[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Jan Niemojewski
tytuł:   Obrona przeciw niesprawiedliwemu obwinieniu
rok wydania:   1583strona: kt

1:
OBRONA
2:
Przećiw nieſpráwiedli=
3:
wemu obwinieniu/y rozlicżnym potwa=
4:
rzan/ ktoremi Xiądz Powodowſki Ká=
5:
nonik Poznáńſki/ w ſwoim Wędźidle/ lu=
6:
dźi niewinnych/ w podeyźrzenie/ y w
7:
brzytkie poháńbienie/ przy=
8:
wieść vśiłuie.
9:
Przez Ianá Niemoiowſkiego nápiſána.
9:
grafika
10:
Drukował Alexius Rodecki/ Iáśnie Wielmożnego
11:
Páná/ Páná Ianá Kiſzki/ Stároſty Zmudzkiego/ Podcżáſzego
12:
Wielkiego Kśięſtwá Litewſkiego Typográph.
13:
Roku Páńſkiego/ 1583


strona: ktv

1:
Xiędzu Powodowſkiemu
2:
o iego Wędźidle.

3:
Cżłekeś zacny y vcżony/ Xięże POWODOWSKI/
4:
A wzdameś zły Káwálkátor/ ni Polſki ni Włoſki.
5:
Bárzoś oſtre iádowite Wędźidło vkował/
6:
Ktorymbyś rad wſzytko Boże ſtadko pomordował.
7:
Ano było trzebá/ z niebá poſtrychnąć ie miodem/
8:
Aby znano iżeś z Bogá/ y z cney Polſki rodem.
9:
Oto Láik á nie Logik/ twą oſtrość zpiłował/
10:
Zeby ten kryg zawodnikow páńſkich nie hámował/
11:
A ty ſię niewſtydz ſkromności vcżyć od proſtaká/
12:
Słowo páńſkie ma rozumu z namędrſzego żaká.
13:
Boć ſię więcey modlitwámi z miłośćią zbuduie/
14:
W cżym ćię niech B. przez Chriſtuſá/ duchem ſwȳ zhołduie.
15:
Abyś nie był pełnym iádu y morderſtwá wrzodem/
16:
Ale ſobie y z drugimi k lepſzemu POWODEM.
17:
Na Obronę Páná Ianá Niemo=
18:
iowſkiego Xiędzu Powodowſkiemu.
19:
E. O.

20:
Nie ſzukay w tym piſániu ozdobney wymowy/
21:
Boć prawdę zdawná mowią prośćiuchnemi ſłowy.
22:
Ani ſzukay porządku náder ozdobnego/
23:
Bo ozdobá cżęſtokroć zwodźi y mądrego.
24:
Ale ſzukay ſzcżyrośći/ prawdy/ pobożnośći/
25:
To naydźieſz vfam Pánu/ bez wſzey wątpliwosći.
26:
Sámá prawdá náucży cżłeká pobożnego/
27:
Iák tu mądrze rozſądźić ma złe od dobrego.
28:
Vkrzywdzonym ná świećie rátunku nie zſtawa/
29:
Sam go Bog tylko z niebá niewinnym dodawa.
30:
Wyzwány tu acż nierad odpowiedáć muśi/
31:
O Goliatá Dawid z Bogiem ſię pokuśi.


strona: 3

1:
OBRONA
2:
Przećiw nieſpráwiedli=
3:
wemu obwinieniu/ y rozlicżnym potwa=
4:
rzam/ ktoremi Xiądz Powodowſki/ Ká=
5:
nonik Poznáńſki w ſwoim Wędźidle/ lu=
6:
dźi niewinnych w podeyźrzenie/ y w
7:
brzytkie poháńbienie/ przy=
8:
wieść vśiłuie.
-1:
grafika
9:
P
Aweł Apoſtoł/ ono zacne nacżynie Páná Chriſtuſo=
10:
we/ obwołał ten wyrok duchá świętego/ iż káżdy kto=
11:
ry pobożnie żyć w Iezuśie Chriſtuśie vśiłuie/ muśi
12:
prześládowánie ćierpieć/ y k temu/ iż przez wiele vtra
13:
pienia/ potrzebá nam wchodźić do kroleſtwá Boże=
14:
go. Cżego ieſzcże y przed cżáſy Páwłowemi/ przykłády mamy/
15:
pocżąwſzy od onego pierwſzego męcżenniká/ Ablá ſpráwiedliwe
16:
go/ idąc przez Pátryárchy/ y Proroki święte/ y inne/ ktorzy pod
17:
ſtárym Teſtámentem/ Pánu Bogu ſzcżyrze ſłużyli/ wſzyſcy tego
18:
doználi co tu Apoſtoł powieda: Lecż przed innemi wſzytkiemi/
19:
naznácżniey tego ſkuśił Pan y zbáwićiel náſz/ ktory będąc głową
20:
wſzytkich wiernych chwalcow Bożych/ bedąc też naświętſzym/ y
21:
bez wſzelákiey winy/ y zmázy/ przedśię wiele nienawiśći/ vrągá=
22:
nia/ſromoty/ háńby/ y potwarzy/ná ſobie odnośił: O tákimże
23:
ſzcżęśćiu/ Apoſtoły upewniáiąc/ y przykłádem ſwym zmacniáiąc/
24:
gdyż vcżeń nie ieſt nád miſtrzá ſwego/ áni ſługá nád Páná ſzcżę=
25:
śliwſzy. Doświádcżyli tego rzecżą Apoſtołowie/ y po nich inni
a 2miłośnicystrona: 4

Przedmowá
1:
miłośnicy Boży/ rozmáitemi przećiwnośćiámi ućiśnieni/ y mę=
2:
kámi okrutnemi ſtrapieni. A to ſię dźialo/ zá onych pierwſzych
3:
czáſow/ y dźiś ſię pokázuie/ gdy z łáſki á przeyrzenia Bogá Oycá
4:
náſego/ Ewángelium Páná Chriſtuſowe obiáśniáć ſię pocżyná=
5:
ło/y co dzień z grubych ćiemnośći/ błędow y wymyſłow ludzkich
6:
wynika/ á ludźie nabożeńſtwá záwiedźionego/ temu ſię ſprzeći=
7:
wiáią/ y tych wſzytkich/ ktorzy ſzcżyrym ſercem/ wyroki Páńſkie
8:
przyimuią/ doſkonáłą nienawiśćią nienayrzą/ y ile nawięcey mo=
9:
gą prześláduią. Swiádcżą o tym w náſzey Europie/ tyśiące mę=
10:
cżennikow/ ktorych kreẃ okrutnie/ od przećiwnikow prawdy wy
11:
lana/ Bogá ku pomśćie (wedle proroctwá Ianá święteo) wyzy
12:
wa. Są też tego nie mnieyſzym znákiem/ iádowite piſmá niekto
13:
rych ludźi vcżonych/ więcey krwią niż inkauſtem piſáne/ ktorzy
14:
ſię o chwałę ludzką/ przećiwko chwale Bożey/ o wymyſły ludz=
15:
kie/ przećiwko iáſnym wyrokom Bożym záſtáwiáią. Cżego świe
16:
ży przykład mamy w piſániu/ ktore w tym roku Xiądz Powodo
17:
wſki Kánonik Poznáńſki wydał przećiwko nam: w ktorym zá=
18:
pomniawſzy wſzelákiey miłośći/ y ćichośći/ á práwie ledwie ſię z
19:
ludzkośći nie wyzuwſzy/ ták nas ſzácuie y winuie/ y do inſzych w
20:
podeyźrzenie przywodźi/ iż (iáko poſpolićie mowią) cżći zá pie=
21:
niądz ná nas nie zoſtáwił/ y owſzem żywych ták nieprzyſtoynie
22:
ſpotwarzawſzy/ ná koniec po śmierći do piekłá odkazał/ ktorych
23:
kiedyby mu ſię godźiło (iáko on ſam piſze) y drápáćby ſię nie wſty
24:
dźił. A nád to nie tylko do wſzytkich ludźi wobec/ nas w podey=
25:
źrzenie przywodźi/ ále oſobliwą nam v zwierzchnośći łáſkę iedna
26:
one przećiwko nam pobudzáiąc/ á miánowicie Krolá Páná ná=
27:
ſzego nápomináiąc/ y rozmáitymi námowámi obwięzuiąc/ áby
28:
ná nas miecż iemu od Bogá zwierzony podnioſł/ á nas (iáko on
29:
żąda) wykorzenił.
30:
Tákowe byſtre y niebácżne Xiędza Powodowſkieo przećiw
31:
ko nam wynieśienie/ máłoby nas obeſzło/ gdyż to v nas dawno
32:
poſtánowiono/ iż chcemyli z Chriſtuſem Pánem krolowáć/ mu=
33:
śiemy też z nim ćierpieć/ to wſzytko/ cobykolwiek P. Bog wſzech
34:
mogący/ Ociec náſz niebieſki ná nas wlożyć racżył: á nie tylko ſro
35:
mocenia/ y zelżywość wſzeláką/ ále też vmyſł ſwoy ták poſtáno=
wić/ y ſercestrona: 5

Przedmowá5.
1:
wić/ y ſerce do tego zgotowáć/ ábyſmy zá pomocą iego/ y żywo=
2:
tow właſnych dla cżći á chwały iego nieſzcżędźieli. Te tedy klą=
3:
twy y złorzecżeńſtwa X.Powodowſkieo w ſercách náſzych wdźię
4:
cżną melodią ſpráwuią/ pámiętáiąc ná one ſłowá Páná náſzego/
5:
kędy ſię nam każe weſelić/ gdyby wſzytko złe zmyſláiąc przećiw=
6:
ko nam mowiono. Z ſtrony tedy náſzych oſob niezdobywáliby=
7:
ſmy ſię ná żadne odpiſowánie/ ále iż idźie o cżeść y chwałę Bogá
8:
Oycá náſzego/ y ſyná iego miłego/ y o świętą prawdę iego/ kto=
9:
ra w oſobách náſzych nieſłuſznie zelżoná y poháńbioná/ á nam iza
10:
li ſię niegodźi/ prawdźie páńſkiey świádectwá wydáwáć? nie tyl=
11:
ko w ten cżas kiedy nas radźi ſłucháią/ ále pogotowiu kiedy ſię
12:
świát burzy/ y w oſobách náſzych ſłowo Boże prześláduie/ chce=
13:
myli vść groźby Páná Chriſtuſowey/ gdźie groźi tym wſzytkim/
14:
ktorzyby ſię go záprzeli przed ludźmi/ iż ſię ich on też záprzeć chce/
15:
przed Oycem niebieſkim/ y ktoby ſię ieo Ewánieliey záwſtydźił/
16:
przed tym narodem cudzołożnym/ teo ſię on ſię też záwſtydźi przed
17:
Oycem y przed ánioły w niebie. Wyćiął nam nie ieden policżek
18:
Xiądz Kánonik/ ále zárázem vpolicżkował ſzcżyrość prawdy w
19:
oſobách náſzych/ gdy wyznánie y nabáżeńſtwo náſze/ ták lzy/ hań
20:
bi/ y potwarza iáko mu ſię podoba. Moglibyſmy z iedney ſtro=
21:
ny/ co ſię tknie oſob náſzych/ policżki te ſkromnie śćierpieć/ y ſchy
22:
liwſzy kárki náſze/ cżego więtſzego ieſliby to wola Boża byłá w
23:
skromnośći y ćichośći Chriſtyáńſkiey ocżekiwáć: ále iż máło ludźi
24:
ieſt/ ktorzyby ſpoſob ćierpliwośći Chriſtyáńſkiey vważáć vmieli/
25:
więceyby ſię tych podobno ználázło/ ktorzyby náſze milcżenie/ o=
26:
broćili ná ſzácunek/ wyznánia/ y nabożeńſtwá náſzego/ rozumie=
27:
iąc iákobyſmy w tym przekonáni byli. Idźie tedy o chwałę Bo=
28:
żą y o prawdę świętą iego/ ktora w nas z łáſki iego ieſt: nie mil=
29:
cżenim tedy tego zbyć/ ále wedle rády Iudáſzá Apoſtołá święteo/
30:
záſtáwiáć ſię o wiárę raz podáną świętym Wſzákże niechćiał=
31:
bych być w tym podobny X. K. ábych tákim ſproſnym fukánim
32:
y nieprzyſtoynym ſzácowánim/ nań doćieráć miał/ ábo też iego
33:
do piekłá (iáko on drugim cżyni) odſyłáć chćiał/ bo to nie moy
34:
ſąd/ ieſt ſędźia ná to od Bogá poſtánowiony: ſyn iego Pan Ie=
35:
zus Chriſtus. Przyidźie mi wiele rzecży gánić/ y ſtrofowáć/ ále w
a 3tym wſzyt=strona: 6

Przedmowá6.
1:
tym wſzytkim/ radbych vżył roſtropnośći/ y vmieiętnośći Chri=
2:
ſtyáńſkiey/ ábych to tylko gánił co w piśmie świętym zgániono
3:
ieſt/ á tego nie chwalił/ cżego Bog nie pochwala.
4:
Mogłby mi też kto zá złe mieć/ iż ia cżłowiekiem będąc nie=
5:
ucżonym/ ważyłem ſię z cżłowiekiem wedle świátá/ zacnym/ y v
6:
cżonym potkáć. Niechay mi nikt zá złe nie ma/ bo choćiaż mię=
7:
dzy námi ieſt wiele inſzych/ktorzy temu potężniey zdoláć y to po
8:
rządniey odpráwić mogą/ iednák y ia/ nie vcżyniłem teotemerè
9:
ále z woley Bożey/ zá rádą bráćiey niektorych/ ktorym ſię zdáło
10:
to/ ábych y ia nie milcżał/ á oſobliwie przeto iż X. K. miánowićie
11:
ná vbogi zborecżek naſz ſzturmuie/ moię też oſobę zarazem ná
12:
ſztych wyſtáwiáiąc. Ia ſwoim piſánim/ drogi drugim nie zágrá=
13:
dzam/ ktorzy też z łáſki Bożey piſáć będą/ y ozdobniey/ y z więt=
14:
ſzym dokłádem: ktorym ia piąći tálentow nie zayźrząc/ iednym
15:
ſobie zwierzonym/ ku chwale Bożey hándlowáć/ nie wſtydząc
16:
ſię prawdy Páná Chriſtuſowey zá pomocą ieo świętą będę/ pro=
17:
ſząc iego świętey miłośći/ áby on to przedśięwżięćie moie/ ſam
18:
forytowáć racżył/ ku chwale ſwey świętey/ y ku cżci ſyná ſwego
19:
miłego/ ku potwierdzeniu bráćiey mdleyſzych/y (ieſli wola iego
20:
święta) ku pożyſkániu niektorych ſprzećiwnikow/ y ſámego Xię
21:
dzá Powodowſkiego.
22:
Niż tedy do rzecży przyſtąpię/ w tym ſię opowiádam/ iż nie
23:
ná wſzytko to piſánie X. K. odpowiedáć będę/ ieſt ten ktorego
24:
X. K. zoſobná dotyka/ ktory też nie zámilcży: ia tylko niektore
25:
rzecży/ z liſtu/ do Ieo Krolewſkiey Mośći piſáneo/ tákże z Przed
26:
mowy/ przedśię wżiąwſzy rozbieráć będę/ co dla lepſzego porząd
27:
ku/ ná kilká cżęśći rózdźielę.
28:
I. W pierwſzey tę zapálcżywą gorliwość/ X. K. vpátruiąc
29:
vważáć będę/ ieſliże ſłuſzna y porządna ieſt: cżyli z ćiáłá tylko po=
30:
chodząca/ nie wedle oney niebieſkiey mądrośći/ ále więcey z ćie=
31:
leſney roſtropnośći/ y zápálcżywości.
32:
2. Wtora rzecż będźie o rozmowie náſzey Lubelſkiey/ ktorą
33:
X. K. przypomina/ o cżym ia też ſpráwę dáć muſzę/ y tę rzecż o
34:
ktoreyieſmy ná on cżás mowili/ ſummatim rozbieráć będę.
35:
3. W trzećiey cżęśći/ chcę pokázáć/ iż to nie ieſt piaſzcżyſty fun
dámentstrona: 7

Przedmowá7.
1:
dáment (iáko X. K. zowie) fundowáć wiárę zbáwienną/ ná ſá
2:
mym piśmie Prorockim/ y Apoſtolſkim: ále owſzem/ to ieſt on
3:
opocżyſty fundáment/ na ktorym/ kto ſię z nátchnienia Bożego
4:
przez ſzcżyrą wiárę buduie/ pewien być może/ iż iego budowánie/
5:
przećiwko burzącym wiátrom/ y nawałnośćiam wod oſtáć ſię
6:
może: á záśię ktorzy mimo ten fundáment od Bogá zrządzony/
7:
y zálecony/ będą rácżey ludzkich dum/ y vpodobánia náſládowáć
8:
y ná nich ſię záwieſzáć/ tákowym rzecżono/ Prożno mię chwalą
9:
vſtáwámi ludzkiemi/ y ci choćiaż tu przez długi cżás/ w ſzcżęściu
10:
y w błogoſłáwieńſtwie ludzkim kwitnąć będą/ iednák w dro=
11:
gách ſwych vwiędną/ á dom ich ná piaſku zbudowány/ cżáſu plag
12:
y náwałności gniewu Páńſkiego/ obálić ſię z poháńbienim ich
13:
musi.
14:
4. W cżwartey cżęśći wezmę przedśię zá pomocą Bożą rzecż
15:
głowną z ſtrony wyznánia náſzego w cżym nas X. K. nieſłuſznie
16:
winuie/ y niemiłośiernie ſzácuie: á cżyniąc pocżet wyznánia náſzeo/
17:
ze ſzcżyrego ſłowá Bożeo/ błąd przećiwny/ y z piſmá świętego/ y
18:
ku więtſzemu záwſtydzeniu/ y przekonániu ſtrony przećiwney/ z
19:
ich że właſnych Doktorow/ y z Synodowych ſpraw pokázowáć
20:
będę.
21:
5. Na oſtátku znáki po ktorych właſny Antychriſt poznány
22:
być może/ nákrotce przypomináć będę.
23:
Pierwſza cżęść zámyka w sobie vważá=
24:
nie zápalcżywey gorliwośći Xiędzá Kánoniká/ ieſli
25:
ieſt z Bogá y porządna: cżyli z ćiáła y bez
26:
vmieiętnośći.

27:
1. Pierwſzą tedy rżecz zácżynáiąc/ á przypátruiąc ſię gorliwey
28:
zápálcżywośći X. K. trzy wyſtępki/ w tákowym iego przedśię=
29:
wźięćiu vważam. Pierwſzy iż nie rozumieiąc condiciey ábo ſpoſo
30:
bu kroleſtwá Páná Chriſtuſowego/ tákowe mieć chce/ y ták o
31:
nim mowi/ y tákiego ſię domaga/ iákiego Chriſtus Pan nie po=
32:
ſtánowił. Drugi błąd iego w tym ieſt/ iż chcąc nápráwić (iáko
on rozumie)strona: 8

1. cżęść o Gorliwośći zápálcżywey8.
1:
on rozumie) rząd rozwalonego dov Bożego/ vćieka ſię do śrzod
2:
kow nieſłuſznych/ áni od Chriſtuſa Páná/ y Apoſtołow iego zále
3:
conych. Trzeći wyſtępek iego nie mnieyſzy/ gdy oto ſię ſtáráiąc
4:
cżyni to w zbytniey ćieleſney zápálcżywośći/ áni Chriſtuſa Páná/
5:
áni Apoſtołow iego w tym náſláduiąc.
6:
Napierwey tedy mowiąc o ſpoſobie Zboru/ ábo kroleſtwá
7:
Páná Chriſtuſoweo/ pámiętáć to potrzebá/ iż nie tylko od wſzyt=
8:
kich policiy świeckich/ źiemſkich/ ále y od rządu Moyżeſzowſkieo
9:
rozne ieſt. Abowiem/ Rzecżypoſpolite źiemſkie/ ćieleſnym rozu=
10:
mem rządzone/ y ſpráwowáne bywáią: iáko też y Moyżeſz/ on lud
11:
gruby/ zwierzchownym obycżáiem rządząc/ y ceremoniámi po
12:
więtſzey cżęśći ćieleſnymi/ w zwiąſku zgody záchowywał/ do o=
13:
ney źiemie prowádząc/ práwá tákowe przepiſał y ceremoniámi
14:
zwierzchownymi obwiązał/ cżego wſzytkiego przeſtrzegáiąc/ mo
15:
gli pokoy y zgodę poźwierzchownie/ między ſobą záchowáć. Do
16:
cżego ſię też wſzytkie práwá Rzecżypoſpolitey źiemſkiey śćiągá=
17:
ią áby ludźie w rządźie y w pokoiu między ſobą żyli. Cżego też ſło
18:
wo Boże nie gáni/ y dla tego świeckim przełożonȳ poddáńſtwo
19:
y poſłuſzeńſtwo (tylko wedle Bogá) roſkázuje. Ale iż X. K. chce
20:
to przyſtoſowáć/ do duchowneo rządu w kroleſtwie Páná Chri=
21:
ſtuſowym/ ná tym ſię myli: ábowiem rozruchy y niezgody w wie
22:
rze przypomináiąc/ tego wſzytkiego przycżyny właſney nie vwa
23:
ża. Wiele on y z drugimi mowi y piſze o powſzechney zgodźie w
24:
ſtárożytnym nabożeńſtwie/ y dźiśiaby to rad widźiał/ áby wſzyſcy
25:
w tymże nabożeńſtwie/ w ktorym on y z drugimi ieſt/ znáydowáć
26:
ſię dali. Ale proſzę niechay ſię X. K. przypátrzy ſłowom Páná
27:
Chriſtuſowym/ ktory powiáda/ Iż nie przyſzedł pokoiu puſzcżáć
28:
na świat ále miecż/ y rozdźielić miał przez Ewánielium ſwoie/
29:
nabliżſze krewne y powinowáte/ ktore nie tylko ludzka krew=
30:
ność ále też y zakonne obwiązánie zwięzuie/ iáko Oycá z ſynem/
31:
mężá z żoną/ bráta z brátem rć. Abowiem zá rozgłoſzenim Ewán
32:
ieliey/ miał powſtáć Oćiec przećiwko ſynowi/ ſyn przećiwko Oy
33:
cu/ y domownicy mieli być cżłowiekowi nieprzyiaćioły. Tenże
34:
Pan rozſtawáiąc ſię z vcżniami ſwemi/ mowi: Pokoy moy dáię
35:
wam/ pokoy moy zoſtáwuię wam/ nie ták iáko świát dawa.
Chriſtusstrona: 9

X. K. P. przećiw wiernym.9.
1:
Chriſtus nie świecki pokoy ſwoim obiecuie/ ále táki/ iákieo ſam
2:
ſkoſztował/ doznał bowiem tego/ iż áni wcżaſu/ ani pokoiu/ mię=
3:
dzy ſwemi Izráelcżyki vżywał/ opowiedáiąc między nimi krole=
4:
ſtwo Boże/ byli mu ná odpor/ nie tylko przełożeni żydowſcy/ á o
5:
ſobliwie kśięża nabożnicy/ ále też y iego właſni krewni/ ktorych
6:
pismo bráćią iego názywa/ y ći pogárdźiwſzy im/ głupim/ y ſzalo
7:
nym názywáli/ y owſzem iednego cżáſu przyſzedſzy poimáć/ y zwię
8:
záć/ iáko ſzalonego y opętánego chćieli. Mar.3. ꝟ 21.
9:
Na oſtátek tego pokoiu zdrowiem przypłáćić muśiał/ kto=
10:
rego w ręce pogánom narod ieo/ y przednieyſzy Ofiárownicy po=
11:
dáli. Toż ſzcżęśćie/ y tenże pokoy/ náſládował vcżniow P. Chri=
12:
ſtuſowych/ y potym wſzytkich wierzących/ ktorych toż od ich
13:
krewnych/ powinowátych/ y domownikow/ co y Páná ich poty=
14:
káło: O cżym Páweł pięknie piſze/ do zboru Teſſáloniceńſkiego
15:
tymi ſłowy. Abowiem wy bráćia/ ſtáliśćie ſię náśládowcámi zbo
16:
row Bożych/ ktore ſą w Iudſkiey źiemi w Iezuśie Chriſtuśie/ że=
17:
śćie y wy toż ćierpieli/ od ſwoich przyrodnych/ iáko y oni od ży=
18:
dow. Może to komu być dźiwno/ dla cżego Ewánielium Páná
19:
Chriſtuſowe/ ktore pokoy duchowny y wiecżny ludźiom przyno=
20:
śi/ ná świećie zá ſobą tákie rozruchy y niepokoie ćiągnie? Lecż
21:
kto przycżynę tego/ nie rozrywką ćieleſną/ ále duchownym roz=
22:
ſądkiem vwazáć będźie/ temu ſię namniey dźiwowáć nie trzebá/
23:
vważáiąc iż náuká Páná Chriſtuſowá ieſt z mocy Bożey/ rzecży
24:
duchowne/ y niebieſkie/ nam opowiádáiąc/ y owſzem ludźi/ od źie
25:
mie do niebá ćiągnąc/ á nie tu ich ná tey nędzney źiemi zábawiá=
26:
iąc: o cżym Páweł ś. pieknie vcży Koloſencżyki 3. Rozdźiale ty=
27:
mi ſłowy: Ieśliżeśćie tedy powſtáli z Chriſtuſem/ rzecży ktore ſą
28:
wzgorę/ ſzukayćie/ gdźie Chriſtus ná práwicy Bożey śiedźi/ tymi
29:
ſię bawćie/ ktore ſą wzgorę/ nie ktore ſą ná źiemi. Abowiemeśćie
30:
vmárli/ y żywot wáſz ſkryty ieſt z Chriſtuſem w Bogu. Ktorymi
31:
ſłowy/ Páweł ś. odwodźi/ od onych zabáwek ceremonialnych za
32:
konnych/ y od roſkoſzowánia w tym świećie/ y ſtáránia ſię o ty
33:
rzecży źiemſkie/ ále chce/ áby ſercá/ y vmyſły ſwe podnośili wzgo=
34:
rę do Chriſtuſá Páná/ w ktorȳ żywot wiernych należy/ á prze zeń
35:
do Bogá Oycá ſwoiego/ tám wſzytko ſzcżęśćie/ y błogáſłáwień
bſtwo ſwoiestrona: 10

1. cżęść o gorliwośći zapálcżywey10.
1:
ſtwo ſwoie/ w onym niebieſkim błogoſłáwieńſtwie vpátruiąc.
2:
A do tego ktoż ſpoſobny? Koniecżnie nie kto inſzy iedno ktory
3:
nie z ćiáłá áni ze krwie/ ále z Bogá národzony ieſt. Wierzyć bo=
4:
wiem/ w Iezuſá Chriſtuſá vkrzyżowánego/ ieſt Zydom zgórſze=
5:
nim/ á Grekom głupſtwem. W Papieſtwie doſyć ná tym máią/
6:
gdy o Chriſtuśie hiſtoryą prowádzą/ y żywą to wiárą w Chriſtu
7:
ſá názywáią/ kiedy to wyznawáią/ co o nim nápiſano ieſt/ (ácż y
8:
w tym gránice przechodzą/ więcey ſię cżęſtokroć domyſláiąc/ á=
9:
bo też vymuiąc niż nápiſano ieſt) ále wiárá prawdźiwa w Iezu=
10:
ſá Chriſtuſá/ tá ieſt/ przez ktorą weń wſzcżepieni będąc rośćiemy
11:
y pomnażamy ſię/ ná podobieńſtwo iego/ o cżym ſłuchaymy Pá
12:
włá do Efeſkich 3. Rozdźia. Iáko się on Bogu Oycu niebieſkie
13:
mu zá Efezány modlił: Aby wam dał wedle bogáctwá chwały
14:
ſwey/ żebyśćie byli mocą vtwierdzeni/ przez duchá iego we wnę=
15:
trznym cżłowiecże áby mieſzkał Chriſtus przez wiárę w ſercach
16:
wáſzych/ będąc w miłośći wkorzenieni/ y vgruntowáni/ żebyśćie
17:
mogli dośćignąć ze wſzytkimi świętymi. Ktora ieſt ſzyrokość/ y
18:
długość y głębokość/ y wyſokość/ y poznáć zacną onę miłość/
19:
znáiomośći Chriſtuſowey/ ábyśćie byli nápełnieni wſzelákim ná=
20:
pełnienim Bożym rć. Tákiey wiáry w ſobie mácáć y doznáwáć/
21:
y po wſzytek cżaſ żywotá ſwego/ ku tákiey doſkonáłośći ſię bráć
22:
wierni páńſcy máią: á táką wiárę máiąc wſzytkie zabobony ludz
23:
kie/ y zmyſlone nabożeńſtwá/ gárdźić y odmiátáć będą/ ná ſá=
24:
mym Bogu Oycu/ y Pánu Iezuśie Chriſtuśie/ od niego dánym
25:
zbáwićielu przeſtawáiąc: tám wſzytkie ceremonie zakonne/ kto=
26:
remiby ſię ludźie chćieli Bogu zálećić/ á tym więcey wſzytkich lu
27:
dźi/ wſzytkie zmyſlone obrzędy mieyſcá mieć nie będą.
28:
To nákrotce z ſtrony wiáry/ iáko ieſt rozumowi ludzkiev nie=
29:
dośćigła: á gdy przyidźie do żywotá chriſtyáńſkieo/ tám nie mniey
30:
ſzy kłopot być muśi/ ábowiem żyćie prawdźiwych Chriſtyánow/
31:
thák opiſáne ieſt/ iż świát záwſze ſię ná nim gorſzyć będźie/ zá=
32:
przeć ſię bowiem ſámego śiebie/ y krzyż ſwoy ná ſię wźiąwſzy/ ná
33:
káżdy dźień/ zá Pánem z nim chodźić/ dźiw to ieden v światá/
34:
ktory tego áni rozumie/ áni ſię pálcem dotknąć chce. Dla cżego
35:
Chriſtus Pan vcżniom ſwoim powiedał/ iże ie z świátá wybrał/
y Oycástrona: 11

X. K. P. przećiw wiernym.11.
1:
y Oycá ſwego zá nimi prośił/ áby ie od świátá záchował. Tęż ná=
2:
ukę wſzędy oświádcżáią Apoſtołowie páńſcy/ vpomináiąc wier=
3:
nych pańſkich/ áby świátá nie miłowáli/ áni tych rzecży ktore ſą
4:
ná świećie: tákże áby ſię tev świátu/ nie przypodobywáli/ ále do=
5:
świádcżáli/ we wſzytkich rzecżach/ ktora ieſt wola Boża dobra/
6:
y doſkonáła: od ktorey woli Bożey/ ieſliby nas namileyſzy przyia
7:
ćiel/ odwieść ábo odráźić chćiał: choćby oycem/ mátką/ brátem
8:
był/ ma nam być wedle náuki/ Páná náſzego Iezuſá Chriſtuſá w
9:
nienawiśći. Y owſzem y nogę/ y rękę odćiąć: y oko wyłupić/ ieſli=
10:
by nas zgorſzyć miáło/ Chriſtus Pan roſkázuie. Izali tedy/ tá nie=
11:
bieſka wiárá/ y żywot z niey płynący/ może ſię świátu podobáć/
12:
á ono świát nabożeńſtwem pozwierzchownym/ ledá jákim/ á
13:
pod cżás Pánu Bogu przemierzłym/ Páná Bogá odpráwowáć
14:
chce: co gdy wierni będąc oświeceni gánią y ſtrofuią/ tedy świát
15:
o ſwoie fáłeſzne nabożeńſtwo/ y o ſtárożytne zwycżáie/ áż do ząb
16:
ſię z nimi kęſáć chce. Cżego doználi oni pierwſzy Chriſtyánie/ ták
17:
od żydow iáko y od pogánow/ ktorzy oboi gorliwą zápálcżywo=
18:
śćią o vſtáwy Oycowſkie zięći byli. A gdy też w żywoty niewier=
19:
nych poyźrzawſzy/ wierni ie káráć y ſtrofowáć będą/ wnet przeći=
20:
wko nim powſtáną/ okrzyk przeciwko nim vcżyniwſzy/ odludká
21:
mi ie názywáć będą/ y przećiwko nim ſię buntowáć/ á z nienawi
22:
śći/ ktorą przećiwko nim máią/ potwarzámi/ y rozlicżnymi/ frá=
23:
ſunkámi onych trapić będą. O cżym mamy wyráżone proroctwo
24:
w kśięgách mądrośći. Coż tu wierni niebożętá cżynić máią? ieſli
25:
by chćieli pokoiowi tev docżeśnemu folgowáć/ y zgody z niewier
26:
nymi ſzukáć/ muśieliby ſię Bogá y Chriſtuſá záprzeć/ cżeo Pánie
27:
Boże vchoway. Lepiey od świátá niewdźięcżnego/ wſzytko to
28:
co wola Boża będźie ćierpieć/ niż ſię namniey odchylić od roſka
29:
zánia Páńſkiego. Możemy ſię ludźiom tego świátá zchowáć/
30:
ále w rzecżach tylko tych ktore ſą dobre/ ktoreby powinnośći ná
31:
ſzey Chriſtyáńſkiey nie plugáwiły/ to ieſt/ pobożnośći/ świętobli
32:
wośći/ trzeźwośći/ ćierpliwośći/ ſkromnośći/ ćichośći/ y innych
33:
cnot Chriſtyáńſkich. Ale kiedyby nas do cżego nieſłuſzneo poćią=
34:
gáli/ w ten cżás Páwłá rácżey ſłucháć mamy/ ktory ſwoie Korint
35:
cżyki ták vcży: 2. liſtu 6. Rozdźiału. Nie bądźcież ſprzężeni/ w dru
b 2gie iárzmostrona: 12

1. cżęść o gorliwośći zápalcżywey12.
1:
gie iárzmo z niewiernymi/ ábowiem/ co zá towárzyſtwo ſpráwie
2:
dliwośći/ á bezpráwia? á co zá ſpołecżność świátłośći z ćiemno
3:
śćią? A co zá zgodá Chriſtuſowi z Beliálem? ábo co zá cżąſtká
4:
wiernemu z niewiernym? á co zá ſkład kośćiołowi Bożemu z báł
5:
wány? Abowiem wy ieſteśćie kośćiołem Bogá żyweo/iáko mo=
6:
wił Bog: Iż będę mieszkał w nich/ y przechádzáć ſię będę/ y będę
7:
Bogiem ich/ á oni mnie będą ludem. Przeto wynidźćie z pośrzod
8:
ku ich/ y odłącżćie ſię/ mowi Pán/ á niecżyſtego nie tykayćie ſię/
9:
á ia przyimę was: y będę wam zá oycá/ á wy będźiećie mi/ zá ſyny/
10:
y corki/ mowi Pan wſzechmogący. Ták iáſną przeſtrogą duchá
11:
Bożego/ od wſzelákiego nierządnego towárzyſtwá/ z tym świá=
12:
tem złoſliwym/ bywáią wierni pohámowáni. A przypátrzyć ſię
13:
możemy/ ktorych to Páweł nápominał/ y przeſtrzegał/ iż táko=
14:
wych ktorzy mieſzkáiąc między niewiernemi/ w ſąśiectwie z nimi
15:
będąc/ przedśię od nich ſię odłęcżáć powinni byli. Tákoweć roz=
16:
łącżenie (o cżymem pierwey powiedźiał.) Ewánielia z ſobą przy
17:
nośi. Czego też z łáſki miłego Bogá/ y w náſzey Polſzcże/ Pan B.
18:
nieiákie pocżątki okázować racży/ iż też niektorych przez Ewán=
19:
ielium ſyná ſwego/ od niecżyſtośći/ y ſplugáwienia/ ták z ſtrony/
20:
nabożeńſtwá záwiedźioneo/ iáko y z ſtrony żywotá plugáwego/ y
21:
zuchwáłego/ odłęcżáć racży. Dla cżego też toż nas ſzcżęśćie/ kto=
22:
re drugich przed námi potykáło/ potykáć muśi/ ále ſię temu na=
23:
mniey dźiwowáć nie trzebá/ gdyż ten ktory ieſt wedle ćiáłá/ du=
24:
chownego przeſládowáć będźie. A ſą to ſłowá nie moie/ ále Paw
25:
łá ś. ktory wźiąwſzy przykład/ z domu Abráhámowego/ wyſtá=
26:
wia dwu ſynu iego za wzor: iednego wedle obietnice/ ktorego y
27:
duchownym názywa/ z ktorym ſtoſuie wſzytkie ſyny Boże/ ktorzy
28:
z duchá Bożego/ ſłowem prawdy/ zrodzeni ſą. A záśie Izmáelá/
29:
z niewolnice vrodzonego/ figurą ábo kſztałtem/ wſzytkich ćiele=
30:
śnikow vkázuie/ ktorzy choćiaż ſię weſpołek mieſzáią z Izááká=
31:
mi/ to ieſt/ z przećiwnemi chwalcámi Bożymi/ iednák będąc z
32:
niewolnice/ z ćiáłá y ze krwie tylko zrodzeni/ máiąc kſztałt nabo=
33:
żeńſtwá/ á mocy ſię iego záprzawſzy/ muſzą doſyć cżynić przyrodze
34:
niu ſwemu/ duchowne dźieći Boże/ gárdźić/ y onych prześládo=
35:
wáć. Mogłoby ſię z przykłádow piſmá świętego/ y z hiſtoriy zbo
ru pierwſzego/strona: 13

X. K. P. przećiw wiernym.13.
1:
ru pierwſzeo to zrzetelnie okázáć: ále vmyſlnie to opuſzcżam/ gdyż
2:
iáwna rzecż ieſt/ iż prawdźiwi chwalcy Páńſcy/ wedle ſłow Chri
3:
ſtuſá Paná/ nie inácżey/ iedno iáko owce w pośrzod wilkow mie=
4:
ſzkáć muśieli. Apoſtołowie choćiaż z mocą duchá/ y z cudámi/ ná
5:
świát wyſłáni/ iednák nie náwróćili zá ſweo wieku/ áni páńſtwá/
6:
ábo kroleſtwá cáłego/ ále áni miáſtá żadneo: lecż niektore tylko/
7:
ktore Pan Bog z pośrzodku złośliwey gromády wybierał: kto=
8:
rzy między niewiernymi mieſzkáiąc/ vchyláć ſię muśieli/ vćiśnie=
9:
ni/ y vtrapieni od nich będąc: pilnuiąc powołánia ſwego/ to ieſt
10:
áby w pośrzod narodu przewrotnego/ świećili iáko pochodnie/
11:
zátrzymawáiąc ſłowo żywotá/ y mądrze ſię międzj obcemi obcho
12:
dząc: á duch Boży zowie obcemi tych wſzytkich/ ktorzy roznego
13:
nabożeńſtwa będąc/ w iednym mieśćie/ y ſąśiedztwie z nimi mie=
14:
ſzkáli. Z ktorey też przycżyny Piotr święty wierne pielgrzymámi/
15:
y przychodniámi názywa/ w cżym dáie znáć/ iż nie w wielkiey wa
16:
dze/ y miłośći/ pobożni ludźie/ w ocżu teo świátá być mieli: Wie=
17:
my bowiem/ iż pielgrzymow y przychodniow/ ludźie świeccy nie
18:
bárzo racżą. Tymże też podobieńſtwem nápomina nas duch Bo
19:
ży/ ábyſmy żywot ſwoy/ ná świećie/ ſkromny/ y pokorny wiedli/ iá
20:
ko pielgrzymom przyſtoi/ nie przywięzując ſię tu/ do żadney rze=
21:
cży źiemſkiey/ áni ſobie tego świátá wielce ważąc/ ktory ieſt go=
22:
śćiną pielgrzymowánia náſzego/ z vſtáwicżnym wzdychánim/ y
23:
prágnienim duſznym śpieſzyli ſię/ do oycżyżny náſzey prawdźiwey
24:
tych rzecży docżeśnych tylko/wedle woley Bożey/ y do woli Bo
25:
żey vżywáiąc.
26:
Słyſząc tedy/ ták iawne dowody /y świádectwá/ o roznośći
27:
wiernych/ od niewiernych: dźiatek Bożych/ od ſynow tego świá=
28:
tá/ y ktoż ták mądry będźie? ktoryby w to vgodźić vmiał? áby
29:
tych ktorych Pan od świátá odłącżył/ z świátem w iedno nabo=
30:
żeńſtwo/ ábo rácżey/ bezbożność/ złęcżyć/ y ſpoić chćiáł? Co X. P.
31:
vcżynić vśiłuie/ gwałtem ſię tego domagáiąc/ áby ći ktorzy w
32:
Polſzcże ſą/ iednego nabożeńſtwá (iáko on zowie) ſtárożytnego
33:
vżywali. A iáko ſię w pierwſzey rzecży omylił/ nie vpátruiąc áni
34:
vważáiąc condycyey kroleſtwá Páná Chriſtuſowego (o cżym się
35:
wyżſzey piſáło) ták też y w tym wtory wyſtępek ieo znácżny ieſt/
b. 3gdystrona: 14

1. cżęść o gorliwośći zápálcżywey14.
1:
gdy śrzodkow nieſłuſznych/ do ziednocżenia ludźi w Religiey v=
2:
żywa: mniemáiąc áby to/ w ludzkiey mocy/ y rozumie záleżáło/ co
3:
Pan Bog ſam tylko/ przez ſyná ſwego miłego/ mocą duchá ſweo
4:
świętego ſpráwić y okázáć może.
5:
Nie wątpię o tym/ iż rozum ćieleſny/ táką drogę/ ktorey ſię
6:
w tym przedśięwźięćiu/ trzyma X. Powodowſkiemu pokázuie:
7:
ktoremu ſię to ſłuſzna rzecż widźi/ áby ći wſzyſcy/ ktorzy w iedney
8:
Rzecżypoſpolitey mieſzkáią/ ſpolnie dobrá w niey vżywáiąc: áby
9:
ći w przednieyſzey rzecży/ w nabożeńſtwie zgodni byli. A widząc
10:
iż się to wedle myśli/ y vpodobánia iego nie dźieie/ fráſuie ſię oto/
11:
y vprzeymie ſtára/ áby co nie może być/ przez łágodne namowy/
12:
gwałtem y mocą wyćiſnąć ſię mogło.
13:
Lecż ſię ná tym iáko y ná pierwſzym omylił/ vpátruiąc krole=
14:
ſtwo Páná Chriſtuſowe/ w wielkośći ludźi świetnych/ y znácż=
15:
nych/ zápomniawſzy oney przeſtrogi ſyná Bożego/ kiedy oſtátnie
16:
cżáſy/ cżáſom Noego/ y Lotowym podobne cżyni/ mowiąc/ iż
17:
ſyn cżłowiecży w przyśćie ſwoie/ nie wedle wiáry miał ználeść ná
18:
źiemi: ktoremi ſłowy/ dumę o ozdobney wielkośći ſerc/ y myśli ná
19:
ſzych wybija. Cżego nie rozumieiąc X. P. przedśię wſzytkich pod
20:
iedno nabożeńſtwo/ zámknąć vśiłuie/ do cżego rámienia zwierz
21:
chnośći świeckiey vżywa/ mimo porządek od Chriſtuſá Páná po
22:
ſtánowiony: ktory poſyłáiąc vcżnie ſwoie z Ewánielią nie świec
23:
ką/ áni ćieleſną mocą/ ále duchowną ich vzbroić racżył: dawſzy
24:
im moc zwięzowánia/ y rozwięzowánia/ poćiechę wierzącym/
25:
zbáwienie duſzne/ á niewiernym/ potępienie wiecżne náznáczyw=
26:
ſzy. Ktorzy Apoſtołowie/ doſyć cżyniąc vrzędowi ſwemu/ nigdy
27:
ſię ni z kim/ ćieleſnym gwałtem nie obchodźili/ ále duchownym
28:
orężem/ ludźi do kroleſtwá Bożego náganiáli/ vpomináiąc/ v=
29:
cżąc/ grożąc/ przynagláiąc ſłowy/ wczás y niewczás (iáko Páweł
30:
Tymotheuſzowi ſwemu cżynić roſkázuie) wſzákże w duchu ćicho
31:
śći/ to zá oſtátnią kazń wykonywáiąc/ gdy od niewdźięcżnych
32:
odchodząc/ proch z nog ſwoich otrząſáli.
33:
Abowiem niechay żaden teo nie rozumie/ áby rzecży przymu=
34:
ſzone z ſtrony nabożeńſtwá/ Bogu ſię podobáć miáły: dobrowol=
35:
nych chwalcow/ Bog y ſyn iego miły chce. A nie tylko gwałtem
wyćiśnionegostrona: 15

X. K. P. przećiw wiernym.15.
1:
wyćiśnioneo nabożeńſtwá Bog nie lubi: ále ſię y w tákich nie ko=
2:
cha/ ktorzy tylko z namowy ludzkiey á nie z vprzeymośći ſercá
3:
ſwego/ áni z dobrym rozsądkiem/ áni z żywą wiárą do nabożeń=
4:
śtwá przyſtępuią. Co możem obácżyć z ſłow Páná Chriſtuſo=
5:
wych/ kiedy Fáryzeuſzom na ocży wyrzuca ono ich zbytnie práco=
6:
wánie/ gdy krążyli po źiemi/ po morzu/ chcąc wiele pogánow do
7:
nabożeńſtwá żydowſkiego zgromádźić/ á tym ſię Bogu przyſłu-
8:
żyć. Ale iáko to oni z ćiáłá/ chwały właſney w tym ſzukáiąc/ cży=
9:
nili: ták też y ći ktorzy przez nie zgromádzeni byli/ nie vważáiąc
10:
áni doświádcżáiąc/ náuki ich/ áni máiąc potárgnienia/ áni świá
11:
dectwá od duchá Bożego/ poſtáremu w złośćiách/ y niepráwo=
12:
śći żywąc/ tym więcey ſrożſze potępienie/ odnoſząc/ y gorſzymi ſię
13:
ſtawáiąc. Co iáko ná on cżás było/ tákże ſię y dźiś dźieie/ gdy no=
14:
wi náucżyćiele/ forytarze ſtolice Rzymſkiey vprzeymie vśiłuią/
15:
iákoby ich wiele Papieżowi ſwemu/ pozyſkáć mogli: ále gdyby
16:
prawdę zeznáć chćieli/ á pilnie w ſpráwy y obycżáie/ nowowierni
17:
kow ſwoich poyźrzeć/obacżyliby to/ co Chriſtus mowi Fáryzeu=
18:
ſzom/ iż vcżniowie ich dwákroć gorſzymi/ niż ich náucżyćielowie
19:
ſą. Ani tedy iákie łágodne namowy/ áni ſurowa groźbá/ wiáry
20:
prawdźiwey/ w cżłowieku ſpráwić nie może/ ále tylko porządna
21:
náuká ſłowá Bożego/ zá przyſtąpienim duchá páńſkiego.
22:
Podobáć ſię to ćieleſnemu rozumowi/ gdy ſobie przypomi=
23:
na to co ſię z przodki náſzymi dźiało/ ktorzy rázem wielkim hu=-
24:
mem przenieśli ſię z pogáńſkiego báłwochwálſtwá/ do Papie=
25:
ſkieo rzkomo nabożeńſtwá: Co nie dźiw/ bo iáko w pogáńſtwie/
26:
báwili ſię grubym widźianym báłwochwálſtwem: tak y do Pa=
27:
pieſtwá przyſtawſzy/ mieli cżym zmyſły ſwe grube vćieſzyć/máiąc
28:
pełno zabobonow/ y bałwochwálſtwá zwierzchniego. Bo to be
29:
śpiecżnie powiedźieć mogę/ iż do tych cżáſow náſzych Polſká ná=
30:
ſzá nie miáłá ſzcżyrey Ewánieliey Páńſkiey: bo ácżkolwiek ſztucżkę
31:
Ewánieliey cżytáno/ wſzákże/ plotkámi/ y wymyſłámi ludzkie=
32:
mi/ ludźi zábáwiano/ nie vcżąc ich ani prawdźiwego pokáiánia/
33:
áni wiáry/ áni pobożnośći. Wſzákże to nie dla teo przypominam/
34:
áby kto rozumieć chćiał/ iżeby wſzyſcy náſzy przodkowie potępie
35:
ni być mieli/ nie wdawam ſię w ten ſąd/ vmie Pan Bog tych
ktorychstrona: 16

1. cżęść o gorliwośći zápalczywey16.
1:
ktorych náznácżył/ y vmiłował w pośrzod Sodomy/ y Bábilo=
2:
nu záchowáć/ o cżym ná ten cżás wiele piſáć nie trzebá/ to tylko
3:
vkázuię/ iż nie dźiw to był/ zgadzáć ſię przodkom náſzy/ w onym
4:
pozwierzchnim grubym nabożeńſtwie/ gdyż rozum y zmyſły cżło
5:
wiecże ſnádnie ná tákie nabożeńſtwo przyzwolą ktore nie z Bo
6:
gá/ ále z ludźi będąc/ nie duchownemi niebieſkiemi rzecżámi/ ále
7:
ćieleſnymi y źiemſkiemi zábawia.
8:
Podobnoć ſię X. K. y oná ſpráwá Litewſka podoba/ gdy
9:
Krol Iágiełło/ wźiąwszy kilkánaśćie Kśiężey Polſkiey do Li=
10:
twy iecháł/ roſkazawſzy zá ſobą/ ſukná wiele wieść: Y tám przy=
11:
iechawſzy/ zgromádźiwſzy lud on gruby kmiecy ná kupy/ iáko ie=
12:
dno bydło/ krzćić roſkazał: á iżby tym ſnádniey/ ná on krzeſt po=
13:
zwolili/ ſukniámi ich podárował: Y ktoż bácżny á Bogoboyny
14:
rzec może? áby táka ſpráwá/ y nabożeńſtwo/ Pánu Bogu ſię po=
15:
dobáć miáło? á nie rácżey teo/ kuglárſtwem/ y ſzyderſtwem ſpraw
16:
Bożych názowie.
17:
Co się tedy onych cżáſow dźiáło/ nie trzebá ſobie teo ná przy=
18:
kład bráć/ gdyż z łáſki miłego Bogá/ ſłowá Apoſtolſkie/ náſzey
19:
Polſzcże po cżęśći należą: Noc przeminęłá/ dźień ſię przybliżył.
20:
Abowiem iuż od lat nie máło/ z dobroći Bogá naſzego/ E=
21:
wánielium Páná Chriſtuſowe w náſzey Polſzcże záświtnęło/ ſkut
22:
ki ſwoie okázuiąc: iednym będąc wonnośćią do żywotá/ á dru=
23:
gim zápáchem ná śmierć. Dla cżego/ wſzcżęły ſię trwogi/ y poru=
24:
ſzenia/ te rzecży bowiem/ idą zá Ewánielią (iákoſmy wyżſzey ſły=
25:
ſzeli) y do tego cżaſu kłopotu doſyć/ gdy ſłońce ſpráwiedliwośći
26:
kole w ocży tych wſzytkich/ ktorzy w ćiemnośćiach zrodzeni/ y
27:
wychowáni będąc/ od Bogá nie ſą oświeceni/ niechcąc do praw
28:
dźiwey pobożnośći ſię przyłęcżyć/ lubuią u ſmákuią ſobie/ w zwier
29:
zchownym pełnym błędow/ y zabobonow nabożeńſtwie dla cże
30:
go muśi być rozdwoienie. A kiedyby X. K. chcąc te rány/ ktore
31:
ſą z ſtrony Religiey w Polſzcże vlecżyc/ mądrey rády y roſtropno
32:
śći Chriſtyáńſkiey vżywał/ nigdyby ſię ná tákie medya/ ábo śrzod
33:
ki nie zdobywał: ále vćiekłby ſię/ do onego prawdźiwego leká=
34:
rzá Bogá/ ktoremu to właśnie należy/ ludźi przez Ewánielium
35:
ſyna ſwego miłego/ y przez oświecenie duchá ś. w prawdźiwym
wyrozumieniustrona: 17

X.K.P. przeciw wiernym.17.
1:
wyrozumieniu/ y ziednocżeniu wiáry/ zgádzáć y porownywáć. A
2:
ieśliby ſię Pánu Bogu podobáło/ y ták być muśiáło (iáko to po-
3:
ſpolićie bywáło/ (o cżym wyżſzey) nie wſzytkim ále niektorym tyl
4:
ko/ świátłośći ſwoiey vżycżyć/ tedy nielza iedno Bogá ze wſzyt=
5:
kiego chwalić/ á ſądy iego ſpráwiedliwe vpátruiąc/ z boiáźnią/
6:
y ze drżenim/ przed nim/ po wſzytek cżás żywotá ſwoieo chodźić.
7:
Co gdyby X. K. cżynił/ nigdyby o wiárę nikogo nie prześlá
8:
dował/ ále jeſliby o ſobie rozumiał/ iż ſtoi ná drodze práwey/ Pá-
9:
nu Bogu z tego dźiękuiąc/ innych o ktorychby zábłądzeniu tu=
10:
ſzył/ w ćichośći duchá/ vcżył y nápominał/ nie prześládował áni
11:
zábijáć kazał: ále ſię racżey ná on dźień oglądał/ kiedy ſtániemy
12:
wſzyſcy przed ſtolicą Chriſtuſową/ tám ſkrytośći wſzytkie ſerde=
13:
cżne obiáwione będą/ y o káżdego nabożeńſtwie/ ſpráwiedliwy
14:
rozſądek/ y nagrodá przyſtoyna káżdev oddána będźie. Lecż/iná=
15:
cżey ſię X. K. w tey spráwie obchodźi: bo nie tylko/ iż ſię ná dwu
16:
ſtopniach/ w tey ſpráwie pośliznął/ to ieſt/ áni właſnośći krole=
17:
ſtwá Chriſtuſowego/ áni wiáry Chriſtyáńſkiey zacnośći vpátru=
18:
iąc: tákże nieprzyſtoynych śrzodkow do ziednocżenia/ w wierze/
19:
y nábożeńſtwie vżywáiąc/ trzećikroć ſię y w tym potknął/ gdy do
20:
tego przyſtępuie/ będąc źięty nieprzyſtoyną gorliwośćią/y pu=
21:
ſzcża ſię ná nas zbytnią zápálcżywośćią: nie hámuiąc ſię od tego/
22:
przykłádem drugich/ ktorym ſię w dobre nie obracáło.
23:
Páweł Apoſtoł po wſzytek cżas żywotá ſwego/ wyżáłowáć
24:
tego nie mogł/ iż nieumieiętną gorliwośćią vnieśiony/ zápál=
25:
cżywie prześládował/ tych ktorych był powinien cżćić y miłowáć
26:
A jeſli ſię Páwłowi przytráfiło/niechay ſię X. K. wzdryga/
27:
by mu ſię co gorſzego nie przydáło/ y rádzę/ áby ſię ná ſwoię gor=
28:
liwość nie ſpuſzcżał/ ále rácżey doświádcżał/ ieśli zelus ſecundum
29:
ſcientiam,
zápalcżywa bowiem gorliwość/ bez vmieiętnośći/ ſzko
30:
dliwſza niż pożytecżnieyſza ieſt. Iáko Páweł ś. o żydźiech świád=
31:
cży/ ktorzy będąc gorliwemi miłośniki zakonu: lecż nieumieię=
32:
tnie poſtępuiąc/ á chcąc ſprawiedliwość ſwoię właſną wyſtáwić
33:
ſpráwiedliwośći Bożey poddáni nie byli.
34:
Niechay też X. K. pámięta ná zákazánie Páná Chriſtuſo-
35:
we/ ktory kąkolu wyrywáć przed cżáſem nie kazał/ ále oboygu/
cto ieſtstrona: 18

1. cżęść o gorliwośći zápálcżywey18.
1:
to ieſt/ pſzenicy/ y kąkolowi/ dopuśćił rość áż do żniwá: á X. K.
2:
będąc názbyt ſkorem/ niechay ſię tego boi/ cżego tam Pan Chri=
3:
ſtus przeſtrzega/ aby miáſto kąkolu/ pſzenicę nie wyrwał: bo wi=
4:
dzę iż ſię ná to náſádźił/ iákoby tych wſzytkich/ ktorych on ſwym
5:
rozſądkiem zá heretyki ma/ wygłádźić/ y wykorzenić/ wkłádá=
6:
iąc to nieprzyſtoynie/ ná Páná Chriſtuſá/ gdy ták piſze: iż Pan
7:
Chriſtus tákowych kazał wygłádźić. Niewiem kędy to X. K. wy
8:
cżytał/ gdyż Pan Chriſtus nie przyſzedł ludźi tráćić/ ále ich zácho
9:
wywáć/ ktory też fukał zwolenniki ſwe/ gdy przykłádem Eliaſzo
10:
wym/ krzywdy páńſkiey/ mśćić ſię chćieli: vcżąc ich/ iż duch Páná
11:
Chriſtuſow/ ćichy/ y pokorny/ nie wiedźie do zápalcżywey pom=
12:
ſty nikogo/ ále rácżey vcży/ doſkonáłey ćierpliwości/ y dobrotli=
13:
wośći/ przećiwko naywiętſzym nieprzyjaćielom. Obacżyć to kte
14:
mu potrzebá iż Pan Chriſtus/ nie ná to wyſtáwił ſwoich wier=
15:
nych vcżniow/ áby oni kogo mordowáć/ ábo prześládowáć mie
16:
li: ále owſzem wſzędźie opowiada/ iż onych nienayrzeć/ trapić/
17:
przeſládowáć/ y ná oſtátek mordowáć miano. Po cżym też ła
18:
twie poznáć/ kto ieſt z owiecżek Chriſtuſowych/ y do ſtadká iego
19:
ćichego/ á pokornego należy: á kto záſię z świátá będąc w ćiele=
20:
ſney zápálcżywośći chodząc/ ſpráwy świeckie wykonywa/ tych
21:
ktorych w nienawiśći ma/ przeſláduiąc/ y o ich ſię zniſzcżenie v=
22:
przeymie ſtáráiąc. A iáko rády Páná Chriſtuſowey/ ták áni przy
23:
kłádu/ áni náuki Apoſtolſkiey/ w tym X. K. nie náſláduie: ktorzy
24:
vcżąc Ewánieliey Páná Chriſtuſowey/ ni z kim ſię hárdźie/ y zá=
25:
palcżywie nie obchodźili. Páweł Apoſtoł oświádcża ſię/ iż wierze
26:
Korintcżykow pánować niechćiał: Piotr też ś. nápomina one
27:
ſtárſze/ áby nie pánowáli/ nád dźiedźictwem Bożym. Nád to Pá
28:
weł ś. vcży Tymotheuſzá ſwego/ á w oſobie iego wſzytkich náu=
29:
cżyćielow prawdźiwych/ áby nie był ſkwápliwym/ y niećierpli=
30:
wym/ tymi ſłowy piſząc: A ſłudze Páńſkiemu/ nie trzebá walcżyć/
31:
ále vkłádnym być/ przećiwko wſzytkim/ ſpoſobnym ku náucżá=
32:
niu/ znoſzącym złe/ (oto y złe każe znośić) w ćichośći vcżącym
33:
ty/ ktorzy ſię ſprzećiwiáią rć. W tych ſłowiech iáwnie ſłyſzymy/ iż
34:
duch Boży ſtrofuje/ táki zápálcżywy poſtępek. X. K. ktorzy wyſtá
35:
wiáiąc ſię/ zá náucżyćielá/ nie poſtępuie śládem prawdźiwych ná
ucżyćielow.strona: 19

X. K. P. przećiw wiernym.19.
1:
ucżyćielow. Przechwalać ſię on z tego/ iákoby ſię do zbroie du=
2:
chowney/ to ieſt/ do ſłowá Bożego/ vdáć miał: ále przycżynę
3:
wyraża/ iż to dla tego cżyni/ ponieważ miecżá krwáwego/ w rę=
4:
ce bráć/ y przećiwko nam go vżywáć ieo ſtanowi duchownev (iá
5:
ko on piſze) nie przyſtoi: inácżey kiedyby mu to wolno było/ podo=
6:
bnoby/ viąwſzy ſię zań przećiwko nam go vżywáć nie zániechał.
7:
Lecż ieli X. K. prawdźiwie przyznawa moc ſłowu Bożev/
8:
cżemuż tym ſámym nie walcży? Cżemuż ná tey broni nie przeſta=
9:
wa? á cżemu z Páwłem ták nie mowi. Bo zbroie walki náſzey nie
10:
ſą ćieleſne/ ále z Bogá mocne/ ku podwroceniu/ nieyść obron=
11:
nych/ ktoremi rády podwracamy/ y wſzeláką wyſokość/ wyno=
12:
sząca ſię/ przećiw poznániu Bożev/ y poimáną wiedźiemy wſzel=
13:
ką dumę/ ku poſłuſzeńſtwu Chriſtuſowev/ y gotową mamy pom
14:
ſtę wſzelákieo niepoſłuſzeńſtwá rć. Tuby ſię przyſtáło X. K. obrá=
15:
chowáć/ ieſli on z pocżtu tych żołnierzow Páná Chriſtuſowych:
16:
y ieſli iev/ to oręże duchowne należy/ ktorymby walcżyć vmiał/ y
17:
przećiwniki ſwoie zwyćiężyć mogł. Ale znáć iże temu nie vfa/ áni
18:
ná tym przeſtawa: bo kiedyby tylko ſłowem Bożym ná nas wal
19:
cżył/ łatwieyby nas zwyćiężył/ bo z łáſki Bożey/ miecżowi temu
20:
páńſkiemu/ ná odpor być nie chcemy. Ale X. K. vkazawſzy poſta
21:
wkę tylko/ iákoby ſłowem Bożym/ przećiwko nam poſtępowáć
22:
miał/ zárázem/ go odbiega/ á miáſto niego/ ſłomiáney broni/ wy=
23:
myſłow/ y vſtaw ludzkich vżywa/ á kiedy go naypotężniey ſło=
24:
wem Bożym/ y piſmy niektorych Doktorow poprą/ tedy mu nie
25:
lza/ iedno do kośćiołá Rzymſkiego/ iáko do máćierze dźiećię ná
26:
łono/ kędy (iáko on rozumie) naybeſpiecżniey wſzytkich rázow
27:
nieprzyiaćielſkich/ vchronić ſię może. Ale przedśię wſzytkiemu te
28:
mu nie vfáiąc/ nielza iedno kogo drugiego mocnieyſzego/ ná rá
29:
tunek wzywáć. Co iáko X. K. cżyni/ liſt do Iego Krolewſkiey
30:
Mośći/ piſány świádcży/ w ktorym cżęſto iednęż pioſnkę pow=
31:
tarzaiąc/ Iego Krolewſką Mość nápomina/ y práwie vśilnymi
32:
namowámi obwięzuie/ áby miecżá ſobie zwierzonego przećiwko
33:
nam dobył/ á nas wykorzenił/ obiecuiąc mu zá to ſzcżęśćie/ y zwy
34:
ćięſtwo/ nád nieprzyiaćioły: á záśię grożąc ieſliby teo zániedbáć
35:
chćiał. Tákową byſtrość X. K. vpátruiąc/ łatwie káżdy poznáć
c 2możestrona: 20

1. cżęść o gorliwośći zápalcżywey20.
1:
może/ kogo właśniey X. K. náśláduie: Chriſtuſáli ćichego/ po=
2:
kornego/ y dobrotliwego: cżyli onego ktory ná gorze/ oney tłu=
3:
ſtey (iáko X. K. ſam mieyſce Papieſkie opiſuie) vśiadſzy/ krwią
4:
świętych Pańſkich opoiony ieſt/ o cżym Ian ś. ẃ Ziáwieniu pro=
5:
rokował.
6:
Nád to/ niecháy ſię káżdy temu przypátrzy/ ieſli tym poſtęp
7:
kiem/ y tákową ſwą rádą/ X. K. pokoiu y dobrá korony Polſkiey
8:
ſzuka/ cżyli cżego inſzego. Zá łáſką Bożą do tego cżáſu choćiaż w
9:
roznośći nabożeńſtwá/ przedſię/ w tym powſzechnym zámieſzá=
10:
niu/ y zátrzaśnieniu świátá/ Polſká náſzá w pokoiu záchowána
11:
byłá/ ſnadź inſze Páńſtwá w tym przebieráiąc: á bez wſzego wąt-
12:
pienia/ nie dla cżego inſzeo/ iedno przeto/ iż Krolowie Polſcy do
13:
tego cżáſu krwią niewinnych ludźi ręku swych/ nie pomázáli/ á
14:
też z łáſki Bożey Polská záchowána/ od nieprzyiaćielſkiego mie=
15:
cżá/ y od domowey wnętrzney ſedycyey. A tám záśię/ kędy zá rá=
16:
dą y ſtáránim/ ich mośći Práłatow/ Krolowie Ewánieliey Pá
17:
ná Chriſtuſowey do pańſtw ſwych wpuśćić niechćieli/ poddá=
18:
nym ſwym/ mocno tego broniąc áby áni przepowiedáli/ áni ſłu=
19:
cháli zdrowych y zbáwiennych powieśći/ Páná náſzego Iezuſá
20:
Chriſtuſá/ zá tym iákie nieſzczęśćie/ rozruchy domowe/ gwałto=
21:
wne łupieſtwá/ krwáwe mordy wyroſły/ y do tego cżaſu nie vſta
22:
ły świádcżą to Francuſkie y Niderlándſkie kráiny/ w ktorych/
23:
w tym krotkiem cżáśie/ niezlicżone tyśiące (czeo inego nie wſpo=
24:
mináiąc) ludźi pomordowano/ cżego wſzytkiego/ ich mość Prá=
25:
łáći/ gorliwi miłośnicy ſtolice Rzymſkiej przycżyną byli. O ná=
26:
ſzych Práłáćiech/ iáko o cnotliwey ślácheckiey Polſkiey krwi/ teo
27:
nie trzymam/ áby ſię mieli wyzuć kwoli Papieżowi Rzymſkiemu
28:
ze wſzelákiey miłośći oycżyzny ſwey/ áby oney rácżey zginienia niż
29:
pokoiu życżyć mieli. Rádzę tedy y vpominam/ aby X. K. tey iego
30:
rády byſtrey nie podświádcżáli/ ále rácżey z tego ſtrofowáli/ y ná
31:
pomináli/ iż on Krolá Páná cnotliweo/ y miłośniká poddánych
32:
ſwych/ importunè do teo námawia/ áby złamawſzy przyśięgę ſwą/
33:
y nie pámiętáiąc ná koronną confoederacyą, niewinne/ y wedle
34:
Bogá poſłuſzne poddáne ſwe zábijał: y mordował.
35:
Ná oſtátku przy tey pierwſzey cżęśći/ zámilcżeć ſię teo niego=
dźi/ iákostrona: 21

X. K. P. przećiw wiernym.21.
1:
dźi/ iáko X. K. mieyſce Pſálmu wtorego/ nie właſnie áni porzą=
2:
dnie/ do rzecży ſwey przyſtoſował. Psalm pod figurą Dawidá/
3:
opiſuie Páná Chriſtuſá/ náigrawánego/ y prześládowáneo/ prze=
4:
ćiwko ktoremu/ y owſzem ná przećiwko Bogu ſámemu/ mieli ſię
5:
buntowáć/ y ſzturmowáć przełożeni źiemie: á Pan Bog z ich
6:
głupſtwá ſzydząc/ przećiwko dumie/ y náſádzeniu ich/ rádę ſwą
7:
Boſką/ wykonáć obiecuie: to ieſt/ iż miał tego ſwego pomázań=
8:
cá ſyná ſwego miłego/ krolem na gorze Syońſkiey wyſtáwić/ y
9:
iemu do ręku podáć rozgę żelázną/ ktorą miał ſkruſzyć ſprzeciw=
10:
niki ſwoie/ nie inácżey iáko ſtátek zduńſki. Dla cżego vpomina w
11:
tym Pſálmie duch Boży/ krole y przełożone źiemie/ áby ſię temu
12:
Krolowi wſzech krolow/ y Pánu wſzytkich pánow/ od Bogá po=
13:
ſtánowionemu/ nie śmieli ſprzećiwiáć/ ále mu ſię rácżey z pokorą
14:
poddawáli/ niechcąli gniewu iego ſpráwiedliwego/ y zápálcży=
15:
wego doznáć y doświádcżyć. A X. K. odſtąpiwſzy od właſnego
16:
Pſálmu wyrozumienia/ y práwie ná nice wywroćiwſzy/ co był
17:
mial mowić: Krolu miłośćiwy/ przyimi Chriſtuſá Páná/ y z E=
18:
wánielium iego wdźięcżnie/ y podday mu ſię z pokorą/ pocáło=
19:
wawſzy go z wielkim vniżenim/ y z boiáźnią: á ſtrzeż ſię tego/ á
20:
byś ſię iemu nie ſprzećiwiał/ ábyś (cżego Boże vchowáy) rozgą
21:
iego żelázną ſkruſzony nie był. A Xiądz opák/ to ieſt: weźmi ty
22:
Krolu żelázną rozgę do ręku/ nuż w ty Heretyki. rć. A ieſliby więc
23:
zá rádą X. K. w Chriſtuſá ſámego/ zábiiáiąc ſługi/ y cżłonki iego
24:
prawdźiwe vgodźił/ izali Bog krzywdy wiernych ſwoich mśćić
25:
ſię nie będźie? Tu z tego iedneo mieyſcá cżytelniku miły/ obácżyć
26:
możeż/ z iáką opátrznośćią/ Ich mość Práłaći Rzymſcy/ piſmo
27:
święte przywodzą/ y gwałtem ná ſwą ſtronę náćiągáią/ co ſię ni=
28:
żey doſtátecżniey pokaże.
29:
We wtorey cżęśći ieſt/ o rozmowie Lubel
30:
ſkiey: ktorą X. K. wſpomináiąc/ ſwą rzecż rozſzyrza/
31:
z drugiey ſtrony ſpráwá krotka/ ſzcżyra á doſta
32:
tecżna.
c 3Odpráwiwſzystrona: 22

