[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Jan Kochanowski
tytuł:   Proporzec albo Hołd Pruski
rok wydania:   1587strona: kt

1:
PROPORZEC
2:
Albo Hółd Pruſki
3:
IANA
4:
KOCHANOWSKIEGO.
5:
grafika
6:
grafika
7:
W Kráko. w Drukárni Lázá.
8:
Roku Páńſkiégo. 1587.


strona: 3

grafika3
1:
IEo MSCI
2:
PANV, PANV STANISLAWOWI
3:
Minſkiemu z Minſka, &c.
4:
Pánu memu milosciwému.

5:
S
Liczna Piëris (ktora piérwſzé rymy moie
6:
Fortunnie niech záczyna) wielkie łáſki twoie
7:
Każe wdźięcznie wſpomionąć: á iákiéy ſą godné
8:
Wdźięcznośći/ przez té wiérſze podáć nieozdobné.
9:
Bo zá nié godźienbyś był złotá bogátégo/
10:
Któré pełnym ſtrumięniém pędźi zdálekiégo
11:
Kráiu Luzytáńſkiégo Tágus nieprzebrniony/
12:
Złoty piaſek ná obie wymiátáiąc ſtrony.
13:
Godźienbyś był y pereł drogo nákupionych/
14:
Iákie przeważni kupcy miéwáią zmieyſc onych/
15:
Kędy ośm náuigáciy żeglarze bywáli
16:
Odpráwuią/ niżli śię záś ná zad wrácáli.
17:
Godźienbyś ſławnodawnych miſtrzów málowánia/
18:
Y ręką Mentorową w mośiądzu rzezánia.
19:
Ieno ſczęśćié tym rzeczom dobrze zábieżáło/
20:
Ze ich áni ty prágnieſz/ áni ich mnie dáło.
21:
Przetóż niech Pyrámidi/ kto chce/ y Koloſſy
22:
Tobie ſtáwi: á mnie móy Phœbus złotowłoſſy
23:
Cudzą ná ten czás pracą zálećić ſye rádźi/
24:
Do tąd/ póki mię ná tę górę niewprowádźi/
A 2Kędystrona: 4

4grafika
1:
Kędy wdźięcznołáſkáwé Boginie mieſzkáią/
2:
Co z nich piſorimowie ſławni wſzytko máią.
3:
V których/ áza ia téż téy łáſki nábędę/
4:
Zeć ſye ná co właſnégo zá czáſem zdobędę.
5:
A teraz bierz z rąk moich Proporzec dźiélnégo
6:
Piſorimá/ w Sármáckim kráiu przednieyſzégo:
7:
Który/ niech wróżką będźie przyſzłéy ſławy twoiéy/
8:
A w ten czás/ o Bogini/ złotéy lutniéy moiéy
9:
Doday dźwięku lubégo/ y tákiéy wdźięcznośći/
10:
Coby ią śpiéwáć mogłá podług iéy godnosći.
11:
Kámień zláty vpada: á czás nieprzetrwáły
12:
Mármór łamie/ y ſpycha niebotyczne ſkáły.
13:
Ale śláchetné rymy/ tákową moc máią/
14:
Ze zazdrośćiwé látá ich niepokonáią.
15:
Ztémi ſye ia chcę ſtáwić/ ná to pióro ſwoie
16:
Spoſábiáć/ by vmiáło ſławić imię twoie.
17:
grafika
18:
W.M. mego mśćiwego páná
19:
nániżſzy ſługá/
20:
Kriſtoph Kochánowſki.
Propo=strona: 5

grafika5
1:
PROPORZEC
2:
IANA KOCHANOWSKIEGO.

3:
grafika
4:
Z
Acny Koronny Hetmánie,
5:
Wiem żeć wſzytkiégo doſtánie,
6:
Czego trzebá ku boiowi
7:
Dobrému walecznikowi:
8:
Ale ná zamiar co wádźi,
9:
Mieć riſztunku y czeládźi?
10:
Przetóż weźmi téż odemnie,
11:
Nie zbroię kowáną w Lemnie,
12:
Albo taroz nieprzełomioną,
13:
Od Cyklopow vrobioną:
14:
Lecz Proporzec pięknie tkány,
15:
Y z Helikonu podány
16:
Od córek wdźięcznéy pámięći,
17:
Bez których láſki, y chęći,
18:
Hetman, niech iáki chce wſtánie,
19:
Sławy trwáłéy nie doſtánie.
20:
O
To w zacnym vbierze/ y w złotéy koronie/
21:
Siadł pomázániec boży ná ſwym páńſkim thro
:
(nie:
22:
Iábłko złoté/ y złotą laſkę w ręku máiąc/
23:
A zakon nawysſzégo ná łonie trzymáiąc.
A 3Mieczstrona: 6

