[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Jan z Szamotuł (Paterek)
tytuł:   Kazanie o narodzeniu Maryjej Panny
rok wydania:   1525strona: 87

1:
O Narodzenyu maryey panny
2:
Zakladam ono pyſmo wzoltarzu psalma dzyevyączſetnego
3:
y Soſtego Szwyątego krola dauyda Szwyatloſzcz ueſzla
4:
yeſth ſprauyedlyuemu a ludzyem proſtego ſercza vyeſyele/ gdzye
5:
ſyą ukazuye/ yſz dauyd dawne przeſzrzal byl narodzenye tey panny
6:
duchem ſzwyątym gdzye yą ſzwyatloſzczy przyrownal rzekącz
7:
Szwyatloſzcz marya ueſzla ſprauyedlyuemu cryſtuſouy
8:
ſnyey ktory ſyą myal narodzycz S tych ſlow ukazuye ſyą czeſcz
9:
narodzenya maryey yſz ſzwyatloſzczy przyrownanya ktora ſzwyatloſzcz
10:
myeczy ynym(y)
11:
ſtworzenym ma przeuyſſenye Naprzod
12:
yſz ſyą bogu rowna yſz bog ſzwyatloſzcz yeſth iohannis
13:
pyeruego capitulū Wtore yſz ſzwyatloſzcz yeſt nyezmyenney
14:
czyſtoſzczy bo ſyą nyepokala ſmrodem Trzeczye yſz ych rzecz
15:
roſkoſzna/ tak marya panna nad prauye wſzyrko ſtworzenye
16:
ſzwyeczy uyſkoſzczyą czczy Ecleſiastes yedennaſtego polozenya
17:
Bogu yſz yeſt blyſka y ponyektorey cząſzczy przyrownana
18:
laſką y chwalą Sapiencie wſyodmem capitulū bo
19:
ona yeſt yaſznoſzcz


strona: 87v

ſzwyatloſzczy vyeczney a obraſz
1:
dobroczy yego Theſz yſz yeſt nyeſzmyenney czyſtoſzczy
2:
yako pyſſe Szwyąty Anselmus taką czyſtoſzczyą ſlynye panna
3:
yaka pod bogyem vyąthſza bycz nyemoze rozumyana Teſch
4:
yeſt duſſy nabozney myla a roſkoſzna bo onyey ſpyeua koſzczyol
5:
yſz ona yeſth zyuoth ſlodkoſzcz y nadzyeya naſza
6:
O ktorey narodzenyu wtych ſlouyech baczycz bądzyemy boſkye
7:
przeſrzenye/ wtore yey wzyuoczye ſzwyąthey anny poſzwyączenye
8:
Trzeczye yey czeſznye obyauyenye
9:
Ku pyeruemu ſlow [v] przeyſtąpuyącz pytam yako narodzenye
10:
maryey panny od uyekow yeſt w myſzly boſkyey y bylo
11:
przeſrzano bo ſtey czczy ſama ſyą uyelby przeſz proroka prouerbiorum
12:
woſmem capitulū pan bog poſadzyl [ſzpoſzobyl myą] myą
13:
nyeſzmyenną volą a uybranym ſwym wpoczątku drog ſwych
14:
nyſz czo uczynyl yeſcze mouy od początka


strona: 88

ſzwyata
1:
ſtworzenya od uyekow zrządzonam byla bycz matką bozą/
2:
a zdawnoſzczy vyecznoſzczy przed tym nyſz zyemya ſthworzona
3:
to yeſth przed wſzytkym ſtworzenym nyebyly yeſcze gląbokoſzczy
4:
to yeſt any nyebo any zyemya any anyely a ya marya
5:
yuſz bylam począta w myſzly ſthworzyczyela gdzye ſyą ukazuye
6:
yſz przed wſzytkym ſtworzenym byla marya panna przeſrzana
7:
matką bozą zbauyczyela yesu cryſta ktora yeſt yey nauyſſa
8:
chwala
9:
Tu mozymy rozmyſzlycz czterzy rady ktore myal pan bog
10:
wſwey mądroſzczy pyerwą o ſtworzenyu ſzwyata ktory myal
11:
upaſcz wtorą yako bog myal syą znyeuyaſty narodzycz
12:
Trzeczyą yako myal pyerwą nyeuyaſtą yeuą ſtworzycz
13:
Czwarthą yaka by to myala bycz panna ktora myala boga cryſtuſa
14:
porodzycz Wpyeruey radzye pytal bog oczyecz


strona: 88v

1:
ſyna y ducha ſzwyątego vyemy yſz ſzwyath ktory ſtworzymy
2:
upadnye przeſz grzech tak wanyelech yako wludzyech dla
3:
ktorego y ynſze wſzytko ſtworzenye karacz muſymy dla grzecha
4:
gruboſzczy czemuſz gy mamy ſtworzycz to pytanye to yeſt
5:
przeſz boſką mądroſzcz zamknyone yſz myal bycz ſzwyath ſtworzon
6:
acz upaſzcz myal bo mouy Swyąty auguſtyn nygdy by
7:
bog nycz zlego nyedopuſzczyl bycz naſzwyeczye bo nye byl tak
8:
wſzechmogączy yſz teſz ze zlych rzeczy moze dobre vyuodzycz
9:
Wyedzącz bog yſz ſzwyath upaſzcz myal ſtworzywſzy gy ze zlego
10:
dobre udzyelal a to yſz ſwey laſky ſſwey ſzwyebodnoſzczy wſzytkyemu
11:
ſtworzenyu uſ(c)zy(n)czyl wtore yſz ſtego ukazuye ſyą boza
12:
ſprauyedlyuoſzcz gdy zathwardzyale wzloſzczy karze
13:
Trzeczye ukazalo ſyą myloſyerdze yſz bog czeka grzeſznych ku pokuczye
14:
Esaye verhrzydzyeſzczy capitulū Czeka naſz


strona: 89

1:
pan bog by ſyą nad namy ſmyloual a przeto ſkazano yſz dla naprauyenya
2:
ſzwyata ſyn bozy czyalo y naturą czlouyeczą myal
3:
przyącz aby doſycz uczynyl za grzech tego ſzwyata
4:
Wtore pan bog wradzye troycze ſzwyątey pytal yeſly
5:
by bog myal nyeuyaſthą ſtworzycz ktora by myala upad ſzwyata
6:
naprauycz Stalo ſyą ſkazanye yſz acz pan bog mogl ſlusznye
7:
ſktoreykoluye materyey czyalo wzyącz a wſzakoſz dla
8:
ſluſznoſzczy chczyal znyeuyaſty [czvſz ſzpanny] czyalo przyącz dla trzech rzeczy
9:
pyerua yzby nyeuyeſzczy rodzay yako wzgardzyenſzy nyebyl
10:
ponyzon ale aby przeſz matką bozą byl by oſzlachczon ku odkupyenyu
11:
Wtore by cryſtus z ynąd byl czyalo przyąl o yego
12:
prauym czyele nykt by byl nyeuyerzyl Trzeczye aby wſzelky
13:
obyczay czlouyeczego rodzenya byl uypelnyon/ yadam ſyą przeſz
14:
mąza y nyeuyaſty narodzyl yeua zmąza krom nyeuaſty


strona: 87v

1:
my wszytczy y panna marya zmąza y znyeuyaſty/
2:
ſluſzalo cryſtuſouy naſzemu mylemu panu ſpanny bez mąza ſyą
3:
bylo ſtacz [y narodzycz] a tak przeſz [panną] nyeuyaſtą ſzwyath odkupycz
4:
Trzeczye pytanye bylo wtroyczy ſzwyątey yeſly by
5:
byla godna pyerua nyeuyaſta ktemu yzby byla matką bozą/ tak
6:
zamknyono yſch nye dla trzech rzeczy Pyerwa yſz ta yeua
7:
myala bycz od zlego ducha zdradzona czo nyezalezy na matką
8:
bozą Wtore nyeſluſchalo aby ta myala bycz tak pouyſſona przeſz
9:
ktorą myala wſzytka natura czlouyecza bycz zarazenym zabyta
10:
Trzeczye gdyſz then ktory ſyą znyeuyaſty narodzycz myal ſądzycz
11:
ma wſzytko ſtworzenye nyeſluſalo aby albo yego matka
12:
albo ſam wgrzechu byl nalezyon Sluſalo tedy bylo yſz ynſza
13:
dzyeueczka panna yemu matką laſky pelna byla ſtworzona
14:
Czwarte pytanye bylo yaka by tho myala bycz panna
15:
ktora boga myala porodzycz


strona: 90

a ſzwyath naprauycz naczo
1:
mądroſzcz boſka odpouydzyala yſz myala ta panna myecz dwanaſzczye
2:
obyczayow yako dwanaſzczye gwyazd koroną ukoronouana
3:
Pyeruy obyczay uyedzyal pan bog yſz nyeuyaſta ktora
4:
byla przyczyną upadu bądącz panną zgrzeſzyla sluſſalo aby ta
5:
panna ktora myala boga porodzycz panną uyeczną bądącz nygdy
6:
by byla nyezgrzeſzyla
7:
Utore bog uyedzyal yſz eua byla adamouy poſlubyona
8:
teſz chczyal yzby y ta takyeſz yozefouy byla poſlyubyona [panna]
9:
Trzeczye bog uyedzyal yſz yeua myala przynyeſzcz
10:
y naleſzcz ſzmyercz chczyal yſz by marya panna byla nalazla zyuod
11:
a laſką yako napyſal lucas wpyeruem capitulū Nalazlaſz laſką
12:
ktorą yeua ſtraczyla oto pocznyeſz ſyna ktory
13:
yeſth zyuod [wyeczny]
14:
Czwarte bog uyedzyal yſch yeua myala zamknącz nyebyeſką
15:
ulyczką chczyal yzby matka boza marya byla ulyczką nyebyeſką
16:
yakoſch onyey ſzpyeua koſzczyol pozdrouyona bądz morſka
17:
gwyazdo boza matko chwalebna y zawzdy dzyeuyczo ſcząſzna
18:
nyebyeſka ulyczko
19:strona: 90v

Pyąthe bog vyedzyal yſz pyerua eua nyeuyaſta
1:
myala bycz od zlego ducha nauyedzona kuſzona y ſzwyedzyona
2:
chczyal aby marya panna byla od dobrego archanyola pozdrouyona
3:
nauczona a ku przyzuolenyu zwyarą moczną bycz matką bozą
4:
przyuyedzyona
5:
Soſthe bog uyedzyal yſz eua przyzuolywſzy ſatanouy począcz myala y porodzycz grzech y zloſzcz yako napyſano wpſalmye
6:
oto porodzyla nyeſprauyedlyuoſzcz począla zaloſzcz
7:
a urodzyla zloſzcz chczyal aby myla panna anyolouy przyſzwolywſzy
8:
rzekącz oto poſelkyny panſka ſthan my ſyą podluk
9:
ſloua twego aby byla począla ſyna bozego
10:
Syodme bog uyedzyal yſz eua urwawſy ouocz zdrzeua a yedzącz
11:
puſzczyla gy wſwe wnątrznoſzczy chczyal aby roſkoſzna
12:
panna wſwych czyſtych wnątrznoſzczy ouącz blogoſlauyonego yezuſa
13:
noſyla ktory myal bycz na krzyſz drzeua ſzwyątego przybyt
14:
yako ſzwyatczy Szwyąty
15:
auguſtyn


strona: 91

Oſme bog uyedzyal yſz przeſz euą czlouyek myal
1:
przydz vyelkye nądze y wpotrzeby przeto uſtauyl aby ta panna
2:
czudna byla wſzytkym ludzyem w kozdey potrzebye pomocznyczką
3:
a rzecznyczką przeto tak mouy Szwyąty Byernad nyechay mylczy
4:
o myloſyerdzyu twoym o myla panno ten kto by ſzmyal rzecz
5:
yzby nygdy nyepamyątal aby byl kyedy od czyebye wſpomozon
6:
kyedy by czyą ſobye napomocz wzyual
7:
Dzyeuyąthe bog uyedzyal yſz eua myala bycz
8:
matka wſzytkych grzechow ſwych (grzecho) ſynow chczyal aby laſkaua
9:
panna marya byla matką myloſyerdzya wſzytkych grzeſznych
10:
yako ſzpyeua koſzczyol marya matko laſky matko myloſyerdzya
11:
ty nas od nyeprzyaczyela ſtrzezy a wgodzyną ſzmyerczy
12:
przyymy yako myla matka (odpuſzczenya)
13:
Dzyeſyąthe bog vyedzyal yſz eua myala wgrzechu począcz
14:
ſwe ſyny a ſczyąſzkoſzczyą noſycz y zboleſzczyą rodzycz/


strona: 91v

1:
chczyal aby ta naſzlachethnyeyſza panna przeſz grzechu
2:
bądącz począla przeſz czyąſzkoſzczy noſyla zweſelym porodzyla
3:
ſyna ſwego przeſz ktorego nas zgrzechu oczyſzczyla a za ſwe ſyny
4:
przyąla
5:
Yedennaſne bog vyedzyal yſz yeua ſwym zarazonym mlekyem
6:
chouacz myala a karmycz ſyny ſwe ktorym zadauala gorzky
7:
yad ſzmyerczy Chczyal aby ta nachądoznyeyſza panna naczyſthſzym
8:
panyeyſkym mlekyem ſwego ſyna cryſtuſa karmyla
9:
ktorego czyalo y krew nam wſzytkym maryey panny ſynom
10:
przywloſzczonym myalo bycz dano na pokarm y na pyczye
11:
zyuota uyecznego
12:
Dwanaſne bog vyedzyal yſz yeua myala bycz grzechu
13:
początkyem ſktorey myala ſyą uylacz uyna na wſzytky yey przyſzle
14:
potomky a wktorych myeſkacz myal dyabel przeſz grzech
15:
Chczyal y tak uſtauyl aby ta lybyezna panna byla nam początkyem
16:
wſzytkyego dobrego y zbauyenya


strona: 92

wktorey myaſzkacz
1:
myal bog y bycz pelną laſky y wſzytkyey ſzwyątoſzczy
2:
ſktorey pelnoſzczy na nas wſzytky ſyny adamoue laſka gdzyeſz to
3:
tak yeſt yſz czo mamy to wſzytko ſyey pomoczy a laſky myloſyerdzya
4:
mamy
5:
A przeto tak pyſſe onyey Szwyąty Anselmus doctor
6:
o nyeuyaſto dzywno oſoblyua a oſoblyuyey dzywna przeſz ktorą
7:
zyuyola byuayą ozyuyany anyely naprauyeny pyekla znyſzczenye ludzye byuayą zbauyeny
8:
O nyeuyaſto pelna y vyączey
9:
nyſz pelna laſką ſktorey pelnoſzczy plynyenya czyuya wſzytko
10:
ſzthworzenye
11:
Juſch tedy mozymy zrozumyecz yako bog oduyekow przeſrzal
12:
narodzenye they maryey panny naſzwyath ktory chczyal yz
13:
by przeſz yey porodzenye ſyna bozego bylo naprauyone kozde
14:
tego upadlego ſzwyata ſtadlo
15:
O a przeto grzeſzny czlouyecze pathrz


strona: 92v

yako uyſoko
1:
maſz mylouacz yako theze bardzo czczycz maryą ſzlyczną panną
2:
przeſz ktorą tobye bog zrządzyl od uyekow zbauyenye duſſe
3:
thwey O zyakym nabozenſthwem maſz yey ſluzycz ktorey byſz
4:
matką myloſyerdzya nyemyal od boga tobye poſtauyoney od uyeczney pye [kyel] lney ſzmyerczy
5:
przeſz twą pyerwſą euą matką ſprauyoney
6:
nygdy by byl nyeuybauyon ſczego wdzyączny bądącz
7:
a czeſzcz yey ſtego czynyącz rzeczmy wſzythczy ſkryſtem Amen
8:
Tu chczą vypyſacz o maryey panny poſzwyączenyu
9:
wzyuocze ſwey matky Szwyątey anny gdzye czworo uczynyą
10:
pythanye pyerue yeſzly byla wzyuoczye mathy poſzwyączona
11:
(Trzeczye) Wtore kyedy byla poſzwyączona Trzeczye yeſzly
12:
nad yne ſzwyąte byla poſzwyączona czwarthe vyelekrocz byla/
13:
poſzwyączona
14:
Tu pyermſzemu pytanyu mouyącz


strona: 93

mamy rozumyecz
1:
yſz yako pyſſe fraciſcus doctor oſzwyeczony o począczyu
2:
panny maryey poſzwyączenye nycz nyeyeſth ynſzego yedno
3:
puſzczenye ducha ſzwyątego wduſchą poſzwyączona a tako
4:
roznoſzcz yeſth myedzy zachouanym od pyeruorodnego grzechu a poſzwyączenym
5:
Bo zachouanye od grzechu pyeruorodnego yeſt bycz
6:
nyepoddanym uſtauye albo ſtatutouy bozey uſtauy ktora zrządzyla
7:
aby duſcha ktora ſyą zlącza ſczyalem podluk przyrodzenya
8:
wzyątym od adama ſtradala by boſkyego uydzenya a pouynna
9:
by byla na mąką uyeczną Tak tedy bog panną zachoual
10:
od grzechu pyeruorodnego yſch yą nyepoddal pod tą uſtauą ale
11:
ſluſnye dla czczy matky z oſobnego przyuyleya zathrzymal
12:
ſkazanye aby ona wgrzech pyeruorodny nyeupadla/ Nye otym
13:
tedy tu zachouanym chczą pyſacz


strona: 93v

ale o poſzwyączenyu yeſzly ona byla prauye poſzwyączona nyſz ſyą narodzyla
1:
przeſz ducha ſzwyątego wyey duſſą wlanego
2:
Na to ſyą wſzythczy doctorouye zgadzayą acz roznye yz
3:
byla poſzwyączona pyeruez nyſz ſyą narodzyla czo douodzą
4:
vyuodem poſpolytym koſzczyel nygdy nyeblądzy yſz gy
5:
duch ſzwyąty rządzy ale koſzczyol yey narodzenya dzyen ſzwyączy
6:
vyznauayącz yſz ſzwyąta bo ſzwyąto od ſzwyączenya
7:
yeſt uezwano Theſz douodzą oſobnym uyodem tak yeſzly to
8:
komu byua dano komu mnyey ſluſſa vyączey temu komu: ſluſſa:
9:
vyączey yeſzly ieremyaſz byl poſzwyączon yan krczyczyel
10:
vyączey ſluſſalo maryey pannye Teſz douodzą Szwyątym
11:
Byernatē ktory tak mouy o oſoblyuey pannye nye yeſt zadne
12:
uątpyenye aby ona w


strona: 94

maczyerzyſznych yeſcze bądącz
1:
wnątrznoſzczyach uyſſzym poſzwyączenym nyebyla poſzwyączona
2:
y yeſcze mouy czo nyktorym ſzwyertelnym ludzyem acz
3:
malo yeſth uczynyono nyeſluſſa mouycz takyey dzyeuyczy bycz
4:
nyedano Theſz douodzą figurą Esayaſſa wpyeruym.c.
5:
gdzye mouy vynydzye roſczka ſkorzenya yeſſe to yeſt spokolenya
6:
krolewſzkyego ktory rodzay z yeſſe ſyą począl a kwyatek
7:
ſkorzenya yego wſtąpy to yeſt marya panna a odpoczynye nanyey
8:
duch panſky Theſz druga figura numeri wſyodmenaſtym
9:
polczenyu rozga aaronoua to yeſth marya ktora byla
10:
ſpokolenya aaronouego bo byla przyrodzona szwyątey Elzbyeczye
11:
wprzybytku to yeſth wzyuoczye matky nalezyona yeſt zakwytla
12:
darem ducha ſzwyątego
13:
Rzekl by tu/ czemu poſzwyączona gdy przeſz grzechu pyeruorodnego
14:strona: 94v

