[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Jan Kochanowski
tytuł:   Odprawa posłow greckich
rok wydania:   1578strona: kt

1:
Odpráwá Poſłow
2:
Greckich.
3:
IANA KOCHANOWSKIEGO.
4:
Podána na Theátrum przed Krolem Iegͦ Mśćią
5:
y Krolową Iey Mśćią/ w Iázdowie nád Wár-
6:
ſzáwą. Dniá dwunaſtego Stycżniá/ Roku Páń-
7:
ſkiego. M.D.LXXViij.
8:
Ná Feśćie v Iegͦ Mśći Páná Podkánclerzego
9:
Koronnego.
10:
grafika
11:
W Wárſzáwie/ M.D.LXXViij.


strona: A2

1:
Memu miłośćiwemu Pánu/ Iego
2:
Mśći Pánu/ Pánu Ianowi Zamoyſkiemu z Za-
3:
mościa/ Podkánclerzemu Koronnemu. ꝛć. ꝛć.
4:
Służby ſwe w łáſkę W.M. mego
5:
Miłośćiwego Páná zálecam.
6:
W
Cżorá dopiero oddano mi obádwá
7:
liſty záraz ktoreś W.M. do mnie o-
8:
koło they Trágedyey piſáł. A iżem
9:
przedtym niewiedział o tych liśćiech/
10:
ſpodziewałem ſię/ że zá tymi cżáſow
11:
odwłokámi y mey trágedyey ſie odwlec miało/ ál-
12:
bo rácżey że ták zemną zoſtáć miáłá molom ná po-
13:
karm álbo ná trąbki do ápteki. Iákom liſty W.
14:
M. przecżytał/ nie było cżáſu popráwowáć: bom
15:
wſzytek muſiał inſumere ná przepiſánie. Quicquid
16:
id eſt, á bacżę że błazeńſtwo/ y W. M. ám podo-
17:
bno rzecżeſz: poſyłam W.M. tym śmieley/ cho-
18:
ćia niemáſz co/ żem to ieſzcże z przodku W.M. o-
19:
powiádał/ że to nie miáło być ad auſsim: bo miſtrz
20:
nie potemu. Rzecży theż drugie nie wedla vſzu
21:
náſzych. Inter cætera trzy ſą chory/ á trzeći iákoby
22:
Graeckim chorom przygánia: bo oni iuż oſobny
23:
chárákterem do thego máią: niewiem iáko tho w
24:
Polſkim ięzyku brzmieć będzie. Ale w tym niech
25:
będzie arbitrium W.M. álbo rácżey we wſzytkim.
AijBárzo-strona: A2v

1:
Bárzobych tho był rad vcżynił/ żebych był ſam
2:
præſens W.M. teraz ſłużby ſwe ofiárował/ ále
3:
mi złe zdrowie nie da. Nie radbych przedſię o-
4:
mieſzkał przenośin W.M. ieſli Salus ták będzie
5:
chćiáłá. Zátym ſie łáſce W.M. mego miłośći-
6:
wego Páná zálecam. Dat. w Cżárnoleſie dwu-
7:
dzieſtego wtorego dniá Grudniá. Roku Bożego/
8:
M.D.LXXVij.
9:
W.M. mego miłośćiwego Páná
10:
ſługá vprzeymy
11:
Ian Kochánowſki.


strona: A3

1:
PERSONY.

2:
ANTENOR
3:
ALEXANDER, ktorego y Paryſem zowią.
4:
HELENA.
5:
Páni ſtára.
6:
Poſeł Paryſow.
7:
VLYSSES.
:
Poſłowie Graeccy.
8:
MENELAVS.
9:
PRIAMVS Krol Troiáńſki.
10:
KASSANDRA.
11:
Rothmiſtrz.
12:
Więźień.
13:
CHORVS z pánien Troiáńſkich.
14:
(did) Spráwá w Troiey. (–)
Aiijstrona: A3v

Odpráwá
1:
ANTENOR.
2:
C
Om dawno tuſzył/ y w głos opowiedał
3:
Ze obelżenia/ y krzywdy ták znácżney
4:
Cierpieć nie mieli walecżni Graekowie:
5:
Teraz iuż poſły ich v ſiebie mamy/
6:
Ktorzy ſie tego v nas domagáią/
7:
Aby Helená byłá im wydaná:
8:
Ktorą w tych cżáſiech przeſzłych ALEXánder
9:
Będąc w Graecyey gość nie práwie wierny
10:
Vnioſł od mężá/ y przez byſtre morze
11:
Do Troiáńſkiego miáſtá przyprowádził.
12:
Tę ieſli wroćim/ y mężowi w ręce
13:
Oddamy/ możem ſiedzieć zá pokoiem:
14:
Lecż ieſli z nicżym poſłowie odiádą/
15:
Tegoż dniá nowin ſłuchaymy/ że Graecżyn
16:
Z morzá wyſiáda/ y ziemię woiuie.
17:
Cżuie o ſobie/ widzę/ ALEXánder.
18:
Práktyki cżyni towárzyſtwá zbiera/
19:
Sle vpominki/ áż y mnie nie minął/
20:
A mnie y dom moy/ y co mam z ſwych przodkow
21:
Nie ieſt przedáyno. a miałbych ſwą wiárę
22:
Ná targ wynoſić: vchowa mię tego
23:
Bog moy. Nie vfa ſwey ſpráwiedliwośći/
24:
Kto złotu mowić od ſiebie rzecż każe/
25:
Lecż y to cżłowiek máłego bacżenia
Ktorystrona: A4

Poſłow Graeckich.
1:
Ktory ná zgubę Rzecżypoſpolitey
2:
Podárki bierze: iákoby ſam tylko
3:
Wcále miáł zoſtáć/ kiedy wſzyſtko zginie.
4:
Ale mnie cżás do rady: bo dziſ Krol chce poſły
5:
Odpráwowáć: ſnadź widzę ALEXándrá? ten ieſt.
6:
(did) ALEXANDER. ANTENOR. (–)
7:
AL.Iáko mi niemal wſzyſcy obiecáli/
8:
Cny Antenorze/ proſzę/ y ty ſpráwie
9:
Mey bądź przychylnȳ przećiw poſłom Grae=
:
(ckim.
10:
AN.A ia z chęćią rad/ zacny Krolewicże
11:
Cokolwiek będzie ſpráwiedliwość nioſłá/
12:
I dobre Rzecżypoſpolitey náſzey.
13:
AL.Wymowki nie máſz/ gdy przyiaćiel prośi.
14:
AN.Przyzwalam/ kiedy o ſłuſzną rzecż prośi.
15:
AL.Obcemu więcey życżyć/ niżli ſwemu/
16:
Coś niedáleko zda ſie od zazdrośći.
17:
AN.Przyiaćielowi więcey/ niżli prawdzie
18:
Chćieć ſłużyć/ zda ſie przećiw przyſtoynośći.
19:
AL.Reká vmywa rękę/ nogá nogi
20:
Wſpiera: przyiaćiel port przyiaćielowi.
21:
AN.Wielki przyiaćiel przyſtoyność: tą ſobie
22:
Roſkázáć ſłużyć/ nie ieſt przyiácielſka.
23:
AL.W potrzebie mowią doznáć przyiaćielá.
24:
AN.Y toć potrzebá gdzie ſumnienie płáći.
25:
AL.Piekne ſumnienie/ ſtać przy przyiaćielu/
26:
AN.Ieſzcże pięknieyſze/ zoſtawáć przy prawdzie.
Grae-strona: A4v

