[zaloguj się]

ŁUPIĆ (203) vb impf

Fleksja
inf łupić
indicativus
praes
sg pl
1 łupię łupimy
2 łupisz łupicie
3 łupi łupią
praet
sg pl
2 m -ś łupił m pers
3 m łupił m pers łupili, łupi(e)li
f łupiła m an
fut
sg pl
3 m będzie łupił, łupić będzie m pers będą łupić, łupić będą
imperativus
sg pl
2 łuṕ
3 niech łupi niech łupią
conditionalis
sg pl
1 m bych łupił m pers
2 m byś łupił m pers
3 m by łupił, łupiłby m pers by łupili
impersonalis
praes łupi się
praet łupiono
con by łupiono
participia
part praes act łupiąc, łupięc, łupięcy

inf łupić (35).praes 1 sg łupię (12).2 sg łupisz (4).3 sg łupi (32).1 pl łupimy (2).2 pl łupicie (4).3 pl łupią (42).praet 2 sg m -ś łupił (3).3 sg m łupił (11).f łupiła (2).3 pl m pers łupili (17), łupi(e)li (1) ActReg.con 1 sg m bych łupił (1).2 sg m byś łupił (2).3 sg m by łupił, łupiłby (6).3 pl m pers by łupili (7).fut 3 sg m będzie łupił (1) KlonWor, łupić będzie (1) BudBib.3 pl m pers będą łupić (1) LibLeg, łupić będą (1) BibRadz.imp 2 sg łuṕ (3).3 sg niech łupi (1).3 pl niech łupią (2).part praes act łupiąc (7), łupięc (1) SarnStat, łupięcy (1) BielRozm.impers praes łupi się (1).praet łupiono (1).con by łupiono (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

1. Odzierać z zewnętrznej powłoki; tu wyłącznie o skórze istot żywych; niekiedy o zadawaniu tortur lub zabijaniu; excoriare Mącz, Cn; glubere Calep, Cn; cingere, decorticare, deglabrare, deglubere, delibrare, depilare Cn [kogo co] (40): Niegdy ſie záiące rádzili/ Iákoby ſwey nędze zbyli: Iż ich tu nędzny żywot był/ Kto iedno chćiał ten ie łupił. BierEz L2; [ryba] ma ſkorę cżarną á ſliſką iako na węgorzu, Niektorzy ie łupią/ niektorzy w vkropie odparzaią FalZioł IV 30d; LibLeg 11/59; A zam ya Wylk łupicz Owcze Béz przicziny a bez Prawą RejKup bb5; RejWiz 84; Mącz 65d; Páſzczęki ná mię rozdárli ſtráſzliwé/ Iáko lew ſrogi/ źwiérzę łupiąc żywé. KochPs 31; lew rad, kiedy na zwierz z głodu napadnie, Bądź sarnę, bądź jelenia już go łupi snadnie KochMon 20; Calep 495a; á ták łupić bydlę/ iákoby znák iáki zoſtał przy ſkorze. GostGosp 116.

W połączeniach szeregowych (3): pan poſłał [uczniów swoich] iáko owce w pośrzod wilkow: á nie iáko wilki/ owce niewinne y obrony w ſobie nie máiące drapáć/ łupić/ mordowáć/ pożyráć CzechEp 21; ReszPrz 7; KmitaSpit B3.

W przeciwstawieniu: »strzyc ... łupić« (1): dobry páſterz tylko ſtrzyże owce/ Iedno to Wilk drapieżny/ łupi ie iáko chce. RejZwierz 30.

Przysłowia: Naydzyeſz cżáſem Rzeźniká dáleko niż páná/ Ná wſzem vrodziwſzego/ choć łupi Báráná. RejWiz 98v, 123v.

Sęp dla tego łupi ptaka/ iżby go ziadł nieboraká. March1 A3v; March3 V2v.

WOźnicá wſiádał ná Koń/ ſkorę ſobie złupił/ Y wrzeſzcżał ſiłnym głoſem/ by go dyábeł łupił. RejFig Cc7.

to iuż ná to ták beſpiecżnie pijemy iáko ná Niedzwiedzą ſkorę/ ktory ieſzcże w leſie krowy łupi. RejZwierc 262v.

