 4:2] (6): Nogi cienkie á krotkie v białych głow zna. cięſzkie porodzenie/ ale ktore długie nogi maią godnieyſze ſą ku rodzeniu, dla przeſtworu takowego nacżynia ktorego miarę połowicza ſtopy vkazuie. GlabGad P7, O8v, P7; Procerus, Wyſoki/ długowięzy/ Ná długich nogách. Mącz 324a, 28a, 62b.

»noga gnijąca, nog gnicie; noga się zagnije« [szyk 4:2] (2:3;1): warz tho wſzythko/ á w to rękę albo nogę gniiączą ciepło w ſtaw przez dwie godzinie FalZioł V 101v, V 101v, SienLek 175v [2 r.], Aaaa, Aaaav.

»nogi grube« (1): [lelek] Ma nos iako krogulecz/ ocży żołte iako ſowa nogi grube ma á ſam cżarny iako kruk. FalZioł IV 25d.

»nogi kosmate« [szyk 1:1] (2): Takież y nogi ieſtli na wierzchu koſmate będą vkazuią pſotę y chciwoſć niewſtrzymawania GlabGad P7; KochSat A2.

»nogi krostawe« (1): á tym namazuy nogi kroſtawe FalZioł V 116.

»nogi krotkie (a. przykrotsze)« [szyk 1:1] (2): GlabGad P7; Piękną twarz/ y wdzięcżność/ mnie ſie widzi/ że ma pan Koſtká/ kthemu kſtałtowne doſyć cżłonki/ iedno mi ſie troſzkę przykrothſzym nogi zdádzą GórnDworz D8v.

»krzepka noga, krzepki na nogach, moc w nogach« = firmitas pedis, vigor in pedibus HistAl; celeripes, pes recens, valet pedibus Mącz (1:2:2): Rzekł mu Alexander Filipie ktorys Grecią otrzymał/ dla cżego nie maſz mocy w nogach ſwych HistAl B3, D8; Pes recens. Swieża krzepka, nieſprácowána nogá. Mącz 348b, 46a, 473d.

»krzywá noga (a. nogi), skrzywione (a. wykrzywione), we wnątrz nogi obrocone; aby krzywo nogi nie rosły« = obtorta (introrsum) crura Murm, BartBydg, Calep; in exteriorem partem crura deflectuntur Murm; varia BartBydg [szyk 10:2] (6:4:1;1): Varus cui obtorta introrsum crura sunt, Eyner dem dye beyn hinwerts krumpt ſeynt. Skrzywyone nogy Murm 62, 62 [2 r.]; BartBydg 165b [2 r.]; RejWiz 128; DRabi kiedy ná woynę/ idą/ poſkákuią/ A gdy lázą do domu/ rádzi náchrámuią. Więc ieden s ſlepem okiem/ drugi s krzywą nogą/ A káżdy ná kaletę/ nárzeka vbogą. RejZwierz 103, 52b; Serperastum, Nieyákie naczinie które dziecióm poki yeſzcze w powiyániu leżą do nożek prziwięzuyą áby yim krziwo nogi nie rosły. Mącz [388]c; KochPieś 21; Calep 280b, 1102a.

»kurcz w nogach« (1): ktho ma kurcż wnogach: natrzeć natim mieſtczu. FalZioł IV 36c.

»noga lewa« = pes sinister Miech, Vulg [szyk 8:8] (16): ZapWar 1505 nr 2003, 1511 nr 2089, 1512 nr 1902, 1527 nr 2378, 1531 nr 2434 (8); Y też w boleniu krżiżow/ y też w denney boleſci: ktora w lewą nogę od ſleziony wſtępuie/ ieſt ſiłney pomoczy otworzona lewa płuczna żyła FalZioł V 59, IV 17b; MiechGlab 13; Henryká niemożono poznáć bo mu vćięli Thátarowie ſzyię y noſili ná drzewcu/ ále małżonká iego poznáłá go po ſzoſtym palcu v lewey nogi BielKron 361, 465; Niektorzy twierdzą/ iż kopyto ſkráyne od lewey przedniey nogi łośiey/ gdy bywa vrznione w ten czás gdy łoś kona w zábićiu: ieſt wielką obroną tych co ij przy ſobie noſzą SienLek 60; RejAp 83v; WujNT Apoc 10/2.

»łupiące się nogi« (1): ieſt też lekarzſtwo na łupiącze ſie nogi albo vdi FalZioł IV 12d.

»mała noga« (1): ſzewcá nigdy nie chwalę gdy ná máłą nogę wielki trzewik vdzyáła. BielKron 68v.

»noga miąższa« (2): Nogi miąſſze á długie (mowię w ſtopie) znamionuią cżłowieka mocznego/ grubey karmiey y rozumu, proſtaka y też próżnego. GlabGad P7; Oczko 12.

»nieforemność nog« (1): Iáko ieden z náſzych [...] rad bárzo po Vſárſku/ á długo chodzi: á to dla tego áby pokrył nieforemność nieiáką nog ſwoich GórnDworz N5v.

»nogi nierowne« (1): SEwerus Ceſarz Rzymſki miał nogi nierowne PaprPan E4.

»nieścignione nogi« (1): GDźie teraz ono iábłko/ y on klinot drogi? Który mógł záhámowáć niesćignioné nogi Piérzchliwéy Atálánti KochFr 96.

»obie, dwie, obiedwie nodze (a. nogi)« = duo pedes PolAnt, Vulg, Modrz [szyk 21:3] (14:8:2): Też żyła v wielkiego palcza v obu nog zacięta/ pomaga naprzeciwko podogrze boleſciam biodr, łyſtow FalZioł V 59, V 17c, 27; GlabGad D6; dwie ręcze y dwie nodze ku roboćie. KłosAlg A3v; RejKup Ddv; ZapWar 1550 nr 2613; MurzNT Matth 18/8, Mar 9/44; Leop Matth 18/8, Mar 9/44; BibRadz Matth 18/8; BielKron 402; Toto corpore atque omnibus ungulis, ut dicitur, Obiemá rękoma y nogomá/ to yeſt/ wielmi pilnie. Mącz 503c; SienLek 168v; RejPos 329; á był chrom ná obie nodze. BudBib 2.Reg 9/13; ModrzBaz 24v; SkarŻywBog 357; NiemObr 47; ReszPrz 70; ArtKanc F14v; WujNT Matth 18/8, Mar 9/44.

peryfr. »obleczony w dębinę za ręce zá nogi« = uwięziony w dybach (1): Oblecżony w dębinę zá ręce zá nogi/ Cżeka ſrogiey ſpowiedźi nieborak vbogi. KlonWor 38.

»odmrożenie, odziębnienie nog« = pernio Mącz, Calep (1:1): Pernio, Bolenie nóg gdy zwłaſzczá nogi odziębną/ odmrożenie nóg. Mącz 292b; Calep 786b.

»nogi okrągłe« (2): [Marchołt miał] nogi okrągłe/ nos miąſſy á gárbáty March1 A2 [idem] March3 T7.

»(wielki, mały) palec u nogi, nogi« = digitus pedis Murm, Miech; pollex pedis Vulg, PolAnt; pedica BartBydg (17:3): Murm 63; BartBydg 110; FalZioł V 13v, 59, 67v; MiechGlab 13; potym wielkie pálce v nog bywáią związáne/ á powroz od nich około ośi v kołá kręcą/ áby ták obrácánim kołá ćiáło złoczyńce ku wypowiedźieniu prawdy było ćiągniono. GroicPorz iiv; Leop Lev 8/23; BielKron 37 [2 r.], 37v, 361; SienLek 22v, 36 [2 r.], 59, 110v; y włoży [...] ofiárownik [krew] ná miękkość vchá práwego/ onego ocżyśćiáiącego ſię/ y ná wielki pálec ręki jego práwey/ y na wielki pálec nogi iego práwey. BudBib Lev 14/14, Lev 14/17, Iudic 1/7.

»pieszymi nogami« (3): Y inne [miejsca] wſzytki z gorącym ſercem y z dzięką/ zá wſzytki ſpráwy Páná náſzego obchodziłá/ pieſzemi nogámi więcey niſzli iázdą. SkarŻyw 140; ślubował Bogu náwiedzić grob męcżenniká S. y śiedm mil iść pieſzymi nogámi do niego. SkarŻyw 357, 291.

»noga piękna, udatna« [szyk 1:1] (1:1): ſczęśliwa to drogá/ Po któréy chodźić będźie ták vdátna nogá KochPieś 9; A ieſli mé niſkié progi Będą godné twoiéy nogi: Nogi pięknéy KochPieś 34.

»pięta u nogi, nogi« = calcaneus a. calcaneum Mącz (2:1): Pięty też v nog małe á ſuche, boiaznego á mgłego cżłowieka znamionuią GlabGad P7; BielKron 93v; Mącz 31a.

»płaskie nogi« (1): Plancus, Szeroko álbo Płáskonogi który zwłaſzczá cienkie á płáskie nogi ma Mącz 302d.

»podeszwa u nog, nog« = solum Mącz (1:1): Mącz 400b; O Pánie IEzu Chryſte/ [...] wſpomni ná niezlicżone rány twoie/ ktoremiś od wierzchu głowy/ y ćiemieniá twego/ áż do naniżſzey cżęśći y podeſzwy nog twoich był zrániony/ y od bezbożnych Żydow ſkátowány LatHar 298.

»podnożek nog« (2): Lecż oná pochwyćiwſzy podnożek nog ſwych/ ćiſnęłá nań/ roſkázuiąc áby przez ciáło Oycá iey koniecżnie iechał Phil O4; Ty ſtoy tám: ábo śiedź pod podnożkiem nog [sub scabello pedum] moich WujNT Iac 2/3.

»pracowite nogi« (1): Ieſt [bol] niepodleyſzy ieśli nie ták ſrogi/ Ktorym morduie prácowite nogi/ Wrzaſkliwa trapiąc Podágrá tak ſkáżą/ Ze lotne piorko zda ſie być vrázą. RybGęśli D.

»noga prawa« = pes dexter Vulg, PolAnt [szyk 12:9] (21): anym iemv zadał Rany kruavey nanodze pravey ZapWar 1503 nr 1939, 1505 nr 2003, b.r. nr 2114, 1528 nr 2463, 1529 nr 2367; FalZioł IV 17b; Leop Lev 8/24, 14/14, 17, 25, 28; BielKron 216v; puśćić kreẃ z żyły pod koſtką v práwey nogi SienLek 117; RejAp 83v; HistRzym 70v, [89] [2 r.]; BudBib Lev 14/14, 17; KołakSzczęśl Av; WujNT Apoc 10/2.

»prędkie, rącze nogi; chybkość nog; prędki na nogach« [szyk 4:1] (2:1;1;1): FalZioł IV 9b; A ſpráwił me nogi prędkye práwye yák yelenye LubPs Ev; Celeripes, Prętki á krzepki ná nogách. Mącz 46a; Ty ſtrzeż ſwoiéy powagi/ niebaẃ ſię fráſzkámi/ Ale mi ie odeśli prędkimi nogámi. KochFr 111; GosłCast 65.

»nogi proste« (2): Leop *B4v; [Ezechijel widział czworo źwirząt] á o cżterzech ſkrzydłach káżde/ y o cżterzech rękoch/ iedny ná zad drugie ná przod/ nogi proſte/ pięty iáko v Cielcá mieli BielKron 95v.

»nogi przednie« = pedes PolAnt [szyk 8:3] (11): BierEz L2v; FalZioł IV 7d, 11d, 30d; GlabGad D3; BielKron 8; Gdyćſye koniowi kopytá zſycháią/ vczyń mu dół przedeżłobem/ nogam przednim/ boć ſye tho zádnim/ bárzo rzadko álbo nigdy nieprzydáie SienLek 176, 60, 187, 188; BudBib Lev 11/21.

