[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Marcin Białobrzeski
tytuł:   Katechizm
rok wydania:   1566strona: kt

1:
Katechizm
2:
ALBO
3:
Wizerunk práwćy Wiáry Chrześći-
4:
áńſkiéy/ wedle Náuki Páná Iezuſá
5:
Chryſtuſá/ Apoſtołów iego/ y Kośćio-
6:
łá iego Swiętégo/ przećiwko wſzytkim
7:
obłędliwośćiam tych czáſów/
8:
bárzo pożyteczny.
9:
Przez Iego Miłość Kśiędzá Marćiná Biáło-
10:
brzéſkiégo/ Biſkupá Láodyckiégo/ Sufrága-
11:
ná Krákowſkiégo/ y Oṕátá Mogilſkié-
12:
go. etcet. nápiſány.
13:
Roku
14:
M.D.LXVI.


strona: a2

1:
Marćiná Biáłobrzé-
2:
ſkiégo/ Biſkupá Láodyckiégo/ Su-
3:
fráganá Krákowſkiégo/ y Opátá Mo-
4:
gilſkiégo. etcet. Przemowá do praw-
5:
dźiwégo chrześćiáńſkiégo człowieká/ o
6:
pánu Bogu w Tróycy iedynym/ z pi-
7:
ſmá świętégo y z Wiáry/ práwégo
8:
Powſzechnégo Kośćiołá Chrze-
9:
śćiáńſkiégo.
10:
ACz Król Iego Miłość náſz
11:
Miłośćiwy Pan/ którégo Pá-
12:
nie Boże mnóż ná wielé lat/ w
13:
dobrym zdrowiu y w forthun-
14:
nym pánowániu/ z Pádámi
15:
ſwymi Koronnymi/ Sektę Tri-
16:
deiſtów bezbóżnych z Króle-
17:
ſtwá ſwégo przez Dekrét zgłá-
18:
dźić á wywołáć raczył:
Ná Lubelſkim Seymie/ Anno Di 1566.
Ale iż
19:
śiłá tákich ieſth náſzéy bráćiéy
20:
Polaków/ którym ſye ći Trzeybożánie łágodnymi y krá-
21:
ſomownymi ſłowy w ſercá wkrádli/ y ſumnienié ich zá-
22:
wiedźióné vczynili/ widźiáłá mi ſye rzecz potrzebna/ dla
23:
poćiechy práwych Chrześćiáńſkich ludźi/
Przedmowy ſummá.
y ku náuce nie-


strona: a2v

Przemowá.
1:
co o Pánu Bogu w Tróycy iedynym przytoczyć/ y o w-
2:
zmiánkách álbo wſpominániu Bożym w piśmie świę-
3:
tym przyzwoitym y częſtym: áby gdyby co tákowégo ko-
4:
mu ſye tráfiło/ ſtrzédz ſye mógł niepráwégo wyrozumie-
5:
nia/ á ſzczyréy y práwéy náuki w ſobie áby miał vmoc-
6:
nienie.


strona: a3v

1:
Nád to ieſzcze zwykło piſmo mówić o Bodze wzglę-
Relatiue.strona: a4

Przemowá.
1:
dom ku drugiemu: zowie Oycem Oycá/ względem Sy-
2:
ná: á Syná względem Oycá: Duchá świętego od Oycá
3:
y Syná pochodzącégo/ względem Oycá y Syná.
Bogá Oycem zowie piſmo: częśćią dla tego: iż ieſt początkiem álbo ſtworzyćielem wſyſtkiég ͦ/ y przeto go zowie Oycem świátłośći/ iáko by ſtworzyćielem świátłośći Nád tho/ iż nie ma w nienawiśći żadnéy rzeczy/ którą ſtworzył/ zowié go Oycem: iż Oycowſką miłośćią záchowywa wſzyſtko. A ktemu względem Syná iego iednorodzónego zowie go Oycem: iż rodźi Syná. O czym ſzérzéy w Wizerunku.
Któ-
4:
ré táiemnice álbo ſpráwy Tróyce świętéy ieſli Augu-
5:
ſtynowi wierzymy/ rzeczy to ſą nam niewymówióné/ y
6:
ku wyrozumieniu trudné á nieznośné: doſyć ná thym
7:
mamy/ co z piſmá wiemy: iż Oćiec do Syná mówi: Syn
8:
ty ieſteś móy: iam ćię dźiś vrodźił: kthórégo rodzenia
9:
ſpoſób iáko nam táiemny ieſt/ Prorok mówi: Rodzenié
10:
iego któż wymówić może? iákoby rzekł/ Zaden.
Iáko Syná Bożégo piſmo zowie y kthórymi imióny.
Wie-
11:
my iáſnie z piſmá o Synie Bożym/ kthórego tóż piſmo
12:
zowie Iehowá/ Iere: 23: zowie naśieniem niewieśćim/
13:
Gene: 3: naśieniem błogoſłáwiónym/ Gen: 22: Dla vrzę-
14:
du dobrégo poſelſtwá z ſtróny náſzéy/ zowie go Anyo-
15:
łem/ Gene. 48: Prze vrząd náuki zowie go Prorokiem/
16:
Deut. 18: Zowie go Adonái/ Pſal. 110/ Dáni. 9: Emánu-
17:
elém/ Ezá. 7/ Matth. 1. Synem Bożym/ Pſal. 2/ Dani. 3/
18:
Matth. 16: Iednorodzonym/ Ioan.1: Dźiéćiątkiem ná-
19:
rodzónym/ Synem dánym/ Ezá. 9: Synem człowieczym:
20:
Dani. 7/ Luc. 19/ Matth.25: Sługą Páńſkim/ y Rámie-
21:
niem Páńſkim/ Eza. 52/ et 53: Rózgą z pokolenia Ieſſe/
22:
Kwiatkiem z narodu iego/ y korzeniem Ieſſe/ Eza. 11:
23:
Narodem y Synem Dawidowym/ y narodem ſpráwie-
24:
dliwym/ Eza. 25/ Matt. 1/22/ Luc. 1. Owcą do zábićia/
25:
y Báránkiem do ofiáry/ Ezá. 16/53/ Ioan. 1: Bogiem/
26:
Ezá. 35/ Oſee 1: Mężem/ Ier. 31: Kámieniem vpádłym
27:
z góry/ y Górą wielką/ Kámieniem doświádczónym/
28:
drogim/ fundámentowym/ ſpoiáiącym dwie śćienie/ E-
29:
zá. 8/28/ Dan. 2: Zowie go Meſyaſzem/ Dan. 9/ Pſa. 2/10:
30:
Królem/ Záchá. 9: Spráwiedliwośćią náſzą/ Rom. 4/
31:
1. Cor. 1: Zbáwićielem/ Zách. 9/ Ezá. 45: Iezuſem/ Matth.
32:
1. Kápłanem/ Pſal. 110: Páſtyrzem/ Ioan. 10/ i. Petr. 2:
33:
Ná oſtátek zowie tegóż Syná Bogá Oycá/ Słowem/
34:
które ná początku było/ nie ſłowem mówiącym/ kthóre


strona: a4v

Przemowá.
1:
z czáſem przychodźi y z czáſem odchodźi: ále ónym Sło-
2:
wem/ które był Bóg/ to ieſt rodząca Perſoná/ Ioan. 1:


strona: b2v

Przemowá
1:
Wyznánié świętégo Miláryuſzá.
Libro ij de Trinitate.

2:
O iednośći Oycowſkiéy y Synowſkiéy ták vczy Mi-
3:
láryuſz: Syn Boży Syn nieurodzónégo/ zupełny y do-
4:
ſkonáły/ od zupełnégo y doſkonáłégo: bo wſzyſtek ieſt/ od
5:
wſzyſtkiégo.
Confeſſya Doktorów Swiętych o Tróycy s. ktorych trudno Zofiſtámi zwáć Trydeiſte máią.
Nie ieſt miedzy nimi rozdźielenié/ áni ro-
6:
ſtárgnienié. Abowiem ieden w drugim: y zupełność Bo-
7:
ſtwá w Synie ieſt: nieogárnióny od nieogárniónégo: bo
8:
ich żaden nie zna: iedno weſpółek/ niewidómy od niewi-
9:
dómégo: bo ieſt niewidómégo Páná Bogá wyobráże-
10:
niem. A przeto kto widźi Syná/ ten widźi y Oycá: ieſt
11:
inſzy od inſzégo: bo Oćiec y Syn: ále nie ieſt ieden od
12:
drugiégo/ przyrodzeniem Boſtwá rózni.
In fine libro iiij.
Bo obá iedność
13:
ſą: Bóg/ od Bogá/ od iednégo nierodzónégo Bogá ied-
14:
norodzóny Bóg: nie dwá Bogowie/ ále ieden: ieden od
15:
drugiégo nic nierózny. Y ná drugim mieścu: Bóg O-
16:
ćiec/ y Bóg Syn/ iedno ſą/ nie z iednoczeniem Perſony/
17:
ále ziednoczeniem y złączeniem iſnośći. Bo Synowie
18:
Bożemu Prorok nie dopuſzcza drugim Bogiem być/ mó-
19:
wiąc: Bóg ieden ieſt: to ieſt/ iednę y nierozdźielną iſność
20:
w ſobie máiąc.
Syn Boży nie drugi Bóg od Oycá. Milarius libr. v de remiſſione Peccatoru.
Abowiem Bogu Oycu nic ſye nie vy-
21:
muie/ iżby nie był iednym Bogiem: gdyż też y Syn ied-
22:
nym Bogiem ieſt. Bo ieſt Bóg z Bogá/ieden z iedné-
23:
go. A przeto Bóg Oćiec y Syn/ Bóg ieden ieſt. Má-
24:
ią tedy chwálić ludźie Chrześćiáńſcy Bogá iednégo/ ále
25:
Bogá tego: który ieſt y Syn Boży.
26:
Wyznánié Swiętégo Bázylégo.
27:
Libro iiij de Trinitate contra Eunomiu.
28:
Których ſą iedny ſpráwy/ tych też iedná ieſt iſnośc:
29:
ále ſpráwá Bogá Oycá y Syná iedná ieſt. Gdy mówi
30:
piſmo/ Vczyńmy człowieká ná wyobráżenié y podobień-
31:
ſtwo náſzé.
Geneſis 1.
Y ná inſzym mieścu/ Cokolwiek Bóg Oćiec
32:
czyni/ tóż też y Syn tákże równie czyni: iedná tedy ieſt


strona: b3

do Chrześćiáńſkiégo Czytelniká.
1:
iſność Bogá Oycá y Syná. Ieſli poznánié Bogá Oy-
2:
cá y Syná ieſt nam żywot wieczny: tedy potrzebá/ áby
3:
Bóg Oćiec y Syn byli iednéy iſnośći.


strona: b4v

1:
Y ieden Duch S.
2:
doſkonálé zupełny/ doſkonáły żywot/ żywiących/ świá-


strona: c

do Chrześćiáńſkiégo Czytelniká.
1:
tłość/ początek świętobliwośći/ y ſprawcá ſtworzenia:
2:
przez którégo pan Bóg we wſzyſtkich wierzących/ y ná-
3:
dewſzyſtkimi/ y Syn/ który przez wſzyſtki (to ieſt TRI-
4:
NITAS) Tróyca zupełna chwałá/ y króleſtwo wieczné/
5:
nierozdźielné/ y nigdy nieoddaloné. Abowiem w Tróy-
6:
cy świętéy nic nie ieſt ſtworzónégo. Nie ieſt ſługą/ áni
7:
poddány: nie máſz coby z inąd przyſzło álbo przywiedźió-
8:
né być miáło/ iákoby przed tym nie było. Nigdy nie-
9:
vſtawa Syn Oycu/ á Duch święty Synowi/ ále nieod-
10:
mienna y nieodwrotna táż (TRINITAS) Tróyca zá-
11:
wżdy. Thym náukóm podobné y Tertulianá czytáć
12:
możeſz/ y v Chryzoſtómá: od których Doktorów náuki y
13:
wyznánia żaden z Chrześćiáńſkich ludźi nigdy ſye na-
14:
mniéy nie odkroczył.
Tertulianus aduerſus Praxeam et ad Martyres. Chriſpſtom9 Tomo 2, Hom. 77.

15:
Wyznánie Wiáry trzech ſet y ośmna-
16:
śćie Biſkupów ná Concilium Niceńſkim.
17:
Wierzymy w iednégo Bogá/ Oycá wſzechmogącé-
18:
go/ widómych y niewidómych rzeczy ſtworzyćielá:
Cokolwiek ogułem o Bodze mówimy/ o wſzyſtkich Perſonách rázem mówimy Auguſtin Libro v, de Trini. cap. 8.
y wie-
19:
dnégo Syná Bożégo Páná Iezu Chryſtá/ národzóné-
20:
go z Oycá/ Bóg z Bogá/ świátłość z świátłośći/ Bogá
21:
práwdźiwégo z Bogá prawdźiwégo/ národzónégo nie-
22:
vczynionégo/ áni ſtworzonégo/ iednéy iſności z Oycem:
23:
przez którego wſzyſtko ieſt ſpráwióno/ cokolwiek ieſt ná
24:
niebie y ná źiemi: który dla nas ludźi y dla náſzego zbá-
25:
wienia zſtąpił z niebów/ y wcielił ſye/ y sſtał ſye człowie-
26:
kiem/ vmęczóny vmárł/ y trzećiégͦ dniá zmartwychwſtał:
27:
Wſtąpił do niebów/ z támtąd ma przyść ſądźić żywych
28:
y martwych: Y w Duchá świętégo/ który od Oycá y od
29:
Syná pochodźi: kthórégo równie z Oycem y z Synem
30:
chwalemy/ y wielbiemy: który przez vſtá Prorockié mó-
31:
wił.
Duch s. pochodźi od Oycá y od Syná wedle náuki Coſtantinopolitáńſkiégͦ: Tolletáńſkiégo trzećiégͦ/ oſmégo y trzynaſtégͦ Conciliu: y według piątégͦ Synodu Coſtántinopolitáńſkiegͦ.strona: c3

1:
Spráwiedliwość y miłość w człowiecze


strona: c3v

Przedmowá
ſą z iſnośći Bożéy á práwie iſność BożaChryſtus thylo wedle Boſkiéy nátury v-ſpráwiedliwia.Logos nie znáczy v Ianá S. Perſony w- (BoſtwieDyabli będą zbáwieni.OſianderPhilippusMelachtonDauid Io- (ris.
In Caput Ioannis 3.
Chryſtus zwódnik.Zmartwychwſtánia nie máſz y nie będźie.Simon/ Seruet et Libertini.
Byli też w tym cechu Pepuzyani/ którzy z niewiaſt Kápłany czynili/ daiąc im w ſzáfunek Słowo Bożé/ y Sákrámentá.
Chryſtus przywłaſzczónym Synem Bożym ieſt.Syn Boży nie był záwżdy. etcet.Bonoſiani.Samoſetani y Pauliani.
Chrześćiánin ták mówi o Duchu S.
Duch s. z Oyce y z Syne wedle iſnośći BoſtwáIeſt ieden Bóg.Pochodźi od Oycá y od Syná.Duch święty trzećia Perſóná w Tróycy.Duch święty ożywia.Mówił przez Proroki.Wſzyſtko záchowywa.W nim wſzyſtká doſkonáłość.
Chryſtuſów koſćiół thák wierzyDuch święty ieſt Bóg.Nápełnia ſercá ludzkie.Oświéca/Zbawia/Do prawdy przywodźi.Wieczny bez początku/Y bez dokónánia.Z Oycem y Synem ſtworzyćiél.Wſzechmogący z iédnégo Boſtwá.Nie ſtworzóny/ áni vczynióny.Nie rodzący ſye/ ále pochodzący.Ieden y iedná iſtotna Perſóná.strona: d2

1:
Krótkié okazánié piſmá Stárégo za-
2:
konu: któré ogułem o Bogu iedynym Iehowie
3:
mówi/ á w Nowym ſye Zakonie o Pánu Chryſtuśie Sy-
4:
nu iednorodzónym Bogá Oycá wykłáda: áby go ónym
5:
iedynym Bogiem Iehową być wedle Boſtwá rozumiá-
6:
no/ nam ku wierzeniu/ á ná háńbę tym: którzy ſámé-
7:
go Oycá być tylo práwym Bogiem
8:
᾽αυτόθεος zowią.
9:
Ezáiaſz ták o tym Bogu mówi.
Eza. 45.

10:
Zywię ia/ mówi Iehowá Bóg/ mnie będźie koláno
11:
káżdé klękáło/ y káżdy ięzyk przyśięgał: Nie máſz Bogá
12:
okróm mnie/ Ia ſam Bóg Zbáwićiél. etcet.
Chryſtus tym Bogiem ieſt.
Páweł
13:
święty o Pánu Chryſtuśie tho wykłáda mówiąc:
Rom: 41.
Dla
14:
tego Chryſtus vmárł/ y zmartwychwſtał: áby był Pá-
15:
nem/ żywych y vmárłych: wſzyſcy ſtániemy przed Máye-
16:
ſtat Chryſtuſów.
Chryſtus Pan żywych y vmárłych.
Abowiem nápiſano ieſt: Zywę ia mó
17:
wi pan Bóg/ mnie będźie koláno káżde klękáło/ y káżdy
18:
ięzyk mnie wyznáwáć będźie. Káżdy ſam zá śię da licz-
19:
bę pánu Bogu: bo wſzyſcy ſtániemy przed Máyeſtatem
20:
Chryſtuſowym/ dawáiąc poczet ſpraw náſzych dobrych
21:
y złych. Y do Philipenſów tenże Páweł: W imię Pá-
22:
ná Iezuſá niechay káżdé koláno klęka/ niebieſkié/ źiem-
23:
ſkié/ y piekielné.
Phil. 2.
A baczyſz/ że Chryſtus ón Bóg: które-
24:
mu káżdé koláno klęká?
25:
Ia ſam Bóg.
26:
Mówi pan Bóg przez Izáiaſzá/ á Páweł S. tegóż
27:
Chryſtuſá Bogiem tymże zowie mówiąc:
Rom: 9.
Zydowſki na-
28:
ród z Oyców ónych/ z których Chryſtus/ wedle ćiáłá/ któ-
29:
ry ieſt nádewſzyſtko/ Bóg błogoſłáwióny ná wieki.
Humanitas.
A
30:
tymże ſye też Bogiem v Ianá wpiątym y w dźieśiątym
31:
ſam pan Chryſtus być opowiáda. etcet.
Diuinitas.strona: d4v

1:
Z Niemiecká mię Habdánkiem tu w Polſzce názwáli
2:
Niemcy/ gdy zá Henryká Polſkę woiowáli.
3:
Bo ten Ceſarz vporny chćiał niſzczyć Polaki/
4:
Im poſtrách vkázuiąc ſwoié ſkárby wielkié.
5:
Ná mié nágotowáné vkazał Skárbkowi/
6:
Do śiebie poſłánemu od Królá Poſłowi.
-1:
On nic nieuſtráſzóny Piérśćień z pálcá ſwégo/
8:
Ziąwſzy wrzućił do złotá ſkárbu Céſárſkiégo.
9:
Mówiąc: Złoto do złotá idź/ gdy Miecz y Cnotá/
10:
Więtſza ieſt v Polaków niż tá ſkrzyniá złotá.
11:
A tym brónić Oyczyzny ſwéy będą chutliwie/
12:
Z Królem ſwym Boleſłáwem/ bróniąc ſye poczćiwie.
13:
Céſarz to oglądawſzy co Skárbek vczynił/
14:
Habdánk z ſwymi iął mówić/ dźięki iemu czynił.
15:
Z tąd mię Habdánkiem zową/ gdym w Polſzce godnośći/
16:
Z Cnót y z Rycérſwá doſtał/ Szlácheckiéy wolnośći.
17:
Któram podał Potómkóm/ áby záwżdy czuli/
18:
Ze Cnotá piękny vbiór/ á w niéy ſye kocháli.
19:
Wſzák Henryk Céſárz poznał/ Polſki Miecz y Stałość/
20:
Poráżón ná Pśim polu/ vznał ónę żáłość.
21:
O któréy mu móy Skárbek przed tym opowiedźiał/
22:
Ze mieczem Polſki brónią/ by od niego wiedźiał.
23:
Lepiéy było ze złotem/ w Niemcách roſkoſzowáć/
24:
A Polakóm dáć pokóy/ źiemie nie woiowáć.


strona: 1

1:
KATECHIZM,
2:
ALBO
3:
Wizerunk práwéy Wiáry Chrześći-
4:
áńſkiéy/ wedle Náuki Páná Iezuſá
5:
Chryſtuſá/ Apoſtołów iego/ y Kośćió-
6:
łá iego Swiętégo/ przećiwko wſzytkim
7:
obłędliwośćiam tych czáſów/
8:
bárzo pożyteczny.
9:
Rozmówca/
10:
MISTRZ Z VCZNIEM.
11:
VCZEŃ. Miſtrzu/ co
12:
czyniąc Wieczny Zywot
13:
mogę otrzymáć?
14:
MISTRZ. Ieſli ch-
15:
ceſz do Wiecznégo Zywo-
16:
tá wnidź/ choway Przy-
17:
kazánié BOżé:
Matt. 19. Mar. 10. Lucę 18.
któré ták
18:
chowáć będźieſz: ieſliże do ónego naywyżſzégo
19:
y naywiętſzégo dwoygá vmyſł przykłóniwſzy/
20:
ſpráwę żywotá twégo ſtoſowáć będźieſz:
Matt. 22 Mar. 12. Lucę 10.
to ieſt/
21:
żebyś miłował Páná Bogá twégo/ ze wſyt-


strona: 1v

Opiſánié
1:
kiégo ſercá twégo/ ze wſzytkiéy duſze/ y ze wſzyt-
2:
kiégo vmyſłu tẃégo: á Bliźniégo twégo/ iáko
3:
ſam śiebie.


strona: 3v

1:
Ztąd tedy możeſz pobaczyć: że zá-
2:
wżdy piſmo nieroźdźielnie mówi o Pánu Bo-
3:
gu: bo nie dźieli go tám/ gdźie iednę Iſtotę iego
4:
być vczy: y owſzem iáſnie powiáda/ być go ie-
5:
dnym Bogiem. A za nie iáſnie Moyzeſz vczył
6:
Zydów téy Wiáry/ gdy mówił:
Deut. 6.
Słuchay Izrá-
7:
elu: Pan Bóg náſz/ Pan ieden ieſt: á oſobliwie
8:
go názwał imieniem IEHOWA:
IEHOWA imię Bożé.
áby roze-
9:
znánié vczynił tym imieniem między Bogiem
10:
prawdźiwym/ ónym Stworzyćielem y Pánem
11:
wſzytkiégo ſtworzenia/ od Bożków Pogáńſkich
12:
fáłſzywych: którzy nie ſtworzyli żadnéy rzeczy.
13:
Tákże maſz ná drugim mieścu Náukę Moyze-
14:
ſzá: który lud Boży nápómina tymi ſłowy:
Deut. 4.
Abyś
15:
wiedźiáł/ że Pan ieſt Bóg/ á nie ieſt inſzy Bóg
16:
nádeń: iákoby rzekł/ Bóg wam przez mię oznay-
17:
mióny/ ſam jeſt Bóg: towárzyſzá niema/ iáko
18:
śię ſam opowiáda przez Moyzeſzá: Pátrzćie/
19:
iżem ia ieſt ſam/ á niemáſz inſzégo Bogá nád
20:
mię:
Deut. 32.
ia zábijam/ ia ożywiam:
Tobię 13.
vderzę/ y vzdro-
21:
wię: á żaden z ręku moich nie wybáwi.
Sap. 16.
Tákże
22:
w wyznániu ſwoim Anná Mátká Sámuelo-
23:
wá mówiłá:
i Reg. 2.
Nie ieſt Swięty/ iedno Pan: y nie
24:
ieſt inſzy Bóg/ nád Páná: á nie ieſt ták mocny/


strona: 4

Iſtnośći Boſkiéy.
1:
iáko ieſt Bóg náſz.


strona: 6

1:
Tákié
2:
wyrozumienié z náuki Chryſtuſá Páná Páweł
3:
S. máiąc o Oycu y o Synie/ bacząc wedle Iſto-
4:
ty Boſtwá być Oycá y Syná/ iednégo niero-
5:
zerwánégo áni rozłączónégo Bogá/ wnet gdy
6:
o Oycu y o Synie miał mówić/ ztąd począł:
7:
Niemáſz żadnégo Bogá/ iedno ieden: á żeby o
8:
Páwle S. rozumiał iednoſtáynie: iż iednégo
9:
Bogá być práwégo záwżdy vczył/ którégo tu
10:
wedle Iſtoty Boſkiéy Oycem y Synem być wy-
11:
znawa: maſz z iego piſmá/ kędy zgołá kłádźię
12:
być iednégͦ Bogá. Ták piſze do Gálátów/ 3 cap.
13:
Bóg ieden ieſt. Tákże do Ephezów/ 4 cap. Ieden
14:
Bóg y Oćiec (to ieſt Stworzyćiél) wſzytkich:
15:
który ieſt nád wſzytkimi/ y we wſzytkich. Oycem
16:
tu zgołá ónego iednégo Bogá zowie/ porowna-
17:
wáiąc śię z piſmem/ y z náuką Moyzeſzową:
18:
który ták do Zydów mówi: Izaliſz Izráelu/ nie
19:
Oćiec ieſt twóy Bóg:
Deut. 32.
który ćiebie opánował y
20:
ſtworzył? Tákże y v Ezáiaſzá maſz:
Eſaię 63.
Ty Pánie
21:
ieſteś Oćiec náſz/ y Odkupićiél náſz. A v Iere-
22:
miaſzá ſam Pan Bog mówi: Sſtałem śię Izrá-
23:
elowi Oycem.
Iere. 31.strona: 8

1:
Abowiém cokolwiek ieſt Oćiec w Boſtwie/ że
2:
Bóg ieſt/ że Iſtotá ieſt/ że wieczność ieſt:
Albinus, ſiue Alcuinus lib. i de Trinit.
to ieſt


strona: 8v

Opiſánié
1:
Syn/ to Duch S. ieſt: tákże téż co ieſt Syn w
2:
Boſtwie/ że Bóg ieſt.
P. Chryſtus SYN Boży práwy Bóg.
Eſaię 9, et 16: Pſ 49: Ier 33:
3:
Bar. 3: Ezech 43: Matt. 1: Luc. 2: Ioan. 1,5,6,10, et 16:
4:
y Thomaſz Apoſtół prawdźiwym Bogiem go
5:
wyznał/
i Cor. 10.
y Pánem/ który (!) wiedźiał ſercá ludzkié/
6:
Ioan. 20:
Pſal. 45. Pſal. 72.
Páweł S. Chryſtuſá Syná Bożégͦ Bo-
7:
giem prawdźiwym wyznawa/ Rom 9: Philip. 2:
8:
Tit 2, et 3:
Pſał. 110.
Ian także/ i Ioan. 3: y ná drugim mie-
9:
ścu/ i Ioan. 5. Swiádectwá ty do tego śię ćią-
10:
gną: że Syn Boży ieſt prawdźiwy Bóg/ nam
11:
przez piſmo obiáſnióny. Otóż Syn Boży w
12:
Boſtwie práwym Bogiem będąc/ wieczną Iſto-
13:
tą/ co ieſt: tedy to ieſt Oćiec: toż y o Duchu S.
14:
wierzyć maſz: á iáko Bóg Oćiec Nieſtworzó-
15:
ny/ ták y Syn/ y Duch S. iáko Bóg Oćiec Nie-
16:
ogárnióny/ y wſzytkié rzeczy nápełnia/ Eſaię 66:
17:
Iere. 33:
Co ieſt Ociec/ to ieſt Syn y Duch Swięty.
ták Nieogárnióny Syn/ y wſzytkié rze-
18:
czy nápełniáiący: tákże y Duch S. Sapi. 8: Pſał.
19:
138: Pſ. 32: EPH. 4. Wieczny ieſt Bóg Oćiec/ wie-
20:
czny tąmże wiecznośćią Syn/ Pſał. 188: Bar. 31:
21:
Mich. 5: Prouerb 8: Ioan. 1, 8, et 17: Coll' 1: Hebr 1:
22:
Apoc. 1: Wieczny iedną wiecznośćią z Oycem y
23:
z Synem Duch S. Iob 26: Eſa 40. Bóg Oćiec
24:
Wſzechmogący/ tąmże wſzechmocnośćią Wſze-
25:
chmogący y Syn: bo Stworzyćiél: Bar. 3: Iſa 9:
26:
Sapi. 18: Ioan. 1, et 5: Coll 1: Hebr. 1 tákże y Duch
27:
S. nie rózną wſzechmocnośćią Wſzechmogący/


strona: 9

Iſtnośći Boſkiéy.
1:
iedno tą/ którą Syn y Oćiec/ Sapien. 7: Eſa. 30:
2:
Ioan. 5, et 16: Act. 2:
Oćiec/ Syn/ Duch S. ieden Bóg.strona: 10v

1:
A ponieważ iże powyſzéy ſzé-
2:
rzéy/ y doſtátniéy w téy ſpráwie będę z tobą mó-
3:
wił ná ſwych/ do téy Rozmowy potrzebnych/
4:
mieścách: iuż ná tym ná ten czás przeſtań/ wie-


strona: 11

Iſtnośći Boſkiéy.
1:
dząc/ tę náukę prawdźiwą Kośćiołá Bożégͦ być.
2:
y wierząc/ że trzey ſą/ którzy świádectwo dáią
3:
w niebie/ Oćiec/ Słowo/ y Duch S. á ći trzey
4:
iedno ſą: to ieſt/ iednym Bogiem ſą nieroztár-
5:
gniónym/ nierozłączónym/ niepoháńbiónym/ y
6:
niezgmátwánym:
i Ioan. 5.
ále wedle Iſtot właſnych y
7:
prawdźiwych trzey ſą/ w iednym nierozłączó-
8:
nym/ nieroztárgniónym/ y niezmiéſzánym Bo-
9:
ſtwie: á ći trzey ieden Bóg/ który ſtworzył nie-
10:
bo y źiemię/ rzeczy widómé y niewidómé z nicze-
11:
go: iáko mądry Pan dobrze á ochędożnie wſzyt-
12:
ko ſtworzył ták ná źiemi/ iáko ná niebie.
13:
VCZEN. Dźiwnéś mi rzeczy powiedźiał:
14:
muſzę śię temu dobrze przypátrzyć/ y przyſłucháć:
15:
ázabych mógł tych táiemnic Bożych co poznáć.
16:
Ale iuż o co inſzégo ćię pytam; Iáko ten świát
17:
y inſzé wſzytki rzeczy Pan Bóg raczył ſtworzyć?
18:
MISTRZ. A zaś nie czytał v Moyzeſzá/
19:
ták tám nápiſał: Rzekł: Bóg/ niechay będźie: á
20:
co roſkazał/ wnet śię sſtáło.
Swiát ſłowem iedny ſtworzón. Geneſ. 1.
Tákże y Dawid
21:
powiáda: On rzekł/ y sſtáły śię wſzytki rzeczy.
Pſał". 148.

22:
On roſkazał/ á zá roſkazánim iego wſzytki rze-
23:
czy ſtworzóné ſą. VCZEN. Cóż treffnu-
24:
ieſz: piérweieś dowodźił Páná Bogá w Iſtoćie
25:
ſwéy być duchem/ nie ćiáłem: á teraz mówiſz/
26:
żeby miał mówić Pan Bóg: iákóż Pan Bóg
27:
mówić mógł/ gdy ćiáłá y vſt niema?


strona: 13

1:
MISTRZ. Nie wſzyſtcy: ábo-
2:
wiém iedno tylko Naród Abráámów z Izááká
3:
ſyná:
Komu opowiedźiány.
ći byli Zydowie: tym śię było zwierzóno


strona: 13v

O Starym
1:
táiemnic Pánſkich: z tymi był Pan Bóg przy-
2:
miérzé wźiął: przeto aby byli ludem iego/ chćiał
3:
miéć piątno ná ciáłách ich/ to ieſt ćieleſné obrza-
4:
zanié:
Obrzezánié.
iż który śię iuż nie obrzázował/ duſzá iego
5:
zginąć muśiáłá z ludu Bożego. VCZEN.
6:
A inſzy lud znałże Páná Bogá? MISTRZ.
7:
Nie znał: dáleko było vznánié Bożé od Pogáń-
8:
ſkiégo ludu:
Pogáńſki żywot.
przeto téż ſtrácili byli wſzytkę pocz-
9:
ćiwośc żywotá/ vdawſzy śię w ćieleſnośći/ y w
10:
inſzé ſproſnośći takowé:
Epheſ. 8.
iż co od nich ſpráwo-
11:
wano było ná rzeczách potáiemnych/ ſrómotá
12:
ieſt y mówić: á vczćiwa Niewiáſtá nie będźie
13:
tego mówiłá przy Biéśiedźie/
Auguſt.
co óni czynili w
14:
Kośćieléch Bogóm ſwoim. Toć byli Pogánie:
15:
których Chám ſyn Noégo był oćiec:
Zkąd poſzli.
á przed po-
16:
topem Kaym/ co zábił Ablá brátá ſwégo. A nie-
17:
mnimay (choć było wielé złych ták przed poto-
18:
pem/ iáko y po potopie) áby Pan Bóg niemiáł
19:
oſobliwych záwżdy/ co chwalili Imię iego:
Bóg ma ſwé záwżdy/ y kośćiół ſwoy.
y v
20:
Pogánów tedy iednak miał ón lud ſwoy káżdé-
21:
go wieku. VCZEN. A któż więcéy miał/
22:
Szátan czy Pan Bóg? MISTRZ. Wię-
23:
céy záwżdy Szátan: ále choć Pan Bóg máło
24:
wybránych miał/ przedśię práwy Kośćiół iego
25:
w nich był
Geneſ. 4.strona: 16

Zakónie.
1:
MISTRZ.
AVGVST.
Maſz wiedźiéć/ iż według mocy
2:
Boſtwá ſwégo/ wſzyſtko Bog miał: á nie był/
3:
áni będźie/ ktoby z mocy iego był wyſwobodzón:
Bóg nad káżdy ma moc.

4:
ále według właſnośći Wiáry/ nie wſzyſtkiégo
5:
Pan Bóg miał: ták iáko y Szatan y ieſt Boży/
6:
y nie ieſt: ieſt iáko ſtworzenié/ y iáko Aniół do-
7:
bry z nátury:
Szátan y Boży y nie Boży.
ále iáko zły/ nie ieſt Boży: bo nie
8:
Bóg go złym vczynił/ ále ón ſam śiebie. We-
9:
dług tedy ſtworzenia/ Szátan Boży ieſt: ále we-
10:
dług ſwégo wyſtępku/ ſam ſwóy ieſt.
Tákiéż y ludźie.
Tákżeć y
11:
o ludźiach rozumiéy/ ilé gdyż ſą dobrzy/ á wierzą
12:
Pánu Bogu: Bóg y według mocy/ y według mi-
13:
łośći ieſt z nimi/ iáko Stworzyćiél y Oćiec: ale
14:
gdyż ſą źli/ choć Bóg Pánem ich/ y Stworzyćie-
15:
lem ieſt/ przedśię óni nie ſą iego: bo nie ſzczycą
16:
śię im: á ón ie téż iuż dáie w vmyſł wzgárdzó-
17:
ny/ áby czynili to/ co ná nie nie zależy. Przeto
18:
powiáda piſmo: Wié Pan Bóg/ którzy iego ſą.
Roman. 1.

19:
Ilé tedy według mocy wſzyſtko miał/ iáko Pan
20:
á Stworzyćiél: ále z ſtrony Wiáry/ nie miał: bo
21:
ták chćiał: áby zá okwitośćią złośći ludzkiéy/ o-
22:
kwitość łáſki iego ludźiem przyſzłá.
23:
VCZEN. Miły Miſtrzu/ powiédz mi: dźiś
24:
możeſz ták wielé Szátan czynić: á możeli téż ták
25:
ludźmi mąmić: á dopuſzczali Pan Bóg tego téż
26:
dźiś? MISTRZ. Szátan dźiś iuż vtráćił
27:
moc ſwą:
Szatańſka moc zepſowaná.
bo go Chryſtus Pan wygnał precz z


strona: 16v

O Stárym
1:
tego świátá/ to ieſt z ſerc ludzkich:


strona: 18

1:
Ten mnie Dóm zbudu-
2:
ie: ia mu będę zá Oycá/ á ón mnie będźie zá ſy-


strona: 18v

O Stárym
1:
ná: y miłośierdźia mégo nie oddalę od niego: iá-
2:
kom oddalił od tego/ który przed tobą był: po-
3:
ſtánowię go w Domie moim/ y w Króleſtwie
4:
moim ná wieki: y Stolicá iego przez mię vmoc-
5:
nióná będźie ná wieczné ćzáſy (!). To o żadnym
6:
nie może śię rozumiéć/ iedno o Meſyaſzu: bo ie-
7:
ſli ná Sálomoná to obróćić chceſz/ iáko Zydo-
8:
wie mówią/ to nie może być: P. Bóg nie do kóń-
9:
cá z Sálomonem był: bo ná ſtárość ſwą Sá-
10:
lomon/ przez Pogáńſkié Niewiáſty był zſzalóny:
Sálomoná Niewiáſty zwiodły.

11:
że ich Bogóm chwałę y bogomódlſtwo czynił.
12:
A przeto dla tych ſzkárádnych poſtępków iego/
13:
ták Pan był mu ſróg:
iij Reg. 1. Eccl'i 47.
że y ſámégo Sálomoná/
14:
y dóm iego wſzyćiek chćiał wtecz obróćić: áż w-
15:
ſpámiętał ná Dáwidá iuż vmárłégͦ/ y zmiłował
16:
śię nád nim/ mówiąc:
Pan Bóg y dla zmárłych ſwych wielé czyni.
Przeſtąpiłeś Przykazánié
17:
moie: roztárgnę zá to Króleſtwo twoie: á dam
18:
ié ſłudze twemu: á wſzákże zá czáſów dni two-
19:
ich nie vczynię tego nie dla ćiebie/ ále dla Oycá
20:
twégo Dawidá/ iuż zmárłégo: y ſynowi twemu
21:
zoſtáwię Miáſto Ieruzálem/ z iednym Naro-
22:
dem Zydowſkim. Téż dla Dawidá Oycá twé-
23:
go vczynię to: że wſzytkiégo Króleſtwá nie od-
24:
dalę od ſyná twoiégo. Co śię wnet sſtáło: bo
25:
iuż zá żywotá ſwégo Sálomon vznał ſpór pod-
26:
dánych przećiwko ſobie.


strona: 20v

1:
Abowiém Zakón ćiéniem był rzeczy przyſzłych:
1. Obiáśnienié Prorockié.

2:
á Ewángelia o Chryſtuśie nápiſána/ o iego cu-
3:
dách o Národzeniu/ Męce/ Doſyćvczynieniu:
ij Cor. 1.

4:
iáko trąbá/ ták w głos vkázuie Chryſtuſá ónego


strona: 21

Zakónie.
być:
1:
ná którégo śię piſmo odwoływáło y Pro-
2:
rocy: częśćią áby śię ocućił świát z nieumieięt-
3:
nośći á z gnuſnośći/ w któréy był:
2. Aby ludźie ocknęli.
á pocieſzył śię
4:
z tegͦ/ iż śię iuż sſtáło/ co śię sſtáć miáło: że Szá-
5:
tan iuż miárę wſzytkiéy złośći ſwéy wypełniw-
6:
ſzy/ iuż przeſtáć muśiał: gdyż mocnieyſzy ná deń
7:
przyſzedſzy/ w którym ón nic ſwégo nie nálazł/
8:
łupy iego pobrał:
Lucę 11.
to wźiął/ co miał: y w czym
9:
pánował przez czás długi. A nád to by poznał/
10:
iż Bóg przez Syná ſwégo/ w święté towárzy-
11:
ſtwo z ſobą nas ziednoczył/ w dźiedźictwo nas
12:
ſwé wſzczépił:
Iżeſmy śię sſtáli vczeſnikámi nieba.
á sſtáliſmy śię ćiáło z ćiáłá/ y cz-
13:
łonki z członków iego/ od czáſu od Bogá zámie-
14:
rzónégo: który czás pewny/ Ewángelia opiſána
15:
powiáda: y náuki Apoſtolſkié świádczą: którégo
16:
czáſu Prorocy opiſáć nie mogli: ſkazáłá bowiém
17:
Ewángelia tego Báránká/ który grzéchy náſze
18:
ſwymi śinośćiámi/
Ioan. 2.
á ná oſtátek Krwią nadroż-
19:
ſzą ómył /v/kazáłá záśię/ iż nas ſyny gniewu bę-
20:
dącé/ ten ſam ziednał z Bogiem/ przez ſpráwy
21:
ſwé:
4. Okazánié łáſki Páná Chryſtowéy.
w których ón záwſze wielbił Bógá Oycá/
22:
który go poſłał/ czyniąc wolą iego we wſzytkim/
23:
przez znáki y cudá:
Iſaię 53. Epheſ. 2.
którymi śię ón Bogiem prá-
24:
wym z Oycém iednym okázował:
i Ioan. 5.
gdyż Oćiec w
25:
nim będąc/ czynił vczynki:
Ioan. 9. et 10.
przez modlitwy/ któré
26:
czynił zá námi/ czuiąc w nocy ná modlitwách/
27:
proſząc zá námi/ którzyſmy vwierzyli iému:
Ioan. 8. Lucę 6. Ioa. 17, et 18.
mo-


strona: 21v

Nowym
1:
dląc śię w ogrodźie/ y ná krzyżu: áby káżdy/ kto-
2:
ry vffa iemu/ żeby nie zginął/ ále miał wieczny
3:
żywot.
Ioan. 3.strona: 23v

1:
Y Przeto
2:
mówił Prorok:
Pſal'. 108.
Z Przykazánia twégo zrozumia-
3:
łem: á dla tegom miał w nienawiści drogę złą.
4:
A dla tegoć téż Pan Bóg roſkazał myślić y w
5:
nocy y we dnie/ o Zakónie ſwym: áby vczćiwie
6:
żył/ á ſam śiebie vznał: bo ták mówi:
Ioſuę 1.
Kiedy
7:
będzieſz Przykazánié Bożé przed oczymá miał:
8:
tedy będźieſz dobrze ſpráwował drógę twoię/ y
9:
wyrozumiéſz ią: Otóż Zakón dan był/ áby
10:
grzéch vkázował: á vkazawſzy/ chuć czynił k te ͮ/
11:
który zań doſyć vczynić miał: to ieſt/ ku Chry-
12:
ſtuſowi Pánu náſzemu: druga/ áby złé karał/ á
13:
dobré w ſpráwiedliwośći záchowywał: trzećia/
14:
áby náuczył ludźie poczćiwie żyć. VCZEN.
15:
Tóś mi iuż powiedźiał o Zakónie Stárym/ y o
16:
pożytkách iego: powiédz mi/ vczyli téż tego/ ál-
17:
bo czynili téż to Zakón Nowy: Odkrywali grzé-
18:
chy/ ieſliże ié téż karze: vczyli człowieká poczći-
19:
wie żyć?
Zakón Nowy grzéchy vkázuie.
MISTRZ. Bárzo odkrywa: bo ich:
20:
nielubi/ każe zá nie żáłowáć: á głos Boży záw-
21:
żdy brzmi: Ieſliże nie będźiećie zá nie żáłowáć/
22:
á nie odwróćićie śię od nich/ wſzyſcy rázem po-
23:
giniećie. Zewſzytkimi śię wyſtępki náſzymi nie-
24:
chce Zakón Chryſtuſów zgádzáć:


strona: 25v

1:
A ie-


strona: 26

Wyznánie
1:
dnák nas wſzyſtkich pan Bóg mieć chćiał: abyſ-
2:
my nie to iemu wierzyli/ co byſmy ſámi wyrozu-
3:
mieć mogli: ále to/ coby było niepodobno rozumo-
4:
wi náſze ͮ. Ták Noé niedowiádowałśię: ieſliżby
5:
to podobna rzecz/ áby táki pótop miał być ná w-
6:
ſzyſtek świát:
Wiárá Nóégo. Gen. 8.
ále wnet vwierzył mocy więtſzéy
7:
Bożey/ który ták chćiał mieć.
Abrámowá. Gene. 15.
Ták Abram niepá-
8:
trził ná kſztałt niewiernych douodów wrzeczach/
9:
które mu p. Bóg obiecował: choć widźiał ie prze-
10:
ćiw náturze ſwéy: gdy mu obiecował ſyná/ niepá-
11:
trzył ná ſtárość ſwą/ y żony ſwéy Sary: choć o-
12:
boie iuż śię ná to niegͦdźiło. (!) A gdyż mu iuż dał ſy-
13:
ná Pan/ kazał mu go ofyárowáć: ieſzcze coś nie-
14:
podobnieyſzego vwierzył/ iáko Páweł S. piſze:
Heb. 11.

