[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Mikołaj z Wilkowiecka
tytuł:   Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu
rok wydania:   1580strona: kt

1:
Hiſtorya
2:
o chwálebnym
3:
zmartwychwſtá=
4:
niu Páńſkim.

5:
grafika
6:
Ze cżterech S. E=
7:
wángeliſtow zebrána/
8:
á wirſzykámi ſpiſana.
9:
☞ Przez Kſiedzá Mikołáiá
10:
z Wilkowiecká/ Zakonni=
11:
ká Cżęſtochowſkiego.
12:
grafika


strona: ktv

Hiſtorya o chwálebnym
1:
☞ Hiſtoria zebrána.


strona: A2

Zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Perſony rozmawiá=
2:
iące.

3:
Ewángeliſtá álbo Prolog.
4:
Annas/ Káiphas/ Biſkupowie.
5:
Pháriſeus/ Piłat Stároſtá.
6:
Piláx/ Theoron/ Proklus/ Phi=
7:
lemon/ ſtroże grobu Bożeͦ Má=
8:
ria mater Iezu. Mária Mág=
9:
dálená. Mária Iacobi. Mária
10:
Salome. Ioánná Chuſowſka.
11:
Ruben Aptekarz. Iezus. Luci=
12:
per/ Cerbeus/ Dyabli. Iádam.
13:
Ozeaſz. Dawid. Abram. Abel.
14:
Noe. Ian Báptiſtá/ Oycowie
15:
Swięći. Lotr Krzyżowy. Mi=
16:
chał Archánioł. Aniołowie dwá/
17:
Piotr. Thomaſz. Philip. An=
18:
drzey. Kleophás. Lukaſz/ vcż=
19:
niowie Páńſcy.
A ijDo te=strona: A2v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
¶ Do tego/ ktoryby ſpráwo=
2:
wał tę Hiſtoryą.

3:
T
U Hiſtoria może być ſpráwowána: inter fe-
4:
ſta, Paſche et Aſcenſion
. Dńi w kośćiele ábo ná
5:
Cmyntarzu. Petita admiſsione, a Preſidibus Eccleſi-
6:
arum. Non moueat autem bonum lectorem,
iż ſię ſze
7:
roko rośćiągnęłá/ y ná ták wiele perſon/ bo wſzyt=
8:
kich 35. Wſzákże/ gdźieby niebył doſtátek ták wie=
9:
la perſon/ tedy z Biſkupow/ z Piłatá/ ze trzech
10:
ſtrożow y z Aptekarzá/ mogą być oycowie świę=
11:
ći/ odpráwiwſzy trzy cżęśći ſwoie. A z Philemo=
12:
ná/ może być łotr. Y záſię z oycow świętych mo=
13:
gą być vcżniowie Pańſcy/ odpráwiwſzy Cżwar=
14:
tą cżęść ſwoię. Tedy tym porządkiem/ odpráwi
15:
Hiſtoryą 21. perſon.
16:
A komuby ſi też zdáło/ dla prętſzego odprá=
17:
wienia Hiſtoriey/ może nie cżytáć Ewángeliey/
18:
ktora ieſt per totam Hiſtoriam in ſuis locis. Może
19:
kto chce opuśćić y śpiewánie/ ktore ieſt też per to-
20:
tam Hiſtoriam
/ ále dobrzeby z śpiewánim.
21:
Napierwey/ dla vſpokoienia lu=
22:
dźi/ może śpiewáć: Przez twe święte z=
23:
martwychwſtánie/ raz tylko. A potym
24:
¶ Prologus.

25:
Wćiornaſtkie rzecży ſworzone
26:
Ták niebieſkie iáko źiemne.
27:
Krześćiánie mili wierni
28:
W pánu Bogu zgromádzeni.
Poká=strona: A3

zmártwychwſtániu Páńſkim.
1:
Pokazowały po ſobie
2:
Ná źiemi iteż ná niebie.
3:
Iák ſię wſzytkie weſeliły
4:
I też bárzo rádowáły.
5:
Cżáſu onego świętego
6:
Zmartwychwſtánia Kriſtowego.
7:
Przeſtánie trochę.
8:
Naprzod z niebá Aniołowie
9:
Do grobu iego poſłowie.
10:
Ná znák ſwoiey weſołośći
11:
Iteż wielkiey ſtąd rádośći.
12:
Przy grobie ich dwá będący
13:
Z niewiáſtámi gadáiący.
14:
Byli oblicża łſniącego
15:
Odźienia iáko śnieg byałłego.
16:
Przeſtánie trochę.
17:
Potym záś wćiornaſtcy ludźie
18:
Rádowáli ſię też wſzędźie.
19:
Diſtincte.
20:
Pod źiemią/ w źiemi/ ná źiemi
21:
Będąc wſzyſcy poćieſzeni.
22:
Pod źiemią oycowie święći
23:
Kiedy s piekłá byli wźięći.
24:
A w źiemi ćiáłá vmárłych
25:
Wiela ludźi dobrych świętych.
26:
Zgrobow ſwoich powſtawáiąc
27:
Y ludźiom śię pokázuiąc.
Mát: 27.
A iijPrze=strona: A3v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Przeſtánie trochę.
2:
Tu lepak zwierzchu ná źiemi
3:
Apoſtołowie z drugiemi.
4:
Wciornaſtci ſię rádowáli
Ioan: 20

5:
Gdy Páná Kryſtá widźieli
6:
Przeſtánie trochę.
7:
Y podźiś dźien ludźie wierni
8:
Po wſzytkim świećie naboźni.
9:
Weſelą ſię y ráduią
10:
Gdy to ſobie ſpomináią.
11:
Przeſtánie trochę.
12:
Stworzenia záś nie rozumne
13:
Wciornaſtkie te rzecży źiemne.
14:
Też po ſobie pokázuią
15:
Iż ſię ſtąd nie co ráduią.
16:
Drzewá ſwoimi pączkámi
17:
Liſtkámi/ y też kwiatkámi.
18:
Ktore wypuſzcżáią z śiebie
19:
Ná kozdy rok/ otey dobie.
20:
Znáć to ná łąkach, ná polach
21:
Diftincte.
22:
Ná gorach/ w ogrodźiech/ ná rolách.
23:
Wſzytek ſię świat záźieleniał
24:
Ták/ by też więc przemowić chciał.
25:
Y Słońce teraz inákſze
26:
Diftincte
27:
Wyżſze/ ćiepleyſze/ iáſnieyſze.
Owastrona: A4

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Owa wciornaſtko ſtworzenie
2:
Czuie Páńſkie zmartwychwſtánie.
3:
Przeſtánie trochę.
4:
To wſzytko my vwazáiąc
5:
Y k temu ſię przykłádáiąc.
6:
Tochmy ſobie vmyſlili
7:
Y ná to ſię przypráwili.
8:
Iżbychmy wąm pokazáli
9:
Y wierſzámi powiádáli.
10:
Iſtą práwie Hiſtorią
11:
S piſmá świętego zebráną.
12:
O Kryſtowym zmartwychwſtániu
13:
Ku náſzemu poćieſzeniu.
14:
Rozdźial Hiſtoryrey.
15:
Ktorą świętą Hiſtorią
16:
Odpráwim cżęśćiámi ſześćią.
17:
Pierwſzey cżęśći Summá.
18:
S ktorych pierwſza o tym będźie
19:
Przy Ewángeliey wſzędźie.
20:
Iáko Biſkupi z drugimi
21:
Oſobámi Duchownymi.
22:
Piłatá o to prośili
23:
By grob Páńſki oſádźili.
24:
Z iego dworu zołnierzámi
25:
Zá ich pieniądze ſtrożámi.
26:
Wtorey cżęsći Summá.
Wtorastrona: A4v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Wtora o nabożnych Pániach
2:
O trzech/ á wſzytko Máriach.
3:
Ktore máśći kupowáły
4:
Co nimi pomázáć miáły.
5:
Páná Iezuſowo Ciáło
6:
Gdy w grobie włożone było
7:
Trzećiey Cżęśći Summá.
8:
Trzećia cżęść będźie o ſtrożách
9:
O Piłatowych żołnierzách.
10:
Przy grobie Páńſkim będących
11:
A ćiáłá iego ſtrzegących.
12:
Cżwartey Cżęści Summá.
13:
Cżęść Cżwarta według Dawidá
14:
Y Krześćiánſkiego Kredá.
15:
O tym ſię będźie plątáłá
16:
Y to roſpámiętawáłá.
17:
Iáko Pan do piekiel ſtąpił
18:
Oyce święte z nich wybáwił.
19:
Piątey y ſzoſtey Cżęśći Summá.
20:
A piąta cżęść z oſtátecżną
21:
Będą miáły ſpráwę ſpolną.
22:
Znowu záśię o Máriách
23:
O onych trzech świętych pániách.
24:
Ktore do grobu chodźiły
25:
By Páná Kryſtá mázáły.
26:
Potym o vkázowániu
27:
Páńſkim/ po ſwym zmartchywſtá
:
(niu.
28:
Przeſtánie trochę.
A ieſlistrona: B

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
A ieſli co tákowego
2:
Do tego Actu świętego.
3:
W tey chwálebney Hiſtoriey
4:
Nád text świętey Ewángeliey.
5:
Będźiem przywodźić ſkąd inąd
6:
Niepocżytayćie nam zá błąd.
7:
Bo ieſli co przycżynimy
8:
Tedy z ſtárych patrow mamy.
9:
Oſtátek ſámi oſądźćie
10:
Ieſli nie ták ieſt ná świećie.
11:
Co my tu będźiem ſpomináć
12:
Nád piſmo święte przycżyniáć.
13:
¶ Ktoby niemiał cżytáć Ewángeliey/ miedzy Hi=
14:
ſtoryą: tedy te ſześć ſequentes verſus, prolog prze
15:
ſtąpi/ á pocżnie śiodmy wierſz. Wáſzmośc ſię/ ꝛc.
16:
A ten vcżynim ordynek
17:
Przez teráznieyſzy Act wſzytek.
18:
Będźiem cżyść po ſentenciey
19:
Text świętey Ewángeliey.
20:
S ktoreiechmy vcżynili
21:
To co będźiem ſpráwowáli.
22:
Przeſtánie trochę.
23:
Wáſzność ſię iuż vſpokoyćie
24:
A rzecży pilno ſłuchayćie.
25:
A chcąc wáſzmość mieć cżuynieyſze
26:
Iteż w ſłuchániu pilnieyſze.
BDlastrona: Bv

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Dla poobiedniego ſpánia
2:
Będźiem vżywać śpiewánia.
3:
Ktore wáſzmość budźić będźie
4:
Miedzy wierſzykámi wſzędźie.
5:
Cżęść pierwſza.

6:
Perſony do niey.
7:
Annas. Káiphas. Phárizeus.
8:
Piłat. Piláx. Theoron. Pro=
9:
klus. Philemon.
10:
EVANGELIA.

11:
Ktorą będźie cżytał Ewángeliſtá/ wſzędy po
12:
ſentenciey/ przez wſzyſtek Akt/ iáko ſtoi ná ſwoich
13:
mieyſcách. Y tu iuż pocżnie.
14:
☞ T. Názáiutrz po wielkim piątku/
15:
zeſzli ſię przełożeni kápłáńſcy y Pháry=
16:
zeuſzowie/ do Piłatá mowiąc: Pánie/
17:
wſpomnieliſmy/ że on zwodźićiel będąc
18:
ieſcże żyw/ powiedźiał: po trzech dniách
19:
zmartwychwſtánę. Przeto roſkáſz/ áby
20:
ſtrzeżono grobu/ áż do trzećiego dniá/
21:
by lepák nie przyſzli zwolennicy iego/ á
22:
nieukrádli go/ á potymby powiedźieli
23:
poſpolſtwu/ wſtałći zmartwych/ tedjby
24:
był oſtátecżny błąd/ gorſzy niżli pierwſzy.
Potymstrona: B2

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Potym Annas z Káiphaſzem y z Pháryzeu
2:
ſzem/ przyidą do Piłatá/ y kłániáiąc ſię wſzytcy/
3:
rzecże Annas.
4:
Pokłoná náſzá Stárośćie
5:
Naywyżſzemu w tym tu mieśćie.
6:
Piłatowi śláchetnemu
7:
A nam pánu łáſkáwemu.
8:
Dánemu z páńſtwá Rzymſkiego
9:
Do tego miáſtá ſławnego.
10:
Piłat wſtánie ku nim/ ziąwſzy cżapkę z głowy/
11:
y vkaże im ręką mieyſcá ku śiedzeniu. A potym
12:
rzecze Káiphas.
13:
Láſkáwy pánie Stároſtá
14:
Rządźićielu tego miáſtá.
15:
Będzie vkázował ná śię y ná drugie.
16:
Ia Káiphas y z Annaſzem
17:
S tym drugim Phárizeuſzem.
18:
Tochmy ſobie dźiś ſpomnieli
19:
Cochmy przed tym ſłychawáli.
20:
Iż więc on zwodźićiel mowił
21:
Gdy ſię miedzy ludźmi báwił.
22:
Ieſzcże żá ſwego żywotá
23:
Pierwey niż z ſzedł z tego świátá.
24:
Po trzech dniách zmartwych powſtá=
:
(nę.
25:
Y záśię krolowáć będę.
26:
Otoż go iuż z krzyżá zyęto
27:
Iż iutro záchodźi święto.
B ijW ogro=strona: B2v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
W ogrodźie w grobie włożono
2:
Y kámieniem záłożono.
3:
¶ Annas.
4:
Przeto was bárzo prośimy
5:
Y odſługowáć będźiemy.
6:
Káż wáſzmość ſtrzedz grobu iego
7:
Aże do dniá do trzećiego.
8:
By ſnadź iego Zwolennicy
9:
Iteż inſzy weń wierzący.
10:
Ná grob gwałtem nieprzypádli
11:
Ciáłá iego nieukrádli.
12:
A ludźiomby powiádáli
13:
Y ták wſzędy rozſławiáli.
14:
Iż mocą ſwoią zmartwychwſtał
15:
Iáko więc przed tym powiádał.
16:
¶ Phárizeus.
17:
Byłćiby błąd oſtátnieyſzy
18:
Stokroć gorſzy niżli pierwſzy.
19:
Bo coć iego zwolennicy
20:
Y inſzy też weń wierzący.
21:
Przed śmierćią y męką iego
22:
Mnimáli go być wielkiego.
23:
Iedni iákiego Proroká
Luc. 7.