»pulsy u nog« (7): gdy namażeſz ſkronie y pulſi vrąk y vnog tą maſcią, vcżini ſpanie tim ktorzi ſpaćniemogą FalZioł I 104c, I 2c, 24b, 26b, 80d, 128a, V 41.

»rogate, rogowe nogi« (1:1): Mącz 294c; Cornipes, Animal corneos habens calceos, sicut equus et capra et huiusmodi unguium aut pedum animalia. Z rogatimy nogamy albo botamy. Calep 261b.

»rozsiadanie, zsiadanie, kwiekanie się [= pękanie] nog; rozsiadałe nogi« (1:1:1; 1): Roſpadłe rany na wargach y na twarzy goij. Thakież y z ſiadanie nog albo twarzy od zimna. FalZioł IV 18c; Miod warzony/ na rozſiadanie nog, albo ſkori: barzo pomaga. FalZioł IV 28a; SienLek 175; Rhagades – Kwiekanię ſie w zatku, albo nog. Calep 922b.

»nogi skrzydlane, z skrzydłami« (1:1): Goleni ich [istot, ktore widział Ezechijel] [...] proſte/ á nogi ſkrzydláne Leop *2v; RejZwierz 114v.

»stopa nogi, u nogi, w nodze« = vestigium pedis Vulg, PolAnt; vola pedis PolAnt; passus pedis Vulg (7:2:1): GlabGad F3v; Iſciebych rad cáłował y ſtopy nog iego LubPs hh4v; Leop Deut 2/5; WyprKr 20v; BibRadz Gen 8/9; iż ſą dźicy á leśni mężowie/ domow żadnych nie máiąc/ iáko źwierzętá mieſzkáiąc/ tylko po sláku poználi ſtopy wielkie mieć v nog. BielKron 444; BudBib 4.Esdr 7/8; CzechRozm 132; WujNT Act 7/5; SkarKazSej 689a.

»suchemi nogami (a. suchą nogą)« [szyk 17:1] (18): lud ſwoy z mocy okrutnego Fáráoná wywieść racżył ſuchemi/ nogámi przez morze cżyrwone. LubPs P3; BielKron 96; KochPs 199. Cf »przejść suchymi nogami«.

»szłapanie nog« (1): A (ták) gdy vsłyſzał Achyiahu ſzlápánie nog iey [vocem (marg) sonitum (–) pedum eius] wchodzącey we drzwi BudBib 3.Reg 14/6.

»ślad, trop nog« [szyk 2:1] (2:1): HistHel C2v; ludzie nabożne y zákonne ták ráda z młodu wydziáłá/ iſz gdzie ſzli zákonnicy Ciſtercyeńſcy/ tám nie mogąc ich cżćić inácżey/ śliád nog ich ieſzcże málucżką cáłowáłá. SkarŻyw 580, 301.

»świeża noga« = pes recens Mącz (1): Mącz 348b cf »krzepka noga«.

»tętnanie nog« (1): boć ſłyſzę tętnánie nog [vox (marg) sonitus (–) pedum] páná iego tuż ieſt zá nim. BibRadz 4.Reg 6/32.

»nog upadanie« (1): cżłonkow niedużnoſc y nieſnadnoſc khu ruſzaniu/ Szije cięſzkie obraczanie/ nog cżęſtho vpadanie, kurcżenie FalZioł II 9d.

»wielka noga« (4): [Ezop] Szeroki niſkiego wzroſtu/ Wielkich nog miążſzego łyſtu: Z tyłu nie miernie gárbáty BierEz A2; Pedo, eyner der groß fuß hat. Który wyełkye nogy ma. Murm 63; BielKron 8v, 462v.

»noga wieprzowa, świnia« [szyk 5:1] (5:1): Idź kup cżtery nogi wieprzowe BierEz C2; Iedz s chrzanem nogy wieprzowe Myczie częſte nie ieſt zdrowe. Goski A16 [idem SienLek 43v]; SienLek 43v, 94, 141; A ieſli v Chironá cni bohátirowie Prziymowáli zá wdźięczné wieczerzą vbogą: Bo tám wſzytká czesć byłá mléko z świnią nogą. KochFr 99.

»włochata noga« (2): Dasypus, Latine lepus, Záyąc/ álbo królik/ też to co ma włocháte nogi. Mącz 78a, 183a.

»noga wołowa« (1): ten ktori taką niemocz ma a cierpi, Ma ſie chronić [..:] flakow/ nog wołowych/ ſocżewicze/ iagieł FalZioł V 94v.

»wszy(s)tka, cała noga« = pes Murm, Mymer1 [szyk 7:1] (6:2): Pes totum dicitur quod est a femore ad calcem, Der gantze ſchenekel Cáła nogá Murm 62; Mymer1 23; FalZioł V 59, 60v [2 r.]; SienLek 178v; Tám zábrania botow y trzewikow/ ktore wſzytkę nogę zákrywáią WujNT 148; Bo kiedy ſię náchyli wſzytkie nogi widáć/ Czemu ták niewſtydliwa/ muſzę iey wnet ſpytáć. ZbylPrzyg A2v.

»nogami wzgorę, ku górze, na gorę« [szyk 5:1] (3:2:1): pani rodzącza na grzbiet/ tho ieſth wznak ſie nakłonić/ iżeby głową była ku ziemi á nogami ku gorze FalZioł V 21c, V 22b, 23d; RejFig Dd3v; BielKron 261v; Sublimem medium arriperem et capite primum in terram statuerem, Pochwyćiłbych cie w pás á wyniosłbych cie ná górę/ nogámi bych cie wzgórę poſtáwił. Mącz 412c.

»zadn(i)a, poślednia noga« [szyk 9:8] (11:6): BierEz L2v; ZapWar 1529 nr 2367; FalZioł IV 7d [2 r.], 11c, 13c; Hippopodes/ nád morzem Tátárſkim Oceanem/ ći máią głowy cżłowiecże/ á nogi zádnie y przednie końſkie. BielKron 8, 363v; suffraginosus equus, Niepewny kóń ná poślednich nogách/ máyący yáki niedoſtátek w piętách. Mącz 427d, 439a; SienLek 72v, 176, 188; BielSpr 47; Suffrago ‒ Przeguba u nog zadnich u koni albotez u zwierząt inſzich. Calep 1026b, 1027a. Cf »poślednimi nogami chodzić«.

»zdrowa noga« (3): SienLek 170; Abo żebyś ſobie kazał vpiłować zdrową nogę dla chromey: pewniebyś ćiáło ſwe właſne oſzpećił/ zepſował y okálicżył/ y wiecżniebyś zoſtał niedołężnym. KlonWor ded **3v, 51.

»zeszłość nog« (1): Abowiemći onych ſtháruſſkow ſſedźiwych/ y od wielkiey ſtárośći zgárbionych/ wiedziono bárzo wiele/ ktorzy/ gdy ſnimi ći co ie wiedli thym prędcey biegli/ nádążyć prze zeſzłość nog [tarditate pedum] niemogli Leop 3.Mach 4/5.

Szeregi: »nogi i biodra« (1): ręcze ku nogam y ku biodram przytulone/ powiada być nieſluſzne [rodzenie] FalZioł V 16d. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»nogi i (ine) członki, członki to jest nogi« (2:1): ZapWar [15031505] nr 2023; FalZioł IV 13b; w krotkim cżáſu pocżęły nogi mdleć y ine cżłonki od głodu BielKron 108v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»dymiona i nogi« (1): á cżęſto przez cżwierć godziny/ na dymiona y na nogi/ tho ieſt na vdy/ na biodra/ y na mieſtcze taiemne przykładać FalZioł V 19c.

»(nie tylko) głowa, (i, ale i, albo) nogi« [szyk 7:4] (11): FalZioł V 44; Bo wżdy inſzym źwirzętom kopytá y rogi/ Dał Bog/ iż záſádziły y głowę y nogi. RejWiz 119v; BielKron 192, 363v; iż v człowieká głowá y nogi/ nietákie iáko v świnie SienLek 95v, 47v, 152v; RejZwierc 57v, 165; StryjKron 345; KochEr 22. [Ponadto w połączeniach szeregowych 20 r.; w przeciwstawieniach 14 r.]

»od głowy (aż) do nog, od wierzchu głowy aż do stopy nog, od nog aż do (wierzchu) głowy, od pięty (a. stopy) nogi aż do wierzchu (głowy)« (5:1:2:2): Przeto godzi ſie od cżłowieka pocżąć naſze powiadanie y onim gadek zadawanie/ cżemu by on tak był ſtworzon á nie inacey pocżąwſzy od głowy aż do nog. GlabGad A5; BielKron 93v; SienLek 164v, Aaaa2v; HistRzym 110v; Oczko 12v; Konſtáncya będąc ieſzcże pogánką/ ćięſzką á nie zlecżoną chorobę miáłá/ wrzody ſzkárádnemi oſypána będąc/ od nog aſz do głowy. SkarŻyw 70; ArtKanc E9; LatHar 297; á ſmutne ſerce/ iáko mowi Izáiaſz/ y głowá chora/ ćiáło wſzytko oſłábia: iż od ſtopy nogi áż do wierzchu nic w nim potężnego nie będzie. SkarKazSej 689a.

»goleni i nogi« (1): goleni y nogi [jednorożca] ćienkie iákoby Ielenie. BielKron 264. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.]

»i kolana i nogi« (1): [Bractwa] ćiáło ſwe źieláznymi łáncuſzkámi álbo powroſkámi węzłowátymi ták bicżuiąc że ſię krwią ich właſną/ nie tylko one oſtre wory/ ále y koláná/ y nogi ich áż ku źiemi oblewáły ReszHoz 127. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»nogi i lędźwie« [szyk 1:1] (2): OpecŻyw 152; A gdy go [konia] iuż maſz do kreſu wieść/ day mu śiáná pokropiwſzy winem/ á nogi mu y lędźwié gorzałką omyy SienLek 189v.

»łeb i nogi« (1): [pleban] Bedzie nad thobą wymyſlal Po lbie y po ponogach [!] kryſlal. RejKup h4.

»peda albo noga« (1): Cursum corripere W pedę álbo w nogę vderzić. Mącz 346b.

»od pępka aż do nog« (1): niektora niewiáſtá porodziłá ſyná bárzo dziwnego/ ktori od głowy áż do pępká był ſpoſobu ludzkiego/ ále záſię od pępká áż do nog [ab umbilico usque ad pedes] miał podobieńſtwo rozmáitych beſtyi HistAl M8.

»nogi albo pochod« (1): nogi álbo pochod iego iáko moſiądz. RejAp 29.

