[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Malcher Pudłowski
tytuł:   Dydo
rok wydania:   1600strona: kt

1:
Dydo.

2:
Málcherá Pudłowſkiego.
3:
Roku 1600.


strona: ktv
strona: A2

1:
Dydo.

2:
P
Arys ſyn Priamuſá Krolá Troiáńſkiego/
3:
Przypłynął był wdom s kſiążąt Greckich do ie=
:
(dnego
4:
Rozmowiwſzy mu żonę/ vnioſł ią do Troiey/
5:
Ku zginieniu oyczyzny/ y ku ſtrácie ſwoiey.
6:
Bo nie długo wſzetecżna miłość pomſtę wzięłá/
7:
Iák ſie prętko zginęłá.
8:
Nie mieſzkáiąc Grekowie/ wnet ſie oborzyli
9:
Ilium zacne miáſto/ y Troią zborzyli.
10:
Tym wſzetecżność ſwą Parys/ miłoſny zápłáćił
11:
Ze oycżyznę ze wſzyſtkim záraz tám vtráćił
12:
W tym Eneas zacny cżłek z rodu Troiáńſkiego/
13:
Zebrawſzy towárzyſtwá niemáło dobrego.
14:
Ktorzy byli vſzli rąk Greckich w tey przygodzie/
15:
Wſiadſzy z nimi w okręty puścił ſie po wodzie.
16:
Bogom co Morzem władną żagle ſwe zlećiwſzy/
17:
Też y ſiebie ze wſzystkim ſzcżęſciu porucżywſzy.
18:
Gdzie go iednák karáły morſkie niepogody/
19:
Y nie był nieboracżek tám bez wielkiey ſzkody.
20:
Bo mu kilká okrętow/ morze zátopiło/
21:
Ná ktorych ſrebrá/ złotá/ ludzi doſyć było.
22:
Náoſtátek też y ſam bywał we złey toni/
23:
Bo ná morzu przygodá iedná drugą goni.
24:
Aż ſie niebo s fortuną ná iedno zmowili/
25:
Toż mu wiátrow dopiro ſzcżęſnych vżycżyli.
26:
Ktore go przypędziły do miáſtá iednego/
27:
W Afryce ze wſzyſtkich miaſt/ co nazacnieyſzego.
28:
Co ie Dydo/ niedawno przed tym zbudowáłá/
29:
Imię miáſtu Kártago/ tákie byłá dáłá.
30:
O ktorey ábyś wiedział położenie rzecży/
31:
Co niżey opiſuię miey wſzytko ná piecży.
A 2Bellus zastrona: A2v

Dydo.
1:
¶ Bellus zacny krol z Tyru/ corkę ſwą Dydonę/
2:
Dał był Sycheuſzowi ſławnemu za żonę.
3:
Ktorego Phigálion ieyże brát rodzony/
4:
Złotá y ſrebrá łákomieć nienáſycony
5:
Zábił tuż przed ołtarzem/ áby ſkárby iego/
6:
Zoſtać ſie mogły przy nim/ zápomniawſzy tego/
7:
Iż mu nie dáł przycżyny do niechęći nigdy/
8:
Ale komuż łákomſtwo nie vcżyni krzywdy?
9:
Dydo o tey przygodzie ſkoro vſłyſzáłá/
10:
Nátychmiáſt wſzytki ſkárby wykopáć kazálá.
11:
Ludzi k temu zebráwſzy/ ktorzy iey życżyli/
12:
A v brátá tegoż to/ w nienawiśći byli.
13:
Puśćiłá ſie po morzu/ ſzcżęſciu porucżywſzy/
14:
Wiátrom tákże zdrowie ſwe y ſkárby zlećiwſzy
15:
Ktore ią do Afryki fortunnie przybiły/
16:
Y ná wodzie iey tákże po myſli ſłużyły.
17:
Skoro tám przypłynąwſzy/ wnet ſobie kupiłá/
18:
Ziemie nic więcey iedno/ coby okrążyłá/
19:
Wołowa ſkorá: tedyż rzezáć ią kazawſzy/
20:
Co nacieniey być mogło/ y otocżyć dáwſzy.
21:
Plác niemáły/ ná ktorym miáſto zbudowáłá/
22:
A to miáſto/ Kártágo/ ſámá záś przezwáłá.
23:
Zamek tákież w pośrzodku iego zbudowano/
24:
Y Birſam go od ſkory wołowey przezwano.
25:
Będąc goſcią y wdową/ ták ſie tám rządziłá/
26:
Ze w rychle ono páńſtwo záś roſprzeſtrzeniłá.
27:
Wiele Krolow y Kſiążąt potym przyieżdzáli/
28:
Spráwie ſie y vrodzie iey przypátrowáli.
29:
Ktorą/ ták ią/ náturá hoynie dárowałá
30:
Ze w on cżas z iey głádkoſcią żadna nie zrownáłá.
Ná oſtátekstrona: A3