24:
A drudzy záśię Kriſtuſa.
Mát: 16.

25:
Dopierośćiby twierdźiły
26:
Po wſzytkim świećie ſławili.
To ostrona: B3

Zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
To o nim po zmartwychſtániu
2:
Ku náſzemu wſzemu złemu.
3:
EVANGELIA.

4:
☞ T. Rzekł im Piłat. Mácie ſtrożą/
5:
Idźćie/ ſtrzeżćie iáko wiećie.
6:
¶ Piłat do Biſkupow.
7:
Wſzytko v mnie otrzymaćie
8:
O co tu teraz żądaćie.
9:
Vkaże ná żołnierze/ ktorzy przed
10:
nim będą ſtać.
11:
A to maćie me żołnierze
12:
S ktorych będźiećie mieć ſtroże.
13:
Piláxá s tym Theoronem
14:
Y Prokluſa s Philemonem.
15:
Iuż tám kiedy chcećie idźćie
16:
Iák nalepiey wiećie/ ſtrzeżćie.
17:
EVANGELIA.

18:
☞ T. A oni odſzedſzy/ obwárowáli
19:
grob/ piecżętuiąc kámień z ſtrożami.
20:
Annas.
21:
A to záras ſtąd poydźiemy
22:
A was Bogu porucżamy.
23:
Y vkłoniwſzy ſię Piłatowi/ odeydą
24:
do ſtrożow/ y rzecże im
25:
Cáiphas.
B iijA wystrona: B3v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
A wy też pánowie podźćie
2:
Oręża s ſobą nábierzćie.
3:
Poydźiemy do grobu teraz
4:
Y zápiecżętuiem záraz.
5:
Pilax.
6:
Dobrze Mośćiwi Biſkupi
7:
Iedno niechćieyćie być ſkąpi.
8:
Będźiećie mieć ſtroże dobre
9:
Daćieli pieniądze ſzcżodre.
10:
Vkaże ná drugie.
11:
Boć to tu ſławni Háyducy
12:
Smieli/ y duży Iunacy.
13:
Annas.
14:
Oto ſię nieſtárayćie
15:
Ani ſię s námi zmawiayćie.
16:
Náſzá rzecż/ wam pieniądze dáć
17:
A wáſzá/ grobu pilnowáć.
18:
Y przyſzedſzy do grobu/ będą go Biſkupi
19:
piecżętowáć. mowiąc do ſtrożow.
20:
Káiphas.
21:
Pátrzćieſz ná co was bierzemy
22:
Y iák wam grob zoſtáwiamy.
23:
Woſk ná kámień przylepiáiąc
24:
Piecżęći nań przykłádáiąc.
25:
Annas odchodząc od grobu/ rzecże
26:
do ſtrożow.
Iużstrona: B4

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Iuż was prośim/ pilno ſtrzeżćie
2:
A záwżdy oſtrożni bądźćie.
3:
By nieprzyſzli zwolennicy
4:
Y nie vkrádli go wnocy.
5:
Phárizeus.
6:
Bá y niewiáſty też one
7:
Z miáſtá Márie rzecżone.
8:
By o nim niepomyśláły
9:
Bo go bárzo milowáły.
10:
Y odeydą Biſkupi.
11:
Theoron podniozſzy iákie arma.
12:
O źlećby go tu kráść przyſzedł
13:
Wierzmy żeby rządu doſzedł.
14:
Philemon.
15:
Niechay przyidą zwolenicy
16:
Y podnieśie też arma.
17:
Ale wárá/ lęgąć wſzytcy.
18:
Proklus.
19:
Niewiáſty odſtráſzy łatwie
20:
Wźiąwſzy ruſznicę ábo dwie.
21:
Piláx.
22:
Nie trzebáć ſię nam obáwiáć
23:
Nieprzydźieć go nikt dobywáć. Rozſadzmy ſię káżdy w ſwoię/
24:
Ia iuż biorę wártę moię.
Y ſtániestrona: B4v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Y ſtánie ná iednym rogu grobu/ tákże y drudzy
2:
ná drugich trzech rogách. Y będą śpiewáć ká
3:
żdy z oſobná ná notę Heynał świtał.
4:
Piláx.
5:
Czuway/ czuway/ á nieleży
6:
Ale grobu pilno ſtrzeży.
7:
Chceſzli byś nie był ná wieży.
8:
O głaſayże głaſay/ pácholiku miły.
9:
Theoron
10:
A ty Pietrze z łyſą głową
11:
Wárá wąſá z śiwą brodą.
12:
Byś nie wźiął máczugą ową.
13:
Wyćiągnie rękę z máczugą.
14:
O widzę cię widzę.
15:
Proklus.
16:
Widząć was też białłe głowy
17:
Cośćie ná krádzieſz gotowi.
18:
Vmykay kożda wcżás glowy.
19:
O widząć was widzą.
20:
Philemon.
21:
A ty zwodźcá leżąc w grobie
22:
Miey tám pokoy dobry ſobie.
23:
Podnieśie bartę.
24:
Byś nie wźiął bartą po głowie.
25:
O wárá wárá.
26:
Spiewánie.
Sepultostrona: C

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Sepulto Do. &c. vide Agendam. To y inſze
2:
śpiewánie/ ktore ieſt miedzy Hiſtoryą:
3:
będą śpiewáć młodźieńcy.
4:
Cżęść wtorá.

5:
Perſony do niey.
6:
Mária Mágdálená/ Mária Iá
7:
cobi/ Mária Sálome/ Ioánná
8:
Chuzowſka. Ruben Aptekarz.
9:
EVANGELIA.

10:
☞ R. A gdy przeminęłá Sobotá/
11:
Mária Mágdálená/ y Mária Iákobo=
12:
wá/ y Sálome. L. Ioanná y inſze.
13:
R. nákupiły y L. nágotowáły źiołá/ y
14:
wonne máśći R. áby przyſzedſzy pomá
15:
záły Iezuſa.
16:
Mágdálená do drugich Máriy.
17:
Bá moie miłe śieſtrzyce.
18:
Nie lutuymyſz ſwoiey prace.
19:
Y pieniędzy nie żáłuymy.
20:
Vderzy w wácek ręką/ y podnieśie go wzgorę.
21:
Wſzák ie chwałá Bogu mamy.
22:
Vcżyńmy co tákowego.
23:
Miłość pokázuiącego.
CKu Je=strona: Cv

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Ku Iezuſowi miłemu
2:
Pánu y miſtrzowi ſwemu.
3:
Ktorego nam vmęcżono
4:
Y do grobu pochowano.
5:
Mária Iácobi.
6:
Bá y owſzem miłe moie
7:
Pokażmy kochánie ſwoie.
8:
Nie tylko ná świećie w żywym
9:
Ale y w grobie vmárłym.
10:
Nieuſtawaymy w miłości
11:
Y w ſwey zwykłey nabożnośći.
12:
Ktorąchmy ku niemu miáły
13:
Kiedychmy zá nim chadzáły.
14:
Náuki iego ſłucháiąc
15:
Y onemu poſługuiąc.
Már: 15

16:
Mária Sálome.
17:
A coż namilſze tákiego?
18:
Chcemy vcżynić dla niego?
19:
Iam wſzyſtko gotowá cżynić
20:
Y gdźie trzebá/ wſzędy wyniść.
21:
Potrząśnie wáckiem/ y podniesie go wzgorę.
22:
Bá y wácká nieżáłuię
23:
Zwłaſzcżá gdy rzecż dobrą cżuię.
24:
Ioánná.
25:
Ia cżekam co vrádźićie
26:
Y ná co ſię zezwolićie.
Ná wſzyt=strona: C2

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Ná wſzyſtkim przeſtánę s wámi
2:
Ták mieſzkiem/ iák poſługámi.
3:
Mária Mágdálená.
4:
Nie mamy ták co inſzego
5:
Vcżynić dla vmárłego.
6:
Nákuṕmy źioł woniáiących
7:
Wodek/ Oleykow/ pachniących.
8:
S ktorych máśći nácżynimy
9:
Ktorymi ćiáło nátrzemy.
10:
Iżby w grobie niecuchnęło
11:
Ani od źiemie prochniáło.
12:
Mária Iácobi.
13:
Dobrze/ więc ták vdźiáłaymy
14:
Wiecżorći iuż/ nie mieſzkaymy.
15:
Wyſypie licżmany ná ſtoł.
16:
Awo ſto Dukatow moich
17:
Przyłożćieſz wy też co do nich.
18:
Mária Sálome. wyſypie táláry.
19:
Awo też moie Táláry/
20:
Piećdźieśiąt/ á kożdy ſtáry.
21:
By ich też náurząd ſzukał
22:
Niewiem by gdźie tákich doſtał.
23:
Ioánná. wyſypie monetę.
24:
Awo też moiá monetá.
25:
Bo tu sſobą niemam złotá.
C ijVcżynićstrona: C2v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Vcvżynić też to niemáło
2:
Aboday ze ſtá nie było?
3:
Mágdálená zbieráiąc pieniądze do kupy.
4:
Będźieć doſyć/ pochowaymy/
5:
A w drogę ſie nágotuymy.
6:
Poydźiem zá raz do Apteki.
7:
Pobrawſzy z ſobą koſzyki.
8:
Y poydą do Apteki z koſzykámi
9:
Mária Iácobi do Aptekárzá.
10:
Pomoż Bog pánie Rubenie/
11:
Cnotliwy Krześćiáninie.
12:
Tego miáſtá Aptekárzu
13:
Y doſtátecżny Krámárzu.
14:
Ruben.
15:
Witáyćieſz me miłe pánie/
16:
Rozłoży ręce.
17:
Iáki tráf/ wſzyſtko Márie.
18:
Páni Mádleno łáſkáwa
19:
Y Mária Iákobowá.
20:
Z Márią páná Sálomego
21:
Y z Ioánną/ páná Chuzego.
22:
Coż mi powiećie dobrego?
23:
Tego wiecżoru świętego.
24:
Mária Sálome.
25:
Przedayćie nam źioł pachniących
26:
Y oleykow woniáiących.
Iż z nichstrona: C4

Zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Iż z nich máśći nácżynimy
2:
Iáko my ſámy rozmiemy.
3:
Ná ćiáło miſtrzá náſzego
4:
Dźiś do grobu włożonego.
5:
Ruben.
6:
A to wnet łáſkáwe pánie/
7:
Ná wáſzmośći roſkazánie.
8:
Iedno co trzebá powiedzćie
9:
A pieniądze záraz licżćie.
10:
Mágdálená.
11:
Podayćie naprzod Balſamu
12:
A mirry świeżey ku temu.
13:
Oleyku Iáłowczowego
14:
Iteż Spikonárdowego.
15:
Ruben nákładſzy ſłoykow.
16:
Otoż tu iuż wſzytko maćie
17:
Każćieſz wáżyć ile chcećie.
18:
A ſąć te oleyki wodki
19:
Známienite/ práwie fryſzki.
20:
Tu może Aptekarz vczynić iáką won=
21:
nosć/ z wodek y oleykow.
22:
Mária Iácobi.
23:
Zydźieć ſię źioł ze ſto funtow
24:
A zdrugie/ bániek oleykow.
25:
Ale ſię pierwey ſtárguiem
26:
Toż dopiero ważyć każem.
C iijMáriastrona: C3v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Mária Sálome.
2:
A po cżemuſz nam funt daćie?
3:
Iednym ſłowem nam powiedzćie.
4:
Iż pieniądze będźiem licżyć
5:
A wy też będźiećie ważyć.
6:
Ruben.
7:
Iużci ia wáſzmośćiam przedam
8:
Ták iáko ſam od kupcá mam.
9:
Zwłaſzcżá dla miſtrzá wáſzego
10:
Bom też ſam ieſt z vcżniow iego.
11:
A wam ſię też chcę záchowáć
12:
Iżbyśćie do mnie kupowáć.
13:
Potym cżęśćiey przychadzáły
14:
Y inſze pánie ſtręcżyły.
15:
Dam wam Bálſam po ſtá złotách
16:
Mirę po ośmi Tálárách.
17:
Będźie rozſtáwiał ſłoyki/ báńki/
18:
Ziołá/ wodki: ꝛc.
19:
Oleyki báńkámi bierzćie
20:
A co káżda nieśie płáććie.
21:
Mágdálená.
22:
Wierzymyć iáko dobremu
23:
Cżłowieku Krześćiáńſkiemu.
24:
Iż ſię nie będźieſz tárgowáć
25:
S námi długo hándrikowáć.
Weźmieſzstrona: C4

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Weźmieſz od nas to coć damy
2:
Wſzakći ſtráty nieżycżymy.
3:
Toby dał inſzemu ná tram
4:
Co dźiś daſz zá gotowe nam.
5:
Y wyſypie mu pieniądze ná ſtoł.
6:
A maſz wyborną monetę
7:
Táláry/ Cżerwone złoté.
8:
Odlicż ie á przeſtań ná tym
9:
A my też odchodźim zátym
10:
Y poydą precz/ nábrawſzy ſłoykow
11:
y bániek/ y źioł z Apteki.
12:
☞ Spiewánie.
13:
Dum tranſiſtet Sabbatū. &c. wierſza nie trzebá.
14:
Cżęść Trzećia.

15:
Perſony do niey.
16:
Piláx y z drugimi. Annas.
17:
Cáiphas.
18:
EVANGELIA.