»noga, (abo, i) ramię« [szyk 2:1] (3): ZapWar 1550 nr 2613; [złodziej] wpadł oknem do domu/ y vcżynił wielki dźwięk y złamał ſobie nogę y rámię HistRzym 92v, 103v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»(nie, tak) ręce (a. rączki), (i, a(l)bo, ani, a, i też, takież i, jako i) nogi« = manus et (ac, aut, vel) pedes PolAnt, Vulg; manus pedesque Mącz, Modrz [szyk 119:39] (158): Iezuſa milégo rąk ij nog na krzyżu boleſné rozciągnienijé/ ij ku krzyżu gwozdzmi tępymi przybijanijé. OpecŻyw 139, 68, 143v [2 r.], 149v, 169v [2 r.]; OpecŻywSandR nlb 5; HistJóz B3; TarDuch A3, B7, C5v; Ieſtli niemoczny nad zwycżay na wznak leży á nogi y ręczę zciągnie. FalZioł V 13v; TRafia ſie niemocz na dzieci kurcżowa/ albo rozciągaiącza Tak iż ſie dziecię ciągnie nogami y rącżkami. FalZioł V 38v, I 2c, 19a, 24b, 26b, 42b (25); KłosAlg A3v; RejPs 32; SeklKat T; RejKup c2, e5v, m6; HistAl Nv; Czemu ręki álbo nogi ſobye nye vtnyeſz/ álbo oká nye wyłupiſz/ kyedy ćię pogarſſa? KromRozm I M2; MurzNT Matth 18/8 [2 r.]; GliczKsiąż H, H4 [2 r.]; LubPs F, F2; KrowObr 49v; RejWiz 12v; Mowił też krol Egyptſki do Iozephá: Iá ieſthem Pháráo: krom roſkazánia twego nie ruſzy żaden ręki álbo nogi we wſzyſtkiey ziemi Egyptſkiey Leop Gen 41/44, Ex 30/19, Lev 8/23, 24, 14/14, 17 (13); RejFig Dd6v; BibRadz 2.Reg 3/34, Matth 18/8 [2 r.], 22/13, Lue 24/39, 40; Ktory gdy od Krolá mowić powſtánie/ naprzod iáko wryty pień ná źiemię pátrzy/ potym oczy podnieśie/ nieruſzáiąc ſobą áni ná práwo/ áni ná lewo/ ręką áni nogą nie gra/ áni brody poćiąga OrzRozm Q4; BielKron 19, 26v, 33v, 35v, 37 (14); Mącz 32a, 306a, 503c; OrzQuin N2; SienLek 22v [3 r.], 40; RejAp 114, 168v; GórnDworz S8; HistRzym 92v; RejPos 66v, [105] [2 r.], [105]v, 114 [2 r.], 118 (16); Sam Bog wie iák [kmiecie] wſwym ſtanie ták długo trwáć mogą/ Nigdy nie odpocżynąć ręką áni nogą. BielSat D4v; Azaſz nie widamy gdy owi ſrodzy bárwirze iáko kátowie s ſzpatlámi/ s ſzpilkámi/ y z rozmáitemi przypráwámi około poććiwych ciał hárczuią? Iednym kośći piłuią/ drugim ręce nogi vcieráią/ drugim po koſciach pod ſkorą żelázmi dłubią. RejZwierc 151v, 132v, 151v; BudBib Lev 21/19, Iudie 1/7, 2.Reg 4/12; Ale te rzecży ták wielce á znácżnie ſą ſproſne/ że śię ich rękomá y nogámi domácáć może ModrzBaz 6v, 24v; Zeglarzom twarzy bládną: ſerce z iął ſtrách ſrogi: Odiął ręce/ odiął y nogi. KochPs 165, 31; SkarŻyw 188, 368, 441, 532 [2 r.], 601; NiemObr 11; WerGośc 250; BielRozm 31; nogách iego łáńcuchy nie śiędą/ Ni ſznurem ręce wſpák wiązáné będą GórnTroas 15; Sámo przyrodzenié iáko z niewdźięcznych ſynów/ winy bierze: tego ná ręku/ tego ná nogách karze KochPij C2; LatHar 245, 275, 309, 319; WujNT Matth 18/8 [2 r.], 22/13, Luc 24/39, 40, Ioann 11/44, Act 21/11; SarnStat 622, 1170; SiebRozmyśl D3v, E2, H4; SkarKazSej 682a; Iedni żebrzą nieſłuſznie/ [...] Zákrywa ſię niecnotá młody w ſtárych łátách. Obwiia ręce/ nogi/ choćia go nie bolą: Mogąc rzemięſło robić/ mogąc oráć rolą. KlonWor 50, 38. [Ponadto w połączeniach szeregowych 61 r.; w przeciwstawieniach 5 r.]

»skrzydła, nogi« (1): A oni [ptacy] powiązáni zá ſkrzydłá zá nogi RejWiz 103v.

»nogi i stawy« [szyk 1:1] (2): FalZioł I 119d; Nóg y ſtáwow ich léczenié SienLek S[ss]3v. [Ponadto w połąszeregowym 1 r.].

»nogi albo udy« (1): FalZioł IV 12d cf »łupiące się nogi«. [Ponadto w połączeniu szeregowym 2 r.]

Wyrażenia przyimkowe: »u nog« (1):
~ Wyrażenie: »u nog apostolskich« = w Rzymie (1): Cośćie zá rodu/ á po cośćie tu do Rzymu przyſzli? Oni mu powiedzieli/ Roduśmy/ iáko Bog wie zacnego: tuśmy przyſzli dla czynienia modlitwy v nog Apoſtolſkich: bośmy tego wielce prágnęli. SkarŻyw 62. ~

»przez nogę« = podstępnie (5): RejRozpr Dv; Niewadzicz teſz i przeſz nogę Kiedi wręcz ſproſtacz niemogę RejRozm 399; Bo wierz mi że tám trzebá cżáſem y przez nogę/ Gdyby náſze ſzło gorą/ bá iáko cie mogę. RejWiz 75; RejZwierz 83v; Iż ieſliże ia zle co mowię/ day o thym/ nie gwałtowne/ nie przez nogę/ ále prawdziwe á nieomylne ſwiádectwo ſwoie RejPos 336.

»w nogę (a. nogi)« = rzucić się do ucieczki (8): RejWiz 131v; RejZwierz 120v; Gdy groził [!] nieprzyiaćiel/ nie czekałem trwogi/ Zágony poprzedawſzy/ to ia záráz w nogi. Prot A3v; RejZwierc 175; Ty chceſz w nogę/ á ćiebie do więzow porwáli BielSpr c2; KochFr 7; Bacżąc pśi nieprzelewki nu bez ſpráwę w nogę CzahTr Ev, D3v.

Iron. (1): ARiſtipus zá iednym tego Krolá prośił/ A ten ieſzcże więcey gniew/ ku gorze wynośił. On nędznik vpadł v nog/ Krol ſie wnet zmiłował/ Philozoph rzekł/ niewiedziałem byś nogámi ſłuchał RejZwierz 19.

W przen (34): BierEz R2; KromRozm III F7 [3 r.], F7v; LubPs hhv; Leop Mal 4/3; GórnDworz Ff5v; KuczbKat 225; RejPosWstaw [1102]v; iedno iáko gdyby nogi chćiáły pátrzyć á vrzędu ocżu vżywáć ModrzBaz 45v, 3, 45v [2 r.], 57v; odćinay y nogę nieidąc tám gdzie by ſię wzgorſzyć miał. SkarŻyw 321; gdźie Páweł ś. biorąc podobieńſtwo/ od ćiáłá cżłowiecżego/ y ſtoſuiąc ono podobieńſtwo/ do zboru páná Chriſtuſowogo [!] przypomina głowę/ ktora nie może rzec nogom/ nie trzebá mi was. NiemObr 30, 46; GórnTroas 48; Bo y ćiáło nie ieſt ieden członek/ ále wiele. Ieſliby rzekła nogá/ Iżem nie ieſt ręką/ nie ieſtem z ćiáłá: izali dla tego z ćiáłá nie ieſt? WujNT 1.Cor 12/15, 1.Cor 12/21; Częſto piáſtuymy ręce/ nogi/ y bok Páná náſzego/ gorącym ſię ſercem blizen tych iego dotykáiąc/ á one częſto pozdrawiáiąc. SkarKaz 209b; Nogá ſłucha koláná/ bo ſię z nim związáłá: koláno ſłucha ręki/ ręká oká/ oko głowy. SkarKazSej 676a, 676a [2 r.], 677a [5 r.]; KlonWor ded **4.
Zwroty: »nogi obwarować« (1): A Paris ku przyszłemu boju sie gotował: Naprzod nakolankami nogi obwarował KochMon 31.

»z nogami i z głową utonąć« (1): Idźże ty teraz/ á Kápłaná zárzuć/ hnet zárzućiwſzy go/ z prawdy w fáłſz/ z wiáry w niewiárę wpádnieſz/ y w niéy z nogámi y z głową wſzyſtek vtónieſz/ ſtráćiſz Bogá/ oślnieſz OrzQuin L3v.

Wyrażenie: »harde nogi« (1): HArda Nétá/ iż głádkość ſwą do śiebie czuie/ Więc kiedy ią pozdrowię/ áni podźiękuie. A záwieſzęli więniec v niéy przededrzwiámi/ Wdepce go záwźdy w źiemię hárdémi nogámi. KochFr 105.
Przen (543): Lucerna pedibus meis verbum tuum: et lumen ſemitis meis. Swiecza nogam moim ieſt ſlowo twoie miły panie/ á ſwiatłoſc ſcieſzkam moim. (koment) Nogam, [Ps 118/105] to ieſt żądzam moim, ſcieſzkam, to ieſt rozumowi memu abych nie vpadł w grzech chodzącz w ciemnoſciach WróbŻołt pp, Ps 25/12, 118/101, 105, k. oo8v, Ps 121/2; Roſprzeſtrzeniłeśmi drogę ná ktorey mogę bezpiecznego chodzenia vżywáć/ á ná ktorey nigdy nie vſtáną nogi moię. RejPs 26; ILekolwiek ſobye namyſle przywiodę ſlowá roſkazánia twego moy pánie nieinákſſą mi iáſnoſć dawáią iáko iáka pochodnia wćiemną noc przed nogámi memi RejPs 183, 171; Ześ ſtłumił Pánie vpor pogáńſtwá zdrádnego/ Bo śidłá ktore ná myę byli poſtáwili/ Sámi ſie zá nogi ſwe w nich márnye złowili LubPs C2, P3v; KrowObr 116v, 185v; Okiemem był ſlepemu/ á nogą chromemu. Leop Iob 29/15, Ps 17/10, Ier 38/22, Thren 1/9; BibRadz Ps 17/10, Is 41/3, Ez 34/18, 19, Iob 13/27; RejAp 85; RejPos B, 171, 173, 196, 228 (8); iż cżłowiek ieſt łgarz á nędzne ździebłko połomione przed nogámi Páńſkiemi RejZwierc 184v; WujJud 204; BudBib Ps 17/10, Prov 26/6, Nah 1/3; BudNT Hebr 12/13; CzechRozm 166v, 167, 167v [2 r.], 168v, 169; Ziaẃ mi/ Pánie/ drógi ſwoie/ Náwiedź mię ná śćiéſzki twoie/ Z którychby zepchnąć méy nogi Niemógł nieprzyiáćiél ſrogi. KochPs 38, 23, 66, 183; CzechEp 112, 161, 167; KmitaPsal A2; Ták ſye ludźie vnoſzą ſczęśćiem/ że niémogą W pobożnych drogách Páńſkich ſtać oboią nogą. ZawJeft 5; ſerce wźnieś do Bogá/ Przed ktorego ocżymá/ nogi twoiey drogá/ Ktory żywotá twego/ niżeś ſię vrodźił/ Stopy wſzytkie policżył/ drog w ktorychbyś chodźił. GrabowSet D4, G4; LatHar 110; KołakCath B4; y obuwſzy nogi w gotowość Ewángeliey pokoiu WujNT Eph 6/15, Hebr 12/13, s. 866; SkarKaz 161b; Zzuy ſwe, wzuy boty kowáne ná nogi: Y móẃ po Polſku, aby zrozumieli Náſzy CiekPotrOstr )?(3; Przykład zły po rodźicách/ rad gęſto wyzywa. Dobry w cnoty vbiéra/ y dla nich oſtrogi/ Ná pobudkę tym więtſzą/ kłádźie im ná nogi. GosłCast 35; SzarzRyt Bv.

W połączeniach szeregowych (2): KrowObr 185; lepiey tobie bez oká/ ręki y nogi/ to ieſt/ bez świeckiey y nawiętſzey w grzechu poćiechy/ mowi Pan SkarŻyw 4.

Przysłowie: V fortuny to ſnádnie/ Ze kto ſtoiąe vpádnie: A który był dopiéro v niéy pod nogámi/ Pátrzayże go pochwili/ á ón gárdźi námi. KochPieś 10.
Frazy: »noga brodzi we krwi, krwią się pokropi (a. będzie skropiona), omoczy się we krwi; we krwi nogę obmyć, omoczyć« = intingit pes in sanguine Vulg; rubescit pes in sanguine PolAnt (4:2:1;1:1): WróbŻołt 67/24, Xv; RejPs 98v; [sprawiedliwy] obmyye nogi ſwe we krwi złośćiwego/ Widząc że ſie ſam Pan mśći nád nim krzywdy yego. LubPs O3v; Aby ſię omoczyłá nogá thwoiá we krwi/ á iężyk pſow twoich/ áby też łeptał kreẃ nieprzyiaćielſką. BibRadz Ps 67/24, I 308c marg; KochPs 98; O śmierći coś ćiężka ieſt/ niedoroſłéy młodźi/ Ciężka wſzytkim/ wſzędy twa we krwi nogá brodźi. GórnTroas 75, 25.