Bo ieſli cie nie wykłną[!] tedy cie podkupyą/ A gdzye mogą káżdego by Węgorzá łupyą. RejWiz 59v.

Zwroty: »skorę [z kogo] łupić« (1): Vſłyſzyſz tám iáko ſkory z iednych łupili co nieſpráwiedliwie ſądzili á ſthołki z nich dziáłáli/ y ine ſędzie ná nich ſadzáli RejZwierc 43v.

»[kogo] łupić żywo« = żywcem odzierać ze skóry dla zadania tortur [szyk zmienny] (4): Oldrych [...] Polaki pobił/ Werſzowce pomęcżył y łupił żywo BielKron 346v; RejZwierc 152v; [Domicyjanus Cesarz] Iednych wyganiał z zyemie/ drugie żywo łupił/ Owa ſie tám v niego żaden nie odkupił. PaprPan Gg 4; Niechay więźniow nie żywią/ niech męcżą ſtráſzliwo/ Niech wieſzą/ niech morduią/ niech ie łupią żywo. KmitaSpit B3.

Szereg: »skuść a łupić« (1): Wolę też ſkuść z drugiemi Gęś á łupić Owcę. RejZwierc 245v.
W przen (4): [śmierć puszcza czapkę o ludzie] iáko o złe ſzkápy. A ſkoro wygra/ wneth zárázem łupi/ bo drog owies ná nię. RejZwierc 159v.

łupić kogo (1): Abowiem pátrz iáko ći krucy [pochlebnicy] ieſzcże zá żywotá kluią á łupią káżdego kogo ſie imą/ á práwie wſzytko co ieſt nalepſzego to z niego odzieráią RejZwierc 49.

łupić co z czego (1): A rácż odpędzić wſzytki fałeſzniki á wymyſlacże ſwiátá tego/ ktorzy nie pátrzą iedno áby dárli á łupili wełnę s tych nędznych owiecżek twoich RejPos 347v.

Zwrot: »żywo łupić« (1): A o thę ſwiętą duſzę wſzyſcy nic niedbamy/ Iáko Rzeźnik owiecżkę práwie ią chowamy [...] A potym ledwe żywo nie damy iey łupić. RejWiz 121v.
Szeregi: »drzeć a łupić« (1): RejPos 374v cf łupić co z czego.

»łupić a odzierać« (1): RejZwierc 49 cf łupić kogo.

Przen: Prześladować, znęcać się, gnębić [w tym: kogo (9)] (10): Vczekłem pod yego Rękę Pomniacz onę ſrogą mękę Ktora on Oijcza vbłakał[!] Abys tu nami niewładał A yako błednych niełnpił [!] Bo to drogo ſwą Krwią kupił RejKup dd4v, dd5; Gwilelm kſiążę Geldriyſkie/ Iuliáckie/ Kliweńſkie/ ktory nową wiárę wymyſłał/ biſkupy łupił /y mowił przećiw ſtolcu Papieſkiemu BielKron 192, 378; Kto w ſrogośći ludzi łupi/ Bárzo tráći ná tey kupi/ Bo y ſławę márnie tráći/ Y Bog ſowito zápłáći. RejZwierc 231.

W połączeniach szeregowych (3): Pożyraią [mój lud] to ieſt, bierzą, łupią, przeſladuią vſtawicżnie iako chleb ieſt pokarm vſtawicżny. WróbŻołt R3; SeklKat Z; ſkoro [heretycy] moc nád wiernymi wźięli/ wnetże ie z vrzędow ſkłádáć/ zábijáć/ łupić/ wygániáć poczęli. SkarKazSej 687b.