Odpráwá.
1:
AL.Graekom pomágáć/ to v ćiebie prawdá.
2:
AN.Graek v mnie káżdy/ kto ma ſpráwiedliwą.
3:
AL.Widzę/ żebyś mie ty prętko oſądźił.
4:
AN.Swoie ſumnienie káżdego ma ſądźić.
5:
AL.Znáć że v ćiebie goſpodą poſłowie.
6:
AN.Wſzyſtkim vććiwym dom moy otworzony.
7:
AL.A zwłaſzcżá/ kto nie z prożnemi rękomá.
8:
AN.Trzebá mi bowiem ſędźiom ná podárki:
9:
Bom cudzą żonę wziął/ o ktorą cżynią.
10:
AL.Niewiem o żonę: ále dáry bierzeſz/
11:
Od Graekow zwłaſzcżá: moie ná ćię máłe.
12:
AN.Y żon/ y cudzych dárow nierad biorę.
13:
Ty/ iáko żywieſz/ ták widzę/ y mowiſz
14:
Niepowśćięgliwie: niemam z tobą ſpráwy.
15:
AL.Y mnie żal/ żem ćię o co kiedy prośił.
16:
Vfam ſwym Bogom/ że y krom twey łáſki
17:
Naydę/ kto rzecży mych podpieráć będźie.
18:
AN.Táki/ iákiś ſam.AL.Da Bog cżłek poććiwy.
19:
CHORVS.
20:
By rozum był przy młodośći/
21:
Nigdy iákiey obfitośći
22:
Pereł morze/ y źiemiá złotá nieurodźi/
23:
Zeby tego niemieli tym doſtawáć młodzi.
24:
Mniey by ná świećie troſk było/
25:
By ſie to dwoie łącżyło:
26:
Y oni by roſkoſzy trwálſzych vżywali/
Siebie/strona: B

Poſłow Graeckich.
1:
Siebie/ áni powinnych w żalby nie wdawáli.
2:
Teraz ná rozum niedbáiąc/
3:
A żądzom tylko zgadzáiąc/
4:
Zdrowie/ y ſławę trácą/ trácą máiętnośći/
5:
Y oycżyznę w oſtátnie záwodzą trudnośći/
6:
O Boże ná wielkim niebie/
7:
Drogo to/ widzę/ v ćiebie/
8:
Dáć młodość/ y bacżenie záraz: iedno płáćić
9:
Drugim trzebá: To dobre/ á tego żal ſtráćić.
10:
Ale oto Helenę widzę: co też teraz
11:
Niebogá myſli/ wiedząc/ że dziś o niey w rádzie
12:
Oſtátecżne namowy/ mali w Troi zoſtáć/
13:
Cżyli Graecią znowu/ y Spartę náwiedzić.
14:
HELENA.
15:
Wſzytkom ia to widziálá/ iáko we zwierćiedle/
16:
Ze z korzyśći ſwey niemiał długo ſie weſelić
17:
Bezecny ALEXánder: ále mu wcżás mieli
18:
Y dobrą myſl przekázić przeważni Graekowie.
19:
Więc on/ iáko drapieżny wilk/ rozbiwſzy ſtádo/
20:
Co nadáley vćiekał/ á oni záś/ iáko
21:
Páſterze ze pſy zá nim: Y ledwe do tego
22:
Nie prziydzie/ że wilk owcę ná oſtátek muśi
23:
Porzućić/ á ſam gdzie w lás ſromotnie vćiecże.
24:
Nieſtety/ iákieſz moie będą przenośiny:
25:
Podobno wtył okrętu łáńcuchem za ſzyię
26:
Vwiązána/ poſrzodkiem Graeckich naw popłynę.
BZ iákąſzstrona: Bv

Odpráwá
1:
Z iákąż ia twarzą bráćią ſwą miłą przywitam?
2:
Iákoż ia niewſtydliwa przed ocży twe naprzod/
3:
Mężu moy miły/ prziydę/ y ſpráwę o ſobie
4:
Dawáć będę? á będęſz w twarz ći weyźrzeć śmiá-
:
(łá?
5:
Bodayżeś ty był nigdy Sparty nie náwiedził/
6:
Nieſzcżeſny Priámidá: bo cżego mnie więcey
7:
Niedoſtawało? zacnych Kſiąząt corką będąc/
8:
Sżłám w Kſiążęcy dom zacny: dał był bog wodę/
9:
Dal potomſtwo: dał dobrą/ nádewſzytko/ ſławę.
10:
Tom wſzyſtko prze cżłowieká złego vtráćiłá.
11:
Oycżyzná gdzieś dáleko/ przyiaćioł nie widzę/
12:
Dziatki niewiem żyweli: iam ſamá coś máło
13:
Od niewolnice rozna/ przymowkom dotkliwym
14:
Y złey ſławie podległá: á co ieſzcże zemną
15:
Sżcżeśćie myſli pocżynáć/ ty ſam wieſz/ moj pánie.
16:
PANI STARA.
17:
Niefráſuy mi ſie/ moie dziećię miłe/
18:
Tákći ná świećie być muśi: raz rádość/
19:
Drugi raz ſmutek: Z tego dwoygá żywot
20:
Náſz vplećiony. Y roſkoſzyć naſze
21:
Niepewne: ále y troſki vſtąpić
22:
Muſzą/ gdy Bog chce/ á cżáſy przynioſą.
23:
Hel.O mátko moiá/ nierownoż to tego
24:
Wieńcá plećiono: więceyże dáleko
25:
Cżłowiek fráſunkow cżuie/ niſz rádośći.
26:
Pá.Bárźiey do ſercá to/ co boli/ cżłowiek
Przypu-strona: B2