począta yeſth przy wlanyu duſſe odpouyedam
1:
z rycharduſem doctorem tey panny myloſnykyem yſz rzecz
2:
moze bycz poſzwyączona dwoym obyczayem yednym uczynycz
3:
znye ſzwyątey ſzwyątą tym obyczayem panna marya nyebyla
4:
poſzwyączona bo byſmy muſyly rzecz yſz by kyedy w grzechu byla/
5:
drugyem obyczayem byua poſzwyączona kyedy acz byla
6:
ſzwyąta bądzye ſzwyątſcha tym obyczayem byla poſzwyączona bo
7:
przy począczyu panny ſtąpyl duch ſzwyąty wduſſą yey nye yzby
8:
oczyſzczyl yą od ktorego grzechu ktory wnyey nygdy nyebyl
9:
ale aby myala laſką a wnyey byla pothwyerdzona tak aby nygdy
10:
zgrzeſzycz nyemogla any ſzmyertelnye any powſzednye czo teſz
11:
ludzyem byua dano acz rzatko poprauey a uyerney pokucze
12:
Wthore oglądaymy kyedy byla


strona: 95

poſzwyączona
1:
gdzye zgodnye mouyą doctorouye yſz tedyſz kyedy duſſa wlana
2:
wczyalo acz tu nyekądy mayą pothwyerdzenye uporny zakonnyczy
3:
ktorzy ſyą przeczyuyą zachouanyu od grzechu gdy
4:
mouyą yeſt zachouana tedy kyedy duſſa wczyalo wlana a tam poſzwyączona
5:
a tedy uczynky mogą bycz dwa albo trzy razem krom
6:
czaſu uprzedzayączego Czo ym placzącz mouyą yſz yako criſtus
7:
rzekl pannye Joannis wdzyeuyątenaſtem capitulum
8:
Nyeuyaſto oto ſyn twoy ukazal yſz dobry ſyn ma myecz praczą
9:
o matcze ſwey Barzo tedy uyelką praczą myal criſtus omaryey
10:
ſwey matcze gdyſz yą barzo myloual y owſzem yego myloſzcz
11:
byla wſzytkych myloſzczy przyklad regula y myara Nauyſſzey
12:
tedy myloſzczy namnyeyſa przeczywna nyeprzyaſzn nyemozo bycz
13:
przymyeſzana/ a przeto na zadny


strona: 95v

czaſz by namnyeyſzy marya
1:
panna nyebyla u cryſtuſa wmyerſzyątczo grzechu
2:
ktorą myerſzyączką ſluſznye by byl myal myecz by marya byla ktorego
3:
czaſu wgrzechu przeto mouyą yſz yeſt poſzwyączona na początku
4:
ſwego począczya tak yſz yednego czaſu wzyąla y bythnoſzcz
5:
przeſz grzechu y poſzwyączenyu to yeſt uthwyerdzenye wlaſcze
6:
bozey yſz yako krom grzechu byla począta przeſz grzechu tak
7:
ſzmyertelnego yako powſzednyego zawzdy byla y zyla a wtym
8:
byla pothwyerdzona yſz nygdy grzeſzycz nyemogla
9:
Trzeczye roſzmyſzlmy/ yeſzly nad ynſze wzyuoczye
10:
ſwych matek poſzwyączone ta panna uyſſzey yeſt poſzwyączona
11:
kczemu mouyącz odpouyedam yſz przeuyſſa panny maryey
12:
poſzwyączenye ynſzych wſzytkych Naprzod ſprątkoſzczy czaſu
13:
bo heremyaſz blyſko narodzenya byl poſzwyączon yakoſz otym
14:
napyſano pyeruey nyzeſz uyſzedl/ ſ zyuota poſzwyączyczylem


strona: 96

1:
czyą yan krczyczyel wſzoſtym myeſyączu kyedy elznyetą marya nauyedzyla
2:
a on wzyuoczye ſyą uradoual ale ta panna
3:
yako mouy Szwyąty Auguſtin tedyſz przy wlanyu duſze wczyalo
4:
rozumney byla poſzwyączona bo yako rychlo przeſz pokolenye
5:
czlouyeczego rodzayu uyſzla na ſzwyath byla wſzytkych
6:
cznoth napelnyona a doſkonale dobroczą cznoth oſzwyeczona
7:
Uthore przeuyſſa yey poſzwyączenye znamyenythſzym
8:
darow wzyączym nyſz ynſzy bo ynſzym przy poſzwyączenyu
9:
yeſth to dano nyſz nygdy potym nyezgrzeſzyly ſzmyertelnye telko
10:
ale panna marya any powſzednye y otym mouy tak szwyąty
11:
Byernath (Mnymam) obfythſzy dar laſky [boſzey] ſtąpyl na dzyeuyczą
12:
ktory nyetelko yey narodzenye poſzwyączyl ale teſz maryą
13:
od kozdego grzechu zawzdy nyeuynną ſthrzokl
14:
Trzeczye przeuyſſa obfytoſzczyą laſky bo ſtey ſamey
15:
obfytoſzcz laſky poſzpolyczye


strona: 96v

na wſzytky ſyą uyleua yako
1:
mouy Szwyąty Jeronym o wnyebo wzyączyu Sluſſalo aby marya
2:
byla pelna laſky ktora nyebu dala chwalą zyemy boga
3:
y pokoy roſzlala prawdzyuye laſzky pelna przeſz ktorą obfytem ducha
4:
ſzwyątego dzdzem a roſą polano yeſt kozde ſthworzenye
5:
Czwarthe poznaymy uyele krocz panna marya yeſt poſzwyączona
6:
gdzye zdoctormy odpouyedam yſz troye bylo
7:
poſzwyączenye matky bozey pyerue bylo wzyuoczye ſzwyątey anny wktorym
8:
wzyąla zachouanye od grzechu pyeruorodnego
9:
y laſky bozey wlanye y zakalu tego grzechu vykorzenyenye yſz
10:
nyeoſtal wnyey any byl yedno yſz znacz bylo yſz myal [myal poprawiono na mogl]
11:
bycz by nyeprzyſzla byla ta laſka
12:
Uthere poſzwyączenye bylo w ducha ſzwyątego (ducl)
13:
zaczmyenyu a ſyna bozego począczyu wktory duch ſzwyąty tak
14:
yą napelnyl yſz doſtoyna byla począcz otrzymawſzy czeſzcz panyenſką


strona: 97

ſlouo boze
1:
y upewnyl yą ſtaloſzczą yſz myala
2:
doſtąpycz blogoſlauyenſtwa a przeto yey rzekl anyol nyeląkay
3:
ſyą marya nalaſzlaſz laſką u pana a duch ſzwyąty ſtąpy
4:
wczyą
5:
Trzeczye bylo poſzwyączenye gdy ſyn bozy wzyąl myeſzkanye
6:
wzyuoczye yey ktorego gdy począla a noſyla wſzytka
7:
byla zupelnye ſyą ku boskym rzeczam znyeuolyla [ſzpoſzobyla] a poddala
8:
yſz nyetylko duſſa ale y czyalo yey boſkyey ſzwyatloſzczy yaſnoſzczyą
9:
oſzwyeczylo ſyą podluk yako napyſal Ezechias
10:
ueczterdzyeſzczy y trzy Zyemya to yeſt marya oſzwyeczyla
11:
ſyą od mayeſtatu boſkyego yſz teſz bylo to nyepodobno (aby
12:
od mąża wſluſznym malzenſtwie mogla bycz ku malzenſkyemu
13:
uczynku) [by yako poządana] y owſzem kto pokuſy czyerpyal yako rychlo
14:
na nyą veyrzal tako rychlo ſpokuſy byl opuſczon
15:
czwarta yeſcze kladą doctorouye


strona: 97v

przy wnyebe wzyączyu
1:
gdzye wzyąla kaſky y chwaly potwyerdzenye Rozmyſzlmyſz
2:
tedy yako marya yeſt ſzwyąta ſcząsna chwalebna ktora tak
3:
uyelkymy dary yeſt pouyſſona a yako yeſt uyſoka kroloua ktora
4:
takyemy kleynoty yeſt wryczerſthwo paſana wſzytczy [ſzą] knyey uczekaymy
5:
yey wzyuamy abyſmy yey pelnoſzczy laſky doſtąpyly
6:
amen
7:
Ku czeſznemu obyauyenyu yuſz przyſtąpuyą gdzye to chczą
8:
uypyſacz przeſz dwanaſzczye czaſow tego ſzwyąta gdzye bog chczyal
9:
obyauycz y obyauyl narodzenye tey panny ſktorey naprauyczyel
10:
cryſtus naſzego zabuyenya myal ſyą narodzycz
11:
Pyerue czeſzne obyauyenye ſtalo ſyą czaſu czaſu
12:
anyelſkyego ſtworzenya czego douodzą uyuodem kuſſenya albo
13:
pokuſy yako mouy


strona: 98

Szwyąty Byernad za ono ſlouo gdzye
1:
pyſſe ionaſa pyeruego capitulū dla czyebye ueſzla yeſt ta
2:
burza Luciper ktory byl nauyſſy anyol poznal naturą czlouyeczą
3:
przyycz ktey czczy yſz ſyą myala zlączycz zbogyem a myala
4:
bycz przyyąta ſpanny wyednoſzcz perſony boſkyey a myala
5:
bycz pouyſſona nad naturą anyelſką uydzącz to [lvczyfer] y zayrzal a ſtąd
6:
zauyſzez dyabelſka uyſſla na(d) ſzwy [ath] zyemya zayrządz
7:
czlouyekouy ſzwyątſzego blogoſlauyenſthwa/ upadl w pychą
8:
nyechczącz bycz paddanym bogu czlouyekouy y rzekl poſtauyą
9:
ſtolecz moy napulneczy a bądą rouyen nauyſſemu yako napyſal
10:
Esayas czternaſtego capitulū czo y ynſzym anyolom [lvczyfer] obyauyl
11:
ſktorych uyele yemu wtym pochlebyayącz przyzuolyly chwalącz
12:
yako ſczudnoſzczy mądroſzczy (ſwego) ſtworzenya y znatury
13:
yako by on byl tego doſtoyny tey czczy yz by byl


strona: 98v

1:
rouyen bogu a nyebycz yego poddanym any yemu ſluzycz czemu
2:
ynſzy anyely dobrzy przyzuolycz nyechczyely
3:
Wtore to uyuodzą vyuodem naprauyenya bo gdy ſyą ta
4:
ſtala myedzy anyoly w uolach ych ualka a gdy upad ſtal ſyą
5:
uewſzytkych korzech u uyerzyly y poznaly anyely dobrzy yſz
6:
ten upad myal bycz naprauyon przeſz ludzye yako mouy Swyąty
7:
auguſtyn yſch anyolom nyebyla ſkryta tayemnycza wczyelenya
8:
bozego ale wzdy yeden lepyey nyſch drugy [vſznal]
9:
Trzeczye to vyuodzą boſkym zrządzenym bo rzeezy
10:
boſkyey mądroſzczy byuayą przeſz anyoly ludzyem/ obyauyany
11:
przeto anyolom byla pyeruey obyauyona nyſz ludzyem bo
12:
ſama [panna] tak mouy Ecleſiaſtici duudzyeſtego czwartego
13:
capitulū ya zuſt nauyſſego uyſzlam a bylem pyeruorodną
14:
przed wſzytkym ſtworzenym ueczczy yam uczynyl (a) yſz
15:
ueſzla/ anyolom


strona: 99

ſzwyatloſzcz nyezgaſznącza
1:
Vthore obyauyl panna marya czaſu nyeuynnoſzczy czlouyeczey
2:
bo yadam myal uyarą o bozym wczelenyu bo to byl
3:
poznal [vdvczv] yſz doſtateczna chwala w nyebye bycz nyemogla przeſz
4:
wczyelenya bozego ale tego nyepoznal aby ſyą criſtus myal dla
5:
grzechu yego ktory on myal popelnycz narodzycz a to wtym
6:
gdy rzekl opuſzczy czlouyek matką y oczcza a przyſtanye ku
7:
zenye swey y mouy tu ſzwyąty auguſtyn tedy duſſa adamoua
8:
ſtala ſyą ucząſznyczą anyolom wtouarzyſthwye gdy poznal
9:
wtayemnyczy bozey yſz ſtey ſzwyątoſzczy malzenſkyey
10:
przyyątey od adama y od euy myalo ſyą narodzycz uyele prorokow
11:
patryarchow apoſtolow a yſz teſz ſtego malzenſ [twa] (zlączyenya)
12:
myala uynyknącz yedna ſzwyąta dzyeueczka


strona: 99v

ktora
1:
myala porodzycz boga ſktorego myala bycz wnyebye chwalą aprzeto
2:
tak myloual [adam] euą yſz uyączey chczyal przeczyw uoley bozey
3:
uczynycz yaplko zakazone yedzącz nyſz euą zaſmączycz
4:
Trzeczye tą panną [bog] obyauyl czaſu zgrzeſzenya adama
5:
z euą bo tego czaſu obyauyl przyſzlą panna maryą gdy dla tego
6:
przeſthąpyenya przepuſzczyl uyele zlego na adama y yeuą gdzye
7:
yąl bog douąza mouycz przeklynayącz gy po uyele ynſzych
8:
slow [y] rzekl a wzdy [panna] ona za thrze glouą twą przeſz ktorąſz
9:
chczyal me wczyelenye przekazycz ktoremuſz wczlouyeczenſthwye
10:
ſluzycz hyechczyal [o] barzo plakaly adam y eua dla nądze na
11:
ktorą byl(a) y vygnany zrayu ale zaſyą barzo ſyą uyeſyolyly gdy
12:
uſlyſzely yſz [p. bog] przeſz panna maryą gloua uązoua


strona: 100

1:
myala bycz ſtarta a yſz myely przeſz tą panną bycz uybauyeny
2:
Czwarte bog obyauyl ta panną czaſu czlouyeczego rozmnozenya
3:
bo od tych czaſow rozmayczye obyauyal tayemnyczą ſwego
4:
wczyelenya wrozmaytych ofyarach wfygurach przed zakonem y wzakonye
5:
ktorych znamyonouanye duchem ſzwyątym nauczeny rozumyley
6:
prauye yako naoko [wydzely] ale ynſzy mnyeyſzy pod przykryczyem
7:
uyerzyly yſz to bylo zrządzono wſzytko o przyſzlym cryſtuſye
8:
a tako pod zaſloną uyarą myely y mouy Swyąty tomas
9:
yſz pyerwſzy abel uydzącz [w dvchv]wczyelenye cristuſouo ſpanny maryey
10:
a przeto dzyeuycztwo choual a tąd przyemna byla ofyara yego
11:
wtore enoch uyerzącz wcriſtuſa ſpanny maryey yſz syą myal
12:
narodzicz przenyeſyon do rayu aby ſzwyadeczthwo przed antycriſtem
13:
o yezuſye uydal a mączennykyem dla yego oſtal
14:
Thrzeczye


strona: 100v

Noe to rozumyal gdy ſkorabyu goląbyczą uypuſzczyl
1:
ktora nyetykayącz ſyą any uod any ſzczeruu kwyeczor(ą)u
2:
wroczyla ſyą roſczką olywną wuſzczyoch ſwych noſącz a pokoy
3:
zyemy ukazuyącz geneſie oſmego capitulū ta goląbycza
4:
przeſz zolczy(a) gorzkoſzczy byla marya ktora nyetknąla ſyą
5:
ſmrodu a yadu grzecha kozdego ta na ſkonanyu ſzwyata rozgą
6:
olywną criſtuſa zmyloſyerdzya uyelkyego wczyelonego wkwythnączym
7:
lyſzczyu bo laſky y moczy polnego wzyuoczye przynyoſla
8:
y pokoy zyemy obyauyla od boga
9:
pyąthe bog yą obyauyl czaſu uybranya patryarchow bo
10:
abramouy yeſt obyauyono gdy yemu rzeczono wnaſyenyu thwym
11:
bądą blogoſlauyeny wſzytczy ludzye geneſis duudzyeſtego
12:
wtorego capitulū wnaſyenyu to yeſt wcriſtuſye ſpanny
13:
narodzonym/wtore Iſaakouy bylo obyauyono gdy yego ofyarouano
14:
geneſis duudzyeſtego


strona: 101

wtorego capitulū ktory
1:
znamyonoual criſtuſa yednego ſyna bozego yſz myal bycz ofyarouan
2:
nakrzyzu wczyele ſpanny przyyątym Trzeczye iacobouy [obyawono] ktory rzekl
3:
nyebądzye odyąte kroleſtwo zyemye zydowſkyey alyſz przydzye
4:
ktory zeſlan ma bycz criſtus ſpanny ſpokolenya yuda narodzony
5:
Soſte czaſu zydowſkyego uybauyenya tą panną bog obyauyl
6:
gdy moyzeſz uydzyal kyerz gorayączy a ſam ſyebye nyepalączy
7:
Exodi trzeczyego capitulū przeſz ogyen boſtwo ſyą
8:
znamyonuye przeſz kyerz nyeſpalony mocz panyenſtwa Teſz
9:
aaronoua rozga ſucha zakwytla zgalązyala y mygdaly urodzyla
10:
czo panną ſuchą od kozdey ządze [nyerządnyey] znamyonoualo
11:
Teſz Joſue bylo obyauyono gdy ſloncze [ſthanąlo] to yeſt criſtus ſtanąlo wpoſzrotku
12:
nyeba to yeſt wzyuoczye panny bo nyebo yeſt rzeczono dla tayenya
13:
tak y zyuod panny maryey tayl


strona: 101v

wſobye boſtwo
1:
ſyna bozego
2:
Syodme czaſu prorokow obyauyl bog tą panna bo dauid
3:
rzekl przyſzedl pan dauidoui prawdą anyeoklama yego zouoczu ſzyuota
4:
twego polozą na ſtolczu twoym yndzye mouy vybral
5:
yą bog y nad yne przebral yą Salomon mouy Canticorū
6:
wtrzeczyem vynydzczye a oglądayczye czorky ſyon krola
7:
ſalomona wkoronye ktorą ukoronouala yego matka yego gdzye
8:
przeſz salomona rozumye ſyą pan bog E[y]ſayas mouy oto panna
9:
pocznye y porodzy ſyna y wzouą yego pan znamy ieremias
10:
vetrzydzyeſzczy pyeruem capitulū Nyeuyaſta ogarnye
11:
mąza y mouy uczynek pan uczyny nazyemy Ezechiel
12:
mouy ulyczka ta zamknyona bądzye a mąſz nyeprzeydzye przeſz
13:
nyą oto proroczy uolaly [y] ſzpyeualy
14:
Oſme czaſu zydowſkyego roſproſzenya obyauyl bog tą
15:
panną bo czaſu