»(po)ruszyły się, były wzruszony, miały być poruszone nogi; nog ruszyć« = commoventur pedes, dare in commotionem pedes Vulg (3:1:1;1): WróbŻołt 37/17, N2; Bo ſkorom namniey nog ſwoich z myeyſcá ſwego ruſſył/ Wnet káżdy moy nyeprzyacyel wyelce ſobye tuſſył LubPs K3v, R; Leop Ps 37/17, 65/9.

»(po)śliźnie się, powinie się, zachwieje się, potknie się, klękła noga; [nogę powinąć]« = quid adversi tibi acciderit Modrz [w tym: czyja (10), komu (5)] [szyk zmienny] (8:5:2:1:1): bo ile kroć klękła nogá moiá/ áż ſnadz bliſko ſmierći nigdy on [Pan] ratowáć nieomieſzkał. RejPs 139v, 56, 106, 190; LubPs V3v; Tedy będźieſz chodźił beſpiecznie drogámi twemi/ á nie potknie ſię nogá twoiá [pes tuus non impinget]. BibRadz Prov 3/23; Yáko wſzyſtki narody Rzimowi słuzyły Poki mu doſtawáło y mocy ysieły: Tákże teſz ſkoro mu ſię powinęłá nogá Ze wſzyſtkiego nań świátá vderziłá trwogá MączKoch; ModrzBaz 40v; Iuſz ſię nic złego nie boię: bych dobrze w ćieniu śmierći chodził/ iuż ſię nie pośliźnie nogá moiá: boś ty Pánie zemną ieſt. SkarJedn 401; KochPs 142; SkarŻyw 27; KochFr 82; W ćię [w grób] łácwa drogá/ Sliźnie ſie nogá/ Ali lećimy/ Y w pośrzod źimy. WisznTr 20; GrabowSet G2v; LatHar 163; CzahTr I3v; SkarKazSej 673b; [Póki auctoritas senatoria wcale była, dobrze się wszystko w Rzeczypospolitej wodziło; jako skoro nogę powinęła, im dalej, tem gorzej rzeczy idą. PismaPolit 195].

»powiodą [kogo] nogi« (1): powiodą ie [miasto] nogi iego [ducent eam pedes eius] dáleko pielgrzymowáć BudBib Is 23/7.

»noga stoi (a. stanie), nie ustanie stać« [szyk zmienny] (4:1): Stantes erant pedes noſtri in atrijs tuis Ieruſalem. Iuż ſtały nogi naſze we drżwiach twoich o Ieruſalem. WróbŻołt 121/2, 25/12; RejPs 191; LubPs G2; GrabowSet V2v.

»nogi namniej szwankują, szwanku nie wzięły; nodze szwankować nie dopuścić; uchować szwanku nogi« (1:1;1;1): á nie day mię moim Nieprzyiaćiołóm w pośmiéch: w tym oni lubuią/ Gdy mnie nogi namniéy ſzwánkuią. KochPs 56, 95, 176, 187.

»noga upadnie; aby nie przyszło upaść nodze; nie dać nodze upaść; upadłe są nogi« (1;1;1;1): Ktory [Pan] mocą ſwą ſpráwił nyebo y theż zyemyę/ Nye da nigdy nodze twey áby vpáść myáłá LubPs cc2v, gg5v; RejPos 237; KochPs 21.

Zwroty: »nie dać błędzić nogam [czyim]« (1): ábowiem on ſam záchowywa żywot naſz á nieda błędzić nogam náſſem. RejPs 95v.

»błogosławić nogi [czyje]« (1): [Pan] blogoſłáwiąc nogi twoie y káżde poſtąpienie twoie/ obiecuiącći ſie ſam ſłużyć/ poſádziwſzy cie v ſtołu ſwego. RejPos 346v.

»pod nogami [czyimi] (być)« = in pedibus PolAnt [szyk zmienny] (6): LibLeg 10/69; abowiem wſſytka okrągłoſc ziemie ieſt pod nogami twemi: a ſſyrokoſc nieba nawſſem wpoſluſſenſtwie twoiem RejPs 134; Rzym głowá święta wſzyćkiego/ pod nogámi dźiśia Kápłáńſkimi ieſt/ ktory przed tym pánował świátu wſzytkiemu. OrzRozm Hv; RejPos 162v; BudBib Ex 11/8; zwyćiężyłám przez Chryſtuſa Cżártá/ y poimáłá. Y ty y pan twoy Dyabeł pod nogámiśćie moimi SkarŻyw 152.

bibl. »chramać na obie(dwie) nodze« [szyk zmienny] (2): Cżemu nędznicy chramiecie ná obiedwie nodze [Usquequo vos claudicatis in duas cogitationes PolAnt 3.Reg 18/21]/ á ieſliże Bog ieſt prawdziwym Bogiem cżemu powinney chwały nie dawanie iemu. RejAp 88; CzechRozm 241.

»pod nogami dłazić« = lekceważyć (1): A ſzcżęſcie y nieſzcżęſcie lekce ſobye waży/ A przypádłe przygody pod nogámi dłaźi. RejWiz 62v.

»na nogach się dzierżeć« (1): Wiérzcie mi żeć to barzo ſliſkié mieście/ a przepaśc tudźieſz/ dźiwnie głęboká/ iako mocnie ſtąpac a na nogach się dźierżeć niebędźie. MurzHist Q2.

»kłaść pod swe nogi, pod nogi sobie włożyć« = (z)lekceważyć (1:1): [człowiek] wſzytki niebeſpiecżeńſtwá pod nogi ſobie włoży GórnDworz Ff8; Ale ią [cnotę] dźiś wiele ich kłádźie pod ſwe nogi. CzahTr I4v.

»lecieć pod nogi« (1): Lud/ choway w opátrznośći/ ná wſzem doſkonáły/ Nieprzyiaćiel/ niech leći pod nogi/ zuchwáły GrabowSet P3v.

»leżec pod nogami [czyimi], przed nogami [czyimi]« [szyk zmienny] (12:6): czo iáko proch leżyſz przed nogámi Páńſkiemi RejAp 20, BB7, [14], 38v, 115, 176v; Nic mi też nie ſtráſzen cżárt/ áni piekło iego/ gdyż ieſt zborzon á zniſzcżon przez thego Páná mego/ á drży przed możnoſcią iego/ á leży potłocżony pod nogami iego RejPos 110; boć to wſzytko co ieſt s ſwiátá tego/ iáko ſmiecie á iáko plewy leży pod nogámi Páná tego RejPos 167, 20, 131, 162v, 166, 167v, 266v, 329v; Poráźiłći ią [śmierć] dawno Pan twoy/ y leży iáko obumarła pod nogámi iego. RejZwierc 178, 196, 197v.

»leżeć u nog [czyich]« = prosić (1): Poyźrzyćie Pánowie poyźrzyćie/ proſzę/ ná ten niepotężny tłum ludźi ſtárych/ niewiaſt/ kápłanów/ y dźiatek niedoroſłych/ którzy teraz z płáczem/ y z krzykiem wielkim leżą v nóg wáſzych OrzJan 20.

»proch nog [czyich] lizać« (1): [królowie i królowe] ná oblicża do ziemie kłániáć ći ſię będą/ á proch nog twoich lizáć będą BudBib Is 49/23.

»mieć pod nogami« [w tym: swemi (3)] [szyk zmienny] (7): dwanáſcie gwiázd ktore Ián ſwięty widziáł na głowie niewiaſty/ w ſlońce oblecżoneé maiątz mieſiątz pod nogami ſwymi OpecŻyw 186v; RejAp 99v, Ff4; RejPos [136]v; SkarJedn 389; Gdźie zarze wſchodzą/ y gdźie západáią/ Wſzędy niech imię páńſkié wyznawáią. Ten ma narody wſzytki pod nogámi KochPs 173; á tego Egloná cżártá ktory nam tucżyć ćiáło każe/ zwyciężaymy y mieymy go pod nogámi náſzymi. SkarŻyw 560.

»przed nogi [czyje] nieść, do nog [czyich] znosić« (1:1): Przycżyńćie ſię wy/ żeby [Bóg] żal odwroćił/ Przed iego nogi/ nieście łzy rzewliwe GrabowSet G2; do nóg máieſtatu wáſzéy kró: M. vbóztwo ſwoié znoſzą: pieniądze náwet któré máią/ y gárdło ſwoié zá zdrowie króleſtwá wſzyſtkiégo okázuią OrzJan 112.

»nie obrazić (a. nie zbić) (o kamień a. kamyk) nogi, nie ugodzić nogą na ostry kamień (a. krzemień), nie obrazić się w nogę; noga nie ugodzi na ostry kamień, o kamyk nie może być obrażona« = non offendere ad lapidem pedem PolAnt, Vulg [szyk zmienny] (22:2:1;1:1): A ſnadz práwie wręku ſwoich [aniołowie] będą piáſtowáć cię y ſtrzedz/ ábyś y o kámyk nieobráził nogi ſwoiey/ á beſpiecznie będzieſz chodził miedzy ſrogimi y iádowitemi zwierzęty RejPs 136v; MurzNT Luc 4/11; BielKom D3v; LubPs V v; KrowObr 179v, 215v; RejWiz 172v; Leop Luc 4/11; RejAp AA6v; iż táka piecża á táka opátrzność Páńſka ieſt o káżdym wiernym iego/ iż y o kámyk namnieyſzy ná drodze leżący nigdy żaden obráźić nie może nogi ſwoiey RejPos 276v, 69v, 71v, 116, 222v, 269v (8); RejZwierc 69; CzechRozm 47; KochPs 139; ábyſmy wedle przemożenia náſzego/ ſpraw iego [Zbawiciela] naśládowáli á ná tey drodze żywotá tego/ nogi náſzey nieobrázili. SkarŻyw 497; ReszPrz 10; Gdźie nogá twoiá nieraz vgodźi/ Ná oſtry kámień błędu śliſkiégo ZawJeft 37; CzahTr Fv; SiebRozmyśl F; WujNT Matth 4/6, Luc 4/11.

»z rąk i nog otrząsnąć okowy« (1): COro Syońſka [...] Z rąk y nog twoich otrząśni okowy/ Wyrwi z niewoli/ ozdoby twey głowy. Ciernie precż wykop/ y oſet kolący/ [...] á myśli ſwych zbytek/ Porzuć pod nogi/ Pánu twemu wſzytek. GrabowSet Q4.

»pocałować nogi [czyje]; pocałowanie nog [czyich]« (1;1): A wy też nędzni Ceſárzowie ſwiátá thego/ [...] vlęknicie ſie thego zwirzchniego Páná á Krolá ſwego/ á padńcie/ á pocáłuycie ſwięte nogi iego/ áby ſie kiedy nie rozgniewał RejPos 253; A ią przelękſzy ſię máieſtatu twego/ á miłością y przyzwániem twoim pokrzepiwſzy ſię/ idę ochotnie do pocáłowánia nog twoich iáko Mágdálená SkarKaz 161b.

»podbi(ja)ć, podbijanie pod nogi [czyje]« (3:1): y nie przeco innego też ſą zábici z Pánem Kryſtuſem poſpołu Apoſtołowie święci/ iedno że oni podbijáli pod nogi vrzędu ſwego Kápłáńſkiego/ wſzytek ſtan Swiecki/ krwią ſwą/ Iurisdicyą ſwą Kápłáńſką okupuiąc. OrzRozm G4v; OrzQuin R3v; CzechEp 23; Abowiem Pan wyſoki y ſtráſzliwy ieſt/ Krol wſzego świátá możny. Podbił pod nas rozlicżne narody/ á lud rozmáity pod nogi náſze [Subiecit populos nobis et gentes sub pedibus nostris Vulg Ps 46/4]. LatHar 364.