Poſłow Graeckich.
1:
Przypuſzcża/ niżli co gmyſli ſie dzieie.
2:
Y ztądże ſie zda/ że tego ieſt więcey
3:
Co trapi/ niżli co cżłowieká ćieſzy.
4:
Hel.Prze bog/ więceyći złego ná tym świećie/
5:
Niżli dobrego: Pátrzay naprzod/ iáko
6:
Iedenże tylko ſpoſob cżłowiekowi
7:
Ieſt/ vrodzić ſie: á zginąć/ ták wiele
8:
Drog ieſt/ że tego niepodobno zgádnąć.
9:
Tákże y zdrowie niema ieno iedno
10:
Cżłowiek śmiertelny/ á przećiwko temu
11:
Niezlicżna lidżbá chorob rozmáitych.
12:
Ale y oná/ ktora wſzyſtkim włada/
13:
Ktora ma wſzytko w ręku/ wſzytkim rządzi/
14:
Fortuná/ zá mną świadcży/ że dáleko
15:
Mniey dobr ná świecie nizli tego/ co złym
16:
Ludzie miánuią: bo vbogáćiwſzy
17:
Pewną cżęść ludzi/ pátrzay/ co ich ćięſzkim
18:
Vboſtwem trapi. A iż tego żadney
19:
Zazdrośći gwoli/ áni ſkępſtwu ſwemu
20:
Nie cżyni/ ále niedoſtátkiem tylko
21:
Sćiśniona/ znák ieſt/ że y dziś/ gdy komu
22:
Chce co vcżynić dobrze/ poſpolićie
23:
Iednemu pierwey weźmie/ toż dopiero
24:
Drugiemu dáie: zkąd ſie da rozumieć/
25:
Co iuż powtarzam nie raz/ że ná świećie
26:
Miey dobr dáleko/ niżli złych przypadkow.
B ijMniey/strona: B2v

Odpráwá
1:
PA.Mniey/ ábo więcey/ rownali też lidżbá
2:
Oboygá/ korzyść nie wielka to wiedzieć.
3:
O to by bogá prośić/ żeby cżłowiek
4:
Co námniey ſzcżęśćia przećiwnego doznał:
5:
Bo żeby zgoła nic/ to nie cżłowiecża.
6:
Ale że z rády ták długo nikogo
7:
Nieſłycháć: wiem/ że da bez omieſkánia
8:
Znáć ALEXánder/ ſkoro ſie tám rzecży
9:
Przetocżą: á nam białymgłowom iákoś
10:
Przyſtoyniey w domu záwżdy/ niſz przed ſie-
:
(nią.
11:
CHORVS.
12:
Wy/ ktorzy poſpolitą rzecżą włádaćie/
13:
A ludzką ſpráwiedliwość w ręku trzymaćie
14:
Wy/ mowię/ ktorym kudzi páść porucżono:
15:
Y zwirzchnośći nád ſtádem Bożym zwierzono:
16:
Mieyćie to przed ocżemá záwżdy ſwoiemi:
17:
Ześćie mieyſce záſiedli Boże ná źiemi:
18:
Z ktorego maćie/ nie ták ſwe właſne rzecży/
19:
Iáko wſzytek ludzki mieć rodzay ná piecży.
20:
A wam więc nád mnieyſzymi zwierzchność ieſt
:
(daná.
21:
Ale y ſami maćie nád ſobą páná/
22:
Ktoremu kiedyſzkolwiek ſpraw ſwych vcżynić
23:
Pocżet maćie: Trudnoż tám krzywemu wynić.
24:
Niebierze ten pan dárow/ áni ſie pyta:
25:
Ieſli kto chłop/ cżyli ſie Grofem pocżyta:
26:
Wſiermiędzeli go widzi/ w złotychli głowách/
Ieſlistrona: B3

Poſłow Graeckich.
1:
Ieſli namniey przewinył/ być mu w okowách.
2:
Więc ia podobno z mnieyſzym niebeſpiecżeńſtwem
3:
Grzeſzę: bo ſam ſię trácę ſwym wſzetecżeńſtwem.
4:
Przełożonych wyſtępy miáſtá zgubiły/
5:
Y ſzerokie do gruntu Cárſtwá zniſzcżyły.
6:
(did) POSEL. HELENA. (–)
7:
PO.Dobrą nowinę pániey ſwoiey nioſę/
8:
Rozumiem temu/ że iuż dawno tego
9:
Poſelſtwá cżeka/ ſerce ſwe troſkámi
10:
Y płácżem trapiąc: Ale oto práwie
11:
Ná cżás wychodzi z domu. O Krolowa/
12:
Wdzięcżney nowiny poſłá maſz przed ſobą.
13:
Hel.Day Boże/ byś co prynioſł poćieſznego.
14:
Po.Poſłowie twoi iáko przyiecháli/
15:
Ták odieżdżáią/ á ty przedſie známi.
16:
Hel.Byłeś ſam w rádzie/ cżyś ſłyſzał od kogo?
17:
Po.Byłem przy wſzytkim: y proſto mi ztámtąd
18:
Iść ALEXánder do ćiebie roſkazał.
19:
Hel.Ieſzcżeć niewidzę/ ſzcżegobych ſie práwie
20:
Vćieſzyć miáłá/ wſzákże powiedz przedſię
21:
Iáko co było.Po.Powiem/ ieno ſłuchay.
22:
Skoro w rádzie záſiedli pánowie/ Krol naprzod
23:
Tę rzecż do nich vcżynił. Niezwykłem nic nigdy
24:
Bez rády wáſzey cżynić: ábych też zwykł kiedy/
25:
(cżegͦ w pámięći niemam) w tey ſpráwie koniecżnie
26:
Syná ſwego bych niechćiał: áby mie oycowſka
B iijMiłośćstrona: B3v

Odpráwá
1:
Miłość przećiw ſynowi iáko nieuwiodłá.
2:
Bo ácż ći to podobno nie dármo rzecżono/
3:
Kreẃ nie wodá: lecż v mnie poſpolitey rzecży
4:
Powinowáctwo więtſze. A ták/ co ſie kolwiek
5:
Wam wſzytkim będzie zdáło/ toż y ia pochwalę.
6:
Syn moy w Graecyey żony doſtał/ niewiem iáko/
7:
Tey ſię vpomináią od Graekow poſłowie.
8:
Wydáć/ ábo nie wydáć/ w tym rozmyſłu trzebá.
9:
Zátym wſtał ALEXánder/ y ták mowić pocżął.
10:
Przy tym pierwſzey poſłow ſkárdze/ dałem doſtátecżną
11:
Spráwę o ſobie: teraz niechcę vſzu wáſzych
12:
Słowy proznemi báwić: ále málucżko co
13:
Powiedziawſzy/ oſtátek ná Bogá przypuſzcżę/
14:
Y ná łáſkę oycowſką/ y was wſzytkich zdánie.
15:
Wſtytkim wam ieſt ſwiádomo/ iákimi ia był żywot
16:
wziął przedſię: żećiem nigdj tych burkowjch bieſiad
17:
Pátrzáć niechćiał: wolałem po gęſtych dąbrowach
18:
Prędkie ielenie gonić/ abo dzikie świnie.
19:
Anim ia tego ſobie zá niewcżás pocżytał/
20:
W budzie leśney ſię przeſpáć/ y nád ſtády chodzić.
21:
Nie myſliłćiem ia wten cżás namniey o Helenie/
22:
Ani to imię przedtym w vſzu mych poſtało.
23:
Venus/ kiedy mie naprzod trzy boginie ſobie
24:
Zá ſędziego obráły: Venus mi ią ſámá
25:
Napierwey zálećiłá/ y zá żonę dáłá.
26:
Ludzie/ widzę/ v Bogá ſzcżęśćia ſobie proſzą/
A iastrona: B4