Dydo.
1:
Náoſtátek tym ſobie wiele ich zwaśniłá/
2:
malżeńſtwem káżdego vpornie gárdziłá.
3:
Wſzákoż lekce v ſiebie wſzytko pokłádáła/
4:
Prze ſlub ktory pirwſzemu chowáć obiecáłá.
5:
Eneaſá pod ten cżás tám wiátry zanioſły/
6:
Sktorym práwie złe wſzytko/ y ſmierć iey przynioſły.
7:
Bo ácż s przodku roſkoſzy nieco z nim záżyłá/
8:
Ale w rychle klopotem tego nádſtáwiłá.
9:
Naprzod kiedy przyiechal/ wnet pytáć kazáłá/
10:
Coby zá gość przypłynął áby też wiedziáłá.
11:
Potym gdy ſpráwę wzięłá/ od tych co pytáli/
12:
Iż do brzegu Troiáńſcy ludzie przyiecháli.
13:
Ktorzy ſie ták po morzu iuż dawno tułáią/
14:
Mieyſca gdzieby ſie podzieć vbodzy/ ſzukáią.
15:
Proſzą przytym/ żeby tu iuż odpocżąć mogli/
16:
Bo ſie nie pogodámi y złym ſzcżęſciem zmogli.
17:
Dozwoliwſzy imtego/ wdzięcżnie ie przyięłá/
18:
Apotym/ Eneaſá pytáć wnet pocżęłá.
19:
Przecżby ſie ták w moc dawał morſkiey niepogodzie?
20:
O Troiańſkiey też pilno pitáłá przygodzie.
21:
Ktory to powiedáiąc/ miał też ſwe nápiecży/
22:
Przekłádáiąc nieſzcęſcie/ zálecał ſwe rzecży.
23:
A Wenus co nie zwykłá nikomu folgowáć/
24:
Wnet ſobie roſkázáłá Didonie hołdowáć.
25:
Náoſtátek iey ſerce ták bárzo zbłaźniłá/
26:
Ze mężowi pirwſzemu przyſięgę zgwałćiła.
27:
A choć chciáłá zatáić w ſobie tey niewoli/
28:
(Ale iákoż nie ſtękáć gdy co kogo boli?)
29:
Wſzakoż przedſię iey ſioſtrá wrychle obacżyłá/
30:
Iże do Eneaſzá ſwe ſerce ſkłoniłá.
A 3A potymstrona: A3v

Dydo.
1:
A potym też záś ſámá/ gdy ſioſtry wezwáłá/
2:
Ná ſie to dobrowolnie niebogá wyznáłá.
3:
Y rzecż potym do Anny táką vcżyniłá/
4:
Do przyſzłego małżeńſtwá fortel záłożyłá.
5:
Zeznác tho teraz muſzę/ bych nie pámiętáłá/
6:
Náſlub y ná przyſięgę/ ktorąm obiecáłá.
7:
Záchowáć zábitemu ią Sycheuſowi/
8:
(Ale tomam przed ſobą) pirwſzemu mężowi.
9:
Inſzegobych nádtego mężá mieć niechciáłá/
10:
Anibych go iuż dáley po ſwiecie ſzukáła.
11:
Lecż iż ná to pámiętam/ com ia raz ſlubiłá/
12:
Nie będę mu/ chocia zmárł przyſięgi gwałćiłá.
13:
A bodayby mię ziemiá tá pirwey pożárłá/
14:
Y bodaybych też nagle/ á zháńbą vmárłá.
15:
Niżlibych ia przyſięgę/ s wſtydem zgwalćić miáłá/
16:
O krorąm ſie spilnoſcią vſtáwnie ſtáráłá.
17:
Ten niechay wſzytko chowa/ tám pod ziemią w grobie/
18:
Ktory mię był iuż pir wey wziął zá żonę ſobie.
19:
Anná thák rozumieiąc/ by s ſercá mowiłá/
20:
Tymi ią záś pilniuchno ſłowy vcieſzyłá.
21:
A więc tę młodość ſwoię ták márnie chceſz ſtráćić?
22:
Ktorąby potym chciáłá nie tanie zápłáćić?
23:
Y więc niechceſz potomſtwá zoſtáwić po ſobie?
24:
Przecżże dáłá náturá thę vrodę tobie?
25:
Y coż mniemaſz/ áby tych obruſzyć tho miáło/
26:
Ktorych iuż dawno ziemiá przyodziałá ciało?
27:
Albo ſie w tym nie pomniſz/ żeś tu w cudzey ſtronie?
28:
Rádzę w cżás ſobie pomyſl o mocney obronie.
29:
A wierz mi żeć bogowie/ ták cżłeká zacnego/
30:
Nie dármo przypędzili do portu twoiego.
Ktoregostrona: A4