15:
wierzył iż go przedſię śćiętego y ſpalonego Bóg
16:
miał wſkrześić zmarthwy: á przedśię wnim ro-
17:
zmnożyć obietnicę ſwą. Tákżeć y inſze Páweł
18:
S. przywodźi: którzy wielkie rzeczy ná śię przyy-
19:
mowáli/ niczym iedno Wiárą dobrą temu doſyć
20:
czyniąc. A nawięcey w Nowym zakonie: którzy/
21:
powiáda/ przez Wiárę zwyćiężyli Króleſtwá:
Wiárá iáko mocna.
gá-
22:
śili ſobą nawáłność ogńiá: lwié páſzczęki zá-
23:
tykáli: niekthórzy rośćiągnieni przyymowáli
24:
odkupienia/ áby náleźli lepſze zmartwywſtánié: (!)
25:
drudzy naśmiewiſká/ bićia/ nád to więźienie y
26:
ćiemnice: kámienowáni ſą/ rozśiekáni/ mieczem
27:
pozábijáni: y wiele inſzych fráſunków/ które ćier-


strona: 26v

Wyznánié
1:
pieli Swięći Apoſt: przywodźi/ y zámyka mo-
2:
wiąc.


strona: 28v

1:
Táka tedy
2:
wiárá żywa ieſt/ która y choć dobrze czyni:
Wiárá żywa.
przed-
3:
ſye niepolicza/ áby óny vczynki ták godné były:
4:
żeby ie pan Bóg kiedy płáćić miał: ále iuż czy-
5:
niąc według możnośći tho/ co nam zależy/ im
6:
nie vffáiąc mówi:
Lu.17.
Pánie/ niegodnym ſługá: tho
7:
com vczynić miał/ vczyniłem: y iáko ón który ácz
8:
vwierzył/ mówił: Nie ieſtem godźień/ áby pod
9:
dách domu mégo wſzedł.
Matth. 8.
Boć żywa wiárá wié:
10:
iż wſzeláki człowiek vſpráwiedliwión ieſt od pá-
11:
ná Bogá ſzczyrą łáſką iego/ á odkupieniém pá-
12:
ná náſzego Iezuſá Chryſtuſá:
Vſpráwiedliwienié człowiecże zſzczyréy łáſki Bożéy.
á to dáremnia/ bez
13:
żadnych zaſług náſzych: iedno iáko piſmo woła/
14:
Dáwno z łáſki Bożéy. Bo ieſliż iáka zapłátá
15:
ieſt vczynkóm náſzym/ Nie czyni thego Pan zá
16:
powinowáctwem vczynków/ iedno zá Obietni-
17:
cámi ſwémi:
Ephe. 2.
iż ié obiecał czyniącym płáćić/ y płá-
18:
ci to/ co sam dáie/ ſam płáći z łáſki ſwéy. Wie-
19:
le ktému ieſt dowodów spiſmá/ gdźie ſyę vkázu-
20:
ie ná oko: iż náſzá ciérpliwość wſzytkich rzeczy/
Roma. 8.

21:
którąkolwiek ćierpiem dla Páná/ niegodna ieſt/
22:
áby byłá przyrównána ku przyſzłéy chwale/ któ-
23:
ra śię okaże wnas/ á iż od niego wſzyſtko maſz/
24:
dobrá y złá (dobré dánym/ złé dopuſzczonym/ bo
25:
niekiedy Pan dopuſzcża zátwárdźiáłośći ſercá/
26:
iáko Wáráonie ieſt przykład) żywot/ y śmierć v-
27:
boſtwo y poczćiwy żywot/ od Bogá ſą.


strona: 31

1:
O którym Pánie Izáijaſz tenże
2:
mowił:
Eſa. 46.
Kogóż thedy podobnégo vczynićie Bo-
3:
gu? álbo który mu Obraz położyćie/ vczynić mo-
4:
żećie? Iákoby rzekł/ nie ieſt żaden iemu równy:
5:
któryby go y wyrozumieć mogł/ y iemu podob-
6:
ny być miał:
Eſai. 48.
bo ten chwały nikomu ſwéy dáć
7:
niechce: kthóréy y Syn Boży Chryſtus według
8:
człowieczeńſtwá ſobie przywłáſzczáć nie chćiał:
Ioan. 14.

9:
ále ſye vniżał/ y Oycá więtſzym wyznawał. Za-
10:
dna też rzecz w rzeczách ćieleſnych nie ieſt podo-
11:
bna pánu Bogu. Stworzenié tedy bożé ták mi-
12:
ſterné á ochędożné przodkiem nas/ iáko y pogány
13:
ma przywodźić ku vznániu páná Bogá/ w tych
14:
rzeczách: któré ſye nam dáią vznáwáć wnim. Boć
15:
ieſt niéco nam w Bodze iáſnégo/ co możemy ro-
16:
zumieć: iáko ieſt nam Miłośćiwym/ łáſkáwym
17:
dobrodźieiem: iáko iż ieſt Spráwiedliwym/ W-
18:
ſzechmogącym/ y inſze rzeczy: iákom wyzſzéy ná
19:
przodku wypiſał.
Origenes.
Ieſt záſye/ czego wybáczyć y
20:
wyrozumieć niemożem: á to ieſt Iſnośći Bożéy/
21:
ſpraw dźiwnych iego: thu iuż wierzyć/ nierozu-
22:
mieć mamy. co iednák nam piſmo Swięte iá-
23:
ſnie wſzyſtki odkrywa/ nád wſzyſtki inſze rzeczy.
24:
VCZEN. Proſzę ćię/ vkáż mi powagę te-
25:
go piſmá świętego: y iáko óno nas vczy Bogá
26:
vznáć?


strona: 33v

1:
Boć ten ma być
2:
obyczáy piſmá: ábyſmy ſłucháiąc sniego woléy
3:
Bożéy/ poddawáli ſye pod moc Bożą: y nádźie-
4:
ię náſzę w nim pokłádali: iáko nas tego náuczá-
5:
ią Kſyęgi piąte Moyzeſzowé w ty ſłowá:
Deute: 31.
Nápi-
6:
ſał Zakón ten Moyz: y dał go kápłanóm z narodu
7:
Lewi/ którzy nośili ſkrzynię przymiérza Páńſkié-
8:
go: y wſzyſtkim ſtárcóm żydowſkim/ przykázuiąc
9:
im: áby czytáli Kſyięgi przed wſzyſtkim Naro-
10:
dem zgromádzenia żydowſkiégͦ: przed Mężmi/
11:
niewiáſtámi/ młodymi/ y przychodniámi: áby
12:
wſzyſcy ſłucháiąc/ vczyli śię bać Páná Bogá
13:
ſwégo: áby też wypełniáli wſzyſtki Przykazánia
14:
Zakonu tego. A ná oſtátek áby okazał/ iż piſmo
15:
dla potomnych czáſów/ przez zrządzenié Bożé
16:
dáné ieſt/ ták mówi: Synowie też ich/ którzy nie-
17:
umieią ábo niewiedzą/ áby ſłucháli: á bali śię
18:
Páná Bogá ſwégo/ przez wſzyſtek czás żywo-
19:
tá ſwégo. Przeto y Dawid w Zółtarzu vczy: Ty
20:
rzeczy niech piſáne będą w inſzym narodźie:
Pſal: 101.
á
21:
lud potómny stego będźie páná Bogá chwalił.
22:
Każe Dawid przykłády Bozkich ſpraw opiſáć:
23:
áby potym Pothómſtwo znáło Páná Bogá/ y
24:
chwaliło imię iego.


strona: 35v

1:
Thakżeć dobrzy/ vczeni/ y
2:
Swięći Biſkupi/ Którzy byli po Apoſtolech ſko-
3:
ro/ którzy ná oſtátek krwią ſwą pokrapiáli wiá-
4:
rę Chryſtuſowę/ Apoſtołów náſláduiąc záwżdy
5:
iáko y Apoſtołowie/ ná to wzgląd mieli: áby


strona: 36

y porządku iego
1:
Páńſkie ſłowá y roſkazánie/ iáko napilniey w-
2:
Kośćiele były wypełnioné: y przeto iuż tákie iuż
3:
owákie/ ták zwierzchné iáko wnętrzné/ obrządki
4:
poſtánawiáli:
Romano: 1. Zwierzchnié obrzędy.
zwierzchne/ áby widomymi rzeczá
5:
mi ku onym niewidomym nas przywodźiły: gdyż
6:
vkłon ćieleſny ieſt péwnym poſłem ſercá/ á oká-
7:
zuie zwierzchność ſpraw/ co w ſercu ieſt: boć to
8:
czyni y mówi człowiek/ co w ſercu ma. Wnętrzné
9:
nápominaiąc/ iáko ſkruſzyć ſerce ma człowiek
10:
przed pánem Bogiem dla grzechów/ poddáwáć
11:
ćiáło pod Duch przez poſty/ modlitwy/ czuynoś
12:
ći.
Wnętrzné.
Tácyć Biſkupowie Swięći/ którzy ták budo-
13:
wáli Kośćiół/ roſſądzáli obłędliwośći od praw-
14:
dy: tłumili Kácérze: byli od wſzelákiey prózney
15:
chwały/ od zepſowánych vmyſłów/ od gniewu
16:
á zawiſnośći/ od wſzelákiey boiáźni ludzkiey pró-
17:
zni: nic przedśię niebráli/ iedno tylo páná Bogá:
18:
á to iákoby mogli niezgwałconą rzecz poſpolitą
19:
Chrześćiáńſką nam przez ręce podáć/ wyczyśći-
20:
wſzy ią od błędów/ iáko złoto od brudu. A to
21:
wiedz iż to tám poważnośćią czynili:
Biſkupi po Apoſtolech będąc ich mocą wſzyſtko czynili w kośćiele.
y tą mo-
22:
cą/ którą Apoſtołowie. Apoſtołowie odmieniáli
23:
niékiedy niéco w Kośćiele/ nie względem tym/ iż
24:
ludźie byli: ále tym/ że byli poſłowie y Biſkupi:
25:
które Chryſtus Pan ich położył/ áby budowáli
26:
Kośćiół iego: áby ſtrzegli y páśli owce iego/ nie


strona: 36v

x ſwégo/ ále ich pożytku/ y zbáwienia ſzukáiąc.
x O Kośćiele Bożym
1:strona: 38v

1:
Co pytaſz o człónki zwiérzchnié w Ko-
2:
śćiele/ powiemći nie ſam z śiebie/ ále s piſmá.
3:
Człónki wyzſzé ćiáłá Chryſtuſowégo/ to ieſt Ko-
4:
śćiołá iego/ ſą Biſkupi porządnie obráni:
Naprzednieyſzé członki kośćielné.
Kápła-
5:
ni/ to ieſt ſłużebnicy ſłowá Bożégo. Abowiem
6:
Biſkupſtwá y przełożeńſtwo Kośćielné Praca
7:
ieſt/ nie Páńſtwo: iáko Origenes in Eſaiam Ho-
8:
milia 7. piſze: Którégo ná Biſkupſtwo wzywá-
9:
ią/ nie ná przełożeńſtwo go wzywáią.
Biſkup ſługá nie Pan.
ále ná
10:
poſłuſzeńſtwo wſzyſtkiégͦ Kośćiołá. Ieſliż chceſz
11:
wiedźiéć z piſmá/ y o tym wierzyć/ iż Biſkup ieſt
12:
ſługą wſzyſtkich w Kośćiele: ſłuchay Páná náſzé-
13:
go/ kthóry tákowy śię między vczniámi ſwémi
14:
zſtał: iż będąc Pánem ſłużył im/ y náuczał mó-
15:
wiąc:
Matt: 20. Mar: 18. Luc: 22.
Który ieſt więtſzym między wámi/ nie-
16:
chay będzie ſługą wáſzym. Otóż potrzé náślá-
17:
dowáć Páná y iego pokornéy náuki/ tákże pokor-
18:
nych ſpraw iáko náśládowáli Apoſtołowie. Pá-
19:
weł Swięty Biſkup y Apoſtół wielki/ zacny Do-
20:
któr/ który nad wſzyſtki inſze prácował doſyć:
Paweł ſługa nie Pan. i, Cor. 15. Collo. 1.
á
21:
by śię ſługą Kośćiołá Chryſtuſowégo okazał/ á
22:
nieták ſam śiebie: iáko y zá wſzyſtki Apoſtoły mó-
23:
wił:
i ad Thim. 4. ij Thio: 2. et 4
Stáliſmy śię máluczkimi w pośrodku was.
i ad Theſſ. 2.strona: 40v

1:
MISTRZ. Ták mniemam/ iż to ieſt iáko
2:
potrzebne/ tak pożyteczne tobie wiedźiéć: ále iżeś


strona: 41

y porządku iégo
1:
człowiekiem Chrześćiáńſkim zwolennikiem Chry-
2:
ſtuſowym: coś wźiął z łáſki á z miłośierdźia Bo-
3:
żégo/ maſz być péwien o Wiérze o téy/ którą trzy-
4:
maſz: którą áczem ći wyżſzéy opiſał/ co á iáka ieſt/
5:
ábo być ma/ tegoćiem nie dołożył: náuczyć ćię
6:
chcę co ná tę wiárę przynależy: co wierzyć maſz: iá-
7:
kim porządkiem maſz śię poznáć w Wierze Chry-
8:
ſtuſowéy/ á w Kośćiéle Chrześćiáńſkim być: w-
9:
którym od ſłońcá zachodu/ áż do ſłońcá wſchodu/
10:
ieſt wielebné imię páná Bogá: á ten Powſzechny
11:
zowiemy. VCZEN. Słyſzałem od ćiebie
12:
opiſánie Wiáry/ rozdźiał: y wyrozumiałem/ cze-
13:
go do niéy potrzebá: kiedy ieſt práwa/ á kiedy nié:
14:
iż to zſkutków poznáwáć mam: ieſliże by co wię-
15:
céy trzebá/ náucz. MISTRZ. Potrzébáć
16:
wierzyć wſzyſtko to/ co w piſmie Swiętym ieſt
17:
nápiſano przodkiem.
Co wierzyć trzeba.
á potym wſzyſtki rzeczy wie-
18:
rzyć maſz: które od Kośćiołá Swiętégo Chrze-
19:
śćiáńſkiégo/ od czáſów Apoſtolſkich przez ręce
20:
nam ſą podáné. Iż wierzyſz to wſzyſtko/ co piſ-
21:
mo swięte y nauká Kośćiołá ſtárożytnégo ćie-
22:
bie vczy ku wierzeniu. choć téż tego doſtátecznie
23:
nie rozumieſz: przedśię wſzyſtki ty rzeczy/ któréć
24:
piſmo podáło y Kośćiół/ prawdźiwé/ pewné/ y
25:
Boſkie wierzyſz á wyznawaſz. r cet.
26:
VCZEN. Pytam że ia ćiebie/ cóż to piſmo/


strona: 41v

O Kośćiele Bożym
1:
tudźiéż też y Száfarz piſmá tego Kośćiół Bo-
2:
ży/ nam podáie ku wierzeniu?


strona: 43v

1:
MISTRZ. Gdyż wieſz
2:
liczbę/ w ſpomni po wyżſzéy com ći powiádał/ czego nas vczą:
Przykazánie Boże drogá ku zbáwieniu Matt: 19.

3:
wiedz też o tym/ iż ći ſą regułą
4:
ku zbáwieniu/ á pewna/ y nie omylną drógá/ y ś-
5:
wiątośćią náſzą: á chcemyli zbáwieni być/ Chry-
6:
ſtus ſam ie nam roſkazał pełnić iákoś iuż ſłyſał.
7:
VCZEN. Powiádayże ie tédy/ proſzę cię.
8:
MISTRZ. Ty dźiéśięć ſłów Pan mówił/
9:
y ná piſmie dał ná górze Synái: w których za-
10:
kón ſpráwiedliwośći/ á zakónu przyrodzonego
11:
práwy ſkutek okazał śię: iżeby y ſkryte/ y iáwné
12:
złośći y ſwowolnośći człowiecze potłumił: á ná
13:
nie/ iáko nie ná okroczoną beſtyą/ iárzmo włożył:
14:
które pod tym roźdźiałem ſtárożytnie w Kośćié-
15:
le powſzechnym ſą.
16:
Piérwſzé przykazánie
17:
Ia ieſt pan Bóg twóy/ którym ćie wy-
18:
wiódł z Egiptu/ z domu niewolſtwá:
19:
Nie będźieſz miał bogów inſzych
20:
przedemną.


strona: 45v

1:
Kośćiół tedy nieczyni prze-
2:
ćiw temu przykazániu/ ſwémi obrázy: gdy ich nie-


strona: 46

Wykład piérwſzego przykazánia
1:
chówa/ iáko Bogów/ (iáko chowáli Philiſtyno-
2:
wie Dágoná) iedno ie ma ku nápominániu/ y ku
3:
okazániu dobrodźieyſtw/ naukę przez nié dawá-
4:
iąc widomą wſzyſtkich ſpraw Bożych dla nas v-
5:
czynionych. á vchoway pánie Boże tákich mieć:
6:
które by odwodzáć od chwały Bogá żyweg ͦ/ miá-
7:
łyby ludźi do śiebie niéiáko ſkłániáć: áby w ká-
8:
mieniu/ álbo w drewnie/ miał kto nieco Bos-
9:
twá/ álbo mocy Bożéy rozumieć á wierzyć: á ták
10:
w ſercu to vtworzywſzy/ zwiérzchnią y wnętrz-
11:
ną chwałę im czynić. Ták pogáni czynili: iż gdy
12:
przed báłwánki ſwémi modły y chwały czynili:
13:
(ácz to/ ná co pátrzyli kamień álbo drzewo wi-
14:
dźieli być) ále wtym co widźieli/ potáiemnie tám
15:
ápráwie w báłwániéch ſkryćie moc á iſność Bo-
16:
żą być rozumieli: á dla tego ſzkárádźie Báłwo-
17:
chwalili. Obáczyć to możeſz w ćielcu żydowſkim
18:
ná puſzczy vlánym. Cielcá vlanego widźieli: oko-
19:
ło niego ſkakáli: á Boſtwo iákieś ſkryćie w nim
20:
rozumieli/ gdy mówili: Ci ſą Bogowie twoi/ co
21:
ćię z Egiptu wybáwili. Od tákich nas ſrogo
22:
Pan odwodźi ná wielu mieyśc: iáko czytáć mo-
23:
żeſz Deutero: 4: Iſái: 40/41/45/46: Báruch 6:
24:
Pſálmo 113. y Páweł S. Actor: 17/ mówił A-
25:
tenienſóm: Naród gdy Boży ieſteſmy/ nie mnié-
26:
maymy złotem/ śrébrem/ kámieniém drogim/ rze-


strona: 46v

Wykład piérwſzego przykazánia
1:
zániém/ y wynáláſkiem ludzkim niéiáko wypodo-
2:
bnić páná Bogá.


strona: 48v

Wykład wtórego przykazánia.
1:
MISTRZ. Którzy vżywáią nauk Szá-
2:
tańſkich/ czárów/ wieżdżb/ czárnokśięſtwá/ pracę
3:
Aſtrologiéy/ którzy ćiáło y duſzę ſwoię/ iákoby
4:
páná Bogá kuſząc vdáwáią w niebieśpieczeńs-
5:
two/ y w vpadek iáki ſzkárádny. Owo wſzyſcy/
6:
którzy źle vfáią pánu Bogu/ y czáſu ſweg ͦ nieſzczę-
7:
śćia v inſzych Bogów/ którym vfáią/ wſpomo-
8:
żenia ſzukáią.
Przeſtępce Przykazánia piérwſzégo.

9:
Wtóré Przykazánié.
10:
Nie będźieſz brał Imięnia Páná Bo-
11:
gá twego nádáremność.
Czego zábrania.

12:
Tym przykazániém Pan vſtá á ięzyk náſz króći/
13:
á iárzmo ſwé ná nié kłádźie: áby człowiek nie ty-
14:
lo ſercem ále y vſty páná wyznawał/ gdyż we-
15:
dług nauky pogáńſkiég ͦ Doktorá ſerce vſpráwied-
16:
liwienie/ á vſtá zbáwienie przed páne odnoſzą.
Ad Roma. 10
A
17:
iż vſtá pewnym poſłem káżdego ſą/ (gdyż z okfi-
18:
tośći ſercá vſtá mówią: á ſkarb w ſercu zácho-
19:
wány/ vſtá ná iáſno odnoſzą.)
Mat: 12. Lu: 6.
pan piérwſzym
20:
przykazániém ſercá náſze k ſobie przywodząc/ W
21:
wtórym wnet wędzidłá vſtóm włóżył: áby to ię-
22:
zyk odnośił/ co w ſercu ma: á ſercá ſwego pew-
23:
nym vrzędownikiem był/ á poſłem nie omylnym.


strona: 51

1:
ten wſpák idźie do ónégo
2:
przeklęctwá: którym Pan zágroźił báłwochwal-
3:
cóm/ obiecuiąc Pomſtę nád nimi záchowáć y
4:
ſrogié karánié/ do trzećiégo y czwartégo poko-
5:
lenia.
Exodi 20.
Aby záśię Imię iego w niwczym nie by-
6:
ło v nas: żeby wzgárdá iemu nie roſłá między
7:
námi rozumnym iego ſtworzenim: ábyſmy przez
8:
tho duſze náſzéy nie zábijáli. gdyż błuźniérſtwo
9:
Pan záwſze káráć ſrodze raczył/ któré przeciw
10:
Imięniu Bożému było: y ták mówi w zakónie:
Prouer: 6.

11:
Który będźię (!) bluźnił Imię Bożé/ niech vmrze.
Leuit: 24.

12:
Przeto nas Doktor pogáńſki S: Páweł przeſtrzé-
13:
ga mówiąc/ Nie záſmucayćie Duchá Bożégo: w
14:
którym wſzyſcy znáczni ieſteśćie/ áż do dniá od-
15:
kupienia:
Epheſ. 4.
wſzeláką gorzkość/ gniew/ zápálczy-
16:
wość/ wołánie/ bluźnienie/ niech precz będźie od
17:
was: gdyż tego Pan po tobie raczy. Oſtátecznie
18:
Pan zwiérzchnié obyczáie chce ſobie miéć: áby s-
19:
myſły/ któré od młodości ſkłonne ſą ku złośći/ Pá-
20:
ná Bogá wyznáwáli: á wtym onę ſummę zako-
21:
nu o miłośći Bożéy/ áby człowiek wypełnił:
Gne. 8.
Mi-
22:
łuy páná Bogá twego ze wſzyſtkiégo ſercá twe-
23:
go/ z duſze twéy/ ze wſzyſtkiégo vmyſłu twego/
24:
y ze wſzyſtkich śił twoich. Ktemuć wiodą to tro-
25:
ie przykazánié: któré człowiekowi Páná Bogá
26:
przed oczy kłádą.


strona: 53v

1:
Niebyłoć potrzebá ſynóm/ y dźiatkóm/
2:
roſkazowáć czynić to/ co z przyrodzenia powinni:
3:
(bo iáko o wychowániu dźiatek rodźice przykazá-
4:
nia niemáią/ á wżdy powinowáctwá ſwé przy-
5:
rodzoné przećiwko nim czynią:
Czemu tho Przykazánié dáné.
tákći by y dźiatki
6:
miáły śię rodźicóm záchowáć ále że Náturę ze-
7:
pſowáną pan w dźiećiach przećiw rodźicóm wie-
8:
dźieć raczył: przeto tym przykazániém przykróćić
9:
ią chćiał: áby gdy rośćie śiłá/ y moc w ſynach y
10:
w dźiatkách/ oſłábiáłym rodźicóm ſwym w téy
11:
śile/ co piérwey mieli/ podpomożenié dawáli/ y
12:
vczćiwość czynili powinną.
Thimot. 1.
Spráwiedliwemu
13:
ábowiém zakón nie ieſt położon. By náturá ná-
14:
ſzá w téy mierze byłá ſpráwiedliwa/ iáko ieſt po-
15:
winna/ przebaczył by był Pan tego przykazánia:
16:
w którym y vczćiwość/ y w zeſzćiu dóbr ſzczę-
17:
śliwych/ y przyrodzonych/ rodzicóm kazał podpo-
18:
mágáć. A iżby to dźiatki rodźicóm z chući czyni-
19:
li/ przydał pan zapłátę/ mówiąc: Czyń to áby dłu-
20:
go żył ná świećié.
Eccleſ. 3.
Piſmo wykłáda/ który w vcz-
21:
ćiwośći Oycá y Mátkę ma/ będźié żył dług ͦ: rozu-
22:
miéyże ták wtym żywoćie cześnym/ iáko y wiecz-
23:
nym potym. Ma abowiém to przykazánié/ któré
24:
lutość á pobożność w ſobie zámyka/ obietnice y
25:
tutecznégo y wieczénégo żywotá.
i Timo. 4.
Záśię ma od pá-
26:
ná Bogá przeklęctwo cześné/ káżdy/ który będźié


strona: 54

Trzećiégo przykazánia.
1:
złorzeczył mátce y oycu/ niech będźie zábit: iáko
2:
ſam Pán roſkázáć raczył.


strona: 55v

1:
Iáko gniéw
2:
wedle Dawidá Proroká/ może być bez grzechu/


strona: 56

Piątego przykazánia.
1:
(gdy złośćióm ludzkim śię gniewamy/ względem
2:
krzywdy Bożey ták o Pánie Chryſtuśie czyta-
3:
my/ że dla zátwárdzenia ſerc licemierniczych gnie-
4:
wał śię pátrząc na nie będąc w Bóżnicy ich.
Mar. 3.
Ták
5:
że y Páweł ś. do Koryntów/ obiecował śię w gro-
6:
źie przyiácháć do nich/ dla wyſtępów ich.
i Cor. 4.
Nád to
7:
Gálláty ſzalonémi názwał: ze odſtąpili Ewán-
8:
yeliéy páná Chryſtuſowéy. Tu obácz gniéw bez
9:
grzéchu/ gdy śię kto o krzywdę Bożą gniewa.
Gniéw bez grzéchu y mężobóyſtwo.

10:
Tákże y o mężobóyſtwié rozumiéy: Złe mężobóy-
11:
ſtwo/ któré pochodźi od ludźi/ ná ſpráwiedliwość
12:
niewyſádzonych: któré zowiémy Láćinſkim ięzy-
13:
kiem Priuátos homines: którzy z zuchwálſtwá á
14:
pijańſtwá z vporu/ zábijáyą/ dla ſwéy iákiéy krzy-
15:
wdy/ któréy práwem dóydź mogli: álbo ia Pánu
16:
Bogu poruczyć ku pomſzczeniu. Ale vrząd/ który
17:
ieſt ſługá ſpráwiedliwośći/ ten gdy dla wyſtępu
18:
karze y zábija/ niegrzeſzy: bo Bożym ſługą ieſt/ ná
19:
pomſtę złych wyſádzony/ którému to ſrogo ros-
20:
kazano/ áby złych nieżywił ná świećie/ áby nie-
21:
dármo mieczá nośił.
Rom. 13.
Ták Moyżeſz iż był vrzęd-
22:
nikiem Bożym/ mśćił śię nád żydy krzywdy bo-
23:
żéy/ zábijáiąc wſzyſtki báłwochwalce/ od màłego
24:
do wielkiego:
Exodi 32. Exodi 22.
Ták iż iednego dniá ſynowie Lé-
25:
wi/ ná Moyzeſzowé roſkazánié zábili trzydźie-
26:
śći y trzy tyśiące ludu.


strona: 58v

1:
Wierzym że ón nas niedopuśći w pokuſy
2:
nieznośne: y wtym vpaść nam nieda/ zá łáſká-
3:
wą pomocą ſwą: przez którą łáſkę ieſteſmy wſzy-
4:
ſcy zbáwieni?
Ephe: 2.
MISTRZ. Szóſte wlicz-
5:
bie/ á ná wtórey tablicy trzećie/ ták śię ma.
6:
Szóſte Przykazánié.
7:
Nie będźieſz cudzołożył
8:
A nátychmiaſt potym Pan ćieleſną pomſtę ná
9:
Cudzołożniki położył: gdy roſkazał (maſz Leuit:
10:
20) który by człowiek z cudzołożył z żoną bliźnie-
11:
go ſwego/ á vczynkiem to popełnił niechay oboie
12:
będą zábitych/ y cudzołożnik y cudzołóżnicá.
Kaźń zá cudzołoſtwo.
A iż
13:
by inákſzéy pomſty Bożey/ okróm téy ćieleſney/
14:
niemiáło być tákiém ludźióm/ łacwie obáczyſz:
15:
Przeklęty (powiáda Moyzeſz) który będźie ſpał z-
16:
małżonką bliźniégo ſwego: które przeklęctwo nie
17:
tylo ná ćiáło/ ále y ná duſzę byc rozumiéy. Tu te
18:
dy Pan podćiwośći nas vczy:
Deute. 27.
zébyſmy bez zmá-
19:
zy przed Pánem byli/ á bliźniego wniczym nie
20:
obrażáli: Zoná ábowiém káżdego mężá/ ták mu
21:
złączona ieſt ſłowem/ á práwem Bożym:
Zoná z Mężem iedno.
że nie
22:
roźdźielny żywot ieſt y ma być między nimi zá-


strona: 59

Szóſtego przykazánia.
1:
chowány:


strona: 61

1:
Wſzyſtkim
2:
to czyniącym cześć ieſt w ieźierze śiárkowégo o-
3:
gniá pałáiącégo: co ich ieſt śmierć wtóra.
Apoca. 2. 9. et 20.
Otóż
4:
iuż rozumiéy ná co Páweł tho mówił/ á kthóré
5:
wyſtępy ćieleſnośćią názywał. bo iż Pan Bóg
6:
w nas czyſtość/ y ochędożność duſzną y ćieleſną
7:
miłuie: w żadnym plugáſtwie káżdégo grzéchu
8:
niechćiał by nas miéć. Otym Małżeńſtwie wię-
9:
céy vſłyſzyſz: gdy będźiem o świątośćiách kośćiel-
10:
nych mówić. VCZEN. Iużem wyrozu-
11:
miał wykład teg ͦ przykazánia: o dálſzé pytam.
12:
MISTRZ. śiódmé przykazánié w liczbie/
13:
á ná wtóréy tablicy/ która obrząd opiſuie ku bli-
14:
źniemu/ czwarté tákié ieſt.
15:
Nie krádni.
Siódmé przykázánie co chce mieć.

16:
Tu Pan bliźniég ͦ w rzeczach y w máiętnośći ie-
17:
go nie każe ſzkodźić: y w owſzem dał był ten obrzą-
18:
dek/ á iáko by Státut/ ſtárym: Ieſlić złodźiéy v-
19:
krádnie wołu/ á zábije go/ tákże y owce zábije/ ál-
20:
bo przeda:
Exo: 22.
pięć wołów zá iednego/ á cztéry owce
21:
zá iednę zábitą wróći. Ieſli niebędźie miał czym
22:
zápłáćić/ záprzeday go: ieſli żywo v niego záſtá-
23:
nieſz/ coć vkradł/ dwoiákoć niech odda: á ieſli go
24:
w nocy zábijeſz w ten czás/ kiedyć śię kopa pod
25:
twóy dóm/ woleneś: ieſli po ſłońcu wſchodu to v-
26:
czyniſz/ mężobóycáś ieſt pánu Bogu/


strona: 63v

1:
Słuſznie pan Bóg
2:
to vczynić raczył: áby zá pracą ſwą co zá póćie
3:
chę mieli: iż dobrowolnie niedawáli zapłáty im/
4:
pod pożyczánych rzeczy brániém ták zapłátę vz-
5:
náli: y tym pan Bóg nágrodźić raczył pracą ży-
6:
dóm/ któréy óni dobrowolnie nágrádzáć niechćie-
7:
li. Pan to vczynił/ áby śię zgodźił z roſkazániém
8:
ſwym: Nie zátrzymaway płacéy robotnikowi
9:
twemu do zaránia:
Leuit. 19.
Zydowie záśię tym nie wy-
10:
ſtąpili: choć teg ͦ vmyſłu niemieli/ áby zapłátę brá-
11:
li zá pracą ſwą. Bo iż bráli nád okrutniki ſwemi
12:
zwyćięſtwo/ ſłuſzna rzecz/ áby ie byli złupili iuż
13:
nie iáko Pány/ ále iáko ołdowniki á niewolniki
14:
ſwé. Zwalczył tedy Pan zá nimi Egypt/ bárzo
15:
ſrogo przez Moyzeſzá plagámi ſrogimi: óni zá-
16:
śię iáko zwyćiężce/ ćieſzyli śię z łupy Egyptſkimi:
17:
przyſzło do tego páńſkié przykazánié/ zákazánié
18:
niebyło: á przeto niec w tym nie wyſtąpili: Otóż o-
19:
bácz/ że pan przećiwko ſwému roſkazániu nic nie
20:
vczynił przećiwnégo: á ſpráwiedliwie czynił/ co-
21:
kolwiek czynił. VCZEN. A óſmé przy-
22:
kazánié iákie ieſt/ proſzę ćię? MISTRZ.
23:
Oſmé Przykazánié.


strona: 64

óſmego przykazánia.
1:
Nie móẃ przećiwko bliźniému twemu
2:
świádectwá fałſzywégo.


strona: 65v

1:
Wtym pocz-
2:
ćie Abram ieſt/ iż głód go do tego przypędźił:
Gene: 20.
á-


strona: 66

óſmego przykazánia
1:
by do cudzéy źiemie ſzedł: żonę głádką máiąc/ bał
2:
śię by go dla niéy nie zábito: á ták chcąc zácho-
3:
wáć żywot ſwóy: śioſtrą ią ſobie názywał. Po-
4:
trzebá tedy wymawiáłá ie od grzéchu: bo nie v-
5:
myſłem złym/ áby ſzkodźić kogo mieli to czynili:
6:
ále żeby ſwóy żywot záchowáli y bliżniég ͦ. Trze-
7:
ćié zową krotochwilné: któré wten czás grzéchu
8:
niema/ kiedy bez ſzkody bliźniégo/ á ku vweſele-
9:
niu bywa powiádáné:
Kłamſtwo krotochéwilne
iáko czytamy o Ioátánié.
Iudicum. 9.

10:
Gdy byli żydowié wybráli/ zá królá Abimelecha
11:
Syná Ierobóálowégo opuśćiwſzy y wybiwſzy
12:
naród Gedeonów/ dla wyſtępu iego pan Bóg
13:
to ná naród iego był dopuśćił: Syn Gedeonów
14:
Ioátán vkázował przez śmieſzné/ ácz fáłſzywe
15:
podobieńſtwo: że źle vczynili żydowie/ że opuśći-
16:
li dóm Gedeonów/ iż zábili śiedmdźieśiąt Sy-
17:
nów iego. Podobieńſtwo było: że drwá/ chćiáły
18:
ſobie królá wybráć/ y mówiły do Oliwy: áby nád
19:
nimi królowáłá: niechćiáłá: ſzli do figi/ chćiáły ią
20:
królem mieć: niechćiáłá. tákże niegrzeſzył tym Io-
21:
átán/ ácz nie grzeczy mówił: bo nikomu tym ſzko-
22:
dźić nie chćiał: y owſzem/ ku dobréy rzeczy ie ná-
23:
wodźił: złéy áby żáłowáli/ vpominał: Rozumiéy
24:
że iuż iáko o Abrámie maſz trzymáć. VCZEN
25:
Widzę że potrzebá go wymawia z grzéchu: iuż
26:
dokonay wykłádu oſtátká przykazánia.


strona: 68

1:
MISTRZ. Gdyż mię ták vśilnie vży-


strona: 68v

O Kredźie
1:
waſz w to: z proſtoty ſwéy będę to czynił: iáko
2:
bych co nabliżéy mogł przyſtąpić do náuki Apo-
3:
ſtolſkiéy/ y wykłádu iey: ieſliże by co niedołożóno
4:
było/ w wykłádźie w moim: będźieſz śię v vczeń-
5:
ſzych bádał. VCZEN. Bez ſzyrokich za-
6:
mów pytam ćiebie: Przécz Kredo ſkłádem álbo
7:
vkazániém włáſnym Apoſtolſkim zową: gdyż go
8:
w piſmie iáſnie wyráżonégo niemamy: á wedle
9:
rozdźiałów nam poddánych/ tego ich wyznánia
10:
wſzyſtkich Apoſtołów imioná/ wtym ſkłádźie z
11:
oſobná widźimy: gdyż wſzyſtkich Apoſtołów pi-
12:
ſmá nie mamy. Skądże to tedy ieſt/ iż káżdégo z
13:
oſobná imię do káżdégo członku przypiſáné ieſt?
14:
MISTRZ. Acz to dobrze wiem: że pi-
15:
ſmá Apoſtołów niektórych nie mamy/ któré do
16:
tych członków/ o których zmiánkę maſz/ przykłá-
17:
damy: ále żebyś wtym wątpić miał/ áby ináczéy
18:
miáło być/ nie rádzęć. Bo wſzyſcy ſtárożytnie
19:
ták trzymáli/ y nam trzymáć to podáli: że to-by-
20:
ło Háſło wſzyſtkich Apoſtołów Chryſtuſowych
21:
którym śię ſzczyćili od pogánów/ y fáłſzywych
22:
proroków: tákże od ordy złych á kłamliwych Apo-
23:
ſtołów. A żeby temu wyrozumiał lepiéy/ wyło-
24:
żęć to krótko.


strona: 71

1:
Spráwy Bożé od nas iáko dále-
2:
kie/ ták y ſkryte ſą: nierozumu náſzeg ͦ ále wedle po-
3:
wieśći páná Chryſtuſowéy obiáwienia Bożego
4:
potrzebuią.
Mat: 11.
Wiárá tedy náſzá nieſádźi śię ná téy proſtéy (?)
5:
powieśći ták bárzo/ ácz iéy potrzebuie:
Wiárá ná czym śiedźi y w czym rózna od Hiſtoryéy.

6:
ále ná wielkich táiemnicach/ ktorá tá powieść w
7:
ſobie záwięzuie. Bo nie doſyć ná tym wierzyć po-
8:
wieśći pewnéy piſánéy/ iż tak ieſt álbo było: (co
9:
śię w niéy zámyka) ále znać iáko ieſt/ y iáko by-
10:
ło/ a iáko to być mogło/ y podźiś być może: co
11:
hiſtoria powiáda/ tu rozum ſzwánkuie: Wiáry
12:
potrzebá. Nievznánie tedy hiſtoryéy (któréy śię
13:
y Czárći boią) ále vfánié y prawdźiwa Wiárá
14:
táiemnych hiſtoryéy téy/ tá nam ieſt potrzebna.
Iaco: 2.

15:
Tym człowiek wierny żyć ma: tym táiemnicóm
16:
wierząc ſzańcuiemy śię do páná Bogá:
Aba: 2.
á to zá-
17:
tym záléceniém:
Ephe: 4.
iż iáko ich dálece nie rozumiémy/
18:
ták im pewniéy á mocniéy wierzymy/ nie z dowo-
19:
du którégo: iedno z óbiáwienia ſłowá Bożégo/
20:
którému mocnie vfamy. A przeto tedy w téy hi-
21:
ſtoryéy dwoiáki obrządek wierzenia ieſt opiſány:
Dwoiáki ſpoſób wierzenia.

22:
Wierzyć iż Bóg ieſt Oćiec/ Syn/ y Duch świę-
23:
ty/ y co o nich powiáda piſmo iáwnie rzeczy być
24:
prawdźiwé: iáko gdy by mi powiádano o Kró-
25:
lu/ ſzátánie/ piekle/ y o inſzych rzeczach mnie wiá-
26:
domych.


strona: 73v

1:
Pátrz co Dawid na wielu mieśc
2:
mówi: Wielmożny ieſt pan: Názbyt chwálebny:
Pſa: 144. 149. et 46.

3:
Mądrośći iego końcá niémáſz: liczby niemáſz: bez
4:
końcá miłośierdźie iego/ od narodu do narodu.
5:
Słuchay záśię/ co do Iobá mówi Zofár Náámili-
6:
tes:
Iob: 11.
Czy ty maſz wſzechmogąceg ͦ náleść? wyżſzyć
7:
ieſt/ á niż niebo: cóż będźieſz czynił/ ná źiemi go ſzu-
8:
káć będźieſz? dłużſzy ieſt/ á niż źiemiá: iákóż go wy-
9:
rozumiéſz? głębſzy ieſt/ niż piekło: ſzyrſzy/ niż mo-
10:
rze. Otóż ieſt pan Bóg wielki/ zwyćiężaiąc wſzy-
11:
ſtkę vmieiętność náſzę. Iużżé tedy rozumiéy: iáko
12:
w tego páná wierzyć maſz/ y to ſłowo rozumieć/
Iob: 36.

13:
Wierzę w Bogá.
Suá piérwſzego artikułu.