19:
☞ T. A oto źiemie trzęśienie ſtáło ſię
20:
ieſt wielkie. Abowiem Anyoł Boży ſtą=
21:
pił z niebá/ y przyſtąpiwſzy odwálił ká=
22:
mień/ y śiedźiał ná nim. A było oblicże
23:
iego iáko łyſkáwicá/ y odźienie iego iáko
24:
śnieg. Y od boiáźni iego polękáli ſię
25:
ſtrożowie/ y ſtáli ſię iako vmárli.
Tu mo=strona: C4v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
¶ Tu mogą mołoycy/ napráwni ná to/ obycżay
2:
nie ſtrzeláć z ruſznic. A tym cżáſem Anyołowie od
3:
kryią grob/ y śiędą w nim kożdy oſobno.
4:
Ná ktore weyrzawſzy Piláx/ rzecże
5:
do drugich ſtrożow.
6:
Weyćie/ coś ondźie pięknego
7:
Iákoby śnieg bieluczkiego.
8:
Y záwoła głoſem wielkim.
9:
O Dio/ coż mi śię dźieie
10:
Serce mi iákoś truchleie.
11:
Theoron.
12:
Vrám Gázdá/ Rátá przebog
13:
Iużći lecę/ niecżuię nog.
14:
Y pádnie ná źiemię chrzęſzcząc zbroią. Tákże
15:
y drudzy vczynią/ wołáiąc wierſze ſwoie.
16:
Proklus.
17:
Strách przebog/ ſtrách mię zeymuie
18:
Hey beſzćie / coż ſię wżdy dźieie.
19:
Philemon.
20:
Wody przebog wody/ mdleię
21:
Goſponie/ iużći martwieię.
22:
Piláx.
23:
Pro Boha/ coż wżdy dźiáłámy
24:
By ná gwałćie ták wołamy.
25:
Ieden przebog/ drugi rátá
26:
Woła iákby ginął z świátá.
Jedenstrona: D

zmartwychwſtániu Pańſkim.
1:
Ieden powiáda/ iż mdleię
2:
Drugi/ iż wpoły martwieię.
3:
Sromotáć to náſzá będźie
4:
Iedno ſię dowiedzą ludźie.
5:
Rycerzom ták ſławnym krzyczeć
6:
By zmárłym ná źiemi leżeć.
7:
Co rychley przebog wſtawayćie
8:
A broń zá raz pozbierayćie.
9:
Y wſtaną wſzytcy.
10:
Theoron.
11:
Wos iſt dos/ mayn herr Piláxie
12:
Cżemu go wy ták wołáćie?
13:
Abo go Kryſtus zmarwychwſtał
14:
Toćby go nam dyabli dał?
15:
Powiedzćie go mi prawdźiwie
16:
Spátrzawſzy go pierwey w grobie.
17:
Proklus. záyrzawſzy do grobu
18:
Wcżás pánowie po hárabie
19:
A Kriſtuſa iuż nie w grobie
20:
Philemon záyrzawſzy do grobu.
21:
Bo/ bo/ bo/ pánowie poſzedł
22:
Bá y prześćierádłá odſzedł.
23:
Nie pomogło zámykánie
24:
Grobu/ ni piecżętowánie
25:
Wſtał piecżęći nieruſzáiąc
26:
Ni kámieniá odwaláiąc.
DPiláxstrona: Dv

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Piláx.
2:
A coż my ſobie pocżniemy?
3:
Gdy miedzy ludźmi będźiemy?
4:
Iáko będźiemy powiádáć
5:
Gdy nas będą o to pytáć.
6:
Theoron.
7:
Prozno powiádáć inácżey
8:
Iedno ták iáko ieſt w rzecży.
9:
Záraz do Biſkupow podźmy
10:
A iák ſię rzecż ma/ powiedzmy.
11:
EVANGELIA.

12:
☞ T. A oto niektorzy z ſrożow/ przyſzli
13:
do miáſtá/ y powiádáli Kſiążętom ká
14:
płáńſkim/ wſzytkie rzecży ktore ſię sſtáły.
15:
Tu ſtroże prziydą do Biſkupow/ y rzecze
16:
Proklus.
17:
Służbá Kśięża miłośćiwi
18:
Biſkupi zacni vććiwi.
19:
Zá ſłużbę pieniądze dayćie
20:
A nowiny poſłuchayćie.
21:
Philemon.
22:
Nowinę tę wiedzćie pewną
23:
Pan zmartwychwſtał mocą właſną.
24:
Kamieniá nieodwáláiąc
25:
Ani piecżęći ruſzáiąc.
Wnocystrona: D2

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
W nocy dźiśieyſzey Niedźiele
2:
Toć wam powiádamy śmiele.
3:
Piláx.
4:
Bá y mamy cżym dowodźić
5:
Byśćie iedno chćieli wierzyć.
6:
Tám w grobie prześćierádłámi
7:
Iteż dwiemá Aniołami.
8:
Ktoreſmy właſnie widźieli
9:
Iák naiáſnieyſzy śnieg/ w biełi.
10:
Annas.
11:
Pánowie/ á błáznuiećie?
12:
Czy ták s námi żártuiećie?
13:
Złaby to nowiná byłá
14:
Ieſliby ſię ták ziśćiłá.
15:
Káiphas.
16:
Ieſlićby Kryſtus zmatwychwſtał/
17:
Dopieroćby ſwoy bląd rozśiał.
18:
Iużby ſie oſławił wſzędy
19:
Y zniſzcżył náſze obrzędy.
20:
Co inſzego powiádayćie
21:
A tym żártom pokoy dayćie.
22:
Theoron.
23:
Nie żárt miłośćiwi Kśięża
24:
Nieinácżey/ ták ſię rzecż ma.
25:
Nierádźi my błáznuiemy
26:
Ani z ludźmi żártuiemy.
D ijProklusstrona: D2v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Proklus.
2:
Tákie to tám było drżenie
3:
Ziemie/ ták ſtráſzne trzęśienie.
4:
Zechmy iáko drwá martwieli
5:
Iák gliná ná źiemię lećieli.
6:
EVANGELIA.

7:
☞ T. Y zgromádziwſzy ſię (Biſkupi)
8:
z ſtárſzymi/ y rádę vcżyniwſzy/ pieniądze
9:
wielkie dáli Zołnierzom/ mowiąc: Po=
10:
wiádayćie/ iż Zwolennicy iego w nocy
11:
przyſzli/ y vkrádli go/ kiedychmy ſpáli. A
12:
ieſliby ſię to donioſło do Stároſty/ ná=
13:
mowiemy go my/ y przeſpiecżnymi was
14:
vcżynimy. A oni wźiąwſzy pieniądze/ v=
15:
cżynili iáko byli náucżeni.
16:
Annas do Strożow.
17:
Pánowie/ máło potrfayćie
18:
Ná ſtronę trochę vſtąpćie.
19:
Iż ſie do rády ſchylimy
20:
Wnet was záśię záwołamy.
21:
Y vſtąpią trochę ſtroże/ á Biſkupi z Phárizeu=
22:
ſzem ſchyliwſzy ſię/ będą wrzecży rádźić. A potym
23:
ná ſtroże záwoła Káiphas.
24:
Przebog pánowie Háyducy
25:
Prośimy was barzo wſzytcy.
Byśćiestrona: D3

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Byśćie tego nieſławili
2:
Cośćie nam to powiedźieli.
3:
Annas.
4:
Y owſzeyą ogradzayćie
5:
A przed ludźmi powiádayćie.
6:
Mowiąc kiedychmy poſnęli
7:
Zwolennicy wnocy przyſzli.
8:
Y vkrádli go nam w grobie
9:
Práwie o pułnocney dobie.
10:
Káiphas.
11:
Pánowie/ tak vdźiáłáyćie
12:
A nas ſobie záchowayćie.
13:
Nádárzymy was pieniędzy
14:
Nie będźiećie nigdy w nędzy.
15:
Annas położy ná ſtole w worku iákiego
16:
grzmotu/ y rzecżeedo Strożow.
17:
A to ie zárázem máćie
18:
Y więcey ſie ſpodźiewayćie
19:
Byście iedno ták cżynili
20:
Iákochmy was náucżyli.
21:
Philemon.
22:
Bále Kśięża miłośćiwi
23:
Ukaże ná drugie ſtroże.
24:
Wſzytko tu ludźie vcżćiwi.
25:
Niegodźi ſię ták powiádáć
26:
Z ſzcżerey prawdy fáłſzu dźiáłáć.
D iijAnnasstrona: D3v

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Annas przeżegna ręką ſtroże/
2:
kinąwſzy głową ná doł.
3:
Piláx do Biſkupow.
4:
Ale o Stároſtę idźie
5:
Ieſli to do niego przydźie.
6:
By nas zá nieſławne niemiał
7:
Abo gardł náſzych niepobrał.
8:
Káiphas.
9:
Stároſtę my námowimy
10:
Iáko żywnie ſámi chcemy.
11:
Iż będźiećie przeſpiecżnymi
12:
Y iáko przed tymi ſławnymi.
13:
Proklus biorąc pieniądze.
14:
Dobrze/ pieniądze bierzemy
15:
A wſzytko obiecuiemy.
16:
Ták iáko każećie mowić
17:
Iteż miedzy ludźmi ſławić.
18:
Y poydą precz. A mogą ſie odmienić ná
19:
oycze/ ad partem ſequentem.
20:
¶ Spiewánie.
21:
Náſz Zbáwićiel Pan Bog wſzech=
22:
mogący/ Iezus Kriſtus Názáráńſki w=
23:
troycy/ wſtał zmartwych ninie/ vweſe=
24:
lił ludzkie pokolenie.
25:
Wſtałći zmartwych nieruſzył kámie=
niá/strona: D4

Hiſtorya o chwálebnym
1:
niá/ ni piecżęći żadneo znamienia/ ſtroże
2:
zemdeli / iáko zmárli ná źiemię pádali.
3:
Cżęść Cżwarta/
perſony
4:
do niey. Iezus. Luciper. Cerbe
5:
rus. Iádam. Ozeas. Dawid. A
6:
bram. Abel. Noe. Báptiſtá.
7:
Lotr. Michał. Maria mater Iezu.
8:
EVANGELISTA.

9:
Przy tey tu iuż Cżwartey
10:
Ná mieyſcu Ewángeliey.
11:
Będę wam cżytał z Dawidá
12:
Y z krześćiáńſkiego kredá.
13:
Ze Pſalmu Dawidowego
14:
Dwudźiestego y trzećiego.
15:
A z Kredá Krześćiáńſkiego.
16:
Ze Skłádu Apoſtolſkiego
17:
W licżbie Artykułu piątego
18:
Ktory ieſt Philippá świętego.
19:
☞ Pſalm 23. Podnieśćie kśiążętá forty
20:
wáſze/ y otworzćie ſię brany wiecżne/ á
21:
wnidźie Krol chwały. Ktoryż to ieſt
22:
Krol chwały? Pan mocny á możny/
23:
Pan mocny w bitwie/ Pan wſzyſtkich
24:
mocy/ tenći ieſt Krol chwały.
25:
Mutata voce. Stąpił do piekłow.
Jezusstrona: D4v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Iezus/ ktory ſie ma vbráć w Albę/ w ſtołę/ y w
2:
kápę/ z chorągiewką w ręku/ tłukąc do piekłá.
3:
Ehey/ piekielne kśiążętá
4:
Otwierayćie ſwoie wrotá.
5:
Otworzćie ſie wiecżne brany
6:
Wnidźie tám Krol wiecżney chwały. Luciper
7:
ma wołáć gloſem w piekle:
8:
tákże y Cerberus.
9:
Coż to zá Krol wiecżney chwały?
10:
Co to ták bárzo zuchwáły?
11:
Nie był tu nigdy tákowy
12:
S tákimi śmiáłymi ſłowy.
13:
Vmárły z onego świátá
14:
Coby łamał náſze wrotá.
15:
Iezus.
16:
Pan Iezus mocny y możny
17:
Ná bitwę bárzo potężny.
18:
Ktory ieſt wſzytkich mocy pan
19:
Ten też krol/ wiecżney chwały ſam.
20:
Luciper.
21:
Bá wyirzy Cerberze bráćie
22:
Co to tám ktoś/ v drzwi plećie.
23:
Cerberus otworzy trochę do piekłá:
24:
á wydádzą iáki płomień y ſmrod z niego. Y vka=
25:
zawſzy ſie we drzwiách trochę/ zámknie prętko/
26:
brząkáiąc/ y rzecże:
Niechy=strona: E

Zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Niechychy tám Lucyperze.
2:
Luciper.
3:
A iáko bráćie Cerberze?
4:
Cerberus.
5:
Mamy gośćia niewdźięcżnego
6:
Iezuſa Názáráńſkiego.
7:
Z chorągwią iákąś cżerwoną
8:
Krzyżem nápiecżętowáną.
9:
Luciper.
10:
Iużći źle bráćie Cerberze
11:
Pewnieć nam wſzyſtko pobierze.
12:
Mutata voce.
13:
O one ſie dźiády boię
14:
Bo nawięcey o nie ſtoię.
15:
Co ie zową Prorokámi
16:
A drugie Pátriárchámi.
17:
Cerberus.
18:
Bá/ o teć nam wſzytkim idźie
19:
Bo tu s nimi pięknie wſzędźie.
20:
To Kápłani/ Prorokowie
21:
Pátriárchowie/ Krolowie.
22:
Więc známienići pánowie
23:
Y bráćia náſzy Lutrowie.
24:
Clamabit.
25:
Biádá/ ieſli ie ſtráćimy
26:
Niewcżás tákich nábędźiemy.
ELuci=strona: Ev

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Lucyper.
2:
Iużći ſobie coś gadáią
3:
Milcżćie iedno/ namći łáią.
4:
Niezbedni dźiádowie oni
5:
Choćia tu ſą we złey toni.
6:
Smiele ſobie/ coś rokuią
7:
Muśi być Iezuſa cżuią.
8:
A nawięcey pan Iádámek
9:
V nas tu napierwſzy pánek.
10:
Trzebáby go poczęſtowáć
11:
Spuł gárncá mu ſmoły podáć.
12:
Iádam.
13:
Wypijeſz ią ſam pocżwáro
14:
Szpetna piekielna máſzkáro.
15:
Zábacżyſz przewodźić więcey
16:
Nád námi w tey tu piwnicy.
17:
Niezbedna mocy Szátáńſka.
18:
Bo iuż przyſzłá ręká Páńſka.
19:
Ktora wnet twey mocy ſkroći
20:
Y wniwecż ią iuż obroći.
21:
Ozeas ku Cżártom.
22:
A wſzákem ia wam Ozeas
23:
Te ſłowá więc mawiał nieraz.
Oze 13.