»(po(d))dać (się) pod nogi« = subicere sub pedibus (a, pedes) Vulg, PolAnt [szyk zmienny] (19): WróbŻołt 46/4; RejPs 70v; A przeto nabłogoſláwyeńſſy ojcze/ ofyáruyę ſye podáyąc pod nogi twego [Leona papieża] błogoſláwyeńſtwá ze wſſyſtkim com yeſt/ y co mam. KromRozm I I3; Diar 89; BibRadz Hebr 2/8, 1.Cor 15/27; HistRzym [39]v, 69; iż do ciebie [Pan] dobrowolnie ſam przyść chce/ á iżći wſzytko poddał pod nogi twoie á w poſłuſzeńſtwo twoie. RejPos 3v, 87v; RejPosWiecz2 92; CzechRozm 25; KochPs 25, 170; KochPieś 15; LatHar 631; WujNT 1.Cor 15/26, Eph 1/22, Hebr 2/8.

»(po)deptać nogami, poddeptać pod swoje nogi, pod nogoma zdeptać; podeptać mają nogi; nogą podeptany« = okazać swą wyższość, pokonać [szyk zmienny] (5:1:1;1;1): LibLeg 11/56; RejKup k2v; KrowObr 175; RejPos 174v; [aby Bóg] wſzytki fałſze rázem y zkśiąg y z ſerc ludzkich wykorzenił/ Szátáná (ienż tey ſtokłoſy náſiał) pod nogomá náſzemá zdeptał BudNT przedm d3v; Niechay mię hárdy człowiek nie depce nogámi/ Niéchay mię niepobożny nie tyka rękámi. KochPs 51; ZawJeft 28; GosłCast 15; SzarzRyt D2.

»nogami (po)deptac (a. podeptawać), dłażyć; podeptanie nog« = niszczyć; conculcare in pedibus HistAl, PolAnt; calcare super aliquem Vulg; conculcatio pedum PolAnt [szyk zmienny] (6:1;1): HistAl C; Leop Iob 18/14; Izali to wam máło iż ſię páſtwiſki dobrymi páśiećie/ że oſtátki pástwiſk wáſzych podeptuiećie nogámi ſwoiemi? BibRadz Ez 34/18, I 436b marg, Ez 34/19; daná nam ieſt od Bogá moc/ ábyſmy was ſtárégo wężá plemię/ y piekielną gádźinę/ nogámi ſwymi/ to ieſt/ prawdą Bożą/ y ſzczyrą wiárą powſzechną náſzą/ deptáli/ niſzczyli/ itéż martwili. OrzQuin L4v; CzechEp 361; obycżáiem oney naſrożſzey beſtiey v Danielá [okrucieństwo tureckie] wſzyſtko przed ſobą nie tylko pożyra/ ále też nogámi depce/ kruſzy/ y wniwecż obraca. PowodPr 9.

»po(d)łożyc (a. kłaść, a. pokładać, a. być podłożony) pod nogi (a. nogę), pod nogami; położyć (się) (a. kłaść, a. pokładać, a. być położony) przed nogi, przed nogami« [w tym: kogo, co (34), komu (2), czyje() (34)] = ponere a. subicere sub pedibus Vulg; ponere sub pedes PolAnt [szyk zmienny] (27:2;7:4): PatKaz II 55v; A położywſſy ſie [wszyscy narodowie] przed nogámi iego [Pana]/ vſtráſſywſſy ſie mieyćie wpowádze wielmożny máieſtat iego/ wyſlawiáiąc to y miedzy pogány RejPs 142, 90v, 124, 143, 165, 199; KrowObr 243; RejWiz 52v; Leop 1.Cor 15/25, 26, Eph 1/22, Hebr 2/8; Przetoż ná ten cżás przed nogi iego [Boga] świętey miłosći iako zá wdźięcżnieyſzą ofiárę tę naſzę pracą pokłádamy BibRadz *6, 1.Cor 15/25; A podłoż ią [duszyczkę swoję] s pokorną á vniżoną myſlą pod nogi Páná tego/ kthory ná nię dekret ták ferowáć racży. RejPos 228v; Thu iuż ſrogość laſki krolewſkiey á pomſty iego [Pana] vſthánie/ á iuż przeſthánie tłuc ſá tłumić onych krolow á onych niewiernych mocarzow ſwoich/ á pokłádáć ie pod nogi ſwoie RejPos 232, 79v, [136]v, 145v, 191v, 212 (15); RejPosWiecz2 92; KuczbKat 55; CzechEp 328; Dźiś przed święte nogi twoie/ Kłádę ia śiroctwo moie/ Weś mię ná ſwą opiekę/ Pod oycowſką rękę. WisznTr 29; Boleſnym Pánie/ k tobie ſwą chorobę/ Przed nogi kłádę/ y nędzną oſobę Vlecż mnie proſzę/ lekarzu prawdźiwy GrabowSet T2; WujNT 1.Cor 15/25; SiebRozmyśl H3v, K2; A ná ten cżás vpádły y ſługá vbogi/ Ten máły vpominek kłádę przed twe [króla Zygmunta III] nogi. Te wierſzyki kroćiucżkie ten ći dar dáruię CzahTr G; SkarKazSej 693b.

»po(d)rzucić, miotać itp, pod nogi, przed nogi, (po)ścielić pod nogi« [szyk zmienny] (18:5;2): LubPs C, M4v; iż Náuká á mądrość Krolewſka przewyſzſza y z kloby ſwey wybija/ wſzytki náuki y mądrośći ludzkie/ y pod nogi ſwoie wſzytki podmietuie OrzRozm A2v; OrzQuin L4v; A ziemiá y ze wſzyſtkiemi pożytki y roſkoſzámi ſwemi podrzucona ieſt pod nogi náſze á pod opánowánie náſze/ á poſłuſzeńſtwo náſze. RejAp 9; A miotáć kwiatki pokorney prośby á modlitwy twoiey pod nogi iego. RejPos 3v, 3v, 4 [2 r.], 14, 72, 85v (16); komu ſłów doſtánie Twoię śiłę ſłáwić/ pánie? Twóy ſtrách tobie wſzytki śćiele Pod nogi nieprzyiaćiele. KochPs 94; GrochKal 7; GrabowSet Q4; JanNKarGórn G4.

»nogi podwrocić« (1): Po práwey ſtronie gdzie ſie wſſcżynáłá nędzá moiá/ nátychmiaſth powſtáli: nogi moie podwroćili [pedes meos subverterwnt]/ y ſćiſnęli iákoby wáłmi/ ſćieſſkámi ſwoiemi. Leop Iob 30/12.

»pod nogami polec« (1): iſz [heretycy] ná to wſzytkę duſzę ſwoię ważą áby prawdá Boża/ pod ich nogámi poległá: żeby ſię tyło oni przy ſwey w rozumie hárdośći zoſtáć mogli. SkarŻyw 59.

»na śliskim gruncie położyć nogę« (2): Ażem wſzedł/ pánie/ do przybytku twego/ Támem obaczył przyſzły czás káżdego. Ináczéy tego powiedźiéć niemogę/ Ná śliſkim grunćie położyli nogę. KochPs 108 [idem] GrochKal 13.

»nogi (a. nogę) [czyje gdzie] posta(no)wić« [szyk zmienny] (9): A poſtáwiłeś nogi me ná drodze beſpyecżney LubPs O2, H2, Lv; Leop Ps 39/3; SkarJedn 365, 401; KochPs 42, 58; Acżći y w tym iáko y w inſzych rzecżách/ niewie ſam X. K. gdźieby miał nogę ſwą poſtánowić. CzechEp 209.

»postawić przed nogami [czyimi]; przed nogi [czyje] postawiony« (1;1): vciekay ſie mocno do onego zwirzchniego páſterzá ſwego/ á poſtáẃ przed nogámi iego tę nędzną owiecżkę ſwoię á duſzycżkę twoię RejPos 124v; ZawJeft 34.

»nie poszlakować nogi [czyjej]« (1): Ná morzu śćiéſzki twoie/ ná wodách drogi: Ale nie poſzlákował żaden twéy nogi KochPs 114.

»potłoczyć, być potłoczonym nogami« = pedibus conculcare Vulg [szyk zmienny] (5:2): RejPs 136v; LubPs E2; Ni Iáſzcżorká/ áni Wąż/ áni wſzyſcy Smocy/ Nie mogą nic vcżynić/ bez they Boſkiey mocy. A wſzytki ty ſrogośći nogámi wiernego/ Mogą być potłocżone/ iedno w imię iego. RejWiz 110v; Leop Is 28/3; gdy cżáſu ſądu ſwego ſrogiego/ [...] podnieſie ſrogie ſceptrum krolewſkie ſwoie/ á będzye tłukł/ gromił/ á niſzcżył ony krole/ á ony mocarze/ á ony wſzytki ſprzećiwniki ſwoie/ á potłocży ie nogámi ſwemi. RejPos 233, 85; RejZwierc 206.

»potłumić pod nogi« (1): Potłumi ludzie pod nás/ á narody pod nogi náſze [Ducet populos subter nos et nationes subter pedes nostros]. BudBib Ps 46/3[4].

»(po)wstać, podnieść się na nogi; podnieść nogi« [szyk zmienny] (5:2;1): gdy vzrzyſz nas wiakiem niebeſpieczenſtwie naſſem powſtan miły panie na nogi ſwoie a nieomieſzkaway na ratowanie naſſe RejPs 87v, 108v; LubPs R2v; áby kiedy Pan nie powſtał ná nogi ſwoie/ á nie ſtárł was iáko zdzyebłká miedzy pálcy ſwemi RejPos 253; RejZwierc 265; Wſtánie záśię ná nogi co było vpádło/ Y ſpráwiſz/ co ieſt puſto/ żeby záś ośiádło. Y będźie znáczna Troia GórnTroas 35, 43; CzahTr C3.

»prześć nogami suchemi« (1): ſtoiąc iuż nád tym mizernym morzem ſklánym/ przeſzedſzy iuż nogámi ſuchemi przez wſzytki burzliwośći iego RejAp 129v.

bibl. »rozrzucić sieć na nogi« (1): Z wyſokośći zeſlał ogień w kośći moie/ á wyćwicżył mię: rozrzućił ſieć ná nogi moie [expandit rete pedibus]/ y obroćił mię wzad: położył mię opuśćiáłą/ cáły dzień żáłośćią ſkonáną. Leop Thren 1/13.

»sprawić (a. sprawować), dowieść, naprowadzić nogi na drogę (a. ku drogam) pokoju; noga prosto chodziła, stanęła w prostości; aby się prostowały nogi; wyprostowanie nog na drogę pokoju« = dirigere pedes in viam pacis Pol Ant, Vulg; pes ambulavit a. stetit in rectitudine PolAnt, Vulg (3:1:1;1:1;1;2): Dowiedz panie iezu kryſte nogi moie na drógę pokoiu/ ijżbych zrąk wſſytkich nieprzyiácieli moijch wyzwolony/ wielbil ciebie OpecŻyw 97, 12v; MurzNT Luc 1/79; BibRadz Ps 25/12, Eccli 51/20, Luc 1/75[79]; Iż iuż oto zyáwi ſie ſwiátłość tym kthorzy ſiedzą w ciemnośći ſmierći. [...] ktorzy będą ſpráwowáć nogi ſwoie ná drogę pokoiu. RejPos 16; ArtKanc A18v; LatHar 46; WujNT Luc 1/79.

»na nogach stać« (1): á w innych źiemiach/ wſzędy pokoy poſpolity/ zá ktorem Wolność ná nogách ſtoi GórnRozm C2.

