[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Mikołaj Rej
tytuł:   Krótka rozprawa miedzy trzemi osobami Panem, Woytem a Plebanem
rok wydania:   1543strona: kt

1:
Krotka rozpra=
2:
wa miedzy trze=
3:
mi oſobámi/ Pánem/ Woytem/ á
4:
Plebanem. Ktorzy y ſwe y innich
5:
ludzi przygody wycżytáią. A
6:
takież y zbytki y pożytki dzi
7:
ſieyſſego ſwiátá.
8:
W Krákowie przez Máćieiá
9:
Sżarffenberká. Latá.
10:
1543.
11:strona: [A]v

1:
Ambrozy Korcz=
2:
bok Rożek ku dobrym To=
3:
wárzyſſom.
4:
TOwárzyſſu poſlyſz niemaſzli co czynić.
5:
Poſtoy máło niewádzić to przeczćić
6:
Acz ſą rzeczy niepoważne práwie
7:
Podziwuy ſie też proſtey ludzkiey ſprwáie.
8:
Rozmawia tu z ſobą troiáki ſtan
9:
Pan/ woyt proſty/ trzeći z nim Pleban.
10:
Wyczytáiąc przypadłe przygody
11:
Z kąd przychodzą ludziom zyſk y ſzkody
12:
Bo ſnadz człowiek z przyrodzenia káżdy
13:
Nawięcey ſie oto ſtśra záwżdy
14:
Aby wiedział co ſie w ludzioch dzieie
15:
Więc iedno chwali z drugiego ſie ſmieie
16:
Bo gdzie mądry przydzie w proſte rzeczy
17:
Co lepſſego ſnádnie ma ná pieczy.
18:
A ſnadz ná tym więcey miſtrza poznáć
19:
Ktory vmie z miedzi złoto kowáć
20:
Takież z proſtych rzeczy wżdy co obráć
21:
Coby ſie wżdy przygodziło ſchowáć
22:
A ták y to ſnadz przeczyſc niewádzi
23:
Iáko głupi nie mądremu rádzi


strona: [A2]

1:
Bo ſnadz káżdy może temu ſproſtáć
2:
Co złe/ gánić/ á przy dobrym zoſtAć
3:
Ia com ſłyſſał tom krotko nápiſał
4:
Ale ty cztąc nie mow boday wiſiał.
5:
Bo więc mowią iſćie temu kotki
6:
Dárły wełbie kto piſał ty plotki
7:
Lecz iż ſie ia ſnadz ſnádnie wypráwię
8:
Zwłaſſczá gdy tu powiedacze ſtáwię
9:
Iám nápiſał kto chce niechay wierzy
10:
Co ma prożny czynić wodę mierzy.
A ijstrona: [A2]v

1:
Pan Mowi.
2:
MIły Woyćie coż ſie dzieie
3:
Aboć ſie ten kxiądz z nas ſmieie.
4:
Máło ſpiewa wſzytko dzwoni
5:
Mſſa niebyłá iáko łoni.
6:
Ná náſſym dobrym nieſſporze
7:
Iuż więc tám ſwą káżdy porze.
8:
Ieden wrzeſſczy drugi ſpiewa
9:
A też iednák rzadko bywa.
10:
Iutrzniey tey nigdy nieſlycháć
11:
Podobno muſi záſypiáć.
12:
Odſpiewa ią czáſem ſowá
13:
Bo więc kxiędzu ćięży głowá.
14:
A wżdy przed ſie iednák łáia
15:
Choćia máło náuczáią.
16:
Ano wie bog zá tą ſpráwą
17:
Obroćimli ſie ná práwą.
18:
Bychmy iedno ná lewicy
19:
Y z kxiędzem niebyli wſſytcy.
20:
Woyty.
21:
MIły pánie my proſtacy
22:
A coz wiemy nieboracy.
Wiárá proſtych

23:
To mamy zá wſſytko zdrowie
24:
Co on nam w kazánie powie.
25:
Iż gdy wydam dzieſięćinę
26:
Bych był nagorſſy nie zginę.


strona: A3

1:
A damli dobrą kolendę
2:
Ze z nogámi w niebie będę.
3:
Abo gdy wobiad przybieży
4:
A kukla ná ſtole leży
5:
To ią wnet z ſtołu ogoli
6:
A mnie kęs poſypie ſoli
7:
Iákoby mię nogieć nápadł
8:
Mniema bych iuż chlebá nieiadł.
9:
Potym mię pokropi wodą
10:
To iuż z bogiem idą zgodą.
11:
Alić przed ſię iáko gorze
12:
Ciągni ſie Woyćie niebożę.
13:
Iednák niżli ćię rozmachnie
14:
Przed ſie tá rzecz mieſzkiem pachnie.
15:
Ia mniemam gdy wſſytko ſpłácą
16:
Iż ſie z ſwiętemi pobrdcą.
17:
Pleban.
18:
A Woyt że ſie to iął gdákáć
19:
Czymżeby tę gębę zátkáć.
20:
Gdzieś to dzban piwá dobrego
21:
Przegadałby mędrcá tego.
22:
Iſćie trzećiem náchyleniem.
23:
Byłby táńſſy ſtym zbáwieniem.
24:
A ieſſczeż ći wtym kxiądz wádzi
25:
Zeć owo ná dobre rádzi.
26:
Bo nas ſam pan vczył temu
27:
Chceſzli ſam bráć day drugiemu.
A iijstrona: A3v

1:
A wielkie to vpominki
2:
V bogá tákie vczynki.
3:
A tyś wſſytek ſwiát rozwołał
4:
Ześ tey dzieſięćiny kęs dał.
5:
Wſſakeś ták ſłychał o bodze
6:
Iż gdy był tu ná tey drodze/
7:
Potwierdziwſſy zakon wſſytek
8:
Tu wſſem ludziom ná pożytek.
9:
Ná to ſtan duchowny ſpráwił
10:
By gi przezeń ludziom ziáwił.
11:
A my Duchowni ſtanowie
12:
Ieſteſmy ku wam poſłowie
13:
Tę pracą ná was przełożył
14:
A máło was tym zubożył.
15:
Iż z iego hoynego dobrá
16:
Słábo wáſſá ręká ſſczodra/
17:
A nas tym opátrzuiecie
18:
Cz ym z niego obfituiećie
19:
Bo byś bazcył miły bráćie
20:
Ná iákiemći kxiądz wárſtáćie
21:
Muſi wſſytkiego zániecháć
22:
Kto ſie chce wámi opiekáć
23:
A opuſćić dobre mienie
24:
Látáiąc wáſſe zbáwienie.
25:
Wſſák wieſz że rzemieſlnik káżdy
26:
Potrzebuie płacey záwżdy
27:
A to ieſt ſwięta vtrátá
28:
Bo zánię hoyna zápłátá.


strona: A4

1:
A ták lżey mow boś mię ruſſył
2:
Lataſz á ſnaś niezáſuſſył
3:
Wáruy ná rynku zábłądzić
4:
Bo ſnadz nie dziś twoy dzień rządzić.
5:
Pan.
6:
MIły kxięże dobrzeć by ták
7:
Lecz podobno czćieſz czáſem wſpák
8:
Hárdzie tu ſtrząſaſz porożym
9:
A zowieſz ſie poſłem bożym
10:
Prawdá/ żeś iego páſtyrzem
11:
A w wielu ſpráwach kanclerzem.
12:
Lecz cżáſem ná wełnę godziſz
13:
Kiedy zátym ſtádem chodziſz
14:
Owa choć trzodá nieſpełná
15:
Gdy ſie wam doſtánie wełná
16:
Wierę zoſtátká ty owce
17:
Niechay ſkubie iáko kto chce.
18:
Bo dziś práwie proſći ludzie
19:
Gonią ſkowronká ná grodzie
20:
A ták ſie prawie zbłaznili
21:
Wſſytkę wiárę w to włożyli
Wiárá iaka ma być.

22:
Iż go żadna rzecz nie zbáwi
23:
Ieſtli go kxiądz nie wypráwi
24:
Anoby ſnadz tak miáło być
25:
Iednego wiárą nágrodzić.


strona: A4v

1:
Bo ácz żadny wto niełuczy
2:
Iáko ſwięte piſmo vczy
3:
A każdy człowiek ſkrewkoſći
4:
Więcey ſie ćiągnie ku złoſći
5:
Lecz ſie wżdy tym ćieſz nieboże
6:
Práwa wiárá wiele może
7:
Tą maſz wſſytkiego nágrodzić
8:
Choć by miáło potym ſzkodzić
9:
Drugiego dobremi vczynki
10:
A niewſſytko vpominki
11:
Máłoć pán bog dba o datki
12:
A zać mu zbieráć ná dziatki.
13:
Abo ſie troſkáć o długi
14:
Abo odpráwowáć ſlugi
15:
Nietrzebá mu ſie nic ſtaráć
16:
Nigdy tám przednowia nieznáć
17:
A ſnadz co ma wſſytko nam dał
18:
Sam na rowney rzeczy przeſtał
19:
Iedno chce bychmy ſie bali
20:
A iż każdy niech go chwali
21:
A práwym ſercem miłuie
22:
A blizniego ták ſſánuie
23:
Iż to w czymby ſie kochał
24:
By też rad w niego widział
25:
Ale dziś waſſe náuki
26:
Rozliczne wnich naydzie ſztuki
27:
Nie rzecze nic żadny prozno
28:
Choćia z ſobą ſiedzą rozno


strona: B

1:
A boć wezmą ábo co day
2:
Ták kazał ſwięty Mikołay
3:
Bo ieſtli mu báráná daſz
4:
Pewny pokoy od wilká maſz
5:
Dobry też Lenart dla koni
6:
Dla wieprzow ſwięty Antoni
7:
Więc ſwiętego Márká chwali
8:
Więc Piotrá co kopy pali
9:
Więc Michał co liczy duſſe
10:
Alić máſiá z gęſią kłuſſe
11:
Bo iuż ſobie ták ſpopádły
12:
Iżby duſſe gęſi iádły
13:
A oná ſtego gorącá
14:
Nieiádłáby y záiącá
15:
Ná ſſygi wiſi kobiałká
16:
Wniey gomołká á powałká
17:
Mniema że wſſytko ſpráwiłá
18:
Ze tám ſtą kobiałką byłá
19:
Ze iuż ſiedm duſz wybáwiłá
20:
Sámá ſie oſma vpiłá
21:
Bo ſie iuż więc tám łomi chroſt
Odpuſty.

22:
Kiedy ſie zeydą ná odpuſt
23:
Kxiądz wkoſćiele woła/ wrzeſſczy
24:
Ná cmyntárzu beczká trzeſſczy
25:
Ieden potrząſa kobiałką
26:
Drugi bębnem á piſſczałką
27:
Trzeći wyćiągáiąc ſſyię
28:
Woła do Kántorá piyę
Bstrona: Bv

1:
Kury wrzeſſczą ſwinie kwiczą
2:
Ná ołtarzu iáicá liczą
3:
Wieręſmy odpuſt zyſkáli
4:
Iżechmy ſie nápiſkáli
5:
Iednák też ták Dáwid czynił
6:
Záwżdy zárfą bogá chwalił
7:
Także idą precz ſtą wiárą
8:
Iż wygráli tą ofiárą
9:
Rázem też odpłátę znáią
10:
Pełną ſſyię nalewáią
11:
A rzadki zoney odpłáty
12:
Aby doczekał Kompláty
13:
Bo więc drugi ná nieſſporze
14:
Dawno ziemię ſſyią porze
15:
Wloką go záłeb do chroſtu
16:
Niemogł przechowáć odpuſtu
17:
A iednák ſie był niedopiekł
18:
Ledwy drugi przednim vćiekł
19:
A ták dziſia ludzie proſći
20:
Ważą ſie rozlicznych złoſći
21:
A máło o bogá dbáią
22:
Gdy ſie Splebanem ziednáią
23:
Bo ſie ten dobrze niewſſćiecze
24:
Bog nikomu nic nierzecze.
25:
Woyt.
26:
MIły pánie bog żeć zápłáć
27:
Snadzby tobie lepiey gęś dáć


strona: B2

1:
Kiedybyś nam ták chćiał kázáć
2:
Niż ten tłuſty połeć mázáć
3:
Bo przed ſię ták nieſlychamy
4:
Choćia w koſćiele bywamy
5:
Iedno kiedy przydzie ſwięto
6:
Vſlyſſyſz iżćie záklęto
7:
Woyt bárteK, máćiek z grzegorzem
8:
Nieuleży przed tym gorzem
9:
Swięto pietrze v iednego
10:
A kolendá v drugiego
11:
Trzeći też pokupił winę
12:
Nie rychło zwiozł dzieſięćinę
13:
Tu więc będzie fukał ſrodze
14:
Rzadko vſlyſſyſz o bodze
15:
A tym zámknie wſſytkę wiárę
16:
Idzćież dziatki ná ofiárę
17:
A czekajcie mię z obiadem,
18:
Boć nam bárzo grożą grádem
19:
A niechay richley dowiera
20:
Wieręć po ſtronach przymiera
21:
Trzebáć teraz będzie kxiędzá
22:
Zać iedná náſtánie nędzá
23:
Bo oń przedſię mało dbaćie
24:
Iáko bydło ták mieſzkaćie
25:
Iuż to rychło dwie niedzieli
26:
Niczeſmy od wás niemieli
27:
Czyſćie ot ę duſſę dbaćie
28:
Acz nietrzebá też kęs dayćie
Bij

29:strona: B2v

1:
Wſſytko chce bráć day mu pſią máć
2:
A o bogu nic nieſlycháć.
3:
Pleban.
4:
A Przedſięż to Woyth hárcuie
5:
Rad iż panu pochlebuie
6:
Lecz to w poſluch máło idzie
7:
A co ſie przećiwić gnidzie
8:
Ale mnie wam dziwno pánie
9:
Skąd wam przyſzło to kazánie
10:
Bo ná wſſytko doćieraćie
11:
Y o ſwięte máło dbaćie
12:
Czćićie iedno zakon ſtáry
Ofiáry.