Dido.
1:
Ktorego gdybyś wzięlá zámałżonká ſobie/
2:
Nie ládá kto ſrog będzie (wierzyć mozeſz) tobie.
3:
Zá tákowemi ſłowy/ ácż iuż przed tym byłá/
4:
Toż vcżynić nieſzcżęſzna Dydo vmyſliłá.
5:
Wſzákoż potym beſpiecżniey ſobie pocżynáłá/
6:
Yprzyſięgi oney ſwey záraz zápomniáłá.
7:
Aż ſie thák przytráfiło/ gdy s ſobą iecháli/
8:
W łowy/ ſługam też ſwoim iecháć roſkázáli.
9:
Vcżyniły grom táki nie zgodne obłoki/
10:
Ze ſie ſnadz y lękáły kámienne opoki.
11:
Deſzcż ktemu lał gwałtowny/ á wiátry teſz wſtáły/
12:
Wierz mi/ w ten cżás/ ná wſzytki/ był tám ſtrach niemá
:
(ły.
13:
W tym ſie wſzyſcy roſpierzchli/ iák bywa w przeſtrachu/
14:
Ládá ſię gdzie cżlek wtuli nie pátrzáiąc gmáchu.
15:
Eneás też z Dydoną/ do dołu iednego/
16:
Wpádli dla dzdzu y gromu wnet niepogodnego.
17:
Ktory iż był y przez noc/ oni też tám trwáli/
18:
Y tám ſobie małżeńſką wiárę y ſlub dáli.
19:
Lecż Eneas niedługo ſtámtąd muſiał iecháć/
20:
A Dydony ze wſzytkim zárázem zániecháć.
21:
Bo Iupiter ná prośbę vprzeymą Iunony/
22:
Co ſie o to spilnoſcią ſtáráłá/ ſwey żony.
23:
Poſłał Merkuryuſzá/ by Eneaſowi/
24:
Powiedział roſkazánie iego tymi ſłowy.
25:
Nie to miáſto/ Bogowie/ tobie obiecáli/
26:
Enea/ áni ten brzeg/ á ták roſkazáli.
27:
Abyś wſiadał w okręty/ á ſzukał Włoſkiego/
28:
Brzegu/ y páńſtwá ſobie corichley inego.
29:
Tám dopiro popráwiſz ſnádnie ſławy ſwoiey/
30:
Y tám ieſt náznácżone pánſtwo kmyſli twoiey.
Eneas wſzy=strona: A4v

Dydo.
1:
Eneaſz wſzytkim kazał/ by ſie gotowáli/
2:
Iedno ćicho/ áby znáć Dydonie nie dáli.
3:
Przed ktorą trudno było zatáić tey rzecży/
4:
Bo miłość ma ſwoiego rádá więc ná piecży.
5:
Wiele thám łez wycieklo/ proſząc by nie iechał/
6:
A ſwego przedſięwzięcia áby był zániechał.
7:
Ale prożno bo przedſię kazał ſie od brzegu/
8:
Odbić ſie co narychley ku przyſzłemu biegu.
9:
Nádzieiá iż iey ieſzcże coś obiecowáłá/
10:
Zá nim co wſkok ten ſwoy liſt żáłoſny poſłáłá.
11:
Liſt do Eneaſa.

12:
I
Ako Lábęć żáłoſnie ſpiewa vmiráiąc/
13:
Ták ia też oſtátecżnie ten liſt poſyłáiąc.
14:
Ktory piſzę nie przeto/bych cie ſwemi łzámi/
15:
Zmiekcżyć miáłá (bo prożno) tákże y prośbámi.
16:
Lecż gdym zá ſwą powolność ſławę vtráćiłá/
17:
Ktora mi też nád wſzytko byłá przed tym miłá.
18:
Wáżę ſie y tę prośbę vcżynić dáremnie/
19:
(A może ſie nákaráć káżdá inſza ze mnie.)
20:
Proſzę/ ábyś mi znáć dał ieſli nie kunſztuieſz/
21:
Iż iuż pewnie odieżdzaſz: cży mię ták probuieſz.
22:
Albo ieſli wiátr z żaglem twą wiárę zánieſie/
23:
Albo ieſliże twoy ſlub z łodziámi roznieſie/
24:
Po morzu/ y po wodzie/ gdzie on roſkazuie/
25:
A rozum y nádzieia fortunnie hołduie.
26:
Szukáć chceſz Wloſkiey ziemie/ páńſtwá niepewnego/
27:
Máiąc w ręku iuż ſwoie/ y prágnieſz cudzego.
28:
A więc cie nie zádzierżą gmáchy murowáne?
29:
Y to miáſto Kártago nowo zbudowáne?
Y krole=strona: B