[»i nogami i rękoma się starać«: y nogámi/ y rękomá (iáko mowią) ze wſzytkich śił o to ſię ſtáráć przyſiągł StryjKron 565.]

»[w co] nogę stawić« (1): Więc ták/ vboſtwá/ ſzcżyre/ świętobliwe Vſtáwy gwałcżąc/ deptać chceſz wſzetecżna/ Y w iego rządy/ śmieſz ſwą nogę ſtáwić? GrabowSet G3v.

»stawi(a)ć, podnieść na nogi« [szyk zmienny] (6:1): GliczKsiąż I3; Erigere in gradus, Podnieść ná nogi. Mącz 350c; którzy wołáiąc Rzeczpoſpolita/ Rzeczpoſpolita/ pſuią Rzeczpoſpolitą: á ſwoię właſną ná nogi ſtáwią/ dźiwnym fortelem y práktyką. OrzQuin C4v; náſtáią tákie práwá/ ktore władzą Krolewſką z gruntu wywracáią/ á rowność/ ktora nieiakiem ſpoſobem ieſt dobra/ á nie iákiem zła/ ſtáwiáią ná nogi. GórnRozm D2v, I4v; KochWr 21; Potym którzykolwiek tego Lechá z Czechem ná nogi ſtáwiáią/ ták niedowodnie tego ſwégo mniémánia popieráią/ że y ſynów ich/ álbo potomká iákiégokolwiek właſnie miánowáć nieumieią KochCz A4v.

»stawiać sidła nogam; zadzierżana będzie noga w sidle; sidła nagotowmno nogom; usidlenie nog« = tenebitur planta laqueo Vulg; facere in laqueum pedibus PolAnt [szyk zmienny] (2;1;1;1): Rácż vſkromić ty co nogam mym śidłá ſtáwyáli/ Trapyąc duſſę mą chytrze doł podemną kopáli LubPs O3; Leop Iob 18/9; BudBib Sap 14/11; Iam ćiebie vwielebił ſam z ſwey wielkiey mocy/ á tyś ſtawiał śidłá nogam mym we dnie y w nocy. Iam ćię przed nieprzyiaćioły obłokiem nákrył/ á tyś mię zdrádźił, iął, związał, wſzyſtko opak cżynił. ArtKanc E14; PAtrz Pánie BOże moy iáko świát wſzytek pełny ieſt śideł pożądliwośći/ ktore nágotowano nogom moim. LatHar 589.

»tęptać nogami« (1): Abowiem Pan Bog thák mowi Przeto iżeś [miasto Rabbath] klaſkáło rękámi/ á tęptáłoś nogámi [dilatare te (marg) percussisti (–) in pede]/ y weſeliłoś ſię vprzeymym ſercem wzgárdzáiąc Izráelá. BibRadz Ez 25/6.

»umocnić (a. zmocnić), pokrzepić (a. ukrzepczyć), utwierdzić nogi« [szyk zmienny] (5:2:1): RejPs 83v; Oto on vmocnił nogi ſwoich ſwiętych/ A źli będą błędzić w ciemnoſciách przeklętych LubPs hh2v, aa2; choćia ſię [święci] trochę poſlizną/ wnet/ gdy im nogi ich Chryſtus vkrzepcży/ y rękę/ áby nieupádli do końca/ podkłáda/ po cżárćie depcą SkarŻyw 136; GrabowSet F2v; Vmocni nogi moie ná drogách twoich [Perfice gressus meos in semitis tuis Vulg Ps 16/5]/ áby nie sſtąpiły z plácu ſtopy moie. LatHar 83, 613; GosłCast 44.

»nogi umyć; nogi nie umyte« (1;1): WujJud 204v; że y ten który vmyty [...] ieſt/ przećie potrzebuie áby nogi vmył [...] ábo ná tym świećie/ przez godne owoce pokuty/ [...] ábo więc ná onym świećie/ w czyścu muśi nogi vmyć WujNT 361.

»(u)paść (a. (u-, przy)padać) przed nogi, przed nogami, pod nogi, do nog, u nog, pod nogami« [w tym: czyje (57), komu (2)] [szyk zmienny] (22:18:9:4:3:3): RejPs 105, 127v; Kogos zowiez mocznieyſego. O krom Pana Chriſta ſwego. Ktory wſemu pokoleniu Wzyąl kazdą mocz y ſtworzeniu Chcze by ſię go wſzytczy bały Przed nogy iego padały. RejKup i7, ee3; RejWiz 52v; OrzRozm I4v, Kv; RejAp AA5v, 8, 88, 103, 129v, 145, 172; Abowiem vpádło napirwey kſiążę ſwiáthá tego przed nogámi iego/ á poráżona á związána zoſtáłá márna moc iego RejPos 29; Iż ten Bog náſz wielki Bog/ á krol wielki nád wſzytkimi krolmi. A ták podźmy chwalmy/ płácżmy/ á vpadńmy przed nogámi iego/ ábowiem to ieſt pan náſz á mychmy właſny lud iego/ y owiecżki páſtwiſká iego. RejPos 53v; Ale on wolał thego cżekáć z łáſki Páná ſwego/ á nigdziey nie odſthąpił od niego/ á nie vpadł przed nogi cżártá onego ſproſnego/ á nie ſłuchał rády iego. RejPos 72v; Nie cżyńże mu lekkośći iáko Pánu ći niewdzyęcżnicy vcżynili/ ále s tym dzyeſiątym vpadń przed nogi iego/ á dzyękuy mu zá ty nieznośne dobrodzyeyſtwá iego RejPos 216; Ták iż wſzytki źwirzętá y wſzytko ine żywiące ſłużą á pod nogi vpádaią cżłowieká nędznego. RejPos 222, 3 [2 r.], 13v, 14, 15v, 16v (33); RejZwierc 42; BOże w miłośierdźiu ſwoim nieprzebrány/ V twych nóg vpadam ią człowiek ztroſkány/ Smiłuy ſye nádemną/ zetrzy moie złośći/ Omyy mię/ oczyść mię z moich wſzetecznośći. KochPs 76, 99; lecż łzy iedney niewypuśćiłá/ ſtánęłá niewzruſzoną/ y pádáiąc do nog Chryſtuſowych/ iákoby ie w ręku miáłá SkarŻyw [197]; CzechEp 25, 101; WisznTr 28, 29; KmitaPsal A2v; Vpadam tedy/ Boże/ przed twe nogi/ Serdecżnie proſząc/ ia grzeſznik vbogi/ Byś ſłowá ſwoie wſpomniawſzy/ nádemną Láſki ſwey vżył/ w ſąd nie wchodząc zemną. GrabowSet T; LatHar 639; ábych ćię pod oſobą chlebá vczćił/ y iáko obecnego tu w tey táiemnicy Páná mego naniżſzą pokorą duſzą y ćiáłem przywitał/ y do nog twoich vpadł/ poddáńſtwo wſzytko moie y to com ieſt tobie oddáiąc/ y twoię nádemną nawyżſzą moc y pánowanie wyznawáiąc. SkarKaz 160b.

»uwikłać w sieci, upętać nogi [czyje]; uwikłają [kogo] nogi« = immittere in rete pedes; involvent pedes Vulg (1:1;1): Swiátłość záćmi ſie w przybytku iego: y ſwiecá ktora nád nim ieſt będzie zgáſſona. Sćiſną ſie kroki mocy iego/ á zepchnie go ná ſſyię rádá iego. Bo vwikłał w ſieći nogi ſwoie/ á w plánach iey chodzi. Leop Iob 18/8, 18/11; KochPs 204.

»za nogi wisieć« (1): A tákże zeſzłemu w leciech á ſzedziwemu á prawie iáko zá nogi obioſzonemu/ máło mu ſie nie lepiey zárázem iuż ochynąć/ niżli ták długo zá nogi wiſieć á cżekáć RejZwierc 166v.

»wlec się na nogach« (1): Zimá pełná włośiſkow śniegowych Náſtąpiłá/ wlekąc ſię ná nogách lodowych. RybGęśli B4v.

»nogę [gdzie] włożyć« [szyk zmienny] (2): Zácżym Pogáńſtwo ięło one ślicżne kráie pośiádáć: Y gdy Monotelitowie z Aryanow wylężeni/ Páńſtwá one nabárźiey kácerſtwem ſwym záráźili/ po Ceſárzu pobożnym Herákliuśie/ tám Sáráceni ábo Turcy do onych Pańſtw nogę włożyli. PowodPr 32, 33.

»okowy, pęta na nogi włożyć, w żelazne pęta nogi okować, dać nogi w okowy« (1:1:1:1): LubPs Y; Dałeś nogi moie w okowy [pones in cippo (marg) ponis in compedes (–) pedes meos]/ ktore ſię wiádły w koſtki nog moich (marg) Przez okowy rozumie vtrapienie kthorem ieſt śćiśnion. (‒) BibRadz Iob 13/27; KochPs 158; Którému [ojcu] ſrogi błąd ſwé okowy Ná nogi włożył. ZawJeft 29.

»jedną nogą (w-, wy)stąpić, stać« [szyk zmienny] (2:1): Ony lepak ktorzy iuż iedną nogą z Bábilonu byli wyſtąpili BudNT przedm a4; dány był do Rzymu ná świecką náukę. tám gdy iuſz był iedną nogą do náuk wſtąpił/ názad ſię wroćił. SkarŻyw 248; CzahTr E3v.

»prawą nogą [w co] wstąpić« = dobrze co zacząć (1): á máiąc to [król] przed obą [lege: ſobą]/ prawą nogą (dáli Pan BOG) wedle Przyśięgi ſwey w Exekucyą wſtąpi OrzRozm F2v.

»wyrwać (a. wybawić) nogę z sideł, z (od) upadu, od potrącenia; wyzwolić, wyjąć z sidła nogi; wyzwolić z pęta nogi; wywieść z sieci nogi« = eripere pedes de lapsu Vulg; educere e reti pedes, eripere pedem ab impulsu PolAnt (1:2:1;1:1;1;1): WróbŻołt 55/13; On [Pan Bóg] wyymye s śidłá nogi co mnye zli ſtáwyáyą. LubPs G; BibRadz Ps 24/15, 115/8; BudBib Ps 115/8; KochPs 35; SkarŻyw 414; Ieſli diamentowé goźdźie mus ma w ręku/ Którémi natwárdſzégo vmié pożyć ſęku Ani ty wyſwobodźiſz ſercá z ćiężkiéy trwogi/ Ani z okrutnéy śmierći śideł wyrwieſz nogi. KochPieś 1.

»nogami wzgorę wywrocić (a. przewrocić (się)), obrocić, postawić, wirzgnąć, wywrocony, [nogami do gory stanąć]« [szyk zmienny] (5:1:1:2:2): RejZwierz 102; Ták że y wy tą vporną Exekucyą wáſzą/ Rzeczpoſpolithą pewnie wzgorę nogámi wywroćićie. OrzRozm B2v, E4v; Widźiſz iáko tu wypadł z śiodła ná hárcu Kácérz/ y przewróćił ſye ſam od rázu ſwoiego wzgórę nogámi/ widomą rzeczą/ ná głowę poráżón/ ze wſzytką Ordą ſwą. OrzQuin Aa2v, K3v; KochPs 134; CzechEp 105, 126; Ztąd tá wſzeteczność vroſłá tu domá/ Aż wzgórę Polſká wirzgnęłá nogomá. PudłFr 9; GórnRozm L4v; SkarKazSej 694b; [wſzytkie potwarzy nieprzyiaćielſkie/ da Pan Bog/ że nogámi do gory ſtánąć muſzą/ iáko dawno mowią. PrzestrObr B].

»nogi nad obłoki wznieść« (1): Pychá z twoią hárdośćią/ ácżby ſię podnioſłá/ Y nogi nád obłoki/ głowę wyżſzey wznioſłá GrabowSet D4v.