Wtora cżęść/ o rozmowie Lubelſkiey/22.
1:
2. Odpráwiwſzy ná krotce cżęść pierwſzą piſánia mego/ iuż zá
2:
pomocą Bożą do wtorey przyſtapię/ ktora będźie o rozmowie
3:
moiey/ z Kśiędzem K. w Lublinie: cżego ſię X. K. ſpráwuiąc/
4:
wiele rzecży nápiſał inácżey niż ia pámiętam: dla cżego też mnie
5:
przyſtoi nieco o tym/ y ták iáko pámiętam: porządnie nápiſáć.
6:
Ale niż to cżynić pocżnę/ zámilcżeć tego nie mogę/ iáko X. K. o
7:
náſzym zborze piſząc/ ſam ſię z ſobą nie zgadza/ bo wprzod ták pi=
8:
ſze: Mniemałem z przodku/ żeby ći ſektarze (iákom więc ſłychał)
9:
y cżytał o nich) potáiemnie ſchadzki/ y bezbożeńſtwá ſwoie od=
10:
práwowáli/ álićiem obacżył/ á ono nie tylko z miáſtá/ ále y z dá=
11:
lekich ſtron/ iáwnie ſię tám náſládowcy ich zgromadzáli/ y prá=
12:
wie w ocżu onego Trybunału wſzytkiego. rć. Tu ná tym mieyſcu
13:
X. K. przyznawa/ żeſmy nie ſkryćie/ ále iáwnie ſchadzki ſwe od=
14:
práwowáli. Cżego prętko zápomńiawſzy/ rzecż przećiwną piſze:
15:
Przetoż we dni święte/ gdym od ſądowych zábaw wolnieyſzym
16:
bywał/ nie zániechałem niepokątnie (iáko przećiwnicy cżynią) á=
17:
le iáwnie w przednieyſzym kośćiele/ onego miáſtá vcżyć. rć. Tu
18:
niemáła niezgodá z tákiey nie tylko rozney/ ále przećiwney o nas
19:
powieśći: bo co pierwey wyznał/ y iż niepotáiemnie/ ále iáwnie ſię
20:
ſchadzamy/ y iż nie tylko z miáſtá/ ále y ſkąd inąd ludźie do nas
21:
przybywáią: to záśię zápomniawſzy ſię pokątnymi náukámi ná=
22:
zywa. Aleć to podobno dla tego/ iż náſze ſchadzki/ nie w muro=
23:
wánym Kośćiele/ áni ná mieyſcu vcżárowánym ále w domiech
24:
drzewiánych/ w ktorych ludźie poſpolićie mieſzkáią/ bywáią. Nie
25:
chayże tedy X. K. wie/ iż my o te murowáne kośćioły nie ſtoimy/
26:
rozumieiąc/ iż nie dom ludźi poświąca/ ále wierni Boży/ święty=
27:
mi będąc/ y nabożeńſtwá prawdźiwie vżywáiąc/ mieyſcu ná kto
28:
re ſię schodzą ozdobę cżynią. Papieſkać to dumá/ domy poświę
29:
cáć/ ábo rácżey nád nimi kuglárſtwá ſtroić. Iáko kiedy kośćioł
30:
poświącáiąc popiołem ná krzyż od kątá do kątá potrząwſzy Bi
31:
ſkup kurwáturą po onym popiele piſze Greckie obiecádło. Wie=
32:
my bowiem z poſtępkow Páná Chriſtuſowych/ iż on cżęſto ná po
33:
lu/ nád wodą/ ná puſzczy/ y w dov vcżył. Apoſtołowie Páńſcy oſo
34:
bliwych domow/ ſobie nie budowáli/ áni budowáć roſkázowáli/
35:
ále w dov v ktoregokolwiek brátá z wiernych/ ſchadzki y nabo=
żeńſtwostrona: 23

X. K. P. z Janem Niemoiowſkim.23.
1:
żeńſtwo odpráwowáli: á nie tylko ſię to dźiáło cżáſow Apoſtol=
2:
ſkich/ ále do kilku ſet lat poty/ wierni Chriſtyánie/ domow ná
3:
chwałę Bogu/ oſobliwych nie budowáli: pámiętáli bowiem/ ná
4:
przywiley noweo przymierza/ pod ktorym/ chwałá Boża/ nie ma
5:
być do żadnego oſobliwego mieyſcá przywięzowána.
6:
Nie mogą tedy mieć náſze zborecżki w tym przygány/ iż ſię
7:
ſchadzamy/ ná mieyſcu tákiem/ iákiego nam Pan Bog kiedy/ y
8:
kędy vżycżać racży/ á ſchadzamy ſię/ nie ku zabobonom/ áni ná
9:
obrzydłe bałwochwálſtwo/ ále ná prawdźiwą chwałę imienia
10:
Páńſkiego/ á ktemu nie ſkryćie áni potáiemnie. Ale o tym doſyć/
11:
iuż wſtępek y poſtępek rozmowy náſzey opiſowáć będę. Swiád
12:
cży ták o ſobie X. K. iż podawáiąc náuki w Lubelſkim kośćiele/
13:
opowiádał przyty gotowość ſwą/ iż chćiał po iedynkiem o tych
14:
náukách mowić/ ktobygo ſłuſznym obycżáiem o to żądał. Praw=
15:
dá/ iż X. K. ná ſtolicy ſwoiey Káznodźieyſkiey będąc/ dawał
16:
pobudkę ſtronie przećiwney/ ále podobno to cżynił tym vmy=
17:
ſłem mniemáiąc/ ábj nas ſwoią poſtáwną ochotą vſtráſzyć miał:
18:
co ſię po cżęśći z dálſzych iego poſtępkow pokazáło. Bo gdy to
19:
przyſzło do wiádomośći Miniſtrá náſzego/ nie zbraniał ſię tego/
20:
ále chętliwie na to pozwolił/ y wſkázał przez niektorą oſobę zná
21:
cżną/ do Páná Chyckiego/ prágnąc z X. P. rozmowy. Pan Chyc
22:
ki odnioſł to X. P. y cżekáliſmy ná to cżás niektory/ ále o tym mil
23:
cżenie było. Potym po niektory cżáſie przyſzedł do mnie w dom
24:
ſługá Páná Chyckiego/ z liſtem od Páná/ máiąc drugi liſtek X.
25:
K. ktory do Páná Chyckiego piſał/ á mnie go Pan Chycki prze=
26:
cżytáć roſkazał/ w ktorym piſániu/ X. K. omawiał ſię P. Chyc=
27:
kiemu/ iż z Miniſtrem náſzym rozmowy mieć niechćiał. iáko z
28:
cżłowiekiem v niego podeyźrzánym/ ktorego ſzcżypał/ y ſłowy
29:
nieprzyſtoynymi lzył/ cżego w tych kśięgách wydánych/ iákmiarz
30:
ná káżdey kárćie vpominki zoſtáwił/ ále ſię do liſtká iego wra=
31:
cam. Tám w tym liſtecżku ktory do Páná Chyckieg o piſał/ mnie
32:
ieſliby to wola moiá byłá wyzywał: á Pan Chycki też liſtecżkiem
33:
ſwym/ chćiał ſię w tey mierze/ cżego pewnego ode mnie dowie=
34:
dźieć/ vpomináiąc mię/ ieſlibych ná rozmowę przyzwolił/ áby te=
35:
goż dniá.
36:
Bo iáko on piſał X. K. názáiutrz wyiezdzáć miał/ (co
ſię potymstrona: 24

Wtora cżęść o rozmowie Lubelſkiey/24.
1:
ſię potym inacżey nalázło/ bo mieſzkał w Lublinie po rozmowie
2:
náſzey przez kilká niedźiel). Mnie ták nágłe poſelſtwo nie co po=
3:
ruſzyło: vpátrowáłem miſterſtwo/ X. K. z iedney ſtrony/ ktory mi
4:
ſternie zbywáiąc/ áby z tym nie mowił/ ktoryby iemu/ doſtátecż=
5:
niey/ y porządniey (iáko vcżenſzy y ſpoſobnieyſzy) ná wſzytko od=
6:
powiedźieć/ y árgumentá iego refutowáć mogł: á mnie ſobie o=
7:
brał/ proſtaká y nieuká. Z drugiey ſtrony/ dźiwowałem ſię temu/
8:
X. K. ták nagle ná rozmowę doćierał/ chcąc ią tegoż dniá zá=
9:
cżąć i odpráwić/ á ono iuż było w pułdopołudń: Ktemu y to mię
10:
moleſtowáło/ żem był ná ocży záchorzał/ nie będąc ſpoſobny/ do
11:
cżytánia áni do piſánia. Wſkazałem tedy przez ſługę do Páná
12:
Chyckieo iżbych to był rádniey widźiał/ áby X. K. ták iáko przy=
13:
ſtáło/ z Miniſtrem náſzym rozmowę miał: lecż iż mnie wyzywał/
14:
mnie nielza/ iedno wedle dáru od Bogá zwierzonego/ prawdźie
15:
świádectwo dáć/ y roſkazałem zá tym powiedźieć/ iż chcę z X.
16:
K. mowić/ iedno widząc/ iż się cżas onego dniá ſkroćił/ roſkaza=
17:
łem prośić/ áby ſię tá rzecż do záiutrká odłożyć mogłá. Wſzákże
18:
ſkoro ſługá odſzedł rozmyśliłem ſię / by X. K. zá wygráną mieć
19:
niechćiał/ gdybych mu we wſzytkim nie dogodźił. Vżyłem te=
20:
dy Páná Erázmuſá Otwinowſkiego/ áby ſzedſzy do Páná Chyc=
21:
kiego/ chęć y gotowość moię opowiedźiał/ iż ieśliby rozmowá
22:
nie mogłá być pomknioná do iutrá/ tedym ſię tego dniá ſtáwić
23:
obiecał/ tylkom oto prośił/ áby rozmowá náſzá przy wielu świád
24:
kách y ſłuchácżách być mogłá. Pocżeſtowałem też ty X. K. wſka
25:
zawſzy do niego/ o cżymem rozmowę z nim mieć chćiał/ á miáno
26:
wićie o zwierzchnośći Papieżá Rzymſkiego/ ktorego oni głową
27:
y fundámentem kośćiołá powſzechniego wyznawáią: cżegom
28:
bez przycżyny nie vcżynił/ bo widzę/ że przećiwko tey ich wynio=
29:
ſłey wieży/ naypotężniey walcżyć/ y ſzturmowáć/ ſłowem Bożym
30:
potrzebá/ ktorą z piaſku wymyſłow ludzkich ſobie vbudowawſzy
31:
gdy im iuż żadney obrony inſzey nie zſtawa/ tám iáko ná naypew=
32:
nieyſzy zamek vćiecżkę ſwoię mieć zwykli/ z ktoreo páłacu ſweo/
33:
ogniſtymi kulámi/ nie tylko ná poſpolitego cżłowieká/ ále y prze
34:
ćiwko Monárchom świátá teo ſtrzeláli/ y dźiś kędy mogą ſtrze
35:
láć nie przeſtawáią.
Odnioſłstrona: 25

X. K. P. z Ianem Niemoiowſkim.25.
1:
Odnioſł mi po tym Pan Otwinowſki/ iż X. K. ná rozmowę
2:
przyzwolił/ cżás do dniá iutrzeyſzego odłożył/ mieyſce w goſpo=
3:
dźie v Páná Chyckiego náznácżywſzy/ to ſobie wáruiąc/ áby bez
4:
wielkiey zgráie przy kilku oſob było/ y náznácżył z mey ſtrony tyl
5:
ko cżtery oſoby/ ſam też w tymże pocżćie ſtáwić ſię obiecował.
6:
Wdźięcżenem był tego/ iż ſię cżas pomknął/ przeſtałem też ná
7:
mieyſcu náznácżonym: tylko mi nie k myśli było/ iż ták máło ſłu=
8:
cháczow być miáło/ gdyż tá rozmowá/ nie dla nas dwu/ ále dla
9:
drugich wielu potrzebna być miáłá/ y życżyłbych był tego wſzyt=
10:
kiemu Lublinowi/ áby ſię byli rozmowie náſzey przyſłucháć mo=
11:
gli/ ponieważ prawdá lubi świátłość/ y przed nią ſię nie kryie.
12:
Iednak iż ták byłá wola X. K. záchowałem ſię y w tym iáko
13:
chćiał. Názáiutrz tedy/ przyſzedłem tylko ze cżtyrmá towárzy=
14:
ſzow do goſpody Páná Chyckiego/ godźiny náznácżoney/ tám
15:
ſiedźieliſmy cżás nie máły/ nie mogąc ſię nikogo docżekáć: áż po
16:
tym przyſzedł Xiądz Brudźinſki Kánonik Krákowſki/ y z dru=
17:
gim towárzyſzem ſwym. Ci wyzwawſzy Páná Chyckiego/ rozma
18:
wiáli z nim. A Pan Chycki nam potym to odnioſł: iż X. P. bez do
19:
zwolenia/ ſtárſzego ſwego Xiędzá Biſkupá/ nie może tego vcży=
20:
nić/ áby miał dla rozmowy/ po goſpodách chodźić/ ále dawał to
21:
ná moię wolą/ieſlibych ia chćiał do goſpody iego przyść/ tedyby
22:
zemną rozmawiáć chćiał. Ia widząc tákie tergiwerſácye/ mo=
23:
głem był odiść/ ná X. K. winę włożywſzy/ ktory tego nie doka=
24:
zał/ ná co przedtym śmiele wykrzykał/ bo nie tylko iż z Mini=
25:
ſtrem náſzym rozmawiáć ſię chronił/ ále też y mnie wyzwawſzy/
26:
zemną ſię nie do końcá przyſtoynie obſzedł/ bo dniá wcżoráyſzego
27:
mieyſce rozmowie náznácżywſzy/ názáiutrz ſentencyą odmienił:
28:
á nim ia był ták dálece powinien ná żądánie iego/ do goſpody
29:
do niego chodźić/gdybych też był chćiał świeckiey iákiey powa=
30:
gi vżyć. Lecż wſzytkiego tego zápomniawſzy/ dałem ſię y X. K.
31:
y Pánu Chyckiemu ná wolą/ y ſzedłem weſpołek z Pánem Chyc=
32:
kim/ y z towárzyſmy ſwymi/ áż do goſpody X. K. y owſzem áż do
33:
ieo pokoiu/ kędym go záſtał z kilkiem towárzyſzow tylko/ wſzak=
34:
że potym/ gdy ſię rozmowá zácżęłá/ przybywáło ich więcey z ieo
35:
ſtrony/ áż do kilkunaśćie oſob zacnych/ o com ſię ia nie fráſował/
dy rádnieyſzystrona: 26

Wtora cżęść o rozmowie Lubelſkiey.26.
1:
y radnieyſzy bych był tev/ by ich ieſzcże byle więcey przychodźiło.
2:
A tá ieſt prawdźiwa przycżyná/ y wſtępek do rozmowy naſzej:
3:
cżego X. K. zámilcżał/ á mnie w ſwym piſániu to przypiſał/ iá=
4:
kobych ia ſpontè/ nie będąc laceſsitus, do nieo dla rozmowy przyść
5:
miał: gdyżbych ia był tego nie vcżynił/ bo nie rad dla ſwaru po
6:
goſpodách chodzę/ ále zá tą pobudką/ ktorą mi ſam X. K. po=
7:
dał/ vcżynićiem to muśiał.
8:
Gdyſmy ſię tedy zeſzli/ zácżęliſmy rozmowę o tey máteryey/
9:
o ktoreiem był wſkazał/ do X. K. to ieſt o zwierzchnośći Biſku=
10:
Rzymſkieo. Piſze X. K. iákobych mu ná trzećią cżęść árgumen=
11:
tow ieo nie odpowiedźiał: ia ták pámiętam/ iżem tyle odpowie=
12:
dźiał/ ile ná ten cżás potrzebá było/ á choćiaż X. K. z przodku
13:
trochę ćierpliwie ſłuchał/ ále gdy ſię ſklepy dowodow iego/ ſło=
14:
wem Boży łámać pocżęły/ wytrwáć nie mogł/ áby mi ſię w rzecż
15:
nie wrzucał/ y mowy nie przekazał. Logiki mi nieumieiętność
16:
przycżyta/ co ia do śiebie znam/ y oto ſię nie frásuię/ dźiękuiąc pá
17:
nu Bogu zá to/ iż proſtymi ſłowy bez okazáłośći/ tyle wymowić
18:
mogę/ ile ku okazániu prawdy/ á zgánieniu fałſzu ieſt potrzebá.
19:
Páweł ś. oprocż Logiki ſłowo Boże przepowiedał/ y ſtąd ſię zá=
20:
leca/ iż nie w okazáłośći/ áni ſpániáłośći mowy/ ále w proſtośći/
21:
á w mocy duchá przećiwnikom vſtá záwierał. By był X. K. chćiał
22:
ćierpliwie do końcá ſłucháć/ á świádkow więcey przypuśćić/ kto
23:
rzyby byli roſtropnie rozſądźili/ okazáłoby ſię to było/ iż X. K.
24:
nieſpráwiedliwey rzecży nieprzyſtoynie bronił/ cżegom vmyślił
25:
ná ten cżás wzor nieiáki pokázáć.
26:
Pytałem tedy naypierwey X. K. ſkądby to przyſzło między
27:
ludźie/ iż ſię ták dopuśćili omamić/ iednego cżłowieká/ niewie=
28:
dźieć iákiego/ wynoſząc ná mieyſce páná Chriſtuſowe/ onemu
29:
zwierzchność nád wſzytkimi/ y naywyżſze dozorſtwo przyſádzá=
30:
iąc/ y głową kośćiołá powſzechnego/ názywáć ſię niewſtydáiąc/
31:
gdyż o tym áni náuki Páná Chriſtuſowey/ áni poſtánowienia A
32:
poſtolſkiego nie máſz. Chćiał mi tego X. K. dowieść ab vtili, przy=
33:
wodząc przykłády w rzecżach poſpolitych: com mu ia zbijał/ iż
34:
nie we wſzytkich rzecżách poſpolitych/ táki porządek záchowy=
35:
wał ſię/ y tám kędy ſię ták rządzono/ cżęśćiey z ſzkodą niż z pożyt
kiemstrona: 27

X. K. P. z Ianem Niemoiowſkim.27.
1:
kiem bywáło/ o cżym hiſtorye świádcżą. A wſzákżeby też to z nay
2:
więtſzym pożytkiem było/ w rzecżách źiemſkich ćieleſnych/we
3:
zborze Páná Chriſtuſowym inſzego rządu potrzebá/ á miánowi=
4:
ćie tákiego ktoregoby ſłowem Bożym podeprzeć/ y z piſmá świę
5:
tego pokázáć mogł. Prośiłem tedy X. K. áby zwierzchnośći/ y
6:
zacnośći Papieżá ſwego/ z iáſnego piſmá świętego dowodźił.
7:
Vdał ſię zá tym do onego mieyſcá v Máth. w 16. Roz. Tyś
8:
ieſt Piotr/ á ná tey opoce/ zbuduię zbor moy/ á brány piekielne/ nie
9:
zmogą go: á dam tobie klucże kroleſtwá niebieſkiego/ á cokol=
10:
wiekbyś związał ná źiemi/ będźie związano ná niebie rć. Z tych
11:
ſłow Xiądz K. dowodźił/ iż Piotr ś. od Páná Chriſtuſá fundá=
12:
mentem y przednieyſzym dozorcą kośćiołá powſzechnego poſtá=
13:
nowion jeſt: fundámentem go być powiedal/ dla tych ſłow kto=
14:
re pan wyrzekł. Ná tey opoce rć. Ktore on ſłowá Piotrowi przy
15:
właſzcżał/ iákoby Chriſtus pan/ ná Pietrze zbor ſwoy/ wybu=
16:
dowáć/ y wyſtáwić obiecał: ktorego Piotrá ná to obrał/ áby on
17:
był przednieyſzym między Apoſtoły/ á będąc między Apoſtoły
18:
przednieyſzym/ iuż zá tym y to ſzło/ iż nád wſzytkimi wierzącymi/
19:
zwierzchnim dozorcą/ y głową wſzytkich wierzących/ tu ná tym
20:
świećie będących/ ktorzy do rządu zwerzchniego zborowego na
21:
leżeli: bo gdyż onych cżáſow/ przez Apoſtoły ludźi wiele wyucżo=
22:
nych/ y náwroconych do Bogá/ y do Chriſtuſá páná było/ kto=
23:
rzy Apoſtołowie/ rządząc zbory one pierwſze/ y máiąc między
24:
wiernymi inſzymi przodek/ á przedśię ſámi Apoſtołowie/ wyzna=
25:
wáli Piotrowę zwierzchność nád ſobą/ ſłuſznie też zá tym/ y ći
26:
ktorzy Apoſtołow ſłucháli/ temuż ktoremu Apoſtołowie defe=
27:
rowáli/ poddawáć ſię powinni byli/ bo też tego byłá potrzebá/
28:
dla dobrego rządu y pokoiu we zborze páná Chriſtuſowym/ áby
29:
ták zá cżáſem/ iákie roſtárgnienie nie przyſzło/ ále wſzyſcy w zwią
30:
ſce zgody y pokoiu/ w dobrym rządźie záchowáni byli. A iż we zbo
31:
rze ſwym pan Chriſtus moc duchowną poſtánowił/ ktorą w zwię
32:
zowaniu y rozwięzowániu/ ábo w odpuſzcżeniu/ y zátrzymániu
33:
grzechow opiſał. A tę moc Piotrowi zlećił/ dla cżego ktokol=
34:
wiek chćiał być/ vcżeśnikiem odpuſzcżenia grzechow/ y poćiechy
35:
duchowney/ muśiał zwierzchnośćią Piotrową nie gárdźić/ gdyż
d 2to panstrona: 28

Wtora cżęść/ o rozmowie Lubelſkiej/28.
1:
to pan Chriſtus Piotrowi między inſzymi Apoſtoły zlećił. Tobie
2:
dam rć. Inſzy tedy Apoſtołowie/ y wierni páſterze/ choćiaż odpu=
3:
ſzcżáli grzechy/ y zátrzymáwali/ wſzákże ich wſzytkich vrząd y
4:
władza/ śćiągáłá ſię do przednieyſzey władzy Piotrowey/ ktorev
5:
wprzod rzecżono. Tobie dam rć. Ná ktorym pan Chriſtus zbor
6:
ſwoy zbudowáć obiecał. Przydawał też y to/ co nápiſał Ian w
7:
20. Rozdź. Kędy Chriſtus Pan Piotrowi paśienie owiec ſwych
8:
zalecá/ á cżynił to powtárzáiąc po trzykroć/ czego z Apoſtołow
9:
żadnemu zoſobná nie rzekł/ y owſzem tákowych ſłow/ do wſzyt=
10:
kich nie vżywał/ iákiemi Piotrá / pocżeſtował. Ktore páńſkie
11:
Piotrowi owiec zlecenie/ (iáko on mowił) okazuie/ zupełną ie=
12:
go władzą/ y przednieyſzą zwierzchność/ we zborze páńſkim. A
13:
to ſtąd/ iż ktoby chćiał być/ we zborze páná Chriſtuſowym/ mu=
14:
śi ſię ſtáć owcą/ páná Chriſtuſową: á będąc owcą/ páſtyrzá po=
15:
trzebuie: á páſtyrzá inſzego ſzukać nie ma/ oprocż tego/ ktorego
16:
Chriſtus pan poſtánowił/ y iemu owce ſwoie paść roſkazał: á
17:
tenći ieſt Piotr ktory onych cżáſow będąc przednieyſzym páſty=
18:
rzem/ zwierzchność/ y włádzą nád wſzytkimi owcżámi páńſki=
19:
mi miał: á chociáż innych było wiele páſtyrzow/przedśię vrząd/
20:
y władza ich do tego ſię przednieyſzego páſtyrzá/ ktorego Chri
21:
ſtus nád owcżámy ſwymi poſtánowił śćiągáłá. A wyſtáwiwſzy
22:
ták X. K. (iako rozumiał) zwierzchność Piotrowę/ poſtępo=
23:
wáł do tego/ áby też y Papieſką okázáć mogł: Do cżego ták
24:
przyſtępował. Ponieważ zbor páná Chriſtuſow vſtáć nie miał/
25:
w ktorym zborze rządu potrzebá/ á rząd inákſzy być nie może/ ie=
26:
dno iáki Chriſtus poſtánowił: á Chriſtus pan náznáczył owcom
27:
ſwym páſtyrzá iednego przednieyſzego Piotrá. Iáko tedy onych
28:
cżáſow Piotrowemu rządowi wſzyſcy wierni żywi podlegli/ ták=
29:
że y teraz/ ktoby ſię chćiał zwáć owcą páná Chriſtuſową/ mu
30:
śi we zborze vpátrowáć/ iednego zwierzchniego/ y przednieyſzeo
31:
páſtyrzá/ ktory ná mieyſcu Piotrowym będąc/owce Chriſtuſo=
32:
we páść ma/ inácżey/ ktoby w tákim rządźie być niechćiał/ tenby
33:
do ſtádá Chriſtuſowego nie należał. Nád to nie mniey teraz we
34:
zborze potrzebá mocy duchowney/ ktora w zwięzowániu/ y roz=
35:
więzowániu záwiſłá/ iáko y ná on cżás zá Piotrá/ y zá Apoſtołow
potrzebástrona: 29

X. K. P. z Ianem Niemoiowſkim.29.
1:
potrzebá było. A iáko w on cżás Piotr był między wſzytkimi/ ná
2:
to wyſtáwiony/ ktoremu dáne ſą klucże kroleſtwa niebieſkiego:
3:
ták też y tych cżáſow potrzebá ná mieyſcu Piotrowym/ tákiego
4:
koo vpátrowáć/ ktoryby oſobliwą mocą/ y zwierzchnośćią/ mię=
5:
dzy inſzymi/ yprzed inſzymi/ klucżámi tymi władał: á to dla tego
6:
naywięcey/ áby ták przez iedneo/ ná inſze/ tákowa moc y władza
7:
ſpadáłá/ á záśię od wſzytkich inſzych/ do iednego ſię przedniey=
8:
ſzego referowáłá: w ktorym porządku/ iedność/ y ſpolecżność/ y
9:
rząd oſobliwy/ y poſpolity pokázáć ſię może. Ku cże v też to przy=
10:
dawał/ iż ponieważ Chriſtus P. obiecał być z Apoſtoły ſwymi/
11:
áż do ſkońcżenia świátá. Apoſtołowie iuż dawno pomárli/ muśi
12:
to być gdy ſłowá Chriſtuſowe prawdźiwe ſą/ áby ći záwſze we zbo=
13:
rze byli/ ktorzyby ná mieyſcách Apoſtolſkich będąc/ we zborze
14:
przodowáli: á ći ſą Biſkupi/ná mieyſcu inſzych Apoſtołow: á ná
15:
mieyſcu Piotrowym ſam Biſkup Rzymſki. A gdy był pytan/ cże
16:
muby táką władzą/ y zwierzchność Piotrowę (ieſliby iáka byłá/
17:
y we zborze ná wieki trwáć miáłá) ná Biſkupá Rzymſkiego/ mi
18:
mo wſzytkich inſzych przenośił. Tego dowodźił iż Piotr ś. w Rzy
19:
mie nadłużey mieſzkał/ y tám żywotá dokonał podiąwſzy męcżen
20:
nictwo: á co więtſza/ iż tám ſtolicę ſwoię fundował/ ná ktorey po
21:
ſobie Clemenſá namieſtniká ſwego/ zá żywotá ſwego poſtáno
22:
wił: A Clemens záśię będąc iuż ná mieyſcu Piotrowym/ drugieo
23:
po ſobie zoſtáwił/ et ſic per cóſequens, ktorykolwiek ná tey ſtolicy
24:
vśiędźie/ Piotrá wyráża/ tę moc y zwierzchność máiąc/ ktorą/
25:
pierwſzy tey ſtolice fundator Piotr/ miał y okázował. Gdym mu
26:
też to zádawał/ iż piſmo ś. nigdźiej o dwu głowách zborowych nie
27:
mowi/ iedyną tylko głowę/ páná Chriſtuſá/ zna y wyſławia. Ná
28:
to mi odpowiádał iż choćiáż Chriſtus ieſt głową zboru ſweo/ ile
29:
ieſt pánem y zbáwićielem wſzytkich/ wſzákże iż tu iuż Chriſtuſá
30:
z ſobą mieſzkáiącego/ nie widźimy/ potrzebá dla dobreo rządu/
31:
iáko ſię wyżſzey powiedźiáło/ kogo tákiego/ ktoryby ná mieyſcu
32:
páná Chriſtuſowym/ we zborze widźiánym/ widźiáną głową był
33:
będąc Wikáriem páná Chriſtuſowym cżym onych cżáſow Piotr
34:
był/ á teraz Biſkup Rzymſki ieſt. Ponieważ też pan Chriſtus ma
35:
rozmáite cżłonki w tym dochownym ćiele: iedne/ ktore iuż wyt=
d 3chnąwſzystrona: 30

Wtora cżęść/ o rozmowie Lubelſkiey/30.
1:
chnąwſzy od prac świátá tego/ z pánem ſwoim odpocżywáią/
2:
y poćiechy doſkonałey vżywáią. A ma też tu drugie/ ktorzy ieſzcże
3:
fráſunkom/ doległośćiám/ y rozmáitym pokuſam poddáni ſą/ z
4:
ktorymi/ iż ſam pan Chriſtus ocżywiśćie być nie może/ dla cżeo
5:
ku rátunkowi/ y poćieſze ich zoſtáwił ná mieyſcu ſwym widźiá=
6:
ną głowę/ ktoraby ich/ y rządźiłá/ y ćieſzyłá/ y w doległośćiách
7:
podpomagáła. Potrzebá ták owey głowy widźiáney/ widźiáne=
8:
mu ćiáłu/ ktora ták długo trwáć muśi/ poki widźiány zbor páná
9:
Chriſtuſow/ ná źiemi trwáć będźie. Brał też ſobie ná pomoc o tey
10:
widźiáney głowie/ mieyſce v Páwłá ś. z pierwſzego liſtu do Ko
11:
ryntow. 12. Roz. gdźie Páweł ś. biorąc podobieńſtwo/ od ćiáłá
12:
cżłowiecżeo/ y ſtoſuiąc ono podobieńſtwo/ do zboru páná Chri=
13:
ſtuſowogo przypomina głowę/ ktora nie może rzec nogom/ nie
14:
trzebá mi was. Skąd táki árgument wiodł/ iż głowá/ ktorą ná
15:
tym mieyſcu Páweł przypomina/ nie może ſię śćięgáć ná páná
16:
Chriſtuſá/ gdyż on nie tylko nogom/ ále wſzytkim inſzym cżłon=
17:
kom może beſpiecżnie rzec/ nie trzebá mi was/ bo ſię on bez wſzyt
18:
kich/ obiść może/ iáko ten ktory dla ſwey właſney potrzeby/ ni=
19:
kogo nie potrzebuie/ ále my bez niego/ z żadney ſtrony/ obiść/ y
20:
pokrzepić ſię nie możem: muśimy tedy ná tym mieyſcu rozumieć
21:
o głowie widźiáney/ to ieſt o Pietrze/ á ná potym/ o iego namie=
22:
ſtniku.
23:
Widźimi ſię/ ieſli dobrze pámiętam/ iżem przednieyſzych wy
24:
wodow/ X. K. nie przepomniał/ y choćia Loiki nieumiem/ te=
25:
dym ie tym porządkiem prowádźił/ jáko ie poſpolićie Pápieżni=
26:
cy prowádzą/ idąc po tych ſtopniach pocżąwſzy od Piotrá/ áż do
27:
Biſkupa Rzymſkieo. Y choćiaż ſię X. K. z rzecżą rozſzyrzał/ przed
28:
ſię około tego płotu chodźił: ponieważ nie tuſzę áby co potężniey
29:
ſzego/ Papieſcy forytarze/ zá ſwym Papieżem przywieść mogli.
30:
Kuſzą ſię o to/ dźiśieyſzy nowi wykrętácże/ zbieráiąc y ſtąd/ y zo=
31:
wąd/ cżymby ten zebrácży podárty płaſzcż/ záłátáć mogli/ wſzákże
32:
wſzytkie ich wykręty/ do tych ſię przednieyſzych/ iáko głownych
33:
zbiegáią/ ktore gdy im kto ſłowem Bożym z bije/ zárázem/ y dru
34:
gich iáko ſłábſzych/ porzućiwſzy odbieżeć muſzą.
35:
Położywſzy tedy iuż porządnie Xięże árgumentá/ iuż com ia
też nástrona: 31

X. K. P. z Ianem Niemoiowſkim.31.
1:
też ná on cżás przećiwko temu mowił/ zá pomocą Bożą przypo
2:
mináć będę. A iáko X. K. ſwoie kazánia ſpiſuiąc/ dozwala ſobie
3:
tego y ſzyrzey y dowodniey piſáć/ niż vſtnie ná kázálnicy mowił/
4:
teyże ia też wolnośći chcę vżyć/ áby mi to wolno było/ rzecż ſwo=
5:
ię roſzyrzyć y obiáśnić/ ácż y ná on cżás mowiło ſię z łáſki Bożey
6:
doſyć/ iedno było trzébá vſzu ku ſłuchániu/ á ſercá ku wyrozumie
7:
niu.
8:
Do rzecży tedy przyſtępuiąc/ X. K. dowod o Papieſkiey zwirzch
9:
nośći/ ktorą ná Piotrowey powadze y władzy vbudowáć chćiał/
10:
trzebá nam porządnie rozebráć/ á o tey rzecży rozdźielnie mowić/
11:
wedle oney regułki/ qui bene diuidit, benè docet.
12:
Przyidźie tedy wprzod/ o Piotrowey oſobie/ y o ieo vrzędźie
13:
dowiádowáć ſię porządnie z piſmá świętego/ y tego mácáć/ ieſli
14:
byſmy kędy táką zacność y władzą/ w iáką go Papieżnicy przyo
15:
błocżą/ iemu od Chriſtuſá dáną y zleconą/ y od Piotrá wykony=
16:
wáną vpátrzyć mogli. Poyźrzawſzy tedy pilnie w cáłą naukę pá=
17:
ná Chriſtuſowę/ nie naydźiemy tego/ áby Piotrowi regiment iá=
18:
ki naywyżſzy/ nád innymi Apoſtoły/ á tym mniey nád wſzytkim
19:
zborem zlećił. Y teo też nie widźimy/ z poſtępkow Piotrowych/
20:
áby kiedy ták zupełney władzy onych cżáſow vżywáć miał Pan
21:
Chriſtus nie ieſt ſobie przećiwny/ áby to co raz zgánił/ drugi raz
22:
pochwaláć miał/ ábo cżego raz zákazał to záśię roſkázowáć y po
23:
ſtánawiáć miał. Czytamy v Ewánieliſtow świętych/ iż gdy ſię
24:
ſpieráli vcżniowie iego/ o przełożeńſtwo/ á miánowićie/ ktoby
25:
między nimi więtſzy być miał: od cżego ich Pan Chriſtus odwo=
26:
dźił/ a tákiey dumy zákázował/ ku pokorze/ y vniżeniu ich nápo=
27:
mináiąc/ grożąc pohańbienim tákowym wſzytkim/ ktorzyby ſię
28:
nád inne/ wynośić chćieli: gdy mowi/ Ktoby chćiał być więtſzy
29:
między wámi/ ten niechay będźie mnieyſzym. A nie tylko ich od tá
30:
kiey myśli wyſokiey/ áby ſię kśiążętom źiemſkim w tym nie przy=
31:
podobywáli/ odwodźił/ ále też y Miſtrzámi ſię im zwáć zákazał/
32:
nie dopuſzcżaiąc im onych pyſznych/ y wynioſłych Fáryzáyſkich ty=
33:
tułow/ ktorzy ſię w tym kocháli/ kiedy racżono mieyſcem/ y ty=
34:
tuły ozdobiono/ ktorych Fáryzeuſzow/ dźiśieyſzy náśládownicy
35:
iáwni ſą. Nie byłá to tedy nigdy myśl páná Chriſtuſowá/ áby
miałstrona: 32

Wtora cżęść/ o rozmowie Lubelſkiey/32.
1:
miał kiedy Piotrá/ ábo ktorego z Apoſtołow nád innymi prze=
2:
kłádáć y wynośić/ boby to wżdy był kiedy iáſnymi y wyráźliwymi
3:
ſłowy opowiedźiał/ á on poſwarek ich/ ktorzy nie tylko przedtym/
4:
ále y przy oſtátecżney wiecżerzy wſzcżynáli/ ſpieráiąc ſię między
5:
ſobą o przełożeńſtwo/ roſtrzygnął/ y vśmierzył/ vkazawszy Pio
6:
trá ná to obránego/ áby inſzym roſkázował/ y między imi przo=
7:
dował: boby ſię iuż było więcey ſwárzyć Apoſtołom nie trzebá/
8:
wiedząc páńſkie roſkazánie y poſtánowienie. Lecż iż to nie byłá
9:
wola iego/ dla tego też nigdźiey/ y ſłowkiem naymnieyſzym tego
10:
nie pokazał: ále záwſze do zgody/ y miłośći ich napomináiąc/ brá
11:
ćią ſię im zwáć roſkazał/ wſzytkich zárowno pocżytáiąc/ y iednaki
12:
vrząd (o cżym będźie niżey) ná nie wkłádáiąc. Co ſię dotycże ſłow
13:
páná Chriſtuſowych/ v Math. 16. Tych właſne wyrozumienie/
14:
z rzecży/ y z inſzych mieyſc piſmá święteo/ pokazáć ſię może. Vwa=
15:
żáiąc rzecż ſámę/ przypátrzyć ſię potrzeba/ pocżątkowi/ z ktorego
16:
to ſłowá vroſły pánu Chriſtuſowi: iż ſtąd/ gdy Chriſtus pytał A
17:
poſtołow ſwoich (nie Piotrá ſámego) Kimby go ſyná cżłowie=
18:
cżeo być rozumieli: Piotr imienim wſzytkich/ wyznał go być Chri=
19:
stuſem ſynem Bogá żywego/ dla cżego Chriſtus pan ono wy=
20:
znánie Piotrowe (ktore nie z Piotrá/ ále z Bogá było) záleći=
21:
wſzy/ tyż ſłowá przydawa. Tyś ieſt Piotr/ á ná tey opoce zbu=
22:
duię zbor moy rć. Nie mowi tego/ ná tobie Pietrze/ ále ná tey o=
23:
poce/ przez opokę pewnie/ ſámego śiebie rozumieiąc/ do ktoreo
24:
wſzyſcy przyłącżeni/ y ná nim zbudowáni być máią/ ktorzykol=
25:
wiek wiárą żywą/ weń wierzą/ y vſty ſwymi Piotrowego wyzná
26:
nia poświádcżáią: Sercem bowiem wierzono bywa ku ſpráwie=
27:
dliwośći/ á vſty wyznánie bywa ku zbáwieniu. O tákim tedy du=
28:
chownym budowániu Chriſtus pan powiedał/ ktore nie ſłábeo
29:
fundámentu/ ále naymocnieyſzego potrzebuie/ tákiego ktory ni=
30:
gdy poruſzony/ áni náwątlony być może: ábowiem ná tym fundá
31:
menćie/ ná ſynu Bogá żywego/ wſzytkie dźiatecżki Boże/ przybu=
32:
dowáne być máią/ y ná nim rość: y z niego pomnożenie bráć: zá
33:
cżymby ták wárownie vbudowáne będąc/ oſtáć ſię mogły przeći
34:
wko wſzytkim naiazdom ſzátáńſkim/ y branam piekielnym. Y
35:
ktoż do tákiego fundámeutu z ludźi grzeſznych/ náwet y z Anio=
łowstrona: 33

X. K. P. z Ianem Niemoiowſkim.33.
1:
łow godny y ſpoſobny być może? oprocż ſámego Chriſtuſá pá=
2:
ná/ ktory od Boga ná to wybrány/ y náznácżony ieſt/ duchem
3:
bez miáry zápiecżętowány. Máiąc zupełność boſtwá w ſobie mie
4:
ſzkáiącą/ y żywot oycowſki/ y wſzytkę moc/ ná niebie y ná źiemi od
5:
oycá dáną. Ten ſam tylko/ może to budowánie/ to ieſt/ zbor wſzyt
6:
kich wierzących ná ſobie znieść/ y od ſkázy záchowáć. A ći kto=
7:
rzy Piotrá zá fundáment zborowy wyſtáwiáią/ dawáią tym znać
8:
iż áni zborowey właſnośći/ áni fundámentu iego zacnośći/ áni
9:
obycżáiu budowánia teo/ vważáią áni rozumieią. Gdyż to budo=
10:
wánie duchowne/ zbáwienne/ cáłe/ y gruntowne być ma/ tylko
11:
wybránym Bożym właſne y ſłużące: á kiedyby to ná Pietrze być
12:
miáło/ tedyby Piotr zbáwićielem był zboru Bożego/ y w Piotrá
13:
by wierzyć potrzebá/ y w nim nadźieię pokłádáć/ o cżym y pomy
14:
ſlić ſtrách/ boby to pachnęło ſrogim á nieznoſnym bluźnierſtwem.
15:
Slabeby to było budowánie/ ktoroby ná Pietrze vbudowáne by
16:
ło/ gdyż Piotr w teyże godźinie po wyznániu/ od páná ſzátánem
17:
nazwan: y potym rychło ſproſnie y ſzkárádźie vpadł/ iż gdyby był
18:
od páná nie zádźierzány/ áni rátowány/ pewnieby był od bran pie
19:
kielnych przewyćiężony. A iákoż tedy będąc ſam ták ſłáby y kre=
20:
wkim/ mogłby innych wſzytkich/ ná ſobie zádźierżeć/ y záchowáć?
21:
Ileby ſię rázow fundáment záchwiał ábo zátrząſnął/ przyſzłoby
22:
ſię domowi pádáć/ co możemy bacżyć/ z budowánia tego źiem=
23:
ſkiego/ ktore/ kiedy namniey ſłáby fundáment ma/ nigdy wáro=
24:
wne być nie może. Rzecż to tedy iáſna/ kto ſię tey rzecży/ to ieſt/
25:
budowániu zboru páná Chriſtuſowev/ pilnie przypátrzy/ y przy=
26:
ſtoynie tę rzecż rozſądźi/ nie będźie ták głupim/ áby miał/ o iákim
27:
inſzym fundámenćie dumáć ábo rozumieć/ nád Iezuſá Chriſtuſá
28:
ſyná Bożeo. Kiedy też poyźrzemy w mieyſcá drugie/ piſmá świę=
29:
tego/náucżymy ſię tego z nich/ ktora to ieſt opoká prawdźiwa/
30:
ná ktorey zbor páńſki wybudowány być ma.
31:
Páweł Apoſtoł pierwſzego liſtu do Koryntow 3. Roz. ták
32:
piſze: Abowiem gruntu innego/ nikt záłożyć nie może/ oprocż zá=
33:
łożonego/ ktory ieſt Iezus Chriſtus/ rć. Tymi ſłowy Páweł ś.
34:
wſzytkie ludzkie dumy/ ktoremi o inſzym fundámenćie dumáią/
35:
zbija/ á ſámego páná Chriſtuſá/ iedynym tylko fundámentem
cbyćstrona: 34

Wtora cżęść/ o rozmowie Lubelſkiey/34.
1:
być vkázuie. Toż y Piotr ś. mowi/ w liśćie ſwoim pierwſzym roz
2:
dźia.2. Do ktorego przyſtąpiwſzy/ kámieniá żywego/ od ludźi lek
3:
ce poważonego/ lecż od Bogá wybránego/ koſztownego/ y wy iá
4:
ko żywe kámienie buduyćie ſię/ dom duchowny/ ofiárownictwo
5:
święte/ ku przynoſzeniu duchownych ofiar rć. Słyſzymy iáko ſam
6:
że Piotr/ tym pochlebcom ſwym/ á wykrętácżom gębę zámyka/
7:
ktory nie śiebie/ ále Chriſtuſá/ opoką/ kámienim żywym názy
8:
wa/ y nie do śiebie/ ále do Chriſtuſá ludźi przywodźi/ y ná nim ſię
9:
budowáć roſkázuie: opiſuiąc ſpoſob budowánia tego/ duchowny
10:
y zacny. Lecż/ mogłby ták rzec X. K. (iákoż z árgumentow iego
11:
okázowáło ſię to) iż ia tego nie przę/ áby Chriſtus nie miał być
12:
fundámentem zbáwiennym/ y przednieyſzym zboru ſwego/ w kto
13:
rego wierzyć/ y ná nim ſię wiárą budowáć mamy: ále my Káto=
14:
licy diſputuiemy z wámi/ o rządźie zborowym widźianym/ ktore=
15:
go wedle porządku/ od Chriſtá páná poſtánowioneo/ potrzebá
16:
ieſt/ ku wybudowániu/ y wyſtáwieniu domu tego duchownego/
17:
gdyż nie duchem ſámym/ Chriſtus pan z wiernymi ſwymi ſię złą=
18:
cża w iedno/ obycżáiem niewidźiánym: ále też vżywa do tego/
19:
przepowiádánia ſłowá Bożeo: dla cżego poſługowánie poſtáno=
20:
wił we zborze ſwoim/ przez ktore poſługowánie/ buduie ſię ćiáło
21:
duchowne páná Chriſtuſowe/ iáko Páweł świádcży/ do Efe=
22:
ſkich/ w 4. rozdźiale. O tákim tedy fundámenćie my Kátolicy
23:
mowiemy/ ktory do rządu zborowego/ y zwierzchniego poſługo
24:
wánia/ ieſt potrzebny. A ták wy przećiwnicy/ muśicie ábo tylko
25:
ná duchownym złącżeniu/ z Chriſtuſem przeſtáć/ odrzućiwſzy
26:
precż/ y náukę y rząd zborowy/ y ſzáfunek ſákrámentow: ábo ieſli
27:
to chcećie przyznáć/ nie błądząc z onymi duchowniki/ iż we zbo=
28:
rze páńſkim/potrzebne ieſt przepowiádánie ſłowá Bożego/ y ſzá=
29:
fowánie ſákrámentow rć. Tedy też pozwolić muśićie/ drugiego
30:
fundámentu/ ktory możemy názwáć/ fundámentem poſługowá
31:
nia/ we zborze páńſkim: ktory nic nie vwłacża/ cżći y zacnośći pá
32:
ná Chriſtuſowey.
33:
Widźiſz cżytelniku miły/ iżeć tego nie cżynię/ ábych miał ár=
34:
gumentá ſtrony przećiwney pokrywáć: y owſzem nie tylko to co
35:
X. K. mowił przypominam/ ále y to com v drugich iego towá=
rzyſzowstrona: 35

X. K. P. z Ianem Niemoiowſkim.35.
1:
rzyſzow cżytał przywodzę/ á cżynię to dla tego/ aby ſię tá rzecż le
2:
piey y doſtátecżniey pokazáłá. Iuż tedy ná ten wywod/ y obiek=
3:
cyą/ ſprzećiwnikow odpowiádam. Nie przemy my teo/ áby prze=
4:
powiadánie ſłowá Bożego/ y ſzáfowánie ſákrámentow/ y rząd
5:
zborowy/ potrzebne nie były: y owſzem ſą to chwalebne/ y święte
6:
śrzodki/ przez ktore zbudowáne bywa obycżáiem pozwierzcho=
7:
wnym budowánie Boże/ dla cżego też Apoſtoł Páweł śiebie/ y
8:
z inſzymi towárzyſzmi zwał cooperarios dei, á Koryntcżyki budow
9:
nim Bożym. Wſzákże pozwoliwſzy teo/ nie idźie zá tym/ áby miey
10:
ſce v Máth. 16. o inſzey opoce iedno o pánu Chriſtuśie/ rozumieć
11:
ſię mogło: gdyż tám o zbawiennym/ mocnym/ wiecżnym budo=
12:
wániu rzecż idźie/ iáko ſię to iuż wyżſzey/ á oſobliwie z ſłow Pio=
13:
trowych (ktory duchownym budowánim názywa) pokazáło.
14:
Ieſli idźie o náukę/ y o przepowiadánie ſłowá Bożego/ wiemy iż
15:
ná to obráni byli Apoſtołowie od Chriſtuſá páná/ áby byli świád
16:
kámi/ doſkonáłymi/ tych rzecży ktore ſłyſzeli/ y widźieli: bo ná to
17:
wźięli zacną piecżęc duchá Bożeo/ áby idąc z Ewánielią po wſzyt
18:
kim świećie/ fundáment prawdźiwy od Bogá záłożony/ oświad
19:
cżáli y obwoływáli/ ſzcżyrze y doſkonále: á przed nimi Prorocy/
20:
ná to od Bogá oſobliwie wzbudzeni bywáli/ áby świádcżyli o
21:
tych rzecżách/ ktore ſię w Chriſtuśie pánu okázáć miáły/ iáko
22:
Piotr o tym dawa znáć/ ná ktorych też robotę Apoſtołowie ná=
23:
ſtąpili/ ich ośiewki zżynáiąc (iáko pan Chriſtus przypomina.)
24:
Kto ſię tedy temu przypátrzy/ á ſpráwę Bożą vważy/ obacży iż
25:
pan Bog obrał ſynowi ſwemu miłemu/ tákowe świádki/ ktore
26:
wyſtáwiwſzy naprzod/ ná ich świádectwie/ wſzytko dálſze zboro
27:
we vſlugowánie záſádźił/ to ieſt/ wprzod przez Proroki/ świád=
28:
cżąc o Chriſtuśie pánu/ potym w wypełnieniu cżáſu/ poſłał ſyná
29:
ſwego miłego/ przez ktorego wypełniwſzy to co był náznácżył/
30:
przez drugie świádki/ to ieſt ápoſtoły/ náukę prorocką obiaśniał:
31:
gdyż co oni zdáleká vpátrowáli/ to ći y ſłyſzeli/ y widźieli: á wſzák
32:
że Prorocy/ y Apoſtołowie/ náukę ſwoię śćiągáli do pewneo ce=
33:
lu/ y do prawdźiwego zbáwiennego fundámentu/ od Bogá w
34:
Syonie záłożonego Chriſtuſá páná. A iż oni byli przednieyſzymi
35:
świádkámi tey prawdy: dla tego fundámentem z ſtrony náuki/
c 2názwánistrona: 36

Wtora cżęść/ o rozmowie Lubelſkiey/36.
1:
názwáni ſą. O cżym Páweł ś. do Efeſkich 2. rozdźia. ták piſze.
2:
Przeto tedy/ iuż więcey/ nie ieſteśćie gośćmi/ y przychodniámi:
3:
ále ná ſpoł mieſzcżány/ świętymi/ y domowniki Bożymi. Przybu=
4:
dowáni ná fundámenćie/ Apoſtołow y Prorokow/ w ktorym
5:
ieſt przednieyſzym węgłowym kámieniem/ ſam Iezus Chriſtus:
6:
ná ktorym wſzytko budowánie/ ſpołu przyſtoſowáne rośćie w/
7:
przybytek święty pánu rć. Z ktorych ſłow Apoſtolſkich/ to com
8:
ia ſzyrſzymi ſłowy prowádźił/ znácżnie ſię okázuie: bo mowiąc o
9:
budowániu domu duchownego/ wyſtáwia páná Chriſtuſá grun
10:
tem tego budowánia/ á záśię mowiąc/ o śrzodkách poſługowá=
11:
nia/ ktore poſługowánie/ w náuce pierwſzym względem zależy/
12:
przypomina fundáment Prorocki y Apoſtolſki/ ná ktorym dom
13:
Boży wybudowány bywa/ á to mamy rozumieć o náuce Proroc
14:
kiey y Apoſtolſkiey/ ktora wſzytká prowádźi do Chriſtuſá páná/
15:
y ludźi ná nim buduie. Iáko tedy Chriſtus ieſt fundámentem zbá
16:
wiennym y duchownym zboru ſwoiego/ ták też Prorockie y Apo
17:
ſtolſkie náuki ſą fundámentem zwierzchnim/ y świádectwem
18:
doſtátecżnym/ ná ktorym káżdemu do Chriſtuſá przychodzącev/
19:
y ná nim ſię buduiącemu/ cále przeſtáwáć potrzebá/ á nád to ſię
20:
nic nie domyſláć: á ná ten cżás poſługowánie zborowe/ wlaſne
21:
y porządne będźie/ kiedy do tych pierwſzych/ y przednieyſzych ſług
22:
Prorokow y Apoſtołow/ przyſtoſowáne będźie. Coż tu Kátoli=
23:
cy ſtąd mogą zá Piotrem/ á pogotowiu zá Papieże wyćiągnąć?
24:
gdyż tu z ſtrony poſługowánia/ nie ſámeo Piotrá ále w wielkiey
25:
licżbie mowiąc/ Proroki y Apoſtoły wſpomina. O cżym też Ian
26:
w Ziáwieniu/ świádcży/ opiſuiąc Ieruzálem one niebieſkie przypo
27:
miná mury ieo/ o dwunaśćie grunćiech/ á te były imioná dwuna=
28:
śćie Apoſtołow. Rozumiem że Kátolicy przez Jeruzálem niebie=
29:
ſkie zbor wykłádáć będą: niechayże tedy ſłucháią duchá Bożego/
30:
ktory/ fundáment zboru nie ſámego Piotrá/ ále dwunaśćie Apo
31:
ſtołow pokłáda: á to o náuce/ y poſługowániu Apoſtolſkim ro=
32:
zumieć ſię ma/ ktorych vrząd iednáki był/ bo wſzyſcy z iedną E=
33:
wánielią poſłáni/ y iednáko vprzywileiowáni. Acż to bywa/ iż
34:
między tymi/ ktorzy iednáki vrząd ná ſobie noſzą/ niektorzy mię=
35:
dzy nimi z ſtrony oſobliwych dárow/ zacnieyſzymi ſą: iáko y Pá=
wełstrona: 37

X. K. P. z Ianem Niemoiowſkim.37.
1:
weł między Apoſtoły/ pewna rzecż iż nád wſzytkie inſze y nád Pio
2:
trá miał oſobliwſze dáry/ y więcey niż wſzyſcy inſzy prácował/ á
3:
przedśię áni fundámentem ſam iedynym/ áni głową zborową
4:
był zwan. Tenże też do Gálátow piſząc/ przypomina Iákubá/
5:
Piotra y Ianá/ o ktorych mowi/ iż ſię zdáli być ſłupámi/ á to pe=
6:
wnie dla oſobłiwych dárow/ ktore między inſzymi Apoſtoły mie=
7:
li. A ieſliby Papieżnicy z tego mieyſcá chćieli co zá ſobą bráć/ te=
8:
dy ſię racżey záwſtydźić muſzą/ niż cżego tym mieyſcem dowieść.
9:
Abowiem nie ſámego Piotrá poiedynkiem/ ále trzech licży/ á ie=
10:
ſzcże Iákubá wprzod kłádźie.
11:
Acż teo zámilcżeć nie mogę/ iáko ſtąd nowy wykrętarz (bo
12:
go ták prawdźiwie názwáć muſzę) Turrian nieiáki/ zá Piotrem do
13:
wodu vżywa/ á to ſtąd/ iż Páweł Piotrá w pośrzodku wſpomi=
14:
na/ ále ieſli to k rzecży/ y dźieći rozſądźić mogą/ bo tu nie iednego
15:
Piotrá ſłupem/ ále trzech ſłupámi názywa/ to o Ianie/ co y o Pie
16:
trze/ á o Pietrze co o Iákubie rozumieiąc: ále ſię podobno ten no
17:
wy Doktor w Rzymie mieſzkáiąc/ przypátrzył ſwemv Papieżowi/
18:
ktory w pośrzod Kárdynałow/ z ſwoich páłacow wyiezdza/ y do
19:
páłacow ſię wráca.
20:
Iuż zá łáſką Bożą doſtátecżnymi/ y gruntownymi wywody
21:
piſmá ś. zbiłá ſię tá dumá Papieſka/ o złym wyrozumieniu tych
22:
ſłow: Ná tey opoce zbuduię zbor moy rć. Y właſne ſię ich wyro=
23:
zumienie pokazáło. Teraz ſłowá dálſze/ ktore támże od Chriſtu=
24:
ſá rzecżone ſą: Tobie dam klucże kroleſtwá niebieſkieo: vpátro=
25:
wáć y rozbieráć będę. Stąd/ iákich dowodow y wywodow X.
26:
K. vżywał/ z przypominánia árgumentow iego (ktorem wyżſzey
27:
położył) káżdy obacżyć może. Potrzebá tedy tego mieyſcá włá=
28:
ſne wyrozumienie pokázáć. Naypierwey tedy vważaymy ſłowá
29:
páńſkie/ ktory mowi/ D A M gdźie tylko ieſt obietnicá/ z kto=
30:
rey obietnice/ żaden tego zámknąć nie może/ áby tylko ſámemu
31:
Piótrowi dał/ bo mogł y drugim dáć (iákoż y dał) co Piotrowi
32:
obiecał. Rzymiánie ſłowko ( tobie) rozćiągáią/ ále tego Chriſtus
33:
nie przydał/ co zowiemy exoluſiuam particulam,ſámemu ábo Tylko,
34:
bo y Piotrowi to co obiecał wypełnił/ y obietnicą tą ręki ſobie
35:
nie zámknął/ áby inſzym tegoż dáć nie miał: dla te o y Piotrowi
c 3y inſzymstrona: 38

Wtora cżęść/ o rozmowie Lubelſkiey/38.
1:
y inſzym Apoſtołom z Piotrem iednáko dał. O co nie długo ſię
2:
ſpieráiąc/ poyźrzymy w wypełnienie tey obietnice/ á obacżymy
3:
iż ſkoro/ po zmartwych wſtániu Chriſtus ſię w niey viśćił/ nie
4:
Piotrowi tylko ále wſzytkim tęż moc y władzą zlecáiąc: o cżym
5:
Ian święty piſze w 20. rozdźiale. A to powiedźiáwſzy tchnął/ y
6:
rzekł im: Weźmićie duchá święteo/ ieſli ktorych odpuśćićie grze
7:
chy/ będą im odpuſzcżone/ ieſli ktorym zátrzymaćie/ będą zátrzy
8:
máne rć. Tu iáwnie ſłyſzymy/ iż co Piotrowi obiecał/ nie Piotro
9:
wi tylko/ ále wſzytkim wobec Apoſtołom dał/ gdyż rozwięzáć/
10:
ábo grzechy odpuśćić/ záśię zwięzáć/ ábo grzechy zátrzymáć/ ie=
11:
dnęż rzecż znácżą. A kto ſię pilnie przypátrzy ſłowu Bożev/ nay=
12:
dźie we zborze páńſkim/ dwoiáki ſpoſob zwięzowánia y rozwięzo
13:
wánia: Ieden ieſt poſpolity powſzechny/ w przepowiádániu E=
14:
wánieliey. Ewánielią bowiem ſzcżyrze/ y prawdźiwie opowiádáć
15:
nic innego nie ieſt/ iedno káiącym ſie grzechow ſwoich/ á wierzą=
16:
cym w páná Chriſtuſá/ oświádcżáć z łáſki BOżey odpuſzcżenie
17:
grzechow. á záśię niewiernym y niepoſłuſznym/ groźić potępie=
18:
nim: á to ieſt związánie/ ábo grzechow zátrzymánie.
19:
Wtory ſpoſob związánia y rozwiązánia/ do dyſcypliny zbo=
20:
rowey należy/ kędy grzeſzące ktorzy nie ſłucháią rády y nápomi=
21:
nánia zboroweo/ Chriſtus wyłącżáć roſkázuie/ co też ſamże Chri
22:
ſtus pan/ v Máth. w 18. związánim názywa. Ty dwá ſpoſoby v
23:
ważáiąc/ zá ktoryby ſię kolwiek pochlebcá Piotrow (ábo rácżey
24:
Papieżá Rzymſkiego) viąć chćiał/ tedy Piotrowi nic nád inſze
25:
nie przycżyni. Bo ieſli idźie o przepowiádánie Ewánieliey/ tedy
26:
nie ſamemu Piotrowi/ ále wſzytkim Apoſtołom ten vrząd zwie
27:
rzony ieſt: ktorzy przez Ewánielią ćieſzyli wierzące/ o łáſce Bo=
28:
żey/ y o odpuſzcżeniu grzechow one vpewniáiąc/ á niewiernym/
29:
kaźnią Bożą y potępienim grożąc/ á nie tylko to cżynili Apoſto
30:
łowie ále y inni pomocnicy ich/ nie rádząc ſię oto Piotrá áni od
31:
niego/ ná ten vrząd potwierdzenia biorąc/ iákoby to koniecżnie
32:
powinni byli vcżynić/ kiedyby to prawdá byłá/ co przećiwnicy
33:
powiádáią/iż moc tá duchowna we zborze páńſkim/ Piotrowi
34:
pierwſzym względem/ iáko przednieyſzemu zwierzona/ á prze zeń
35:
y przy nim drugim vżycżona/ o cżymeſmy ſłyſzeli w dowodźiech
X. K.strona: 39

X. K. P. z Ianem Niemoiowſkim.39.
1:
X. K. Ale iż w onym zborze Apoſtolſkim/ nic o tákiey zwierzchno
2:
śći Piotrowey nie ſłychano áni myſlono: dla teo káżdy Apoſtoł
3:
y Ewánieliſtá/ y náucżyćiel/ y páſtyrz prawdźiwy/ iednáką moc
4:
mieli/ przez przepowiádánie Ewánieliey/ grzechy odpuſzcżáć/ y
5:
zátrzymawáć: iáko y po dźiś dźień wſzyſcy prawdźiwi ſzáfárze ſło
6:
wá Bożego/ tęż moc máią/ bo inácżey náuká ich nie byłáby po=
7:
żytecżna áni zbáwienna. To co ſię tknie pierwſzego ſpoſobu z ſtro
8:
ny przepowiádánia Ewánieliey/ ktora tákże inſzym Apoſtołom/
9:
y z tąż mocą iáko y Piotrowi zwierzona byłá. Ieśli ſię też przeći=
10:
wnik vymie zá wtory ſpoſob/ to ieſt/ będźie chćiał mowić/ o dy=
11:
ſcyplinie zborowey/ tedy y tym Piotrá nie vbogáći. Bo nie tyl=
12:
ko Piotrowi/ ále áni Apoſtołom tylko/ ábo náucżyćielom ſá=
13:
mym/ ále wſzytkiemu zborowi ſwemu/ pan Chriſtus tey władzy
14:
zwierzył/ y o tym obietnicę vcżynił/ cżeo ſię náucżyć możeſz v Má
15:
the. 18. rozdźiale. Dla cżego Páweł Apoſtoł/ gdy miał dyſcypli
16:
nę zborową exequowáć/ nád onym wyſtępnym Koryntcżykiem/
17:
nie ſam tego cżynił/ ále ſię wſzytkiemu zborowi/ w imię páńſkie
18:
zgromádźić kazał. Lecż xięża Rzymſcy/ ſámi to ſobie tylko zácho
19:
wuią/ nie rádząc ſię o to nikogo. Ale ſię to tym zeydźie/ ktorym
20:
wſzytko wolno. Iuż mym zdánim/ o wyrozumieniu/ w cżym praw
21:
dźiwe zwięzowánie/ y rozwięzowánie należy doſyć.
22:
Słowá Chriſtuſá Páná/ ktore mowił do Piotrá/ v Ianá
23:
w 2o. rozdźia. Owce mu ſwoie zlecaiąc/ y páść roſkázując/ nic ku
24:
tey zwierchnośći Piotrowey/ ktorąby nád wſzytkimi mieć miał/
25:
nie ſłużą áni należą. Páść bowiem owce/ ſłowo wźięte od podo
26:
bienſtwá ludzkiego/ nic innego nie znácży/ iedno vcżyć/ á pracę
27:
o nich przyſtoyną ſłowem boży onych rządząc/ y doglądáiąc/ po=
28:
deymowáć: ſkąd też piſmo naucżyćiele Páſtyrzmi názywa. Iáko
29:
tedy nie ſam Piotr vcżył/ ták też nie ſam páſł owiec páná Chri=
30:
ſtuſowych/ boby też tev był nigdy doſyć vcżynić nie mogł. Páśli
31:
inſzy Apoſtołowie/ y pomocnicy ich/ á między wſzytkimi Páweł
32:
Apoſtoł/ ktory o ſobie przypomina/ iż więcey niż wſzyſci inſzy prá=
33:
cował: á pracę y robotę ſwoię/ ktorą około zborow páńſkich po=
34:
deymował/ w liśćie do Korintcżykow/ páśieniem názywa/ mo=
35:
wiąc. Ktoż páśie trzodę/ á mlekáby pożywáć nie miał? rć. był Nie
byłstrona: 40

Wtora cżęść/ o rozmowie Lubelſkiey/40.
1:
był tedy Piotr nigdy powſzechnym páſtyrzem/ owiec páná Chri=
2:
ſtuſowych: á gdyby co tákiego przećiwnicy o Pietrze/ co Páweł
3:
o ſobie mowi/ ználeźli/ iśćieby wykrzykáli. Páweł bowiem o ſo=
4:
bie powieda/ w 2. liśćie/ do Koryntow 12. rozdź. Iż miał ſtáránie
5:
o wſzytkie zbory. A przedśię z tych ſłow Páwłowych powſzech=
6:
nym/ y nayprzednieyſzym Paſtyrzem/ wyznáwać go/ y iemu to
7:
przypiſowáć/ áni ſię godźi/ ani Páweł/ ſobie tego przywłaſzcżał.
8:
Dowod X. K. ktory ſtąd brał/ iż Chrſſtus Pan potrzykroć
9:
Piotrowi mowił/ Páś owce moie rć. Ku tey rzecży nie ſłuży. Nie
10:
chay poſłuchaią Auguſtiná/ iáko to mieyſce wykłáda: piſząc ná
11:
Ianá ś. Additur ternae negationi, terna confeſsio, ne minus amori ſerui-
12:
at lingua, quàm timori.
A dobrze to Auguſtin nápiſał/ bo tego byłá
13:
potrzebá/ temu/ ktory ſię páná potrzykroć záprzał/ á iuż dáley
14:
godźien nie był ſam w ſobie/ áby był miał być Apoſtołem zwan/
15:
bo wiemy ſłowá páná Chriſtuſowe/ cżym tákowym groźi/ ktorzy
16:
by ſię go przed ludźmi przeli. Nie nieśie to tedy oſobliwey iákiey
17:
ſławy/ y powagi Piotrowi/ ále go rychley vniża/ gdy go potrze
18:
bá było ná vrzędźie Apoſtolſkim z ktorego iuż był wypadł znowu
19:
poſtánawiáć: y nie bez przycżyny Ewánieliſtá piſze/ iż ná cżęſte
20:
páńſkie pytánie wzdrygał ſię Piotr. Mogłbych więcey ná to miey
21:
ſce piſáć/ ále mym zdánim iuż o tym doſyć. Zá cżym y to zámknąć mogę/
22:
iż ſię iuż doſtátecżnie okazáło/ iż Chriſtus pan nigdy Pio
23:
trowi/ żadney zwierzchnośći nád Apoſtoły nie zlecał: áni go zá
24:
powſzechnego Páſtyrzá/ wſzytkiemu zborowi ſwev/ wyſtáwiał.
25:
Ktev y ná ty mieyſcá ktore przećiwnicy zá ſobą biorą/ doſyć ſię
26:
doſtátecżnie odpowiedźiało. Acż iákom wyżſzey námienił/ zdoby
27:
wáią ſię nowi Papieſcy pochlebnicy/ ſzperuiąc we wſzytkim pi=
28:
ſmie cżymby tę ſwoię głowę zmyſloną/ przypſtrzyć y zálećić mo=
29:
gli/ wſzákoż kto z rozſądkiem ich piſmá cżyta/ obacży ſnádnie/ iż
30:
ſwymi árgumenty godnieyſzy śmiechu niż odpowiedźi: cżego zná-
31:
cżny wizerunk każdy mieć może/ cżytáiąc kśięgi Antoniuſa Sadce-
32:
la, zacnego y vcżonego mężá/ ktore piſał przećiwko/ wykrętom/
33:
iákiegoś Turriana, ktorego práwie iáko z ſzelmy/ y gęſtego ćiernia
34:
rozmáitych wykrętow y zamiotow ludzkich/ zá gárło vchwyći=
35:
wſzy/ wywlokł/ y káżdemu bácżnemu cżytelnikowi/ práwie ogo=
lonegostrona: 41