14:
Wykłádu tá ſummá ieſt. Wierzę być iednego
15:
Bogá ẃſzechmogącego: który mnie/ y wſzyſtko
16:
ſtworzenie z niſzczego ſtworzył ſłowem ſwym:
17:
który wſzyſtko rządźi y chowa: w ſámym vfánie
18:
y nádźieiá moiá: ón/ co ráczy/ wſzyſtko czyni ſe-
19:
mną: z ſwéy obietnice oycowſkiéy wyſłuchawa
20:
prośby moie/ y pożywienie dáie: y dla Syná ſwé-
21:
go żywot wieczny obiecuie. S tą Wiárą odpą-
22:
dzam od śiebie ſzátáná/ báłwochwálſtwo/ náu-
23:
ki czárnokśięſkie/ niedowiárſtwo: gdyż wierzę ie-
24:
go Oycem moim wſzechmogącym. Zátym/ w
25:
żadnym człowieku vfánia niepokłádam:


strona: 75v

1:
żadna rzecz niedy od wiádómośći y oblicznośći


strona: 76

Wiáry Chrześćiáńſkiéy.
1:
iego ſkryta niebyłá (gdyż wſzyſtki rzeczy niniey-
2:
ſzé ſą záwżdy przed oblicznością ieg ͦ) żadna rzecz
3:
okróm wiadomośći/ mocy iego nieſtáłá śię/ áni
4:
być może.
V Bogá wſzytkié rzeczy iáko ninieyſzé
ten tedy z niſzczego okróm pracéy/ y o-
5:
króm trudnośći/ ſámym chceniém wſzyſtko ſtwo-
6:
rzył: gdyż przez tego mógł być: ponieważ żadnego
7:
wſpomożenia niepotrzebuie. Abowiém áni An-
8:
yół/ áni człowiek/ áni niebo y źiemiá/ y wſzyſtko
9:
ſtworzenie nic zá to niemogą przydáć pánu Bo-
10:
gu: którym ón ſam vżycza tego wſzyſtkiego: czym
11:
ſam/ á z dobroći iego wſzyſtko żywie/ y ieſt. To
12:
wſzyćko przez ſłowo ſwé/ to ieſt Syná ſwego/ ra-
13:
czył vczynić y ſtworzyć: iáko piſmo opowiáda:
14:
Słowom Bożym niebá vmocnioné ſą: wſzyſtki
15:
rzeczy przezeń śię ſtáły: okróm niego nic śię nie
16:
ſtáło:
Pſal: 23.
w którym wſzytkie rzeczy żywą/ ruſzáią śię
17:
y ſam/ rządząc wſzyſtko ſłowem mocy ſwoiéy:
18:
przez śię wſzytko zátrzymawáiąc/ broniąc/ y pra-
19:
cą o wſzyſtkim ſtworzeniu máiąc:
Acto: 17. Hobrac: 1. Collo: 1.
grzechy á zło-
20:
ścią śię hydząc/ wedle piſmá: Abowiém ty pánie
21:
Boże ieſteś/ który śię hydźiſz złośćią: y maſz w
22:
nienawiśći grzéch y grzéſznégo. Cześć y chwałá
23:
tedy pánu Bogu ma być od nas ná wieki:
Pſal: 5.
który
24:
to nam ókazał/ co dla nas vczynić raczył: á z błę-
25:
dów nas wyrwawſzy/ dał tę znáiómosć: żeſmy
26:
vználi iego wielomożność/ moc/ y dobroć/ mą-


strona: 76v

Piérwſzy członek
1:
drość/ y opátrzność we wſzyſtkich rzeczach od
2:
śiebie ſtworzonych:


strona: 78v

1:
Stróżem y wódzem był
2:
Anyół Boży Ludowi Izráelſkiemu. Czáſu káźni
3:
Bożéy w Egipćie: áby żadna przykra rzecz ich nie
4:
dolégáłá/ iáſnie broniąc ich od Pháráoná y od
5:
zaſtępów iego:
Exo: 14.
tákże maſz w kśięgách Geneſis:
6:
gdy Iákub błogoſłáwił Synom Iozephowym/
7:
Ephráionowi y Mánáſeſſowi/ iáſnie wyznáł
8:
przed pánem Bogiem: że Anyół Boży wyrywał
9:
iego ze wſzyſtkich rzeczy złych:
Gene: 48.Dan: 3.
tákże v Dánielá
10:
Proroká maſz: gdźie Anyół Boży w piecu ogni-
11:
ſtym był ſtróżem trzech żydowinów: któré tám
12:
było wrzucono dla tego: że báłwaná Nabucho-
13:
donozoroweg ͦ niechćieli chwálić/ y przed nim pá-
14:
dáć. Anyół Boży hámował Báláámá od złorze-
15:
czenia ludu Izráelſkiemu: tákże Agár hámo-
16:
wał:
Gene: 16.
áby byłá poſłuſzna pániéy ſwéy. To znáć
17:
dáło piſmo: iż y od złych rzeczy hámuią Anyoło-
18:
wie: tákże y Tobiaſzá od pożárćia rybiego obro-
19:
nił: Piotrá ápoſtołá z ćiemnice Herodowéy wy-
20:
báwił.
Tob: 8. et 12 Acto: 12.
A krótko śię z tego wypráwiáiąc/ piſmá
21:
wiele do tego nie przywodząc/ z ſámeg ͦ páná Ch-
22:
ryſtuſá ſłów to obáczyć możemy:
Mat: 18.strona: 81

Wiáry Chrześćiáńſkiéy.
1:
Wtóry członek Wiáry
2:
Chrześćiáńſkiéy.
3:
VCZEN.
4:
Iużem tę piérwſzą część Kredá wyrozumiał:
5:
wtórą o Synie Bożym iuż czás począć: pytam
6:
ćię/ iáko to mam rozumieć?
7:
Wierzę w Iézu Chryſtá Syná iego
8:
iedynego/ Páná náſzego.
9:
MISTRZ.
10:
Iákom ćię náprzodku vczył/ ták y teraz powta-
11:
rzam: że Pan Chryſtus właſny cél ieſt Wiáry
12:
náſzéy: kto około niego ſzwánkuie/ ná wſzyſtkim
13:
zbáwieniu ſzwánkuie:
P. Chryſtus cél wiáry.
bo kto niezna Syná/ oy
14:
cá niezna do którég ͦ Oyca niemoże żaden przydź/
15:
iedno przez Syná.
Ioan: 14.
Przeto Prorok mówi: Wyſze-
16:
dłeś/ miły Pánie/ ná zbáwienié ludu twego/ ná
17:
zbáwienie z Meſyaſzem twoim.
Abacuc 1.
A to w ten czás
18:
vczynił: kiedy przez ręce Syná ſwego wykonał
19:
zbáwienie ludzkie. Y dla tego Iezus ieſt mu imię
20:
dáno: któré wykłáda śię zbáwićiel/ z boſkiego wy-
21:
roku: przyczyná: ábyſmy wſzyſtko vfánie o zbá-
22:
wieniu w nim pokłádáli.
Iezus iáko śię wykłáda. Matt: 1.strona: 83v

O trzecim członku
1:
Trzeći członek
2:
Wiáry Chrześćiáńſkiéy.
3:
VCZEN.
4:
Wybaczyłem ſtátecznie początek tego wtórégo
5:
rozdźiału Kredá: proſzę ćię/ áby káżdy członek z-
6:
oſobná zá nauką twoią mogł bych wyrozumieć.
7:
Iákóż tedy wykład odnoſzą ty ſłowá?
8:
który śię począł/ Albo/ Który poczęty
9:
ieſt z Duchá świętégo/ Národźił śię z
10:
Máryéy dźiewice.
11:
MISTRZ.
12:
Ponieważ żeſmy grunt záłożyłi (!) práwéy ná-
13:
ſzéy Wiáry powſzechnéy Chrześćiáńſkiéy: który
14:
był/ że wierzymy w Iezu Chryſtá ſyná Bożego:
Grunt Wiáry Chrześćiáńſkiéy.

15:
godźi śię nam wiedźieć/ iákim ſpoſobem przyſzły
16:
te áż do wiádomośći náſzéy ták nieogarnioné y
17:
niewymówioné/ tudźież y ſkryte páńſkie táiemni-
18:
ce: co Pan Bóg z łáſki ſwéy zá cudá raczył nam
19:
okázáć/ złość naſzę tłumiąc á głádząc.
Táiemnic Bożych przez Duchá Bożégo żaden nie wie.strona: 86

1:
Z Oycem iedno ieſtem: We mnie O-
2:
ćiec/ á ia w nim: tu iáko Bóg mówi z ſtrony Bo-
3:
ſkiéy nátury: który iednéy iſtoty y nátury z oycem
4:
będąc/ od niego nieroźdźielnym/ ále znim wie-
5:
cznym á iedynym Bogiem ieſt. Záśię ku człowie-
6:
czéy náturze ty ſpráwy zależą/ y rozmowy: Gdy
7:
śię mnieyſzym czyni/ niż Oćiec: Iż chwały ſwo-
8:
iéy nieſzukał/ ále ią ná Oycá odwoływał:
Ioan: 14. Ioan: 8.
który
9:
śię iéy mśćić miał. Téż gdy powiedźiał/ Ze o dniu
10:
ſądnym nie wiedźiał: Woléy ſwéy nieczynił: Sa
11:
od śiebie niemówił:
Mat: 13: Ioan. 8.
Iż go widźiano y dotykano
12:
śię ćiáłá iego: Gdy płákał/ pośćił/ prágnął/ łák-
13:
nął/ poćił śię:
Lucę: 19.
Gdy śię modlił krwáwym potem/
14:
był pogębkowan:
Lucę: 4.
gdy náuczał/ gdy vkrzyżowan
15:
był: y wſzyſtki inſze vniżoné ſpráwy iego/ te ná
16:
ſámé człowieczeńſtwo przynależą.
Lucę. 22.
Wtéy klubie
17:
rozumiéy być ty ſłowá iego y ſpráwy. Tákże ro-
18:
zumiéy ono/ co v S. Páwła maſz: co onim/ y ie-
19:
go króleſtwie piſano:
i Corin: 15.
Iż po dniu ſądnym wſzy-
20:
ſtko to króleſtwo y we wſzyſtkim moc/ którą O-
21:
ćiec mu poddał/ będźie poddáné záśię w moc Oy-
22:
cowſką/ y ſam Syn będźie onemu poſłuſzny: kto-
23:
ry mu wſzyſtki rzeczy w moc dał: áby pan Bóg
24:
był wſzyſtko we wſzyſtkim. Tu nie o któleſtwié
25:
Syná Bożégo mówi/ iáko Bogá (Abowiém iá-
26:
ko Bóg/ ieſt iednéy iſtnośći z Oycem/ w mocy


strona: 86v

O trzećim członku
1:
równy/ w niwczym niemoże być od Oycá v-
2:
mnieyſzony/ áni rozdźielony.


strona: 86v

O czwartym członku
1:
Czwarty członek wiá-
2:
ry Chrześćiáńſkey.
3:
VCZEN.
4:
A to dla czego wyznawam?
5:
Vmęczon pod Pońſkim Piłatem/ v-
6:
krzyżowan/ vmárł/ y pogrze-
7:
bion.
8:
MISTRZ.
9:
Wyznáwaſz to dla pożytków/ któré ſtąd mieć
10:
możeſz: któré w piſmie maſz v Páwłá S. Vmárł/
11:
powiáda Páweł/ dla grzéchów náſzych: śinoś-
12:
ćiámi ieg ͦ vzdrowieni ieſteſmy
Roman: 4. Eſai: 51. Roma: 8.
A ná oſtátek máſz
13:
tu obáczyć/ czego S. Paweł dokłáda: Właſnemu
14:
Synowi ſwemu nie przepuśćił: ále go zá nas
15:
wydał: á ſtym wſzyſtko nam dał. Któż będźie
16:
przećiwnikiem wybránym Bożym? pan Bóg v-
17:
ſpráwiedliwia: któż potępić może? Chryſtus Ie-
18:
zus ieſt: który vmárł/ y tenże wſtał od vmárłych/
19:
ieſt ná práwicy Bożéy: y ten przyczynia śię zá ná-
20:
mi. Gdy tedy wierzyſz vmárłego/ przećiwiaſz śie
21:
błędu Tureckiemu á náuce Máchometowéy:


strona: 90v

1:
Przez ćirpliwość ſpieſzmy śie/ do bo-
2:
iu nam náznáczonégo/ pilnie pátrząc ná doſko-


strona: 91

Wiáry chrześćiáńſkiéy.
1:
náłégo ſprawcę Wiáry náſzéy Iezuſá: który w-
2:
żiąwſzy przedśię ono weſele/ ćierpliwie krzyż od-
3:
nośił: y wſzyſtko poháńbienié ſwé lekce ſobie wa-
4:
żył.
Romano: 15.
Y ná drugim mieścu: Przez ćirpliwość y po-
5:
ćiechę piſmá miéymy dobrą nádźieię.
Páná Chryſtá poſłuſzeńſtwo.
Naydźieſz
6:
ieſzcze v Páná ná krzyżu wielkie poſłuſzeńſtwo:
7:
dla którégo poſłuſzeńſtwá/ iáko Páweł ś. nas v-
8:
czy/ wielé śię ſtało ſpráwiedliwych ludźi. Gdy te-
9:
dy nám ękę (!) tego Páná pátrzyć będźieſz/ wſzyſtki
10:
cnoty w niéy náydźieſz: wſzyſtki cnotliwé przy-
11:
kłády. tylo śię o to ſtáray: áby to w ſobie vczuł/
12:
do czego Pan tobie drogę podaie: tedy ćię nie zá-
13:
wiédźie pokuſá/ nie vwiedźie świát/ nie zwyćię-
14:
ży ćiało. VCZEN. Iákóż mam rozu-
15:
miéć/ gdy mówię: Cirpiał pod Pońtſkim Piła-
16:
tem:
Cirpienie paná Chryſta co
tyléż onę ćirpliwość krzyżową rozumiéć
17:
mam: czy wſzyſtki dolegliwośći/ któré ćirpiał ná
18:
świećie? MISTRZ. Rozumieiąć tu nie-
19:
którzy wſzyſtki dolegliwośći Chryſtuſowé: któré
20:
nietylo ná ćiele/ ále y ná duſzy ćirpiał/ o których
21:
ſam powiádał:
Mat 26.
Duſzá moiá ſmutna ieſt.
Lucę: 22.
dla któ-
22:
régo ſmutku Ewanyeliſtá Lukaſz powiáda: Iż
23:
nań fráſunek śmiertelny przyſzedł/ y poćił śię kr-
24:
wáwym potem/ ták bárzo: iż krople potu iego
25:
pádáły ná źiemię. Aleć to wolno rozumiéc/ iáko
26:
chceſz: możeſz rozumiéć y o męce ćieleſnéy: którą


strona: 91v

O czwartym członku
1:
ná wſzyſtkim ćiele ćirpiáł: y o fráſunkach á dole-
2:
gliwośćiach duſznych iego: od których ón prózen
3:
niebył.


strona: 93

1:
Nieſtąpił tedy tám/ kędy byli Káim/ Pháráo/
2:
Iudaſz/ Heród/ y inſzy zátráceni: ále tám/ gdźie
3:
byli Adam/ Noe/ Abram/ Izáák/ Iakób/ Dawid/
Do którégo Piekłá Pan Chryſtus ſtąpił.strona: 93v

O piątym członku
1:
y inſzy ná drodze zbáwiennéy: którzy práwą Wiá-
2:
rę y Nadźieię pokłádáli w nim ſámym: iż miał ie
3:
tam wprowadźić mocą y zaſługámi á doſyć vczy-
4:
nienim ſwoim: do czeg ͦ óni świętobliwośćią ſwą
5:
przyść niemogli/ to ieſt/ do króleſtwá niebieſkieg ͦ.
6:
ácz tám byli: gdźie śię im dobrze dźiało ná mieścu
7:
odpoczynienia ſobie zgotowáneg ͦ. Rozumiem ći/
8:
żeć dźiśieyſzych czáſów wiele ich ieſt: którzy temu
9:
wiáry nie dáią:
Błąd nowych Ewányelików o tȳ Artykule.
áby Chryſtus miał ſtąpić do pie-
10:
kłów: áby téż y Oycowie święći mieli być w piekielnym zátrzymániu:
11:
??? y wolą opáczyć wykład
12:
członku tego/ álbo go y odſtąpić: á niż ná táki wy-
13:
kład zezwolić. Wykłádáią drudzy miáſto tego
14:
textu ſtąpił do piekłów: włoćón do grobu/ grob
15:
miáſto piekłá rozumieiąc: ále ia nic nie pátrząc
16:
ná nowé głowy y rozumy/ táki wykład opowiá-
17:
dam: o iákim wiedźieli ſtárzy á święći ludźie: któ-
18:
rzy to mocnie twierdźili/ y gruntownie wierzyli:
19:
że Chryſtus ſtąpił do piekłów: áby ony wybáwił:
20:
którzy nie dla wyſtępów tyle/ ále dla powino-
21:
wáctwá śmierći y grzéchu tám być muśieli: Ták
22:
vczy Origenes Rom: cap: 5: et contra Euſebium lib:
23:
2. Auguſtinus ad Dardanum epi: 57: Ambroſius de
24:
Fide lib: 3. cap: 3: Irenaaus aduerſus Haereſes Va-
25:
lentini lib: 5 in fine: Baſilius in Pſal: 48. y potych in-
26:
ſzych wiele: któréby tu długo wſpomináć.


strona: 96

1:
Abo-
2:
wiém y ći ſámi/ którzy inácéy wykładáią/ ták z ná-
3:
mi pirwéy wierzyli: a odſzczepiwſzy śię od nas
4:
nowy wykład z mozgu ſwego naleźli: o którym
5:
ſtárzy Doktorowie nieſłyſzeli/ áni o nim wiedźie-
6:
li. A przeto vgruntowawſzy ná tym Wiárę ſwo-
7:
ię pytam: á to iáko rozumiéć mam.
8:
Trzećiégo dniá powſtał od
9:
vmárłych.
10:
MISTRZ.
11:
Páweł ś. nadobnie to wykłada y krótko/ ták mó/
12:
wiąc: Chryſtus ćiérpiáł ieſt dla grzéchów/ dla ná-
13:
ſzych: á zmartwywſtał dla vſpráwiedliwienia
14:
náſzego:
Roma: 6.
abyſmy byli vſpráwiedliwieni w Wie-
15:
rze/ y pokóy ku pánu Bogu mieli: to ieſt ábyſmy
16:
vmárli grzéchu/ á żyli pánu Bogu. ſtał śię Pan
17:
Chryſtus zmartwywſtániem ſwym/ naſzą po-
18:
ćiechą: iż to śmiertelné ćiáło náſzé z prochu y z źie-
19:
me (!) ma być w zbudzoné. Abowiem ieſli Chryſtus
20:
z martwy wſtał/ y my powſtániemy:
i Cori: 19.
á iż Chry-
21:
ſtus zmartwy wſtał/ iáſna rzecz ieſt ze wſzyſtkié-
22:
go piſmá ták ſtárego/ iáko y nowégo zakónu.
23:
Ale rzeczy iáſnych dowodźić zpiſmá nic inſzeg ͦ nie
24:
ieſt/ iedno czás prózno trawić.


strona: 98

1:
Abowiem wſtąpiwſzy
2:
Pan ná wyſokość niebieſką/
Pożytki w Niebo wſtąpienia Páná Chryſtuſá.
nam Duchá S. po-


strona: 98v

O ſzóſtym członku
1:
ſłał: który ſercá náſzé oświéćił: y dla tego do zwo-
2:
lenników ſwoich mówić raczył: Ieſliż ia niepóy-
3:
dę/ Duch poćieſzyćiél nieprzyydźie do was: ále ie-
4:
ſli póydę/ ześle g ͦ wam.
Ioan: 16.
A gdy przydźie/ ten będźie
5:
karał świát z grzéchu/ z ſpráwiedliwośći/ y z ſą-
6:
du: ten was náuczy wſzyſtkiey prawdy: y przyſzłé
7:
rzeczy będźie wam opowiádał. Drugi pożytek
8:
wſtąpienia iego nam vczyniony ieſt ten:
Wtóry pożytek.
áby nam
9:
mieśce zgotował: byſmy wſyſey wierni ieg ͦ tám
10:
byli/ gdźie ón ieſt: ták abowiém mówił do zwole
11:
ników/ á w oſobie zwolenników do nas wſzyſt-
12:
kich:
Ioan: 14.
Idę gotowáć wam mieścá: á ieſliż poydę y
13:
zgotuię wam mieśce; drugi raz przyydę/ y wezmę
14:
was do śiebie: abyśćie y wy tám byli/ gdźiem ia
15:
ieſt. Trzeći pożytek: abyſmy poćiechę mieli: że
16:
ón przez ſwe wniebowſtąpienie/ przodkiem Oy-
17:
cá ſwego iáſnie nam oznaymił:
Trzeći pożytek.
także y ſam śiebie
18:
vwielbił/ y iáſnym vczynił przed wſzyſtkim świá-
19:
tem:
Ioan: 17.
dał nam znác/ co była zá chwała Oycá iego/
20:
y onego ſámego co zá dobrodźieyſtwo iego prze-
21:
ćiwko nam: iż tháiemnice Oycowſkie oznaymił
22:
nam/ y ſam śię vwielbił w nas. Ták ſam o tym
23:
mówi: Teraz do ćiebie idę/ y to mówię ná świe-
24:
ćie: áby mieli weſele moie wypełnioné w nichże
25:
ſámych.
Ioan: 17.strona: 101

1:
Bo widzę/ że prawdźiwą w ſobie zámyka
2:
náukę około wſzechmocnośći Paná Chryſtuſo-
3:
wéy: widzę/ że w tym członku nietrzebá Philozo-
4:
fiéy ſłucháć/ iedno ſłowá Bożégo. Miáłem ia tę
5:
Wiąrę piérwéy: iż rázem y w niebie/ y ná świe-
6:
ćie bytnośćią ćiáła ſwég ͦ niemógł być: ále widzę/
7:
iż inácéy piſmo vczy: iáſnie widzę/ być ieg ͦ wſzech-
8:
mogącym: iż kędy chce/ tám ieſt: y iáko chce/ ták w
9:
ſzyſtko ſpráwuie. Bo ieſt Bóg y człowiek wſzyſt-
10:
ko nápełniáiąc: iákom śię z Páwłá świętégo teg ͦ
11:
náuczył.
12:
Siódmy członek Wiá-
13:
ry chrześćiáńſkiéy.
14:
Pytam ćię tedy dáléy: iáko to rozumieć mam/
15:
Stámtąd przyydźie ſądźić żywych/
16:
y martwych:
17:
MISTRZ.
18:
Ná vrząd królewſki należy ſąd: iaſna o tym rzecz
19:
z piſmá: Król/ który śiedźi ná ſądźie/ á czyni ſprá-
20:
wiedliwość/ roſpraſza wſzyſtko złé/ iednym wzro-
21:
kiem ſwoim
Prouer: 20.strona: 103v

1:
á ćiáło ich czeka w źiemi ſwégo w-
2:
zbudzenia: y przeto niemáią ieſzcze doſkonáłégo
3:
Błogoſłáwieńſtwá. ácz ich to nic nieobraża: bo-
4:
śię ćieſzą przyſzłą nádźieią: iż máią gruntownie
5:
wſpół y z ćiáły ſwémi vżywáć onéy chwały wie-
6:
kuiſtéy. Pragną tedy záwżdy onégo poſpolitégo
7:
ſądu: który zowiemy Vniuerſale iudicium:
Sąd poſpolity.
á to dla
8:
doſkonáłégo Błogoſłáwieńſtwá ſwégo: áby ćiá-
9:
łá ich w prochu będące/ tym rychléy do wiecznég ͦ
10:
błogoſłáwieńſtwá przyſzły. VCZEN.
11:
A ieſtże o tym piſmo: áby duſzá ſkoro po wyſzćiu
12:
z ćiáłá miáłá do Króleſtwá Bożégo iść?
13:
MISTRZ. A za niewieſz/ co Páweł
14:
S. vczy: ták powiáda: Zyſk to móy vmrzeć. Abo-
15:
wiém ieſli żyć w ćiele ten ieſt poźytek pracéy mo-
16:
iéy/ niewiem co ſobie obráć mam:
Phili: 1.
śćiśnionem ieſt
17:
ze dwu ſtrón: mam żądzą tę/ y chuć: abych był z
18:
ćiáłem rozwiązan/ y był z Pánem Chryſtuſem:
Po śmierći duſze do niebá idą.
co
19:
mi śię widźi/ rzecz bardzo lepſza: á trwáć w żywo-
20:
ćie ćieleſnym widzę/ iż téż potrzebna rzecz dla
21:
was. A widźiſz Páwłá: że wnet po rozwiązániu
22:
ćiáłá tego z duſzą/ bytność kłádźie z Chryſtuſem:
23:
á iż Chryſtus w niebieſkim Kroleſtwie ieſt: tedy
24:
nie indźiéy/ iedno tám z nim żyć prágnął Páweł.
25:
Także ná drugiém mieścu náucza do Koryntów:
26:
Póki ieſteſmy w ćiele/ pielgrzymuiemy od Páná.
ij Corin: 5.strona: 106

Wiáry Chrześćiáńſkiéy.
1:
Oſmy członek Wiáry
2:
Chrześćiáńſkiey.
3:
Powiédzże mi dáléy/ iáko to rozumieć mam/
4:
Wierzę w Duchá świętégo?
To ieſt trzećia część Kredá.

5:
MISTRZ.
6:
Iuż wiéſz/ iż ſłowo Bożé ieſt Syn Boży: á
7:
nieſłowo mówiące/ ále ſłowo rodzące: któré śię v-
8:
ſtáwicznie rodźi w mądrośći Boſkiégo vmyſłu.
9:
A przeto ták ieden mówi w wykłádźie teg ͦ człon-
10:
ku: (Verbum Dei eſt Filius Dei: ſicut verbum homi-
11:
nis eſt conceptio intellectus.
Thomas i copedio Theologię opuſculo ſexto i expoſitione Symboli.
Homo aut habet ver-
12:
bum mortuum aliquando: et hoc quando cogitat fa-
13:
cere aliquid, et voluntas illi faciedi no adeſt. quod in
14:
Deo non eſt: habet Deus ſecum voluntate, habet et a-
15:
morem. Sicut autem verbum Dei eſt Filius Dei: ita
16:
amor Dei eſt Spiritus Sanctus: et inde eſt quod tuc
17:
homo habet Spiritum Sanctum quando diligit De-
18:
um. Haec ille.) Maſz tedy wiedźieć/ iż żywé ieſt ſło-
19:
wo Boże: iáko Paweł S. vczy do żydów/ á ſkut-
20:
kiem wſzyſtko ſpráwuie. Wiédz też/ iż pan Bóg
21:
ſam śiebie miłuie: miłuie też y nas/ któré ſtworzył.


strona: 108v

1:
W początku Bóg ſtworzył niebo y źiemię. gdy
2:
Bogá ſłyſzyſz/ rozumiéy Bogá Oycá y Syná/ y
3:
Duchá świętégo: á ten Bog o ſobie v Izáiaſzá
4:
powiáda:
Gene: 1. Eſaię: 41
Ia ieſt piérwſzy/ ia ieſt oſtáteczny: prze-
5:
demną Bóg niebył: po mnie bóg nie będźie. Co
6:
áby śię iáſniéy okazáło/ w ſtworzeniu człowieká
7:
obáczyć możeſz lepiéy. ták powiáda Moyzeſz/ iá-
8:
ko Pan Bóg mówić raczył (iáko Pan mówi/ ieſt
9:
tego wykład ná pocżątku kátechizmu.)
Gene: 1.
Vczyń-
10:
my człowieká ná podobieńſtwo náſzé: á to wi-
11:
dźiſz równą wſzyſtkich moc do ſtworzenia: nie
12:
mnieyſzy iede á drugi więtſzy: iedná to możność/
13:
iedná władza. A gdy iuż był ſtworzón człowiek/
14:
piſmo w ty ſłowá mówi: Stworzył pa Bóg czło-
15:
wieká z źiemie. A któryż to Pan Bóg z źiemie
16:
człowieká ſtworzył/ y dał iemu odedchnienié/ áby żył? nie inſzy/ iedno ón/ który mówił: Vczyńmy
17:
człowieká ná podobieńſtwo náſzé: nie inſzy/ ied-
18:
no ón/ który vgruntował źiemię: á ſpráwą mocy
19:
iego ieſt niebo: iáko Swięty Páweł vczy.
Hebrę: 1. Pſal: 44. Deute: 6.

20:
Chryſtus tedy Syn Bogá Oycá/ nie ieſt wtó-
21:
rym Bogiem po Oycu: áni Duch S. trzećim:
Hebrę: 4. Leuiti: 5.

22:
ále ſam iednym Bogiem y ónym iedynym z Oy-
23:
cem: iako piſmo powiáda.
Chryſtus nie ieſt drugim Bogiem/ áni Duch S. trzećim.strona: 110v

1:
Ták vczy Gribaldus trzech z o-
2:
ſobná/ Oycá/ Syná/ y Duchá Swiętégo łącząc
3:
nie inſzym ſpoſobem: iedno iáko troie ludźi od śie-
4:
bie róznych: gdy káżdy z nich ma oſobną Iſność/


strona: 111

Wiáry chrześćiáńſkiéy.
1:
álbo bytność ſwą: iáko byli/ Abráhám/ Izáák/ Ia-
2:
kób: którzy/ ácz trzey rózni byli/ y bytnośćią/ y
3:
káżdy ſwą oſobą: przedśię iednéy/ to ieſt/ człowie-
4:
czey nátury byli: iednégo/ iż ták mam rzec czło-
5:
wieczeńſtwá: vnum byli in natura humana. Tá-
6:
kieć vnum między Oycem/ Synem/ y Duchem
7:
świętym ten to wyżſzéy námienióny Kácérż po-
8:
wiádał być/ kłádąc trzy Bogi/ iáko troie ludźi
9:
od śiebié rózné/ y rozgrániczoné/ iednym Bos-
10:
twem tylo złączoné: iáko troie ludźi iedną nátu-
11:
rą człowieczą złączeni ſą/ lub od śiebie rózni.
12:
Nie mówił/ Iednym/ nierozdźielnym y rów-
13:
nym Boſtwem: iáko wſzyſtek Kośćiół Chrześći-
14:
áńſki prawdźiwy wſpuł z piſmém Swiętym v-
15:
czył/ y do tych czáſów vczy. Vczynił tedy ſobie
16:
trzech Bogów: gdy nábrawſzy Duchá onégo Ar-
17:
riuſzá/ Eunomiuſzá/ Eudoxiuſzá/ Pálládiuſzá/
18:
wołał/ y vczył: Trzey ſą/ trzey ſą/ nie ieden ieſt:
19:
trzech wyznawamy/ nie iednégo: y przeto rozgrá-
20:
niczamy ie/ y rozłączamy/ Cóż to ieſt inſzégo/
21:
iedno trzech Bogów czynić? bo ieſli tho iedyné
22:
Boſtwo Oycu tylo przypiſował: tedy niewiém/
23:
iák Syn y Duch święty Bogiem będźie mógł
24:
być: gdy tákim niemoże być/ iák Oćiec: á ieſliż
25:
oderwány ieſt Syn od Oycá/ á ieſt Bogiem choć
26:
iáko ón zeznawa/ Bogiem z Bogá: tedy muśi


strona: 111v

O óſmym członku
1:
być wtórym Bogiém/ piérwſzym po onym iedy-
2:
nym Bogu Oycu:


strona: 113v

1:
A za niepámiętaſz ná óno pi-
2:
ſmo/ któré Pan przywodźił nieraz żydóm nievpá-
3:
miętáłym/ z Proroká Izáiaſzá: Zá śleṕ ſerce ludu
4:
tego:
Iſaię 6.
vſzy ich vczyń obćiężliwé: oczy ich záwrzy/ á-
5:
by niewidzieli oczymá ſwoimi/ vſzymá nieſłyſze-
6:
li/ á ſercem nierozumieli. Ty ſłowá ná niewier-
7:
ność żydowſką/ á ná niewdźięczność vczynió-
8:
nych dobrodźieyſtw Páná Chryſtuſowych przy-
9:
wodzą Ewányeliſtowie/ y Apoſtołowie/ Actor.
10:
22, et ad Roma: 11. Niedarmoć Prorocy ná nie-
11:
wdźięczność żydowſką ſkárżyli: iż páná zá dobro-
12:
dźieyſtwo iego nieználi: iż vznániém/ y Wiárą ie
13:
go pomiátáli.
Mach. 13. Mar. 4. Lu. 8, Ioan: 12.
Czytay v Izáiaſzá Kaput piér-
14:
wſzé: iáko nárzeka/ iż páná Bogá vznáć niechćie-
15:
li:
Iſaię 1.
prawdźiwie go vznawſzy/ od niego śię odwró-
16:
ćili: co zá zapłátę zá to mieli wźiąć/ náuczyſz śię
17:
tám. Czytayże v inſzych Proroków: wſzędźie pan
18:
niewdźięcznie przymuie óny: którzy óń/ y o ieg ͦ do-
19:
brodźieyſtwá niedbáią: zámiáta ie precz od śiebie/
20:
y niechce o nich nic wiedźieć:
Ezec: 16. et 20 Micheę 6. Ozeę 13.
y przeto w rózmái-
21:
té záślepienié vpádáią/ zá nieomylną ſpráwiedli-
22:
wośćią Bożą. A też wieſz z Páwłá świętég ͦ Pro-
23:
roctwá: iż tych oſtátnich czáſów miáło ich wiele
24:
odſtąpić od Wiáry/ á przyſtáć ku Duchóm obłę-
25:
dliwym y náukóm ſzátáńſkim/ do ónych:
i Thimo: 3.
którzy


strona: 114

Wiáry chrześćiáńſkiéy.
1:
wpokrytośći kłamſtwo opowiádáć mieli: y prze-
2:
to ty oſtáteczné czáſy bárzo niebezpieczné ſą.


strona: 115v

1:
Ták Wiárá Chrześćiańſka vczy: którégo


strona: 116

Wiáry chrześćiáńſkiéy.
1:
tu zeſłánie ná świát/ nie ieſt zmieścá ná mieśce
2:
przenieśienie:
Zeſłánié Duchá świętég ͦco ieſt.
ále rzeczy onéy/ którą nápełnia/ zná-
3:
czné/ álbo widomé nápełniénie: iż śię w niéy zná-
4:
cznie okázuie łáſká y miłość Páná Bogá: iáko
5:
śię to okazáło ná Apoſtoléch/ y ná inſzych wierzą-
6:
cych. co w Dźieiach Apoſtolſkich okfićie maſz
7:
napiſano. Niemiéyże mi zá złé: żemći wiele kroć
8:
powtarzał w téy wtóréy częśći Kátechizmu/ o-
9:
koło iedynégo Boſtwá y Bogá Oycá/ Syná/ y
10:
Duchá świętég ͦ: bo iáko ná częſtą niemoc potrze-
11:
bá częſtego lekárſtwá: tak też ná ty częſté nieſna-
12:
ſki około Wiáry/ potrzebá ty ſpráwy częſto przy-
13:
pomináć:
Przyczyny dla czego częſto przypomina iednégo Bogá.
ná których grunt Wiáry y zbáwienia
14:
zależy. VCZEN. Mam to zá wdźięk:
15:
bo mi też tego byłá pilna potrzebá: pámiętam ná
16:
óny ſłowá Páwłá Swiętég ͦ: iż Wiárá z ſłuchá-
17:
niá ſłowá Bożégo mnoży śię. Ale dokonaymy
18:
oſtátká tego ſkłádu świętégo Apoſtolſkiégo.
19:
Dźiewiąty członek
20:
Wiáry Chrześćiáńſkiéy.
21:
Pytam ćię tedy: iáko to rozumieć/
22:
Wierzę Kośćiół święty poſpolity
23:
albo powſzechny?


strona: 118v

1:
Kędy tego zgodnégo/ y ſtárożytneg ͦ
2:
wykłádu nie przymuią/ od niégo róznie wykłádá-
3:
ią: tám Kośćiołá prawdźiwégo Bożégo niemáſz.
4:
Lacwie śię dowiéſz/ gdźie tákie nieſnaſki w wy-
5:
kłádźie piſmá ſą: przypátrz śię iáko wykłáda Lu-
6:
ter z ſwoimi vczniámi: iáko Zwingliuſz z ſwoimi
7:
Sákrámentarzmi:
Heretykowie dźiśieyſzy śiłá kroć náukę ſwą y trudnice odmieniáią.lib: de Mediatore, aedito Anno domini, 1561. contra IOannem CAluinum.
iáko Szwękfeldiuſz z ſwo-
8:
imi którzy piſmá żadnég ͦ mieć niechcą: iáko No-
9:
wokrzczeńcy z ſwym Rotmanem Miſtrzem/ iáko
10:
Mathias Flaccus Illyricus z ſwoimi ſurowemi Lu-
11:
terany. A v nas w Polſzce widźiſz/ iáko wykłá-
12:
da Grzegórz/ iáko Sztánkár/ iáko Sárnicki: kto-
13:
ry (ieſli prawdá/ co Sztánkár o nim piſze) śmié-
14:
to mówić: iż nie cáłym áni zupełnym Boſtwem
15:
Chryſtus z Martwy wſtał/ kędy go też tám po-
16:
wiedźiał być mnieyſzym od Oycá w Náturze Bo-
17:
ſkiéy/ z Sprzyczyny przyięćia ná śię vrzędu po-
18:
śrzedniczégo: choć wié/ iż Kośćiół Boży wyzna-
19:
wa go być iednym Bogiem z Oycem równym/
20:
wedle Boſtwá. A widźiſz rózny wykład v tych
21:
wſzyſtkich: á też ći wſzyſcy ieden v drugiégo He-
22:
retycy ſą/ przeto rozmáićie ná śię piſzą/ ſzaloné-
23:
mi śię zową/ złośliwemi ſługámi/ kłamcámi:
Kácérze ná ſyę piſzą.strona: 120v


24:
Co śię ták po polſku wykłáda:


strona: 121

Wiáry chrześćiáńſkiéy.
1:
Szwermerowie ći ſpokoynégo ſumnienia miec
2:
niemogą: bo śię im y tám y ſám częſto tuła.
Schwermerus tu zowie Sákrámentarze/ wſzyſtki.
Bo
3:
wiem zá pewné: iż ći wſzyſcy Proroczkowie niedo-
4:
ſzli/ nigdy nie ſą pewnégo áni bezpiecznégo ſum-
5:
nienia: przeto/ iż ſą záślepieni/ y duchownégo roz-
6:
ſądku nie máią: który ſwoię náukę zmyśláć vmie-
7:
ią/ ále iéy dowieść piſmem nie mogą. Przeto to
8:
mówię: bom y ſam mieſzkał miedzy nimi/ y te-
9:
gom pewnie świádóm. A widźiſz ty Apoſto-
10:
ły: iáko ſámi o ſobie mówią/ y piſzą? á baczyſz/ iá-
11:
kiéy tám ſą v nich wagi Swiątośći páńſkié/ ro-
12:
zumiéſz też/ iáko ie podkaſáli. Z których ich ſpráw y
13:
piſmá poznáć możeſz: iákie tám vżywánie tych
14:
nadrożſzych dárów páná Chryſtuſowych/ tych ś.
15:
Sákrámentów. Nieták onych Kośćiół Boży z
16:
początku vczył: nie ták y ten Kościół prawdźi-
17:
wy który zupełnie ie v śiebie ma/ y poważnie i-
18:
mi ſzáfuie:
Hiero: ad Rufinum lib: iij. ſcito Romanāfidem Apoſtolica voce laudatam. Hereticorum praeſtigia snō recipien.
ták iáko od Apoſtołów/ y Apoſtolſkich
19:
mężów/ ták z piſmá Swiętégo/ iáko z prawdźi-
20:
wych wykłádáczów iego ich fáſunek wźiął: á w-
21:
źiąwſzy zgodnie y prawdźiwie imi ſzáfuie: który
22:
nie od łotrá (Lutrám chćiał rzec) áni od Zwingli-
23:
uſzá początek ma: ále od Chryſtuſá/ przez Piótrá
24:
y Páwłá w Rzymie wſzczepióny/ y ták vmoc-
25:
nióny: iż z tego ták był poćieſzony Páweł: że hoy-
26:
nie páná Bogá chwalił zá to:
Roma: 1.strona: 123

1:
Tenże Auguſtyn S. prze-
2:
ćiwko Donatowi Heretykowi ták mówi. Liczćie


strona: 123v

O dźiewiątym członku.
1:
powiáda kápłany wáſzé od káted: Piotrowéy: á w
2:
porządku ónym ónych ś. Biſkupów/ który pod któ-
3:
rym wſtępował ná vrząd/ obáczćie: oglądayćie
4:
iż thám ieſt opoká óná: kthóréy nigdy nie mogły
5:
hárdé bramy piekielné zwoiowáć. A co piſze/ pot-
6:
wierdza tego ná wielu inſzych mieścach:
Aug. ſukceſſyą biſkupów wylicza od ſ. Piotrá áż do ſwégo czáſu.
czytay
7:
liſt iego ſetny ſześćdźieśiątny piąty/ iáko wylicza
8:
Rzymſkié Biſkupy: którzy ieden po drugim ſobie ſuccedowáli:
9:
á wylicza ie począwſzy od Piotrá
10:
Swiętég ͦ/ áż do Anáſtáżeg ͦ: y zámyka temi ſłowy
11:
wyliczywſzy ty S. biſkupy. Wtéy porządnéy ſuk-
12:
ceſſyéy możeſz obáczyć: iż żaden Donatów zwolen-
13:
nik nie był.
Optatus.
Tákże y ón Doktor Optatus iednę
14:
Kátedrę opowiádáiąc być piérwſzą/ ná któréy
15:
śiedźiał Piotr Apoſtół/ wnet wylicza ſucceſſyą/
16:
áż do papieżá Sericiuſa y zámyka: Odſzczépieniec
17:
ieſt od wiáry Chryſtuſowéy: który przećiwko tey
18:
kátedrze inſzą buduie. Przed tymi dobrze czynił to
19:
Irenęus lib: iij cap: 3. Otóſz baczyſz/ kędy maſz ſzu-
20:
káć Kośćiołá prawdźiwégo kędyć o nim powiá-
21:
dáią ći święći ludźie: á nie tylo ći/ ále y inſzych
22:
wielé: któré by tu długo wyliczáć: tákże y Con-
23:
cilia/ to ieſt Seymy chrześćiáńſkié zgrómádzóné
24:
ze wſzyſtkiégo świátá: którzy tę powagę tey S.
25:
ſucceſſyey zoſtáwili: ták iż też y Heretykowie do-
26:
téy Cáthedry niékiedy áppellowáli
Kácérze ápellowáli do ſucceſſyéy Apoſtolſkiéy.
ná rozſądek


strona: 124

Wiáry chrześćiáńſkiéy.
1:
Wiáry ſwoiéy.


strona: 125v

1:
w którym Kápłánſtwie ón ſam piérw-
2:
ſzą moc máiąc/ ónym téy mocy vżyczáć á vdźiéláć


strona: 126

Wiáry Chrześćiáńſkiéy.
1:
raczy: przez któré doſkónále wypełnia vrząd óné-
2:
go o ſobie prorokowánégo Kápłáńſtwá: áby to
3:
ſkutkiem á iſtotą czynili y pełnili/ á ná oſtátek
4:
y ofyárowáli: co przez figurę Melchiſedech Ká-
5:
płan y Król w Salom dawno przed tym był prze-
6:
znáczył: okáżęć to wſzyſtko ná oko poniżéy: gdy
7:
do wykłádu Swiątośći páńſkich przydźiemy/ á
8:
o Kápłáńſtwie mówić będźiemy.
9:
Oſtátni znák Kośćiołá práwégo Bożégo vká-
10:
zuie Kredo ſámo/ gdy mówi:
Oſtátni znák Kośćiołá.
Wierzę Swięty
11:
Kośćiół Poſpolity. A Miceńſki ſkład ták vczy: iż
12:
tám ieſt prawdźiwy Kośćiół: gdźie ieſt ieden/ S.
13:
á Powſzechny y Apoſtolſki Kośćiół. Kiedy mó-
14:
wi/ ieden/ niezgodny z niego wyrzuca: ták w ná-
15:
uce ſłowá Bożégo/ iáko w wykłádźie piſmá S.
Ieden kośćiół co wſobie ma.

16:
Ieden vczy być kośćiół ſpokoyny/ w iednéy Wie-
17:
rze/ w iednym krzćie/ w iednákim wyznawániu
18:
P. Bogá/ w iednákich obrządkách nabożeńſtwá:
19:
áby było ſerce iedno y vmyſł ieden. Woyná kácér-
20:
ſka z fáłſzywéy náuki pochodząca iedność tę pſu-
21:
ie: á wſzákże wedle náuki Swiętego Hilárégo/
22:
Niezgodá y walká Heretyków/ pokóy czyni Ko-
23:
śćiołowi Bożemu:
lib: vij de trinitate.
á wten czás nawięcéy Wiá-
24:
rę náſze potwirdzáią: gdy śię ſámi z ſobą gryzą.
de praeſcript: aduerſus Haereticos. Eſa: 19.