24:
O śmierći gdźie ieſt moc twoiá
25:
Iuż teraz niemaſz pokoiá.
1. Cor.15
Gdziestrona: E2

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Gdźie ieſt piekło twoie żądło
2:
Iuż ćię przyſzćie Páńſkie zyádło.
3:
Mutata voce.
4:
Nie ſnámić to tu kotowáć
5:
Muśićie wnetże dudkowáć.
6:
Cerbeus.
7:
Co tám báieſz Ozeaſzu?
8:
Aboć niedoſtáie kwáſu?
9:
Cżyli trunku ſmolánego?
10:
Abo ogniá śiárcżánego?
11:
Pośiedźiſz tu ieſzcże ſobie
12:
Niż puſzcżą Iezuſa ktobie.
13:
Niedopuſtek ći to tu wniść
14:
Trudno náſze wrotá wybić.
15:
Ozeas.
16:
O beanie niecnotliwy
17:
Pśie piekielny/ ſzpetny/ łżywy.
18:
Mocnieyſzy Bog niż twe wrotá
19:
Ktoreć wnet złamie doſzcżętá.
20:
Weyrzał iuż z niebá ná źiemię
21:
By wybáwił ludzkie plemię.
22:
Od wáſzego mordowánia
23:
Y płacżliwego wzdychánia.
24:
Iezus tłukąc do piekłá.
25:
Nużeſz piekielne kśiążętá
26:
Otworzćie mi ſwoie wrota.
E ijPodnie=strona: E2v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Podnieśćie ſie wiecżne brany
2:
Wnidźie tám Krol wiecżney chwały.
3:
Pan bárzo mocny y mężny
4:
Ná wſzytkie walki potężny.
5:
Luciper.
6:
Ale coż to zá krol táki?
7:
Ták bárżo śmiáły ná walki?
8:
Ieſliś pan/ idźże do páńſtwá
9:
Abo do ſwego kroleſtwá.
10:
Maſz wſzák mieścá doſyć w niebie
11:
Idźże tám pánowáć ſobie.
12:
Day pokoy piekłu náſzemu
13:
Y łupowi nam wdźięcżnemu.
14:
Iezus.
15:
A nie wieleſz to/ Lucyprze?
16:
Ták márkotáć piekielny pśie?
17:
Ná Páná Bogá mocnego
18:
Ná wſze walki potężnego.
19:
Ktory to tám teraz kłoći
20:
Y wnet ćię chorągwią zmłoći.
21:
Muſząć puśćić wrotá twoie
22:
Otworzą ſie y pokoie.
23:
W ktorych chowaſz twoie łupy
24:
Zbiorę ie ia wnet do kupy.
25:
Ktorzy mię dawno cżekáią
26:
Y wzdycháiąc nárzekáią.
Mni=strona: E3

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Mnimam że mię przywitaią
2:
Y weſoło záśpiewáią.
3:
Abram.
4:
Przydź Pánie nieomieſzkaway
5:
Poćiechy złemu nie daway.
6:
Rácż nam dáć ſwe poćieſzenie
7:
Przez twe święte zmartwychwſtánie.
8:
Y według twey obietnice
9:
Wyprowadź nas z tey ćiemnice.
10:
Weź nas do ráiu wiecżnego
11:
Kroleſtwá twego świętego.
12:
Cerberus.
13:
Ad idem bráćia ad idem
14:
Do browáru z owym dźiádem.
15:
Co ſam ſobie przekwintuie
16:
Iż v drzwi Iezuſa cżuie.
17:
Zbádło mu ſie święconego
18:
Rádby do ráiu wiecżnego.
19:
Iuż niedba o ſmołę náſzę
20:
Woli w Ráiu z mlekiem káſzę.
21:
A drudzy drzwi zámykayćie.
22:
Láncuchámi zákłádayćie.
23:
Y będą brząkáć łáncuchámi w piekle.
24:
Iádam.
25:
Ochynąćći ſię zły duchu
26:
Vtknąć wnet chorągwią w brzuchu.
E ijKtoryśstrona: E3v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Ktoryś duſzámi roztłocżył
2:
Coś ie po te cżáſy włocżył.
3:
Do tey twey ſzpetney páſzcżeki.
4:
Ktorąć iuż zámkną ná wieki.
5:
Przypłáćiſz wnet oney zdrády
6:
Ktorąć mię domieśćił ſzkody.
7:
Iż ia/ y przez mię wſzytek świát
8:
Dla iábłká/ wiądł iáko polny kwiát.
9:
Iuż przyſzedł ten ktory temu
10:
Vcżyni koniec wſzytkiemu.
11:
Swym wybránym ray wiecżny da
12:
A wam mąk piekielnych przyda.
13:
Iezus vderzy do piekłá.
14:
Otworzćie ſie wrotá brany
15:
Ná wſzyſtkie piekielne ſtrony.
16:
Y otworzą do piekłá.
17:
S tymi ſwemi záwiaſami
18:
Z zaporámi/ z łáncuchámi.
19:
Wnidźie przez was krol wſzey chwały
20:
Po obala wáſze wáły.
21:
Potym vymie Lucyperá zá łáncuch/ y rzecze.
22:
A tyſz to tu cżárćie gdacżeſz?
23:
Z łáncuchem koło drzwi ſkacżeſz.
24:
Zámykáiąc ie przed námi
25:
Láncuchámi/ zaporámi.
26:
Siedźiſz ſobie przekwintuiąc
27:
Z Bogiem/ by zrownym żartuiąc.
Nie zstrona: E4

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Nie z Iewkąć to będźie w raiu
2:
Przypłaćiſz tego łábáiu.
3:
Wey/ á widźiſz tę chorągieẃ?
4:
Vfárbowáną przez mą kreẃ.
5:
Vtknęć ią w tym tłuſtym brzuchu/
6:
Szpetny niezbedny zły duchu.
7:
Lucyper clamabit.
8:
Biádá/ biádá/ biádá gorze
9:
Podźmy bráćia gdźie ná morze.
10:
Pewnieć ſie nam roſpierzchnąć ſtąd.
11:
Nieſtetys nam ná táki błąd.
12:
Boday był do nas niepoſtał
13:
Ten Kryſtus co dźiś zmartwychwſtał.
14:
Gwałt cżyni/ łupi nam piekło
15:
Mutabit vocem.
16:
Aboć ſie to święto wśćiekło?
17:
Cerberus.
18:
Milcż Luciprze bráćie miły
19:
Nágrodźim to w krotkiey chwili.
20:
Pomśćim ſie tego w Klaſztorzech/
21:
w kárcżmách/ w ſzpitalách/ we dwo=
:
(rzech.
22:
Będźiem wádźić/ mnichy/ popy
23:
W kárcżmie niewiáſty y chłopy.
24:
W Szpitalu báby z dźiádámi
25:
W dworzech pány z miniſtrámi.
26:
Zaſzći ſie nam te pokoie
27:
Wnet nápełnią tyle troie.
Clama-strona: E4v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Clamabit
2:
Z Szynkarek nieſpráwiedliwych
3:
Y z pánienek nieprawdźiwych.
4:
Będźiem ie woźić ná takách/
5:
W Trepelách/ w ſzerokich tkankách.
6:
Alciori voce.
7:
Krotkich mi ſie chce łokietkow
8:
Máłych miarek iteż funtkow.
9:
Mutata voce.
10:
Powagi też záżywiemy
11:
W Sukniách ſie woźić będźiemy.
12:
V Pań ná długich Sáiánách.
13:
V Pánow w wielkich Kołnierzách.
14:
W kruſzkách ſie nas też wżdy zmieśći
15:
Ieden ábo zecżterdźieśći.
16:
Drudzy w pułbotkách/ w bácżmágách
17:
Mogą niechodźić ná nogách.
18:
Doſtánie ſie y w piorecżku
19:
Zá cżapką ná páchołecżku.
20:
Nietrzebá ſie nam kłopotáć
21:
Niebędźiemy nędze klepáć.
22:
Zoſtániem w wielkiey powadze
23:
Będą nas wſpomináć wſzędźie.
24:
Nápełnimy wſzytkie kąty
25:
Sklepy/ komory/ wárſtáty.
26:
Niepocżną ludźie przez nas nic
27:
Wſzędy pánu dyabłu być.
S námistrona: F

Zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
S námi wygnáć bydło w pole
2:
S námi młoćić y w ſtodole.
3:
Z dyabłem do młyná záwieść
4:
Ná dyable drwá z łáſa zwieść.
5:
Cżęśćiey dyabła ſpomnią przez dźień.
6:
Niż Páná Bogá przez tydźień.
7:
Mutata voce.
8:
Dayćieſz pokoy bráćiſzkowie
9:
Tego rozboyniká mowie.
10:
Niechay gwałći/ niech woiuie
11:
Wżdyć nam piekłá nie zepſuie.
12:
Boć go nie nácżás zbudował
13:
Ale ná wieki zgotował.
14:
Nam/ iteż náſzym Anyołom
15:
A ſnámi wſzytkim złym ludźiom.
16:
Iezus.
17:
Milcż nie nárzekay Szátánie
18:
Krzywdáć ſie żadna nieſtánie.
19:
Gwałtuć niecżynię żadnego
20:
Biorę to co ieſt moiego.
21:
Twego nietknę/ byorę trzodę
22:
Swą/ ktorąś vwiodł przez zdrádę.
23:
To ich tu maſz ieſzcże doſyć
24:
Wſzytkie co niechćieli wierzyć.
25:
Y więceyći ich przybędźie
26:
Bo złych ludźi doſyć wſzędźie.
FTobiećstrona: Fv

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Mutata voce.
2:
Tobieć ieſzcże cżárćie nie freyt
3:
Nieledáć kto przepráwi gleyt.
4:
Lucyper.
5:
Biádaſz mnie/ coż ieſzcźe gadaſz
6:
Ták ſrogo mi odpowiádaſz.
7:
Iezus.
8:
Zwiążę ćię/ iż ſtąd nie wyidźieſz
9:
Ani więcey zwodźić będźieſz.
10:
Lucyper.
11:
Biádáſz mnie/ cośćiem vcżynił
12:
Ześ ſie ták ná mię zzuchwalił.
13:
Iezus.
14:
Spomni ſobie/ coś záſłużył
15:
Gdyś ná onym świećie płużył.
16:
Iuż ſię nie będźieſz przechadzał
17:
Ani ludźi więcey zdradzał.
18:
Iedno tu ná tym łáncuchu
19:
Będźieſz łáſzkował zły duchu.
20:
Y popchnie go do piekłá.
21:
Oto piekło maſz ſzátáná
22:
Związánego iák báráná.
23:
Niechay iuż tu záwżdy śiedźi
24:
Zadnemu więcey nieſzkodźi.
25:
Niechay tu v ſłupá tego
26:
Popląſze do dniá ſądnego.
Potymstrona: F2

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Potym rzecże do Oycow.
2:
Do was záwitam Oycowie
3:
Prorocy/ Pátriárchowie.
4:
Kápłani/ iteż Krolowie
5:
Y wſzytcy inſzy Stanowie.
6:
Już ſie żaden piekłá nieboy
7:
Bo wam przez mię mir y pokoy.
8:
Iuż teraz wáſze wżdychánie
9:
Y żáłoſne nárzekánie.
10:
W weſele ſie wam obroći
11:
Ktore ſie nigdy nieſkroći.
12:
Abram clamabit.
13:
Witay/ witay żądáiący
14:
Iezu Chriſte wſzechmogący.
15:
Ochłodo ſercá náſzego
16:
Do tego piekłá ćiemnego.
17:
Dawnochmy ćię tu cżekáli
18:
Záwżdy wżdycháiąc wołáli.
19:
Weź nas do ſwego kroleſtwá
20:
S tego wiélkiego niewolſtwá.
21:
Práwieć ſam Pan Bog dał ten dźień
22:
Godźiłoby ſie śpiewáć weń.
23:
¶ Spiewánie.
24:
Adueniſti deſiderabilis &c. potym to.
25:
☞ Záwołáli// Witay żądáiący/ IEzu
26:
Kryſte Pánie wſzechmogący/ zákwitłeś
F ijniniestrona: F2v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
ninie/ náwiedźiłeś ſwe wierne ſtworze=
2:
nie. Ciebie dawno w ćiemnośćiách cże=
3:
kamy/ poglądáiąc płácżliwie wołamy/
4:
záwitayże k nam/ Boś ty roźlał kreẃ
5:
ſwoię zá nas ſam.
6:
Iezus.
7:
Słuſznie ſie dźiś weſelićie
8:
Y ták nabożnie śpiewaćie.
9:
Bo otrzymaćie zbáwienie
10:
Przez me święte zmatwychwſtánie.
11:
Iamći ieſt on obiecány
12:
Wam od Bogá náznácżony.
13:
Ktoregośćie tu cżekáli
14:
W nim nádźieię pokłádáli.
15:
Iuż was wezmę z tey ćiemnice
16:
Poſtáwię przed Boże lice.
17:
Iádam.
18:
A boday ſtokroć záwitał
19:
Pan Iezus co dźiś zmartwychwſtał.
20:
Ktory mocną ręką páńſką
21:
Stárł iuż wſzytkę moc ſzátáńſką.
22:
Ach/ dla zgrzeſzeniać to moiego
23:
Wſzytcy ſzli do Piekłá tego.
24:
Y przez kielká lat tyſięcy
25:
Nárzekáli w tey ćiemnicy.
26:
Ażeś ty ziśćił łáſkáwie
27:
Obietnicę Bożą práwie.
Zmar=strona: F3

zmarwychwſtániu Páńſkim.
1:
Zmartwychwſtawſzy dnia trzećiego
2:
Podług mocy boſtwá ſwego.
3:
Iezus.
4:
Nieſtyſkuy Iádámie ſmętny
5:
Bo iuż ten twoy grzech bezecny.
6:
Moiá niewinna krew ſtárłá
7:
Wyrwałem ćię cżártu z gárłá.
8:
Iużem on Cyrográph zdrápał
Coloſ: 2.