strona: 102

heroda krola czudzozemcza ſam herod
1:
poſlal z zydy do ſzwyątego yana baptiſti pytayącz yeſzly by on
2:
byl kryſtus bo czaſz poznal yſz yuſz kroleſthwo przyſzlo bylo
3:
zydowſkye nan czudzozyemcza a poganyna Jan ſzwyąty vyznal
4:
criſtuſa ſpanny narodzonego rzekącz wporſzrotku uaſz ſtanąl
5:
ten krol criſtus ktorego uy nyeznaczye
6:
Dzyeuyąthe czaſu phylozophow obyauyl bog panną bo czy
7:
zbyegu natury okolo ktorey ſyą obyerayą zawzdy naydoualy
8:
czym byualy przyuodzeny ku uyerze tey yſz ſyą bog ſpanny
9:
narodzycz myal bo uydzmy yſz promyen ſloneczny ktory ſam
10:
ſſyebye yeſt wnycz nyeprzyąty a wzdy rzeczam czyeleſnym
11:
aſzmyertelnym (ſyą) yako [ſzyą] ſczklo krom ſkazy zlącza [ſzlonyczem a wſzdy mv nyeſzkodzy] Theſz
12:
lyſkauycza zwartuye wmyeſzek ſkoczywſzy czekoluye tam
13:
naydzye to ſpaly wſzy wproch


strona: 102v

zetrze zlota any myeſzka
1:
nyeſzkazywſzy tak criſtus nyeſzmyertelny wſzedl wzyuod panny
2:
maryey y uyſzedl czyalo [wſząwſzy] (przyąwſzy) krom znaku a poruſſenya
3:
zyuota panyenſkyego yako promyen przeſz ſz [ſz] czklo Teſz
4:
wzwyerzątkach uydzymy yſz ſyą ych uyele poczyna y rodzy przeſz
5:
matky y zlączenya yako uągorz kthory matky nyema bo uchem
6:
poczyna y plod rodzy/ pczoly ktore ſyą zmatek krom oczczow rodzą
7:
Theſz uydzyemy yſz kwyatek ſyą rodzy ſſamey uylkoſzczy
8:
tu ſyą wſądzye ukazuye dzyeuycze ſyna bozego porodzenye
9:
Dzyeſyąthe obyauyl bog panną czaſu poganſkyego obczouanya
10:
czego douyedzymy Sibillamy bo tak rzekla sibilla perſyczka
11:
oto beſthya bądzyeſz podeptana a urodzy ſyą pan wokrągu
12:
zyemye a lono panyenſkye bądzye zbauyenye poganſkye


strona: 103

1:
wtore sibilla delphica ktora byla prorokouala ualką troyanſką tak
2:
o pannye rzekla Narodzy ſyą prorok przeſz mąſkyego zlączenya
3:
zdzyeuyczy panny Trzeczye Sibilla Eritrea kthora byla
4:
wbabylonyey y mouy
5:
w oſtatnym uyeku upokorzy ſyą bog urodzy ſyą ſyn bozy
6:
zlączy ſyą czlouyeczenſtwu boſtwo/ lezecz bądzye
7:
baranek na zyemy a panyenſkym urządem [y ſpylnoſzczyą]bądzye uychouan
8:
bog y czlouyek Czwarta ſibilla holeſpontina y troye narodzona
9:
mouy z wyſokyego nyeba przybytku veyrzal bog napokorne
10:
ſwe y narodzy ſyą w dnyach oſtatecznych ſz [ſz] panny
11:
zydowſky bog y czlouyek odkupyczyel tego nyeopuſczą yako mouy
12:
Swyąty thomas [powyeda] yſz nalezyono whyſtoryey rzymſkyey
13:
yſz caſu conſtantina czeſarza y heleny matky yego nalezyon byl
14:
nyktory grob wktorym lezal czlouyek


strona: 103v

ſlotą blaczą mayącz
1:
napyerſyach na ktorey byle napyſano Criſtus narodzy ſyą spanny
2:
dzyeuycze a uyerzą uen/ o ſloncze czaſu heleny y conſtantina
3:
czeſarza za ſyą myą oglądaſz y mouy Swyąty tomas yeſzly
4:
ktory ſpoganow yeſt zbauyon ktorym wczyelenye ſyna bozego
5:
nyebylo obyauyono nyebyly zbauyeny krom uyary criſtuſouey
6:
bo acz nyemyely uyary ſzwyerzchnyey wzdy myely (myedzy)
7:
wnąthrzną wboſkym opatrzenyo nadzyeyą mayącz a uyerzącz
8:
yſz bog myal bycz odkupyczyelem ludzy yako yemu bylo mylo
9:
a yako prawdą myluyączym obyauyl otoſz y poganom bog panną
10:
obyauyl etc.
11:
Yedennaſne bog obyauyl panną maryą przed ſamym yuſz
12:
narodzenym bo yako wſzytky hyſtorye mouyą


strona: 104

dzywne
1:
ludzyem naſzwyeczye bylo obyauyono narodzenye panny maryey
2:
bo czaſu czeſarza octauyana po ſzmyerczy Julyuſſa pod
3:
ktorym octauyanem narodzyl ſyą criſtus trzy ſloncze na wſchodzye
4:
ſyą ukazaly ktore znyenagla w yedno ſyą obroczyly czo znamyonoualo
5:
criſtuſa narodzonego wktorym to troye [było] czyalo duſſa
6:
boſtwo zeſzlo ſyą wyedną perſoną wzyuoczye maryey panny
7:
pyſze teſz Thimoteus yſz whiſtorycy rzymſkyey to nalaſl yſz
8:
octauyan czeſarz trzydzyeſnego y pyątego lata ſwego panſtwa
9:
wſtąpyl do glownego wrzymye yakoby koſzczyola y pytal bogow
10:
wſzytkych kto by po nim kroloual y uſlyſzal gloſz mouyączy|
11:
dzyeczyą znyeba zboga zyuyą: czego przed czeſem narodzony barzo
12:
rychlo znyeporuſſoney panny przeſz makuly narodzy ſyą/ ten glos ſtal ſyą czaſu


strona: 104v

1:
począczya a narodzenya panny maryey
2:
tam ze to uſlyſzawſzy oltarz zbudoual y napyſal to yeſt oltarz boga
3:
ſyna bozego zyuyączego Teſz bylo obyauyono yey narodzenye
4:
annye ſzwyąthey a ioachymouy yey mązouy przeſz gabryela
5:
anyola gdy czy ſzwyączy bądącz wboyaſzny bozey a chouayącz
6:
przykazanye boze przeſz dwadzyeſzczya lath plodu nyemyely ſzlubyly
7:
panu bogu yſz ten plod ktory by myely bogu by y ofyaroualy
8:
ocz proſzącz na kozde ſzwyąto do yeruſalem chodzyly/
9:
wyedno ſzwyąto ſwymy ſzwyątymy touarzyſzmy przyſzedl ku oltarzouy
10:
ofyarouacz panu bogu kthorego kaplan od ofyarouanya
11:
ſkrzytanym odepchnąl a czemu by ſzmyal ku oltarzouy przyydz
12:
zofyarą myedzy plodnymy [ty] nyeplodny (pytal) mouyącz yſz
13:
nyeſluſſa przeklątemu wzakonye ofyarouacz Zaſmączony ioachim dodomu


strona: 105

ydącz
1:
od touarzuſzow ktorzy to ſlyſzely urąganye czyerpyal
2:
do paſtyrzow ſwych ſzedl tam ze kylo dny myeſzkal
3:
gdzye dnya nyktorego anyol wuyelkyey yaſnoſzczy ſyą
4:
yemu ukazal y rzekl nyeboy ſyą yam yeſt anyol thobye poſlany
5:
yz bych obyauyl twe proſzby bycz u boga uyſluchane
6:
ydzyalam ſrom twoy y ſlyſzalam ſromotą nye plodnoſzczy tobye
7:
uyrzuczoną czo nyeſzluſznye tobye uczynyono nad grzechem
8:
bouyem nye nad naturą ſyą bog mſzcy a przeto gdycz y zyuod
9:
zamyka to czyny aby dzywnyey znouu odtwarzayącz boſky dar
10:
byl by poznan a za ſara teſz plodną byla gdzye tego dlugo
11:
czekala a potym yſaaka ktoremu blogoſlauyenſtwo bylo obyeczano
12:
porodzyla Rachel dlugo nyeplodna Jozepha urodzyla/
13:
ktory wſzytkyemu eyptu panoual kto mocznyeyſzy nad Samſona
14:
kto


strona: 105v

ſzwyątſzy nad ſamuela ato obadwa nyeplodne matky
1:
myely vyerz dzywnyeyſze bycz rodzenya przedluzone otoſz uyecz
2:
yſz czy anna twoya zona porodzy tobye czorką a wzouyeſz yey
3:
ymyą marya ta yakoſz ſzlubyl ma bycz bogu poſzwyączona/
4:
ta wzyuoczye matky ducha ſzwyątego pelna zawzdy wkoſzczyele
5:
bozym myeſzkacz bądzye gdzye nycz zlego onyey ludzye mnymacz
6:
nyemogą a yako ona znyeplodney matky narodzy ſyą tak
7:
dzywno ſnyey ſyą narodzy ſyn bozy ktoremu ymyą yeſuſ przeſz
8:
ktorego przydzye wſzytkym zbauyenye a tocz dayą za znamyą
9:
gdy przydzyeſz wyeruſalem do zlotey brony poſzrathnyeſz anną zoną thwą
10:
ktora dla twey omyeſzkaloſcy ſmąthna uraduye ſyą tobye
11:
Rzekl tho anyol y znyknąl Anna ſzwyąta plakala a gdzye ſyą
12:
yey mąſz podzyal nyeuyedzyala/ ktorey ten ze anyol ſyą ukazal y roſkazal yzby wzlotey bronye mąza ſzukala
13:
gdzye pewny bądącz zobyethnycze chwalą dawſzy bogu wdom
14:
ſwoy do galylegey ſyą wroczyly gdzye podluk malzenſtwa pāną
15:
maryą począly
16:
Dwanaſne bog narodzenye panny maryey obyauyl czaſu
17:
uypelnyonego a yuſz ſtalego wczyelenya bozego bo yako mouy
18:
Szwyąty grzegorz wſzytko ſtworzenye ſtworzyczyela ſwego
19:
yſz wczyalo przyſzedl ſzwyątſzy Nad to przeſz kazanye apoſtolſkye
20:
wſzytkyemu ſzwyatu obyauyona yeſt uyara o criſtuſye y yego
21:
mathcze dzyeuyczy maryey a ſznaky/ a dzyuy uyelkyemy
22:
yeſt potwyerdzona y bądzye nauyeky/ oczym mouycz thu nyemogą
23:
dla uyelkoſzczy Tho za oſtatek mouyą nacz yuſz yaſną
24:
uyarą wzglądamy a moczą pyſma y uyuodu


strona: 106v

poznalyſmy
1:
y na kozdy czaſz nyezlyczonymy dzyuy doſzwyatczamy yſz to
2:
tak bylo od boga przed uyeky przeſzrzano zrządzono ſkonczono
3:
a uczynkyem dokonano yſz ta panny ſzwyątha ſyą myala narodzycz
4:
a przeſz nyą ſyn ſyą (bozy) bozy wczyelycz a czyalo przyąwſzy
5:
wſzytek ſzwyath naprauycz y odkupycz a ſtąd teſz zrządzyl
6:
yſch myala bycz panyą ſzwyątą kroloua nyeba/ yednaczka
7:
boga a ludzka/ matka y porodzyczyelka naſlodſzego iezuſa
8:
ſyna bozego zyuego/ matką laſky matką myloſyerdzya/ wſzytkym
9:
matką zbauyenya uyecznego O boze uyelky yako dzywna mądroſzcz
10:
thwa yako nyeprzebadana rada twa yſz tak przeſz
11:
nyeuyaſtą pomogloſz ſzwyatu ſthraczonemu O ſynouye adamouy
12:
O ſynouye eue O zatraczeny grzeſzny podnyeſzczye uaſſe duſſe
13:
zeſznayczye


strona: 107

yſz zbauyenye uaſſe polozono yeſth wrąku
1:
a wmoczy maryey pylnoſch ſluſzczye maryey O uyerna duſſo uznay
2:
yſz przeſz maryą tobye zyuod przeſz oną myloſyerdzye
3:
przeſz nyą laſka pokoy y tobye chwala ma bycz dana
4:
Czoſz tedy duſſo moya czo o ſercze nabozne na chwalą
5:
takyey panny rzecz mozeſz czym doſtoynym oddacz yaką ſlodkoſzczyą
6:
yaką czczyą yakym kozdym chwalenym doſtoynye doſtatecznye
7:
uczczycz mozeſz bocz nad wſzytky chwaly doſtoynyeyſza
8:
yedno rzekącz O nadoſtoynyeyſza nyeuyaſto nad wſzytky
9:
blogoſlauyona O myla Lutoſzczyua yezuſa matko tego telko
10:
proſzą tego ządam aby ty zanamy grzeſznymy uybrana matką
11:
boza naſz grzeſznych nyewzgardzyla ale myloſyernye twego
12:
ſyna blogoſlauyonego ſtobą yako ſzmylą matką y z ynymy wſzytkymy
13:
ſzwyątymy przeſz czyą panno zbauyonymy


strona: 107v

kroluyączego
1:
day nam przeſz koncza wchwale pozyuacz a thw(ym)ey/
2:
chwaly wſzytkym ſzwyątym pomagacz/
3:
Chczą pyſſacz yſz dwanaſzczye przyuyleyow wzyąla marya
4:
przy ſwym narodzenyu bo ſtrony czyala czterzy a ſtrony
5:
duſſy czterzy ſtrony duſſe y czyala czterzy Strony czyala
6:
czterzy pyeruy urodnoſzcz wtory czudnoſzcz trzeczy yſz nygdy
7:
poządana ſzle nyemogla bycz Czwarty wyey naturze a przyrodzenyu
8:
czyſthoſzcz
9:
Pyeruy przyuyley abo czeſzcz yako zem rzekl ſtrony
10:
czyala yeſt rodzayu ſzlachethnoſzcz albo urodnoſzcz bo znaſzlachethnyeyſzego
11:
rodzayu poſzla tak yſz krom pana yezuſa nyebyl
12:
any bądzye tak ſzlachethny czlouyek yako marya panna
13:
bo yako pyſſa Szwyąty matheus ſtroyego rodzayu uyſla ſpathryach
14:
ſkrolow ſkſyąząth czternaſzczye lyczącz kozdych ſztych


strona: 108

1:
a tako czterdzyeſzczy y ze dwv pokolenya począwſzy
2:
od abrama ktoremu ſyą ſtala obyethnycza/ Lucas then poczyna
3:
od criſtuſa a ydzye aſz do adama przeſz ſyedmdzyeſyąth
4:
y czterzy rodzye ſkąd mozemy wzyącz uyuod o tey panny ſzlachethnoſzczy
5:
ktor(y)a adamouy potym patryarchom krolom
6:
a kſyązątom y ludu zydowſkyemu byla dana bo nyebyl rodzay
7:
taky drugy uyelky ktory by myal boga y anyoly tako blyſkye
8:
yako rodzay uybranego luda zydowſkyego Stąd przyſzlo yſz ſyą
9:
ſkonczyla a uypelnyla ſzlachethnoſzcz uzydow przeſz tą panną
10:
bo ſyą wſzytka [ſzlachetnoſzcz] wnyą wlala gdzye yuſz daley zadny rzeczon nyemog
11:
bycz [nat nyą ſzlachetnyeyſzy] bo yuſz ſyą ſzlachethnoſzcz byla uyrodzyla (ſlachethny)
12:
to ſluſſalo dla boſkyey ſzlachethnoſzczy bo yaky wnyebye
13:
oczyecz podluk boſthwa taka matka na zyemy podluk
14:
czlouyeczenſtwa


strona: 108v

1:
Theſz to ſluſſalo aby tym chwalebnyeyſſa byla cznotha
2:
pokorny a obranego uboſthwa bo bądącz tak ſzlachethną bycz
3:
tak pokorną a ubogą uyſoko tym zaſluzyla yſz by byla pouyſſona
4:
nad anyoly y wſzytky ludzye bo mouy Szwyąty Byernad nye
5:
yeſt rzecz uyelka pokornym bycz wzgardzenyu bo rzatka a uyelka
6:
byua pokora ueczczy kto bądącz yſz yą ma Theſz to ſluſſalo bo
7:
wtym criſtus ukazal yſz chczyal bycz kaplanem podluk rządu melchisedech
8:
ktory syą myal ſam ofyarouacz bogu oczczu za czlouyeka
9:
teſz yſz chczyal ukazacz yſz on yeſt krol nad krolmy a
10:
kſyązączyem nyebyeſkym a tako ſzlachetnego ſtego pokolenya
11:
chczyal matką uybracz
12:
Utora czeſzcz albo przyuyley yeſt czudnoſzczy bo panna
13:
marya nyetelko na duſſy ale teſz na czyele byla


strona: 109

1:
naczudnyeyſſa od ſwego porodzenya bo wtedy pannye byla czudnoſzcz
2:
y czyeleſna y cznotlyua ktora sthogy wczudnoſzczy obyczayow
3:
a w yaſnoſzczy cznoth bo o yey cznoczye tak mouy Swyąty
4:
Jeronym yeſzly pylno baczyſz nycz cznoty nycz laſky nycz
5:
yaſnoſzczy nyeyeſt myedzy ludzmy czo by nyebylo wmaryey
6:
a Szwyąty Ambroſy mouy taka byla marya yſz yey samey
7:
zyuoth byl wſzytkych nauka panną nyetelko na czyele ale
8:
y na duſſy wſerczu pokorna wſlouye uazna wumyſzle roſtropna
9:
wmouye rzatka veczczyenyu uſtauyczna roboty pylna wmouye
10:
ſromyeſzlyua yſzby ſyą ſzmyala nygdy nyeuydzyana nygdy na
11:
proſznoſzcz ſyą nyeubyerala dwornoſzczy nyepatrzala lekkoſzczy
12:
a krotophyle nyeukazala tho w nyey [bylo] dioniſius szwyąthy
13:
baczącz gdy yą uſrzal rzekl by [ch] pyſma nyeczczyl a w yezuſa
14:
nyeu


strona: 109v

uyerzyl vyerzyl bych byl yſz by ty [pano] byla bogyem
1:
a criſtuſem wzakonye obyeczanym
2:
Trzeczy przyuyley bo nygdy poządana bycz ſzle nyemogla
3:
ku ktorey czyeleſnoſzczy bo wſzytkye ſzwyąte panny to
4:
myaly yſz ych ządano czyeleſnye dla ych czudnoſzczy ta ſama
5:
to myala yſz nygdy poządana bycz nyemogla y owſzem kto nanyą
6:
ueſrzal then potym nygdy czyeleſnych pokuſz nyemyeual
7:
Tho bylo dla obfytoſzczy laſky bo laſka boſka mocznyeyſza
8:
yeſt nyſz natura ale uydzymy yſz ſyą kamyenye a zyola ktore
9:
moczą ſwą to wludzyech uſzmyerzayą yako safyr Calcedon
10:
a ruta kto yey cząſto pozyua vyęczey laſka boza to wmaryey panye
11:
tho czynyla Theſz to bylo yſz yako czudnoſzcz czyala criſtuſouego
12:
po zmathwych wſtanyu apoſtolom bylo zakryto
13:
tak czudnoſzcz maryey