6Proporzec.
1:
Miecz przed nim ſrogi/ ále złému tylko ſrogi:
2:
Niewinnému ná ſercu nie vczyni trwogi.
3:
Z obu ſtron zacny Senat koronny/ á w koło
4:
Spráwiony zaſtęp ſtoi/ y rycérſtwá czoło.
5:
Przyſtąp Olbrychćie młody/ zacnych kśiążąt plemię/
6:
Który trzymaſz w ſwéj wladzj piękną Pruſką ziemię/
7:
Z łáſki cnych królów Polſkich: vczyń pánu ſwemu
8:
Winną poććiwość/ á ślub wiárę dźierżéć iemu.
9:
Co ták ziśćiſz/ ieſli ſpraw oycá cnotliwégo
10:
Trzymáć ſye będźieſz/ z których ón v páná ſwego
11:
Był záwżdy w tákiéy wadze/ że nie hołdownikiem/
12:
Ale zdał ſye być iednym páńſtwá vczeſnikiem.
13:
Iego tedy poſtępki mądré vczyniły/
14:
Iego wiárá/ y cnotá/ że/ co ſrodze były
15:
Pruſkie kráie ſtrapioné vſtáwicznym boiem/
16:
W rychle ięły ſye ćieſzyć pożądnym pokoiem.
17:
Miecze ná niezrobioné lemieſze zkowáno/
18:
Száble ná krzywé koſy/ y ná śiérpy dano:
19:
Morzá/ y drógi byſtrych rzék vſpokoioné/
20:
Miáſta z rumów vpádłych znowu wynieśioné:
21:
Nieprzijaćiele w łáſkę przyięći: á owi/
22:
Co ku zwádźie ſkłonniéyſzy/ niż ku pokoiowi/
23:
Z myśli ſwéy hárdéy byli do gruntu zniſczéni/
24:
Y w boiowych powodźiách z głową ponurzéni.
25:
Spráwiedliwość wielka rzecz: tę po ſobie máiąc
26:
Zacni królowie Polſcy/ á bogá wzywáiąc/
Nieprzija=strona: 7

Proporzec.7
1:
Nieprzijaćiele główné mieczem okróćili/
2:
Y krzywd ſwoich nád niémi znácznie ſye pomśćili.
3:
Którzy zpłodnéy Syriéy niedawno wygnáni/
4:
Będąc przećiw pogánóm ná pomoc wezwáni
5:
Od pogránicznych kśiążąt narodu Polſkiégo/
6:
Nie pomniąc dobrodźieyſtwá dopiéro wźiętégo/
7:
Obróćili ſwé groty nád ludzkie nádźieie/
8:
Nie ná pogány/ ále ná ſwé dobrodźieie:
9:
Pſów przykłádem wyrodnych/ którzy z wilki máią
10:
Dobry pokóy/ á ſtádo zwierzoné drapáią.
11:
Ale to wſzytko ná ich głowę ſye wróćiło.
12:
A ia/ tego niecháiąc/ co przed láty było/
13:
Dźień dźśiéyſzy poświęćić myślę rymem ſwoim/
14:
Zá zdárzeniem/ o piękna Melpomeno/ twoim.
15:
A iuż więc ſyn kśiążęcy vpadł ná koláná/
16:
Y wyznał ſwé poddáńſtwo/ y zwiérzchnégo páná/
17:
Obiecuiąc ná ſwą cześć ktemu ſye znáć wiecznie/
18:
A wiárę pánu ſwemu záchowáć ſtátecznie.
19:
Zátym mu ieſt do ręku Proporzec podány/
20:
Koſztownémi fárbámi wſzytek málowány/
21:
Wielki/ świétny/ ozdobny: iáki zá lat dawnych
22:
W żadnym ſzyku nie był znan/ áni w bytwách ſła=
:
(wnych.
23:
Ten iáko ſkoro z drzewá ſwégo był ſpuſczony/
24:
A potym wzgórę ná wiátr wolny wynieśiony/
25:
Okazáły ſye ná nim rozliczné narody/
26:
Króle/ woyſka/ hetmáni/ rzeki/ miaſtá/ grody.
Támstrona: 8

