[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Stanisław Murzynowski
tytuł:   Ortografija polska
rok wydania:   1551strona: B

1:
ORTHOGRAPHIA
2:
POLSKA.

3:
To ieſt nauka piſaniá i czytaniá ięzyka polſkiéo/
4:
ilé polákowi potrzebá/ niewielem ſłów
5:
doſtatecznié wypiſaná.
6:
Wkażdym piſmie wielé na tym náleży/ aby każdé ſło=
7:
wo było czytáno i piſáno/ nie iako tako/ ale pewnym o=
8:
byczaięm/ Wſzakże w świętym piſmié náwięcyi teo po
9:
trzeba/ aby śię tym ſpoſobem zabieżeć mogło roznęmu
10:
wyrozumięniu rzeczy/ i błędum ktoré ſtąt poſpolicie po
11:
chodzą.
12:
A tak i ná ten czás przypiſalichmy tu/ krotką nauké
13:
czytaniá i piſaniá/ nie żeby wtym druku wielé kroć od=
14:
niéi nie o dſtąpiono/ ale żeby czytelnik wiedźiáł/ czeo śię
15:
poſpoliciéi dźierżáno i potem dźierżéć wolą maią
16:
Gdźie téſz ta niniéiſzá Orthographjá/ od tyi ktorá
17:
ieſt przedtem wydána/ nieieſt niczem rózná/ iedno tym
18:
iſz ieſt doſtateczniéiſzá/ a iſz á ſpunctem i także é i ó od=
19:
mięniliſmy na ty ktoré ſą przes punctów/ A to iſz śię
20:
punctowané częściei tráfiały niſz niepunctowané/ á wie
21:
lé punctów nad literami/ druku bynámniéi niechedożą/
22:
i częſto kroć takié punctowané litery bywaią opuſzczo=
23:
né/ ato iſz śię częſto trafiaią.
24:
A co śię inſzych liter dotycze/ króm litery ſ ż/ żádná śię
25:
odmiana nie s ſtała/ Co téſz po przodku krotce przypo=
26:
mionąwſzy/ rzecz ſamę obaczyć chciéimy.
27:
W ięzyku polſkim/ kto chce wyraźić ten dźwiek kto=
28:
ry w wymáwianiu ſłów ſłyſzęmy/ ty litery abo figu=
29:
ry muśi znać/ ieſliże niechce nowych a polákum niezna
30:
iomych wymyślać/ ktoré śię tak piſzą/ a ieſt ich/ pięt=
31:
dźieśiąt i iedna wliczbę.
32:
a á ą b  c ć cz d dz dź dż? é ę f g h i ii j ij y yi k l
33:
ł m  n ń o ó p ṕ r ꝛ rz ſ ſſ ſz s ź z ż t u u w ẃ x.
34:
Ty figury w ſłowách napiſané/ może prawie każ=
35:
dy okrom nauki na to/ dobrze czyść/ ieſli przedtem iako=
Bkolwiekstrona: Bv

1:
kolwiek czytać vmiáł/ i zamaluczkim zwyczaiem/ nietru
2:
dno iako śię godźi poznać/ czym iedna od drugiéi ró=
3:
żna/ Wſzakże dlá viętſzyi pewnosͮci/ i proſtſzęmu czło=
4:
wiekowi folguiąc/ co wadźi ku każdyi figurze zoſobna/
5:
ſłów kilka naprzykłád przywieść. ſktorych by śię mo=
6:
gło okazać iaki dźwięk każdyi litery ieſt/ i iakoby mia=
7:
ła być wymáwiána.
8:
Wymáwiáimy tedy i piſzmy.

9:
a) (Rada/ ſprawa/ ſzata/
10:
á pán/ dáwá/ dár/
11:
ą wielką/ bożą/ mocą/
12:
b ſkarb boży/ pogrzéb/
13:
 gołą/ nieſkár/ nie=
14:
grze/ nietrą/
15:
c co/ cudná/ cnota/ nic/
16:
ć (Tak) ćichy/ pić/ bić/ robić/ nić/
17:
cz /iako/ człowiek/ czaſem/ przéczny
18:
d /wsło/ daleko/ do/ domu/
19:
dz (wách) dzwon/ rdza/ ſłudzy
:
Wokáliſzami zową
:
ototy/
:
a e i o v y/ choc
:
ſpunctem choc przes
:
punctu piſané/ Kto
:
ré téſz trzeba ná pa=
:
mięći mieć/ dlá teo
:
co śię będźie niżyi
:
powiedało
20:
dź idź/ iédź/ śiądź/ żołądź/ Od ć ſpunctem mało
21:
rózné/ iedno iſz niemowięmy/ ićie/ ale idźie/ ie=
22:
ćie ale iedźie ꝛć.
23:
dż żdżął/ żdżymá/ zaddżyło śię
24:
e niedobrze ieſli nieprzyiedźie
25:
é nié/ wié/ złé/ dobré
26:
ę ramię/ włożę nacię
27:
f figa/ trafno/ figiel
28:
g) (ſługa zginął/ nogi iego/ A także niedobrze piſzą
29:
ktorzy piſzą gi miaſto j/ gdy mowią/ poiął gi s
30:
ſobą/ miaſto poiął j/ Bo gdy piſzeſz/ nogi/ nie=
31:
wymáwiáſz gi iako j
32:
h hoiny/ ſchowáł/ chytro
33:
i Krotkié wymawiáimy i piſzmy wſłowach/ ociec/ w=
34:
niebie/ mói i twói rć. O ktoryi literze oſobliwie pamię=
35:
táimy/ że gdy śię trafi wſłowie napiſaná/ niemábyć ſa
36:
ma przes śię wymáwiána ale zdrugą bliſką literą/ Bo
37:
téſz ſama może całé ſłowo vczynić/ iako gdy mowięm/
wiarastrona: B2