strona: 110

ludzyem zley ządze byla ſkrytha
1:
Trzeczye teſz to bylo dla yey obczouanya bo tak poczeſznye
2:
a mąznye ſą rządzyla ue wſzytkych uczynkach a obyczayach
3:
yſ kozdy znal yſz ta panna nygdy nyemogla bycz kczemu zlemu
4:
przyuyedzyona Czwarte to bylo dla promyeny ktore zyey oblycza
5:
pochodzyly/ y mouy tu czwyąty Byernath yſz dla
6:
oblycza yey yaſnoſzczy (yo) yoſzeph nyeſzmyal patrzycz na panną
7:
bo ony promyenye tak byly moczne yſz tropnyaly ſercza zlych ludzy
8:
Thu doctorouye mouyą [yſz] Jozeph maryą oblyczym
9:
woblycze nyemogl oglądacz yſz yą przy począczyu duch ſzwyąty
10:
byl napelnyl [laſzky] a przeto na nyą nygdy ſzmyele nyepatrzyl aſz
11:
ſyą criſus myly narodzyl
12:
Czwarty przyuyley w yey naturze a przyrodzenyu czyſtoſzcz byla
13:
bogyem przyrodzenya krwye czyſtey bo znyey duchem
14:
ſzwyąthym


strona: 110v

myalo bycz ſprauyono czyalo criſtuſoue
1:
bo ludzye ynſzy yſz ſyą rodzą w grzechu przyymuyą naturą ſkazoną
2:
a ſtego pochop ku grzechu mayą tą panną grzech nyezmazal
3:
zle przyrodzenye nyenaruſſylo zle chouanye nyeorzyuodzylo
4:
zly zwyczay/ any gwyazdy nycz zlego nyeukazoualy
5:
S ſtrony duſſe wzyąla przyuyleye czterzy pyeruy
6:
wvyelkyey pochobnoſzczy bo nad anyoly nad ludzye taką laſką
7:
wzyąla yſz nad wſzytko ſtworzenye pouyſſona bo tak byla
8:
wzyąla laſky uyele yſz ſthworzenye nyebylo podobno wzyącz
9:
uyączey y mouy szwyąty Jeronym wſzytka pelnoſzcz laſky ktora
10:
byla wcryſtuſye przyſzla wduſſą maryey acz ynaczey bo wcryſtuſye
11:
yako wglouye maryey yako tey glouy wſzyye
12:
y mouy Byernath bog wſzytkyego


strona: 111

dobrego pelnoſzcz polozyl
1:
w maryey aby czo laſky czo zbauyenya czo nadzyeye wnas
2:
yeſth poznalybyſmy yſz tu plynye zglouy cruſtuſa przeſz ſzyyą
3:
panną maryą wnas wczlonky tey glouy a ſzyye
4:
Uthory przyuyley yeſt ſzwyątoſzczy bo zgodnye mouyą
5:
doctorouye yſz duſſą yey pan bog tak byl poſzwyączyl wzyuoczye
6:
ſzwyątey anny yſz zgrzeſzycz any ſzmyertelnye any
7:
powſzednye nyemogla bo nyetelko laſka yſz grzeſzycz nyemogla
8:
wzyąla ale teſz yſz grzeſzycz acz nygdy nyechczyala
9:
nyemogla
10:
Trzeczy przyuyley wzyąla oſzwyeczenya bo poſzwyączenyu
11:
yeſcze y matky wzyuoczye/ podluk nyekthorych doctorow
12:
pannye maryey byla wlana ſzwyatloſzcz wrozum mądroſcy
13:
od boga yſz teſz byla mądrſzą nad wſzytko


strona: 111v

ſtworzenye
1:
czlouyeczye tak yſz teſz wzyuoczye bądącz ſzwyątey anny myala
2:
pozyuanye dobrouolne ſwego rozumu yſz teſz tak byla podnyeſyona
3:
wſtadlo bogomyſzlnoſzczy uyſſzey nyſz bylo prauye ktore
4:
ſtworzenye wleczyech doſkonalych y napelnyona byla wſzytkych
5:
darow ducha ſzwyątego yakoſz byl napyſſal Eſayas veſthu
6:
w yedennaſzczye capitulū odpoczynye nad nyą duch ſzwyąty
7:
a rozumu duch rady a ſtaloſzczy duch nauky/ acz yako ynſzy
8:
kyedy ſpala a wſzako ſen ktory oddala pozyuanye uolne rozumu
9:
y czo by dobrze myſzlącz myal czlouyek zaſluzycz wnyey
10:
naprzekazye nyebyl tak yſz mogla rzecz ono czo napyſano Canticorū
11:
wpyątem capitulū ya ſzpyą czuſz czyeleſnye a ſercze
12:
moye czuſz duſſa/ czuye wbogomyſlnoſzczy
13:
Rzek by/ mu to yako to moglo bycz odpouyedam yſz
14:
nyepodluk


strona: 112

przyrodzenya ale przeſz barzo oſobną laſką bozą
1:
bo gdy bylo dano yanouy ſzwyątemu mnyey zaſluzonemu
2:
yſz wzyuoczye bądącz yezuſa przeſz dwa zyuoty poznal
3:
czemu by nyemyal byl dacz matcze ſwey maryey pannye/
4:
szwyąty Nikolay zdzyeczynſtwa ſwego pozyual rozumu gdy ueſzrodą
5:
a wpyątek raſz telko pozyual pyerſzy a narodzywſzy ſyą wnetky
6:
ſtanąl wmyednyczy krom czlouyeczey pomoczy Szwyąty Benedicth
7:
zmlodoſzczy dzyuy czynyl podobnyey to myala marya
8:
bo y koſzczyol to znamyonuye yſz kſyągy mądroſzczy onyey
9:
uyklada bo to krom czaſu przyſzczye rozumu yeſt ſyą
10:
ukazalo gdy bogu do koſzczyola byla ofyarouana gdy krom pomoczy
11:
uetrzech leczyech ſama przeſz pyąthnaſzczye ſtopyenyow
12:
ueſzla gdzyeſz oſtawſzy yako panna kto uetrzydzyeſzczy


strona: 112v

1:
lath na bozey chwale uednye y wnoczy trwala barzo rzatko ale
2:
roſtropnye czo bylo trzeba mouyącz thak yſz wſzwyątoſzczy
3:
rozmnozona wdzyw wſzytkym byla a ſtąd anyelſzkym pokarmem
4:
byla karmyona
5:
Czwarty przyuyley yeſt ſlodkoſzczy bo yako napyſano
6:
odpoczątku yey duſſa byla boſką ſlodkoſzczyą napelnyona
7:
yako mouy dauid panye uprzedzyleſz yą blogoſlauyenſthwem
8:
ſlodkoſzczy y daley mouy pomazal czyą bog bog twoy oleyem
9:
ueſela nad thouarzyſſe twe dla ktorey wnąthrzney ſlodkoſzczy
10:
pozyuanya boſkyey mouy Szwyąty Jeronym oblycze
11:
panny maryey promyenye a yaſnoſzcz uydaualo dzywną yaſnoſzczyą
12:
yſz by znacz bylo yſz nad ynſze laſky bozey byla pelna yako napyſano
13:
o oney panyey heſter krolouey


strona: 113

pyącznaſtego
1:
capitulū oblycze thwe pelne yeſt laſky bo yako moyzeſſouy
2:
oblycze yaſne bylo dla touarzyſthwa a zroſzmouy ktorą
3:
zbogyem myal a zanyoly daleko uyſſzey marya ktorą cząſzczyey
4:
anyely nauyedzaly boſkye tayemnycze yey obyauyayącz
5:
a pokarm yey przynoſzącz yako otym ſzwyatczą Epiphanus
6:
y germanus
7:
Czterzy drugye przyuyleye wzyąla ſtrony duſſe y czyala
8:
poſpolu pyeruy vyſokye ymyą bo znamyenyte to marya ktore
9:
byerze znamyenytoſzcz od znamyenytych rzeczy rzeczona yeſt
10:
bouyem marya yako by gwyazda morſka ktora yeſt moczna yaſna
11:
nyezachodzącza zelazo y adamenth przyczyągayącza a namorzu
12:
zeglarze ku brzegu przyuodzącza tak marya yaſna laſką
13:
a mądroſzczyą nygdy nyebyla poddana grzechu ktora moczą ſwey
14:strona: 113v

laſky przyczyąga kſobye zathwardzyale a zelazne grzeſzne
1:
ku bozemu myloſyerdzyu y rządzy wſzytky ku brzegu zbauyenya
2:
Theſz to ymyą marya zlaczynſka wzyąto od morza uyelkyego
3:
gorzkyego bo yako morze yeſt matka wſzytkych uod tak
4:
marya matka kozdey laſky ktora byla ſama ſobye wſwym ſmątku
5:
czaſu mąky ſwego ſyna
6:
Wthory przyuyley wzyąla od czaſu narodzenya od kſyązycza
7:
september paſzdzyernyka ktory ſluzyl yey narodzenyu a to
8:
yſz przeſz then myeſyącz zydouye ſzwyączyly tak przeſz maryą
9:
dny placzu naſzego obroczyly ſyą w uyeſyele nyebyeſkye
10:
Theſz dla tego yſz wten kſyązycz ſloncze wchodzy wznamyą [wenvſz]
11:
panny yako criſtus wſzedl wmaryą [wyey ſzywoth]
12:
Theſz yſz then kſyązycz yeſt uypelnyenye czaſu
13:
bo ſyą tam poczyna


strona: 114

yeſyen gdzye kozda rzecz czo ſyą rodzy
1:
ku pozytku przychodzy tak tha panna ſlyſznye ſyą tego czaſu
2:
urodzyla ktorą wpelnoſzczy czaſu nam criſtuſa urodzyla
3:
Trzeczy przyuyley dzywnego narodzenya bo yako mouy
4:
damaſcenus przeſz modlytwy a obyetnycze byla od boga
5:
dana bo yeſzly yſaac a yan krzczyczyel od boga ſą thak dany
6:
Sluſznyey marya panna sſamey uoley bozey [nam yeſt dana] Theſz yſz przeſz
7:
gabryela archanyola byla wſzwyaſtouana Trzeczye yſz yey
8:
narodzenye bylo dzyuy a znaky przepouyedzyano bo yako
9:
pyſſe Theophil yſz tego dnya narodzenya panny ſloncze nad
10:
obyczay dwoyako [y yaſznyey] uyączey ſzwyecylo a tey ze noczy kſyązycz
11:
tak yako ſloncze ſzwyeczyl [gdy ſzyą: p: narodzyla]
12:strona: 114v

Czwarthy przyuyley wzyąla yſz od tey godzyny
1:
narodzenya dana yey byla ſtroza anyelſka nye ku yey panouanyu
2:
ale ku ſluzenyu yako mouy Szwyąty Criſoſtō
3:
nyezlyczoną lyczbą anyelſką nyeuątpymy yz bog poſlal ku ſluzbye
4:
they panny ktorzy by ſtrzegly yzby na ten zgotouany przybytek
5:
uyecznego krola nyeprzyaczyel zly duch nyeprzyczyągl ocz zawzdy
6:
ſtal aby ſyą byl od nyey douyedzyal yeſzly by ona myala
7:
bycz matką bozą czego uznacz nyemogl dla zamknyoney rady
8:
bozey ktorey nyepoznal
9:
Tho narodzenye bylo uyeſyole
10:
Naprzod troyczy ſzwyąthey bo
11:
przeſz tą panną byua chwalona troycza ſzwyąta bo ſyą raduye oczyecz
12:
yſz ſyą mu narodzyla oblubyenicza/ Syn yſz ſyą narodzyla mathka


strona: 115

1:
Duch ſzwyąty yſz ſyą yego myeſzkanya narodzyl przybytek
2:
Stalo ſyą uyeſyele maryey ktore myala wzyuoczye matky y narodzywſzy
3:
ſyą yſz myala bycz matką bozą krolouā ſzwyąta pany
4:
anyelſka nad wſzytko ſthworzenye pouyſſona Stalo ſyą uyeſyele
5:
anyolom bo yeſzly mayą uyeſyele zgrzeſznego pokutuyączego
6:
vyączey zmaryey ktora yeſt zbauyenye grzeſznych a naprauyczyelka upadu anyelſkyego czo yeſt obyauyono yſch ten
7:
dzyen wnyebye zawzdy od anyolow ſzwyączono Stalo ſyą uyeſyelye
8:
wſzytkym ludzyem yako mouy damaſcenus dzyſz ſyą
9:
ſtal ſzwyatu początek zbauyenya chwal boga wſzytka zyemya
10:
y ſzpyeua onyey koſzczyol Narodznye twe panno boza rodzyczyelko
11:
ueſele zyauylo wſzytkyemu ſzwyatu


strona: 115v

bo ſzczyebye
1:
uyſzlo ſloncze criſtus bog nas ktory rozwyązawſzy przeklyączye
2:
dal blogoſlauyenſtwo a poſromoczywſzy ſzmyercz dal zyuoth
3:
uyeczny Amen
4:
Chczą zamknącz o narodzenyu panny maryey y zakladam
5:
początek Sąd dzywny uczynek nauyſſego Ecleſiaſtici
6:
czterdzyeſtego trzeczyego capitulū Ty ſloua ſluzą pannye maryey
7:
Rzeczona bouyem Sąd nyeprozny ale wſzelkyey laſky pelny
8:
wſzelkyey teſz moczy yako perlamy okraſſony/ a przeto bila
9:
ſąd moczny ſtaly thrwaly cznot napelnyony Theſz byla ſąd dzywny
10:
bo tego ktorego nyebo znoſzycz nyemoglo wſwym zyuoczye
11:
zamknąla a yako mouy Byernath O zyuoczye uyączey ogarnyayączy nyſch nyebo ſzerſchy nyſz zyemya vyączſy


strona: 116

1:
nyſz zyuyoly ktory onego ogarnącz mogl ktory trzemy palczy
2:
czyąſzkoſzcz zyemye zauyeſzyl Then sąd marya rzeczona uczynek
3:
nauyſſego bo ſamego boga mądroſzczyą
4:
ſprauyony uczynyony y podnyeſyonu yeſth
5:
O they pannye zrozumyemy yaką duſſą myala yakye
6:
myala czyalo yako bylo czyalo zduſſą zlączono O pyeruey
7:
rzeczy to mouyą yſz bog uyątſzą moczą y mądroſzczyą uyſſzą
8:
y doſtoynyeyſſą uyſokoſzczyą ſtworzyl a uczynyl blogoſlauyoną
9:
panną maryą podluk yey wſzytko przewyſſayączey duſſe
10:
Nyſzly ſtworzyl wſzytky anyoly y wſzytek okrąk ſzwyata
11:
Czo uyuodzą douodem rozumu uyſokyey czczy gdyſz myala
12:
bycz matką bozą krolouą nyebyeſką wszytkych


strona: 116v

anyolow y
1:
ſzwyątą panyą ſtey czczy ktorą myala myecz myala bycz
2:
nauyſſą mądroſzczyą y moczą bozą nyſz ynſze ſtworzenye
3:
ſtworzona Theſz douodzą uyodem blyſkoſzczy bouyem czo
4:
yeſt blyſſego bogu tym uyątſzą moczą y mądroſzczyą yeſt ſtworzono
5:
acz yedną moczą bo wſzytko ſtworzyl a wzdy uyątſzą
6:
mocz w anyele bog ukazal yſz [n] wkamyenyu [a] ſpanny maryey
7:
criſtus czyalo wzyącz myal/ gdyſz czyalo wzyącz myal a czyalo
8:
dla duſſe yeſt [o] tedy bog uyelką moczą duſſa temu czyalu
9:
ſthworzyl [panny maryey]
10:
Thego teſz douodzą pyſmem ſzwyątych doctorow
11:
Naprzod Byernad mouy uyele uyelkych bog ſtworzyl rzeczy
12:
naſzwyeczye a wſzakoſz nycz tak uyſoko nyeuczynyl (patrzy)
13:
bog yako panną matką bozą ktorey ſloncze y myeſyącz ſyą
14:strona: 117

dzywuyą Anſelm mouy Nycz tobye pany yeſt rownego
1:
albo przyrownano bo wſzytko albo yeſt uyſſey czyebye a to
2:
bog albo nyzey a tho yeſt nyebo [y anyely] y daley mouy/ Sluſalo aby
3:
tego czlouyeka criſtuſa począczye bylo ſtakyey matky ktora by
4:
taką yaſnoſzczyą ſzwyeczyla yz by uyątſſa pod bogyem nalezyona
5:
bycz nykakye nyemogla Szwyąthy
6:
Jeronym mouy vyſſaſz yeſt nyſz nyebo gląbſza nyſz
7:
gląbokoſzcz/ a przeto uyelebna panno by cz czyą zwacz myal
8:
nyebem uyſſaſz yeſt/ yeſzly matką ludzką przeuyſſaſz/ yeſzly
9:
uyobrazenym bozym tegoſz doſtoyna/ yeſzly panyą anyelſką owſzeky
10:
tego doznauamy/ a przetho czo by [ch] myal rzecz atobye doſthoynye
11:
nyeumyem Jeſus Maria
12:strona: 117v