8Proporzec.
1:
Tám było widáć Pruſsy/ á oni woiuią
2:
Mázowſze/ ludźi wiążą/ wśi/ y miáſtá pſuią.
3:
A Konrad przećiwko nim Krzyżaki prowádźił/
4:
Y nád głęboką Wiſłą przy Dobrzyniu ſádźił.
5:
Márgrábiowie Pomorſką źiemię pośiadáli/
6:
Y iuż Gdańſk niedobyty/ zdrádą otrzymáli.
7:
Stároſtá zamku bronił/ á temu Krzyżacy
8:
Na rátunek bieżeli/ y zbroyni Polacy.
9:
Wilkowi owcę odiął pies niepośćigniony/
10:
Ale ią ſam przedśię ziadł: zamek obroniony.
11:
Lecz dobrzy zakonnicy Polaki wygnáli/
12:
Y ſtároſtę/ á ſámi zamek otrzymáli/
13:
Aż y wſzytko Pomorze: Krol woynę gotował/
14:
A Czech ſye przećiw iemu z Krzyżaki ſpiſował:
15:
Zonę królewicowi z Litwy też nieśiono/
16:
Y pokóy miedzy páńſtwy wieczny ſtánowiono.
17:
Máło dáléy król wzaiem Márgrábſtwo woiuie/
18:
A cna Kryſtyná/ gárdłem/ cześć ſwą odkupuie
19:
Dobrowolnie: bo ſłowy pogánin zwiedźiony/
20:
Iéy zacną głowę/ niechcąc/ rozdźielił zrámiony.
21:
Tu iuż burdá z Krzyżaki/ którzy ſwoiéy mocy
22:
Nie vfáiąc/ v Czechá ſzukáią pomocy.
23:
Mázowſzánin śćiśniony Czechowi hołduie/
24:
A zá dobré ſąśiedſtwo Krzyżakom dźiękuie.
25:
Wnet potym Számotulſki przeſtawá z Krzyżaki/
26:
Ale nawet/ gdy bitwę ztoczyli z Polaki/
Pomógłstrona: 9

Proporzec.9
1:
Pomógł ich bić: tám Száry leży zmordowány/
2:
Którégo bárźiéy boli zły ſąśiad/ niż rány.
3:
Inſzy król/ inſze czáſy: ludźie ſyći boiu/
4:
Dáli w moc dwiemá królom rádźić o pokoiu.
5:
Wyrok náſzym nie kmyśli/ przedśię go trzymáią/
6:
Ale ſye Niemcy czegoś więcéy domagáią.
7:
Znowu wići roznoſzą: lecz Pápiéż hámuie/
8:
A przeſłuchawſzy ſpráwy/ Krzyżaki winuie.
9:
A ći oto záś z królem znowu ſye iednáią/
10:
Ale Polſcy Biſkupi ná to nie zwaláią.
11:
Támże piękny máieſtat był wymálowány/
12:
Ná nim król śiedźiał w myślách ſwoich rozerwány/
13:
Bo ſye ná zad ogłądał: ná to/ co ſye dźiáło
14:
Przed nogámi/ nie patrząc/ álbo dbáiąc máło.
15:
Po nim Iágełło Litwę iednoczy z Polaki/
16:
A potym o pokoiu rokuie z Krzyżaki.
17:
Próżno podobno: bo pátrz iáko wśi goráią/
18:
A zamków między ſobą przedśię dobywáią.
19:
Widáć że było dáléy dwie woyſcze ogromnié
20:
Strzelbę ná ſye ſkładáiąc/ y kopije łomné:
21:
Ztąd Krzyżacy/ á z nimi Niemcy/ y Czechowie/
22:
Ztąd Polacy/ y Litwá/ Ruś/ y Tátárowie.
23:
W bok wojſká/ król dwá mieczá od Niemców prziymuie/
24:
Z drugiéy ſtrony Tátáry Witult iuż hámuie:
25:
Ale ći przedśię ſercá drugim niezkáźili/
26:
Bo Polacy ná głowę Niemce poráźili
BMal=strona: 10