1:
wiara a cnota/ ſą chrześcjańſkié ſkarby i kochanié/ Bo co
2:
by tu niektorzy miaſto i/ położyli y/ tedy wiédzmy że/
3:
y/ inſzy má dźwięk niſz i/ iako to każdy ſłyſzy/ gdy mowi
4:
ty ſłowa/ tedy/ wiedzmy/ inſzy/ ſłyſzy/ każdy/ gdy ꝛć.
5:
Oczem ieſzcze vſłyſzęmy.
6:
A gdy to/ i/ trafi śię miedzy dwięmá zwokáliſzów
7:
przerzeczonych/ ſpoślednim má być wymáwiáno/ iáko
8:
wſłowách/ mdleię/ leię/ pieię/ śieię/ wieię ſzyia
9:
Gdy zaś miedzy dwoigiem i/ takiem/ náidźieśię kto
10:
ry wokáliſz wſzyſtki trzy maią być poſpołu wymáwia
11:
ny/ iako wſłowách iaśniéi/ lepiéi/ ſnadniéi/ niewyiá=
12:
wiái ꝛć. wſzakże ieſli powtoręm i tudźiéſz idźie iaki in
13:
ſzy wokáliſz/ tedy wedle mało wyſzſzyi przeſzłego napo
14:
minięniá/ ná to/ i/ ku poślednięmu nie ku tęmu ktory
15:
przeſzedł wokaliſzowy być przyłączono/ iako wſłowách
16:
pieię/ śieię/ wieię/ dopiero przerzeczonych.
17:
ii Zaś dwoie (mowię krotkie) wymáwiáimy iako gdy
18:
mowięm kii/ lii/ bii/ pii/ To z inſzęmi wokáliſzami nie-
19:
może być zarás oboie wyprawiono/ A niemá nigd mni
20:
mac/ aby to ii prożnęm było/ abo żeby wſzędźie/ ſyllaba/
21:
iéi/ mogła być miaſto nieo napiſaná/ Bo gdy mówiſz/
22:
weźmi kii/ nienapiſzéſz kiéi/ także mowiąc/ pii domnie
23:
abo podái mi ten lii/ nienapiſzéſz piéi/ piéi/ abo léi/ Abo
24:
więm by tak pomieſzáł ſłowa/ Boć inſza rzecz znaczy
25:
piéi/ niſz pii/ léi abo liéi niſz lii/ co dobrze rozumieſz gdy
26:
mowiſz/ piéi páciérz/ léi że rychło ꝛć.
27:
Potym ototy niżyi opiſané wymá=
28:
wiáimy i piſzmy.

29:
j) (moj/ twoj/ wiekujści braciá/ to téſz niemá być z
30:
inſzym wokáliſzem wymáwiáno/ A gdy ſamo bę
31:
dźie ſtało oſobno iako inſzé ſłowa/ będźie nám
32:
znaczyło/ co znaczy go/ iako mowiąc/ poiął go s
33:
ſobą/ coſmy téſz przedtem za przykłád mieli.
34:
ij ijem chléb/ naijeſz śię/ Bo naiéſz śię/ inſzą rzecz
35:
znaczy/ i inſzy dźwięk má/ iako nagiem inſzá niſz
36:
naijem. Mało to nietakié iako ii iedno że śię nie
37:
tak iaſnie wymáwiá oboie iako ii/ a ktęmu może
B ijbyćstrona: B2v