Poſłow Graeckich.
1:
A ia kiedy mie z chęći ſwey tym potykáli/
2:
Miałem gárdzić? przyiąłem/ y przyiąłem wdzię=
:
(cżnie.
3:
Y mam pewną nádzieię/ że tenże Bog/ ktory
4:
Vććił mię naprzod/ będzie y do końcá ſzcżęśćił.
5:
Y co mi dał/ nie da mi ledáiáko wydrzeć.
6:
Abych też był żony ſwey ludzkim obycżáiem
7:
Doſtawał/ niewiem cżemu onym ſzie zyść miáło
8:
Medeą z domu wykráść od przyiaćioł náſzych/
9:
A mnie záś ich fortelu tákimże fortelem
10:
Oddáć ſię nie godziło:
11:
Ieſlim co tedy winien/ toż y oni winni.
12:
Chcąli nagrody/ niech ią ſami pierwey cżynią/
13:
Iáko ći/ ktorzy krzywdę naprzod vcżynili.
14:
A tám oycże/ nie tylko żonę moię/ ále
15:
Y mnie ſamego wyday/ niechay pokutuię.
16:
Gdzieby też to o ſobie ták rozumieć chćieli/
17:
Ze im káżdy/ á oni niewinni nikomu
18:
Spráwiedliwośći cżynić: tego/ da bog/ nigdy
19:
Nád nami nie przewiodą/ áni ich z to będzie.
20:
Nie tuſzęć ia/ żebyś ty/ oycże moy łáſkáwy/
21:
Niepomniał ieſzcże krzywdy/ y ſzkod ſtárádaw=
:
(nych/
22:
Ktoreś wziął od tych pánow/ y to páńſtwo ſław=
:
(ne.
23:
Ieſzcżeć mury ná źiemi leżą powálone/
24:
Y polá do tey doby puſtyniámi ſtoią/
25:
Znáki miecżá Graeckiego/ y okrutney ręki.
26:
Abyś też tego dobrze niechćiał ſam pámiętáć/
Heſio=strona: B4v

Odpráwá
1:
Heſioná pámiętáć muśi ſioſtra twoiá
2:
Oycże/ á moiá ćiotká: ktora do tey doby
3:
V nich w niewoli żywie/ ieſli ieſzcże żywie.
4:
Tey nam krzywdy/ o Krolu/ iedná nie nágrodzi
5:
Helená/ áni ieden Paris powetuie.
6:
Tu przeſtał ALEXánder: á ſzept miedzy ludź=
:
(mi
7:
Rozlegal ſie po ſali: Iáko więc ku látu
8:
Robotne pſzcżoły w vlu ſzemrzą/ kiedy wodzá
9:
Nowego oglądáły/ á chęć náſtąpiłá
10:
Od máćior ſie wynośić/ y nowe zacżynáć
11:
Goſpodárſtwo: ſzmer w vlu/ y rozruch kryiomy.
12:
Táki dźwięk tám ná ten cżás wſtał był miedzy lu=
:
(dzmi/
13:
Prawdzie długich wywodow/ krolu/ niepotrzebá:
14:
ALEXánder w Graecyey gośćiem w domu bę=
:
(dąc
15:
Cżłowieká przednieyſzegͦ/ ná gośćinne práwá
16:
Niepomniąc/ żonę mu wźiął/ y przjwłaſzcżył ſobie.
17:
By mu był niewolnicę naliżſzą przemowił/
18:
Winienby mu był zoſtał: coż też kiedy wźiął żonę/
19:
Ktorey áni zániedbáć/ áni też dochodzić
20:
Dobry/ vććiwy cżłowiek bez wſtydu nie może:
21:
Winien mu niepomáłu/ On choćia ze wſtydem
22:
Zony ſie vpomina: A ia wroćić rádzę:
23:
Abychmy ku zelżeniu nieſpráwiedliwośći
24:
Nieprzydáli: Oboie to przez ſię nieznośne/
25:
Coż poſpołu złożone? To też niewątpliwa/
Zestrona: C

Poſłow Graeckich.
1:
Ze Graekowie Heleny nie tylko przez poſły/
2:
Ale náwet y przez miecż domagáć ſię będą.
3:
Niechże ſię ALEXánder ták drogo nieżęni/
4:
Zeby małżeńſtwo ſwoie vpadkiem oycżyżny
5:
Y krwią náſzą miał płáćić: Ieſli w łáſkę dufa
6:
Boginiey ſwey/ niech ná to mieyſce dwu ſie boi/
7:
Ktore dla niey rozgniewał/ y ſądem ſwym zgánił.
8:
Medeą nie zá náſzych cżáſow vnieſiono:
9:
Y niewiem/ ieſli nam co do tego. To widzę/
10:
Ze tey krzywdy v Graekow nikt ſię do tey doby
11:
Niedomagał: milcżeli tego/ torym było
12:
Przyſtoyniey o to mowić. Niewiem iáko ſłuſznie
13:
Swoy właſny wyſtęp cudzą krzywdą bárwić
14:
chcemy.
15:
To ſię nas bárziey tycże/ że zá przodkow náſzych
16:
Graekowie w tym kroleſtwie miecżem woiowáli/
17:
Lecż y ná ten cżás/ krolu/ (práwdá ſię znáć muśi)
18:
Náſzá nieſpráwiedliwość do tego vpadku
19:
Nas przywiodłá: że ſię też y dziś lękáć muſzę/
20:
Aby to ſąd táiemny iákiś Boży niebył/
21:
Nam prze nieſpráwiedliwość záwżdy pomſtę od=
:
(nieść
22:
Od Graekow: cżego tobie przeſtrzegáć ſię godzi/
23:
O Krolu. á tym bárziey/ żeś y w pierwſzey kleſce
24:
Máło máłym niezginął/ pokutuiąc zá grzech
25:
Oycowſki/ y poſtępek máło ſpráwiedliwy.
26:
To powiedziawſzy milcżał: toż Eneaſz mowił/
CTożstrona: Cv