Tu by ſpythal yeſzly bog mogl thą panną lepſzą
1:
ſtworzycz nyſzly ſtworzyl tu rozumyey yſz trzy rzeczy bog
2:
nalepſze ſtworzyl Napyerwſza czlouyeczenſtwo criſtuſa/ blogoſlauyenſtwo
3:
wnyebye/ a marya panna Tedy acz bog mogl moczą nyeſzwyązaną
4:
lepſzą ſtworzycz maryą yako kozde ynſze ſtworzenye/
5:
a wſzako to nyebylo thak potrzebno bo yą uczynyl nalepſzą
6:
naſzwyątſzą nadoſtoynyeyſzą nad wſzytko ſtworzenye a to
7:
doſycz
8:
Czudnoſzcz czyala maryey panny ſtąd byorą gdy marya
9:
byla naſzlachethnyeyſza na duſſy nad ſtworzenye tako myala
10:
bycz nadoſkonalſza wczyele y nalepſza Thego uyod yeſt y
11:
naſzlachethnyeyſzey duſſy ma bycz czyalo naſzlachethnyeyſze
12:
dano ale duſza maryey byla naſzlachethnyeyſcha przeto po
13:
czyele ſwego mylego ſyna czyalo dzywbey doſkonaloſzczy a czudnoſzczy
14:strona: 118v

a tako ſyą wnyey ſpelnylo pyſmo Judith
1:
yedenanaſtego capitulum Nye yeſt taka nyeuyaſta nazyemy
2:
w ueſzrzenyu wczudnoſzczy a wſlodkoſzczy ſlow Theſz to uyuodzą
3:
gdyſz natura blądzycz nyemoze ſyn ma bycz podobyen matcze/
4:
a criſtus byl myedzy ſyny ludzkymy naczudnyeyſzy przeto y czyalo panny bylo czudne
5:
ktora czudnoſzcz zalezy wuyſokoſzczy/
6:
w farbye/ w yakoſzczy/ wczlonkow czudnym poſtauyenyu
7:
A przeto bądzym baczycz/ o yey baruye o yey uyelkoſzczy/
8:
o czudnych czlonkach y pytam yeſzly marye pāna byla uyelkyego
9:
albo malego zroſtu Na czo voyczyech uyelky odpouyeda
10:
yſz myala zroſt ſluſny tak yſz any barzo uyelka any mala/ ale
11:
yako zalezy na zroſt uyſoky czudny nyeuyeſzczy czo zrozumyey
12:
od criſtuſa bo yle zalezalo na criſtuſa myal czyalo


strona: 118v

1:
yako mąſz nye yako obrzym any yako karzel nycz uyſſy yedno
2:
na oſzmy dlon uyelkych a na dzyeuyącz mnyeyſzych ale poſpolyczye
3:
tak uyelky ſyn yako matka przeto tak uyſoka byla marya
4:
yako yey myly ſyn podluk yako zalezalo czudney pannye
5:
yſz ſyą wnyey ſpelnylo pyſmo Canticorū ſyodmego capitulū
6:
O yako czudnaſz namylſza moya zroſtem twym przyrownana
7:
palmye
8:
Y spytal by to yeſzly byla tluſta a czyelyſta abo ſucha
9:
odpouyeda voyczyech yſz wczyele panny maryey byla ſluſna
10:
podobnoſzcz yſz wnyey nyebyla zbythnya tluſtoſcz any ſuchoſzcz
11:
vyuod tego bo tluſtoſzcz abo czyelyſtoſzcz vyelka pochodzy
12:
szymna a zwyelkoſzczy Czyenkoſzcz a ſuchoſzcz zgorączkoſzczy
13:
a ſuchoſzczy gdzye ſyą tedy wrownoſcy zeydą ty czterzy
14:
rzeczy tam byua czudne czyalo yako
15:
bylo maryey
16:
Vtore rozumyey o yey baruye yſz troya barua byua rozumyana
17:
na czyele pyeruę byerzą ſſkory wtora zwloſz trzeczya
18:
zoczu Pyerue pytanye yakyey byla baruy na ſkorze
19:
abo na czyele/ yeſzly baley albo cz(y)arney albo czeruoney
20:
abo ſzmyeſzaney y kladzye voyczyech ſczeruona
21:
byaley czudney bardzo to yeſth byala rumyona bo y czudna yeſt
22:
ta plecz y barzo czyſtego przyrodzenya
23:
Vloſy pytam yakye myala [wloſzy] y odpouyedam yſz nye
24:
owſzeky myal(y)a kądzyerzauych bo takye wloſy byuayą wczlouyecze
25:
ſ zbythku ſ zymna a znamyonuyą czlouyeka nadątego/
26:
a zyſku ządayączego czo nyebylo wpannye/ Nye myala teſz rzatkych
27:
albo barzo myąkkych albo myąſſych any teze prauye byalych
28:
bo takye wloſy znamyonuyą


strona: 119v

czlouyeka tąpego rozumu
1:
a trudnego ku naucze Nyemyala teſz lyſouatych albo
2:
prauye czeruonych czo ukazuye zbythnyą gorączoſzcz a znamyonuyą
3:
czlouyeka ſprzeyrodzenya nyeuyernego Byly thedy yey
4:
wloſy myerne zoltoczarne bo takye ſluſſayą ku plczy byaley rumyoney
5:
takye wloſy ſyą myenyą bo zm [lodu] byuayą zolte barzo
6:
apothym czarne
7:
Rzek by my czemu bog y natura wloſy dala czlouyekouy
8:
odpouyedam yſz dla okraſy czo ſluſſalo teſz myecz maryey
9:
pannye a nye ynakſze yeno czerne ſzolta bo gdy byla byala
10:
rumyona na plczy ſluſſaly yey wloſy czarne wtore takye yey
11:
wloſy ſluſſaly yſz takye wloſy gdy ſą czyenkye
12:
mąkkye znamyonuyą dobre obyczaye


strona: 120

a dobrey plczy dobre przyrodzenye
1:
bo czynyą czlouyeka ſtalego mocznego y ukazuyą mozg czyeply
2:
a ſuchy ktore yeſt yego nalepſze przyrodzenye a taky czlouyek
3:
byua uolen wſmyſzlech ſwych a czuyny czo yuſz ſpyerwſzego
4:
mego o zyuoczye panny maryey pyſanya uyemy yzbylo
5:
wpannye maryey Tho yeſcze zrozumyeymy z ueronyky ktora
6:
ukazuye yſz wloſy pana yezuſa wbrodzye y wglouye byly czarne
7:
tak u maryey
8:
Oczy myala czerne bo czarne oczy gdzye czarne wloſy
9:
teſz y to cządozy panny y czlouyeka Theſch yſz od mozgu gorączego
10:
a ſuchego mnyey uylkoſzczy ydzye do oczu a temu
11:
theſz rzatko boleuayą abo plyną yſch malo uylkoſzczy mayą
12:
a moczne


strona: 120v

y oſtre uydzenye y czudnoſzcz dayą/ tedy to
1:
ſluſſalo maryey pannye
2:
Juſch uypyſacz chczą kozdego czlonka ſluſznoſzcz czego
3:
nyeyeſt dzyw yſz ta panna byla uewſzytkych czlonkach przednye
4:
czudna bo yey to ſluſſalo ſpodobnoſzczy ktorą myala ku criſtuſouy
5:
tak s ſtrony duſſe yako/ s ſtrony czyala bo oney bylo napyſano
6:
(czwartego) Canticorū czwartego c: wſzytkaſz czudna
7:
przyaczyolko moya a makula wtobye nyeyeſt/ yeſzly wſzytka
8:
tedy wkozdym czlonku Jeſcze to mozymy poznacz yſ wkozdym
9:
czlonku byla czudna zyey hyſtoryey yako pyſſe Epifanius
10:
yz byla panna czudna na oblyczu barzo myernego wroſtu
11:
chądoga nauyobrazenyu czyalo yey


strona: 121

yako mleko zrumyonoſzczyą
1:
ku ueſrzenyu myla
2:
Gloua yey byla nyeyako podlugovata/ czolo nyeſzerokye
3:
ale glatkye naczterzygrany myernye uyelkye ſluſzne pokorne
4:
a zawſze na dol ye ſpuſzczala taka bouym gloua a czolo
5:
ukazuyą czlouyeka opatrznego mądrego a ſromyeſzlyuego
6:
Gloua yey byla nyeyako podlugovata/ czolo nyeſzerokye
7:
ale glatkye naczterzygrany myernye uyelkye ſluſzne pokorne
8:
a zawſze na dol ye ſpuſzczala taka bouym gloua a czolo
9:
ukazuyą czlouyeka opatrznego mądrego a ſromyeſzlyuego
10:
Oczy byly czudne a yeſne na ueſrzenye lubyezne myernego
11:
ueſrzenya laſkauego pokornego ſrzenycza czarna barzo yaſna
12:
bruy czarne nye barzo gąſte albo wloſyſte ale ſluſchne
13:
Nos proſty nyeuyelky prosto ydączy czo znak yeſt ſtaloſoſzczy
14:
a roſtropnoſzczy
15:
Jagody yey nyepuczolouate albo tluſte any uyſchle ale czudne
16:
byale a rumyone wbaruye yako


strona: 121v

mleko a roza
1:
Vsta naſzwyątſze myle roſkoſchne ueſole wſzelkyey ſlodkoſcy
2:
napelnyone
3:
Vargy czeruone a nyeyako oth pyeſnale albo czyelyſte tak
4:
yſz nyſſa uarga uyączſſa nyla nyſzly uyſſa a to barzo ſluſznye
5:
czo znamyonuye mąznoſzcz a uyelką ſtaloſzcz
6:
Ząby yey byly byale proſthe rowno a czyſte
7:
Podgarlek yey ſluſzny a wmaryą nyeyako naczterzygrany
8:
gdze szedl nyeyaky dolek przeſz poſzrodek
9:
Syya byala yaſna nyeotyla any uyſchla
10:
Rącze gole aſluſzne palcze nyeyako troſką krzyue czo
11:
ſzlachczy barzo dlugye proſte a glatkye
12:
Uſzytko czyalo dzywną boſką mądroſzczyą ſprauyone
13:
(dzyenye yako ſukyenką my)
14:strona: 122

Odzyenye yako ſukyenką myala zbyala czeruona
1:
plaſzczyk yako by modry tey baruy yako nyebo iaſne
2:
Chodzenye ye(ſz) proſte ſluſnye a lekkye y myerne ſluſznye
3:
chodzącz glouą ſklonywſzy yako panna ſromyeſzlyua
4:
pokorna a wkozdym nyetelko uczynku ale wpomyſzlenu czyſta a rządna
5:
mązna ſtala zlym (ſtala) ſroga dobrym lubyezna naueſrzenyu
6:
dzyw uyelky bozy
7:
Glos yey mylutky gloſzny ſlodky uyeſyoly tak yſz roſzlala
8:
ſyą byla laſka wuſzczyech yey yako napyſano wpſalmyech
9:
Mylczenye chouala rzatko mouyla alyſz tego barzo byla
10:
potrzeba czo yeſt nam nauka
11:
Dzywney czyerplyuoſcy tak yſz nygdy yey nyeuydzyano
12:
rozgnyeuaney nygdy ſyą nye ſzmyala prozno nyemouyla nygdy
13:strona: 122v

Cudnych obyczayow byla kozdemu ſwą oſoblyuoſzczyą
1:
myla czo ſyą rzatko przygadza
2:
Rozumu uyſokyego y uyelkyego tak yſz wſzytkyey roboty
3:
nyeuyeſzczyey ſyą robycz nauczyla Teſz wſzytky kſyągy proroczkye
4:
mądroſzczy zmlodoſzczy zewnu pamyąthayącz umyala
5:
Vſzytkym pannam wkoſzczele bila wnabozenſtwe wpokorze
6:
przelozona mayącz ſyą zanamnyeyſzą kozdey czynyącz poczeſnoſzcz pelna
7:
bądącz kozdey cznoty wſzytkych dobrych obyczayow poczeſnoſczą ſlynącz laſką
8:
przeto wſzytczy yą czczily
9:
myloualy y oſoblyuą chączyą ſyą yey baly tak yſz ſyą o yey
10:
cznoczye chwala roſzlala byla yako o ſybyllach
11:
Chczeſz yeſcze rozumyecz yſz pāna yeſt czudna poznaſz
12:
zdzywenego


strona: 123

ukazanya yey yednemu zakonnykouy ktoremu
1:
gdy ſyą ukazala rzekl yſz nycz uyeſyelſzego nycz yaſznyeyſzego
2:
nycz czudnyeyſzego nyemoze bycz oglądano oczyma czyeleſnyma
3:
yako czudną mylą roſkoſną ſzwyątą boga pelna matką
4:
naſzą panna marya
5:
W paryzu yeden ſtudent chczyal uydzyecz czudnoſzcz pāny
6:
maryey anyol yemu pouyedzal yſz pany naſſa marya tey godzyny
7:
tobye ſyą ukaze ale uyecz (d) yſch dla yey czudnoſzczy
8:
a yaſnoſcy oſzlnyeſz On rzek yſz y tego ządā bych yą oglądal
9:
aby yedno wzdy oſtalo oko Gdy syą panna ukazala yemu oſzlnąwſzy
10:
nayedno oko drugym patrzącz proſzyl yſzby ſyą mu
11:
ukazala nyezaloualby y drugye oko ſtracycz


strona: 123v

mouyącz/
1:
hey czemum ale obyema na nyą nyepatrzyl abych yą byl lepyey
2:
oglądal ktoremu ſyą anyol ukazal y rzekl oglądaſz yą drugyeraſz
3:
ale oka drugyego ſtradaſz Rzek/ bych ych tyſyącz myal
4:
wſzytkych bych oſtradal bych na nyą patrzyl Czo panna uczynyla
5:
yſz ſyą yemu ukazawſzy y ono oko ſtraczone y zdroue
6:
oſtauyla
7:strona: 124

Jedennaſny pozytek ſzwzyuanya tego ymyenya
1:
marya yeſt ochlodzenye ognya czyſzczyonego yako mouy
2:
Szwyąty Jeronym yſz tam nauyączey wzyuyą maryey gdzye
3:
yey pomoczy uyączey potrzebuyą ku poczyeſſe ku pomoczy
4:
ku uybauyenyu wczyſczu duſſe maryey wzyuayą czo przeſz
5:
nyą othrzymauayą bo to przeſz yednego naboznego ſlyſſano yſz
6:
wczyſczu salue regina ſzpyeuano/ y czudnye to mouy Szwyąty
7:
Byernad O ſzlyczna panno wtobye yeſt zbauyenye wſzytkych
8:
ſynow adamouych poczyeſſenye nądznych uybauyenye
9:
yątych Na czyą wſzytczy patrzą y czy kthorzy wnyebye ſą
10:
a tam ſyą uyeſyelą y czy czo wczyſczu yzby zmąk byly uyruany
11:strona: 124v

proſzą y czy czo na ſzwyeczye ſą y bądą tego
1:
ządayą yzby czyą chwalyly yako matką ſwą
2:
Drugi pozytek yeſt z yey oblycznoſzczy vyelkye roſkoſzouanye
3:
wnyebye bo wſzytczy yey nabozny tego ſzwyata ſludzy
4:
ſz wyelką a nyedokonaną ſlodkoſzczyą yey na yey oblycze patrzącz
5:
mouyą Thyſz chwala yeruſalē/ thyſz uyeſyele yſrael/ thyſz
6:
wſzytka poczeſnoſzcz ludu naſzego yako tedy yeſt uyſokye a znamyenyte
7:
to ymyą marya tak yeſt pozyteczne tym czo yego napomocz
8:
wzyuayą bo przeſz to ymyą upadly byua wznyeſyon
9:
grzeſzny zgrzechow uybauyon laſka czlouyekouy byua wlana
10:
ſercze byua o(ſ)chlodzono czarth odpądzon pokuſa odſtąpuye
11:
ſzkody oddalony mory a


strona: 125

nyemoczy uſzmyerzony modlythwy
1:
uyſluchany O ſcząſne ymyą przeſz ktore czlouyek wſzmyerczy
2:
byua vpewnyon wczyſczu ochlodzon wnyebye u ueſelon
3:
Scząſny czlouyek dom y czelatka y kozde zebranye gdzye wkozdey
4:
wmaley y uyelkyey potrzebye nyebyua ynſza pomocz yeno
5:
ta marya panna
6:
Jusch vypyſchą yako proroczy uypyſaly ymyą to znamyonuyącz
7:
ye przeſz podonyenſtwa Moyses gdy rzek nyechay
8:
bądą zgromadzony uody w yedno myeſcze ktore pod nyebem
9:
ſą y ſtalo ſyą tak y przeſzwal bog ſuchą zyemyą a zgromadzenye
10:
uod morzē


strona: K4304d

czo ſyą rozumye yſz wſzytky laſky boze zgromadzone
1:
myaly bycz wpannye maryey
2:
Wzyąto to ymyą marya oth morza Naprzod dla pelnoſzczy


strona: 125v

1:
bo yako wmorzu yeſt pelnoſcz y plynyenye wſzytkych
2:
uod tak wmaryey yeſt pelnoſzcz laſky y plynyenye yey
3:
wſzytkym ludzyem
4:
Thesz wzyąto dla gorzkoſzczy bo yako morze gorzkye tak
5:
marya myala bycz gorzką przymącze ſyna ſwego wſmątku
6:
Thrzeczye dla uyelkoſzczy bo yako krople morſkye nyemogą
7:
bycz zlyczone yeno oth ſamego boga ktory wſzytko y wlydzbye
8:
y w uadze ſtworzyl tak y myloſyerdzye y laſka maryey
9:
Czwarthe dla przeuozu bo yako morzem moze uyele przeyechacz
10:
tak przeſz maryą ſyn bozy przyſzedl na then ſzwyath
11:
Pyąthe dla ſlonoſzczy bo yako uody morſkye ſą ſlone tak
12:
laſky boze maryey ſą omyaſczone abo oſolone mądroſzczyą a roſtropnoſzczyą
13:
Soſte


strona: 126

yſz yako uoda morſka czyny
1:
pragnyenye kto yą pyye tak ymyą to marya ym cząſzczyey
2:
byua wzyuano a ſpomynano pobudza ządzą ku nyebyeſkych
3:
rzeczy pragnyenyu
4:
Syodme yako morze acz ſſyebye rzeky uyleua nygdy ſyą
5:
nyeumnyeyſza tak marya acz uyele grzeſznym [laſzky] daua ſtego yey
6:
nyeubyua [ſzamey]
7:
Balaam poganſky prorok tak maryą przeſzwal gdy rzek uynydzye
8:
gwyazda z yacob y powſtanye czlouyek z yſrael y bądzye
9:
byl kſyąząta moab Oto yą tu myanuye gwyazdą/ amy
10:
przyloſzmy ymyą moyzeſſa gdy rzek morſka czo ſyą znamyonuye
11:
yey zyuod nyebyeſky bo yako gwyazda zadney rzeczy
12:
na ſyą przyyącz nyemoze yako czarnoſzczy y czego ynſzego tak
13:
marya grzechu zadnego przyącz nyemogla


strona: 126v

yſz byla
1:
od tego pokalenya moczą bozą zatrzymana
2:
R rzekl by my czemuſz nye rzeczona gwyazdą ynſzą nyſz
3:
morſką odpouyedam yſz yako ta gwyazda a yeſt namnyeyſza
4:
a barzo moczna tak panna marya pokorna a wſzytkym panuyącza
5:
Theſz yſz ta gwyazda yeſth uyſoko na nyebye tak marya nad
6:
kormy anyelſkymy [powyſzona] Theſz yſz yako ta gwyazda ma przy
7:
ſobye ſyedm gwyazd tak marya ma ſyedm darow ducha ſzwyątego
8:
Czwarthe yſz yako ta gwyazda ma mocz kſobye przyczyągacz
9:
zelazo y dyamant tak marya kſobye przyuodzy dzywne
10:
grzeſzne albo ſobye roſpaczayącze abo ſobye wgrzechach teſknącze
11:
Pyąthe yako ta gwyazda yeſt uodz zeglarzom tak marya
12:
wſzytkym yeſt drogą do nyeba chczączym [przydz]
13:
Salomon ymyą to marya rozumyal


strona: 127

gdy rzekl oley
1:
uylany ymyą twe przeto mlodzyonky myloualy czyebye/
2:
przeſczo rozumyal yſz to ymyą myalo bycz wſzytkyemu ſzwyatu
3:
obyauyone/ przeſz oley rozumyal ymyą panny maryey yſz yako
4:
oley zachouaua zelazo od rdze thak grzeſzny tego ymyenya wzyuayączy
5:
byuayą zachouany od ſkody potąpyenya uyecznego
6:
przeſz grzech zaſluzonego Wtore yſz yako oleyem drzeuo pomazane/
7:
gore a uapno oleyem polane gaſzone/ tak ymyą marya
8:
przeſz poſluſzne ſercze [y] ſprauyedlyue wzyuanye [marya] zapala bozą myloſcz
9:
a wtwardych kamyennych ſerczach a w uapnyſtych
10:
wgrzechach gorayączych grzech utlumya Trzeczye yſz oley
11:
yeſt ſmaczny a tluſty tak ymyą mary(a)ey przeſz nabozenſtwo yeſt
12:
duſſy roſkoſzne myle ſlodkye przyyemne


strona: 127v

y duſſą
1:
thuczy [ſzlotkoſzczyą boſzką]
2:
A przeto myſthrz zyuota cryſtuſouego ludolfus mouy yſz
3:
ſzwyąty anselm napyſal yſz nycz nyeyeſt tak pozytecznego po
4:
bodze yako ſpomynanye maryey Nycz ku zbauyenyu pozytecznego yako
5:
roſzmyſzlacz o oney myloſzczy ktorą marya gorzala
6:
gdy o ſwym ſynye roſzmylala nycz ueſelſzego nad
7:
ſmak ueſela kthorym rozmayczye byla pelna [laſzky boſzy]
8:
Stąd pochodzy to yſz cząſzczyey gdy wzyuamy to ymyą
9:
ieſus czo nyeyeſt yzby uyątſzey bylo moczy ymyą maryey nyſz
10:
yezuſa ale yſz gdy naſz bog przeſz to ymyą uyſluchaua to mamy
11:
przypyſacz zaſludze maryey gdyſz przeſz ymyą yezus naſz
12:
nyeuyſlucha to przypyſuymy grzechom naſzym
13:
Nad to ymyą marya ma ynſze ymyona ktorych nayduyą