13:
Więtſſeć tám były ofiſry
14:
Ták iemi bogá chwalili
15:
Aż drugie czáſem palili
16:
A tym go chćieli wyznáwáć
17:
Bo niemieli komu dáwáć
18:
Abram iednegoż ſyná miał
19:
Y tego był ofiárował
20:
Chćiał gi bogu ku czći ſpálić
21:
A v nas to wſſytko zá nic
22:
A co bogu wdzięcznieyſſego
23:
A nád iáłmużnę milſſego
24:
Y wnowym zakonie kazał
25:
By káżdy co winien to dał
26:
Co Ceſarſkie to dáć iemu
27:
A co boże to dáć ſámemu
28:
Niedawnom ták od was ſlychał


strona: B3

1:
Ze bog co miał wſſytko rozdał
2:
A práwie przed ſwą dobrotą
3:
Máło niezoſtał gołotą
4:
A iż wſſego obfituie
5:
Nic od nas niepotrzebuie
6:
A wżdy niechćiał ſtym omieſzkáć
7:
Co ieſt boże to kazał dáć
8:
A nacz że to roſkazano
9:
Y komuż to ma być dano
10:
Iſćieć nie inſſemu komu
11:
Iedno ſlugam z iego domu
12:
Albo tym kęſem przeklętym
13:
Iż co czyni ku czći ſwiętym
godnoſć ſwiętych

14:
Iſćie ſie máło zuboży
15:
Ze pieniądz w tablicę włoży
16:
Boć prozno ináczey mowić
17:
Mogąć nam wżdy pomocni być
18:
Moizeſz wonym ſtárym wieku
19:
Wiele pomágał człowieku
20:
Abo Dawid y prorocy
21:
Wiele ſlycháć o ich mocy
22:
A wiele bog prze nie czynił
23:
A częſtokroć ſwoy gniew mienił
24:
A ſnadz zá ſwieżey pámięci
25:
Co dziwow czynili ſwięći
26:
Ze vmárłe ożywiali
27:
Krzywe koſći napraſſczáli
B iijstrona: B3v

1:
Acz to idzie z boſkiey mocy
2:
Ale wżdy przez ich pomocy
3:
Bo rzekł to oddáć we troie
4:
Co vczynićie prze moie
5:
A ták niemáſći ocz ćiążyć
6:
Obádwáſcie nie dáli nic
7:
Abychmy ſie nieopárli
8:
Y ten kęs byſćie wydárli.
9:
PAN.
10:
BA toć prawdá miły oycze
11:
Niechay kto powiáda co chce
12:
Ze nam trudno kzbáwieniu przyſć
13:
Nie będziemli dobrze czynić
14:
Aleć tym trzebá zápieprzyć
15:
Wiarą wſſytkiego podeprzeć
16:
A to iſćie ná pieczy mieć
17:
Dobrowolnie wſſytko czynić
18:
Bo zać bogu zá dzień robić
19:
Dobrowolną chce ſlużbę mieć
20:
Kxiądz wſſytko chce mieć w kłopoćie
21:
Stoi by woyt przy roboćie
22:
Ano ſámi dármo maćie
23:
Dármo nam też vdzielayćie
24:
A my widząc tę dobrotę
25:
Będziem mieć więtſſą ochotę
26:
Y ſam choćiam o tym ſlychał
27:
Dam też gęś ná ſwięty Michał


strona: B4

1:
Bá y ſtruclá ćie nie minie
2:
Ondzie o ſwiętym Marćinie
3:
Bo ták kxięża powiádaią
4:
Iż go zá hoynego máią
5:
Iż ziadł wołu ná wieczerzy
6:
Kto chce niechay temu wierzy
7:
A iż zá plaſſcz niebo kupił
8:
Toby iuż bog komorą żył
9:
Aleſćie to nań zmowili
10:
Abychmy też woły bili
11:
A zá tákiemi przyſmáki
12:
Wżdy ſie wam doſtáną fláki
13:
Nie tákći ſwięći czynili
14:
Nie płaſſczmi ni wołow bili
15:
Lecz pánu wiernie ſłużyli
16:
A ſwiát práwie opuſćili
17:
Lecz wy dziś mili kápłani
18:
Buyni iáko hardzi páni
19:
A ná wáſſe ty vtráty
20:
Nieznioſą was wáſſe płáty
21:
By też więc duſſe przyłożyć
22:
Muſi ſkądinąd dołożyć
23:
A nas więc przed ſię karzećie
24:
Choć ſámi báráná drzećie
25:
Powiedáiąc iż imienie
26:
Przekaża duſſne zbáwienie/
27:
A iż ták czćiećie o bodze
28:
Iż nam to roſkázał ſrodze


strona: B4v

1:
Wſſytko ná ziemi opuſſczáć
2:
Wniebie oſiádłoſći ſſukáć
3:
A iż mol gryzie ſkarb ziemſki
4:
Kazał gi bog kłáſć niebieſki
5:
A nákońcu záwołáią
6:
Dáwaycie wſſák wam też dáią
7:
Ano kto chce rzecz vtwierdzić
8:
Trzebá iey ſkutkiem popráwić
9:
Lecz rozno ſkutek od rzeczy
10:
Coś inſſego wam ná pieczy
11:
Bo wáſſe pierwſſe czwiczenie
12:
Stáráć ſie o dobre mienie
13:
A przed ſie ná to nie myſlić
14:
Aby zá to doſyć czynić
15:
Ná ony waſſe paćierze
Paćierze.

16:
Ledwo że ſie raz wrok zbierze
17:
Częſto queſumus proznuie
18:
Oremus máło prácuie
19:
Oná wáſſá Alleluia
20:
Iáko páni ſobie buia
21:
A collecta zánią chodzi
22:
Też ſobie ná ſtároſc godzi
23:
Amen ten robi iáko chłop
24:
Bo ſie kniemu ma káżdy pop
25:
Bo ſtym wiyátik leći w kąt
26:
Doſyć ſie nas dzierżał ten błąd


strona: C

1:
To więc áż do dniá dopyia,
2:
Długa nań byłá feria
3:
Zfátygował ſie nieborak
4:
Odpoczywa vbogi żak
5:
Częſto ſobie oczy chłodzi
6:
Bo mu drobne piſmo ſſkodzi
7:
A iżby ſſánował duſſe
8:
Iáko oſłem ták ią kłuſſe
9:
Niemoże mu ták wiele dáć
Beneficia.

10:
Iáko on ſmie nánie nábráć
11:
Cuſtodia/ Dziekánia
12:
Prebendá y Kánonia
13:
Abo też owo proboſtwo
14:
Choćia piekielne vboſtwo
15:
A co to ieſt ſto kop płátu
16:
Czym pomoc chudemu brátu
17:
Abo oney ſieſtrzenicy
18:
Co tám mieſzka nd vlicy
19:
Choć w dziewiątym pokoleniu
20:
Przedſię iednák lżey zbáwieniu
21:
Bo iákoby miał wezłoćie
22:
Co da vbogiey ſiroćie
23:
A gdzie ſie co ziáwi nowo
24:
Iuż rzecznikom bywa zdrowo
25:
Bo ſie więc tám preſentuią
26:
Gdy co ſmácznego poczuią.
27:
Trzykroć czáſem w Rzymie będzie
28:
Niż práwie ná mieſtcu ſiędzie
Cstrona: Cv

1:
Podawce więc roſkoſz máią
Podawce.

2:
Gdy ſie donich vbiegáią
3:
To ſie im niſko kłániáią
4:
Rozlicznie ſie zálecáią
5:
Tu ſie obiecuią ſlużyć
6:
Dom ten y potomki mnożyć
7:
Wſſák ieſtli co ſkąd przypádnie
8:
Wſſytko rozdzielimy ſnádnie
9:
Iſćie niechcę nic mieć ſwego
10:
Społu vżywiemy wſſego
11:
Więc práwie mnożą potomki
12:
Obbiegáiąc cudze domki
13:
Vrzędow ſwych vżywáią
14:
Bo ie oyczy názywáią
15:
A zonych wielkich obietnic
16:
Ze wſſytkiego nie będzie nic
17:
Pewny kłopot wzyſku będzie
Pleban ſąſiad.

18:
Gdy iuż ſtobą wewſi ſiędzie
19:
Iuż pewnego ſąſiádá maſz
20:
Vczyń mu co iſćie poznaſz
21:
Poydzieć gonionego ſtobą
22:
Ma dwoie práwo zá ſobą
23:
Trudno więc náſſemu brátu
24:
Odzywáć ſie do powiatu
25:
Kłuſz ſie z miáſtá Benedikćie
26:
Boś iuż w trzećim interdikćie
27:
A czáſem nie chybiſz rzymá
28:
Choćia to v nas zwierzyná


strona: C2

1:
To ćie będzie przez rok ſtráſſył
2:
Dzwonek tłukł á ſwieczki gáſił
3:
A ieſtli bog nieuſtrzeże
4:
Strzeż ſie byś nie zmázał wieże
5:
Bo náſſy mili przodkowie
6:
Snadz niewſſytkich mieli w głowie
7:
Gdy ſie wtę niewolą wdáli
8:
Ná ſobie ten ſſańc wygráli
9:
Bo ſie w więtſſą ſſkodę wdáli
10:
Zkąd ſie zyſku nádziewáli
11:
A ſtąd ſie muſimy trwożyć
12:
Skąd ſie miáłá miłoſć mnożyć
13:
Bo to káżdy widzi proſćie
14:
Iż zroſtyrku gniew vroſćie
15:
A boſki gniew znienawiſći
16:
Możemy być tego yſći
17:
A ziedney ſſkody dwie mamy
18:
Iż was y bogá gniewamy.
19:
Pleban.
20:
WIeręm pánie ia nietuſſył
21:
Abyś ták rozumem ruſſył
22:
Aleć też nie wſſytko krzeczy
23:
Ktoby to chćiał mieć ná pieczy
24:
A ſnadz nie wſſytko z dowodem
25:
Zábrnąłeś iáko zniewodem
C ijstrona: C2v

1:
Káráſiá/ liná y ſſczukę
2:
Ták rázem wſſytko potłukę
3:
Takież ty teraz ná náſz ſtan
4:
Oborzyłeś ſie ſrodze ſam
5:
A rowno wſſytko ſſácuieſz
6:
Nic nikomu niefolguieſz
7:
Anom ták ſlychał iáko żyw
8:
Ieden prze drugiego nie krzyw
9:
A iż ſie ieden obierze
10:
Iż wykroczy w ſwoiey mierze
11:
A coż owi drudzy krzywi
12:
Ktorzy ſą poczćiwie żywi
13:
A tkniż iedno ſwieckich vrzędow
14:
Ieſtli tám nie więcey błędow
15:
A iáko wam też przychodzą
16:
Bo ſie ták ſwámi nierodzą
17:
A ze ſtá zwas ieden ſiędzie
18:
Tákim kſtałtem ná vrzędzie
19:
Aby iedno prawdę mnożył
20:
A ſwe pożytki odłożył
21:
Chybá drobnych kęs czeſnikow
22:
Chorążych/ woyſkich ſtolnikow
23:
Tám nic nieprzydzie do mieſſku
24:
Tey kęs ſſárey pychy wzyſku
25:
Ale gdyby nie pámiętne
26:
Y ſędzić też nic niechętne
Sędzia

27:
Ale więc nieſzkodá pracey
28:
Kiedy iuż kto pewien płacey


strona: C3

1:
Bo vzrzyſz ony proroki
2:
Kiedy iuż odſądzą roki
3:
Sporo im więc młyny mielą
4:
Kiedy ſie pámiętnym dzielą
5:
A bárzo to łowne pole
6:
Sporzey młoćić niż w ſtodole
7:
Choć ſieć ledá iáko ſtánie
8:
Iednák wżdy co przypádnie nánie
9:
Sárná/ záiąc/ Sobol/ liſzká
10:
Y kuná iey towárzyſzká
11:
Choćia żadny pies nie goni
12:
Przed ſię iey być iednák w toni
13:
A gdy z wiátru przydzie ſnádnie
14:
Czáſem cáły kożuch wpádnie
15:
A też gdy ieſt Electia
16:
To ieden drugiego mija
17:
Vbiegáiąc ſie o głoſy
18:
Dobrze nie idą zá włoſy
19:
Snadz to gorſſe niż paćierze
20:
Gdy kto vrząd ná ſię bierze
21:
W ktorym wiele trzebá myſlić
22:
Iáko mu doſyć vczynić
23:
Bo wezrzy áno brát ſtoi
24:
Pan przydzie co ſie go boi
25:
Drugi ſie zdáleká kłánia
26:
Choć nánim ſſubá báránia
27:
Alić worek zniey wygląda
28:
Przedſie nań ſędźia pogląda.
C iijstrona: C3v

1:
A ſnadz trudno wto vgodzić
2:
By też miał Salomonem [być]
3:
By ſie wżdy niemiał náchylić
4:
Wierę by też nieſtał zá nic
5:
A drugi ſie k mieſcu ćiſnie
6:
Choć czáſem kto zá to piſnie
7:
Aby ſniego był káſztelan
8:
Bo ſtego ziela roſćie pan
Káſztelan.