Liſt do Eneaſá
1:
Ykroleſtwo ktoreć iuż ſámá s ſobą dáię?
2:
Władni im ty iako chceſz ia ná tym przeſtáię.
3:
O głupi/ przed tym co maſz iż woliſz vciekáć/
4:
A ſzukáiąc niepewney máiętnośći cżekáć.
5:
Byś też ſnadź więc y nálazł páńſtwo k myſli ſobie/
6:
Ale ktoż da nieznáiąc w nim pánowáć tobie?
7:
Inſzey muśiſz Dydony ſzukáć y miłośći/
8:
Ktorą chociażby nálazł/ ále tey chytrośći.
9:
Coś mnie ią dziś oſzukał/ ſtrzedz ſie káżda będzie/
10:
A tak iáko ia tobie/ wiernąmći nie będzie.
11:
Nie wnet wierz mi Kártago ták budowne ſtánie/
12:
Nie wnet zamek s ktorego mogłby pátrzáć ná nie.
13:
Ano ludzie poddáni w nim ſie przechadzáią/
14:
Iáko pcżoły ná lato pięknie ſie mieſzáią
15:
Ieſlić ſie poſzáńcuie w inſzych rzecżach tobie/
16:
Ták wierney mieć nie będzieſz/ obiecuy to ſobie.
17:
Bo ia ciebie w ſercu mam/ y we dnie y w nocy/
18:
Iáko wrzod co nie lubi iuż żadney pomocy.
19:
A ty iednák niewdzięcżnym ták ſie pokázuieſz/
20:
Ze z moich powolnośći vmyſlnie żártuieſz.
21:
Y iużeś práwie oklnął ná me krwáwe ſłowá/
22:
Woláłábych cie nie znáć biedna białagłowá.
23:
Więc chocia mi zle życżyſz: ia więcey miłuię/
24:
A ná niewiárze twoiey/ miłość ſwą buduię.
25:
Ach nieſtetyſz o Wenus/ sfolguy mnie niebodze/
26:
Boć mię iuż ledwa sſtawa/ w ták teſkliwey trwodze
27:
Niechay miłość tákowa twoią ſpráwą idzie/
28:
Owa ſyn twoy lepſzemu kiedy kſercu prziydzie.
29:
Albo ia com pocżęłá/ niechay iuż vſtánę/
30:
Albo on co mną wzgárdził (ia ná tym przeſtánę.)
BNiechaystrona: Bv

Liſt do Eneaſá.
1:
Niechay mi záś da znowu do tego przycżynę/
2:
Nie będzie mi żal w ſpolney gdy miłośći zginę.
3:
Lecz mi ſie zda iż prożno ſobie głowę pſuię/
4:
Bo w nim rozne od mátki obycżáie cżuię.
5:
Nie wierzę by go Tygris ſroga nie karmiłá/
6:
Albo y Lwicá mlekiem ſwoim niepoiłá.
7:
Albo żeby s kamieniá nie wyroſł twárdego/
8:
Y nie wierzę by z drzewá nie wyſzedł owego/
9:
Ktore więc ná wyſokiey vmocni ſie ſkale/
10:
Bo ták w ſwey niewdzięcżnośći bárzo ſtoi trwále
11:
Iż áni weſtchnie ná me to krwáwe płákánie/
12:
Ani go ruſzyć może cięſzkie nárzekanie.
13:
Ani ſwey ſrogiey twarzy płácż mu zmienić może/
14:
Prośbá/ miłość/ y fráſunk też nic nie pomoże.
15:
O wierzę iż bogowie co ſiedzą wyſoko/
16:
Iuż przed ſpráwiedliwoſcią zámrużyli oko.
17:
Gdy ſercá pełne zdrády/ karáć omieſzkáią/
18:
A o ty co prawdziwe nic práwie nie dbáią.
19:
Ciebiem ia Eneaſu w poły vmárłego/
20:
Morſką niebeſpiecżnoſcią wielce ſtrapionego/
21:
Ze wſzytkim towárzyſtwem przyięłá do ſiebie/
22:
A zá tę mą vcżynność to nioſę od ciebie.
23:
Ześ mię áni pożegnał nędzney białeygłowy/
24:
Aniś mi podziękował/ zá mą dobroć/ ſłowy.
25:
Nie zrownáiąć ſrogoſcią y leśni źwirzowie/
26:
Nie naydzieſz iuż rownego vporney ſwey głowie.
27:
Albo otho nie widziſz/ co zá złą pogodę/
28:
Vcżynił báłwány prze wietrzną niezgodę.
29:
Iákie to nawáłnośći powſtáły ná wodzie/
30:
Przypátrz ſie Eneaſu tey ſtráſzney przygodzie.
Zimá k the=strona: B2