9:
Ktoryś był cżártu ná śię dał.
10:
Y ná wſzyſtko ludzkie plemię
11:
Twe nieboże pokolenie.
12:
Zmázałem y piſmo z niego
13:
Niechćiałbych mieć w nim żadnego.
14:
Y rzecże do Oycow.
15:
Podźćieſz teraz zá mną wſzytcy
16:
Moi mili miłośnicy.
17:
Nieboyćie ſie tych złych wrogow
18:
Bomći im iuż vtárł rogow.
19:
Odeślę was do onego
20:
Iáſnego Ráiu źiemſkiego.
21:
A ſtámtąd dniá cżterdźieſtego
22:
Do kroleſtwá niebieſkiego.
23:
Y zácżnie Spiewánie.
24:
Podźcieſz zámną miłośnicy moi/ iuż
25:
przećiw wam żaden wrog nieſtoi/ bo=
26:
śćie wy moi/ á wiedzćie o tym/ iż ſie
27:
mnie cżárt boi.
F iijOtożstrona: F3v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Otoż maćie známię groźney męki:
2:
¶ Tu będźie wywodźił z piekłá máłe dźieći w ko=
3:
ſzulkách tylko/ zá rękę káżdego/ spie=
4:
wáiąc/ cum Cantoribus.
5:
Vymićieſz ſie moiey mocney ręki/ krzyżá
6:
świętego/ przez ktory was biorę z ięń=
7:
ſtwa tego.
8:
Potym rzecże Michałowi.
9:
Chodź ſám ty do mnie Miáchále
10:
Hufcow niebieſkich Hetmánie.
11:
Pobierz te święte Proroki
12:
Prowadźże do Ráiu wſzytki.
13:
Iednego iáko drugiego
14:
Od ſtárego do młodego.
15:
Byś ktorego nieutráćił
16:
Bomći ie drogo zápłáćił
17:
A ia tym cżáſem odchodzę
18:
Mátuchnę ſwoię náwiedzę.
19:
Y drugie co w mię wierzyli
20:
Iżby ſie mną poćieſzyli.
21:
Y będą ſtać przed piekłem dźieći y oycowie.
22:
A Ozeas rzecże do Iezuſa.
23:
Poniewaſz ſpominaſz Pánie
24:
Mátce ſwoiey vkazánie.
25:
Po twym świętym zmartwychwſtá=
:
(niu.
26:
Kwielkiemu iey poćieſzeniu.
Prośimstrona: F4

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Prośim ćię/ racż nam to zlećić
2:
Iżby mogł kto z nas do niey iść.
3:
Pierwey iey to opowiedźieć
4:
Niż ſie ſam s nią racżyſz widźieć.
5:
Iádam.
6:
O pánie Iezu proſzę ćię
7:
Niech mię dźiś podka to ſzcżęśćie.
8:
Niechay idę do mátki twey
9:
Tę nowinę powiádáć iey.
10:
Bo mi to ſłuży nędznemu
11:
Więcey niż komu inſzemu.
12:
Iż iákom ia był pocżątkiem
13:
Przez grzech/ wſzem ludźiom vpad=
:
(kiem.
14:
Ták niechay będę napierwſzym
15:
Sławić o zmartwychwſtániu twym.
16:
Przez ktoreś ty iuż nápráwił
17:
To com ia był przez grzech ſkáźił.
18:
Iezus.
19:
Niedźiwuy Iádąmie miły
20:
Niegodźiſz mi ſie s tym w poſły.
21:
Boś ſie ty náucżył w Ráiu
22:
Przechádzáć iáko po gáiu.
23:
Zábawiáiąc ſie iábłkámi
24:
Cytrinámi/ y figámi.
25:
Cżegoćby ſie też záchćiáło
26:
Y ſnaćby ćię zábáwiło.
Idącstrona: F4v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Idąc do mátuchny moiey
2:
Y zmieſzkałby poſelſtwo kniey.
3:
Abel.
4:
Awożem ia Pánie miły
5:
Abel on ſługá twoy miły.
6:
Ktoryćiem Ofiáry cżinił
7:
Owcze y Bárány palił.
8:
Ktoreś odemnie prziymował
9:
Y wnicheś ſię bárżo kochał.
10:
Niechżeć ſię y teraz vdbam
11:
Ná tę poſługę podobam.
12:
Iż bych do Mátki twoiey ſzedł
13:
A tę iey nowinę przeczedł.
14:
Iezus.
15:
Nie godźiſz ſię Able poſłem
16:
Bo maſz zátárſzkę z Káimem.
17:
Mogłby ſię z nim potkáć w drodze
18:
Alibyśćie byli w zwádźie.
19:
Y zámieſkałby z nowiną
20:
Siepáiąc ſię z mátániną.
21:
Noe.
22:
Iam też Pánie namileyſzy
23:
Sługá twoy niepoſlednieyſzy.
24:
Noe on Mąż ſpráwiedliwy
25:
Comći był bárżo chętliwy.
W onstrona: G

Zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
W on cżas gdym Arkę budował
2:
W ktoreiem wſzytek plon chował.
3:
Ták narodu cżłowiecżego
4:
Iáko y ſtworzenia wſzego.
5:
Cżaſu onego wielkiego
6:
Potopu świátá wſzytkiego.
7:
Y záśię z Arki wyſzedſzy
8:
Ołtarz z źiemie zbudowawſzy.
9:
Czyniłem ná nim ofiárę
10:
Ná cżeść y ná chwałę twoię.
11:
Niechżeć ſie też dźiś ſpodoba
12:
Moiá poſługá chudoba.
13:
Być poſłem do Pánny Máriey
14:
Mátki twey błogoſłáwioney.
15:
Iezus.
16:
Nierychłoby Noe byłá
17:
V mátki przez ćię nowiná.
18:
Rad ſie ná winie zábawiaſz
19:
Y dobrze ſobie podpijaſz.
20:
Vſnąłby podpiwſzy ſobie
21:
Niepewne poſelſtwo w tobie.
22:
Báptiſtá/ vbrawſzy ſię w bá=
23:
ránią ſkorę ſzárą/ wełną ná wierzch.
24:
Awo ia też Ian Báptiſtá
25:
Com krzćił Pána Iezu Kriſtá.
GNá chodstrona: Gv

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Ná chod cżłowiek bárzo lekki
2:
Bo nie ijem iedno kobyłki.
3:
Nie piję winá/ ſycery
4:
Tylko wyſyſam miod leśny.
5:
Poránu z liſtkow ná drzewie
6:
Ten mi niezáwierći w głowie.
7:
Iezus.
8:
Aleś koſmáty nieboże
9:
W tey wielbłądowey śiermiędze.
10:
Zlękłáćby ſie ćiebie mátká
11:
Nie ná poſelſtwo tá ſzátká.
12:
Lotr przyſzedſzy ná kulách.
13:
Poniewaſz pánie łáſkáwy
14:
Nienáyduie ſie tákowy.
15:
Ktoryćby ſie vpodobał
16:
Coćby poſelſtwo ſpráwował.
17:
Iedni miedzy ſobą zwadźce
18:
Drudzy łákomi/ obżerce.
19:
A drudzy w bydlęcych ſkorách
20:
Chodzą by w iákich śiermiegách.
21:
Odpráwięć ia te poſługi
22:
Wyſkocży ná kulách.
23:
Wźiąwſzy ná kule ſwe nogi.
24:
Iezus.
25:
A biedne twoie poſługi
26:
A toć połamano nogi.
Kośćistrona: G2

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Kośći w tobie podruzgano
2:
Gdy ćię ná krzyżu wieſzano.
3:
Prozneć to Alterkácye
4:
A iedneć to Fácecye.
5:
Vkaże ná Anyołá.
6:
Idź ty co prędzey Anyele
7:
A záśpieway Pánnie śmiele
8:
Reginá celi letare
9:
Dźiśieyſzey świętey Niedźiele.
10:
A ia wnet będę zá tobą
11:
Stáwię ſie iey ſwą oſobą.
12:
Y odydźie Iezus/ y Anyoł. A Michał rzecże
13:
do onych dźiatek przed piekłem.
14:
Podźćieſz zá mną miłe duſze
15:
Záwinąwſzy ſię w łoktuſze.
16:
By tu ktora niezoſtáłá
17:
Niechay będźie trzodá cáłá.
18:
Záprowádzę was do Ráiu
19:
Onego świętego gáiu.
20:
Nákarmię was z mlekiem káſze
21:
Y miod dam pić/ z złotey cżáſze.
22:
Y poprowádźi ie gdźie ná ſtronę/ a dźieći
23:
ſamy tylko będą śpiewáć.
24:
Weſoły nam dzień náſtał/ iż Pan Kri=
25:
ſtus zwyćiężył/ trzećieo dnia zmartwych
26:
wſtał. Tego dniá weſołego/ chwalmy
27:
Krolá niebieſkiego/ iż nas wybáwił od
G ijpiekłástrona: G2v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
piekłá gorącego/ á iż nas domieśćił rá=
2:
dośći kroleſtwá niebieſkiego.
3:
poty tylko.
4:
Anyoł przyſzedſzy do Máriey/ záśpiewa:
5:
Regina celi letare.
6:
A drudzy continuabunt, Alleluia/ Quia quē m.p.
7:
Alleluia. Reſ. ſi. dixit. Alleluia.
Poty tylko.
8:
Iezus przyſzedſzy do mátki.
9:
Salus ſancta parens
10:
Iam ieſt encium ens.
11:
Tu mogą śpiewáć. Salue Sancta parens, &c. áż po
12:
Wierſz/ ktorego nietrzebá śpiewáć.
13:
Bądź pozdrowioná ma mátko
14:
Swięta Boża rodźićielko.
15:
Niechćiey ſię kłopotáć więcey
16:
Tey to wielkiey nocy świętey.
17:
Ogląday Syná ſwoiego
18:
Z weſelim zmartwychwſtáłego.
19:
Mária vpadſzy v nog Iezuſowi.
20:
Witayże moy miły Synu
21:
Po tym świętym zmartwychwſtániu.
22:
Ochłodo ſercá moiego
23:
Iteż cżłowieká kożdego.
24:
O witayże święte ćiáło
25:
Ktoreś ná krzyżu wiśiáło.
26:
Naświętſza głowo/ y nożki
27:
Y wćiornaſtkie ćiáłá cżłonki.


strona: G3

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Ktore Zydowie męcżyli
2:
Y ná krzyżu záwieśili.
3:
Dayćieſz mi ſię pocáłowáć
4:
Y śiebie ſię námiłowáć.
5:
Iezus.
6:
Teraz moiá miła mátko
7:
Niemoże ſię ſpráwić wſzytko.
8:
To naiu ſpolne witánie
9:
Y miłoſne rozmawiánie.
10:
Záchowaywá to nápotym
11:
Ia záraz odchodzę zátym.
12:
Bo mię też cżekáią drudzy
13:
Oni moi wierni ſłudzy.
14:
Iżbych ſię im też vkazał
15:
Iákom im więc obiecował.
16:
Stáwić ſię im w Gálilei
17:
Y vpewnić ie w nádźiei.
18:
Mária.
19:
Mam nádźieię Synu miły
20:
Iż ćię záśię w krotkiey chwili.
21:
Vyrzę w oſobie ninieyſzey
22:
Y w poćieſze ieſzcże lepſzey.
23:
Iuż teraz idź kędy racżyſz
24:
Wſzák mię nigdy nieprzebacżyſz.
25:
Niech ſię dźieie wola twoiá
26:
Kiedym ćię iuż oglądałá.
G iijSpiewá=strona: G3v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
¶ Spiewánie.
2:
Vkazał ſię napierwey Máriey/ niezá=
3:
pomniał ſwey mátuchny miłey/ ták ią
4:
pozdrowił/ zdrowá bądź Pánno/ z ćie=
5:
biem ſię národźił. Otoż mię maſz má=
6:
tuchno żywego/ niekłopocżyſz więcey ſer
7:
cá ſwego/ záwżdym ia ſtobą/ po dwu=
8:
naści lat/ wezmę ćię zá ſobą.
9:
Cżęść Piąta/
perſony do
10:
niey. Mária Mágdálená. Má=
11:
ria Iácobi. Mária Sálome.
12:
Anyołowie dwá. Iezus. Piotr.
13:
EVANGELIA.

14:
☞ R. A bárzo ráno. I. kiedy ieſzcże
15:
ćiemności były. R. iedneo dniá po So=
16:
boćie/ przyſzli do grobu/ gdy iuż Słońce
17:
weſzło L. nioſąc/ ktore były nágotowá=
18:
ły wonne źiołá. R. Y mowiły do śiebie.
19:
Ktoż nam odwáli kámień/ od drzwi
20:
grobowych? A poglądnąwſzy vyrzáły
21:
L. Y nálázły kámień odwálony od gro=
22:
bu. R. A był wielki bárzo.
23:
Mágdáléná do drugich Máriy.
Bá nu=strona: G4

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Bá nuże / me miłe pánie
2:
Będźieć to rychło świtánie.
3:
Coż wżdy lepſzego cżynimy
4:
Iż do grobu nie idźiemy.
5:
S tymi náſzymi źiołámi
6:
Z Oleykámi y z máśćiámi.
7:
Iuż to tám było dawno być
8:
Miſtrzowi ſwemu poſłużyć.
9:
Mária Iácobi.
10:
Więc miłe śieſtrzycżki podźmy
11:
Choć ćiemno/ wſzák drogę wiemy.
12:
Będźiemy tám miáły chodu
13:
Do ſamego ſłońcá wſchodu.
14:
A boymy zábácżyć cżego
15:
Báńki/ ábo ſłoyká ktorego.
16:
Mária Sálome.
17:
A namilſze/ coż pocżniemy?
18:
Kiedy do grobu przydźiemy?
19:
Wiećie iáko wielki kámień
20:
Niebędźie nas tych cżterech zeń.
21:
Ktory do drzwi przywálono
22:
Kiedy miſtrza w grob włożono
23:
Ktorego mężow dwádźieśćiá.
24:
Ledwie mogą ruſzyć z mieyſcá.
25:
My mu pewnie niezdołamy
26:
Pomocnikow też nie mamy.
Ktoż gostrona: G4v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Ktoż go nam odwaláć będźie?
2:
Kiedy do mázánia przidźie?
3:
Mária Iácobi/ poyrzawſzy ná grob.
4:
O kámień łatwiey Márya
5:
Iuż odwálony/ widzę ia.
6:
Nietrzebá dwudźieſtu chłopow
7:
Iuż do grobu przyſtęp gotow.
8:
Iedno podźmy co narychley
9:
A cżyńmy doſyć myśli ſwey.
10:
Spiewánie.
11:
Et ualde mane vna Sabbatorum, &c.
12:
Drugie śpiewánie.
13:
Trzy Márie poſzły/ ꝛć.
14:
Gdy ná drodze były/ ꝛć.
15:
EVANGELIA.