9:
Acz iſćie nieznam roſkoſſy
10:
Gdy ſie chudziná kokoſſy
11:
Bo tá czeſć z ſmiechem nápoły
12:
Piaſek orzą temi woły
13:
Nadzieią ſie przedſię ćieſſy
14:
Iż ſie wyſſey wſtąpić ſpieſſy
15:
Bo záwżdy ći więcey iedzą
16:
Ktorzy bliżey miſy ſiedzą
17:
A pewnieyſſy obiad czuie
18:
Kogo ſkwárá zálátuie
19:
Bo więc ten co ieſſcze iedzie
20:
Czáſem bywa po obiedzie
21:
Ale y náſſy znádzieią
22:
Czáſem ſie ták poſtárzeią
23:
Więc oney pychy przypłacą
24:
Bo y ſwe właſne potrácą
25:
Czyniąc doſyć ſwoim ſtanom
26:
Kłániayćie ſie káſztelanom
27:
Ano więc ony pokłony
28:
Bárzo nam tępią zagony


strona: C4

1:
Też vzrzyſz á woiewodzie
2:
Przedſie náſz brát ſtoi zá nic
3:
Nuż więc ſtároſtowie owi
Stároſtá.

4:
Y tenći czáſem vłowi
5:
Bo choćia dzierży árendą
6:
Wżdy iednák oſtrzyſſki będą
7:
A choć ná liczbie przeſtánie
8:
Przed ſie dłużen nie zoſtánie
9:
Bo łácniey ſie wżdy wyliczyć
10:
Niż ſie ná ſwey troſſe czwiczyć
11:
Bo ſie iednák przed ſie ſkwárzy
12:
Kto co piecze ábo wárzy
13:
Zlezie winá/ zlezie pocztá
14:
Stego gąſior/ ſtego kwoczká
15:
Zábłądzi też iáłowicá
16:
Ná ſtároſtę połowicá
17:
A czáſem ſie wſſytká zeydzie
18:
Wſſák to ná liczbę nieprzydzie
19:
Nie záwżdy też będzie wołał
20:
Iżby ſie kto kniey przyznał
21:
Choć y druga niech przybieży
22:
Czyſćie ták w trupiech vleży
23:
I żwołkiem bądź miły pánie
24:
Gdy ſie nam iáko doſtánie
25:
Vzrzyſz záſię drugą ſtroną
26:
Aż drugiego ſćiąży z żoną
27:
Mamy więźniá gotowego
28:
Bo nie wydał czopowego


strona: C4v

1:
Temuć gotowem płáćić
2:
By ogon y rogi ſtráćić
3:
A ták ná każdym vrzędzie
4:
Záwádzać ſie nierząd wſſędzie
5:
Y wowymći nie przemory
Poborcza

6:
Ktory przydzie ná pobory
7:
Záwżdy ſporzey do komory
8:
Gdzie bywáią gęſte wory
9:
Przedſięć błądzą owy łany
10:
Choćia ſtáre kwity mamy
11:
Vbędzie w regeſtrze obroku
12:
Vćiekł młynarz tego roku
13:
A to nam niechcąc przypádło
14:
Co teraz nowo przyſiádło
15:
Bo gdzie pełno ſnádniey vlać
16:
Ná oránym gotowo ſiać
17:
A gdzie zaczną gniazdo groſſe
18:
Iuż lezie trochá ku troſſe
19:
A coż więc dzierżyſz o owym
Mytnik

20:
Nie kázić ſię też ſurowym
21:
Co owo ná myćie ſiedzi
22:
Słucha furmánow ſpowiedzi
23:
Chodz ſam bráćie po odpráwę
24:
A wſſak dawno wieſz vſtáwę
25:
Co maſz odkámieniá płáćić
26:
Wáruyże ceduły ſtráćić
27:
Coż kto wie co ná cedule
28:
A co zoſtánie wſzkátule


strona: D

1:
Furman z cedułą precz bieży
2:
A ſzkátułá wkąćie leży
3:
Regeſtr ni widzi ni ſlyſſy
4:
Co chceſz to tám weń napiſſy
5:
Ano więc w tym błędnym leſie
6:
Rádá ſie ręká vnieſie
7:
A kiedy ſie imie igráć
8:
Trudno ią więc záhámowáć
9:
A ták więceyći wam ſtrzedz trzebá
10:
Duſſe/ niż nam ſtego chlebá
11:
Ktory nam ſnadz nie ták ſzkodzi
12:
Bo dobrowolnie przychodzi
13:
Ale v was ták y owák
14:
Czáſem ná proſt á czáſem wſpák
15:
A ow co wlezie do ſoli
16:
Y tegoć głowá nieboli
Zupy

17:
Iuż więc y ten ſſydłem goli
18:
Bowiem ma wſſytko powoli
19:
Bo káżda rzecz co w ſol w chodzi
20:
Iuż iey nie ledá co ſzkodzi
21:
A ſtára w ludzioch przypowieſć
22:
Iż więc káżą tym ſlono ieſć
23:
Co ſie owo podſſpoćili
24:
By ſie bárziey nie ſkázili
25:
Iſćieć to káżdemu zdrowo
26:
Pámiętay pánie me ſlowo
27:
Bo á co to wádzi duſſy
28:
Gdy ſie drobiozgu nákruſſy
Dstrona: Dv

1:
Iż ſie to miotelką zmiećie
2:
Wżdy ſie co zá to wygniećie
3:
Bo trzebá rozumu vżyć
4:
Kto dziſia chce co wyſlużyć
5:
Muſiſz przez nogę nieboże
6:
Zwłaſſczá gdy kto wręcz niemoże
7:
Ale co ma pleban proſty
8:
Wgodzić w ty dworſki chłoſty
Seymy

9:
Zwłaſſcza w kąćie domá ſiedząc
10:
Iedno co kęs od bab wiedząc
11:
Abo ſlyſſąc gdy ziemiánie
12:
Siedząc nárzekáią nánie
13:
Wierę ſnadz z Seymu náſſego
14:
Nieſlychamy nic dobrego
15:
Iuż to kielká niedziel báią
16:
A w niwczym ſie niezgádzaią
17:
Podobno iáko y łoni
18:
Káżdy ná ſwe ſkrzydło goni
19:
Pewnie poſpolitey rzeczy
20:
Zadny tám niema ná pieczy
21:
Boć y owi z puſtą głową
22:
Co ie rzkomo poſly zową
Poſlowie.

23:
Więcey też ſobie folguią
24:
Ato co iem trzebá kuią
25:
Bo iedni ſą co ſie boią
26:
Drudzy o vrzędy ſtoią
27:
Iáko táko pochlebuie
28:
Gdy co kto ſmácznego czuie


strona: D2

1:
Bo ácz to ieſt wielki vrząd
2:
Kto chce łatáć ten ſpolny błąd
3:
Lecz gdy niebędzie pilnoſći
4:
A práwey ſpolney miłoſći
5:
Przedſie zoną płochą rádą
6:
Ná chromem do domu iádą
7:
Drugi też niedba o ſpráwę
8:
Gdyby rychley wziął ná ſtráwę
9:
Ano pánie wielka to rzecz
10:
Kto chce tego práwie oſtrzec
11:
By ſie ninaczym niemylił
12:
Ná ſtronę nic nieuchylił
13:
Bo gdy przydą obietnice
14:
Zeydzie ſie więc y nánice
15:
Ano ſie kołá ſmaruią
16:
Iedni czcią drudzy dáruią
17:
Pewnie náſſemu krok zmylić
18:
By więc drugiego náchylić
19:
Dobre pierze nie zła też gęś
20:
A co ſie vpiecze vkęś
21:
Ale ktoby ſie chćiał obaczyć
22:
Trzebá by tę ſieć liepiey kryć
23:
Bo ſnadz wſtyd iednego zdrádzić
24:
Iákoż tu o wſſytki rádzić
25:
A tak ſie pánie iednaymy
26:
Rádſſey ſobie pokoy daymy
27:
Bo ſie koćieł z gárncem ſwárzy
28:
A ſnadziechmy wſſytko ſſárzy
D ijstrona: D2v

1:
Wielkich ſtanow nie ruſſaymy
2:
Tym ſie z dáleká kłániaymy
Pánowie.

3:
Boć też iedno ten zyſk máią
4:
Iż ſie im łáiąć kłániáią
5:
Bo gdy kogo ſſczęſćie wznieſie
6:
Zle mu co rzec ledwo wleſie
7:
Gdzieby iedno záiąc ſiedział
8:
Aby wewſi niepowiedziáł
9:
Bo tráfić ſie czáſem z wádą
10:
Choć drugiego zową rádą
11:
Ale przed ſie ſtą vłogą
12:
Vydzie choćia tárga nogą
13:
A coż też ná tym wygráli
14:
Bo ſwiebodę zá to dáli
15:
A ſnadz co dobra myſl płodzi
16:
Wſſytko wielkim ſtanom ſzkodzy
17:
Bo to trzebá rozumnie kryć
18:
Ná co máią wſſytci pátrzyć
19:
Bo káżdy rozno ſſácuie
20:
Choćia chwaląc pochlebuie
21:
Mowiąc ieden ku drugiemu
22:
Bog że pomoż pánu temu
23:
Iſćie mu wſſytko przyſtoi
24:
Cożkolwie ná ſwiećie ſtroi
25:
A drugiego tyka łokciem
26:
A ſſepcząc go zowie nokćiem
27:
Więc nie záwżdy gdy gotowo
28:
Będzie iadł choć by mu zdrowo


strona: D3

1:
Bo niżli więc náſtrogi
2:
Tym ſie ná poły przeſtoi
3:
Bo ázać więc máło tych ſpraw
4:
Ten záſuknią/ ten zá rękaw
5:
Ieden ſpiewa drugi ſkacze
6:
Trzeći idąc łáie, płácze
7:
A wierę więc wielkie mienie
8:
Muſi ćiſnąć y zbáwienie
Bogácze.

9:
Bo więc łáczniey ſtego wyniſć
10:
Kto ma ſtrochy liczbę czynić
11:
Rychley ſie więc vplećie
12:
Kto wiele rządzi ná ſwiećie
13:
Ale co mamy to mamy
14:
Gdy tu ſwiátá vżywamy
15:
Bo ziemię Bog ludziom ſpráwił
16:
A nieco ſobie zoſtáwił
17:
A iż do żywotá mamy
18:
Máło też o wiecznoſć dbamy
19:
Co zádrzemy to zádrzemy
20:
A wżdy ſwiátá záżywiemy
21:
Ale k rzeczy przyſtępuiąc
22:
Rozno ſtanow nieſſácuiąc
23:
Obaczywſſy ſtany wſſytki
24:
Kogoż diś mierzą pożytki
25:
Wſſák ſie dawno rozumiemy
26:
Ná iednym woſku iezdzimy
27:
Wierę mi ſie ták zdá pánie
28:
Zechmy wſſytko nie rzymiánie
D iijstrona: D3v

1:
Iednoż ći ná ſwiećie byli
2:
Co prze ſpolne ſwe tráćili
3:
A ziáką też czćią tu byli
4:
A ſnadz wſſytek ſwiát rządzili
5:
Bo ſie záwżdy wſſytko ſporzy
6:
Gdzieſie ſpráwiedliwoſć mnoży
7:
Znas káżdy gdzie ſwoy wrzod czuie
8:
Záwżdy mu więcey folguie
9:
Choć drugiego bárziey boli
10:
Niechay ćirpi po niewoli.
11:
Woyth.
12:
PAnie/ ſlyſſąc aż ſtráſſno ſtać
13:
Iákoż proſtak niema ſie bać
14:
Káżdy tu co gi kxiądz liczy
15:
Vbogiego kmiećiá czwiczy
16:
Báledá iákiem zálotem
17:
Z tym o ziemię by zwymiotem
18:
Acz to nie mey rozum głowy
19:
Wtrącáć ſie w tákie rozmowy
20:
Ale łácno mowić ſwámi
21:
Bo ſie ſſácuiećie ſámi
22:
Kxiądz páná wini pan kxiędzá
23:
A nam proſtym ze wſſąd nędzá
24:
Bo ſie iednak tym pobráćić
25:
Woytowi to piwo płáćić
26:
Pan ſie ſwieczki/ dzwonká ſtrzeże
27:
A ſnadz ieſſcze więcey wieże


strona: D4

1:
Kxiądz biſkupá/ biſkup rzymá
2:
Wżdy wkáżdym ſtanie przyczyná
3:
Ale nam chudym proſtakom
Kmiećiá niewola.

4:
Zewſſąd ćirpieć nieborakom
5:
Zly zwonek á gorſſa kłodá
6:
Zobu ſtron niedobrá zgodá
7:
Bo iako Marćin náſtánie
8:
Snádnie wnet ſſczkawká przeſtánie
9:
Dayże czynſz dayże kokoſſy
10:
Zać więc mało tey roſkoſſy
11:
Dáyże ſep/ Sery/ gęś iáycá
12:
Długoś rządził pánie ráycá
13:
Mniema żem ten rok pánem był
14:
To wniwecz com ſie nárobił
15:
Dayże ieſſcze przedſię owies
16:
By też więc ſkakał iáko pies
17:
Rzadkoć mam z ćiebie ten obrok
18:
Boć go czekam przez cáły rok
19:
A to wniwecz com dał winę
20:
Ledá o iáką przyczynę
21:
Bo tám ſnádnie o niezgodę
22:
Częſto báran mąći wodę
23:
Bo iáko ſie tego vſtrzec
24:
A co ſobie ma proſtak rzec
25:
Azać ſie on w práwie czwiczy
26:
Snádnie go káżdy wyliczy
27:
A záwżdy przyſtaw v niego
28:
By vpoſlá Tátárſkiego/


strona: D4v

1:
VrzędniK, woyth ſſołtys/ pleban
2:
Stych káżdy chce być nád nim pan
3:
Temu day gęś/ temu kokoſz
4:
Zać więc ſnimi máła roſkoſz
5:
A przedſie ná tłokę robić
Tłoká.