25:
A muśi to między nimi być záwżdy: bo iáko piſze
26:
Tertulian/ Hereſis nie vrodźiła śię nigdy ſáma
27:
álbo iedná.


strona: 128v

1:
Ono gdy Máchometh ná wſchód ſłóńcá ludźie
2:
pobłaźnił baykámi ſwemi/ ná zachód ſłóńcá P.
3:
Bog weyrzéć raczył: á ónym ludźióm dał znáió-
4:
mość ſwoię: którzy iáko Beſtyé/ bez Bogá y vcz-
5:
ćiwégo żywotá żyli.
Grékóm dla odſczepieńſtwá co ſye ſtáło.
Odſtąpili przez Kácérſtwá
6:
Grékowie: którzy kácérzów álbo Heretyków ſłu-
7:
cháiąc/ nie tylo Chryſtuſá ſtráćili/ á miáſto nie-
8:
go Máchometá nábyli: ále ſtráćili y króleſtwá
9:
ſwé/ Céſárſtwo dwoi/ Kśięſtw y pańſtw bárzo
10:
wielé:
Imperialia regna quattuor Prouīcias 20. Ciuitates 200
á óni/ którzy inſzé wſzyſtki narody mądro-
11:
śći vczyli/ dla Heretyków ſwych/ których ſłuchali/
12:
zgłupieli: którzy w woynách ſwych nie przezwy-
13:
ćieżęni będąc/ inſze narody walczyć vczyli: teraz
14:
w niewoli bedący nie tylo wálki/ ále mieczá nie-
15:
znáią: á którzy pánowáli ná świećie: ſromotnie
16:
dźiś ſłużą iáko niewolnicy. O Grecya/ gdźie twoy
17:
zacny naród śię podźiał? ſpuſtoſzáłaś niebogo:
18:
ſynowie twoi przed oblicznośćią twoią w nie-
19:
woli ćięſzkiéy ſą: gdźie twoiá mádrość? gdźie twé
20:
miáſtá? gdźie twoié bogáctwo? gdźie wolność?
21:
gdźie Pánowánié? kędy roſkázowánié wſzyſtkié-
22:
go świátá? vtráćiłáś to niebogo: y zginełáś z
23:
żalem náſzym.


strona: 130v

1:
Możemy to poznáć z proroków: któ-


strona: 131

Wiáry chrześćiáńſkiéy.
1:
rzy przed niewolą żydy nápomináli ku vpámię-
2:
tániu: iáko Ezáiaſz/ Ozeaſz/ y Iohel. Ci ábowiem
3:
przed ięntſtwem Bábylońſkim żydom proroko-
4:
wáli: byli drudzy którzy práwie przed ſámą nie-
5:
wolą tudźiéſz prorokowáli:
Prorocy którzy prorokowáli/ przed niewolą Bábylońſką.
y ná żydy wołáli o
6:
zbytnośći y Báłwochwálſtwá ich: iáko Ieremi-
7:
aſz/ y Ezechiel. Ieremiaſz w żydoſtwie nápomi-
8:
nał Iozyaſzá ſyná Amonowég ͦ króla Iudſkiégo/
9:
dźiewiętnaśćie lath wołał ná złośći żydowſkié;
10:
zá Ioáchymá Królá ſyná Iozyaſzowégo ieden-
11:
naśćie lat: zá Sedechiaſzá oſtátnego Królá ży-
12:
dowſkiégo tákże iedennaśćie láth: á gdyż niech-
13:
ćieli poprzeſtáć fáłſzywych Proroków/ Báłwo-
14:
chwálſtwá: niechćieli Páńſkiégo roſkazánia peł-
15:
nić: dręczyli/ bili. Sadzáli Ieremiaſzá o praw-
16:
dę. iáko y inſzym prorokóm czynili: poginęli/ po-
17:
bráni do Bábyloniéy y z Ieremiaſzem. Acz Ie-
18:
remiaſz y tám będąc z Ezechielem lud ón do v-
19:
pámiętánia/ do Bogá prawdźiwego vznánia
20:
nápomináli/ chcąc ku zbáwieniu przywiéść vpá-
21:
dłé. Báczyć możeſz/ że im pan Bóg długo ćiérpiéć
22:
raczył: á rázem wſzyſtkich krzywd ſwych nád ni-
23:
mi powetował: gdy iedny do Eyptu (iáko Ioá-
24:
cháſá Królá Ierozolimſkiégo) drugié do Bábylo-
25:
niey (iáko Ioáchymá z Sedechiaſzem Króle Iud-
26:
ſkié álbo Ierozolimſkié) roſpróſzył:
ij, Regum 23. et ij Para: 37. Vpadek Królów żydowſkich.
kędy Sedechia-


strona: 131v

O dźiewiątym członku.
1:
ſowi królowi oczy wyięto/ ſyny pobito:


strona: 133

1:
Aby wſzyſcy wiérni iego ied-
2:
no byli: iáko ón ſam z Oycem ſwoim iedno ieſt:
3:
y przeto/ áby tę iedność záchował w ſwoich/ w-
4:
ſtępując w niebo/
Páſtérz kośćiołowi dány.
á obliczność ćiáłá od nas od-


strona: 133v

o dźiewiątym członku
1:
noſząc/ nie chćiał nas bes Páſtérzá widomégo
2:
zoſtáwić: y widomemu kościołowi ſwemu wi-
3:
domégo páſtérzá dał: áby opatrzał owce iego:
4:
áby ié páſł w téy náuce y wierze: która nigdy w
5:
nim zgáſnąć nie mogłá/ zá ſámégo Páná proś-
6:
bą: którą do Oycá zá nim czynił w ón czás: gdy
7:
ſzátan domagał ſye: áby Apoſtoły podśiał/ iáko
8:
pſzenicę.
Lu: 22.
Chryſtus pan zá páſtérzá/ któremu zlé-
9:
ćić owce miał/ prośił: áby nie vſtáłá Wiárá ie-
10:
go/ dla potwierdzenia inſzych bráćiey iego. Te-
11:
mu tedy Chryſtus zléćił ówce ſwé: áby rozwię-
12:
zował y záwięzował ludzkie ſumnienia: áby ka-
13:
rał/ y porządek czynił miedzy owcámi Chryſtu-
14:
ſowymi. Vczynić to raczył w ón czás:
Klucze króleſtwá Bożégo
gdy mu
15:
po trzy kroć roſkazał ówce ſwé páść po ſwym z
16:
martwychwſtániu/ mówiąc do niego v morzá
17:
Tyberyádys po ónym obiedźie: Szymonie Pio-
18:
trów/ miłuieſz ty mnie/ więcéy niż ći inſzy? (á
19:
byli tám Thomaſz Dydymus/ Náthánáel/ ſyno-
20:
wie Zebedeuſzowi/ y dwá inſzy zwolennicy ie-
21:
go) odpowiedźiał Piotr: Ták ieſth/ Pánie: thy
22:
wieſz/ iż ćię miłuię. Rzekł mu Pan: Páś báran-
23:
ki moie. Y drugi y trzeći raz Pan pytáiąc/ ieſli-
24:
że go miłował/ poruczył mu owce mowiąc: O-
25:
pátruy owce moie.
Piotr namiáſtek páná Kryſtuſow.
Thego tedy Piotrá na-
26:
mieſtnikiem ſwym zoſtáwił tu Pan náſz:


strona: 136

Wiáry chrześćiáńſkiéy.
1:
Dwie rzeczy vczynili ná ónym Seymie ſwoim
2:
Apoſtołowie: przodkiem/ błąd obrzázánia z wier-
3:
nych z nieśli:
Dwie rzeczy poſtánowióné ná Concylium Apoſtolſkim.
nád to/ potrzebné ónych czáſów o-
4:
brzędy chowáć poſtánowili: y Regułę żyćia zá-
5:
mierzyli inſzym/ dawáiąc znáć: czegoſye wyſtrze-
6:
gáć mieli/ y czego náſládowáć. Tákże y Con-
7:
cylia inſzé wſzyſtki máią czynić: błędy znośić z
8:
chrześćiańſtwá procz? y wedle czáſu obrzędy po-
9:
bożné poſtánáwiáć: y czego máią wierni náſlá-
10:
dowáć/ máią okázowáć.
CONCILIA non cōtraria ſtatuerunt, ſed diuerſa: prout tꝑia neceſsitas poſtulabat.
A gdyż óni ku czći y
11:
ku chwale Páńſkiey/ przeſtrzegáiąc iednośći ch-
12:
rześćiáńſkiey wedle ſłowá páńſkiego/ y potrze-
13:
by czáſu obrządki pobożné poſtánáwiáć będą/
14:
ſłucháć ich mamy: iáko ſámégo páná Chryſtuſá.
15:
który moc ſwoię ná nié wkłádáiąc mówi: Kto
16:
was ſłucha/ mnie ſłucha: á kthóry was wzgar-
17:
dza: mnie wzgardza.
Math: 10.
Ale iżebyś wiedźiał/ iż nie
18:
ná żadné inſzé ludźie około wątpliwośći iákiey
19:
w chrześćiańſtwie rozſądek ma przychodźić/ ie-
20:
dno ná ty: którzy ſłowem bożym ſzáffuią porzą-
21:
dnie: stegóż Apoſtolſkiégo Concylium obáczyć
22:
y náuczyć ſye możeſz. Bo gdy niekthórzy z żydo-
23:
wſtwá przyſzedſzy do Antyochiey vczyli inſzé:
24:
iż zbáwieni być niemogli: áżby wedle Zakónu o-
25:
brzázáni byli.


strona: 138v

1:
Dla iednego kápłaná złego/ poka-
2:
rał pan Bóg wſzyſtki: y ſkrzyni ſwoiey/ kędy o-
3:
ſobliwie bythnośćią ſwą opowiádał ſye być ży-
4:
dóm záwżdy/ niéprzepuśćił: ále dał ią w ręce po-
5:
gánom.
ij Regum 7.
A iż świętobliwſze mieśce byłá Arká
6:
óná nád inſzé/ maſz iáſnie w piſmie S. iż kiedy
7:
chćiał Król Dawid kośćiół pánu Bogu budo-
8:
wáć/ mówił do Natháná Proroká chcącego ko-
9:
śćiół zbudowáć pánu Bogu.
Swiętobliwſze mieśce ieſt Kośćiół i Paralip: 17,
Ia mieſzkam w dó-
10:
mu Cedrowym: á Arká boża pod ſkórámi przy-
11:
kryta ieſt. Powiedźiał potym pan Bóg Dawi-
12:
dowi: Nie będźieſz mi dómu budował ku mieſz-
13:
kániu/ bom w dómu niemieſzkał (nie mówi tu
14:
Pan ſkrzyniá álbo Arká moiá niemieſzkáłá:
Ná iednym mieścu więcéy przebywáć raczy/ niż ná drugim. ij Regum 7.
ále
15:
propter ſuam illi loco máiorem proeſentiam: vbi
16:
magis propitius erat mortilibus/ r citius illos
17:
exaudiebat/ ſicut in ſacratiori loco. mówi nie
18:
mieſzkałem ia w dómu) álem chodźił w przyby-
19:
tku álbo w namiećie/ przez wſzyſtki mieścá: któ-
20:
rem przeſzedł z żydy idąc z Egyptu/ y w dómum
21:
niemieſzkał od ónych czáſów: iákom ię wywiodł
22:
z Egyptu/ áż do dźiśieyſzego dniá: álem odmie-
23:
niał mieścá w namiéćiéch mieſzkáiąc ze wſzyſt-


strona: 139

Wiáry Chrześćiáńſkiey
1:
kim Izráelem.


strona: 140v

1:
A przetho Dawid miał w vczćiwośći Saulá
2:
królá:
i Regum 24.
y máiąc nád nim moc/ iż go zábić mógł/


strona: 141

Wiáry Chrześćiáńſkiey.
1:
(gdy Saul zdrowia iego ſzukał: aby mu ie w-
2:
źiął) Dawid máiąc go w ręku y zdrowié iego/
3:
niechćiał ręki ſwey podniéść nań/ Mówiąc do
4:
ſług/ kthórzy go do thego wiedli: áby był zábił
5:
Saulá: Nieday teg ͦ pánie Boże: ábych rękę ſwą
6:
śćiągnąć ná pomazáńcá Bożégo miał. Zywie
7:
pan Bóg: iż ieſli ſam go káráć nie będźie/ álbo
8:
ſam nie vmrze/ gdy czás iego przyydźie/ álbo ná
9:
woynie niezginie/ vchowa mię thego pan Bóg:
10:
ábych rękę ſwą ściągnąć miał ná pomázáńcá
11:
Bożego. Także y Chryſtus pan y Zbáwićiél
12:
náſz Piłatowi mówić raczył: Nie miałby mócy
13:
nádemną być nie byłá daná z wiérzchu.
14:
Páweł święty Anániaſzowi Biſkupowi żydo-
15:
wſkiemu zá pogębkowánié niezłorzeczył/ pámię-
16:
táiąc ná óno piſmo:
Actorum 23.
kędy pan Bóg roſkázáć ſro-
17:
go raczył tymi ſłowy: Bogóm nie vwłaczay: á
18:
przełożónému ludu mego nie złorzecz: dźieśięći-
19:
ny daway etcet.
Exo. 22. Przez bogi/ wybráné Bożé święté rozumiey/ którzy w obcowánie Bożé weſzli/ á ſą z nim nie roźdźielnymi: iuxta illud, ꝗ adhaeret deo, vnus ſpiritus officit cū eo, et iterū vt ꝭiant vnū ſicut et nos vnum ſumus.
Chocby tedy źli byli przełożeni:
20:
choć pan Bóg dla nich karze poddáné: máią być
21:
w vczćiwośći miani: máią być w dobréy náuce
22:
ſłucháni: gdyż ieſt mándath Chryſtuſów ſrogi:
23:
Cokolwiek wam mówić będą czyńćie y choway-
24:
ćie: ále wedle vczynków ich nieczyńćie.


strona: 143v

1:
A przetho áby ſye tho ná oko okazáło/ ſam pan
2:
Chryſtus to Powſzechné obcowánie miedzy ná-
3:
mi záléćił: gdy roſkázuiąc nam ábyſmy ſyę mo-
4:
dlili/ kazał káżdemu modlić ſye powſzechnie zá
5:
wſzyſtki/ ták roſkázuiące:
Matth: 6.
Oycze náſz/ nie mówiſz
6:
oycze móy: Day nam/ nie mówiſz day mnie: Od-
7:
puśćiſz nam/ wybaẃ nas: zá wſzyſtki prośiſz: á-
8:
byś y thy wſzyſtkich modlitw był vcześnikiem:
Gal: 6.

9:
Abyś zá inſze proſząc/ ich brzemioná ná ſobie od-
10:
nośił. Toć Chrześćiáńſkie obcowánie ſpółe-
11:
czné zámknął pan Chryſtus w ónych ſłowiéch/
12:
gdy mówił: Który przyymuie Proroká/ w imię
13:
proroká/ zapłátę proroká weźmie:
Mat: 10.
A który przyy-
14:
muie ſpráwiedliwégo/ zapłátę ſpráwiedliwégo
15:
otrzyma: Aby okazał: iż ſpółeczność vczynków
16:
cnotliwych/ ieſt nam pożyteczna: A ſpráwiedli-
17:
wych y od páná Bogá wybránych ludźi cnotli-
18:
wé vczynki/ wſzyſtki podpomagáią: y wſzyſt-
19:
kim wiernym ſą ku pożytku.
Gene: 8.
A za niewiéſz/ iż by
20:
było dźieśięć ſpráwiedliwych w Sodomie/ żeby
21:
byłá Sodomá niezginęłá? á zaż niewiéſz/ iż dla
22:
Iozeffá wybránego ſwégo pan Bóg Putyfárá
23:
Egyptczyká błogoſłáwił? co rozumieć możeſz:
24:
iż cnothliwé ſpráwy/ ludźi ſpráwiedliwych á od
25:
páná Bogá wybránych/
Gene: 39.
nie thylo im ſámym ſą
Wiáry Chrześćiáńſkiey.

26:
pożyteczné/ ále też y inſzym:


strona: 146

1:
Trudno
2:
ich wyſłucháć Pan niema/ gdy w nich miéſzká-
3:
nié ma: á iáko ſam pan Chryſtus o nich świád-
4:
czy:
Eze: 22.
iż ſam Bóg oćiec ma ie w vczćiwośći wiel-
5:
kiéy: w vczćiwośći ié ma Oćiec/ á wyſłucháć ich
6:
nie ma proſzących? A przetho pan Bóg mówi
7:
v Ezechielá proroká/ o żydach: Szukałem mie-
8:
dzy nimi mężá/ kthóryby płothem był/ á ſtánął
9:
przećiwko mnie/ dla źiemie ábych iey nie roſpra-
10:
ſzał: á nie nálazłem go: y przeto gniéw móy wy-
11:
lałem ná nię: y w ogniu gniewu moiego ſtrawi-
12:
łem ié/ mówi pan Bóg. Słuſznie tedy y pra-
13:
wdźiwie Chryzoſtóm mówi: Gdy nie náyduie
14:
ſye ſpráwiedliwy ná źiemi/ Ma luthość nád ży-
15:
wymi Pan dla vmárłych. Ono maſz iáſné ſło-
16:
wá Chryſtá páná do żydów/ o Moizeſzu vmár-
17:
łym: Mniemaćie bych ia oſkarżał was do Oycá:
18:
ieſt Moizeſz/ w kthórym wy vffaćie: ten was o-
19:
ſkarża/ Moizeſz vmárły oſkarża złé: Cóż będźie
20:
czynił zá dobrymi? ieſlić ma moc tę złé oſkárżáć:
21:
thedyć ma tho w mocy/ áby dobré zálécał: y zá
22:
nimi prośił. Przetho y Orygenes ón zacny
23:
Doktor ták mówi w lámenćie ſwoim:
In lamēto ſtatim ab initiostrona: 148

1:
A nie tylo to o Chry-
2:
zoſtomie rozumiéy: vczyli ták inſzy ták zacni iá-


strona: 148v

o Dźieśiątym członku
1:
ko Chryzoſtóm/ iáko Auguſtyn: vczył ták Augu-
2:
ſtyn/ Ieronim/ Bázylius/ Hiláryus: á żeby tho
3:
prawdá byłá okażę to. Pátrz co świę-
4:
ty Auguſtyn mówi:
in Eccle: dogma: cap: 73.
Cyáłá ludźi świętych/ á o-
5:
ſobliwie męczenników reliquię/ ták máią być w
6:
vczćiwośći miáné/ iáko członki Chryſtuſowé: A
7:
kośćioły ich imióny okrzczoné/ iáko mieścá ś-
8:
więté ku czći y chwale pánu Bogu zbudowáné
9:
pobożnym vmyſłem máią być náwiédzáné/ s
10:
práwym y wiernym nabożeńſtwem. Ták my
11:
Chrześćiánie wierzymy: A który ták niewierzy/
12:
nie Chrześćiánin ieſt: ále Eunomianów y Vi-
13:
giláncyanów vczeńi. A ieſli chcemy obco-
14:
wánié z męczenniki y z kápłany Bożymi mieć/
15:
náſláduymy ich cnot. Muſząc piérwéy w nas
16:
co poznáć ſwego: ieſli chcemy/ áby ſye zá námi
17:
przyczyniáli do páná Bogá ich y náſzégo.
Aug: de marti: com: 2 et 3.
A
18:
przeto ich národzenia z trzéźwośćią obchodźćie/
19:
álbo święććie: dla tego/ ábyſmy tych náſládowá-
20:
li:
in Pſal: 88.
którzy przed námi przeſzli: A óni z nas rádu-
21:
iący ſye/ przyczyniáli ſye zá námi: áby błogoſłá-
22:
wieńſtwo Páńſkié nád námi trwáło ná wieki.
23:
Bo nie my zá pomárłé swiádki Bożé ſye przy-
24:
czyniamy: ále óni ſye zá námi przyczyniáią.


strona: 150v

1:
Niewiem


strona: 151

Wiáry Chrześćiáńſkiey
1:
tedy dla czego Swiętych o tho prośić mam:
Pytánié/ Ieſli to rzecz przyſthoyna/ modlić ſye świętym vmárłym.
co
2:
mnie y vprośić/ y ná oſtáthek dáć Pan wſzyſt-
3:
kich ónych/ przez którego ſye świętymi ſtáli/ mo-
4:
że: ón ſye ſam o to każe próśić: wiemy z ſłów ie-
5:
go: Tego w piſmie nieſłycham: ábych ſye świę-
6:
tym módlić miał: á ták proſzę ćie/ okáż mi to: á-
7:
bych to rozumiał/ y wiedźiał: ieſli to nie ieſt prze-
8:
ćiwko zbáwieniu moiemu. MISTRZ
9:
Maſz wiedźiéć iż pan Bóg wſzechmogący thák
10:
ſwięthé á wybráné ſwoie vmárłé vczćił: iż chce
11:
tego po nas żywych/ przodkiem ná de wſzyſtko:
12:
ábyſmy ich niezápomináli: ále zeby pámiątká ich
13:
záwżdy przed námi iáſna byłá: Przeto y w ſtá-
14:
rym zákonie w vbiorze kápłáńſkim ná Humera-
15:
le roſkazał Moizeſzowi: áby ná dwunaśćie dro-
16:
gich kámiéniach wypiſał dwánaśćie Pátryár-
17:
chów imióná/ wedle narodów żydowſkich:
Exo: 28. et 49.
To
18:
dla tego Pan był vczynić roſkazał: áby żydowie
19:
ná przodki ſwé pámiętháli. á zwłaſzczá w then
20:
czás: gdy modlitwy były ku pánu Bogu: ná któ-
21:
re pámiętáiąc ich cnot áby náſládowáli: Do te-
22:
go w nowym zakonie Páweł S. nas przywo-
23:
dźi/ gdy mówi: Pámiętayćie ná óny/ którzy ży-
24:
li przed wámi: którzy przez świádectwo wiáry
25:
rozmaićie doświadczeni ſą: przez rozliczné mę-
26:
ki/ któré ćierpieli/ ná których obcowánié pátrząc


strona: 151v

O dźiewiątym człónku.
1:
Wiáry ich náſladuyćie.


strona: 153

1:
A ieſli wſzyſtki rzeczy czynić


strona: 153v

o Dźieśiątym członku
1:
będźiemy/ które mamy roſkázáné: y máiętnośći/
2:
zdrowia/ fortun/ przyiaćiół lithowáć nie będźie-
3:
my dla Páná: iáko ci czynili/ których iáśnieie pá-
4:
miątká v nas nam ná przykład zoſtáwiona.
5:
VCZEN. Doſyćieśmi záléćił święte: y
6:
inácéy ia nierozumiem/ iedno thák: iż máią być
7:
w vczćiwośći miani/ od wiernych páná Chry-
8:
ſtuſowych: iáko żywé kośćioły duchá świętego:
9:
gdyż y v páná Bogá w wadze ſą. Dáni ſą nam
10:
ná przykład/ ábyſmy żywy przykład mieli snich/
11:
przyſzłego wiecznégo żywotá/ náſzéy nieśmier-
12:
telnośći/ thu ná świećie dobréy wiáry/ y cnotli-
13:
wych ſpraw/ bogoboynego zywotá/ y wſzelákiey
14:
pobożnośći: czego wſzyſtkiego Pan obce po nas:
15:
y ty ſpráwy oddáwáć żywotem wiecznym obie-
16:
cał/ co iuż w tych wypełnił: kthóré nam ná przy-
17:
kład dał. Widźimy tedy w tych/ którzy w błogo-
18:
ſłáwionéy pámięći v nas ſą: iż prawdźiwe obie-
19:
tnice ſą Páńſkie/ y nieodmienné: widzę theż/ iż
20:
wielé pożytecznych rzeczy vczę ſye s tego wſpo-
21:
minánia świętych páńſkich/ stego świátá zeſz-
22:
łych: ále y to ták rozumiem: iż pan Bóg dla nich/
23:
iż ie vmiłował/ ſkłonnieyſzy ieſt nam: tylo tho
24:
bych rad wiedźiał: mamyli ich prośić o przyczy-
25:
nę: gdyż/ iákomći wyzſzéy powiedźiał/ Chryſtus
26:
Pan náſz ieſt doſtátecznym przyczyńcą zá nas:


strona: 155v

1:
MISTRZ. O tákich vmárłych/ iáko bo-
2:
gacz ieſt vmárł/ mogę tho wierzyć: iż nic nie
3:
wiedzą:
Którzy vmárli wiedzą álbo niewied (!) o rzeczach náſzych.
Bo ná potępieniu będąc wiecznym/ żal/


strona: 156

Wiáry Chrześćiáńſkiey
1:
ſmutek/ y boleść ie vſtáwicznie trapi/ roſkoſzy
2:
żadnéy niemáiąc: ále o vmárłych ónych/ kthórzy
3:
króluią s pánem Bogiem w okwitéy roſkoſzy/
4:
o tych thák niewierzą: gdyż wedle náuki thegóż
5:
S. Auguſtyná/ duſze vmárłych ludźi rzeczy thy
6:
wiedźieć mogą: kthóre im ſą potrzebné wiedźieć
7:
nietylo ninieyſzé/ ále y przeſzłá/ y przyſzłá:
lib: de cura? mort: cap: 15.
á to zá
8:
obiáwienim duchá Bożego: á przeto (iáko tenże
9:
Auguſtyn S. powiáda) Prorok Sámuel iuż v-
10:
márły/ á potym przez Pithoniſzę wſkrzeſzony/
11:
Saulowi królowi żydowſkiemu przyſzłé rzeczy
12:
powiádał:
i Regum 18.
iáko o nim piſmo świádczy/ wyſła-
13:
wiáiąc chwałę iego:
Eccleſi: 46.
Vmárłé ćiáło iego proro-
14:
kowáło ryeczy przyſzłé. (!) Y dáléy tenże Augu-
15:
ſtyn vczy ták: Przez moc Bożą męczennicy páń-
16:
ſcy/ przy ſpráwách ludźi żywych bywáią: co ſye
17:
to znácznie okázuie.
Vmárli przy żywych bywáią.
Abowiem pan Bóg wſze-
18:
chmogący/ kthóry wſzędy ieſt/ wyſłuchawáiąc
19:
męczenników ſwych prośby/ dawa zá ich proś-
20:
bámi żywym poćieſzenia: y záſługi tychże świę-
21:
tych ſwoich kędy chce/ iáko chce/ kiedy chce/ dźi-
22:
wną y niewymowną mocą y dobroćią nam zá-
23:
léca. Wiedźieć raczy/ iż tego nam ieſt potrzebá/
24:
dla vćwiérdzenia Wiary páná Chryſtuſowéy:
25:
dla kthóréy óni zdrowie ſwoie dáli.
de cura pro mort- cap: 16.strona: 158

1:
Wiedźielić święći Bo-
2:
ży ieſzcze tu ná świećie
Swięći ná tym świećie wiedźieli ſercá ludzkié.
żywiąc ſkryte myſli ſerc


strona: 158v

O dźieśiątym człónku.
1:
ludzkich/ y ſkryté ſpráwy ich. iáko możeſz czytáć
2:
o Dánielu: kthóry ácz Bogiem nie był/ wiedźiał
3:
co myſlił Nabuchodonozor król:
Dan: 2.
Wiedźiał y
4:
Helizeuſz/ co ſkryćie rádźił krol Syryyſki: y w-
5:
ſzyſtki ſłowá opowiádał królowi ſwemu Izrá-
6:
elſkiemu. Tákże śiedząc w domu ſwoim/ był
7:
bythnośćią ſwą:
iiij Regum 5.
gdy?iezy ſługá iego záſtąpił
8:
trędowátemu Naamanowi/ y brał dáry od nie-
9:
go/ imieniem pána ſwego Helizeuſzá. Wiedźieli
10:
Prorocy przyſzłé rzeczy/ y opowiádáli ie/ y pozna-
11:
wáli też ſkryte rzeczy y táiemne: iáko możeſz czy-
12:
táć.
iij Regum 14
iáko Azyás nieznáiómą żonę Iereboámo-
13:
wę/ poznał:
Actorum 21.
Agábuus Páwłá w Ieruzálem w tro-
14:
kach y w więźieniu być przepowiádał. A ie-
15:
ſliż tu ná świećie będący z łáſki y z dáru Bożé-
16:
go mogli wiedźiéć ſerc ludzkich myſli y táiem-
17:
nice: iákóż więcéy niemáią wiedźiéć/ gdy wyzwo-
18:
leni z niewoléy grzéchu y ćiáłá/ w ónym króle-
19:
ſtwie odpoczywáią: gdźie doſkonáłé błogoſłá-
20:
wieńſtwo máią: gdźie iáſnie ónego widzą/ w
21:
którym wſzyſtki rzeczy zámknióné ſą. Gdyż Bo-
22:
gá wſzechmocnego widzenié ieſt wſzyſtkich rze-
23:
czy obiáwienie: iákoś z náuki Dokthorów świę-
24:
tych ſłyſzał. A zaż niewiéſz: iż bogacz wie-
25:
dźiał o piąći bráćiéy ſwéy thu ná świećie/ y ſtá-
26:
rał ſye o nié v Abráhámá:
Lu: 16.strona: 161

Matth: 18.
1:
Komu rozwiążećie grzéchy ná źiemi/ bę-
2:
dą rozwiązáné y w niebie: á komu záwiążećie/
3:
záwiązáné będą w niebie.
Kto ma moc grzéchy odpuſzczáć.
Słudzy tedy kośćio-
4:
łá Chryſtuſowégo ná to porządnie powołáni/ y
5:
przez Biſkupy iáko ſtárſze kośćiołá páńſkiego
6:
wyſádzeni/ á ludowi poſpolitemu przez ich bło-
7:
goſłáwieńſtwo podány/ máią moc tę: którą na-
8:
wyzſzy Biſkup pan Chryſtus Apoſtołóm ſwym
9:
raczył dáć/ to ieſt záwięzowánia y rozwięzowá-
10:
nia grzéchów. Abowiem tá byłá wola páná ná-
11:
ſzégo: żeby kośćiół wierny iego żył bez zmázy
12:
wſzelákiey thu ná świećie: y przetho rozmáićie
13:
grzéchy z wiernych ſwoich zgłádzáć obiecał.
Którymi ſpoſoby grzéchy bywáią głádzoné.
Na-
14:
przód mocą doſyć vczynienia zá wierné ſwé:
15:
kthóre vczynił zaſługámi y ſrogą męką ſwą zá
16:
óny/ którzy iemu vffáią. Vczyniwſzy tedy doſyć
17:
zá nas y zá grzéchy náſze tu ná świećie: iż s przy-
18:
rodzenia náſzego vſtáwicznie w grzéchu ieſteſ-
19:
my/ grzeſząc y obraźáiąc Máieſtat Boży bez prze-
20:
ſtánia: Pan tę łáſkę vczynił: iż y dźiś przed Má-
21:
ieſtatem Bogá Oycá przyczynia ſye wedle czło-
22:
wieczeńſtwá zá námi: y ieſt mocnym poſrzedni-
23:
kiem náſzym. iáko przez Páwłá y Ianá święte-
24:
go nam to oznaymić raczył/ y tudźieſz ſam przez ſye: gdy mówił: Idę gothowáć wam mieścá:
i Tim: 2. i Ioan: 2. Ioan: 14.strona: 163v

1:
Thákże gdy wi-
2:
chrował rzecz poſpolitą w Niemcéch/ y przećiw
3:
Ceſárzowi Kśiążętá waśnił: á to gdy widźiał/
4:
iż Ceſarz y Kśiążętá niekthóre/ przećiw iego w-
5:
ſzetecznéy náuce byli: y tám iego vſkárżánie wy-
6:
piſuiąc/ Prorokiem go być opowiáda. á tho gdy
7:
Turki nád Chrześćiány przekłádał y lepſzymi
8:
czynił. Thákże gdy ſzkárádé á ſmrodliwé málo-
9:
wánie był wydał/ háńbiąc vrząd Papieſki y Ce-
10:
ſárſki/ rzecz ſproſna á ná cnotliwego człowieká
11:
niezależąca: thám gdy niemógł iego płochnośći
12:
ochylić y oſłodźić ludźiom. wneth go prorokiem
13:
vczynił:
lib: 16.
iż tho czynił duchem prorockim nápeł-
14:
nióny: áby thym kłamſtwem ſrómotną ſpráwę
15:
y vczynek iego záſłonił.
Luter iákim był prorokie v Sleydaná.
Inſzych rzeczy niewſpó-
16:
minam: gdyż ná tych możeſz poznáć: iż tho ieſt
17:
rzecz prawdźiwa/ comći wyzſzey powiedźiał: iż
18:
miał do śiebie ty wády: iż rad ſwą ſtronę zdo-
19:
bił/ á ſwych ſektarzów złé rzeczy y poſtępki rad
20:
ſłodźił: w náuce/ w porządnym piſániu Hiſto-
21:
ryey/ to ieſt/ rzeczy/ które ſye dźiáły/ ieſli prawdę
22:
piſáł/ przygány niemáſz. Co też o odpuśćiech
23:
piſze:
lib: i.
żeby stąd przyczyná poſzłá roſtérku y wz-
24:
ruſzenia wiáry/ thák ieſt: iż od tego czáſu záſtá-
25:
rzáła waśń y nienawiść/ kthórą wſzyścy iák-
26:
miarz mieli przeciw duchowieńſtwu/ odkryłá


strona: 164

Wiáry Chrześćiáńſkiey.
1:
ſye práwie ná iáſność.


strona: 165v

1:
Bo
2:
w thym wſzyſtek ſkutek ich ieſt: Et quodcum


strona: 166

Wiáry Chrześćiáńſkiey.
1:
ſolueris (Petro dixit Dominus) ſuper terram:
Mat 15.

2:
erit ſolutum in coelis. iákoby rzekł: które kolwiek
3:
Piotrze ſumnienie rozwiążeſz ná źiemi/ w niebie-
4:
śiéch będźie rozwiązane. A tho rozwiązánié od
5:
grzéchów iáko ieſt w kośćiele chrześćiáńſ. (!) potrze-
6:
bné/ y co ná nim należy/ Chryſtus ſam ſłowem
7:
ſwym iáſnie okázuie: gdyż władza tego rozwią-
8:
zánia nie tylo ná źiemi/ ale y w niebie być moc-
9:
nie/ á nieomylnie opowiáda. Y iuż że thedy dla
10:
wzgorſzenia złych tá władza kośćielna/ ten Pio-
11:
trów y inſzych Apoſtołów zoſtáwiony od Chry-
12:
ſtuſá przywiley/ ma zginąć? Chryſtus każe Pio-
13:
trowi rozwięzowáć/ y záwięzowáć: á Piotr
14:
ma ſye stą władzą/ dla złych ludźi kryć? ma tho
15:
porzućić/ czego s śiebie okrom duſznego ſwego
16:
zátrácenia złożyć niemoże? Záprawdę ilé kroć
17:
będźie powiádaná Ewányelia/ muśi to zoſtáć
18:
przy niey: co wola páńſka ieſt: áby wſzyſcy ſká-
19:
źić ſye mieli do kóńcá/ thego zmázáć mie mogą/
20:
áni zopáczyć: co ieſt wola Chryſtuſá páná: á po-
21:
rządek ten odpuſzczenia grzéchów wola Chry-
22:
ſtuſowa ieſt: który to wiecznie w kośćiele mieć
23:
chce/ raz tym to zléćiwſzy/ któré ná to wyſádźił:
24:
áby co czynili ſámi/ tákże y potómkowie ich/ áż
25:
do ſkóńczenia świátá.


strona: 168v

1:
Z oycá náſzégo piérwſzégͦ Iádámá/ któregͦ
2:
pracą/ bolećśćią (!)/ ſprochniáłoſćią śmierć ná oſtá-
3:
tek cześną j wieczną ſkáráć był raczył zá grzéch:
4:
choć iednák vznał ſye s niego. Drugi przy-
5:
kład możeſz obáczyć z Fáráoná ónego: któremu
6:
imię było Bochoris: y ten doſyć vdręczenia z lu-
7:
dem ſwym miał/ zá grzéch niepoſłuſzeńſtwá: iż
8:
y thu plagi nieſłycháné/ na oſtatek gárdło dáć
9:
muśiał: gdy vtonął ná morzu y z ludem.
Acz Fáráo y Saul grzéch ſwóy wyználi/ y vniżáli ſye pánu Bogu zań káżdy z oſobná.

10:
Saul thákże Król żydówſki dla niepoſłuſzeń-
11:
ſtwá z narodem ſwym zginął/ y s królewſkiego
12:
ſtanu zgłádzon/ zábit/ y z ſyny: Iudaſz y thu ſye
13:
obieśił/ roſpukł ſye: y duſzę ſzátánowi dał. Zná-
14:
czna theż rzecz ieſth z żydów: którzy zá roźlanie
15:
krwie proroków/ Chryſtuſá páná/ y iego Apo-
16:
ſtołów/ ſą tu tułáczmi y bezeczći ná świećie: y
17:
duſze ſwé ſzátánowi zá obiátę dáią/ w błędźiéch
18:
rozlicznych mieſzkáiąc: y obłędliwiey vmiérá-
19:
iąc ná zátrácenié. Othóż baczyſz/ iż zá grzéch ś-
20:
miertelny ieſt y docześna y wieczna kaźń od pá-
21:
ná Bogá. Nie ſkóńczona á nieogárniona ieſth
22:
wielmożność Boża/ y godność Máieſtatu ie-
23:
go: á przetho y krzywdá y obráżenie Máieſtatu
24:
iego nieogárnióney obráżliwośći ieſt/ y nieſkóń-
25:
czonéy: y przetóż też męká nieſkóńczona ieſt tym
26:
zgotowána którzy go obráżaią:


strona: 171

1:
Piérwſzé
2:
tedy maſz lékárſtwo przećiw záſłużonemu kará-
3:
niu zá grzéch/ Srogość żywotá pokutuiącego:
Lékárſtwá ná grzéch. Piérwſzé.

4:
ták ábowiem vczy Ian: Króleſtwo Bożé przy-
5:
bliżyło ſye wam: wierzćie Ewányeliey/ á poku-
6:
tuyćie.
Mar. 1. i Corin. 11.
Páweł też ták nas vczy: Ieſliż ſámi
7:
grzéchy ſwe poſądzáć w ſobie będźiemy: tho
8:
ieſt/ ieſli ſye dobrowolnie ćieleſnym vdręczenim
9:
mśćić grzéchów nád ſobą będźiemy. Y dokłáda
10:
Páweł S: nie ták ſrodze s nich od páná Bogá
11:
będźiem ſądzeni. Ták Dawid prośił grzéchów
12:
odpuſzczenia:
Pſal. 24.
Ogląday miły Pánie/ vniżenie
13:
moie/ y trudzenie ćiáłá mego: á odpuść grzéchy
14:
moie. Drugie lékárſtwo/ áby pan Bóg od-
15:
puśćił záſłużoną pomſtę zá grzéchy/ Dawánie
16:
iáłmużny niedoſtátnim. gdyż ták ſam pan Chry-
17:
ſtus mówić raczy:
Drugie.
Dawayćie iáłmużnę: á wſzy-
18:
ſtki rzeczy będą wam czyſté:
Lu. 11.
iáłmużná táka mó-
19:
wię: która z miłośći Chrześćiáńſkiey zależy: iá-
20:
ko Páweł ś. vczy do Koryntu/ j. Corin. Iʒ. Pew-
21:
na tedy rzecz ieſt/ iż iałmużná oſtátki grzéchów
22:
zgładza: gdy zmiłośći Chrześćiáńſkiey pochodźi:
23:
á nie idźie z łupów ludźi vbogich/ poddánych/
24:
wdów/ śierot: ále z ſpráwiedliwegͦ á pobożnégo
25:
dochodu/ álbo pracey.
Rapinam nolo in holocauſtum. P. Bóg mówi. Trzećie.
Trzećie lékárſtwo: gdy
26:
człowiek krzywdy ſwe odpuſzcza ónym/ kthórzy


strona: 171v

o Dźieśiątym członku
1:
przećiwko niemu przewinili.
Lu. 6. Mat. 6.strona: 173v

1:
A gdy to óni czynią/ zámilcza-
2:
wa p. bóg y odpuſzcza/ káżdegͦ grzéchu godnegͦ ka-
3:
ránia/ dla miłych zaſług Chryſtuſá: dla nas y z
4:
ſtrony ćiáłá ſwego niewinnie vmordowánego
5:
człowieká: który áczkolwiek zá nas winné ćier-
6:
piał/ zaſługi niewinnośći ſwey y doſyćvczynie-
7:
nia niewinnego ćiáłá ſwego nieſtráćił: thym
8:
obyćzáiem (!) gdy męką grzéchy náſzé zgłádźił/ á za
9:
ſługą niewinnośći ſwey vſtáwicznie w kośćie-
10:
le wiernym ſwym/ przez ſługi ſwe/ pomſtę zá-
11:
ſłużoną zá grzéchy precz oddala: y karánie thák
12:
ná ónym/ iáko ná tym świećie záſłużoné odpu-
13:
ſzcza: á tho gdy grzéchów ſwoich ſpráwiwſzy ſye
14:
pánu Bogu/ zá nié pokutuią. Tákim ábowiem/
15:
a nie inákſzym ty indulgencyę ſłużą: y thá ſzczo-
16:
dra zaſługá páná Chryſtuſowey niewinnośći.
17:
Tymi też indulgencyámi ten porządnie ſzáfo-
18:
wáć/ y zaſługi páná Chryſtuſowé ku poſpolite-
19:
mu pożytku kośćiółá Bożego obrácáć ma: któ-
20:
ry widomym y zwierzchnim páſtérzem w ko-
21:
śćiele będąc/ oſobliwé poruczeńſtwo od páná
22:
Chryſtuſá ma: áby opátrował owce iego. A iżeś
23:
pytał: iżby wiedźiał/ nowali to rzecz ieſt w koś-
24:
ćiele Chrześćiáńſkim: Tedyć powiádam/ iż przed
25:
Dźiewiąćią ſet lat/ Grzegórz święty Papiéż rze-
26:
czóny wielki/ od wielkiey náuki y święthobli-


strona: 174

Wiáry Chrześćiáńſkiey.
1:
wośći/ ten w Rzymie odpuſty w kośćieléch ro-
2:
zdawał:


strona: 175v

1:
Vczy nas Wiárá
2:
náſzá Chrześćiáńſka: iz áczkolwiek podobną ś-


strona: 176

Wiáry Chrześćiáńſkiey.
1:
mierć ćierpimy z inſzym ſtworzenim/ y ácz z ćiá-
2:
łem duſzá ſye rozłącza: tedy przyydźie ten czás/
3:
kiedy záſye z ćiáłem ſye złączy: gdy óno ćiało/
4:
kthóre źiemiá ku chowániu nie ku ſtráceniu á
5:
wiecznemu zágubieniu byłá przyięłá/ thóż źie-
6:
miá przepolerowáné ku nie ſpróchniáłośći y nie-
7:
śmiertelnośći záſye wróći: gdy ónego wola bę-
8:
dźie/ który ié ſtworzył. A iáko okróm żadney pra-
9:
cey ſtworzył ié: tákże też bes pracey wzbudźi/ to/
10:
co ſtworzył. To ieſt wiárá náſzá: która nie z
11:
rozumem ludzkim/ áni z Filozophią świátá te-
12:
go/ áni z ſzátánem y vczniámi iego/ ále z wolą
13:
Bożą ſye zgadza: iáko wſzyſtko wobec piſmo ś.
14:
nas vczy: iż nie ieſt pan Bóg vmárłych/ iedno
15:
żywych. Tę wiárę miał Oćiec náſz Abráhám:
16:
ácz o tym piſmá niemiał. Gdy mu kazano ſyná
17:
ofyárować ónego (w którym byłá wſzyſtká ná-
18:
dźieiá obietnic Bożych) imieniem Izááká/ ták o
19:
p. bogu rozumiał/ y mocnie to wierzył: iż mocen
20:
go był od vmárłych wſkrzéśić: á obietnice ſwé
21:
w nimże záſye wypełnić.
Heb. 11.
O záprawdę raczył
22:
nam pan Chryſtus onę śmierć przez piérwſzé-
23:
go Iádámá ná nas wnieśioną ocukrowáć: á
24:
byſmy ſye iey nieſtráchali: gdyż ón nápiérwey
25:
krágane nam vczyniwſzy/ wſzedł z ćiáłem ná-
26:
ſzym ná mieśce óne/ przez ćiáło náſzé ſtráconé:


strona: 178v

o iedennaſtym członku
1:
A gdyż wieſz z Ewányeliey/ rzecz iáſną: iż Chry-
2:
ſtus ſądźić będźie:
Pan Chryſtus ſądźić nas będźie.
iáko y tu wyznawaſz w Kre-
3:
dźie/ y nápiſane maſz v Mátheuſzá Capit: 24.
4:
v Ianá w piątym capit: v Páwłá do Coryntów
5:
w wtórym liśćie w piątym capitulum: thákże
6:
do Teſſálenicenſów w czwarthey Capitule: w
7:
Dźieióch Apoſtolſkich w dźieśiątym capitulu.
8:
Poznawayże s piſmá świętego porównania: iż
9:
ieſli Chryſtus będźie ſądźił (iákóż będźie bez w-
10:
ſzelákiey wątpliwośći. iáko piſmo vczy) Bo-
11:
giem Chryſtus ieſt: á Bogiem tym: o którym pro-
12:
rocy powiádáli:
O tym czytay Auguſtyná ſ. lib: 20 de ciuitate dei, capite 30.
który ma ſądźić wſzytek świát.
13:
Abowiem thák téy prawdy możemy dowieść.
14:
Prorocy powiádáią/ że Bóg będźie ſądźił wſzy-
15:
ſtek okrąg świáthá: á gdyż Chryſtus tym ſędźią
16:
będźie (iáko Ewányelia/ Páweł/ y inſze piſmá
17:
świádczą/ czemu wierzyć mamy) Tedy Chry-
18:
ſtus Bóg prawdźiwy ieſt. Nie może ſye to iná-
19:
czey okázáć/ iedno s tego dowodu: że Chryſtus
20:
ieſt práwy Bóg: gdy práwy ſędźią świátá ieſt.
Grzegorzów błąd s thąd może być poznan iáśnie.