X. K. P. z Ianem Niemoiowſkim.41.
1:
lonego y obnáżonego/ odiąwſzy mu wſzytkie árgumentá/ ná po=
2:
śmiech wyſtáwił.
3:
Odpráwiwſzy iuż pierwſzą cżęść/ z ſtrony Piotrowey oſoby/
4:
to ieſt/ okazawſzy iż o tey zmyſloney zwierzchnośći iego nic ſię z
5:
ſłow Páná Chriſtuſowych pokázáć nie mogło: iuż to pokázo=
6:
wáć będę iż Piotr iako prawdźiwie tey włádzy y zwierzchnośći
7:
(o ktorey przećiwnicy dumáią) od páná zleconey nie miał/ ták
8:
iey też nigdy nie vżywał. Nigdy ſię to z piſmá świętego nie po=
9:
kázuie/ á oſobliwie z ſpraw Apoſtolſkich/ áby Piotr Apoſtoły w
10:
vrzędźie ich potwierdzał/mocą iákiey przełożoney zwierzchnośći
11:
y władzy oſobliwey: ábo iżeby kiedy pro autorithate roſkázowáć
12:
miał/ y innych mocą ſwą właſną wyſyłáć/ y z ſpraw/ y poſtępkow
13:
ich licżby ſłucháć. Y owſzem rzecż ſię przećiwna pokázuie/ bo cży
14:
tamy iż Piotr iednego cżáſu poſłány był weſpołek z Ianem/ od
15:
inſzych Apoſtołow/ do Sámáryey: tákże nie przed Piotrem/ iá=
16:
ko przed zwierzchnim iákim doźorcą ſpráwowáli ſię drudzy/ ále
17:
cżytámy/ iż Piotr będąc obwiniony/ od wſzytkiego zboru Iero=
18:
zolimſkiego/ z pokorą o ſobie obmowę cżynił/ o cżym ták nápiſá
19:
no z ſpraw Apoſtolſkich 11. rozdźia. A gdy Piotr przyſzedł do Ie
20:
ruzálem/ wſpieráli ſię z nim ći ktorzy byli z obrzezánia/ mowiąc:
21:
Ześ wſzedł do mężow nieobrzezánych/ y iadłeś z nimi. A pocżą
22:
wſzy Piotr/ wſzytko im porządkiem przełożył rć. Nie znácży ſię
23:
tu ſtąd Piotrowá zwierzchność/ y powagá: Bo by mu ſię było
24:
nie trzebá ſpráwowáć/ ále rácżey powiedźieć: nie wáſzá rzecż mnie
25:
ſtrofowáć/ bo nie ia wam z moich ſpraw/ y poſtępkow/ ále wy
26:
mnie powinniśćie licżbę cżynić. Nie pokázowáłá ſię w Pietrze
27:
Papieſká hárdość/ y nádętość/ ktorzy to o ſobie twierdzą/ iż oni
28:
wſzytkich ſędźić/ á onych nikt winować/ by też co naygorſzego v=
29:
cżynili/ nie może. Tegoż Piotrá/ gdy nieporządnie w Antyochy=
30:
ey poſtępował/ Páweł beśpiecżnie ſtrofował/ co on ſkromnie od
31:
niego przyiął. Y ktożby dźiś Papieżá Rzymſkiego beſpiecżnie/ y
32:
w ocży ſtrofowáć/ y iemu ſię ſprzećiwić śmiał/ źleby ſię tego wa=
33:
żył/ racżey przed nim vpádáć/ y nogi iego pocáłowáć muśi.
34:
Wiele rzecży onych cżáſow/ działo ſię dobrych y pożytecż=
35:
nych/ ták w náwrácániu niewiernych/ iáko w potwierdzeniu wier
fnych/strona: 42

Wtora cżęść/ o rozmowie Lubelſkiey/42.
1:
nych/ przez ręce Apoſtołow/ y innych pomocnikow ich. Filip
2:
náwroćił Sámáryą/ drudzy záſzli áż do Pogánow/ y tám zánieśli
3:
Ewánielią: á cżyniąc to/ nie rádźili ſię o to Piotrá oſobiwie: iá=
4:
ko dźiśieyſzy Papieſcy Biſkupi/ y Doktorowie cżynią/ ktorzy ni=
5:
cżego ſię cżynić nie ważą bez vtwierdzenia/ y diſpenſácyey Papie
6:
ſkiey.
7:
Wſzcżynáły ſię też onych cżáſow rozmáite gadki/ y roznice/
8:
we zborzech Apoſtolſkich/ ktore nie przez Piotrá decydowane/
9:
y roſtrzygnione bywáły/ ále ſię to cżęśćiey dźiáło przez Páwłá/
10:
ktory w onych zborzech pogáńſkich/ wiele roznic/ y gadek rozmá
11:
itych ſam vśmierzył y roſtrzygnął.
12:
A w kroleſtwie Papieſkim/ poki mu ſię to zyść mogło/ nie
13:
mogła ſię żądna rzecż nowa wſzcżąc/ o ktoreyby on niewiedźiał:
14:
y owſzem/ wſzytkie roznice/ nie tylko między ſwoią xiężą/ ále mię=
15:
dzy Krolmi/ y Xiążęty rozſądzáć chćiał: y dziś radby tey zwierz=
16:
chnośći vżył/ ále chwałá pánu Bogu/ iż ſię wiele Krolow y Xią
17:
żąt obacżyli/ ktorzy iuż z obedyencyą do Rzymu nie poſyłáią. Ale
18:
wroćmy ſię do Piotrá/ ktory żadney władzey y zwierzchnośći tá
19:
kowey/ iáką mu Papieżnicy/ nieſłuſznie przypiſuią nie vżywał. O
20:
cżym ieſliby ieſzcże kto w wątpił/ liſty Páwłá ś. do Koryntcżykow
21:
y do Gálátow/ z tey wątpliwośći wyiąć go mogą/ w ktorych to
22:
Páweł vkázuie/ iże nie był ni wcżym podleyſzy Piotrá/ y inſzych A
23:
ſpoſtołow. Szátanći to był pocżął wnośić/ przez fałſzywe náucży
24:
ćiele/ ktory pod imienim Piotrowym/ y inſzych Apoſtołow/ przy
25:
chodząc do zborow onych/ ktore Paweł ſzcżepił/ chćieli Páwłá
26:
y náukę iego ſzczyrą ohydźić. Ale ſię im Paweł mocno záſtáwiał/
27:
y náuki ſwoiey zacność y vtwierdzenie/ nie od Piotrá/ ále od Bo
28:
gá y od Chriſtuſá vkázował: A Piotrá weſpołek z ſobą w iedney
29:
licżbie pokłádał/ ták piſząc: Co ieſt Piotr? co ieſt Páweł? iedno
30:
ſłudzy Chriſtuſowi rć. Y záśię: Y Piotr y Páweł wáſzy ſą/ á wy=
31:
śćie Chriſtuſowi/ á Chriſtus Boży rć. Stąd ſię doſtátecżnie po=
32:
kázuie/ iż Páweł ś. nie znał żadney eminencyey Piotrowey/ kto=
33:
rey ſię też Piotr ś. nie domágał/ ále iáko ſam nie pánował/ ták y
34:
drugich od pánowánia we zborze/ y nád zborem odwodźił. O
35:
cżym ſłowá iego właſne swiádcżą/ 1.Piotr 5. Stárſzych ktorzy
międzystrona: 43

X. K. P. z Ianem Niemoiowſkim.43.
1:
między wámi/ proſzę ia tákże ſtárſzy/ y świádek vćiſkow Chriſtu
2:
ſowych/ y vcżeſtnik chwały oney ktora ſię ma obiáwić: páśćie
3:
ſtadko Boże/ ktore ieſt v nas: doglądáiąc go/ nie poniewolnie
4:
ále dobrowolnie/ áni z zyſku ſzkárádeo/ ále z vmyſłu ochotnego/
5:
áni iákoby opánowawſzy dźiedźictwo/ ále wzormi będąc ſtadku:
6:
á gdy ſię okaże on przednieyſzy páſtyrz/ odnieśiećie niewiędną=
7:
cą koronę chwały. Tá náuká Piotrá ś. wyświádcża go od wſzel
8:
kiey pychy/ y nádętośći ludzkiey/ ábowiem nie przekłáda ſię nád
9:
inſze/ rácżey iednákieo tytułu z nimi vżywa: Pánowánia nád dźie
10:
dźictwem/ to ieſt/ nád zborem zákázuie. A iáko práwy Apoſtoł
11:
paná Chriſtuſow/ nie roſkázuie ále prośi y vpomina/ áby wſzyſcy
12:
ſtárſzy zborowi páśli ſtadko páńſkie/ wiernie y pilnie go dogłądá
13:
iąc/ chcąli zápłátę prac ſwoich odnieść/ w on dźień/ gdy ſię oka=
14:
że przednieyſzy páſtyrz pan náſz Iezus Chriſtus. A gdy pánu Chri
15:
ſtuſowi przyznawa naywyżſze y nayprzednieyſze páſtyrſtwo/ znać
16:
iże śiebie ſámeo niewywyżſzał/ ále ſpolnie z drugimi/ páſł owiecż=
17:
ki páńſkie/ ná onego iednego przednieyſzego páſtyrzá pogłądá=
18:
iąc/ y od niego ſię nagrody ſpodźiewáiąc. Z żadney tedy ſpráwy
19:
y poſtępku Piotrowego/ tákże y z náuki iego/nigdy tey zmyſlo=
20:
ney zwierzchnośći przećiwnicy dowieść nie mogą.
21:
Páweł ś. opiſuie pokilkákroć przełożone zborowe właſne
22:
im tytuły náznácżáiąc: á oſobliwie do Efeſkich/ w 4. rozdźiale
23:
opiſuie: Apoſtoły/ Proroki/ Ewánieliſty/ páſtyrze/ Doktory rć.
24:
A ná inſzym mieyſcu przypomina y Dyákony/ á tey wtorey wi=
25:
dźiáney głowie/ żadneo ſłowká nigdźiey. Ktora gdyby byłá ták
26:
potrzebna (iáko Papieżnicy vcżą) wprzod ią był miał położyć/
27:
y miánowáć. Lecż Páweł ś. y ze wſzytkimi świętymi/ inſzey gło=
28:
wy nie ználi/ we zborze paná Chriſtuſowym/ nád onę iedyną/ ży=
29:
wą/ naświętſzą głowę: Ktora iáko wſzytkim ćiáłem rządźi: ták
30:
też wſzytkiemu ćiáłu wobec/ y każdemu cżłonkowi zoſobná/ moc
31:
y obżywienie dawa.
32:
Mać pan Chriſtus w piſmie świętym rozńe tytuły/ ktore od
33:
podobieńſtwá rzecży ćieleſnych źiemſkich/ duch Boży bierze/ y
34:
pánu Chriſtuſowi przywłaſzcża/ iáko zowiąc go páſtyrzem/ Do
35:
zorcą/ Miſtrzem Náuczyćielem rć. Ktore zwierzchni vrząd ieo
f 2znácżąstrona: 44

Wtora cżęść/ o rozmowie Lubelſkiey/44.
1:
znácżą. W ktorych názwiſkách pan Chriſtus/ po cżęśći ſpołku
2:
ie z drugimi: Abowiem ma we zborze ſwoim tákowe/ przez kto
3:
re vrząd zwierzchniego poſługowánia odpráwuie/ dla cżego ie
4:
też tytuły ſwymi niektorymi racży/ názywáiąc ie Páſtyrzmi/ Do=
5:
zorcámi/ y náucżyćielmi rć. Ale ſą inſze tytuły pánu Chriſtuſowi
6:
ſámemu właſne/ ktorymi ſię oná iego niebieſka duchowna ſpołe=
7:
cżność/ ktorą z wierzącymi ma/ opiſuie y okázuie: A ty ſą/ iż ieſt
8:
Głową/ Małżonkiem/ Winną máćicą: tákowe názwiſká/ przez
9:
ktore ſię ono duchowne złącżenie y ſpoienie z Chriſtuſem pánem
10:
y iego ſpołecżność święta/ ze zborem wyraża/ żadnemu cżłowie=
11:
kowi nędznemu/ śmiertelnemu/ oprocż bluźnierſtwá przywła=
12:
ſzcżone być nie mogą. Gdy bowiē mowimy o Głowie zborowey/
13:
muśimy táką głowę wyſtáwić/ iákiey to ćiáło potrzebuie. A iż
14:
ćiáło cżłowiecże/ bez głowy być nie może: tákżeć y zbor/ bez gło=
15:
wy ſwoiey páná Chriſtuſá/ żywotá prawdźiwego/ z ſtrony obży=
16:
wienia/ y pomnożenia/ vżywáć nie może. A głowá tá náſzá Chri
17:
ſtus pan/ ieſt tákiey mocy y zacnośći/ iż iáko wſzytkich rzędźić/
18:
bo ieſt pánem żywych y vmárłych: ták też wſzytkiego wſzytkim
19:
doſtátcżyć może/ o cżym znácżnie duch Boży mowi/ przez Páwłá
20:
ś. w liśćie do Efeſkich w 4. ták piſząc: Abyſmy więcey nie byli
21:
dźiećmi/ kołyſzącymi ſię/ y chwieiącymi/ káżdym wiátrem náuki
22:
przez ludzkie oſzukánie/ przez chytrość/ ku podeśćiu błędem: Ale
23:
záchowywáiąc prawdę w miłośći/ rośćmy w onego we wſzyt=
24:
kim/ ktory ieſt głową/ Chriſtus/ z ktorego wſzytko ćiáło ſpołu
25:
przyſtoſowáne y ſpołu złącżone/ w káżydym ſpoieniu/ według ſkut
26:
ku vſługowánia/ w miárce káżdey zoſobná cżąſtki/ cżyni pomno
27:
żenie ćiáłá/ ku zbudowániu ſámego śiebie przez miłość rć. Apo=
28:
ſtoł ś. opiſawſzy trochę wyżſzey vrzędniki zborowe ku poſługo=
29:
wániu dane/ pożytki tego poſługowánia przypomina/ wſzytkę
30:
tę robotę śćiągáiąc do iedyney głowy: z ktorey cżłonki wſzytkie
31:
moc y obżywienie/ wzroſt y pomnożenie biorą. A piſał Apoſtoł
32:
do żywych/ á przedśię im głowy iákiey widźianey ná źiemi nie wy
33:
ſtáwiał: iáko ći cżynią ktorzy Chriſtuſá w niebie wyznawáiąc/ zdá
34:
dzą ſię ſobie dálekimi od niego/ mocy iego duchowney w ſobie
35:
nie doświádcżáiąc: dla cżego/ widźiáney iákiś głowy widźiánev
ćiáłustrona: 45

X. K. P. z Ianem Niemoiowſkim45.
1:
ćiáłu (iáko oni mowią) potrzebuią. W cżym głupſtwo ſwe y nie
2:
wiárę pokázuią: bo kiedyby w nich byłá prawdźiwa wiárá/ do=
3:
ználiby Chriſtuſá w ſobie mieſzkáiącego/ y onych duchem ſwoim
4:
rządzącego y obżywiáiąceo: y nie ſzukáliby od ludźi śmiertelnych
5:
cáłey poćiechy/ y doſkonáłego rátunku/ w krewkośćiách y dole=
6:
głośćiách ſwych/ wiedząc y znáiąc/ iż to tylko ten ſam ſpráwić
7:
może/ ktory wie y zna wſzytkie krewkośći y doległośći náſze/ kte
8:
mu chce y może/ ſwoich wſzytkich rátowáć/ co wſzytko ná praw=
9:
dźiwą głowę należy. Páweł święty znał y cżuł/ tákową moc/ tey
10:
świętey zacney głowy/ gdy mowił: Zywę iuż nie ia/ ále żywie we
11:
mnie Chriſtus. A ná drugim mieyſcu: Nie śmiałbych nic ſłowem
12:
ábo vcżynkiem/ cżegoby pan Chriſtus nie ſpráwił we mnie. Wy
13:
konywa tedy pan Chriſtus w wiernych ſwoich/ y wykonywáć bę
14:
dźie/ áż do ſkońcżenia świátá/ to wſzytko co ná prawdźiwą gło=
15:
wę należy/ á wikáryego ábo ſubſtitutá/ ná ſwe mieyſce ku táko=
16:
wey ſpráwie nie potrzebuie.
17:
Mieyſce z liſtu pierwſzego do Koryntów w 12. rozdźiale nic
18:
do tey rzecży/ ktorą X. K. wyſtáwić chce/ nie należy: Abowiem
19:
nie vpátrzywſzy przedśięwźięćia Apoſtolſkieo/ dáleko ſię vnioſł/
20:
od wyrozumienia prawdźiweo/ co nie tylko ná tym mieyſcu przy
21:
dáło ſię X. K. ále ſię to wſzytkim przydawa/ ktorzy nie vpátru=
22:
iąc celu/ do ktorego duch Boży zmierza: áni wedle ſznuru wiáry/
23:
y nie z cáłego piſmá wyrozumienia dochodzą/ ále ſię zá ſłowká
24:
niektore/ źle wyrozumiáne chwytáiąc/ vſtępić y zábłędźić muſzą.
25:
Iáko y X. K. ná tym mieyſcu vcżynił. Páweł bowiem ná miey=
26:
ſcu tym/ piſze przećiwko pyſze duchowney: ktorą w onym zborze
27:
Koryntſkim wynośili ſię niektorzy/ nádymáiąc ſię z onych ducho
28:
wnych dárow/ ktore im były vżycżone/ á gárdząc tymi/ ktorzý
29:
tákowych dárow nie mieli. Nápomináiąc ich tedy ku zgodźie y
30:
miłośći/ bierze podobieńſtwo od ćiáłá cżłowiecżego/ w ktorym
31:
choćiaż ſą cżłonki zácnieyſze iedne niż drugie: A przedśię cżłonki
32:
przednieyſze podleyſzymi nie gárdzą/ áni podleyſze zácnieyſzym nie
33:
zayźrzą: cżego y we zborze páná Chriſtuſowym przeſtrzegáć po=
34:
trzebá/ áby ći ktorzy więtſzymi dáry opátrzeni ſą/ nie nádymáli ſię
35:
y mdleyſzych bráćiey nie lekce ſobie ważyli/ áni imi gárdźili: A
f 3bráćiastrona: 46

Wtora cżęść/ o rozmowie Lubelſkiey/46.
1:
bráćia záśię mnieyſzy/ áby przednieyſzym dárow zacnych nie zay=
2:
źrzeli. To ieſt prawdźiwe wyrozumienie mieyſcá tego/ co każdy
3:
obacży/ gdy ſię ſłowom Apoſtolſkim/ ktore wprzod y ná zad idą
4:
przypátrzy. Iákoż y Oycowie niektorzy/ ták to mieyſce wykła=
5:
dáli. CżeoX. K. nie vpátruiąc/ nieſłuſznie á nieprzyſtoynie miey
6:
ſcá tego vżywał: Gdyż állegorye y podobieńſtwá w piſmie świę
7:
tym przywodzone/ nie máią być wedle cżyiego zdánia y upodo=
8:
bánia wykładáne/ áni ná inſzą ſtronę przećiągáne: ále z właſneo
9:
wykłádu piſárzá tego ktory ich vżywa/ ábo z inſzych mieyſc iá=
10:
ſnych piſmá święteo. A iż ná tym mieyſcu to podobieńſtwo ſám
11:
Apoſtoł wykłáda/ iáwnie dawáiąc znáć do cżego ie ſtoſuie/ nie
12:
trzebá ſię cżego inſzego domyſláć: Bo o wtorey widźiáney zmy=
13:
ſloney głowie zborowey nigdy Apoſtoł nie myſłił/ ktory wſzędźie
14:
we wſzytkim piſmie ſwoim/ iedyną/ doſkonáłą/ żywą głowę pá=
15:
ná Iezuſá Chriſtuſá wyſtáwia. A iż też X. K. chćiał wyrozumie=
16:
nia ſwego tym dowodem podeprzeć: iż Chriſtus mogłby ſię bez
17:
wſzytkich ludźi obyść/ á głowá tá ktorą Apoſtoł przypomina/
18:
nie może nogom rzec/ nie trzebá mi was: Skąd X. K. tákie zám-
19:
knienie cżynił/ iż to nie o pánu Chriſtuśie/ ále o inſzey głowie wi=
20:
dźiáney/ widźiánego ćiáłá/ rozumieć ſię ma. Tákowy dowod X.
21:
K. nie z piſmá świętego/ ále z rozumu cżłowiecżego wzięty ieſt:
22:
Choćia bowiem Chriſtus pan/ będąc wſzytką zupelnośćią dá=
23:
row y mocy od Oycá ſwego niebieſkieo vracżony/ doſtátek wſzyt
24:
kiego w ſobie ma: przedśię z ſtrony ſpołecżnośći/ y zwiąſku du=
25:
chownego/ ktory z wiernymi ſwymi/ iáko głowá z ćiáłem ma/
26:
bez wiernych ſwoich cżłonkow być nie może: On bowiem będąc
27:
tym ktory nápełnia wſzytko we wſzytkich ćiáłá zupełnego ſwego
28:
duchownego dopełniáiąc/ wſzytkich cżłonkow ſwoich/ do śiebie
29:
iáko do głowy/ przypaiáiąc y wſzcżepiáiąc w ſię: A iáko ćiáło
30:
cżłowiecże/ bez namnieyſzego cżłonká/ cáłym y zupełnym ćiáłem
31:
być nie może: ták też Chriſtus pan/ bez namnieyſzego cżłonecż=
32:
ká/ ćiáłá tego ſwego duchownego/ zupełnie wyſtáwić y wybudo=
33:
wáć nie może: Dla tego też żaden z tych/ ktoremu Oćiec oddał/
34:
nie zginie/ ále prze zeń záchowány będźie/ áż do żywotá wiecżneo:
-1:
ktorey ſpołecżnośći náſzey z Chriſtuſem táięmnicę/ gdyby X. K.
rozumiał
X. K. P. z Ianem Niemoiowſkim.47.
1:
rozumiał/ nigdyby ták nieprzyſtoynie y niewłaſnie árgumento=
2:
wał.
3:
A iużby doſyć być mogło/ ku okazániu/ y złeo wyrozumienia/
4:
y niewłaſnego przywiedźienia mieyſcá teo: wſzákże to ieſzcże przy
5:
dam/ cżym nikcżemność árgumentu tego pokázáć ſię może.
6:
Ieſli ná tym mieyſcu/ przez głowę chce X. K. rozumieć/ ie=
7:
dneo tylko cżłowieká widźiánego/ á miánowićie Piotrá: tedy też
8:
wedle proporcyey ćiáłá cżłowiecżeo/ muśiałby też okázáć/ onych
9:
cżáſow we zborze tych/ ktorzy ná mieyſcu dwu ocżu/ dwu rąk/
10:
dwu nog rć. byli. A ieſli ná mieyſcu ocżu/ mogło ich więcey być
11:
niż dwá/ tákże miáſto dwu rąk więcey niż dwá rć. Tedyby też wię
12:
cey tych głow widźianych/ niż iedná/ być muśiáłá. Nádto gdy
13:
to podobieńſtwo Páweł ś. wyſtáwił zborowi Koryntſkiemv/ ſzło
14:
by zá tym/ iże w Koryntćie/ tá widźiána głowá byłá: Piotr ni
15:
gdy podobno w Korynćie nie był/ przyſzłoby przez widźiáną gło
16:
wę/ rozumieć ſtárſzego Dozorcę we zborze Korintſkim: A ták
17:
wedle tego podobieńſtwá/ á wykłádu X. K. przyſzłoby/ w káż=
18:
dym zborze widźiáną głowę poſtánowić/ á Biſkup Rzymſki po=
19:
dobnoby muśiał być głową/ wſzytkich inſzych głow názwány/ o
20:
iákim monstrum do tego cżáſu ſłycháć nie było? áby głowá gło=
21:
wy potrzebowáłá/ ále poſpolićie ćiáło/ głowę nád ſobą miewa.
22:
A ták X. K. niechay vważa/ iáko nieprzyſtoyne rzecży idą/ z te=
23:
go iego árgumentu/ ktory z nowey fábryki Miſtrzá ich Turria=
24:
ná wykowány/ ná iego ſię háńbę iáko inſzych wiele obroćić muśi.
25:
Mieyſce v Máth. w 28. gdźie Chriſtus z Apoſtoły być obie=
26:
cuie/ áż do ſkońcżenia świátá/ nic X. K. nie ſłuży: bo ná ten cżas
27:
nic o wyrozumieniu prawdźiwym/ mieyſcá teo nie mowiąc/ cho=
28:
ćiabych tego X. K. pozwolił (o cżym trzebáby wiele mowić) iż
29:
záwſze we zborze páńſkim tákowi być muſzą/ ktorzy mieyſcá A=
30:
poſtolſkie záśiádáią: tedyby tho przedśię ſtolice Papieſkiey nie
31:
podpárło/ y owſzem tákim dowodem/ iáko mocnym Táránem
32:
vderzoná/ vpáść/ y obálić ſię muśi. Bo gdy Chriſtus Apoſtoły
33:
ſwoie wyſyłáiąc/ wſzytkim iednakie roſkazánie dawáł/ ná iedná=
34:
kim vrzędźie onych poſtánawiáiąc/ żadnego tám zwierzchniego
35:
między nimi nie wſpomináiąc: ſzłoby zá tym/ iż ći ktorzy ſobie A=
poſtolſkiestrona: 48

Wtora cżęść/ o rozmowie Lubelſkiey/48.
1:
poſtolſkie mieyſcá przywłaſzczáią (ieſliby práwdźiwie ná nich zá
2:
śiedli) iednáki vrząd/ máiąc/ iednákiey cżći y doſtoynośći być
3:
muſzą/ a ták godny namieſtnik Ianow/ Iákubow/ Bártłomie=
4:
iow iáko y Piotrow. Wykręt to tedy ieſt Papieſkich Zofiſtow/
5:
áby Biſkupi inſzy ná mieyſcu Apoſtolſkim/ á Papież ná mieyſcu
6:
Piotrowym vśieść miał. A kiedyby ich kto ſpytał: Arcybiſkupo
7:
wie/ Opátowie/ Pátryárchowie/ Metropolitáni/ ná oſtátek no
8:
wa creáturá Papieſka Kárdynáłowie/ ná cżyich mieyſcách záśie
9:
dli? podobno ći wſzyſcy z ſtolice Rzymſkiey/ iáko z drzewá gáłą=
10:
ſki wyroſli.
11:
Odpráwiwſzy iuż tedy pierwſzą cżęść tey náſzey controwerſi=
12:
ey/ to ieſt o oſobie Piotrowey/ w ktorym ſię to nigdy nie pokazá=
13:
ło/ áni z vſtáwy páná Chriſtuſowey/ áni z przykłádow Piotro=
14:
wych/ áni z żadnych piſm świętych/ ták Piotrowych iáko y in=
15:
ſzych Apoſtołow/ áby on miał być iákim monárchą duchownym
16:
we zborze páná Chriſtuſowym: Przyidźie mi iuż porządnie mo=
17:
wić/ o włádzy y zwierzchnośći Papieżá Rzymſkieo/ ktorego po=
18:
chlebnicy/ ná ſtolicy Piotrowey ſádzáią. Mogłćibych ſię nie dłu
19:
go w rzecż wdáwáć/ á kilkiem ſłow tylko tę wſzytkę rzecż zám=
20:
knąć/ y Papieżá od wſzytkiey zmyſloney włádzy odſtrychnąć: á
21:
to tym krotkim dowodem/ Záden ſucceſſor więtſzey władzey/
22:
y zwierzchnośći/ w vrzędźie ſwoim przywłáſzcżyć ſobie nie może/
23:
nad tę/ ktorey przodek ieo/ ná onym mieyſcu będąc vżywał: A iż
24:
Biſkup Rzymſki/ ná ſtolicy Piotrowey (iáko przećiwnicy chcą)
25:
záśiadł/ y Piotrowę oſobę wyraża. Ktorey Piotr (iáko ſię to iuż
26:
pokazáło) żadney zwierzchney władzy/ áni powagi/ nád zborem
27:
páná Chriſtuſowym nie vżywał: tedy też y Papież oſobę Piotro=
28:
wę wyrażáiąc/ żadney zwierzchnośći/ nád powſzechnym zborem
29:
páńſkim/ vżywáć/ áni ſobie przywłaſzcżáć nie może. X. K. ktory
30:
dobrze loikę vmie/ niechay ſię tev dowodowi przypátrzy. Wſzák=
31:
że/ máiąc iuż rzecż ſwoię cáłą/ pozwolę tego ſtronie przećiwney/
32:
nie właſnie: ále dla więtſzego okazánia błędu ich per modum con-
33:
ceſsionis,
iż Piotr był ták zacny/ y zwierzchni/ y przełożony/ y prze
34:
dnieyſzy páſtyrz/ y głowá widźiána zborowa rć. Pytaymyż ich/
35:
co to do Papieżá Rzymſkiego należy: Bo ieſli Piotr co miał oſo
bliwego/strona: 49

X. K. P. z Ianem Niemoiowſkim.49.
1:
bliwego/ dla iákich oſobliwych dárow iemu od BOgá vżycżo=
2:
nych (iákoż ſámi Papieżnicy wiárę y miłość Piotrowę oſobliwie
3:
zálecáią) tedyby iáko dáry oſobie tylko Piotrowey dáne y vży=
4:
cżone/ przy oſobie tylko Piotrowey zoſtawáły/ ták też y to co dla
5:
tych dárow oſobliwych/ Piotrowi zwierzono y zlecono ieſt/ ná
6:
ſámym tylko Pietrze zoſtawáło/ á ná żadnego inſzego po nim
7:
ſpadáć nie mogło: bo donatio perſonalis, non transfertur in ſucceſſores.
8:
Sámi Papieżnicy kiedy chcą eminencyey Piotrowey między ápo
9:
ſtoły dowieść/ tedy ſię chwytáią zá ſłowká oſobliwe. Napierwey
10:
zá to/ w poiedynkowey licżbie rzecżone/ Tobie dam, iáko y zá one
11:
ſłowá/ Páś owce moie/ ktoremi chcą dowieść/ iż ſámemu tylko
12:
Piotrowi to rzecżono/ excluduiąc od tego inſze Apoſtoły. A cże=
13:
muż zápámiętawſzy tey oſobliwośći/ chcą pod tymi ſłowy/ Pio
14:
trowi rzecżonemi/ inkludowáć wſzytkie Biſkupy Rzymſkie: iá=
15:
koby ták Pan Chriſtus rzec miał: Tobie Pietrze tylko/ y wſzyt=
16:
kim twoim namieſtnikom/ to ieſt Biſkupom Rzymſkim: Ták
17:
ći Papieſcy forytarze/ ſłowá páná Chriſtuſowe wykłádáć/ ábo
18:
rácżey wywrácáć muſzą. W cżym ſię ich niewſtydliwość pokázu=
19:
ie/ gdy Apoſtoły drugie ná ten cżás z Piotrem weſpołek będące/
20:
y ná ieden vrząd z Piotrem wybráne/ y powołáne od Piotrowey
21:
zacnośći odſtrychnąć chcą: á ná dálekiego/ y z Piotrem/ áni z
22:
oſobą iego/ áni z vrzędem/ namniey nie ſpołkuiącego Biſkupá
23:
Rzymſkieo/ Piotrowę władzą y zacność przenoſzą. Daleki prze
24:
ſkok po prawdźie/ od Piotrá do Biſkupá Rzymſkiego/ z onego
25:
mieyſcá kędy Chriſtus rozmawiał z vcżniámi ſwymi/ áż do Rzy
26:
mu. Ale niechay ſię wżdy iedney rzecży dźierżą/ ieſli to/ ſámemu
27:
tylko dano (iáko oni chcą/ y przydawáią ſłowko ſingulariter) te=
28:
dy też niechay przećiwko wodźie nie brną/ ále to rácżey wyznáią
29:
iż co Piotrowi ſámemu tylko dano/ to też ſámev Piotrowi tylko
30:
należáło/ y przy nim zoſtáło: na oſtátek z nim vmárło y vſtáło:
31:
Zá cżym iuż táka zwierzchność y władza/ we zborze páná Chri
32:
ſtuſowym/ po śmierći Piotrowey nie ieſt áni być ma. Ieſliby też
33:
zá vrząd Piotrow chwytać ſię chćieli vpátruiąc po śmierći Pio
34:
trowey tákiego ktoryby ná mieyſce iego náſtępowáć miał/ tedy
35:
ſię y ná tym mylą/ bo Piotr był Apoſtołem z inſzymi towárzyſzmi
gſwymi/strona: 50

Wtora cżęść/ o rozmowie Lubelſkiey/50.
1:
ſwymi/ ná iednáki vrząd Apoſtolſtwá obráni: A vrząd Apoſtol
2:
ſki/ ma ſwoie oſobliwe właſnośći: w ktorych inni Dozorce zbo=
3:
rowi/ ábo iáko teraz zowią/ Biſkupi nie ſpołkuią. Pierwſza wła=
4:
ſność tá ieſt/ iż oni nie przez ludźi/ ále od ſámego paná Chriſtuſá
5:
immediatè (iáko to mowią) wezwáni ſą. Wtora właſność/ iż v=
6:
rząd Apoſtolſki/ nie przywiązány był do pewnego mieyſcá/ ále
7:
ná wſzytek świát/ z Ewánielią poſłáni ſą/ á Biſkup káżdy ſwego
8:
zborecżku pilnowáć ma. Trzećia właſność Apoſtolſka/ iż oni ſą
9:
obráni/ przednieyſzymi/ y doſtátecżnymi świádkámi náuki páná
10:
Chriſtuſowey/ wprowádzeni od duchá Bożeo/ we wſzeláką praw-
11:
dę/ o ktorych świádectwie y náuce wętpić nie mamy/ áni do ich
12:
náuki/ nie tylko ludźie inſzy/ ále y Aniołowie przydáwáć ábo vy=
13:
mowáć nie mogą. Ieſli tedy Piotr miał iáką zacność y powa=
14:
gę z ſtrony vrzędu/ tedy nie inákſzego/ iedno Apoſtolſkieo. Y kędy
15:
ſię kolwiek Piotr obroćił/ y kędykolwiek był/ bądź w Antyochi
16:
ey/ bądź w Rzymie (cżemu nie wierzę) tedy był iáko Apoſtoł páná
17:
Chriſtuſow/ z ktorego vrzędu degrádowáć ſię nie mogł/ áby z
18:
Apoſtołá ták zacnego/ táki vrząd ná ſobie máiącego/ miał być
19:
proſtym Biſkupem iákiego miáſtá/ gdyż vrząd Apoſtolſki/ kto=
20:
ry Piotr ná ſobie nośił/ w wielu rzecżách (iákoſmy iuż ſłyſzeli) od
21:
vrzędu Biſkupiego zacnieyſzy ieſt. Choćiaż tedy w ſzyrokim wy=
22:
rozumieniu mowiąc/ mogłby Biſkup być názwány/ ſucceſſorem
23:
Apoſtolſkim/ z ſtrony tego/ gdyby náukę Apoſtolſką prawdźi=
24:
wie opowiádał: ále właſnie mowiąc Apoſtołowie w vrzędźie
25:
ſwym oſobliwym Apoſtolſkim/ námieſtnikow nie máią/ bo tá=
26:
kich drugich Apoſtołow nie było y niemáſz we zborze/ cżego y
27:
Papieżnicy przeć nie mogą.
28:
Skąd iuż tákie zámknienie idźie: ieſli Piotr miał/ iáką za=
29:
cność y zwierzchność nád inſzymi y przed inſzymi/ we zborze pá=
30:
ná Chriſtuſowym: tedy to miał ábo z ſtrony oſoby ſwoiey tylko/
31:
coby z oſobą iego/ iuż dawno vmárło y vſtało/ cżegoby ſię niko=
32:
mu po nim nie doſtáło. Ieſli też miał co z ſtrony vrzędu/ tedy za
33:
cność y powagá vrzędu iego/ naywięcey ſię śćiągáłá do oſobli=
34:
wych właſnośći Apoſtolſkich (o ktorych ſię wyżſzey piſáło) kto=
35:
re właſnośći Apoſtolſkie/ iż ná kogo drugiego nie ſpadáią: dla
cżego/strona: 51

X. K. P. z Ianem Niemoiowſkim.51.
1:
cżeo/ iáko z ſtrony oſoby Piotrowey/ ták y z ſtrony Apoſtolſtwá
2:
iego/ namieſtniká we zborze niemáſz. A ieſli go we wſzytkim zbo
3:
rze nie máſz/ tedy go y w Rzymie prożno ſzukáć. Okazałem po=
4:
tężnymi wywody/ iż choćiaby Piotr/ iáką władzą y pánowánie
5:
miał w onym zborze pierwſzym/ tedy przedśię/ żadnym práwem
6:
ná kogo drugiego/ po nim ſpádáć nie mogło. Ale ku więtſzemu
7:
záwſtydzeniu y náwroceniu przećiwnikow náſzych/ pozwolmy im
8:
ná cżás tego/ iżby zwierzchność/ y władza Piotrowá/ záwſze ſuc=
9:
ceſſorá potrzebowáłá/ bez ktoregoby/ zbor páná Chriſtuſow/ w
10:
porządku oſtáć ſię nie mogł.
11:
Ieſzcże przedśię nie widzę/ dla cżeoby Biſkup Rzymſki/ tym
12:
ſucceſſorem być miał? X. K. trzy przycżyny pokłádał: Pierwſza/
13:
iż Piotr w Rzymie/ nadłużey mieſzkał y vcżył: Wtora/ iż támże
14:
náukę ſwoię krwią zápiecżętował: Trzećia/ iż w Rzymie ſtolicę
15:
ſwoię fundował/ná ktorey namieſtniká Clemenſá po ſobie zo=
16:
ſtáwił y poſtánowił. Ty przycżyny bárzo ſłábe/ y niepewne ſą: Bo
17:
co ſię dotycże pierwſzey/ tá ſię z ſłowá Bożego nigdy pokázáć nie
18:
może/ áby Piotr nie tylko w Rzymie mieſzkał y vcżył/ ále iżeby
19:
tám kiedy był: O cżym/ iż wiele ich przedemną to doſtátecżnie o
20:
kazáli/ ia ſię długo nie báwiąc/ kilká tylko dowodow kroćiu=
21:
chno przypomnię. Pierwſzy dowod z Hiſtoryey ſpraw Apo=
22:
ſtolſkich/ gdźie Lukaſz ś. przypomináiąc Piotrá/ y mieyſcá/ ná
23:
ktorych bywał y vcżył/ nie wſpomina tego/ áby Piotr kiedy w
24:
Rzymie był. Tenże Lukaſz opiſuiąc Páwłowe przyśćie do Rzy=
25:
mu/ nie wſpomina Piotrá/ ktory kiedyby tám był (iákoż iuż we=
26:
dle Papieſkieo mniemánia/ kilkánaśćie lat przedtym/ tám mie=
27:
ſzkáć miał) pewnieby go był Lukaſz nie zápámiętał.
28:
Wtory dowod z liſtow Páwłá ś. ktory piſząc do Rzymu/
29:
pozdrawiáiąc bráćią niektorą miánowićie/ Piotrá nie wſpomi=
30:
na: w tymże liśćie Rzymiány vcży/ potwierdza/ y nápomina: A
31:
kiedy tám Piotr był/ niewiem dla cżeoby Páweł tę pracą podiy=
32:
mował/ gdyż Piotr tev wſzytkiemu dogodźić y doſtátcżyć mogł.
33:
Tenże Páweł piſał z Rzymu kilká liſtow do rożnych zborow/ w
34:
ktorych niektorą bráćią przednieyſzą/ w Rzymie ná ten cżás bę=
35:
dącą przypomina/ o Pietrze/ żadney wzmiánki nie czyniąc. Co
g 2gdymstrona: 52

Wtora cżęść/ o rozmowie Lubelſkiey/52.
1:
gdym X. K. w rozmowie zádawał/ doſyć śmieſznie y dźiećińſkie
2:
mi ná to odpowiedźiał/ mowiąc: Iż Piotr gniewał ſię ná Páwłá
3:
o ono ſtrofowánie w Antyochiey/ co ieſli k rzecży káżdy bácżny
4:
rozſądźić może.
5:
Trzeći dowod z ſłow Páwłowych do Gálátow/ gdźie przy=
6:
pomina/ iż Piotrowi zwierzona Ewánielia między obrzezáńcy/
7:
á Páwłowi do pogánow/ ſkąd ſię okázuie/ iż Piotr pilnuiąc teo
8:
co mu zwierzono/ nie w Rzymie/ áni około Rzymu/ ále w tych
9:
kráinách kędy nawięcey żydow mieſzkáło: iáko w Azyey nacżę=
10:
śćiey przebywał.
11:
Cżwarty dowod niechay będźie z liſtow Piotrá ś. ktore on
12:
piſał/ do wiernych bráćiey/ z żydoſtwá náwroconych po rozmái=
13:
tych ſtronách Azyey roſproſzonych/ y datę liſtu ſwego z Bábilo=
14:
nu miáſtá pokłáda. Ná co mi też X. K. ták odpowiedźiał/ iże
15:
ſię nic nie obawiał wiecżney háńby/ y przekłęctwá/ ná zborze ſwo
16:
im zoſtáwić/ by iedno tylko iáko táko/ ſtolice Piotrowey w Rzy=
17:
mie dowieść u dokázáć: Bo śmiał przez Bábilon Rzym wykłá=
18:
dáć. Co choćiaż prawdá/ iż Ian w Ziáwieniu Rzym Bábilonem
19:
názywa/ ále w liśćie Piotrowym po proſtu rozumieć mamy/ iż
20:
Piotr z Bábilonu z miáſtá onego ſławneo liſt ſwoy piſał. Ale ſię
21:
ſzkodá o tym długo zábáwiáć/ bo choćiażby ták było/ iż Piotr w
22:
Rzymie był/ y vcżył/ nie iużby zá tym ſzło/ iż Biſkup Rzymſki na=
23:
mieſtnikiem Piotrowym być miał: Był też w Ieruzálem y vcżył/
24:
tákże w Antyochiey/ á wżdam Antyocheńſkiego Biſkupá/ tym
25:
tytułem Piotrowey zwierzchnośći/ nie racżono.
26:
Iż też w Rzymie Piotr vmárł/ y to nie k rzecży/ áby dla tego
27:
Biſkup Rzymſki Piotrowę zwierzchność vſurpowáć miał. Abo
28:
wiem Chriſtus pan y zbáwićiel náſz/ w Ieruzálem vcżył y vmarł/
29:
á przedśię żaden zacney ſtąd eminencyey Biſkupá Ierozolimſkie
30:
go nie dowodźił. Trzeći dowod zá Biſkupem Rzymſkim X. K.
31:
prowadźił/ twierdząc to beſpiecżnie/ iż Piotr w Rzymie ſtolicę
32:
fundował/ y ná niey po ſobie namieſtniká Clemenſá poſtánowił.
33:
Potrzebá pilno temu ſię dowodowi przypátrzyć/ y mali w ſobie
34:
co pewnego rozſędźić. Napierwey trzebáby tego dowieść y oka
35:
záć/ gdźie táką moc Chriſtus pan/ Piotrowi dał/ áby mieyſce
iákiestrona: 53

X. K. P. z Ianem Niemoiowſkim.53.
1:
iákie wyſtáwić y vprzywileiowáć mogł/ ktoreby nád inſze wſzyt=
2:
kie mieyſcá/ świętſze y zacnieyſze było: gdyż chriſtyáńſka wiara/ y
3:
ſwoboda święta/ teo nie ćierpi/ áby mieyſce iedno przed drugim
4:
świętſze y zacnieyſze być miáło/ wedle onych ſłow páná Chriſtu=
5:
ſowych: Ná káżdym mieyſcu/ prawdźiwi chwalcy/ chwalić bę=
6:
dą Oycá w duchu y w prawdźie. Iáko tedy Chriſtus pan Pio=
7:
trowi nigdy tey mocy nie dał/ áby ſtolice iákie fundowáć miał:
8:
ták y Piotr/ teo nie cżynił: wſzák ſą dwá liſty Piotrowe/ niechay
9:
vkażą z nich namnieyſze ſłowko/ o tey ſtolicy: á trzebáby im ko=
10:
niecżnie/ ná tákową władzą y eminencyą/ ktorą ſobie przywła=
11:
ſzcżáią/ przywileiu iuris diuini non humani. Nad to niechay ſię pier=
12:
wey zgodzą/ o tę ſtolicę/ gdyż ſámi ich piſárze/ trzymáiąc ſię bá=
13:
śni ludzkich/ á nie ſłowá Bożego/ piſzą iż Piotr pierwey tę zmy=
14:
ſloną ſtolicę fundował/ w Antyochiey. A ieſli rzeką iż Piotr prze
15:
nioſł ſtolicę z Antyochiey do Rzymu: Niewiem iákim pewnym
16:
świádectwem/ dowieść tego mogą/ chybá Márcelluſem Papie
17:
żem/ ktoremu ſię o tych przenośinách/ nierychło po śmierći Pio=
18:
trowey śniło/ ále żaden z onych ſtárſzych Doktorow kośćielnych
19:
o tym nie piſze. Niechay rácżey poſłucháią Chrizoſtomá/ ktory
20:
zálecáiąc Antyochią/ ták piſze: Quae tandem est ciuitatis nostrae digni-
21:
tas? Contigit primum Antiochiae diſcipulos appellari Christianos. Hoc au-
22:
tem ciuitatum quae ſunt in mundo cunctarum, habet nulla, nec ipſa Romuli
23:
ciuitas. Propterea contra omnem terrarum orbem, oculos erigere potest.
Y
24:
ná drugim mieyſcu zowie Antyochią totius orbis caput. Ieſli tedy
25:
X. K. y z ſwoimi kollegámi/ będźie chćiał wierzyć Chrizoſtomo
26:
wi/ niewiem możeli to o Rzymie twierdźić/ áby tám naprzedniey
27:
ſze mieyſce/ we wſzytkim Chriſtiáńſtwie być miáło.
28:
Ale y to trzebá obacżyć/ iáko nieprawdá iedna drugą wyty=
29:
ka: bo o tym między nimi doſyć ſporu ieſt/ ná cżymby tę zacność/
30:
y przywiley Piotrow poſtánowić: Bo iedni byli ktorzy do Rzy=
31:
mu tę zacność przywięzowáli/ dla cżego też kośćioł Rzymſki/
32:
mátką wſzytkich kośćiołow názywáli. Drudzy záśię/ bacżąc iż/
33:
to nie pewny fundáment/ tey zmyśloney zwierzchnośći: Ponie=
34:
waż cżęſto Papieżowie Rzymſcy wynośili ſię z Rzyv/ y kędy in=
35:
dźiey mieſzkáli/ ćiągnąc zá ſobą władzą y powagę zwierzchnią/
g 3zácżymbystrona: 54

Wtora cżęść/ o rozmowie Lubelſkiey/54.
1:
zácżymby iuż przyſzło zwętpić/ o ſtolicy Rzymſkiey/ ponieważ nie
2:
uſtáwicżnym porządkiem w Rzymie mieſzkáiąc Biſkupi Rzym=
3:
ſcy/ ále też y kędy indźiey (iáko oſobliwie we Fráncyey) zwierzch=
4:
nośći ſwoiey vżywáli. Co bacżąc niektorzy/ á oſobliwie dźiśiey=
5:
ſzy wykrętácże/ wolą przywiley Piotrow/ ná Papieſkiey oſobie zá
6:
wieśić. W cżym dawáią znáć/ iż odſtępuią/ ſtolice Rzymſkiey/
7:
przypiſuiąc to Papieżowi/ iż on może/ kiedy y kędy chce ſtolicę
8:
Piotrowę przenieść. Ták bowiem piſze ieden przednieyſzy wykrę
9:
tarz: Potuit Petrus catedram transferre Romam, & transtulit, eius verbi
10:
autoritate, qua factus erat caput Eccleſiae, & ita hodie, poſſet Epiſcopus
11:
Romanus, transferre quocunque vellet & comodum videretur.
Niechay
12:
że káżdy bácżny rozſądza/ iákie to plotki y nieſtátek/ tych Rzym
13:
ſkich forytarzow. Pierwey ſię tym bronili/ iż Piotr w Rzymie bę
14:
dąc/ długo tám nie mieſzkáiąc/ y vcżąc/ iákoby ná mieyſcu biſkupim
15:
będąc: tamże ſtolicę ſwoię fundował/ y namieſtniká Clemenſá
16:
ieſzcże zá żywotá ſwego ordynował. Cżeo wſzytkiego/ áni ſłowem
17:
Bożym/ áni pewnym świádectwem ſtárych doktorow/ dowieść
18:
nie mogą/ záſádźili ſię tylko ná onych zmyślonych liśćiech Cl=
19:
menſowych: ktorych náoſtátek odſtępuią/ bo tám tego niemáſz/
20:
áby wolno Biſkupowi Rzymſkiemu ſtolicę Piotrowę przenośić
21:
ná mieyſce ktoreby mu ſię podobáło. A też to wielkie inconueniens
22:
áby Biſkup Rzymſki/ dla tego iż ieſt Biſkupem Rzymſkim/ bę=
23:
dąc namieſtnikiem Piotrowy/ mogł przeniowſzy ſię kędy indźiey
24:
tę prerogátywę/ cále záchowáć/ ſublata enim cauſa tollitur effectus, ie
25:
ſli ſię bowiem kędy indźiey przenieśie/ iuż właśnie Rzymſkim Bi
26:
ſkupem zwan być nie może/ gdyż Biſkup káżdy/ wedle náuki ſło=
27:
wá Bożego/ y świádectwá Doktorow ſtárych/ y kánonow prze=
28:
dnieyſzych/ do pewnego mieyſcá przywiązány ieſt. Ale nie dźiw/
29:
iż w tym Bábilonie Rzymſkim nic/ áni ná Bogá/ áni ná Doktory
30:
kiedy co dobrze mowią/ áni ná Concilia/ kiedy kędy przećiwko
31:
nim co ſtánowią/ áni ná oſtátek ná ſwoie właſne kanony/ kiedy
32:
ſię im w cżym ſprzećiwiáią żadnego bacżenia nie máſz: tego tylko
33:
napilniey przeſtrzegáią/ áby ich powagá/ y dochody cáłe były.
34:
Iuż ſię doſtátecżnie okazáło/ ſkąd ią kolwiek pocżną/ y iákoż
35:
kolwiek prowádźić będą/ forytarze tey zmyſloney Piotrowey ſto
lice/strona: 55

X. K. P. z Ianem Niemoiowſkim.55.
1:
lice/ nigdy ze ſłowá Bożego wyſtáwić nie mogą/ á tym mniey
2:
Papieża Rzymſkieo ná niey poſádźić/ ktoremu nie tylko zbor po=
3:
wſzechny/ ále też y Monárchy świeckie z ich pańſtwy/ poddáć/ y
4:
podbić chcą.
5:
Okażáło ſię to z rozlicżnych dowodow piſmá świętego/ iż
6:
nie tylko fundámentu/ ále y namnieyſzey podpory w piśmie ś. tá
7:
ſtolicá Biſkupá Rzymſkiego nie ma: bo iuż rzecż máiąc cáłą/ cho
8:
ćiażem pokilkákroć/ per modum diſputationis, iákoby niektorych
9:
rzecży pozwalał (ktorych ſię w namnieyſzym punkćie/ práwdżi=
10:
wie pozwolić nie godźi) á przedśię nic to podeprzeć/ y rátowáć/
11:
tey poryſowáney śćiány/ páłácu Rzymſkiego nie mogło.
12:
Wſzakże ieſzcże dla tego/ áby ludźie z twardeo ſnu przebudze
13:
ni będąc/ obacżyć ſię mogli/ vmyſliłem y to nákrotce pokázáć/ iż
14:
po Apoſtolſkich cżaśiech/ przez długi cżas/ zbory ony pierwſze/ y
15:
mężowie zacni/ nic o tey zmyſloney eminencyey Biſkupá Rzym=
16:
ſkiego/ niewiedźieli. Napierwey trzebá to rozebráć/ y vważyć/ co
17:
oni o Clemenśie zmyſláią/ ktorego namieſtnikiem Piotrowym/
18:
od Piotrá ná ſtolicy iego/ ieſzcże zá żywotá Piotrowego poſádzo
19:
nego powiádáią. O tym Clemenśie/ nie zgadzáią ſię dawni piſá
20:
rze/ bo iedni go Piotrowym namieſtnikiem licżą/ iako ná imię
21:
wſzyſzcży Papieżnicy/ wźiąwſzy to od niepewnych Hiſtorykow. A
22:
przećiwko temu/ ieſt zacny mąż/ y ſtárodawny piſarz Ireneus/
23:
ktory Clemenſá tego cżwártym po Pietrze licży: To tu zárázem/
24:
ná pocżątku/ o ſucceſſorze Piotrowym/ wielka rożnicá. Temuż
25:
Clemenſowi liſtow wiele ktoreby do rożnych oſob piſáć miał/ fał
26:
ſzywie przycżytáią (co ſię z rzecży pokázuie) Papieſcży pochlebcy:
27:
między ktoremi liſty/ ſą niektore do Iakubá brátá páńſkiego pi
28:
ſáne/ w ktorych Clemens rzkomo Iákubowi wypiſuie/ o śmier=
29:
ći Piotrowey/ y zárázem teſtáment/ to ieſt/ oſtátnie roſkazánie
30:
Piotrowe przypomina: to ſię z prawdą zgodźić nie może/ ábo=
31:
wiem Hiſtoryci ſámiż świádcżą/ iż ten Iákub przed śmierćią Pio
32:
trową śiedḿ lat zábity był/ trudno tedy było do vmárłego liſty
33:
piſáć: Ale ták ći oni cżynili/ gdy im prawdy nie zſtáło/ zdobywá=
34:
li ſię ná zmyſlone świádki/ nápiſawſzy w kilku set lat potym/ co
35:
ſię im podobáło/ pod imienim onych ſtárych zacnych mężow/ v=
dawáli.strona: 56

Wtora cżęść/ o rozmowie Lubelſkiey/56.
1:
dawáli. Ale kiedy ſię im Clemens podoba/ niechayże ſłucháią/
2:
co ten ich Clemens/ zá tytuł dáie w liśćie ſwoim Iákubowi świę
3:
temu: Clemens Iacobo, fratri domini & Epiſcopo Epiſcoporum, regenti
4:
Hebraeorum ſanctam eccleſiam Hieroſolymis, ſed & omnes eccleſias, quae
5:
vbique Dei prouidentia fundatae ſunt
rć. Máią też Papieżnicy v śie=
6:
bie/ Kánony rzkomo Apoſtolſkie/ między ktorymi ieſt 34. Ká=
7:
non w ty ſłowá: Cuiusque nationis Epiſcopos ſcire oportet, quis ſit inter
8:
eos primus, & ipsum cenſere tanquam caput, neque magnum quid gerere,
9:
ſine ipſius iudicio. Vnamquenque vero ea duntaxat agere, quae ad ipſius
10:
paroeciam pertinent, & ad loci ſub illa: ſed neque primus ille, quidquam fa
11:
ciat, ſine omnium concilio &c.
Ieſli tedy Papieżnici wierzą ſwemu
12:
Clemenſowi/ tedy nie Piotr/ ále Iákub był naywiętſzym Biſku=
13:
pem: A ieſli też te Kánony zá Apoſtolſkie máią/ tedy ich Papież
14:
tylko we Włoſzech władzą mieć ma/ y to ták/ áby bez woley y
15:
wiádomośći Biſkupow Włoſkich nicżego nie ſtánowił.
16:
Nayduiemy potym we dwu ſet lat/ po cżáśiech páná Chri=
17:
ſtuſowych/ iż Biſkupowie niektorzy Rzymſcy pocżęli ſię nád in=
18:
ſze wynośić/ ále iż byli ći ktorzy im tego niedopuſzcżali/ muśieli
19:
tego zániecháć: Co ſię pokázuie/ z onego hárdego poſtępku/ Vi=
20:
ktorá Biſkupá Rzymſkiego/ ktory Zbory w Azyey excommuni=
21:
kowáć chćiał/ dla rożnego obchodzenia (iáko zową) pámiątki
22:
Wielkonocney. W cżym mu one Zbory Azyiſkie/ nie vſtąpiły/ co
23:
ſię okázuie z liſtu Pollicráteſá zacnego Biſkupá Efeſkiego/ kto=
24:
ry piſał do tego Viktorá Biſkupá Rzymſkiego. Ná tenże cżás
25:
Ireneus Biſkup Lugduńſki/ karał oto Viktorá Biſkupá Rzym
26:
ſkiego/ piſząc do niego/ y zá złe mu to máiąc/ iż ſię ták nieprzy=
27:
ſtoynie/ ná bráćią drugą puſzcżał. W ktorym piſániu Ireneuſo=
28:
wym okázuie ſię/ iż ten zacny mąż Ireneus/ nigdy zwierzchno=
29:
śći Biſkupá Rzymſkiego/ nie wyznawał: y owſzem przypominá
30:
iąc ony przednieyſze Biſkupy Rzymſkie/ nie zdobi ich zacnymi iá
31:
kimu tytułámi/ ále tylko ſtárſzymi názywa/ ſłowá iego ſą: Omnes
32:
Presbyteri, qui fuerunt ante te, Anicaetum dico, Pium, Higinum. Telesfo-
33:
rum, & Xiſtum &c.
nie zowie ich: Epiſcopos Epiſcoporum &c.
34:
Zá cżáſu Cypryaná ś. nie był Biſkup Rzymſki w tákiey powa=
35:
dze: y owſzem Cyprian piſze: Iż toż był Piotr/ co y drudzy Apoſto
łowie/strona: 57

X. K. P. z Ianem Niemoiowſkim.57.
1:
łowie/ iednáko cżeść y włádzą máiąc. Tenże Cyprian záſtáwiał
2:
ſię nie raz Biſkupom Rzymſkim/ z nimi ſię nie zgadzáiąc/ w tym
3:
co on inácżey bacżył y rozumiał. Co z oney controwerſiey znácż=
4:
ney/ ktorą z Biſkupy Rzymſkimi wiodł de Baptiſmo Hereticorum,
5:
káżdy obacżyć może w cżym namniey Biſkupom Rzymſkim nie v
6:
ſtąpił/ y owſzem zebrawſzy znácżny ſynod/ rzecż onym przećiwną
7:
poſtánowił/ cżego y do tych cżáſow/ znácżna nota w kśięgach
8:
Cypryanowych zoſtáła. Tenże Korneliuſzá Biſkupá Rzymſkieo/
9:
ſtrofowal/ z lekkomyślnego y nierządnego poſtępku/ gdy onych
10:
ktorych Cyprian ſłuſznie exkommunikował/ Korneliuſz przyiąwſzy/
11:
rzecż ich forytowáć chćiał/ na co mu ták Cyprian odpiſuie: Nam
12:
cum statutum ſit, ab omnibus nobis, & aequum ſit pariter, ac iustum, vt v.
13:
nius cuiuſque cauſa, illic audiatur, vbi est crimen admiſsum, & ſingulis
14:
pastoribus, portio gregis ſit, aſcripta, quam regat vnusquisque ac gubernet
15:
rationem ſui gregis, domino redditurus &c.
To tu Biſkupowi Rzym=
16:
ſkiev w breẃ/ á ledwie nie w oko: Gdy kázdemu Biſkupowi/ pe=
17:
wne ſtadko náznácża/ ktore páść y rządźić ma/ w drugiego ſię
18:
rzecży niewtrącáiąc. A oſobliwie/ záſtáwiał ſię o to on zacny mąż
19:
aby nikt do Rzymu ná ſwego Biſkupá z ſkárgą ſię nie vćiekał/
20:
ále ſię káżdy domá przed ſwoim Biſkupem ſpráwował/ y rozſą=
21:
dźić dopuśćił.
22:
Niewiem ieſli to przyimą od Cyprianá zá wdźięcżne/ obroń
23:
ce ſtolice Rzymſkiey: ktorzy nie tylko wſzytkie rzecży zborowe/ ze
24:
wſzytkiego światá/ ſwemu Papieżowi poddawáią: Ale rádźiby
25:
to widźieli/ áby Xiążętá/ Krole/ Ceſárze/ náoſtátek świát wſzy=
26:
tek rządźił/ y nád nim pánował. Skąd może káżdy obacżyć/ ieſli
27:
to prawdźiwy namieſtnik Piotrow/ y ieſli on Piotrá pokornego
28:
y vbogieo oſobę ná ſobie nośi. Ale wroćmy ſię do Cyprianá: kto=
29:
ry cżęſte liſty piſząc do Biſkupow Rzymſkich/ nie názywa ich ni=
30:
gdźiey powſzechnymi Biſkupy: ále tylko Biſkupy Rzymſkimi/ y
31:
Kollegámi ſwoimi názywa.
32:
Opuſzcżam wiele rzecży inſzych/ z tego Cyprianá/ y z drugich
33:
piſárzow/ ktorzy zá cżáſow Cyprianowych/ y po nim áż do Niceń
34:
ſkiego Synodu żyli/ z ktorymi żaden/ tákowey zwierzchnośći (iá
35:
kiey dźiś vżywáć chce) Biſkupá Rzymſkieo nie wyznawa. Poſtę
hpuiącstrona: 58

Wtora cżęść/ o rozmowie Lubelſkiey/58.
1:
puiąc daley/ vpátruymy co ſię dźiało ná Niceńſkim Synodźie:
2:
Ktorego nie Papież ále Konſtántynus Ceſarz złożył/ nie rádząc
3:
ſię oto Biſkupá Rzymſkiego: Ná ktorym/ nie Legaći Biſkupá
4:
Rzymſkiego/ ále ſam Konſtántynus przodował: do ktorego ſię
5:
też oni mili Oycowie/ z krzywdámi ſwymi vćiekli/ nákładwſzy
6:
prze deń/ rozmáitych libelluſzow/ proſząc od niego rozſądku/ y
7:
roſtrzygnienia: Cżeoby dźiś nie wdźięcżnie przyiął Papież Rzym=
8:
ſki/ kiedyby w rożnicách kośćielnych/ Biſkup przećiwko Biſku=
9:
powi ſkárżąc/ do Krolá ktorego/ ábo Ceſárzá/ á nie rácżey do
10:
Papieżá ſię vćiec miał.
11:
Na tymże Synodźie dopiero/ ná ktorym wiele błędow po=
12:
ſtánowiono/ y ten ſię nic mnieyſzy pokazał/ kiedy rozdźielono mię=
13:
dzy trzech Biſkupow (ktore potym Pátryárchámi názwano)
14:
rząd wſzytkich zborow/ káżdeo zoſobná/ nád pewną cżęśćią prze
15:
kłádáiąc: Miánowićie Alexándriyſkiemu w Egiptćie/ y około
16:
Egiptu wſzędźie. Antyocheńſkiemu w Syryiey/ y okolicżne miey
17:
ſcá. A Rzymſkiemu we Włoſzech władzą náznácżyli.
18:
Cżego choćiaż chwalić nie możemy/ bo ſię tákich dźiałow
19:
nád ſłowo BOże/ y nád zwycżay pierwſzych zborow domyſlili:
20:
wſzakże przedśię okázuie ſię z tákowey vſtáwy/ iż Biſkup Rzym
21:
ſki/ nie był do tych cżáſow powſzechnym Biſkupem/ y tám z teo
22:
Synodu/ tákowey władzey nie odnioſł/ gdy nie ſámego Rzym=
23:
ſkiego/ nád wſzytkim Chrześćiáńſtwem przekłádáią/ ále trzech
24:
Pátryárchow náznácżywſzy/ káżdemu pewne kráiny náznácżaią/
25:
Biſkupá Rzymſkiego władzą y zwierzchność do Rzymu/ y przy
26:
ległych pańſtw przywiążawſzy. Był potym w kilkudźieśiąt lat/
27:
głowny Synod (iáko oni zową) w Konſtántynopolu: ná kto=
28:
rym poſtánowiono áby Arcybiſkup Koſtántynopolitáńſki miał
29:
zwierzchność y władzą/ nád kośćioły ná wſchod ſłońcá. Toż ná
30:
Synodźie Chalcedoneńſkim poſtánowiono. A coż tu rzeką Pa=
31:
pieſcy pochlebnicy/ ktorzy Greckie zbory odſzcżepieńcámi zową/
32:
zádawáiąc im tho/ iákoby ſię oni od poſłuſzeńſtwá Rzymſkiego
33:
Biſkupá odłęcżyć/ y gwałtem odiąć mieli: á ono ſię pokázuie z
34:
tych ſynodow głownych (ktore Papieżnicy Ewánieliey rowná=
35:
ią/ iż nie Biſkup Rzymſki/ ále Konſtántinopolitáńſki (choćiaż y
to niestrona: 59

X. K. P. z Ianem Niemoiowſkim.59.
1:
to nie Boże/ áłełudzkie poſtánowienie było) Greckim zborom y
2:
inſzy ná wſchod ſłońcá roſkázował/ iákoż doſtátecżnie ſię to z ro=
3:
zmáitych piſm y Hiſtoriy pokázáć może/ iż nie tylko Greckie/ zbo
4:
ry/ ále y Azyátyckie/ Mácedońſkie/ Wołoſkie/ Ruſkie/ Moſkiew
5:
ſkie/ y Afrykáńſkie/ to ieſt dwie cżęśći przednieyſze świátá nigdy/
6:
żadney zwierzchnośći/ y eminencyey Papieſkiey/ nád ſobą nie wy
7:
znawáły. Co ſię y ſtąd pokazuie/ iż w wielkiey cżęśći/ wyznánia
8:
y nabożeńſtwá/ od rzymſkieo rożni ſą. Niechayże ſię tedy wſtydzą
9:
Románistae/ ktorzy ſweo Papieżá/ powſzechnym Bſſkupem chrze=
10:
śćiáńſkim ſławią: gdyż nie tylko z pocżątku/ nie tylko nic podo=
11:
bnego temu (iákom to iuż doſtátecżnie pokazał) nie było: ále y
12:
ná ten cżás kiedy ſię iuż przez práktyki Włoſkie/ y moc gwałto=
13:
wną/ ná naywiętſzą władzą zdobył/ y ſtolicę ſwoię wyſtáwił/ le=
14:
dwie piątą cżęśćią chrześćiiáńſtwá włádał. Bo tylko Europę/ y
15:
to nie cáłą opánował/ á iáko dáleko więtſza Azya/ w ktorey do
16:
kilku ſet lat po Apoſtolech niż Máchomet náſtał/ chrześćiiáń
17:
ſtwo było. Także y we wſzytkiey Afryce/ ktora też więtſza niż Eu
18:
ropá. A co ſię tknie Europy/ iáko wielka Grecya/ Mácedonia/
19:
Ruś/Wołoſzy/ Moſkwá. Co gdy kto poráchuie/ muśi mi to przy
20:
znáć/ iż gdy naznácżniey kwitnęło kroleſtwo P. ledwie nád pią=
21:
tą cżęśćią/ roſkázował. Ale ſię do rzecży zácżętey wrácam. Był
22:
też Synod w Kártáginie/ná ktorym domagáli ſię trzey Biſkupi
23:
Rzymſcy/ ieden po drugim prętko náſtawáiąc/ przez legáty ſwo=
24:
ie áby nád zbory w Afryce/ iurisdycyą zwierzchnią mieć mogli: y
25:
chćieli teo dowodźić Niceńſkim Synodem. Lecż oni Oycowie/
26:
ktorzy byli ná ſynodźie/ pocżuwſzy zdrádę Biſkupow Rzymſkich/
27:
ktorzy Aktá Synodu Niceńſkieo sfáłſzowáli/ odłożyli tę rzecż/
28:
áż poſławſzy poſły do Ałexándryey y Konſtántynopolu/ do=
29:
ſtawſzy prawdźiwego przepiſu/ z Akt Niceńſkich nie podeyźrzá=
30:
nych/ dopiero poſły Rzymſkie odpráwili/ odpiſawſzy Papieżowi/
31:
oneo o to ſtrofowáli y nápominali/ áby ſię tego nie dopierał/ co
32:
iemu nie należy. Ktemu ná tym Synodźie dekret vcżyniono/ kto
33:
rym zábroniono/ wſzytkich áppelaciy zá morze/ to ieſt do Rzymu.
34:
Kto też pilnie poyźrzy/ w hiſtorye onych cżáſow/ kiedy Ceſá
35:
rze Rzymſcy mieſzkáli w Konſtántynopolu/ máiąc ſwoie ſtáro=
h 2ſty westrona: 60

Wtora cżęść/ o rozmowie Lubelſkiey/60.
1:
ſty we Włoſkiey źiemi/ obacży iáko przez ten cżás nie w wielkiey
2:
wadze byli biſkupowie Rzymſcy/ ktorzy ná ieden mándat Ceſár=
3:
ſki muśieli z Rzymu vſtępowáć. O cżym cżytay Luidbrandum in vi
4:
ris Pontificum,
o Bonifáciuśie pierwſzym/ ktory iednego dniá we-
5:
ſpołek z Ewlágiuſzem obrány był ná Biſkupſtwo/ cżego dowie=
6:
dziawſzy ſię Ceſarz/ poſłał mándat: zá ktorym obudwu z Rzymu
7:
wygnano. Skąd znáć iż ſię ieſzcże byłá owá donatio Costantini ficta
8:
nie wylęgłá. Ktemu y to ſię pokázuie/ z Hiſtorykow/ iż ſię ná ten
9:
cżás/ Biſkupi Rzymſcy/ v Ceſárzow ordinácyey dokupowáli. Iá
10:
ko piſzą o Agátonie wtorym w ty ſłowá. Praedictus Papa, obtinuit
11:
apud Imperatores Constantinum, videlicet, & Eraclium, & Tiborium, vt
12:
iuxta postulationem ſuam, remitteretur quantitas illa, quae ſolita erat dari,
13:
pro ordinatione Pontificis Romani.