»zetrzeć pod nogami; starty nogą« = conterere sub pedibus PolAnt, Vulg (4;1): BudBib Thrcn 3/34; ReszList 178, 179; Pámiętay Pánie/ żem proch/ ſtárty nogą/ Pátrz/ iákom zniżon/ vſtáwicżną trwogą GrabowSet I2; A Bog pokoiu niechay zetrze ſzátáná pod nogami wáſzymi w rychle. WujNT Rom 16/20 [przekład tego samego tekstu BudBib, ReszList (2)].

Wyrażenia: »krewkie nogi« (1): Odcyągałem ya od káżdey obłędliwey drogi/ Ony nędzne á bárzo mdłe moye krewkye nogi LubPs bb4.

»liche nogi« (1): Ten nas/ z ſwéy dobroći żywéy/ Odiął śmierći vkwápliwey/ Ten vchował/ w ćięſzkie trwogi/ Sżwánku náſzé liché nogi. KochPs 95.

»mdłe (a. zemdlone), upadłe nogi« [szyk 2:1] (2:1): LubPs bh4; RejPos 237; Iáko poſtąpić wzgorę mam/ á ia ſłáby/ ſłábego y wątłego zdrowia y nog zemdlonych/ á tákim będąc tłomokow y worow świeckich zabaw/ pieniędzy/ bogáctwa y niepotrzebney ſtráwy przyczyniam y ná ſię kłádę? SkarKaz 123b.

»możność nog« (1): ZBawicielu naſz a panie: ktoryś ieſt prawdziwy Bog y człowiek: położywſſy duſſe naſſe przed moznoſćią nog twoych poządliwie wołamy ktobie RejPs 64.

»nędzne nogi« (1): LubPs bb4 cf »krewkie nogi«.

»obie(dwie) nodze« (3): Proſſę cie miły panie ocżyſci tobie żądze moie/ a na obiedwie nodze/ to ieſt na oboiéy laſce ocżyſcienij ij zapáleni/ ku tobie ocżiſcicielowi memu bezpiecżniey przyſtąpię. OpecŻyw 97. Cf »chramać na obiedwie nodze«.

bibl. »piękne, śliczne (są, będą) nogi« (5:1): Ale iákoż będą ſlucháć bes káznodzieie? A záś iákoſz będą kázáć/ ieſli nie będą poſláni? iáko nápiſano ieſt: O iáko piękne ſą nogi tych kthorzy opowiádáią pokoy [Quam speciosi pedes evangelizantium pacem]/ y ktorzy opowiádáią dobrá? Leop Rom 10/15; RejPos 84v, 123, 189, 288v; WujNT Rom 10/15.

»nogi plugawe« (1): Przeto tedy nie wſzyſcy do niebá zá rázem idą/ że/ choć ſámi ſą cżyśći/ iednák nogi plugáwe y nie vmyte máią/ z ktorymi ſie do niebá wnidź niegodźi. WujJud 204v.

»podeszwa nogi« (1): Poſtąpienia moie były mocne ná drogách twoich/ á podeſzwy nog moich nie poſliznęły ſie [ne declinent pedes mei]. BibRadz Ps 16/5.

»podnożek nog, nogom (a. nodze), pod nogi; ławka nog« = scabellum pedum Vulg, PolAnt [szyk 54:1] (46:7:1;1): Donec ponam inimicos tuos, ſcabellum pedum tuorum. Ażeć położę nie przijaciele twoie/ ławką nog twych WróbŻołt 109/1; RejKup Zv; MurzNT Matth 22/44; LubPs O5v, Xv, Z2v [2 r.], dd2v; nieieſteśćie tedy ſludzy/ przyiaćiele/ ále nieprzyiaćiele iego/ ktore Bog Oćiec niebieſki obiecał Synowi ſwemu vtzynić podnoſſkiem nog iego. KrowObr 104, 165v; Leop Ps 98/5, Is 66/1, Thren 2/1, Matth 22/44, Ad 2/35 (8); BibRadz 1.Par 28/2, Is 66/1, Hebr 1/13; RejAp 46v, 92v, 180v; RejPos 22v, 24, 78, 139v, 229v, 293v; WujJud 176v, 241v; RejPosWstaw [213]v; CzechRozm 177, 180; CzechEp 169, 170 [2 r.], 171 [2 r.], 173, 284; WujNT 5, Matth 5/35, 22/44, Mar 12/36, Aet 7/49 (9); PowodPr 9; Nie tyloś mię ſtworzył/ áleś mię nowym práwem zá drogą krwią ſwoią kupił. Przyimi od podnożká nog twoich/ odpoddánego y naliżſzego kmiećia twego/ od prochu ſtop twoich/ ten pokłon. SkarKaz 160b, 243a, 244b.

»proch nog, pod nogami, przed nogami« = pulvis pedum PolAnt (2:2:2): Albowiem on baczy nikćiemnoſć naſſę á iżechmy nieináczey ſą iedno iáko proch pod nogámi iego RejPs 150v; RejPos 198v, 201; BudBib Is 49/23; ſłucháć trzebá Bogá twego Abráhámie. on Pan y Bog: tyś ſługá y proch pod nogą iego SkarŻyw 286; Day też Pánie ćierpliwość tym máluczkim v świátá wzgardzonym nędzniczkom/ po ktorych świát depce/ á zá proch ich nog twoich poczyta SkarKaz 85b.

»rozciągniony (jest) pod, przed nogami« (1:1): á mocy niebieſkie zewſſech ſtron ſą roſćiągniony pod nogámi twemi. RejPs 151v; RejPos [77]v.

»stopa nogi« = vestigium pedis Vulg; vola pedis PolAnt (3): Rácżże przepráwić twe ſcyeſſki mnie bez káżdey trwogi/ By poruſſone nye były ſtopy moyey nogi. LubPs D4; Leop Ez 43/7; BibRadz Ios 1/3.

»święte nogi« [szyk 7:2] (9): Podnoścye z wyelką ſławą Páná Bogá náſſego/ Wſſyſcy chwálcie podnożek ſwiętych ná wſſem nog yego LubPs Xv; ſiądźże rádzęć ná zyemi co nabliżey v ſwiętych nog iego/ á vniżay ſie co nawięcey przed ſwiętym Máyeſtatem iego RejPos 184v; A iákoż mu nie ma vſtáwicżnie tymi łzámi ſwemi pokrápiáć y pocieráć thych ſwiętych á błogoſłáwionych nog iego/ y wſzytki ine chwały y dzięki cżynić iemu RejPos 311, 3v, 106v, 184v, 253, [310]; WisznTr 29.

[peryfr. »trzecia noga z lasa« = laska: [stary] Idźieli gdźie to trzecia nogá z láſá płuży KołakWiek Cv.]

»uwiązany za nogę, związanie nog« (1:1): Ták/ powiáda/ cżłek w grzechu leżąc/ vwiązány ieſt od cżártá zá nogę: gdy chce co dobrego cżynić/ cżárt przez zły zwycżay ktory wziął w grzechu/ niedopuśći/ á do ſiebie go tárga SkarŻyw 338; SkarKazSej 672a.

Szeregi: »nie tylko nogi, ale wszytkie insze członki«: gdyż on [Chrystus] nie tylko nogom/ ále wſzytkim inſzym cżłonkom może beſpiecżnie rzec/ nie trzebá mi was/ bo ſię on bez wſzytkich/ obiść może NiemObr 30.

»nogi, głowa; od głowy do nog« (1;1): rozwiń y zwártuy go [ludu żydowskiego krolestwo] od głowy do nog OrzRozm D4v; GrabowSet D4v.

»ręka i (abo) noga« [szyk 2:1] (3): WujNT 76; izali nas kátom ſrogim ná związánie nog y ręku/ y ná wrzucenie w ćiemnośći wieczne nie podádzą? SkarKazSej 672a. Cf »z rąk i nog otrząsnąć okowy«.

a) Metonimicznie: Człowiek jako całość (48): Nie vpodoba ſobie nog mężá namożnieyſzego/ Ale ſie Pan w tych roſkocha ktorzy ſie go boią LubPs ff2v; Leop 4.Reg 21/8; BibRadz Act 5/9; BudBib Iob 31/5; WujNT Act 5/9; Bo mię ná coś inſzego Pállás obroćiłá/ Y żadney przed ſię rzecży bráć nie dopuśćiłá. Vcżonych náuk Páni rod wiedźie od Bogá Aż by ma iey wźięty bieg odpráwiłá nogá. WitosłLut A2.

W połączeniu szeregowym (1): potrzebá/ áby wiela ludźi ocżu y vſzu/ y nog/ y rad vżywáli/ chcąli dobrze á porządnie wſzytkie rzecży ſpráwowáć. ModrzBaz 24v.

Frazy: »nogi iść muszą, wchodzić będą; postąpienie nog« = ingredientur pedes PolAnt [szyk zmienny] (1:1;1): RejPos 262; iáko gdyby ktho vyrzawſzy białą głową nierządnie ſie ku niey miał/ zá ktorą iużby theż nogi iść muſiáły/ á ręce wzyąć ku wypełnieniu oney nierządney chući fwey RejPosWstaw [1102]v; BudBib 3.Reg 14/12.

»kłania się noga« (1): Niechay tho práwo idzye zrządzone od Bogá/ Niech ſie ná Imię iego kłánia káżda nogá. PaprPan B2.

»lenią się, lenieją, omieszkały nogi« [w tym: czyje (2)] (1:1:1): cżemu omieſzkáły nogi [tardaverunt pedes] woźnikow iego? Leop Iudic 5/28 [przekład tego samego tekstu] SkarŻyw 560; Dziś ſię ocży płácżem mienią/ Do tańcá ſię nogi lenią. Látá z ſtátkiem káżą ſiedźieć CzahTr H3v.

bibl. »w domu swym nie mieszkają nogi [czyje]« (1): [niewiasta w ubiorze nierządnice] Wrzaſkliwa byłá á przewrotna/ wdomu ſwym nie mieſzkaią nogi iey [in domo sua non habitabunt pedes eius]. BudBib Prov 7/11.

»odpoczynęła noga« (1): Ktora [gołębica] gdy nie nálázłá gdzieby odpocżynęłá nogá [requiesceret pes] iey/ wroćiłá ſie kniemu do Korabiá/ ábowiem wody były ná wſzitkiey ziemi Leop Gen 8/9.

»noga nie postała« [szyk zmienny] (2): Pogáńſtwo weſzło do świątnice: gdźie Pánie zákazowáłeś/ áby niepoſtałá nogá iego. PowodPr 9; ták wielką część świátá Y morzá, y roznych źieḿ obiechałem w koło, Ktorych oczy me iáko żywo nie widźiáły, Y w żadney z nich nogá ma nigdy nie postałá. CiekPotr 66.

»noga (jest) prędka« [w tym: ku czemu (6), na co (1), cum inf (1)] = velox pes Vulg, PolAnt; pes facilis Vulg [szyk zmienny] (9): WróbŻołt 13/3; K wylewányu krwye nyewinney ſą prędkye ich nogi/ Záwżdy ſie w morderſtwye kocha ten ták naród ſrogi. LubPs D2; Leop Prov 6/18, Eccli 21/25, Rom 3/15; BibRadz Rom 3/16; iáko ſą oni popędliwi zá nieiákim ſzátáńſkim poduſzcżeniem/ ku tákiemu vcżynkowi złemu: przeto mowił/ Prędkie ſą ich nogi. KuczbKat 325, 325; WujNT Rom 3/15.

»noga [czyja] (przy)chodzi, podepce, stąpi« = calcat pes Vulg; invadit pes PolAnt [szyk zmienny] (4:1:1): Leop Deut 11/24; gdziekolwiek nogá twoiego koniá podepce/ tho twoie będzie BielKron 254v; [aby] też nogá nie chodziłá ſkądby miáło przyść pogorſzenie twoie. RejAp 168v; BudBib Ps 35/11[12]; ſucha drógá byłá/ Po któréy nogá Oycowſka chodźiłá. ZawJeft 19; GrabowSet Bv.