6:
Czáſem proſſą czáſem chcą bić
7:
Spráwnie ią názwáli tłoką
8:
Bo tám czáſem y grzbiet ſſłuką
9:
Więc potym przydą pobory
10:
Snádnie kto zdrow będzie chory
11:
Bo dáć by z ſkory wyłupić
12:
By iedno duſſę wykupić
Pobory.

13:
A nie daſzli wezmą ćiążą
14:
Abo ćię ſámego zwiążą
15:
By więc y dzieći záſtáwić
16:
Muſiſz ſie duſſnie wypráwić
17:
A iednák przedſię nieſporo
18:
Choćiá ſie ták zbiera ſkoro
19:
A wie bog gdzie ſie rozleći
20:
By iedno wylázło z kmieći
21:
Nie wiedney to będzie męce
22:
Biegáiąc przez dziwne ręce
23:
Popráwi więc kto kolnierzá
24:
Niżli doydzie do żołnierzá
25:
Y on náſz domek odárty
26:
Co był we troię podpárty
27:
Iuż wżdy dziś ma głádſſe ſćiány
28:
Y komin w niem murowány


strona: E

1:
Bo co o tym ſpráwę máią,
2:
Podobnoć ſami mniey dáią
3:
A poznaſz to po rozmowie
4:
Kiedy ſie ſwárzą pánowie
5:
Wierę ſnadz náſſe wierdunki
6:
Idą też czáſem ná trunki
7:
Abowiem wto trudno vkroćić
8:
Aby niemiał w ptaki wſkoczyć
9:
A zwłaſſczá gdy krotko leżą
10:
Ty iuż nigdziey nie zábieżą
11:
Ale ſnadz co nam do tego
12:
Niechay pátrzy káżdy ſwego
13:
Niechay oni co chcą czynią
14:
Kiedy ia mam quittácią
15:
Boć prozno inák ſſácowáć
16:
Wolnoć piſſczkowi táńcowáć
17:
Pan ſie też wymowi woyną
18:
Acz ma wymowkę nie ſtroyną
19:
Y tám przedſię náſſy płużą
20:
Więcey niż pan woyną ſlużą
21:
Bo mu iuż náſpiżuy wozy
22:
Day rydl ſiekierę powrozy
23:
Iuż idzie iáko dożupy
24:
Day woienne/ ſyry krupy
25:
Tochmy więc iuż tu wygráli
Zołnierze.

26:
Zechmy tych krup naſypali
27:
Dalichmy też ná żołnierze
28:
Będzie dalibog przymierze
Estrona: Ev

1:
Iużechmy ſpłáćili długi
2:
Mámy tám páná y ſlugi
3:
Pátrzayże iedno po chwili
4:
Kto ćię potka ten náchyli
5:
On żołnierz náſz ſlugá głupi
6:
Alić ſwego pána łupi
7:
Nie długo pánował chłopek
8:
Wrzeſſczy báran leći ſnopek
9:
A ieſtli nie pomoże Bog
10:
Y iáłochnie wziąć pewno wrog
11:
Zaż to nowiná ná ſwiećie
12:
Iż kto kogo może gniećie
13:
Tákći ſie chudziná żywi
14:
Kto kogo może nákrzywi
15:
Lecz iſćie máło roſkoſſy
16:
Máią ſtey cudzey kokoſſy
17:
Wſſak więc ich zapiſy znamy
18:
Kiedy pokryſzláią tramy
19:
Bo więc kiedy ſobie radzi
20:
Y nędzá im nie záwádzi
21:
A ieſſcze ią ſobie ſmieſſą
22:
Rzkomo ſie nádzieią ćieſſą
23:
Mniema iż iuż ſkorę nieſie
24:
Choćia niedzwiedz będzie wleſie
25:
Bo przed ſię pić muſi y ieſć
26:
By ná koniec zbiałego z ſieſć
27:
A też ſie tráfi drugiemu
28:
Miáſto lekárſtwá chromemu


strona: E2

1:
Przetręćić do kończá nogę
2:
By gi dáł co rychley w ſzkodę
3:
Bo gdzie niemoże być zgodá
4:
Lepſſa ſzkodká nizli ſzkodá
5:
Káżdy iáko może lata
6:
Wżdy czym może tym nápłátá
7:
Iedno nam wieſney chudzinie
8:
Nic nieſporo/ wſſędy ginie
9:
Bo znowu náſtánie nędzá
Dzieſięćiná.

10:
Kiedy czas przydźie ná kxiędzá
11:
Gdy chodząc ſnopki przewraca
12:
A co tłuſſczey kopy máca
13:
Wnet maſz vrzędnika ſniego
14:
Choć tobie nietrzebá tego
15:
Nátknieć wieſzką kopie wrogu
16:
Niemnie to dáſz ſynku bogu
17:
Acz niewiem wieli Bog otym
18:
Aż to zrozumiemy potym
19:
To wiem iż żytá nieiada
20:
Bo w ſtodole nie rad ſiáda
21:
Więc ći ieſſcze będzie grozić
22:
Ze mu duſſnie muſiſz zwozić
23:
Máło ieſſcze iż nań robią
24:
Muſſą wieſć/ á włeb ſie ſkrobią
25:
Máłom ſie pánu náwoził
26:
Bo ten ieſſcze barziey groził
27:
Owa wſſędy muſiſz podleſć
28:
Bo zobiemá zle káſſę ieſć
E ijstrona: E2v

1:
Potym bieży po kolendzie
Kolendá.

2:
W káżdym kąćie dzwonić będzie
3:
Więc woła Illuminare
4:
A ty chłopku muſiſz dáre
5:
Bo dáć przedſie gdzie wziąć tu wziąć
6:
A nie daſzli wnet będzie kląć
7:
Przydzie ſpowiedz to ſie iednay
8:
A niechceżli coć każe day
9:
Bo więc tám iako chcą karzą
10:
Ná koniec do piekłá ſkażą
11:
A tám nieſpora odpráwá
12:
Trudno do wyſſego práwá
13:
Bo ſie tám nie długo rádzą
14:
Na pirwſſy rok wſſyćko zdádzą
15:
A ſnadz lepiey co dáć to dáć
16:
Aby wżdy mogł áppellowáć
17:
Kto vmrze/ kto ſie vrodzi
18:
Kto ſlubi/ kto ſie rozwodzi
19:
Y co kolwiek kto chce ſpráwić
20:
Muſi okrążne poſtáwić
21:
Y kołaczáć nie oſwiecą
22:
Aż daſz łopátkę ćielęcą
23:
A ták zewſſąd proſtym gorze
24:
Głębokieć łákomſtwo morze
25:
A gdzie w co nawięcey płynie
26:
Tedy tám narychley ginie
27:
A zeſtaby ſie ſnadz ozwał
28:
By iuż ná tym co ma przeſtał


strona: E3

1:
By nawięcey iuż miał wſſego
2:
Znaydzie wżdy co przyległego
3:
Znaydzie do ſąſiádá winę
4:
By miał naſſerſſą dziedzinę
5:
Poznaſz to po iego ſłowie
6:
Bo go wnet nierządnym zowie
7:
Młod mogł by ſie ieſſcze czwiczyć
8:
A mnie tego kęſá życzyć
9:
Bo mowią wſſytcy ſąſiedzi
10:
Szkodá go iż domá ſiedzi
11:
Iáka życżnoſć páná mego
12:
Snadzby lepiey pátrzał ſwego
13:
Aby go pobożnie vżył
14:
Czego bogu niezáſlużył
15:
Bo wſſytko naymem dzierżemy
16:
Iedno iż ták niebaczymy
17:
Wnet wypáday kiedyć każą
18:
Bo bez pozwu wſſytko ſkáżą
19:
A zmyliſz procurácyą
20:
Gdy ćię z dzierżenia wybiyą
21:
A ták ten ſwoy vbogi ſtan
Vbogi ſtan

22:
Ták rad noſſę iáko y pan
23:
Y w tym doczeſnym żywoćie
24:
Snadz o mnieyſſym wiem kłopoćie
25:
Siedzę iáko człowiek práwy
26:
Nie bodą mię cudze ſpráwy
27:
Acz mię trochę nędzá gniećie
28:
To też od cierpię ná ſwiećie
E iijstrona: E3v

1:
A gdy ſie każą prowádzić
2:
A co mi więc ma záwadzić
3:
Máło mi żal ſtey poćiechy
4:
Wylecę iáko wrobl z ſtrzechy
Bogátego ſmierć.

5:
Bogaczá więc ſſczkawká minie
6:
Kiedy go teſkno od ſkrzynie
7:
Od onych miłych pieniędzy
8:
Co ich ſnadz názbierał w nędzy
9:
Bo czáſem by ſie przemorzyć
10:
Tedy więc worká dołożyć
11:
A ſnadz więcey ſam im ſlużył
12:
Niżby ich z roſkoſſą vżył
13:
Bogać ſobie nie przekłada
14:
Kiedy więc worká dokłáda
15:
Chce wieś kupić/ dwor zbudowáć
16:
Staw ſypáć koſćioł murowáć
17:
Dziewkę wyda/ ſſaty ſpráwi
18:
A ſyná ná dwor wypráwi
19:
Ale ſie bárzo obłądził
20:
Mniema by ták wiecznie rządził
21:
Snaidz podobno ſam wyleći
22:
Niż rozpoſáży ty dzieći
23:
A ia piekelna chudziná
24:
Wylecę by dym ſkominá
25:
Bo trudniey wozem zatoczyć
26:
A niżli ták pieſſo ſkoczyć
27:
A ſnádniey z gniázdá wroblowi
28:
Niż ſkrzydłáſtemu orłowi


strona: E4

1:
Ták y ty pánie mądrze gol
2:
Boć káżdego gryzie ſwoy mol
3:
A nikt niezwie kiedy piſnie
4:
Kázdegoć znas trzewik ćiſnie.
5:
Pan.
6:
A Długoż to woyćie ma być
7:
Tak maſz wſſytki ſobie zá nic
8:
Boię ſie iż wilká z láſu
9:
Wyſſczekaſz ná ſie bez czáſu
10:
Bo ſie ſtaráć o niezgodę
11:
Obracáiąc ná wſpák wodę
12:
Trudnoć wilká owcą vſſczwác
13:
Motyką ſlońce zwoiowáć
14:
Bo y prawdá gdy nietráfna
15:
Y tá nie záwżdy mieſtca ma
16:
Kłádzieſz ná ſłowá pokrywkę
17:
Acż wnich maſz wolną rozrywkę
18:
A ná wſſe ſtrony dzwonká ruſſaſz
19:
Wſſędy ná kolbę pokuſſaſz
20:
Powiedaſz o ſwey niewoli
21:
Wſſák ſluchaiąc głowá boli
22:
A co ty maſz więcey myſlić
23:
Zrobiwſſy dzień/ czynſz zápłáćić
24:
Niemyſliſz o żadney ſpráwie
25:
Ni o woynie ni o práwie
26:
Iáko pies ná piecu tyieſz
27:
Siedząc w kárczmie gębę myieſz


strona: E4v

1:
Bo pan muſi ſtrzedz twey krzywdy
2:
Aby iey niſkąd niemiał nigdy
3:
Ale pána nikt nieſtrzeże
4:
Y ſam niezwie gdzie ſie zrzeże
5:
Bo dziś v każdego práwá
6:
Zwłaſſczá proſtym trudna ſpráwá
Práwo.

7:
Wſſytcy więc bywamy krzywi
8:
Ledwy ſie chytry pożywi
9:
Bo dziś naſſa ſpráwiedliwoſć
10:
Czyni ludziom wielką chćiwoſć
11:
A nie ſpi ná nię bezpiecznie
12:
Bo ią iſćie ſtráciſz wiecznie
13:
Bo ieden wáży ná pokłony
14:
Drugi chwyta zá zagony
15:
A trzećiego vfukaią
16:
Ledá mu co tám zábáią
17:
Aż moy co porywał wodzą
18:
Iuż ſnim w vzdzienicy chodzą
19:
Wieręć lepiey miły brachu
20:
Iednay ſie ſtego przeſtráchu
21:
A drugiemu idą dáry
Dáry.

22:
Tu więc iuż tám niemaſz miáry
23:
Bo ty zdawná tę moc máią
24:
Káżdą ſrogoſć vkracáią
25:
Czáſem y przyſięgi łamią
26:
Wiele ich ná ten wrzod chramią
27:
Bo ácz by właſnie miáło byc
28:
Wſſytko ná ſtronę odłożyć


strona: F

1:
Strách/ miłoſć/ y powinnoſći
2:
A trwáć przy ſpráwiedliwoſći
3:
Iedno bráć bogá przed oczy
4:
A ktoż ſtego niewykroczy
5:
Bo dobry záwoiek w zimie
6:
Kiedy kto weń grzbiet vwinie
7:
Niezáwádzy też koniczek
8:
WałaſſeK, ynochodniczek
9:
Bo ſzkodá tey ſtárey duſſe
10:
Iż ſie ná złey ſzkápie kłuſſe
11:
Wie iż zle/ czaſem ſie bogi
12:
A iednák przedſię przy ſwym ſtoi
13:
Bo by nierad tedy muſi
14:
A zać go więc ieden kuſi
15:
Bo owy Procuratory
Prokurator.