21:
By ſye themu Grzegórz Pomrożánin przypá-
22:
trzył/ á piſmo święthé rozumiał: wſtydźiłby ſye
23:
tego/ czego fáłſzywie vczy: iż Chryſtuſá Bogiem
24:
wierzyć y zwáć nie każe/ iedno tylo Oycá ſámé-
25:
go. gdyż Prorocy tegͦ/ który ſądźić ma świát/ Bo-
26:
giem zwáli: y inſzym wierzyć thák zoſtáwili.


strona: 180v

1:
A tym maſz w
2:
wierze około zmartwywſtánia dźiélnicę/ z Má-
3:
chometany/ z żydy/ y z Grzegoryanki/ y z inſzymi
4:
niewierniki: którzy Chryſtuſá zá Bogá práwé-
5:
go wyznáwáć niechcą:
Grzegórz z żydy y z máchomethany Chryſtuſá zá práwego Bogá wyznáwáć niechce: bo CHryſtus bes przyſády práwy Bóg ieſt.
ále zá proroká thylo iego
6:
máią/ iáko Máchometani: álbo go z iednośći


strona: 181

Wiáry Chrześćiáńſkiey
1:
iſtnośći nierozdźielnéy boſtwá/ którą ón z Oy-
2:
cem záwżdy ma iż s nim iednym iſtotnym nie-
3:
rozłączonym Bogiem ieſt/ ácz drugą/ práwą/ i-
4:
ſtotną/ perſoną/ obłędliwie rozłączáią/ y prá-
5:
wego Bogá/ którego Oycá tylo zową/ Chryſtu-
6:
ſá drugim Bogiem máiąc: á ći ſą od Grzegorzá
7:
ten błąd máiąc: kthóre Grzegoryanki wobec zo-
8:
wę. Day im pánie Boże vpámiętánie: áby tego
9:
wtórego po Máchomećie Antykryſtá porzući-
10:
li:
Grzegórz Antykryſt wtóry Máchomet.
á obaczyli/ iż iáko ón piérwſzy Máchomet w-
11:
ſzytkę chwałę Máieſtath/ zwyćięſtwo ſzátáná/
12:
y z grzéchu/ oyczyznę przywroconą onę wiecz-
13:
ną/ wſzyſtki dobrodźieyſtwá nam przez Chryſtá
14:
páná vczynioné precz z wiádómośći ludzkiey
15:
wynioſł/ y wſzyſtek Máieſtat chwały Chryſtu-
16:
ſá páná podeptał/ náukę ſkáźił/ y wſzyſtkę cześć
17:
iego wniwecz obróćił: á nád tego iuż żaden An-
18:
tykryſtem inſzym/ y więthſzym/ możnieyſzym/
19:
wedle świátá/ hárdſzym przećiwko pánu Chry-
20:
ſtuſowi/ y chwale Máieſtatu iego/ Hárdſzym
21:
przećiwko Máieſtatowi Bogá/ w Tróycy ie-
22:
dynego żaden być niemoże:
Máchometh Antykryſt nádeń inſzego niebędźiemożnieyſzego.
ták then Grzegórz
23:
vczeń ónego práwégo Antykryſtá/ tenże Máie-
24:
ſtat páná náſzego Iezuſá Chryſtuſá wywraca/
25:
wiſzuie/ oſtrzy nań ięzyk ſwóy iáko wąż/
Grzegórz vczeń práwy machometów.strona: 183v

1:
Ro-
2:
zumiéyże iuż iedno być króleſtwo/ ieden Máie-
3:
ſtat/ Oycá y Syná nierozdźielny/ iáko y boſtwo
4:
ich ieſt nierozdźielné iſtothą/ perſonámi tylo ro-
5:
zdźieleni: to ieſt/ iż ón Oćiec/ á ón Syn/ y káżda
6:
perſoná z oſobná práwy Bóg: y obie wſpół złą-
7:
czoné ieden nierozdźielny Bóg. A ón Bóg/ któ-
8:
ry mówi:
Exo. 20.
Iam ieſt Bóg twóy: kthórym ćie wy-
9:
wiodł z Egyptu. Y ná drugim mieścu: Ieden
10:
ieſt Bóg:
Mala. 2.
kthóry nas ſtworzył. Y v drugiego
11:
Proroká: Nie ieſt żaden inſzy Bóg nád mię.
Pſa. 44. 45.

12:
Tákże v Moizeſzá: Pan Bóg twóy/ Bóg ieden
13:
ieſt:
Deut. 4. et 32.
który mówił do Abráhámá: Ia Bóg wſze-
14:
chmogący: do Moizeſzá:
Gene. 17. Exo. 3.
Ia ieſt Bóg Oycá twé-
15:
go/ Bóg Abráhámów/ Izááków/ y Iakobów.
16:
O którym y w Nowym zakonie maſz: Páná Bo-
17:
gá będźieſz chwalił: iemu ſámemu ſłużył.
Mat. 4.

18:
drugim mieścu: Nie ieſt Bóg vmárłych/ iedno
19:
żywych.
Mat. 22
A v Márká świętego: Kogo Bóg
20:
złączy/ niech człowiek nierozłącza.
Mar. 12.
V Luka-
21:
ſzá: Mocny Bóg s kámienia wzbudźić ſyny Iz-
22:
ráelſkie. Nie ieſt żaden dobry/ iedno Bóg.
Lu. 2.
V te-
23:
go tedy Bogá iednégo w króleſtwie iáśniéć bę-
24:
dą vczeni przepowiádácze ſłowá Bożego/ y lu-
25:
dźie ſpráwiedliwi: kędy żadnego fráſunku miéć


strona: 184

Wiáry Chrześćiáńſkiey
1:
nie będą Apoc: 21.


strona: 186

O dźiathkach nie krzczonych zmarłych zrozumienie.
1:
O dźiatkach máłych bez krztu schodzących ták
2:
iedni rozumieią: iż ácz ſye nie krzczą/ nic im tho
3:
nie wádźi ku zbáwieniu. Abowiem vmiéráią w
4:
Obietnicy błogoſłáwieńſtwá Bożego: ktora ſye
5:
sſtáłá Abráhámowi/ z narodem ze wſzyſtkim
6:
iego. A prawdźiwy naród Abráhámów my ie-
7:
ſteſmy/ ácz nie z ćiáłá ćieleſny: ále z obiethnice
8:
duchowny. A ponieważ że ſye ná wſzyſtki sćią-
9:
ga obietnicá Páńſka/ ſyny duchowné Abráhá-
10:
mowé:
Galat. 3.
tedyć ſye sćiąga y ná máłé dźiatki: które
11:
ſye też z Chrześćiáńſkich wiernych rodźiców ro-
12:
dzą/ z wiernych ſynów Abráhámowych.
Gene. 12.
Nád
13:
to/ gdyż dźiatki nie w ſwey wierze/ wćiéláią ſye
14:
do wiernych kośćiołá:
Dźiatki wiáry niemáią.
bo iey miéć nie mogą/
15:
gdy rozumu nie máią: bo Wiárá sſłuchánia ſło-
16:
wá Bożego ieſt: ále w wierze powſzechnégo Ch-
17:
rześćiáńſkiego/ kośćiołá/ w wierze duchownych
18:
(to ieſt kmotrów) y ćieleſnych rodźiców ſwych/
19:
którzy zá nié przyrzékáią/ y wiárę poſlubuią: tey
20:
wiáry nie ſwey ták mocnie vżywáią: iż okrzczo-
21:
né w cudzey wierze/ bywáią zbáwioné: iáko bes
22:
wątpienia wierzymy.


strona: 190v

1:
Abowiem któ-
2:
rzy w Pánie Chryſtuſye okrzczeni ieſteśćie/ Ch-
3:
ryſtuſáśćie przyoblekli: nie máſz żydá/ áni Gré-
4:
czyná:?Gal 3/ 27-28? niémáſz ſługi/ áni wolnégo: niémáſz mę-
5:
żá/ áni niewiáſty: wſzyſcy ábowiem iedno ieſte-
6:
śćie w Chryſtuſye Iezuſye. A ieſliście Chryſtu-
7:
ſowi/ naród Abráhámów ieſteśćie: y wedle O-
8:
bietnice dźiedźicmi. Otóż maſz: iż wſzyſcy/ któ-
9:
rzy okrzczeni ſą/ Chryſtuſá przyoblekli: niewiá-
10:
ſty okrzczoné ſą/ Chryſtuſá máią: córkámi Chry-
11:
ſtuſowymi ſą/ y wedle Obietnice dźiedźiczące.
12:
Trudno tedy brákowáć ktho ma oſobámi: gdy
13:
ſam pan Bóg imi niebrákuie/ gdyż mąż niewier-
14:
ny przez niewiáſtę wierną otrzymywa błogo-
15:
ſłáwieńſtwo Bożé.
Przećiwko chćiwośći po zmartwy wſtániu.
A co o członki przyrodzo-
16:
né mówili/ miéli to wiedźiéć: iż zá grzéchem ćie-
17:
leſna chćiwość przyſzłá/ ábowiem poki byli nie
18:
zgrzeſzyli rodźice náſzy/ nádzyć byli/ á wżdy ſye
19:
nie wſtydźili: áni żądzey przećiwney woley Bo-
20:
żey ku ſobie mieli: wnet ſkoro zgrzeſzyli/ nágość
21:
ſwą/ y ſromotę ſwoię vználi. Tákżeć będźie y
22:
czáſu zmartwywſtánia: ácz náturá káżdey płći
23:
będźie záchowaná: gdy grzéch będźie wygłá-
24:
dzon/ zginie chćiwość/ y nierządna miłość zá-
25:
rázem z grzéchem: iuż ráyſka niewinność wróći
26:
ſye ná zad: gdy márność grzéchu vpádnie.


strona: 193v

o Modlitwie
1:
Trzećia Część Káte-
2:
chizmu/
3:
O Modlitwie Páńſkiey.
4:
VCZEN. Nie omiéſzkałem do ćiebie
5:
przyść/ móy miły proeceptorze: ábyś mi wyłożył
6:
Modlitwę Páńſką/ ták iákoś mi to dniá wczo-
7:
ráyſzego pilnie obiecał. MISTRZ.
8:
Niż do wykłádu thák potrzebnéy rzeczy przyy-
9:
dźiemy: potrzebá nam o tym mówić/ co ieſt Mo-
10:
dlitwá: á iáka ma być: ieſli chcemy/ áby ią Pan
11:
Bóg wyſłuchał. By w nas óno piſmo Effektu
12:
nie wźięło: które Iákub święty zoſtáwił: Pro-
13:
śićie/ á nie bierzećie: że źle prośićie: dla tego wy-
14:
ſłucháni nie bywaćie.
Ioan. 4.
Ná to potrzebá pomnieć:
15:
ábyſmy prozno nie wzywáli Páná.
Modlitwá co.
Wiedzże
16:
thedy/ iż Modlitwá nic inſzego nie ieſt: iedno
17:
podnieśienie vmyſłu ku pánu Bogu/ o práwą
18:
wiárą/ y z vniżonym ſumnienim/ z gothowym
19:
vffánim/ z gotową nádźieią: w ónym Pánie/ do
20:
kthórego ſye modliſz: y kthórego ſobie ná pómoc
21:
wzywaſz:


strona: 196

1:
Ták świę-
2:
ty Páweł vczył Teſſálonicenſóm mówiąc: Mó-
3:
dlćie ſye vſtáwicznie.
i Teſſa. 5. Col. 4.
Thákże Colloſenſóm mó-
4:
wił: Bądźćie vſtáwiczni w modlitwie: czuyćie
5:
wniey/ dźięki czyniąc pánu Bogu. Módlćie ſye
6:
y zá nas: áby pan Bóg otworzył vſtá náſze/ opo-
7:
wiádáć táiemńice páná Chryſtuſowé: dla któ-
8:
rych ieſtem w więzieniu.
9:
Pátrz/ co tenże Páweł do Tymotheuſzá spilno-
10:
śćią piſze: Nápominam zprośbą:
i Thim. 2.
áby nádewſzy-
11:
ſtko piérwéy/ dźiáły ſye miedzy wámi/ Prośby/
12:
Modlitwy/ przyczyny/ dźięki/ zá wſzyſtki ludźie/
13:
zá Króle/ y zá wſzyſtki przełożoné: żebyſmy ſpo-
14:
koyni y ćichy żywoth wiedli/ we wſzelákiey po-
15:
bożnośći/ w czyſtośći.
Kthóra rzecz ieſt wdźięczna v Páná Boga.
Bóg ieden zbáwićiél/ á Chryſtus zbáwićiél/ Tedy CHRIſtus Bóg ón iede.
Boć to dobra rzecz ieſt/ y
16:
przed Bogiem zbáwićielem náſzym przyiemna
17:
y wdźięczna.
Modlitwá co vpraſza.
Iuż mniemam/ żeś obaczył: iá-
18:
ko potrzebna y pożytheczna Modlitwá ieſt: dla
19:
którey pan Bóg grzéchy zgładza: głód y mór od-
20:
dala: nieprzyaćielá ćieleſnégͦ odpądza.
21:
iij Regū 8. iiij Re. 18. et 19. zdrowia przedłuża.
22:
ij Para: 32. Izáię 38. Z niewoley wybawia. Iu-
23:
dyth 8. 9. 10. Nieprzyiaćielá zábija Iudith 11.
24:
grzéch w káźń náznáczona páńſka/ y práwie oſą-
25:
dzoną precz oddala:


strona: 198v

1:
Chryzoſtóm. Pátrz pilno/ iáko duſzę ſłucháią-
2:
cego y modlącego pośila: któremu wnet ná po
3:
cząthku wſzyſtki dobrodźieyſtwá okázuie. Gdy
4:
go ábowiem wyznawamy Oycem/ y odpuſcze-
5:
nié grzéchów/ y zágubienié okruthnych mąk/ v-
6:
ſpráwiedliwienié y łáſkáwé poświęcenié/ wy-
7:
báwienie wieczné/ y przywłaſzczenié w dźiedźi-
8:
ctwo króleſtwá Bożego:
Co tho ieſt wyznáuáć p. Bógá oycem
á nie tylo przywłaſz-
9:
czoné ſynowſtwo wyznawamy: ále bráterſtwo
10:
z iednorodzónym Synem Bożym złączóné/ y o-
11:
kwite dáry duchá świętego iednym tym wyro-
12:
kiem oſławiamy/ y w nich ſye pośilamy. Bo nie
13:
podobna rzecz/ ábyſmy mogli páná Bogá oycem
14:
zwáć: gdibyſmy przez łáſkę iegͦ tegͦ niemieli/ co ná
15:
ſyny należy.
1.
Otóż dwoiákim dobrodźieyſtwem
16:
nas ku ſobie Pan przywodźić raczy: iż nam Bo-
17:
gá nawyzſzego Oycem być vkázuie. drugim/ iż
18:
dobrodźieyſtwá/ kthórych wielkośći wymówić
19:
niemożem/ y ón pan Bóg iáko oćiec/ nam ſynóm
20:
ſwym łáſkáwie rozdawa/ y łáſkáwie ich vżycza.
2.

21:
Pátrz záſye/ iáko z wielu przyczyn ieſt Oy-
22:
cem náſzym: ieſt oycem iż naś (!) ſtworzył/ Gene. 2.
Gene. 2, Deut. 32.strona: 201

1:
Ten kędy raczy/ tám
2:
nádchnie/ Ioan: 3. ten táiemnice mówi/ y wſzy-
3:
ſtko wié: czytay o tym j Corin: 2. et 14. Ten oży-
4:
wia nas/ y my dla niego bywamy ożywieni.
Dowód práwégo boſtwá duchá świętego.

5:
Czytay o tym do Rzymiánów w óſméy Kápi-
6:
tule: y do Koryntów wtórym liśćie wtórey Ká-
7:
pitule. Ieſt duch porády/ mocy/ vmieiętnośći/ po-
8:
bożnośći/ mądrośći/ y wyrozumienia/ Eza: 11.
9:
Przez tego duchá ieſt y bywa daná mądra mó-
10:
wá/ y vmieięthna: drugiemu czynienie cud: dru-
11:
giemu łáſká vzdrowienia/ proroctwo/ rozezna-
12:
wánie duchów/ rozmáithość ięzyków/ wiárá/
13:
wykłádánié mów: á té wſzyſtki rzeczy ſpráwu-
14:
ie ieden/ y tenże duch/ oddźieláiąc káżdemu iáko
15:
chce:
i Corin. 14.
gdyż ón ſprawuie wſzyſtko we wſzyſtkich.
16:
Ten duch przed królami y ſędźiámi bez rozmyſłu
17:
dáie mówić: á tho przeto tá wſzechmocność ieſt
18:
w nim/ że ieſt Bogiem práwym Ioan: 4. Vká-
19:
zuięć tédy s piſmá S. iednego nierozdźiélnégo
20:
Bogá wedle iſtnośći ſwey/ który ſtworzył nie-
21:
bo y źiemię: á thego być nie ſámégo Oycá/ ále y
22:
Syná/ y Duchá świętego: kthóre wſzyſtki roz-
23:
dźielné trzy perſony prawdźiwé/ żywé/ y iſtotné/
24:
ſą ónym iednym Bogiem práwym/ y nieroz-
25:
dźielnym:


strona: 203v

o Modlitwie
1:
Do którego w Tróycy iedynego/ iáko do ſtwo-
2:
rzyćielá iedynégo wſzyſtkiego ſtworzenia y ćie-
3:
bié ſámégo mówić możeſz ty ſłowá w páńſkiey
4:
modlitwie/ Oycze náſz/ stego iżeś nas ſtwo-
5:
rzył ná wyobráżenie ſwé/ Boże w Tróycy ie-
6:
dyny: któremuſmy powinni to wyznánié. Bo
7:
nas ſtworzywſzy/ chowaſz/ żywiſz/ y opátruieſz.
8:
zá co tobie powinniſmy/ Boże náſz/ chwałę/ ſer-
9:
cem y vſty/ Iſaię. 29. j Corintie: 6. Powinniſmy
10:
poczćiwość/ którey po nas chceſz Málách: 1. Po-
11:
winniſmy tobie miłość ze wſzyſthkiego ſercá y
12:
duſze. Powinniſmy poſłuſzeńſtwo/ Hebre: 11.
13:
Boś ty ieſt Pan Exo: 24. Oſtatecznie powin-
14:
niſmy ćierpliwość w przećiwnych rzeczach gdy
15:
ié ná nas dopuſzczaſz/ Prouerb: 3. Iob 1. 2. 3.
16:
Náſześ thy Oćiec/ Boże ſtworzyćielu: boś nas
17:
przywłaſzczył ſobie zá ſyny/ Romano: 8. dałeś
18:
nam dźiedźictwo ſtrácóné króleſtwá niebieſkie-
19:
go: dałeś nam ſwobodę/ z nie woléy wyrwaw-
20:
ſzy nieprzyiaćielá náſzégo.
21:
Który ieſteś w Niebieśiéch.
22:
Chryzoſtóm święty: nie przetho vczy y vkázuie
23:
go być wniebieśiéch/ áby go tám zámknąć miał:
Chriſo: Ho. 20 de oratiōe dominica ex capit. 6. Matth.
ále chce tego po ónym/ kthóry ſye modli:


strona: 206

1:
Obácz też/ iáko ćie Pan ná-
2:
pomina pamiętáć ná óno przykazánié/ Imienia
3:
Bożego niebráć ná dárémność.
Porownawa ty ſłowá a przykazánim Páńſkim.
Gdy ábowiem
4:
prośiſz/ áby było poświęcóne w tobie imię Bo-
5:
żé: ſtrzeż że ſye thego/ áby go nie pomázał krzy-
6:
woprzyſyęſtwem/ ſproſną mówą/ mátactwem/
7:
y wielomówſtwem proznym/ á niepożitecznym.
8:
To imię ieſt wſzechmocné Exo: 15: Ma być w
9:
poczćiwośći miáné/ Exo: 20: Leui: 19: tho imię
10:
ieſt niewymówióné/ Exo: 3/ tho imię ſtráſzliwé
11:
y święté Pſal: 110:
Imię Boże iákié ieſt.
to imię dźiwné/ Pſal: 8: to i-
12:
mię ieſt chwálebné y ſtráſzliwé: którégo ſye wſzy-
13:
ſcy boią y przed nim drżą. ij Regum 36.
14:
Wtóra Prośbá.
15:
Przydź Króleſtwo twoié.
16:
IEronym święty: Aby Száthan ná świećie
17:
przeſtał królowáć/ prośimy: á pan Bóg wwierze
18:
w cnotach króleſtwo ſwé rozmnáżáć áby ra-
19:
czył: á w káżdym z oſobná królował/ grzéch y
20:
ſzátáná wygnawſzy.


strona: 208v

o Modlitwie
1:
Przeto bądź záwżdy ſtały thák w przećiwnych/
2:
iáko y w fortunnych rzeczach: boć tho ieſt wola
3:
boża: áby pod tą klobą fortuny t? żywiąc/ przez
4:
ty przypadki docześné byłeś polerowan. Móẃ
5:
záwżdy s Páwłem świętym: Pánie/ co chceſz á-
6:
bych czynił: tákże y z Dawidem:
Acto. 9.
Do ćiebiem ſye
7:
vćiekł/ Pánie: náucz mię czynić wolą thwoię.
Pſal. 142.

8:
Abowiem rádá Páńſka/ ſtać wiecznie będźie: y
9:
wola iego we wſzyſtkim wypełnióna będźie.
Iſaię 46.

10:
Czytay v Dawidá/ tám ćie znácznie náucza: iż
11:
rządźi wedle woléy ſwéy pan Bóg mocy niebie-
12:
ſkie/ y źiemſkie:
Dani. 4.
żaden nie odmieni woléy iego: á-
13:
ni ſye iéy ſprzećiwić może/ y rzec: Dla czegoś ták
14:
vczynił? Móẃże thedy s Chryſtuſem człowie-
15:
kiem do páná bogá: Nie ták iáko ia chcę/ ále iá-
16:
ko ty: Niechay thwoiá Pánie/ á nie moiá wola
17:
będźie.
Mar. 19. Lu. 22.

18:
Czwarta Prośbá.
19:
Chlebá náſzégo powſzedniego day
20:
nam dziśia.


strona: 211

1:
Piąta Prośbá.
2:
Odpuśćiſz nam náſzé winy: iáko y my
3:
odpuſzczamy náſzym winowáycóm.
4:
Cbryzoſtóm (!) święty ták wykłáda. Iż vſtáwicz-
5:
nymi wyſtępy grzeſzymy przećiwko pánu Bo-
6:
gu: roſkazał Chryſtus miłośiernego Bogá o od-
7:
puſzczenié grzéchów prośić: á ón grzéſznym z-
8:
wykł grzéchy odpuſzczáć z ſzczodrobliwéy y z nie-
9:
wymownéy łáſki ſwoiey: iedno go o to wiernie
10:
prośić potrzebá. Abowiem wiernym thylo thá
11:
modlitwá przynależy: czego nas może náuczyć
12:
porządek kośćiołá Bożego/ y ſpráwá modlitwy
13:
tey. Lecz który ſye kolwiek nie okrzći/ á tą świą-
14:
tośćią ómyty nie będźie: nie może Bogá oycá
15:
wzywáć/ bo iego wiádómośći niema:
Którym thá Modlithwá ſłuży.
wiernym
16:
tedy przyſłuſza ta modlitwá: którzy ónego zná-
17:
ią: y iemu vffáią: do którego ſye vćiekáią: y iego
18:
o odpuſzczenie grzéchów proſzą.


strona: 213v

1:
Kthórego kolwiek człowiek
2:
Chrześćiáńſki obráźił bliźniego ſwego/ ma od
3:
niego ſzukáć pokoiu.
Chryſtus o Ołtarzu mówi do ſwych. Mat. 5.
Thák Chryſtus pan vczy/
4:
gdy każe y ofyáry przy Ołtarzu odbieżéć/ á iść
5:
do brátá obráżonégo/ y ziednáć ſye snim. záſye
6:
ón obráżóny ma mu odpuśćić: gdyż tho powi-
7:
nien. Abowiem błogoſłáwiéni miłośierni: óni
8:
miłośierdźie otrzymáią: á ſąd ónym będźie bes
9:
miłośierdźia: kthórzy nie czynią miłośierdźia
10:
nád bliźnimi ſwymi. Więcey pan potrzebuie od
11:
nas miłośierdźia/ niż ofyáry/ Prorok powiáda:
Iaco. 4.

12:
y Chryſtus pan nas vczy/ iżebyſmy byli miło
13:
śiernymi: iáko oćiec náſz niebieſki miłośierny
14:
ieſt. Mamy s páná Chryſtá przykład: który
15:
iuż ná krzyżu záwieſzony/ prośił zá ſwé krzyżo-
16:
wniki: tákże Szczepan święty piérwſzy po W-
17:
niebowſtąpieniu Páńſkim męczennik/ prośił zá
18:
óny/ kthórzy fo kámionowáli. o thym czytay w
19:
Dźieióch Apoſtolſkich Ca. 7. y v Lukaſzá ca. 23
20:
Szoſta Prośbá.
21:
Nie wodźiſz nas/ ná pokuſzenié.
22:
Chryzoſtóm Swięty/ ták wykłáda.


strona: 215v

1:
Wiárę bogu poſlubioną popſowáli: á


strona: 216

Páńſkiey.
1:
ná oſtátek Sákrámentá álbo zwiérzchnié znáki
2:
łáſki niewidóméy Duchá S: wygłádźili/ chwa-
3:
łę wſzyſtkę ſámégo w Tróycy iedynego Bogá z
4:
ſerc ludzkich/ ze wſzyſtką pobożnośćią/ vſtáwi-
5:
cznie wymiátáiąc: á ſnadź iuż wyrzućili/ niczym
6:
inſzym więcey/ iedno tym: naprzód chełpą pokry-
7:
tą ſłowá bożégo: á potym/ iż vczynili páná Bo-
8:
ga tákim: iákoby ón cnotliwymi vczynkámi lu-
9:
dzkimi brzydząc ſye/ ták do złégͦ iáko do dobrégo
10:
ſam przyczyńcą był: á ón y złé y dobré w nas
11:
ſpráwował: á práwie nas do tego przymuſzał.
12:
gdyż tho o pánu Bogu mówić hániebny błąd y
13:
bluźnierſtwo ieſt. Z nas ieſt/ powiáda Prorok/
14:
zátrácenié: á s páná Bogá wſpómożenié:
Oſeę. 13.
Pan
15:
Bóg śmierći nie vczynił/ á śmierć przyſzłá zá
16:
grzéchem Páweł święty vczy/ iż Pan Bóg ma
17:
w nienawiśći grzéch/ y ónego co ij czyni:
Sapien. 1.
dla któ-
18:
rego ná wſzyſtki nas śmierć roźláłá ſye:
Roma. 1.
iáſna
19:
Hiſtorya Gen: 3. którego grzéch zwyćięży/ ſługá
20:
grzéchu ieſt: którego grzéchu owoc inſzy nie ieſt/
21:
iedno wſtyd/ poháńbienié/ á ſkóńczenié iego/ gdy
22:
do ſkutku przyydźie/ śmierć:
i Cor. 15. Gene. 3. Ioan. 8. ij Para: 2.
á káżdy winę y po-
23:
mſtę grzéchu ſwego nośić będźie.
Roma: 6. Iaco: 1.
Ty grzéchy
24:
dźielnicę snámi y spánem Bogiem czynią/ E-
25:
ſaię 50: á przeto ié pan káráć raczył/ we wſzyſt-
26:
kim narodźie ludzkim.
Iere. 2 Eze. 18. Deut: 24.strona: 218v

1:
Luter wſzy-
2:
ſtkiéy wſzetecznośći vczył: tedyć przećiwko wo-
3:
ley bożéy vcząc/ nic inſzego nie mówił iedno to:
4:
Non eſt deus: to ieſt/ niemáſz Bogá: álbo nō eſt
5:
illi cura de nobis. Faciamus igitur omnia/ ꝗuę
6:
nobis placent. Bo co czynimy/ źleli dobrzeli/ bóg
7:
nas do tego przymuſza. s niego y złé/ y dobré: w
8:
równey klóbie v niego/ to ieſt/ źle czynić y dobrze:
9:
bo nalepſzy vczynek śmiertelny grzéch ieſt przed
10:
Bogiem. To maſz ónego wieprzá Sáxońſkie-
11:
go/ páſſobrzuchá ónych ludźi: którym ſwa wola
12:
milſza byłá/ niż poczćiwy żywot Chrześćiáńſki:
13:
náukę pobudzáiącą ku wſzelkiey wſzetecznośći/
14:
ku niepobożny á zuchwáłey wierze/ ku wzgár-
15:
dzeniu przełożeńſtwá wſzelákiego/ ku zábacze-
16:
niu Bogá: kthóry ſye brzydźi káżdą rzeczą złą:
Bóg brzydźi ſye złą rzeczą.
á
17:
iż ſye brzydźi/ dáleko od wſzelákiey złośći pobu-
18:
dzenia ieſt. Bo sniego tho nie ieſt/ czym ſye brzy-
19:
dźi: grzéchem ſye brzydźi: thedyć grzéch nie ieſt s
20:
niego: y do niego nas pobudzáć/ dáleko mniey
21:
przymuſzáć nie chce: który nam dał z náuki ſtáré-
22:
go y nowégo zakonu/ iáko ſye go wiárowáć zá
23:
iego wſpómożenim/ mamy: dał lekárſtwá/ áby
24:
w nas ran ſobie brzydliwych nie widźiał.


strona: 220v

1:
Otóż maſz/ Vczniu miły/ krótki wykład pa-
2:
ćierzá/ iáko po ſtáremu mówią: to ieſt prawdźi-
3:
wéy modlitwy Páńſkiey: a kthórey możeſz obá-


strona: 221

Pańſkiey.
1:
czyć: żeć w niey ieſt wſzyſtkich rzeczy nam po-
2:
trzebnych/ thák o tym żywoćie/ iáko o przyſzłym
3:
krotka á pożytheczna náuká/ y nieomylna proś-
4:
bá: którey ći ſummy álbo ſkutku inſzego do tego
5:
żywotá cześnégo náſzégo vkázáć niemogę: tho
6:
ieſt/ nic inſzégo tá modlitwá Páńſka nas tu ná
7:
świećie nie vczy/ iedno ónéy náuki: którey Pan
8:
raczył vczyć mowiąc:
Math. 6.
Piérwéy ſzukayćie króle-
9:
ſtwá Bożego/ y ſpráwiedliwośći iego: á wſzyſt-
10:
ko zá tym będźie wam pod moc dano. Tego
11:
króleſtwá ſzukamy modlitwámi: bo modlitwá
12:
pokorna niebo przebija: á okróm pożytku nie w-
13:
róći ſye od páná Bogá do ónego: kthóry ſye mo-
14:
dli.
Eccle: 35. Lu: 11.
Przetho ſam pan Chryſtus roſkázuie: Proś-
15:
ćie/ á będźie wam dano: ſzukayćie/ á naydźiećie:
16:
kołácćie/ otworzą wam. Abowiem káżdy/ który
17:
prośi/ bierze: który ſzuka/ naydźie: á kołácącemu
18:
będźie otworzono. Przeto święći ludźie vſtá-
19:
wicznie w modlitwach páná Bogá chwalili: y
20:
vcznióm tę náukę ſwym zoſtáwili/ áby ták czy-
21:
nili. Mógłći bych tu wſpómnieć Modlitwy
22:
Pátryárchów świętych/ iáko wielé mogły v pá-
23:
ná Bogá/ y iáko złym ludźiem pomagáły. Abo-
24:
wiem by ſye był Abram nie modlił zá Abymele-
25:
chá królá w Gierarym:
Gene. 20.strona: 223v

o Modlitwie
1:
Wykład ná Archan-
2:
yelſkié Pozdrowienie.
3:
VCZEN. Dźiękuięć bárzo/ zá wykład
4:
modlitwy Páńſkiey: wątpliwośći żadnéy nie-
5:
mam/ o kthórąbych miał stobą mówić: ále ćię
6:
proſzę/ niż tey ſpráwy zemną dokónaſz/ powiédz
7:
mi: dla czegͦ nas vczóno przy páćierzu zárázem
8:
ARchányelſkiego pozdrowienia? Cóż? ábo iáka
9:
modlitwá ieſt. czy do modlitwy Páńſkiey przy-
10:
należy? Názywał to oćiec móy/ á widzę iż wedle
11:
piſmá Pozdrowienie pánny Máryey: o tym ćie
12:
pytam: naprzód/ dla czego to pozdrowienie mó-
13:
wić vczóno: nád to/ ieſli ieſt modlitwá álbo nié.
14:
MISTRZ. Stárożytnie vczóno te-
15:
go pozdrowienia: kthórym Archányół Gábryel
16:
pánnę bożą rodźićiélkę pozdrawiał. Przodkiem
17:
dla tego to czynióno: áby nas vczono rozmyſláć
18:
wielkié óno dobrodźieyſtwo bożé/ które nam o-
19:
kazał: gdy Syná ſwego dla nas do pánny w ży-
20:
wot poſłał.
Przyczyny dla czego ma być Archányelſkie pozdrowienié mówiono.
Gdyż tho ieſt nam od páná Bogá
21:
nawyſzſze dobrodźieyſtwo dáne. A przeto vſtá-
22:
wicznie ma być y wſpómináné y rozmyſláné
23:
od nas: którzyſmy thego dobrodźieyſtwá z łáſki


strona: 224

Páńſkiey.
1:
bożey ſtáli ſye vczeſtniki.


strona: 225v

1:
Ták


strona: 226

Páńſkiey.
1:
ſtátecznéy miłośći przećiwko iey był: kthórą v-
2:
miéráiąc ták zápieczętował.
Nieuczćiwość pánny Máryey/ Chryſtuſá Páná nieuczćiwość ieſt.
Y máiąſz mu być
3:
w lubośći óni: którzy ták miłoſną mátkę iego ná
4:
poczćiwośći ſzárpáią? z inſzymi ludźmi rowná-
5:
ią? ták iż to od máło bácznych ludźi oboiey płći
6:
vſłyſzyſz: Cóż byłá Márya: ták człowiek/ iáko y
7:
ia. Zeznawam/ że człowiekiem byłá/ iáko káżdy
8:
z nas: y Chryſtus pan thákże práwym człowie-
9:
kiem był: ále tego nie pozwalam: áby tákim czło-
10:
wiekiem byłá/ iáko ty: to ieſt/ ták grzéſznym: ták
11:
w gniewie bożym ſye rodzącym: ták ſługą świá-
12:
tá/ ſzátáná/ y ćiáłá/ iáko thy ieſteś: thák kłamli-
13:
wym y nieuſtáwicznym przed Bogiem.
Pánná Márya człowiekiem iáko y kto/ ále iáko.
Wyz-
14:
nawam ią być człowiekiem práwym/ przez grzé-
15:
chu vrodzónym: od grzéchu ná świećie próznym:
16:
w Bożey okwitéy łáſce żywiącym vſtáwicznie:
17:
od páná Bogá vczćionym: s którego Bóg y cz-
18:
łowiek ſye nam národźił: któremu Bóg ták zie-
19:
dnoczóny był: iż zá iedno snim był/ przez ſobie
20:
vlubioné miéſzkánié. Otóż trudno z równáć
21:
maſz ſam sśiebie hárdy człowiecze/ stą pánną:
22:
którą ták ſobie lekce ważyſz. A coć tu powiá-
23:
dam/ temu możeſz wierzyć: że nie rad thego ſzá-
24:
tan widźi/ y ſtára ſye o to: áby z vmieiétnośći/ y
25:
z wiádómośći ludzkiey tho wykorzenił/ co mu
26:
ſzkodźi.
Szátáná boli cześć pánny Maryey.strona: 228v

1:
Bo ią iáſność wieczna ſobie
2:
obráłá naczyſtſzą: bo ćiáło okróm zmázy ćiele-
3:
ſnéy vrodźiłá. Auguſtyn. O święta Má-
4:
rya podpómoz nędzné/ wſpómoż ludźie ſłábégo
5:
vmyſłu/ ochłódz płáczącé.
In ſermōe de Aſſumptione virginis.
Pytaſz/ iáko tho ma
6:
vczynić? mówi Auguſtyn święty: modląc ſye zá
7:
ludem: przyczyniáiąc ſye zá duchowieńſtwem:
8:
proſząc zá nabożną płeć niewieśćią: aby wſzyſt-
9:
cy vználi twoié podpómożenié: kthórzy wſpomi-
10:
náią twoie imię.
Márya iáko ieſt pánią/ Auguſtyn vczy.
Nie maſz w czym wątpić: któ-
11:
ra porodźiłá zapłátę/ zá ty które Syn iey wybá-
12:
wił: może wſzyſtkim wybáwiónym ziednáć hoy-
13:
né podpómożenié. Hoec Auguſtinus.
14:
Ale do Archányelſkich ſłów ſye wrócę.
15:
Láſki pełná Rozumiey Łáſki bożéy pełná.
16:
Ieronim ś. ták ná ty ſłowá mówi: Tákim vpo-
17:
minkiem godna rzecz áby byłá pánną od páná
18:
Bogá obdárowaná: áby łáſki iego byłá pełná.
De aſſumptione virginis.

19:
Abowiem óná zwróćiła práwą chwałę niebioſ-
20:
ſóm: vrodźiłá Bogá źiemi: zá kthórym pokóy od
21:
ſzátáná ludźiem przyſzedł: przyſzłá wiárá y zná-
22:
iómość Bogá: przyſzedł złośći ludzkich ſtátecz-
23:
ny ſzácunek y vznánie: przyſzedł poczćiwy ży-
24:
wotá człowieczego porządek: obyczáie odmien-


strona: 229

Páńſkiey.
1:
né/ y powśćiągliwość przyſtoyna od rzeczy nie-
2:
przyſtoynych.


strona: 230v

1:
Pámiętay też ná to/ gdy mówić to po-


strona: 231

Páńſkiey.
1:
zdrowienie będźieſz: áby páná Bogá prośił pil-
2:
nie y nabożnie: do czego ćiebie to pozdrowienie
3:
nápomina.
Co pámiętáć ma człowiek mowiąc Archanyelſkie pozdrowienie.
A tho zſtrony twoiey: gdy mówiſz
4:
y wyznawaſz Pánnę być łáſki bożey pełną/ proś
5:
páná: ábyś mógł vczeſtnikiem łáſki pańſkiey być:
6:
á gdy wyznawaſz/ iż pan Bóg znią był/ żąday
7:
nabożnie Páná: áby stobą przez duchá ſwégo ś-
8:
więtego przebywáć raczył: á iáko óná błogoſłá-
9:
wioná byłá miedzy niewiáſtámi/ ták wzdychay
10:
proſząc Páná: áby ſwym błogoſláwieńſtwem
11:
wiecznym raczył thobie błogoſłáwić/ y wiecz-
12:
nym żywotem zá tym błogoſłáwieńſtwem ob-
13:
dárowáć: á tho przez zaſługę y mękę błogoſłá-
14:
wionégo owocu Pánny naczyſtſzey Máryey
15:
Páná náſzego Iezuſá Chryſtuſá/ Bogá y czło-
16:
wieká prawdźiwegͦ: który z Oycem y z Duchem
17:
świętym ieſt iednym nie rozdźielnym Bogiem
18:
y zbawićielem náſzym. Rozumieyże/ iáko też
19:
maſz thego pozdrowienia vżywáć: iáko ie mó-
20:
wić: iákié pożytki s niego możeſz mieć: iáką ná-
21:
ukę/ iákié wiáry potwierdzenie/ y vmocnienié: á
22:
od chwálebnego obyczáiu nie odſtępuy: áby ćie
23:
kto miał ná to náwieść: iżebyś miał ná to po-
24:
zdrowienie niewſpómináć/ iego nie rozmyſláć
25:
częſto/ nabożnie nie mówić z wiárą stáką: iáka
26:
do niego przynależy. Wiedz o tym żeć tá náu-
27:
ká/ która ták pożyteczné ſpráwy Bożé s kośćio-


strona: 231v

o Modlitwie
1:
łá wyrzuca/ od ónych poſzłá:


strona: 233

1:
Y ćiebie


strona: 233v

o Swiątoſćiách
1:
miłe dźiećię/ ták vczę: áby powſtawſzy ze ſnu twe-
2:
go/ do thego páná vſtá y ſerce ſwé podnośił/ á
3:
Pánu dźiękował: że obraz śmierći od ćiebie od-
4:
daliwſzy/ fizerunk przyſzłégo zmartwywſtánia
5:
w tobie okazał: wzbudźił ćie:
mó-??? wiąc: Dóm móy. dóm Modlitwy ieſt.
cżyłeś iuż ná poły
6:
będąc vmárły: nie wiedząc thego ieſliś wſtáć
7:
miał/ powſtałeś. Thoć ieſt/ miłe dźiéćię/ właſny
8:
fizerunk śmierći y zmartwywſtánia náſzego: że/
9:
gdy ſpimy/ nieináczey ſye snámi dźieie: iedno iá-
10:
kobyſmy vmárłego człowieká ná ſye kſtałt przy-
11:
ięli. Wzbudza nas Pan y ożywia ná poły vmár-
12:
łe dla thego/ ábyſmy baczyli moc iego: iż gdy ón
13:
chce/ mocen ieſt nas y vmorzyć y ożywić: mo-
14:
cen vſpić/ y obudźić. Y przetho w piſmie świę-
15:
tym náſzá śmierć ſpániu ieſt porowuána (!)/ y do
16:
ſnu ieſt przypowiedźianá: y przeto LAzárzá v-
17:
márłegͦ Chryſtus vſnionym zowie/ iákoby rzekł.
Ioan. 11.

18:
y my przez ſpánie náſzé/ fizerunk śmierći odno-
19:
śim ná ſobie: á gdy powſtawamy ode ſnu/ w-
20:
ſpámiętaymy ná to: iż ten/ który ode ſnu wzbu-
21:
dźił/ y od ónego ſnu dálſzego/ którego ten ſen po-
22:
wſzechny fizerunk odnośi/ nas wſkrześi.
Ráno wſtawſzy co czynić.
Słuſz-
23:
nie tedy moc Páńſką wyznawáiąc/ y dźiękowáć
24:
iemu mamy/ przodkiem zá tho: że nas záchował
25:
w ſpániu od rozmáitych przygód: od których cz-
26:
łowiek ſam ſyebie vſtrzédz ná tes (!) czás niemoże:


strona: 234

zakónu nowego
1:
iedno ſam Bóg iegͦ ſtrzeże:


strona: 236

1:
Abo-
2:
wiem nie godna rzecz ieſt tákimi rzeczámi ſzá-
3:
ffowáć/ iedno poſłáńcóm tákim: którym tego z-
4:
wierzono: áby záſye pan Bóg nie nárzékał ná
5:
nié/ iáko ná óny nárzékał w ſtárym zakonie:
Iere. 23.
Nie
6:
ſłałem proroków/ á óni ſzli: nie mówiłem do
7:
nich/ á óni prorokowáli. Zle ſye doſtáło/ możeſz
8:
czytáć w Dźieioch Apoſtolſkich/ ónym żydóm:
Acto. 19.