1:
być zarás zdrugiem wokáliſzem wymówiono/
2:
czego ii niemoże/ iako przykłady okazuią.
3:
y był/ dobry/ bywſzy/ zły/ gdźie téſz niemożeſz rzec
4:
żeby iedna rzecz była/ być a bić.
5:
yi ſtryi/ ryi/ vmyi/ vſzyi przyidźi/ przyimi/ Zarás
6:
to wymáwiac mámy/ Czego drudzy niewiedząc
7:
piſzą przydźi/ przymi miaſto przyidźi przyimi/
8:
abo przéidźi/ przéimi/ ale to oboie nic ku rzeczy/
9:
zwłaſzcza przéidźi/ przéimi/ Bo inſzą rzecz zna-
10:
czą niſz przyidźi przyimi/ iako gdy mowięm/
11:
przeidźie przés tę rzekę/ przéimi móie konie ꝛć.
12:
k kowál/ komin/ kuchniá
13:
l láſka leży/ liſty/ liſzka
14:
ł łaſka/ ława/ łyſzka/
15:
m má/ rzym/ ſám/ dym/
16:
 zła/ niedy/ niedrzy/
17:
n pán/ dán/ kárán/
18:
ń koń/ broń/ dáń
19:
o (iako) moj panowie pojmali idąc chłopa/ na woſku
20:
/wsło/ wyraźił obrás
21:
ó (wach) mói kóń/ twói pán/ przyiacháł na wóſku/
22:
p chłop/ ſkop/ pop/
23:
ṕ ſkuṕ/ łuṕ/ leṕ/ rzeṕ/ nieśleṕ ty mnie/
24:
r iutro/ rano/ rok/ róg/
25:
ꝛ baꝛzo miéꝛźi kiedy ſkaꝛżą bo więc rado ſkarżą/
26:
Tákie piſzęmy gdy niemá być poſpołu z literą z
27:
abo ktorą taką wymáwiáno/ A inſzyi różnozci
28:
od r niemá/
29:
rz wieprz/ grzywna/ rzęmień
30:
ſ abo s ſám/ ſwiat/ s ſobą/ pies/
31:
ſſ abo ſs roſſtąpili śię/ wielé liſtow
32:
roſſyłaią
33:
ſz ſzabla/ ſzafrán/ ſzyia
34:
ś śle/ świat/ święty/ śmiota
35:
na/ śioło/ to ieſtwieś po
36:
ruſku (Ty wſzyſtki iako i o
37:
pis liſtu.
:
toty v/ w/ k/ wielé
:
kroć całé ſłowo wá
:
żą/ iako gdy mow=
:
ięm ſwoim/ zmo=
:
im/ v mnie w domu
:
krzeczy/ ktobie/ mia
:
ſto ku rzeczy/ ku to


strona: B3

1:
ź źleźli zginą/ lóźny/ proź
2:
ba/ źmiia/ źielé abo źioło
3:
z złęmu złośc zawadźi/ zmi=
4:
iá/ to ieſt idźie mimo
5:
ż żaba/ żywot/ żołna/ rozżalił
6:
śię/ rozżekł
7:
t Tak ten/ tobie
8:
v abo u) vmié murować/ vczeń/ nie
9:
uk/ virzyſz laurenti/ vmnie
10:
ú abo ú) nieúmieiętny/ nieúſtawy=
11:
czny/ Tym ieſt od przeſzłeo
:
bie ꝛć. Gdźieby te=
:
dy miała myłka być
:
lepiéi takie litery
:
od ſłowa odſadźic/
:
Bo inſza rzecz ieſt
:
z ową/ niſzli zową/
:
krzeczy abo raczyi
:
krſzeczy/ niſli k rze-
:
czy wiedźie niſzli
:
wiedźie/ v mnie
:
niſz vmnie ꝛć.
12:
rożné/ iſz przeſzłé zwokáli=
13:
ſzami i inſzęmi literami má być poſpołu wymá
14:
wiano/ i ſamo przes ſię ſłowo całé może vczy=
15:
nić/ a to niemoże/ gdźie i to ſnać trzeba przypo
16:
mionąc/ że przed śię v przes kropki kładą na po
17:
czątku ſłów/ choc ſamo a nie zdrugą litera má
18:
być wymáwiáno iako wprzerzeczonych ſło=
19:
wach vmié vczeń ꝛć.
20:
w wara wpaśc wdół/ wielé wadźi ſwá wolá/ Ta
21:
kié gdy śię trafi na końcu ſłowa/ iako f wymá=
22:
wiąmy/ a także i przed ſz/ przed k i niektorymi
23:
inſzęmi literami/ iako gdy mowięm doſyc roz=
24:
mów/ panów/ złych vczynków/ zawſze/ wſzak/
25:
wkościele ꝛć.
26:
ẃ żoráẃ/ żółẃ/ móẃ/ tráẃ/ iako f iedno że i nakoń
27:
cu zatrącá/
28:
x) Text/ axamit/ maximilján/ Na przodku ſłów
29:
polſkich miaſ: x ks kładźięmy/ wſzakże nie miaſ:
30:
kſz/ iako gdy niektorzy mówią miaſto kśięże/ kſze
31:
miły/ máſz być kſztałtem żywota inſzych/ abo ia
32:
ko drudzy zową śiekierę/ okſzá/ a gdy barán biie
33:
rogami mowią trykſzá ꝛć. A co śię cudzoźiem=
34:
ſkich ſłów dotycze/ dlá lepſzéo rozumięniá wedle
35:
ſwych ięzyków będą pyſany/ A wtym má ten
36:
(doſyć ktory popolſku vmié
37:
Koniec Orthographjiéi.