strona: 128

1:
wpyſzmye ſzwyątym syedm
2:
Pyerue rzeczona przyaczyolką namyleyſchą ato napyſano
3:
Canticorum czwartego capitulū Wſzytkaſz czydna przyaczyolko
4:
moya o yako czudna yeſteſz a yako okraſſona namylſza w-
5:
roſkoſſach dla tego tak rzeczona yſz ona nad wſzytko
6:
ſtworzenye umylouana Theſz yſz ona uyſzſzey uye tayemnycze
7:
boſkye bo ſam criſtus ſzwyatczy yſz yeſt to nauyſſzy znak
8:
myloſzczy dacz uyedzyecz tayemnycze gdy mouy[l][przyweczerzy kryſtvſz] yuſz nayerzeką
9:
uaſz ſlugamy ale przyaczyelmy yſz ſzytko czom ſlyſſal od
10:
oczcza mego obyauylem uam Theſz yſz bogu yeſt wtouarzyſtwye
11:
zlączona komu albo anyolouy abo czlouyekouy dopuſzczono
12:
yeſt tele krocz uyele bych chczyal oblapycz czalouacz na rąku
13:
noſycz boga


strona: 128v

yako marya bo yey byl namylſzy
1:
Czwarthe dla tego rzeczona przyaczyolką yſz uoley boſkyey
2:
byla barzo przyrownana uypelnyayącz yego przykazanye
3:
y radą czo yeſt znak prauey myloſzczy bo rzekl Crūs [przyweczerzy]
4:
uyſzczye przyaczyele moy gdy uczynyczye czo przykazuyą uam/ bo
5:
tak pyſſe Cicero poganyn yſz u przyaczyol yeſt yedno chczą
6:
albo nyechczą bo panna marya criſtuſouy uczynyly yz wzley [ley] mąky
7:
yego [w] przygodzye aſz do krzyza y naſzmyercz yego prouadzyla/
8:
gdzye mouy Szwyąty Byernad O pāno blogoſlauyona
9:
marya czo czyą przyuyodlo na gorą ſ criſtuſem caluaryą/
10:
czemu czyą nyeoduyodla ſromyeſzlyuoſzcz panyenſka albo myeſzcza
11:
onego ſzubyenycze


strona: 129

ſmrodlyuoſzcz y owſzem any zydow
1:
any ludzy uyelkoſzcz czyebye wſtrzymala/ czemuſz ſyą nye
2:
ląkla ſtacz myedzy lotry poth krzyzem a yezuſem nanym uyſzączym/
3:
czego nycz nyeuczynylo yedno mocz uyelkyey myloſzczy
4:
ktorąſz yemu byla zlączona yzeſz ktemu ządzą myala abyſz
5:
ſnym byla na krzyſz przybyta a thako za naſz uczyerpyala
6:
Vtore rzeczona ſyoſtra Canticorum czwartego capitulum
7:
zranylaſz ſercze moye ſyoſtro moya a to yſz criſtus yeſt
8:
ſyn [maryey] podluk natury [w] bogu marya yeſt boza dzyewka przeſz laſką
9:
Theſz yſz oſtala dzyedzyczką ſkryſtuſem Teſch yſch yeſt
10:
ſyoſtra anyolom dla ſwego panyenſtwa yako mouy


strona: 129v

Anſelmus
1:
panyenſtwo yeſt ſyoſthra anyelſka czeſzcz cznot [a] ſzmyercz
2:
grzechom a ſzwyąty Jeronym mouy yſz zawzdy
3:
anyolom yeſt urodzone panyenſtwo ktore ſama marya uyernye
4:
począla ſama y myſzlą y czyalem ye naczyſzczyey acz [aſz] boga porodzyla
5:
zachouala
6:
Trzeczye rzeczona yeſt czorka yako mouy dauid Slyſz
7:
dzyeueczko a czorko a ogląday a ſklony ucho twe Czo rozumyey
8:
yſz to dauyd prorokoual o anyelſzkym wſzwyaſtouanyu gdy rzek
9:
Sluchay czorko czo anyol tobye rzecze abyſz u uyerzyla bo
10:
s ſluchanya uyara przychodzy a patrz na pyſmo proroczkye
11:
ktore wtobye ſyą ma/ uypelnycz a ſklon ucho twe przeſz poſluſzenſtwo
12:
abyſz począcz mogla ſyna bozego a zapamyątay ludu
13:strona: 130

y domu twego to yeſt kozdey ządze ſzwyeczkyey czo
1:
gdy uczynyſz mouy Dauid poząda krol bog czudnoſzczy twey
2:
(twey) czyſthoſzczy
3:
Czwarte rzeczona oblubyenycza Canticorū czwartego ca
4:
vynydzy oblubyenyczo przyydzy a bądzyeſz ukoronouana y rzeczona
5:
oblubyenycza podluk yego boſtwa bo yeſt uyerną matką
6:
podluk czlouyeczenſtwa/ A ſluſznye oblubyenycza rzeczona bo
7:
criſtuſouy przeſz uyarą y myloſzcz zlączona a yſch cząſtka krwye
8:
yey zboſtwem wkryſtuſye yeſt zlączona
9:
Soſte rzeczona nyeuyaſta gdy yey criſtus rzekl na krzyzu
10:
Nyeuyaſto otho ſyn twoy czego yey nye rzekl yzby panyenſtwo
11:
byla ſtraczyla


strona: 130v

ale yey rzekl zrodu obyczaya yſz
1:
byla zenczyzna/ a czudnye to ymyą pannye ſluſſalo bo nyeuyaſta
2:
rzeczona yest pana zmyąkczayącza albo ublagayącza bo ona
3:
boga ublagala a yſz ſyą narodzyl ſama zaſluzyla y czo uyąſzey
4:
tak yego zmyąkczyla yſch wſzytky grzechy y nyedoſtathky
5:
na ſyą przyyąl yeſcze tak yego ublagala yſz czo pyeruey o
6:
naymnyeyſzy grzech karal ten raſz zauyątſze ſam chczącz ye odpuſzczycz
7:
czyerpyal y mouy fulgencius doctor dawno by zyemya
8:
y nyebo upadlo by tak za nas marya nyeproſyla cząſto dla
9:
grzechow bog tak ſodomſkych yak nyeczyſtych aby tak bylo
10:
myal uczynycz
11:
Syodme rzeczo na kroloua


strona: 131

Czo Dauid uyznal gdy
1:
rzek Stanąla kroloua naprauyczy twey w odzyenyu pozloczyſthym
2:
Thu by ſpytal czemu marya rzeczona krolouą gdyſz byla
3:
uboga bo gdy porodzycz ſyna myala ſklonycz ſyą nygdzyey krom
4:
ſthaynyey nyemyala a gdy ſyna ofyarouala dwoye ſynogarląth
5:
ofyarouala a dwye goląbyczky Theſz barzo ubogye odzyenye
6:
myala y criſtuſa wubogye pyeluſzky obuynąla Teſz yey
7:
oczyecz Joachym krolem nyebyl any yey ſzwyąta matka anna
8:
yakyego kroleſtwa krolową byla
9:
Odpouyedam yſz acz marya panna byla nauboſſa uboſtwem
10:
dobrouolnym bo nycz myecz acz by byla mogla nyechczyala/ a wſzako
11:
to uczynyla yſz to zrozumyala czo cras radzycz myal/ yeſly chczeſz
12:
bycz doſkonaly


strona: 131v

zaprzeday wſzytko a day ubogyem
1:
y owſchem wzdy byla krolouą bo ſkrolewſkyego rodu poſzla
2:
Theſz dla pomazanya bo yako czlouyek krola pomazuye
3:
a ſtąd krolē byua/ uyſſy pan bog tą panną pomazal gdy zducha
4:
ſzwyątego krola wzyuoczye noſyla Theſch yſz od krola nad
5:
krolmy yeſt poſlubyona Czwarte dla uyana bo y nyebo y czo
6:
wnym yeſt y chwalą nyebyeſką uy- [m] anoual a grzeſznykom
7:
wſzytkym za matką y krolouą dal pyąthe dla figur przeſz ktore
8:
byla fygurouana bo przeſz krolouą przeſz pyeruą Sabą ktora
9:
u ſalomona wſzytko czo chczyala otrzymala/ przeſz heſter
10:
ktorą aſuerus barzo myloual Szoſte dla czczy y moczy yey daney
11:
dla naſz
12:
Soſte dla czczy y doſtoynoſczy


strona: 132

krolewſkyey moczy
1:
yey daney bo yą yako krolouą pouyſſzyl bog nad wſzytko ſtworzenye
2:
Syodmye dla ukoronouanya bo przy ſwym wnyebo wzyączyu
3:
yeſt przed wſzytkymy anyoly y ſzwyątymy tedy wnyebye bądączymy ukoronouana/
4:
a yako kroloua w nyebo yako wkroleſtwo [yey] uyedzyona O ktorey rzekl Szwyaty Jan w apocalipsi dwunaſtego
5:
capitulum Nyeuyaſto obleczona ſlonczem a myeſyącz
6:
pod nogamy yey a na glouye yey korona zgwya(r)ſzd dwanaſzczye
7:
Day boze byſmy thą tak dzywną koroną oglądaly amen
8:
Jeſus maria
9:
Napyſano wprzepouyeſzczyach pyeruego Capitulū
10:strona: 132v

Synu nyeopuſzczay zakonu matky twey chczeſzly abycz
1:
dana laſka glouye twey gdzye Salomon upomyna naſz wduchu
2:
ſzwyątym byſmy panny naſzey maryey wnaucze zyuota yey
3:
cznotlyuoſzczy naſzladoualy kczemu nam radzy fygura Jacoboua
4:
gdzye yſz matky uſluchal oczczowſkye blogoſlauyenſtwo
5:
otrzymal czo teſz potwyerdza (marya) natura roſtropna w tym
6:
yſz rzecz kozdą myluye ſobye podobną my theſz wlaſcze panną
7:
maryą podobną mamy za matką myecz a yey nauky zyuota
8:
ſluchacz kczemu mouy teſz Szwyąty ambroſi Nyechczy bądzye
9:
yako wobrazye uymalouany zyuod maryey panny ſktorey
10:strona: 133

yako ſzwyerczyadlo ukazuye ſyą czudnoſzcz czyſtoſzczy
1:
y rząd cznotlyuoſzczy wſzytkyey
2:
O thym zyuoczye bądzyemy baczycz yedno gląbokye pytanye czemu
3:
wpyſzmye ſzwyąthym przeſz apoſtoły y ewanyelyſty
4:
y ynſze doctory ſzwyąte opuſzczona yeſt przeſz uypyſanya hyſtoryą
5:
czyuoczye maryey panny y o yey początku o yey
6:
uczynkach dzywnych o yey ſzmyerczy o ſzwyąthoſzczyach koſzczyelnych
7:
yeſzly ye przyyąla acz maczyey pyeruego capitulū
8:
pyſącz rzekl o bozym rodzayu telko yacob urodzyl yozepha
9:
mąza maryey ſktorey ſyą narodzyl ieſus ktory rzeczon criſtus
10:
Theſz lucas telko pouyeda oney poſlan yeſt anyol do panny
11:
a nyeuypyſuye yey początku yey uczynkow yey zyuota
12:strona: 133v

Odpouyedam z uyelkyem uoyczyechem na ono
1:
ſlouo gdy pyſze poſlan yeſt anyol yſz to uczynyl (anyol)
2:
duch ſzwyąty dzywnym rządem boſkyey mądroſzczy a to przeto
3:
bo gdyſz yezus crūs ſnyey ſyą narodzyl ſluſzno uyerzymy yſz
4:
byla ſzwyąta czudna cznotlyua/ aprzeto doſycz rzek maczyey
5:
ſktorey narodzyl ſyą yeſus a lucas gdy rzekl/ poſlan yeſt
6:
anyol do dzyeuycze/ mouy bouyem ariſtoteles kto yedno
7:
rzeknye okym uydzy ſą yſz uyączey ſyą tam zamyka gdyſz
8:
rzek tedy maczyey yſz ſyą ſnyey narodzyl Jeſus przeto rzekl
9:
yſſyą ſzwyąty s ſzwyątey panny narodzyl
10:
Theſz przeto dla pobudzenya naſzego ku nabozenſthwu bo
11:
yſz doctorouye ſzwyączy od euangelyſth nycz pyſma onyey/ nyemyely


strona: 134

1:
tym gorączey s ſzwyątoſczy yezuſouey yey ſyą badaly
2:
kczemu z obyauyenya ducha ſzwyątego przyſzly podluk
3:
onego pyſma ktorzy pozyuayą myą yeſcze laczną a ktorzy myą
4:
obyauyayą zyuoth uyeczny othrzymayą
5:
Trzeczye przeto byſmy ſyą korzyly gdyſz czy o panye yezuſye
6:
pyſacz euangelyſzczy opiſzczyly od lata narodzenya yego
7:
aſz do trzydzyeſnego roku yteſz opannye ſluſznye tedy aby
8:
ſyą ſpelnylo ono pana Jeſuſa ſlouo czo popyſal Lucas ſyodmenaſtego
9:
capitulū to ſyą ſtalo/ gdy popelnyczye uczynkyem
10:
wſzytko czo yeſt uam przykazano mowczye ſludzy yeſteſmy
11:
nyepozyteczny Drugye pyſmo tak mouy Mathei Szoſtego capitulum
12:
Nyetrąby trąbą przed tobą przetho


strona: 134v

pan ieſus
1:
y marya panna nyechczyely tayemnoſzczy ſwych ſzwyątoſzczy
2:
obyauycz podluk yako pyſſano wprzepouyeſzczyach dwudzyeſtego ſyodmego capitulū
3:
chczyey aby czyą chwalyl
4:
yązyk czudzy anye twoy Mouy bouyem tak ſzwyąty grzegorz
5:
nyemozeſz oſtrzecz pracze/ thwey ządze ku zbauyenyu zlemu
6:
duchouy yeſzlyſz tey nyeſkryl od uyadomoſzczy ludzkyey
7:
ten bouyem chcze aby y odarto zlupyono kto yawnye nyekryye
8:
ſkarbu ym uyączey czo myluyeſz tego pylnyey od kozdego
9:
ſtrzezeſz bycz abo nyeodkupyono nyeuproſſono nyeuydarto abo
10:
nyeukradzyono
11:
Juſch ku zyuotu panny maryey przyſtąpuyącz pytham wtore
12:
yeſzly/


strona: 135

Marya Szwyątoſzczy koſzczyelne wſwym zyuoczye
1:
przyymouala ktore ſą krzeſth pothwyerdzenye czyalo boze/ pokuta/
2:
malzenſtwo/ oſtathnye pomazanye a ſzwyączenye
3:
kaplanſkye
4:
Odpouyedayączy mouyą tak zwoyczyechem uyelkym oſzmdzyeſzyątego
5:
pyeruego capitulum na ono ſlouo poſlan yeſt anyol
6:
yſch blogoſlauyona marya wſwym zyuoczye wszytky ſzwyątoſzcz
7:
przyąla koſzczyelne pod czaſem uſtauyone a to dla ſyedmyorakyey
8:
przyczyny pyerue dla yey pokory bo ym byla
9:
ſzwyąta tym byla pokornyeyſza ſtego to baczącz yſz ona nyebądączy ku
10:
oczyſzczyenyu pouynna a wſzako ſyą vyuyodla
11:
wtore dla uypelnyenya przykazanya bo przykazanye wszytky ludzye
12:
obuyązuye


strona: 135v

aby ye pelnyly Trzeczye dla ynſzych
1:
zgorſzenya bo by byly ynſzy krzeſzczyany tymy ſzwyątoſzczyamy gardzyly
2:
Czwarthe ku rozmnozenyu swych zaſluk Pyąte
3:
ku ſkazanyu kaczerzſtwa ktore mouylo yzby ona byla nyeczlouyek
4:
ale anyol Soſthe dla ludzy doſkonalych nauky aby ten
5:
ktory ſzwyąty yeſt byl by ſzwyąthſzy Syodme dla zeſromoczenya
6:
grzeſznych ktorzy by ſyą chczyely od ſzwyątoſzczy uymauyacz
7:
nyechczączy pokuty przymouacz gdyſz ſlyſzą yſz panna
8:
marya ye przyyąla Juſch o kozdey ſzwyątoſzczy mouycz chczą począwſzy
9:
o krſczye yſz okrczona czemu ſyą nyktprzy tak przeczyuyayą
10:
yſz mądry czlouyek nycz darmo czynycz nyema/ a gdy nyepotrzebuye lekarſtwa nyeprzyymuye/
11:
gdyſch tedy marya panna byla
12:
wzyuocze


strona: 136

Szwyąthey anny poſzwyączona a przeſz
1:
pyeruorodnego grzechu począta krztu nyepotrzebouala Drudzy
2:
ſyą tak przeczyuyayą yſz ona byla laſky pelna ktorąſz by ſtego
3:
krzſtu laſką wzyąla Thak drudzy
4:
kyedyſch krczona tedy ma
5:
bycz yey krczenya szwyąto yako oczyſzczyenya
6:
Ya tak odpouyedam zuyelkym uoyczyechem yſz panna okrczona
7:
gdyſz pan yeſus okrczon y apoſtolouye/ yako ſam criſtus ſzwyatczy
8:
Johannis trzeczyenaſtego capitulum kto yeſt omyth
9:
nyepotrzebuye yedno aby nogy omyl bo by byla nyeokrczona
10:
nyeotrzymala by byla znamyenya ktorym yeſt od zydoſtwa y poganſtwa
11:
od dzyelona
12:
Na ty wſpory Napyeruy odpouyedam yſz panna nyedarmo
13:
abo nyeprozno krztu przyyąla bo acz grzechu pyeruorodnego
14:
nyemyala awſzakoſz po krzczye obfyczyey


strona: 136v

laſką
1:
ku ſprzeczyuyenyu ſyą grzechom wzyąla y doſkonalſą
2:
uyarą |
3:
Gdzye yeſcze tak mouyą yſz y czlouyek wzyuoczye poſzwyączony/
4:
ma ſyą krczycz dla trzech rzeczy pyerua aby ſobye
5:
nabyl znamyenya po ktorym by byl poznan ſynem bozym Wtora
6:
aby byl mącze bozey podluk czyala przyrownan Thrzeczya
7:
dla posluſzenſtwa/ to panna otrzymala bo znak ſynow bozych
8:
wzyąla pomnozenye odplaty y cznoth prątkye czynyenye Nathen
9:
wſpor yſz ſzwyąta yey krztu nyemamy odpouyedam
10:
yſz tego nyebyla potrzeba gdyſz byl tayemny a porodzenye yawne czemuſz
11:
muſyl bycz uyuod yawny a przeto y yego ſzwyąto yawne
12:
O potwyerdzenyu tak mouyą yſz gdyſz marya byla doſzkonala
13:
krzeſzczyanka byla potwyerdzona acz otym nyepyſano
14:
przeſz