16:
Ma ná ſię tęgie doktory
17:
Bo więc owi zwolennicy
18:
Gdy ſie zeydą w kupę wſſytcy
19:
Nie iednemu zmylą ſſyki
20:
Mowiąc rozliczne ięzyki
21:
A kogo chcą ſucho zmyią
22:
Stáwiąc tę babilonią
23:
Iuż wnet gębę wzgorę wznoſi
24:
Gdy go kto o ſwą rzecz proſi
25:
Tu wnet zdáleká záławia
26:
Trudnoſćiami ſie wymawia
27:
Aby nie dla twey przyiázni
28:
Zmył by ſie ná ſuſſy włazni
Fstrona: Fv

1:
Ale vkaż rychley ſwą rzecz
2:
Boć mi bárzo pilno iſć precz
3:
Więc tu czćie á głową chwieie
4:
Zonego ſie práwá ſmieie
5:
A to nieboże ná kroku
6:
Máłoś tu nie ſtráćił roku
7:
Rozlicznie ćie będzie winił
8:
Złe maſz práwo zleś vczynił
9:
Nie będzieli mey pilnoſći
10:
Iſćie nie vydzieſz trudnoſći
11:
Ale gdyby chćiał dołożyć
12:
Mogłoć by twe práwo ożyć
13:
Ieſſczeć bych ia dziurę nálazł
14:
Kędy byś ſtey ſieći wylazł
15:
To ſie iuż ćiągni iáko lis
Trudnoſć prawa.

16:
Day od minut day ná zápis
17:
Day pamiętne/ dayże winę
18:
Ledá o iáką przyczynę
19:
Tárguy rozłożonoć kramy
20:
Pozwy/ minuty/ membrany
21:
A niż odpráwiſz doktorá
22:
Tedyć vbędzie poł worá
23:
Zać tám máło krotofile
24:
Ni by ſie náſluchał mile
25:
Wozny woła/ ſędzia zdawa
26:
Drugi w wiązánie zeznawa
27:
Trzeći ćię zboku przytyka
28:
Sąſiad ſie k wioſce przymyka
29:strona: F2

1:
Snadzby ſie tám nie náſiedział
2:
Kto o tym przed tym niewiedział
3:
A niż będzie koniec tego
4:
Muſiſz ſkákáć záięczego
5:
Kluſz ſie ná wiecze z powiátu
6:
Czwicz ſie á dziwi ſie ſwiátu
7:
Potym poćiągnieſz zá dworem
8:
Tám więc iuż miey rozum zworem
9:
Bo tám ledá o przyczynę
10:
Rozwiążeſz grzywnie ſuprymę
11:
Potym ćię puſſczą do grodu
12:
Mniemaſz że iuż chwałá bogu
13:
Ieſſcześ niepráwie vleżał
14:
Ledwyś tu poł kreſu zbieżał
15:
Ieſſczeć nie koniec przeſtráchu
16:
Ciągń ſie przedſię panie Máchu
17:
Y támći boty podſſyią
18:
Niż wezmieſz execucią
19:
A ſnadz co vtráćiſz ná to
20:
Kupiłby ták wiele zá to
21:
Bo gdy przydzie ná iednánie
22:
Przedſięć woney klobie ſtánie
23:
Ale iż poćiechy niedał
24:
Zdamu ſie iż wiele wygrał
25:
Ano dawno tá poćiechá
26:
Wſſytko mu wywlekłá zmiechá
27:
Czym ſie było innym ćieſſyć
28:
Niż vpor wieſć á niemieć nic
F ijstrona: F2v

1:
Krotka rádoſć á żal długi
2:
Może ſie nakáráć drugi
3:
Lepiey ſie domá oſędzić
4:
Niż wtym głuchym leſie błędzić
5:
Bo zaż iedno ten ſwiát rządzi
6:
Ktory zá pięć groſſy ſądzi
7:
Y owić ſie domácáią
8:
Choćia więc doma ſiadáią
9:
Lecz iż to przewárá ſtára
10:
Wiele może pychá ſſára
11:
Przydzie woyná to więc krepuy
Woyná

12:
Chleb ſuſz/ ſſołdrę/ krupy/ gotuy
13:
Choć nárzekaſz pánie woyćie
14:
Ale nam przedſię nieſtoćie
15:
Iſćie drugi zmyli kroki
16:
Kiedy przydą owy roki
17:
Co ie więc wićiámi zową
18:
Wierę drugi zwierći głową
19:
Trudno tám bráć do powiátu
20:
Czwicz ſie włocząc ſię po ſwiátu
21:
Ano więc koláſy ſkrzypią
22:
Podrogach ſie krupy ſypią
23:
Ano wſſędy zá tobą mroz
24:
Szkápá vſtał złámał ſie woz
25:
Ano więc zá ſſyię kápie
26:
Ieſć niemáſz co oney ſzkápie
27:
Pánowie wędzonkę ćiągną
28:
W krupách ſie myſſy zálęgną.


strona: F3

1:
Drugi też z kiyem wendruie
2:
Kury po wſiách popiſuie
3:
Więc też czáſem miáſto kurá
4:
Przepádnie ſie ná łbie ſkorá
5:
Czáſem ná ſię ten kiy noſi
6:
Lepiey ow zwyſſył co proſi
7:
Bo więc káżdemu żal ſwego
8:
Páś ná ſwym niechay cudzego
9:
Nuż kiedy náſtáną trwogi
Trwogá.

10:
Wnet ná łbie vroſtą rogi
11:
Kiedy w bęben zákołácą
12:
To więc vzdy/ czapki trácą
13:
Co więc kto może to chwyta
14:
Drugi ſwego koniá pyta
15:
Bieży popluſkał ſie kaſſą
16:
Bo go ſſpetnie ſtyłu ſtráſſą
17:
A niżli prziydzie do ſſyku
18:
Náchodźi ſie drugi włyku
19:
Otożeś zyſkał náſz pánie
20:
To nic co ſie włeb doſtánie
21:
A coż ſtego zá pożytek
Szkodá woienna

22:
Vkaże to ſpoſob wſſytek
23:
Snadz tknąwſſy wſſytki oſoby
24:
Zadny nieuydzie bedz ſzkody
25:
Bo gdy ſie iuż wſſytcy zkupią
26:
To więc z kxiędzá/ kmiećiá/ łupią
27:
A ktoby mogł oſſácowáć
28:
Co ſámych będzie koſztowáć
Fiijstrona: F3v

1:
A przedſię nic niewygramy
2:
Choćia tám ſámi bywamy
3:
Bo ſnadz lepſſa rządna trochá
4:
Niżli wielkoſć kiedy płocha
5:
Ale tknąwſſy rowno oſob
6:
Snadz by ſie mogł ználeſć ſpoſob
7:
Iżby krup wozić nietrzebá
8:
A nie męcząc tego chlebá
9:
Lecz ſie bawimy ná łupiech
10:
Wiele naſz vlega w trupiech
11:
Y wyliczáć máło trzebá
12:
Co tego prożnego chlebá
13:
A ſnadz bychmy lepſſy byli
14:
Gdybychmy ſpołu gonili
15:
Nieiednoby záiąc wypadł
16:
Czáſemby y wilk niedoiadł
17:
Mychmy chudzi máło krzywi
18:
Ledwechmy ſwą trochą żywi
19:
Przedſie káżdy ſwoy kres zbieży
20:
Acz tłuſtſſy w kąćie vleży
21:
Wyglądáiąc ná káżdy czás
22:
Bronić ſie ábo łomić lás
23:
Bo y to czáſem pomoże
24:
Podleſć kto ſkoczyć niemoże
25:
A wielki to rozum vćiec
26:
Gdzie nie rowno nogámi ſiec
27:
Wy Duchowni á pánowie
28:
Co maćie w vorkach y wgłowie


strona: F4

1:
Strzeżćie zamkow á koſćiołow
2:
By znich nie było popiołow
3:
Bo wnich złotá ſrzebrá wiele
4:
Nacz ważą nieprzyiáćiele
5:
A do tych złotych kielichow
6:
Oſtrzegayćie zordy mnichow
7:
A ſnadzby więtſſa przyczyná
8:
Dać ná to niżli do rzymá
9:
Bo nic w roſkoſſach po złoćie
10:
Potrzebnieyſſe nam w kłopoćie
11:
Námći ſnádniey od ſwey trochy
12:
Gdy záydą iákie popłochy
13:
Nieczekam pewney nowiny
14:
Wylecę by bąk ze trzćiny
15:
A kto ma motylá gonić
16:
Woli ſie z iáſtrząbem łomić
17:
A ſnadz ſnádniey bogacz zginie
18:
Bo go więc teſkno od ſkrzynie
19:
A ſnádniey kożdego ptaká
20:
V gniazdá iąć nieboraká
21:
Aleć ſie w tym máło czuią
22:
Przedſie nam grzywny ſmákuią
23:
Tenże dziś błąd co y łoni
24:
Káżdy ná ſwe ſkrzydło goni
25:
A prze náſz właſny pożytek
26:
Ginie poſpolity vżytek
27:
Ano ſnádz lepiey przeboleć
28:
Niſz krotko ſtękáć á ſmierć mieć.


strona: F4v

1:
A lepiey iſz pálec boli
2:
Niſz wſſytko ćiáło w niewoli
3:
Y mądry gdy dom buduie
4:
Co rychley końcá pilnuie.
5:
Iuſz piec/ komin/ ſtoły/ łáwy
6:
To iuſz więc drobnieyſſe ſpráwy.
7:
Bo gdyby niebyło dáchu
8:
Snadzby pan piec był w przeſtráchu.
9:
Ia mowię co bych rad widział
10:
Czynić może kto będzie chćiał
11:
Bo ſnadz by nalepſſe zdánie
12:
Przedſię ná nim nie przeſtánie.
13:
Pleban.
14:
WIerę pánie trudno ſnadz kxiądz
15:
Ták wiele ma w ſwym łbie doſiąc.
16:
A yſćie plebánia głowá
17:
Proſta ná ty wáſſe ſłowá.
18:
Ale ſie ták płotu dzierżąc
19:
A nikomu ſie nie mierżąc.
20:
Może co chce kto chce mowić
21:
Wſſák z mey rzeczy nie będźie nic.
22:
My ták więc od tych ſlychamy
23:
Co ie wżdy zá mędrſſe mamy
24:
Iſz ná káżdey ziemſkiey ſpráwie
25:
Kocha ſie káżdy w ſwym práwie.
Troiáki ſtan.

26:
Swieckim ieſt tá ſpráwá daná
27:
Bronić kmieći y plebana.


strona: G

1:
Bo go pan y kxiądz vżywa
2:
A teraz rzadko bogát bywa
3:
Kmiotek proſty ná robotę
4:
Wſſytkę wydał ſwą proſtotę
5:
A to iego wſſytká chćiwoſć
6:
Mieć pokoy á ſpráwiedliwoſć
7:
To mu ſie działem doſtało
8:
Nam wſſytko inne zoſtáło
9:
Duchowny ſtan ieſt ták ſpráwion
10:
A ná ten vrząd poſtáwion
11:
Proſić Bogá zá ſwiecki ſtan
12:
W ktorym zależy kmieć y pan
13:
Więc kxiądz ſtrzeże wiátyká
14:
Kmiećiá teſz pilná motyká
15:
Wam co was rycerzmi zową
Rzecz rozna nieſpora.

16:
Należy mur przebić głową
17:
Lecz gdyby ták ná to przyſſło
18:
Teyby głowie ná złe wyſſło
19:
Bo by był łeb w ſilney męce
20:
By mu niepomogły ręce
21:
A ták y my gdychmy rozno
Niezgodá.

22:
Snadz z orzemy piaſek prozno
23:
Choć nas wiele w pługu chodzi
24:
Przedſie ſie nic nieurodzi
25:
A każdą rzecz kiedy rozna
26:
Y ſlápſſa y czáſem prozna
27:
Y kołá ſie ſnádniey toczą
28:
Kiedy wſſytcy czterzey ſkoczą
Gstrona: Gv

1:
Ale gdy ſiodłowy mdleie
2:
Y woznicá złey nádzieie
3:
Iuſz mu drogá nie ták ſpora
4:
Kłuſſe milę do wieczorá
5:
A my ſnadz práwie ná ſuſſy
6:
Vwiąznęliſmy po vſzy
7:
A co dáley więcey lgniemy
8:
Ieſzli ſpołu nie dzwigniemy
9:
A ták wy pánowie mili
10:
Dobrzebyſćie vczynili
11:
Byſćie práwie w to wkroczyli
12:
Boſćie ſie nam przeoczili
13:
Ná nas ná kmiećie wołaćie
14:
A ſámi ſie ochylaćie
15:
Szukayćie teſz czáſem drogi
16:
Aby wżdy wytchnął vbogi
17:
Bo y ſkápy nie ták wloką
18:
Gdy iedno iednego ſieką
19:
A ćiężey przydzie ná owy
20:
Kiedy vſtánie ſiodłowy
21:
Ale wy przedſie niedbaćie
22:
Dawno tę dziurę łataćie
23:
A nieſporo iáko gorze
24:
Przedſię ſie wam záwżdy ſporze
25:
Bo zać to nowa bieſiádá
26:
Iáko náſtáłá tá zwádá
27:
Pan ſie o tym z kxiędzem ſwárzy
28:
Woyt przedſię złe piwo wárzy


strona: G2

1:
A tym záwzdy zámykáią
2:
Woyt płáći/ kxiędzu náłáią
3:
Choćia czáſem nie bárzo krzyw
4:
Káżdy ſwego ſtrzeże kto żyw
5:
Tknićie ſie teſz iedno ſámi
6:
A ćiągnyćie ſie rowno ſnámi
7:
A z iednayćie Commiſſyią
8:
Rozwieſć tę Contrybuciią
9:
Boć iáko ſkoro náſtáłá
10:
Ták wnet z wiárdunkiem ſlub bráłá
11:
A niebędzieli rozwodu
12:
Doczekaćie po nich płodu
13:
Bo ácz ſie więc wſſytcy znoſſą
14:
Co ich ná ty gody proſſą
15:
Ale nie wſſytkim ſmákuią
16:
Bo więc nie rowno táńcuią
17:
Kziądz więc z woytem tám herſt wodzi
18:
A teſz tym nawięcey ſkodzi
19:
Pan ſiedzi iáko ſtároſtá
20:
Temu gody ſwátkom chłoſtá
21:
Ale by ták vdziáłano
22:
Iżby rowno nálewano
23:
Iſćie w każdey krotochwili
24:
Weſelſſyby goſćie byli
25:
Y nie ták ſnadz wielka ſzkodá
26:
Gdzie ſie tráfi ſpolna zgodá
27:
A kiedy poydziem koleią
28:
Rychleići nam drugą náleią


strona: G2v

1:
Y goſpodarzowi mniey wádzi
2:
Kiedy ſobie goſćie rádzi
3:
Ale gdy ieden vlewa
4:
Káżdy tego nie rad miewa
5:
Woyt.
6:
YA iuſz iedno łbem kołyſſę
7:
Dziwuiąc ſie co tu ſlyſſę
8:
Bo my iedno przyſluchamy
9:
A z daleká záglądamy
10:
Dziwuiąc ſie co ſie dzieie
11:
A czemu ták ſwiát tępieie
12:
Prawdę mowiſz miły kxięże
13:
Dobrzeć gdzie wſſytkich doſięże
14:
Ale coſz temu mamy rzec
15:
Trudnoć ſuche łyká odrzeć
16:
Rozmyſly ſie więc káżdy wczás
17:
Bo owo zły ná nas niemáſz
18:
Coſz to czyni iedno zbytki
Zbytki.