Odpráwá
1:
Toſz Pántus/ y Tumites: zgadzał ſię y Lampon/
2:
Y Vkalegon z nimi: ále Iketáon
3:
Coś inſzego rozumiał/ y wte ſłowá mowił.
4:
Owa iáko nam kolwiek Graekowie zágráią/
5:
Ták my iuż ſkákáć muśim: bać ſię ich nam każą/
6:
A ia owſzem ſię lękam: Teraz nam Helenę
7:
Wydáć każą/ pochwili náſzych ſię żon będą
8:
Y dzieći vpomináć. Nigdy w ſwoiey mierze
9:
Chćiwość władze nieſtoi: zawżdy/ iáko powodź/
10:
Pomyka ſwoich gránic nieznácżnie/ áż potym
11:
Wſzytki polá záleie. Zá cżáſu/ pánowie/
12:
Vmykáć rogow trzebá: bo won cżás iuż prozno
13:
Miotáć ſię/ kiedy iárzmo ná ſzyię záłożą.
14:
Spráwiedliwości proſzą/ á grożą nam woyną:
15:
Day/ chceſzli/ álboć wydrę/táka to ieſt proſto.
16:
Winienem ſpráwiedliwość/ ále nie zſwą háńbą:
17:
Kto ią ná mnie wyćiſka/ ſowitey nagrody
18:
Ze mnie chce: y korzyśći/ y zelżenia mego.
19:
Dawnyć to Gráecki tytuł/ pány ſie miánowáć/
20:
A nas Barbaros ſługi. Ale nie toć ieſt pan
21:
Co ſię w Peloponnezie/ álbo w Troi rodził:
22:
Sżáblá oſtra przy boku/ to pan: tá rozſtrzygnie/
23:
Kto komu cżołem bić ma. Do tego tám cżáſu
24:
Rowni ſobie być muśim: áni tego Graecżyn
25:
O ſobie niechay dzierży/ żeby ták był groźny/
26:
Iáko ſie ſobie ſam zda. Ieſli tedy krzywdę
Wtymstrona: C2

Poſłow Graeckich.
1:
W tym ſie mieć rozumieią/ że Helenę vnioſł
2:
ALEXánder: niechayże okażą ná ſobie
3:
Sámi naprzod/ iáko ten gwałt winien nágradzáć
4:
ALEXánder: ponieważ ſamiſz okazáli
5:
Iáko táki gwałt cżynić: Acż ći ALEXánder
6:
Brátá przy ſieſtrze nie wziął/ iáko oni wzięli
7:
Medeą/ y Abſyrtá.
8:
Bo co Antenor mowi/ że nam nic do tego/
9:
Bá y bárzo do tego. Zá iednego krzywdę
10:
Oni ſię wſzyſcy wzięli/ á nas poiedynkiem
11:
Zbieráć máią? nietuſzę: tożći ſąſiádowi
12:
Sąſiad w Azyey winien/ co v nich w Europie.
13:
Mowiono záwżdy o to/ y do końcá będą.
14:
Co ſie ſioſtry krolewſkiey/ y ſzkod dawnych tycże/
15:
Więtſza to záſię v mnie/ niſzby ſię tu miáłá
16:
Przypomnieć/ ábo ná ten ſztych kłáść: dzierżę o cney
17:
Krwi Troiáńſkiey/ że tego mścić ſię ieſzcże będzie.
18:
Teraz zgołá nie rádzę Heleny wydawáć/
19:
Aż ſię też oni z námi o Medeą zgodzą.
20:
To iego ſłowá były/ potym áie iuż żaden
21:
Długo rzecżą niebáwił: ieden głos był wſzytkich/
22:
Ták iáko Iketaon: y tych co ſiedzieli/
23:
Y tych/ co zá ſtołkámi ſtali/ głos był ieden/
24:
Ták iáko Iketaon. Kilká kroć powſtawał
25:
Vkalegon chcąc mowić/ lecż przed tym hukiem niemogł.
26:
Márſzałkowie laſkámi w ziemię co raz biiąc/
CijPoſłu=strona: C2v

Odpráwá
1:
Poſłuchayćie/ pánowie/ Vkálegon mowi.
2:
Nie pomogły nic laſki/ á náſz Vkalegon
3:
Vkalegontom mowił/ bo nań nic niedbáli.
4:
Tym cżáſem ktoś záwołał głoſem práwie głośnȳ/
5:
Co po tych kráſnych mowách? rozſtąpmy ſię oto
6:
Vyźrzemy/ gdzie nas więcey: ledwe wyrzekł/ á iuż
7:
Wſzyſcy ná nogách ſtali/ y ſwe mieyſcá bráli.
8:
Kiedy ſię rozſtąpili/ nie było co rownáć.
9:
Wſzyſcy przj ALEXándrze/ á tám ich garść byłá.
10:
Proſili potym Krolá/ áby wedle práwá
11:
Poſtąpił/ á zá więtſzą cżęśćią wyrok podał.
12:
Krol nie wiele mieſzkáiąc: Radbych był (powiá=
:
(da
13:
Ná zgodę wáſzę pátrzał/ lecż/ iż być niemogła
14:
Mnie nielża/ iedno więtſzey cżęśći náſládowáć.
15:
A ták/ co z dobrym niechay będzie poſpolitym/
16:
Helená niechay w Troi zoſtánie/ áż tez nam
17:
Graekowie zá Medeą nagrodę vcżynią.
18:
Skoro potym dekrećie po poſły poſłano/
19:
A mnie też ALEXánder do ćiebie wypráwił
20:
Z tym wſzytkim/ coś ſłyſzáłá: tuſzę/ że odpráwę
21:
Do tey doby iuż wzięli poſłowie/ y twoy mąż
22:
W domu ćię dawno cżeka. A ták nie mieſzkaymy.
23:
Hel.Dobrze mowiſz: idź ty wprzod/ ia zá tobą w
:
(tropy.
24:
CHORVS.
25:
Tej podobno tá powieść gmyſli: mnie by namniej.
26:
Y oney niewiem ná co tá rádość wynidzie.
Poſło=strona: C3

Poſłow Graeckich.
1:
Poſłowie/ widzę/ idą noſy powieśiwſzy/
2:
Znáć że nie po ſwey myſli odpráwę odnoſzą.
3:
VYSSES.
4:
O nierządne kroleſtwo/ y zginienie bliſkie.
5:
Gdzie áni práwá ważą/ áni ſpráwiedliwość
6:
Ma mieyſcá: ále wſzytko żłotem kupić trzebá.
7:
Ieden to márnotrawcá vmiał ſpráktykowáć/
8:
Ze iego wſzetecżeńſtwá/ y łotrowſkiey ſpráwy
9:
Od máłych áż do wielkich wſzyſcy iáwnie bronią.
10:
Nizacż prawdy nie máiąc/ áni końcá pátrząc/
11:
Do ktorego rzecż przyść zá ich rádą muſzą.
12:
Nie rozumieią ludzie/ áni ſię w tym cżuią/
13:
Iáki to wrzod ſzkodliwy w rzecżypoſpolitey/
14:
Młodź wſzetecżna: ći cnoćie/ y wſtydowi cenę
15:
Vſtáwili: przed temi trudno człowiekiem być
16:
Dobrym: ći domy niſzcżą/ ći páńſtwá vbożą/
17:
A rzekę/ że y gubią: (Troia/ poznaſz potym)
18:
A przykłádem záś ſwoim iáko wielką lidżbę
19:
Drugich przy ſobie pſuią: pátrz iákie orſzaki
20:
Dármoziádow zá nimi/ ktorzy vſtáwicżnym
21:
Proznowánim/ á zbytkiem/ iáko wieprze tyią.
22:
Z tego ſtádá/ mniemaćie że ſię ktory przyda
23:
Do poſługi oycżyzny? Iáko ten we zbroi
24:
Wytrwa/ ktoremu cżáſem y w iedwabiu ćięſzko?
25:
Iáko ſtraż będzie trzymał/ á ony w południe
26:
Przeſypiáć ſię báucżył? iáko ſtos wytrzymáć
C iijMastrona: C3v