strona: 137

ktorego byſkupa bo acz potwyerdzenye nye yeſt
1:
ſzwyątoſzcz potrzebna ale kto by yą wzgardzyl
2:
yeſt rzecz kaczerſka O czyele bozym tak pyſzą yſz cząſto ye przyymouala bo
3:
tak pyſano actuū pyeruego capitulū byly trwayączy wmodlythwye
4:
y wpoſpolytouanyu lamanego chleba zmaryą matką
5:
(yego) yezuſouą czo ſyą o czyele bozym rozumye podluk uoyczyecha
6:
ſyodmegodzyeſyątego ſoſtego LXXVI capitulum na
7:
ono poſlan yeſt anyol bo gdyſz crūs yey myly ſyn dal byl yuſz przykazanye Joannis Soſtego c:
8:
yeno kto nyepozyual czyala
9:
czlouyeczego a nyepyl by krwye tyego nyema zyuota wſobye
10:
dla tego zyuota uyeczn(a)ego panna yego [czyalo] pozyuala bo ſtego
11:
przyymouanya panna marya wzyąla cząſthſche wſpamyątanye
12:
mąky yego a gorączſche yego mylouanye y przyymuyącz
13:
yego wſzwyątoſzczy tey cząſto y uydala yaky byl


strona: 137v

1:
uuyelbyony wnyebye
2:
O pokuczye yeſzly yą przyąla wprawdzyuey ſpouyedzy w
3:
ſkruſſe a wdoſzycz za grzechy uczynyenyu odpouyedam zwoyczyechem
4:
oſmdzyeſyątnego pyeruego capitulū yſz marya
5:
panna przyąla laſką wſzytkych ſzwyątoſzczy uyſſzey nyſz
6:
wktorych ludzyech bo ludzye gdy pokutuyą tedy abo za grzech
7:
przeſzly abo bądączy panna ſama grzechu nyemyala ſtego nyepokutouala
8:
ale yſch ym gardzyla a on ſobye myerſzyla wtym pokutą
9:
ukazala a przeto myaſto ſkruchy myala nyeuynnoſzcz yſch
10:
yą chouala myaſto ſpouyedzy wdzyącznoſcz a dzyąkouanye zlaſky
11:
bozey myaſto dosycz czynyenya pylnye uczynkow dobrych
12:
czynyenye
13:
Gdzye by kto ſpytal czego ſyą spouyedala gdy grzechu nyeuynna
14:
byla/ tak mouyą yſz troyaka


strona: 138

yeſt ſpouyedz/ yedna
1:
oſkarzycz ſwe grzechy/ wtora uyznacz nyegodnoſzcz a nyewdzyącznoſzcz
2:
dobrodzyeyſtwa bozego Trzeczya uyznacz nyedoſtatecznoſzcz
3:
zaſlugy ſwey a ta trzeczya byla ſpouyecz maryey
4:
panny bo tak ſyą ſpouyedala yſz yego thaką laſką wzyąla
5:
ktorey/ nygdy ſluſznye nye (z) ſzaſluzyla y nye yeno ona ale
6:
y wſzytko ſtworzenye
7:
Tu by kto ſpytal komu ſyą ſzpouyedala podobno yſz pyotrouy
8:
yako kaplanouy nauyſſemu odpouyedam yſch yanouy euanyelyſzcze
9:
ſwemu ſynouy od ktorego teſz y ynsche ſzwyątoſzczy
10:
przyymouala po ſzmyerczy ſwego ſyna
11:
O ſzwyątoszcy malzenſkyey tak pyſacz chczą yſz prawdzyuye
12:
panna malzonką byla gdye kladą yſz dwoyaka yeſt doſkonaloſzcz
13:
malzenſka yedna ſluzączą ku bytnoſcy


strona: 138v

malzenſkye
1:
a ta yeſt przeſz przyzuolenye oboyey ſtrony mąza y nyeuyaſty
2:
ktore uyſlauyayą ſlouy czaſu nynyeyſzego ya czyebye
3:
byerzą za mąza a ya za zoną wtora doſkonaloſzcz malzenſka
4:
yeſt (ſtrony uczynku malzenſkyego ktora byua przeſz zlaczenye
5:
yednego zdrugyem czyeleſznye) obyczayem przyrodzonym O pannye
6:
tak mouyą yſz aczkoluye poſzlubyla byla bogu czyſtoſzcz chouacz
7:
[a] zakonouy doſzycz czynyącz a zrządzenyu bozemu ſyą poleczay [ącz]
8:
ku touarzyſthwu (malzenſkyemu) telko przyſzwolyla
9:
mouyączy obyczayem poſpolytym [przyſzlvbye gdyſz tak] (ſtego ſyą teſz wtorego
10:
malzenſtwa nyeuyymuyącz [gdyſz tak] (by) byla uola boza (wtorego)
11:
O oſtatecznym pomazanyu tak rozumyey yſz panna marya
12:
by onego pyſma nyeprzeſtąpyla


strona: 139

Jacobi pyeruego capitulū
1:
kyedy kto wſzyſtek zakon uypelny a wyednym by
2:
y przeſtąpyl yeſt uynyen wſzytkyego gdyſz pomazanye yeſt od
3:
zakonu y od koſzczyola uſtanouyono na nye panna uydzy ſyą yſz
4:
pouynna byla bo tak pyſſe Matheus yſz apoſtolouye obchodzącz
5:
myaſteczka oleyem mazącz nyemoczne uzdrauyaly/ przeto
6:
panna acz nyepotrzebouala/ wſzakoſz tą ſzwyątoſzcz przyąla wczym
7:
wzyąla znamyą ſwego na tym ſzwyeczye ſzwyczyąſtwa/ a upewnyenye
8:
chwaly przyſzley acz nyepotrzebouala tego ka zmaze
9:
grzechu powſzednyego a ku zelzenyu nyemoczy bo y grzechow
10:
tych nyemyala zawzdy zdroua bila ale wzyąla przeſz tą
11:
ſzwyątoſcz odpuſzczenye wſzytkyey boleſczy ktora przy ſzmyerczy
12:
byua a wſzytkyey duſſe y czyala uuyelbye-


strona: 139v

(myely) (nye)
1:
a teſz to uczynyla zwyelkyey ſwey pokory
2:
O ſzwyączenyu kaplanſkym tak pouyedam yſz tego ſamego
3:
marya nyeprzyąla any yego znaku ma bo to na nyą nyeſluſſalo
4:
dla yey ſtadla przeczywnego bo ta ſzwyątoſzcz ze wnąthrznem
5:
wzglądem ukazuye czeſzcz a wzglądem wnąthrznym podluk prawdzyuey
6:
pokory ſluzy ku ſluzbye przeto ſyą ſtadlo yey to przeczyuyalo
7:
gdyſz nauyſſzey czczy u boga byla wnątrznym obyczaye
8:
a zewnąthrz nauyſſą przed ludzmy pokorą
9:
Theſz nyeſluſſalo dla pokory a dla ynſzych nyeuyaſth uſpokoyenya
10:
bo od tego urządu nyeuyaſty ſą uyyąthe dla ſtadla
11:
y poglouya nyedoſtoynoſzczy ku
12:
zgrzeſſenyu a dla nyeſluſnoſzczy ku rządom
13:strona: 140

Sna by rzekl a tedy marya nyebyla laſky pelna
1:
odpouyedam yſz acz panna tey ſzwyątoſzczy nyemyala/
2:
a wſzak ze wſzytką czeſzcz y laſką yey wzyąla bo kaplanom
3:
byua dana nauyerzchu glouy korona za znamyą czczy/ tą ma
4:
wnyebye/ yuſz y tu myala nye telko yſz oſtala przelozoną wkoſzczyele
5:
boyuyączym ale teſz nyebyeſkym/ a przeto yako papyeſz
6:
rzeczon ſluga nad ſlugamy panna marya rzeczona kroloua nad
7:
krolownamy/ wtych kaplanyech teſz yeſt mocz pozyczona od papueza
8:
ſzwyątego/ ale wpannye doſtateczna Theſz papyeſz y kaplany
9:
telko na tym ſzwyeczye mayą mocz ale panna marya y wnyebye
10:
wczyſzczu y wpyeklr y natym ſzwyeczye a przeto on yey
11:
nabozny doctor Szwyąty Byernad tak mouy o


strona: 140v

nyey
1:
dana yey yeſt mocz y wnyebye y na zyemy yſz czo chcze to kozdemu
2:
uczyny
3:
Juſch chczemy oglądacz ſzwyątoſzcz maryey panny ktora
4:
yeſt naſzym przykladem tą poznamy z yey zakonnoſzczy ktora
5:
yeſth potrzebna naſzey ſzwyątoſzczy gdzye uypyſą dwanaſzczye
6:
regul ſzwyatoſzczy/ byorącz trzy/ od dauyda ſzwyątego/ trzy
7:
od criſoſ toma dwoye trzy drugye, od ſzwyątego byernata
8:
[y] Rycharda ty reguly zuyelką czuynoſzczyą pelnyla marya
9:
wtym zyuoczye
10:
Ku pyerwſzym trzem regula przyſtąpuye dauyd rzekl wduchu
11:
ſzwyątym pſalmo trzydzyeſtego trzeczyego capitulū
12:
ktory yeſt czlouyek ktory chcze zyuod myecz a myluye dny uydzyecz
13:
dobre
14:strona: 141

Daley mouy Odwrocz ſyą od zlego a czyny dobrze
1:
Szukay pokoyu y barzo yego naſzladuy/ pyerua regula yeſt odklonycz
2:
ſyą od zlego Wtora dobrze czynycz Trzeczya uyele
3:
czyerpyecz Pyerua regula ſzwyątoſzczy yeſt grzechom ſyą uyarouacz
4:
bo zloſzcz uyny grzechu/ przeczyuya ſyą blogoſlauyenſthwu
5:
ſzwyątoſzczy A przeto poſpolu bycz nyemogą/ przeto bog mouy
6:
przeſz Eſayaſa pyeruego capitulū przeſtanczye zle czynycz
7:
a uczczye ſyą dobrze dzyelacz czo potwyerdza prauo ſzwyąte
8:
rzekącz Szwyątoſzcz nyeuynnoſzczy telko dobrym ſluſſa/ przeto
9:
ſzly poky zly yeſt zbauyon bycz nyemoze/
10:
bo tak mouy ariſtoteles
11:
ten ſam ſcząſny yeſth kto krom zmazy zloſzczy yeſt/
12:
gdze daley tho napyſſal yze ludzye bogouye


strona: 141v

dla
1:
cznot rzeczeny ſą a zly gorſzy yeſt nyſz ktora beſtya/ przeto taky
2:
ma ſluchacz czo pyſſe matheus trzeczyego capitulū pokutą
3:
czyncze przyblyzy ſyą uam kroleſtwo nyebyeſkye
4:
Ną pyeruą regulą chouala marya panna bo nygdy nye zgrzeſzyla
5:
any ſzmyertelnye any powſzednye/ czo tek uyuodzą yſz
6:
gdzye grzech yeſt tam laſka boza nye yeſt/ przeto by w pannye
7:
byl ktory grzech tam by byla proznoſcz laſky a tako by nye
8:
rzeczona laſky pelna
9:
Utora ſzwyątoſzcy regula yeſt wuczynyenyu dzywnych
10:
uczynkow dobrych/ przeto rzekl dauyd A czyn dobrze bo mouy
11:
Szwyąty Grzegorz mala rzecz u boga ta yeſth zle nyeczynycz/ ale
12:strona: 142

theſz kozdy ma praczouacz dobrze dzyelacz
1:
Ną wtorą regulą chouala pāna marya bo wſzytka ſyą bila uydala
2:
na uczynky dobre bo onyey zgodnye pyſſe Epifanianus
3:
[y] germanus [y] / ignacius [y] / yeronyn w nyktorey epiſtole
4:
yſz marya panna tak ſwoy czaſz ſobye rozdzyelyla yſz na yutrznyą
5:
wpulnoczy wſtawſzy do ſzwytanya ſyą modlyla a od
6:
ſzwytanya roſzmyſzlala o ſynye ſwy yako ſyą myal począcz
7:
narodzycz krczycz poſzczycz umączon bycz pogrzebyon bycz/
8:
wſtacz zmartwych wnyego wſtąpycz/ a tam ze bogu dzyąkoualą
9:
ſtako laſkauego czlouyeka odkupyenya gdy/ yuſz dzyen ſzwyąty
10:
byl/ a to trzeczyey na dzyen godzyny myeſcza na ktorych
11:
crūs znamyenyte yeruſalem


strona: 142v

1:
ktore byly/ nauyedzayącz obchodzyla laſką bozą rozmyſzlayącz
2:
ſplaczem yemu ſtego dzyąkuyącz a od trzeczyey aſz do dzyeuyąthey
3:
[godzyny] thkącz czokoluye bardzo ſubtylnye rąkoma ſwyma robyla/
4:
gdzye pouyedayą yſz yeſt wyadnyu yey roboty paſek
5:
nad ktory nycz czudnyeyſzego nyemaſz takyey (w) roboczye od
6:
nony aſz (do) dzyeuyątey godzyny nyeuyſzla z modlytwy aſz
7:
anyola uſzrzala a od nyego pokarm przynyeſyony wzyąla gdzyeſz
8:
bogu dzyąkouala Benedicite y gracias mouyącz zuczlyuoſzczyą
9:
y wdzyącznoſzczyą uyelką/ czemu ſyą nyethrzeba dzyuouacz
10:
gdyſz czy ſynom yzdraelſkym pokarm dal bog napuſzczy
11:
przeſz czterdzyeſzczy lath anyelſkymy rąkoma ſprauyonymy ſp-
12:
rauyony [ateſch]


strona: 143

helyaſſouy wſtąpuyączemu na gorą oreb/ daleko
1:
uyączey maryey pannye ſluſzno bylo to uczynycz
2:
yako ſwey pannye y matuchnye tym ze telko od anyola pokarmem
3:
byla zyua [a] / ktory pokarm yey od byſkupa wklaſtorze dauano ten
4:
przebog ſama rękoma ſwyma (robila) rozdauala y czo uyrobyla
5:
Seduleus mąſz ſzwyąty tak onyey pyſſe yſz przy-
6:
glouy yey loſku byla lybrarya kſzyąg pelna/ gdzyeſz cząſto ſen
7:
y robotą ſobye przeryuala wſtauayącz/ a pyſmo czczyla proroczkye
8:
w tey ze theſz wkownatcze y myeſcze modlythwy bylo/
9:
gdzyeſz w gorączym duchu byuala od anyolow podnoſzona
10:
a owczyelenyu bozym tam rozmyſzlala
11:
thrzeczya regula yeſt czyerpyecz wſzytky od boga przepuſzczone
12:
przeczywnoſzczy a tho


strona: 143v

gdy Dauid mouy ſzukay
1:
pokoya amocznye yego naſzladuy bo czyerplyuoſzcz uczynek
2:
doskonaly ma iacobi pyeruego capitulum napyſano gdzye
3:
mouy Szwyąty grzegorz zyuot ſzwyątych wczerplyuoſzczy byua
4:
poznan yako crūs rzek luce dwudzyeſtego pyeruego capitulū
5:
wczyerplyuoſzczy uaſſey otrzymaczye duſſe uaſſe
6:
Tą regulą marya panna chouala bo yey czyerplyuoſzcz byla
7:
dzywna (od kozdey zloſzczy) a kto moze roſzmyſzlycz yaką czyerplyuoſzcz
8:
myala panna przy wſzytkyey mącze yſſmyerczy przy
9:
ktorey byla ſwego mylego ſyna/ gdzye ſloua nyeczyerplyuoſzczy
10:
zadnego wtakym ſmątku nyeukazala ktora/ to byla zaſluzyla
11:
yſz ſwą modlytwą yedna wszytky katy yey ſyna krzyzownyky
12:
pobycz y zatraczycz mogla gdyſz helias modlytwą ſwą z nyeba
13:
ognyem/ kſyązą


strona: 144

y z yego poddanymy ſpalyl a panna
1:
any pomſty any przeklynanya any potąpyenya ym ządala ale
2:
ſyą zanymy modlyla ku ktorey uolayczye o wſpomozenye
3:
Podluk ſzwyątego criſoſtoma
4:
Trzy ſą rzeczy nalepſze ktore ſzwyączą czlouyeka/ czyſtoſzcz
5:
ſercza [pokora] / dobrych uczynkow obfyte czynyenye zdobrem umyſlem
6:
/a oblycznoſzcz ducha ſzwyątego [thaky ma y naydze]
7:
Juſz ku ſzwyątey panny regule czwartey przyſtąpuyącz ta zalezy
8:
wczyſtey a ſzwyątey ządzy ſer [y] (cza) y myſzly to
9:
yeſt aby ſyą ku zadney rzeczy ſzwyeczkyey czyeleſney
10:
nyeſklonyla Mouy bog przeſz yſayaſſa omyuayczye ſyą a czyſty
11:
bądzczye oddalczye zloſzcz myſzly uaſzych od czu moych
12:
bo y criſtusz uydzenye obyeczuye boſtwa ſwego


strona: 144v

1:
tym telko czyſtego ſercza rzekącz Mathei pyątego c blogoſlauyeny
2:
czyſtego ſercza bo ony boga oglądayą tego yeſt ten vyuod
3:
Szwyątego auguſtina mouyącz Taky kozdy yeſt yako to
4:
czo myluye yeſzly zyemyą zyemyąſz/ yeſzly boga ya nyemouyą
5:
tobye yſz byſz byl bogyem ale ſluchay boga przeſz dauida
6:
gdze mouy yam rzekl yſz bogouye yeſteſzczye uy bo bog myloſzcz
7:
a ktho myeſzka wmyloſzczy wbodze myeſzka a bog
8:
wnym
9:
Tą rekulą chouala panna marya otym ſzwyathczy Szwyąty
10:
Ambroſy gdy mouy czo yeſt ſzlachethnyeyſzego nad matką
11:
bozą czo yaſznyeyſzego nad tą ktora uybrala ſobye ſzwyatloſzcz
12:
uyeczna czo czyſczſzego nad oną ktora criſtuſa
13:
przeſz naruſſenya porodzyla gdyſz


strona: 145

gdyſch panną byla nyetelko wczyele
1:
ale teſz wumyſzle Myſzly myala dobre za touarzyſſe bo wſerczu
2:
byla pokorna/ w ſlouye uazna/ w umyſzle roſtropna/ wrozmouye
3:
myerna weczczyenyu pylna/ w roboczye uſztauyczna/
4:
w mouye ſromyeſzlyua boga zawzdy ſzukayącza/ pelnym ſerczem
5:
yego myluyącza Czoſch teſz pouyeda Swyaty anſelmus
6:
mouyącz yſch marya panna taką czystoſzczą ſlynąla
7:
yſch pod bogyem uyączſſa nyemoze bycz nalyezyona
8:
Pyąta regula ſzwyątoſzczy yeſth proſty a ſzwyąty umyſl
9:
ktorym byua czlouyek rządzon wczynyenyu dobrego uczynku bo
10:
rzekl crūs Mathei Soſtego capitulū kaganyecz czyala twego
11:
yeſt oko twe yeſzly oko twe proſte a nyemayące