Zwrot: »żywo łupić« (2): Pṙzeć bych gniotł Ludzkie ſtwoṙzenie. A pṙzećz bych tes żywo łupił Gdym ye ſwoią krwią odkupił. RejKup o6; VotSzl E3v.
2. Bezprawnie co zabierać wyrządzając komu stratę materialną; praedari Calag, Calep, Cn; compilare, expilare Calep, Cn; supilare Mącz; depeculari Calep (141): Suppilo, Podkrádam/ táyemnie krádnę/ lupię á zdieram [!] potroſze. Mącz 299d; Rauben. Lupić. Drapiezyć. Praedari. Calag 387a; Compilo – Zewſząd łupie, kradnę drę. Zgromadząm. Calep 227a, 307a, 393b, 395a, 831a.
a. Ciągnąć nadmiernie zyski, wykorzystywać kogo; deargentare, spoliare aliquem Cn (57): RejWiz 69; RejZwierz 39v; Płátnerz cżeka kłopotow/ chłopek ná wśi żniwá/ Barwierz zwad/ Grubarz moru/ á Młynárze mliwá [...] Niedźiwuyże ſie temu/ iż ći wſzyſcy łupią/ Każdy zá loſem idźie prowádząc ſwą kupią. BielSat C3 [idem BielRozm 20], B4; [źli ludzie odjąwszy człowiekowi] dobroć/ wiodą go ná łákomſtwo/ áby iedno ſámi łupili RejZwierc 49; Iáko łupią w Kupiectwie ták też y ná Myćie/ Weſzło to iuż w obycżay v nas poſpolićie. BielRozm 11; Pátrzay iákie łupieſtwá drogośći náſtáły [...] Iáko łupią ná tárgach/ iáko rzemieśnicy BielRozm 10, 14, 20; Przetoż bráćie nie rownay lichwiarzá z oracżem: Bo rożni ſą od śiebie: [...] Oracż chceli żyto śiać/ muśi rolą kupić: A ten zárázem śieiąc náucżył ſię łupić. KlonWor 79.

łupić kogo (39): BierEz R; On żołnierz náſz ſlugá głupi Alić ſwego pána łupi RejRozpr Ev; LubPs 13; GroicPorz B4; KrowObr 187; RejWiz 72v, 139, 173; Leop Is 10/2; Zá oneś to nieboże/ tey ſzpiże nákupił/ Coś więc ony nędzniki/ choć płákáli łupił. RejZwierz 103; BibRadz Ez 18/18; [Matyjasz był] wielkim ſkaſcą kroleſtwá Węgierſkiego/ ktory iedno łupi poddáne á s Turkiem nie walcy iedno s Krześćijány. BielKron 395, 189v; Prot C4v; Woyt/ Sędźia/ Prokurator/ łupią nas v práwá. BielSat C2v, C2; RejPos 223; iákiegoś vrzędniká co tákież ludzi łupił obieśić chcieli RejZwierc 39v; ludzi niewinne ná podathki łupimy RejZwierc 261v, 64, 69v, 216v, 234v, 244v [2 r.], 245v; WujJud 209; Nieznośna ieſt niektorych Powiátowych vrzędnikow ſwawola/ że ſrodze vbogie ludźi łupią [in plebe spolianda] ModrzBaz 20v, 22v, 99v, 124; Kupiec wſzelkich towárow tu w źiemi nákupił/ Aby nas więcey Włoſzek y Niemiec nie łupił. BielSjem 20, 24; Cżytayćie iedno dzieie ſtáre ſwoich przodkow/ Iákie rády miewáli nie łupięcy kmiotkow. BielRozm 7, 19; SkarKaz 610b; VotSzl E3v; SkarKazSej 687b; KlonWor **3v.

łupić z kogo (1): Bo gdy ſie iuż wſſytcy zkupią To więc z kxiędzá/ kmiećiá/ łupią A ktoby mogł oſſácowáć Co ſámych będzie koſztować RejRozpr F3.

łupić co z kogo (1): Bá y ony coś ie łupił z Sąſyádow ſwych groſze/ Będąć vbywáć z innemi obroki potroſze. GroicPorzRej C3v.