16:
☞ R. Y wſzedſzy w grob L. nie nálá=
17:
zły ćiáłá Páná Iezuſowego. Y ſtáło ſie
18:
gdy były ſtruchláły ná myśli z tego. Alić
19:
dwá mężowie ſtánęli przy nich/ w odźie=
20:
niu łſniącym. R. Y ſtrętwiáły.
21:
Mária Sálome/ záyrzawſzy w
22:
grob/ rzecże do drugich Máriy.
23:
O śioſtry? Páná Bogá cżás
24:
Iużci w grobie ćiáłá niemáſz.
25:
Mária Iácobi/ pátrząc ná grob.
Widzęstrona: H

Zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Widzę ia coś nadobnego
2:
W ſzáćie łſniącey ſtoiącego.
3:
Ale mię boiaźń zeymuie
4:
Serce mi bárzo truchleie.
5:
Ioánná.
6:
Namilſze/ iam ſię zdumiáłá
7:
Y wſzyſtkam práwie ſtruchláłá.
8:
Nie mogę ſię z mieyſcá ruſzyć
9:
Muśi tu coś ſtráſznego być.
10:
EVANGELIA.

11:
☞ L. A gdy ſię bały/ y ſchyliły oblicże
12:
ſwe ná źiemię/ rzekł do nich. T. Nie
13:
boyćie ſię wy. R. Nie lękayćie ſię. L.
14:
co ſzukaćie żywiącego z vmárłymi. T.
15:
IEzuſa R. Názáráńſkiego/ vkrzyżo=
16:
wánego T. niemáſz go tu. L. ále wſtał
17:
zmartwych. T. iáko powiádał L. W=
18:
ſpámiętayćie ſobie/ iáko wam powiá=
19:
dáł/ gdy ieſzcże w Gálileiey był mowiac:
20:
iż potrzebá tego/ áby ſyn cżłowiecży był
21:
wydan w ręce ludźi grzeſznych/ y był v=
22:
krzyżowan/ á dniá trzećieo wſtał zmar=
23:
twych. T. podźćie á oglądayćie mieyſce
24:
R. gdźie go położono. L. y wſpomniá
25:
ły ná ſłowá iego.
HAnyołstrona: Hv

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Anyoł z grobu do Máriy.
2:
Co to pánié zá rozmowy?
3:
Maćie/ pozwieſzawſzy głowy?
4:
Cżemuśćie ſię polękáły?
5:
Y ták bárzo potruchláły?
6:
Nieſmęććie ſię/ ni boyćie wy
7:
Przydźćie kſobie/ wznieśćie głowy.
8:
Wiemći ia/ co tu cżynićie
9:
Y kogo w grobie ſzukaćie.
10:
Iezuſa Názáráńſkiego
11:
W piątek vkrzyżowánego.
12:
Mnimáćie by miał być w źiemi?
13:
Miedzy drugimi zmárłemi?
14:
Niemáſz go tu/ iuż zmartwychwſtał
15:
Iáko wam przed tym powiádał.
16:
Drugi Anyoł.
17:
Zbácżćie ſobie/ co więc mawiał
18:
Kiedy w Gálilei bywał.
19:
Iż trzebá było tey rzecży
20:
By był wydan Syn cżłowiecży.
21:
Ná śmierć/ w ręce ludźi grzeſznych
22:
A dnia trzećiego wſtał zmartwych.
23:
Cżemu ieſli niewierzyćie
24:
Podźćie/ mieśce oglądayćie.
25:
Gdzie go było położono
26:
Kiedy go z krzyżá złożono.
Máriastrona: H2

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Mária Iácobi/ do Máriey Sálome.
2:
Wieráć prawda moiá miła
3:
Iuśćiem ia ſobie ſpomniáłá.
4:
Iż to ſpominał będęcy
5:
W ſtronách Ceſaree Philippi:
már: 8.

6:
Mária Sálome.
7:
Y ná on cżás to ſpominał
8:
Gdy ſię ná gorze odmieniał
Mát: 16.

9:
I záś ono drugim rázem
10:
Gdy ſzedł do Ieruzálem.
Mat: 20.

11:
Ioánná.
12:
O/ zać o tym raz powiádał.
13:
Ktoby to tyle wylicżał.
14:
EVANGELIA.

15:
☞ Y rzekli im Aniołowie. T. rychło
16:
ſzedſzy/ powiedzćie vcżniom iego. R. y
17:
Piotrowi T. iż wſtał z martwych/ á oto
18:
vprzedźi was do Gálilei/ tám go vyrzy=
19:
ćie R. iáko wam powiádał. T. otożem
20:
wam przepowiedźiał.
21:
Anyoł do Máriy.
22:
Iuż ſie tu niebawćie więcey
23:
Ale idźćie co napręcey.
24:
Vcżniom to iego powiedzćie
25:
Piotrá nieprzepominayćie.
H ijPowiedz=strona: H2v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Powiedzćie im/ iż go vyrzą
2:
W Gálilei/ gdy ſię zeydą.
3:
Boć ſię im tám ma pokázáć
4:
Iák przedtym racżył powiádáć.
5:
Drugi Anyoł.
6:
Otoż ták będźiećie miáły
7:
Iákośćie od nas ſłyſzáły.
8:
Spiewánie.
9:
Gdy nád grobem ſtały/ ꝛć.
10:
Iezuſa ſzukáćie/ ꝛć.
11:
A tym cżáſem dwie Márie odydą od grobu:
12:
á Mágdálená zoſtánie. A Iezus zeymie kapę/ y
13:
chorągiew ſchowa/ á wdźieie na álbę ogrodnicże
14:
odźienie/ y weźmie rydel/ motykę/ y grácę.
15:
EVANGELIA.

16:
☞ I. A Mária ſtałá v grobu/ zewnątrz
17:
płácżąc. Gdy tedy płákáłá/ náchyliłá ſię
18:
y poyrzáłá w grob/ y vyrzáłá dwu An=
19:
iołow w bieli śiedzących/ iednego v gło
20:
wy/ á drugiego v nog/ gdźie położono
21:
było ćiáło IEzuſowo. Rzekli iey oni.
22:
Niewiáſto cżemu płácżeſz. Rzekłá im.
23:
Iż wźięto páná moiego/ á niewiem/
24:
gdźie go położono. To gdy rzekłá/ obro=
25:
ćiłá ſię wſtecż/ y vyrzáłá Iezuſa ſtoią=
26:
cego/ á niewiedźiáłá iż IEzus ieſt. Rzekł
27:
iey Iezus. Niewiáſto cżemu płácżeſz/
kogostrona: H3

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
kogo ſzukaſz? Ona mnimaiąc iżby ogro
2:
dnik był/ rzekłá mu. Pánie/ ieſliś go ty
3:
wźiął/ powiedz mi/ gdźieś go położył/á
4:
ia go wezmę. Rzekł iey Iezus. Mária.
5:
Obroćiwſzy ſię oná/ rzekła mu. Rábbo=
6:
ni/ co rzecżono ieſt. Mistrzu. Rzekł iey
7:
Iezus. Niedotykay ſię mnie/ bom ieſzcże
8:
nie wſtąpił do oycá moiego. Ale idź do
9:
bráćiey moiey/ y rzecż im. Wſtępuię do
10:
oycá moiego/ y do oycá wáſzego/ Bogá
11:
moiego/ y Bogá wáſzego.
12:
Anyoł do Mágdáleny/
13:
wiyrzawſzy do niey z grobu.
14:
Niewiáſto/ cżemu to płácżeſz?
15:
Y ták bárzo lámentuieſz?
16:
Drugi Anyoł.
17:
Aboś to zgubiłá kogo?
18:
Cży żáłuieſz vmárłego?
19:
Mágdálená.
20:
Ach moi mili pánowie
21:
Swięći Boży Anyołowie.
22:
A iákoż ia niemam płákáć
23:
Y tak bárzo lámentowáć.
24:
Ano wźięto páná mego
25:
A niewiem gdźie włożono iego.
26:
Dałby to Bog bych wiedźiáłá
27:
Bobych go ſamá ſchowáłá.
H 3strona: H3v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Iezus ſtánąwſzy zá Márią z rydlem/
2:
z motyką y z grácą/ rzecże.
3:
Niewiáſto cżemu to płacżeſz?
4:
Cżego v tego grobu chceſz?
5:
Kogo ſzukaſz nárzekáiąc?
6:
Y ták bárzo lámentuiąc.
7:
Mágdálená obeyźrzawſzy ſię.
8:
Ktoż tám? Ogrodnik z motyką
9:
E/ z rydlem/ y z grácą wielką.
10:
Płáćiś ty wźiął páná mego
11:
S tego grobu kámiennego.
12:
A wiera ſię ſam wydawaſz
13:
A to jeſzcże nacżynie maſz!
14:
Ktoregoś tu ſnać vżywał
15:
Kiedyś go z grobu dobywał.
16:
Powiedzże mi/ miły pánie
17:
Iżći mi ten płácż vſtánie.
18:
Ieſliś go ty z grobu dobył
19:
Abo gdźieby go położył.
20:
Iżbych zárázem bieżáłá
21:
A onego ſobie wźięłá
22:
Iezus/ zyąwſzy odźienie ogrodnicże: á kapę
23:
wdźiawſzy/ rzecże do Mágdáleny ſtoiąc zá nią.
24:
Mária. A Mágdálená obeyrzawſzy ſię
25:
ná Iezuſa/ rzecże.
26:
Witayże miły Rábboni
27:
Gdźieżeś doſtał tey cżerwieni?


strona: H4

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Vpádnie mu v nog.
2:
Dayże mi v nog poklęknąć
3:
Y iáko przed tym/ ich dotknąć.
4:
Iezus.
5:
Nietykay ſię mego ćiáłá
6:
Iákoś więc przed tym dźiáłáłá.
7:
Bom ieſzcże niewſtąpił do ſwego
8:
Bogá oycá niebieſkiego.
9:
Ale idź do moiey bráćiey
10:
A powiedz im co napręcey.
11:
Iż wſtąpię do oycá ſwego
12:
Y do oycá też wáſzego.
13:
Do Páná Bogá moiego
14:
Tákże do Bogá wáſzego.
15:
Spiewánie.
16:
Vkazał ſię Máriey Mágdálenie/ ktora
17:
ſié go chćiáłá dotknąć śmiele/ ále iey zá=
18:
kazał/ Apoſtołom ſię iey ziáwić kazał.
19:
Oná mnimáiąc być ogrodniká/ przywi=
20:
tawſzy iáko śláchetniká/ ták go ſpytáłá
21:
gdźie twa łáſká Kriſtá położyłá.
22:
Iaćiem Kryſtus/ o ktorym ſię pytaſz/
23:
otoż mię maſz/ gdy mię pilno ſzukaſz/
24:
bądźże weſoła/ gdyś iuż ſwego páná o=
25:
glądáłá.
26:
Tymi cżáſy/ Mágdálená przyłączy ſie do dru=
27:
gich Máriy przy grobie.
Ewán=strona: H4v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
EVANGELIA.

2:
☞ R. A ony wyſzedſzy T. rychło z gro=
3:
bu/ z boiáźnią y z weſelim. R vćiekły.
4:
T. bieżąc to opowiádáć zwolennikom
5:
iego. A oto Iezus/ záſzedł im ná drogę/
6:
mowiąc: Bądźćie pozdrowione. A ony
7:
przyſtąpiły/ y trzymáły nogi iego y dáły
8:
mu chwałę. Tedy rzekł im Iezus. Nie
9:
boyćie ſię. Idźćie opowiedzćie bráćiey
10:
moiey/ áby ſzli do Gálilei/ tám mię vy=
11:
rzą.
12:
Mária Iácobi.
13:
Bá namilſze śioſtry moie
14:
Ia niewiem/ co ſie wżdy dźieie.
15:
Iednym ſię razem boimy
16:
A drugim ſię weſelimy.
17:
Mária Sálome.
18:
Ieſliż tego więcey ma być
19:
To ſię ſmućić/ to weſelić.
20:
Więc rácżey ſtąd vćiekaymy
21:
Do Apoſtołow biegaymy.
22:
Będźiemy im powiádáły
23:
Cochmy tu widźiáły/ ſłyſzáły.
24:
Y poydą od grobu/ á Iezus záſzedſzy im rzecże.
25:
Pokoy wam me miłe pánie
26:
Dawam wam ſwe pozdrowienie.
Máriastrona: I

Zmartwychwſtaniu Páńſkim.
1:
Mária Iácobi.
2:
Vpadſzy v nog Iezuſowi.
3:
O witayże pánie miły
4:
Ciebie ćiechmy też ſzukáły.
5:
Vymie go zá nogi/ tákże y drugie
6:
dwie Márie. A Mágdálená rzecże.
7:
Zá nogi śioſtry chwytaymy
8:
A ná koláná klekaymy.
9:
Wyrządzáiąc mu cżeść chwałę
10:
W tę świętą dziśią Niedźielę.
11:
Iezus.
12:
Iuż ſię niewiáſty nieboyćie
13:
A powſtawſzy záraz idźćie.
14:
Powiedzćie to braćiey moiey
15:
Iżby ſzli do Gálileiey.
16:
Niechayże mię tám cżekáią
17:
Dotąd áż mię oglądáią.
18:
Y odeydą Márie. A Piotr gdźie w iákim przy=
19:
práwnym na to kąćie/ będźie mowił.
20:
O Boże/ przez mękę twoię
21:
Wyſłuchay modlitwę moię.
22:
Rácż mi odpuśćić me grzechy
23:
A day docżekáć poćiechy.
24:
Ciebiem ſię záprzał/ wyznawam
25:
Smiłowánia twego cżekam.
26:
Vlecż proſzę me ſumnienie
27:
Boć mię trapi/ iák złe mienie.
INie poy=strona: Iv

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Nie poydę nigdźiey/ z tey ſkáły
2:
By mi tu mieſzkáć rok cáły.
3:
Aż vyrzę co poćieſznego
4:
Dniá dźiśieyſzego świętego.
5:
Iezus przyſzedſzy do Piotrá.
6:
Nieſmęć ſię iuż Pietrze więcey
7:
Tey to świętey Wielkieynocy.
8:
Dawam tobie pozdrowienie
9:
Iteż grzechu przepuſzcżenie.
10:
Niecháy iuż twoy płácż vſtánie
11:
Miey nádźieię dobrą w pánie.
12:
Wynidźże ſtąd/ otrzy ocży
13:
A nieupaday iuż więcey.
14:
A zátym twoim zgrzeſzenim
15:
Mnie ſię po trzy kroć záprzenim.
16:
Będźieſz też vmiał ná potym
17:
Wyrozumieć drugim grzeſznym.
18:
Latwie im grzechy przepuſzcżáć
19:
Y iák bráćią ſwą poćieſzáć.
20:
Spiewánie.
21:
Vkazał ſię Piotrowi w iáſkini/ nielękay
22:
ſię miłośniku miły/ z twego záprzenia/
23:
ále ſię weſel z megͦ zmartwychwſtánia.
24:
Nie záprzałeś ſię mnie ſwoią wolą/
25:
iam przepuśćił ná ćię tę niewolą/ tá=
26:
kem ćię chćiał mieć/ iżeś ſię mnie miał
27:
po trzy kroć záprzeć.


strona: I2

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Aby vmiał vgadzáć grzeſznemu/ gdyś
2:
ſam poddan vpádnieniu ſwemu/ áby
3:
niewſpychał/ á zá ſwoy grzech/ do śmier
4:
ći ſwey wzdychał.
-1:
Cżęść Szoſta/
persony do
6:
niey. Márie trzy. Ioánná. Tho
7:
mas. Philip. Andrzey. Kleo
8:
phás. Lukas. Iezus.
-1:
EVANGELIA.