10Proporzec.
1:
Malbórk zátym obegnan: á pod Koronowem/
2:
Dwie woyſcze z ſobą czynią obyczáiem nowem:
3:
Bowiem w pułbitwy z obu ſtron odpoczywáią
4:
Raz/ y drugi/ zá trzećim Niemcy ſye miéſzáią.
5:
Otóż Krzyżakom kwóli Czech Polſkę woiuie/
6:
Ale wyprowádzony tóż v śiebie czuie.
7:
A Niemce z nowu przedśię pod Gołubiem gromią/
8:
A ći/ w bramę ſye ćiſnąc/ ſzyie z moſtu łomią.
9:
Tu iuż záśię Krzyżacy z królem ſye iednáią/
10:
A Zmódzką płodną źiemię pánom właſnym zdáią.
11:
Król Duńſki z królem Polſkim/ máiąc podéyrzáné
12:
Sąśiady/ przyśięgáią ná ſpiſki podáné.
13:
Potym Czech wyrok czyni Polakom náchyło/
14:
Ale ſczęśćié Krzyżakom y w tym nieſłużyło:
15:
Bo miáſto złotá/ któré z wyroku dáć mieli/
16:
Srebro kłádli/ á tego Polacy niechćieli.
17:
To wniwecz: z nowu przedśię rádzą o pokoiu/
18:
Ale ſpráwą Céſárſką przyſzło záś do boiu:
19:
Bo Niemcy pod przymiérzem do Polſki wtárgnęli/
20:
A iáko bóg chćiał/ y ták przećię klęſkę wźięli.
21:
Y ty maſz tu ſwé mieyſce/ mężny Włodźiſłáwie/
22:
Bo widzę/ że z Krzyżaki czuieſz o rozpráwie/
23:
A potym bitwę zwodźiſz z pogáninem ſrogim/
24:
Który (ách) miał ſye ćieſzyć twoim duchem drogim.
25:
Pátrzayże tu Pruſſaków/ iáko zamki pſuią/
26:
A wygnawſzy Krzyżaki/ koronie holduią:
Niem=strona: 11

Proporzec11
1:
Niemcy do kupy/ náſzy bitwę śmiele dáli:
2:
Ale ſpráwy nie było/ nie dźiw że przegráli.
3:
Zamki zátym ſłużebni królowi podáią/
4:
A dawno zátrzymány ſwóy żółd odbiéráią.
5:
Krzyżacy przedśię z nowu ſwego ſczęśćia kuſzą/
6:
Lecz zá páńſką pomocą vſtępowáć muſzą.
7:
Tu pokóy záśię poſeł Papieſki ſtánowi/
8:
A Krzyżak czołem bije Polſkiemu królowi.
9:
Biſkup nie dobréy myśli/ bo inſułę kłádźie/
10:
Potym go z miſtrzem widzę/ y z Pruſſaki w rádźie.
11:
Mátiaſz do Prus godźi/ lecz mu drógi bronią/
12:
A Krzyżacy powinnéy przyśięgi ſye chronią.
13:
Przeto z nowu niepokóy: Firléy zamki wáli/
14:
Wśi/ y miáſtá goráią/ Niemcy iuż vſtáli.
15:
Ná końcu Olbrycht klęczy w kśiążęcym vbierze/
16:
A od królá chorągiew rozpuſczoną bierze.
17:
Ná niéy ſkrzydłá roſtoczył czarny orzeł śmiáły/
18:
Nioſąc w ſercu zwyćiężce wielkiégo znák máły.
19:
Srzodkiem tego wſzytkiego śrébrna rzéká płynie/
20:
Którą/ leżąc pod ſkáłą przy powiéwnéy trzćinie/
21:
Rozćiągła Wiſłá leie krużem mármórowym/
22:
Głowę máiąc odźiáną wieńcem rokitowym.
23:
A do morzá przychodząc/ drze ſye ná trzy częśći:
24:
Tám okręty/ á przy nich Delfinowie gęśći
25:
Po wiérzchu wody gráią/ połyſkuiąc złotem/
26:
Brzégi burſtynem świécą: piérwſzé lice o tem.
B 2Z dru=strona: 12