19:
Tyć káżą wſſytki pożytki
20:
Tyć nam wſſytkim łupią oczy
21:
Bo káżdy z miáry wykroczy.
22:
Iáko táko gdzie wziąć tu wziąć
23:
Wżdy ſie iednák przedſie ćiągnąć
24:
Zaż dziś nie dziwne potráwy
Potráwy.

25:
A z wielkim koſztem przypráwy
26:
Aſz czáſem owi co ſiedzą
27:
Nie żáwżdy wiedzą co iedzą


strona: G3

1:
Ano iedná z złotą głową
2:

3:
A czárt wie iáko ie zową
4:
Zacy więc nam powiádáią
5:
Co im tám w garnki dawáią
6:
Iákieś Torty trudno noſſe
7:
Toć dziś barzo tępią groſſe
8:
A bogácą cudze kramy
9:
Pozłocone Márcepany
10:
Nuſz vſpániny/ Cenádry
11:
Poſloćiſty Báran z fladry
12:
Ano ſnadz lepſſy co wrzeſſczy
13:
I mieſſek po nim nie trzeſſczy
14:
Bowiem z niego dwoie żniwo
15:
Mięſo zieſć ſkorá zá piwo
16:
A rogi dáć ná grzebienie
17:
Niezáwżdyć zdrowy ielenie
18:
Nuſz co koſztuie piwnicá
Zbytek w pićiu

19:
Toć więc boża táiemnicá
20:
A iákie pićia náſtáią
21:
Co ie dziwno przezywáią
22:
Bo náſz Szołtys ma tám ſyná
23:
Co więc ſtrzeże tego winá
24:
A iſćie kto kogo chce czćić
25:
Muſi ſie dziś mieſſek poćić
26:
Ciągny ſie, pánie Wálánty
27:
W piniolle w alekanty
28:
To ſlodkie á to korzenne
29:
A to ma bárwy odmienne
G iijstrona: G3v

1:
Oberzćież pánowie moi
2:
Bog wiedz iuż trzeći rok ſtoi
3:
To więc we wſſe kąty leią
4:
A drudzy ſie ſpiwſſy ſmieią.
5:
Podſtoli/ kuchmiſtrz/ podczáſſy
6:
Káżdy ſwoy gárniec wyſtráſſy
7:
Bo drzy łyka poki ſie drą
8:
A co wiedzieć kiedy pomrą
9:
A teraz wżdy poki żniwo
10:
Iuż więc zádziera co żywo
11:
A czáſem drudzy nieznáią
12:
Czego im więc nálewáią
13:
Ipokrás ábo Trywijał
14:
Co on dba gdy ſſyię nálał
15:
Bo co pánom nálewáią
16:
Ktemu ſie więc wſſytcy máią
17:
A ty inſſe picia proſte
18:
Máią to zá drobne chłoſty
19:
Muſzkátellę/ Máłmázią
20:
To iuż więc tą pijáłliją
21:
Więc mu názáiutrz ſmákuie
22:
A gdzie dármo pić nieczuie
23:
Nielża iedno ſwámi płáćić
24:
Przydzie ſie z mieſzkiem pobráćić
25:
Więc ſie tu iáko lis ćiągnie
26:
A ſtego ſie ſſpital lągnie
27:
Ano czáſem bráćia náſſy
28:
Lepieyby przeſtáć ná káſſy


strona: G4

1:
Niż ſie w wielkie koſſty wdáwáć
2:
A ná wioſkach dług zeznáwáć
3:
Bo pomni ná to nieboże
4:
Iż mierne dłużey trwáć może
Miernie długo trwa

5:
A żadnemu nie przyſtoi
6:
Cokolwiek nád ſwoy ſtan ſtroi
7:
Snadz przyſtoyniey po ſtáremu
8:
Folgowáć ſtanowi ſwemu
9:
A wedle ſtárych quittácij
10:
Kto niema zacz ten piwo pij
11:
Bo bárzo zowego winá
12:
Zámnoży ſie więc chudziná
13:
Wſſákeś polak dzierż ſie ſwego
14:
Seropu przyrodzonego
15:
Y nátym ſie co vwárzyſz
16:
Nátáńcuieſz y náſwárzyſz
17:
A niechay tego kramnego
18:
Boć ſie ſkázi płeć od niego
19:
A ſnadz iákoż to powſtáło
20:
Dziwnieyſſych wrzodow náſtáło
Przygody pijanych.

21:
Zać máła o tym práktyká
22:
Podágrá/ Flux/ Sciatyká
23:
A niemała w ludziech dziurá
24:
Iáko náſtáłá pleurá
25:
Coż to czyni iedno zbytek
26:
Vkaże to ſpoſob wſſytek
27:
Pić gorąco/ korzenno ieſć
28:
Muſi drugi przez czáſu ſieſć.


strona: G4v

1:
Bo niepomoże pigułá
2:
Kiedy wbok kole rywułá
3:
Doktor ſtoiąc w możderz tłucze
4:
Pan ſtráćił od zamku klucze
5:
Więc mu leie w gardło ſerop
6:
A on zdycha opiły chłop
7:
Wygrał iż był ná bieſiedzie
8:
Zſiadł ſkoniá ná deſſczce iedzie
9:
Káżdy to ſowito płáći
10:
Zdrowie y pieniądze tráći
11:
A to wſſytko zbytki mnożą
12:
Nieiednego ty w grob włożą
13:
Nuż iákie dziś gry naſtáły
Gracze.

14:
Zktorych ginie koſt niemáły
15:
Dziwne fluxi/ turmy ruſſe
16:
Aż drugi ná ſtole kłuſſe
17:
Bo ſie więc iuż nierozmyſla
18:
Poki ſtołu ſtawa kryſzlá
19:
Bo muſi przybráć ná nowe
20:
Dał teraz ſchowáć gotowe
21:
Klenotki ſie poćieráią
22:
Y ći trácą co niegráią
23:
Bo więc kiedy ſie roſpráwią
24:
Iż iuż iednego odpráwią
25:
Siedzi podiął rękę ſpiewa
26:
Ciągnie ſie rzkomo poziewá
27:
Ale boday mu ták pſia máć
28:
Iákoć mu ſie wten czás chce ſpáć


strona: H

1:
Ciągnie zá pálec drugiego
2:
Aby mogł zwlec ſygnet z niego
3:
Bárzoby rad temu zproſtał
4:
By mu iáko ſtryiem zoſtał
5:
A coż ſtego potym roſćie
6:
Káżdy ſie domyſli proſćie
7:
Fałſſe/ przymowki niezgodá
8:
Krokka rádoſć długa ſzkodá
9:
Bo ſlubi wroćić w godzinie
10:
Więc ledwy w rok, czáſem zginie
11:
Bo ácz wygra wżdy nieſporo
12:
Wnet ſie to rozleći ſkoro
Grá nie czyni pożytku.

13:
Bo ſie wnet zbieży co żywo
14:
Day od kart/ dayże zá piwo
15:
Day záſwiece/ day piſzczkowi
16:
Káżdy kto może vłowi
17:
Práwie to nánie bicz Boży
18:
Nieiednego ſpychy ſloży
19:
A ſnadz tknąwſſy rozno wſſego
20:
Máła roſkoſz z zyſku tego
21:
Iáko by złe piwo wárzył
22:
Bowiem ſie cáły dzień ſwárzył
23:
A to ktemu ma ná pomoc
24:
Iż to iuż nie ſpał drugą noc
25:
Idzie zbladł/ ſpuchły mu oczy
26:
Iáko piyány ſie toczy
27:
Nadobny to zyſk moy pánie
28:
Gdy káżdy ná ſwym przeſtánie
Hstrona: Hv

1:
Anikomu niebywa krzyw
2:
Kiedy kto ſwym poczćiwie żyw
3:
A ták giniećie pánowie
4:
Trácąc rázem koſzt y zdrowie
5:
Bo więc y rozum zábłądzi
6:
Gdy kogo dobra myſl rządzi
7:
Abo też myſlictwo owo
Myſlictwo.

8:
Y toć nie káżdemu zdrowo
9:
A ſnadz kto ſie wnie práwie wda
10:
Iuż wſſytkiego zá nic niema
11:
Iuż wyprzągay náręczniego
12:
By napilniey trzebá tego
13:
Bo owo gniády leniwy
14:
A ſiwy bárzo ſádniwy
15:
Trąb co rychley á pſy zwieray
16:
Zwołay czeladz konie ſiodłay
17:
Bo teraz dobra pogodá
18:
Iſćie iey zámieſzkáć ſzkodá
19:
Więc gniją ná polu kopy
20:
A pan wleſie wrzeſſczy z chłopy
21:
Ze pſy ſie po polu goni
22:
Zyto/ owies wſſytko łomi
23:
Był tu pożar/ owo lezie
24:
A ſſách iuż wiſi ná brzezie
25:
Bárzoć mu ſie więc chce łowić
26:
A on iuż trzy dni nieiadł nic
27:
Y myſliwiec ſlábo trąbi
28:
Zać go iedná nędzá gnąbi


strona: H2

1:
Mroz ćiſnie/ w brzuchu przemiera
2:
Wlazwſſy w kierz więc tarnki zbiera
3:
Czapkę ſtráći ſuknię zdrapie
4:
Obá boki odrze ſzkápie
5:
Czáſem go przed ſobą pędzi
6:
Kiedy mu dobrze przynędzi
7:
Radby gdzie dopadł gorącá
8:
Wolałby piec niż záiącá
9:
A pan zoſtał proſo łomi
10:
Więc ſie tu z chroſćielem goni
11:
Pádłá ſſáchu/ pádłá ſtruſie
12:
Wieręć mu być tu w tym proſie
13:
Vgoniwſſy z ſzkápi z ſkoczy
14:
To dopierko znowu tłoczy
15:
Więc gwiżdze á nábrzuch lezy
16:
A ſzkápá do domu bieży
17:
Vzdę ſtráći ſiodło ſtłucze
18:
Sam ſie milę pieſzki tłucze
19:
A dobrze ták ma dubielá
20:
Stanie mu więc zá chroſćielá
21:
Więc rzepy miáſto przepiorek
22:
Nárwie w wácek y wkápturek
23:
Iednák też to nie złe pole
24:
Gdy iey niemáſz domá wdole
25:
Bo więc káżdy kto ſie wto wda
26:
Snadz o żadną iuż rzecz niedba
27:
O tym że cáły dzień mowi
28:
Iáko pożar z kruczkiem łowi
H ijstrona: H2v

1:
Wnetem ia Mátuſſu tuſſył
2:
Gdy go ſkoro zá las ruſſył
3:
Iże nam trudno miał vćiec
4:
Bo moy nieproſz ſtoi zá ſieć
5:
To iuż ná to do dniá pije
6:
Wygá ſie ſkrobie á wyie
7:
Nábierz mąki nie maſz tłuczy
8:
A dopołćiá kłotkę ſtłuczy
9:
Bo iſćie to záſlużyli
10:
Aż do południá gonili
11:
Więc iáko połćiá nieſtánie
12:
Iedzże chudy groch náſz pánie
13:
A y kápuſtá będzie wczás
14:
Vćiekł záiąc głęboko wlás
15:
A czáſem choć gi vſſczuie
16:
Przedſię niewiele zyſkuie
17:
Bo ſie trzebá wgębę ſpárzyć
18:
Kto gi chce dobrze vwárzyć
19:
Nie opráwiſz tám nic z chrzanem
20:
Muſiſz ſie pobrátáć z kramem
21:
Ano ſnadz ieſtliś rowny pan
22:
Wierę też niezły zoctem chrzan
23:
A ſnadz ſnim weſelſſy będzieſz
24:
Niż gdy z pieprzem z wyoſki ſiędzieſz
25:
Bo kto pierno iáda chce pić
26:
A piwo więc ſtoi zá nic
27:
Bo kramne zá kramnym chodzi
28:
A oboie przed ſię ſzkodzi


strona: H3

1:
Nuż więc owe białe głowy
Koſzt około białych głow.