Liſt do Eneaſá.
1:
Zimá k themu przećiwná/ iuż też tuż nádchodzi/
2:
wten cżáś Eurus nawięcey żeglarzom ſzkodzi.
3:
Mnie ieſli co inſzego iuż pomoc nie może/
4:
Niech mi tá zła pogodá wżdy ſmutney pomoże.
5:
Prze ty łzy ktore hoynie ná ten pápir leię/
6:
Prze ſmutek od ktorego iuż ná poły mdleię.
7:
Prze wiárę coś obiecał chowáć rękę dawſzy/
8:
Prze powolność ktorąś znał w dom moy przyiecha=
:
(wſzy.
9:
Wſpomni ná mię y ná to żem ia k woli tobie/
10:
Wſzytki ſwoie ſąſiády powaśniłá ſobie.
11:
K temu/ ſłáwę nadroſzſzą rzecż ze wſzech ſtráćiłá/
12:
Ktora przed tym áż w niebo doſyć mocno biłá.
13:
Wſpomni tákże y ná ſię iż w cudze kráiny/
14:
Odemnie precż vciekaſz nie máiąc przycżyny.
15:
Niewieſz iż kto nádzieię pewnym zyſkiem płáći/
16:
Rad więc ná tym cżęſtokroć nieborak przytráći.
17:
Wſzák byś dla mnie zginąć miał/ ia zá to nie ſtoię/
18:
Rádábych odkupiłá ſmiercią ſwą ſmierć twoię.
19:
Lecż to názbyt drogi gniew/ ktory cheeſz zápłáćić/
20:
Smiercią byś mię práżen był/ y ſławę ſwą ſtrácić.
21:
Kiedybyś wżdy nie wiedział/ co zá ſtrách ná wodzie/
22:
Nie dbałábych/ byś wierzył/ morſkiey niepogodzie.
23:
Ale iuż ſkoſztowawſzy/ przedſię vporowi/
24:
Służąc/ niechceſz sfolgowáć ſwemu żywotowi.
25:
A wierz mi iż ſtráſznieyſze ieſt tákiemu morze/
26:
Ktory miłość/ y wiárę/ ſwą zdrádą roſporze/
27:
Bo ſtámtąd wyniknęła páni wſzey miłośći/
28:
Więc też rádá zatopem karze obłudnośći/
29:
Zginiona/ obawiam ſie bych cie nie zgubiłá/
30:
Albo y ſwym przeklęctwem bychći nie ſzkodziłá.
B 2Bądźstrona: B2v

Liſt do Eneaſá.
1:
Bądź żyw/ rácżey/ boć wolę/ iż cie wżdy żywego/
2:
Iuż ták z oczu ſwych ſtrácę/ á niżli zmárłego.
3:
Y wolę iż ty ſmierći mey będzieſz przycżyną/
4:
A niżlibyś zginąć miał zá iáką mą winą.
5:
O gdyby (co day Boże) teraz niż od brzegu/
6:
Dáleko ſie odepchnieſz/ ku przyſzłemu biegu.
7:
Nawáłność iáka wſtáłá/ coby cie topiłá/
8:
Mam zá to iżby twa myſl/ wnet tákowa byłá.
9:
Ze to ſłuſznie Bogowie ná cię przepuśćili/
10:
Przez ſłowá twoie co mię/ niebogę zdrádziły.
11:
Y przez twoie poſtępki/ dla ktorych muſiáłá/
12:
Dydo vmrzeć/ y dobrey ſwey ſławy ſtradáłá.
13:
W ten cżás vyrzyſz nędzniku wloſy roſtárcháne/
14:
Ná twey żenie ſkrwáwioney ciáło popſowáne.
15:
A gdy grom będzie trzáſkał ná okręty twoie/
16:
Tám winowáć w tym będzieſz wſzytki zdrády ſwoie.
17:
A ták sfolguy proſzę cie ſwoiey okrutnośći/
18:
Cżekay máło áż miną morſkie nawáłnośći.
19:
Nádbieżyć piękna Wioſná/ w ten cżás ćichey wodzie/
20:
Możeſz zwierzyć beſpiecżnie/ wſzytki twoie łodzie.
21:
Iuż mnie niechciey folgowáć/ ále wżdy ſynowi/
22:
Ktorego ty iednego maſz Iuliuſowi.
23:
Bo dzieciątko obráźić ni w cżym cie nie mogło/
24:
Ani cie/ to wiem pewnie/ grzechem nie zábodło.
25:
Albo y ći Bogowie / coś ie vnioſł s Troiey/
26:
Wiem iż nie obráźili też oſoby twoiey.
27:
A przecżżeś ie wyrwał z ogniá gwałtownego/
28:
Gdy ie záś chceſz do morzá wrzućić głębokiego?
29:
Lecż muſzą być fałſzywe ony ſłowá twoie/
30:
Abyś ty oycá brać miał ná rámioná ſwoie.
Albo ſtobąstrona: B3