strona: 145v

nyektorey
1:
cząſzczy czyemnoſzczy bądzye teſz czyalo twe yaſne wſzythko
2:
yeſzly oko twego umyſlu zle bądzye tedy y czyalo
3:
czyemne twe bądzye wſzytko bo yako teſz mouy prauo ſzwyąte
4:
yſch bog na umyſl patrzy uyączey nyſch nauczynky bo umyſl
5:
konyecz uczynku uſtauala/ a yako mouy phylozow
6:
ktorey rzeczy
7:
konyecz dobry wſzytka rzecz dobra/ a dla tego mouy Apoſtol
8:
wſzytko czynczye ku chwale bozey
9:
Tą regulą chouala marya panna bo wkozdym uczynku nyczego
10:
ynſchego yedno chwaly bozey ſzukala yako mouy onyey
11:
Swyąthy Ambrozy wkſyąſkach o dzyeuyczthwye panny
12:
maryey
13:
Soſta regula Szwyątoſzczy yeſth wplynyenyu laſky ducha
14:
ſzwyątego krom laſky ducha


strona: 146

ſzwyątego Nykth ſyą
1:
oſzwyączycz nyemoze/ yako mouy apoſtol nyeyeſteſmy doſtateczny
2:
czego myſzlycz znaſz ale naſſa dpoſtatecznoſicz z boga
3:
yeſth a yako mouy prauo ſzwyąte y przykazanya bozego krom
4:
laſky yego napelnycz nyemozymy y teſch prauo mouy na ynſchym
5:
myeſczu yſch krom laſky bozey myeſcza nathruathſze
6:
duſſe zbauycz nyemogą/ bo adam z rayu, luciper z nyeba zgrzeſzywſzy
7:
upadly kto przeto ſzwyątym chcze bycz ma praczouacz
8:
wtym zyuoczye o laſką bozą a yą umyecz zachouacz
9:
Tą regulą marya chouala gdyſch ſama byla laſky bozey
10:
pelna o czym ſzwyatczy anyol gdy rzek laſky pelna
11:
Syodma regula podluk ſzwyątego byernata ſzwyątoſzczy
12:
yeſt trzymacz thrzeſzwe


strona: 146v

pozyuyenye bo mouy prauo
1:
boze obzarſtwo nycz nyedopuſcza nyebyeſkyego czlouyekouy
2:
myſzlycz yako tez criſtus mouy Luce duudzyeſtego pyeruego
3:
oſtrzegayczye ſyą aby nyebyly obczyązony ſercza uaſſe obzarſtwem
4:
a pyyanſthwem Pyothr ſzwyąthy wſwych canonycech
5:
epoſtolach tak uola braczya trzeſzwy bądzczye bo przeczywnyk
6:
uaſz dyabel okrąza ſzukayącz kogo by pozarl ktoremu przeczyuyayczye
7:
ſyą moczny w uyerze
8:
Tą r(z)egulą chouala marya zawſzdy ue wſzytkych rzeczach
9:
zyuyącz myernye rzatko barzo pyyącz yako pyſſe Szwyąty
10:
ambroſy yako mam uyſlouycz w pannye maryey pyczya yedzenya
11:
myernoſzcz pracze yey obfytoſzcz/ gdy pyerwſcha rzecz
12:
myernoſzcz wmaryey byla nad naturą wtora pracza yey mąka
13:
byla nathurze


strona: 147

bo wnyey zadny czaſz nygdy nyebyl
1:
opuſzczon wnyey uſtauyczny byl dzyen poſzczenya acz nyekyedy
2:
przyſzla yey uola yeſzcz zachczenya pokarm yey byl ktory
3:
uyączey naturą yey umorzycz myal nyſzly poſylycz a ozyuycz
4:
albo roſkoſch uczynycz/ ſpanya ządza nyepyeruey yey
5:
przyſzla alyſch potrzeba przypądzala/ a gdy [yey] odpoczyualo czyalo
6:
[blogoſzlawyone] duſſa yey wczuynoſzczy byla [boſzkey] ktora zawzdy [byla] ueſpanyu [merna]
7:
abo czo cztla/ rozmyſzlala albo ſen przerwawſchy ku czczyenyu
8:
wſtala albo czo byla wpamyącz wlozyla to roſzbyerala ku dluſſzemu
9:
pamyątanyu albo czo umyala to sſobą yako ynſzemu
10:
pouyedala Modlythwa yaka byla ſthey trzeſzuoſzczy yuſch
11:
uyſſzey pyſana/ (oto bacz)
12:strona: 147v

Otho obacz thrzeſzwoſzcz a czuynoſzcz panny maryey
1:
matuchny na ſzey kozdy czlouyecze zakonny
2:
Oſma regula ſzwyątoſzczy yeſth w ządzy laſky laſka bouyem
3:
yeſt taka przeſz ktorey any uyara/ any ſprauyedlyuoſzcz/
4:
any dobre uczynky/ pomoczne ſą ku zbauyenyu
5:
przeto apoſtol do korynthow trzynaſtego capitu/ mouyl y anyelſkymy a laſky bych nyemyal ſtalem
6:
ſyą yako myecz brznyącza/ przetho mouy Szwyąty Byernath
7:
yſz uyelkoſzcz kozdego czlouyeka ſzwyąthoſzczy byua baczona
8:
podluk myary a uaznoſzczy laſky ktorą pouynyen myecz
9:
yſch teſch duſcha rzeczona bądzye uyelka yako laſka wnyey uyelka/
10:
(mala y laſka mala)/ a yeſzly laſky nyemaſch nycz/ duſſa
11:
bądzye


strona: 148

rzeczona [teſz] nycz
1:
Tą regulą chouala panna maria bo uyſoko boga mylouala
2:
a ſwego blyſznyego dla boga yako ſama ſyebye
3:
Dzyeuyąta regula ſzwyątoſzczy yeſth (w) fundamenth pokory
4:
ſzwyątey yako criſtus rzekl przeſz lucaſſa ſyodmenaſthego
5:
capitulum gdy wſzytko ſpelnyczye czo uam przykazano mowczye
6:
zludzy nyepozyteczny yeſteſmy A yndzye rzekl oſmenaſtego capitulū
7:
ktory ſyą upokorzy bądzye pouyſſzon hugo
8:
mouy o pokorze on yeſth vyątſſy wnyebye ktory ty yeſth
9:
namnyeyſchy/ na ſzwyeczye
10:
Marya matka boza byla napokornyeyſcha tu na ſzwyeczye
11:
dla ktorey cznoty byla myla mylemu bogu yſch potym ſyą yego
12:
matką ſtala tako yſz ſama rzekla napyſano Luce pyeruego
13:
capitūl


strona: 148v

veyrzal napokorą ſluzebnyczky ſwey
1:
oto ſtego blogoſlauyoną myą bądą mouycz wſzytky rodzaye
2:
Dzyeſyąta regula ſzwyątoſzczy yeſth dacz polepſzenye
3:
blyſznyemu yako mouy Rychardus yſch ma bycz czlouyek ſzwyąty
4:
nyetelko y ſyebye ale teſz ku lyſznym ſwym rządny podluk
5:
yako rzek Apoſthol opathrzmy dobrze czynycz nyetelko
6:
przed bogyem ale teſch przed ludzmy mayączy zbudouanya dobre
7:
obczouanye bo mouy prauo ſzwyąte yſz mala rzecz yeſt
8:
ſamemu nyeblądzycz a ynſchym y slouem y uczynkyem ſkodzycz
9:
bo tak mouy ſzwyąty Grzegorz lete razow ſzmyerczy prelaczy
10:
są doſthoyny acz nycz zlego ſamy nyeczynyą yele zlych przykladow
11:
ſwym poddanym czynycz ukazuyą a tego ym dopuſzczayą
12:strona: 149

y ariſtoteles ocganyn thak napyſal to yeſt
1:
czlouyek nalepſzy ktory nyetelko ſam ſobye ſwą cznotą yeſt pozyteczen
2:
ale y ynſzym drogą knyey ukazuye a to yeſt nagorſchy
3:
kto nyetelko yſz ſam zly ale y ynſche pogarſcha
4:
Marya panna matka naſcha nygdy przykladu zlego s ſyebe
5:
nyedala bo pyſſe Szwyąty ambrozy Nycz nyebylo krzyuego
6:
przed oczyma panny maryey nycz krnąbrnego wſlouye/ nycz
7:
w uczynku czego by ſyą ſromacz myala poſzczya ſobye nyelamala/
8:
roſpuſthnye nyechodzyla/ gloſu fryownego nyemyala taka
9:
yſch yaka byla wczyele poſtaua taka byla wduſſy (yey) figura
10:
yey uyelkyey przykladnoſzczy a Szwyąthy Jeronym tak
11:
onyey mouy maryą gnyewlywą nykth nyeuydzyal


strona: 149v

ſlo-
1:
rzeczączą albo przeklynayączą nykth nyeſlyſſal yſz yey wſzelky uczynek
2:
a moua byla laſky takyey pelna/ yſz kozdy rzecz muſſyl/
3:
yſz tu bog/ na yązyku ſyedzy Theſch ſwego blyſznyego mylouala
4:
bo yemu nauką dobrych uczynkow ukazouala yako mouy
5:
Szwyąty Jeronym yſz marya panna praczouala ſyą o thouarzyſzky
6:
ſwe by ktora ſnych kthorą mouą nyezgrzeſchyla
7:
by theſch ktora ſnych ſzwadlyuą pyſchną ku ſwey rowney nyebyla
8:
a przeſ przeſtanya blogoſlauyla mylego boga yſch teſch za pozdrouyenye
9:
nycz nyeodpouyedala yego dzyąky ſchalą mylego
10:
boga to czynyącz/ by przeſz chwaly bozey nye byla nalezyona
11:
a tako od ſamey panny to uyſzlo y zapozdrouyenye odpouyedayączy
12:
dzyąkuymy mouyącz dzyąky


strona: 150

bogu/ a przeto zawzdy
1:
anyely uydany ſnyą mouycz a yako namylſchy sluzyly yey/
2:
yeſcze nad to yey zyuoth tak byl chwalebny y oſzwyeczyl koſzczyoly
3:
wſzytky przyklady dobrych uczynkow
4:
Jedennaſna regula ſzwyątoſzczy yeſth okraſſenye uewſzytkych
5:
cznotach przeto mouy Swyąty Byernad/ karz ſyą/ czo
6:
chczeſch mącz ſyą czo chczeſch/ nyedacz myly bog obfytoſzczy
7:
swey alyſz bądzyeſch cznotamy okraſſon a ſzwyąty pauel
8:
mouy do korynthow Czwartego c nye wmouye zalezy kroleſtwo
9:
boze ale wſamey cznoczye a/ nyedoſzycz yeſt yedną myecz
10:
ale wszytky a wſzytkymy cznotamy wſzytky grzechy byly odrzuczony
11:
bo yako ryczerz tego ſzwyata na ryczerſtwo ſyą nye-
12:
uyprawuye


strona: 150v

krom zupelnoſzczy zbroye/ tak
1:
teſz rycerz criſtuſow krom wſzytkych cznoth a tako yako mouy Szwyąty
2:
grzegorz yedna cznota ſama albo nycz nyeyeſt abo nyedoſkonala
3:
yeſth a vymowcza rzymſky Cicero tak mouy/ yednoſz
4:
rzekl/ yz byſz yedney cznoty nyemyal yuſz zadney nyemaſz
5:
Marya nad ſzwyąthe ſzwyątſcha wſzytkymy cznotamy byla
6:
zupelnye okraſſona bo mouy tak Szwyąty Jeronym yeſzly
7:
ſpylnoſzczyą obaczyſch nycz cznoty nyenaydzyeſch nycz laſky laſky myloſyerdzya nycz czudnoſzczy
8:
a yaſnoſzczy czego by w pannye maryey nyenalaſl doſtatecznye
9:
a zaſch nyepokorna lutoſzczyua/ przyayna zgodna ſmyern
10:
nabozna y ynſzych cznot pelna
11:strona: 151

D(wanaſna) Regula ſzwyątoſzczy yeſt wthrwanyu
1:
yako mouy Szwyąty grzegorz prozno dobry uczynek byua
2:
czynyon yeſzly by przed konczem zyuota bil opuſzczon bo nye
3:
ten ktory pocznye ale kto dokona ten zbauyon bądze same bouyem
4:
thrwanye uyeczną odplatą ktora yeſt ſam bog byerze
5:
Myala matuchna mylego pana yezuſa krom naruſſenya aſz
6:
do ſzwyerczy/ ki dobrym uczynkom przyſtauala a wnych doſtateczny(e)e
7:
thrwala/ a zaſz tego poznacz nyemozemy zyey zyuota
8:
gdzye piſchą yſch marya ſyedzyala vnok panſkych ſluchayącz
9:
ſloua yego/ pod krzyzem ſtoyącz nyeodeſzla/ aſch y wgrob wlozyla
10:
po zmarthwychwſtanyu skownathky ſzwey


strona: 151v

nyeuyſla
1:
aſch y vſrzala po yego wnyebo wſtąpyenyu z apoſtoly wmodlythwye
2:
byla az ducha ſzwyątego ſ nymy wzyąla/ a pothym
3:
przeſz dwanaſzczye lath myeſcza ſzwyąte na ktorych criſtus czyerpyal
4:
ſpokorą myedzy nyeprzyaczyelmy bądącz naboznye nauyedzala
5:
aſch umarla
6:
A przeto ſam ſyebye y kozdego proſchą vczmy ſyą tey
7:
panny tych proſtych regul naſzladouacz yeſzly chczemy oſzwyączycz
8:
ſyą ſnyą [y] ktolouacz [a] nyeopuſzczaymy zakonu yey zyuota
9:
chczeſzly aby glouye twey byla przydana laſka
10:
czo ſprzykladu rychley yemu vyerzącz obaczyſz yakyey yeſth ta
11:
panna pomoczy
12:
Myla [yedna] perſona nabozna


strona: 152

wmodlythwye uſtauyczna
1:
ktora maryey pannye ſluzącz oto yey proſzyla by yey obyauyla
2:
yako ſyą wſwym zyuoczye bogu modlyla yſch ſyą yemu
3:
tak ſpodobala a taką laſką odnyego byla napelnyona aby yey
4:
wtym naſzladuyącz mogla ſobye zaſluzycz (ſnyą ſyą zro)
5:
[tr] w(n)acz wmodlytw [a] by takyey laſky mogla dostąpycz/
6:
nyektorego czaſu marya panna yey ſyą ukazala yey ſwą modlythwą
7:
obyauyla rzekącz gdym byla yeſcze mloda wpulnoczym wſtauala a w koſzczyele padſzy takom ſyą panu bogu modlyla
8:
Napyeruey aby wſzechmogączy bog dal my laſką yz bych
9:
yego przykazanye napelnycz mogla a uewſzythkym uolą yego
10:
uczynycz a wſzythko


strona: 152v

czo on myluye mnye teſch yſz by
1:
dal mylouacz a czo on nyenauydzy mnye nyenauydzyecz
2:
Uthore proſzylam yzbych boga nadewſzytko mylouala a blyſznego
3:
mego podluk uoley yego/ uyedzyalam bouyem yſch kozda
4:
laſka mylouanya a zadna cznota krom
5:
yego mylouanya wnaſz bycz nyemoze
6:
Thrzeczye proſzylam pokory czyerplyuoſzczy/ laſkauoſzczy
7:
czyſtoſzczy y ynſzych wſzytkych cznot yz bych ſyą yemu byla
8:
ymy spodobala
9:
Czwarte proſylam abych byla czaſz ten oglądala gdyby byla
10:
dzyeyucza a panna ſyna bozego począla ktory ſyą naodkupyenye
11:
wſzytkyego ſzwyata narodzycz myal abych yego matcze
12:
sluzącz yego paſ [t] ouacz noſzycz mogla


strona: 153

a nalonye yey
1:
yemu yako bogu chwalą uczynycz [mogla] a to rozumyey przed bozym
2:
narodzenym bo dla uyelkyey pokory mnymala yz by byla nyedoſtoyna
3:
aby matką bozą byla
4:
Pyątem proſzyla yzby wſzytek lud ku swey chwale zachowal
5:
Sthą perſoną daley rozmauyayącz to kthym modlytwam przyloſyla
6:
yz kozdą laſką kozdą cznotą wyyąwſzy laſką poſzwyączenya
7:
zuyelką robothą y praczą nabyla a tom otrzymala uſtauyczną
8:
modlythwą gorączą ządzą/ gląboką pokorą a nabozenſthwem uyelkym
9:
placzem a lzamy [y] uyelkym czyala mego udrączenym/
10:
tegom doſzla a doſtąpyla przeto y my tey modlythwy naſzladuymy
11:
zewſſytkyego dzyąkuyącz bogu
12:
Jeſzcze drugy przyklad


strona: 153v

napyſchą vboga nyektora
1:
nyeuyaſtha dwye dzyueczcze na ſluzbą y ku naſzladouanyu
2:
panny maryey wtych cznotach zmlodoſzczy uydala a u oltarza
3:
przed obraſz panny maryey ony przyuyodſchy yey ye poleczyla
4:
rzekącz o panno y pany ty dwye dzyeueczky moye czyſte
5:
y mlode czyebye naſzladuyącz ofyaruyą ty yuſch bądz ych matką
6:
y opathrzyczyelką a wzyąwſchy rącze onych dzyatek ku
7:
rączkam panny maryey onego pbraza tak ye zlączyla/ potym gdy
8:
ſyą do domu wroczyly mlodzyenyecz wczyſtym byalem odzyenyu
9:
ym ſyą ukazal a drogą uprzedzywſchy [zaſthąpywſchy] w dom ych
10:
ye uprzedzyl y ſto funtow ſrebra ku wſpomozenyu ych uboſtwa
11:
ym oſtauyl upomynayącz ye ku ſluſzbye panny maryey ych
12:
matky Sąſyedzy


strona: 154

ych zly to uſrzawſzy zayrzącz ſromoczycz
1:
ye yąly rzekącz yze by tego zle nabyly czo ony ſpokorą
2:
czyerpyaly a pannye maryey ſyą poleczaly yzby yako yuſz
3:
ych matką ſtey ſromoty ym pomocz raczyla/ w czym ye uyſluchala
4:
bo w yedno ſzwyąto panny maryey wkoſzczyele przeth ludzmy anyol znyeba ſtąpywſzy
5:
vyencze ſkwyeczya przynyoſſchy
6:
ym ye na glouy wdzyal rzekącz ty uyanky matka uaſſa marya
7:
uam przyſlala a namyą uaſſego panyenſthwa wczyſtoſzczy
8:
zachouanego kſyązą oney zyemye y lud poſpolyty uydzącz ten
9:
dzyw tak uyelkye dwa klaſtory panyeyſkye zbudoualy ku czczy
10:
panny maryey y nadaly wktorych ty panny ſtarſzymy uczynyly
11:
gdzye uyele panyey myeſkayącz zyuota maryey panny
12:
naſzladuyącz


strona: 154v

nyebyeſką koroną wzyąly
1:
Zyuoth regul tych ſzwyątych maryey panny tu uam uypyſſal
2:
chczącz a tego po uaſz ządayącz byſzczye yey wtym
3:
naſzladoualy boſzczye na kozdy czaſz pouynne uyączey umyecz
4:
lepſchymy bycz uyączey uczynkow myloſyernych czynycz tu nauką
5:
maczye ku ſzwyątoſzczy/ przyklad y pouod ku dobrym myloſyernym
6:
uczynkom ſtego panny maryey zyuotha y tego ksyązączya
7:
y thego luda uyelky maczye (p) przyklad Gdzye theſch proſchą
8:
o zdrouą maryą by teſch tha panna mnye wspomogla kthey Regule|
9:
thakyey Szwyątoſzczy Amen
10:
Jhus maria anna Agneſ franciſcus