[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Jan Kochanowski
tytuł:   Dryas Zamchana
rok wydania:   1578strona: kt

1:
DRYAS ZAM=
2:
CHANA POLONICE
3:
ET LATINE.
4:
PAN ZAMCHANVS LATINE.
5:
grafika
6:
LEOPOLI.
7:
ANNO Domini, M, D, LXXViij.


strona: ktv

1:
CECCINERE AD ZAMCHVM
2:
Viij Idus Maij, ANNO Domini, M, D, LXXViij.
3:
ſub aduentum Sereniſsimi STEPHANI Regis. P. P.
4:
grafika


strona: A2

1:
DRYAS ZAMECH=
2:
SKA.

3:
C
o to zá gość/ o ſioſtry/ przyſzedł w náſze kráie?
4:
Sámá twarz/ y urodá/ ſam ſtátek wydáie/
5:
Ze zacny cżłowiek iákié: á Krol bez wątpienia/
6:
Onych cnych boháterow ieſzcże ſnadź naſienia.
7:
Znam ćię/ o zacny Krolu/ choćiaś bez korony/
8:
Ani w rozny od inſzych vior oblecżony:
9:
Znam ćię/ o Krolu Polſki/ choć tu miedzy láſy/
10:
Z dzikim źwierzem przebywam po wſzytki ſwe cżáſy:
11:
Y nas o twym prziezdzie głoſy dochodziły/
12:
Y z tych láſow ná ocży ludzkie wywabiły:
13:
Abychmy też twoię twarz wdzięcżną oglądáły/
14:
Y gośćiá ták miłego mile przywitáły.
15:
Bądź zdrow ná długie cżáſy/ Krolu wielowładny:
16:
A w twoich pięknych myſlách day ći Boże ſnádny
17:
Sżkutek widzieć: Znácży ſię począdkow koniecżnie/
18:
Cżego iuż y ná dálſzy cżás ludzie beſpiecżnie
19:
Po tobie cżekáć mogą: tylko prośić trzebá
20:
Aby Bog dobrey rádzie błogoſłáwił z niebá/
21:
Mnie iedney/ twoię dzielność y twe ſłyſząc ſprawy/
22:
Serce niemylnie tuſzy/ że ćię z Eoleſłáwy
23:
Rowno Polſká kłáść będzie: á ty nie vſtaway/
24:
Ale dobrych pocżątkow co raz dokonaway
25:
Ieſzcże lepiey/ Z Krolow rząd: poki Polſká miáłá
26:
Pány rządne/ táka więc y ſláchta bywáłá.
A ijKrolu/strona: A2v

DRYAS ZAMCHANA.
1:
Krolu/ możeſz mi wierzyć/ że zá lat dawnieyſzych
2:
Y ludzie obycżáiow byli pobożnieyſzych.
3:
Nie były tákie lichwy/ áni waśni tákie/
4:
Rychley mierność/ y cnoty kwitnęły wſzelákie/
5:
O elekcyiách ſobie głowy nie zmyſláli/
6:
Zadnych práktyk/ y tego ſłowa ſnadź nie ználi.
7:
Ludzie z ſobą vprzeymie/ nie zá tárcżą/ żyli/
8:
Stárſze w lećiech/ tákze też przełożone cżćili.
9:
Ale iáko pánowie ięli ſię proznowáć/
10:
Toż y poddánym záraz pocżęło ſmákowáć/
11:
Zkąd gadki niepotrzedne/ zkąd y wiáry rozne/
12:
Y łákomſtwo vroſło y vtráty prozne.
13:
Práktyk ſię námnożyło/ nie máſz vprzeymośći/
14:
Zaden nie ieſt vważon w ſwoiey doſtoynośći.
15:
Cnoty wſzyſtki zágáſły/ mąż dobry/ nowiná.
16:
Sercá w ludziech oziębły/ ſtrách nas Tátárzyná.
17:
To ty możny krolu łátwie wynicować
18:
Wszytko możeſz: tylko chćiey iáwnie pokázowáć/
19:
Ze/ iáko ſam przyſtoyność/ y cnotę miłuieſz
20:
Ták nie wſtydu/ y fałſzu w drugich nie lubuieſz.
21:
Lácno ſwą wolą łácno obieździć Krolowi:
22:
Pilecki/ będąc pánem temu Zamachowi/
23:
Y na niedźwiedziech iezdził: Práwo/ kolcá twárde/
24:
Komu ie ná nos włożą/ powiodą y harde.
25:
Ale o tym ná ten cżás dopuść Bogu rádzić:
26:
Ktory wſzytki twe ſpráwy záwżdy zwykł prowádzić
27:
Do ſzcżeſliwego kreſu: ſam po vſtawicżnych
28:
Pracách odpocżyń ſobie w tych tu leſiech ſlicżnych.
Ieſlistrona: A3

DRYAS ZAMCHANA.
1:
Ieſli chceſz rzek przeźornych pławem nápáść ocży/
2:
Tu Sopot y Tenwicá ſwoię roſę tocży/
3:
Tu Tanew niehámowna San prętki napawa/
4:
A Tenwi dwoch ochotna Rdziná nie wydawa/
5:
Ale ieſli ćię rácżey myſliwa myſli wiedzie
6:
Ná dziekie wieprze iecháć/ álbo na niedzwiedzie/
7:
Lubo ſarny po puſzcży gonić wiátronogie/
8:
Wſzyſtkiego tu/ Krolu moy/ naydzieſz mnoſtwo ſrogie.
9:
A teraz więc te wſzyſtkie puſzcża/ y ze wſiámi
10:
Krol Polſki opátruie záwżdy Stároſtámi:
11:
Ale przed láty (pátrzay iáko wiek náſz dawny)
12:
Trzymał to iwan Kuſtrá z Krzeſzowá/ mąż ſławny.
13:
Ktory Leżeyſko ná ſwym grunćie zábudował/
14:
Tu Lukową záłożył/ a we Pſzy pánował/
15:
Potym/ kiedy plemienia iego ſię zebráło/
16:
Wſzyſtko to po nich Krolom w ręce ſię doſtáło.
17:
Ták ná świećie nie náſz nic/ właſnego nikomu:
18:
Dziś to moie/ á iutro będzie w inſzym domu/
19:
A potym ieſzcże w inſzym/ y w drugim/ y w trzećim/
20:
A my iáko ſuchy liſt ná doł z drzewá lećim.
21:
Dłużey ćię báwić/ Krolu náſz/ nam ſię nie zdáło:
22:
Podobno y to/ álbo bez podobno/ máło
23:
Co grzecży/ ále w leſie nie vcżą wymowy/
24:
Proſtemi tu ſwa rzecży odpráwuiem ſłowy.
25:
Ani my w mieśćie/ áni ná Seymiech bywamy/
26:
Ani tám kraſnych onych mowcow twych ſłuchamj.
27:
W leſiech látá ſwe trawiem z Fauny rogátemi/
28:
Co wy podobno mężmi zowiecie dzikiemi.
Támstrona: A3v

DRYAS ZAMCHANA.
1:
Tám álbo wieńce wiiem/ álbo táńcuiemy/
2:
Tráfi ſię że z Dyánną cżáſem poluiemy/
3:
To ſą náſze zabáwy/ poki topor ostry
4:
W modrzewiu nie námáca duſza ktorey ſioſtry.