9:
którzy ſye kuśili wzywáć imienia páná Chryſtu-
10:
ſowego ná óny/ kthórzy byli opętháni od ſzátá-
11:
nów.
Zle ſye wdáwać w vrząd ſzáffunku świątośći Páńſkich ónemu: który nie ieſt ná to porządnie wezwány.
Byli żydá iednego śiedm ſynów: którzy to
12:
czynili/ niepowołáni do tego: przeto dwu snich
13:
ſzátan zły podrápał y poránił/ ták iż nágͦvćiekli (!) z
14:
dómu ónego: gdźie chćieli ie wygnáć przez imię
15:
páná Chryſtuſowe: którego Páweł święty prze-
16:
powiádał iáſnie ludźiem. DAy Boże/ áby to
17:
pan Bóg okázáć raczył y dźiś nád tymi: kthórzy
18:
właſną ſwą wolą bez powſzechnégo y ſtárożyt-
19:
nie podánégo od Apoſtołów wezwánia/ wda-
20:
wáią ſye wvrzędy ſzáfunku ſłowá y Sákráme-
21:
tów Páńſkich. Ale o thym ná ſwym mieścu bę-
22:
dźie: thu to okázuię/ iż do ſzáffunku świątośći y
23:
ſłowá bożego potrzebá ſługi ná tho porządnie
24:
wezwánego.


strona: 238v

1:
A ieſt zwan omyćie wody/ dla
2:
zwierzchniégo omywánia wodą: Odrodzonym
3:
go theż zowie piſmo: iż duſznym obyczáiem pan
4:
Bóg nas z grzéchu odradza/ oczyśćia/ y poświę-
5:
ca:
Corin. 6.
iuż co wodá znáczy/ powyzſzey powiedźia-
6:
łem. Ale żebyś y lepiey temu rozumiał y wie-
7:
rzył/ przypátrz ſye ſłowóm Auguſtyná święte-
8:
go:
Lib. de Cataliſmo cap. 3.
Wodá oná nie tylo brud s ćiáłá zmywa: á-
9:
le y duſzę od grzéchów oczyśćia. Maćie też wie-
10:
dźieć/ dla czego moc óney wody pożyteczna ieſt
11:
y duſzy y ćiáłu:
Wódá chrztu cżemu pożyteczna.
gdyż nie káżda wodá tey mocy
12:
ma: dla tego wiedzćie/ iż thá ſłowem bożym ieſt
13:
poświęcóná. Odnieś precz ſłowo/ cóż wodá/
14:
iedno wodá? przyſtępuie ſłowo bożé do żywio-
15:
łu/ y bywa świątość. Moc ſłowá przez wodę o-
16:
czyśćiłá nas/ á to iż ma moc nád wodą. Otóż
17:
rozumiey/ iáka wodá ieſt ná chrzćie/ y co ią po-
18:
ważną czyni. A iż wody potrzebá do tegóż chrz-
19:
tu/ thenże Auguſtyn mówi: Nieużyway wody/
20:
nie będźie chrzeſt: nieużyway ſłowá/ tákże chrz-
21:
tu nie będźie:
Augu: tracta: 15. ſuper Ioannem.
boć ták Pan mówi: Z wody y z du-
22:
chá kto ſye nie odrodźi/ zbáwión nie będźie.


strona: 241

1:
Thák piſze y Ambroży święty w kśię-
2:
gách o Duchu świętym piſząc: Iż przez prośby/
3:
które nád wodą gdy ią błogoſłáwim czynimy/
4:
Duch święthy zſtępuie: y dawa poświęcenie o-
5:
néy wodźie:
Libr. i. cap. 7.
w którey grzéchy omywamy: á wo-
6:
dá to ma nie ſámá zśiebie: ále z właſnéy bytno-
7:
śći Duchá świętégo.
Baſilius de ſpiritu ſancto lib. XV.
Ná drugim mieścu Am-
8:
broży święty thák náucza/ iáki ma być chrzeſt:
Mon. 3. 7. 1.

9:
kſztałt/ y ſpoſob chrztu/ y vżywánié iego thákié
10:
być ma.
ſpoſób chrztu
Napiérwéy wodę poświęćić: á po tym
11:
niech ſye chrzći ten/ który ſye chrzćić ma: niechay
12:
będźie nád wódą błogoſłáwienſtwo/ wzywá-
13:
nié Bogá/ prośby y módlitwy: áby przy niéy by-
14:
łá Iſtność Tróycé świętéy. Amb: lib: j. de ſa-
15:
cra: capit. 5. Możeſz tedy báczyć tych świę-
16:
tych á zacnych ludźi náukę: dla czego wodą świę-
17:
coną ſye chrzćić mamy:
Vmęczón Cipryan święthy od národzenia Bogá Chryſtuſá látá 249.
to ieſt/ dla tego: ábyſmy
18:
rozumieli/ że z nátury ſwéy wodá tego miéć nie
19:
możé/ co ná chrzćie czyni: ále mocą Bożą y duchá S. ſpráwą: który ná prośby y modlitwy náſzé/
20:
przy błogoſłáwiónéy álbo poświęconéy wodźie
21:
ieſt bytnośćią ſwoią/ przez modlitwy w kośćie-
22:
le do tego powołány: á iáko s. Ambroży vczy/
Swięty Ambroży po Pánie Chryſtuśie żył lathá 380.

23:
że bytność ieſth álbo iſtność Bogá w Tróycy
24:
iedynégo przy tey błogoſłáwiónéy przez ſłowo
25:
Bożé y modlitwę w wodźie/


strona: 243v

1:
Czytayże záſye v S. Cypryaná mę-
2:
czenniká:
Cyprianus Epis: lib: i. Epi: 12 et ſermone de baptiſmo pagina 430.
iáko zá iego czáſów chrzczono: który ſye
3:
chrzći/ mówi Cypryan S. potrzebá áby go krzy-
4:
żmem álbo oleiem pomázano: áby wźiąwſzy ná
5:
ſye pomázánie: był pomázáńcem Bożym/ y łáſkę
6:
Chryſtuſá Páná ótrzymał. Abowiem oléy/ któ-
7:
rym ochrzczeni ludźie ſą y bywáią pomázáni/ ná
8:
ołtarzu bywa poświęcony. Przypátrzże ſye in-
9:
ſzym/ iáko Auguſtynowi S. ten ná wielu mieś-
10:
cách iáśnie tego vczy/ w ty ſłowá:
A widźiſz że ołtarze w kośćiele dawno/ á thy ié wymiátaſz Awenyeliku.
Nápiſanó ieſt
11:
w Dźieiách Apoſtolſkich o Pánie Chryſtuśie:
12:
Pomázał ćię Pan Bóg/ nie pomázałći go oleie
13:
widómym/ ále dárém łáſki/ co ſye to w kośćiele
14:
widómym pomázánym znáczy: gdy ochrzczoné
15:
kośćiół pomázuie oleie. rc.
lib: 15. de Trini: capi. 26.
Ná drugim mieścu
16:
Chryſtuſowé imię od pomázánia rzeczoné ieſt:
17:
bo Chryſtus przetłumacza ſye ná náſz ięzyk po-
18:
mázániec/ a chriſma pomázánié/ otóż nas dla te-
19:
go pomázuią oleiem: iż p: Bóg ná walkę y bóy v-
20:
ſtáwiczny z ſzátánem nas wyſádźił:
Dla czego ludźi pomázuią na chrzćie Theophilact9 thyſz ſłowá mówi/ in Lucę caput. 10.
á my pámię-
21:
táiąc/ iżeſmy pomázáni ná króleſtwo Chryſtuſo-
22:
wé/ bądźmy zwyćiężcámi na przećiwko przeći-
23:
wnikóm náſzym: ſzáthánowi/ áni grzéchu nie-
24:
wolnicy nie bądźmy/ gdyżechmy ſye ſtali Boży-


strona: 244

zakónu nowego
1:
mi pomázáńcy.


strona: 246

1:
Nam chrześćiánom w tym krzyżu po-
2:
ćiechá y chełpá ma być záwżdy: tym herbem ál-
3:
bo piątnem pieczętować ſye mamy/ y tégo pią-
4:
tná ſye nie wſtydźić:
Galla: 6.
gdyż nie bezprzyczyny (!) znák
5:
ſwóy Chryſtus ná czeléch náſzych zoſtháwić ra-
6:
czył:
Auguſtin: in Pſal: 30.
ábyſmy ſye ná tym mieścu im pieczętowá-
7:
li ná czele/ gdźie wſtyd mieśce ma:
Pożytek znáku krzyżá S.
á to áby po-
8:
śmiewiſká Chryſtuſówégo chrześćiánin ſye nie
9:
wſtydźił.
10:
Byłáli Ceremonia w ſtárym kośćie-
11:
le pomázować błótem/ mowiąc:
12:
Effeta, quod eſt adapaperire.
13:
Toć krótkiem obyczáiem opowiem: gdyż to iá-
14:
ſnie być opowieda Ambroży S. náuczáiąc dla
15:
czego to czynią w kośćieła Bóżym.
Ambroſi: de his qui iniciāt miſteriis capite 1. et 7.
iego ſłowá
16:
ſą: Otwórzćie vſzy ſwoié: á wonią dobrą przy dá-
17:
niu wam ſacramentów Páńſkich poczuyćie. Dá-
18:
liſmy to wam znáć w ón czás: gdyſmy wam mó-
19:
wili/ Effeta/ to ieſt/ otwórz ſye. Gdy tedy przy-
20:
chodźiſz do łáſki/ o co ćię pytano/ poznáć maſz:
21:
y coś odpowiedźiał/ pámięthay.


strona: 248v

1:
Náśialić y inſzych błędów do
2:
tegóż Sákrámentu: á wżdy ié zá prawdźiwé
3:
proroki máią/ iedno tym: że od ſtárégo kośćiołá
4:
náuki náuczáią/ ſtáráiący ſye o tho: áby ſye w
5:
niwczym z nim nie porownáli: kthóré ć krótko
6:
wyłożę. Luter wieprz Niemiecki wytuczóny
7:
we wſzytkę ſwą wolą w Sáxoniey/ wichrówcá
8:
wſzytkiego świátá/ á cnoty y wſtydu ludzkiego
9:
ſtárádawnégͦ wygubcá/ ten ták vczył o chrzćie/
10:
y o inſzych świątośćiách przećiwko náuce Chry-
11:
ſtuſá Páná y iego kośćiołá.
Luter iáki był.

12:
Luter o chrzćie ták vczył.
Luter 9 in Asſenti: Arti. i.

13:
Chrzeſt nie zbáwia/ iedno wiárá chrzthu: ábo-
14:
wiem w świątośćiách przyymowániu potrze-
15:
bna ieſt wiárá ónego/ który świątość przyymu-
16:
ie: áby vwierzył obietnicóm/ kthóre przynależą
17:
do świątośći:
Nie zgodźi ſye Kośćiół Boży nigdy z Lutrem w náuce chrztu.
á iż chrzeſt w téy obietnicy zale-
18:
ży/ który vwierzy á ochrzći ſye zbawión będźie:
19:
tedyć potrzebá/ áby ten/ który ſye chrzći/ wierzył:
20:
iż będźie zbáwión/ gdy ſye ochrzći. Gdy to czy-
21:
tháli v Lutera Nowochrzczeńcy/ iż potrzebá
22:
piérwéy wierzyć niż ſye chrzćić:
Nowochrzczeńcy wzbudźili błąd z Luterowégo piſmá y nauki.
wnet vchwyći-
23:
li thę náukę/ y nie chrzczą máłych dźiatek: gdyż
24:
wiáry miéć nie mogą ſwéy właſnéy: gdyż we-


strona: 249

zakonu Nowégo.
1:
dle náuki Luterowéy/ niepożyteczna ieſt świą-
2:
tość przez właſnéy ónego wiáry/ który ią prziy-
3:
muie.


strona: 250v

1:
Y Márcyon/ ieśliś
2:
ták chrzćił/ W imię Oycá y Syná y Duchá S.
3:
zupełną świątość dawał: choć theż y wiáry do


strona: 251

Nowégo zakonu.
1:
tego zupełnéy nie miał/ y z nią ſye nie zgadzał:
2:
ále iáko y chrzeſt/ máło ważny ieſt ónemu/ który
3:
świátu ſłowy á nie vczynkiem ſye zárzeka tákći
4:
y ónemu/ który w kácérſtwie álbo w odſzczépień-
5:
ſtwie ſye chrzći: Obiemá tákim/ gdy polepſza ży-
6:
wotá/ ku pożytku ieſt/ chrzeſt:
Contra eoſdem libr: iiij. capite 4.
który przed thym/
7:
máło pożyteczny był/ choć prawdźiwy był. A
8:
iákoś ſye raz vrodźiwſzy z Iádámá/ drugi raz
9:
rodźić ſye nie będźieſz:
Augus: tract: 11. in Euangelium Ioan:
thákże vrodźiwſzy ſye z
10:
Chryſtuſá/ odrodźić ſye nie możeſz: bo iáko żywot
11:
ná zad wróćić ſye nie może nikomu: ták y chrzeſt:
12:
chybáby od poganiná niechrzczonégo/ áni Bogu
13:
wiernégo y Pánu Chryſtuſówi był chrzeſt dá-
14:
ny: ten nie ważny ieſt. VCZEN.
Augu: contra Epis: Parmeni libro ij. capite 13.
Y to
15:
rad wiem/ bo mi tego potrzebá wiedźiéć: ále ćie
16:
ieſzcze pytam: Powinnaſz ieſt rzecz máłé niemó-
17:
wiątká chrzćić dźiateczki/ kthóre ieſzcze nie mó-
18:
wią?
Dźieći dobra rzecz chrzćić.
MISTRZ. Powinna/ bo zła rzecz
19:
ieſt dźiećięćiu chrześćiáńſkiemu hámowáć ch-
20:
rzeſt/ iáko też y vroſłému á ochrzczonému pow-
21:
tárzáć go/ rzecz ieſt nie dobra. VCZEN.
22:
Ták Syniſtrowie Awenyeliey Nowochrzczeń-
23:
ſkiéy vczą/ iż niepożytheczny ieſt chrzeſt máłych
24:
dźiatek: y ieſliże go prziymuią/ ma być powtó-
25:
rzony. MISTRZ. A czymże tego do-
26:
wodzą? VCZEN. Słowem Bogá


strona: 251v

o Swiątoſćiách
1:
Chryſtuſá.


strona: 253v

1:
Ci thedy A-
2:
wenyelikowie nie chcąc grzéchu rozumieć iná-
3:
czéy z oycem ſwoim Pelágiuſem/ iedno káżdégo
4:
zoſobná ſpráwę/ álbo vczynek/ woléy Bożéy ſye
5:
ſprzeciwiáiący/ nie chcą baczyć ná ón powſzech-
6:
ny grzéch: który od iednégo á pierwſzégo rodźi-
7:
cá ná wſzyſtki roſpłodzóny ieſt/ roźlany y z przy-
8:
rodzenia wſzczépiony/ ze wſzyſtkimi vłomnoś-
9:
ćiámi y niedoſtátki: które dla niego roſpłodzóné
10:
potomſtwo ónego rodźicá ćierpi/ y ćierpieć mu-
11:
śi. A gdyż powiádáią że w piérworodnéy ſprá-
12:
wiedliwośći dźiatki ſye rodzą/ niewinné od grzé-
13:
chu: tedy dowodzą iż im chrztu nie potrzebá: bo
14:
w nich nie ma co léczyć: ále gdy przez przedłuże-
15:
nié czáſu przez ſwé grzéchy óno dźiećię ſprzećiwi
16:
ſye woléy Bożéy: tedy w ten czás ma do chrztu
17:
dopiro przychodźić: á dla ſwych właſnych grzé-
18:
chów chrzeſt przyiąć ku ich odpuſzczeniu/ zaraz
19:
z wiárą y z wyznánim ſwoim. Toć ich piérw-
20:
ſzy vmyſł dla czego dźiatek chrzćić nie chcą: to
21:
ieſt/ áby piérworodny grzéch zgłádźili iákoś ſły-
22:
ſzał iuż. A ponieważ że iuż wiéſz z piſmá że ſye
23:
my ſyny gniewu rodźimy: poznayże fáłſz tych/
24:
którzy przećiwko piſmu mówią: ábyſmy ſye ro-
25:
dźić ſyny łáſki Bożéy mieli.


strona: 256

1:
Na które też przynależy obietnicá zbáwienia y
2:
łáſki Bożéy: na thy y pewny znák téy obietnice
3:
przynależy.
Trzeći dowód.
(Abowiem znák dla potwiérdzenia
4:
obietnice dan ieſt) ále ná dźiatki máłé przyna-
5:
leży obietnicá zbáwienia y łáſki Bożéy: thedy
6:
potrzebá ieſt/ áby y znák théy obietnice ná nich
7:
był. Iż ná dźiatki máłé przynależy obietnicá/
8:
czytay Matt: 18. 19. Mar: 9. 10. Luc: 17. tedy
9:
przynależy y znák. Ioan: 3: bo ten znák dla o-
10:
bietnice potwiédzenia (!) dan ieſt. Znák ten chrzeſt
11:
ieſt: przy którym ieſt wzywánie imieniá Bożé-
12:
go Oycá/ Syná/ y Duchá S. Bogá w Tróy-
13:
cy iedynégo: iákoś iuż ſłyſzał powyzſzéy.
Czwarty dowód.
Roſka-
14:
zánie o chrzćie ieſt powſzechné/ ná wſzythek Ko-
15:
śćiół wobec przynależące/ á iż mam rzec wſzyſt-
16:
kim ludźiom przykazáné: máłe dźiatki ludźie ſą:
17:
tedy y ná nié śćiąga ſye to roſkazánié. A iż w-
18:
ſzyſtkim to roſkazano/ maſz v Mátheuſzá 28.
19:
Chryſtuſá do Apoſtołów ty ſłowá: Idąc po w-
20:
ſzytkim świećie/ náuczayćie/ y chrzćićie wſzyſtek
21:
naród ludzki: v Ianá S. w trzećim: Ieśli ſye
22:
kto nie ochrzći/ zbáwión nie będźie. Otóż bá-
23:
czyć możeſz powſzechné roſkazánié káżdemu/ kto
24:
chce być zbáwión.


strona: 258

1:
Wiédz też


strona: 258v

o Swiątoſćiách
1:
tedy pewny vmyſł/ roſkazánia páná Chryſtuſá:
2:
który wſzytki w obec chrzćić kazał: żeć gdy thy
3:
ſłowá námienióné Ewányeliéy mówił/ dźiatek
4:
máłych ode chrztu nie oddalał: któremu byłá w-
5:
dźięczna wiárá/ nie tylo ónych/ kthórzy właſną
6:
wiárą weń wierzyli: ále y ónych którzy zá dru-
7:
gié wierzyli: á w wierze ſwéy Pánu ié ofiáro-
8:
wáli.
Matt: 4.
Maſz przykłády w dźiéwce Chánáney-
9:
ſkiéy: kthóréy mátczyná wiárá pomocna byłá: y
10:
ónego páráliżem záráżonégo:
Matt: 19.
którego po dáchu
11:
ſpuſzczóno: ónych/ którzy go nośili/ wiárá choré-
12:
mu byłá pożyteczna. etcoet. A gdyż tedy dźia-
13:
teczki wierzą przez ty którzy zá nié ślubią wiá-
14:
rę: á óni ié wiárą ſwą pánu Chryſtuſowi ofiá-
15:
ruią: przyymuie ié pan Chryſtus w łáſkę ſwą/
16:
w zbór kośćiołá ſwégo. Dan im bywa ſkoro po
17:
chrzćie Duch s. od Páná Chryſtuſá: y ſtawáią
18:
ſye świętych ludźi obcownikámi/ y vczeſtniká-
19:
mi cnotliwych vczynków/ y wiáry ich: iáko dźie-
20:
dźicowie króleſtwá y wiáry páná Iezuſá Chry-
21:
ſtuſá:
Wykład ſłów Chryſtuſowych o chrzćie.
wyłóżmyż tedy ſłowá páná Chryſtuſowe.
22:
Gdy Pan mówi: Idźćie po wſzyſthkim świe-
23:
ćie przepowiedáiąc Ewányelią: kthóry vwie-
24:
rzy/ á ochrzći ſye/ zbáwión będźie.


strona: 261

1:
Wſzyſcy kthórzy
2:
chrzeſt przyymuią Chryſtuſá obłóczą: oni z má-
3:
łych dźiathek/ iż ich do chrztu nie dopuſzczáią/
4:
Chryſtuſá zwłóczą. Wſzyſtek ſtháry człowiek
5:
vmiéra ná chrzćie/ thák iż káżdy ochrzczóny no-
6:
wym ſye człowiekiem ſtawa/ á to vmieráiąc z
7:
Chryſtuſem świátu á żywiąc Pánu Bogu: óni
8:
ná dźiatkách máłych zakał wſzyſtek ſthárégo
9:
człowieká zoſtáwuią: áni ich z świátem chcą ro-
10:
złączyć/ á z Chryſtuſem ziednoczyć: Chryſtus ro-
11:
ſkázuie chrzćić wſzyſtek naród ludzki: á óni od te-
12:
go narodu dźiatki odłączáią: Páweł wſzyſthki
13:
co ich było w domu chrzći ſam: w którym Chry-
14:
ſtus ſam czynił wſzyſtki zbáwienné á nam po-
15:
żytheczne ſpráwy: á óni nie wſzyſtkich w domu
16:
vczą chrzćić/ gdy zákázuią dźiećinnégo chrzthu:
17:
Apoſtołowie y ich vczniówie/ y wſzyſthek zbór
18:
Kośćiołá páná Chryſtuſowégo/ thák wierzyli
19:
czynili y vczyli: óni opáczną náukę od wſzyſt-
20:
kich vcząc. Chełpią ſye tym: że Apoſtolſką ná-
21:
ukę vczą: Ale iuż pátrz ná ty proroki Heliaſze/ A-
22:
wenyeliki: gánią chrzeſt máłych dźiatek/ powiá-
23:
dáiąc iż nie ieſt wedle myſli y roſkazánia páná
24:
Chryſtuſowégo: czemu ich to nie ruſzy w ſádno:
25:
iż ieſli nie wedle woléy Chryſtá Páná ieſt ch-
26:
rzeſt máłych:


strona: 263v

1:
A dla tego świątośćią ieſt/
2:
iże ma znák zwiérzchni: przez kthóry człowiek
3:
prziymuie pożytek duſzny/ niewidoméy łáſki Bo-
4:
żéy:
Pożytki théy świąthośći wylicza.
iż która ná chrzćie daná/ ku oczyśćieniu y od-
5:
nowieniu człowiekowi: ná pothwierdzeniu ieſt
6:
daná ku rozmnożeniu mocnéy wiáry y wſzyſt-
7:
kiéy chrześćiáńſkiéy cnoty. Ná chrzćieś my ſye
8:
odrodźili do żywotá wiecznégo: w potwierdze-
9:
niu/ ieſteſmy vmocnieni/ ná nieprzyiaćiele y nie-
10:
beſpiecznoſći náſzé:
Melchiades ad Hiſpaniae Episcopos.
chrzeſt nas omył/ potwierdzé-
11:
nie omyte od grzéchu vmacnia/ y potwirdza w
12:
téy wierze: że nam odrodzónym/ pewnym ſtro-
13:
żém/ opiekunem/ y poćieſzyćielém/ Duch S. ieſt.
14:
A iżemći powiedźiał/ że thá świątość záwżdy
15:
przy kośćiele byłá: pokażęć to naprzód z Apoſto-
16:
łów/ a po tym z ich vczniów. O Apoſtoléch
17:
czythay:
Act: 8.
iż gdy ſye dowiedźieli Sámáryą przy-
18:
iąć ſłowo Boże/ poſłáli do nich Piotrá y Ia-
19:
ná: którzy gdy przyſzli: prośili zá nimi: áby Du-
20:
chá s. wźięli? ábowiem żadén go nie miał/ tylo
21:
byli pochrzczéni w imię páná Iezuſá: á w then
22:
czás kłádli ná nié ręce ſwé: y był im dány Duch
23:
S. Tákże y ná drugim mieyſcu maſz nápiſano:
Acto: 19.

24:
gdy Páweł s. przyſzedł do Ephezu/ nálazł tám


strona: 264

Nowégo zakonu.
1:
niktóre zwolenniki: którzy Ianá S. chrztem o-
2:
chrzczeni byli: Duchá s. nie mieli/ áni o nim ſły-
3:
cháli: przeto powtóre ochrzczeni ſą imieniem pá-
4:
ná Iezuſá.


strona: 265v

1:
A ponieważ że máłymi
2:
dźiatkámi ſámi chrześćiánie chrzeſt prziymuią/


strona: 266

zakonu Nowégo.
1:
nie mogąc czaſu chrzthu wiáry chrześćiáńſkiéy
2:
wyznáć:
Dla czego ieſt potrzebné potwierdzenie.
izaliſz to nie ieſt rzecz ſłuſzna: áby w do-
3:
brych lećiéch y baczeniu vználi náukę wiáry
4:
ſwoiéy: á przychodząc do świątośći potwierdze-
5:
nia/ wiárę páná Chryſtuſowę/ tho ieſt/ z wyzná-
6:
nia Bogá Oycá/ Syná/ y Duchá S. Bogá w
7:
Tróycy iedynégo/ ſwobodnie wyználi? á w
8:
którégo ſye imię chrzćili: áby go ſtátecznie ná po-
9:
twierdzeniu/ być ſwym Bogiem Pánem y zbá-
10:
wićielem prawdźiwym opowiádáli/ poſłuſzéń-
11:
ſtwo temu Pánu: kthórego imieniem/ y mocą/
12:
omyći ſą od grzéchu/ thakże y Kośćiołowi ie-
13:
go vſtmie (!) wyznáwáiąc/ Ceremonię ćię tego do-
14:
ſtátecznie náuczą: które przy téy świątośći ſprá-
15:
wuią.
Ceremonia ná powierdzenia.
Naprzód znákiem krzyżá s. czoło twoie
16:
znáczą: które ieſt wſtydu wſzyſtkiégo mieśce/ to
17:
dla tego bywa: áby káżdy zoſobná był nápomi-
18:
nan/ Páná náſzégo Iezuſá Chryſtuſá vkrzyżo-
19:
wánégo/ kthóremuśmy imię ná chrzćie dáli/ bez
20:
wſzelákiégo wſtydu/ y boiáźni/ iáwnie y ná ká-
21:
żdym mieścu wyznáwáć/ y s Páwłem s. vſtá-
22:
wicznie mówić:
i. Corin: 2.
Nic inſzégo nie wiem/ iedno
23:
Iezuſá/ y tego vkrzyżowánégo: w niwczym in-
24:
ſzym chełpy y chwały nie pokłádam/ iedno w
25:
krzyżu Páná náſzégͦ Iezuſá Chryſtuſá:
Galla: 6.
przez któ-
26:
régo mnie świát vkrzyżowan ieſt á ia świátu.


strona: 268v

1:
A zaż to nie iáſna rzecz y ſpráwá
2:
Páńſka: á zaż nie iáſné ſłowá/ Bierzćie/ iédzćie/
3:
to ieſt ćiáło moie: które zá was wydáné będźie?
4:
Muśiſz tho zeznáć káżdy/ żeć ćiáłá ónego ku ie-
5:
dzéniu nie dawał: w kthórym śiedźiał/ w któ-
6:
rym mówił/ którym łamał chléb/ wźiąwſzy/ mó-
7:
wię ćieleſnie/ grubie/ w mięśie. A ponieważ iż
8:
go w mięśie nie dawał ónego/ w kthórym śie-
9:
dźiał: tedyć gdy chléb dawał/ á mówił: To ieſt
10:
ćiáło moie kthóre zá was będźie wydáné: rzecz
11:
pewna muśi być/ że w chlebie obyczáiem od ná-
12:
ſzégo rozumu táiemnym/ właſną bytność y i-
13:
ſtotę właſną: ćiáłá ſwego/ ónego: które mówiło/
14:
łamáło chléb/ dźięki czyniło/ Apoſtołóm dawał.
15:
Boby ináczéy był czynił/ niż mówił: pewna
16:
rzecz ieſt/ żeby był w ónych liczbie/ o których Da-
17:
wid nápiſał: Káżdy człowiek kłamcá/ co Pánu
18:
Chryſtuſowi przypiſowáć y w liczbę go thych
19:
pokłádáć/ rzecz bezbożna y niechrześćiáńſka ieſt.
Pſal: 115.

20:
A zaż nie wiéſz/ że Pan Chryſtus właſné ćiało
21:
ſwé ná krzyż dał: y właſną kreẃ ná krzyżu prze-
22:
lał? Przypátrzże ſye ſłowóm Páńſkim/ iż to ćiá-
23:
ło dawał: które zá nie miáło być wydáné: dawał


strona: 269

Ciáłá y Krwie Páń:
1:
y tę kreẃ Apoſtołóm/ kthóra zá nié miáłá być
2:
przelaná:


strona: 270v

1:
A niech doświad-


strona: 271

Ciáłá y Krwie Páń:
1:
cza człowiek ſámego śiebie/ á ták z chlebá óne-
2:
go niechay ijé/ y kielichá vżywa: który ábowiem
3:
niedoſthoynie ijé/ y piie: ſąd ſobie ijé y piie/ nie
4:
rozſądzáiąc w ſobie ćiáłá Páńſkiego. A ku kóń-
5:
cu mówi: Bo gdybyſmy ſye ſami rozſądzáli/
6:
tedyćby nas nie ſądzóno. Obáczyć thu káżdy
7:
wierny może/ z Páwłá s. ſłów: że nic nie odkró-
8:
czył od Ewányeliſtów/ ále we wſzyſtkim ſye z
9:
nimi zgadzáiąc/ opowiáda/ że tę od Páná náu-
10:
kę wźiął: áby iéy opák żaden nád Páwłá nie ro-
11:
zumiał ſam śiebie wyłożył: gdy zowąc chlebem
12:
y winem/ ty iáſné żywioły/ których pożywamy/
13:
roſkázuie śiebie káżdemu doświádczáć: á to dla
14:
tego: że nie chlebu winien będźie áni winu/ gdy
15:
niedoſtoynie pożywáć będźie:
Dla czego roſkázuie Páweł s. káżdemu śiebie doświádczáć.
ále przećiw ćiáłu
16:
właſnemu Páńſkiemu zgrzeſzy/ ón który niedo-
17:
ſtoynie prziymuie: gdy thego nie rozſądza w ó-
18:
nym prziymowániu/ y nie vważa v śiebie co
19:
prziymuie/ przeto ſąd wieczny przyymuie.
20:
O gdyćby proſty chléb thám prziymowano/ y
21:
tákże proſté wino pito/ cóżby pothym rozważá-
22:
niu/ y rozſądzániu człowiekowi ſamégo śiebie:
23:
gdyby tám proſty chleb był: á dla czegożbyſmy
24:
obrażáli przyymuiąc to/ ćiáło Páńſkie/ y thákże
25:
prziymuiąc w winie/ kreẃ Páńſką.


strona: 273v

1:
Nie odſtrzelił ſye nie od Dyonizyuſzá:
2:
á iáko iednégo wieku z nim żył/ thák iednákimi
3:
vſty z nim ſzczyréy prawdy vczył: kthorą káżdy
4:
z nich/ żywotem ſwym zápieczęthował. Aleć y
5:
inſzy od nich ſye nic nie odkróczyli:
Secunda Apologia ad Antoniū pium gentilem imperatorem Iuſtinus.
óno Iuſty-
6:
nus męczennik/ który Ianá s. Ewányeliſty wie-
7:
ku żył/ opiſuiąc vczćiwość przyymowánia świą-
8:
thośći ćiáłá Páńſkiégo/ y odpiſuiąc pogánóm/
9:
którzy o chrześćiánách ták rozumieli: áby ćiáłá
10:
máłych dźiatek/ w ſwoich zgromádzeniách ieść
11:
mieli/ á to im z tąd roſło mniemánie/ iż ſłyſzeli
12:
chrześćiáni/ prawdźiwégo ćiáłá Chryſtuſowégo
13:
pożywáć: ten odpiſuiąc im ták mówi: Gdyż od
14:
przełożónégo náſzégo bywáią dźięki pánu Bo-
15:
gu/ á lud wſzyſtek czyni chwałę temuż Pánu: te-
16:
dy ći/ które Dyakony zowiemy/ dáią káżdemu z
17:
ónych/ którzy ſą/ ku vżywániu/ chleb/ wino/ y wo-
18:
dę/ z czynieniem dźięk pánu Bogu poświęcóné:
19:
á ten pokarm v nas zową Euchariſtia: którego
20:
pokármu żadnému ſye pożywáć nie godźi/ iedno
21:
ónemu: kthóry prawdźiwie wierzy to/ czego v-
22:
czymy/ y ieſt omyty do żywotá wiecznégo przez
23:
omyćie Chrztu: który ieſt dla odpuſzczenia grzé-
24:
chów: y ták pobóżnie żywie/ iáko pan Chryſtus
25:
roſkazał.


strona: 276

1:
A będąc théy
2:
Chryſtus poſtáći człowieczéy wźiął chléb/ y wy-
3:
znał być tenże chléb Ciáłem ſwym/ y wino w kie-
4:
lichu potwiérdźił być Krwią ſwoią: iákóż te-
5:
dy mówić ſye nie wſtydzą óni/ którzy powiádá-
6:
ią: iż ćiáłá náſzé wiecznie w ſpróchniáłośći le-
7:
żéć będą? á nigdy do żywotá wiecznégo nie oży-
8:
wą? któré ćiáłá prawdźiwégͦ páńſkiegͦ y krwie v-
9:
żywáią? tákowégͦ ćiáłá y krwie: które ieſt z diſpo-
10:
ſiciey człowieczéy/ wedle człowieká/ to ieſt/ zmié-
11:
ſza/ z żył/ y z kośći: kthóre ſye w nas rozmnaża z
12:
chlebá/ który ieſt ćiáło iego: á w nas ſye chowa
13:
z kielichá który ieſt kreẃ iego. Tuć nie rozu-
14:
miał Irenęus inſzégo ćiáłá/ iedno właſné Chry-
15:
ſtuſowo: nie duchowné/ które kośći áni ćiáłá nie
16:
ma/ ále ćieleſné: w którym tu ón obcował/ ćier-
17:
piał/ y zmartwychwſtał: á thákie być nam ku
18:
przyymowániu opowiádał/ w chlebie/ y praw-
19:
dźiwą kreẃ ku pićiu/ w kielichu álbo w winie.
20:
Przypátrzże ſye/ iákieyći thu wiáry potrzebá: iż
21:
gdy chlebá pożywaſz/ thák wierzyć maſz:
Co maſz wierzyć/ gdy przyymuieſz.
że pod
22:
przykryćim chlebá ónego/ który widźiſz/ niewi-
23:
domie/ ſzczyrą wiárą á nie wątpliwą maſz wie-


strona: 276v

o Swiątośći
1:
rzyć:


strona: 278v

1:
To czyńćie ná pámiątkę moię: w ónéy ſpráwie
2:
naydźieſz/ iż tá ieſt pámięć ſámá: która páná Bo-
3:
gá czyni miłośiernégo ludźióm. Othóż ieſli
4:
pilnie w ty táiemnice Kośćiołá Chryſtuſowé-
5:
go pátrzaſz/ y ná nié pámiętaſz: tedy ſye z piſmá
6:
zakonu ſtárégo náuczyſz: iż tho co zakón miał/
7:
nic inſzégo nie miał: iedno przyſzłéy prawdy w-
8:
łaſny obraz/ y właſną figurę. Ták záśię ná dru-
9:
gim mieyſcu vczy: kiedy święty pokarm y niepo-
10:
mázány ieść będźieſz/ kiedy chléb y napóy żywo-
11:
tá wiecznégo ieść y pić będźieſz: pámiętay że po-
12:
żywaſz Ciáłá y Krwie Páná twoiégo: á w ten
13:
czás Pan pod przykryćie ſercá twégo wchodźi.
14:
Możeſz też czytáć v tegóż Origeneſá Homilia
15:
13. in Exodū: iáko od początku chrześćiáńſtwá
16:
ludźie chrześćiáńſcy z wielką vczćiwośćią do
17:
ółtarzá przyſtępowáli: Ciáłá Páńſkiégo przyy-
18:
mowáć ſtrzegąc tego: iákoby namnieyſza odro-
19:
biná w przyymowániu nie vpádłá:
Ludźie chrześćiáńſcy ſtárożytni/ czego ſye ſtrzegli gdy ćiáło páńſkie przyymowáli.
co ieſliby ſye
20:
kiedy z przygody było tráfiło/ godnym karániem
21:
táki wyſtęp karano. Opuſzczam inſzé rzeczy
22:
y piſmá z Origeneſá dla przedłużenia: gdyż ći tu
23:
nic inſzégo z tych Doktorów nie vkázuię iedno
24:
to: iáko ieden po drugim żywiąc począwſzy od
25:
Apoſtołów vczyli: iż nie ináczéy/ iedno iáko y


strona: 279

Ciáłá y Krwie Páń:
1:
my w kośćiele powſzechnym/ kthóry Papieſkim
2:
Herętykowie zową/ teraz trzymamy/ o praw-
3:
dźiwégo Ciáłá páná Chryſtuſowégo w Sákrá-
4:
menćie bytnośći.


strona: 281

1:
Roſpámiętay/ iákoś ieſt fráſowli-
2:
wy y gniewliwy/ przećiw ónemu: kthóry wydał
3:
Chryſtuſá Páná/ który go vkrzyżował: á pilnie
4:
ſye ſtrzeż/ áby y ty ćiáłá y krwie iego winien nie
5:
był. Oni okrutnie vmęczyli Chryſtuſá/ ty nie-
6:
godnie przyymuiąc/ po ták wielkich iego dobro-
7:
dźieyſtwách/ ſmrodliwie wſzyſtko przećiwko ie-
8:
mu czyniſz. Niech to tobie przyydźie ná vmyſł
9:
twóy/ iáką poczćiwośćią vczćił ćiebie pan Chry-
10:
ſtus/ iákiégo ſtołu pożywaſz/ ábowiem tego my
11:
vżywamy. Co Anyeli widząc drżą/ á bez boiá-
12:
źni y vczćiwośći ná to nie pátrzą: Y któryż pá-
13:
ſtérz owcóm ſwoim człónki ſwé dawał ku po-
14:
kármu? á my iednéy iſtoty z nim/ to ieſt/ z Chry-
15:
ſtuſem páſtérzem náſzym ſtawamy ſye/ przez ie-
16:
dno ćiáło iego. Wiele máthek po porodzéniu
17:
dźiatki ſwé dawáią mámkóm ku chowániu: cze-
18:
go nam pan Chryſtus nie vczynił/ ále właſnym
19:
ćiáłem nas karmi: tymże nas ſobie złącza/ tym
20:
nas ſobie iednoczy. Otóż wiédzćie zá pewné/
21:
żeć ty ſpráwy nie ſą mocy ludzkiéy: kthóre ſye ná
22:
wieczerzy Pańſkiéy dźiały/ y które Chryſtus ná
23:
ónéy wieczerzy vczynił. Abowiem tóż y theraz
24:
ſpráwuie/ ón doſkonále czyni/ my: ná porządek
25:
ſzáfárzów y ſług: ſpraw iego pátrzamy:


strona: 283

1:
Ono zá Helizeuſzá pro-
2:
roká gdy był ieden z ſynów prorockich śiekiérę


strona: 283v

o Swiątośći
1:
vtopił: ná prośbę Proroká Helizeuſzá gdy dre-
2:
wno wrzućił w wodę/ pływáło żelázo:
iiij, Regum 6.
y toć nád
3:
przyrodzenié ieſt/ áby żelázo z głębokośći wypły
4:
nęło. Możem tedy pobaczyć/ iż więtſzą moc ma
5:
ſłowo y łáſká Boża/ á niż przyrodzenié: a nád to
6:
że błogoſłáwieńſtwem Prorockim ty ſye rzeczy
7:
dźiały. A ieſliż ták w wielkiéy wadze było błogo-
8:
ſłáwieńſtwo Prorockie/ áby przyrodzenié odmie-
9:
niáło: coż rzeczymy o ſámym poświęceniu Bo-
10:
żym: gdźie ſłowá Páná á zbáwićielá náſzégo Ie-
11:
zuſá Chryſtuſá właſnie ſpráwuią? Abowiem
12:
świątość tę/ kthórą bierzeſz/ mową ſwą Chry-
13:
ſtus ſpráwuie. A ieſliż ták mocna byłá mowá
14:
Heliaſzá Proroká/ iż ógień z niebá ſpadał/ á tra-
15:
wił ludźie:
iiij, Regum 1.
Chryſtuſá Páná ſłowá nie będąſz
16:
thák mocné/ y ważné: áby widomych znáków
17:
tych żywiołów/ kthóre widźimy/ odmienić nie
18:
miáły? O wſzyſtkiégo świátá ſtworzeniu czy-
19:
taſz: On rzekł/ á ſtáło ſye: ón roſkazał/ á ſtwo-
20:
rzóno ieſt.
Pſalmo 148.
Mowá tedy páná Chryſtuſowá/
21:
która z niczego wſzyſtko ſtworzyłá/ iákóż z tego/
22:
co ieſt/ czego inſzégo odmienić nie ma? Ale ná-
23:
ſzym przykłádóm ſye przypátrzmy/ á téy táiem-
24:
néy prawdy náuczymy ſye z przykłádu wćielenia
25:
páná Chryſtuſowégo.


strona: 286

1:
A przetho
2:
przyſtępuymy do niego ábyſmy byli obiáśnieni:
In verſu, accedite ad eū et illuminamini

3:
nie ták/ iáko Zydowie: kthórzy záćmieni byli/
4:
ábowiem óni przyſzli do niego/ áby go vkrzyżo-
5:
wáli: my przyſtępuymy/ ábyſmy ćiáło y kreẃ ie-
6:
go bráli: óni ſye z vkrzyżowánégo záćmili/ my
7:
iedząc y piiąc kreẃ iego/ bywamy oświéceni.
8:
W ty ſłowá vczy libro ij. capite 55: contra lite-
9:
ras Petiliani: et in ſermone ad infantes ad al-
10:
tare: nec non ſermone 46: de verbis Domini:
11:
gdźie miedzy inſzymi rzeczámi mówi: Iż świą-
12:
thość: ćiałá Páńſkiégo prawdźiwégo niewier-
13:
nym ieſt zákryta/ á wiernym ieſt odkryta: bo ó-
14:
ni ſłyſząc oknęli/ iż nie rozumieią: wierni to/ co
15:
ſłyſzą/ wierzą y rozumieią. A przeto wy/ któ-
16:
rzy małżónki maćie/ iżebyśćie ná ſąd tákich gód
17:
Chryſtuſá Páná nie vżywáli/ ſtáthecznie ſye w
18:
małżeńſtwie záchowywayćie/ y wiárę ſtátecz-
19:
ną małżónkam wáſzym chowayćie:
Náuká iáko máią przyſtępowáć do ćiáłá y krwie Páńſkiéy/ godnie małżónkowie y bezżéńcy.
á wy którzy
20:
ieſzcze małżónek nie maćie/ á do Páńſkiégo ſto-
21:
łu przyſtępuiećie/ Ciáła Páná Chryſtuſowégo
22:
pożywaćie/ y kreẃ iego piiećie/ ieſliż maćie wo-
23:
lą w małżeńſtwo wſtąpić: chowayćież ſye ſtáte-
24:
cznie małżónkóm przyſzłym wáſzym:


strona: 288

1:
Możeſz théż czy-
2:
táć kazánie iego o wieczerzy Páńſkiéy/ do Pio-
3:
tra kápłaná/ który ſye ták poczyna: Panē Ange-
4:
lorū māducauit homo: to ieſt/ chléb Anielſki iadł


strona: 288v

o Swiątośći
1:
człowiek: thám ſye náuczyſz prawdźiwéy náuki
2:
około/ właſnéy bytnośći ćiáłá Páńſkiégͦ/ w Sá-
3:
krámenćie/ o vczćiwym przyymowániu thegóż
4:
ćiáłá Páńſkiégo/ y iákiéy doſtoynośći ſą ći: któ-
5:
rzy tym ſzáfuią: iáko máią być rozumieni y mia-
6:
ni od wſzyſtkich ludźi. Mogę do tego przydáć
7:
náukę/ powſzechnych Seymów chrześćiáńſkich/
8:
y ludźi s. którzy ná nich mieścá záśiadáli: thych
9:
wyroki/ y decreti/ mogą ćię vmocnić w dobréy y
10:
w ſtałéy wierze w tym artikule/ o prawdźiwéy
11:
bytnośći Ciáłá Páńſkiégo pod oſobą chlebá/ y
12:
krwie pod oſobą winá.
13:
O thym náuká trzech ſet y ośmnaśćie
14:
Biſkupów/ ná Cociliu Niceńſkim.
15:
Ták ći święći ludźie ná ónym zacnym Seymie/
16:
przećiwko náuce Aryuſzowéy zgromádzeni: nas
17:
vczyli.
Canon then z Gréckiégo ięzyká ná Láćińſki przenieśión przez Ianá Groperá: który z inſzymi ſtárymi Doktormi świádczy 70 być poſtánowienia álbo canonów conciliu Niceńſkiégo.
Powtóre vczymy (o Chrzćie ábowiem
18:
piérwéy vczyli) tu w Bożym ſtole/ ábyſmy ták
19:
niſko ná położóny nam chléb nie pátrzáli/ tákże
20:
y ná napóy/ kthóry widźimy: ále mamy wiárę y
21:
vmyſł náſz podnośić/ pewnie wierząc: iż ná ó-
22:
nym święthym ſtole/ Báránká ónego Bożégo/
23:
który zgładza grzéchy ludzkie/ kthóry nie krwá-
24:
wym obyczáiem od kápłanów ieſt ofiárowan.