W połączeniach szeregowych (3): [Urzędnik sądowy] Winy nieſłuſzne bierze/ drze/ łupi/ dręczy vbogie ludźi/ nieznáiąc Práwá / áni żadnego Porządku Sądowego GroicPorz B4; RejPos 219v, 223.

Zwroty: »łupić aż do kości« (1): Táis chytra kurwá byłá/ Która młodzieńce łowiłá: A pod záſłoną miłośći/ Lupiłá ie áż do kośći. BierEz R.

»jako Turczyn łupić« (1): Ieden Sąſiádá ſwego iáko Turczyn łupi/ Drugi Pozwy gotuie/ boć ieſt w tym nie głupi. Prot C4v.

»łupić bez (a. przez, a. oprocz) litości« (3): LubPs I3; BielSjem 24; Iákie záśię w towárzech nieznośne drogośći/ Rzemieśnik/ Szynkarz/ Kupiec/ łupią przez litości. BielRozm 11.

»niemiłosiernie łupić« (1): poddáne niemiłośiernie łupićie/ robić im ſobie/ y w Swiętá/ á niektorzy y w Niedźielę każećie. WujJud 209.

Szeregi: »czynić krzywdę i łupić« (1): przeto że czynił krzywdę y łupił [quia oppressit oppresionem et rapuit rapinam] brátá ſwego/ [...] Oto vmrze w złośći ſwoiey. BibRadz Ez 18/18.

»łupić i obciążać« (1): [ci którzy sprawiedliwie żywą] ludzi vbogich niełupią y nieobćiążáią KrowObr 187.

»łupić i odzierać« (1): wſtydzą ſię niektorzy iáwnie łupić y odźieráć poddáne ſwoie SkarKaz 610b.

»łupić i gwałtem rozbijać« (1): Bo ieſli ſię ták vdamy ná to/ iż káżdy dla ſwego pożytku będźie łupił y gwałtem rozbiiał drugiego: tu ſię iuż tym ſpoſobem muśi rozerwáć przyrodzone ziednocżenie y ztowárzyſzenie ludzkie. KlonWor ** 3v.

»skuść, łupić« (1): Tákże łudzye ná świecie theż chodzą by wſciekli. Choć iedny bárzo ſkubą/ drugye ſzpetnie łupyą/ A wżdy ſie do tey ordy wſzyſcy márnie kupyą. RejWiz 72v.

»łupić a szacować« (1): A ná toż to maſz łupić á ſzácowáć nędzne ludzi? á ná thoż ſie tho ma vdáć nędzne [...] łákomſtwo twoie? RejZwierc 69v.

»łupić i wydzierać« (1): [cyganie] wiele dobrych ludzi zámordowali potáiemnie/ łupiąc y wydzieráiąc ludzkie prace BielKron 262.

»zdzierać a łupić« (1): BIádá tym ktorzy poſtánawiáią práwá nie ſprawiedliwe [...] áby tylko vćiſnęli vboſtwo ná ſądzie/ áby były wdowy wydártkiem á korzyśćią ich/ á ſierothy áby zdzieráli á łupili [ut essent viduae praeda eorum, et pupillos diriperent]. Leop Is 10/2.

α. Brać zastaw przymusowy (4): Iakom ya tego to Iana Raczka szbil kyedi my szie lvpicz nyedal kyedy mi skodą w rzicye dzyelal tako mi. ‒ Iako my tho vyemi. ZapWar 1517 nr 2232, 1502 nr 1896, 1897, 1513 nr 2133.
b. Kraść, przywłaszczać sobie [w tym: co (6)] (7): Więc też owi rycerze/ co ná woynę iádą/ Nigdy nie przebieráią/ śiwą álbo gniádą/ By iey iedno doſtáli/ álić ią wnet łupią RejWiz 163; [złodziej] Do ſtodoły ſię wroty álbo dźiurą wemknie. Tám łupi zamki/ pługi/ y wozowe kołá KlonWor 47.

łupić czego [funkcja supinum = do łupienia] (1): Obácż káżdy pocżćiwy/ iáka to niecnotá/ Kto iuż y ná vmárłych/ ſzuka łupić złotá. RejZwierz 7v.