Liſt do Eneaſá.
1:
Albo ſtobą bogowie/ żeby kiedy byli/
2:
Wſzákćiby ſie iuż tobą dawno ohydzili.
3:
Bo nie naydzie v ciebie prawdziwego ſłowá/
4:
Doznáłám ia iuż tego ſmutna białagłowá.
5:
A podobno nie pirwſzą mnieś ták ty oſzukał/
6:
Byłoby ich y więcey kiedyby kto ſzukał.
7:
Niechayby iedno ſpytał/ gdzie ſie mátká dziáłá/
8:
Pięknego Iuliuſá/ naydzie że ſtrádáłá/
9:
Zywotá/ Eneaſu/ s twey tákże przycżyny/
10:
A w tym ia nic nie wątpię/ że bez ſwoiey winy.
11:
Pomnię/ żeś o iey ſmierći powiedał wzdycháiąc/
12:
Abyś mnie też był zdrádził y ná to cżyháiąc.
13:
Iákożeś y dokazał/ bom wnet vwierzyłá/
14:
A iużem też tey wiáry dobrze przypłáćiłá.
15:
Iednák pewnie mam zá to/ iż twoi bogowie/
16:
Iuż nie długo folgowáć będą zdrádney głowie.
17:
Bo y ták iuż ſiodmy rok tłucżeſz ſie po ſwiecie
18:
A ięzyk niewſtydliwy wſzytkę zdrádę plecie.
19:
Iákoż y ia ácżem cie też przed tym nie znáłá/
20:
Zárazemći w ręce twe páńſtwo ſwoie dáłá.
21:
Ale niechciał tego Bog/ bych iuż ná tym byłá/
22:
Wſzytkę ſwoię vcżynność k tobie záſádziłá.
23:
Albo niżli ſlub záſzedł do małżeńſkiey wiáry/
24:
By mię było włożono bez duſze ná máry.
25:
Onći mnię dzień nieſzcżeſną poráźił niebogę/
26:
Y przypráwił o wielką/ co dziś ćirpię/ trwogę.
27:
Ktorego deſzcż gwałtowny ſpadł ná ziemię z niebá/
28:
Y wpędził nas w iáſkinią gdzie nie było trzebá.
29:
W ten cżás ia tobie k woli/ ſiebiem zápomniáłá/
30:
A Sycheuſowim ſlub małżeńſki złamáłá.
B 3Do ktore=strona: B3v

Liſt do Eneaſá.
1:
Do ktorego tám bieżę pełna wſtydliwośći/
2:
Proſząc áby przepuśćił ty me wſzetecżnośći.
3:
W ktore Wenus y Iowiſz mnie glupią wpráwili/
4:
A Kupidá też k temu ná mię náprawili.
5:
Obiećuiąc ſtátecżność Enea po tobie/
6:
Iżem ia vwierzyłá w tymem winná ſobie.
7:
Iednák bych wżdy poznáłá po nim wiárę byłá/
8:
Litoby mi nie było iżem wykrocżyłá.
9:
Ale nędzna od brátá wygnaná właſnego/
10:
S kroleſtwá/ támem zaraz y oycá ſwoiego.
11:
Pozbyłá y oycżyzny/ á tum ſie puśćiłá/
12:
Ten brzeg/ ktorymći dáłá/ niedáwnom kupiłá.
13:
Y miáſtom zbudowáłá murem otocżywſzy/
14:
Nienawiść w okolicy ſobie zoſtawiwſzy.
15:
Bo mnie com tu przychodniá chce woiowáć káżdy/
16:
Ia tu woyny doſyć mam niebożątko záwżdy.
17:
Więcem ieſcże tym ſobie ludzi powaśniłá/
18:
Iżem niemáło zácnych młodzieńcow wzgárdziłá.
19:
Ktorzy o me małżeńſtwo vſtáwicżnie trwáli/
20:
O inſze choć bogátſze/ nic práwie nie dbáli.
21:
Y iuż/ wie Bog/ iako ſie nędzna będę miáłá/
22:
Gdym iá áni mężátká ni wdową zoſtáłá.
23:
Ieſliś ná tym był przed tym/ iżeś mię miał zdrádzić/
24:
Mogłeś mię był Ioárbie podáć dáwno zábić.
25:
Albo k temu y brátu/ co krwie prágnie moiey/
26:
Vcżynić było dawno doſyć woli ſwoiey.
27:
Teraz mię ſnadź odieżdżaſz brzemienney niebogi/
28:
A płod/ ktorym pocżęłá/ ten záráz vbogi/
29:
Zemną zgáſnie: á pirwey niż ten ſwiát obeyrzy/
30:
Tám ná gmáchy piekielne okiem ſwoim weyrzy.
K temustrona: B4