Odpráwá
1:
Ma nieprzyiaćielowi/ ktory vſtáwicżnym
2:
Piiáńſtwem zdrowie ſtráćił: Tákimi ſię cżuiąc
3:
A podobno nie cżuiąc/ ná woynę wołáią:
4:
Boże/ day mi z tákimi męzmi záwżdy cżynić.
5:
MENELAVS.
6:
Wiecżne świátło niebieſkie/ y ty płodna źiemi/
7:
Y ty morze ſzerokie: wy wſzyſcy bogowie.
8:
Y wyſocy/ y niſcy: świádki mi dziś bądźćie/
9:
Zem rzecży ſpráwiedliwey od Troiánow żądał/
10:
Abych był krzywdy wielkiey/ y zelżenia ſwego
11:
Nagrodę iáką wźiąć mogł: nicem nie otrzymał
12:
Ieno śmiech ludzki/ á żal ſerdecżny tym więtſzy.
13:
Ná was tedy krzywdę ſwą/ y żáłość niezmierną
14:
Kłádę/ możni bogowie: ieſli ſercem cżyſtym
15:
Tę prośbę do wás cżynię/ pomśćićie zelżenia
16:
Y mey krzywdy ták iáſniey: dayćie mi ná gardle
17:
Vśieść ALEXándrowym/ y miecż krwią nápoić
18:
Cżłowieká bezecnego: ponieważ y on mey
19:
Zelżywośći dawno ſyt/ y dziś ſię ią karmi.
20:
CHORVS.
21:
O biáłoſkrzydła/ morſka pláwácżko/
22:
Wychowánico Idy wyſokiey.
23:
Lodzi bukowa ktoraś głákiey
24:
Twarzy páſterzá Pryámcżyká
25:
Mokremi ſłonych wod śćieſzkámi
26:
Do przezrocżyſtych Eurotowych
Bro=strona: C4

Poſłow Graeckich.
1:
Brodow nośilá:
2:
Coś to zołwicom za brátową/
3:
Corom ſzláchetnym Pryámowym/
4:
Cney POLYXenie y Káſsándrze
5:
Wieſzcżey/ przynioſłá:
6:
Zá ktorą o to wtropy proſto/
7:
Iáko zá zbiegłą niewolnicą/
8:
Prętka pogonia przybieżáłá.
9:
Toli on ſławny vpominek/
10:
Albo pámiętne: ktorym luby
11:
Sędziemu wyrok ze wſzech Venus
12:
Bogini pięknieyſza zápłáćiła:
13:
Kiedy ná Idzie ſtokorodney
14:
Smierći podległy nieśmiertelne
15:
Vznawcá twarzy rozeznawał.
16:
Swar był pocżátkiem/ y niezgodá
17:
Twego malżeńſtwá/ Priámicże:
18:
Nieśmiem zle tuſzyć/ nieśmiem: ále
19:
Ledwe nie tákiſz koniec będzie.
20:
Niechayże ſię ia/ można Cypri/
21:
Ni nacż cudzego nie zápatrzam:
22:
Niech towárzyſzá życżliwego/
23:
Iednemu łożu przyiaćielá
24:
Mam z łáſki twoiey: inſzy więcey
25:
Chcąli/ niech proſzą.
26:
Ocży łákome śiłá ludzi
Záwio=strona: C4v

Odpráwá
1:
Záwiodły: lecż kto w krygi żądzą
2:
Mogł viąć/ w długim beſpiecżeńſtwie
3:
Dni ſwych vżywie. Prziydą/ prziydą
4:
Nie dawno cżáſy/ że rozboycę
5:
Rozboycá znidzie: ten mu ſłotki
6:
Sen z ocżu zetrze/ y beſpiecżne
7:
Serce zátrwoży/ kiedy trąby
8:
Ogromne zágrzmią/ á pod mury
9:
Nieprzyiaćielſkie ſtáną ſzáńce.
10:
(did) ANTENOR. PRIAMVS. (–)
11:
An.Iż moiá wierna rádá v ćiebie/ o wielki
12:
Krolu/ ważna nie byłá/ żebyś był Helenę
13:
Graekom wydáć roſkazał/ á tę niewątpliwą
14:
Wielkiey woyny pochodnią co napręcej zgáſił
15:
Teraz/ co potym idzie/ wcżás ćię vpominam.
16:
Abyś cżuł o potrzebie/ y o pewney woynie/
17:
Ták pewnej/ iáko mię tu dziś przed ſobą widziſz.
18:
Słyſzałeś/ iáko ćię dziś poſłowie żegnáli/
19:
Y nas wſzytkich przy tobie: pogránicżni piſzą
20:
Stároſtowie/ że Graeckie woyſká ſię ſćiągáią
21:
Do Aulidi: w tym wętpić niepotrzebá/ że ći
22:
Do nas poydą: inácżey áni by tu byli
23:
Poſłow ſwych poſyłáli/ áni ták ſurowie
24:
O ſwą krzywdę mowili. A ták niemieſzkáiąc/
25:
Poki brzegu morſkiego oſtátká nie ſtráćim/
26:
Porty naprzod y zamki pogránicżne ſpiżą
Y ludźmistrona: D