14:
Ale niewiem cżegoby więcey potrzebá/ kiedyby chćieli wiárę
15:
dáć Grzegorzowi ſwemu/ ktorego wielkim zowią/ y dźień iego
16:
pamiątki święcą. Ktorego kiedyby ſłucháć chćieli/ á iemu wie=
17:
rzyć dawnoby ſię z tą ſwoią ſtolicą przepáść muśieli. Ponieważ
18:
iáwne ſą rzecży/ iáko ſię ten Grzegorz Ianowi Konſtántynopo
19:
litáńſkiemu Biſkupowi záſtáwiał/ ktory máło máiąc ná tym/ iż
20:
ná wſchod ſłońcá/ w wielkiey cżęśći zborom roſkazował: ále też
21:
to był otrzymał/ v Máurycego Ceſárzá/ áby wſzego chrześćiáń=
22:
ſtwá powſzechnym Biſkupem był zwan. Czeo gdy ſię dowiedźiał
23:
Grzegorz Biſkup Rzymſki/ potężnie ſię temu ſprzećiwiał/ táko=
24:
wego káżdeo/ ktoby ſię powſzechnym Biſkupem názywał/ z Dya
25:
błem zrownał/ y gońcem Antychriſtowym názwał. Y piſząc do
26:
Biſkupá Konſtántynopolitáńſkiego/ ty ſłowá przydawa: Quid
27:
ergo frater chariſsime, in illo examine veritatis iudicii es dicturus. Quoni-
28:
am non ſolum pater, sed etiam generalis pater in mundo, vocari appetis: ca-
29:
ueatur ergo, & fugiatur omnis instigatio Diaboli.
A podobaſz ſię to
30:
wam pánowie Rzymiánie? Ieſli chcećie ſwemu ſwiętemu Pa=
31:
pieżowi wierzyć/ wierzćieſz też temu/ iż nie od Bogá przez Chri=
32:
ſtuſá/ áni od Piotrá/ ále z nátchnienia ſzátáńſkiego (iáko wáſz
33:
Grzegorz świádcży) wáſzy Papieże tych tytułow doſtáli. Ieſzcże
34:
dáley tenże Grzegorz piſze. In isto enim ſcelesto vocabulo, nota, confen
35:
tire nihil aliud est, quam fidem perdere est.
Otoż co dźiśieyſzy pochleb
cy naświętſzymstrona: 61

X. K. P. z Ianem Niemoiowſkim.61.
1:
cy naświętſzym/ to zacny przodek Papieżow/ złoſliwym názywa.
2:
Co iákoż nie ruſzy dźiśieyſzych Papieżow? ktorzy/ choćiaż ná
3:
ſłowo Boże niedbáią/ ktore ie wſzędy od tey pychy odwodźi/ cho
4:
ciaż też przykłády y przeſtrogi/ innych dawnych Oycow/ v nich
5:
w tey mierze plácu nie máią. Niechay wżdy ná oſtátek Papieżá
6:
ſwego poſłucháią/ po ktorym iáko ſámi zeznawáią /żadnego iev
7:
rownego nie było (iákoż ſię to pokázuie/ z iego piſm y poſtęp=
8:
kow/ iż ſię páná Bogá bał). A niechay ſię wżdy kiedy/ od tákiey
9:
ſzátáńſkiey pychy pohámuią.
10:
My z tákowego poſtępku Grzegorzowego/ to vważáć ma
11:
my/ iż do iego cżáſu/ y zá niego/ tey zwierzchnośći Biſkupá Rzym
12:
ſkiego/ ktorey dziś vżywać chce/ nie było/ á Grzegorz był ſześćſet
13:
lat po pánu Chriſtuśie. Drugą rzecż obacżyć mamy/ iż nie Chri=
14:
ſtus pan/ áni Piotr/ tákowey zwierzchnośći zoſtáwił/ ále ſię Bi
15:
ſkupowie v Ceſárzow Rzymſkich/ ná nię zdobywáli. Iáko oto
16:
kuśił ſię naypierwey Konſtántynopolitańſki Biſkup v Maury= go Ceſárzá/
-1:
cżego iż nie dokazał/ dla prętkiey śmierći Ceſárſkiey.
-1:
Doſtał potym takowego tytułu Biſkup Rzymſki/ Bonifácyus
-1:
trzeći/ od Fokáſá Ceſárzá/ zdrayce y morderzá páná ſwego. Oká
18:
zuie ſię też z liſtow teo Grzegorzá/ ktore piſał do Ceſárzá Mau=
19:
rycego/ iż nie Biſkupowie w ten cżás władáli Ceſárzmi/ ále im
20:
poddáni byli/ bo nie vżywa gromow iákich/ przećiwko Ceſárzo=
21:
wi Grzegorz/ ále z pokorą vniżenie prośi/ áby tego nie cżynił/ y
22:
pánem go ſwoim názywa. Iákiey pokory y przykłádu w dźiśiey=
23:
ſzych Papieżách nie znaydźieſz. Ale poſtąpmy dáley. Gdy potym
24:
rozdźielone było Ceſárſtwo ná dwoię/ á nowy Ceſarz náſtał/ ná
25:
zachod ſłońcá Kárzeł wielki (o co ſię też práktykámi ſwymi po
26:
ſtáráli/ Biſkupowie R. z vkrzywdzenim Ceſárzow Konſtán=
27:
tynopolitáńſkich). Ten Kárzeł choćiaż był łáſkaw ná Biſkupy
28:
Rzymſkie/ przedśię im tákiey władzey y zwierzchnośći/ iákiey
29:
dziś vżywáią nie pozwolił. Bo widząc niektorych niedbáłych/
30:
ważył ſię pro autoritate ſua, wiele rzecży ſtánowić y reformować.
31:
Nád to zoſtáwił ſobie zupełną moc potwierdzáć Rzymſkie Pa
32:
pieże/ ná co też Papieſz Adryan (iáko Dekretá ichże świádcżą)
33:
przyzwolił. Ludwig ſyn iego/ ieſzcże znáczniey zwierzchnośći ſwo
h 3iey/ nádstrona: 62

Wtora cżęść/ o rozmowie Lubelſkiey/62.
1:
iey/ nád Papieżem/ y nád wſzytką Xiężą vżywał: Abowiem wi=
2:
dząc roſpuſtny żywot Xiężey/ złożył Synod w Aquiſgránie: Pa=
3:
pieża ſię o to nie rádząc/ ná ktorym wiele rzecży poſtánowił/ kto
4:
re pod karánim chowáć roſkazał. Ná co máiąc wzgląd Platina
5:
Hiſtoryk Papieſki (choćiaż im wiele pochlebiał) opiſuiąc niekto
6:
rych Papieżow żywot złośliwy/ ty ſłowá przydał: O Ludouice, vti-
7:
nam tum viueres &c.
Dawáiąc znáć/ iż onych cżáſow/ potrzebá by
8:
ło kogo/ Ludwikowi podobneo/ ktoryby był Papieſkiego y Xię=
9:
żey inſzey/ ſwowolnego żyćia powśćiągnąć mogł. Do tegoż Lu=
10:
dwiká Stefan Papież Rzymſki iezdżił/ od niego potwierdzenia
11:
żądáiąc. Temuż Ludwikowi Papież Lew cżwarty (ktorego Hi
12:
ſtorykowie Papieſcy z ſtrony żywotá bogoboyneo ſławią) poſłu=
13:
ſzeńſtwo ſwoie y poddáńſtwo/ przez liſt ofiárował/ ſłowá iego ſą.
14:
Nos ſi incompetenter aliquid egimus, & in ſubditis iustae legis tramitem,
15:
non conſeruauimus, vestro admiſsorum nostrorum, cuncta volumus emen-
16:
dare iudicio. Quoniam ſi nos, qui aliena debemus, corrigere peccata, peiora
17:
committimus, certé no veritatis diſcipuli (ſed quod dolentes dicimus) eri-
18:
mus prae caeteris erroris magistri. Inde Magnitudinis vestrae magnopere,
19:
clementiam imploramus, vt tales ad haec quae diximus, perquerenda miſ-
20:
ſos, in his partibus dirigatis, qui Deum per omnia timeat, et cuncta quem
21:
admodum, ſi vestra praeſens fuiſset, imperialis gloria, diligenter exquirant.
22:
&c.
To ſię ten Papież Ceſárzowi poddawa/ zwierzchność iego
23:
nád ſobą wyznawa/ á nie tylko przez oſobę Ceſárſką/ ále y przez
24:
iego Komiſarze rozſądzonym być chce. Zgodźili ſię to z dźiśiey=
25:
ſzą pychą Papieſką? Ktorzy nie tylko Ceſárzom/ ále y wſzytkiev
26:
świátu ſędźić ſię nie dádzą. Acż nie dawnych cżáſow/ Concilium
27:
Konſtancienſkie dwu Papieżu oſądźiło/ y z Papieſtwá złożyło: y
28:
potym rychło drugie Bázylienſkie oſądźiło Eugeniuſzá Papieżá.
29:
Ale iuż teraz zdobyli ſię ná tákowe prokuratory Papieżowie R.
30:
ktorzy tego dowodzą (ále nikcżemnymi y bábiemi árgumenty) iż
31:
Papież zacnieyſzy niż wſzytko Concilium, o cżym poſłuchaymy no=
32:
wego wykrętácża: Vt hoc obiter dicatur, qui tradunt, concilium eſse ſu-
33:
pra Papam, illi naturae repugnant, cum hoc nihil aliud ſit, quàm partem toti
34:
ferre &c.
Skąd ſię wielka niewſtydliwość tego Mnichá no
35:
wego pokázuie/ ktory iednego cżłowieká zowie totum: á ludźi za
cnych ystrona: 63

X. K. P. z Ianem Niemoiowſkim.63.
1:
cnych y ucżonych/ ná Concilium zebránych zowie partem. Tá łáci=
2:
ná nie dawno ſię ziáwiłá. Iákoż kto chce niechay cżyta Theologos
3:
Sorbonicos,
á oſobliwie Gerſona/ á náoſtátek poſłuchaymy Augu=
4:
ſtyná co on o tym rozumiał/ piſząc przećiwko Donátyſtom/ kto=
5:
rzy tym ſię zákłádáli/ iż ich przodkowie nieſpráwiedliwie od Bi=
6:
ſkupow Rzymſkich ſądzeni byli: Ná co im ták Auguſtyn odpo=
7:
wieda. Putemus illos Epiſcopos, qui Romae iudicarunt, non nonos iudices
8:
fuiſſe: restabat adhuc plenarium vniuerſae Eccleſiae concilium, vbi etiam
9:
cum ipſis iudicibus, cauſa poſſet agitari, vt ſi malè iudicaſſe conuicti eſſent,
10:
eorum ſententiae ſoluerentur &c.
Tu Auguſtyn Biſkupy Rzymſkie/
11:
pod rozſądek wſzytkiego concilium poddawa. A ten nowy wykrę
12:
tarz rzecż przećiwną twierdźi/ á tákać ich zgodá/ iáko z ſłowem
13:
Bożym/ ták y z dawnymi oycy: ále wroćmy ſię do Ceſárzow. Otto
14:
pierwſzy Ceſarz ten zwierzchnośći ſwey/ nád Pápieżem ſpełna v-
15:
żywał/ bo nie tylko Papieżowie od niego ſtánowieni y potwier=
16:
dzeni byli/ ále też y Biſkupſtwá/ y Opáctwá wſzytkie/ w ręku
17:
ſwoich máiąc/ kov chćiał rozdawał. Temuż to Ottonowi Lew
18:
Papież pod przyśięgą/ wſzytkie páńſtwá/ ktore do Ceſárſkiey ſto
19:
lice przedtym należáły przywroćić muśiał.
20:
Potym ieſzcże cżás niektory/ opieráli ſię y drudzy Ceſárzowie/
21:
nie chcąc dáć Papieżom Rzymſkim nád ſobą przewodźić: ktorzy
22:
ſię vſtáwicżnie ſtáráli iákoby byli mogli wſzytkich pohołdowáć/
23:
y nád wſzytkimi gorę mieć. Cżego też potym dokazáli/ bowiem
24:
cżas Antychriſtow/ ku pánowániu náznácżony przyſzedł/ o cżym
25:
zdawná Dániel/ y Ian ś. prorokowáli. Zá poduſzcżenim tedy ſzá
26:
táńſkim/ przez rozmáite práktyki Włoſkie/ przyſzło do tego/ iż
27:
Papieżowie Rzymſcy/ wyſtáwiwſzy tę ſtolicę ſwoię/ grożni byli/
28:
nie tylko wſzytkim inſzym/ ále też y z Ceſárſkiey zwierzchnośći wy
29:
ſzrobowawſzy ſię. Co pierwey bez Ceſárſkieo przyzwolenia/ żaden
30:
Papieżem być nie mogł/ to potym obroćili wſpák/ y vmocnili to
31:
áby żaden Ceſárzem nie był/ bez Papieſkiego przyzwolenia. Kto
32:
ſię chce lepiey tego dowiedźieć/niechay cżyta hiſtoryą Henryká
33:
cżwarego Ceſárzá/ nád ktorym iáko przewodźił śiodmy Grze=
34:
gorz Papież z żáłośćią tego ſłucháć/ nie tylko Xiążętá wſzytkie/
35:
ále też y ſyná właſnego przećiwko niev pobudźiwſzy. A ten Grze=
gorzstrona: 64

Wtora cżęść/ o rozmowie Lubelſkiey/64.
1:
gorz Papież przedtym mnichem Hildobrándem zwany/ Cżár
2:
nokśiężnikiem/ o ktorego ſpráwách y obycżáiach złoſliwych/ nie
3:
mogą ſię wypowiedźieć Hiſtorycy/ á oſobliwie Beno Kárdynał/
4:
wypiſał niezbożność iego. Od teo cżáſu pocżęli Papieżowie/ pro=
5:
porce ſwe beſpiecżnie rozpośćieráć: v ktorych ácż niektorzy Ce=
6:
ſárzowie Niemieccy kuśili ſię oto/ iákoby byli mogli/ práwo Ce
7:
ſárſkie y zwierzchność ſwoię/ á oſobliwie we Włoſkiey źiemi/ wy
8:
nieść. Ale żadnym ſpoſobem/ do tego przyść nie mogli. Ludoui-
9:
cus Bauarus
zacny Ceſarz/ ktorego mierźiáłá Papieſka pychá y wy
10:
nioſłość/ ſtarał ſię oto iákoby ich był/ vſkromić mogł. Lecż iż cżás
11:
ich był/ y godźiná ćiemnośći (bo ná ten cżás ſrożſze były kłątwy
12:
Papieſkie/ niż dźiś dźiałá Turecżkie) nie mogł temu doſyć vcży=
13:
nić/ y owſzem ode trzech Papieżow záklętym będąc/ muśiał ſię
14:
potym z nimi iednáć. Byli tych cżáſow niektorzy ludźie vcżeni/
15:
ktorzy piſáli przećiwko Papieżowi broniąc niewinneo Ceſárzá/
16:
między ktorymi był Marſilius Patauinus, ktorego kśięgi doſyć mą
17:
rze piſáne (ile onych cżáſow przećiwko Papieſkiey zwierzchno
18:
śći) á ſą te kśięgi y dźiś między ludzmi godne cżytánia/ y vważe=
19:
nia: bo ſię to z nich pokázuie/ iż y w onych grubych ćiemnośćiách
20:
Papieſkich/ wzbudzał Pan Bog niektore ludźi/ przez ktore tę
21:
pychę y wynioſłość Bábilońſką/ gánił y okázował. Ale ſię ludźie
22:
pocżuć nie mogli/ iáko y dźiś omamieni będąc/ mnodzy niebożę=
23:
tá pocżuć ſię nie mogą/ mniemáiąc áby Chriſtus/ ábo też y Piotr
24:
ten zamek Bábilońſki budowáć y zálećić miał/ná ktorym vśiad
25:
ſzy ten Krol niewſtydliwy (iáko Dániel prorokował) lekce po=
26:
ważywſzy Bogá y Chriſtuſá: y święte vſtáwy iego: práwá w rze
27:
cży poſpolitey poodmieniawſzy/ wſzytkie ſobie podbił/ y pohołdo
28:
wał/ okázuiąc táką pychę y nádętość/ iáką áby ktory Monárchá
29:
pogáńſki kiedy okázować miał/ nie cżytámy: iżeby przed ſobą v=
30:
pádáć/ y nogi cáłowáć kazał: ábo też po ſzyi y grzbiećie zacnych
31:
Monárchow nogámi deptáć miał. Co vcżynił ieden z tych na=
32:
świętſzych Oycow/ Alexánder Papież depcąc po zacnym Ceſá=
33:
rzu Fryderyku pierwſzym/ iemu vrągáiąc/ y z niego nátrząſáiąc.
34:
Nie od Chriſtuſá tedy/ áni od Piotrá/ tá niezbożna ſtolicá/ ále
35:
od onego kłámce y morderzá ſzátáná/ ktoremu ſię w pyſze rowná
ią/ ćistrona: 65

X. K. P. z Ianem Niemoiowſkim.65.
1:
ią ći wſzyſcy/ ktorzy ſię ták nád wſzytkimi wynoſzą/ y tytuły ſobie
2:
pyſzne y nadętę przywłaſzcżáią. Iáko ich Grzegorz pierwſzy Pa=
3:
pież/ dobrze y ſpráwiedliwie oſądźił. Zdobywáiąc ſię oni ná to/
4:
cżymby tę znácżną niezbożność pokryć y przyfárbowáć mogli. A
5:
rownie cżynią z onymi/ ktorzy pośiadwſzy gwáłtem cżyię máię=
6:
tność/ zdobywáią ſię ná złośliwe forytarze/ y prokuratory/ kto=
7:
rzyby vmieli on gwałt y nieſpráwiedliwość znácżną/ pokrow=
8:
cem zmyſloneoiákieo práwá/ nákryć y przyoblec/ áby ták nie wſzy
9:
ſcy zárázem/ oney iáſney krzywdy obacżyć mogli. Tożći rownie
10:
cżynią Papieżowie Rzymſcy/ ktorzy tárgnąwſzy ſię ná BOgá y
11:
na Chriſtuſá/ y ſłowo iego zgwałćili/ y vſtáwy święte ieo pood=
12:
mieniáli: Y złupiwſzy wſzytek zbor z wolnośći prawdźiwey Chri=
13:
ſtyáńſkiey: rádźiby przedśię áby ludźie teo do nich nie bacżyli/ dla
14:
tego/ od dawnego cżaſu ſtáráli ſię/ y dźiśia ſię ſtáráią o tákowe
15:
forytarze/ ktorzyby tę ich niezbożność pokryć/ nieiákiem domnie
16:
mánym płaſzcżykiem ſpráwiedliwośći/ y tę śćiánę poryſowáną y
17:
plugáwą/ potynkowáć y zafárbowáć/ fárbicżką zmyſloney świę
18:
tobliwośći. Lecż im to przedśię nie pomoże/ ocućił ſię bowiem
19:
pan/ y powſtał áby ſądźił źiemię/ y iuż cżás przychodźi/ aby Babi=
20:
lonowi oddał zdawná nágotowány kubek popędliwośći ſwoiey
21:
Y choćia ſię to Kśiążę Babilońſkie burzy/ y ná moc zdobywa/
22:
vpaść mu przedśię/ bowiem zátrząſnął pan/ tą ſtolicą iego/ y
23:
iuż ogniſte ony kule/ ktoremi pierwey ſtrzelał/ ná Xiążętá/ Kro=
24:
le y Ceſárze/ pogáſły. Bowiem ſię iuż tych cżáſow zá łáſką Bożą/
25:
kłątew Papieſkich/ nie tylko zacni ſtanowie/ ále y kráwcy y ſzew=
26:
cy nie ſtrácháią. A co więtſza/ bije tego Antychriſtá pan Chriſtus
27:
duchem vſt ſwoich/ przez prawdźiwe przepowiedánie Ewánie=
28:
liey świętey: wołáiąc y vpomináiąc (wedle proroctwá Ianá ś.)
29:
ná ludźi áby vćiekáli z Bábilonu teo/ niechcąli weſpołek z nim
30:
vcżeſtnikámi ſię ſtać/ plag y karánia iego.
31:
Ná oſtátku przy tey wtorey cżęśći vmyſliłem to pokázáć/ iż
32:
Papieżowie Rzymſcy/ nie tylko iż nie wedle Bogá/ áni wedle
33:
porządku onych pierwſzych zborow/ ná mieyſcá ſwe wſtępuią: ále
34:
też gdy prziydźie mowić y rozbieráć/ o iego ordynácyey/ ktora
35:
ſię ták cżęſto odmieniáłá/ niewiem iákim práwem ſucceſyey ſwo
iiey dowieśćstrona: 66

Wtora cżęść/ o rozmowie Lubelſkiey/66.
1:
iey dowieść mogą. Bo to był pierwſzy fundáment tey ſtolice ich
2:
(iákoſmy ſłyſzeli) iż Piotr poſtánowił Clemenſá/ á Clemens
3:
Piotrowę oſobę ná ſobie noſząc/ drugiego po ſobie z tąż mocą zo
4:
ſtawić miał. Y kiedyby to prawdá byłá/ tedyby tym ſpoſobem/
5:
miał Papież Papieżá obieráć/ y po ſobie ná tey ſtolicy zoſtáwiáć.
6:
Ale iż to nie bywáło Hyſtorye świadcżą/ bo tákże obierano Bi=
7:
ſkupy Rzymſkie/ w onym pierwſzym zborze/ iáko y drugie Biſku
8:
py/ w inſzych zborzech.
9:
Potym przyſtąpiło y to/ iż od Ceſárzow muśieli potwierdze
10:
nia doſtáwáć. A náoſtátek teraz nie dawnych cżáſow/ nátworzy=
11:
wſzy ſobie Papieżowie Rzymſcy/ iákichśi Kárdynałow/ (o kto=
12:
rych nie tylko w piſmie świętym/ ále y v wſzytkich onych daw=
13:
nych piſárzow zborowych y ſłowecżká nie znáydźieſz) tym Kardy
14:
nałom tylko/ tę moc dáli/ áby oni ſámi/ Papieża obierali: á ſnadź
15:
teraz nowa przyſtąpiłá odmiáná/ iż co pierwey wſzyſcy Kárdy=
16:
nałowie to práwo mieli/ to iuż teraz tylko Włoſzy y Włochá też
17:
Papieżem obieráć máią. Vważayże tu Chriſtyáńſki cżytelniku/
18:
ieſli to ieſt naymnieyſze podobieńſtwo/ w tym pomieſzánym po=
19:
rządku/właſney wokácyey. Cżego ia ſzyrzyć niechcę. Káżdy bo=
20:
wiem kto od BOgá ślepotą pokárány nie ieſt/ baczyć może. A
21:
zátym cżyniąc koniec wtorey cżęśći piſánia mego proſzę y upomi
22:
nam/ áby káżdy w tę rzecż pilnie wglądał/ y rozſądzał/ á o mnie
23:
tego nie rozumiał/ ábych z iákiey lekkomyſlnośći miał ty rzecży
24:
gánić y ſtrofowáć. Iśćie w tym ſię nie kocham/ ábych ſię miał ná
25:
cżyię ſławę puſzcżáć/ ále gdy idźie o chwałę Bożą/ y o zbáwienie
26:
ludzkie/ nielza iedno prawdę mowić/ á to gánić y ſtrofowáć/ co
27:
Bog zdawná zgánił. Wſzákem tego nie cżynił bez świádectwá
28:
ſłowá Bożeo/ ná oſtátek miałem po ſobie y one Oyce dawne Ko
29:
śćielne/ y Historyki przednieyſze/ á ku więtſzemu przekonániu ich
30:
przednieyſzego Papieżá ich głos y dekret/ ktorym tę niezbożną
31:
pychę Rzymſką/ w oſobie Ianá Konſtántynopolitáńſkiego Bi
32:
ſkupá oſądźił y potępił. A ktoby ieſzcże tey obrzydłośći Rzym=
33:
ſkiey nie bacżył/ niechay Bogá prośi/ áby mu ocży otworzył/ iże=
34:
by nieborak z ćiemnośći ſzátáńſkich wyſzedſzy ſtał ſię vcżeſtni-
35:
kiem świátłośći prawdźiwey Amen.
Co mistrona: 67

X. K. P. z Ianem Niemoiowſkim.67.
1:
Co mi też X. K. iákieś przechwalánie przycżyta/ cżego ſię
2:
ſnadź od Iego Miłośći páná Woiewody Podolſkiego dowie=
3:
dźiał/ iam nie tylko w tych cżáśiech/ ále nigdy przedtym żadney
4:
rozmowy/ z pánem Woiewodą Podoſkim nie miał. Przechwa
5:
lánie moie nie ieſt áni będźie/ tylko z Páwłem ś. mowię. Vcho=
6:
way mię Boże/ abych ſię w cży inſzym przechwaláć miał/ okrom
7:
w Chriſtuśie pánu vkrzyżowánym. Náuk świeckich y rozrywki
8:
ćieleſney/ iáko y mądrey wymowy X. K. y nikomu nie zayźrzę.
9:
Mnie doſyć ná tym/ że mi dał Pan B. prawdę ſwoię świętą po
10:
znáć/ ktorey świádectwo dawáiąc/ vfam pánu/ iż nie będę po=
11:
háńbion. Tym wſzytkie rozmowy y piſánia moie/ iáko ſolą mą=
12:
drośći Bożey potrząſáiąc vincat veritas. Co pánie Boże ſpraẃ A.
13:
W trzećiey cżęśći ieſt/ Okazánie grunto=
14:
wne/ iż wiáry zbáwienney fundáment nie piaſcżyſty
15:
ále opocżyſty ná ſámym piſmie Prorockim y Apo=
16:
ſtolſkim záſádzony/ oſtoi ſię przeciw wſzem Szátáń
17:
ſkim náwałnośćiam. A ſprzećiwia dom ná piaſku/
18:
to ieſt ná ludzkich wymyſlech y dumách choćiaż nada
19:
wnieyſzych zbudowány/ muśi vpáść/ według
20:
ſłowá Páńſkiego.

21:
3. Odpráwiwſzy iuż z łáſki Bożey wtorą cżęść piſánia moieo/
22:
przyidźie porządkiem piſáć o tym/ com ná trzećim mieyſcu poło=
23:
żył: to ieſt o zacnośći y pewnośći piſmá ś. Ná ktorym wiara lu=
24:
dźi Chriſtyáńſkich fundowána/ y duchem Bożym zmocniona/
25:
nigdy ſzkodliwie ſzwánkowáć/ áni vpáść może. Wiedzą bowiem
26:
tákowi wſzyſcy/ komu vwierzyli/ y vfáią pewnie iż poháńbieni
27:
nie będą.
28:
Ten grunt niebieſki/ widzę iż ſię X. K. nie podoba/ ktory
29:
miáſto vcżćiwośći/ ktorą Bogu powinien/ y w ten cżásby mu
30:
ią oddawał/ kiedyby nie tylko onego ſámego/ ále y rzecży iego
i 2Boſkiestrona: 68

W 3. cżę. oka. iż ſię nie ná piaſku buduią.68.
1:
Boſkie zbáwienne w vcżćiwośći miał. A on zápomniawſzy tego/
2:
ięzyk ſwoy beśpiecżnie y nieprzyſtoynie roſpuśćił/ ſpráwę y poſtę=
3:
pek ſámego Páná Bogá lząc y háńbiąc. Gdy wiárę ludźi Chri=
4:
ſtyáńſkich / ktora z piſmá świętego ſwoie vpewnienie ma/ fałſzy
5:
wą názywa/ y fundáment tákowey wiáry piaſcżyſtym/ ktemu
6:
ſzátánſkim rzeſzotem/ przez ktore wiele ártykułow (iáko on mo
7:
wi) wiáry kośćielney przepáść muśi. Tákowey ſzkárádey nieprzy
8:
ſtoyney mowy/ kto z wiernych/ y pobożnych bez żáłośći ſlucháć
9:
może. Y wętpić o tym nie trzebá/ iż Pan BOg wſzechmogący
10:
w rychle/ krzywdy ſwey mśćić ſię będźie/ nad tymi ktorzy nie=
11:
wdźięcżni będąc dárow iego/ lekkomyślnie o nich mowią y imi
12:
gárdzą. Pánie Boże wſzechmogący/ á hoyny w miłośierdźiu/
13:
otworz ocży tym nędznym ludźiom/ á day im obacżenie/ áby prze
14:
ćiwko twemu świętemu máieſtatowi vſt ſwych nie podnośili:
15:
ále ćiebie Páná Bogá ſię boiąc/ cżeść tobie oddawáli/ y rzecży
16:
od ćiebie dáne y poſtánowione/ iáko twoie właſne ważyli/ y prziy
17:
mowáli/ á vmieli cżyſte/ od niecżyſtego/ rozeżnáwáć y odłęcżáć.
18:
Iuż tedy zá pomocą páńſką wezmę to przedśię/ cżymbych za
19:
cność y pewność piſmá ś. okázáć/ y ludźiom błądzącym obiáśnić
20:
mogł. Acżkolwiek tá rzecż w ſobie doſyć doſtáteczna y iáſna ieſt/
21:
y od zadnych ludźi/ potwierdzenia nie potrzebuie. Wſzákoż iáko
22:
ludźiom w ćiemnym gmáchu zámkniony/ ktorzy ſłonecżney świá
23:
tłośći widźieć nie mogą/ potrzebá/ áby mieli otworzone okná/ iż
24:
by tym ſnádniey ſlonecżne promienie/ do ich mieſzkánia przecho
25:
dząc/ onych oświecáć mogły. Ták rownie/ z tymi ludźmi poſtę=
26:
powáć muśiemy/ ktorzy ſą w wielkich ćiemnośćiách/ omylne=
27:
go mniemánia/ y w grubych/ y twárdych zátworách wymyſłów
28:
ludzkich zámknieni/ trzebá im zlekká/ tey zátwory odeymowáć/
29:
y okiennic grubych vchyláć/ áby ták iaſność ſłowá Bożeo do ſerc
30:
ich przeniknąć/ y onych oświećić mogłá. Kto tedy chce poznáć
31:
y vwáżyć zacność y poſtępek piſma świętego/ potrzebá naypier=
32:
wey ſpoſob wiary Chriſtyáńſkiey/ dobrze y przyſtoynie wyrozu=
33:
mieć. Ktorą duch Boży opiſuie w liśćie do Zydow w II. rozdźia
34:
le tymi ſłowy. A ieſtći wiárá podſtáćią tego/ cżego ſię nádźiewa=
35:
my/ okazánim rzecży niewidźiánych rć. Z ktorego opiſániá wiá=
ry/ y właſno=strona: 69

ktorzy ſię ná ſámym ſłowie Bożym buduią.69.
1:
ry/ y właſnośći iey/ potrzebá to napierwey bacżyć y vważáć/
2:
ſkądby ſię ná táką wiárę zdobyć/ y przez co w niey vpewnionym
3:
być: áby mocną y pewną będąc byłá prawdźiwą podſtáćią. Ná
4:
ktorey/ iáko ná fundámenćie nádźieiá wiernych ludźi/ wyſtáwić
5:
y vbudowáćby ſię mogłá. W ten cżás bowiem nádźieiá nie ſłá=
6:
bieie/ kiedy ná wierze pewney y nieomylney/ iáko ná fundámen=
7:
ćie mocnym ſtoi.
8:
Gdy też wiárá ieſt okazánim rzecży niewidźiánych/ potrze=
9:
bá do teo/ áby ná wſzem y z káżdey ſtrony wárowna byłá/ wątpli
10:
wośći żadney nie máiąc/ áni do śiebie przypuſzcżáiąc. Bo ieſliby
11:
oná namniey zwątlona y niepewna byłá/ trudno rzecży tych/ kto
12:
rych ſmyſłámi ćieleſnymi doyść/ áni dośiąć/ nie możemy/ okázáć
13:
ma. Właſność tedy wiáry prawdźiwey ieſt áby będąc mocną y
14:
pewną/ tych ktorzy ſię przez nię buduią/ nie oſzukawáłá áni záwo
15:
dźiłá/ ále we wſzelákiey prawdźie vpewniáiąc/ nádźieię zbáwien
16:
ną zmácniáłá. Tákowąć wiárę wſzędźie duch Boży záleca/ przez
17:
ktorą wierni będąc w Chriſtuſá wſzcżepieni/ dobrodźieyſtwá ie=
18:
go vżywáią. O cżym Páweł do Rzymian w 5. rozdźialé. Będąc
19:
tedy z wiáry vſpráwiedliwieni/ pokoy v Bogá mamy/ przez pá=
20:
ná náſzego Iezuſá Chriſtuſá/ przez ktoregoſmy też wiárą otrzy=
21:
máli przyſtęp ku tey łáſce w ktorey ſtoimy rć. Wyrozumiawſzy
22:
iuż właſny ſpoſob wiáry Chriſtyáńſkiey/ trzebá y to wiedźieć/
23:
ſkąd tá wiárá pochodzi. Tákowey wiáry nayprzednieyſzy ſpráw=
24:
cá ieſt pan Bog ſam/ ktoremu ſię ták vpodobáło/ áby przez pe=
25:
wne śrzodki/ tákowey wiáry ludźiom vżycżał/ y w nich ią pomna
26:
żał: we wnętrzny śrzodek ieſt Duch święty: á zwierzchni ſłowo
27:
pańſkie/ o cżym Páweł ś. do Rzym w 10. rozdźiale. Wiárá z ſłu=
28:
chánia/ á ſłuchánie przez ſłowo Boże rć. Abowiem gdyż wiárá
29:
będąc ták zacną rzecżą/ ſkutki známienite ſpráwuie (o ktoryche
30:
ſmy ſłyſzeli) nielza iedno iey też to przyznáć/ iż nie o ládá kogo/ á=
31:
le o Bogá ſámeo/ opieráć ſię muśi/ y ná nim ſię/ iáko ná pewney
32:
opoce záſádźić ma: z nieo bowiem wſzytko zmocnienie y vtwier=
33:
dzenie pochodźi. Także gdyż wiará pewna á nie omylna być ma/
34:
do kogo ſię inſzego śćiągać/ y ná kim inſzym záwieſzáć będźie/ o=
35:
procż tego/ ktory ſam práwdą będąc/ nikogo záwieść/ y omylić
i 3nie może?strona: 70

W 3. cżę. oka. iż ſię nie ná piaſku buduią/70.
1:
nie może? Ale mogłby go kto pytáć/ gdźież wżdy ſłowá Bożego
2:
ſzukáć/ y kędy ie właſnie vpatrzyć mamy? Gdyż tych cżáſow/ lu=
3:
dźie/ máło nie wſzyſcy/ przywłſzcżáią to ſobie/ iż Bogá ſłuſznie y
4:
przyſtoynie chwalą/ chłubią ſię też/ iż to cżynią/ wedle woley y
5:
poſtánowienia ieo/ cżym dawáią znáć/ iż ſobie znáiomość ſłowá
6:
Bożeo przypiſuią/ bo y Zydźi y Turcy/ y Papieżnicy/ znáiomość/
7:
y wiádomość ſłowá Bożego ſobie przywłaſzcżáią. W cżym áby=
8:
ſmy ſię rozwięzáć y vpewnić mogli/ przyidźie nam vćiec ſię do
9:
wyrokow páńſkich/ z ktorych vpatrowáć będźiemy wolą y poſtá
10:
nowienie iego. Przypomniemy tedy ſobie ſłowá duchá Bożego/
11:
w liśćie do Zydow w 1. rozdźiale. Wielekroć y wielem ſpoſobow/
12:
máwiał niekiedy Bog Oycom przez Proroki/ á w ty dni oſtáte=
13:
cżne/ mowił nam przez ſyná. Z ktorych ſłow vpátruiemy wolą y
14:
poſtánowienie Boże/ ktorev ſię ták vpodobáło/ áby mowę ſwo=
15:
ię oznaymiwſzy po wielkiey cżęśći przez Proroki. Potym zupeł=
16:
nie y doſkonále/ oznaymił wolą y vpodobánie ſwoie przez Iezuſá
17:
Chriſtuſá/ obfituiąc w nim y prze zeń/ wſzeláką mądrośćią y v=
18:
mieiętnośćią. O cżym Páweł ś. piſze do Efeſkich 1. rozdźiale. W
19:
ktorym mamy odkupienie przez kreẃ iego/ odpuſzcżenie vpad=
20:
kow/ wedle oney bogátey łáſki ſwey/ ktorą obfitował przećiw
21:
nam/ w káżdey mądrośći y roztropnośći/ oznáymiwſzy nam táie=
22:
mnicę woley ſwoiey/ wedle vpodobánia ſwego rć. Ieſt to tedy
23:
rzecż pewna/ iż to byłá y ieſt wola Boża/ áby ludźie po wſzytki
24:
cżaſy/ od ſámego Bogá/ dowiádowáli ſię woley/ y roſkazánia ieo:
25:
ktorą onym dawnieyſzym przodkom/ oznáymiał przez widzenia
26:
Anielſkie. Lecż potym przez ludźie do ludźi mowić pocżął/ kto
27:
rych ſam ná ták zacny vrząd obrawſzy/ do tego godnymi y ſpoſo
28:
bnymi vcżynił/ dawſzy im duchá ſwego świętego/ y prze zeń/ wo=
29:
ley ſwoiey wyucżywſzy/ áby tymże duchem rządzeni y ſpráwowá=
30:
ni będąc/ do ludźi drugich ſłowo y roſkazánie Boże/ przyſtoynie
31:
odnośić mogli. O cżym świádcży Piotr ś. w liſćie wtorym I. roz.
32:
Abowiem nie wolą ludzką/ przynieśione ieſt niekiedy proroctwo
33:
ále od duchá święteo popchnieni/ mowili ludźie Boży święći. rć.
34:
Z ktorych ſłow Piotrowych/ okázuie ſię właſność/ y powinowá=
35:
ctwo prawdźiwych ſług y legatow Bożych/ ktorzy nie z woley/
áni z domy=strona: 71

ktory ſię ná ſamym ſłowie Bożym buduią.71.
1:
áni z domyſłu ſwego/ ále z nátchnienia/ y z rządzenia duchá Bo=
2:
żego/ mowić mieli. Duch bowiem Boży báda ſię głębokośći Bo
3:
żych/ tym tedy duchem/ natchnieni będąc Prorocy/ mowili nie iá
4:
ko ſwoie/ ále iáko ſłowá Boże/ dla cżego/ w tym ſię oświádcżá=
5:
iąc/ poſpolićie tych ſłow vżywáli. Haec dicit dominus. To mowi
6:
Pan. A iż ſłowo Boże/ od wiecżnego Bogá pochodzące/ godne
7:
ieſt tego/ áby ludźiom z pámięći nie wychodźiło/ áni z ludźmi ni=
8:
ſzcżáło ábo ginęło/ byłá to wola y zrządzenie Boże/ áby ty rzecży
9:
ktore przez vſtá ſwoich wiernych ſług Prorokow/ ludźiom oznáy
10:
miał/ ná piśmie potym dla wiecżney pámiątki/ y náuki ludzkiey
11:
zoſtáły. Co napierwey ſam vcżynić racżył/ gdy zakon/ dźieśięćior
12:
gá przykażánia/ pálcem ſwoim Boſkim ná tablicách nápiſáć ra=
13:
cżył. Toż potym y Moyżeſzowi roſkazał/ áby ony náuki/ ktore
14:
prze zeń Izráelcżykom podawał/ nápiſáne ludowi podał y cho=
15:
wać roſkazał. Cżeo y Krolom/ ktore potym obieráć miano/ prze
16:
ſtrzegáć roſkazał/ áby kśięgi zakonu Bożego przepiſáne/ v śie=
17:
bie chowáli/ y z nich ſię powinnośći ſwey vcżyli. Lecż nie trzebá
18:
o tym ſzyrſzego dowodu/ iáwna to bowiem rzecż/ iż ſynowie Izráe
19:
elſcy w ten cżas nalepiey powinnośći ſwey przeſtrzegáli/ y Pánu
20:
Bogu ſię podobáli/ gdy ná wſzytkim kśiąg zakonu Bożego prze
21:
ſtrzegáli. Ktorych ſkoro zániedbáli/ błądźili/ y vpadáli. Co ſię zná
22:
cżnie pokázuie/ z hiſtorie y Krolá Iozyaſzá: zá ktorego ty kśięgi
23:
zakonu Bożego (ktorych złośliwi przodkowie iego zániedbáli)
24:
ználeźiono. On kazał ie czytáć/ y z nich dopiero obacżył/ iáko dá=
25:
leko z ludem ſwym vſtąpili/ od prawdźiweo nabożeńſtwá/ y ſtá=
26:
rał ſię o tym zárázem/ áby wedle nápiſánia kśiąg tych reformá=
27:
cyą vcżynił. Toż y Ezdraſz cżynił/ ktory po niewoley Bábiloń=
28:
ſkiey/ lud znowu/ ku poſłuſzeńſtwu pánu ſpoſobiáiąc/ nie cżynił te
29:
go/ z vpodobánia y rozumu ſwego/ ále wźiąwſzy kśięgi zakonu
30:
Páńſkiego/ cżytał przed wſzytkim ludem od poránku/ áż do wie=
31:
cżorá. Do zakonu tedy Bożego piſanego/ pod ſtárym teſtámen=
32:
tem/ lud Izráelſki/ przywiązány był/ od ktorego/ áni ná práwo/ á
33:
ni ná lewo/ vchyláć ſię nie miał/ o cżym bez licżby świádectwá w
34:
kśięgách Moyżeſzowych znaydźieſz. O piśmiech Prorockich/ w
35:
ktorych pan Bog rzecży wielkie y głowne/ oznaymiał/ rzec iná=
cżey niestrona: 72

W 3. cżę. oka. iż ſię nie ná piaſku buduią/72.
1:
cżey nie możemy/ iedno iż z woley zrządzenia Bożego/ ná piſmie
2:
pozoſtánowione ſą. Co y Ezáiaſzowi/ oſobliwie pan Bog roſka
3:
zał/ áby ſłowá y náukę ſwoię/ ná wiecżną pámiątkę ludowi od=
4:
pornemu nápiſał. W iákiey wadze y zacnośći/ piſmá Prorockie
5:
były/ naſnádniey ſię tego z przykłádu páná Chriſtuſowego/ y A=
6:
poſtołow ieo dowiedźieć możem. Abowiem Chriſtus Pan z Moy
7:
żeſzá/ z Pſálmow/ y z Prorokow/ świádectwá brał/ y Zydy do
8:
piſmá odſyłał/ w oney też hiſtoriey o Lázárzu y bogacżu/ iáwnie
9:
znáć dawał/ iż to byłá naypewnieyſza drogá y ſpoſob/ popráwy
10:
żywotá cżłowiecżego/ onych cżáſow Izráelſkich/ ſłucháć Moyże
11:
ſzá y Prorokow/ co mowiąc: piſmá Moyżeſzowſkie/ y Prorockie
12:
zálecał. Tegoż y Apoſtołowie náſládowáli/ ktorzy Zydy/ nie trá
13:
dycyámi/ ále piſmem przekonywáli: co y Piotr cżyni/ gdy w liśćie
14:
ſwym wtorym nie gáni tego/ ále owſzem záleca/ iż ſię do piſm
15:
Prorockich vćiekáli. Poświadcża tego Lukaſz ś. opiſuiąc ony
16:
Berrencżyki/ ſtąd ie zálecáiąc/ iż náuki Páwłowey/ piſmy Pro=
17:
rockimi doświádcżáli. To o ſtárym teſtámenćie/ w ktorym vmo
18:
wá/ y poſtánowienie Boże/ ná piſmie/ dla wiecżney pámiątki po
19:
zoſtáwione było. Czego iż nie przeſtrzegáli/ oni Fáryzeuſzowie/
20:
pełni błędow y zábobonow byli/ z cżego ich też Chriſtus pan/ ſro
21:
dze karał y ſtrofował/ á oſobliwie o to/ iż trádycyámi ſwymi ro=
22:
ſkazánia páńſkie gwałćili. Był tedy Stáry teſtáment ná piſmie
23:
podány/ y w piſmiech onych dawnych zámkniony. Co y dźiś oba
24:
cżyć możemy/ gdy piſmá ony Moyżeſowſkie y Prorockie/ Stá=
25:
rym teſtámentem názywamy.
26:
A ieſli pan Bog z onym ludem ſtárym ták ſię opatrznie ob=
27:
chodźił/ do ktorego tylko mowił przez Proroki/ po cżęśći tylko
28:
wolą ſwą onemu ludowi oznaymiwſzy: Iákoż nie dáleko więcey
29:
tego co mowił przez ſyná ſwego miłego/ iuż nie w cżęśći iákiey/ á
30:
le doſtátecżnie wolą ſwoię prze zeń oznaymiwſzy dochowáć/ y po
31:
rządnie ná wiecżną pámiątkę zoſtáwić nie miał? Gdyż pan Ie=
32:
zus Chriſtus ná świećie tu będąc/ opowiedáiąc ſłowá Oycá ſwe=
33:
go niebieſkiego/ vſtáwicżnie náukę ſwoię zálecał/ y ſłow ſwoich
34:
przeſtrzegáć roſkázował: Błogoſłáwionych tych ktorzyby ich
35:
przeſtrzegáli: á przeklętych ktorzyby zániedbáli opowiedáiąc.
Tenżestrona: 73

ktorzy ſię ná ſámym ſłowie Bożym buduią.73.
1:
Tenże Pan obrał pewne świádki/ Apoſtoły ſwoie/ ktorym ſzáfu=
2:
nek ſłowá ſwoiego świętego zlećił: onych hoynym duchem vbo=
3:
gáćiwſzy/ wſzytkiego co było wiedźieć potrzebá wyucżył: y z tym
4:
poſelſtwem ná świát wyſłał/ áby świádkámi doſtátecżnymi/ tey
5:
prawdy ktorą ſłyſzeli/ y widźieli/ v wſzytkiego świátá byli.
6:
Nie podobna tedy rzecż/ áby náuká P. Chriſtuſowá/ y one za
7:
cne ſłowá iego/ ktore ſłowy żywotá náźwáne ſą/ z pámięćią ludz=
8:
ką wiotſzeć miáły ábo też náuká Apoſtolſka/ weſpołek z oſobámi
9:
ich/ vſtáwáć miáłá. Muśiáłáby tákże zárázem wiárá y nádźieiá
10:
ludzka vſtáć y w niwecż ſię obroćić/ gdyż inſzey drogi niemáſz/ ku
11:
wywiádowániu ſię/ y vpewnieniu/ o żywoćie wiecżnym nád świę
12:
te y zdrowe powieśći páná náſzego Iezuſá Chriſtuſá/ y nád świę
13:
tą náukę Apoſtołow ieo. Iáko tedy pod Stárym teſtámentem
14:
(iákoſmy ſłyſzeli) vmowá y obietnice Boże/ ná piſmie/ iáko ná
15:
pewnym przywileiu pozoſtáły. Tákże coż inſzego rozumieć ma=
16:
my o piſmiech Nowego teſtámentu/ iedno iż z woley miłego Bo
17:
gá dla tego pozoſtáwione ſą/ ábyſmy w nich y przez nie wyucże=
18:
ni byli/ o tym wſzytkim: co Bog przez ſyná ſwego miłego/ tych o
19:
ſtátecżnych cżáſow ſpráwić y okázáć racżył. Y nie mamy/ áni mieć
20:
możemy/ cżego inſzego/ ſkądbyſmy o tych rzecżách wielkich/ za=
21:
cnych/ y zbáwiennych/ vpewniáć ſię mogli. Piſmo bowiem świę=
22:
te Nowego przymirza/ ieſt liſt y świádectwo pewne/ vmowy
23:
Bożey/ y poſtánowienia iego świętego/ ktore on w Chriſtuśie
24:
Iezuśie vcżynić y poſtánowić racżył/ dlá cżego też piſmo to w ie=
25:
dnę kupkę zebráne Nowym teſtámentem názywamy. Y możeż
26:
kto z ludźi teſtámentowi Bożemu przygánić/ y iáki niedoſtátek
27:
przyſędźić. Iáko ći niebożętá cżynią/ ktorzy piſmo ś. w podey=
28:
źrzenie przywodząc/ onemu niedoſtátek przypiſuiąc/ wymyſłow
29:
ludzkich náſládowáć wolą. Ale my rácżey ſłuchaymy powieśći
30:
duchá Bożego/ iáko zacność piſmá świętego wyſtáwia y záleca.
31:
Páweł piſząc Tymotheuſzowi ſwemu w ty ſłowá. A iż z dźiećin=
32:
ſtwá vmieſz piſmá ś. ktore ćię mogą vcżynić mądrym ku zbáwie=
33:
niu przez wiárę/ ktora ieſt w Chriſtuśie Iezuśie. Wſzytko piſmo
34:
od Bogá nátchnione/ ieſt pożytecżne ku náuce/ ku ſtrofowániu/
35:
ku napráwie/ ku ćwicżeniu/ ktore ieſt w ſpráwiedliwośći: áby cżło
kwiekstrona: 74

W 3. cżę. oka. iż ſię nie na piaſku buduią.74.
1:
wiek Boży był doſkonáłym/ ku wſzelkiey ſpráwie dobrey/ wyprá
2:
wiony. Tymi ſłowy duch Boży piſmá świętego ſkutki y pożytki/
3:
známienićie záleca y opiſuie. Iż niewiem z iáką śmiáłośćią/ prze
4:
ćiwnicy vſtá ſwe/ rozdźiewić mogą/ przećiwko ták iáſnemu wy=
5:
rokowi duchá Bożeo/ ktorym piſmo ś. wſzytek doſtátek y doſko=
6:
náłość przyznawa. Iż cżegokolwiek potrzebá/ cżłowiekowi Bo=
7:
żemu/ ku prawdźiwey doſkonáłośći/ w káżdey ſpráwie dobrey/ y
8:
ku zupełnemu wyćwicżeniu/ to wſzytko w piſmie świętym znay=
9:
dźie.
10:
Położże przećiwko tev mowę ſproſną y záráźliwą. X. P. ktory
11:
piſmu świętemu w tym przygánę dáie iż żaden z piſmá świętego
12:
ſámego bez trádyciy/ y náuk kośćielnych/ w wierze vpewnion być
13:
nie może. Ktorą tákową nie Chriſtyáńſką powieśćią/ á co inego
14:
cżyni/ iedno iż ſię duchowi Bożemu/ ktory przez vſtá Páwłowe/
15:
piſmo święte záleca/ ſprzećiwia. Ale chcą z tego przećiwnicy wy
16:
niść/ y ſwego mniemánia obronić tákowym dowodem/ ták mo=
17:
wiąc: Więcey było rzecży w náuce Chriſtuſowey/ y Apoſtolſkiey/
18:
niż nam ná piſmie pozoſtáwiono. Bo nie bez przycżyny Lukaſz ś.
19:
przypomina/ iż pan Chriſtus po zmartwych wſtániu/ vkázuiąc
20:
ſię Apoſtołom przez cżterdźieśći dni/ rozmawiał z nimi o krole=
21:
ſtwie Bożym: á Lukaſz ś. nie opiſuie/ coby to zá rozmowy były.
22:
Tákże Páweł ś. wſpomina tradicye/ to ieſt podánie ſwoie/ y chwa
23:
li Koryntcżyki iż chowali podánia iego. A Teſálonicżeńcżyki v=
24:
pomina/ áby podánie iego chowáli/ ktorego ſię náucżyli/ choć
25:
przez powieść/ choć przez liſt rć. Stąd oni zámykáią/ iż ponieważ
26:
wiele rzecży nie nápiſánych/ tedy nie ſkąd inąd/ iedno od Kośćiel
27:
nych ſtárſzych/ vcżyć ſię tego mámy/ ktorzy/ wźiąwſzy to przez rę=
28:
ce od przodkow ſwych/ nam tego dochowáli.
29:
Vpátruymyż iuż tedy/ ieſli ten ich argument ważny: A mo
30:
gąli ſię tymi ſwymi ſłomiánymi árgumenty wykręcić. Duch Bo
31:
ży przez Páwłá ś. piſmo od Bogá nátchnione záleca/ y doſtátecż
32:
ne/ ku wſzelákiey potrzebie/ y wyćwicżeniu w ſpráwie zbáwienney
33:
być opowieda/ ábo tedy Páweł o tych trádyciach nie wiedźiał/
34:
kiedy piſmo ś. zálecał: ábo ſię on omylić muśiał/ gdy tego prze=
35:
pomniał co Ich mość Kátolicy/ zá naprzednieyſzą rzecż pokłá=
dáią. Astrona: 75

ktorzy ſię ná ſámym ſłowie Bożym buduią.75.
1:
dáią. Ale podobniey nam Páwłowi wierzyć/ ktory nie trádyciy
2:
iákich/ z ręku w ręce podánych/ ále ſámo piſmo ś. záleca/ y doſtá=
3:
tecżne być opowieda: Niechay nam wżdy ty trádycye Apoſtol=
4:
ſkie pokażą/ á ieſliby ie pokázáć mieli/ muśielićby ie pokázáć ná pi
5:
ſmie/ bo inácżey ktoż im wierzyć będźie: Azaż nie wiemy/ iż oni da
6:
wni heretycy/ iáko Márcion/ Wálentynianus/ Montanus/ trá=
7:
dycyámi Apoſtolſkimi/ nárabiáli/ ktorych/ iż w piśmiech Apo=
8:
ſtolſkich pokázáć nie mogli/ dla tego im wiáry nie dawano.
9:
Máią Papieżnicy v ſiebie pewny pocżet Kánonow/ ktore A
10:
poſtolſkimi zową/ o ktore długo był ſpor we zborze/ iákoby ie ná
11:
zwáć miano: áż potym nie rychlo Papieżowie niektorzy/ zá Apo=
12:
ſtolſkie ie przyięli. A przedśię y dźieśiątey cżęśći tego co tám ná
13:
piſano/ Papieżnicy nie chowáią/ znáć że o nich wątpią: ábo im ſá=
14:
mym drugie ſą bárzo przećiwne. Kiedy też poyźrzemy w ony ſtá=
15:
re Doktory kośćielne/ znaydźiemy v nich wiele rzecży/ ktore oni
16:
trádycyámi Apoſtolſkimi zową/ á przedśię ich dźiśieyſzy nie cho=
17:
wáią. Ná przykład. Tertulian/ názywa to trádycyą Apoſtolſką
18:
iż po krzćie zárazem okrzcżonych miodem karmiono/ y mlekiem
19:
nápawano. Auguſtyn też miałto zá vſtáwę Apoſtolſką/ dźiećiom
20:
okrzcżonym ſácráment wiecżerzey Páńſkiey ſzáfowáć/ y tákie
21:
dźieći/ ktoreby ſácrámentu tego nie używáły/ potępiał/ á cżemuż
22:
tego dźiś Papieżnicy nie chowáią? Znáć iże tego nie máią zá trá
23:
dycye Apoſtolſkie/ iáko oni ſtárſzy rozumieli. Było rzecży wiele
24:
inſzych: iáko niektorzy też to podánim Apoſtolſkim zwáli/ w Nie
25:
dźielę ſtoiąc/ á nie klęcżąc ſię modlić. Nuż oná rożność poſtow/
26:
o ktorey Ireneus przypomina. Tákże święto Wielkonocne/ kto
27:
re iedni w Rzymie y około Rzymu/ ták iáko dźiś Kátolicy ob=
28:
chodzą záchowáli/ wkłádáiąc to ná Piotra/ iákoby im on to po=
29:
dáć miał. A drudzy záśię w Azyey/ Chrześćiany będąc/ z żydámi
30:
ná cżás ſię zgadzáli/ á tákowy obycżay powiedáli/ iż od Ianá po
31:
dány mieli. A ono gdy ſię przypátrzym piſmom Apoſtolſkim/ nic
32:
takoweo nie znaydźiemy/ kędyby nabożeńſtwo Chriſtiáńſkie do
33:
pewnych cżáſow przywięzowáć mieli? Zydowſkie to rzecży były/
34:
ná cżym ſię prawdźiwi Chriſtyánie/ więźić/ y záwieſzáć nie máią/
35:
iáko liſty Pawłá ś. nie ná iednym mieyſcu świádcżą. Bacżyć te=
k 2dy może=strona: 76

W 3. cżę. oká. iż ſię nie ná piaſku buduią/76.
1:
dy możemy/ iż nic pewneo Papieżnicy z ſtrony tradyciy Apoſtol=
2:
ſkich nie máią/ lepiey tedy/ y beſpiecżniey trzymáć ſię rzecży pe=
3:
wney/ to ieſt piſmá świętego/ dawſzy pokoy wymyślnym y omyl
4:
nym trádycyam. Y to też trzebá ná bacżeniu mieć/ iż ieſliby iákie
5:
trádycye Apoſtolſkie były/ pewnieby tákie muśiáły być/ ktoreby
6:
ſię ni w cżym piſmom Apoſtolſkim nie ſprzećiwiáły/ ponieważ
7:
duch Boży/ ſobie przećiwny nie ieſt. A iż Kátolicy wiele rzecży/ á
8:
ſnadź wſzytkie/ wnieśli do ſwego nabożeńſtwá/ ktore ſię ſłowu
9:
Bożemu/ ná piſmie podánev/ iáwnie ſprzećiwiáią/ znáć/ iż to nie
10:
od Apoſtołow prawdźiwych świádkow Páná Chriſtuſowych/
11:
ále od ludźi omylnych y obłędliwych poſzło. Azaż iáwnie nie wi=
12:
dźiemy/ iáko oni vſtáwy ſwoich niektorych Oycow/ á oſobliwie
13:
Papieżow Rzymſkich zá vſtáwy Apoſtolſkie/ ludowi proſtemu/
14:
vdawáią: wſzák ktorzy cżytáią/ łátwie ſię tego dowiedzą/ ktorý
15:
Papież/ y kiedy co vſtáwił. Swięto owo niezbożne/ kiedy ſwoię
16:
monſtráncyą/ po rynku y vlicách noſzą/ przed nią vpadáiąc/ lu=
17:
dowi proſtemu zálecáią/ á oni mniemáią/ iżeby to rzecży názbyt
18:
dawne były: A ono ledwie temu trzy ſtá lat/ kiedy to Papież Vr=
19:
ban cżwarty gwoli iedney białey głowie poſtánowił.
20:
Co ſię Páwłowych ſłow dotycże/ ktorzy podánia ſwoie przy=
21:
pomina/ znáć iże ſię przećiwnicy nie docżytáli/ co dáley ſtoi. Nie
22:
byłá to nigdy myśl Páwłowá/ áby on iákie vſtne trádycye/ kto=
23:
reby oprocż piſmá ſtárſzym zborowym zlecone były/ á oniby ie dru
24:
gim z ręku w ręce podáwáć mieli/ zálecáć miáł. Lecż Páweł ś. trá
25:
dycyámi názywa náukę ſwoię/ ktorey ich vcżył vſtnie/ będąc v
26:
nich oblicżnie/ á tę náukę potym ná piſmie przypomina/ co ſię z
27:
tegoż liſtu do Teſáloniceńſkich/ pokázuie. Abowiem co przy koń
28:
cu wtorego liſtu w 2. roz. vpomina ich/ áby ſię trzymáli podánia
29:
ktorego ſię náucżyli/ choć przez powieść/ choć przez liſt: W tym=
30:
że roz. wyżſzey/ ſam ſię wykłáda piſząc: Iżali nie pámiętaćie/ iż ie=
31:
ſzcże przywas będąc/ tom wam powiedał. To tedy co im vſtnie
32:
powiedał/ o tymże y w liśćie piſał/ á miánowićie o Antichryśćie
33:
y ſkutkach iego.
34:
W pirwſzym liśćie do tychże Teſáloniceńſkich/ w 4. rozdzia.
35:
przypomina Apoſtoł/ czeo ich vſtnie vcżył/ ták piſząc: Abowiem
wiećiestrona: 77

ktorzy ſię ná ſámym ſłowie Bożym buduią.77.
1:
wiećie bráćia/ iákie roſkazánia dálichmy wam/ przez páná Iezu
2:
Chriſtá: ábowiem tać ieſt wola Boża poświęcenie wáſze/ żebyś=
3:
ćie ſię powśćiągáli od wſzetecżeńſtwá/ áby vmiał káżdy z was
4:
nacżynie ſwe chowáć/ w świętobliwośći. Sam ſię Apoſtoł wy=
5:
kłáda/ iż podánia ieo vſtne/ nie były rozne od piſmá/ ále wſzędźie
6:
iednoſtáynie/ vcżył prawdźiwey wiáry w Páná Chriſtuſá/ y przy
7:
tym prawdźiwey pobożnośći/ y świętobliwośći.
8:
A iż też chwali Koryntcżyki/ iż podánia ieo trzymáli/ w tym=
9:
że roz. II. pirwſzego liſtu/ ſam ſię wykłáda/ co przez podánie rozu
10:
miał/ ták piſząc. Abowiem ia wźiąłem od Páná/ com też wam
11:
podał rć. To tedy było podánie Apoſtolſkie/ prawdźiwy obycżay
12:
vżywánia wiecżerzey páńſkiey. Do tychże Koryntcżykow piſząc
13:
w pirwſzym liśćie/ w 15. roz. przypomina ſwoie podánie ták pi=
14:
ſząc: Abowiem naprzod podałem wam/ com też wźiął/ iż Chri=
15:
ſtus vmárł zá grzechy náſze/ według piſmá/ á iż był pogrzebion/
16:
iż też był wzbudzon trzećiego dniá według piſmá rć.
17:
Otoż mamy ſummę podánia Apoſtolſkiego/ ktory ſię nie bá
18:
wił/ ceremoniálnymi zabobony/ ále prawdźiwą náuką/ o Chri=
19:
ſtuśie pánu/ y dobrodźieyſtwách nam prze zeń okazánych. Trze=
20:
bá też to przećiwnikom bacżyć/ iż ten ich dowod/ ktory bierzą z
21:
niektorych mieyſc Páwłowych/ nie doſtátecżny ieſt/ bo nie ſzłoby
22:
to ſtąd. Páweł nie wſzytkiego wypiſał do Teſaloniceńſkich/ y do
23:
Korintcżykow: Ergo w piſmie świętym/ nie wſzytki rzecży po=
24:
trzebne ku zbáwieniu zámknione ſą. Smialiby ſię y żacy z tákie=
25:
go dowodu/ bo nie tyle tylko piſmá świętego ieſt/ co w liśćiech
26:
do Koryntcżykow/ y do Teſáloniceńſkich nápiſano/ ieſt więcey
27:
liſtow Páwłowych/ w ktorych/ cżegoby w onych nie doſtawáło/
28:
ználeść ſię może. A ktemu nie sam Páweł tylko piſał/ piſáli y in=
29:
ſzy Apoſtołowie: árgument tedy ten/ à particulari, ad vniuerſale, o=
30:
ſtáć ſię nie może.
31:
Przypomina też Lukaſz ś. w 16. rozdź. ſpraw Apoſtolſkich/ o
32:
Páwle y Bárnábaſzu/ iż przechodząc ſię po mieśćiech/ podawá
33:
li im vſtáwy/ ktore były vrádzone od Apoſtołow/ y ſtárſzych/ kto
34:
re ſłowá/ przypomináiąc przećiwnicy náſzy/ triumfuią/ gdy tu iá=
35:
wnie ſłyſzą/ o vſtáwách ſtárſzych. Ale łátwie im proſte zwodźić/
k 3ktorymstrona: 78

W 3. cżę. oka. iż ſię nie ná piaſku buduią/78.
1:
ktorym też nie bez przycżyny zákázuią piſmá świętego cżytáć/ á=
2:
by ták ich wykrętow/ obácżyć nie mogli. Ale ktorzy cżytáią/ ſná=
3:
dnie obacżyć/ y dowiedźieć ſię mogą/ o iákich vſtáwách ná tym
4:
mieyſcu Lukaſz ś. mowi/ wroćiwſzy ſię ná zad/ do 15. rozdźia. w
5:
ktorym Synod Apoſtolſki opiſuje y ty vſtáwy przypomina/ ty=
6:
mi ſłowy. Abowiem zdáło ſię duchowi świętemu/ y nam/ ábyſmy
7:
więcey nie kłádli ná was brzemion/ oprocż tych potrzebnych/ á=
8:
byśćie ſię wſtrzymawáli/ od rzecży báłwánom ofiárowánych. O=
9:
toż to były te vſtáwy Apoſtolſkie/ o ktorych ná ten cżás niechay
10:
będźie doſyć. Co ſię też zá to vymuia/ iż Lukaſz ś. opiſuiąc iáko
11:
ſię Chriſtus Pan vcżniom ſwoim/ po zmartwych wſtániu vkázu
12:
iąc/ y z nimi o kroleſtwie Bożym rozmawiáiąc: á przedśię tego
13:
nie dołożył/ coby to zá rozmowy były. Skąd oni chcą przewieść/
14:
iákoby ty rzecży/ ktore ku kroleſtwu Bożemu należą/ nie wſzyt=
15:
kie w piſmie ś. pozoſtáwione być miáły. Lecż kto ſię tákiemu do=
16:
wodowi przypátrzy/ obacży/ iże nie k rzecży: Bo choćiaż Lukaſz
17:
ná tym mieyſcu/ nie iáſnie áni dokłádnie/ o tych rozmowach/ iá=
18:
kieby były piſał: żeby v inſzych Piſárzow Nowego teſtámentu/
19:
tegoſmy znaleść nie mieli/ gdyż wſzytko piſmo Nowego teſtá=
20:
mentu/ tym ſię nawięcey báwi/ opiſuiąc kroleſtwo Boże/ przy
21:
tym vcżąc/ iákim ſpoſobem do niego wchodźić mamy: opiſuiąc
22:
drogę wąſką przez práwdźiwe pokaiánie/ y żywą wiárę w Iezu=
23:
ſá Chriſtuſá/ ktorą drogą chodząc/ przez rozmáite vćiſki/ y vtra
24:
pienia/ do kroleſtwá Bożeo wchodżić mamy. Ieſt tedy w piśmie
25:
świętym/ náuká doſtátecżna pozoſtáwiona/ o kroleſtwie Bo=
26:
żym: y opiſáni ſą ći/ ktorzy do niego należą: iáko y ći ktorzy w
27:
nim dźiedźicżyć nie będą.
28:
Nie ſchodźi tedy piſmu ś. ni nácżym/ áby nas doſtátecżnie/
29:
o tym wſzytkim/ co ku zbáwieniu náleży/ vpewnić y vtwierdźić
30:
nie mogło. Co ſię naſnádniey okázáć może/ gdy ſłowá ony Apo=
31:
ſtolſkie/ vważymy/ gdźie do Korynt. piſząc/ trzy cnoty głowne/
32:
Wiárę/ nádźieię/ y miłość przypomina/ w ktorych cnotách na=
33:
przednieyſzych wierni ſię ćwicżyć y pomnażáć/ po wſzytek cżás
34:
máią. A gdyż piſmo ś. o tych cnotách y powinnośćiách Chriſty=
35:
áńſkich/ doſtátecżnie vcży/ y cżegoż więcey potrzebá?
O wierzestrona: 79

ktorzy ſię ná ſámym ſłowie Bożym buduią.79.
1:
O wierze ták piſze Ian ś. Iż te rzecży nápiſáne ſą/ ábychmy
2:
wierzyli/ iże Iezus ieſt Chriſtus ſyn Boży: á iżbychmy wierząc ży
3:
wot mieli przez imię iego rć. Z tych ſłow Apoſtolſkich/ idźie praw
4:
dźiwe zámknienie/ iż nie skąd inąd/ iedno z piſmá ś. wiáry zbá=
5:
wienney/ vcżyć ſię mamy.
6:
O nádźiei ták piſze Páweł ś. do Rzym. w 15. Bo cokołwiek
7:
przedtym nápiſano/ ku náuce náſzey nápiſano/ ábyſmy przez ćier
8:
pliwość/ y poćiechę piſm nádźieię mieli rć. Ktoremi ſłowy/ potę
9:
żnie okázuie Apoſtoł: Iż nádźieiá Chriſtyáńſka/ tylko z ſámego
10:
piſmá świętego/ poćiechy dośiąć/ y ſtwierdźić ſię może.
11:
O miłośći doſyć znácżnie Páweł ś. do Korynt. nápiſał. I. li=
12:
ſtu. 12. 13. 14. roz. á chcemyli ią między ſobą záchować/ nie ſkąd
13:
inąd iedno z piſmá ś. tego ſię vcżyć/ y dochodźić mamy/ wedle
14:
rády tegoż Apoſtołá. 1. liſtu/ do Korynt. 4. roz. Abyśćie ſię ná=
15:
uczyli z nas/ nie rozumieć/ nád to co ieſt nápiſano/ iżbyśćie ſię ie
16:
den zá drugim nie nádymáli/ przećiwko drugiemu rć. Tymi ſło=
17:
wy vcży nas Apoſtoł/ Chcemyli milość/ zobopolną záchowáć/
18:
ábyſmy wyrozumienie náſze/ z piſmem ś. zgadzáli/ nie chcąc nád
19:
to rozumieć/ co nápiſano ieſt. Gdyż tedy nie tylko rzecżą/ ále iá=
20:
ſnymi á zrzetelnymi ſłowy/ okázuie ſię to/ iż nie ſkąd inąd wiáry/
21:
nadźieie/ miłośći/ vcżyć ſię mamy/ iedno z piſmá ś. y iákoż śmie=
22:
ią przećiwnicy mowić/ y piſmu ś. niedoſtátek iáki zádáwáć/ cżyli
23:
ty trzy cnoty/ nie ſą doſtátecżną drogą/ prowádząc do żywotá
24:
wiecżnego? Páweł ś. piſze/ iż ty trzy rzecży trwáią/ y trwáć będą/ á
25:
kto ty cnoty ma y w nich ſię pomnaża/ ni nácżym mu nie ſchodźi.
26:
Kátolicy dla tego nie vfáią piſmu świętemu/ iż ich zmyślo
27:
ne nabożeńſtwá/ y zabobonow wymyſłow ludzkich/ nie potwier=
28:
dza: Owſzem przećiwko nim ieſt/ y onych ſie wyſtrzegáć każe/ iá=
29:
ko oſobliwie/ między wielem inſzych/ mieyſce do Koloſeńſkich
30:
roz. 2. o tym vcży y przeſtrzega. Iákośćie tedy poználi Iezuſá
31:
Chriſtuſá/ w nim chodźćie/ wkorzenieni/ y przybudowáni/ y vtwir
32:
dzeni w wierze/ iákośćie ſię náucżyli/ obfituiąc w nim z dźiękowá
33:
nim: Bácżćież by kto nie był/ ktoryby was złupił przez Filozo=
34:
fią/ y prożne omamienie/ wedle vſtáwy ludzkiey/ podług ży=
35:
wiołow świeckich/ á nie według Chriſtuſá. Iáko známienita y
potrze=strona: 80

