[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Michał Hey Stawicki
tytuł:   Pieśń nowo uczyniona na wesele ... Jana Kostki z Stymbarku ... O małżeństwie świętym.
rok wydania:   1556strona: kt

1:
❦ Pyesń Nowo vczy=
2:
nioná/

3:
Ná weſele Wielmożnego Pá=
4:
ná/ á páná Yaná Koſtki z Stym
5:
bárku. Podſkárbiego źiem Pru=
6:
ſkich. Stároſty Puckiego/ Wo=
7:
iewodźicá Chełmieńſkiego.
8:
Dworzaniná
9:
Iego Krolewſkiey Miłoſci/
10:
O małżeńſtwie Swię-
11:
tym.

12:
grafika
13:
M. H.
14:
❦ W Krákowie Lázarz An=
15:
dryſowic wybiał.
16:
LVI.


strona: ktv

1:
TENOR.

2:
grafika
3:
Bog wieczny á wſſechmo=
4:
cny Pan naro=
5:
grafika
6:
du ludzkiego/ Raczył przeyrzeć
7:
mocą Boſtwá ſwe=
8:
grafika
9:
go naſwiętſſego/ Stan czło=
10:
wieczy Iáko
11:
grafika
12:
miał żyć ku wieczney tći iego.


strona: A2

1:
CANTVS.

2:
grafika
3:
ALTVS

4:
grafika


strona: A2v

1:
BASSVS.

2:
grafika
3:
Bog wieczny á wſſechmocny
4:
Pan narodu ludz=
5:
grafika
6:
kiego/ Raczył przeyrzeć mo=
7:
cą Boſtwá ſwego
8:
grafika
9:
naſwiętſſego/ Stan człowie=
10:
czy Iáko miał żyć
11:
grafika
12:
ku wieczney tći iego.


strona: A3

1:
B
Og wiecżny á wſſechmocny Pan
2:
Narodu ludzkiego/ Raczył przey=
3:
rzeć mocą Boſtwá ſwego naſwięt=
4:
ſſego/ Stan człowieczy/ yáko miał
5:
żyć ku wieczney Czći iego.
Geneſis II. cap.
Non eſt bonum
hominēſolū eſ-
ſe: Faciamus ei
adiutorium, ſi-
mile ſibi.

6:
W
Yrozumiał iż mizerny żywot ie=
7:
go być miał/ I weſela wnim ża=
8:
dnego nigdy by nie vznał/ Yeſli by
9:
był ná ſwobodźie ſam thylko prze=
10:
bywał.
Tulit unā de co
ſtis eius, et ædi-
ficavit, coſtā, in
mulierē, quā tu-
lerat de Adam.

11:
P
Rzeto tedyż ſkoro ſtworzył czło=
12:
wieká pierwſſego/ Wneth mu
13:
przydał Towárzyſſá iſcie nádob=
14:
nego/ Pánnę piękną ná wſſem ſli=
15:
czną ku poćieſſe iego.
Geneſis I. Bene
dixitq́; illis De
us, & ait: Cre-
ſcite & multipli
camini, et reple
te terram.

16:
I
Dał im Błogoſláwieńſtwo má=
17:
iąc ie w ważnoſci/ Zeby trwáli w
18:
ſtanie Swiętym beſpiecznie w ſta=
19:
łoſci/ Iemu ku Czći y ku Chwale
20:
w iego przyiáznoſci.
Eccl. XVIJ.
Teſtamētūæternū
cōſtituit illis:
Iuſticiā et iudici
um oſtēdit illis.
Dicēs: Attēdite
ab iniquo, et.

21:
N
Ad to ſnimi y Teſtáment vczy=
22:
nił dla tego/ Oznaymiwſſy ſprá=
23:
wy wſſythkie iem vmyſłu ſwego/
24:
Aby nie przeſtępowáli Przykazá=
25:
nia iego.
A iijWſſákożstrona: A3v

Gen. III. ca Di-
xit ſerpēs ad
mulierē: Veſcimini
nolite timere: ſcit
enim Deus oīa:
uos aūt eritis ſi-
cut dij: ſcientes
bonū & malū.
Vidit igitur mu
lier:  bonū eſſet
lignū ad ueſcendū:
pulchrūq́ ni
mis: & tulit de
frućtu illius: &
comedit: dedit́
uiro ſuo: qui eti
am comedit.
1:
W
Szákoż zły Duch ktory zayrzał
2:
mieyſcá ſláchetnego/ Podwiodł
3:
Yewę áby wźięłá ze drzewá onego/
4:
Z ktorego było zákazano nierucháć
5:
niczego.
6:
P
Otym gdy iuż z mężem ſwoiem
7:
z drzewá vkuśiłá/ Wnet poználi
8:
iż ie Láſká Páńſka minąć miáłá/
9:
Bo doſtoynoſć w kthorey byli od
10:
nich odſtąpiłá.
11:
*
N
Ie zrozumiał Człowiek pierw=
12:
ſſy kiedy w wielkiey tći był/ Nic
13:
nie bacząc Przykazánia Owocu v=
14:
kuśił/ Práwie ſam chcąc nieopátr=
15:
nie w śidle ſye vłowił.
*Pſal. XLVIII
in hono-
re eſſet itelle
xit: cōpatꝯē
iumētisiſipiētib et
ſitis fetūsē illis.
∴Ex ſudore uul
tꝯ tui ueſceris pa
ne tuo. Et eiecit
illos dns: colloca
uit́ anparadisū
uoluptatis che
rubin. Adā ſcz,
et uxorē eius Euā.