Poſłow Graeckich.
1:
Y ludzmi dobrze opátrz: hołdownym Kſiążętom
2:
Roſkaż być pogotowiu: żołnierzom przypowiedz
3:
Służbę: ſzpiegi rozeſli: ſtraż miey y ná morzu
4:
Y ná źiemi: áby ćię łácni niegotowym
5:
Graekowie nie záſtáli. To ieſt rádá moiá.
6:
PRI.Iákobyś iuż ná oko/ dobry Antenorze/
7:
Nieprzyiaćielá widział/ ták ſię/ widzę/ boiſz.
8:
AN.O Krolu/ teraz ſię bać lepiey: bo zá táką
9:
Boiáźnią/ y opátrzność y gotowość rośćie.
10:
Won cżás iuż prozny rozmyſł: bo iuż ábo ſię
:
(bić.
11:
Abo vćiekáć trzebá: trzećiegͦ nic niemáſz.
12:
PRI.A ia owſzem ná dobrey piecży wſzytko mieć
:
(chcę
13:
Aby nam do ták nagłych vćiecżek nie przyſzło.
14:
AN.Day to boże: Ato záś co zá białagłowá/
15:
Z włoſy roſtárgánemi/ y twarzy ták bládey.
16:
Drżą ná niey wſzytki cżłonki/ pierſiámi prácuie/
17:
Ocży wywraca/ głową kręći: to chce mowić/
18:
To zámilknie.PRI.moiá to nieſzcżeſliwa corá
19:
Káſsándrá: widzę/ że ią duch Apollinowy
20:
Zwykły nágárnął: nielża ieno iey poſłucháć.
21:
KASSANDRA.
22:
Po co mie prozno/ ſrogi Apollo trapiſz.
23:
Ktorey wieſzcżego duchá dawſzy/ niedałeś
24:
Wagi w ſłowiech: ále me wſzytki proroctwá
25:
Ná wiátr idą/ nie máiąc v ludzi więcey
26:
Wiáry nád báśni prozne/ y ſny znikome/
DKomustrona: Dv

Odpráwá
1:
Komu ſerce ſpętáne/ álbo pámięći
2:
Zgubá moiey pomoże: komu z vſt moich
3:
Duch nie moy pożytecżen? y zmyſły wſzytki
4:
Cięſzkim/ nieznośnym gościem opánowáne:
5:
Prozno ſię odeymuię/ gwałt mi ſię dzieie/
6:
Nie władnę dáley ſobą/ nie ieſtem ſwoiá.
7:
Ale gdzieżem/ prze bogá? świátłá nie widzę/
8:
Noc mi iákaś przed ocży nagła vpádłá.
9:
Owoż mamy dwie ſłońcy/ owoż die Troi:
10:
Owoż y łáni morzem głębokim płynie:
11:
Nieſzcżeſliwa to łáni/ złey wrożki łáni.
12:
Brońćie brzegow/ páſterze/ nie dopuſzcżayćie
13:
Tey niezdárzoney gośćie nigdziey do ziemie:
14:
Nieſzcżęſliwa to ziemiá/ y brzeg nieſzcżęſny/
15:
Gdzie tá łáni wypłynie: nieſzcżęſna knieiá/
16:
Gdzie wnidzie: y gdzie głádki ſwoy bok położy:
17:
Wſzytki ſtopy/ wſzytki iey łożyſká muſzą
18:
Krwią opłynąć: vpadek/ pożogę/ puſtki
19:
Zſobą nieſie: O wdźięcżna oycżyzno moiá/
20:
O mury nieśmiertelnych ręku roboto/
21:
Iáki koniec was cżeka? Ciebie/ moy bráćie/
22:
Strożu oycżyzny/ domu zacna podporo/
23:
W koło murow Troiáńſkich Teſsalſkie konie
24:
Włocżyć grożą: á twoie oziębłe ćiáło
25:
Będzieli chćiał nieſzcżęſny oćiec pochowáć/
26:
Muśi ie v rozboyce złotem kupowáć.
Nieprze=strona: D2

Poſłow Graeckich.
1:
Nieprzepłácony duchu/ z tobą poſpołu
2:
Y oycżyzná vmárłá/ iednáż mogiłá
3:
Oboie was przykryie. Lecż y ty ſrogi
4:
Trupokupcże/ niedawno y ſam polężeſz/
5:
Strzałą nie mężney ręki prętką obieżdżon.
6:
Coz potym? kłodá leży/ á ze pniá przedſię
7:
Nowa rozgá wyroſłá/ y nád nádzieię
8:
Prętko ku gorze idzie. A to co zá koń
9:
Ták wielki ná poboiu ſam ieden ſtoi?
10:
Niewodźćie go do ſtáyniey/ rádzę/ nie wodźćie:
11:
Biie ten koń/ y kaſze: ſpalćie go rácżey/
12:
Ieſli ſami od niego zgorzeć niechcećie.
13:
Cżuyćie ſtroże: noc idzie: noc podeyzrzána.
14:
Wielki ogień ma powſtáć/ ták wielki ogień
15:
Ze wſzytko/ iáko w biały dzień/ widáć będzie/
16:
Ale názáiutrz záś nic widáć nie będzie.
17:
W ten cżas/ oycże/ áni iuż bogom ſwym dufay/
18:
Ani śię poświęconych ołtarzow łápay:
19:
Okrutnego lwá ſzcżenię zá tobą bieży/
20:
Ktore ćię páznoktámi przeymie oſtremi/
21:
I krwią twoią ſwe gárdło głodne náſyći/
22:
Syny wſzytki pobiią/ dźiewki w niewolą
23:
Zábiorą: drugie gwoli trupom vmárłym
24:
Ná ich grobiech bić będą. Mátko ty dźiatek
25:
Swoich płákáć nie będzieſz/ ále wyć będzieſz.
26:
CHORVS.
D ijRzućmystrona: D2v

Odpráwá
1:
Rzućmy śię co napręcey/ á ná pokoy gdzie
2:
Wyprowadzmy tę pánnę vprácowáną.
3:
(did) ANTENOR, PRIAMVS. (–)
4:
AN.Te ſłowá/ krolu/ nie ſą ku wyrozumieniu
5:
Názbyt trudne: á zgołá tobie/ y oycżyznie
6:
Vpad opowiádáią prze ćię Bogá proſzę/
7:
Nie waż ich ſobie lekcże/ áni miey zá báśni.
8:
PRI.Ieſzcże tegͦ niepráwie tá przeciwna Wiedmá
9:
W mię wmowiłá/ że bych ſię miał bać/ ále przedſię
10:
Poſtráſzyłá mię nieco: zwłaſzcżá że mi przyſzedł
11:
Sen ná pámięć żony mey: bo gdy z tym złym ſynem
12:
ALEXándrem chodziłá/ máło przed zlężenim
13:
Sniło ſię iey iuż ná dniu/ że miáſto dziećięćiá
14:
Pochodnią vrodziłá.AN.Y iam też to krolu
15:
Ieſcże ná ten cżás wiedział: y pomnię iáko to
16:
Wieſzcżkowie wykłádáli/ że to dziećię miáło
17:
Vpad oycżyznie przynieść: cżego/ widzę/ bliſko.
18:
PRI.Dobrze to pomniſz: ále y iam był roſkazał
19:
Grzechu tego nie żywić/ dawno to ná puſzcży
20:
Wilcy mieli rozdrápáć/ y kośći nieſzcżęſne
21:
Po puſtych gorách roznieść.
22:
AN.A lepiey było niżli nam przeń wſzytkim zgi=
:
(nąć.
23:
Co zá więźniá to mamy? vbior to ieſt Graecki.
24:
(did) ROTMiſtrz. Więźień. (–)
25:
Rot.Tákći/ Pánowie/ wy tu rádzićie/ á w polu
26:
Graekowie nas woiuią: wcżorá o południu
Pięćstrona: D3