12Proporzec.
1:
Z drugiéy ſtrony záś/ tenże miſtrz początki dawné/
2:
Y dźieie był wyráźił ná wſzytek świát ſławné
3:
Słowieńſkie: naprzód iáko mężné Amázony
4:
Od Thermodontá przybił wiátr w Scythiyſkie ſtro
:
(ny.
5:
Potym iáko mieſzkáńce támtych źiem trapiły/
6:
A ná koniec od oyców ſyny rozmówiły:
7:
Y ſzły z nimi/ nábrawſzy wſzelákiégo płonu/
8:
Ku pułnocy/ y śiádły po obu ſtron Donu.
9:
Z tego gniazdá waleczny naród wſtał zá láty/
10:
Grækowie ſtárodawni zwáli Sáuromáty.
11:
Ci w Europie/ y w pięknéy Aziéy władáli/
12:
Y przezwiſká obiemá Sármátiom dáli.
13:
Nie widźiałeś tám zamku/ áni miáſtá zgołá/
14:
Ani zboża ná polu/ áni w iárzmie wołá:
15:
Aleś widźiał namioty różno rozſádzoné/
16:
Y koni niezrobionych ſtádá niezliczoné.
17:
A ſámi/ ták mężczyzná/ iáko białégłowy/
18:
Luk/ y ſzáblę przy boku nioſąc/ iádą włowy:
19:
Albo ſąśiádá budzą/ ieſli gdźie oſpány
20:
Koſmáté capy páśie/ y wielkie czabány.
21:
Widáć ie przy wyſokim wiérzchu Promethowym/
22:
Widáć ie z drugiéy ſtrony przy morzu lodowym/
23:
Y orły pográniczné Rzymſkié płocho śiedzą/
24:
Bo y przez wielki Dunay oni drógę wiedzą.
25:
To Wineći/ zkąd morze Wineckie názwano/
26:
To Roſsáni/ zkąd Ruſki naród miánowano.
Tostrona: 13

Proporzec13
1:
To Lári/ zkąd Lách rzeczon: to możni Cekowie/
2:
Od których imię máią dźiśiéyſzy Czechowie.
3:
To Bulgári/ co naprzód płyną po Dunáiu/
4:
Po nich dźiélni Słowacy iednegóż rodzáiu:
5:
Więc Serby/ więc Antowie/ Boſnacy zá nimi/
6:
Y Kárwaći waleczni z chorągwiámi ſwemi.
7:
Przećiwko tym/ Céſárze woyſká záſadzáią
8:
Ze wſzytkich ſtron: ále tył záwżdy podawáią/
9:
Niemogąc gwałtu ztrzymáć: á naród Słowiáńſki
10:
Nie opárł ſye áż o brzég wielki Adriáńſki.
11:
Pátrze iáko ſye ſobią: broń nieuchroniona
12:
W iednéy ręce/ á w drugiéy kielnia vgłádzona.
13:
Owi ná wſzytki ſtrony czuyną ſtraż trzymáią
14:
A ći záśię obronné mury zákłádáią.
15:
A którzy záś ná zachód ſłońcá ſye chynęli/
16:
Aż zá wodę głęboką źimnéy Láby wźięli.
17:
Ták/ iż był niemal wſzytko ieden opánował
18:
Naród/ co bóg troiákim Neptunem wárował.
19:
Po tym wſzytkim/ Boreas Orythią nieśie:
20:
A gdźiekolwiek przeminął/ znáć gośćiniec w lesie/
21:
Sośninę wywróconą/ dęby powáloné/
22:
A rzéki lodowémi moſty vtwiérdzoné.
23:
Która powieść/ bądź zá rzecz prawdźiwą twiérdzona/
24:
(Bo kto tego nie wſpomniał) bądź téż ták zmyślona/
25:
Znáczyłá/ że zá láty miał wſtáć lud z pułnocy/
26:
Którégo kray południ niémiał zdołáć mocy.
B 3Máło=strona: 14