W 3. cżę. oka. iż ſię nie ná piaſku buduią/80.
1:
potrzebna przeſtrogá duchá Bożego ieſt/ cżáſy przeſzłe y ninieyſze
2:
okázuią/ gdy ludźie porzućiwſzy prawdźiwe ćwicżenie w ſłowie
3:
Bożym/ z ktorego/ Chriſtuſá poznáwać/ y w nim ſię pomnáżáć
4:
mieli/ vdáli ſię zá wymyſły/ y baśniámi ludzkiemi/ ktorymi/ z prá
5:
wdźiwey drogi Chriſtyáńſkiey pobożnośći zwiedzeni ſą. Iná=
6:
cżey ſię obacżyć nie mogą/ áżby ſię cofnęli z tey obłędliwey dro=
7:
gi/ naſtąpiwſzy/ na prawdźiwą drogę páńſką/ po niey wedle o=
8:
piſánia ſłowá BOżego chodźili y rządźili ſię. Dla tegoć też bo=
9:
wiem piſmá Apoſtolſkie pozoſtáwione ſą/ ábyſmy imi záwſze/ w
10:
powinnośći náſzey/ y wzbudzáli/ y nápomináli ſię/ wedle onych
11:
ſłow Piotrá ś. z liſtu I. rozdźia. kędy ták piſzę. A ſtáráć ſię będę/ á
12:
byśćie wy záwſze mieli/ po wyśćiu moim/ to przez cobyśćie pá=
13:
miątkę tego cżynili rć. Apoſtołowie ſię o to ſtáráli/ áby nie tylko
14:
zá żywotá ich/ ále po ich wyśćiu náuká ich/ pozoſtáć/ ku vſtáwi
15:
cżnemu wiernych ćwicżeniu y nápominániu mogłá: dla cżeo też
16:
na piſmie ią zoſtáwili. A przećiwnicy o to ſię ſtáráią/ áby piſmá ś.
17:
y ćwicżenie w nich/ ludźiom oprzykrzyć/ y od nich odwieść mogli.
18:
Niechayże káżdy rozſądza/z iákieo to duchá pochodźi. Iużem do
19:
ſyć doſtátecżnie świadectwy/ y wywody duchá Bożego/ zacność
20:
y pożytki piſmá ś. okazał y przełożył. Lecż ieſzcże potężnieyſzev
21:
przekonániu ſtrony przećiwney/ kilká ſentenciy/ z dawnych onych
22:
Oycow przypomináć będę. Tertullian de reſurrecone carnis piſząc/
23:
ty ſłowá przydawa: Aufer Hereticis, quae cum aethnicis ſapiunt, vt do
24:
ſcripturis ſolis, quaestionos ſuas ſistant, & stare no poterunt &c.
Papie=
25:
żnicy poſpolićie mowią/ iż kácerze/ piſmem ſię bronią. A ten oto
26:
Oćiec vcży/ iż nie cżym inſzym/ iedno piſmem pokonywáć herety
27:
ki potrzebá. Tenże Tertullian cotra Hermogene piſząc: Doceat Hermo-
28:
genes, ſcriptu eſſe. Si no eſt ſcriptum, timeatue illud, adiicienbus aut detra-
29:
hentibus deſcinatu &c.
Nie godźi ſię też onych złotych ſłow/Ianá
30:
Złotouſtego/ przepomináć/ ktory ták piſze in Matt. expoſitione 2.
31:
Homilia 49. cap. 24. Quia in tempore hoc, ex quo obtinuit haereſis Eccle-
32:
ſias, nulla probatio eſſe poverae Christianitatis neque refugium eſſe po
-1:
test, verae Christianorum aliud, volentium cognoſcere fidei veritatem, niſi ſori-
34:
pturae diuinae &c.
Y trochę niżey. Qui ergo vult cognoſcere, quae ſit ve-
35:
ra Eccleſia Chriſti. vnde cognoſcat niſi tantummodo per ſcripturas. Sciens
ergostrona: 81

ktory ſię ná ſamym ſłowie Bożym buduią.81.
1:
ergo dominus, tantam confuſionem verum, in nouiſsimis diebus eſſe futu-
2:
ram. ideo mandat, vt Christiani, qui sunt in Christianitate, volentes firmita
3:
tem accipere fidei verae, ad nullam rem confugiant, niſi ad ſcripturas: Alio
4:
qui, ſi ad alias res reſpexerint, ſcandalizabuntur, & peribunt, non intelli-
5:
gentes quae ſit vera eccleſia. &c.
Ten zacny mąż známienićie piſmo ś.
6:
záleca y zá iedyne nacżynie wyſtáwia/ przez ktore y prawdźiwey
7:
wiáry ſię vcżyć: y w Chriſtyáńſtwie ſię prawdźiwym pomnáżáć:
8:
y kośćioł prawdźiwy vpátrowáć mamy. Atym záśię ktorzy/ v=
9:
chyliwſzy ſię od piſmá/ zá cżym inſzy idą/ pewne zginienie opowie
10:
da: Niechayże ſię X. K. y z ſwoią drużyną pocżuie. Augustin. epi.
11:

-1:
166. ták piſze: In ſcripturis didicimus Christum, in ſcripturis didicimus
-1:
eccleſiam. Has ſcripturas comuniter habemus: quare non in eis, & Chriſtu
13:
& eccleſiam comuniter retinemus? &c.
Tenże Auguſtyn cżęśćiuchno
14:
ſię w tym oświadcża iż wiáry ſwoiey do żadnego inſzego piſánia/
15:
nie przywięzował/ tylko do ſámych piſm Prorockich/ y Apoſtolſ=
16:
kich. Ktorymi/ wſzytkich ludźi/ y naświętſzych y nazacnieyſzych/
17:
piſm probował/ y inſzym áby też cżynili/ rádźił. Máią to poſplićie
18:
Kátolicy/ zá iednę ohydę piſmá ś. zádawáiąc mu trudność/ z
19:
ktorey ludźie prośći trudnoby ſię wypráwić/ y rozwięzáć mogli.
20:
Ale ieſli piſmo ś. trudne: izaż nie dáleko trudnieyſze piſmá y wy=
21:
myſły ludzkie/ ktorych żaden nigdyby też y vcżeńſzy cále wyrozu=
22:
mieć/ áni pogodźić może. A co ſię tknie piſmá ś. choćiaż ſą nie=
23:
ktore rzecży w nim trudne przedśię to wſzytko/ co ku zbáwieniu
24:
należy/ proſtymi y iáſnemi ſłowy nápiſano ieſt. Cżego y Auguſtyn
25:
poświadcża/ piſząc de doctrina Christiana. cap. 6. Magnificè, et ſalubri-
26:
ter ſpirytus ſanctus, ita ſcripturas ſanctas modificauit. vt locis apertiori-
27:
bus, fami occurreret: obſcurioribus verò, fastidia detergeret. Nihil enim fe-
28:
re, de illius obſcuritatibus eruitur, quod no planiſsimè dictum, alibi reperia
29:
tur &c.
A to ieſt ſzcżyra prawdá/ iż gdy kto w piśmie ś. przyſtoy=
30:
nie poſtępowáć będźie/ mieyſcá trudnieyſze wedle ſznuru wiáry
31:
łácnieyſzymi obiáśniáiąc/ vſtáwicżnie/ zgłodniáłey duſzy pokarm
32:
y sfráſowánemu ſumnieniu ná poćiechę naydźie. Są też godne
33:
pámięći/ ſłowá Ieronimowe/ ktore ſuper Epiſtolam ad Galat. piſze.
34:
Spiritus ſancti doctrina est, quae Canonicis literis prodita est: contra quam,
35:
ſi quid statuant Concilia nefas duco. Etc.
lPrzyſzłostrona: 82

W 3. cżę. oka. iż ſię nie ná piaſku buduią/82.
1:
Przyſzłoby iuż tę trzećią cżęść piſánia mego ſkońcżyć/ by mię
2:
liſt Xiędzá Arcybiſkupow/ ktory do tych kśiążek Xiędzá P. przy
3:
dány ieſt/ nie zádżierżáł. W ktorym liśćie X. Arcybiſkup totis vi-
4:
ribus
vśiłuie ludźi poſpolitych Chrześćiáńſkich/ od rozmyślawá
5:
nia/ y ćwicżenia pilnego/ w piśmiech ś. odwieść: áby ták nie do=
6:
świádcżáiąc wiáry ſwey/ bez prawdźiwego wyrozumienia rzecży
7:
Boſkich/ wiárę ſwą/ záwieśiwſzy ná wierze y wyrozumieniu ſtár
8:
ſzych ſwoich/ kośćiołowi poddáni/ y poſłuſzni byli. Ktora rádá
9:
Xiędzá Arcybiſkupia/ iáko nie z Bogá poſzłá/ ták też nie w poży=
10:
tek/ ále w ſzkodę wiecżną/ tym ktorzyby iey poſłuſzni byli/ obro=
11:
ćić ſię muśi.
12:
Co ábych pokazał vmyſlyłem kilká ſentenciy X. Arcybiſku-
13:
pich/ przedśię wźiąć/ y onych ſłowem Bożym/ſprobowáć/ y exá
14:
minowáć. Piſze X. Arcybiſkup w ty ſłowá. Ieſt wiele rzecży w ko
15:
śćiele/ ktorych żadnym piſmem podeprzeć nie możemy: ſkądże ie
16:
mamy/ iedno z domoweo y táiemnego podánia Oycow náſzych?
17:
Chwałá Pánu Bogu/ iż X. Arcyb. wyznał/ iż wiele rzecży w
18:
ſwym kośćiele máią/ ktorych żadnym piſmem podeprzeć nie mo
19:
gą. A cżegoż więcey potrzebá? Iedno z ichże vſt właſnych oſę=
20:
dźić ie przyidźie/ iż oni ſą/ ktorym ono przekłęctwo należy/ kto=
21:
rym Bog przeklął tych wſzytkich/ ktorzy śmieią co przydáwáć
22:
do ſłowá iego. Odżywa ſię X. Arcybiſkup do podánia táiemneo
23:
Oycow dawnych. W cżym pokázuie/ iż nie pámięta ná onę prze=
24:
ſtrogę ſyná Bożego/ ktory wſzytkim vcżniom ſwoim zákazał/ á=
25:
by z ſtrony wiáry y nabożeńſtwá (bo o to rzecż ſzłá) Oycow ſobie
26:
ná źiemi nie názywáli. Fáryzáyſka to bowiem dumá byłá/ Oycá=
27:
mi y Miſtrzámi ſię názywáć/ ćiągnąc lud poſpolity/ od iáſnych
28:
wyrokow Bożych/ zá wymyſłámi ſwymi/ ktore wymyſły/ tákże iá-
29:
ko y X. Arcybiſkup/ podánim táiemnym Oycow dawnych názy=
30:
wáli. Cżeo y dźiśieyſzy żydźi náſłáduią/ gdy Thálmud ſwoy (kto=
31:
ry vſtnym podánim oycow dawnych názywáią) nád zakon Moy=
32:
żeſzow przekłádáią/ á to zwykli cżynić ludźie záwiedzeni. Lecż ſy
33:
nowie Boży máiąc iedynego Oycá w niebie/ y iedynego miſtrzá
34:
páná Chriſtuſá: nie ſkąd inąd iedno ze ſłowá Bożego (to ieſt z
35:
piſmá ś.) wſzytkiego vcżyć y dowiádowáć ſię máią.
Piſzestrona: 83

ktorzy ſię ná ſámym ſłowie Bożym buduią.83.
1:
Piſze dáley X. Arcybiſkup: Iż nie wſzytko wſzytkim obiáwio
2:
no być ma/ przykłádem Moyżeſzowym/ ktory ludu poſpolitego/
3:
nie przypuſzcżał do mieyſcá ś. rć. Przykład Moyżeſzow/ nieſłuſznie
4:
X. Arcyb. do cżáſow Nowego teſtámentu przyćiągą: y znáć iże
5:
Ieo Mość/ nie cżęſto y z nie vwazenim w piſmá Nowego przy=
6:
mierza wgląda/ co kiedyby cżynił/ ſnádneyby/ z tego ſwego ár=
7:
gumentu/ y przykłádu rozwięzać ſię mogł. Obacżyłby bowiem
8:
ze wſzytkiego piſmá Nowego teſtámentu: iáko dáleko inákſzym
9:
ſpoſobem/ obchodźi ſię pan Bog wſzechmogący/ z dźiatecżkámi
10:
ſwymi/ pod nowym przymierzem/ przez poſługowánie Ewánie=
11:
liey ś. niż pod Stárym teſtámentem cżynił zá Moyżeſza. Moyże=
12:
ſzowe bowiem vſługowánie: vſługowánim śmierći y litery/ ná=
13:
zwáne ieſt. A záśię poſługowánie Apoſtolſkie/ ſłużbą żywotá y
14:
duchá. Ktemu wſzytko nabożeńſtwo Moyżeſzowſkie/ pod zaſło=
15:
ną/ y pod ćieniem/ y pod figurą podáne było/ co ſię pokázowáło/
16:
w oney zaſłonie/ ktorá Moyżeſz kładł ná twarz ſwoię/ ktorą tá=
17:
iemnicę Páweł ś. w liśćie wtorym do Koryntow/ wykłáda/ iż
18:
przez to/ zátwárdźiáłość y niewyrozumienie táiemnic Bożych/ lu
19:
du Izráelſkiego znácżone było: ktora zaſłoná/ áż do dźiśieyſzego
20:
dniá leży ná ſercu ich/ á nie będźie odiętá/ áżby ſię do páná náwro
21:
ćili. A opiſawſzy ták Apoſtoł zátwárdźiáłość/ y nie vmieiętność
22:
ludu Izráelſkiego/ opiſuie potym zacność ludźi Chriſtiáńſkich
23:
w ty ſłowá: A my wſzyſcy odkrytym oblicżem/ chwałę páńſką/ iá
24:
ko w zwierćiedle vpátruiąc/ w to wyobráżenie/ przemienieni by=
25:
wamy/ iáko od duchá páńſkiego rć. Iáſny rozdźiał Chriſtyánow
26:
prawdźiwych/ y zacność ich/ od onych dawnych Izráelcżykow
27:
opiſuie. Chriſtyánie bowiem prawdźiwi/ przez poſługowánie E=
28:
wánieliey/ duchá ś. od Bogá biorąc/ w ktorym duchu złącżáiąc
29:
ſię z Iezuſem Chriſtuſem/ w Chriſtuśie y przez Chriſtuſá (ktory
30:
ieſt wyobráżenim Bogá niewidźiánego) nie tylko rzecży Boże/
31:
ále y Bogá ſámego vpátruią. Ale podobno X. A. on rozdźiał/
32:
ktorego między ſobą vżywáią/ do wyrozumienia zacnośći Chri
33:
ſtyáńſkiey záwadza. Ich Mość bowiem Práłaći/ ſámi ſię du=
34:
chownymi zowią: á inſzych wſzytkich świeckimi názywáią. Lecż
35:
duch Boży/ między Chriſtyány/ tákiego rozdźiału nie cżyni: ow=
l 2ſzemstrona: 84

W 3. cżę. oka. iż ſię nie ná piaſku buduią/84.
1:
ſzem ktoby ieſzcże świeckim y ćieleſnym był/ tákiego áni zá ſyná
2:
Bożego/ áni zá Chriſtyániná prawdźiwego: ále zá nieprzyiáćie=
3:
lá Bożego pocżyta. Ktorzy bowiem duchá Chriſtuſowego nie
4:
máią/ ći nie ſą Chriſtuſowi. Iáſność tedy Ewánieliey ś. praw=
5:
dźiwie świeći w ſercách wſzytkich wierzących/ ktorą oświeceni
6:
będąc/ z drogi prawdy/ y pobożnośći/ vſtępić nie mogą. A kto=
7:
rzyby ieſzcże zá záſłoną byli/ tákowych/ znáć iż Ewánielia nie o=
8:
świećiłá. O cżym poſłuchaymy Páwłá ś. w liśćie wtorym do Ko
9:
ryntcżykow/ w 4. rozdźiale. Ieſli też ieſt zákryta Ewánielia ná=
10:
ſzá/ ieſtći zákryta tym/ ktorzy giną. W ktorych Bog świátá te=
11:
go oślepił ſmyſły niewiernych/ áby im nie świećiłá świátłość E
12:
wánieliey chwały Chriſtuſowey/ ktory ieſt wyobráżenim Bogá
13:
niewidźiánego rć. Nie ládá to ſkáránie Boże/ kiedy tym ktorzy
14:
ſię Chriſtyány odzywáią/ nie świeći świátłość Ewánieliey/ ále
15:
máiąc záćmione ſmyſły/ odwracáią ſię do báśni/ y wymyſłow
16:
ludzkich. Cżym okázuią iż ſzátan záślepił ſmyſły ich/ áby więcey
17:
vmiłowáli ćiemnośći niż świátłość. W Rzymſkim nabożeń=
18:
ſtwie/ lubuią ty ćiemnośći/ brzydząc ſię prawdźiwą świátłośćią
19:
Ewánieliey/ lud poſpolity w to wpráwuiąc/ áby bez prawdźi=
20:
wey proby/ y doświadcżenia/ ledá cżemu/ y ládá iáko wierzyli.
21:
Piſarz liſtu do Zydow/ w 10 rozdźia. oſobliwie zacność/ y
22:
wolność Chriſtyáńſką opiſuie/ tymi ſłowy: Máiąc tedy bráćia
23:
wolność weśćia do przybytkow świętych/ przez kreẃ Chriſtuſo
24:
wę/ tą drogą ktorą nam obnowił świeżą y żywą/ przez zaſłonę/
25:
to ieſt/ przez ćiáło ſwoie/ y ofiárowniká wielkiego/ przełożonego
26:
nád domem Bożym. Przyſtąpmyż z prawdźiwym ſercem/ w vpe
27:
wnieniu wiáry/ máiąc ſerce pokropione/ od ſumnienia złego/ y
28:
ćiáło omyte cżyſtą wodą: trzymaymy wyznánie nádźieie/ nie
29:
chwieiącey ſię: bo wierny ieſt/ ktory obiecał rć. Ktorymi ſłowy
30:
duch Boży/ oſobliwą wolność/ y ſwobodę ludźi Chriſtyáńſkich/
31:
ktorzy bez bráku oſob/ iednoſtáyną wolność máią/ przyſtępić
32:
nie do przybytkow ręką vcżynionych: ále do ſámego niebá przez
33:
wiárę y nádźieię/ kędy ieſt ich naywyżſzy Ofiárownik/ przycżyniá
34:
iąc ſię zá nimi Chriſtus Iezus.
35:
A iż wſzytkim wobec Chriſtiánom tákowa zacność/ y ſwobo
dá/ należystrona: 85

ktorzy ſię ná ſámym ſłowie Bożym buduią.85.
1:
dá/należy/ ſłuſznie też wſzyſcy iednáko/ ty rzecży wiedźieć y rozu=
2:
mieć máią/ ktore ku żywotowi onemu wiecżnemu/ y niebieſkiemu
3:
prowádzą. Kto tedy chce Chriſtyáńſki lud/ od vmieiętnośći rze
4:
cży Boſkich y niebieſkich odſtrychnąć/ tákowy im y drogę/ do ży
5:
wotá wiecżnego zágradza.
6:
Ale o tym doſyć/ ſłuchaymy co dáley X. Arcybiſkup piſze. Oy
7:
cowie w głębokim milczeniu/ powagę táiemnic świętych záwár
8:
li. Abowiem prożno to táiemnicą zwać/ co káżdemu/ y nayproſt=
9:
ſzemu wiádomo ieſt. Y dla tey przycżyny wiele nam y oprocż pi=
10:
ſmá podáli/ áby wiádomość náuk kośćielnych/ ſpoſpolitowa=
11:
wſzy ſię do wzgárdy nie przyſzłá. Y dáley ty ſłowá przydawa.
12:
Mátká opátrzna kościoł Chrześćiáńſki/ nie wſzytkiego pokłá=
13:
du ſweo/ przed wſzytkimi wywiera: vpátruie ludźi/ vpátruie cżás
14:
vpátruie y mieyſce rć. Byłoby co mowić o tych Rzymſkich táie=
15:
mnicách/ á oſobliwie z ſłow Ianá ś. w Ziáwieniu/ ktory táiemni
16:
ce Bábilońſkie przypomina. Także/ mogłyby ſię k temu przyro=
17:
wnáć/ y ony táiemnice pogáńſkie/ ktorych oni nie wſzytkim/ ále
18:
niektorym przednieyſzym oſobom zwierzáli. Lecż to ná ten cżás
19:
opuśćiwſzy/ vważaymy ſłowá X. A. y rzecż w nich vpátruymy/ á
20:
zgodząli ſię z náuką duchá Bożego rozſądzaymy. Ty to wiáry z
21:
ktorymi ſię tá miłá Mátká/ przed więtſzą cżęśćią dźiatek ſwych
22:
kryie/ ábo ſą z pocżtu rzecży zbáwiennych: ábo ſą tákowe bez kto
23:
rych ludźie zbawieni być mogą. Ieſli do zbáwienia nie należą/
24:
niechay thá Mátká nie tylko ich tái w głębokim milcżeniu: ále
25:
náoſtátek/ niechay ie w morzu głębokim/ wiecżnego zápámiętá
26:
nia vtopi. Aby y ſámá śiebie y dźiatek ſwych/ tymi rzecżámi nie
27:
potrzebnymi nie záraźiłá. Lecż ieſli ty rzecży ku zbáwienia potrze
28:
bne ſą: koniecżnie nie dobra to Mátká/ ktora więcey iednych niż
29:
drugich miłuiąc: iednym zbáwienia życżąc/ táiemnice zbáwien=
30:
ne im wynurza: á drugim zbáwienia zayrząc/ náuk zbáwiennych
31:
przed nimi tái. Nie cżynili ták Apoſtołowie/ ktorzy wſzytkich wo
32:
bec/ wſzytkiego tego/ co było y wſzytkim/ y káżdemu zoſobná/ ku
33:
zbáwieniu wiedźieć potrzebá/ vcżyli. O cżym przypátruymy ſię
34:
Apoſtolſkim ſłowom/ ktore piſze do Teſzáloniceńſkich/ pilność
35:
y wierność ſwoię zálecáiąc: iż bez wſzelákiego pokryctwá/ prze=
l 3powiádałstrona: 86

W 3. cżę. oka. iż ſię nie ná piaſku buduią/86.
1:
powiedał im Ewánielią/ káżdego z nich (nota ) káżdego z nich/
2:
iáko Oćiec dźiatki nápomináiąc/ vcżąc y ćieſząc/ áby poſtępowá
3:
li przyſtoynie Bogu/ ktory ich wezwał do ſweo kroleſtwá y chwá
4:
ły. Co ſię ieſzcże znácżniey veryfikuie/ z onych ſłow Páwłowych
5:
ktore mowił do ſtárſzych Efeſkich: á nápiſał ie Lukaſz we 20. roz
6:
dźiale Spraw Apoſtolſkich. Wy wiećie od pierwſzego dniá/ od
7:
ktoregom wſzedł do Azyey/ iákom z wámi po wſzytek cżás był/
8:
ſłużąc pánu ze wſzytkim vpokorzenim/ y wielą łez y pokus/ ktore
9:
ná mię przychadzáły z záſádek żydowſkich. Iákom ſię nie chronił
10:
nic/ coby było pożytecżno/ żebych wam oznaymić nie miał/ y náu
11:
cżyć was/ iáwnie y po domiech rć. Lecż mogłby X. A. rzec/ iż to
12:
do ſtárſzych nalezáło/ gdyż ſtárſzych tylko był do śiebie wezwał.
13:
Ná to odpowiádam: iż choćia przed ſtárſzymi ty ſłowá mowił:
14:
wſzákże/ to przed nimi przypomina/ iáko ſię z ſtrony náuki ſwey
15:
w Efeźie/ przećiwko wſzytkim wobec rządźił/ y záchował: co ſię
16:
y z drugiego wierſzá okázuie/ gdźie ty ſłowá przydawa: Oświád
17:
cżáiąc y Zydom/y Grekom/ pokáiánie ku Bogu/ y wiárę ku pá=
18:
nu náſzemu Iezuſowi Chriſtuſowi. Y niżey ty ſłowá przydawa.
19:
Abowiem ſię nie chronił/ żebych wam nie miał oznáymić káżdey
20:
rády Bożey rć. To ten wierny ſługá páná Chriſtuſow/ żádney rá=
21:
dy Bożey/ nie táił przed wiernymi vcżniámi ſwoimi. A miła mát
22:
ká Rzymſka/ nie wſzytkiego ſweo pokłádu/ dźiatecżkom ſię ſwo=
23:
im iednáko zwierza.
24:
A iż Páweł Apoſtoł wſzytkim Efezánom wobec/ nikogo nie
25:
wyimuiąc/ wſzelką rádę Bożą oznaymiał/ liſt iego do nich piſá=
26:
ny okázuie: ktory do wſzytkich wobec/ nie tylko do męſzcżyzn/ ále
27:
y do białych głow/ należał. A w tym liśćie cżego im życzył/ y o co
28:
ſię Bogu zá nimi modlił poſłuchaymy. Aby Bog páná náſzego/
29:
Iezu Chriſtá/ oćiec on chwaly/ dał wam duchá mądrośći y obiá
30:
wienia/ przez poznánie iego: oświecone ocży vmyſłu wáſzego/ á=
31:
byśćie wiedźieli ktora ieſt nádźieiá wezwánia iego: y ktore bogác
32:
two chwały/ dźiedźictwá iego w świętych/ y ktora przewyżſzá=
33:
iąca wielkość mocy iego przećiwko nam/ ktorzy wierzymy we=
34:
dług ſkutecżney mocy/ y śiły iego/ ktorą ſkutkiem okazał w Chri
35:
ſtuśie wzbudźiwſzy go z martwych rć. A w trzećim rozdźiale ták
piſze:strona: 87

ktorzy ſię ná ſámym ſłowie Bożym buduią.87.
1:
piſze. Dla tego ſkłániam koláná moie/ ku oycu páná náſzego Ie=
2:
zu Chryſtá/ z ktorego káżde powinowáctwo/ ná niebie/ y ná źie=
3:
mi/ bywa názywáne: áby dał wam wedle bogáctwá chwały ſwey
4:
żebyśćie byli mocą vtwierdzeni przez duchá iego/ we wnętrznym
5:
cżłowiecże. Aby mieſzkał Chriſtus przez wiárę w ſercách wáſzych
6:
będąc w miłośći vkorzeniem: żebyśćie mogli dośćignąć/ ze wſzy
7:
tkimi świętymi/ ktora ieſt ſzyrokość/ y długość/ y głębokość/ y
8:
wyſokość: y poznáć zacną onę miłość/ znáiomośći chriſtuſowey/
9:
ábyśćie byli nápełnieni wſzelákim nápełnienim Bożym rć. Apo=
10:
ſtoł wiernym Efezánom/ wſzelákiey vmieiętnośći/ y wſzelakiey
11:
doſkonáłey mądrośći duchowney: y obiáwienia wſzytkich táie=
12:
mnic: ku doſkonáłemu poznániu Bogá/ y Chriſtuſá winſzuie. Iza
13:
li ten/ ktory ták wielkich rzecży/ od BOgá im żądał y życżył.
14:
Miałbył ſam cżego przed nimi táić y pokrywáć? Nie zda ſię to.
15:
Y owſzem podobnieyſza rzecż/ iż zá táką życżliwośćią/ radby był
16:
zá iedną godźinę wſzytkiego co ſam vmiał/ onych náucżył.
17:
Nie vmiał Páweł ś. tych práktyk Włoſkich mátki Rzym=
18:
ſkiey/ ktora miſternie ſwoie towáry pokrywáć zwykłá. Lecż ku
19:
iáſnemu y dowodnemu okazániu they rzecży/ iedno ieſzże tylko
20:
mieyſce/ z liſtu do Koloſenſkich 1. rozdźiale przypomnie. Słowá
21:
Apoſtolſkie ty ſą. Ktoreo Chriſtuſá ſtałem ſię ſługą/ wedle ſzáfo
22:
wánia Bożego/ ktore ni ieſt dáne ku wam: ábych wypełnił ſło=
23:
wo Boże/ táięmnicę ktora byłá zákryta od wiekow/ y od rodzá=
24:
iu: á teraz oznáymiona ieſt świętym iego: ktorym chćiał BOg
25:
oznáymić/ ktore ieſt bogáctwo they chwalebney táiemnice mię=
26:
dzy pogány/ktorzy ieſt Chriſtus między wámi/ nádźieiá chwały/
27:
ktorego my przepowiádamy/ vpomináiąc káżdego cżłowieká/ y
28:
vcżąc káżdego cżłowieká/ we wſzelákiey mądrośći: ábychmy wy
29:
ſtáwili/ káżdeo cżłowieká/ doſkonáłym w Chriſtuśie Iezuśie rć.
30:
Y coż może być iáśnieyſzego przećiwko tey przewrotnośći Rzym
31:
ſkiey/ Bog wſzechmogący ſwoie chwálebne táiemnice/ hoynie
32:
wſzytkim oznaymić chce. A Mátká Rzymſka z ſwoimi táiemni=
33:
cámi do kątá/ boiąc ſię/ áby ſię nie ſpoſpolitowáły. Páweł wier=
34:
ny ſługá Iezuſá Chriſtuſá/ vcżył y nápominał/ káżdego cżłowie=
35:
ká/ we wſzelkiey mądrośći/ (nic nie pokrywáiąc/ y nikogo nie od
łącżaiącstrona: 88

W 3. vżę. oká. iż ſię nie ná piaſku buduią/88.
1:
łącżáiąc) ſtáráiąc ſię o to/ áby wyſtáwił káżdego cżłowieká do=
2:
ſkonáłego/ w Chriſtuśie Iezuśie. A kośćioł Rzymſki nie ták/ kto
3:
ry vpátruie cżás/ mieyſce/ oſoby/ nie wſzyſtkieo ſię wſzytkim zwie=
4:
rzáiąc: áni wſzytkich doſkonáłymi mieć chcąc/ ále ſwoię tylko po
5:
ſmárowáną Xiężą/ zá duchowniki wyſtáwiáiąc/ inne wſzytkie lá
6:
iki/ y świeckimi názywa. Ktorym nie tylko/ iż ſię táiemnic ſwo=
7:
ich nie zwierza/ ále ie też zá niegodne pocżyta/ áby ſię ich vcżáro=
8:
wánych kielichow/ pátyn/ y innych zábobonow rękomá dotknąc
9:
mieli. Iáka tedy rożność dniá od nocy/ thák rożne ſą poſtępki
10:
Rzymſki Xiężey/ od ſpraw y poſtępkow Apoſtolſkich/ cżemu
11:
káżdy ſię ſnádnie przypátrzyć może/ kto ślepotą duſzną od Bogá
12:
pokárány nie ieſt.
13:
Obawia ſię X. A. áby dla ſpoſpolitowánia/ táiemnice ko=
14:
śćielne nie przyſzły w wzgárdę. Dźiwne to iákieś táiemnice. Po=
15:
ſpolićie rzecżámi dobremi ći gárdzą/ ktorzy ich prawdźiwie nie
16:
znáią/ áni doświádcżáią. A X. A. ſię boi/ iż ſkoroby ich táiemni
17:
ce poznáne/ y doświadcżone były/ áby w wzgárdę nie przyſzły/
18:
znáć iże im nie vfa/ dla teo ich ná iáśnią podáć y odkryć nie śmie.
19:
Nie tákie ſą táiemnice boże/ ktorych gdy kto prawdźiwie záſmá
20:
kuie/ á z nimi ſię poſpolituie/ tedy się też y ony z nim ſpoſpolituią:
21:
iemu więcey a więcey ſmákując/ nie wzgárdę/ ále powagę ſobie
22:
v niego iednáią. Do iákiego ſpoſpolitowánia Páweł nápomina
23:
ſwoie Koloſencżyki/ w 3. rozdźia. tymi ſłowy. Słowo Chriſtuſo=
24:
we niechay mieſzka w was obfićie z wſzeláką mądrośćią náucżá=
25:
iąc/ y ſámi ſiebie nápomináiąc/ przez pſalmy/ y pieśni/ y śpiewá=
26:
nia duchowne/ z łáſką śpiewáiąc/ w ſercu wáſzym pánu rć. Tákie
27:
też ſpoſpolitowánie Chriſtus pan záleca/ v Ianá w 14. rozdźia.
28:
mowiąc. Ieſli mię kto miłuie mowę moię záchowywáć będźie/
29:
á ocieć moy vmiłuie go/ y do niego przyidźiemy/ á mieſzkánie v
30:
niego vcżyniemy rć. A ſłyſzyſz Miłośćiwy X. iákiey mocy ſą táie=
31:
mnice páná Chriſtuſowe/ ktore nie ku wzgárdźie/ ále ku wſzelá=
32:
kiey miłośći/ y ucżćiwośći przywodzą: y w ſpołecżnośći/ z Bo=
33:
giem/ y Chriſtuſem/ kochánki ſwoie vtwierdzáią/ y vpewniaią.
34:
Cżego też Ian świę. w liśćie ſwoim pierwſzym/ w 1. rozdźiale po=
35:
świadcża/ ták piſząc. Coſmy widźieli/ y ſłyſżeli/ wam opowieda=
my/ ábyśćiestrona: 89

ktorzy ſię ná ſámym ſłowie Bożym buduią.89.
1:
my/ ábyśćie y wy ſpołecżność mieli z námi: á ſpołecżność tá ná=
2:
ſzá/ byłáby z oycem/ y z ſynem iego Iezuſem Chriſtuſem. A toć
3:
wam piſzemy/ áby rádość wáſzá nápełnioná byłá rć. Tákoweć ſku
4:
tki/ pokázuią ſię w wiernych/ gdy ſię prawdźiwie ſpoſpolituią/
5:
z táiemnicámi Bożymi. Ale Ich Mość Xięża/ rádzę/ niechay
6:
ſwoie táiemnice dobrze zámykáią/ y ludźiom ich nie obiáwiáią:
7:
bo im ſię im lepiey przypátrzą/ y doſtátecżnie ie poznáią/ tym ſię
8:
rychley nimi brzydźić (iáko niezbożnymi) y przed nimi vćiekáć bę
9:
dą. Mądrze tedy Xięża ſwym rzecżom zábiegáią/ ktorzy niechcą
10:
ábj ludźie pytáli ſię y dowiádowáli o ſwey wierze/ tylko iżeby wiá
11:
rę ſwą/ záwieśili ná wierze ſtárſzych y Práłatow kośćielnych.
12:
Do cżego też X. A. w liśćie ſwym nápomina. Ale nie będźie to
13:
wiárá/ ále glupie iákieś/ y nie chriſtyáńſkie mniemánie/ gdyż wiá
14:
rá/ z ſłuchánia ſłowá Bożego pochodźi: á ſłowo Boże w ſercách
15:
ludzkich mieſzkánie ludźi oświeca y odradza: y ku temu ſpoſobne
16:
cżyni/ áby oni/ nie ná ludźiách/ ále ná Bogu ſámym/ wiárę y ná-
17:
dźieię fundowáli/ co też y Páweł vpátrował w wierze onych Te
18:
ſálonicżencżykow/ y Bogu zá nie dźiękował/ pierwſzego liſtu 2.
19:
rozdźia. ták piſząc. Dla teo y my dźiękuiemy Bogu bez przeſtán
20:
ku: iż wy przyiąwſzy ſłowo Boże/ ktoreśćie ſłyſzeli od nas. Przy=
21:
ięliśćie nie ſłowo ludzkie/ ále iáko ieſt práwdźiwe/ ſłowo Boże/
22:
ktore też ſkutkiem ſie pokázuie w was rć. Słyſzymy Páwłá Apo=
23:
ſtołá/ nie do ſiebie przywięzuiącego/ áni ná oſobie ſwey/ ludzkiey
24:
wiáry záwieſzáiącego: ále do Bogá vkázuiącego/ y ſtąd ſię weſe=
25:
lącego/ gdy Teſáloniceńſey/ z dobrym vważenim/ y mądrym do
26:
świádcżenim/ powieśći iego doświádcżáiąc/ doználi tego/ iż nie
27:
były powieśći ludzkie/ ále prawdźiwe ſłowo Boże/ ktore też przy
28:
iąwſzy żywą wiárą: ſkutki żywe y pobożne okázowáli. Táką wiá
29:
rę mądrą/ y roſtropną/ Apoſtoł ś. wſzędźie zálecał. A Ich Mość
30:
Xięża/ iż ládá co mowią/ każą też ſobie/ ládá iáko wierzyć. Chce
31:
też Ieo Mość X. A. ſwoiey dumy/ przykłádem Páná Chriſtuſo
32:
wym podeprzeć/ ktory nie wſzytkim ſłuchácżom wobec/ ále tylko
33:
Apoſtołom zwierzał ſię táięmnice kroleſtwá niebieſkiego.
34:
Lecż kiedyby X. A. przycżyny/ ktore Ewánieliſtowie przy=
35:
pomináią/ vważał/ nigdyby ták nie árgumentował/ dźiało ſię
mto bowiem/strona: 90

W 3. cżę. oka. iż ſię nie na piaſku buduią.90.
1:
to bowiem/ cżęśćią dla złośći/ y zátwárdźiáłośći ſerc ludu oneo/
2:
á więcey dla tego/ iż ieſzcże cżás był nie przyſzedł/ ktorego táie=
3:
mnice kroleſtwá Bożego/ obiáwione być miáły. Abowiem trze=
4:
bá było Chriſtuſowi pierwey vćierpieć/ y do chwały ſwey wniść:
5:
á potym Apoſtoły z mocą wyſłáć/ ku przepowiádániu Ewánie=
6:
liey po wſzytkim świećie. Co iáko wiernie y iáwnie bez wſzelákie
7:
go pokryctwá/ y brákowánia oſob/ Apoſtołowie odpráwowáli/
8:
ſłyſzeliſmy z przykłádu Páwłá ś. Przywodźi też mieyſce do Zy=
9:
dow/ gdźie Piſarz liſtu przypomináiąc Melchiſedeká: y máiąc
10:
wykłádáć táiemnice o Chriſtuśie Pánu/ w nim figurowáne X.
11:
A. piſze/ iż ſię Páweł ś. ná to wzdrygał: y ták rozumie X. A. iż to
12:
dla tego czynił/ boiąc ſię ták zacnych táiemnic/ ludowi poſpoli=
13:
temu odkryć/ y o nich beſpiecżnie piſáć. Ale ieſli X. A. ták ową
14:
przycżynę dobrze vpátrzył/ ſłowá nápiſáne w texćie nas rozſą-
15:
dzą Ták piſze Apoſtoł: Oktorym mielibyſmy wiele mowić/ y tru
16:
dno ku wykłádániu/ gdyżeśćie ſię ſtali gnuśnymy ku ſłuchániu.
17:
Abowiem będąc też powinni/ podług dawnośći cżáſu być náu=
18:
cżyćielmi/ záśię potrzebuiećie/ áby was ucżono/ ktore ſą pierwſze
19:
pocżątki rć. Y dáley potym przydawa. Boć káżdy vcżeſtnik mle
20:
ká/ nie świádom ieſt mowy ſpráwiedliwośći/ gdyż ieſt dźiećię=
21:
ćiem/ áleć twárdy pokarm ieſt doſkonáłych/ ktorzy dla zwycżá=
22:
iu/ ſmyſły máią ćwicżone/ ku rozeznániu dobrego y złego rć. Z
23:
ktorych ſłow Apoſtolſkich/ znácżnie ſię okázuie niewyrozumie=
24:
nie/ y niewłaſne przywiedźienie mieyſcá tego: bo nie ten był Apo
25:
ſtolſki vmyſł/ áby ſię ná to wzdrygáć miał/ iż táiemnice o Chri=
26:
ſtuśie Pánu/ przed poſpolitym cżłowiekiem przypominał/ y wy=
27:
kłádáł/ ále więcey ſię o to fráſował/ iż gnuśnymi y niedbáłymi
28:
byli/ nie ćwicżąc ſię w vſtáwicżnym rozmyſlániu ſłowá Bożego/
29:
przez ktore będąc vcżeſtniki mowy ſpráwiedliwośći/ mieliby by=
30:
li/ wyćwicżone ſmyſły / ku rozeznániu złego i dobrego. Cwicże=
31:
nie tedy y rozmyſlánie vſtáwicżne w ſłowie Bożym (cżego Prá=
32:
łaći Rzymſcy zákázuią) Apoſtoł ś. záleca/ gániąc tych ktorzy
33:
mlekiem/ to ieſt/ około pocżątkow Chriſtyáńſkich náuk/ dáley
34:
nie poſtępuiąc/ tylko ſię báwią. A Ich Mość Xięża/ nie tylko iż
35:
doſkonáłym pokármem/ to ieſt/ wykłádánim táiemnic krole=
ſtwástrona: 91

ktorzy ſię ná ſámym ſłowie Bożym buduią.91.
1:
leſtwá niebieſkiego/ ludźi nie zábáwiáią: ále też y mleká Chriſty=
2:
áńſkiego/ to ieſt/ pocżątkow náuk zbáwiennych/ vżycżyć im nie=
3:
chcą/ gdy ich od świętego piſmá odwodzą/ á vſtáwámi ludzkie=
4:
mi (iuż nie iáko mlekiem/ ále iáko grubym młotem/ tucżą y kar=
5:
mią) ktorym zátkáni/ y nápełnieni będąc/ záślepione ocży máią/
6:
iż widząc widźieć nie mogą/ ktorym Pánie Boże day vpámiętá=
7:
nie/ y obacżenie Amen,
8:
Cżwarta cżęść ma wiáry náſzey Chriſti
9:
áńſkiey krorąX. K. nieſłuſznie winuie ze ſzcżyrego y
10:
ſámego ſłowá Bożego proſte wyznánie/ á błędu prze
11:
ćiwnego/ y z piſmá ś. y ná więtſze ich záwſtydzenie/ z
12:
ich właſnych Doktorow/ y z ſpraw Synodowych/
13:
pokazánie y przekonánie.

14:
4. Iuż z łáſki páná Bogá náſzego/ odpráwiwſzy trzy cżęśći pi=
15:
ſánia tego/ zá cżwartą ſię wezmę. W ktorey/ ná rozlicżne obwi=
16:
nienia/ y rozmáite potwarzy/ ktorymi X. K. nie tylko nieſpráwie
17:
dliwie/ ále y nieobácżnie/ ludźi niewinne ſzácuie/ ſądźi/ y potę=
18:
pia odpowiedáć będę. Máło oto dbáiąc/ iż X. K. łáie/ gromi/ po=
19:
tępia/ y vſzcżypliwie przymawia: przeſtawáiąc bowiem/ná świá
20:
dectwie dobreo ſumnienia/ niewinnośćią náſzą ćieſzyć ſię będźie=
21:
my: á z Dawidem ś. ſłow tych vżywáć: oni klną y złorzecżą: á pan
22:
Bog błogoſłáwić będźie. Wſzákże nielza/ iedno y X. K. y inſzym
23:
ſłuſzną ſpráwę o ſobie dáć: y niewinność náſzę okázáć. A oſobliwie
24:
wiáry y nádźieie ktorą ſię ćieſzymy pocżet y wyznánie vcżynić. Ale
25:
iż ták wiele tych potwarzy/ iż ledwie wiedźieć/ zá ktorąby ſię pier
26:
wey viąć: dla teo ná głownieyſze á przednieyſze odpowiedáć będę.
27:
Zádawa nam to X. K. iż my rzecży zbáwienne/ nie wiárą/ áni
28:
rozumem poymuiemy/ ále grubymi ſmyſły miárkuiemy rć. Tego/
29:
niewiem cżym X. K. dowieść y okázáć może. Bo nie ſąſmy z łáſki
30:
Bożey báłwochwálcy/ ktorzy ſobie Bogá y nábożeńſtwo/ wedle
31:
grubych ſmyſłow vpodobánia kſztáłtuią/ y formuią: złotemi śre=
m 2brnymi/strona: 92

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry92.
1:
brnymi/ kámiennymi/ drzewiánymi báłwány rć. ſmyſły ſwoie gru
2:
be ćieleſne ćieſzą/ y ochładzáią: y ktorzy w żywiołách świátá tego
3:
(co Páweł ś. gánił) zbáwienia ſzukáią/ y nádźieię w zwierzchnich
4:
rzecżach pokłádáią. Wáſzá wiárá/ zá łáſką Bożą/ nie báwi ſię
5:
rzecżámi zwierzchownymi/ widźiánymi/ áni ſię ná nich wieſza:
6:
ále wnętrznymi ocżymá vpátruiemy ty rzecży/ ktore nie tylko/
7:
od zwierzchnich ſmyſłow dálekie ſą/ ále ktore też wſzytko wyro=
8:
zumienie cżłowiecże przechodzą. Wierząc bowiem w Bogá nie
9:
widźiánego: wierzymy też y w ſyná iego miłego: ktorego choćiaż
10:
niewidźimy/ á przedśię z łaſki Bożey weń wierzymy/ ſpodźiewá=
11:
iąc ſię zapłáty wiáry náſzey/ zbáwienia duſz. Z tey wiáry rośćie
12:
w nas nádźieiá pewna/ o onych dobrách niebieſkich/ ktorych oko
13:
nie widźiáło/ y vcho nie ſłyſzáło/ y w ſerce cżłowiecże to nie wſtą=
14:
piło/ co nágotował Bog tym ktorzy go miłuią. A tákiey nádźie
15:
ie/ żaden z ćiáłá y ze krwie/ mieć nie może/ oprocż (o cżym Páweł
16:
ś.) kov to Bog obiáwi przez duchá ś. A tenći ieſt pocżet nákrot
17:
ce tych rzecży ktore wierzymy/ y ktorych ſię ſpodźiewámy: á ſłu=
18:
ſznieby ſię X. K. záwſtydáć miał/ gdy nam tákie rzecży nieobácż=
19:
nie przycżyta o ktorych áni myſlymy/ áni mowimy.
20:
Poſtępuie potym daley X. K. puſzcżáiąc ſię ná nas ſłowy v=
21:
ſzcżypliwymi: zádawáiąc nam tho/ iákobyſmy ſynowi Bożemu
22:
cżći y chwały iego właſney vymowáli/ ſámi ſię nádeń wywyżſzá-
23:
iąc/ cżego tymi árgumenty (iáko on mniema) dowodźić chce: iż
24:
przyrodzonego ſynoſtwá/ nátury/ iſtnośći/ y przedwiecznośći Bo
25:
ſkiey/ przyznawáć mu niechcemy: zá máło to máiąc/ y owſzem
26:
w śmiech to obrácáiąc/ co my o Pánu á zbáwićielu náſzym wy=
27:
znawamy: gdy go cżłowiekim z duchá ś. pocżętym/ z pánny cży=
28:
ſtey národzonym: ſynem Bożym vmiłowánym: chwałą nád wſzy=
29:
tko/ y Anielſkie ſtworzenie vracżonym: y Bogiem z tego pocżę=
30:
ćia/ y z dárowánia oycowſkiego wyznawamy.
31:
Nie nowiná to v nas/ tákich ſzacunkow ſłucháć: y przymo=
32:
wek rozmáitych od wiela ludźi ćierpieć. Ná co też cżęſto/ y doſtá
33:
tecżnie/ bráćia niektorzy náſzy odpowiedáli/ ia ná ten cżás/ krot=
34:
ko ſię odpráwowáć będę: nie wątpiąc/ iż X. K. ſzyrzey y doſtáte=
35:
cżniey ty rzecży okażą/ gdy ná iego kazániá (ábo racżey ſkáżenia)
odpowiádáćstrona: 93

prawdżiwey/ z burzenim obłędliwey.93.
1:
odpowiadáć będą: y iego fortelne/ á pod cżás ſproſne y nieumie=
2:
iętne dowody/ ſłowem Bożym nicowáć będą. Iá z nim w krot=
3:
ką poydę.
4:
Przyznawa nam to X. K. iż gdyby nam kto iednę ſentencyą
5:
z piſmá ś. pokazał/ iż ná niey przeſtáć y iemu wiárę dáć chcemy:
6:
Przećiwko ktorey náſzey ſzcżyrośći/ on ſię hárdźie ſtáwi/ y nie ie=
7:
dno tylko mieyſce/ ále/ ſty ich nam pokázáć obiecuie. Sprobuy=
8:
myż tedy tey iego śmiáłośći/ á niechay acż nic/ iedno vkaze miey
9:
ſce iáſne y źrzetelne/ z piſmá ś. ktorymby tych ſwoich mow/ ktore
10:
o ſynu Bożym wyznawa/ dowieść/ y podeprzeć mogł. A my ie=
11:
ſli też náſzego wyznánia nie okażemy/ z iáſnego piſmá ś. tedy ſłu=
12:
ſznie X. K. winowáć nas może. To tylko opowiadam/ y oświád
13:
cżam/ iż áni żadne Filozowſkie wywody/ áni Oycowſkie wykłá=
14:
dy/ mieyſcá v nas tákiego/ w tey rzecży (iáko v X. K. máią) mieć
15:
nie będą. Słowá nam Bożego iáſnego potrzebá/ ktore w piſmie
16:
ś. zoſtáwione y wyráżone ieſt: Zaden bowiem nie zná oycá iedno
17:
ſyn: á komuby chćiał ſyn obiáwić. A ſyná też żaden nie zna/ iedno
18:
Oćiec. Przeſtawaymyż tedy ná tym świádectwie/ ktore Oćiec o
19:
ſynu/ á ſyn o Oycu wydał/ dochodząc tego z żywych źrodeł pi=
20:
ſmá ś. Ktoremu piſmu ś. opowiádamy ſię/ iż z łáſki Bożey cále y
21:
we wſzytkim wierzymy: w ktorym choćiaż niektore rzecży trudne
22:
vpátruiemy: wſzákże y to z vcżćiwośćią przyimuiąc/ wyrozumie=
23:
nia ich z inſzych łatwieyſzych/ wedle ſznuru wiáry dochodźimy. A
24:
ieſli ieſzcże Pan Bog cżego zrozumieć nie dał/ o to ſię nie bárzo
25:
fráſuiemy/ gdyż z łáſki Bożey/ to co ku zbáwieniu wierzyć/ y wy=
26:
znawáć potrzebá/ krotko y doſtátecżnie/ od duchá Bożego wy=
27:
ráżono/ y w piśmie ś. ná wielu mieyſcách pozoſtáwiono mamy/
28:
ná cżym przeſtawáiąc/ pewni być możemy/ iż ſię w wierze náſzey
29:
nie omylymy.
30:
Przyſtąpmyż tedy do proby duchá Bożego/ z tą powieśćią
31:
X. K. á pytáymy go/ z ktorego Ewánieliſty/ ábo Apoſtołá/ ty
32:
ſłowá wycżyrpnął? Syn przyrodzony: z iſtnośći Bożey vrodzo=
33:
ny: tákże/ Przedwiecżny Bog/ y inſze tym podobne. Niechayże
34:
tedy vkaże nie z dáleká/ ále z bliſká: nie z wywodow áni z wykłá-
35:
dow ludzkich: ale z iáſnego y wyráźliwego textu piſmá ś. A ieſli
m 3tegostrona: 94

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry94.
1:
tego dowiedźie/ y pokaże: w ten cżás dopiero/ niechay nam zá
2:
złe ma/ y nas ieſlibyſmy mu nie wierzyli winuie y ſzácuie. Ale nic
3:
tákowego z piſmá źrzetelnie y wyráźliwie nie pokazawſzy: iáką
4:
śmiáłośćią náſze wyznánie/ o ſynu Bożym lżyć: cżártowſkim/ y
5:
Pándorą pogańſką názywáć śmie? Gdyż my z łáſki Bożey wy=
6:
znánia náſzego o ſynu Bożym/ nie tylko wywody z piſmá ś. wźię=
7:
tymi: ále iaſnym textem podeprzeć możemy. Wyznawamy tho
8:
bowiem/ o pánu náſzym Iezuśie Chriſtuśie/ iż on ieſt ſynem Bo=
9:
żym właſnym/ iednorodzonym/ y cżegoż dáley trzebá/ z ſtrony ſy
10:
nowſtwá iego? Gdyż my to wyznawamy/ co o nim nápiſano ieſt:
11:
á ktemu do tákowego wyznánia/ duch Boży przytknął wiárę ná
12:
ſzę zbáwienną. Co ſię z onych ſłow Ianá ś. pokázuie/ kore w 20.
13:
rozdźia. nápiſał: vkázuiąc cel piſánia ſwego/ ten być/ áby ludźie
14:
wierzyli/ iż Iezus ieſt Chriſtuſem onym ſynem Bożym: á wie=
15:
rząc iżby byli zbawieni przez imię ieo. Otoż my z łáſki Bożey/ tym
16:
ſłowom duchá Bożego wierząc/ zbáwienia ſię ſpodźiewamy. A
17:
X. K. ieſli z ſwego Atánázego/ z Auguſtyná / z Lombárdá rć. co
18:
pewnieyſzego ma/ niechay to ſobie chowa: á tych ktorzy nie ná
19:
ludzkich dumách/ áni wykłádźiech/ ále ná ſzcżyrym/ y iáſnym ſło=
20:
wie Bożym/ wiárę ſwą funduią/ niechay nie ſądźi y nie potępia/
21:
boiąc ſię onego wyroku ſyná Bożeo: by ſam oſądzon y potępion
22:
nie był. Nie dla tego tho piſzę/ ábych wykłády wſzytkie we zborze
23:
páńſkim zgánić y odrzućić chćiał: vchoway tego Boże. Roſká=
24:
zuie nam duch Boży przez Páwłá ś. ábyſmy duchow nie gáśili:
25:
proroctwem nie gárdźili: ále támże przydawa: Wſzytkiego do=
26:
świádcżayćie/ á co ieſt dobrego tego ſię trzymayćie: á od wſzel=
27:
kiego podobieńſtwá złego wſtrzymawayćie ſię. Wolno tedy ko=
28:
mu ten dar od Bogá dány/ piſmo wykłádáć: ále nie mnieyſza
29:
wolność y inſzym wſzytkim zoſtáłá doświádcżáć duchow/ ieſli:
30:
z Bogá ſą. Co gdyby byli ludźie cżynili: iżeby nie ludzkie wykłá=
31:
dy nád ſłowo Boże: ále ſłowo Boże/ nád wſzytkie wykłády/ y
32:
wyrozumienia ludzkie przekłádáli: nigdyby byli do tákiego za=
33:
błądzenia/ w ktorym ſię y dźiś drudzy nie cżuią/ nie przyſzli. Nie=
34:
chayże nas tedy X. K. do żadnych wykłádow/ y wywodow ludz
kichstrona: 95

prawdźiwey/ z burzenim obłędliwey.95.
1:
kich nie ćiśnie/ áni poćiąga. Bo poki on tych ſłow ktorych vży=
2:
wa/ expreſsè, w piſmie ś. nie vkaże/ by ſię nawięcey gniewał/ frá=
3:
ſował/ ſądźił y potępiał. Cżyni to nieſłuſznie/ nas bez licá ſądząc/
4:
ponieważ teo dowieść/ y dokázáć ná co ſię brał nie może: to ieſt/
5:
poki tych ſłow: Syn Boży przyrodzony/ przedwiecżny/ z iſtno=
6:
śći Oycowſkiey vrodzony: Bog ieden z oycem: ábo/ Oćiec/ ſyn/
7:
duch ś. trzy perſony w iedney iſtności: á ogułem mowiąc: Bog
8:
w troycy iedyny rć. Poki mowię tych ſłow wyráźliwie nie vkaże/
9:
niechay ſię wſtydźi: á ten kápturek/ ktory ná nas nieſłuſznie kłá=
10:
dźie/ ſam rácżey ná ſię włoży. Bo nie myſmy ſą z łáſki Bożey/ kto
11:
rzybyſmy cżći ſynowi Bożemu vwłácżáć mieli: gdyż to o nim wie
12:
rzymy y wyznawamy/ co nápiſano ieſt. ále X. K. ten ieſt/ ktory
13:
niechcąc ná żywych y zdrowych powieśćiách duchá Bożeo prze=
14:
ſtáwáć/ co innego obcego y przećiwnego (iáko ſię to niżey poka=
15:
że) wnośi. Możeli też X. K. tym ſię chlubić y przechwáláć/ iż te=
16:
mu doſyć vcżynił/ co obiecował/ iż gdy nie tylko iedno mieyſce z
17:
piſmá ś. ale więcey niż ſto/ ku przepárćiu/ wyznánia náſzego po=
18:
kázáć miał: á iabych rad iedno ſłowko ácż nie od niego ſłyſzał/
19:
ktorymby tych ſwoich obcych powieśći/ o Bogu y o ſynu iego po
20:
deprzeć mogł. Cżego iż nie pokaże/ niechayże potym nikomu nie
21:
opátrznie nie groźi tym/ cżego dowieść/ y dokázáć nie może. Wy
22:
znawać on to ná iednym mieyſcu/ iż między námi nie idźie o pi=
23:
ſmo/ ále o wyrozumienie piſmá. A ieſli tak ieſt/ cżemuż ſię z ná=
24:
mi ſzcżyrze nie obſzedł. Dla teo nas było tedy zárázem winowáć/
25:
iż nie ták rozumiemy/ y wykłádamy piſmá/ iáko X. K. y z ſwoią
26:
kátoliką: coby byłá mnieyſza winá/ gdyżeſmy ludzkiem wykłá=
27:
dom nie podlegli: y cżęſto ſię w thym oświadcżamy iż z ſámego
28:
tylko piſmá ś. vcżyć ſię chcemy: y podług niego wierzyć/ y wy=
29:
znawáć o Bogu y Chriſtuśie chcemy. A iż wiele ſię tákich ludźi
30:
znáyduie/ ktorzy ſię tylko wźiąwſzy/ zá trudnieyſze niektore ſenten
31:
cye/ około nich ſpory y controuerſiae rozmáite tocżą: ále co ná tym
32:
proſtakowi? ktorzy tych ſubtylnych filozowſkich wykłádow nie=
33:
umieiąc: tylko pewnego celu wiáry ſwey/ iáko po ſznurze docho=
34:
dźi: vpátruiąc to w piśmie ś. cżym wiárę ſwoię vpewnić y vtwier
35:
dźić może: Co to iemu záwádźi/ gdy kto krążąc y tám y ſam/ wy
ſtępiwſzystrona: 96

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry96.
1:
ſtąpiwſzy z właſney koleie/ tuła ſię po rozmáitey gęſtwie y ſzeli=
2:
nie: á on náſtąpiwſzy ná práwy gośćiniec/ vtártą drogą idźie/ v
3:
pátruiąc kres zámierzony/ do ktorego ſię ſpieſzy. Cżemu ſzcżyry
4:
Chriſtyáńſki proſtacżek tych náſládowáć ma/ ktorzy z byſtrych
5:
rozumow ſwoich/ (iáko z ſáydaká iákiego wypuſzcżáią/ rozmáite
6:
mowy y powieśći/) iákoby nieiákie ſtrzały/ ktorymi chcą w táiem
7:
nice Boże vgodźić: á przedśię bárdzo ſię dáleko vnoſzą. Iedni ná
8:
doł: drudzy wzgorę/ á trzeći ná ſtronę vchybiáiąc? A proſtacżek
9:
miły/ maiąc wyrozumienie ſwoie náłożone/ ná proſtey ćięćiwie
10:
ſłowá Bożego/ prośćiuchno zmierza do celu wyſtáwionego/ y zá
11:
łáſką Bożą vgadza weń ták iáko potrzebá.
12:
A cel nie ieſt inſzy o ſynu BOżym w piſmie ś. wyſtáwiony/
13:
oprocż tego/ ktory duch Boży záleca/ y iáſnymi ſłowy opiſue: Iż
14:
Iezus ieſt Chriſtuſem onym ſynem Bożym. Do tego celu Apo=
15:
ſtołowie náuką ſwoią zmierzáli: ten wſzytkim wiernym wyſtá=
16:
wiáli y zálecáli.
17:
Ian ś. choćiaż niektore ſłowá y powieśći ieo/ zdádzą ſię przy
18:
trudnieyſzym: przedſię piſánie ſwoie tym zámyka: cżeo y w liśćiech
19:
ſwoich poświadcża/ piſząc/. Iż ktoby Iezuſá wyznał Chriſtuſem
20:
z Bogá ſię národżił. Nie ſámego to Ianá tylko/ ále wſzytkich A
21:
poſtołow celnieyſze wyznánie/ ktore ſam pan Chriſtus w oſobie
22:
Piotrowey pochwalił y zálećił. Y to było nawiętſze ſtáránie Apo
23:
ſtolſkie/ áby żydy do tego námowić/ y onym to vkázáć mogli: iż
24:
Iezus ieſt Chriſtuſem. Máiąc my tedy proſtacżkowie ten cel pe=
25:
wny: Cżemuż ſię od niego vnośić mamy? Są niektore miey=
26:
ſcá trudne w piśmie ś. ktorych ia/ z vcżćiwośćią ie przyimuiąc
27:
ſzcżyrze wyznawam/ (nie wſzytkich rozumiem) lecż máiąc to iá=
28:
śnie y wyráźliwie/ do cżego wiárá moiá przytknioná ieſt/ ná tym
29:
przeſtawam/ y tym ſię ćieſzę. A gdy tev wierzę/ iż Iezus ieſt Chri
30:
ſtuſem ſynem Bożym/ rozumiem y cżuyę/ zá pomocą Bożą/ iż
31:
to nie zdowćipu mego/ áni z wlaſney śiły moiey: lecż z mocy Bo=
32:
żey/ y z vdárowánia iego pochodźi. Ktorzy bowiem prawdźiwie
33:
wierzą w imię ſyná Bożego/ nie z ćiáłá áni ze krwie: ále z Bogá
34:
zrodzeni ſą. Ale iákobych tu ſłyſzał X. K.mowiąceo: máło ná tym
35:
wyznawáć Chriſtuſá ſynem Bożym/ kiedyby zacnośći/ y wlaſno
śćistrona: 97

prawdźiwey/ z burzeniem obłędliwey.97.
1:
śći ſynoſtwá iego/ kto nie vpátrował? Ná to káżdemu ták od=
2:
powiádam: Iż ia táką zácność ſynoſtwá teo vpátruię: iż choćiaż
3:
było y ieſt wiele ſynow Bożych: tego iednego ſámego/ właſneo/
4:
iednorodzonego: zdawná obiecánego Meſyaſzá: Páná/ y głowę
5:
wſzytkich ſynow Bożych vpátruię y wyznawam.
6:
Stáráli ſię ludźie o to/ y dźiś ſię tákowi znáyduią/ áby ſubtyl
7:
nie/ y dwornie/ przycżyny ſynoſtwá tego dowiadowáć ſię/ y o nim
8:
mowić mogli: cżego y X. K. náſláduie/ gdy o tym ſynoſtwie/ iná=
9:
cżey mowić nieumie: Iedno iż ſyn z iſtnośći Oycowſkiey/ przed
10:
wſzytkimi wieki vrodzony ieſt rć. To oni śmiele mowią y twier=
11:
dzą/ ále nie dowodzą: ponieważ o tym w niebie z iſtnośći oycow=
12:
ſkiey rodzeniu: ſłowká namnieyſzego w piśmie ś. nie máią. A my
13:
z łáſki Bożey/ ſtoiąc iáko przy mocnym murze/ przy piſmie ś. mo
14:
żemy pzrećiwnikom náſzym/ záſtáwiwſzy ſię/ co pewnieyſzego v=
15:
kazáć. Gdy nas bowiem kto ſpyta/ dla cżego Iezus ieſt ſynem
16:
Bożym názwány/ nie będźiem mu odpowiedáć z rozumu ſwego/
17:
áni z wykłádow/ ábo wymyſłow ludzkich: ále vćiekſzy ſię do pi=
18:
ſmá ś. przypomnimy ony ſłowá Anielſkie/ ktore mowił do Mary
19:
iey pánny. Duch ś. nádeydźie ná ćię: á moc naywyżſzego záćmi to=
20:
bie: przetoż y to co ſię národźi święte/ będźie názwano ſynem Bo
21:
żym rć. Pan Bog wſzechmogący/ ſam przez Aniołá ſwego/ przy=
22:
cżynę ſynoſtwá tego oznáymuie: iż on ſam/ Oycem ſyná ſwego
23:
miłego/ Páná Iezuſá być miał: ktorego wedle obietnic ſwoich
24:
dawnych/ Dawidowi vcżynionych/ ſam mocą ſwą/ y duchem
25:
ś. wzbudźił nád bieg przyrodzony/ z naśienia Dawidowego: á
26:
vcżynił tho obycżáiem od ocżu y od rozumu ludzkiego ſkrytym y
27:
táiemnym/ świętym y zacnym. Dla cżego tego świętego płodu/
28:
ktory ſam Bog w żywoćie Máryey pánny ſpráwił/ y poświęćił:
29:
ſam właſnie oycem názwány ieſt: á on też ś. potomek Dawidow/
30:
oycá żadnego właſnego biegiem przyrodzonym ná źiemi nie má
31:
iąc. Bogá nawyżſzego ſynem (ktory go przez duchá ſweo ś. w ży
32:
woćie pánieńſkim ſpłodźił) y cżłowiekiem niebieſkim názwány
33:
ieſt. To náſzá proſta odpowiedź o ſynoſtwie páná Chriſtuſowym:
34:
ktora iż ſię ludźiom nie podoba/ nie trzebá ſię dźiwowáć/ ponie=
35:
waż ludźie mnodzy/ nie rádźi przeſtawáią/ ná proſtych/ y ſzcży
nrychstrona: 98