Poſłow Graeckich.
1:
Pięć gáler ich przypádło na Troiáńſkie brzegi/
2:
Ludzi w prawdzie nie bráli/ áni też palili/
3:
Ale cokolwiek było w polu bydłá/ wźięli.
4:
Iáko nas tám nie wielki ná ten cżás był pocżet/
5:
Kuśiwſzy ſię kilká kroć o nie/ muſielichmy
6:
Ná oſtátek dáć pokoy: kilká głow ieſt przedſię
7:
Zábitych/ ten ſam ieden tylko poimány/
8:
Ná probie to powiedział że Graeckiego woyſká/
9:
Tyſiąc gáler ná kotwicách pogotowiu ſtoj
10:
W Aulidzie: ktorzy tylko ná poſły cżekáią.
11:
A ći ieſli Heleny názad nie przynioſą/
12:
Iákoż widzę że bez niey ták ná morze wſiedli/
13:
Wſzytko ſię woyſko tedyſz ma ruſzyć/ y proſto
14:
Ku Troii żagle podáć: wſzák ták? Więź.niepo=
15:
chybnie. ROT.Hetmánem Agámemnon?
16:
WIEZ.Ten: brát Menelaow.
17:
PR.Każ więzniá tegͦ ſchowáć/ y opátrzyć dobrze.
18:
To więc iuż Antenorze/ inſza/ niż proroctwá/
19:
Albo ſny białogłowſkie: ále wſzyſcy przedſię
20:
W ieden cel przedſię biią: Iutro co narániey
21:
W rádę wnidźmy: á ztámtąd iuż áni wychodźmy
22:
Aż obronę vrádzim.AN.Bacżę/ że iey trzebá/
23:
Acż mi to ſłowá przykre/ y coś nie bez wroſzki/
24:
Ná káżdy rok nam każą rádzić o obronie:
25:
Bá radzmy też o woynie/ nie wſzytko ſię brońmy:
26:
Rádzmy/ iáko kogo bić: lepiey niż go cżekáć.


strona: D3v

1:
ORPHEVS SARMA=
2:
TICVS

3:
Q
Væſpes, ò ciues, quæ mens in pectore veſtra eſt?
4:
Non eſt deſidiæ, non eſt (mihi credite) ſomno,
5:
Non cytharæ Bacchouè Iocus, Ieuibusuè choræis,
6:
Nec noua conſilia, aut occultos cogere cœtus,
7:
Amplius eſt tutum. Cura & metus acrior inſtat
8:
Hoſtis pro foribus, cerum́ in limine bellum:
9:
Non vnum bellum, nec ab vna parte timendus
10:
Hoſtis: ab auroro medicatas ille ſagittas
11:
Spargit equo fidens: inſtans fugiens́ timendus.
12:
Ille ab Hyperboreis veniens agit agmina campis,
13:
Riphæa niue duratus, patriis́ pruinis.
14:
Deſidia clarus veſtra, ſi vera fatendum eſt.
15:
Huic ſocios addunt ſeſe, qui fœdera vafri
16:
Ore colunt vobiſcum, agitant ſub pectore bellum:
17:
Inuidia, gemina́ animos ſtimulante repulſa.
18:
Quid domitorem Aſiæ memorem, Europæ́ Tyrannu?
19:
Que procul Ionio nantem ſale mille carinis,
20:
AÉquoream́ aucta Rhodon obſidione prementem,
21:
Iam tum etiam veſtri formidauere parentes.
22:
Nunc terra, victor́ mari omnem ille occupat Iſtrum
23:
Claſsibus, & ripa metuendus regnat vtra.
24:
Nec ſatis hoc: arma vſ Tyram promouit ad amnem,
25:
Podolios́ oculis inhiantibus aſpicit agros.
Totstrona: D4


1:
Tot gladios, tot tu arma, tot inter, Sarmata, tela
2:
Deprenſus, lento veluti per membra veterno
3:
Obrepente, ſtupes, & ſomnia cernere reris?
4:
Euigila, at oculis torpentem diſcute ſomnum.
5:
Euigila, cape tela manu, vade obuius hoſti.
6:
Non tibi pro gregibus raptis certamen habendum,
7:
Nec quò prolatis domineris latius armis.
8:
Libertas patriæ́́ ſalus agitur. Ne verò
9:
Aut validis munitæ adſunt tibi mœnibus vrbes,
10:
Difficilesuè aditu ſummis in rupibus arces,
11:
Fluminauè antiquos ſubter labentia muros.
12:
Quorum olim obiectu propriam tutere ſalutem.
13:
In manibus, ferri́ acie ſpes omnis: inertes
14:
Seruitus infœlix manet, at obnoxia vita,
15:
Heu, quàm turpe tibi ſit, Sarmata, quam́ pudendū,
16:
Maiores virtute tuos, & ſanguine multo
17:
Imperium quæſisſse amplum, te mollicie, at
18:
Deſidia amiſiſse: procul noſtro hæc nota ſeclo
19:
Exulet, & fama vigeant meliore nepotes.
20:
Iam nunc eſse viros, animos́ attollere tempus.
21:
Ambitio valeat, pereant odia, improbus auri
22:
Ceſset amor, luxus longinquis exulet oris:
23:
Omnes vnus amor ſimul inuadat́ cupido
24:
Seruandæ patriæ, libertatis́ tuendæ.
25:
En, quod adhuc ſemper tibi, Sarmata, defuit vnum,
26:
Dux alacris præſto eſt, caſus́ paratus in omnes.
27:
Iam nunc ſcandere equum, iam ferro cernere promptus
28:
Rex tuus: haud vlli veterum virtute ſecundus.


strona: D4v


1:
Quem tu haud à cunis, longas nimis ancipites́
2:
Spes promittentem, non à Bacchouè, chorouè,
3:
Tempeſtiuisuè à cœnis, & deſide ab otio
4:
Aſsumptum: ſed militia, Martis́ ſub armis
5:
Duratum, inſignem voluiſti ferre coronam,
6:
Et latè Arctoo populis dare iura ſub axè.
7:
Huius agé auſpiciis capiamus alacriter arma,
8:
Et patriæ memores virtutis,eamus in hoſtem,
9:
Antiquum belli decus, antiquos́ triumphos
10:
Antiqua cum laude relaturi, hoc duce, diis́
11:
Pro nobis contra infidos pugnantibus hoſtes.
12:
ACTA FABVLA AD LYRAM
13:
cecinit.