14Proporzec.
1:
Málowánim/ Proporzec/ tákim ozdobiony/
2:
Wźiął ná ten czás/ od królá/ Olbrycht przerzeczony:
3:
Zátym w trąby/ y w głośné bębny vderzono/
4:
A zárázem y ſtrzelbę ogromną puſczono.
5:
Iáko więc pioron trzáſka w niepogodné czáſy/
6:
A niebo chmurné huczy/ y wzruſzoné láſy/
7:
Lyſkáwicé z obłoków czarnych wynikáią/
8:
A śmiertelné narody gromu ſye lękáią.
9:
Táki huk wſtał ná ten czás: á kiedy król potym
10:
Ruſzył ſye z máieſtatu ſwego w płaſczu złotym/
11:
Ruſzyli ſye znim wſzyſcy: tám/ iáko więc rány
12:
Zefir ná ćichym morzu podnośi báłwány/
13:
Ná piérwſzym ſłońcá wſchodźie/ które póki czuią
14:
Láſkáwy wiátr/ leniwo naprzód poſtępuią/
15:
Potym zá dużſzym duchem co raz gęſtſzé wſtáią/
16:
A płynąc przećiw ſłońcu dáleko błyſkáią:
17:
Tym kſztałtem ludźie w ten czás z mieyſcá ſye ruſzáli/
18:
A ku ſwemu mieſzkániu ſpółem pochádzáli.
19:
Oſtátek dniá/ bieśiády ſobie przywłaſczyły/
20:
Y tańcé/ y myśl dobra/ y dźwięk lutnie miły.
21:
Aleś ty/ wielki królu/ w ten czaś o bieśiády
22:
Máło dbał: y owſzemeś pilnie ſzukał rády/
23:
Iákobyś przywiódł w iedność dwá wielkie narody/
24:
Zycząc Litwie/ y Polſcze wiekuiſtéy zgody.
25:
Ná co przodkowie twoi/ ácz grunt záłożyli/
26:
Ale tobie twoię część przedśię zoſtáwili.
Bo costrona: 15

Proporzec.15
1:
Bo co waży párgámin/ y gęſté pieczęći
2:
Przy piſmie záwieſzoné/ ieſli niémaſz chęći?
3:
Co tedy práwem inſzy/ co nas przyśięgámi
4:
Wiązáli/ ty nas ſercem zepni/ y myślami.
5:
A niechay iuż Vnijéy w ſkrzyniách niechowamy/
6:
Ale ią w pewny zamek co ſercá podamy:
7:
Gdźie iéy áni mól ruſzy/ áni pleśń dośiężé/
8:
Ani wiek wſzytkokrotny ſtárośćią dolężé:
9:
Ale ſynom od oyców przez ręce podána/
10:
Nieogárnioné látá przetrwa nieſtárgána.
11:
A przypátruiąc ſye ia twéy dźiélnośći/ y téy
12:
Chęći/ którą maſz przećiw rzeczypoſpolitéy/
13:
Mam zupełną nádźieię/ że w ten cél vderzyſz
14:
Laſki pánſkiéy wzywáiąc/ do którégo mierzyſz.
15:
Ku czemu drógá tobie/ królu/ tym łátwiéysza/
16:
Im rzecz/ któréy podáieſz/ ſámá ieſt ważniéyſza:
17:
Bo gdźie ludźie pewniéyſzy zdrowia/ y ſwobody/
18:
Ieno tám/ gdźie ſye mocné zbuntuią narody?
19:
Miał Niemiec y z Polaká/ y z Litwiná śiły/
20:
Poki té dwá narody ſpólnie ſye trapiły:
21:
Ale ſkoro ſye zięły/ Niemcom śmiec oddáli/
22:
Którzy cudzégo prágnąc ſwego poſtradáli.
23:
Tymże fortélem y dźiś poſtąpić muśiémy/
24:
Ieſli nieprzijaćielá ſwego pożyć chcemy:
25:
Abowiém przećiw mocy potrzebna ieſt śiłá/
26:
A śiłá co innégo/ ieno gdźie ich śilá?
Przestrona: 16

16Proporzec.
1:
Przetóż y káżdy człowiek ma to z przyrodzenia/
2:
Ze chćiw do towárzyſtwá/ y do zgromádzenia/
3:
Czym/ by go był náprzodku bóg nie obwárował/
4:
Zle by ſye był ſam dźikim źwiérzom odéymował.
5:
Ztąd zbory/ ztąd vroſły miáſtá známienité/
6:
Ztąd práwá y porządné rzeczypoſpolité.
7:
Nád co ku záchowániu ludzkiéy ſpółecznośći/
8:
Nie ma świát nic lepſzégo z bóſkiéy opátrznośći:
9:
Zá powodem ſámégo tedy przyrodzenia/
10:
Królu zacny/ ludzkiégo ſzukay pomnożenia:
11:
A ludźi iednéy wiáry/ y páná iednégo/
12:
Przywiedź do związku węzłá nieroſtárgnionégo.
13:
Tym nieprzijaćielowi ſerce maſz zepſowáć/
14:
A rzeczypoſpolitéy pokóy vgruntowáć/
15:
Y beſpieczeńſtwo cáłé: ſwemu imieniowi
16:
Ziednaſz cześć niepodległą żadnému końcowi.
17:
Koniec.