2:
Y toć nie z pożytkiem łowy
3:
Tám nic nieopráwiſz wáckiem
4:
Szofáć Grzegorzowi z Máćkiem
5:
Bo więc ow ſlężak z forbotem
6:
Liſſtewká/ bryżyk ze złotem
7:
Nuż káplerzyk z oboyczykiem
8:
Teperelle z gorgulikiem
9:
Iſćieć ſkárbu nie vmnoży
10:
Niżli to ná ſſyię włoży
11:
Náſſe to niewiáſty znáią
12:
Co więc w tych dworzech bywáią
13:
A mowią iſz gęſte cewki
14:
Wychodzą ná ty liſtewki
15:
Częſto ſie kłuſſe połkopek
16:
Aż muſi wleſc w regeſtr chłopek
17:
A o tymże wſſytká rádá
18:
Gdzie ſie zeydzie ich bieſiádá
Rozmowá białych głow.

19:
Vkaż ten kolnierzyk ſioſtro
20:
Bo nań trzebá pátrzyć oſtro
21:
Bo wnim wzorek bárzo drobny
22:
Ale wżdy przed ſie nadobny
23:
Bych miáłá wzorek gotowy
24:
Spátrzáłábych ná czeplowy
25:
Choć by więcey złotá weſzło
26:
Bo by mie iednák ſſyć teſſno
27:
Y węgierſkim ſſyćiem ſnadnie
28:
Mogł by to vſſyć nieżádnie
H iijstrona: H3v

1:
Ale by ſnać cudnieyſſy był
2:
Gdyby ná nim perły ſádził
3:
Nuſz ty moy namileyſſy pánie
4:
Dayże co narychley ná nie
5:
A wſſák ieſtli co zoſtánie
6:
Wam ſie kołnierzyk doſtánie
7:
Iednák chodzę by łoktuſſká
8:
Ni perełki ni łánczuſſká
9:
A iáko dziſia vpſtrzony
10:
V vboſſzych mążow żony
11:
A ia y w ſwięto w żáłobie
12:
Niemnieć to ſromotá tobie
13:
Więc ſie ná iármárk oboie
Iármárk.

14:
Wloką ná ty miłe ſtroie
15:
A tego ſnadz zábaczyli
16:
Iſz nie wiele náliczyli
17:
Ano to nie cudny wzorek
18:
Kiedy w ſkrzyni prozny worek
19:
Ale co wádzi ſkoſſtowáć
20:
Owa nam będą borgowáć
21:
Więc ſie włoczą miedzy kramy
22:
Poſſárgáią ſtáre bramy
23:
A niemáſz zacz kupić nowych
24:
Bo wiec trudno bez gotowych
25:
A kramárki co ie znáią
26:
Więc im bryże wywieſſáią
27:
A ieſtli co ná borg dádzą
28:
Przedſie ſie ná tym nie zdrádzą


strona: H4

1:
Bo da drożey połowicą
2:
Páni płáći iáłowicą
3:
Abo ſiemieniem z nabiałem
4:
A przedſie nierownym działem
5:
Bo iednák czymkolwiek płáći
6:
Drugą połowicę tráći
7:
A gdy ſie domek wyniſſczy
8:
Tedy ty pánie w garſć piſczy
9:
Bo ácz nierowno ćiągny ſie
10:
Boć być w iámie pánie liſie
11:
A ták pánie ta vtrátá
12:
Zniſſczyłá ſwiát po ty látá
13:
Wiele zacnych domow zeſſło
14:
Y drugich więc bywa teſſno
15:
Kiedy przydą owy gody
16:
Nieiedny tám więc przygody
17:
Iedni z wioſek poſtępuią
18:
Drudzy plátow przypiſuią
19:
A ono co nákupili
20:
Dawno drudzy záſtáwili
21:
A prędko tá pychá minie
22:
Gdy rázem bram z wioſką zginie
23:
My chudziná przedſie w męce
24:
Tłukąc ſie przez cudze ręce
25:
Bo káżdy folguiąc ſobie
26:
Wſſytko chce zwyſić ná tobie
27:
A ták dziwno ſie ſwiát toczy
28:
Krzywe ma fortuná oczy


strona: H4v

1:
Choć nic tego niebaczymy
2:
Acz złe wżdy ſobie tuſſymy
3:
Ale by ſie káżdy vznał
4:
A nád ſtan ſie niewyćiągał
5:
Wierę by ſnadz właſniey było
6:
Káżdemu by mniey ſſkodziło
7:
Ieſtli baczyſz żeś chudziná
8:
Piy piwo á niechay winá
9:
Nieczyńſie páwem ieſtliś kur
10:
Niemaſzli ſukniey wdziey káptur
11:
Bo to iuſz náſtáło dziſia
12:
Ledá ná kim ſzubá liſia
13:
A teſz lepák drugi wiſi
14:
Záwiodł go záwoiek liſi
15:
Ale bychmy poniechali
16:
A ná rownym przeſtawáli
17:
Znácznieyſſeby domy były
18:
Wſſego by ſie nápełniły
19:
A ſtąd on doſtátek roſćie
20:
Czymby vczćić ony goſćie
21:
Ktorzy ten obyczay wnoſſą
22:
Iadą choćia ich nieproſſą
23:
Y pan ich czáſem nieczeka
24:
Co nadáley precz vćieka
25:
Niedba by mu odeczćili
26:
By go iedno wlás puſćili
27:
Ale ſnadz nie wytrwa głowá
28:
Zwłaſſcżá proſta ná ty ſłowa
29:strona: I

1:
Náſſá rzecz proſtych paćiorki
2:
A wy przedſię ſſyićie wzorki
3:
Pan.
4:
WOyćie głąbokoś ſnadz zábrnął
5:
Patrzay by ſie nieochynął
6:
Bárzoś ná ſſrot puſćił mowę
7:
Rádzęć choway ćiepło głowę
8:
A wſſędy ruſſaſz zuchwáłych
9:
A ktemu ſtanow niemáłych
10:
Graczow/ myſliwcow/ piyánic
11:
Wſſytki ſobie tu maſz zá nic
12:
Vtrátniki/ białe głowy
13:
Ruſſaſz zuchwáłemi ſlowy
14:
Byś wiedział że ſtych káżdy ſtan
15:
Zda ſie ſobie być wielki pan
16:
Wſſytko ſobie lekcze waży
17:
Ni zwieſz gdzie ćie ktory zgłádzi
18:
Ale ſnadz mowiąc ku prawdzie
19:
Wielkieć zbytki wſſędy naydzie
20:
Ktore dziś ſtroią bogacze
21:
Bo tłuſty iáko chce ſkacze
22:
Owym to więc chudym wádzi
23:
Y z ſkápieią z tego rádzi
24:
A iſćie rzadki ſtey drogi
25:
Aby nie zepſiał ná nogi
26:
Bo ſie tráfi táka wytecz
27:
Iż ſie więc obroći wniwecz
Istrona: Iv

1:
Ale by miał wiecznie chrámáć
2:
Trudno przyrodzenie złámáć
3:
Przed ſie z tłuſtemi rownáć
4:
Iáko w tárgu taniey niedać
5:
Zać ſie dziś nie pſtrzą ſáiany
Száty.

6:
Choćia ich drudzy nie znamy
7:
Abo owy ſtrádyotki
8:
Toć dziś bárzo dębią kmiotki
9:
Drugi więc ſwą wioſkę mija
10:
Rozwiodłá go ſnią deliya
11:
Ow wżdy on náſz dawny iármárk
12:
Snadz wżdy nie ták krzyw nieborak
13:
Ale tám rzadko bywa pan
14:
Gdzie rządzi czuha dołoman
15:
Drugiey áby nie poználi
16:
Więc ią ráytárką przezwáli
17:
Ano to ſtára przewárká
18:
Rad bywa ſmárd gdzie ráytárká
19:
Aż iuż y drugich nie znáią
20:
Iáko ie więc przezywáią
21:
Czáſem drudzy kráwcá proſſą
22:
Vczyń mi iáko dziś noſſą
23:
A czemu nie iáko w czorá
24:
Zaż to iny rok zwieczorá
25:
Więc do káżdey inna ſprawá
26:
Inákſſy krok y poſtáwa
27:
Bo w ſſyrokiey też ſſerzey krocz
28:
Strząſay głową czáſem poſkocz


strona: I2

1:
W węſſey ſie trzebá przygárbić
2:
Drobniey ſtępać kuczmę ſkrzywić
3:
Nie wyſoko wznoſić nogi
4:
Aby brząkáły oſtrogi
5:
Wąs pomuſkáć á czołem bić
6:
A to wſſytko ſtoi zá nic
7:
Więc tu ze wſi do wſi iádą
Gámraći.

8:
Y przezwáli to bieſiádą
9:
Ano by lepiey zwáć nędzą
10:
Bo ſobie ſkápy wywędzą
11:
A zać ich więc máła rota
12:
Stoi cáłą noc v płotá
13:
Ráno pan woła gorzałki
14:
Wſtayni nie ſlycháć opałki
15:
Wywiedz konie czás nam iecháć
16:
Ale wżdy zle nie pożegnáć
17:
Więc ſie rzkomo porywáią
18:
Ano ich nic niewćiągáią
19:
Chodząc ſie po izbie kłoći
20:
Trzykroć ſie odedrzwi wroći
21:
A drugi ſie rozniemoże
22:
Cożći ſie ſtáło nieboże
23:
Trzebá by rożáney wodki
24:
Wypędzić mu zełbá kotki
25:
Więc ſie chodząc zá bok chwyta
26:
Ieſtli co pozdno iadł pyta
27:
Ano by iedno co dano
28:
Iadłby przedſię choćia ráno
I ijstrona: I2v

1:
Więc pod rękę vpátruie
2:
Ieſtli go pánná żáłuie
3:
Ale ſnadz by mi przyboleć
4:
Przedſię zá iey zdrowie wypić
5:
To ſie czáſem ná czczo ſpiyą
6:
Lby ſobie piwem pomyią
7:
Kámpuſtem ſie popluſkáią
8:
A oſtátek podrápáią
9:
Czeladz woła iuż czás wſiádáć
10:
Boć nam nic nie dadzą ſniádáć
11:
Koń ſtoi podgina nogi
12:
Choć ma náłbie z pierza rogi
13:
A ná ſſygi wiſi dzwonek
14:
Wtyle czyrwony ogonek
15:
Więc wſiadſſy nań chce by ſkákał
16:
On/ by vmiał/ ſnadzby płakał
17:
Bo to iuż nieiadł drugą noc
18:
Zginęły mu ſkoki y moc
19:
Więc ſie ták włocząć nie ſlużą
20:
A gdzie mogą tu ſię dłużą
21:
A ták z chodzą bráćia náſſy
22:
Nie ieden ſie więc przeſtráſſy
23:
Bo kiedy iuż niebędzie nic
24:
Dopieroby chćiał rządnym być
25:
Ano było ſnádz lepiey wczás
26:
Niż teraz gdy náczym niemáſz
Dworzánie.

27:
Aleć y w owych przemory
28:
Co ſie ćiſną miedzy dwory


strona: I3

1:
Bo bárzo mieſſek nie ſpory
2:
Ciągnąć ſie ná owy wzory
3:
A bárzo nam tępią dziatki
4:
Owy háwtowáne kwiatki
5:
Więc rżezane nogáwiczki
6:
Więc akxámitne trzewiczki
7:
Więc tu chodzi iáko kurek
8:
Nátknął zá bieretek piorek
9:
Więc czapká máło nie wzleći
10:
Ale mieſſek bárzo ſnieći
11:
Ten przed ſie przez pioro goni
12:
Iákoż ſie obłamał łoni
13:
A trudno gi náſſychtowáć
14:
Kiedy niemáſz co weń ſchowáć
15:
Bo to zle náſtáło ná nas
16:
Ten áxámit y ten hátłas
17:
Iuż dziś ſukno ſtoi zá nic
18:
Mowią iż wnim ćięſzko chodzić
19:
Lecz ſnadz więc ćiężey moy pánie
20:
Gdy y tego niedoſtánie
21:
A z ſſywa drugi ony płáty
22:
Co ledá nacz podárł ſſáty
23:
Ná kuglárſtwá ná máſzkáry
24:
Czyniąc cygány/ tátáry
25:
Radby potym by mogł ſproſtał
26:
By práwym polakiem zoſtáł
27:
Trudno więc odmieniáć twarzy
28:
Gdy kto iuż w ſwym garnku wárzy
I iijstrona: I3v

1:
Więc y owi z niſſych ſtanow
Kupcy.

2:
Choć niemáią płatow z łánow
3:
Vprzeymie ſie ná to ſádzą
4:
Nikomu naprzod niedádzą
5:
Ale ty niepátrz ná tego
6:
Ten ſnádnie zwetuie ſwego
7:
Ten ieſſcze co ſtráćił łoni
8:
Wſſytko ná tobie vgoni
9:
Iedno funtem drugie łokćiem
10:
Trudna ſpráwá z chytrym nokćiem
11:
Bo by teſz niemiał domierzyć
12:
Muſiſz bráć kiedyć chce wierzyć
13:
Teſz ten niemyſli o woynie
14:
Zeydzieć mu ſie rzeżąc ſtroynie
15:
Ale ty wżdy dla przeſtráchu
16:
Rádzęć myſl czáſem o płáchu
17:
Bo gdy náſtáną kłopoty
18:
Snadz więc omierzną forboty
19:
Radbyś w ten czás ſmukierzá miał
20:
Coby żelázem háftował
21:
Bo cudny wzor ná kábat plách
22:
Y brzuchá więc wżdy nie ták ſtrách
23:
Ale ſnadz to prozne rzeczy
24:
Rozne ſtany mieć ná pieczy
25:
Bo káżdemu według ſpráwy
26:
Rozno ſmákuią potráwy
27:
A drugi czáſem o głodzie
28:
Bywa więc mędrſſy po ſſkodzie


strona: I4

1:
Iákoſzkolwiek w ludziech ſpráwá
2:
Wſſem ſmákuie tá potráwá
3:
Każdy by ſwym ſpráwam ſproſtał
4:
By iedno w pokoiu zoſtał
Pokoy.