Liſt do Eneaſá.
1:
K temu záraz mátkę/ y Iuliuſowego/
2:
Brátá/ ktorego noſzę/ do grobu iednego.
3:
Odiázdem ſwym wprowádziſz/ á potomſtwo ſwoie/
4:
Pogrzebie nie vżyte wielmi ſerce twoie.
5:
Czego żadne źwierzętá nieme nie działáią/
6:
Choć z rozumem bácżeniá ludzkiego nie máią.
7:
Ieſlić tho Bog roſkázał/ byś mię thu zoſtáwił/
8:
A tym ſwoim odiazdem ſwoie plemię zabił.
9:
Niechby ten był zdradny Bog/ indziey twoie łodzie/
10:
Wiátrem pognał po morſkiey tey głębokiey wodzie.
11:
Woláłábych w tey ſtronie niewidzieć cie byłá/
12:
Bom prze twoię oſobę iuż ſławę ſtráćiłá.
13:
Do Włoch/ á nie do Troiey puſzcżáſz ſie ták ſmiele/
14:
Gdzie/ ácż wezdrowiu doidzieſz/ vżywieſz tám chwile.
15:
Kłopothu y fráſunku/ bo záraz nie pánem/
16:
Ale goſciem przyiedzieſz bárzo zmordowánem.
17:
A ieſli tak/ iáko dziś/ fortunę mieć będzieſz/
18:
Iuż cie záydzie śiwy włos/ niż v Tybru ſiędzieſz.
19:
Wſzakby ſnádź za tę pracą y Troia nie ſtałá/
20:
Choćby ſie znowu w ręce twoie doſtáć miáłá.
21:
A ták rádzę zániechay przedſięwzięcia swego.
22:
Dla nádzieie nie puſzcżáy/iuż ſzcżęſciá pewnego.
23:
Ten lud/ y tho Kroleſtwo/ coć s chęcią dáruię/
24:
Przyimi wdzięcżnie odemnie/ boć go nie żáłuię.
25:
Niecháy tu iuż y Wlochy/ niecháy też y Troia/
26:
Niechay będzie Ilium/ y oycżyzná twoiá.
27:
Bądź tu krolem bogátym/ bez wſzego kłopotá/
28:
Prágną więc inſzy tego więcey niżli złotá.
29:
Ná oſtátek będzieſzli chciał walki ſkoſztowáć/
30:
Albo też Aſzkánius ſyn twoy s kim woiowáć.
B 4Wnet tá=strona: B4v

Liſt do Eneaſá.
1:
Wnet tákiego vkáżę co w onyny pomoże/
2:
Bo tho mieyſce/ y pokoy/ y woynę dáć może.
3:
Tylko cie o tho proſzę/ prze oycá twoiego/
4:
Prze łuk/ prze ſtrzały/ brátá Kupidá miłego.
5:
Prze twoie towárzyſtwo/ co ſtobą ćirpieli/
6:
Wiele złego/ przećiwny gdy wiátr/ ſobie mieli.
7:
Prze ſwiątośći tych bogow/ ktoreś wynioſł s Troiey/
8:
Day mieyſce dziś v ſiebie krwáwey prośbie moiey.
9:
Zoſtań/ zoſtań/ á kośći tu oycá twego/
10:
Niech odpocżną w pokoiu s ſtáránia moiego.
11:
Niechay y Aſzkanius lath doroſcie ſwoich/
12:
Ze náſládowáć potym/ będzie mogł ſpraw twoich.
13:
Przepuść: twemu ktoryć ſie iuż dał w moc domowi/
14:
Przepuść twemu kthory cie po ſłuſzen ludowi.
15:
Przepuść też i mnie ſmutney/ co cię ták miłuię/
16:
Ze nád cię nic milſzego ná ſwiecie nie cżuię.
17:
A wſzákemći do gniewu/ nie dáłá przycżyny/
18:
Ociec moy y mátká ma/ tákże ſą bez winy.
19:
Ieſliże ſie mnie wſtydziſz zwáć małżonką ſwoią/
20:
Zoẃże choć goſpodynią/ choć poddáną twoią.
21:
Iuż ia ná tym przeſtánę bych iedno po tobie/
22:
Znáłá chęć y vprzeymość z miłoſcią ku ſobie.
23:
Swiádomám ia ieſt morzá/ y portu Włoſkiego/
24:
Dobry i zły ma przyiazd/ lecż czáſu pewnego.
25:
Ktory kiedy nádeydzie/ roſpuśćiſz ſwe żagle/
26:
Ale ieſzcże nie puſzcżay teraz ſie ták nagle.
27:
Roſkaż chocia mnie cżáſu pilnowáć tákiego/
28:
Nie zátrzymam cie/ to wiedz/ byś y chciał/ ſámego.
29:
Lecż teraz y złe wiátry ná morzu pánuią/
30:
Y popráwy ſtárgáne łodzie potrzebuią.
A towárzy=strona: B5