10:
☞ I. Y przyſzłá Mária Mágdálená/
11:
opowiedáiąc Zwolennikom/ iżem wi=
12:
dźiáłá páná/ y to mi powiedźiáł.
13:
Mágdálená przyſzedſzy do zwo=
-1:
lennikow/ ktorzy będą śiedzieć
-1:
ná pewnym mieyſcu.
16:
Pomoż Bog Apoſtołowie
17:
Iezuſowi bráćiſzkowie.
18:
Poſelſtwo wam powiádamy
19:
Ktore zá pewną rzecż mamy.
20:
Pán Iezus iuż powſtał zmartwych
21:
Podług onych obietnic ſwych.
22:
Bochmy dźiś v grobu były
23:
A nicechmy nie widźiáły.
I ijJednostrona: I2v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Iedno Anioły ſtoiące
2:
To nam opowiedáiące.
3:
Mária Iácobi.
4:
Iſtą rzecż maćie pánowie
5:
Nie mylimy ſię ná ſłowie.
6:
Bo kiedychmy od grobu ſzły
7:
Y w puł drogi práwie były.
8:
Vſtniechmy z ſamym gadáły
9:
Zá nogichmy go trzymáły.
10:
Mária Sálome.
11:
Bá y niechćiał wiele s námi
12:
Zábáwiáć ſię rozmowámi.
13:
Ale nam kazał prętko iść
14:
Wam tę nowinę obwieśćić.
15:
Byśćie ſzli do Gálilei
16:
A tám go ſpołem cżekali.
17:
Bo ſię tám wam ma pokázáć
18:
Iák więc przedtym racżył máwiáć.
-1:
EVANGELIA.

20:
☞ I. A oni ſłyſząc/ iżby żyw był/ y był
21:
widźiány od niey/ niewierzyli L. Y zdá=
22:
ły ſię te ſłowa v nich/ iákoby iedne plot=
23:
ki/ y niewierzyli im.
24:
Tomaſz do Mágdáleny.
Nowa=strona: I3

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Nowaby to Hiſtoria
2:
Co ty powiádaſz Mária.
3:
Iżby Kriſtus miał zmartwychwſtáć
4:
Y żywym ſię wam pokázáć.
5:
Nie dźiwuyćie miłe pánié
6:
Niewierzymyć w to báiánie.
7:
Philip.
8:
Zá plotki to ſtoi v nas
9:
Co ty Mária powiádaſz.
10:
O páńſkim dźiś zmartwychwſtániu.
11:
Y o wáſzym z nim gadániu.
12:
Andrzey.
13:
Bá y prozno o tym gádáć
14:
Iżby ſię wam miał vkázáć.
15:
Idźćieſz z tymi fábułámi
16:
Mieyćie ſobie pokoy z námi.
17:
Y odeydą Márie.
-1:
EVANGELIA.

19:
☞ R. Potym záśię dwiemá s nich/
20:
chodzącym w drodze/ widźian ieſt w in=
21:
ſzey poſtáwie/ idącym L. onego dniá do
22:
miáſtecżká/ ktore było ná ſześćdźieſiąt
23:
ſtay od Ieruzálem/ imieniem Emaus.
24:
A oni rozmawiáli weſpołek o tych wſzy=
25:
kich rzecżách/ ktore ſię przydáły. Y ſtáło
I 3ſię gdystrona: I3v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
ſię gdy ſobie rozmawiáli/ y miedzy ſobą
2:
pytáli/ álić ſam Iezus przybliżywſzy ſię/
3:
ſzedł z nimi. A ocży ich były zátrzymáne
4:
áby go niepoználi. Y rzekł do nich/ kto=
5:
re ſą te mowy/ ktore maćie miedzy ſobą
6:
chodząc/ á ieſteśćie ſmętni?
7:
Kleophás/ ſtoiąc z Lukaſzem/
-1:
po pielgrzymſku/ rzecże.
9:
Bá moy namilſzy Lukaſzu
10:
Dobry wierny towárzyſzu.
11:
Coż to wżdy ſą zá nowiny?
12:
Ktore ſię dźiśiá ziáwiły.
13:
W tym mieśćie Ierozolimſkim
14:
Coś o zmartwychwſtániu páńſkim.
15:
Powiádáią że zmartwychwſtał
16:
Y niewiáſtom ſię vkazał.
17:
Onym trzem Máriam świętym
18:
V grobu iego będącym.
19:
Lukaſz.
20:
Tákći coś ludźie tarkáią
21:
Cżyli prawdá/ cżyli báią.
22:
Zá pewną rzecż nieſłycháć nic
23:
Mogło to być/ álbo nie być.
24:
Iezus przyſzedſzy do nich po
-1:
pielgrzymſku.
Bonastrona: I4

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Bona vita/ cni Kompani
2:
Rádźiśćie towárzyſzowi?
3:
Co to zá rozmowy maćie?
4:
Ktore ſobie roſpráwiaćie.
5:
Do Emaus pielgrzymuiąc
6:
Ták ſmutno ſię pokázuiąc.
-1:
EVANGELIA.

8:
☞ L. Y odpowiedáiąc ieden/ ktore=
9:
mu na imię Kleophás/ rzekł do niego. Ty
10:
ſam ieſteś pielgrzymem w Ieruzálem/
11:
á niedowiedźiałeś ſię tego/ co ſię w nim
12:
tych dni ſtáło? Ktorym on rzekł: A co?
13:
Y rzekli: O Iezuśie Názáráńſkim/ kto
14:
ry był mąż Prorokiem/ mocny w vcżyn=
15:
ku y w mowie przed Bogiem/ y wſzytkim
16:
ludem. A iáko go wydáli nawyżſzy Ká=
17:
płani y Kſiążętá náſzy/ áby był oſądzon
18:
ná śmierć/ y vkrzyżowáli go/ á myſmy
19:
ſię ſpodźiewáli że on miał odkupić lud
20:
Izráelſki: á teraz nád to wſzytko trzeći
21:
dźień ieſt dźiśiá/ iáko ſię te rzecży ſtáły.
22:
Ale y niewiáſty niektore z náſzych prze=
23:
ſtráſzyły nas/ ktore przede dniem były v
24:
grobu/ y nie nálazſzy ćłáłá iego/ przyſzły
25:
powiedáiąc/ iż też widzenie Anielſkie wi
26:
dźiáły/ ktorzy powiedáią żeby był żyw. Y
ſzli teżstrona: I4v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
ſzli też byli niektorzy z náſzych do grobu/
2:
y ták náleźli iáko niewiáſty powiádáły/
3:
ále ſamego nie náleźli.
4:
Kleophás do Iezuſa.
5:
Bon fradello/ ſam pątuieſz
6:
Z Ieruzálem pielgrzymuieſz.
7:
A niemiałby tego wiedźieć
8:
Abo wżdy od drugich ſłyſzeć.
9:
Co ſię tám teraz przydáło
10:
W te dni wielkonocne ſtáło.
11:
Iezus.
12:
Co tákiego? radbych ſłyſzał.
13:
Powiedzćie/ iż będę wiedźiał.
14:
Lukas.
15:
Atoli ſobie gadawa
16:
Ieden drugiego pytawa.
17:
O Iezuśie Názáráńſkim
18:
O onym Proroku wielkim.
19:
V Bogá/ v ludźi ſławnym
20:
W vcżynku/ y w ſłowie możnym.
21:
Ktorego Biſkupi więtſzy
22:
Y Kśiążętá náſzy ſtárſzy.
23:
Ná śmierć ſtrácenia wydáli
24:
Y w Piątek vkrzyżowáli.
25:
Kleophás.
Mychmystrona: K

Zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Mychmy zá żywotá iego
2:
Bárzo pewni byli tego.
3:
Iż Ierozolimſkie kroleſtwo
4:
Miał odkupić przez ſwe męſtwo.
5:
Lukaſz.
6:
Niewiem/ iuż to dźiś dźień trzeći
7:
Iáko ſię ſtáły te rzecży.
8:
A to ſię niewypełniło
9:
Ani o tym ſłycháć było.
10:
Kleophás.
11:
Bá ieſzcże nas przeſtráſzyły
12:
Niewiaſtki ktore chodźiły.
13:
Niektore z bráctwá náſzego
14:
Dźiś ráno do grobu iego.
15:
A gdy ćiáłá nienálázły
16:
Do nas ſię záśię wroćiły.
17:
Y to tylko powiádáły
18:
Iż dwu Aniołow widźiáły.
19:
Powiádáiących prawdźiwie
20:
O tym Proroku/ iż żywie.
21:
Lukaſz.
22:
Więc też y niektorzy z naſzych
23:
Według powieśći niewieśćich.
24:
Iák to ſkoro vſłyſzeli
25:
Zá raz do grobu bieżeli.
KY tákstrona: Kv

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Y ták wćiornaſtko náleźli
2:
Iáko od niewiaſt ſłyſzeli.
3:
A ſamegoć nie náleźli
4:
Y ták do domu przybiegli.
-1:
EVANGELIA.

6:
☞ L. A on rzekł do nich. O głupi á
7:
leniwégo ſercá ku wierzeniu/ temu w=
8:
ſzyſtkiemu co powiádáli prorocy. Izaż
9:
tych rzecży nie muśiał ćierpieć Chryſtus
10:
y ták wniść do chwały ſwoiey? Y po=
11:
cżąwſzy od Moizeſzá/ po wſzytkich Pro=
12:
rocech/ wykłádał im wſzyſtkie piſmá kto
13:
re o nim były. Potym byli bliſko onego
14:
miáſtecżká do ktorego ſzli/ á on zámyślił
15:
iákoby miał dáley iść. Y przynukáli go/
16:
mowiąc: Zoſtań z námi Pánie/ boć ſię
17:
ma ku wiecżorowi/ á dźień ſię iuż ſkłonił
18:
Y wſzedł z nimi. Y ſtáło ſię gdy z nimi
19:
śiedźiał v ſtołu/ wźiąwſzy chleb/ błogo=
20:
ſłáwił/ y łamał/ y podawał im. Y otwo=
21:
rzyły ſię ocży ich/ á poználi go/ ále on
22:
zniknął z oczu ich.
23:
Iezus do Lukaſzá z Kleopháſem.
24:
O głupi ludźie ſzaleni
25:
Y ná ſercu ſwoim twárdźi.
Ku wie=strona: K2

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Ku wierzeniu wſzyſtkich rzecży
2:
Ktore mowili P:orocy
3:
Aza o tym w piśmie máło?
4:
Iż tego potrzebá było.
5:
By to wſzytko Chriſtus ćierpiał
6:
Y ták ſię do chwały ſwey doſtał.
7:
Mutata voce.
8:
Ale to iuż Káſztel maćie
9:
Emaus/ gdźie wy idźiećie.
10:
Ia ieſzcże poydę dáley gdźie
11:
Dotąd niżli Słonce zaydźie.
12:
Kleophás.
13:
Bá miły pánie Piełgrzymie
14:
Przećśię dźiś niebędźież w Rzymie.
15:
Prośimy ćię zoſtań z námi
16:
S tymi twymi rozmowámi.
17:
Miło ćię nam ſłucháć idąc
18:
Powieſz nam ieſzcże co śiedząc.
19:
Wiecżorći/ á gdźieżby záſzedł
20:
Dźień też iáko bacżyſz/ iuż ſzcżedł.
21:
Iezus.
22:
Nie zoſtánę/ poydę dáley
23:
Aż do ſamey Gálileiey.
24:
Lukaſz.
25:
Zoſtáń/ milé ćię prośimy
26:
Y vchwyći go zá płaſzcz.
K ijA náwetstrona: K2v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
A náwet ćię niepuśćimy.
2:
By ſię nam ſtobą páſowáć
3:
Tedyć dźiś z námi nocowáć.
4:
Iezus.
5:
Bá y toć ia iuż vcżynię
6:
Iż ſię też tu z wámi ſkłonię.
7:
Y wnidą ná iákie pewne mieyſce/ gdźie ma być
8:
ſtolik przykryty obruſkiem. Y przyda Iezus.
9:
A maćieſz co tákowego?
10:
Zieść ná prętce gotowego?
11:
A Kleophás położy chleb ná ſtoliku/ mowiąc.
12:
A wo mawá bochnek chlebá
13:
Będźie więcey/ ieſli trzebá.
14:
A ten chleb ma być náurząd ponákra=
15:
wány ná kielka cżąſtek.
16:
Iezus.
17:
Będźieć doſyć/ iáko mnimam
18:
Gdy gi złamię/ y pożegnam.
19:
Y pożegna chleb niemowiąc nic/ y rozłamie gi
20:
ná cżęśći/ á będźie im dawał/ mowiąc.
21:
Otożem ia złamał/ bierzćie
22:
A iuż w imię Boże/ iedzćie.
23:
A to rzekſzy/ wynidźie od nich nieznácżnie.
24:
Kleophás.
25:
Bá wieſz coć powiem Lukaſzu?
26:
Lukaſz.
27:
A co bráćie Kleopháſzu?
Kleo=strona: K3

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Kleophás.
2:
Dopierom przyſzedł ku ſobie
3:
Pan to w piełgrzymſkiey oſobie.
4:
Lukaſz.
5:
Iam dopierz ocży odemknął
6:
Tenći/ ále od nas zniknął.
7:
Y będą pátrzyć y tám y ſam.
-1:
EVANGELIA.