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry98.
1:
rych powieśćiách Bożych/ lepiey im to ſmákuie/ co ábo ſobie w=
2:
myſlą/ ábo ſię od inſzych ludźi náucżą.
3:
Lecż káżdy boiący ſię Bogá/ niechay pilnie vważa/ y temu
4:
ſię przypátruie/ komu podobniey wierzyć: tymli ktorzy z domy=
5:
ſłow ludzkich/ ważą ſię wiele mowić/ y piſáć/ nie tylko nád ſłowo
6:
Boże/ ále y przećiwko ſłowu Bożemu: cżyli tym ktorzy te táiem=
7:
nice vſty Bożymi wykłádáią/ y o nich mowią. Zgadzáią ſię z ná
8:
mi Kátolicy ná ty ſłowá: iż Iezus Chriſtus ieſt ſynem Bożym:
9:
ále oni ná tym wyznániu po proſtu nie przeſtawáiąc/ wyſoko z
10:
rozumy ſwymi latáią/ vpátruiąc tám rodzenie iákieś w niebie/
11:
bez mátki z iſtnośći oycowſkiey/ y inſzey/ przycżyny głownieyſzey/
12:
ſynoſtwá tego/ nie znáią/ bo gdy ich kto ſpyta: dla cżego Chriſtus
13:
pan/ ieſt ſynem Bożym iednorodzonym? Zárázem odpowiedzą:
14:
iż dla tego/ iż on z Bogá Oycá/ z iſtnośći iego/ przed wſzytkimi
15:
wieki vrodzony ieſt. A ſkądże to wźięli? Podobno z Atánáziuſá/
16:
z Cyriluſá/ z Auguſtyná/ y z inſzych/ pewnie nie ze ſłowá Bożego.
17:
Tákowym tedy wſzytkim/ ſłowá ony Piotrowe zádawamy: kto:
18:
mowi/ ábo kto vcży: niechayże mowi/ iáko wymowy Boże. A iż
19:
to nie wymowy Boże/ wymyſł ten o przedwiecżnym rodzeniu/
20:
odrzućiwſzy to ná ſtronę/ vſty Bożymy mowić chcemy/ iż dla teo
21:
ieſt Chriſtus ſynem Bożym/ iż z duchá ś. pocżęty/ y mocą Bożą
22:
ſpráwiony/ w żywoćie pánieńſkim. A to mowiąc nie náſze wła=
23:
ſne ſłowá/ ále Boże mowić będźiemy. Ponieważ Anioł ſię tego
24:
nie wſtydał mowić/ tymi ſłowy. Przetoż y to co ſię národźi świę
25:
te/ będźie názwano ſynem Bożym rć. Tu przycżynę właſną An=
26:
ioł wyraża: á my też iáko proſtacżkowie powolni y wierzący Bo
27:
gu/ zá nim mowić będźiemy. Przetoż/ Dla tego rć. A ći ktorzy ná
28:
tym nie przeſtawáiąc/ cżego ſię inſzeo domyſláiąc muſzą ták mo=
29:
wić: Nie przeto: áni dla tego/ ále dla cżeo inſzego rć. A komuż
30:
tu proſzę nieprawdę zádáwáią/ nam cżyli Bogu? Niechay ſię ná
31:
to dobrze rozmyſlą. To dla tego ták cżęſto powtarzam/ ábych
32:
wſzytkie proſtacżki/ boiące ſię Bogá/ á do tego cżáſu błądzące/
33:
ná drogę náprowádźić mogł: żeby kiedy pilniey ſię temu przypá=
34:
trowáć chćieli/ y wiedźieli o co ſpor przećiwnicy náſzy wſzcżynáią
35:
y nas ták niemiłośćiwie ſądzą y potępiáią. Tho ná ten cżás nie=
chaystrona: 99

prawdźiwey/ z burzenim obłędliwey.99.
1:
chay będźie doſyć/ o tym/ co my rozumiemy/ o ſynoſtwie Páná
2:
Chriſtuſowym.
3:
Winuie nas też X. K. y ſzácuie/ iákobyſmy Boſtwo przed=
4:
wiecżne/ pánu Chriſtuſowi odeymowáli/ á pożycżáne (iáko on
5:
zowie) przyznawáli. My z łáſki Bożey/ iáko y o ſynoſtwie/ ták y
6:
o Boſtwie Páná Chriſtuſowym nád ſłowo Boże/ y rozumieć/ y
7:
mowić niechcemy. Wiele ludźi od dawnych cżaſow/ ważyli ſię
8:
tego mowić/ y piſáć/ o Boſtwie páná Chriſtuſowym/ cżego ża=
9:
dnym piſmem iáśnie y źrzetelnie podeprzeć y okázáć nie mogli.
10:
Nie rozumiem tego o wſzytkich/ áby to ze złośći/ y z vporu cży-
11:
nić mieli. Y owſzem wiele ich było między nimi/ mężow zacnych/
12:
y bogoboynych/ ktorzy zle wyrozumiawſzy niektore mieyſcá pi=
13:
ſmá ś. miłośćią zápálcżywą/ ále nie vmieiętną/ przećiwko Pánu
14:
Chriſtuſowi zięći/ Ważyli ſię więcey o nim mowić y piſáć/ niż ſło=
15:
wo Boże ucży. Ktorych ia dla tego nie potępiam/ y owſzem v=
16:
ważáiąc dobroć y miłośierdźie Boże/ rychley to rozumiem/ iż im
17:
Pan Bog głupſtwá tego nie pocżytał/ gdy oni nie cżynili tego
18:
ze złośći áni z vporu/ ále z nieumieiętnośći/ iáko y dźiś mnie=
19:
mam/ wiele ſię tákich ſerc dobrych náyduie/ ktorzy/ w tymże błę=
20:
dźie onych przodkow dawnych náśláduią/ mniemáiąc by to do=
21:
brze y przyſtoynie cżynili z ktorych licżby boday był y X. K. Nie
22:
ieſt tákowa hárda dumá we mnie/ ábych miał tych wſzytkich kto
23:
rzy ſię z námi ná iednákie wyznánie we wſzytkim nie zgadzáią/
24:
poſędzáć y potępiáć. Nie nam nędznym ludźiom ten ſąd należy.
25:
Pámiętáć bowiem potrzebá/ ná ony ſłowá Apoſtolſkie: Ty ktoś
26:
ieſt/ ktory cudzego ſługę ſądźiſz? Pánu ſtoi/ pánu vpada. Wſzák
27:
że to piſząc/ nie o tych tego rozumiem/ ktorzyby ze złośći/ z vpor=
28:
nego ſercá ſwego/ wiedząc y chcąc/ zwaśniwſzy ſię przećiwko
29:
bráćiey ſwey/ vpornie ſię prawdźie Bożey ſprzećiwiáli (iákich o=
30:
nych cżáſow podobno śiłá iáko y dźiś mogą być było) y one prze
31:
ſládowáli. Idźie mi o tych ktorzy chcąc ſię uprzeymie Pánu Bo
32:
gu podobáć/ przedśię z niewiádomośći/ grubymi błędy/ vwikłá
33:
ni byli. Iákowych ſię pokázowáło/ y dawnych y dźiśieyſzych ná=
34:
ſzych cżáſow wiele/ nie tylko zacnych náucżyćielow/ ále y męcżen
35:
nikow ś. O ktorych ſąd Pánu Bogu zoſtáwiwſzy/ to rácżey vpá
n 2truymystrona: 100

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry100.
1:
truymy/ iż ponieważ onym zacnym mężom: ktorzy nád piſmo ś.
2:
ważyli ſię więcey mowić y ſtánowić/ do tákieo źabłądzenia przy=
3:
ſzło/ ábyſmy boiąc ſię/ ich przykłádem oſtrożnieyſzy byli/ pilnuiąc
4:
w tych ćiemnośćiách rozumow ludzkich/ świátłośći piſmá ś. od
5:
niego ſię nie vchyłáiąc/ áni odſtrzeláiąc: ná ludźiach też y nay=
6:
świętſzych y nazacnieyſzych/ wiáry ſwoiey nie budowáli. Lecż pá
7:
ná Bogá ſámego/ y ſyná iego miłego/ zá fundáment wiáry y ná=
8:
dźieie náſzey vpátrowáli: pilnuiąc świádectwá/ y wyrokow ieo
9:
w piśmie świętym pozoſtawionych. Ale wroćmy ſię do tego/ co
10:
o Boſtwie páná Chriſtuſowym rozumiemy.
11:
Nie przemy ſię Boſtwá páná Chriſtuſoweo/ ktorego pánem
12:
y Bogiem ſwoim wyznawamy/ gdyż nas tego ſłowo Boże vcży.
13:
Lecż zwáć go Bogiem onym iednym z oycem: naywyżſzym: ſtwo
14:
rzyćielem niebá y źiemie. rć. Teo áni vmiemy/ áni ważyć ſię śmie=
15:
my. Przycżyná pewna/ iż piſmo święte ták nie mowi/ ktore cho=
16:
ćiaż Chriſtuſá pánem y Bogiem názywa: przedśię oycu iego mi=
17:
łemu/ tey cżći nie vwłacża: áby on ſam/ iednym/ żywym/ nie=
18:
śmiertelnym/ naywyżſzym/ ſtworzyćielem wſzech rzecży/ Bogiem
19:
y oycem páná Chriſtuſowym być nie miał. Ale może tu kto pod=
20:
chwyćić y ſpytáć? To wy tedy dwu Bogu wyznawaćie. Na tákie
21:
dworne bádánie/ nie záwodząc ſię dáleko w rzecż: mogłbych ták
22:
odpowiedźieć/ iż piſmo ś. mnie tákiey licżby nie vcży/ ktore wſzę=
23:
dźie iednoſtáynie/ iednego Bogá oycá/ z ktorego wſzytko/ záleca
24:
y wyſtáwia. Y doſyćbych ná tym miał/ iáko proſtak/ gdybych
25:
ták tylko pytáiącemu odpowiedał. Wſzákże iż piſmo ś. tego nie
26:
zámilcżało/ vcżąc nas doſtátecżnie/ co o Boſtwie oycowſkim/
27:
co też o ſynowſkim rozumieć mamy: przeto y ia tego wyznáwáć
28:
wſtydźić ſię nie będę. Piſmo ś. opiſuie nam iednego Bogá Oycá
29:
naywyżſzego/ z ktorego/ y od ktoreo wſzytko/ y ktory náde wſzyt
30:
ko: nicżego ni od kogo nie potrzebuiąc/ áni biorąc. Toż piśmo ś.
31:
opiſuie páná Iezuſá Chriſtuſá ſyná Bożego tákiego/ ktory iáko
32:
od oycá ſwego ieſt/ y od niego wyſzedł: ták też od niego wſzytko
33:
miał y ma: y poświęcenie/ y moc/ y chwałę/ y wſzeláką zwierzch=
34:
ność/ y páńſtwo/ y zupełność wſzytkę/ w ktorych rzecżách/ Bo=
35:
ſtwo iego vpátruiemy: á nigdźiey tego nie cżytamy/ áby ſyn ták
że byłstrona: 101

prawdźiwey/ z burzenim obłędliwey.101.
1:
że był Bogiem iáko y oćiec: ábo iednym Bogiem z nim/ ábo iżeby
2:
tákże/ wſzytkich rzecży zupełność/ y doſkonáłość ſam od ſiebie
3:
miał. Lecż poſłuchaymy/ cżego nas pan Chriſtus vcży/ y iáko tę
4:
rożnicę/ ktora dźiś między Chrześćiány ieſt/ o Boſtwie ſwoim
5:
roſtrzygá/ y rozwięzuie. Cżytámy v Iana ś. w 10. rozdźia. gdy
6:
Zydowié rownie tákowąż gadkę zádawáli pánu Chriſtuſowi/ iż
7:
on będąc cżłowiekiem/ cżynił ſię Bogiem/ y przeto go vkámie=
8:
nowáć chćieli. Rownie nas y teraz to potyká/ gdy nas przeći=
9:
wnicy náſzy/ o to kámienuią/ iż cżłowieká pána Iezuſá Bogiem
10:
być wyznáwámy: rzucáiąc ſię o to iádowićie ná nas/ y wołáiąc
11:
nie ták maćie mowić: ále ták/ iż Bog on przedwiecżny/ ſtał ſię
12:
cżłowiekiem. Pan Chriſtus nie ſłyſzymy/ áby ták żydom odpowie
13:
dał: gdyż kiedyby tho prawdá byłá/ co przećiwnicy twierdzą:
14:
miał był Pan Chriſtus rzec/ nie ták żydźi/ ále tho mowićie/ y źle
15:
tozumiećie/ ále ták rozumieć maćie/ iż ia Bogiem będąc/ ſtáłem
16:
ſię cżłowiekiem. Ale pan Chriſtus nie prząc ſię tego/ iż cżłowie-
17:
kiem był/ dla cżegoby też Bogiem názwány być miał/ dowodźi.
18:
Y bierze dwá dowody/ ieden od poświęcenia: á drugi od vcżyn
19:
kow ſwoich/ ktore ſię w nim z Oycá iego Boſkie pokázowáły.
20:
A wſzákże/ niż do tego przyſtąpił/ vżywał árgumentu/ od mniey=
21:
ſzey rzecży/ do więtſzey prowádząc/ to ieſt/ od ludźi na vrzędźie
22:
poſtánowionych/ ktorym też po cżęśći imię Boże należy/ poſtę=
23:
puie wzgorę/ vkáżuiąc śiebie być godnieyſzym tego tytułu (cho=
24:
ćiaż ſię on tylko ſynem Bożym zwał) ktorego oćiec poświęćił/
25:
y poſłał ná świát: to był pirwſzy dowod od poświęcenia. Drugieo
26:
vżywa pan Chriſtus od vcżynkow onych zacnych/ kthore imię=
27:
nim oycá ſwego odpráwował/ ták odpowiedáiąc onym żydom.
28:
Ieſliż nie cżynię ſpraw oycá mego/ nie wierzćie mi/ á ieſliż cżynię
29:
choćiabyśćie też mnie nie wierzyli/ wierzćież ſpráwam/ ábyśćie
30:
poználi y wierzyli/ iż Oćiec we mnie: á ia w nim rć. Gdyż tę ro=
31:
zmowę Chriſtus pan o Boſtwie ſwoim z żydy miał/ y ktoż doſtá=
32:
tecżniey nas nád onego ſámego náucżyć może? Pytałby nas kto/
33:
dla cżego wy cżłowieká páná Iezuſá/ Bogiem zowiećie? Dla
34:
tego iż go Bog poświęćił/ y k temu mieſzkáiąc w nim/ vcżynki
35:
ſwoie Boſkie y doſkonáłe prze zeń odpráwował: táką odpowie=
n 3dźią/strona: 102

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry102.
1:
dźią/ nie odſtrzelimy ſię nic od ſznuru wiáry/ y prawdźiweo świá=
2:
dectwá piſmá ś. Vważaymyſz tedy wprzod poświęcenie iego/ o
3:
ktorym ták nas vcży piſmo ś. iż z duchá ś. pocżętym będąc: á ná
4:
rodźiwſzy ſię/ w tym ſię duchu pomnażał: á náoſtátek zupełność
5:
go bez miáry od oycá wźiął: gdy nań ſtąpił y zoſtał nád nim. A
6:
máiąc tę zupełność duchá ś. inſzym vdźieláć y vżycżáć może/ po=
7:
nieważ z zupełnośći iego/ wſzyſcy cżyrpamy/ będąc ſam doſkoná=
8:
le poświęcony/ y inſzych poświęcáć może. Y coż zacnieyſzego ábo
9:
więtſzego mogł dáć Bog cżłowiekowi temu pánu Iezuſowi/ ſy=
10:
nowi ſwemu miłemu/ nád to/ gdy mu dał duchá bez miáry/ y ſzá=
11:
fárzem go/ ták zacnego kleynotu poſtánowił. Y ktoż ſtąd Bo=
12:
ſtwá páná Iezuſowego vpátrowáć y vważáć nie ma? Y komuż
13:
to inſzemu należy/ duchá ś. zupełność w ſobie mieć/ y innym go
14:
vdźieláć/ iedno Bogu ſámemu. A iż Bog tą rzecżą vcżćił y vra=
15:
cżył/ Iezuſá cżłowieká ſyná ſwego miłego/ ſłusznie dla tákiego
16:
poświęcżenia Bogiem go zwáć mamy. Co y X. K. ſam przyzna
17:
wa/ názywáiąc duchá ś. Boſtwem páná Chriſtuſowym: ále ſło
18:
wá iego wolę przypomnieć: przetoż też winę y kazń/ tákowego
19:
niedowiárſtwá/ pan Chriſtus táką ſtánowi/ iż áni ná tym/ áni ná
20:
onym świećie/ nie będźie odpuſzcżono tákie bluźnierſtwo/ prze=
21:
ćiw duchowi ś. to ieſt/ przećiwko Boſtwu ſwemv/ o ktorym tam
22:
pan Chriſtus mowił rć. Ty ſą ſłowá X. K. zá ktore ſię ia viąwſzy
23:
ták przećiwko niemu dowodzę/ iż ponieważ duchá ś. zowie Bo=
24:
ſtwem páná Chriſtuſowym: tedy tym dawa znáć/ iż iuż onego
25:
przedwiecżnego vrodzenia z iſtnośći oycowſkiey/ odſtępuie (dla
26:
ktorego vrodzenia/ oni poſpolićie páná Chriſtuſá Bogiem ná=
27:
zywáią) á do nas ſię przybliża/ ktorzy wyznawamy/ iż pan Ie=
28:
zus przez poświęcenie Bogiem zoſtał. Druga rzecż/ ktorą X. K.
29:
trzebá vważáć: Iż gdy wyznawa duchá ś. być Boſtwem Páná
30:
Chriſtuſowym/ niechayże zárázem z piſmá ś. to pokaże/ ieſli pan
31:
Chriſtus duchá ś. zupełność/ ſam od śiebie ma: cżyli go wźiął od
32:
Oycá ſwego niebieſkiego? Ieſli tego dowiedźie iż pan Chriſtus/
33:
duchá ś. ſam w ſobie zupełność/ ni od kogo go nie bierząc/ miał:
34:
tedy zárázem/ y tego dowieść może/ iż pan Chriſtus tákże Bo=
35:
giem/ iáko y Oćiec. Lecż piſmo ś. tego nie vcży/ áby Chriſtus
duchástrona: 103

prawdźiwey/ z burzenim obłędliwey.103.
1:
duchá ś. ſam z śiebie miał/ ále iż go wźiął od Oycá ſwego niebie
2:
ſkiego/ od ktorego ten duch pochodźi: á wźiął wedle obietnic o
3:
nych dawnych/ ktore w Prorocech/ o nim vprzedźiły. Swiádcży
4:
bowiem Ezáiaſz Prorok w II. rozdźiale. Iż nád látoroślą ktora
5:
z korzenia Izáiego wyrość miáłá (to ieſt nád Meſyaſzem) duch
6:
páńſki odpocżynąć miał rć. Tenże Prorok w rozdźiale 42. opo=
7:
wiádał: Iż Bog miał duchá ſwego ná Meſyaſzu położyć. V te=
8:
goż Proroká cżytamy w rozdźiale 61. Iż duch páńſki miał Meſy-
9:
aſzá/ ná vrząd zacny/ pomázáć y poświęćić. O cżym tedy Proro=
10:
cy z dawná prorokowáli/ tho Bog rzecżą wypełnił/ w Iezuśie
11:
Chriſtuśie/ ponieważ tego Bog pomázał/ duchem ś. y mocą/
12:
iáko Piotr ś. wyznawa/ w ſpráwách Apoſtolſkich w 10. rozdźia.
13:
Poki tedy przećiwnicy náſzy/ tego nie pokażą/ áby Chriſtus pan
14:
duchá z śiebie miał/ ábo ſię ſam poświęćił: poty prożno dumáć
15:
máią/ o iákim Boſtwie przedwiecżnym páná Chriſtuſowym. A
16:
le rácżey/ niechay to vpátruią/ y temu mocno wierzą/ co piſmo ś.
17:
powiádá/ iż Oćiec ſyná poświęćił v Ianá w 10. Oćiec ſynowi du
18:
chá nie pod miárą dał v Ianá w 3. Chriſtus obiecánego duchá/
19:
wźiąwſzy od Oycá/ wylał ná Apoſtoły. Spraw Apoſt. w 2. ro=
20:
dźiale. Iezuſá z Názáretu pomázał BOg duchem ś. y mocą.
21:
Spraw Apoſt. w 10. Co iż piſmo iednoſtáynie wyznawa/ iż Ie=
22:
zus pan duchá ś. nie z śiebie/ ále od Oycá ſwego ma: dawa tym
23:
znáć/ iż pan Chriſtus nie ieſt iákim przedwiecżnym Bogiem/ ále
24:
iż go Bog ná to/ áby Bogiem náſzym był przez poświęcenie zu=
25:
pełne/ wyſtáwił y zálećił. Z ktorego poświęcenia pan Chriſtus
26:
dowodźił Boſtwá ſwego przed nieẁiernymi żydy. Co y my ma=
27:
my pilnie vważáć/ á o żadnym inſzym ſynu Bożym nie myślić/
28:
nád tego/ y oprocż tego/ ktory od Oycá poświęcony ieſt. A ten
29:
ieſt Iezus Chriſtus/ Pan y zbáwićiel náſz. Wiemże przećiwnicy
30:
náſzy vżywáią dźiwnych wymowek. Dźieląć páná Chriſtuſá/ y
31:
mowiąc: Wźiął od oycá duchá/ y poświęcony ieſt: ile cżłowiek:
32:
ále ile Bog/ tákże ma wſzytko ſam z śiebie/ iáko y oćiec. Ty ich
33:
ſubtylne rozdźiały/ okázuią iże niewiedzą co mowią/ domyſláiąc
34:
ſię tego nád ſłowo Boże. W ktorym nic tákowego nie cżytamy/
35:
áby dwá ſynowie Boży mieli być: ieden ktoryby wſzytko od Oy=
cá ſwegostrona: 104

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry
1:
cá ſwego miał/ y iemu zá to dźiękował/ á drugi ktoryby wſzytkę
2:
zupełność/ ſam z śiebie máiąc/ nicżeo od Oycá nie potrzebował.
3:
My z łáſki Bożey/ iednegoż ſyná Bożego wyznawamy/ ktorego
4:
Bog wzbudźił mocą ſwoią/ y duchem ś. z naśienia Dawidowe =
5:
Spraw Apoſt. w 13. rozdźia. Tegoż duchem bez miáry nápełnił/
6:
y poświęćił: w tym też mieſzkáiąc/ vcżynki ſwoie Boſkie prze zeń
7:
wykonywał: ktorego też/ y zá grzechy náſze ná śmierć wydał: te=
8:
goż potym od vmárłych wzbudźił Rzym. s. y práwicą ſwoią wy=
9:
wyżſzył: w niebie ná práwicy ſwoiey poſádźił: panem y głową
10:
zboru ſwego poſtánowił/ dawſzy mu moc ná niebie y ná źiemi/
11:
wſzytki rzecży iemu poddał: ſędźiem żywych y vmárłych poſtáno=
12:
wił: dawſzy mu imię nád wſzelkie imię: áby wſzelkie koláno ſkłá=
13:
niáło ſię iemu/ wyznawáiąc go być Pánem/ ku chwale Bogá oy=
14:
cá iego: tego iednego ſtátecżnie wyznáwáiąc/ y weń wierząc/ ża=
15:
dnego inſzego/ áni znamy/ áni o nim cżytamy/ ktoryby ſam z śie=
16:
bie/ y przez ſię/ ták iáko oćiec y Pánem/ y Bogiem był. Iednegoż
17:
monárchę naywyżſzeo Bogá wyznawamy/ ktory ieſt/ y Oycem/ y
18:
Bogiem páná Chriſtuſowym: y Oycem/ y Bogiem náſzym prze
19:
zeń: o cżym ſam Pan Chriſtus świadcży mowiąc: Wſtępuię do
20:
Oycá mego/ do oycá wáſzeo/ do Bogá mego/ y Bogá wáſzego.
21:
Lecż ná ten cżás doſyć niechay będźie/ o poświęceniu Páná
22:
Chriſtuſowym: z ktorego Pan Chriſtus/ przed onymi żydy nie=
23:
wiernymi/ dowodźił Boſtwá ſwego. Zátym vważaymy/ wtory
24:
iego dowod/ ktory od vcżynkow ſwoich/ ktore on wielkie y zná
25:
cżne cżynił/ wywodźił: ktory dowod mocny/ y nieprzewyćiężony
26:
ieſt. Ponieważ bowiem Chriſtus pan vcżynki cżynił oycá ſwego:
27:
á czynił ſkutecżne/ y doſkonáłe/ nie inácżey iákoby ie bog ſam cży=
28:
nić miał/ przez co/ okázował Bogá w ſobie mięſzkáiącego/ nie
29:
Troycą (iáko przećiwnicy zmyśláią) ále Oycá ſwego niebieſkie=
30:
go/ ktory w nim mięſzkáiąc/ vcżynki Boſkie prze zeń ſpráwował.
31:
O cżym poſłuchaymy ſámego páná Chriſtuſá/ w oney rozmowie/
32:
kthorą miał z żydy/ v Iana w 5. rozdźiale. Szemráli Zydowie
33:
przećiwko niemu gniewáiąc ſię/ iż Bogá zwał Oycem ſwoim/
34:
zádawáiąc mu to/ Bogu ſię rownym cżyniąc. Nie ſkąd inąd ży=
35:
dom to onym przyſzło/ iedno przypátruiąc ſię/ zacnym ſpráwam
Pánástrona: 105

prawdźiwey/ z burzenim obłędliwey.105.
1:
Páná Chriſtuſowym/ ktore on cżynił imieniem Oycá ſwego/ á
2:
cżynił ſwobodnie/ nie przywięzuiąc ſię do Sábátu/ y owſzem Pá=
3:
nem ſię Sábátu opowiedáiąc. Co vſłyſzawſzy Zydowie/ wzruſzy=
4:
li ſię/ máiąc to zá rzecż nieſłuſzną/ gdy ſłyſzeli Chriſtuſá/ moc Bo=
5:
żą ſobie przywłaſzcżáiącego: ná to co im pan Chriſtus odpowiá=
6:
da/ ſłucháć y pilnie vważáć potrzebá. Gdyż z tego tám mieyſcá
7:
naſnádniey ſię náucżyć możemy/ iáko o mocy/ y cżći páná Chriſtu
8:
ſowey/ wierzyć y rozumieć mamy. Poſłuchaymyż iáko żydom od=
9:
powiáda: Amen amen powiádam wam/ nie może ſyn/ ſam od
10:
śiebie nic cżynić/ ieſliby nie widźiał Oycá cżyniącego: Abowiem
11:
cobykolwiek on cżynił/ to też tákże y ſyn cżyni/ rć. Tych ſłow pá=
12:
ná Chriſtuſowych/ oſtátnią cżęść/ naypierwey vważaymy: gdźie
13:
Chriſtus ſkłáda ſię z Bogiem oycem w iedno: przycżytáiąc to ſo=
14:
bie/ iż cokolwiek Oćiec cżyni/ toż też on cżyni. Z ktorych ſłow/ o=
15:
kázuie ſię kſztałt Boży w Chriſtuśie pánu/ o ktorym Páweł piſze
16:
do Filipeńſkich: bo co inſzego w kſztałćie BOżym być iedno v=
17:
cżynki Boże cżynić. Zacnie tedy Chriſtus Pan o ſobie mowił/ y
18:
wielkie rzecży ſobie przycżytał: y kiedyby był nic więcey nie przy=
19:
dał/ ſłuſznieby byli mogli przećiwnicy náſzy/ z tych ſłow/ omnimo-
20:
dam aequalitatem,
ſyná z Oycem poſtánowić. Lecż Chriſtus pan o=
21:
ſrożnie mowił/ zábiegáiąc wſzytkim dumom/ y wymyſłom ludz=
22:
kim/ nie vymuiąc cżći y chwały/ Oycu ſwemu niebieſkiemu: dla
23:
cżego mowiąc o vcżynkách ſwoich zacnych/ wprzod tego doło=
24:
żył/ że nie ſam od śiebie/ ále od Oycá ſwego to miał. Wyznaway=
25:
myż ták o pánu Chriſtuśie/ iáko on ſam o ſobie świadcży/ iż wiel
26:
ka byłá moc iego/ y vcżynki Boſkie cżynił/ z ktorych y Boſtwá
27:
ſwego dowodźił: lecż zárázem y to wyznaymy/ iż to nie z śiebie
28:
miał/ ále z Oycá ſwego. Kátolicy zwykli te ſpráwy wſzytkie/ za=
29:
cne y wielkie páná Chriſtuſowe/ ktore Ewánieliſtowie opiſuią/
30:
przypomináć: z ktorych mniemánia ſwego podeprzeć y potwier=
31:
dźić chcą/ mowiąc: iż Chriſtus Dyabłom roſkazował y morzu/
32:
choroby rozmáite lecżył: vmárłe wzbudzał: grzechy odpuſzcżał rć.
33:
A cżynił to wſzytko/ możnym ſłowem ſwoim/ nie inácżey iáko
34:
Bog. Zátym tákie zámknienie cżynićie/ iż Chriſtus nie cżłowie=
35:
kiem tylko/ ále y Bogiem ieſt rć. My nie przemy tego/ áby Chri=
oſtusstrona: 106

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry106.
1:
ſtus pan/ vcżynkow Boſkich cżynić nie miał/ y owſzem vważá=
2:
iąc vcżynki iego zacne/ kſztałt Boży w nim vpátruięmy/ w kto=
3:
rym będąc pan Chriſtus tu ná źiemi/ vcżynki boſkie wykonywał/
4:
z tegoż ſię kſztałtu wyniſzcżył/ ná on cżás: gdy ſtawſzy ſię poſłu=
5:
ſzny Bogu oycu ſwemu niebieſkiev/ podał ſię wręce grzeſznikow/
6:
będąc wiedźion ná śmierć/ iáko owiecżká/ nioſąc ná ſobie kſztałt
7:
niewolnicży/ ſtawſzy ſię podobny grzeſznikom/ gdy iáko złocżyń=
8:
cá oſądzony/ y między łotry záwieſzony/ y zámordowány ieſt.
9:
Ale wroćmy ſię do rzecży: o to ſię z przećiwniki ſpieráć nie bę
10:
dźiemy/iż Chriſtus pan vcżynki zacne/ y Boſkie cżynił: ále o to
11:
wſzytká prza: ieſli to ſam z śiebie/ y mocą ſwoią właſną cżynił.
12:
Ieſli tego mogą dowieść/ y okázáć/ ſnádnie y to otrzymáć mo=
13:
cżeo ſię nápieráią: iż Chriſtus tenże Bog co y oćiec/ iednákiey
14:
cżći/ chwały/máieſtatu. Ale z drugiey ſtrony/ gdy ſię im wſzytko
15:
piſmo ſprzećiwia/ ktore nie ſámev Chriſtuſowi przez ſię: ále Bo=
16:
gu oycu iego/ to przywłaſzcża/ ktory go tym vcżćił/ y vkorono=
17:
wał. Cżemuż ſię oni tego ważą/ chcąc rzkomo pánu Chriſtuſowi
18:
zmyśloną powagę iednáć: Bogu oycu iego cżći y chwały/ vymo=
19:
wáć? Wyznawáią to oni/ y mowią poſpolićie: iż ſyn ieſt Bogiem
20:
wſzechmogącym/ iáko y oćiec: á my powiádamy: iż nie ták. Oni
21:
ſwoiey propoſicyey/ żadnym piſmem ś. dowieść nie mogą: á my
22:
mamy zá ſobą/ oprocż wiela inſzych świádectw/ iáſne y wyráźli=
23:
we ſłowá páná náſzeo: ktory pod przyśięgą to o ſobie świadcży: iż
24:
nie może ſam od ſiebie nic cżynić. Muśięmy tu z tych ſłow/ zná=
25:
cżny rozdźiał między Oycem/ á ſynem vpátrować: iż Oćiec/ ieſt
26:
ſam przez ſię wſzechmogący B. ktory ni od koonicżeo nie potrze-
27:
buie/ á ſyn ſam od śiebie nic cżynić nie może. Cżęſto ſię tego náſłu=
28:
chamy/ gdy nam to zádawáią/ iż ſpycháćie z máieſtatu ſyná Bo=
29:
żego. Co niechay káżdy bogoboyny vważa/ ſłuſznieli to nas od
30:
nich ſpotyká: gdyż my to mowiemy/ y wyznawamy/ co Chriſtus
31:
pan o ſobie (á ieſzcże pod przyśięgą) powiedźiał. Podobnieyby
32:
ſię tym cofnąć od ſwego błędu: ktorzy chcąc Chriſtuſá wymyſły
33:
ſwymi vcżćić: Bogu oycu iego powinney chwały/nie oddawá=
34:
ią: ktora tá ieſt/ iż on ſam w ſobie/ y z śiebie/ wſzytkiego doſtá=
35:
tek ma/ á wſzyſcy inſzy od niego/ wedle woley iego bierzą. A mię
dzystrona: 107

prawdźiwey/ z burzenim obłędliwey.107.
1:
dzy wſzytkimi/ Chriſtus pan ieſt vmiłowány/ y od niego cżćią/ y
2:
chwałą vkoronowány/ wſzytkim doſtátkiem nápełniony. Vpo
3:
dobáło ſię bowiem Oycu/ áby wſzytká zupełność mieſzkáłá w
4:
nim. Wielki tedy ieſt Chriſtus pan ſyn Bogá żywego: wielkie ſą
5:
y zacne ſpráwy iego: ále więtſzy oćiec ktory mu te vcżynki vka=
6:
zał/ y moc ku cżynieniu dał: cżego ſię Chriſtus pan nie wſtydźi/
7:
oycá ſweo więtſzym názywáć/ v Ianá w 14. A ći niebożętá medr=
8:
ſzymi chcąc być/ ſzcżyrze y po proſtu/ okrom ſwoich gloz/ y wykłá
9:
dow wyznáwáć teo niechcą. Lecż wroćmy ſię do ſłow páná Chri
10:
ſtuſowych/ y poſłuchaymy co dáley mowi. Bo oćiec miłuie ſyná/
11:
y wſzytko mu vkazał co ſam cżyni: y więtſze mu vcżynki okaże/
12:
ábyśćie ſię wy dźiwowáli rć. Pan Chriſtus mowiąc o wielmo=
13:
żnośći ſwoiey/ y vcżynkach Boſkich: nie ſobie ſámemu/ ále miło
14:
śći oycowſkiey to przycżyta/ z ktorey to wſzytko pochodźi/ cokol
15:
wiek Chriſtus pan/ y cżynił/ y cżyni y cżynić będźie. Też ſię o to
16:
ná nas fráſuią/ kiedy my to wyznawamy/ iż Chriſtus pan wſzyt=
17:
ko z miłośći oycowſkiey ma. Ale iáſne ſą ſłowá Chriſtuſá páná/
18:
ktorych ſię dźierżąc nie zábłądźiemy. Dáley prowádząc rzecż ſwą
19:
Chriſtus pan/ ták mowi. Abowiem iáko oćiec wzbudza vmárłe/
20:
ták y ſyn ktore chce ożywia. Bo oćiec nikogo nie sądźi/ lecż wſzy=
21:
tek ſąd dał ſynowi. Aby wſzyſcy cżcili ſyná/ iáko cżćią oycá. Kto
22:
nie cżći ſyná/ nie cżći y oycá/ ktory go poſłał rć. Tymi ſłowy Chri
23:
ſtus pan/ wſzytkę chwałę ſwoię/ y wielmożność okazał. Y nie
24:
mogą dáley/ przećiwnicy nic przydáć/ coby ſię w tych ſłowiech
25:
nie zámykáło.
26:
Iuż im też tu owy rozdźiały nie poydą/ ktorych zwykli vży=
27:
wáć/ gdy mowią/ to ſię rozumieć ma/ wedle cżłowiecżeńſtwá rć.
28:
Tu bowiem máieſtat właſny ſyná Bożego wyſtáwiony/ y opiſá
29:
ny ieſt/ bo mieć moc/ ku obżywieniu kogo chce: Yzaż to nie Bo=
30:
ża moc? Tákże wſzytek ſąd w ręku ſwoich mieć/ y komuż to iedno
31:
Bogu należy? To tedy ſłyſząc/ vcżyniemy ſtąd tákie zámknienie/
32:
iż Chriſtus pan ieſt żywotem náſzym doſkonáłym/ máiąc moc
33:
nád żywotem/ y nád śmierćią. Tákże y to wyznawamy/ iż Chri=
34:
ſtus pan/ ieſt Sędźią wſzytkiey źiemie/ co przedtym Bogu ſáme
35:
mu tylko należáło. To iuż ták v śiebie poſtánowiwſzy/ przyidźie
o 2namstrona: 108

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry108.
1:
nam w to pilnie wględáć y dowiádowáć ſię tego/ ieſli ták wiel=
2:
kie rzecży/ Chriſtus pan ſam z śiebie ma/ cżyli ie wźiął od oycá
3:
ſwego. Co ſię dotycże ſądu: Chriſtus pan powiáda/ iż oćiec niko
4:
go nie ſądźi: lecż wſzytek ſąd dał synowi rć. W ktorych ſłowiech/
5:
okázuie to Chriſtus pan/ iż ſię ták Bogu oycu vpodobáło/ áby
6:
przez tego mężá/ przez ktoreo vmyſlił nápráwić ſkáżony świát/
7:
przez tegoż wſzytkich ſądźił. Co też y Páweł przypomina/ ſpraw
8:
Apoſtolſkich 17. rozdźiale. Tymi ſłowy: Dla tego iż poſtánowił
9:
dźień/ w ktory ma sądźić świát/ w ſpráwiedliwośći przez mężá/
10:
ktorego náznácżył/ okázawſzy wierność ſwoię wſzytkim/ wzbu=
11:
dźiwſzy go od vmárłych rć. Ná tey tedy ſtolicy ſądowey/ vmyſlił
12:
Bog ſyná ſweo poſádźić: ná ktorey ſtolicy śiedząc/ imienim Bo=
13:
żym/ ſąd odpráwowáć będźie/ á przed nim wſzyſcy/ iáko przed
14:
Bogiem vpádáć muſzą. Co też y Páweł ś. do Rzym. we 14. roz=
15:
dźia. przypomina/ iż ſię Chriſtuſowi ma ſkłonić/ wſzelkie koláno.
16:
Ktore ſłowá Ezáiaſz pierwſzym względem/ o Bogu ſámym po=
17:
wiedźiáł/ á Páweł ie ſynowi przywłaſzcża/ nie dla tego/ iáko prze
18:
ćiwnicy rozumieią: áby Chriſtus iednym BOgiem z oycem być
19:
miáł/ ále iż Bog wſzytek ſąd oddał ſynowi: dla cżeo on ſąd/ kto=
20:
ry Chriſtus odpráwowáć ma/ ſłuſznie Bogu ſámev przyznawáć
21:
mamy/ gdyż on to przez Chriſtuſá odpráwowáć chce. Tákowa
22:
tedy chwałá páná Chriſtuſowá/ nie z niego ſámego/ ále z Bogá
23:
oycá iego poſzłá/ ktory go wywyżſzył: y dał mu imię/ nád wſzelkie imię/
24:
áby ná imię iego/ vpadáło wſzelkie koláno rć. A coż to zá
25:
imię? iedno imię ono ſwoie: Bog/ Pan nád pány/ Krol nád krol
26:
mi: Sędźia wſzytkiey źiemie rć. Niechayże tu ſłucháią kátolicy/
27:
iákiemi my tytuły/ páná Chriſtuſá racżymy: á niechay ſię dobrze
28:
ſprobuią/ mogąli oni co zacnieyſzego wymyślić: ále ich to podo
29:
bno boli/ y o to ſię ná nas fráſuią/ gdy tákową cżeść y zacność/
30:
ktorą pan Chriſtus ma/ wyznawamy: iż ią wźiął od oycá ſwego
31:
niebieſkiego/ o co nie ſnámi ſię niechay ſwarzą/ ále z Chriſtuſem
32:
pánem/ ktory to o ſobie świádcży/ iż mu oćiec/ wſzytek ſąd oddał
33:
do reku: y dał mu zwierzchność cżynić ſąd/ iż ieſt ſyn cżłowiecży.
34:
Ktore ſłowá przećiwnicy odmieniáią/ kłádąc miáſto iż/ ile: chcąc
35:
ſwoy rozdźiał/ ktorym Chriſtuſá dźielą/ poſtánowić. Ale tu tego
ile/ niestrona: 109

prawdźiwey/ z burzeniem obłędliwey.109.
1:
ile/ nie máſz/ bo Chriſtus pan/ nie mowi ile: ále iż ieſt ſyn cżłowie
2:
cży/ vkázuiąc/ iż iedenże ieſt ſyn Boży/ ktory ſyn cżłowiecży/ kto=
3:
rev Bog wſzytko do ręku podał: ktorego też iáko Páweł powiá
4:
da: Bog wywyżſzył. Otoż my z łáſki Bożey/ tákieo cżćimy y chwa
5:
limy/ wyſławiamy: ktoremu Bog wſzytko do ręku podał/ y kto
6:
rego wywyżſzył: á inſzego żadneo nie znamy áni w piſmie ś. o nim
7:
cżytamy. A to o ſądźie/ ktory Chriſtus ſobie od Bogá przywła=
8:
ſzcża/ doſyć niechay będźie. Przytym vważaymy y ty ſłowa páná
9:
Chriſtuſowe: ábowiem iáko oćiec wzbudza vmárłe/ ták y ſyn o=
10:
żywia koo chce. W tych ſłowiech moc Bożą ſobie Chriſtus przy
11:
właſzcża: ktorych też ſłow/ vżywáią przećiwko nam kátolicy: á=
12:
le okęſzonych/ gdyż tego co potym ſtoi/ nie vważáią. Chriſtus bo
13:
wiem iáſnymi ſłowy/ przycżynę tey mocy Boſkiey oznáymuie/ mo
14:
wiąc. Abowiem/ iáko oćiec ma żywot ſam w ſobie/ ták dał ſyno
15:
wi mieć żywot w ſámym ſobie rć. Iáſna dyſtynctiá/ między żywo
16:
tem/ á żywotem/ iáko y między oycem á ſynem. Bog Oćiec ieſt ży
17:
wotem doſkonáłym/ máiąc żywot ſam w ſobie: y obżywia kogo
18:
chce: á ſyn Boży Chriſtus pan/ ieſt żywotem náſzym prawdźi=
19:
wym/ y może obżywić kogo chce: ále nie z śiebie to má/ ále od oy
20:
cá ſwego niebieſkiego/ ktory mu to dał.
21:
X. K. zádawa nam to/ iż oddźielamy ſyná od oycá: gdy mu
22:
przedwiecżnego Boſtwá/ ták iáko oycu/ nie przyznawamy. Ale
23:
kiedyby ſię cżuł/ nie zádawałby nam tego. widząc we wſzytkim
24:
piſmie/ iáko tego duch Boży przeſtrzega/ áby opiſuiąc chwałę
25:
Páná Chriſtuſowę/ chwałę/ y máieſtat/ y zwierzchność Bogá
26:
oycá iego/ ná deń wyſtáwił/ zowąc go y Bogiem páná Chriſtu
27:
ſowym/ y głową iego. Co y pan Chriſtus ſam/ iáko wſzędy/ ták
28:
y ná tym mieyſcu pokázuie/ oycu to ſwému przyznáwáiąc/ iż od
29:
niego żywot wźiął. A pátrzmy/ y vważaymy/ iáko ſię w tych ſło
30:
wiech Boſtwo Páná Chriſtuſowe opiſuie/ mieć bowiem żywot
31:
doſkonáły w ſobie/ ktorym nie tylkoby ſam żył/ ále y kogoby
32:
chćiał obżywić mogł/ izaż to nie ieſt Bogiem być? A tákowy ży
33:
wot gdyż Chriſtus od oycá wźiął/ idźie zátym/ iże y Boſtwo od
34:
oycá wźiął: Cżego ſprzećiwnicy/ by nawięcey vśiłowáli/ wykrę
35:
ćić/ y wywroćić nie będą mogli. Ale wroćmy ſię do rzecży. Po=
o 3nieważstrona: 110

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry110.
1:
nieważ ſię to iuż pokazáło/ co o Boſtwie páná Chriſtuſowym ro
2:
zumieć mamy: á okazáło ſię/ nie z żadnych wywodow ludzkich:
3:
ále z vſt Páná Chriſtuſowych/ y z iáſnego świádectwá piſmá ś.
4:
Iuż przećiwnicy náſzy/ niechay nas oto nie winuią/ gdy z nimi/
5:
ná ich wymyſły nie zezwalamy. Ale ſię ich rácżey wyrzekamy: á
6:
o Bogu/ y o ſynu iego miłym wedle piſmá ś. mowimy y wyzna
7:
wamy: toż o duchu ś. ktorego nie ſtworzenim (iáko nas niekto=
8:
rzy potwarzáią) ale z duchem Bożym/ mocą Bożą/ pálcem Bo=
9:
żym/ y innymi tytuły/ ktore w piśmie ma/ názywamy. Byłżeby
10:
kto ták záślepiony y wſzetecżny/ ktoryby táką moc Bożą nieo=
11:
gárnioną/ ktorą Bog wſzytko ſtworzył: y záchowywa/ y poświą
12:
ca/ śmiał ſtworzenim zwáć? Bogáćby tu ſámego bluźnił/ gdyż
13:
to duch iego ieſt ś. ktory od Oycá pochodźi: á on go ſynowi dał
14:
zupełnie (iákoſmy ſłyſzeli) dla cżego go też z duchem Chriſtuſo-
15:
wym zowiemy: á cżego w piśmie ś. nie máſz/ tego ſię domyſláć
16:
niechcemy.
17:
Bogá tedy w troycy iedynego nie wyznawamy: ále ſámego
18:
oycá/ iedynym/ onym Bogiem Izráelſkim/ o ktorym Moyżeſz pi
19:
ſał/ wyznawamy: wedle wykłádu Páná Chriſtuſowego/ ktory z
20:
żydy rozmawiáiąc/ v Janá w 8. rozdźiale ták mowi: Ieſt Oćiec
21:
moy/ ktoreo wy powiádáćie bogiem wáſzym/ ále go nie znaćie rć.
22:
Z tych ſłow páná Chriſtuſowych/ náucżyć ſię teo mamy/ iż wſzyt=
23:
kie ony mieyſcá Stáreo teſtámetu/ ktore o iednym Bogu świad
24:
cżą: Oycu Páná Chriſtuſowemu/ á nie iakiey Troycy zmyśloney
25:
przywłaſzcżáć mamy.
26:
X. K. mieyſce Páwłowe/ wtorego liſtu/ 5. rozdźia. Bog
27:
był w Chriſtuśie/ o troycy wykłáda: co nie tylko przećiwko wſzyt
28:
kiemu piſmu ś. cżyni/ ále ſię iáwnie ſłowom páná Chriſtuſowym
29:
ſprzećiwia. Chriſtus bowiem nic o troycy/ ále o Oycu ſwoim ie=
30:
dnoſtáynie świadcży/ iż w nim mięſzkáiąc vcżynki ſpráwował. A
31:
nád tho X. K. nie cżuiąc ſię/ ledá co piſze. Bo ieſli troycá byłá w
32:
Chriſtuśie: tedy iuż nie troycą/ ále cżworcą wyznawáć/ y chwalić
33:
muśi. Bo gdyż oni Chriſtuſá ták opiſuią: iż ieſt wtorą oſobą Bo=
34:
ſtwá: ſyn przedwiecżny: z iſtnośći oycowſkiey vrodzony/ ktory
35:
ſię złącżył z cżłowiekiem/ w iednę oſobę/ w ktorey oſobie/ ieſt Bo
giemstrona: 111

prawdźiwey z burzenim obłedliwey.111.
1:
giem/ y cżłowiekiem rć. A ieſli w tey oſobie/ w Chriſtuśie/ to ieſt/
2:
wedle nich/ w Bogu/ y cżłowieku/ vpátruie X. K. troycą/ to ieſt
3:
(iáko oni rozumieią) trzy oſoby rozdźielne/ choćiaż iedney iſtno=
4:
śći (iáko oni mowią) tedy zá tym idźie/ iż to trzy oſoby w cżwar=
5:
tey oſobie w Pánu Chriſtuśie/ być muſzą: á ták miáſto Troyce
6:
cżworcą/ nie cżuiąc ſię X. K. wyſtáwia.
7:
Lecż zámykáiąc wyznánie náſze o Boſtwie páná Chriſtuſo=
8:
wym/ inákſzeo nie wyznawám/ iedno ktore z Oycá/ y od oycá ma.
9:
W ktorym vpátruiąc zupełne poświęcenie/ y moc od oycá iemu
10:
dáną/ wyznawam go być pánem y Bogiem moim: á wyznawá=
11:
iąc Chriſtuſá Bogiem ſwoim/ wyznawam oycá niebieſkiego/ nie
12:
tylko moim bogiem: ále Bogiem/ y oycem páná Chriſtuſowym.
13:
A tákim wyznánim nie dwu Bogu/ ále iednego wyznawam:
14:
bo gdyby Chriſtus pan/ ſam z śiebie Bogiem był/ iáko y oćiec: y
15:
także ſam z śiebie wſzytkieo doſtátek miał: ſłuſzniebych dwu Bo=
16:
gu wierzyć/ y wyznáwáć muśiał. Lecż ia iednego Bogá tylko/
17:
naywyżſzego ſprawcę/ y rządźićielá wſzytkich rzecży wyznawam:
18:
ktoremu wſzytkie rzecży poddáne ſą/ y ſam ſyn: á on nikomu: od
19:
niego wſzyſcy wſzytkiego doſtawáią/ á on nikogo nie potrzebuie:
20:
iemu wſzyſcy powinni ſą/ á on nikomu: onego wſzyſcy chwalić/ y
21:
cżeść mu wyrządzáć: y wzywáć máią: (cżego Chriſtus Pan ná
22:
twarz ſwą przed nim vpadáiąc/ y iemu ſię modląc/ cżynić nie
23:
wſtydał) á on iáko nikogo ni o co nie prośi/ ták też nikov dźięko=
24:
wáć nie powinien. Z tákiey tedy doſkonáłośći/ y zupełnośći/ y
25:
zwierzchnośći/ vpátrowáć mamy/ iedneo/ ſámego/ naywyżſzego
26:
Bogá: mimo ktorego/ y nád ktorego/ inſzego żadnego nie máſz.
27:
A ten Bog zacnego imięniá ſwego/ vżycżał cżęſto Aniołom/ y lu=
28:
dźiom niktorym/ przez ktore ſpráwy zacne ſwoie Boſkie wyko=
29:
nywał: lecż tym po cżęśći tylko/ y do cżáſu: á ſyná ſwego miłego/
30:
doſkonále y wiecżnymi cżáſy: imięnim zacnym Boſkim vcżćił y
31:
vwielbił. Dla cżego nieſłuſznie to X. K. vważa/ gdy z náſzeo wy=
32:
znánia pożycżáne Boſtwo/ pánu Chriſtuſowi przypiſuie. Znáć iże
33:
X. K. nie náucżył ſię dobrze/ o prawdźiwey ſpołecżnośći Bogá
34:
oycá/ z ſynem iego miłym/ mowić/ y wyznáwáć: tákże y chwały
35:
Chriſtuſowey nie vważa/ ktorą mu oćiec dał/ nie do cżáſu iákieo/
álestrona: 112

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry112.
1:
ále ná cżáſy wiekuiſte: o cżym ſam pan Chriſtus świádcży/ v Ianá
2:
w 17. w modlitwie oney ſwoiey do Bogá oycá/ mowiąc: Oycże
3:
ty ktoreś mnie dał/ chcę áby/ gdźie ia ieſtem/ y oni byli ze mną/ á=
4:
by oglądáli onę moię chwałę/ ktorąś mnie dał: ábowiemeś mię
5:
vmiłował przed záłożeniem świátá rć. W tych ſłowiech okázu=
6:
ie Chriſtus pan/ iż chwałá iego/ nie vſtánie/ ktorey y w onym ży=
7:
woćie przyſzłym/ wierni ſię przypátrowáć będą: zárázem y to da=
8:
wa znáć/ iż żadney chwały inſzey nie miał/ áni ma/ áni mieć bę=
9:
dźie nád tę: ktorą wźiął/ od oycá ſwego niebieſkiego. A ták my
10:
ſię dali pan Bog ná tym nie omylimy/ ktorzy ſtátecżnie/ y iedno=
11:
ſtáynie wyznawamy: iż Pan Iezus Chriſtus/ wſzytkę ſwoię za=
12:
cność/ chwałę/ zwierzchność/ moc/ wywyżſzenie/ cáłe y doſkoná=
13:
łe/ od oycá ſwego niebieſkiego wźiął. A choć on ieſt głową náſzą/
14:
przedśię oycá ſwego niebieſkieo zwierzchność nád ſobą zna/ ktory
15:
głową ieo ieſt: choćiaż też ieſt Bogiem náſzȳ/ przedśię Bogá oycá
16:
ſwego/ Bogiem/ y oycem ſwoim wyznawa. A cżynił to/ nie tylko
17:
będąc tu ná świećie/ ále y będąc iuż wywyżſzonym w chwale o=
18:
ney niebieſkiey/ wyznáwáć ſię tego nie wſtydźił. Cżego mamy zná
19:
cżne świádectwo w Ziáwieniu Ianá ś. w rozdźiale 3. Gdźie tymi
20:
ſłowy ſyn Boży mowi: Oto idę rychło/ trzymay co maſz: kto zwy
21:
ćięży/ vcżynię go ſłupemw przybytku Bogá moiego/ á więcey z
22:
niego nie wynidźie. Y nápiſzę ná nim imię Bogá meo: y imię miá
23:
ſtá Bogá mego/ nowego Ieruzálem/ ktore zſtępuie z niebá/ od
24:
Bogá moiego: y imię moie nowe rć. Tu ſłyſzymy/ iáko Chriſtus
25:
pan/ będąc w chwale/ y Pánem chwały: przedśię Oycá ſwego/
26:
bogiem ſwoim po cżterykroć/ raz po raz/ miánowáć ſię nie wſty=
27:
da. Tegoż y Apoſtołowie vżywáli. Páweł ś. bowiem w liśćiech
28:
ſwoich/ cżęſto Bogá oycá/ Bogiem páná Chriſtuſowym wyſła
29:
wiał. Y niewiedźieli Apoſtołowie/ áni wyznawáli/ o inſzey chwa
30:
le páná Chriſtuſowey/ iedno ktorą go oćiec/ y Bog iego vwiel=
31:
bił. Cżego y my z łáſki Bożey poświadcżamy/ vcżąc ſię tego/ nie
32:
z wymyſłow ludzkich: ále z prawdźiwego/ y doſtátecżnego świá=
33:
dectwá piſmá ś. A Kátolicy/ ktorzy co inſzeo zmyſláią/ niechay
34:
ſię boią/ by z tego licżby dáć nie muśieli/ ieſliże ſię nie vpámiętá=
35:
ią/ lecż ná ten cżás doſyć o tym niechay będźie.
Máłostrona: 113

prawdźiwey/ z burzenim obłędliwey.
1:
Máło ieſzcże ná tym miał X. K. Iż nas ſam ſzcżypie/ y potwa
2:
rza: ále nas też chce od Páná Chriſtuſá odſtrychnąć/ ważąc ſię
3:
imienim iego nas ſądźić/ y od ſpołecżnośći iego odłęcżáć. Iáko=
4:
by ſię Chriſtus pan do nas znáć nie miał: przeto iż iſtnośći iego/
5:
y wiekuiſtego Boſtwá/ nie wyznawamy, Kiedyby X. K. y z Am
6:
brożym (ktorego ſłowá przywodźi) ſędźiámi náſzymi być mieli/
7:
tuſzę iżebyſmy ná nich ſądźie nie wſkoráli: lecż chwáłá Pánu Bo=
8:
gu/ iż nie tákich ludźi pan Bog ſędźiámi poſtánowił/ ále ſynowi
9:
ſwemu miłemu wſzytek ſąd oddał: ktory będąc miłośierny/ y łá=
10:
ſkáwy/ zlitowáć ſię vmie/ y nie ſądźi nikogo z zwierzchniey poſt=
11:
wy/ zna myśli y ſkrytośći ſerc: wie iże go nędznicy miłuięmy/ ty
12:
le ile on nam duchem ſwoim świętym dopomaga: nie táyno mu
13:
y to/ iżeſmy nie ſą tákowi/ ktorzybyſmy chwały iemu záyźrzeć/ á=
14:
bo vymowáć chćieli. Y owſzem iemu ſię ſzcżyrze y cále oddawa=
15:
my/ iego łáſką/ y dobroćią we wſzytkich doległośćiách náſzych ſię
16:
ćieſząc/ y prze zeń wiekuiſtego ſzcżęśćia/ y poćiechy doſkonáłey/ o=
17:
cżekawáiąc: Nád to náukę ieo z vcżćiwośćią przyimuiemy: y onę
18:
ſkutkiem (cżego on nawięcey po nas chce) wypełnić vśiłuięmy.
19:
Izalibyſmy pánu/ zbáwićielowi/ y dobrodźieiowi náſzemu/ chwa=
20:
ły zayźrzeć mieli? y owſzem dla cżći/ á chwały iego prawdźiwey
21:
(ieſliby to wola iego święta byłá) y zdrowia náſzego ſzcżędźić by
22:
ſmy niechćieli. Co iż on lepiey wie/ pewniſmy teo/ iż ſię nie ták z ná
23:
mi obchodźić będźie: iáko X. K. y z ſwoim Ambrożym tuſzy. Ie=
24:
ſli idźie o thy ſłowká od ludźi zmyślone: iſtność przedwiecżna: y
25:
wiekuiſte Boſtwo: ty nie ſą ták trudne/ iżebychmy ich z drugi=
26:
mi wymowić nie mogli/ kiedybyſmy to widźieli/ iżebychmy ſię ty
27:
pánu Chriſtuſowi/ przyſłużyć y záchowáć mogli. Lecż wiemy iż
28:
Pan náſz Iezus Chriſtus w obłudách ſię nie kocha/ zmyśloney
29:
chwały nie potrzebuie/ pochlebcow nie lubi/ ſzcżyrość y prawdę
30:
miłuie/ á nie bez przycżyny powiedźiał: iż nie ten/ co mi mowi Pá=
31:
nie/ pánie/ wnidźie do kroleſtwá niebieſkiego/ ále ten/ ktory cży=
32:
ni wolą oycá mego niebieſkiego rć. Vpatrował pan/ iż mieli tá=
33:
kowi náſtáć/ ktorzy obycżáiem ludzkim/ z nim ſię obchodźić mie=
34:
li/ chcąc mu ſię pięknymi/ y pochłebuiącymi ſłowki zálećić: chcąc
35:
ſobie tym v nieołąſkę ziednáć. A pan Chriſtus wſzytkich do mán=
pdatowstrona: 114

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry114.
1:
datow oycá ſwego odſyła: ktorych ſummá tá ieſt/ ábyſmy káiąc
2:
ſię práwdźiwie grzechow przeſzłych/ vwierzyli ſzcżyrze w imię ſy=
3:
ieo. A tákowemu/ nie trzebáby vſty więcey wyznáwáć ku zbá=
4:
wieniu: iedno co ſercem wierzy/ ku vſpráwiedliwieniu: á krotkie
5:
zámknienie teo: iż Iezus Chriſtus ſyn Boży/ wydány jeſt dla grze
6:
chow náſzych: á wzbudzony dla vſpráwiedliwienia náſzeo. A kto
7:
temu vwierzy/ nie z ćiáłá/ áni ze krwie tego dochodźi: gdyż wy=
8:
znáć páná Iezuſá pánem (iáko Páweł ś. piſze) bez duchá Bożeo/
9:
żaden ſzcżyrze y prawdźiwie nie może. Co iż my w ſobie z łáſki Bo
10:
żey cżuiemy/ że go Pánem/ y zbáwićielem ſwoim ſzcżyrze wyzna=
11:
wamy: ćieſzyć ſię możemy/ iże wiárá náſzá z Bogá ieſt. Nie boię=
12:
my ſię tedy/ tákiego ſzácunku X. K. y nie lękamy ſię decretu te=
13:
go/ ktory/ ná nas imienim Páná Chriſtuſowym feruie: niewiem
14:
kto go márſzałkiem poſtánowił. Ale ieſli mu ſię chce nas potę=
15:
piáć/ niechayże to cżyni/ z iáſnych wyrokow páná chriſtuſowych:
16:
á niechay vkaże/ gdźie to nápiſano: áby dla tákowych ſłow/ kto
17:
by ich nie wyznawał/ miał od Chriſtuſá oddalony być: á ieſli te=
18:
go nie vkaże (iákożem pewien iż nie) cżemu ſię tego waży/ cżego
19:
mu nie zlecono/ y co iemu nie przyſtoi/ cżemu ſię rácżey nie lęka
20:
teo/ cżym bog zdawná groźił fáłſzywym Prorokom/ ktorzy ſłowá
21:
iego przekradáli/ mowiąc: pan mowił/ á ono pan teo nie mowił.
22:
Miáſto tedy tey zmyśloney rzecży/ przypomnię ia nákrotce
23:
X. K. kilká prawdźiwych przycżyn/ dla ktorych ludźie źli/ y nie=
24:
mierni/ vcżeſtniki prawdźiwey ſpołecznośći z Chriſtuſem pánem
25:
nie będą. Napierwey groźi Chriſtus tákowym wſzytkim/ ktorzy
26:
nie będąc wdźięczni łáſki Bożey: Ewánielicy páná Chriſtuſowey
27:
nie przyimuią: vmiłowawſzy więcey ćiemnośći niż świátłość: á
28:
tho przeto iż vcżynki ich złe ſą: z ktorymi nie śmieią wyniść ná
29:
świátłość/ áby od niey ſtrofowáni nie byli: tákowym Chriſtus
30:
pan/ ſpráwiedliwym potępienim groźi. Nie mniey y tym wypo=
31:
wiáda towárzyſtwo zſobą/ ktorzy ná onę zacną wiecżerzą/ od
32:
Bogá wezwáni będąc/ przyść niechcą/ więcey ſobie ważąc ſprá=
33:
wy/ y roſkoſzy świátá teo. Wſzytkim też roſkoſznikom świeckim/
34:
y ludźiom niemiłośiernym: pod hiſtoryą bogacżá onego/ wiecż=
35:
nym zginienim groźi/ iáko y wſzytkim łákomym/ okrutnym/ nie
ćierpli=strona: 115

prawdźiwey/ z burzenim obłędliwey.115.
1:
ćierpliwym: y tym náoſtátek/ ktorzyby/ niezáprzawſzy ſię ſámi śie
2:
bie/ z krzyżem zá nim chodźić niechćieli. Tákowi vcżniámi iego
3:
być nie mogą. Nie kocha ſię y w tych/ ktorzy zmyślonym nabo=
4:
żeńſtwem/ przed ludźmi ſię popiſuią/ á pod oblikiem długich
5:
modlitw/ y poſtow/ domy ludzkie wyiadáią: y ktorzy zámykáią
6:
przed ludźmi/ kroleſtwo niebieſkie/ ſámi tám niewchodząc.
7:
Biádę też tákowym opowiáda/ ktorzy chwały od ludźi ſzu=
8:
káią/ kocháiąc ſię/ kiedy ie oycámi/ miſtrzámi/ y náucżyćielmi/
9:
názywáią: y ktorzy pirwſze mieyſcá záśiadáią: á oſobliwie táko=
10:
wym groźi/ ktorzy/ prze vſtáwy ludzkie/ gwałcą roſkazánia Bo=
11:
że. Náoſtátek y tákim nie sfolguie/ ktorzy do niego ſię przyzna=
12:
wáiąc/ y wiárę weń zmyſláiąc/ vcżynkámi pobożnymi tego poká
13:
zowáć nie będą/ o ktorych/ ták ſam pan powiedźiał/ v Math.
14:
7. rozdźiale. Wiele ich rzecże mi dniá onego Pánie/ Pánie/ izali=
15:
ſmy imienim twoim nie prorokowáli? imienim twoim cżártow
16:
nie wyganiáli? y imienim twoim wiele cudow nie cżynili? A te=
17:
dy wyznam przed nimi/ żem was nigdy nie znał: odſtąpćie ode
18:
mnie wy ktorzy niepráwość cżynićie rć. Otożby podobniey X. K.
19:
y wſzytkim nam/ ty prawdźiwe wyroki ſyná Bożego/ y dekretá
20:
vpátrowáć/ y onych ſię lękáć: á w cżás żywotá ſwego polepſzá=
21:
iąc/ przed ſpráwiedliwym gniewem Bożym vćiekáć: á zmyſlone
22:
go nabożeńſtwá nie ſtroić/ áni ſię prożną nádźieią ćieſzyć. Nie po
23:
trzebneć to ſwary/ w ktorych ſię ludźie kocháią/ około wyznánia
24:
wiáry Chriſtyáńſkiey/ ktorego ſię ſnádnie káżdy w piśmie ś. do=
25:
cżytáć y náucżyć może. Y ieſli ſercem prawdźiwie wierzy/ łatwiè
26:
mu będźie/ y vſty to wyznáć/ cżego ku zbáwieniu potrzebá. Ale
27:
naywiętſza praca y ſtáránie/ z ſtrony żywotá Chriſtyáńſkiego/
28:
ktory ćiáłu náſzemu/ ćięſzki y trudny ieſt: y wąſka drogá/ ktora
29:
wiedźie do żywotá/ y máło tych ktorzy ią znáyduią. Apoſtołowie
30:
páńſcy/ w krotkim zámknieniu podawáli náukę o wyznániu
31:
Chriſtyáńſkim/ do cżeo iedno mieyſce tylko z Páwłá ś. ku onym/
32:
ktorychem kilká wprzod z Ianá ś. położył/ przydam/ z liſtu do
33:
Rzym. w 10. rozdźia. Ieſlibyś wyznał vſty twoiemi Páná Iezu=
34:
ſá: y vwierzyłbyś w ſercu twoim/ iż go bog zmartwych wzbudźił/
35:
zbáwion będźieſz rć. Krotkie to wyznánie/ ktore duch Boży prze=
p 2kłádastrona: 116

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry116.
1:
kłáda/ zbáwienie wſzytkim/ ktorzy temu prawdźiwie wierzą o=
2:
biecuiąc. Lecż ná tym fundámenćie/ krotkiego wyznánia Chri=
3:
ſtyáńſkiey wiáry/ chcąc wyſtáwić/ żywot święty/ y pobożny/ dłu=
4:
go/ y pilnie ſię báwili Apoſtołowie/ vkázuiąc piſánim ſwym/ kto
5:
rym tákowe wyznánie/ o pánu Chriſtuśie/ pożytecżne/ y zbáwien=
6:
ne ieſt: iż nie tym/ ktorzy wyznawaiąc vſty/ vcżynkámiby ſię prze=
7:
li: ále tákowym/ ktorzy ſzczyrą/ y żywą wiárą/ vwierzywſzy weń/
8:
vcżynkow świętych/ y pobożnych/ po wſzytek cżás náſláduią.
9:
Ktorzy bowiem ſą Chriſtuſowi/ ćiáło ſwoie vkrzyżowáli z namię
10:
tnośćiámi/ y popędliwośćiámi: a ktorzy wedle ćiáłá żywią/ Bo
11:
gu ſię podobáć nie mogą. Ale nie długo ſię báwiąc/ niechay ſo=
12:
bie káżdy przecżyta/ kátálog ſpraw/ y vcżynkow ćieleſnych/ do
13:
Gálát. w 5. ktorymi ſię Bog brzydźi: y duch Boży kocháiącym
14:
ſię w nich/ kroleſtwo niebieſkie wypowiáda: á iuż tę rzecż zámyká
15:
iąc/ niechay X. K. wie: iż áni iego/ áni Ambrożeo dekretow/ na=
16:
mniey ſię nie lękamy: wolimy przeſtrzegáć mándatow Bożych/
17:
y náuki páná Chriſtuſowey: oto vſtáwicżnie P. Bogá proſząc/
18:
ábyſmy godnymi byli náleźieni/ ktorzybyſmy w on dźień głos
19:
wdźięcżny ymiły/ ze wſzytkimi wiernymi vſłyſzeć mogli. Amen.
20:
Zárzuca nam X. K. báłwochwálſtwo/ przeto/ iż Chriſtuſá pá=
21:
ná cżłowiekiem wyznawáiąc/ chwalimy/ y ieo wzywamy/ o cżym
22:
niż ſpráwę dáwáć będę/ pierwey to okażę: y X. K. y z ſwoimi/
23:
tego vyść nie mogą/ co ná nas nieſłuſznie wewlec chcą. Bo ieſli=
24:
byſmy dla tego báłwochwalcámi być mieli/ iż cżłowieká Iezuſá
25:
Chriſtuſá chwalimy/ tedy y oni vyść tego nie mogą/ gdyż páná
26:
Chriſtuſá/ w iedney oſobie wyznawáią: y doſkonáłym Bogiem/
27:
y doſkonáłym cżłowiekiem: á chwaląc Bogá w oſobie Chriſtu=
28:
ſowey/ wiem iże też/ y cżłowieká chwalić chcą. A tym teo nie zbę=
29:
dą/ gdy to dla tego cżynią (iáko oni powiádáią) iż w tey iedney
30:
oſobie/ dwie náturze ſpoione ſą/ Boſka/ y cżłowiecżą: á tak od=
31:
dawáią cżeść Boſkiey/ cżłowiecżey nátury nie exkluduią/ y dla
32:
onego ſpoięnia/ y zwiąſku doſkonáłeo/ iuż co iedney náturze wła=
33:
śnie należy/ to drugiey iuż niewłaśnie/ ále per comunicationem idio
34:
matum
(iáko oni názywáią) przycżytano być ma. Tákowe mowy
35:
iáko nie z duchá Bożego/ ták też y dźiwne/ y z ſobą niezgodne/ y
niepoiętestrona: 117

prawdźiwey/ z burzenim obłędliwey.117.
1:
niepoięte ſą/ o czym ná ten cżás báwić ſię niechcę/ niżey nieco
2:
przypomnieć ſię może. To tylko teraz mowię/y onym zádawam
3:
iż przedśię tákowymi wywody tego nie vydą/ áby cżłowieká nie
4:
mieli chwalić. Ponieważ bowiem wyznawáią/ iż Iezus Chriſtus
5:
perfectus Deus, perfectus homo, á ták chwaląc Bogá/ chwalą też y
6:
cżłowieká.
7:
Przycżyny ktorą ſię zákłádáią/ ná ten cżás nie rozbieram: bo
8:
nie idźie o przycżynę dla cżego to cżynią: ále iż to cżynią. A ieſli o
9:
przycżynę idźie/ iáko oni ſwoiey zmyśloney communicáciey idioma-
10:
tum,
nigdy ze ſłowá Bożego pokazáć nie mogą/ ták my z łáſki
11:
Bożey/ doſtátecżnie/ zźrzetelnie/ ze ſłowá Bożeo/ przycżyny wła=
12:
ſne dla cżego cżeść/ y chwałę powinną pánu Chriſtuſowi odda=
13:
wamy/ pokázáć możemy/ o cżym doſyć było wywodow/ y do=
14:
wod/ gdy ſię o ſynoſtwie/ y Boſtwie iego piſáło: wſzákże áby po=
15:
twarcy/ żadney przycżyney nie mieli/ vmyśliłem y ná tym miey=
16:
ſcu/ nieco o tym nápiſáć.
17:
Napierwſza/ y nagłownieyſza przycżyná tá ieſt/ iż to byłá wo
18:
la/ y poſtánowienie Boże/ ktory to zdawná przez vſtá ſwoich ś.
19:
Prorokow opowiedźieć racżył: iż Meſyaſzá od nieo obiecánego:
20:
ſyná Dawidowego/ chwalić/ y cżeść iemu wyrzędzáć miano. O
21:
cżym známienite świádectwo duch Boży/ w Pſálmie 72. wydał/
22:
gdźie pod figurą Sálomoná/ opiſuie Meſyaſzá/ prawdźiweo po
23:
tomká Dawidowego: przed ktorym vpádáć mieli/ nieprzyiaćie
24:
le iego: y cżeść iemu krolowie wyrzędzáć mieli. Tegoż chwalić
25:
mieli wſzyſcy narodowie: á pewna rzecż/ iż to Proroctwo/ nie
26:
śćiągáło ſię do iákiego przedwiecżnego Bogá: ále było o ſynu
27:
Dawidowym/ prawdźiwym Meſyaſzu/ od Bogá zdawná obie=
28:
cánym: co ſię ze wſzytkiego tám tego Pſálmu pokázuie.
29:
Wtore świádectwo z Dánielá Proroká/ w 7. rozdźia. kędy
30:
Prorok/ opiſawſzy Bogá w máieſtaćie ieo: przypomina też Me=
31:
ſyaſzá/ ktorego ſynem cżłowiecżym názywa: przypomináiąc/ iż
32:
Bog temu ſynowi cżłowiecżemu (to ieſt cżłowiekowi) podał/
33:
páńſtwo/ cżeść/ kroleſtwo/ y wſzytkie narody sſużyć iemu miáły/
34:
y chwalić go. Iáwne świádectwo od duchá Bożego: iż Meſya=
35:
ſzowi ſynowi cżłowiecżemu/ wſzytkie narody ſłużyć/ y chwalić go
36:
miáły.
p 3Wtorastrona: 118