Szeregi: »łupić a przywłaszczać« (1): przodkow wáſzych dochody bezbożnie łupićie/ á co Bożego y Kośćielnego ieſt/ nieſpráwiedliwie ſobie przywłaſzcżaćie. WujJud 230v.

»łupić i wydzierać« (1): Práwieć połamáli práwá ſtárowieczne [...] áby im było wolno [...] dźiedźictwo kośćielne łupić/ y wydźieráć SkarKazSej 701a.

W przen [co] (1): Szpetną ten robi robotę/ Kto w tym domu łupi cnotę. RejZwierc [238].
c. Ograbiać, okradać, rabować; pustoszyć; devastare, diripere, manubias facere, pervastare, populari, spoliare, vastare, vexare Mącz, Cn; degrassari Calep; decalanticare, depeculari, praedari, praedam facere, spolia capere a. detrahere Cn (67): Poprzedał Owce Woły/ á Koni nákupił/ Kogo potkał tego brał/ á po drogach łupił. RejZwierz 33, 29v; Mącz 209b; niektorzi wárſtáty y rzemiosłá ſwe opuściwſzy/ draby zoſtawáią dla leniſtwá/ y áby im wolno łupić [ad castra... concedunt] ModrzBaz 107v, 74v, 116; GostGosp 146.

łupić kogo (11), co (wyłącznie nieżywotne; głównie o kościołach, posiadłościach, terytoriach) (27): [Połowcy] rowni pſom łowczym, poſthronne narody gabaiąc łupili [vicinas... nationes molestabant et spoliabant]. MiechGlab 35, 32; KrowObr 186v; RejWiz 140; BibRadz Iudae 2/14, Hab 2/8, Iudith 4/1; Ten kośćioł Sálámonow/ nie thylko pogáńſtwo/ ále y ſwoi łupili. BielKron 265v; wyſkocżyli Turcy zá mury łupić pobite á dobijáć żywych BielKron 315, 60, 188, 326, 348, 361v (10); RejAp 36; łupiſz wſzytek ſwiát á wżdy ſie dobrym krolem zowieſz. RejZwierc 149, 135 [2 r.], 228v; Ktemu miáſtá y zamki gdy pocżęli łupić/ Obacżył to Hánibál PaprPan Hh3v; SkarŻyw 81; WerGośc 222; ActReg 7; OrzJan 97; WujNT 252; SarnStat 510; SkarKazSej 687b; KlonWor 16 [2 r.]. Cf łupić kogo z czego, »łup łupić«.

łupić kogo z czego (4): RejPos 166v; Połowcowie [...] towárzyſzow woyny y pomocnikow ſwoich iezdnych z koni/ pieſzych z ſzat łupiąc zábijáli/ drugich w Rzekách topili. StryjKron 260; SarnStat 706; [Heretycy] odeymuią Kátholikom kośćioły/ [...] y z máiętnośći [je] łupią SkarKazSej 685a.

łupić czego [funkcja supinum = do łupienia] (1): Izali łupić łupu ty idzieſz? BudBib Ez 38/12.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): Potym Litwá [...] ćiągnęli przez Mázowſze [...] burząc/ woiuiąc/ y łupiąc co ſię im náwinęło. StryjKron 406.

W połączeniach szeregowych (10): Diar 66; Antyochus okrućieńſtwo nád mieſſcżány w Ieruzálem cżyni/ zábiya/ łupi/ przedawa Leop 2.Mach 5 arg; BielKron 60; Grassor, Ydę by wśćiekły/ gwałtem wydzieram/ łupię/ Puſtoſzę/ morduyę okrucieńſtwo wyodę álbo przewodzę. Mącz 148d, 312c, 476b, 491d; SkarŻyw 81; StryjKron 406; Calep 822b.