»stanęły, stały nogi« = steterunt pedes Vulg (2:1): Leop Ps 131/7; WujNT 8; S. Hieronym vpomina Dezyderyuſzá áby przyſzedł ná mieyſcá święte pokłonić ſię wedle Pſálmu/ tám gdźie ſtánęly nogi Páńſkie SkarKaz 41b.

»nie może się stawić noga« (1): że ſie nie może ſtáwić nogá [non potest stare pes] wáſſá przed oblicżym náſſym. Leop 1.Mach 10/72.

»nie uszła, nie ujdzie (ani) noga« (1:1): Wielki lud mię był oblégł: ále proſząc bogá/ Nie vſzłá ich áni nogá. Zewſząd mię byli práwie/ zewſząd obégnáli/ Bóg mi zdárzył/ że przegráli. KochPs 177; GrochKal 28.

Zwroty: »obrocić nogi« [w tym: dokąd (2), ku czemu (2)] = convertere pedes Vulg (4): Rozważałem ſobie wſſytek ſtan żywotá moiego nie inſſego ſobie potrzebnieyſſego nienayduię iedno obroćić nogi ſwoie ná drogę ſłuſſnoſći RejPs 179v, 88v; LubPs bbv; Leop Ps 118/59.

»odwrocić nogę« [w tym: od czego (1)] (3): RejPos [226]v; Ale gdi od złego odwroćiſz nogę ſwoię RejZwierc 5v; GrabowSet O2.

»[gdzie] nogi postawić« (1): Iż do domu Páńſkiego s tą ochotą idź miano/ Abychmy tám przyſzedſzy imię iego chwalili/ W fortkách Ierozolimſkich nogi ſwe poſtáwili LubPs cc3.

Wyrażenie: »noga pyszna« (1): Niech nieprzychodzi ku mnie nogá pyſzná [Ne invadat me pes superbiae]/ á ręká niezbożnych niech mię nie ruſza. BudBib Ps 35/11[12].
Szereg: »noga, (i) ręka« (2): Tákież ręce y nogi iáką roſkoſz máią/ Kiedy ſie więc wdźyęcżnego cżego dotykái. RejWiz 21; BudBib Ps 35/11[12].
b) W opisie gwiazdozbiorów noszących nazwy istot żywych (25): POd nogámi oglądaſz Bootá iáſnégo Pánnę/ która kłos trzyma zbożá doſtáłégo. KochPhaen 4; V Nóg Woźniczych vyźrzyſz poklękłégo woła KochPhaen 7, 3, 8, 10, 11, 13 (11).
Wyrażenia: »lewa noga« (3): BO y Eridanowá wodá tu wnieśioná: A ćiągnie ſye od lewéy nogi Orioná. KochPhaen 14, 18, 21.

»poślednie, zadnie nogi« (1:1): Styr tám ieſt opuſczony/ gdźie poślednié nogi Chártá wprzód idącégo trzymáią ſye drogi. KochPhaen 14, 6.

»prawa noga« (4): Strzelcá chróniąc ſye Perſeus/ odbiégł práwéy nogi KochPhaen 23, 3, 7, 21.

»prędkie nogi« (1): TAmże ſą prędkié nogi Skopu rogátégo/ Który śćiéſzkámi bieżąc kołá nawiętſzégo KochPhaen 9.

»przednie nogi« (2): A przednié nogi z morzá śwétny [!] pies podawa. KochPhaen 21, 16.

Szeregi: »i nogi i głowa« (1): Kiedy záśię wilgotny Wodnik z morzá wſtáie: Równo z nim Kóń/ y nogi/ y głowę podáie. KochPhaen 23.

»ramiona i nogi« (1): Táką [Andromeda] ma świétną głowę: ták znáczné rámioná/ Y nogi/ ſámá iáſnym płaſczem ogárnioná. KochPhaen 8.

c) W antropomorfizowanym opisie gry w szachy (3):
Zwroty:»nogi nagotować« (1): Káżdy z nich dobrze nogi nágotował/ Kogoli drożey Krol będzye ſzácował. KochSz B2v.

»skrzydła [komu] pod nogi przydać« (1): Lecż iedná przedſię ochotnieyſza byłá/ Dáleko ná zad drugye zoſtáwiłá. Wykrzyka lecąc/ ſkrzydłá iey pod nogi Sławá przydáłá/ y zakład ták drogi. KochSz C.

»nie zawadzić nogi« (1): A przez drugiego ſkakáć ſie nie godzi. Chybá iezdnemu: bo ten ſwiádom drogi/ By też nacieſniey/ nie záwádzi nogi. KochSz A3.

2. Podstawa przedmiotu; część sprzętu stanowiąca jego podporę, najczęściej w formie słupka; pes Murm, HistAl, Vulg; clinopus, fulcrum, fulmentum, hamaxopodes, pes mensae, trapezophorum Cn (21): Murm 139; HistAl A2v; Leop Ex 25/26; BielKron 33 [2 r.]; Chytrapus, Gárniec o trzech nogách. Mącz 52c; Monopodium, Stół o yedney nodze álbo krokwie. Mącz 230c, 294c, 465b, c; Chytra ‒ Garniec otrzech nogach, kozłek. Drifus. Calep 192a; Tripes ‒ O trżech nogach. Calep 1087a, 1087b.

W porównaniu (2): Strzelbá byłá żelázna/ ná nogách by kozy BielSat D3v [idem] BielRozm 29.

Zwrot: »nogami wzgorę przewrocić« (1): á kiedy chróſt w Vpuśćie zgnije/ woda wielka przyydźie/ łácno Vpuſt nogámi wzgórę przewróći. Strum M4.
Wyrażenia: »noga mdła« (2): Zátym krol kazał vkopáć głęboki doł/ á nád dołem kazał ſtolec poſtáwić ná cżterzech nogách bárzo mdłych. HistRzym 94, 94v.

»noga słupu, słupia« (1:1): Basis [...] Nogá álbo fundáment grunt słupu który ná ziemi ſtoyi. Mącz 60d, 408b.

»noga stołowa« (1): Gwálwagnus Kſiążę Medioláńſkie. TEn gdy był w poimániu niepocżćiwie chowan/ Ták v nog v ſtołowych ſnadź był ze pſy rownan. PaprPan Gg4v.

3. Szczudła (1):
Wyrażenie: »nogi drewniane« (1): Gralla, Pálcat álbo drążek którym ſie ydąc podpieráyą/ też o którym przes płoty álbo rowy skaczą. Proprie tamen, Stolce álbo nogi drewniáne ná których dziecy á zwłaſzczá chłopiętá zwikli chodzić. Mącz 148b.
4. Część łóżka albo grobu, gdzie spoczywają nogi człowieka (4):
Wyrażenie przyimkowe: »w nogach« (4):
~ Zwroty: »położyć w nogach« (1): położono ich wſzyſtkich piąći rzędem w wynioſło ozdobnych Złotogłowem przykrytych grobach/ w nogach grobu Oycowſkiego ná Cmintarzu StryjKron 777.

»w nogach siedzieć« (1): bo ſam Skotnicki żáłuiąc w rzecży przygody oney/ płákał w nogách v Pukarzowſkiego śiedząc WerGośc 251.

Szereg: »w głowach i w nogach« (2): Na obiczie wglowach, i w nogach [łoża] stuk 2. WyprKr 99v, 100. ~
5. Stopa wierszowa (3): Hexameter, hexametri versus sex pedum, Wierſz o ſześćy nogách. Mącz 155d.
Wyrażenie: »noga wierszowa« (1): Pentemimeris, Latine semiquinaria. Caesura in versibus quoties post octo tempora syllaba relinquitur partem orationis terminans, Gdy po dwu nog ách [!] wierſzowych yedná ſyllábá zoſtáye. Mącz 290a.
Szereg: »nogi to jest pewne sposoby« (1): Pes item est metrica constructio syllabarum. Hinc dicitur pedestris oratio, Mowa która nogi/ to yeſt pewne ſpoſoby w ſobie ma/ to yeſt wierſze. Mącz 294a.
6. Zestawienia w funkcji nazw botanicznych (26):
»gęsia noga« = Chenopodium rubrum L. (Rost: gęsie nóżki) (1): Chenopus – Gęſsią noga. Calep 188b.

»kania noga« = Plantago coronopus L. (Rost); pes milvi Mącz (3): Pes milui. Kania noga. Gaierfuß. FalZioł I 112d, +4c; Mącz 293d.

»kurza noga« = Potentilla erecta (L.) Hampe; pięciornik kurze ziele, bylina z rodziny różowatych (Rosaceae); używana w lecznictwie ludowym; portulaca Mymer1, Calep, Cn; peplion Mącz, Cn; andrachne Calep, Cn; coronopus, pes gallinaceus, poliamentum, portula Mącz (22): Mymer1 18v; Albo wezmi białek iaiecżny/ mleka niewieſciego z łyſzke, ſoku z kurzey nogi ziela, Ty wſzytki rzecży zmieſzawſzy FalZioł V 28v, I 92a; Mącz 66b, 290b, 293d, 309a, 314a, 368c; źielé Kurzą nogę wárzyć w wodźie SienLek 143, 8v, 29v, 78v, 94, 117 (9); Calep 69a, 774a, 824b.

~ Szereg: »portulaka to jest kurza noga« (1): Cżemu portulaca, to ieſt, kurza noga zdrowa ieſt na zęby. GlabGad I4. ~

»wronia noga« = Coronopus (Rost : wronóg) (1): Coronopus ‒ Wronią noga. Calep 262b; [UrzędowHerb 165].

7. Zestawienie w funkcji n-loc »Kurza Noga« = Kurza Stopa, pawilon mieszkalny na Wawelu (6): á coż tám nowego/ Zgorzáłá Kurza nogá/ z opátrzenia złego. RejFig Bb4, Bb4 [2 r.]; BielKron 400, 400v; [Króla] Pan Bóg [...] z Wilná do Krákowá [...] przenieśie: á I.K.M. w Krákowie ná Kurzéy nodze/ gdźie ſye oycowie náſzy Przodkom iego kłániáli/ poſádźi OrzQuin Lv.
*** Bez wystarczającego kontekstu (6): Bo gdy piſzeſz/ nogi/ niewymáwiáſz gi iako j MurzOrt Bv, Bv; Bipes, Który má dwie nodze. Mącz 25b, 293d; Pedes ‒ Nogi. Calep [767]b, 131b.

Synonimy: 1. peda; 6. »kurza noga«: portulaka, przerwipęp, szczyr, tłustosz; »wronia noga«: kłośniczka.

Cf BIAŁONOGI, [BOSONOGI], BYSTRONOGI, [CHROMONOGI], CIENKONOGI, CZERWONOG, [CZTERZONOGI], 1. CZWORNOG, 2. [CZWORNOG], CZWORNOGI, CZWORONOGI, DŁONIATONOGI, DŁUGONOGI, [DWOJNOGI], DWONOGI, [DWUNOŻNY], GŁADKONOGI, JEDNONOG, JEDNONOGI, [KŁAPONOGI], KOSMONOGI, KOSONOGI, KOZIONOGI, KOZŁONOGI, [KRZYWONOG], KRZYWONOGI, KURZONOGI, [LASKONOG], LEKKONOGI, ŁAMINOGA, ŁOPATONOGI, MAŁONOGI, MATONOG, MIEDZYNOŻNY, MIĘKKONOGI, OGNIONOGI, OŚMIONOG, OŚMIONOGI, PIERZONOG, PIORONOGI, PLĄTONOGI, PŁASKONOGI, POWSINOGA, PRĘDKONOGI, PRZECIWNOG, ROGONOGI, RYCHŁONOG, SKRZYDŁONOGI, STAWINOGA, STONOG, STONOGOWIEC, SZEROKONOG, SZEROKONOGI, TRYNOG, [TRZONOG], TRZYNOG, TRZYNOGI, WIATRONOGI, WIELGONOG, WIELONOG, WIELONOGI, ZŁOTONOGI, ŻARTKONOGI

MF