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry118.
1:
Wtora przycżyná tá ieſt/ iż Bog wſzechmogący/ rádę y po=
2:
ſtánowienie ſwoie wykonywáiąc/ zá żywotá páná Chriſtuſoweo/
3:
ludźi niektorych duchem ſwoim pobudzał: áby onemu/ od Xśią=
4:
żąt/ y przełożonych żydowſkich wzgárdzonemu/ cżeść/ y chwałę/
5:
oddawáli/ y przed nim vpadáli/ co ſię napirwey pokazáło z onych
6:
mędrcow/ ktorzy z dáleká przyiechawſzy/ iemu cżeść wyrządzáli/
7:
á nie cżynili tego/ przeto iákoby o iákim przedwiecżnym Bogu/
8:
myślić mieli: bo o tym Ewánieliſtá/ y ſłowká nie przypomina: y
9:
owſzem pytáli ſię o Krolu żydowſkim/ nowo národzonym: nie du=
10:
máiąc nic o przedwiecżnym vrodzeniu. Ale dźiáło ſię to/ iż Bog/
11:
tą ſpráwą chćiał ſyná ſwego nikogo páná Iezuſá/ zálećić/ y oká=
12:
záć/ iákim być miał/ to ieſt zbáwićielem świátá: y krolem wie=
13:
cżnym/ nád gorą Syońſką/ od Bogá poſtanowionym. A gdy iuż
14:
Chriſtus Pan ná świećie będąc/ wolą oycá ſwego wykonywał/
15:
cżęſto ſię tácy znáydowáli/ ktorzy od Bogá pobudzeni będąc/
16:
przed nim vpadáli/ wſpomożenia y rátunku od niego żądáiąc. A
17:
cżynili to nie dlatego/ żeby go zá iákiego Bogá przedwiecżnego
18:
mieć mieli/ bo o tym áni myślili/ áni go ták kiedy názywáli/ tylko
19:
pánem/ miſtrzem: á cżęſto tych ſłow vżywáli: ſynu Dawidow ſmi=
20:
łuy ſię nád námi.
21:
Trzećia przycżyná. Zacność cżłowieká tego Chriſtuſá páná:
22:
ktoregomy nie kłádźiemy/ w pocżet ludźi grzeſznych: ále vpátru=
23:
imy nowy ſpoſob/ cżłowieká tego niebieſkiego/ vważáiąc iego
24:
święte pocżęćie/ ná co gdyby przećiwnicy náſzy pámiętáli/ nigdy
25:
by onych ſłow Ieremiaſzá Proroká: (Przeklęty ktory vfa w cżło
26:
wieku rć.) nam przed ocży nie wyrzucáli: ániby w ieden pocżet
27:
kłádli/ Chriſtuſá páná/ cżłowieká naświętſzego/ wtorego Adá=
28:
má niebieſkiego/ z Fáráonem złośliwym Krolem Egiptſkim/
29:
przećiwko ktoremu/ ty ſłowá Prorok wymowił.
30:
Cżwarta przycżyná/ iż w tym cżłowieku vpátruięmy/ Bo=
31:
gá oycá/ przez poświęcęnie duchá/ y moc onę ktorą mu dał/ mie=
32:
ſzkáiącego: dla cżego wierząc w cżłowieká páná Chriſtuſá/ nie w
33:
ſámego tylko wierzymy/ ále wierzymy w Bogá oycá iego/ wedle
34:
onych ſłow/ ktore ſam Pan/ v Ianá w 12. rozdźia. powiedźiał:
35:
Kto w mię wierzy/ nie w mię wierzy/ ále w teo ktory mię poſłał.
Mamystrona: 119

prawdźiwey/ z burzenim obłędliwey.119.
1:
Mamy tedy przycżynę właſną/ cżćić/ y chwalić cżłowieká tego/
2:
w ktorym Bog on ſam iedyny/ ſtworzyćiel niebá y źiemie mie=
3:
ſzka/ chwałę/ y cżeść/ ktora ſię cżłowiekowi temu oddawa ſobie
4:
przywłaſzcżáiąc/ o cżym poſłuchaymy Piotrá ś. w liśćie I. w roz=
5:
dźia.1. Wiedząc/ iż nie rzecżámi káżącymi ſię/ śrebrem/ ábo zło=
6:
tem/ wykupieni ieſteśćie/ od prożnego obcowánia wáſzego/ od
7:
Oycow podánego: ále drogą krwią báráná nienágánionego/ y
8:
niepokalánego Chriſtuſá. Przeyźrzánego przed záłożenim świá=
9:
tá: lecż tych cżáſow oſtátecżnych/ oznaymionego dla was/ kto=
10:
rzy prze zeń wierzyćie w Bogá: ktory go wzbudźił z martwych/
11:
y dał mu chwałę: áby wiárá y nádźieiá wáſzá w BOgu byłá rć.
12:
Tu ná tym mieyſcu Piotr ś. przypomina cżłowieká Chriſtuſá pá
13:
ná: Báráná zá nas ofiárowánego/ y zábitego: y od Bogá wzbu
14:
dzonego (co wſzytko przedwiecżnemu BOgu nie ſłuży) y temuż
15:
to wzbudzonemu (iáko Piotr powiádá) chwałę dał Bog dla te
16:
go/ áby wiárá y nádźieiá náſzá/ w Bogu byłá. Ktorymi ſłowy to
17:
pokázuie: iż wiárá/ y nádźieiá/ ktorą mamy w Chriſtuśie pánu/
18:
nie o ſámego ſię Chriſtuſá opiera/ ále ſię śćiąga/ áż do Bogá oy
19:
cá ſámego. Vpátruiąc tedy/ tę prawdźiwą ſpołecżność/ Bogá
20:
oycá niebieſkiego/ z Iezuſem Chriſtuſem/ ſynem ieomiłym/ trwo
21:
żyć ſię nam nie trzebá/ gdy tego cżłowieká wzywamy/ y weń wie
22:
rzymy. A ieſli Kátolicy/ dla onego zmyślonego złącżenia/ zmy
23:
ſloney wtorey oſoby z cżłowiekiem/ Iezuſá cżłowieká chwalą:
24:
chcąc to zmyſloną communicácyą idiomatum nágrodźić/ iákoż nie
25:
dáleko więcey/ my tego cżynić mamy/ wiedząc o prawdźiwey
26:
ſpołecżnośći/ oycá niebieſkiego z ſynem iego miłym. Gdźie oto
27:
zárázem/ niechay ſię káżdy bácżny y bogoboyny przypátrzy/ kto=
28:
ra ieſt więtſza cżeść Iezuſá Chriſtuſá. Ieſli tá o ktorey przećiwni
29:
cy náſzy dumáią/ gdy iákąś wtorą oſobę w Boſtwie/ z cżłowie=
30:
kiem Iezuſem złącżoną/ wyznawáią: cżyli tá/ ktorą my iemu
31:
przyznawamy/ gdy tho o nim powiedamy y wierzymy iż zupeł=
32:
ność Boſtwá Oycowſkiego/w nim mieſzka ćieleſnie. Tákże ie
33:
ſli podobniey/ tey comunicácyey idiomatum (ktorą ſobie ludźie zmy
34:
ślili) wierzyć: cżyli ſłowom páná Chriſtuſowym/ ktory ſię cżęſto
35:
oświadcża/ iż on w Oycu/ á oćiec w nim.
Piątastrona: 120

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry120.
1:
Piąta przycżyná/ iż my tego cżćimy y chwalimy/ ktorego
2:
Bog vwielbił y wywyżſzył. Poſłuchaymyſz Piotrá ś. świádcżą=
3:
cego o tym ſpraw Apoſt. w 2. rozdźiale. Niechayże tedy zápe=
4:
wne wie wſzytek dom Izráelſki/ iż Chriſtuſem y pánem/ vcżynił
5:
Bog tego Iezuſá/ ktoregośćie vkrzyżowáli rć. Pytaymyſz Ká=
6:
tolikow/ kogo vkrzyżowano? Pewnie powiedzą/ iż cżłowieká:
7:
bo Bogá nikt krzyżowáć nie może/ cżłowieká tedy Bog Pánem
8:
vcżynił/ ktorego my ſłuſznie cżćić/ y chwalić mamy. Tegoż Pá=
9:
weł ś. poświadcża/ piſząc do Filipeńſkich/ w rozdźiale 2. Iż tego
10:
Bog wywyżſzył/ y imię zacne iev ktory był Bogu poſłuſzny/
11:
áż do śmierći krzyżowey. Tev tedy/ ktory ná krzyżu vmárł: imię
12:
nazacżnieyſze od Bogá dáne/ ná ktore wſzyſcy vpádáć máią: á
13:
iż cżłowiek prawdźiwy vmarł (cżego przećiwnicy ſámi nie przą)
14:
cżłowiekowi też tedy wywyżſzonemu/ cżeść y chwałá należy.
15:
Sżoſta/ á oſtátecżna przycżyná ieſt/ przykłády Apoſtolſkie/
16:
y onych świętych/ zacnych mężow we zborze Apoſtolſkim/ kto=
17:
rzy Iezuſá Páná/ od Bogá vwielbionego/ cżćili/ y wzywáli. Z
18:
ktorych ieden tylko przykład/ Stefáná onego święteo/ y zacne
19:
go męcżenniká przywiodę/ o ktorym ták piſze Lukaſz ś. ſpraw A
20:
poſt. 7. rozdźia. A będąc pełen duchá ś. pátrząc pilnie w niebo/
21:
wyźrzał chwałę Bożą/ y Iezuſá ſtoiącego po práwicy Bożey: y
22:
rzekł: oto widzę niebá otworzone/ á ſyná cżłowiecżego/ ſtoiącego
23:
po práwicy Bożey rć. Tu iáwnie duch Boży przypomina/ iż Ste=
24:
fan ś. názwał Iezuſá ſynem cżłowiecżym/ ktorego potym wzy=
25:
wał/ y duchá ſwego iemu oddał. A ieſli Stefan dobrze cżynił/ y
26:
my nie grzeſzymy/ ktorzy Iezuſá páná/ od Bogá vwielbionego/
27:
cżćią/ y chwałą vkoronowánego wzywamy/ y w nim nádźieię po=
28:
kłádamy. Mogłoby ſię ieſzcże więcey ku tey rzecżey przycżynić: á=
29:
le kto ná tym nie przeſtánie/ temu y co więcey prożno przydawáć.
30:
To tylko przypomnieć muſzę/ iż X. K. nie cżuiąc ſię/ lice grubego
31:
báłwochwálſtwá/ ſwoiey Kátolice przyznał. Bo ieſli nas śmiał
32:
oto ſtrofować/ iż Iezuſá páná cżłowieká niebieſkieo/ pocżęćiem
33:
świętym/ y poświęcenim zupełnym/ od ludźi wſzytkich odłącżo=
34:
nego/ cżćią/ y chwałą/ nád Anioły vkoronowánego wzywamy:
35:
iakoż on z ſwoią Kátoliką grubego báłwochwálſtwá wolny bę=
dźie/strona: 121

prawdźiwey/ z burzenim obłędliwey.121.
1:
dźie/ ktory przećiwko woley/ y roſkazániu Bożemu/ y ſprzećiwiá=
2:
iąc ſię wſzytkiev piſmu ś. ludźi mdłych/ grzeſznych/ y ktemu zmár=
3:
łych wzywa/ y chwali. A nie świętym my to vrągamy (iáko X.
4:
K. nam zádawa) ale X. K. y z inſzymi vpominamy/ áby oni cżći
5:
Bożey/ y páná Chriſtuſowey chwały/ ná ludźi zmárłe/ iáko ná
6:
Máryą pánnę/ y ná inne nie przenośili. Bo choćiaż my vcżćiwie
7:
y dźiewicę błogoſłáwioną/ y inne święto wſpominamy/ iednák
8:
to wſzytko ludźie byli grzeſzni/ biegiem przyrodzonym pocżęći/ y
9:
zrodzeni: ieden tylko Iezus pan/ od grzeſznikow odłącżony. Acż
10:
wiem że Papieżnicy/ przypiſuią to pánnie Máryey/ rownáiąc ią
11:
z ſynem Bożym/ ktorey też pocżęćie rzkomo świecą. Ale iáko to
12:
wyznawáią przećiwko prawdźie wſzytkiego piſmá ś. ták y ſámi
13:
ſię w tym nie zgadzáią/ o co nie máły ſpor z ſobą wiedli/ y dźiśby
14:
tego niektorzy nie przeſtáli/ kiedyby ſię zwierzchnośći ſtolice
15:
Rzymſkiey/ nie obawiáli. To też wielkie głupſtwo/ ná vmárło
16:
wołáć/ y onych wzywáć: Bo choćiaż duchy wſzyſtkich wiernych
17:
świętych/ z pánem Chriſtuſem odpocżywáią/ pánu Bogu żywąc:
18:
iednák nie cżytamy tego/ áby ſię tu rzecżámi náſzymi báwić y pá=
19:
ráć mieli. Bowiem ieſli Abráám/ y Iákob miłośnicy Boży po=
20:
márwſzy/ o ſwoich Izráelcżykach/ nic niewiedźieli/ iáko Ezáiaſz
21:
w rozdźi. 63. świadcży: tedy y o innych zmárłych ś. toż rozumieć
22:
mamy. Acż y tu ludźie ći/ ktorzy odwroćiwſzy vmyſły ſwoie od
23:
prawdy/ obroćili ſię do báśni/ bayką ſię iákąś ćieſzą/ o w niebo
24:
wźięćiu pánny Máryey. Lecż káżdy bácżny y wierny/ á w piśmie
25:
świętym biegły/ odrzućić to może iáko ſproſne/ nikcżemne/ y bá
26:
bie powieśći. Piſmo bowiem ś. iednegoż nam tylko opowiáda
27:
Chriſtuſá páná/ ktory od vmárłych wzbudzonym będąc/ iuż wię=
28:
cey nie vmiera/ y ná to powſtał/ áby żywym y vmárłym páno=
29:
wał. Mogłoby ſię wiele przećiwko tey ſproſnośći piſáć/ ále iż to
30:
ſą rzecży iáwne/ ktorychby ſię ſámi Papieżnicy/ kiedyby ſkutkiem
31:
błędu (wedle proroctwá Páwłá ś.) pokáráni nie byli/ wſtydáć
32:
ſłuſznie mieli: dla cżego na ten cżás/ około tego báwić ſię nie bę=
33:
dę: tom tylko przypomniał/ áby X. K. karánie Boże nád ſobą
34:
vpátrzył: ktory ſądząc/ y potwarzáiąc ludźi niewinnych ſam v
35:
ſty ſwymi właſnymi oſędźić ſię muśiał.
qPrzechwalastrona: 122

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry122.
1:
Przechwala ſię X. K. iż on náukę powſzechną/ z gruntu ſwe=
2:
go/ iednoſtáynego wyznánia/ po wſzytki wieki kośćiołá powſze=
3:
chnego prowádźi. Lecż iáko náuká iego/ od ſłowá Bożeo rożna/
4:
y przećiwna ieſt: ták y tym ſię prożno chlubi/ áby áby wyznánie/ kto=
5:
rego tych cżáſow vżywáią/ iednoſtáyne było z onymi dawnieyſzy=
6:
mi Oycy: y pokázáć to mogę/ z właſnych piſm/ onych przedniey=
7:
ſzych Doktorow/ áż do cżterech ſet lat/ żaden z nich ſłowá tego:
8:
Bog w troycy iedyny/ ieden w iſtnośći/ troiáki w perſonách nie
9:
vżywał. Co nie dla tego cżynię/ ábych wiáry/ y wyznánia mego/
10:
ludzkimi piſmy podpieráć/ y dowodźić miał/ bo z łaſki Bożey/ ná
11:
ſzcżyrym ſłowie Bożym przeſtawam: ále dla tego więcey/ ábych
12:
Papieżnikom ich nieſtátek pokazał: iż zá co ſię kolwiek wezmą/
13:
nic pewnego/ cżymby błędu ſwego podeprzeć mogli/ nie máią.
14:
Napirwey tedy pocżnimy od Ignácyuſá/ z ktorego też kilká
15:
świádectw X. K. przećiwko nam/ w tych kśiąſzkách położył. Acż
16:
wiem/ iże otym niktorzy wątpią/ áby to właſne liſty Ignácyuſo
17:
we były: wſzákże gdy ich X. K. vżywa/ ia mu też ná ten cżás tego
18:
pozwolę/ iż Ignácyuſowe ſą. Sprobuymyż tedy/ ieſli wyznánie
19:
Ignácyuſowe z dźiśieyſzymi Kátoliki/ ktorzy Bogá/ iednego w
20:
iſtnośći troiákiego w perſonách wyznawáią/ zgodne ieſt. Ták
21:
piſze Ignácyus ad Tharſenſos quoniā in ipſo creata ſunt omnia, quae ſunt
22:
in caelo, & in terra, viſibilia, & inuiſibilia, & ipſe est ante omnes, omnia
23:
in ipſo constant. Et quia non est ipſe ille, qui est ſuper omnia Deus,
24:
us ipſius, qui & aſcendere ſe, ad deum profitetur dicens: aſcendo ad patrem
25:
meum patrem vestrum, & ad Deum, & Deum vestrum &c.

26:
Ignácyus iáſnie piſze/ y wyznawa/ iż ſyn Boży/ nie ieſt onym Bo=
27:
giem náde wſzytko: á Kátolicy to twierdzą/ iż ſyn tenże Bog co
28:
y Oćiec. To tu pirwſzy z tych/ y niewiem/ iáko to X. K. pogłá=
29:
dźi: ácżem to z nieo obacżył/ iż ty ſłowá Ignácyuſowe/ w ſwoim
30:
piſániu po Polſku przypomináiąc/ kiedy ná to mieyſce przyſzedł:
31:
nie ieſt onym BOgiem náde wſzytko. X. K. ważył ſię z ſwego
32:
przydáć/ to ieſt: oſobą oycowſką. Chcąc proſtakom ocży zámy=
33:
dlić/ áby nie wglądáiąc w piſmá Ignácyuſowe/ rozumieli to o
34:
nim/ iákoby on trzy perſony z X. K. zgodne wyznáwáć miał. A I
35:
gnácyus znácżnie Bogá naywyżſzeo wyſtáwia oycá / do cżeo ſłow
Chriſtuſowychstrona: 123

prawdźiwey/ z burzenim obłędliwey.123.
1:
Chriſtuſowych vżywa: nie godźiło ſię tedy X. K. cudze ſłowá przy
2:
pomináiąc/ do nich z ſweo wymyſłu przydáwáć. Ale poſłuchaymy
3:
ieſzcże Ignácyuſá/ kthory ták piſze do Filipeńſkich: Propter quod
4:
& dominus mittens apoſtolos docere omnes gentes, praecepit eis baptiſa-
5:
re eos, in nomine patris, & filij, & Spiritus ſancti. Non in vnum quen-
6:
dam trinomium, neque in tres vnius eiusdemq́ue honoris &c.
Ignácy=
7:
us iednego Bogá nie znał o trzech imionách: á Papieżnicy/ po=
8:
ſpolićie śpiewáią: tria ſunt nomina, eadem ſubſtantia. Ktemu Ignácy
9:
us znácżnie piſze/ nie w trzech iednákiey cżći. A Katolicy/ o ſwo=
10:
iey troycy ták vcżą/ iż w niey nic pirwſzego/ nic zacnieyſzego rć.
11:
X. K. ty ſłowá Ignácyuſowe przypomináiąc/ widząc w nich o=
12:
ſtrość/ chćiał ie zmiękcżyć/ wywroćiwſzy ſłowá Ignácyuſowe/ bo
13:
co Ignácyus piſze/ negátiwe: neque in tres vnius eiusdemq́ue hono-
14:
ris &c.
To X. K. po Polſku wykłádáiąc/ áffirmátywy vżywa:
15:
we trzech iednákiey cżci. Niechay káżdy vważa przyſtoynieli to
16:
X. K. vcżynił: podobno mniemał/ ábyſmy piſm Ignácyuſzo=
17:
wych nie cżytáli. Ieſzcże iednoż tylko mieyſce przywiodę z Igná
18:
cyuſzá/ z tego liſtu do Filipeńſkich: gdźie rozmowę ktorą pan z
19:
cżártem miał/ przypomináiąc/ y ſłowá páńſkie wykłádáiąc/ ták
20:
piſze: Vade ſathana, vade in ea quae tibi elegiſti loca, vade in ea, á quibus pro
21:
uocatus es, à tua malitia. Ego autem ſcio quis ſum, & à quo miſsus ſum, &
22:
ſcio quem debeo adorare: dominum enim, inquit, Deum tuum adorabis, et
23:
illi ſoli ſeruies. Scio eum, & noui eum, eum ſolum, cui non denego ſeruire: à
24:
quo tu apostata factus es: non ſum antyteus, hoc est contrarius Deo, ſed con
25:
fiteor eius eminentiam, & non recuſe adorare eum, quem noui natiuitatis
26:
meae autorem, & dominum, atque meae perfeuerantiae custodem, ego enim
27:
viuo propter patrem &c.
Znacżnie tymi ſłowy Ignácyus zacność
28:
Oycowſką/ y zwierzchność/ ktorą nád ſynem ſwoim ma/ opiſuie.
29:
Ná co rozumiem ze Kátolicy nie zezwolą. Názbierał X. K. z
30:
tego Ignácyuſzá/ nie máło ſentenciy przećiwko nam/ o ſynu Bo
31:
żym/ ktorych ſię my nie lękamy/ bowiem áni do Ignácyuſzá/ áni
32:
do żadnego cżowieká/ oprocż piſmá ś. wiáry ſwoiey nie przywię=
33:
zuiemy: ále ſię było X. K. trzebá w tym pocżuć/ gdy Ignácyuſzem
34:
przećiwko nam ſzyrmuie/ iáko ſię przed nim oſtoi/ ktory Bogá
35:
oycá ſámego/ naywyżſzym Bogiem opiſuiąc/ Bogá w troycy ie=
q 2dynegostrona: 124

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry124.
1:
dynego pſuie. Náoſtátek niechay X. K. o duchu ś. iednę ſenten=
2:
ciykę/ z Ignácyuſzá vkaże/ kędyby go/ ábo perſoną/ ábo Bogiem/
3:
zwáć miał/ wſzak go y Hoſius confutuie, ktory ap. 27. confeſsionis
4:
ſuae,
piſze że tego zgołá w piſmie nie máſz. Tu ná ten cżás zda mi
5:
ſię zá potrzebną/ ábych tho káżdemu okázał/ iáko niebeſpiecżna
6:
rzecż ieſt/ ſádźić ſię ná wymyſłach ludzkich/ y do piſm onych Oy=
7:
cow/ oprocż ſłowá Bożego/ przywięzowáć ſię. Iednę ſentencyą/
8:
z Ignácyuſá przypomnię/ z ktorey to okażę. Quicunque Dominicam
9:
aut Sabbatū, non ieiunauerit, praeter vnum Sabbatum Paſchae, ipſe est chri
10:
sti interfector &c.
Acż mym zdánim w drugich exemplarzách/ af-
11:
firmatiua
ſtoi: quicunque ieiunauerit, wſzákże iákożkolwiek/ przedśię
12:
Kátoliki oſądźił/ y potępił/ ktorzy y nie wſzytkie ſoboty poſzcżą:
13:
y przedśię ich wiele poſzeżą okrom iedney wielkonocney. Nálazł
14:
by tákich wiele ſentenciy/ máło nie v wſzytkich przednieyſzych oy
15:
cow/ ktoremi wſzyſcy co ſię dźiś Chrześćijány zową/ oſądzeni/ y
16:
potępieni być muśieli/ á nie dźiw/ bo nie tylko/ iż oni ſámi/ od ná=
17:
uki ſzcżyrey Apoſtolſkiey/ cżęſto ſię vnośili/ ále też do ich piſm
18:
wiele przydawano ocżym nie myślili. Co ſię y z tey ſentenciey przy
19:
pomnioney pokázáć może/ bo niepodobna rzecż/ áby Ignácyus
20:
tak niezbożny być miał/ áby ludzką wiárę/ y zbáwienie/ do tákich
21:
plotek przywięzować miał. Ale zániechawſzy Ignácyuſá/ przy=
22:
pátruymyż ſię drugim.
23:
Iuſtyn w oney rozmowie/ ktorą miał z żydem Trifonem/
24:
znácżnie ſyná Bożego/ wtorym Bogiem w licżbie zowie/ o nim
25:
to twirdząc iż nie był onym Bogiem náde wſzytko/ ſtworzyćie=
26:
lem niebá y źiemie/ tego wſzędźie dokłádáiąc/ iż ſyn Bogu Oycu/
27:
ſwemu/ od pocżątku vſługował/ y wolą iego cżynił. Tenże Iu=
28:
ſtyn/o duchu ś. nigdźiey inácżey/ iedno iáko ſłowo Boże vcży nie
29:
piſał. Wiem iże przećiwnicy/ przypiſuią niektore kśięgi temu Iu=
30:
ſtynowi/ ktore nigdy iego nie były/ co ſię y z rzecży/ y z onych da=
31:
wnieyſzych piſárzow/ iáko z Euzebiuſzá/ y z Hieronimá (ktorzy
32:
kśięgi Iuſtyná tego przypomináią) pokázáć może. Ale co ſię
33:
tknie właſnych kśiąg iego/ łácno káżdy obacżyć będźie mogł/ iż
34:
on iednoſtáynie/ ſámego naywyżſzego Bogá Oycá wyznawał: á
35:
o ſynu Bożym/ choćiaż niektore mieyſcá/ piſmá ś. będąc nápuſzo=
ny Filo=strona: 125

prawdźiwey/ z burzenim obłędliwey.125.
1:
ny Filozofią Platonową. nie właſnie rozumiał/ áni wykłádał/
2:
przedśię to wyznáwá w tey rozmowie/ ktorą z żydem miał/ iż zá
3:
iego cżáſu wiele było proſtych Chriſtianow/ ktorzy ſzcżyrze/ y po
4:
proſtu/ to co my dźiś z łáſki Bożey wyznawamy/wyznawáli: kto=
5:
rych wyznánie Iuſtyn przypominá/ á przedśię ich nie potępia/
6:
tylko powiáda/ iż ſię z nimi nie zgadza/ bo (iáko on mnimał)
7:
coś zacnieyſzeo o ſynu Bożȳ rozumiał/ y przywodźi wiele mieyſc/
8:
piſmá Stárego teſtámentu zá ſobą ćiągnąc: ále ieſli k rzecży/ ko=
9:
mu Bog dał rozſądek/ obácżyć może. Skąd ſię pokázuie/ iż tey o
10:
piniey/ o bytnośći ſyná Bożego/ przed Iezuſem cżłowiekiem/ pir=
11:
wſzy author był/ między Chriſtyány Iuſtyn: ktory będąc z młodu
12:
wychowány/ w ſzkole Platonowey/ nápił ſię był tey opiniey/ o
13:
dwu Bogu: o iednym naywyżſzym roſkázuiącym: á o drugim ro=
14:
ſkazánie iego wypełniáiącym/ co oni Filozofowie pogáńſcy/ wy=
15:
cżerpnęli z niektorych Rábinow żydowſkich/ o cżym kto ſię chce
16:
dowiedźieć/ niechay cżyta Gálátyná: niechay też weyźrzy w Pla
17:
tona/ y inſze Filozofy: á obacży/ iáko z dawná ludźie ſię o to ku=
18:
śili/ áby táiemnice Boſkie wycżerpnąć mogli/ co iáko ſię im nie
19:
nádawáło/ gdy nádá co/ y ſámi ſię z ſobą nie zgadzáiąc piſáli/ ká=
20:
żdy cżytáiąc ie/ obácżyć może. Ale wroćmy ſię do Iuſtyná/ kto=
21:
rego wyznánie/ iáko z piſmem świętym nie zgodne ieſt/ ták też
22:
Papieſkiemu wyznániu przypodobáć ſię nie może: ktoby ták dźiś
23:
bowiem/ miedzy nimi będąc wyznawał/ iż ſyn nie ieſt onym nay=
24:
wyżſzym Bogiem ſtworzyćielem niebá i źiemie/ ále wtorym Bo=
25:
giem w licżbie/ iáko Iuſtyn mowił/ y ſługą onego naywyżſzego
26:
Bogá/ pewnieby tákiego zá Heretyká oſądźili.
27:
Zá wieku Iuſtynoweo był Teofilus/ Antyocheńſki Biſkup/
28:
ktorego piſmá y dźiś ſą/ ten piſze/ iż Bog dopiro ſyná vrodźił/ kie=
29:
dy vmyślił świát ſtworzyć/ przez ktorego potym wſzytkie rzecży
30:
ſtworzył/ ſłowá ty iego ſą: cum Deus condere, ea quae deliberauerat, sta-
31:
tuiſſet, hunc ſermonem genuit, prolatum primogenitum, vniuerſae, creatu-
32:
rae. &c.
Z ktorego wyznánia pokázuie ſię to/ iż ieſzcże onych cżá=
33:
ſow/ ſłow ták owych/ ktore potym wymyślano: nie było cżáſu kie=
34:
dy nie był: nie vzywano. Ireneus zacny Doktor/ ktory we dwu
35:
ſet lat po pánu Chriſtuśie żył/ we wſzytkim piſmie ſwoim/ nic o
q 3Bogustrona: 126

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry126.
1:
Bogu w troycy iedynym nie wyznawa/ y owſzem zacność oyco=
2:
wſką wſzędźie zaleca y wyſtáwia: piſząc iż ſyn y duch ś. od pocżąt
3:
ku przy ſtworzeniu/ Bogu Oycu vſługowáli/ z cżego ſię poká=
4:
zuie/ iż on mąż omnimodam aequalitatem, Oycá z ſynem nie wyzna=
5:
wał/ bo kto cżyim ſługą ieſt/ ten Páná nád ſobą mieć/ y wyzná=
6:
wáć muśi. Tenże Ireneus duchá ś. nigdy Bogiem nie zowie/ iáko
7:
tedy trudno/ noc ze dniem pogodźić: ták Papieſkie wyznánie/ z
8:
piſmy Ireneuſowymi porownáć. Tertullian ktory potym náſtał/
9:
ten ſłowká tego Trinitas napirwey vżywáć pocżął/ ále w rożnym
10:
wyrozumieniu/ od dźiśieyſzych Kátolikow: bo on názywáiąc tym
11:
nazwiſkiem trzech/ oycá/ ſyná/ y duchá ś. nigdy ich przedśię w ie=
12:
dnego Bogá nie ſkłádał: owſzem oycowſką zacność wſzędźie o=
13:
piſuie/ á ſynowi cżás pewny/ vrodzenia náznácża/ o cżym ſámego
14:
poſłuchaymy/ ták piſze/ Lib. de Trinit. quin & pater illum quadam ra-
15:
tione praecedit, quia neceſſe eſt, quodam modo prior ſit, quia pater ſit: quo-
16:
niam aliquo pacto, antecedat eum, qui habet originem ille qui ori inem ne-
17:
ſcit. Hic ergo quando pater voluit, proceſsit ex patre &c.
Niechayże
18:
Tertulliáná názową Arryanem/ choćiaż ſię był ieſzcże ná ten cżás
19:
Arrius nie vrodźił/ tenże aduerſus Hermogenem. Nec pater potuit eſſe
20:
ante filium nec iudex ante delictum. Fuit autem tempus, cum ei delictum
21:
& filius non fuit. Tenże aduerſus Praxeam: Pater tota ſubstantia est,
22:
filius vero deriuatio totius, & portio, ſicut ipſe teſtatur: Pater maior me
23:
est &c.
Pytáćby Kátolikow/ iáko ſię im to wyznánie podoba/
24:
bo namniey/ iſtnośći iedney/ oycá z ſynem nie forytuie.
25:
Láktáncyus zacny y ſławny Doktor/ żył około trzech ſet lat
26:
po pánu Chriſtuśie: ten nigdy iedney iſtnośći/ áni trzech perſon
27:
nie vcżył/ ále co o ſynu Bożym rozumiał/ poſłuchaymy/ co piſze
28:
lib. 4. cap. 6. Deus machinator, constitutorque rerum, antequam praecla-
29:
rum, hoc opus mundi adoriretur, ſanctum & incorruptilen genuit ſpiri-
30:
tum, quem filium nuncupauit: Et quamuis postea, per illum, alios innumerá
31:
biles creauiſſet, quos angelos dicimus: hunc tamen ſolum, primogenitum, di-
32:
uini nominis appellatione dignatus est, &c.
Tenże/ w tychże kśięgách
33:
rozdźiale 4. ták piſze. Deus cum videret & malitiam, & falſorum De
34:
orum cultus, per orbem inualuiſse: vt iam nomen eius, ex hominum memo-
35:
ria penè fuiſſet ſublatum, filium ſuum, principem angelorum, legauit ad ho-
mines,strona: 127

prawdźiwey/ z burzeniem obłędliwey.127.
1:
mines, vt eos conuerteret, ab impiis & vanis cultibus: ad cognoſcendum,
2:
& colendum verum Deum. Ille vero exhibuit Deo fidem: Docuit enim
3:
quod vnus Deus ſit, eumque ſolum èoli oportere, nec vnquam ſe Deum eſſe
4:
dixit, quia non ſeruaſſet fidem, ſi miſſus vt Deos tolleret, & vnum aſsere-
5:
ret, induceret alium praeter vnum. Hoc erat, non de vno Deo facerè praeco-
6:
nium, nec eius qui miſerat, ſed ſuum proprium gerere negotium: Propterea
7:
quia tam fidelis extitit, quia ſibi nihil prorſus aſſumpſit, vt mandata mitten
8:
tis impleret, & ſacerdotis perpetui dignitatem, et regis ſummi honorem, et
9:
iudicis potestatem, & Dei nomen accepit &c.
Ten Láktáncyus zá
10:
ſweo cżáſu/ v wſzytkich Chriſtyánow wźiętym y zacnym był/ y po
11:
dźiś dźień Papieżnicy między święte Oyce go policżáią: á wżdy
12:
wyznánie iego/ iáko niebo od źiemie/ od dźiśieyſzego Kátolicż=
13:
kiego rożne ieſt. Bogá oycá bowiem/ iednym/ ſámym Bogiem
14:
wyznawa: ktory w ten cżás ſyná ſpłodźił/ kiedy mu ſię vpodo=
15:
báło: á o ſynu Bożym ták piſze: iż oycu ſwemu/ we wſzytkim wier
16:
ny/ y poſłuſzny był/ nigdy ſię Bogiem nie názywáiąc/ dla cżego
17:
też od oycá ſwego/ wſzytkę zacność: y imię Ofiárownice/ Krole=
18:
wſkie/ Sędźieckie y Boſkie wźiąl. Izali ktoby ták dźiś wyzna=
19:
wał/nie byłby zá bluźnierzá/ y naywiętſzego Heretyká/ od dźiśiey
20:
ſzych Kátolikow oſądzon? Tenże Láktáncyus/ o duchu świętym
21:
nic podobnego dźiśieyſzym Kátolikom nie piſał.
22:
Iáwna to tedy rzecż ieſt/ iż do kilku ſet lat po Chriſtuśie pá
23:
nu/ oni Oycowie pierwſzy/ nigdy o iednym Bogu/ ze trzech per=
24:
ſon/ áni wierzyli/ áni wyznawáli: áni o iednákiey cżći/ chwale má
25:
ieſtaćie Oycá z ſynem nie dumáli/ wſzędźie bowiem iednoſtáynie
26:
oycowſką zácność opowiedáli. A choćiaż o bytnośći ſyná Bożeo
27:
przed Iezuſem trzymáli/ przedśię nigdy/ iedney iſtnośći/ oycá/ z
28:
ſynem nie twirdźili/ y owſzem to wyráźliwymi ſłowy niektorzy/
29:
wyznawáli: iż był cżás kiedy go nie było/ co potym oni poſledniey
30:
ſzy Oycowie/ ná Niceńſkim ſynodźie w oſobie Arriuſzowey potę=
31:
pili. Na ktorym Niceńſkim ſynodźie/ nowe ſłowká/ piſmu ś. nie
32:
zwycżáyne/ wſzcżynáć ſię pocżynáły: Iáko to napierwſze greka,
33:
ná ktore: wiele ich między onymi Oycy/ nie ſzcżyrze/ ále k woli
34:
Konſtántynuſowi Ceſárzowi (iáko świádcżą niektorzy hiſtory=
35:
cy) przyzwolić muśieli. Co ſię ſtąd pokázuie/ iż prętko po Ni=
ceńſkimstrona: 128

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry128.
1:
ceńſkim ſynodźie/ oniż oycowie/ z Arriuſzem ſię pogodźili/ o cżym
2:
świádcżą trzy ſynody/ ktore w tych cżáśiech prętko po Niceń=
3:
ſkim były/ iáko w Tyrze/ w Antyochiey y w Ieruzálem/ ná kto=
4:
rych máło nie wſzyſcy oni Oycowie/ ktorzy ná Niceńſkim ſyno=
5:
dźie byli/ cofnęli ſię od Niceńſkiego poſtánowienia/ uważáiąc/
6:
iż to ſłowko greka nie podług piſmá ś. ále więcey z uporu ludz
7:
kiego/ wynáleźione y obwołáne było.
8:
Sam Atánázyus (ktory zá Biſkupem ſwoim/ przećiwko Ar
9:
ryuſzowi ná Niceńſkim ſynodźie nawięcey prácował) vpornie v=
10:
chwały Niceńſkiego ſynodu bronił/ y oń ſię záſtáwiał: ták bárzo/
11:
áż do tego przyść muśiáło/ iż oniż oycowie/ ktorzy ſię z nim w Ni=
12:
cei zgadzáli/ na ſynodźie Tyrſkim oſądźić go muśieli/ y z Biſkup=
13:
ſtwá złożyć. Ktory vćiekł ſię do Konſtántynuſá Ceſárzá/ ſkárżąc
14:
ná ono wſzytko zgromádzenie. Konſtántynus iáko mądry pan/
15:
niechćiał więcey iednev/ niż wſzytkiemu ſynodowi wierzyć/ dla cże-
16:
go odłożył ſpráwę tę/ áżby też byli ſprzećiwnicy ieo przy tym. Acż
17:
niektorzy Hiſtorycy piſzą/ iż z przodku vwierzył Konſtántynus A=
18:
tánázyuſowi/ y piſał ſurowy liſt/ do onych oycow w Tyrze zgro=
19:
mádzonych/ od ktorych/ gdy ſię ſpráwy wſzytkiey/ doſtátecżnie
20:
przez liſt dowiedźiał/ ná potym oſtrożnieyſzy był/ y gdy ſie powto=
21:
re do nieo Atánázyus vćiekł/ niechćiał mu zgołá we wſzytkim wie
22:
rzyć/ ále odłożył ſpráwę iego/ do tego cżáſu/ áżby y oni oycowie
23:
przy tym byli: cżego niewdźięcżnie przyiął Atánázyus/ y ofuknął
24:
Ceſárzá Konſtántynuſá. O cżym ták piſze Epiphanius: cum vero fidem
25:
ei habere Imperator parte abſente dubitarit. Atanaſius durius reſpondit:
26:
Iudicabit Dominus inter me & te, quoniam tu etiam conſentis, calumniato-
27:
ribus modestiae meae &c.
Niechay káżdy vważa/ miałli przycżynę
28:
Atánázyus fukáć ná Ceſárzá/ y tákli ſłowo Boże vcży/ zwierzch=
29:
ność/ y przełożone cżćić.
30:
Piſze potym Epiphanius, iż dla tey przycżyny/ Constantinus ro=
31:
zgniewawſzy ſię/ Atánázyuſá wygnáć roſkazał. Lecż Hiſtoryko=
32:
wie niektorzy/ więcey przycżyn przypomináią/ á oſobliwie piſze Zo
33:
zomenus lib: 2. cap. 31. Co Konſtántynus Antoniemu Puſtelni=
34:
kowi/ przycżyniáiącemu ſię zá Atánázym odpowiedźiał: Se ſyno-
35:
di decretum, labefactare non poſſe: nam etiamſi pauci viri inimicitias, inter
ſeſe mu-strona: 129

prawdźiwey/ z burzenim obłędliwey.129.
1:
ſeſe mutuas exercentes, ad gratiam iudicaſſent, veriſimile tamen non eſſe,
2:
reliquam eximiorum, & bonorum Epiſcoporum multitudinem, eodem fu-
3:
iſſe animo affectam. Atanaſium verò, & conuiciatorem eſſe, & arrogan-
4:
tem, diſsidiorumq́ue & ſeditionum autorem &c.
To ſłyſzemy świádec
5:
two/ Ceſárzá zacnego/ ktorego Papieżnicy świętym zowią/ o
6:
Atánázyuśie/ ktorego wyznániem/ Kátolicy ſię dźiś piecżętuią.
7:
A kiedyby ludźie/ w one ſpráwy/ ktore ſię onych cżáſow dźiały/
8:
wglądáli/ nigdyby o Niceńſkim ſynodźie/ ták bucżno nie trąbili/
9:
iáko do tych cżáſow cżynią. Alleguią oni wielką licżbą Oycow/
10:
ktorzy tám byli: á tego bácżyć niechcą/ iż ćiż oycowie/ pręćiuchno
11:
odmieniwſzy ſię/ wymyſłu ſwego/ máło nie wſzyſcy odſtąpili.
12:
Zwykli też ten ſynod zálecáć/ oſobą Ceſárzá Konſtántynu=
13:
ſá/ ktory ſię o zgromádzenie ieo poſtárał: y ná nim przednieyſzym
14:
regentem był: y vchwały ſynodu tego/ pod karánim chowáć roſka
15:
zał. Ale y ten ſię ſam obacżył/ y myślił o inſzym ſynodźie: lecż cho=
16:
robą śmiertelną záchwycony/ cżego ſam vcżynić nie mogł/ ſyno=
17:
wi Konſtáncyuſowi roſkazał/ áby inſzy Synod zwoławſzy/ po=
18:
ſtárał ſię oto/ iákoby zgodnie/ y przyſtoynie/ wſzyſcy páná Bogá
19:
chwalili. O cżym piſze Socrates lib.3. cap. 19. Cżym dawał znáć/ iż
20:
mu ſię Niceńſkie vchwały nie podobáły/ o kthore ſię Atánázyus
21:
więcey niż o ſłowo Boże záſtáwiał/ ktorego też Konſtántynus/
22:
conuiciatorem, ſeditioſum, y turbarum autorem názwał.
23:
Po ſmierći Konſtántynuſá Ceſárzá/ ſtárał ſię/ oto vprzey=
24:
mie Konſtáncyus/ ſyn iego/ áby ty rożnice vśmierzyć mogł/ zwo=
25:
ływáiąc cżęſte ſynody: lecż trudno ie było pogodźić/ gdyż Atáná=
26:
zyus z niektorymi pomocniki ſwymi/ do gárdłá ſię o to záſtáwiał
27:
áby dekretá Niceńſkiego ſynodu/ ni wcżym náruſzone/ y odmie=
28:
nione nie były. Było wiele ſynodow zá Konſtáncyuſá/ ná ktho=
29:
rych y ze wſchodu/ y z zachodu/ wiele zacnych Biſkupow bywáło:
30:
ktorzy ſię oto ſtáráli/ áby to ſłowko greka/ iáko nowe/ y piſmu
31:
ś. niezwycżáyne/ wygłádzone było: ále Atánázyus/ vprzeymie te=
32:
mu ſię záſtáwiał/ tych wſzytkich/ ktorzy ſię o to ſtáráli złorzecżąc/
33:
y ſynody ich/ zgromádzenim złośnikow názywáiąc. Pilnego/ y v=
34:
przyimego ſtáránia Konſtáncyuſzowego/ iáſny dowod/ z poſtę
35:
ku Synodu/ ktory był w Selewcyey: o cżym ták piſze Soſome-
rnus,strona: 130

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry130.
1:
nus, lib. 4. cap. 22. Nos qui Seleuciae, Izauriae, ſecundum Imperatoris
2:
edictum conuenimus hesterna die, quae quinta erat calendarum Octobris,
3:
omnem hanc diligentiam impendimus, vt cum omni recta moderatione, pax
4:
conſeruaretur in eccleſia: & de fide, ſicut pientiſsimus Imperator noster
5:
Constancius praecepit, constanter ſecundum prophetias, & euangelicas vo
6:
ces tractaretur. Quoniam verò nonnulli, in ſynodo, alios ex nobis conuiti-
7:
is affecerunt, aliis ora obturarunt, nec loqui permiſerunt: quoſdam verò, eti-
8:
am inuitos exeluſerunt, ita vt vndique, ſynodus plena redderetur, tumultu
9:
ationibus: ſicut etiam Lauricius illustriſsimus prouinciae praeſes, ſuis ipſe vi-
10:
dit oculis. Quoniam verò multos greka dictio ficut et greka prae-
11:
teritis temporibus, ad hanc vſque diem perturbauit, quin & recens, à non-
12:
nullis inſolenter dicitur, ita vt filium, patri eſse dicant diſsimilem. Ob eam
13:
cauſam, vtrumque & greka & greka, tanquam alienas à ſcriptu-
14:
ra voces, reicimus, & anathemáte damnamus, ſimilem autem pa
15:
tri filium, confitemur, ſecundum apoſtolum, de filio ſic dicentem: Qui est
16:
imago Dei inuiſibilis &c.

17:
Wſpomina Epiphanius ten ſynod/ názywáiąc tych ktorzy ná
18:
nim byli/ Heretyki: lecż káżdy bogoboyny/ niechay rozſądźi/ kto=
19:
rzy winnieyſzy: Nie ćili/ ktorzy vpornie/ wźiąwſzy ſię zá ſłowko
20:
zmyślone/ niechćieli drugiey ſtronie vſtępić/ ktora wedle roſka=
21:
zánia Ceſárza Konſtáncyuſá/ ſtáráłá ſię o pokoy/ wſzytki ſłowá
22:
obce odrzucáiąc/ á do piſmá ſię tylko/ świętego odzywáiąc: zá
23:
co znácżną miłość/ od ſtrony przećiwney odnośili/ gdy ná onym=
24:
że ſynodźie zárázem/ deſpekty ich potykáły: á co dźiwnieyſza/ iż to
25:
w ten cżás cżynili/ nie máiąc Ceſárzá ſobie przychylnego: Coż ro=
26:
zumiemy/ co ſię potym dźiało/ gdy Ceſárzow po ſwey myśli do=
27:
ſtáli. Swiadcżą Hiſtorye/ iż przez długi cżás/ nieprzyiáźni/ ſwa=
28:
ry/ złorzecżeńſtwá: náoſtátek/ y mordy/ z obu ſtron pánowáły.
29:
Tákoweć bowiem ſą owoce głupiey gorliwośći/ ktora ſię zá wy=
30:
myſły ludzkimi/ przećiwko prawdźie Bożey wſzcżyna.
31:
Konſtáncyus Ceſarz/ nie mogąc thych turb vſpokoić/ wi=
32:
dząc Atánázyuſá w ſwym przedśięwźięćiu vpornego/ kazał go
33:
precż wygnáć/ á ná mieyſce iego inſzego Biſkupá obráć. Atáná=
34:
zyus wygnány będąc/ vćiekł ſię do Biſkupá Rzymſkiego/ ktory/
35:
przycżynił ſię zá nim do Konſtánſá/ ktory ná ten cżás w Rzymie
pánowałstrona: Wr131

prawdźiwej/ z burzenim obłędliwey.131.
1:
pánował: á Konſtáns viąwſzy ſię záto/ ſurowy liſt piſał/ do brá=
2:
tá ſwego Konſtáncyuſá/ nápomináiąc go/ áby Atánázyuſá do=
3:
puśćił do iego Biſkupſtwá: á ieſliby tego vcżynić nie chćiał/ gro=
4:
żąc iże go mocą wprowádźić miał (tu niechay káżdy vważa/ ieſli
5:
tákie rády/ y poſtępki z Bogá były) Konſtáncyus to ſłyſząc/ ze=
6:
brawſzy wiele Biſkupow/ radźił ſię ich coby z tym cżynić: oni fol=
7:
guiąc pokoiowi/ á niechcąc áby ſię bráćia miedzy ſobą wádźili/
8:
przyzwolili ná to/ áby Atánázyus ná ſwoie mieyſce przywroco=
9:
ny był. Ktory zwroćiwſzy ſię błędu ſwego nie przeſtał/ ále iáko y
10:
pirwey/ wiárę/ Niceńſką zálecał/ od ktorey/ iż ſię namniey odſtę=
11:
pić/ żadnemu z wiernych/ nie godźiło/ twierdźił. Piſze o nim Theodo
12:
retus, lib.
4. cap. 2. Rogatum ab Imperatore Iouiano Atanasium vt ſe de
13:
ortodoxa fide, certiorem redderet, Imperatori reſcripſiſſe: ſeruandam eſſe
14:
fidem Niceae expoſitam &c.

15:
Piſząc też Atánázyus/ do Epidetá/ Koryńtſkiego Biſkupá:
16:
ták piſze. Quae in ſynodo á Patribus, ſecundum ſanctas ſcripturas, expo-
17:
ſita fides est, ſufficiens est, ad omnem destructionem, totius impietatis, &
18:
ad confirmationem, piae in Chriſto fidei. Synodus, quae in Nicaea facta est,
19:
trophaeum aduerſus omnes heraes &c.
Tenże w liśćie do Biſku-
20:
pow w Afryce/ o wierze Niceńſkiey ták piſze: Plena haec fides pietate
21:
est, haec omnium terrarum orbem impleuit: hanc agnouerunt & Iudaei: &
22:
quicunque apud alios barbaros Christiani ſunt: verbum domini, quod per
23:
vniuerſale concilium, in Nicaea factum est
(vważay káżdy bácżny/ iá-
24:
kie to ſłowá ſą) manet in aeternum &c. Tegoż pothym Grzegorz
25:
Názyáńſki poświádcża/ wtorego liſtu do Klidoniuſá/ ták pi-
26:
ſząc: Nihil aeque, ac fidem Nicaenam, á ſanctis Patribus traditam, qui illic,
27:
ob Arrianae haereſis purgationem conuenerunt, honoramus, aut honorare
28:
valemus &c.

29:
Ambroży też w ty ſłowá piſze/ do Wálentynianá Ceſárzá:
30:
Sequar tractatum concilij Nicaeni, à quo me, nec mors, nec gladius poterit
31:
ſeparàre &c.

32:
To ſłyſząc vważay proſzę Chriſtyáńſki cżytelniku/ ieſli to nie
33:
ony cżaſy náſtáwały/ o ktorych duch Boży prorokował/ iż mieli
34:
niektorzy odſtąpić od wiáry rć. Izaż tho nie iáwne obłądzenie/
35:
gdy oto wymyſły ludzkie wiárą názywáią/ iákoby nie doſyć by=
r 2ło/strona: 132

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry132.
1:
ło/ ná wierze Apoſtolſkiey/ w piſmie ś. opiſáney/ y zoſtáwioney?
2:
Izali nie było wiernych przed Niceńſkim ſynodem? á gdźież ſię
3:
oni podźieią/ ktorzy byli zá cżáſow Apoſtolſkich: á náoſtátek co
4:
ſię z onymi oycy ſtánie/ ktorzy teo ſłowká conſubstantialis, áni wie=
5:
rzyli/ áni wyznawáli/ y owſzem rzecż przećiwną (iákoſmy z tych
6:
świádectw/ ktore ſię przywodźiły/ wyrozumieć mogli) twirdźi=
7:
li. Nie wielkali to ślepotá/ obieráć ſobie miſtrze y oyce/ przećiw=
8:
ko náuce páná Chriſtuſowey/ y názwáć to ſłowem Bożym/ co lu=
9:
dźie wymyślili: Zápámiętawſzy y tego/ iż z tychże oycow/ ktorzy
10:
to ſtánowili/ więtſza cżęść/ y ſam Konſtántynus Ceſarz ktory
11:
ten błąd z przodku forytował/ od tego błędu odſtąpili: ále ták
12:
muśiáło być/ gdyż ludźie odſtąpili/ od proſtośći ſłowá Bożego/
13:
byli od páná ſłuſznie pokaráni: iż mniemáiąc/ by chwałę Bogu/
14:
y ſynowi iego oddawáć mieli: á oni go bárzo ſwymi wymyſłámi
15:
lżyli/ ládá co miáſto ſłowá Bożego mowiąc/ y wyznawáiąc/ y ſá=
16:
mi między ſobą ſię tárgáiąc/ y przeſzláduiąc. O czym świádcżą
17:
Hiſtorye: iż onych cżáſow/ nic inſzeo ná onych ſynodźiech nie cżyni=
18:
li: iedno/ iedni drugich potępiáli. A náoſtátek wſzyſcy ná wſchod
19:
ſłońcá mięſzkáiący/ oddźielili ſię od tych/ ktorzy ná zachod ſłoń=
20:
cá mięſzkáli: o cżym piſze Socrates, lib. 2. cap. 2. Postea ſeparati sunt
21:
ſic, vt non amplius, communione interſeſe iungerentur: ſed diuulſus, prorſus,
22:
ab occidente, est oriens &c.

23:
Tákić pożytek vcżyniły we zborze onym/ nowe ſłowká/ nád
24:
ſłowo BOże zmyślone: y nie bez przycżyny Páweł ś. nápominał
25:
Tymoteuſzá: áby ſię głupich gadek wyſtrzegał: y nád zdrowe po=
26:
wieśći Ewánieliey zbáwienney/ do zboru cżeo inſzego wnośić nie
27:
dopuſzcżał. Lecż przypátrzmy ſię tev/ ieſliże iuż/ ná oney wierze Ni
28:
ceńſkiey (ktorą ták áż pod niebioſá wynośili) przeſtáli? á ieſliże
29:
potym do niey/ więcey nie przydawano? Obácżymy iże nie tu ko=
30:
niec/ ále ieden błąd drugi wytrącał/ iáko ſię to potym pokaże. A=
31:
le wprzod vważaymy/ wyznánie Niceńſkie/ ktore Epiphanius, in
32:
Ancorato,
ták opiſuie: Credimus in vnum Deum Patrem omnipotentem,
33:
omnium viſibilium, ac inuiſibilium creatorem. Et in vnum Dominum Ie-
34:
ſum Chriſtum filium Dei genitum, ex Deo Patre vnigenitum, hoc est ex
35:
oſſentia Patris, Deum de Deo, lumen de lumine: Deum verum, de Deo ve-
ro, geni-strona: 133

prawdźiwey/ z burzenim obłędliwey.133.
1:
ro, genitum non factum: coeſſentialem Patri &c. Et in ſpiritum ſanctum
2:
credimus, qui locutus est in lege, & praedicauit in Prophetis, & deſcen-
3:
dit in Iordanem: & loquitur in Apostolis. Sic autem credimus, quod ſpi-
4:
ritus ſanctus: ſpiritus Dei: ſpiritus perfectus: ſpiritus paracletus: increatus
5:
á Patre procedens, & à filio accipiens &c.

6:
To wyznánie choćiaż nie rychło po pánu Chriſtuśie: y ſłowu
7:
Bożemu przećiwne/ y z onymi pirwſzymi oycy niezgodne: wſzák=
8:
że/ y z dźiśieyſzym Kátolickiego wyznániem zgodźić ſię nie może/
9:
oni bowiem oycowie/ oycá ſámego iedynym Bogiem zowią: á ſy=
10:
ná Bogiem z Bogá wyznawáią. A z tákowego wyznánia tru=
11:
dno z tych dwu/ iednego Bogá ſtánowić/ gdyż to być Bogiem
12:
przez ſię: á być BOgiem z Bogá/ rożne rzecży ſą. Ale to oſobli=
13:
wſza/ co o duchu ś. wyznawáią/ ktorego ná ten cżás ieſzcże/ w ie=
14:
dnę iſtność/ z oycem/ y z ſynem nie ſkłádáli: y owſzem/ tákie tytu=
15:
ły duchowi ś. przypiſuią/ ktorych y my/ dźiś rádźi vżywámy. A
16:
przedśię wyznánie náſze/ o duchu ś. Kátolikom podeyźrzáne ieſt.
17:
Aż potym w kilkádźieśiąt lat/ pocżęli niektorzy/ o tym my=
18:
ślić/ y pocżęli ſię między ſobą pytáć/ dla cżego ſynod Niceńſki/
19:
ták krotkie wyznánie vcżynił o duchu ś. Ná co Grzegorz Názy=
20:
áńſki odpowiáda/ iż dla tego/ iż ná ten cżás nikt nie był/ ktoryby
21:
o Boſtwie duchá ś. wątpił. Ale tá odpowiedź nie właſna/ áni
22:
pyzyſtoyna ieſt. Izali nie powinni byli wyznáć/ tego wſzytkiego/
23:
co wierzyli: wſzák nápiſano credimus: Toć ábo inſze wierzyli/ á in=
24:
ſze wyznawáli: ábo to co wierzyli/ doſtátecżnie wyználi. A ieſli o=
25:
ni oycowie doſtátecżną wiárę wyználi: ktorą Atánázyus/ y tenże
26:
Grzegorz zálecał/ y wyſtáwiał: dla cżego potym/ tenże Atáná=
27:
zyus napirwey (iáko świadcżą Hiſtorycy) wezwawſzy niekto=
28:
rych Biſkupow do Alexándryey/ ważył ſię wyznánia Niceńſkieo
29:
poćioſywáć/ wyznawáiąc to o duchu ś. cżeo oni Oycowie nie mo=
30:
wili/ áni ſię ważyć śmieli: ále onemu/ iáko śmielſzemu/ nie rychło
31:
potym (bo áż w kilkudźieśiąt lát) ták ſię podobáło/ áby/ y duch
32:
ś. teyże iſtnośći/ cżći/ y chwały był/ iáko oćiec/ y ſyn Cżego pocżęli
33:
mu zárázem drudzy poświádcżáć/ á oſobliwie po nich Bázylius
34:
wielki/ ze wſzytkiey mocy tego popierał/ ktory też oſobliwe kśię=
35:
gi o duchu ś. nápiſał: w ktorych dźiwnie/ y wykrętnie/ náćiąga
r 3piſmástrona: 134

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry134.
1:
piſmá ś. Temu Bázyliuſowi/ wiele ſię ludźi zacnych ſprzećiwiá=
2:
ło/ ktorzy mu to zádawáli/ iż trzech Bogow wyſtáwiał. Y było o
3:
nych cżáſow ſporu o tym doſyć: á oſobliwie Mácedonius Biſkup
4:
Kōſtántynopolitáńſki/ ná to pozwolić niechćiał. Dla cżeo Theo=
5:
dozyus Ceſarz/ zwołał ſynod Konſtántynopolitáńſki/ ná ktorym
6:
ſtroná obłędliwa przemogłá/ y oſądźili Mácedoniuſá/ ktory o
7:
duchu ś. mimo piſmo ś. wierzyć/ y wyznáwáć niechćiał: támże
8:
zárázem duchá ś. w iednę iſtność/ z oycem/ y z ſynem wſzrobowá=
9:
li. O cżym ták piſzą Hiſtorycy: Synodus Constantinopolitana, sub The-
10:
odoſio coacta, Epiſcopi congregati, etiam ſpiritus ſancti gloriam, vt pote
11:
ſimilem, atque aequalem patri, ac filio, ſanctae nicaenae fidei ſymbolo adiece-
12:
runt: Gregorio Niſseno, id quod deeſset ſupplente &c.
Iáwne ſkaránie
13:
Boże/ gdy oto ći ludźie/ nie cżuiąc ſię/ rozmáitych Miſtrzow/
14:
ktorzyby im wiárę ſtánowili/ ſzukáć muśieli: á oto cżłowiek ie=
15:
den dopełniał/ cżego w wierze Niceńſkiey (choćiaż ią pirwey zá
16:
doſtátecżną wyſtáwili) nie doſtawáło. Przycżynił ſię do teo błę=
17:
du Dámáſzus Biſkup Rzymſki/ ktory/ zebrawſzy ſynod w Rzy=
18:
mie: ná nim poſtánowił/ áby Oćiec/ ſyn/ y duch ś. iednego Bo=
19:
ſtwá/ iedney iſtnośći/ wiecżnośći/ mocy/ cżći/ wyznawan/ y chwa=
20:
lon był. Ná co wiele ich zezwoliło: á oſobliwie przyłożyli ſię do
21:
tego niektorzy Ceſárze/ gwałtem ná to niektorych przymuſzáiąc:
22:
o cżym piſze Soſomenus, lib. 7. cap. 4. Gratianus legem tulit, vt cuncti, e-
23:
am religionem retinerent, quam Damaſſus Romanus, & Petrus Alexan-
24:
drinus constituerunt.
Tymći ſpoſobem vroſł BOg w troycy iedy=
25:
ny/ ktoreoDamaſſus Biſkup Rzymſki wyſtáwił/ á Gratianus po=
26:
twierdźił. Y ktoż im tę moc dał/ áby wiárę ſtánowić/ y ludźiom
27:
Chriſtyáńſkim przepiſowáć mieli. Co zacż był ten Damaſſus, y iá=
28:
ko przez ſedycyą/ y roźlanie krwie/ ná Biſkupſtwo wſzedł/ świád=
29:
cżą nie tylko Hiſtorye kośćielne/ ále y pogáńſkie. O cżym piſze
30:
Ammianus Marcellinus, pogáńſki Hiſtoryk/ lib. 27. Damaſſus & Vr-
31:
ſicinus, ſupra humanum modum, ad rapiendam Epiſcopalem ſedem arden-
32:
tes, ſciſsis studiis, acerrime conflictabantur, ad vſque mortis vulnerumq́ue
33:
diſcrimina, adiumentis vtriusque progreſsis. Constatq́ue in baſilica, vbi ri-
34:
tus Christiani est conuenticulum, vno die137. reperta cadauera perempto-
35:
rum: efferatamq́ue diu plebem, aegre postea delinitam &c.
Tenći otho
świętystrona: 135

prawdźiwey/ z burzenim obłędliwey.135.
1:
święty Oćiec/ wiárę w Bogá w troycy iedynego zálecał/ ktorą y
2:
dźiś mnodzy/ pod imieniem Atánázyuſowym wyznawáią/ co z
3:
wielką żáłośćią przypomináć muſzę/ widząc tákie záwiedźienie/
4:
gdy ludźie/ iákoby ſłowá Bożego niemieli/ do iednego człowieká
5:
wyznánia/ ze ſłowem Bożym namniey niezgodnego: y owſzem
6:
iemu przećiwnego/ ták ſię przywiązáli/ y tego ſię ná pámięć v=
7:
cżą/ y mniemáią/ áby naylepiey wyznawáli o Bogu/ y o ſynu ieo/
8:
y o duchu ś. kiedy zá ſwoim Atánázyuſem ládá co mowią. Proſzę
9:
cżytelniku miły/ ábyś ſię temu pilnie przypátrzył/ com o tych ro=
10:
żnicách piſał: y rozſądzał ſpráwiedliwie/ ieſtliże X. K. będźie mogł
11:
tego dokázáć/ z cżego ſię przechwala/ to ieſt/ ieſtliże on/ wyznánia
12:
ſwego/ o BOgu w troycy iedynym/ wyznániem iednoſtáynym
13:
iáko mowi) powſzechnego kośćiołá/ po wſzytki cżáſy/ dowieść
14:
y okázáć może/ ſłyſzeliſmy świádectwá/ z piſm onych oycow pier=
15:
wſzych/ ktorzy żyli przed Niceńſkim ſynodem: tych wyznánie/ od
16:
Kátolickiego nie tylko rożne/ ále iemu przećiwne ieſt. Dáley po
17:
ſtąpiwſzy do Niceńſkiego ſynodu/ obacżymy/ iż wyznánie Niceń=
18:
ſkie/ áni ze ſłowem Bożym/ áni z onymi oycy pierwſzymi: áni ná=
19:
oſtátek/ z Papieſkim porownáć ſię może. Gdy przyidźiemy do
20:
Konſtántynopolitáńſkiego/ przyłącżywſzy do niego Dámaſſuſo
21:
we wyznánie/ áliśći obacżymy coś nowego/ iuż nie tylko od o=
22:
nych oycow dawnieyſzych/ ále y od Niceńſkiego wyznánia (iáko
23:
ſię pokázowáło) rożnego. Y możeż to X. K. zgodą iednoſtáyną
24:
názwáć? temu to może perſwádowáć/ ktory w ty rzecży nigdy nie
25:
wglądał/ ábo ieſli wglądał/ tedy ſię temu pilnie/ y z rozſądkiem
26:
nie przypátrował. Náoſtátek/ niechay pogodzą Auguſtyná/ z
27:
Hiláryuſzem: ktorzy obádwá/ iuż nie rychło będąc po Niceńſkim
28:
ſynodźie/ piſáli o troycy/ á przedśię rożnie tę troycą opiſuią. Au=
29:
guſtyn bowiem/ trzymáiąc ſię Dámáſſuſá/ wſzędźie tych trzech/
30:
iednym Bogiem/ iedney chwały wyznawa. A Hiláryus nigdźiey/
31:
duchá ś. Bogiem nie zowie/ áni wzywa/ y owſzem ták piſze/ lib. 12.
32:
de Trinitate: Patrem ſcilicet nostrum, filum tuum, vna tecum adorem: &
33:
ſanctum ſpiritum tuum promerear,
nie mowił: adorem, Iáko Augu=
34:
ſtyn y inſzy: dla cżego też Hieronim choćiaż go ucżćiwie wſpomi=
35:
na/ przedśię piſmo iego/ w podeyźrzeniu miał. Lecż nie mniemay=
my/ ábystrona: 136