5:
Bo to pierwſſy klenot Boży
6:
Z ktorego ſie zgodá mnoży
7:
A co z tego roſćie potym
8:
Máło trzebá mowić o tym
9:
Alezgodá bez miłoſći
10:
A miłoſć bez ſpráwiedliwoſći
11:
Trudno ſie ſnadz ma vmnożyć
12:
Niechcemyli niżey ſlożyć
13:
Abowiem ſnadz w káżdym ſtanie
14:
Wſſędy dziś dobra myſl tanie
15:
Káżdemu ſie chce przewodzić
16:
Choćia drugi ſtoi zá nic
17:
Ale by ták vdziáłano
18:
Zeby mierney nálewano
19:
By możny baczył chudego
20:
Wſſytko by vdziáłał z niego
21:
Ale gdy co poniewoli
22:
Przydzie czynić głowá boli
23:
Bo y ręká bielſſa bywa
24:
Gdy iedná drugą vmywa
25:
A tákieſz z polney miłoſći
26:
Wſſytko ſie ſnádnie vroſći
27:
Y ludzie by ſie ſſerzyli
28:
Snadz kędy pierwey niebyli


strona: I4v

1:
W ktorych y bog kładł ſwą roſkoſz
2:
I dziś gdzie ſą ſnadz gęſtſſy groſz
3:
Bo wżdy ſnádniey z oſiádłego
4:
Bronić ſie gdy trzebá tego
5:
Niż gdy w polu záięczego
6:
Przydzie ſkákáć czáſem pſiego
7:
A gdzie wżdy zápárte wrotá
8:
Nie ták człek pewien kłopotá
9:
Bo bárzo zły wiatr ſtey dziury
10:
A ſtrzeż boże gorſſey chmury
11:
Aſnádniey wżdy przyſtodole
12:
Niż ſie ćiągnąć z wilkiem w pole
13:
Bo ſláby polak ná trawie
14:
Gdy niemáſz połćiá wpotráwie
15:
Y káżdy lepſſą myſl miewa
16:
Kiedy nędze nieużywa
17:
A ták znas z oſobná káżdy
18:
Rádſſey pátrzay ſwego záwżdy
19:
Máło nam po cudzym ſwarze
20:
Snádniey ſie ſam káżdy ſkarzę
21:
Bo ſie więc ſámá myſl kázi
22:
Kiedy kogo mroz przyrázi
23:
Bywa mędrſſy ná oſtátek
24:
Kogo czwiczy niedoſtátek
25:
Ale mi ſie to chytrſſy zda
26:
Co ſwoy ſtan właſnie rozezna
27:
A ktemu nániem przeſtawa
28:
Ciągnie łyczko poki ſtawa


strona: K

1:
A nád zwyczay nic nie broi
2:
Ten ſie przednowia nieboi
3:
Pleban.
4:
PAnie byś chćiał wſſytko baczyć
5:
Trzebá by ſie dłużey czwiczyć
6:
Iſćie vważyć káżdy ſtan
7:
Trudno ma woyt/ pan/ y pleban
8:
Waruy byś ſie nieodbłądził
9:
Będzieſzli ták wiele rządził
10:
Bo ſnadz iſćie znáć ná oko
11:
Zechmy żábrnęli głęboko
12:
A rádſſey ſie ku brzegu mieymy
13:
A tych plew dármo nie wieymy
14:
Bo nam máło po tym ſwarze
15:
A nikt ſie iem nie vkarze
16:
Onym to więcey przyſtoy
17:
Co ie ná to ſſcęſćie ſtroy
Przełożeni.

18:
A bog ie ná to przełożył
19:
By ſie ná wſſem ſnich rząd mnożył
20:
A rzecz poſpolita ſtáłá
21:
Ani naczym nie chramáłá
22:
Alecz ſnadz y ſtego gromu
23:
Przedſie ná chromem do domu
24:
Nam więcey milczeć przyſtoy
25:
Kto gędzie ten niechay ſtroy
26:
A my rádſſey pokoy daymy
27:
O czym ſie inym pytaymy
Kstrona: Kv

1:
Strzeſz ty pánie czyńſzu winy
2:
Iać niechybię dzieſięćiny
3:
Niechay káżdy ſwobodę ma
4:
Czáſow pomyſli vżywa
5:
Bo káżdy weſelſſy bywa
6:
Kiedy ſwoię pioſnkę ſpiewa
7:
A zwłaſſcza dziś ludzie chytrzy
8:
Snádnie ſie im prawdá ſprzykrzy
9:
Ano to wielkie kochanie
10:
Kto ma wſſędy zachowánie
11:
Y woyt choć ták cicho chodzi
12:
Iednák on ſwego vgodzi
13:
Iſcie niepuſći ná ſkrzydło
14:
Choćia ſie zda proſte bydło
15:
A ſnadz nieborak máło krzyw
16:
Bo kożdy ptak ſwym noſem żyw
17:
A ták pánie czołem zá czeſć
18:
Bo iuſz wieczor iuſz teſz czás ieſć
19:
Bo iednák zły ſwar o głodzie
20:
A nikt niemądr áſz po ſkodzie
21:
Snadz y Woytowi nie ſmieſſno
22:
Widzę iſz go kdomu teſſno
23:
A zatym pánie dobra noc
24:
Radz o ſobie co będzieſz moc
25:
W ſſczeſćiu máło miey nádzieie
26:
Bo ſlabo żnie kto nie ſieie
27:
A to w obyczáiu mieway
28:
Nigy bez wioſlá niepływay


strona: K[2]

1:
A karz ſie onych przygodą
2:
Co ſie przelękli tą wodą
3:
Niekochay ſie w tey przymowce
4:
Da Bog ná piecu komu chce
5:
Trzebáć wſſytkiemu zábieżeć
6:
Nie wſſytko ná piecu lezeć
7:
Bielſſy bywa co ſie myie
8:
A y wilk leżąc nie tyie
9:
A ia teſz przy ſwym koſćiele
10:
Nie záſpię gruſſki w popiele
11:
Iuſz ták z woytem iako mogę
12:
Będziem łátáć ſwą chudobę
13:
Ieſſcze dobra noc.
14:
Rzecz poſpolita nárze
15:
káiąc mowi.
16:
YA iuſz iedno záglądam z d[aleka]
17:
Znaydzieli teſz ieſſcze gdzie c[złowieka]
18:
A by mie wżdy kto z łáſką w[spomionął]
19:
Bacząc że moy ſtan práwie vton[ął]
20:
Bo gdzie kolwiek mie dziś wſpomin[ają]
21:
Práwie o żeláznym wilku báią
22:
Wſſytcy ná ten nierząd nárzekái[ą]
23:
Widzą iſz zlie coſz gdy nic niedbáią
24:
Ach nieſtotiſz iákaſz to ma żáłoſć
25:
Pátrząc ná ſwych przełożonych ſł[abość]
26:
A ſnadz mie ći więcey opuſſczáią
27:
Ktorzy ze mnie dobrodzieyſtwo zn[ają]
Kstrona: K[2]v

1:
[A mn]ie nielza iedno w ſwych teſknicach
2:
[Ięcze]ć/ wołáć ſkárżyć po vlicach
3:
[Bom] ſie w rynku bárzo omyliła
4:
[Wszy]tkęm tám ſwą nádzieię ſtráćiłá
5:
[Byli] ludzie ktorzy prawdę ználi
6:
[Ci mię z]áwſze miłą mátką zwáli
7:
[A g]dym przyſſłá ná tę ſpráwę płochą
8:
[Zdał]ám ſie wſſem niewdzięczną mácochą
9:
[A z jaką]ſz teſz czćią ná ſwiećie byli
10:
[Ktorzy] iedno w cnotách ſie czwiczyli
11:
[Mało] o ſwych pożytkoch wiedzieli
12:
[Mo]ie dobro zá wieczny ſkarb mieli
13:
[Więc też sie] ich mężni ludzie bali
14:
[W wie]lkich ſlawach zá ſwych czáſow ſtali
15:
[A ich] ſpráwy po ſwiátu ſlynęły
16:
[I bogac]twá zewſſąd im płynęły
17:
[Dzisia z]á oſobną roſkoſz máią
18:
[Iż gdzie] mogą tu mie rozćiągáią
19:
[Czynią] ſobie rozliczne pożytki
20:
[Zabac]záiąc inne rzeczy wſſytki
21:
[Ale kto] zna krotkoſć wieku ſwego
22:
[I oz]náki vpádu przyſſłego
23:
[Widzi] iáwnie iż zle czyni duſzy
24:
[Przed]ſię ſobie iednák dobrze tuſſy
25:
[Dzisia praw]ie ſie wſſytcy w to wdáli
26:
[W roz]koſſach wieczne dobro obráli
27:
[Nie bacz]ąc że ty krotkie roſkoſſy
28:
[Wszytk]i rázem ſzczeſćie z czáſem ſpłoſſy


strona: K3

1:
Práwie według zakonu bożego
2:
Patrzmy ſwego/ nic nam do cudzego
3:
Ano ná náſſe ze wſſech ſtron ćcháią
4:
Zá nic ſobie ty vſtáwy máią
5:
Leć coſz potym choćia wſſytcy widzą
6:
Iż choćia zle/ przedſie ſie niewſtydzą
7:
Vpad bliſki á gniew boſki baczą
8:
Przed ſie iednák buyno ná to ſkaczą
9:
Zaſz ſie v nas wżdy kto wſpráwách cwic[zy]
10:
Snać to rycerz kto więcey naliczy
11:
A gdzie ſobie hoyniey nálewáią
12:
Tu káżdego zá hethmáná máią
13:
Albo owi wnáſſym práwie miſtrze
14:
Są dziś v nas zá zacne rothmiſtrze
15:
Káżdy buia by ludzi poráził
16:
Zeby komu ſpráwiedliwoſć ſkáził
17:
Coſz mnie potym vbogiey ſieroćie
18:
Widzę ludzi w roſkoſſach á wzł[ocie]
19:
Widzę iż zwonicę odzieráią
20:
Záwżdy gdy ten koſćioł pobyią
21:
Ano to ſnać nieſpora robotá
22:
Gdy dziuráwe wonem płoćie wrota
23:
A práwie ſie ſnać z rozumem mija
24:
Kto iedno drze á drugie pobiyą
25:
A ták proſſę pomni ná to káżdy
26:
Iż zá czáſem wſſytko ginie żáwżdy
27:
A iż ſkokiem prętkoſć wieku bieży
28:
W tem ſie kochay co czynić należy.
K iijstrona: K3v

1:
[A bac]zyſzli iż ćię ſſczeſćie wznioſlo
2:
[Mą]drze pływay á dzierz ſie zá wioſło
3:
[Bo] nie wzwieſz gdyć ſie łodzia záchwieie
4:
Ochynieſz ſie iſćie bez nádzieie
5:
[Bo jes]li ćię bog ná to przełożył
6:
[Aby] przez ćię w ludzioch ſprawę mnożył
7:
[Pro]ſſę bądz że wżdy pilen vrzędu
8:
[A uk]rácay kędy możeſz błędu
9:
[Bac]zyſzli iż zle wnętrzny rząd ſtoy
10:
[Jes]li ſie też nieprzyiaćiel ſtroy
11:
[Czy]ń co ſluſſe á niefolguy ſobie
12:
[Bo]ć ſie hoyniey to nágrodzi tobie
13:
[Za] żywotá vżywieſz pokoiá
14:
[Sła]wá wiecznie będzie ſtałá twoiá
15:
[A wi]elki ſkarb po ſobie zoſtáwiſz
16:
[Gdy] potomkom co dobrego ſpráwiſz
17:
[W nic nie p]oydą v bogá przyſlugi
18:
[I będ]zieſz miał żywot ſlawny długi
19:
[Nie m]yſl ná to doczeſne zbieránie
20:
[Wie B]og kto wniem będzie miał kochánie
21:
[Wszytk]o ſie więc to márnie rozchodzi
22:
[Jedn]o cnotá tá wdział nieprzychodzi
23:
[A] ſnać ten ſwoy ſtan nalepiey ſpráwi
24:
[Kt]o ią poſobie w ſkárbie zoſtáwi
25:
[A ta]k proſſę ábyſćie baczyli
26:
[Na]cz mamy przydz wſſytcy wkrotkiey chwili
27:
[A] wſſákeſmy nie żydowie ſobie
28:
Pomoż ty mnie/ ia co mogę tobie.


strona: K4

1:
Ku temu co cżedł.
2:
MOy towárzyſſu ieſliżeś to iuż czedł
3:
A iżeś co nie trefnego náſſed[ł]
4:
Iż by ćie wżdy poczęſći ruſſyło
5:
Proſſę ábyć nic nád myſl nie było
6:
Wſſak ſą rozno przełożone ſtany
7:
Wkáżdym wielką zacnoſć w ludziach [znamy]
8:
Ale gdy też kto zmiáry wykroczy
9:
Niezle by mu práwdę rzecz y woczy
10:
Bo ácz rozum z człowiekiem ſie rodzy
11:
Lecz ſnadz go więcey zczwyczenia pr[zy chodzi]
12:
A iż dziwnie wludzioch rozne ſpráwy
13:
Przy lepſſych ſtać to ieſt rozum prá[wy]
14:
Bo cożkolwiek ſie ná ſwiećie dzieie
15:
Ze wſſego ſie krotkoſć czáſu ſmieie
16:
Sámá cnotá tá záwſſe dworſtwa m[a]
17:
Y po ſmierći z ſiebie ſſydzić nieda
18:
A ták y ty miey ná to baczenie
19:
Iż ieſt rozne w ludzioch przyro[dzenie]
20:
A rozlicznie ludzkie ſpráwy rząd[zi]
21:
Cnoty ſie dzierż táć nigdy n[ie błądzi]
22:
Koniec.