16:
B
Og iáko then ktory nie rad grze=
17:
chu nigdy widźi/ Kazał z Ráiu
18:
wygnáć gwałthem onych dwoie
19:
ludźi/ Aby żyli z potu ſwego iák
20:
niewolni ſludzy.
21:
P
Oſluſſeńſtwo Pánu miło ktore
22:
chce mieć záwżdy/ A nád wolą
23:
nic nieczynić przećiw iemu nigdy/
24:
Pomniſz wſſelki żeś to winien nie
25:
odſtąpić prawdy.
○ I.Re. XV. Melior ē enim obediētiaq victima.
Potymstrona: A4

1:
P
Otym Pan Bog gdy obaczył ich
2:
záchowánie wtym/ Wiárę boiaſń
3:
chwałę y czeſć kniemu wſtadle ſwię
4:
tym/ Nie przepomniał iák ſtwo=
5:
rzenia záwżdy był przychylnym.
6:
T
Ymże kſtałtem y właſciwi iego
7:
Synaczkowie/ Wſtępowáli wten
8:
Stan ſwięthy y też potomkowie/
9:
Aby żyli w teyto właſney od Bo=
10:
gá vſtáwie.
Exo. XX. Deu. V.
cōcupiſces
uxorē, proximi tui:
nec ancillā. &c.
sed ꝓpter fornicationē
unusꝗs-
ſuālegitimā
uxorem habeat.

11:
A
Gdy ſye iuż Swiát roſpłodźił w=
12:
tymże Stanie zacnym/ Roſkazał
13:
Pan przodkom náſſym potym też
14:
nam wſſytkim/ Zeby káżdy cnotli=
15:
wie żył wſtadło wſtąpił potym.
I. Cor. VII. cap.
Pſal. XIII. & Lij
Non ē ꝗ faciat
bonū: non ē uſ
ad unum: oēs in
malū decliaver.
Geneſis II.
Et adduxit eam
ad Adam.

16:
E
Y nuż wſſelki chćiey obáczyć coć
17:
potrzebnieyſſego/ Ieſli thák żyć
18:
Swiátu kwoli pełniąc wiele złe=
19:
go/ Czyli wſtąpić wzakon Boży co
20:
poſſedł od niego.
21:
B
Oć go ſam raczył vſtáwić zálećić
22:
vmocnic/ A ku więtſſey poważ=
23:
noſci Swą mocą poſwięćić/ Nie=
24:
chćieyże nim żaden wierny ná wie
25:
ki gárdźić.


strona: A4v

Ioan. II. cap.
Nuptiæ faćtæ
ſunt in Chana
Galileæ. &c.
1:
W
Teſtámenćie thákże w nowym
2:
Syn tego potwierdźił/ Kryſtus
3:
miły kiedy w Chanie ná weſelu
4:
ſam był/ Ku tći małżeńſtwu ſwię=
5:
temu wodę w wino zmienił.
6:
M
Ieyćieſz chwałę wſſythcy tácy
7:
wy ktorzy wnim trwaćie/ Po=
8:
nieważ vſtáwy Boſkiey lekce nie=
9:
ważyćie/ I wy ſpolnie co też wolą
10:
ſwoię ktemu maćie.
11:
B
Owiem Pan rad záwżdy wielce
12:
to po wſſytkich widźi/ Kiedy kto
13:
trwa w ſtanie tákim gdźie nie ták
14:
grzech rządźi/ Ten Sákráment nas
15:
beſpiecznie z tego wywodźi.
16:
N
Iechceć iſcie Bog lekce mieć co
17:
ſam ſpráwić raczył/ Ale żąda że
18:
by wſſelki iemu powolen był/ Co
19:
vſtáwił y roſkazał áby wtym czło=
20:
wiek żył.
21:
B
Oże oycze wſſech narodow ſtwo=
22:
rzenia twoiego/ Rácz obáczyć do
23:
ległoſci człowieká wſſelkiego/ Wi=
24:
ny odpuſć kroleſtwo day zmiłoſyer
25:
dźia ſwego. Amen.