Zwrot: »łup łupić; łupić łupu iść« = in pignus rapere, rapere rapinam PolAnt [szyk zmienny] (2;1): [sprawiedliwy syn męża sprawiedliwego] Cżłowieká też nie trapiłby/ zaſtáwy nie záſtáwiałby/ y łupu nie łupiłby [Wujek: nie wydźiérałby drapieży] BudBib Ez 18/16, Ez 18/18; 38/12.
Szeregi: »łupić i borzyć« (1): TEdy Izráelcżycy mieſzkáiący w Iudá vſłyſzawſzy co czynił Olofernes [...] z inymi narody łupiąc y borząc Kośćioły ich [spoliavit omnia templa earum] [barzo się ulękli]. BibRadz Iudith 4/1. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»gabać albo łupić« (1): NIemogą nigdy Thatarzy ſpokoyni być aby poſthronnych ſąſiadow nie gabali albo nie łupili [impetant ac invadant] MiechGlab 32.

»łupić a odzierać« (1): [złoczyńcy] s pożytkow márnych/ iáko ná leſie/ lud Páńſki łupią á odzyeráią RejPos 166v.

»łupić, plundrować« (1): Degrassor – Lupię, plundruię. Calep 298a.

W przen (8): Bo iuż łákomſthwo iáko łákomſtwo/ to wżdy potáiemnie łupi/ tákże obżártſtwo/ opilſtwo/ y ine przypadki. RejZwierc 75, 75.

łupić co (2): RejAp 36; Boday był do nas niepoſtał Ten Kryſtus co dźiś zmartwychwſtał. Gwałt. cżyni/ łupi nam piekło MWilkHist E4.

łupić kogo z czego (4): Co wſzyſko nić nie ieſt iedno pana Boga z iego fáły boſkiéi łupić a diabłu ią przypiſowac MurzNT 31; BibRadz *3v; O Pánie coś mnie ſtworzył/ ſtworzywſzy krwią kupił/ Nie day/ by nieprzyiaćiel/ mnie z twey łáſki/ łupił GrabowSet P; SkarKazSej 686a.

Szeregi: »gwałt czynić, łupić« (1): MWilkHist E4 cf łupić co.

»łupić, plandrować« (1): [Pan jako złodziej] gdy o tym, on nędznicżek nic nie myſli/ [...] iuż łupi iuż plándruie wſzytko dobro iego. RejAp 36.

Przen: bibl [Vulg Is 33/1] = Czynić źle, grzeszyć (5): RejAp 189; biádá tobie co łupiſz/ ábowiem theż thy pewnie złupion będzieſz [Vae qui praedaris: nonne et ipse praedaberis?]. RejZwierc 39v, 56, 63v.
Szereg: »łupić i wydzierać« (1): Biádá/ mowi Prorok/ temu ktory łupi y wydźiera: bo też ſam złupiony będźie. SkarKazSej 703b.
** Bez wystarcząjącego kontekstu (3): MurzOrt B2v; P dwoie: iedno proſté/ iako łup/ to ieſt/ koŗiść: drugié łuṕ z kréſką/ to ieſt/ dŗi. JanNKarKoch F2, G2.
3. Wydłubywać, wykłuwać (12):
Zwrot: »[komu] oczy łupić« = oślepiać (4): Ktoby cżytáć o tym chciał [...] iáko ſynom ocży łupili/ iáko ie zá więźnie wydawáli/ nálazłby o tym niemáło. RejZwierc 147v, 43v; PaprPan S3v; CzechEp 419
W przen (1):
Zwrot: »[czemu] oczy łupić« (1): Kroleſtwá gwałty zięły/ y ſproſne niecnoty/ [...] Boſkiey chwały niepytay/ nabożeńſtwu ocży Lupią: Słowna też wiárá w zdártey kiecce krocży. RybGęśli C3.
Przen (7):
Zwroty: »[komu] łupić oczy« = szkodzić [szyk zmienny] (2): Tak ſię ſwiat ten kolem toczy Wzaiem ſobie lupyą oczy. A ſnać y Ludzie zuphaly Wſytczy na ſwieczie naſtały. RejKup f3; RejZwierc 49.