9:
☞ L. Y rzekli miedzy ſobą. Zali ſerce
10:
náſze nie było gorące w nas/ gdy mowił
11:
ná drodze/ y wykłádał nam piſmá. A
12:
wſtawſzy teyże godźiny/ wroćili ſię do
13:
Ieruzálem.
14:
Kleophás.
15:
Serce to náſze wiedźiáło
16:
A zać w náiu niepałáło?
17:
Kiedy z námi w drodze gadał
18:
Y piſma święte wykłádał.
19:
Lukaſz.
20:
Iamći go po chlebie poznał
21:
Won cżás/ gdy gi námá łamał.
22:
Kleophás.
23:
A coż mawá czynić? wſtańwá
24:
Do Ieruzálem ſię wroćwá.
K 3Powie=strona: K3v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Powiewá to zwolennikom
2:
Y drugim/ co tám przy nich ſą.
3:
Co ſię nam w drodze przydáło
4:
Y wſzytko iák ſię co dźiáło.
5:
Spiewánie.
6:
Vkazał ſię dwiemá idąc w drodze/ á oni
7:
ſobie gadáią o Bodze/ toć było práwie/
8:
vkazał ſię im w piełgrzymſkiey poſtá=
9:
wie.
-1:
EVANGELIA.

11:
☞ I. A gdy był wiecżor/ dniá onego
12:
iednego po Soboćie/ á drzwi były zám=
13:
knione/ gdźie byli zwolennicy zgromá=
14:
dzeni/ dla boiáźni żydowſkiey. Przyſzedł
15:
Iezus/ y ſtánął w pośrodku/ y rzekł im.
16:
Pokoy wam Luc. ia ieſtem nie boyćie ſię.
17:
IEzus przyſzedſzy do zwolennikow/ śiedzących
18:
ná iákim pewnym mieyſcu/ rzecże.
19:
Páx vobis/ vcżniowie moi
20:
Niech ſię z was żaden nieboi.
21:
Iam ieſt Syn Boży prawdźiwy
22:
Ma mowić diſtincte.
23:
Zmartwychwſtáły/ iſty/ żywy.
-1:
EVANGELIA.

25:
☞ L. Ale záſmuceni/ y przeſtráſzeni
26:
mnimieli by duchá widźieli. Y rzekł im.
Cżemustrona: K4

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Cżemu záſmuceni ieſteśćie/ á myśli w=
2:
ſtępuią w ſercá wáſze. Ogladayćie ręce
3:
moie y nogi/ iżem ia tenże ieſt. Doty=
4:
kayćie ſię/ a oglądayćie/ ábowiem duch
5:
ćiáłá y kośći niema/ iáko mnie widźićie
6:
mieć. Y gdy to rzekł/ vkazáł im ręce y
7:
nogi/ y bok.
8:
Philip/ rozłożywſzy ręce/ rzecże.
9:
Przebog bráćia/ coż dźiwnego?
10:
Przyſzło do nas tákowego.
11:
Przezedrzwi pozámykáne
12:
Nágie/ á zwierzchu cżerwone.
13:
Andrzey. diſtincte.
14:
Coż ieſt przebog/ duch/ cży márá?
15:
Dźiwnać iákaś Boża ſtworá.
16:
Iezus.
17:
Cżemuśćie ſię potrwożyli?
18:
Y ták bárzo podumáli.
19:
Myśli ſię w was dźiwne roią
20:
A ſłowá rozmáite broią.
21:
Nie duchemći/ áni márá
22:
Ani żadna dźiwna ſtworá.
23:
Boć duch niema ćiáłá kośći
24:
Iák mnie mieć widźićie wſzytcy.
25:
Będźie po ſobie pokázował.
26:
A to ſobie obeyrzyćie Diſtincte.
Bokstrona: K4v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Bok moy/ nogi/ iteż ręce.
2:
Nád to ieſzcże/ ieſli chcećie
3:
Chodźćie ſię mnie dotykayćie.
-1:
EVANGELIA.

5:
☞ L. A gdy ieſzcże oni niewierzyli/ y
6:
dźiwowáli ſię od rádośći/ rzekł do nich.
7:
Maćie tu co ku iedzeniu? A oni mu po=
8:
dali cżęść ryby piecżoney/ j plaſtr miodu.
9:
Iezus.
10:
Cżyli ieſzcże niewierzyćie?
11:
Bo widzę/ iż ſię dźiwićie.
12:
Maćie tu co tákowego?
13:
Zieść w ſtoiącki gotowego.
14:
Iż będę iadł/ ieſli maćie
15:
Aza mię po tym poznaćie.
16:
¶ Philip położy ná ſtolik rybę/ y miod/ mowiąc.
17:
Awo cżęść ryby piecżoney
18:
Ná południe vcżynioney.
19:
Y ktemu ieſzcże plaſtr miodu
20:
Ktory zoſtał od obiádu.
21:
Y będźie iadł Iezus.
-1:
EVANGELIA.

23:
☞ I. Vweſelili ſię ſą tedy zwolennicy/
24:
vyrzawſzy paná. Y rzekł im záśię. Po=
25:
koy wam. Iáko mię poſłał oćiec/ y ia
26:
ślę was. To gdy rzekł/ tchnął ná nie/ y
rzekłstrona: L

Zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
rzekł im. Bierzćie duchá świętego
2:
ktorym odpuśćićie grzechy/ odpuſzcżo=
3:
ne będą. A ktorymbyśćie zátrzymáli/
4:
zátrzymáne będą.
5:
Andrzey.
6:
O bądźże pochwalon pánie
7:
Zá twe święte zmartwychwſtánie.
8:
Rádźichmy/ iż ćię widźimy
9:
Y z tego ſię weſelimy.
10:
Iezus.
11:
Ia też was wtore pozdrawiam
12:
Pokoy święty moy wam dawam.
13:
Iák mię poſłał Bog oćiec ſam
14:
Ták y ia też was poſyłam.
15:
Prziymićieſz duchá świętego
16:
Wytchnie z vſt ná nie.
17:
Z tego ná was tchnienia mego.
18:
Komu grzechy przepuśćićie
19:
Y od nich go rozwiążećie.
20:
Temu będą odpuſzcżone
21:
Tu y w niebie rozwiązáne.
22:
A komu ie zádźierżyćie
23:
Y z nich go nierozwiążećie.
24:
Temu będą zádźierżane
25:
Ni tu/ ni w niebie odpuſzcżone.
26:
Co vcżynićie na źiemi
27:
W niebie ſię to nie odmieni.
28:
Y odeydźie od nich.
Lstrona: Lv

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Spiewánie.
2:
Vkazał ſię wſzyſtkim w Gálilei/ zoſtá=
3:
wił ie przy dobrey nádźiei. Stał w po=
4:
śrzodku ſam/ pozdrowił ie/ rzekąc bądź
5:
pokoy wam. Iaćiem Kryſtus zbáwićiel
6:
wybrány/ oglądayćie w moim ćiele rá=
7:
ny/ iakoć cżerwone/ w wielki piatek ná
8:
krzyżu ſzcżynione.
-1:
EVANGELIA.

10:
☞ I. A Tomaſz ieden ze dwunaśći/
11:
ktory rzecżon Niedowiárek/ nie był z ni=
12:
mi kiedy przyſzedł Iezus. Powiedźieli
13:
mu tedy drudzy Zwolennicy. Widźieli=
14:
ſmy Páná. A on im rzekł: Nie vyrzęli
15:
w iego ręku przebićia gwoźdźiowego/ á
16:
nie wpuſzcżę pálcá mego tám gdźie były
17:
gwoźdźie/ á nie włożę ręki mey w bok ie=
18:
go/ nie vwierzę. A po ośmi dniách/ byli
19:
też záś Zwolennicy iego wewnątrz y
20:
Thomaſz z nimi. Przyſzedł tedy Iezus
21:
drzwiámi zámknionemi/ y ſtánął we
22:
śrzodku/ y rzekł im. Pokoy wam. Po=
23:
tym rzekł Thomaſzowi: Włoż tu pálec
24:
twoy/ á ogląday ręce moie/ y wyćiągni
25:
rękę ſwoię/ wpuśćże w bok moy/ á nie
26:
bądź niedowiárkiem/ ále wiernym.
Tomaſzstrona: L2

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Tomaſz przyſzedſzy do vcżniow.
2:
Dobry wiecżor bráćiſzkowie
3:
Społecżni Apoſtołowie
4:
Słycháliśćie co nowego?
5:
Tym cżáſem niebyćia mego?
6:
Andrzey.
7:
Bá nietylkochmy ſłyſzeli
8:
Ale Thoma/ y widźieli.
9:
Páná y miſtrzá náſzego
10:
Dźiśiá iuż zmartwychwſtáłego.
11:
Thomaſz.
12:
A nędzęśćie wy ſłyſzeli
13:
Y iák mowićie widźieli.
14:
Ták to ſobie wymyślaćie
15:
A zemnie ſię náśmiewaćie.
16:
Mutata voce.
17:
Chybábych tego doświadcżył
18:
Y ocżymá ſam obacżył.
19:
W rękách iego/ one rány
20:
Poprzebiiáne gwoźdźiámi.
21:
Y w mieyſcá ich pálec włożył
22:
Tożbych iáko táko wierzył.
23:
Abo ieſli rękę moię
24:
Włożę/ w boku iego ránę.
25:
Tożbych iuż dopieró wierzył
26:
Iż tu Pan y miſtrz v was był.
L ijIezus.strona: L2v

Hiſtorya o chwálebnym
1:
Iezus.
2:
Pokoy wam bądź Zwolennicy
3:
A iużeśćie teraz wſzytcy.
4:
Rzecże Thomaſzowi.
5:
Chodź ſam ty Tomá zuchwálcze
6:
Domá niecżęſty bywálcze.
7:
A gdźieś ſię dźiś tydźień włocżył?
8:
Kiedym ia tu v drugich był.
9:
Wáłęſaſz ſię z niedowiárſtwem
10:
Zaż nie lepiey z towárzyſtwem?
11:
Mutata voce.
12:
Nuż teraz pálec ſwoy śćiągni
13:
A ręce moie obeyrzy.
14:
Wyćiągni y rękę twoię
15:
Włoż w bok moy/ wſzák ſkromnie ſtoię.
16:
Nie bądźże więcey vpornym
17:
Ale zwolennikiem wiernym.
18:
Spiewánie.
19:
Mnimaſz Thomá bych nie był ſyn Bo=
20:
ży/ wierz á w moy bok rękę ſwoię włoży/
21:
toć wiernie niekłam/ niewierzyſzli/ do=
22:
świacżże tego ſam.
-1:
EVANGELIA.

24:
☞ I. Odpowiedźiał Thomaſz/ y rzekł
25:
mu. Pan moy/ y Bog moy.
Tomaſzstrona: L3

zmartwychwſtániu Páńſkim.
1:
Tomaſz vpadſzy v nog Ie=
-1:
zuſowi.
3:
Przebog pánie/ coż to dźiáłaſz?
4:
Iż mi ſię ták bárzo ſpráwiaſz?
5:
Nierácż mi ſię iuż ſpráwowáć
6:
Diſtincte.
7:
Nog/ rąk/ boku/ vkázowáć.
8:
Nietrzebáć probowáć tego
9:
Gdy ćię iuż widzę żywego.
10:
Wierzę o twym zmartwychwſtániu
11:
Po ſámym tym vkazániu.
12:
Wierzę ćię być páná mego
13:
Y też Bogá prawdźiwego.
-1:
EVANGELIA.

15:
☞ I. Rzekł mu Iezus. Iżeś mię wi=
16:
dźiał Thomaſzu/ vwierzyłeś. Błogoſłá=
17:
wieni/ ktorzy niewidźieli/ á vwierzyli.
18:
Iezus.
19:
Toś ſię iuż Tomaſzu wiernym ſtał
20:
Iżeś mię ocżymá widźiał.
21:
Y ſzcżęśliwymeś dla tego
22:
Iżeś widźiał páná ſwego.
23:
Ale wiele Thomkow tákich
24:
Po ſtronách świátá wſzelákich.
L iijKtorzystrona: L3v

Hiſtorya o chwáleb. Zmar. P.
1:
Ktorzy záraz vwierzyli
2:
Choć mię nigdy niewidźieli.
3:
Andrzey.
4:
Niedźiwuy mu miſtrzu miły
5:
A to my zá nim prośimy.
6:
Boć ná on cżás iego śiły
7:
Bárzo mdłe w nim y ſłábe były.
8:
A teśći iednák zuchwálſtwo
9:
Y to iego niedowiárſtwo
10:
Vtwierdźi wiárę v wielu
11:
O twym świętym zmartwychwſtá=
:
(niu
12:
Náwet/ y ſami ſię twierdźimy
13:
Głoſem tego popráwiamy.
14:
Spiewánie.
15:
Surexit Dominus, valete luctus, &c.
16:
Y z tym ſię rozeydą.
-1:
grafika