Liſt do Eneaſá.
1:
A towárzyſze twoi odpocżynek wolą/
2:
Niżli tám tę ná morzu vćirpieć niewolą.
3:
O málucżki cżás proſzę Eneaſu miły/
4:
Iedno żeby ſie wiátry ty vſpokoiły.
5:
A miłość ma żeby też w odpocżynku byłá/
6:
A ćirpieć ſie cięſzkośći powoli vcżyłá.
7:
Lecż ieſli ták rozumieſz/ iż mię prędzey ſtráćiſz/
8:
Gdy odemnie co rychley w drogę ſie pokwápiſz.
9:
Toć ieſt prawdá: ále wiedz vmyſłu ſwoiego/
10:
Długo cieſzyć nie będzieſz bárzo okrutnego.
11:
Bo iáko wiem żem ſie raz ieden vrodziła/
12:
Tákżem też y raz ſmutna vmrzeć vmyſliłá.
13:
Miecż ten coś go przepomniał/ wnet tę ſkońcży trwogę/
14:
Teſknice mię pozbáwi y zdrowia niebogę.
15:
Oby mi to był dał Bog/ byś ná mą poſtáwę/
16:
Pátrzał teraz gdy piſzę/ y ná moię ſprawę.
17:
Vyrzałby pioro w ręku/ á miecż ſwoy ná łonie/
18:
Roſkoſz wſzytkę y zdrowie/ leżąc gdzieś ná ſtronie.
19:
Vyrzałby s twarzy ſmutney łzy po miecżu płynąc/
20:
Od ktorego mnie pewnie ſmutney prziydzie zginąć.
21:
Bo go po máłey chwili omocżę w krwi ſwoiey/
22:
Smierć mą w zyſku będzyeſz miał z niewdzięcżnośći
:
(twoiey.
23:
O práwy vpominek/ mnie ku tey potrzebie/
24:
Doſtał mi ſie tu ná ſmierć Enea od ciebie.
25:
Ach ſerce to wnet będzieſz tym miecżem zbodzione/
26:
Ktoreś ty tak ieſt nędznie miłoſcią ſtrápione.
27:
Anno ſioſtro ma miła/ co wieſz ſpráwy moie/
28:
Niecháy będzie ták chętne ku mnie ſerce twoie.
29:
Kiedy vmrę nie piſz mi tytułu inſzego/
30:
Ná grobie/ ni dokłáday y ſłowá iednego.
Iedno tá=strona: B5v

Dydo.
1:
Iedno táki/ iáki to/ zoſtáwuię tobie/
2:
Niechay będzie po ſmierći napis ná mym grobie.
3:
¶ Zoſtáwił mi Eneas/ y ſmierći przycżynę/
4:
Y miecż: niechayże Dydo/ ia iuż przez to ſłynę.
5:
Iżem ſie właſną ręką y miecżem zábiłá/
6:
Aby miłość ma wiecżnie potym ſławna byłá.
7:
¶ Potym gdy iey znáć dano/ że iuż iego łudzie.
8:
Ná zad ſie nie cofáią/ po głębokiey wodzie.
9:
Ale przedſię odieżdza nic ná iey piſánie/
10:
Nie dbáiąc áni ná łzy/ ni ná ſtyſkowánie.
11:
Wnet poddánych wezwawſzy tę rzecż vcżyniłá/
12:
A y s płácżem nápoły/ o to ich prośiłá:
13:
O poddáni/ ieſli krwie co Tyriyſki iey macie/
14:
Albo ieſli co godná zdrádá dobrze znacie.
15:
Smierć ma/ iednym tym dárem/ proſzę was pocżćicie/
16:
Y s tym ſámym duſzę mą do piekłá poſlicie.
17:
Ták wy ſámi iáko też wáſzy potomkowie/
18:
Niechay to dziś dáruią biedney moiey głowie.
19:
Aby nigdy ten narod iego narodowi/
20:
Chętliw nie był/ y wáſz brzeg Włoſkiemu brzegowi.
21:
Miecże/ zbroiá/ y ogień/ tákże też y wody/
22:
Niech s ſobą nie przychodzą/ nigdy więc do zgody
23:
Ale owſzem pilniuchno czyńcie tho ſtáránie/
24:
Iákobyſcie przycżynę záwżdy mieli ná nie.
25:
A zá ledá przycżyną mśćicie ſie mey krzywdy/
26:
Szfánkowáć im/ boć y Bog/ nie lubi iey nigdy.
27:
¶ Odmowiwſzy ty ſłowá/ w gmáchy murowáne/
28:
Weſzłá ſámá gdzie było y łoże vſłáne.
29:
Potym miecżá dobyłá/ rzewnie zápłákawſzy/
30:
Vkłádłá ſie ná łożu: á máło zetrwawſzy/
Niżli miecżstrona: B6

Dydo.
1:
Niżli miecż w ſię wráźiłá/ thy oſtátnie ſłowá/
2:
Przerzekłá tuż przed ſmiercią/ nędzna białagłowá.
3:
O wdzięcżne łupy: poki Bog s fortuną byli/
4:
Ná mię nędzną niebogę ták ſie nie zwaśnili.
5:
Zbáwcie mię tych fráſunkow: á tę moię duſzę/
6:
Prziymicie: ktorą teraz tu położyć muſzę.
7:
Zyłám doſyć ná ſwiecie iák fortuná chciáłá/
8:
Teraz záſię pod ziemią iuż będę buiáłá.
9:
Zá tym miecż w ſię wráźiwſzy: duſzę wnet poſłáłá/
10:
Do piekielnych namiotow kędy ſámá chciáłá.
11:
A ſioſtrá tám przyſzedſzy tedyż obacżyłá/
12:
Ze ſie Dydo nieſzcżęſna ſwą ręką zábiłá.
13:
Był tám płácż dość niemáły/ było nárzekánie/
14:
Tákieć wzięłá miłoſna Dydo dokonánie.
15:
grafika