»[komu] łupić oczy« = mamić, zaślepiać [szyk zmienny] (2): RejRozpr G2v; [pochlebnicy starotestamentowi] potwárzáli Moyżeſzá/ powiádáiąc: ocży nam chceſz łupić: ták y dziśieyſzy niezlicżone potwarzy ná Papieżá y duchowne kłádą. SkarŻyw 493.

»[sobie] oczy łupić« [w tym: o co (2), dla czego (1)] = walczyć [szyk zmienny] (3): [Amurata Otomana trzeciego króla tureckiego czasu] dwá Ceſárze byli Konſtántynopolſcy/ ktorzy ſobie o páńſtwo ocży łupili. BielKron 240; RejZwierc 70; PowodPr 14.

4. Uderzać, tłuc [kogo, co] (10): gdy ſługę pan chce bić á onby mogł nieborak vciec á ty go dodzierżyſz/ pánu ſie záchowaſz ále onemu nikąſká co mu ſie grzbiet łupi. RejZwierc 95v.

łupić czym (1): MVrix ieſt małż morzki ktori też włazi w ſkorupę iako j małżowie, ktorzi inacey go zową Kokilem/ dla tego iż gdy ią łupią żelazem, tedy łzy z ocżu cżyrwone iako purpura wypuſzcża FalZioł IV 37b.

a. Uderzając dzielić na części, rozbijać, rozwalać [co] (6): Confeſſioniſte obrázy męki Páńſkiey po drogách łupią. WujJud 9v, Ll3; Ty zapowiedźi przy práwie máią bydź zápowiedźiáne/ [...] dla łatwieyſzey odpráwy. Naprzod/ áby chłopi żerdźi/ dylow/ nie krádli/ nie łupili/ áni palili. GostGosp 166; KlonWor 10.

W połączeniu szeregowym (1): Dla tego ſie też wam widźi że wdźięcżną Bogu poſługę cżynićie/ kiedy obrázy męki Páńſkiey po drogách łupićie/ tłucżećie y rąbaćie WujJud 9v.

W porównaniu (1): W imię trzéch Boſkich ſtanow káżdego krzćić kázał. Teraz ty cżárownicam ſłowá przywłaſzcżáią/ Tylko iáko na Wioſnę Gęśi zánarzáią. Iuż duſzá nędzna s ciáłem vmiera poſpołu/ Ledwe iże nie łupią zdechłego by Wołu. RejZwierc 250.

α. Odrywać, odłamywać, odrąbywać (2): Sebáliás ſtroił tryumff z onego zwyćięſtwá/ [...] cżyniąc nád pobitymi łudźmi krześćiáńſkiemi okrućieńſtwo/ bo im głowy łupili/ głowámi tacżáli iáko kulámi. BielKron 252.
Szereg: »skubać a łupić« (1): A thy ſie dopirko będzieſz przypátrował z nowu onym ſproſnym obycżáiom ktorycheś tu był odiechał/ pátrząc z dáleká ná drugiego/ á on ſiedząc w kącie łeb ſobye ſkubie á páznokcie łupi/ á kroſthámi odzieráiącz ſobie s pálcow áż do drzwi ſtrzela RejZwierc 24.

Synonimy; 1. ciągnąć, drzeć; 2.a. brać, ciągnąć, obciążać, zdzierać b. kraść, przywłaszczać; c. borzyć, drapieżyć, gabać, grabić, odzierać, plądrować, pustoszyć, rabować; 4. bić, uderzać, tłuc; a. rąbać, rozbijać, rozwalać.

Formacje współrdzenne: łupić się, nałupić, obłupić, odłupić, połupić, przełupićrozłupić, wyłupić, wyłupić się, złupić, złupić się; łupać, łupać się, ułupać, wyłupać, złupać, złupać się; obłupiać, rozłupiać, wyłupiać, złupiać; nałupować się, nawyłupować, obłupować, odłupować, odłupować się, powyłupować, rozłupować, złupować, złupować się.

Cf ŁUPIĄCY, ŁUPIENIE, [ŁUPIKOŚCIOŁ], ŁUPION, ŁUPIPSZCZOŁA, ŁUPISKORA

TK