strona: 291

1:
A iż ieſt y ma być inákſzé przyymowánie Páná
2:
Chryſtuſá/ y właſnéy bytnośći Ciáłá iego thu
3:
nam zoſtáwióné dla rozmáitych pożytków/ v-
4:
kázuie tho Pan Chryſtus ſpráwą y ſłowem: iá-
5:
komći tho powyżſzéy vkazał.
Przyymowánié Ciáłá páná Chryſtuſowégo wtorym obyczáiem.
Bo rozumiéſz/ iż
6:
maſz chlebá od Chryſtuſá tákże y winá podániá:
7:
á z podániem ſłowá vkázuiącé/ co był ón chléb
8:
którego vżywáli: y wino/ które pili. Nie dár-
9:
moć rzekł: Bierzćie/ iédzćie/ to ieſt Ciáło moié:
10:
Piyćie wſzyſcy/ to ieſt Kreẃ moiá. Trudno tu
11:
odmieniáć: gdyż Auguſtyn S. ták vczy. Przy-
12:
iął Chryſtus z źiemie źiemię: ábowiem ćiáło z źie-
13:
mie ieſt/ y z ćiáłá Máryéy ćiáło wźiął: á w tym
14:
tu ćiele z námi przebywał y chodźił: y tóż ćiáło/
15:
nam ku iedzeniu álbo vżywániu ku zbáwieniu
16:
náſzému dał. A widźiſz/ że to ſproſné ſzpróchy
17:
ónych/ kthórzy mówią/ y wykłádáią óny ſłowá:
18:
Bierzćie/ iédzćie/ w táki wykład: Słuchayćie ty-
19:
lo/ rozmyſlayćie/ wiérzćie/ proſty chléb iedząc pá-
20:
miętayćie ná ćiáło/ y ná kreẃ. Abowiem gdy-
21:
byſmy ták/ Bierzćie y iedzćie/ ná rozmyſlánie ro-
22:
zumieli/ ná pámiętánie/ ná ſłuchánie/ y ná wie-
23:
rzenié: gdźiéż ſye óno podźieie/ co Páweł mówi:
24:
Który niegodnie vżywa/ ná ſąd ſobie pożywa?


strona: 293v

1:
Abowiem obácz/
2:
nie máſzći w niczym ták ſurowych rozumów/ ie-
3:
dno ná tym haku wieczerzéy Páńſkiéy: áby ſzá-
4:
tan záćmił przez chytré głowy á wichrowáté lu-
5:
dźiem wolą/ Chryſtá Páná: gdyż im podał piér-
6:
wéy tę náukę/ że około théy ſpráwy może káżdy/
7:
iáko chćiéć rozumiéć/ záchowawſzy wiárę w in-
8:
ſzych Artykuléch wiáry chrześćiáńſkiéy: które Ar-
9:
tykuły ſą potrzebne ku zbáwienu.
Chytrość ſzátháńſka iáka ieſt.
Ten nie ieſt
10:
z liczby ónych: tedy y ſzwánkowáć w nim/ y wy-
11:
kłádáć go iáko ktho chce/ wedle myſli ſwéy/ nie
12:
ieſt wyſtęp ku potępieniu. Tak pan ſzátan ten
13:
gośćiniec klepał: y nápráwiwſzy go w ſercách
14:
ludzkich/ przeſtrono iuż bez wſzelákiey boiáźni
15:
Bożéy począł tym ſzérmowáć/ y ſławić to v ó-
16:
nych wſzech ludźi: którym to podał/ że wolno o
17:
téy ſpráwie rozumiéć káżdemu/ iáko ktho chce:
18:
gdyż nie wádźi to nikomu ku iego zbáwieniu.
19:
A tymći to vroſło/ iż pomiéſzano wſzyſtko/ z o-
20:
páczóno wſzytko w tey ſpráwie nád wolą Chry-


strona: 294

Ciáłá y Krwie Páń:
1:
ſtuſá Páná z iſtotnych rzeczy/ które Pan zoſtá-
2:
wił/ figury podźiáłano.


strona: 296

1:
Ták tho S. Biernat wykłáda: Gdy
2:
mówi Jan S. Báránek zábit ieſt od początku
3:
świátá/ nie rozumiéy tego/ áby ſye to iſtotą ſtá-
4:
ło:
Bernardusſermone (!) de corpore Chriſti.
ále dla tego ták mówi Ian S. iż od począt-
5:
ku świátá obiecána y przeznáczóna byłá śmierć
6:
iego. Abowiem dla zbáwienia świáthá Chry-
7:
ſtus raz ſtał ſye zbáwienną ofiárą/ y káżdégo
8:
winnégo iednaczem powſzechnym: wſzyſtkim
9:
Sákrámentóm ták przeſzłym iáko y ninieyſzym
10:
dał ſkutek y moc tę/ którą miáły/ y máią: á to á-
11:
by ták zacną y thák wielką ofiárą wſzyſcy byli
12:
poświęceni. Gdy thedy czytaſz/ od początku
13:
świátá zábitégo Chryſtuſá/ nie rozumiéy czáſu
14:
zábićia: ále rozumiéy czás zbáwienia. Boć piér-
15:
wéy śmierć iego pożytheczna byłá/ niż przyſzłá:
16:
piérwéy byłá obietnicá/ á pothym wypełnienié.
17:
Wiédzże tedy/ żeć właſnie Chryſtuſá figurował
18:
báránek wielkonocny/ iáko możeſz czytáć w o-
19:
biáwieniu Ianá S. ná wielu mieścách: á wżdy
20:
Pan tego to báránká/ nie thylo áby dla figury
21:
zoſtáwić miał/ ále zgłádźił té figurę przed tym
22:
ieſzcze/ niż począł ſpráwę rozdawánia nowéy
23:
wieczerzéy ſwoiéy.
Apoca. 5, 6, 7, 14, 15, 17, 21, Capite.
A iż óna nowa wieczerza
24:
miáłá być w prawdźie nie w figurze:
Nowa y ſtára wieczerza rózna v Páná Chryſtuſá byłá.
tedy figu-
25:
rę zgładzáiąc/ á iſtotę y prawdę poſtánawiáiąc


strona: 296v

o Swiątośći
1:
mówił Pan: Z chućiąm prágnął pożywáć z wá-
2:
mi tego báránká przed thym/ niżbym ćierpiał.


strona: 298

1:
A nie potrzebá ſtárych wieków w-
2:
ſpomináć/ zá náſzych czáſów/ był tháki Dawid
3:
Iorys: który ſam śiebie Synem Bożył czynił/
4:
o Chryſtuśie nic nie dźierżał: rodem then był z
5:
Niderlánthu/ miał náſládówc (!) przez dwádźie-


strona: 298v

o Swiątośći
1:
śćiá tyśięcy: mieſzkał po thym w Bázyliéy w
2:
mieśćie/ y tám máiętność miał nie máłą/ tám-
3:
że vmárł: pochowan od ſwych náſládówc:
Czytay Hiſtoryą Senatu Bázyléńſkiégͦ o żywoćie nápiſáną. y o ſkarániu po śmierći iego ćiáłá.
we
4:
trzy láthá błąd ſye odkrył po iego śmierći/ wy-
5:
ięt pothym z grobu z roſkazánia pánów Bázy-
6:
leyſkich oſądzón przez Senat/ ſpalón y z kśięgá-
7:
mi/ z náſládówcy: kłopotu było doſyć: iedny od-
8:
wrócono záśię/ á drudzy zoſtáli w tym błędźie:
9:
y ſą tu iuż w Polſzcze iego vczniowie: kthórzy o
10:
Chryſtuśie trzymáią ták/ iáko o Máchoméćie/
11:
tákże y o Moiżeſzu/ powiádáiąc Chryſtus chrze-
12:
śćiány/ Máchometh Turki/ á Moiżeſz Zydy z-
13:
wiedli zá ſobą/ y zá náuką ſwą: gdyż po śmierći
14:
nie máſz nic.
Hániebné á ſrogié bluźniérſtwo w Polſzcze/ którem ia w Krákowie ſłyſzał w vſzy ſwoié od iednégo mieſzczániná
Iam to ſłyſzał od iednégo. Prze-
15:
ćiwko tákim tedy/ o których Iózephus/ y Euſe-
16:
bius/ Dźieie Apoſtolſkié/ y náſzé czáſy świádczą.
17:
Ty ſłowá Ewányeliéy ſą rzeczóné: áby iego ná-
18:
ſládówcy nie dáli ſye mąmić. Ták ſam Pan
19:
wykłáda ſye/ gdy mówi: Będźie wielé proroków
20:
fáłſzywych/ tákże fáłſzywych Chryſtuſów: otóż
21:
gdy ié wam będą pokázowáć/ y o nich powiá-
22:
dáć nie wiérzćie im. Zle tedy á fáłſzywie obrá-
23:
cáią thy ſłowá do Sákrámentu/ y owſzem w
24:
Sákrámenćiéch/ iáko w widómym ſłowie ſwo-
25:
im Chryſtus ieſt/ ieſt we chrzćie/ bo grzéchy w
26:
nim zgładza:


strona: 300v

1:
A po-


strona: 301

Ciáłá y Krwie Páń:
1:
nieważ iż ták ieſt/ co ſámi wyznáć muśimy: tedy
2:
iuż potrzebá dáć mieyſce ónemu ſłowu Chryſtu-
3:
ſowemu/ które mówi: To ieſt Ciáło moié: które
4:
złączoné ieſt Boſtwu/ obyczáiem nierozdźiel-
5:
nym: które opánowáło moc Máyeſtatu Bożé-
6:
go: które imię ma nád wſzytko imię ná świećie:
7:
które drzwiámi zámkniónymi wchodźi: które po
8:
wodźie chodźi: wiatróm pokóy/ y vmárłym po-
9:
wſtánié roſkázuie: cudá dźiáła/ y ſzáthány wy-
10:
pądza: świát zbawia/ y grzéchy iego zgładza:
11:
gniéw zgładza/ y niebo otwarza.
Lucae 22. Ioannis 20.
To ieſt Ciá-
12:
ło moié: kthóre rázem w niebie było/ y ná źiemi
13:
Páwłowi ſye vkazáło. Acto: 9, 22, et j. Corin:
14:
15. To ieſt Ciáło moié/ khtóre rázem pielgrzy-
15:
mem zwolennikóm idącym do Emaus: á Má-
16:
ryéy Mágdálenie ogrodnikiem ſye vkazáło/ y
17:
ták ſye przemieniáło w poſtáći rózné/ zwolenni-
18:
kóm záſyę w właſnośći oſoby ſwéy. To ieſt ćiá-
19:
ło moié/ o którym ia wam iáſnie powiádam: á-
20:
byśćie ié pod oſobą chlebá bráli/ y vżywáli.
21:
Otózći to ſzaleńſtwo/ abyś ty z ſwoim ćiáłem
22:
Chryſtuſowé ćiáło pomiárkowáć miał: ábyś ó-
23:
no ćiáło Przybytek Boży do ſwégo porównáć
24:
miał/ y przeto ſłowu Chryſtuſowému nie wie-
25:
rzyć: iż to v ćiebie nie może być podobno.


strona: 303v

1:
Ale áby obaczył/ iż y ty ſłowá nie ſą prze-
2:
ćiwko poſtánowieniu wieczerzéy Páńſkiéy/ y
3:
bytnośći w niéy ćiáłá Páńſkiégo/ tedy ták tho
4:
rozumiéć maſz: Wyſzćié páná Chryſtuſowé od
5:
Oycá ieſt ſkryté vniżenié Páńſkié w ćiele: iż nie
6:
gwałtem porównawał ſye z Bogiem Oycem/
7:
ále ſam śiebie vniżał kſztałt ſłużebniczy ná ſye
8:
przyiąwſzy. To tedy vniżenié ſwoié Chryſtus
9:
wyſzćié od Oycá zowie: gdyż wedle Boſtwá z
10:
Oycem záwżdy był nierozdźielnym: iáko ón
11:
ſam mówić raczył: Oćiec we mnie/ á ia w Oy-
12:
cu: kthóry mnie widźi/ widźi Oycá. Ná drugim
13:
mieyſcu: Nie opuśćił mię ſámégo ále zemną ieſt:
14:
Y ia y Oćiec iedno ieſteſmy. Nád to nie mógł
15:
ón od Oycá wynidź/ kthóry w niebie był: Chry-
16:
ſtus będąc ná świećie w niebie był/ iáko ſam o
17:
ſobie mówił v Ianá S.
Ioannis 3.
Zaden do niebá nie
18:
wſtąpi/ iedno ten/ kthóry z niebá zſtąpił/ Syn
19:
człowieczy który ieſt w niebie. A baczyſz/ iż y tu
20:
ná świećie był/ y w niebie/ bo mówi/ kthóry ieſt
21:
w niebie. Otóż Pan Chryſtus byćiem ná świe-
22:
ćie/ nie opuśćił Oycá/ áni ſye z nim rozłączył:
23:
bo wedle Boſtwá ieden z nim był/ y w niebie-
24:
śiéch był/ tu będąc.


strona: 306

1:
O téy byt-
2:
nośći thák mówi: Daná mi ieſt moc ná źiemi/
3:
ná niebie. Ieſtem z wámi do ſkóńczenia świá-
4:
tá. etcoet. Rozumiéyże tedy iuż ſłowá Páńſkié:
5:
iż nie záwżdy Chryſtuſá mamy widomégͦ/ śmier
6:
telnégo/ ćiérpliwégo/ pokornégo: którym obyczá-
7:
iem ón ſam opowiádał/ iż nie miał być ná świe-
8:
ćie długo. Thedy iuż Chryſtuſá Páná inſzym
9:
obyczáiem nie możemy mieć? á za na świećie
10:
nie był: kiedy mówił? Ty ſą ſłowá/ którem z wá-
11:
mi mówił/ gdym z wámi był? áza w ten czás z
12:
nimi nie był? Ináczéy thedy był z nimi przed z-
13:
martwychwſtániém/ á ináczéy po zmartwych-
14:
wſtániu. Iużże tedy Chryſtus Pan wedle ſło-
15:
wá ſwégo nie będźie w Sákrámenćie/ gdy go
16:
tu z námi nie máſz thákiégo: iáko ná świećie z
17:
námi żył? to ieſt śmiertelnégo/ niedoſtáteczné-
18:
go/ ćiérpliwégo/ krzywdy odnoſzącego? iáki był
19:
w ten czás/ kiedy mówił: Mnie nie záwżdy tá-
20:
kiégo mieć będźiećie? A za to rzecz táiemna: iż v-
21:
wielbienie Chryſtuſowé/ w káżdéy rzeczy wiáry
22:
náſzéy ieſt vmocnienié/ y potwierdzenié? A ie-
23:
ſliż Pan Chryſtus we mdłym ćiele chćiał/ y v-
24:
czynił/ y mógł to vczynić: że ćiáło ſwé rozdawał
25:
ná wieczerzy óno/ które po zmartwychwſtániu


strona: 306v

o Swiątośći
1:
nigdy vmrzéć nie miáło.


strona: 308v

1:
Táką tedy by-
2:
tnośćią my máiąc Chryſtuſá v śiebie/ iáką byt-
3:
nośćią był v Apoſtołów po zmartwychwſtá-
4:
niu ſwym/ á tháką wſzyſtko nápełnia/ nic nie
5:
wątpmy: że ten/ który wſzyſtko/ co chce może/ nie
6:
zmienił nam Dekrétu ſwégo: gdyż to chce miéć/
7:
áby go thám wierzóno: gdźie ſye być opowie-
8:
dźiał. á w Sákrámenćie bytnośćią ſwą opo-
9:
wiedźiał ſye być: tedy ón rzekł/ Iuż wiérz/ dáley
10:
od niego náuki nie ſzukay. Bo iáko od ſłów ie-
11:
go odſtąpiſz/ vpádnieſz/ y prawdy w thobie nie
12:
będźie. VCZEN. A óny ſłowá iáko
13:
mam rozumiéć: kiedy zwolennicy ſłyſząc ſłowá
14:
Páná Chryſtuſowé o vżywániu/ álbo iedzeniu
15:
ćiáłá iego mówili: Trudna to ieſt mowá: kthóż
16:
iéy może ſłucháć.
Ioannis 6.
Iákoby rzekli: Słucháć brzyt-
17:
ko: á czynić ieſt rzecz niepodobna. Wnet Pan
18:
gdy vyrzał/ iż wielé ich precz poſzło zgorſzywſzy
19:
ſye z ſłów z thych od niego/ y więcéy nie chćieli
20:
z nim być: gdy nád to obaczył/ że zwolennicy ći/
21:
kthórzy byli zoſtáli/ ſzemráli około tychże ſłów/
22:
iął do nich mówić: To was wzgorſzyło: cóż ie-
23:
ſlibyśćie vyzreli (!) Syná człowieczégo/ á ón wſtę-
24:
puie tám gdźie był piérwéy?


strona: 311

1:
Otóż możeſz póznáć: żeć Chryſtus
2:
Pan nie o ćiele ſwym to mówił: w którym żaden
3:
ſkutek powieśći téy nie może ſye pokázáć. Nád
4:
to/ by też ktho ná vpór chćiał o ćiele Chryſtuſá
5:
Páná ty ſłowá rozumiéć: tedy tymi ſłowy byt-
6:
nośći Páńſkiéy/ którą ſye być obiecał w chlebie/
7:
nie może wygłádźić. (chleb tu zowę: co widźi-
8:
my oczymá) Bo naſadź ſye ná to/ y dowodź tak:
9:
Ciáło nie ieſt pożyteczné: tedy go nie máſz. Błá-
10:
hyć to y bezrozumny będźie dowód: obácz ied-
11:
no. Możéſz to kiedy być/ gdy kto nie ieſt pożyte-
12:
czny: áby tym bytność ſwą ſtráćił: iż ſye naydźie
13:
niepożytheczny człowiek/ y iuż człowiekiem nie
14:
będźie? Bywa doſyć ludźi niepożytecznych/ przed
15:
śię iednák ſam: ich niepożytek ſtráćić ich bytno-
16:
śći nie może. Ieſli ná iedną rzecz ſą nie poyżte-
17:
czni (!): przedśię do drugiéy ſye przygodzą: ſą przed-
18:
śię ná świećie/ choć niekiedy nie ſą pożytheczni.
19:
Tákżeć y ćiáło Páná Chryſtuſowo ieſliżby po-
20:
żytheczné nie było/ (czego mówić nie możeſz)
21:
nam zoſtáwioné ku vżywániu: przedśię bytno-
22:
śći iego oddálić z támtąd thym niepożytkiem/
23:
który v śiebie rozumiéſz/ nie możeſz/ bo niepoży-
24:
tek iſtoty nie oddala od ónéy rzeczy/ kthóra nie-


strona: 311v

o Swiąthoſći
1:
pożyteczna ieſt:


strona: 313

1:
Dźiwnéć to ſłowá mo-
2:
ié teraz v was ſą: máło im wierzyćie/ z nich po-


strona: 313v

o Swiątośći
1:
gorſzenié bierzećie: Cóż ieſlibyśćie vyrzeli Sy-
2:
ná człowieczégo/ á ón wſtępuie/ gdźie był piér-
3:
wéy:
Matth. 28. Mar. 16. Acto. 1.
gdy mię vyrzyćie w wſzechmocnośći Bo-
4:
ſtwá mégo biorąc moc rzeczy wſzyſtkich ſtwo-
5:
rzónych w tym mdłym ćiele moim/ z którego ſye
6:
gorſzyćie: á to w ten czás/ kiedy wſtępowáć bę-
7:
dę mdłym ćiáłem ſwoim/ w zupełną władzą y
8:
moc Boſtwá moiégo:
Collos. 1.
gdy będę nápełniał wſzy-
9:
ſtko śiedząc/ wſtąpiwſzy ná práwicę mocy Bo-
10:
ſkiéy/ żywiąc w mocy Boſkiéy: y ćiáłá mégo/ któ-
11:
rym ſye teraz gorſzyćie/ tego mdłégo oczymá ćie-
12:
leſnymi widźiéć nie będźiećie.
Ephes. 4. Lucae 22. ij. Corin. 13.
A w ón czas wąt-
13:
pićże będźiećie: ábych ia miał zopáczyć obietni-
14:
ce ſwoie? zaz w then czás wſzechmogącym bę-
15:
dąc/ nie będę mógł wypełnić obietnice ſwoiéy?
16:
iákoby rzekł: Wypełnię obietnicę ſwoię ná then
17:
czás kiedy wſtąpię do wſzechmocnośći ſwéy Bo-
18:
ſkiéy: dam wam pod oſobą chlebá nieśmiertel-
19:
né/ nierozdźielné/ duchowné/ y żadnéy dolegliwo-
20:
śći niepoddáné prawdźiwé ćiáło moié: á wy v-
21:
wierzyćie temu/ y o thym doſtáteczné świádec-
22:
two dáwáć będźiećie: ták wierzyć/ inſzych vczyć
23:
piſmem y ſłowem wſtydźić ſye nie będźiećie: y
24:
ácz nie to mięſem ćiało moié/ które widźićie/ ieść
25:
będźiećie/ áni tę kreẃ/ którą Zydowie przelali ćie-
26:
leſną pić będźiećie:
Augu: in Pſal. 98.strona: 315v

1:

2:
Chrzćie elemeta álbo żywioły zá ſłowy nie prze-
3:
mieniáią ſye/ iedno w téyże klóbie/ ſpráwie/ y mo-
4:
cy zoſtawáią/ á bez odmiennośći ſwéy/ zá wiá-
5:
rą przyymuiącégo wielkie pożytki czynią. thákże
6:
też o tym Sakrámenćie chcą rozumiéć: żéby óny
7:
elemeta álbo żywioły bez przemienienia ſwégͦ/
8:
Chryſtuſá ónymi źiemſkiemi elementi nic nieo-
9:
bowięzuiąc/ thylo zgołá chlebá y winá vżywá-


strona: 316

Ciáłá y Krwie Páń:
1:
iąc/ á ſpráwę ćiáłá wydánia ná śmierć/ y krwie
2:
roźlania Páná Chryſtuſá roſpámiętywáiąc: te-
3:
dy tákié vżywánie ónego chlebá y winá powiá-
4:
dáią/ że pożytki czynią bárzo wielkié człowieko-
5:
wi ták wierzącému: bo ná Chrzćie ácz ſye żaden
6:
element nieodmienia/ bywamy omywáni z gnie-
7:
wu Bożégo: á ná Wieczerzy bywamy karmieni
8:
pokármem do żywotá wiecznégo. Gdyż tedy
9:
równé pożytki máią/ pewna rzecz: że ſobie rów-
10:
né ſą: bo równé pożytki przynoſzą: a przeto iedná-
11:
ko o nich rozumiéć náuczáią.
12:
MISTRZ. Chrzeſt y świąthość Ciáłá
13:
Pánſkiégo w niektórych rzeczách/ ſą ſobie podo-
14:
bné w niekthórych dáleko rózné:
Rózność chrztu od Eucháryſtyéy.
czyni Chrzeſt
15:
przemienność potáiemną w ludźiéch: bo ié odra-
16:
dza przez ſłowo Bożé/ y przyięćie poſłuſzeńſtwá
17:
roſkazánégo od Páná Chryſtuſá: iáko możeſz w
18:
Dźieiách Apoſtolſkich czytáć: iż nie tylo wnętrz-
19:
nie/ ále y zwiérzchnie okazáły ſye dáry Bożé nád
20:
wierzącymi: którzy Chrzeſt przyymowáli.
Acto. 2.
Ele-
21:
mentá ná chrzćie nie przemieniaią ſye ſámy/ ied-
23:
no ták po ſtáremu zoſtawáią: thylo ſpráwá ó-
24:
nych element/ ſłowem Bożym ſpráwowána po-
25:
maga ónemu: który z wiárą ią przyymuié: ále w
26:
ſpráwie Sákrámentu ćiáłá y krwie Páná ná-
27:
ſzégo dáleko rózna ſpráwá ieſt/ wedle náuki ſło-


strona: 316v

o Swiątośći
1:
wá páńſkiégo.


strona: 318v

1:
Ty dowody poło-
2:
żym zá grunt wſzyſtkiégo vkazánia náſzéy wiá-
3:
ry w téy tho ſpráwie. Zupełnie wyznawamy/ y
4:
wierzymy ſtárożythnie ze wſzyſtkim Zborem
5:
chrześćiáńſkim náuce Páná Chryſtuſowéy:
Conciliū Tridētinū 3 Sesſione.
że
6:
Sákráment Ciáłá Páńſkiégo piérwéy ſye ſta-
7:
wa/ niż w vżywánié elementa przyydą. Tę ná-
8:
ukę mamy od ſamégo Páná Chryſtuſá: bo nie w
9:
then czás mówił Chryſtus Pan/ áby iego ćiáło
10:
było:
Lucae 22. Mar. 14
kiedy chleb w vſtá włożyli Apoſtołowie/
11:
álbo kiedy chléb iedli: ále przed vżywániem/ y
12:
przed tym niż Apoſtołowie bráli: ón chléb Chry-
13:
ſtus Pan wźiął/ y im bráć śiedzącym kazał mó-
14:
wiąc: To ieſt Ciáło moie: Po tych ſłowách A-
15:
poſtołowie bráli/ y vżywáli: tákże y o winie ro-
16:
zumiéy. Piérwey thedy zá Páńſkimi ſło-
17:
wy ſtáło ſye/ co ſye miáło z woléy Chryſtuſá Pá-
18:
ná ſtáć: tóż ku przyymowániu álbo iedzeniu przy-
19:
ſzło: piérwéy było okazano ćiało przez vſtá Pá-
20:
ná Chryſtuſá/ á niż ié brano/ y iedźióno. Obacz
21:
że ſye z Luterſkiégo cechu/ który powiádaſz: iż w
22:
vżywániu tylo ćiáło Chryſtuſá páná ieſt/ okróm
23:
vżywánia nic nie ieſt: á to zá ſłowem Chryſtu-
24:
ſá Páná piérwéy było ćiáło/ niż do vżywánia


strona: 319

Ciáłá y Krwie Páń:
1:
przyſzło. Przed vżywánim ieſzcze rzeczóno: To
2:
ieſt Ciáło moié: tákże y o krwi: To ieſt kreẃ mo-
3:
iá.


strona: 320v

1:
Y theraz ieſt iſtotnie
2:
z námi Chryſtus/ kthóry ón ſtół náſz nam ochę-
3:
dożył piérwéy który ná ten czás z námi będąc/


strona: 321

Ciáłá y Krwie Páń:
1:
tęż ſpráwę poświąca/ ábowiem nie człowiek czy-
2:
ni Ciáłá Páńſkiégo y Krwie/ ále ón ſam/ który
3:
ćiérpiał dla nas/ Chryſtus: á to gdy vſty Kápłáń-
4:
ſkimi bywáią óny ſłowá mówióné/ To ieſt Ciá-
5:
ło moié: wnet Boſką mocą y łáſką óny żywioły
6:
bywáią poświęconé. Ambroży S. śiłę mo-
7:
gło ludzkié błogoſłáwienſtwo/ tho ieſt/ Moiżé-
8:
ſzowo y inſzych:
De his qui iniciantur Miſterijs. Vixit 380 anno.
iż też ſwym błogoſłáwieńſtwem
9:
y náturę odmieniáli ludźie święći: Cóż rzeczemy
10:
o poświęceniu (w ónéy ſpráwie Ciáłá Páńſkié-
11:
go) Boſkim: gdźie ſámy ſłowá Páná Chryſtu-
12:
ſá tę táiemnicę ſpráwuią? Znaſz to/ że nád przy-
13:
rodzenie Pánná poczęłá: y to/ co my kápłani ſło-
14:
wem Bożym poświącamy: ćiáło ieſt z Pánny
15:
wźięté: y iuż tu maſz ſzukáć ſpráwy przyrodzo-
16:
néy? Nie ſwoią mową czyni to kápłan/ ále mo-
17:
wą Chryſtuſową: y mową Chryſtuſową then
18:
Sákrámet ſpráwuie: przed poświęceniém chléb
19:
proſty ieſt: ále gdy ſłowá Chryſtuſowé przyda/
20:
z chlebá ćiáło ieſt Chryſtuſowé.
De Sacramentis lib: iiij. Capite 4.
Tákże y o wi-
21:
nie rozumiéy: kthóre zá ſłowem Chryſtuſowym
22:
ſtawa ſye prawdźiwą iego krwią. Ieſli ná
23:
tych máło maſz którychemći tu ſłowá przywóidł (!)
24:
iáſnie: thedy czytay tóż v inſzych ná tych miey-
25:
ſcách/ któreć tu znáczę:


strona: 323v

1:
Iż thedy
2:
wierzymy/ że ſłowo Bogá Chryſtuſá odmiá-
3:
ny nigdy nie miáło w káżdéy ſpráwie iego: tákże
4:
wierzymy y wyznawamy: iż y tu w téy ſpráwie
5:
trwa ſtale/ áni wiátrem od téy ſpráwy wylećiéć
6:
może: tedy z Luterem y iego cechem nie buduie-
7:
my przećiwnéy wieże woléy Chryſtuſá Páná: ie-
8:
dno ná iego vbudowánym grunćie trwamy: nie
9:
chcemy być ták śmieli: abyſmy to ſobie przywła-
10:
ſzczáć mieli: żeby zá wolą náſzą Sákrámentá
11:
poſtępowáć miáły/ á zá chcenim náſzym mogły
12:
moc miéć álbo nie miéć: gdyż wiemy/ że pan Bóg
13:
ſam w Sákrámenćiéch ſprawcą ieſt/ y ſłowu
14:
ſwoiému w moc ſye podał. Luter znáć/ że o ſo-
15:
bie nád ludźie coś rozumiał: przeto mu ſye zdá-
16:
ło/ że mógł niebem/ piekłem/ (á tym nawięcéy)
17:
świátem/ źiemią/ á ná oſtátek y Sákrámentá-
18:
mi wedle ſwéy myſli/ rządźić/ ſzáfowáć: przetho
19:
kiedy mu ſye zábáżyło nicował wſzyſtko/ iako
20:
chćiał.
Luter rozumiał ſye być nád ludźi.
Nie wierzym Luterowi/ áby w iednym
21:
widomym elemenćie miáło być rázem ćiáło Bo-
22:
żé/ y nie być: być w then czás/ kiedy elementá ije-
23:
my: nie być w tychże elementách/ gdy ich nie v-
24:
żywamy.


strona: 326

1:
Piérwéy tedy niż przyſzło dźiećię
2:
do domu/ ſtárzec Serápión iął pátrzyć: á vyrza-
3:
wſzy go iął mówić/ wróćiłeś ſye ſynu? ácz ká-
4:
płaná nie máſz/ bo przyydź tu nie mógł: ále thy
5:
wypełni/ coć roſkazał: ábych iuż odſzedł/ z thego
6:
świátá/ Wnet gdy przyiął ćiáło Páńſkié/ iáko-
7:
by rozwiązány z łáńcuchów/ weſele vmárł.
8:
Czytayże cztérnaſty y trzynaſty Kanón Nicéń-
9:
ſkiégo Seymu/ ónego ták zacnégo: któremu iáko
10:
Ewányeliéy maſz wierzyć: tám iáſny Kanón: á-
11:
by Biſkupi pilność około ſchodzących z thego
12:
świátá mieli: iż óni/ którzy ná wielką drógę idą/
13:
ná ón świát/ iżby ćiáłem prawdźiwym Chryſtu-
14:
ſowym pośilenie ná drógę bráli. Naydźieſz też
15:
tám porządek: iákim przyymowáć ćiáło Páńſkie
16:
w kośćiele ſłudzy kośćielni mieli: ktho ié rozdá-
17:
wáć ma: y iáki w tym porządek záchował ſye w
18:
ſtárym kośćiele. Nárzékał Optatus Afer Bi-
19:
ſkup w Milewitanie ná Donátyſty łotry oto:
Contra Parmenianum libro vi.

20:
że połamáli byli kielichy: w których kreẃ Páná
21:
Chryſtuſowá rozdawaná y noſzóná byłá: á po-
22:
łamawſzy przedawáli: zowie ié świętokradźcá-
23:
mi/ złodźieymi: ón Biſkup S. kthóry żył látá od
24:
národzenia Páńſkiégo/ we trzy ſtá w ośmdźie-
25:
śiąt lat.


strona: 328

1:
Pátrzáć ná to máią: że ćiáło Chryſtu-
2:
ſowé rózné od ćiáłá náſzégo (ácz ieſt prawdźi-
3:
wé) daleko ieſt: bo ćiáło ożywiáiącé/ odkupuią-
4:
cé/ z grzéchów omywáiącé/ ſpróchniáłośći ná ſo-


strona: 328v

o Swiątośći
1:
bie nieodnoſzącé/ grzéchu nie máiąc y zmázy ża-
2:
dnéy: kthóre z grubégo wnet vwielbiónym było
3:
ná górze Thabor/ przećiwko przyrodzeniu:
Matthęi 18.
y za-
4:
ſyę do ſtanu ſwégo piérwſzégo przyſzło: po wo-
5:
dźie chodźiło: niewidomé dwá kroć od Zydów
6:
było: wiátróm y morzu/ ſzáthánóm/ vmárłym/
7:
ſlepym/ głuchym/ Paráliżem záráżónym roſká-
8:
zowáło/ czemu? bo Boſtwo zſobą nierozłączóné
9:
miáło: ták iż ón Chryſtus wćiele ſwym był niero-
10:
zdźielny Bóg/ y człowiek: y ćiáło iego ćiáło Bo-
11:
że było. A ponieważ iż ták ieſt: tedy łátwie mo-
12:
żeſz z tąd poznáć/ wedle wiáry twey: że to rzecz
13:
ieſt można ćiáłu Chryſtuſowému nápełniáć iſto-
14:
tą wſzyſtko, Phili. 1. Chryſtuſowé człowieczeń-
15:
ſtwo nigdy nie ieſt przez Bóſtwá:
Piérwſzy dowód.
áni naydźieſz
16:
kiedy człowiecza náturá od Boſkiéy odłączóná:
17:
tákże áni Boſkiéy nátury odłączónéy naydźieſz
18:
od człowieczéy: á ieſliż nátura Boſka Chryſtu-
19:
ſá Páná ieſt w Kośćiele chrześćiáńſkim bytno-
20:
śćią ſwoią/ tákoż ieſt, Mátth: 28: tedyć y czło-
21:
wieczeńſka náturá być muśi. bo gdyby tho nie
22:
było/ rozdźielóny wnetby muśiał być Chryſtus.
23:
Bo ieſli kędy ieſt Bogie bez człowieká/ álbo czło-
24:
wiekiem bez Bogá: tedyć nie ieſt Chryſtus czło-
25:
wiek y Bóg ieden ále rozdwoióny ieſt:


strona: 330v

1:
Cypryan
2:
S: dla tego niewidomym obyczáiem ieſt Boſka
3:
iſtność w Sákrámenćie:
Cipri. Sermone de Coena Domini.
áby poczćiwość y na-
4:
bożeńſtwo przy ónym Sákrámenćie byłá: przy


strona: 331

Ciáłá y Krwie Páń:
1:
oblicznośći thego Sákrámentu/ nie dáremnie
2:
żebrzą źli grzéchóm odpuſzczenia: bo ſkruſzone ſer-
3:
ce od ónéy ofiáry dármo odpędzoné nie będźie.
4:
etcoet: thákże vczy ad Quirinum libro iij. capite
5:
84. Euſebius Emiſenus po Cypryanie S.
6:
ták vczy:
Euſebius ſermone de corpore et ſanguine Domini quae eſt, Homili. 5, de Paſch.
Gdy do vczćiwégo ółtarzá przyſtępu-
7:
ieſz/ ábyś pożywał zbáwiennégo pokármu y na-
8:
poiu: święté ćiáło Bogá twégͦ wiárą ogląday/
9:
vmyſłem dośięgay/ ſercem przyymuy/ dźiwuy
10:
ſye/ w wielkiéy vczćiwośći miéy. W thy ſłowá
11:
czytay Báſilégo s. libro ij. de baptiſmate/ quoe-
12:
ſtione 2, et 3: Grzegorzá Názyánzemá in Epi-
13:
taphio Gorgonice ſororis ſuoe. Ono Chryzo-
14:
ſtóm S. thák nas vczy: Tego my vżywamy/
15:
ná co Anyołowie pátrząc drżą/ y przez boiáźni
16:
ná to nie pátrzą: gdy ćiáło Páńſkié w Sákrá-
17:
menćie vyrzyſz móẃ:
In Matthęum Homi. 83, et in Caput 10, ad Corithios primae.
Iam proch/ iam źiemiá/
18:
iużem wolny: bo tho ćiáło było zá mię vkrzyżo-
19:
wáné/ y vbiczowáné: á śmierćią nie ieſt zwycię-
20:
żoné. Przetho to ćiáło ludźie Pogáńſcy Królo-
21:
wie chwalili z dáleká przyiechawſzy z boiáźnią:
Matthęi 2.

22:
my ich tákże náſłáduymy: óni go widźieli w iá-
23:
ſlách/ ty ná ółtarzu/ nie ná rękách niewieśćich/
24:
ále w rękách kápłáńſkich: nie ná proſté ćiáło pá-
25:
trzyſz/ ále y ná moc iego: y wſzyſtkę ſpráwę iego
26:
vznawaſz. etcoet.
Niewiáſtę wedle płći rozumiéy nie wedle wyſtępku z dźiewictwá.strona: 333

1:
A widźiſz/ że wſzyſtek świát
2:
chrześćiánów práwych/ począwſzy od Apoſto-
3:
łów Chryſtá Páná/ áż do náſzégo wieku/ które-


strona: 333v

o Swiąthoſći
1:
go Eráſmus żył/ chwalił w Sákrámenćie Chry-
2:
ſtá Páná: co świádectwá tych świętych ludźi
3:
mogą ćię tego náuczyć.
Teſtis Groperus Arti. 2, de pręſenti: Chriſti in Sacra. Articu. 16, Et Cochleus in actis et ſcriptis Lutheri. anni 1536.
Y Luter iuż też od ko-
4:
śćiołá chrześćiáńſkiégo powſzechnégo odſtąpi-
5:
wſzy/ był téy wiáry: że Páná Chryſtuſá/ którego
6:
ćiało właſné wyznawał być w chlebie/ thámże
7:
iego chwalił/ y iegͦ ćiáłu cześć wyrządzał: przeto
8:
piſząc przećiwko Lowáńſkim Doktoróm/ chrzći
9:
y wyznawa Sákráment świątośćią chwały y
10:
czći godną. Odmienił po tym poczćiwość/ wiá-
11:
rę/ y náukę przećiwko temuſz Sákrámentowi/
12:
gwoli Sákrámentarzóm: á to gdy ſye z nimi ied
13:
nał w domu ſwoim w Wintembergu/ láthá
14:
Páńſkiégo 1536: to vczynił/ ná przekorę Ko-
15:
śćiołá chrześćiáńſkiégo Luter: iż odmienił wiá-
16:
rę y chwałę Pánu w Sákrámenćie: kthórą był
17:
zwykł przed tym czynić.
18:
VCZEN. Dźiwną ſpráwę około téy by-
19:
tnośći ćiáłá Chryſtuſowégo pod Sákrámen-
20:
tem powiádałeś mi: y proſzę okaż mi to ieſzcze:
21:
ónóż to ćiáło Páná Chryſtuſowé/ które wſtąpi-
22:
ło do niebá/ iáko piſmo święté y wiárá chrześći-
23:
áńſka vczy/ nápełnia wſzyſtko?
24:
MISTRZ. Nie inſzé/ iedno óno.
25:
VCZEN. Więc pewnégo mieścá nie
26:
ma/ kędy ieſt? MISTRZ. Dla czego?


strona: 335v

1:
Nie równo Chryſtus
2:
Pan ćiáłem ſwym wſzyſtkich poćiéſza/ choć ćiá-


strona: 336

Ciáłá y Krwie Páń
1:
ło ożywiáiącé ma/ y tu będąc ná świećie miał:
2:
dla niedowiárſtwá niegdźie cud czynić nie ch-
3:
ćiał: zá wiárą dobrą wiernych moc wychodźiłá
4:
z niego/ iedno przez ſzáty iego dotknienié:
Mar 6. Matth. 13. Mar. 5.
á nie-
5:
wierni y ćiáłá ſye dotykáli/ á wżdy im tho nic
6:
nie pomogło.
Lucae 8.
Otóż nie ćiáło Chryſtuſowo/ któ-
7:
re żywot ieſt káżdégo/ przyczyną ieſt iż nie oży-
8:
wia/ ále złych ludźi złé ſpráwy do śiebie w poży-
9:
ték dobrégo ćiáłá Páná Chryſtuſowégo obróćić
10:
nie mogą: á Chryſtus którego ieſt ſąd wzgárdę
11:
ćiáłá ſwégo ſądźić będźie. Przeto Páweł S.
12:
każe ſye doświádczáć/ ſumnienie oczyśćiwſzy/ á
13:
ták dopiéro pożywáć ćiáłá Páńſkiégo: potrzebá
14:
lékárzá chorému: tákże grzéſznemu lékárſtwá po-
15:
trzebá ónych/ którym polécón ieſt klucz rozwią-
16:
zánia y záwiązánia: áby tu rozwiązány/ y w nie-
17:
bie był rozwiązány. Bo ták P. Chryſtus raczył
18:
powiedźiéć: Kthórym odpuśćićie grzéchy/ ſą im
19:
odpuſzczóny: kthórym zátrzymaćie/ zátrzymáné
20:
będą. Otóż maſz pewné lékárſtwo twoich grzé-
21:
chów oddalenia: y zgłádzenia. Tám tedy potrze-
22:
bá rády ſzukáć/ gdźie roſkazano: tám rozwiązá-
23:
nia z grzéchów/ gdźie ié vkazano: tám lékárſtwá/
24:
gdźie o nim powiedźiano: gdyż żadna rzecz Páń-
25:
ſkiégo ćiáłá nie obráźi iedno uierozwiązáné (!) ſu-
26:
mnienie/ y nieuléczoné.


strona: 338

1:
Ono Cypryan S.
2:
męczęnnik vkázuie znáczné przykłády:
Sermone de Lapſis.
kędy Pan
3:
bytność iſtotną ćiáłá ſwoiégo od znáków wido-


strona: 338v

o Swiątośći
1:
mych oddálał/ ludźiem báłwochwálcóm/ zá ie-
2:
go czáſów: y ták powiáda: Okazałem to przykłá-
3:
dem: iż Pan odſtępuie/ y oddala ſye precz od ó-
4:
nych: którzy ſye go przą. etcoet. A trudno tego
5:
Pánu zábrónić maſz: zá ſłowem iego przećiwko
6:
náthurze ſtawa ſye z chlebá ćiáło/ á kiedy óná
7:
ſpráwá nád ſłowo y wolą iego/ do inſzégo ſkut-
8:
ku ſye obráca: pewnie thámże wolą ſwoią y ſło-
9:
wem ſwym odmienić to może: którym poſtáno-
10:
wił/ gdy ſye poſtánowienié óno w ſwéy klóbie
11:
nie záchówywa. Otóż za tymi przyczynámi ża-
12:
dna wzgárdá y ſromotá ćiáłu Páńſkiému być
13:
nie może: choć téż y zwiérzchnie znáki niewido-
14:
mégo ćiáłá páńſkiégo w iáką nieuczćiwość przy-
15:
chodzą. VCZEN. Iuż tho wiedźiéć
16:
będę: co inſzégo pocznimy. MISTRZ.
17:
Pocznimy o Mſzy. VCZEN. Dobrze/
18:
rad ſłucháć będę. MISTRZ. W imię
19:
Bożé: ia tylé/ ilé ze mnie będźie mogło być/ poka-
20:
żęć: że Mſza ieſt potrzebna w kośćiele. Marćin
21:
Luter mnich bez Bogá y ſumnienia/ który zgo-
22:
łá wſzyſtek porządek z Kośćiołá Bożégo wyrzu-
23:
ćić chćiał/ naprzód ná wſzyſtek ſtan duchowny/
24:
Biſkupy/ kápłany/ obróćił przeſtróny ięzyk ſwóy:
Luterowá ſpráwá.

25:
potym ná Kollegia vczónych ludźi: ná klaſztory/
26:
ná wſzyſtkę pobożność/ wiodąc do zwad/ nie-


strona: 339

Ciáłá y Krwie Páń:
1:
zgód krwie roźlania/ prágnąc Chrześćiáńſkiéy
2:
krwie/ nie Pogáńſkiéy roźlania/ nápomináiąc
3:
chłopy proſté/ potym przełożóne/ Kśiążęthá/ pá-
4:
ny/ vrzędy miaſt/ opowiádáiąc ſwé odpuſty zá
5:
zapłáthę:


strona: 341

1:
Czynią
2:
thę pámiątkę/ okázuią tę ofiárę przed ozorniki
3:
Chryſtá P. y iego wiáry: ſam Luter ná perſwá-
4:
zyą dyabłá złégͦ ludźiem ſwéy Bábiloniéy tę ofiá-
5:
rę zhydźił/ sſpáczył/ czyniąc miſtrzá ſwégͦ dyabłá
6:
woléy doſyć: z którym częſté obcowánié miał:
Miſtrz Lutrów.
któ-
7:
ry przezeń záwołał gdy czytano Ewányelią w
8:
kośćiele/ o głuchym y niemym dyabelſtwie/ Lu-
9:
ter padł/ y zawołał po dwá kroć: nie ieſtem nie-
10:
my/ nie ieſtem. On ſam o ſobie powiáda: iż znał
11:
dobrze dyabłá/ y dyabeł z nim dobrą znáiómość
12:
miał:
In ſermōe ad populum.
y z ſobą dobrą ſztukę ſoli ſtrawili/ tho po-
13:
wiádał ná kazániu do ludu każąc. Nie dźiw
14:
tedy/ że go vſłuchał: gdy go przećiwko Mſzéy v-
15:
czył: á vſłuchawſzy wolą iego/ ták wypełnił w-
16:
łaſnie/ iáko ſye ſzátánowi podobáło. My ſzátá-
17:
ná nie ſłucháiąc/ áni dowodów iego z Lutrem/
18:
okażemy:
Ty rzeczy ſye pokażą.
iż Mſza y przez piſmo święté ieſt nam
19:
podaná/ y záwżdy w Kośćiele chrześćiáńſkim
20:
byłá. VCZEN. Chcę to ſłyſzéć
21:
MISTRZ. Mſza iż przez piſmo nam ieſt
22:
podaná/ iáſné to rzeczy ſą.
Mſza z pismá podaná.
Czytay Páwłá s. liſt
23:
do Zydów:


strona: 343v

1:
Zá przenieśięniem ábo-
2:
wiem kápłáńſtwá y zakón przenieśión: przenióſł
3:
oboie/ iáko Páweł S. vczy: y ſtał ſye lepſzégo
4:
Teſtámentu Pośrzednikiem.
Hebrae. 7.
Odmienił y prze-
5:
nióſł ofiárę/ wedle kápłáńſtwá ſobie właſnégo:
6:
á ten Kápłan wielki Hebrę: 10: óno piérwſzé ká-
7:
płáńſtwo odnióſł/ áby wtóre poſtánowił: á po-
8:
ſtánowił ie przez ofiárę raz vczynióną ćiáłá ſwé-
9:
go/ kthórey ofiáry vczynienié wieczné chćiał
10:
miéć w Kośćiele: gdy roſkazał mówiąc: To czyń-
11:
ćie: to ieſt: tę ſpráwę tákim porządkiem ſpráwuy-
12:
ćie/ iáko ia: kazałem wam piérwéy/ ábyśćie bráli
13:
y iedli: cośćie vczynili: bośćie bráli/ miedzy ſye
14:
dźielili/ y pożywáli. Othóż wam ieſzcze opo-
15:
wiádam. y roſkázuię: tę ſpráwę tákim obyczáiem
16:
czyńćie/ iáko ia. Ofiáruię ia tu pod zwiérzchni-
17:
mi żywioły Bogu Oycu ſwemu/ obyczáiem nie
18:
widomym/ y nie krwáwym/ ćiáło moié y kreẃ:
19:
tóż wy też czyńćie. Tum być począł ónym Ká-
20:
płanem: iáko o mnie prorokowano wedle porzą-
21:
dku Melchiſedechá Kápłaná: thoż wy kápłáń-
22:
ſtwo konayćie: záchowayćie tóż kápłáńſtwo mo-
23:
ié pod tym porządkiem ná wieki: áby ſye to peł-
24:
niło/ co o mnie ieſt powiedźiano.


strona: 345v

1:
Miáłá tedy náſtąpić in-
2:
ſza ofiárá/ po wygłádzónéy ónéy ſtáréy/ iáko in-


strona: 346

O Mſzy.
1:
ſzy Teſtáment náſtąpił/ po ónym ſtárym: y ná-
2:
ſtąpiłá táka/ o kthóréy piſmo ná inſzych wielu
3:
mieśc dáie świádectwo/ á nawięcéy Dawid s.
4:
Prorok:
Pſalmo 71.
Male cātatur verſus: Erit firmamentum, nam debet eſſe, Erit frumētum, eodem Iero. Lira. et Iudęi Rabiniteſtes.
ten w żółtarzu ſwym o Meſyaſzu mó-
5:
wiąc/ y iego ofiárę opiſuiąc mówi: Będźie ſłot-
6:
kim pokármem pſzenicznym: ná źiemi/ y ná wy-
7:
ſokich górách: Meſyaſz/ á imię iego będźie wyż-
8:
ſzé/ niż Liban: którego imię przed ſłóńcem y mie-
9:
śiącem trwa. Co ſámi Doktorowie Zydowſcy
10:
wykłádáiąc vczą/ iż oſtáteczny odkupićiél miał
11:
być ſłodkim pokármem pſzenicznym ná źiemi: iá-
12:
ko piérwſzy dał ſłodką mánnę ludowi ſwemu.
13:
Ták wyłożył Rabi Berachias in nomine Rabi
14:
Izáák: ták Rabi Ionáthás ſyn Vźielów: który
15:
też ofiárę chlebá piſze być ná źiemi wſzędy wo-
16:
bec w przyſzćiu Meſyaſzowym: ták y Rabi Mo-
17:
iſe Hadarſam wykłáda/ y inſzych wielé: Otóż
18:
maſz báránká twégo Meſyaſzá/ áby báráná z-
19:
głádźił: którego piérwéy ofiárowano/ á pothym
20:
iedźióno/ ná ónéy oſtáthniéy y pierwſzéy ofierze
21:
ſtáréy.
Exodi 10.
Stał ſye ſam ſłodkim pokármem pſze-
22:
nicznym/ y ofiárą piérwſzą Nowégo ſwégo Te
23:
ſtámentu: y to ćiáło dawał ná Wieczerzy: które
24:
iuż ofiárował piérwéy/ bo mówił: To ieſt ćiáło
25:
moié/ które zá was teraz ieſt dáné. etcoet.


strona: 348v

1:
Trzy rzeczy kłádźie/ ofiárę/ poſt
2:
y modlitwę: otóż ty nie możeſz bez krzywdy pi-
3:
ſmá święthego ze trzech rzeczy dwu vczynić: ále
4:
káżdą zoſobná rozumiéć przynależy. Ofiárá
5:
tedy ich inſza nie była/ iedno tá/ kthórą im Pan
6:
Chryſtus vſtáwił/ y zoſtáwił ná Wieczerzy o-
7:
ſtatecznéy/ o kthóreiemći iuż kilká kroć opowiá-
8:
dał: y którą potym z oſobná czynili: y ofiárowá-
9:
li. A tá ofiárá ieſt niekrwáwé ofiárowánié Bo-
10:
gu Oycu ćiáłá y krwie Páná náſzégo Iezuſá
11:
Chryſtuſá pod oſobą chlebá y winá/ właſné oká-
12:
zowánié y fizerunk práwie iſtotny/ w ſobie od-
13:
noſząc ónéy krwáwéy ofiáry ná krzyżu przez Pá-
14:
ná Chryſtuſá vczyniónéy/ iż ón/ który raz ofiáro-
15:
wan był zá okup wſzyſtkiégo świátá ná krzyżu:
16:
ten od wiernych ſwych przez vſtáwiczné ónéy o-
17:
fiáry okázowánie chwałę y dźiękowánié/ ma od-
18:
nośić záwżdy: áby w nich była wieczna pámięć
19:
ich odkupienia/ raz ná krzyżu przez Páná vczy-
20:
niónégo. Toć my Mſzą zowiemy: to ieſt ofiá-
21:
rą dobrowolną, którą Mſzą/ iákomći iuż powie-
22:
dźiał po Chryſtuśie Apoſtołowie czynili.
Mſza ieſt ſłowo wźięté z Zydowſkiégͦ ięzyká/ bo Zydowie ofiáry dobrowolné zwáli Miſách/ maſz świádecthwo w piśmie/ Deute. 16.
Piotr
23:
Apoſtół Mſzą táką mial napiérwéy w Antyo-
24:
chiéy: świádczy o tym Iſidorus libro de Officijs
25:
capite 15: Hugo: libro ij de Sacramentis, Poly-
26:
dorus Vergilius libro v. capite 10 de Inuento-


strona: 349

O Mſzy
1:
ribus rerum.


strona: 350v

1:
Abo-


strona: 351

O Mſzy.
1:
wiem Pan Chryſtus dał tę rádę zwolennikóm
2:
ſwoim/ ofiárowáć pierwaſtki (!) pánu Bogu/ z iegͦ
3:
ſtworzenia: nie przeto/ áby pan Bóg był tego po-
4:
trzebuiący: ále żeby óni: niepożytecznymi á nie-
5:
wdźięcznymi nie byli. Othóż ón chléb wźiął y
6:
dźięki czyniąc mówił: Tho ieſt ćiało moié: y kie-
7:
lich tymże obyczáiem/ wźiąwſzy wedle baczenia
8:
náſzégo ſtworzenié/ kthóre ón ſwoią krwią być
9:
wyznał/ nową ofiárę Nowégo Teſtámentu po-
10:
ſtánowił: którą Kośćiół od Apoſtołów przyią-
11:
wſzy/ po wſzyſtkim świećie ofiaruie Pánu Bo-
12:
gu/ tháką ofiárę: o któréy Máláchiaſz ieden ze
13:
dwunaśćie Proroków/ dawno przepowiedźiał:
14:
Ze po wſzyſtkim świećie y na káżdym mieścu
15:
miáłá być ofiárowána tá ofiárá: to gdy ofiáry
16:
Zydowſkiégo ludu vſtáć miáły. Cóż mógł zná-
17:
cznieyſzégo o Mſzy Irenęus Męczennik mó-
18:
wić? kthóra Mſza ieſt niekrwáwa ofiárá ónéy
19:
krwáwéy Chryſtá Páná ná krzyżu kſztałt ná ſo-
20:
bio (!) odnoſząc. Widźiſz tedy z chlébá y z winá
21:
ofiárę w Kośćiele chrześćiáńſkim/ od Apoſto-
22:
łów podáną/ po wſzyſtkim świećie będącą/ od
23:
Proroká opowiedźiáną dawno/ od wſzyſtkich
24:
wybránych Bożych wźiętá:
Gdy to ſłowo Mſza vſłyſzyſz/ ná śmiérć Páńſką y ofiárę iego krzyżową wſpomniéć ieſteś powinien: bo ten fizerunk odnośi w ſobie.
o kthóréy Cypryan
25:
Męczennik ták mówił/ y vczył: Iezus Chryſtus
26:
Pan y Bóg náſz ón ieſt nawyżſzym Kápłanem
Cipria. libro ij, Epiſtolá 3.strona: 351v

O Mſzy.
1:
Bogá Oycá:


strona: 353v

Práwégͦ ćiáła Páńſkiégͦ roſpámiętánié.
1:
Tham w
2:
ónych ofiárách co nam miano dáć/ okázowáło
3:
ſye: teraż w téy náſzéy ofierze iuż ſye okázuie/ co
4:
dano. W ónych ofiárách zábićie Syná Bożégo
5:
przyſzłé/ opowiádano: teraz w téy ſye vkázuie/ iż
6:
dla grzéſznych zábit ieſt. Zá nie chrzczóné nie-
7:
ofiáruiemy théy ofiáry ćiáłá y krwie Páná ná-
8:
ſzégo Iezu Chryſtá: áby zá tą ofiárą y prośbą ná-
9:
ſzą mieli króleſtwá Bożégo być vczeſtnikámi.
10:
bo niewierni.
Augu. de anima et eius origine ad Renatum libr. i, capite 11. Auguſtin9 in Pſal. 33.
Byłyć ofiáry v ſtárych wedle po-
11:
rządku Aaróna/ bito bydło/ dla tháiemnic przy-
12:
ſzłych: nie byłá ofiárá ćiáłá y krwie Páná náſzé-
13:
go Iezuſa Chryſtuſá: którą my iuż mamy.
De gratia Noui Teſtamenti capite 19.

14:
A przeto dźiękuymy pánu Bogu náſzému/ iż ón
15:
ieſt wielką świątośćią w ofierze Nowégo Te-
16:
ſtámentu: który/ iáko/ kiedy/ y którym obyczáiem
17:
ieſt w Kośćiele ofiárowány: ochrzći ſye/ tedy to
18:
vyrzyſz.
Ad Bonifa. de bapti: Epiſto. 23.
Bo Chryſtus wedle porządku Melchi-
19:
ſédechá Kápłaná/ z ćiáłá y krwie ſwoiéy poſtá-
20:
nowił ofiárę Nowégo Teſtámentu: która ofiá-
21:
rá nie może świętobliwie y porządnie być ofiá-
22:
rowána/ iedno przez Kápłaná ſpráwiedliwégo
23:
y świętégo/ á iż też y óni tę ofiárę przyymuią dla
24:
których ieſt ofiárowána.
In Pſal. 33. et conciōe 2: in Pſal. 32: in Pſal. 106, et 110. De Trinita. libro iiij, capite 14.
Choć y w tym wyſtę-
25:
pu nie máſz: kiedy zá grzéſzné á nieupámiętháłé


strona: 354

O Mſzy.
1:
ofiáruiemy.


strona: 356

1:
O tym ták S. Chryzoſtóm vczy: Nie
2:
dármo od Apoſtołów to ieſt poſtánowiono/ iż
3:
w ónych táiemnicách ſtráſzliwych (tho ieſt we
4:
mſzy) mamy ná vmárłé pámiątkę modląc ſye
5:
wiemy/ iż z thąd wielki pożytek máią/ y wielki
6:
zyſk.
Homilia 69 adantioche um, et in caput i Epiſtoad Philipen.
Gdy ábowiem wſzyſtek lud wyćiągnąw-
7:
ſzy ręce ſwé ſtoi/ gdy ſtráſzliwa ofiárá Pánu by
8:
wa ofiárowaná od Kápłaná: iáko v páná Bo-
9:
gá nie ma być wyſłuchan/ gdy zá vmárłé prośi?
10:
etcoet. Czemuſz ty po śmierći przyiaćiół two-
11:
ich vbogich wzywaſz?
Chryſoſto. in Matth: caput 9. Homili. 32.
czemu prośiſz kápłanów/
12:
áby zá nié páná Bogá prośili? wiem że ták odpo-
13:
wiéſz: áby vmárły wieczné odpoczywánié w-
14:
źiął: á Sędźiégo milośćiwégo nád ſobą miał.
15:
Cóż po thych zápalónych świécách maſz/ czáſu
16:
obchodu/ powiédz mi? Cóż po śpiewániu żółta-
17:
rzá/ y pieśni?
Chryſoſto. in caput Hebrae. 2, Homilia 4.
czemu Káplani śpiéwáią? dla tegͦ:
18:
ábyś Bogá chwalił/ iż iuż z pracéy wybáwił: y
19:
vkoronował ónego/ który vmárł: y ty z tego po-
20:
ćieſzenie bierzeſz/ y ónemu cześć czyniſz/ który v-
21:
márł. Płáczmy tedy bráćiéy náſzéy vmárłéy
22:
wſpomagaymy ié wedle możnośći náſzéy/ iáko
23:
możemy:
In caput 1 ad Philipen. Homilia 3.
gothuymy im podpomożenié/ modlący
24:
ſye zá nié/ y inſzych proſząc: áby ſye modlili/ da-
25:
wáiąc iáłmużny/ pámiąthkę ich czyniąc.


strona: 358v

1:
O tym czytay y v Orygeneſá/ in Iere-
2:
miam Homilia 12: in Iob libro 3, pagina 500:
3:
et in Pſal. 38.
Pro Cetęruia Laurencio et Ignacio.
Cypryan święty powiáda/ że
4:
ná káżdy czás/ gdy Męczenników/ zwyćięſtwá
5:
y rocznią pámiątkę czynili/ ofiáry ofiárowáli zá
6:
vmárłé/ libro iiij, Epiſto: 5: powiádał/ iż nie zá
7:
wſzyſtki vmárłé ofiárowáli/ y modlitw czynili:
8:
nie czynili zá Wiktorá/ kthóry śmiał przećiwko
9:
Concilium być/ ſpór przez Geminiuſá Fauſtyná
10:
czyniąc. Niechay dźień śmierći iego przy ofierze
11:
áni modlitwách naſzych nie będźie wſpominan
12:
w Kośćiele. etcoet. Epiſtolarum libro j. Epi-
13:
ſto: 9. czytay Ieronymá S. in Epitaphio Pa-
14:
uloe: Przypátrzże ſye y Ceremonióm/ y modli-
15:
twóm ſtárégo Kośćiołá: które czynióno przy v-
16:
márłych. Zá Ambrożego S. czáſu ludźie chrze-
17:
śćiáńſcy/ dźień trzeći/ śiódmy/ trzydźieſty y cztér-
18:
dźieſty/ vmárłych przyiaćiół ſwych obchodźili:
Który żył/ anno Domini 380.

19:
których modlitwy y inſzé pobożné ſpráwy/ zá ich
20:
duſze czynili: zálécá Ambroży S. ty ſpráwy ich/
21:
że to dobrze czynili: czytáć mozeſz in oratiōe ſu-
22:
per obitu Theodoſii Imperatoris: zá kthórégo
23:
Theodyzyuſá ſam ták Páná prośi:


strona: 360v

1:
Otóż my inſzych ofiar nie czy-
2:
nimy: ále ónę trwáiącą ofiárę krzyżową ná pá-
3:
miątkę wieczną właſnym fizerunkiem okázuie-
4:
my/ wedle porządku podánégo od Páná Chry-


strona: 361

O Mſzy.
1:
ſtuſá/ pod oſobámi chlebá y winá: ták iż Kápłan
2:
wſzyſtkim okázuie w ſpráwie ónéy/ kthóra ſprá-
3:
wuie/ Syná Bożégo ná krzyżu vmęczóno/ być
4:
iedną á prawdźiwą ofiárą/ Bogu Oycu dla nas
5:
vczynioną: którą ón obyczáiem táiemnym przed
6:
wſzyſtkimi ſpráwuie/ prawdźiwie/ iſtothną pá-
7:
miątkę czyniąc piérwſzégo ofiárowánia.
8:
Iedná tedy ofiárá w Kośćiele chrześćiáńſkim/
9:
nie máſz ich wiele: iáko potwarcy náſzy powiá-
10:
dáią. Gdyż ták Chryzoſtóm święty mówi: Se-
11:
mel oblata eſt illa hoſtia, oblata eſt in ſancta
12:
ſanctorum: hoc autem ſacrificium exemplar eſt
13:
illius: idipſum ſemper offerimus, iákomći po-
14:
wyżſzéy to wyłożył.
In Caput 10 Hebrae: Homilia 17.

15:
Cudné kśiążki o Mſzy y iéy Cerymoniách/
16:
tákże o wykłádźie Mſzéy nápiſáne ſą tych czá-
17:
ſów/ przez vczćiwégo y cnotliwégo młódzieńcá
18:
w náukách wyzwolónych Bákáłarzá dobrze v-
19:
czónégo/ y chrześćiániná dobrégo Ianá Herbe-
20:
ſtá z Nowégo miáſtá Ruſkiégo/ po Polſku:
Zálécenie Ianá Herbeſtá: z Nowégo miáſtá Ruſkiégo/ rodaká.
prze-
21:
czythay ié/ nie będźieć tego żal: możeſz ſye z nich
22:
wiele náuczyć. VCZEN. Rad ćię w
23:
tym vſłucham. Ale iżeſmy o Mſzéy/ y o ćiele páń-
24:
ſkim gadáli/ mówmy teraz o Kápłáńſtwie ieſli
25:
obrządek wezwánia ná kápłáńſtwo/ ieſt świą-
26:
tość álbo nié.


strona: 363v

O Kápłáńſtwie.
1:
Otóż naſz ſkutek prawdźiwy: dla którégo chćiał
2:
Pan Chryſtus mieć w Kośćiele porządek ſług
3:
ſwoich:
Dla czego Kápłáń?two w Kośćiele.
to ieſt/ áby przez ich poſłuſzeńſtwo zná-
4:
liſmy prawdę/ od błędów y grzéchów odwrácá-
5:
li ſye: wſzczépieni byli w Kośćiół/ który ieſt ćiá-
6:
ło Chryſtuſá Páná: w wierze á w miłośći kwi-
7:
tnęli: błędy kácérſkié/ y odſzczépiéńſkié z nich zná-
8:
li: á od nich ſye odwrácáli/ ieſli chcemy być zbá-
9:
wieni.
Sługi kośćielne we czći być máią.
Thákie ſługi każe Pan w vczćiwośći
10:
miéć żywność im dawać/ y ſłucháć ich/ iáko ie-
11:
go ſámégo/ gdy mówi: Ktho was ſłucha/ mnie
12:
ſłucha: á kto was wzgárdza/ mnie wzgardza: á
13:
którzy dobrze vrząd ſwóy wypełniáią/ dwoiáką
14:
czćią máią być od was czćieni:
Mathęi 10. Lucae 10.
godni dwoiákiéy
15:
ſą od was czći/ nawięcéy óni: którzy prácuią ſło-
16:
wem/ y náuką.
i. Thimo. 5.
A iżby wiedźiał/ kthórą to czćią
17:
máią być czćieni/ Páweł święthy náucza. Na-
18:
przód/ ábyſmy ich náuki dobréy byli poſłuſzni/
19:
Hebroe. 13:
W czym ich cześć.
záchowaymy ié w miłośći á w po-
20:
koiu/ j Theſsa: 5. żywność ćieleſną/ potrzeby ży-
21:
wota cześnégo im dawaymy/ j Corin: 9, ad Gal-
22:
la: 6, j Thimo: 5. Otóż maſz Páwłá S. náukę.
23:
A iżby wiedźiał/ którzy to ſą prawdźiwie powo-
24:
łáni ná to poſłuſzeńſtwo: krótkoć powiem/ iáko
25:
ié maſz poznáć.
Którzy ſą ná to powołáni.strona: 366

1:
Ma tego tedy to po-
2:
mázánie nápomináć/ iż wnętrznym pomázá-
3:
niem ieſt od Duchá święthégo pomázan ná v-
4:
rząd wielkich táiemnic Bożych: á ón Duch Bo-
5:
ży ty táiemnice w ónych ſzczépić będźie: którym
6:
ón vdźiéláć z vrzędu ſwégo táiemnic Bożych bę-
7:
dźie. To ná krótce odemnie zá wdźięczné przyy-
8:
mi/ wiedząc pewnie: że kápłanów tákich potrze-
9:
bá: którzyby zwiérzchnie vrzędy ná ſobie odno-
10:
śili rozdawánia Sákrámentów y ſłowá Bo-
11:
żégo przepowiádánia: y którzyby trwáłość ónéy
12:
ofiáry raz ná krzyżu vczynionéy/ nam w poſłu-
13:
ſzeńſtwie ſwym okázowáli/ ofiárę ofiáruiąc ó-
14:
nę: w kthóreyby záchowáli wieczné kápłáńſtwo
15:
Chryſtuſá Páná/ wedle porządku Melchiſéde-
16:
chowégo. Bo ácz ieſt iedyny Kápłan Chryſtus
17:
ná náſzym ółtarzu/ y iedyną ofiárą: chce/ áby by-
18:
li ſłudzy:
Auguſti. libr. de Ciuitate Dei x, cap: 20.
którzyby w perſonie iego/ mocą iego/ y
19:
ſłowem iego/ ty vrzędy/ y tę iedyną ofiárę ſprá-
20:
wowáli: á iáko w Stárym zakonie rozliczné o-
21:
fiáry y rózné záchowywáli potómſtwo kápłáń-
22:
ſtwá: ták w Nowym zakonie óná trwáiąca o-
23:
fiárá krzyżowa potrzebuie potómſtwá ſług:
Rózność Kápłáńſtwá ſtárégo y Nowégo zakonu.
któ-
24:
rzyby iéy trwáłość prawdźiwie okázowáli: áby
25:
záwżdy v ludźi w pámięći tho przez nié było/ co
26:
ſye raz ná krzyżu ſtáło:


strona: 368v

1:
Tłumi chćiwośći y niepo-
2:
rządnośći: vśmiérza plugáwé myſli: y żądzóm
3:
złym krygi wźdźiéwa: fornikácyéy piekło záwié-
4:
ra: ſzátánowi mocy vmnieyſza: przykazánié Bo-
5:
że pełni: pothómſtwo pobożné y poczćiwé wedle
6:
woléy Bożéy wypładza: náthurę człowieczą w
7:
cále záchowywa/ ſkrómni/ y hámuie.
8:
Małżeńſtwo zacna świątość ieſt: bo odno-
9:
śi w ſobie złączenié známienité Chryſtuſá Pá-
10:
ná/ z iego miłym Kośćiołem:
Małżeńſtwo co znáczy.
téy rzeczy świętéy
11:
znákiem nieomylnym ieſt: przeto nie ma zmázy:
12:
áni mákuły. Czego Páweł święthy dowodząc
13:
mówi:
Ephes. 5.
Máłżónki niechay mężóm ſwym poddá-
14:
né będą nie ináczéy/ iedno iáko pánu Bogu. A-
15:
bowiem mąż głową ieſt małżónki ſwéy/ iáko
16:
Chryſtus ieſt głową Kośćiołá ſwégo.
17:
Małżeńſtwo świątość wielka ieſt/ ia po-
18:
wiádam/ w Chryſtuśie y w iego Kośćiele. Nie-
19:
wierna w wierze Chryſtá Páná żóná gdy chce
20:
z wiernym mieſzkáć/ każe Páweł święty nieopu-
21:
ſzczáć iéy:
i. Corin: 7.
tákże wiernéy żenie niedowiárká mę-
22:
żá. Bo mąż niedowiárek przez żonę wierną/ y
23:
żóná przez wiáry Chryſtuſowéy/ przez mężá wier-
24:
négo poświęceni bywáią: wiárá iednégo dru-
25:
giégo błogoſłáwi.


strona: 371

1:
Tákowam ia rádę w ten czás da-
2:
wał/ gdym ieſzcze nie ták był śmiáły: wſzákóż te-
3:
raz w téy mierze wolniéybych rádźił:
Otóż maſz Ewányeliéy nowéy małżeńſtwo.
y tákowé-
4:
go mężá/ któryby z niewiáſty ſwéy ták ſzydźił/ ſu-
5:
rowie karał: thákżebych y niewieśćie czynił/ ácz
6:
ſye tho rzedzéy v niewiaſt niż v mężów tráfia.
7:
Nie máłać to rzecz ieſt: bliźnégo ſwégo w thák
8:
wielkich y ták ćięſzkich rzeczách/ które ćiáło/ má-
9:
iętnośći/ poczćiwość/ y zbáwienie obrażáią/ y ná
10:
ruſzáią/ thák ládá iáko zdrádliwie omyláć: ma?
11:
być od mężá w zaiemna tego nagrodá: tho ieſt/
12:
niewiáſtá ták zdrádliwie od mężá omylóná/ be-
13:
ſpiecznie wſzeteczną nierządnicą może być/ álbo
14:
cudzołożnicą.
Wey. Proroká/ coć vczy.
Tákze ná drugim mieścu piſze
15:
Luter:
Tomo 6, folio 177.
Może być ták vporna/ y ták krnąbrna nie-
16:
wiáſtá: iż mężowi ſwoiemu/ by ſnadź y dźieśięć
17:
kroć/ miłośćią ku niéy wzruſzonému powolna y
18:
poſłuſzna iemu kwoli czyniąc być nie chce:
Znáć że Luter miał nie powolną żonę/ muśiáłá go nie ſłucháć.
tu iuż
19:
mąż ma czás po temu/ áby tymi do niéy mówił
20:
ſłowy: Gdyż ty nie chceſz być mnie kwoli/ ieſtći
21:
ná to mieśce inſza/ która mi powolna będźie: ie-
22:
ſli żoná nie chce/ niechay kuchárká przyydźie: á
23:
w tym mąż żonę ſwą dwá álbo trzy kroć ma v-
24:
pomiónąć y inſzym ludźiem ma obiáśnić żeninę
25:
tę krnąbrność y ten iéy vpór przećiw ſobie:


strona: 373

1:
Záchowá-
2:
łá czyſtość ſtáteczną Iudyth/ zamknąwſzy ſye
Iudith 8.strona: 373v

O Małżeńſtwie.
1:
w domu/ włośienice máiąc ná ćiele/ y poſty drę-
2:
cząc ćiáło ſwé: y potym ſtáłá ſye zbáwicielką lu-
3:
du ſwégo. Márya Pánná wielki przykład dźie-
4:
wictwá y czyſtośći/ Chryſtus Pan práwy zbá-
5:
wićiél/ y then dźiewicą z dźiewice národzóny:
6:
Ian Chrzćićiél/ Ian Ewányeliſtá/ z tych zac-
7:
ność dźiewictwá ieſt wſzem záléconá/ y ma być.
8:
Kto ten dar Boży miéć może/ dobrze ieſt: kto nie
9:
ma/ niech świátem nie mąmi: á páná Bogá nie
10:
zdradza/ y ſam śiebie: gdyż nie wſzyſcy być mogą
11:
pod tym zacnym kleynotem/ áż óni: którym to od
12:
páná Bogá dano ieſt.
Sapien. 8. Matthęi 19.
O małżeńſtwie y dźie-
13:
wictwie czytay Páwłá święthégo, j. Corint: 7:
14:
thám ſye náuczyſz y rozdźiału y zacnośći obu-
15:
dwu ſtanów/ práwie przez wſzyſtko kápitulum.
16:
Nie chcę też tu błożyć ónym: którzy pánu Bo-
17:
gu czyſtość ſlubuiąc/ potym żenią ſye/ y drudzy
18:
nierządy czynią:
Slubu nie gwałćić.
y owſzem mówię/ iż potrzebá
19:
P. Bogu wiárę chowáć ſtátecznie: iáko piſmo
20:
vczy Leuiti: 27: Numeri 6, et 15, 18, 21, et 23:
21:
ij Para: 15, et 31: Pſal: 21, 60, 65, 75, 115: Na-
22:
um 1: Malachię 1: Eccle: 5. Ezáię 19. Ná tych
23:
y ná wielu inſzych mieścách piſmo roſkázuie pá-
24:
nu Bogu ſluby y wótá oddáwáć/ wypełniáć: co
25:
kto ſlubuie Pánu/ á niewypełni: bierze imię páń-
26:
ſkié nádáremność/ y grzeſzy przećiwko wtóremu


strona: 374

O Máłżeńſtwie.
1:
przykazániu:


strona: 375v

1:
A iż theż v ſtárych przodków ná-
2:
ſzych kłádźienié rąk było vpominkiem y znákiem
3:
przymiérza álbo iednánia: przetóż też gdy przy-
4:
rozgrzéſzeniu ná człowieká pokuthuiącégo ręká


strona: 376

Pokuty S.
1:
bywa włożóná/ znák pewny ieſt: iż grzéſzny po-
2:
kutuiący człowiek/ iuż ſye z pánem Bogiem y z
3:
Kośćiołem święthym poiednał y porównał: iż
4:
przez wiárę y przez zaſługę Páná Chryſtuſá bę-
5:
dą iemu odpuſzczóné złośći iego.
Gdy wiárę wſpominam iż przez nię pan Bóg odpuſzcza grzéchy/ vczynków nie oddalam od tego: bo cnotliwé vczynki potwiérdzáią wiárę/ y do práwéy pokuty człowieká chrześćiáńſkiégͦ przynależą.

6:
Powiemći też y tho/ czego w nas potrzebá
7:
ku pożytecznemu á prawdźiwemu otrzymániu
8:
świątośći rozgrzéſzenia: do czego nic nawięcéy
9:
nie ieſt potrzebá/ iedno Pokuty święthéy: y dla
10:
tegómći rozgrzéſzenie wyżſzéy świątośćią Po-
11:
kuty názwał: przeto iż rozgrzéſzenié nikomu nie
12:
należy/ iedno pokutuiącemu człowiekowi. Ieſt
13:
tedy Pokutá prawdźiwé á vprzeymé náwróce-
14:
nie grzéſznégo człowieká ku pánu Bogu/ y wiel-
15:
kié dręczenie y żal/ zá grzéchy popełnióné/ á obrzy-
16:
dzenie y omiérżenie złośći ſwoich/ z pewnym v-
17:
myſłem popráwienia y polepſzenia żywotá ſwo-
18:
iégo. Acz ſą ći/ którzy dwie częśći Pokuty świę-
19:
téy kłádą/ to ieſt/ Skruchę y Wiárę: wſzákóż nie
20:
wiem/ ieſli właſnie Wiárę częśćią Pokuty być
21:
kłádą:
Wiárá ieſli część Pokuty.
gdyż óná wſzyſtkiéy Pokuty iáko y wſzy-
22:
ſtkich poczćiwych y pobożnych ſpraw/ które czy-
23:
nimy/ gruntem y początkiem w nas ieſt. Wſzá-
24:
kóż z Dokthormi S. trzymáiąc trzy być częśći
25:
Pokuty świętéy powiem: iáko tho nam iáwnie
26:
Dokthorowie święći pokazáli/ Skruchę/ Spo-


strona: 376v

O świątośći
1:
wiédź/ y doſyć vczynienie:


strona: 378

1:
Iż to ieſt nie máły pożytek Spowie-
2:
dźi: iż óná hámuie w nas beſpieczność: byſmy ſo-


strona: 378v

O świątośći
1:
bie grzéchów nie lekce ważyli/ y náder ſye ná do-
2:
broć Boſką nieubeśpiéczáli: hámuie theż w nas
3:
chełpienié álbo chłubę z grzéchów: byſmy ſye z zło-
4:
śći náſzych/ iákoby z iákich poczćiwych vczyn-
5:
ków nie chełpili ſámi ſobie ſye tym chcąc podo-
6:
báć. Hámuie też w nas roſpácz y deſperácyą: by
7:
ſmy ſnadź vznawſzy ćięſzkość grzéchów náſzych
8:
nie wątpili w miłośierdźiu Bożym/ y o ich od-
9:
puſzczeniu nie roſpaczáli. Ná oſtátek ten poży-
10:
tek przynośi nam Spowiédź: iż gdy ſye Kápła-
11:
nowi ſpowiádamy/ nie tylko tám porádę iego y
12:
pobożnym nápominániem bywamy rátowáni:
13:
ále też z rozgrzéſzenia/ które ná ten czás otrzyma-
14:
wamy pewné/ iego prośbą y modlitwą v Páná
15:
Bogá bywamy przyiemni y záléceni. A ty to po-
16:
żytki/ któremći z ſpowiedźi pewné wyliczył/ mo-
17:
gą ćię wzruſzyć/ ku częſtemu á pilnemu ſpowiá-
18:
dániu: choćiażby theż o niéy piſmá żadnégo nie
19:
miał. Oſtátnieć wyłożę trzećią część Poku-
20:
ty/ Doſyć vczynięnie:
O Doſyć vczynieniu.
ále iż to ſłowo dźiś v lu-
21:
dźi ieſt bárzo brzydliwé y wzgárdzoné/ maſz wie-
22:
dźiéć/ iż ieſt dwoiákié Doſyć vczynięnie: iedno
23:
ieſt/ którym nam karánié zá grzéchy náſzé bywa
24:
odpuſzczóno/ y kaźń wiecznégo pothępienia by-
25:
wa zgłádzoná: kthóra bywa tylko przez zaſługę
26:
ſáméy śmierći páná Chryſtuſowéy:


strona: 381v

1:
Tu iáſnie ſłyſzyſz/ iż świąthość pomázowá-
2:
nia Oleiem świętym Apoſtołowie niemocnym
3:
rozdawáli: co czynili z roſkazánia Páná Chry-
4:
ſtuſowégo/ boby ſye tego ſámi zśiebie domyſláć
5:
nie ważyli. Iáko tedy Apoſtołowie napiérwéy
6:
tę świątość rozdawáli: ták też ſam Pan Chry-
7:
ſtus przednieyſzym był iéy wynáleźićielem. Nie
8:
mamy náſzym wymſłem (!) ludzkim: gárdźić thą
9:
Swiątośćią Oleiu świętégo/ áni ſye iéy mamy
10:
wſtydźić: chybábyſmy (czego Boże nie day) zel-
11:
żyli powagę Apoſtołów świętych. Ale dźiś i-
12:
náczéy mówią ći nowi Awenyelicy/ á chcąc wy-
13:
głádźić tę świątość powiádáią: iżby niemocné
14:
Apoſtołowie oleiem lékárſkim ábo bárwiérſkim
15:
mázáli: nád co nie ſłychałem nigdy kłąmſtwá
16:
hániebnieyſzégo. Izaż Chryſtus z Apoſtołów
17:
bárwiérze poczynił? záprawdę nié: ále owſzem
18:
Apoſtoły lékárzmi duſz náſzych poczynił ié.
19:
Nie lékárſkim tedy oleiem/ ále duchownym
20:
mázáli:
Mar. 6.
Bo ilékolwiek ich było pomázano/ wſzy-
21:
ſcy bywáli zdrowi/ świádczy Márek święthy:
22:
tákże y Iákub święty w liśćie ſwym mówi:
Iaco. 5 capite.
Ie-
23:
ſli kto ieſt miedzy wámi chory/ niech przywiedźie
24:
Kápłanów kośćielnych: á niech ſye nád nim mo-
25:
dlą/ pomázuiąc go Oleiem w imię Páńſkié: á


strona: 382

Oleiem S.
1:
modlithwá z wiáry zbáwi niemocnégo: á Pan
2:
vzdrowi go: y ieſliby w grzéchách był/ będą iemu
3:
odpuſzczóné.


strona: 383v

1:
Czemuż tedy czáſów dźiśieyſzych má-
2:
ło ludźi tego Sákráméntu moc otrzymawáią?
3:
nie winien w tym nic Sákráment/ ále nieprá-
4:
wość wiáry: któréy tu iáko y w inſzych świąto-
5:
śćiách ieſt napotrzebniéy. Abowiem nie ſámo
6:
przez ſye zwiérzchné mázánie oleiu/ ále wiárá w
7:
modlithwę y w oléy ſye śćiągáiąca łáſkę Bożą
8:
dáie y vpraſza: iáko Ieronym święty piſze: Gdy
9:
máżą oleiem niemocné/ w mdłośći ćiáłá wiárą
10:
mocną pośiláią duſzę:
Super Mareū.
to czynią z złączóną mo-
11:
dlitwą: którą pan Bóg záwżdy wyſłuchawa: a
12:
téy wiáry Sákrámentem y znákiem zwiérzch-
13:
nim ieſt Oléy poświęcóny. Kto tedy wierzy
14:
y nádźieię pokłáda w miłośierdźiu Páńſkim/ y
15:
w łáſce Duchá świętégo/ kthóra ſye w Oleiu
16:
świętym znáczy/ y kto wierzy iż przez modlitwę
17:
kośćielną/ która przy ſzáfowániu téy świątośći
18:
bywa/ od Páná Bogá wſpomożón będźie: zápe-
19:
wné go Pan Bóg wnet wſpomoże y obietnice
20:
ſwoie wiernie da: álbo przywróći chorégo ku piér-
21:
wſzemu zdrowiu: álbo zeſzćie z tego świátá da
22:
lżeyſzé/ y dobréy nádźieie pełné: iż y grzéchy y iemu
23:
odpuśći/ y przećiw náiázdóm dyabelſkim/ y prze-
24:
ćiw ſtráchowi śmierći mocą ſwoią Boſką go
25:
vmocni. Obáczże iákié ſą pożytki prawdźiwégo
26:
vzywánia Oleiu świętégo.


strona: 386

1:
Co ieſli z pilnośćią czy-
2:
nić y chowáć będźieſz/ ty pożytki z łáſki Bożéy z
3:
tąd odnieśieſz: przodkiem ćwiczenié dobréy y ſtá-
4:
tecznéy wiáry/ pokory świętéy/ y poſłuſzeńſtwá
5:
chrześćiáńſkiego: á w tym wyćwiczóny/ możeſz
6:
ſye pánu Bogu podobáć: poczćiwy żywot: y przy-
7:
kłádny miedzy ludźmi w tobie mnożyć/ y nabo-
8:
żeńſtwo chrześćiáńſkie vmocniáć będą: którym
9:
nabożeńſtwem/ z dobrymi możeſz/ iáśniéć przed
10:
pánem Bogiem/ á złé w pobożnych vczynkách/
11:
przewyżſzáć będźieſz. Iáko Páweł święty mó-
12:
wi: Pilnie przeſtrzegayćie/ áby wſzyſtko miedzy
13:
wámi poczćiwie y porządnie ſzło/ y w ſwéy kló-
14:
bie ſtáło.
i. Corin: 14.
Thoć ieſt/ miły Synu/ Wiárá Ko-
15:
śćiołá chrześćiáńſkiégo powſzechnégo: któramći
16:
tu dla ćwiczenia twego/ tylé/ ilem mógł/ opowie-
17:
dźiał: tákam od przodków ſwoich wźiął/ y w tá-
18:
kiéy ćię prágnę żyć: Ieſlibych czego nie dołożył/
19:
álbo od ſtárożytnośći wiáry odkróczył. (w czym
20:
ſye nie czuię) Przodkiem Kośćiołowi Bożemu
21:
pod náukę ſye poddáię/ y pod rozſądek: kthórégo
22:
mátką ſwą wyznawam być/ y iego ſłucháć chcę.
23:
A czegoby tu tobie nie doſtawáło/ z Doktorów
24:
chrześćiáńſkich ſtárożytnych ſye vcz.
25:
VCZEN. Dźiękuięć zá pracą/ kthórąś


strona: 386v

O pomázániu Oleiem S.
1:
około mnie podiął/ ſtáráć ſye o thym będę/ iáko
2:
twą náukę/ y roſkazánié chowáć będę: iákobych
3:
theż nie wykróczył z powſzechnégo Kośćiołá
4:
chrześćiáńſkiégo/ pilnie ſye będę ſtrzégł.
5:
MISTRZ. Iuż ćię Pánu Bogu polé-
6:
cam: Pánie Boże w Tróycy iedyny ćię błogo-
7:
ſłaẃ. VCZEN. Amen/ Amen. Y ty
8:
bądź od Páná Bogá długo zdrów/ w iego
9:
świętym błogoſłáwieńſtwie.
10:
Dokóńczenié.