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry136.
1:
my/ áby to iuż koniec/ gdy ták Bogá w troycy iedynego wyſtá=
2:
wili. Náſtał potym Neſtoryus Biſkup Kōſtántynopolitáńſki/
3:
ktory wyznawáiąc z drugimi Bogá w troycy iedynego: o wćie=
4:
leniu perſony wtorey/ z nimi ſię nie zgadzał: vkázuiąc/ iż temu/
5:
ktory ſpołecżnośći troyce/ iedynym Bogiem ieſt/ nie przyſtoi á=
6:
by ſię cżłowiekiem ſtáć miał. Ponieważ Boſtwo troyce/ nie roz=
7:
dźielne ieſt/ á ták/ ieſliby ſię Bog cżłowiekiem zſtáć miał/ tedy
8:
nie ſam ſyn: ále wſzytká troycá tym być muśiáłá: będąc w Bo=
9:
ſtwie (iáko oni mniemáli) nierozdźielna: (ten argument/ niechay
10:
pilnie vważáią dźiśieyſzy Kátolicy.) Przydawał y to ku ſwey rze=
11:
cży/ iż ná Bogá/ żaden przypadek żáłoſny/ y śmiertelny/ przypá=
12:
dáć nie może. A iż Iezus cżłowiek z Máryey vrodzony/ podległ
13:
rozmáitym vpadkom/ náoſtátek/ y śmierć podiął: ſkąd ſię poká=
14:
zuie/ iż Márya cżłowiekiem będąc/ cżłowieká/ a nie Bogá vro=
15:
dźiłá. Tymi ſłowy Neſtoryus ſwoię opinią wywodźił/ przyda=
16:
wáiąc: o wtorey oſobie/ ktorą on greka ſynem Bożym názywał:
17:
iż ten nie złącżył ſię w iednę oſobę/ z cżłowiekiem Iezuſem/ ále tyl
18:
ko duchowną ſpołęczność z nim miáł: oneo cżłowieká Iezuſá po=
19:
świącáiąc/ potwierdzáiąc/ y vmacniáiąc rć. Było wiele Biſku=
20:
pow inſzych/ ktorzy ſię z Neſtoryuſzem zgadzali: ále więcey tych/
21:
co mu ſię ſprzećiwiáli. Dla ktorey przycżyny/ Ceſarz Theodozy=
22:
us/ złożył ſynod w Efeźie: ná ktorym oſądźili/ teo Neſtoryuſzá/ v
23:
żywáiąc przećiwko niemu/ dźiwnych wywodow z rozumu ſweo:
24:
á nie z właſnego ſłowá Bożego/ do cżego naywięcey ſię przycży=
25:
niał Cyrillus Biſkup Alexándriyſki/ ktory (iáko niektorzy Hiſto
26:
rycy świádcżą) miał zdawná waśń/ przećiwko Neſtoryuſzowi
27:
Biſkupowi Konſtántynopolitáńſkiemu. Ian záśię Biſkup Anty
28:
ocheńſki/ onych cżáſow cżłowiek zacny/ y vcżony/ przećiwił ſię w
29:
tym Cirilluſowi/ gániąc iego płochy poſtępek/ iż nie czekáiąc/ áż=
30:
by ſię drudzy Biſkupi ziecháli/ poſpieſzył ſię Neſtoryuſzá oſzędźić/
31:
y exkommunikowáć/ y powſtáli ći dwá przećiwko ſobie. O cżym
32:
ták piſzą Hiſtorycy: Vemit interea, ad ſynodum Ioannes, Antyochenus
33:
Epiſcopus, à Nestorio diu expectatus: Is Cyrillo indignatus, quod nō expe-
34:
ctaſſet reliquorum, ad ſynodum pertinentium Epiſcoporum acce ſsum, ſed au
35:
ſus fuiſset Nestorium deponere, eum cum Memnone Efeſino excommunica-
uit.strona: 137

prawdźiwey/ z burzenim obłedliwey137.
1:
uit. Rurſus igitur Cyrillus, cum Iuuenali Hieroſolymorum Epiſcopo etiam
2:
Ioannem depoſuit. Iohannes è diuerſo Antyochiam reuerſus coactis mul-
3:
tis Epiſcopis Cyrillum depoſuit &c.
Káżdy ſię przypátrzyć może/ ie=
4:
ſli duch ś. cżyli ćiáło/ ty Oyce/ ná tych ſynodźiech (ktore teraz
5:
niektorzy/ zá naświętſze máią) rządźiło. Trwáłá tá nieprzyiaźń/
6:
między Cyrilluſem/ á Ianem Antyocheńſkim/ cżás nie máły: y pi
7:
ſał ten Ian przećiwko Cyrilluſowi/ potężnie árgumentá ieo bo=
8:
rząc: y pewnieby ſię był z nim nie pogodźił/ by ſię był w to nie
9:
włożył Ceſarz Theodozyus/ ktory go do zgody z Cyrilluſem przy
10:
muśił. Tákći onych cżáſow ty ártykuły kátolickie/ ámbicyą/ y
11:
mocą do zboru wprowádzone ſą. Kto chce wiedźieć/ co zacż był
12:
ten Cyrillus/ y iákie obycżáie iego były/ niechay cżyta Socratem
13:
lib. 7. cap. 15.
14:
Ná tym tedy ſynodźie Efeſkim/ złożywſzy Neſtoryuſzá/ vro
15:
dźili nowe ſłowko názwawſzy Maryą Bogá rodźicą: o ktorym
16:
názwiſku/ áni v żadnego Apoſtołá: áni v Ewánieliſty/ áni v ża=
17:
dnego z Oycow pirwſzych nie cżytamy: náoſtátek/ áni ná Niceń=
18:
ſkim ſynodźie:/ áni ná Konſtántynopolitáńſkim: áni Dámáſus:
19:
áni Atánázyus w ſwoich ſymbolách/ tego ſłowká nie vżywáią.
20:
Aż dopiero/ więcey niż we cżtery ſtá lat/ po pánu Chriſtuśie/ ná
21:
trzećim wálnym (iáko zowią) ſynodźie/ to ſię ſłowko wylęgło: o
22:
ktore/ długo ſpieráli ſię niektorzy: y owſzem áż w ſześć ſet lat y
23:
90. po pánu Chriſtuśie/ był ſynod w Aquilegi/ na ktorym dopie=
24:
ro/ ná ten błąd cále zezwolili. Co tymi ſłowy przypomináią Hi=
25:
ſtorycy: Aquilegiae facta est ſynodus: in ea patres, vniuerſale concilium,
26:
in quo statutum est Mariam eſſe greka, in dubium vocauerunt, Sed Ser-
27:
gius eos, de errore admonuit, & ad mentem ſaniorem reduxit &c.
Nie
28:
mogli ſię ludźie przez długi cżás vſpokoić/ trwożąc ſię oto názwi=
29:
ſko nowe/ y ſproſne rć. Ale wroćmy ſię do Neſtoryuſzá/ ktorego
30:
choćia Kátolicy/ náſláduiąc onych Oycow dawnych potępiáią:
31:
przedśię niewiem/ iáko teo zbędą/ mowiąc o wćieleniu Bożym/
32:
áby nie muśieli wſzytkim trzem oſobom (iáko oni zowią) tego
33:
przycżytáć: ábo dwu Bogu/ od śiebie rożnych poſtánowić. Po=
34:
nieważ bowiem wyznawáią: iż Márya Bogá doſkonáłego vro
35:
dźiłá: á to imię Bog/ w nich zámyka w ſobie trzy perſony. Mu=
ſſzą podobnostrona: 138

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry138.
1:
ſzą podobno/ wedle oney dawney pioſnecżki/ Máryą/ mátką troy
2:
ce ś. názwáć. O nadrozſzy kwiatecżku. Márya/ ktorą ś. Troy=
3:
cá wyzwoliłá ćiebie mieć zá mátkę ſobie. Abo wyznáć to ſtátecż
4:
nie muſzą/ iż to inſzy BOg ktory ſię z Máryey vrodźił/ ſtawſzy
5:
ſię cżłowiekiem: á inſzy ktory ſię nie wćielił/ áni cżłowiekiem ſtał:
6:
á trudno tego máią zbyć/ rozdźiałámi perſonálnymi: bo tu nie
7:
idźie o perſonę/ ále o to ſłowo Bog/ gdyż Máryą/ Bogá rodźi=
8:
cą názywáią.
9:
Drugą rzecż trzebá im vważyć/ iż oni iednęż rzecż z Neſtory
10:
uſzem twierdzą/ gdy Chriſtuſá znácżnie dźielą/ iedny rzecży przy
11:
piſuiąc iáko Bogu tylko: á drugie iáko cżłowiekowi Bowiem
12:
kiedy wyznawáią/ iż Bog nie ćierpiał/ áni vmárł: á cżłowiek ćier
13:
piał/ y vmárł/ izaż to nie dwá będą. Ten ktory ná krzyżu záwie=
14:
ſzony vmárł/ y do grobu włożon ieſt/ izaż nie prawdźiwym cżło=
15:
wiekiem był w oſobie ſwoiey/ od ludźi widźiánym y dotykánym?
16:
á oná záśię wtora oſobá (iáko oni zowią) ktora áni ćirpiáłá/ á=
17:
ni vmárłá/ áni do grobu włożona byłá/ ále (iáko oni vcżą) z Oy
18:
cem záwſze iedynym Bogiem bylá/ y cżłowieká Iezuſá wzbudźi
19:
łá: izali też właſnośći ſwoiey oſobney/ mieć nie ma/ oddźieloney
20:
od właſnośći cżłowiecżey: zátym iść muśi/ máiąc y właſnośći/
21:
y ſkutki oſobliwe/ oſobę też cáłą/ od cżłowiecżey oſoby/ oddźielo
22:
ną przyznáć muſzą. Lecż Kátolicy niewiedząc iáko z tego wybr
23:
nąć/ ſłowek tych: Dwie náturze/ vżywaią/ nie cżuiąc ſię/ iż to/
24:
co oni náturom przypiſuią/ oſobom właſnie należy. Y owſzem
25:
cżęſto oni/ iednę rzecż mowią z Neſtoryuſzem/ gdy to/ coby mieli
26:
Bogu oycu przywłaſzcżáć/ wtorey oſobie zmyſloney przypiſuią.
27:
Gdy vcżą: Iż ſyn przedwiecżny: wtora oſobá Boſtwá/ ſpráwił
28:
ſobie ćiáło/ w żywoćie Pánny Máryey/ ábo iáko drudzy mowią:
29:
Cżłowieká do śiebie przyiął y przyłącżył: tákże y to wyznawáią/
30:
iż cżłowieká Iezuſá vmárłego/ ſyn Boży przedwiecżny/ od vmár
31:
łych wzbudźił. A iákoż to nie inſzj/ ktorj nie vmieráiąc mocą ſwą
32:
drugiego wzbudźił: á inſzy ktory vmárłym będąc/ żadney mocy
33:
ná ten cżás nie miał. Kiedyby ſię tedy Kátolicy dobrze obrácho
34:
wáli/ ználeźliby ſię w iednym cechu z Neſtoryany/ w cżym ich
35:
właſny kanon/ ſynodu Efeſkiego cżwarty/ oſądza. Ktory ten
ieſt:strona: 139

prawdźiwey/ z burzeniem obłędliwey139.
1:
ieſt: Si quis in perſonis duabus, vel ſubſtistentiis, eas voces, quae in Apo-
2:
stolicis ſcriptis continentur & euangelicis diuidit, vel quae de Christo di-
3:
cuntur à ſanctis, vel quae ab ipſo: aliquas quidem ex his, velut homini, quae
4:
praeter Dei verbum, ſpecialiter intelligantur, aptauerit: illas autem tan-
5:
quam dignas Deo. ſoli Dei Patris verbo deputauerit, anatema ſit etc.
Izaż
6:
oni iáwnie teo nie cżynią/ gdy cżłowiekowi tylko/ mękę y śmierć:
7:
á náoſtátek y vrząd pośrzednicży: iáko Auguſtyn/ ktoreo poſpo
8:
lićie náſláduią/ przypiſuią: záśię wzbudzenie od umárłych/ iza=
9:
li cżłowiekowi vmárłemu należy? rć. Rádźi tedy nie rádźi: dwie
10:
oſobie w Chriſtuśie/ vpátrowáć muſzą. Słowá Auguſtynowe
11:
ty ſą/ lib. 7. Confeſs. cap. 43. In quantum enim homo, in tantum media-
12:
tor: In quantum autem verbum, non medius, quia aegualis Deo, & Deus
13:
apud Deum etc.
Azaż to nie dwu oſob Auguſtyn w Chriſtuśie vpá
14:
truie/ każdey z nich oſobliwą właſność przypiſuiąc. Hieronim w
15:
Chriſtuśie wyznawáiąc iednę oſobę/ wyznawa zárázem/ duas
16:
perfectas, & integras ſubstantias, id est: deitatis & humanitatis, quae ex
17:
anima continetur, & corpore &c.
Takić ſię nieſtátek/ w tych wy=
18:
myſlech ludzkich pokázuie/ iż oto nie tylko ſłowu Bożev ſprzeći
19:
wiáią ſię/ ále ſámi między ſobą niezgodni ſą. Ale poſłuchaymy co
20:
ſię dáley onych cżáſow dźiáło. Náſtał potym Eutyches/ mnich
21:
Konſtántynopolitáńſki/ ktory nie mogąc ſię z tych rożnych
22:
opiniy wywikłáć/ y tych dwu nátur/ w iedney perſonie/ nie przy=
23:
znawáiąc: ponieważ on to widźiał/ iż náturá/ od onych Oycow
24:
opiſána/ nie náturą/ ále perſoną rácżey názwána być miáłá rć.
25:
Wolał tedy ták wyznáć: Iż ſyn Boży przedwiecżny/ złącżywſzy
26:
ſię z cżłowiekiem/ odmienił cżłowiecżeńſtwo w boſtwo: przyda=
27:
wáiąc y to/ iż podleyſza rzecż zacnieyſzey/ vſtępić muśiáłá/ iáko
28:
cżłowiecżeńſtwo Boſtwu. Vżywał ku tey rzecży podobieńſtwá:
29:
Iáko kiedyby kto/ nacżynie octu/ wylał w głębokie y ſzyrokie
30:
morze/ iużby on ocet/ y właſność/ y ſmák vtráćić muśiał/ y wſzy=
31:
tek ſię w wodę obroćić: ták rownie cżłowiecżeńſtwo páná Chri
32:
ſtuſowe/ będąc złącżone z Boſtwem/ od Boſtwá iáko rzecży
33:
nieogárnioney/ w náturę Boſką przemienione ieſt. Miał ten Eu
34:
tyches wiele forytarzow/ tego ſproſnego mniemánia ſwego: kto
35:
remu ſprzećiwił ſię Flauianus Biſkup Konſtántynopolitáńſki/
ſ 2y przyſzłostrona: 140

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry140.
1:
y przyſzło do tego/ iż Theodozyus Ceſarz/ złożył ſynod w Efeźie:
2:
ná ktorym oni Oycowie zgromádzeni/ zgodźiwſzy ſię z Eutyche-
3:
ſem/ Flawianá Biſkupa Konſtántynopolitáńskiego/ oſądźili/ y
4:
ſnadź zámordowáli. Theodozyus Ceſarz (ktorego Papieżnicy
5:
zá świętego máią) pochwalił vchwałę ſynodu onego/ y dźier=
6:
żeć ſię iey roſkazał. Lecż potym prętko/ po śmierći Theodozyu=
7:
ſzowey/ Lew Biſkup Rzymſki/ fráſuiąc ſię ná ony Oyce/ iż po=
8:
ſłow iego ná ſynodźie nie vcżćili/ y liſtu do nich piſánego ſłucháć
9:
niechćieli: ſtárał ſię o to v Ceſárzá Márcyaná/ áby ſynod dru=
10:
gi złożył w Chálcedonie: na ktorym oniż Oycowie/ ktorzy w E
11:
feźie máło przedtym folguiąc Theodozyuſzowi Ceſárzowi/ Eu
12:
tycheſá vſpráwiedliwili/ á Fláwianá oſądźili (iż záśię w Chálce
13:
donie/ ná drugim ſynodźie/ widząc náſádzenie/ Ceſárzá Márcy
14:
aná prętko prześiodłáli/ potępiwſzy Eutycheſá/ y Dyoſzkodeſá/
15:
Biſkupá Alexándriyſkiego). Na tym ſynodźie/ o iedney perſo
16:
nie á dwu náturách/ dźiwnych mow náwymyśláli. Y ták o tym
17:
mowili/ że drudzy náſláduiąc ich/ znowu záśię wpadáli/ w ono
18:
mniemánie Neſtoryuſowe/ (iákoſmy wyſzey wyrozumieć mo=
19:
gli) á oſobliwie z Auguſtynowego wyznánia de mediatore. Dla te
20:
go ſynodu Chálcedoneńſkiego/ wielkie ſię turby wſzcżynáły/ mię
21:
dzy Chriſtyány/ y nie rychło ſię vſpokoić mogły. Co Hiſtorycy
22:
przypomináią: Synodus Chalcedonenſis, turbas ingentes dabat in eccleſi
23:
is, cum nonnulae eam reciperent, defenderentq́ue: rurſus, aliae prorſus eam
24:
reicerent, impugnarentq́ue atrociſsime &c.
A nawięcey to ludźi obra
25:
żáło/ iż widźieli nieſtátecżność onych Oycow/ ktorzy zá Theodo
26:
zyuſzá Ceſárzá: pochwaliwſzy iednę rzecż/ potym pręćiuchno/ k
27:
woli drugiemu Ceſárzowi/ zgánili/ y potępili: ſkąd ſię ich lekko
28:
myślność pokázowáłá. Ale ták ſię poſpolićie z tymi dźieie/ kto=
29:
rzy ná ſłowie Bożym nie przeſtawáiąc/ vdawáią ſię zá wymyſły
30:
ludzkimi.
31:
Gdy iuż tedy/ cżtery ſynody głowne (iáko ie oni zowią) wy=
32:
ſtáwili/ y ná káżdym co oſobnego (iákoſmy ſłyſzeli) vkowáli/
33:
potrzebá było/ to wſzytko w ieden pocżet zebrawſzy/ áby ſię nie=
34:
rozchwiało/ vtwierdźić. Do cżego/ nigdyby byli oni Biſkupo=
35:
wie tego nie przywiedli, bo záwſze náydowáli ſię tákowi/ kto=
rzy widzącstrona: 141

prawdźiwey/ z burzeniem obłędliwey.141.
1:
rzy widząc ty błędy/ ná nie zezwalać niechćieli: áż muśieli ſię nie=
2:
ktorzy Ceſárzowie do tego przycżynić/ y tę wieżę z rożney máte=
3:
ryey vbodowáną záſklepić: á między inſzymi Iuſtyniánus/ y Iu
4:
ſtynus Ceſárze. O Iuſtynianie ták piſze Euagrius lib. 4. cap. II. Iu-
5:
stinianus omnibus ſublatis doſsidijs, pacem ac tranquillitatem eccleſiis Dei
6:
restituere molitus est. Et vt quatuor ſynodi Oecumenicae videlicet Nicaena,
7:
Constantinopolitana, Efeſina, & Chalcedonenſis, ab Archiepiſcopis, &
8:
omnium eccleſiarum ministris reciperentur, vnoq́ue ore, palam praedicaren
9:
tur, autor fuit &c.
A Iuſtyn záśię Ceſarz/ ty rzecży w kupkę zebra
10:
wſzy/ długie wyznánie nápiſał/ wſzytkim ták wierzyć/ y wyzna
11:
wać zágroźiwſzy roſkazał. O cżym piſze Euagrius, lib. 5. cap. 4.
12:
Tymći ſpoſobem/ ty wymyſły ludzkie gorę wynioſły/ do kto
13:
rych vtwierdzenia potrzebá było mocy świeckiey/ bo ieden Ce=
14:
ſarz cżtery Koncilia zalećiwſzy/ przeſtrzegáć ich roſkazał. A dru
15:
gi wyznánie wiáry ſpiſawſzy podał/ y ták wſzytkim wyznáwáć
16:
roſkazał. Y ná tyż to ludźie przyſzło wiárę Chriſtyáńſką ſtánowić
17:
y świátu podáwáć? Niechay kto chce cżyta Hiſtoryki/ obacży
18:
iákich obycżáiow y cnot/ ći Ceſárze byli: ná oſtátek Iuſtyniano=
19:
wi to przypiſuią/ iż pánu Chriſtuſowi ćiáło tákie przypiſował/
20:
ktore náſzemu namniey podobne nie było/ ktore áni ćierpieć/ áni
21:
umrzeć mogło. Lecż ktoby onych cżáſow wſzytki błędy wylicżył?
22:
Był nie máły ſpor/ y o ty ſłowá Substantia, hypostaſis, ábo perſona.
23:
Bo iedni byli/ ktorzy trzy ſubſtáncye w iednym Boſtwie wyzná
24:
wáli/ vżywáiąc ſłowká ſubstantia miáſto perſony: á drudzy má=
25:
iąc to zá błąd/ iednę ſubſtáncyą tylko wyznawáli. Náoſtátek do
26:
tego przyſzło: iż Anáſtázyus Ceſarz/ miáſto Troyce/ cżworcę
27:
chwalić roſkazał: iákoż nie bárzo dawnych cżaſow/ Ioachimus Ab
28:
bas
/ przećiwko Lombárdowi diſputuiąc/ okázował to Papieżni
29:
kom/ iż nie troycę ále cżworcę wyznawáią/ y nie bárzo dawno
30:
był/ nieiáki Antonius Pistor Szkotyſtá/ we Fryburgu/ ktory z ná=
31:
uki ſzkolney Papieſkiey/ trzech Bogow pokázował. A kto ſię o
32:
nym ſłowom przypátrzy/ ktorych ſcholastici Papieſcy/ mowiąc o
33:
Boſtwie/ vżywáią: Identitas, Quiditas, Circuminceſsio &c. Izali ſię
34:
tym plotkom dźiwowáć nie muśi: y niechay ſię kto ták mądry
35:
znaydźie/ ktoryby właſność tych ſłow po Polſku wyłożyć vmiał.
ſ 3A cożstrona: 142

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry142.
1:
A coż rzecż zrozumieć? Niechayże ſię tedy X. K. nie przechwala/
2:
áby on iednoſtáyne wyznánie/ powſzechnego kośćiołá podáwáć
3:
miał: ále owſzem niechay to wyzna/ iż błędy rożne/ rożnych cżá=
4:
ſow/ od rozmáitych oſob zmyſlone/ ktore ſię w iedno ſklijć nie
5:
mogą/ forytuie y záleca.
6:
A ieſli mnie ieſzcże nie wierzy/ niechay poſłucha ſwego K. A. co
7:
o tym w liśćie ſwoim wyznał ták piſząc: Wiele ludźi vcżonych
8:
piſáło o náturze Boſkiey/ vkázuiąc w Pánu B. iednę iſtność/ á
9:
trzy perſony: przez rozmáite podobieńſtwá/ dwornie więcey/ ni=
10:
żeli pożytecżnie rć. Słowá godne pámięći/ y vważania/ ktorymi
11:
K. A. zgánił wſzytkie wywody/ onych dawnych Oycow/ ktory-
12:
mi iedney iſtnośći/ á trzech perſon dowodźili/ ktorych X. K. w
13:
tym piſániu náſláduie/ co X. A. dwornym/ á niepożytecżnym
14:
piſániem oſądźił. Boże day to/ áby ty ſwoie ſłowá X. A. y z dru=
15:
gimi dobrze vważał. Dáley ták piſze X. A. kuśili ſię drudzy piſáć
16:
o dwoiákim rodzeniu Páná Chriſtuſowym: o iednym z BOgá
17:
oycá od wieku/ á drugim z Mátki Pánny czyſtey wedle cżáſu: ále
18:
ći prożno wodę mierzyli: ábowiem národzenie iego ktoż wypo=
19:
wie rć. Pánu Bogu chwałá niechay będźie/ ktory z vſt przeći=
20:
wnikow/ świádectwo prawdźie ſwoiey ś. wyćiſka. Izali y my/
21:
nie iedney rzecży z X. A. mowiemy/ ktorzy ſię záſtáwiamy/ prze=
22:
ćiwko dumom y wymyſłom ludzkim gániąc tych wſzytkich/ kto
23:
rzy ſię o tych táiemnicách BOſkich/ ważyli mowić y piſáć nád
24:
ſłowo Boże. A X. K. co innego cżyni/ npiſawſzy dwoie kazánie
25:
o tym rodzeniu/ iedno co oni ſtárzy (wedle dekretu X. A.) wo=
26:
dę prożno mierzyli/ á X. K. śiáno niepotrzebnie młoći. Piſze ták
27:
dáley X. A. o trzećiey oſobie w Boſtwie duchu ś. iáko od oycá/ y
28:
ſyná pochodźi/ mądrzy Grekowie/ byſtrymi rozumy ſwymi/ bár=
29:
zo ſię vtknęli rć. Y coż prawdźiwſzego mogł powiedźieć? á ieſli
30:
ſię Grekowie potknęli/ czemuż ich Kátoliká náſláduie/ izaż nie
31:
Grek był Atánázyus/ Cyrillus/ Grzegorz Názyáńſki/ Bázylius/
32:
Chrizoſtom rć. Y owſzem ony ſynody przednieyſze/ izaż nie przez
33:
Greki odpráwowáne/ y po grecku nápiſáne były. Ieſli tedy
34:
X. A. Greki mędrkámi názywa/ niechayże ſam nie náſláduiąc
35:
ich mędrowáć przeſtánie/ á do nas ſię przyłącżywſzy/ ná ſzcży-
rych/strona: 143

prawdźiwey/ z burzeniem obłędliwey.143.
1:
rych/ proſtych/ y zdrowych powieśćiách ſłowá Bożego przeſtá=
2:
nie. Dáley ták piſze X. A. nie zdárzyło ſię tym ludźiom/ ktorzy we
3:
dle głow ſwoich/ ty rzecży wytrząſnąć chćieli: ábowiem chćiał
4:
pan Bog boſtwo ſwoie/ przed rozumy náſzymi ták zákryć/ żeby=
5:
ſmy nie wędrowáli o nim więcey niż potrzebá: á przez ieden tyl=
6:
ko śrzodek wiáry/ o vznánie ſię iego ſtáráli. Przetoż ſyn Boży/
7:
dźiękuie oycu niebieſkiemu/ iż tę táiemnicę zákrył mądrym rć. Y
8:
trochę niżey ty ſłowá przydawa: Nayprzyſtoyniey nam w tákich
9:
rzecżach/ poddáwáć rozum pod poſłuſzeńſtwo wiáry páná Chri=
10:
ſtuſowey rć. O dałby to Pan Bog/ by y ſam X. A. ſłowá ſwoie
11:
vważáć vmiał/ y inſzy/ żeby ná nie pámiętáli. Szcżyra to bowiem
12:
prawdá/ iż tym ktorzy/ nád wyroki duchá Bożego/ w tey rzecży
13:
mędrowáć chćieli/ nie zdárzyło ſię im to/ iáko ſię to z ichże piſm y
14:
poſtępkow pokázowáło. Y to nie mnieyſza prawdá/ iż bog przed/
15:
mędrkámi kryie táiemnice ſwoie/ á málucżkim proſtacżkom bo=
16:
iącym ſię iego obiáwia: á oſobliwie tym/ ktorzy rozum ſwoy pod
17:
dawáią/ pod poſłuſzeńſtwo wiáry páná Chriſtuſowey: á wiárá
18:
nie ſkąd inąd/ iedno z ſłuchánia ſłowá Bożego pochodźi. Tym
19:
tedy ſwoim wyznániem X.A. obálił wſzytkie ony dawne wymy=
20:
ſły/ o Bogu w Troycy iedynym: cżego iż X. K. nieprzyſtoynie/ y
21:
nieobácżnie broni/ ſpodźiewáć ſię tego może/ iż (iáko X. A. o
22:
drugich piſze) naymniey mu ſię to nie zdárzy: á lepieyby vcżynił/
23:
kiedyby poſłuchawſzy rady X. A. ſzperowáć rozumkiem ſwym
24:
przeſtał/ poddawſzy rozum ſwoy w poſluſzeńſtwo wiáry praw=
25:
dźiwey páná Chriſtuſowey. Wiem że w tych kśiąſzkách/ X. P.
26:
nas vplwał/ y rozmáićie ſpotwarzał: ále ſię nam známienićie ná=
27:
gradza/ gdy ſámi przećiwnicy/ prawdźie świádectwo wydáć
28:
muśieli/ y wſzytko ſwoie wyznánie/ o Bogu/ y o Chriſtuśie/ iá=
29:
ko wymyſł ludzki oſądźić. A co długiemi ſłowy X. K. wyſtáwić
30:
vśiłuie: To X. A. nie cżuiąc ſię/ y do cżego inſzego zmierzáiąc:
31:
krotkimi ſłowy/ iáko iákim táránem poraża/ y obála: ále nie
32:
dźiw/ bo ſię to tym przydawa/ ktorzy w ćiemnośći będąc/ ſámi
33:
ſię náſpoł kołátáć muſzą.
34:
Lecż przy końcu tey rzecży zdáło mi ſię zá potrzebną ſłowá
35:
niektore X. K. o wćieleniu ſyná Bożego/ dworne y ſubtylne
przywieść.strona: 144

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry144.
1:
przywieść. Ták piſze X. K.folio 75. ludźie w żywoćie mátcżynym/
2:
áż w kilku dźieśiąt dni/ bierzą doſtátecżne wypełnienie miáry
3:
ćiáłá ſwego: lecż pan Chriſtus mocą Boſtwá ſweo/ nátychmiaſt
4:
po ze zwoleniu pánieńſkim/ wźiął doſtátecżne cżłowiecżeńſtwo
5:
ſwoie/ w doſkonáłośći ćiałá/ wſzech ieo cżłonkow/ w mocy Bo=
6:
ſtwá. Acż ono ćiáło/ w máłośći/ y w zupełnośći/ obycżay pocżę=
7:
ćia przyrodzonego záchowywáło: bo według Bernárdá ś. byłá
8:
tám długość krotka/ ſzyrokość wąſka/ głębokość rowna. Kto=
9:
re ćiáło doſkonáłe potym do ſłuſznego wzroſtu/ y z ſtrony wła=
10:
dzy duſznych/ bráło pomnożenie/ nie w ſámey rzecży/ ále w
11:
zwierzchnim doświadcżeniu/ y okazániu rć. Y potym X. K. tý
12:
ſłowá przydawa: Pan Chriſtus w żywoćie mátcżynym/ iuż mę=
13:
żem był/ kthory też głos z mátki wypuśćił/ ktorym Ianá oży=
14:
wił rć. Y z ktoregoż piſmá ś. ty wymyſły wźięte/ y ſąli to wymo=
15:
wy Boże? niechay káżdy bácżny y Bogoboyny rozſądza/ z o=
16:
nych to pewnie byſtrych rozumow (ktorych X. A. ſłuſznie zgá=
17:
nił) poſzło/ y wyroſło: w ktorych ſłowiech mogę to beſpiecżnie
18:
rzec/ iż nie ledwie/ ile ſłow/ tyle grubych błędow/ pokazáć ſię mo=
19:
że. Wſzákże nie wſzytkim ſię báwiąc/ niektorych rzecży tylko ná=
20:
krotce dotknę. Naypirwey iáko to być mogło/ áby Chriſtus w
21:
żywoćie Máryey ſobie ciáło ſpráwił: gdyż Chriſtus ieſt Iezus on
22:
cżłowiek od Bogá pomázány/ ktorego Iezuſá Bog przez po=
23:
święcenie (iáko ſię wyżſzey vkázowáło) Chriſtuſem vcżynił: A
24:
v X. K. pirwey był Chriſtus niż ſię Iezus národźił. Druga rzecż/
25:
piſmo ś. vcży/ iż Márya Pánná pocżąwſzy/ cżáſu ſłuſznego dono=
26:
śiłá/ y dźiećiątko vrodźiła/ ktore roſło/ y ponażáło ſię w zwierz
27:
chownym wzrośćie/ wedle lat/ y w duchu ś. rć. A X. K. piſze/
28:
iż mężem był w żywoćie Pánny Máryey. A Anioł mowi do Io=
29:
zefá: Weźmi dźiećiątko/ y mátkę ieo rć. Y komuż podobniey wie=
30:
rzyć? Aniołowili/ ktory poki pan Chriſtus dźiećięćiem był/ dźie=
31:
ćięćiem go názywa: cżyli X. K. ktory wycżerpnąwſzy/ z Tomáſá/
32:
y Bonáuentury/ ieſzcże w żywoćie máćierzyńſkim mężem go opi=
33:
ſuie. To też nowa łaćiná/ áby pan Chriſtus z żywotá máćierzyń=
34:
ſkiego głos wypuśćić miał/ ktorym Ianá obżywił: niewiem kę=
35:
dy to X. K. wycżytał: y z iáką śmiáłośćią/ tákie rzecży piſze/ y
twierdźi/strona: 145

prawdźiwey/ z burzeniem obłędliwey.145.
1:
twierdźi/ ktorych y podobieńſtwá naymnieyſzego w piſmie ś. nie
2:
máſz/ ále nie nowiná to tym wſzytkim/ ktorzy puśćiwſzy ſię ſło=
3:
wá Bożego/ zá wymyſłámi ſwymi ſię vdawáią. Pánie Boże day
4:
im vpámiętánie Amen.
5:
Winuie nas też X. K. o dźiećinny Chrzeſt/ puſzcżáiąc ſię
6:
ná nas vſzcżypliwymi ſłowy/ zádawáiąc nam to: iákobyſmy/ y
7:
Bogá/ y wiárę: tákże y Chrzeſt ieden/ przećiwko náuce Apoſtol=
8:
ſkiey odmienić mieli. My z łáſki Bożey/ áni BOgá/ áni wiáry
9:
weń nie odmieniamy: lecż dźierżąc ſie pewneo ſznuru ſłowá Bo=
10:
żeo/ wedle niego/ o Bogu/ y o ſynu iego wierzymy/ y wyznawá=
11:
my. Do cżego on ſam przez ſyná ſwego miłego nam dopomaga
12:
duchem ſwoim ś. nas w wierze prawdźiwey vtwierdzáiąc: á iá=
13:
ko wiáry/ z ludzkich wymyſłow vcżyć ſię niechcemy/ ták y o pie=
14:
cżęćiách ktorymi wiárę okázuiemy/ y pozwierzchnie piecżetuie=
15:
my/ nic nád iáſne ſłowo boże/ y poſtánowienie páńſkie/ y przykłá
16:
dy Apoſtolſkie/ ważyć ſię niechcemy. Mamy vſtáwę iáſną/ y źrze
17:
telną/ páná Chriſtuſowę/ o prawdźiwym ponurzeniu. Mamy też
18:
ſpoſob y przykłády zboru Apoſtolſkiego: tego ſię z łáſki BOżey
19:
dźierżymy. A iż o dźiećinnym Papieſkim/ cżárowánym chrzćie/
20:
nic w piśmie ś. nie cżytamy/ dla tego ſię nim ſłuſznie/ y ſpráwie=
21:
dliwie brzydźimy. Muſzą to niektorzy Papieżnicy iáwnie wy=
22:
znáwáć: iáko Hoſius confeſs. cap. 27. et 40. Y Vergil. Polydorus lib.
23:
4. cap. 4. iż áni Bogá w troycy iedyneo/ áni dźiećinnego chrztu/
24:
z piſmá ś. iáśnie dowieść/ y okázáć nie mogą. Lecż iż to oboie/
25:
z podánia ſtárſzych ſwoich (iáko oni mowią) wźięli/ co iż ſámi
26:
przećiwko ſobie wyznawáią/ niechayże nas nie winuią/ ktorzy
27:
wolemy ná ſłowie Bożym ſtátecżnie przeſtáwáć: niż ſię zá wymy
28:
ſły ludzkimi w tecż puſzcżáć.
29:
Prawdá to/ iż dźiećinny chrzeſt wymyſł ludzki/ ále nie zárá=
30:
zem od wſzytkich przyięty/ y pochwalony: cżego mogł bych wie=
31:
le dowodow/ y przykłádow pokázáć: lecż dla przedłużenia/ nie=
32:
ktore tylko przypomnię. Tertullian on zacny Piſarz/ znácżnie
33:
ſię temu ſprzećiwiał/ y zá iedno to głupſtwo pocżytał/ piſząc ná
34:
ony ſłowá páná Chriſtuſowe: Nie brońćie dźiatkom przyść do
35:
mnie rć. Veniant dum adoleſcunt, veniant dum diſcunt: fiant Chriſtiani
tdumstrona: 146

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry146.
1:
dum Christum noſse poterunt. Quid festinat innocens aetas, ad remiſsio-
2:
nē peccatorum? Cautius agitur in ſecularibus, vt cui substantia terrena non
3:
credatur, credatur diuina, noſcat petere ſalutem, vt petenti dediſse videa-
4:
ris &c.
Z tych ſłow/ okázuie ſię/ iż Tertullian/ dźiećinneo chrztu/
5:
nie miał zá vſtáwę Apoſtolſką/ boby ſię iey był ſprzećiwiáć nie
6:
śmiał: á też nie podobna/ áby Apoſtołowie/ rzecży vſtáwie
7:
páná Chriſtuſowey/ y piſmu ś. przećiwne poſtánawiáć mieli. Pię
8:
knie też Tertullian w tych ſłowiech/ komu prawdźiwe ponurze
9:
nie należy/ opiſuie: Iż temu/ ktory prawdźiwie káiący ſię grze=
10:
chow ſwoich/ onych odpuſzcżenia/ przez żywą wiárę doſtępuią.
11:
A tákowi dopiero ponurzenia/ iáko zwierzchniey piecżęći żądáć/
12:
y do niego przyſtępowáć máią. Co wſzytko dźiećiom nie należy:
13:
nie do dźieći bowiem Chriſtus Pan z Ewánielią poſłał vcżnie
14:
ſwoie: ále do tákowych/ ktorzyby mogąc ſłucháć/ wierzyć/ y po=
15:
ſłuſzni być mogli. Papieżnicy mniemáią by wodą cżarowáną/
16:
Chriſtyány bogu cżynić mieli: lecż Chriſtyáninem prawdźiwym
17:
żaden być nie może/ ktoby wiárą prawdźiwą/ przez poświęcenie
18:
duchá ſpołecżnośći z Chriſtuſem pánem nie miał. X. K. doſyć
19:
nie bácżnie piſze: iákoby Chriſtus pan Polaki/ ſkoro ſię ná świát
20:
vkazáli/ prawdźiwą znáiomośćią ſwoią/ przez łáſkę chrztu ś. o=
21:
świećić miał. Tymi ſłowy X. K. dawa to o ſobie znáć/ iż on do
22:
tego cżáſu niewie: w cżym prawdźiwa znáiomość páná Chriſtu=
23:
ſowá należy: ále dawſzy tev pokoy/ wroćmy ſie do rzecży zácżętey.
24:
Okázáć ſię to może/ z przykłádu niektorych zacnych oſob/
25:
ktorzy choćia z rodźicow Chriſtyáńſkich zrodzeni/ przedśię nie w
26:
dźiećińſtwie/ ále áż dorozſzy/ ochrzcżeni bywáli: iáko cżytamy o
27:
Auguſtynie/ ktory z mátki Chriſtyáńſkiey vrodzony/ á wżdam
28:
nie rychło do chrztu przyſzedł/ áż iuż máiąc ſyná podroſłeo/ z kto=
29:
rym weſpołek ochrcżony był. Hieronim też o ſobie piſze: Iż z dźie=
30:
ćińſthwá wychowány od rodźicow w náuce Chriſtyáńſkiey: á
31:
przedśię áż w Rzymie będąc/ tám od rodźicow poſłány/ tám o=
32:
chrzcżony ieſt. Theodozyus Ceſarz/ z rodźicow także Chriſtyáń=
33:
ſkich zrodzony/ á przedśię (iáko o nim piſze Sokrátes) áż iuż
34:
Ceſárzem będąc/ y to w chorobie ćiężkiey/ ochrzcżony był: toż pi=
35:
ſzą o Konſtántynuśie wielkim/ ktory będąc w kilká dźieśiąt lat
Chriſtyáni=strona: 147

prawdźiwey/ z burzenim obłedliwey147.
1:
Chriſtyáninem/ dopiero ná śmiertelney pośćieli ochrzcżony był.
2:
A co więtſza/ Ambroży pirwey Biſkupem zoſtał/ też dopiero o=
3:
chrzcżony był: z cżego wſzytkiego pokázuie ſię: iż oni pirwſzy Chri=
4:
ſtyánie/ nie śpieſzyli ſię do chrztu/ áni o tákiey gwałtowney po=
5:
trzebie (iáko dźiś cżynią) rozumieli: ále owſzem z rodźiwſzy ſię
6:
z Chriſtyánow/ y między nimi ſię wychowawſzy/ długo ocżeka=
7:
wáli odkłádáiąc: O co ich też Bázylius w ſwoich kazániach fu=
8:
kał/ z ktorego ſię to pokázuie/ iż w tych ſtronách/ kędy on mie=
9:
ſzkał/ dźieći nie chrzcżono/ ále pirwey ie vcżono/ y ćwicżono w ná=
10:
ukách Chriſtyáńſkich: co ſię z ſłow Bázyliuſzowych/ pokazáć
11:
może: ktore ty ſą: Quamobrem Eccleſia, ſuos proculalta voce conuocet
12:
alumnos, vt quos primum peperit, tunc demum lacte ſano eruditionis. fide
13:
catechumaenos enutritos, cibi firmioris degustatione, institutoque perfecto
14:
corroboret &c.
Y trochę niżey ty ſłowá przydawa: ſciendum est:
15:
quod primum docere, & instruere oporteat: atque demum, praeclariſsi-
16:
mo baptiſmate, ritè instructum dignari &c.
Pokázuie ſię z tych ſłow/
17:
iż tám dźiatki Chriſtyáńſkie pirwey vcżono/ y w wierze ćwicżo=
18:
no/ ktore też Kátechumenos názywano/ á potym wyucżonych
19:
do chrztu prowádzono: cżego y Hieronim poświádcża/ piſząc in
20:
Matth. Iuſsit inquit Christus Apostolos, vt primum docerent deinde fidei
21:
intingerent Sacrameto &c.
Kto weyźrzy w one pierwſze oyce/ y ich
22:
piſmá vważáć będźie: Iáko Ignácyuſowe/ Iuſtynowe właſne
23:
piſánia: Ireneuſzowe/ Tertulianowe/ Lactancyuſowe/ náoſtátek
24:
y Bázyliuſowe (choćiaż iuż ten poślednieyſzy był) nic v nich iá=
25:
ſnie o dźiećinnym chrzćie nie znaydźie. Orygenes/ ktory wiele błę=
26:
dow naśiał: ten dźiećinny chrzeſt/ vſtáwą Apoſtolſką názywáć
27:
śmiał: ále mowił to/ iáko wiele rzecży inſzych z domyſłu ſwego.
28:
Cypryan náśládował Orygeneſá/ ále ſię y ten vtknął (ábo też
29:
to kto do iego piſánia/ iáko ieden podmiot podrzućił) bo mnie
30:
temu dźiwno: iż Cypryan/ kocháiąc ſię w piſmiech Tertulliano=
31:
wych/ y miſtrzem go ſwoim názywáiąc/ tego iáko on dźiećinny
32:
chrzeſt zgánił/ obácżyć nie miał. Ná niektorych tedy mieyſcách z
33:
przodku/ wkradał ſię ten błąd między ludźi: ále nie we wſzytkich
34:
zborzech zárázem tego chowano/ y vżywano: co nie tylko/ z tych
35:
dowodow/ ktorem iuż przypominał/ okázáć ſię może: ále Hiſto=
t 2rya onástrona: 148

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry148.
1:
rya oná o Atánázyuśie tego poświádcża: o ktorym piſzą/ iż bę=
2:
dąc wyroſłkiem w Alexándryey iednego cżáſu/ igráiąc z chłopię=
3:
ty z drugimi nád morzem/ rzkomo ie chrzćił. Co widząc Biſkup
4:
Alexándryiſki/ y inſzą kśiężą/ wezwawſzy ich do śiebie/ á wypy=
5:
tawſzy ſię/ y dowiedźiawſzy/ iż ná kſztałt Ceremoniy kośćielnych/
6:
obchodźił ſię Atánázyus z onymi chłopięty/ doſtátecżnym pytá=
7:
niem y odpowiádániem: vrádźili to oni kśięża między ſobą/ tych
8:
chłopiąt iuż nie chrzćić. Co nie dla tego przypominam/ áby mi ſię
9:
ich tá nie mądra rádá podobáć miáłá/ ále dla tego: iż ſię ſtąd po=
10:
kázuie/ iż onych cżáſow w Alexándryey dźieći nie chrzcżono. Z cżá
11:
ſem wkradał/ y pomnażał ſię ten błąd między ludźmi/ bo ludźie
12:
záwſze ſkłonnieyſzy do wymyſłow/ niż do prawdy. Piſze Theodo-
13:
retus lib.
4. cap. 18. Protogenes pulſus á Valente, cum Eulogio in exilium,
14:
Antinomem Tebaidis, puerorum paedagogiam exercere ibi, & ſcholas pu-
15:
blicè habere coepit. Forte vero, & coetu ſuo puer vnus in morbum incidit,
16:
ad quem accedens Protogenes, oratione morbum ab eo repulit, quod
17:
dum nouum, & plerisque miraculo ſimile viderctur, magnam Protogeni
18:
admirationem apud omnes conciliauit: Parentes enim pueros aegros, om-
19:
nes ad eum adduxerunt, atque orarunt, vt mortis eorum ſuccurreret: ne-
20:
gauit autem ille, pro liberatione eorum, Deum precaturum, niſi qui affe-
21:
cti eſſent, baptiſmum prius accepiſſent. Ita igitur factum est, & ad bapti-
22:
ſmum pueri adducti &c.
Skąd ſię to pokázuie/ com powiedźiał/
23:
iż zá cżáſem ten błąd między ludźmi ſię rozmnażał y vtwierdzał.
24:
Gregorius Nazyanzenus, kthory był vcżeń Bázyliuſzá wielkiego/
25:
trwożył ſobą/ y rádźił/ áby dźiećinny chrzeſt do kilku lat/ áżby nie
26:
co mogły ná pytánie odpowiádáć (ácż y to nie k rzecży) odkłá=
27:
dano. Cżemu wſzytkiemu kto ſię pilnie przypátrzy/ obácży/ iż o=
28:
nych cżáſow/ nie śpieſzyli ſię ták gwałtownie/ y nieporządnie do
29:
chrztu iáko dźiś Papieżnicy cżynią. Auguſtyn mym zdániem na=
30:
pirwſzy był/ ktory śmiał ſię tego ważyć/ źle wyrozumiawſzy ſło=
31:
wá páná Chriſtuſowe: Ieſli kto nie będźie odrodzon z duchá ś.
32:
y z wody rć. potepiáć wſzytkie dźiatki nie chrzcżone/ ktoreo Au=
33:
guſtyná Kátolicy náśláduiąc/ nie tylko ſię z dźiećmi do chrztu
34:
śpieſzą/ ále y bábom náoſtátek chrzćić dopuſzcżáią. Lecż ieſli ſię
35:
im chce Auguſtyná náśládowáć/ niewiem dla cżego ſię w dru=
giey z nimstrona: 149

prawdźiwey/ z burzeniem obłędliwey.149.
1:
giey z nim nie zgadzáią/ ponieważ tenże Auguſtyn/ źle też wyro=
2:
zumiawſzy ſłowá Páná Chriſtuſowe/ v Iáná w 6. Ieſli nie bę=
3:
dźiećie pożywáć ćiałá ſyná cżłowiecżego/ y pić krwie iego/ żywo=
4:
tá mieć nie będźiećie rć. dźieciom ſkoro po Chrzćie Sákráment
5:
wiecżerzey páńſkiey dáwáć roſkazał: á ieſliby ktore nie vżywáły:
6:
tákże iáko y nie ochrzcżone potępiał. Papieżnicy/ widząc iż to nie
7:
k rzecży/ nie cżynią tego. Ale kiedyby im Bog ocży otworzył/ o=
8:
bacżyliby/ iż tákże do ponurzenia prawdźiwego/ iáko y do wie=
9:
cżerzey páńſkiey/ wiáry y doświadcżenia potrzebá. Lecż iż tákie=
10:
go przynaglęnia do chrztu oni przednieyſzy/ nie używáli: iuż ſię to
11:
z przeſzłych dowodow/ y przykłádow pokazáło. Ale ktoby ieſzcże
12:
ná tym nie przeſtawał/ niechay weyźrzy w vſtáwę pirwſzeo Lwá
13:
Biſkupá Rzymſkiego/ ktory tylko dwá cżáſy/ dla chrztu/ w roku
14:
to ieſt Wielkanoc/ y Swiątki náznácżył/ iáko liſt ieo 80. świád
15:
cży. Był też ſpor około ceremoniy chrztu/ y okázuie ſię/ iż nie po
16:
kropienie tylko/ ktorego dźiś vżywáią: ále ponurzenie bywáło.
17:
Co ſię ſtąd pokázuie/ co Iſidorus Hiſpalenſis, o Grzegorzu Wiel=
18:
kim piſze/ ktory ſię o to fráſował/ iż ponurzenia zániechano: y ro
19:
ſkazał ponurzáć ábo raz/ ábo trzykroć. Ieſli raz/ tedy ná pámiąt
20:
kę iednego Boſtwá/ á ieſli trzy/ tedy ná pámiątkę trzech oſob
21:
Troyce ś. rć. Niechayże tedy X. K.tev/ co ſię nákrotce przypo
22:
mináło/ przypátrzywſzy: nam zá złe nie ma/ ktorzy opuśćiwſzy/
23:
ty nieporządne wymyſły ludzkie: vdáliſmy ſię do vſtáwy páná
24:
Chriſtuſowey/ y do rządu Apoſtolſkiego. Dármo nas tedy No=
25:
wochrzcżeńcámi názywa/ bo z łáſki Bożey/ my żádnego chrztu
26:
Papieſkiego/ dźiećinnego nie wyznawámy/ y owſzem ſię go wy=
27:
rzekamy: ná iednym prawdźiwym ponurzeniu przeſthawáiąc.
28:
Lecż ſam X. K. niechay ſię dobrze ze ſwoią Kátoliką obráchu=
29:
ie: á obacży bez pochyby/ iż oni ſą nowochrzcżeńcy/ ktorzy chrzeſt
30:
ná chrzeſt wnoſzą/ ý wprowádzáią.
31:
Ich bowiem ſtárſzy Biſkupowie Rzymſcy/ poſtánowili tho
32:
przećiwko Cypryanowi/ kthory ſię im w tym ſprzećiwiał/ áby
33:
Chrzeſt/ przez naywiętſze Heretyki odpráwowány/ ná imię oy=
34:
cá/ y ſyná/ y duchá ś. ważny był/ ktoregoby Kátolicy/ nigdy
35:
odnáwiáć nie mieli/ áni śmieli. Ty vſtáwy biſkupow Rzymſkich
t 3potwir=strona: 150

Cżwarta cżęść ma wyznánie wiáry150.
1:
potwierdźili niektore Koncylia/ y pokázáć ſię to może z piſm Au=
2:
guſtynowych/ y z inſzych: iż ſię tego żadnym ſpoſobem cżynić nie
3:
godźiło/ áby raz ochrzcżonego/ ná imię oycá/ y ſyná/ y duchá ś.
4:
choćiaż przez naywiętſzego Heretyká/ znowu chrzćić miano. Tę
5:
vſtáwę ſtárſzych ſwoich/ niewiem cżemu pánowie Rzymiánie/
6:
zgwałćić/ y przeſtępić śmieli/ gdy ſię teo ważą/ raz v Ruśi ochrz=
7:
cżonych/ znowu chrzćić/ co iż cżynią przećiwko ſwoim vſtáwom/
8:
y Kanonom ieſli im chcą we wſzytkim wierzyć/ tedy ſię muſzą
9:
zá nowochrzcżeńce oſędźić: ktorzy chrzeſt ná chrzeſt wnoſzą.
10:
X. K. máło ná tym máiąc/ iż wyznánie/ y nabożeńſtwo náſze/
11:
ták iáko mu ſię vpodobáło vpſtrzył/ y zálećił: ále náoſtátek nas
12:
w pocżet ludźi naygorſzych/ y iáwnie nie cnotliwych policżył. Pi=
13:
ſząc o nas/ iákobyſmy pod płaſzcżykiem/ iákiegoś zmyślonego
14:
nabożeńſtwá (ábo iáko on zowie) bezbożeńſtwá wſzytkie ſpro=
15:
ſnośći potáiemnie wykonywáć mieli/ y przećiwko zwierzchno=
16:
śći oborzenie wſzcżynáć. Náoſtátek ty ſłowá przydawa: co in=
17:
nego proſzę/ tá ſektá ſtroi/ iedno z niebá BOgá/ z kośćiołá na=
18:
mieſtniká iego/ z policyey krole/ przełożone: á z ſerc nákoniec lu=
19:
dzkich/ wiárę/ boiaźń Bożą/ y ſámę wrodzoną przyſtoyność wy=
20:
rzućiwſzy/ chce Lucyperá ſwego/ nád ty wſzytkie rzecży wyſádźić/
21:
y naywyżſzemu BOgu przyrownáć rć. Tákie vſzcżypliwe/ ludźi
22:
niewinnych ſpotwarzenie/ więcey X. K. niż nam záſzkodźić mo=
23:
że: ktoremu trzebáby pámiętáć/ náżáłoſne vſkárżenie Dawidá ś.
24:
ktorym ſię vſkárżał/ przed Bogiem/ ná przećiwko obmowcam/
25:
y ſzácunkarzom ſwoim: Ięzyki ich/ węglem roſpalonym/ y brzy=
26:
twą oſtrą názywáiąc: á co też tákowym tuſzy/ niechay ſobie X.
27:
K. przecżyta. Iáko też Chriſtus pan groźi wſzytkim ktorzy nie=
28:
winnie inſzych ſądzą/ y potępiáią wiedźieć może. Nam dosyć kil=
29:
kiem ſłow niewinność náſzę oświadcżyć: páná Bogá ſię ſzcżyrze
30:
boiemy/ przed kthorym choćia cżęſto z krewkośći vpadamy:
31:
wſzákże niecnot żadnych nie płodźiemy: y owſzem od śiebie wy=
32:
łącżamy ty/ dla tych grzechow/ ktorych v nich zgołá nie karzą/ o
33:
chwałę ſię Bożą wedle możnośći ſtáramy/ y rádźibyſmy to wi=
34:
dźieli/ áby go wſzytek świát prawdźiwie poznał/ y iego ſię bał/ y
35:
vprzeymie chwalił.
Krolástrona: 151

prawdźiwey/ z burzenim obłędliwey.191.
1:
Krolá páná ſwego w vcżćiwośći mamy/ y Pánu Bogu ſię
2:
zań ſzcżyrze modlimy: to coſmy powinni/ nie tylko Krolowi/ ále
3:
y vrzędnikom od nieo poſtánowionym oddawamy (cżego nam
4:
y ći poświadcżą/ między ktorymi mieſzkamy) pámiętamy bo=
5:
wiem na náukę Apoſtolſką: Komu cżeść/ temu cżeść: komu po=
6:
datek/ temu podatek rć.
7:
Y ták z łáſki Bożey między ludźmi żywiemy/ nie tylko/ áby=
8:
ſmy mieli komu/ do iákiey złośći/ y nierządu przycżyną/ y powo=
9:
dem być: ále owſzem ſtrzeżemy ſię tego/ ábyſmy nikomu/ nay=
10:
mnieyſzey przycżyny/ y zgorſzenia/ złymi ſpráwámi nie podáwáli:
11:
tylko to nie náſzá winá/ gdy ſię świát ſpráwámi dobrymi/ onych
12:
nie rozumieiąc/ áni vważáiąc gorſzy/ y obraża. Z Lucyperem (iá=
13:
ko X. K. názywa) żadnego ſkłádu nie mamy/ áni go wywyżſza=
14:
my: lecż mu ſię wedle możnośći náſzey ſprzećiwiamy/ y wiárą ſtá=
15:
tecżną/ zá pomocą Bożą/ od śiebie odganiamy.
16:
Niechcę złorzecżeńſtwá/ zá złorzecżeńſtwo oddawáć/ bo to
17:
Chriſtyáńſkiemu cżłowiekowi nie przyſtoi: Rácżey tego życżę X.
18:
K. y inſzym/ ktorzy nas podobno z niewiádomośći prześláduią:
19:
áby im pan Bog odpuśćił/ y vpámiętánie dáć racżył Amen.
20:
W piątey cżęśći wylicża pewne znáki/
21:
po ktorych właſny Antychryſt/ po-
22:
znány być może.

23:
5. Obiecałem ná oſtátku piſánia tego/ znáki okázáć/ z kto=
24:
rychby Antychryſtá poznáć/ każdy/ y oneo ſię wyſtrzegáć mogł.
25:
O cżym wiele ludźi zacnych/ y vcżonych/ przed tym oſtátecżnie
26:
piſáli: ták iżby ſię mnie tym báwić nie potrzebá/ by mi był X. K.
27:
oſobliwey do tego przycżyny nie dał/ ktory w ſwym piſániu/ Pa=
28:
pieżá ſwego broni/ y winę z niego zyimuiąc/ ná náſze zborecżki
29:
włożyć vśiłuie.
30:
Pewienem tego z łáſki Bożey/ iż ktokolwiek zná páná Chri=
31:
ſtuſá prawdźiwie: iż tenże zárázem zna y Antychriſtá/ ktorego
32:
pan Bog/ tych cżáſow oſtátecżnych odkryć/ y obiáwić racżył: y
duchemstrona: 152

Piąta cżęść zámyka w ſobie okazánie192.
1:
duchem vſt ſyná ſwego niſzcży: á w rychle dali Bog przyśćiem
2:
ſwoim Pan Chriſtus go do końcá zgłádźi. Lecż ty przycżyny/
3:
dla ktorych X. K. Papieżá ſwego vſpráwiedliwia/ vpátrowáć/
4:
y rozſądzáć będźiemy.
5:
Naypirwey tym ſwego Papieżá obronić chce/ iż iáko on po=
6:
wiáda: Papież ſię nie wynośi/ ále choćiaż ieſt namieſtnikiem pá=
7:
ná Chriſtuſowym przedśię vniża/ zowąc ſię ſługą ſług Bożych.
8:
Pánu Chriſtuſowi ſię też nie ſprzećiwia/ ále owſzem go wyzna=
9:
wa/ y o chwałę ſię iego záſtáwia rć. Cżuie to X. K. iż duch Bo=
10:
ży/ opiſuiąc Antychryſtá/ thákiego wyſtáwia/ ktory BOgu/ y
11:
Chriſtuſowi ſprzećiwiáć ſię miał/ nádeń ſię wynoſząc/ wierne
12:
chwalce/ y ſługi iego morduiąc y prześláduiąc: dla tego zábiega
13:
temu w cżás X. K. áby w tym Papieżá ochronić mogł: przypo=
14:
mináiąc/ iáko ſię on rzkomo vniża/ zowąc ſię ſługą ſług Bożych:
15:
y Chriſtuſá ſię też nie przy/ gdy go pánem wyznawa/ y o chwałę
16:
ſię iego záſtáwia. Lecż to było X. K. trzebá pámiętáć/ iż duch
17:
Boży nie tákiego Antychryſtá opiſuie/ ktoryby ſię iáwnie BO=
18:
gu/ y Chriſtuſowi ſprzećiwiáć miał: ále iż to miał cżynić chytrze/
19:
y ná zdrádźie/ y miał przyść ze wſzelákim omamięniem nieſprá=
20:
wiedliwośći/ iáko Páweł ś. przypomina: Ian też ś. w Ziáwie=
21:
niu/ beſtią wtorą opiſuie/ ktora miáłá mieć roſzki Báránkowe: á
22:
mowić iáko Smok. Nie trzebá tedy ná zwierzchnią poſtawkę/
23:
y zmyſlone tytuły pátrzáć/ ále w rzecż w ſámę pilnie wględáć/ y
24:
onę vważáć: przyzwoita to bowiem fáłſzywym Prorokom w o=
25:
dźieniu owcżym przychodźić/ á we wnątrz Wilkámi być rć. Hilá
26:
ryus właſnie Antychryſtá opiſuie/ piſząc ad Auxentium: Anty-
27:
chriſtus ſub ſpecie Euangelicae praedicationis, Chriſto contrarius erit, vt
28:
Dominus Chriſtus denegetur, cum praedicari creditur &c.
Właſny
29:
ſpoſob Antychryſtá wymálował/ ktory pod pokrywką nabożeń=
30:
ſtwá/ Bogá/ y Chriſtuſá lżyć/ y iego ſię przeć miał. Kto ſię Pa=
31:
pieżom Rzymſkim nabożeńſtwu/ y obyczáiom ich przypátrowáć
32:
vmie/ ſnádnie obacży/ iáko ſię Bogu ſprzećiwiáią/ y nádeń ſię wy
33:
noſzą. Izaż ſię ten nád Bogá nie wynośi/ kthory ſłowo iego ś.
34:
zárzućiwſzy/ wymyſły/ y vſtáwy ſwoie/ wyſtáwia/ y zálecá? Co
35:
wſzythko/ Papież cżyni/ gdy piſmo ś. w podeyźrzenie przywo=
dźi/ ástrona: 153

Antychryſtá/ z pewnych znákow.153.
1:
dźi/ á vſtáwy kośćielne forytuie. Ktemu izaż nie Bog tylko ſam
2:
ieſt/ ktory może obżywić/ y vmorzyć: á tey mocy zupełnie/ tylko
3:
ſynowi ſwemu Panu Iezuſowi vżycżył/ ktory też ma klucż do ży=
4:
wotá/ y do śmierći. Lecż Papieżowie Rzymſcy/ ważyli ſię tego/
5:
mimo ſłowo Boże/ y porządek w nim opiſány/ ludźi/ iednych o
6:
zbáwieniu vpewniáć/ y do niebá rzkomo wprowádzáć: á drugich
7:
do Piekłá wtrącáć. Cżego iáſni świádectwo káżdy mieć może/
8:
z ich rozlicżnych odpuſtow/ ktorych oni/ wedle dumy ſwey ná=
9:
wymyśláli: Tákże z liſtow/ y przywileiow oſobnych/ kthorymi
10:
grzechy zá pieniądze rozwięzowáli/ y náoſtátek/ ná przyſzły cżás
11:
złośći nieiákich miánowićie pełnić/ y wykonywáć dozwaláli. O
12:
cżym wſzytkim wątpić nie trzebá/ bo tákich liſtow/ w domách
13:
ludzkich pełno było/ y dźiś podobno ználeśćby ſię mogły. Y nie
14:
inſzego Luterá naprzod nie pobudźiło/ iedno/ iż tákiey niezbo=
15:
znośći Papieżá Rzymſkieo wytrwáć nie mogł: widząc iáko ſwo=
16:
ie kramy rozſyłał/ y wykłádał/ po Niemieckiey źiemi/ indulty
17:
ſwoie przedawáiąc/ á ludźi ubogich zdradzáiąc/ y oſzukawáiąc.
18:
Lecż tákowey niewſtydliwey śmiáłośći/ znáczny przykład káżdy
19:
wziąć może/ z poſtępku Klemenſá ſzoſtego/ ktory przed dwiemá
20:
ſty lat/ miłośćiwe láto Papieſkie/ od ſetnego/ ná pięćdźieśiąty
21:
rok przemknął: y chcąc ludźi do Rzymu przywabić/ Bułły ták o=
22:
we po świećie rozeſłał/ w ktorych to obiecował/ y twierdźił/ iż
23:
ktobykolwiek ná tym Pątnictwie vmárł/ do niebá proſto prze=
24:
nieśion być miał/ y ważył ſię w tych nádętych Bułłách/ nie wſty=
25:
dliwie bluźnić: Aniołom roſkázuiąc: áby duſzę tákowego káżde=
26:
go bez omieſzkánia/ do niebá przenieśli. Dozwolił też ſwoim pą=
27:
tnikom/ áby káżdy z nich/ obrawſzy ſobie duſz trzy ábo cżtery/ z
28:
Cżyścá wybáwić mogli. Aż naoſtátek ſámiż Kátolicy/ tego blu=
29:
źnierſtwá śćierpieć nie mogli: ſzkołá bowiem Páryſka/ y vſtnie/
30:
y piſmem to zgániłá. Iáką też moc ſobie Papieżowie / ná źiemi
31:
przywłaſzcżáli/ iáwne rzecży ſą/ gdy miecżá duchownego/ y świec
32:
kiego vżywáć chćieli: Co ſię znácżnie w 8. Bonifácyuśie poka=
33:
záło/ ktory ná ſwym Iubileuſzu/ y klucż/ y miecż w ręku dźierżał
34:
mowiąc: ecce duo gladij. O tymże piſze niektory Hiſtoryk Stephani
35:
Aufrencij. Bonifácius 8. licet in his, quae ad curiam pertinent, fuerit exer-
vcitatiſsimusstrona: 154

Piąta cżęść zámyka w ſobie okazánie154.
1:
citatiſsimus, in tantam tamen, arrogantiam, ſeipſum erexit, vt totius ſe
2:
mundi dominum diceret, tam in temporalibus, quàm in ſpiritualibus. Vnde
3:
inimicitias contraxit, cum Philippo pulchro rege Franciae, propter quas,
4:
regnum Franciae ſubiecit Alberto Imperatori, ſicut et alia regna, ſed nihil
5:
profecit &c.
Tenże Bonifacyus do Krolá Fráńcuſkieo ták hár=
6:
dźie piſał: Scire te volumus, quod in ſpiritualibus & temporalibus, no-
7:
bis ſubes &c.
Ktoremu záśię Krol Francuſki w ty ſłowá odpi=
8:
ſał: Sciat tua maxima fatuitas, nos in temporalibus, alicui non ſubeſſe etc.
9:
Widźiſz pychę Antychriſtowſką/ ktory/ y Bogu ſię rownáć/ y
10:
Krole zniewolić y kroleſtwá przenośić chćiał: iákoż zá dopuſzcże=
11:
nim Bożym/ po cżęśći tego dokazał/ ále nie we wſzytkich/ gdyż
12:
y onych cżáſow niektorzy Krolowie mądrzy/ tę ich zbytnią śmiá
13:
łość hámowáli/ y zá błazeńſtwo pocżytáli.
14:
Okázuie ſię theż nie ládá przykład Papieſkiey pychy/ z oney
15:
ſpráwy 22. Ianá Papieżá/ ktorą przećiwko Ludwikowi Ceſárzo=
16:
wi prowadźił/ gdźie ták hárdźie piſze/ ſwoię zwierzchność wyſtá=
17:
wiáiąc: Decretū fiquidem est, vt cū Romani principes regem elegiſsent, id
18:
demum ratum eſse, ſi Pontifex vniuerſi Chriſtiani orbis, pater atque prin
19:
ceps autor fuerit &c. Optimè tum ſit, quando Pontifex maximus, vtram
20:
que dignitatem ſuo arbitrio moderatur, & Imperator religione ſacramenti
21:
ei qui terris praeſidendo, vice coelestis Imperatoris perfungitur, adictus
22:
est &c.
Widźiſz iákie wſpinánie/ y iáko ſobie ten Papież moc Bo
23:
żą przywłáſzcżał/ chcąc być ieo námieſtnikiem/ y wſzytkim świá=
24:
tem rządźić/ Krole y Ceſárze ſtánowić/ y pod ſwą mocą mieć.
25:
Niechayże káżdy z tákowych ſpraw y poſtępkow vważa/ kto ſię
26:
tu Bogu nieſpráwiedliwie rownáiąc/ moc ſobie iego przywła=
27:
ſzcża/ y ktory miáſto poddáńſtwá/ y poſłuſzeńſtwá/ nád zwierz=
28:
chnośćią świecką pánowáć/ y oną po ſwey woli władáć chce.
29:
Nie od Chriſtuſá tego wźiął/ áni ſię od Piotrá náucżył: ále bez
30:
wſzey wątpliwośći od oneo Smoku/ ktory zá ſkáránim Bożym
31:
moc ſwoię beſtyey podał/ y pychy ſwoiey náucżył.
32:
Było wiele ludźi zacnych y vcżonych onych cżáſow/ ktorzy
33:
tę cżártowſką pychę w Papieżách Rzymſkich gánili/ y przećiw=
34:
ko iey piſáli/ między ktorymi Oćiec Biernat thę przewrotność
35:
znácżnie ſtrofuiąc/ ták piſze lib. 2. Vbi aliquando quiſpiam Apostolo-
rumstrona: 155

Antychriſtá z pewnych znákow.155.
1:
rum iudex ſederit hominum, aut diuiſor terminorum, aut distributor ter-
2:
rarum Stetiſse denique lego Apostolos iudicandos, ſediſse iudicātes non
3:
lego. Habent haec infima iudices ſuos Reges & Principes terrae, cur fines
4:
alienos inuaditis? Cur falcem vestram in meſsem alienam extenditis? Haec
5:
enim terrena ſubstantia, lites & cauſae Papam excaecarunt (nota) et eum
6:
tamen eleuaeurunt, quod humilitatis pristinae, & innocentiae primitiuae
7:
oblitus est. Lego in Regestro quod Antiochenus Patriarcha, benedixit be-
8:
ato Gregorio magno, & ipſe iucundiſsime, cum omni veneratione ſuſcepit
9:
illam: Nonne maioris est minori benedicere? Vtique. Hic ſanctus Papa, no
10:
luit ſe vocari Papam, nec Patriarcham, non primatem, ſeu Archiepiſcopum
11:
ſed Epiſcopum & ſeruum ſeruorum Dei ſe vocari voluit. Hec vero hoc fi-
12:
cté ſed veré, verbo ſcripto, et exemplo ostendit: Nunc verò hoc fictè fit,
13:
& ideo ſi verum ſcribere vellent, vtique ſcribere deberent, Dominus domi
14:
nantium &c.
Niechayże ſię w tych ſłowiech Biernátá ſwoiego/
15:
iáko we zwierćiedle obeyźrzą/ á nam zá złe nie máią/ ktorzy to
16:
co y on wyznawamy/ y máiąc pewne dowody/ y znáki Papieże
17:
Rzymſkie/ y z ich duchowniki (wyimuiąc tych/ ktorzy z nie wiá
18:
domośći/ á páná Bogá ſię boiąc błądźili/ y błądzą) zá Anty=
19:
chriſtá ſądźimy/ y vkázuiemy. Co też ſwoich cżáſow przed cżter=
20:
má ſty lat/ tenże Biernat vpátrował/ ktory ná Pſalm 72. ták
21:
piſze: Ministri Christi ſunt, & ſeruiunt Antichristo honorati incedunt,
22:
de bonis domini, cui honorem non deferunt. Inde quomodo quotidie vides,
23:
meretricius nitor, histrionicus eu habitus, regius apparatus: Inde aurum in fre-
24:
nis, in ſellis & calcaribus &c.
Kto chce niechay cżyta co tám dáley
25:
ſtoi/ á obacży/ iáko źrzetelnie ten Oćiec pychę/ y przewrotne oby
26:
cżáie zmyſlonych duchownikow wymálował.
27:
Piſáłá też nieiáka Brygidá przed dwiemá ſty lat/ y piſáne
28:
ſwoie obiáwienim niebieſkim názwáłá/ w ktorym niecudnie Pa
29:
pieżá wſpomina/ zowiąc go zábijácem duſz/ rozproſzyćielem o=
30:
wiec Chriſtuſowych/ obrzydliwſzym niż żydźi/ okrutnieyſzym niż
31:
Iudaſz/ nieſpráwiedliwſzym niż Piłat/ náoſtátek gorſzym niż ſzá=
32:
tan: y groźi ſtolicy Papieſkiey/ ktora áż do przepáśći zepchnio=
33:
ná być ma rć. Nie łáſkáwie ſię też ſtáwiłá przećiw Xiężey Rzym
34:
ſkiey/ ktorych obycżáie ſproſne opiſuiąc/ wiecżne zginienie/ y vpa-
35:
dek ich opowiádáłá. Niechayże X. K. ná nas ſię nie fráſuie/ iá=
v 2kobyſmystrona: 156

Piąta cżęść zámyka w ſobie okazánie156.
1:
iákobyſmy pirwſzymi byli/ ktorzy Papieżá ná ſtolicy Antychriſto
2:
wey vpátruięmy. Było ich wiele przed námi ktorzy toż widźie=
3:
li z ktorych tylko ty świádectwá przypominam/ ktorym Pa=
4:
pieżnicy przygánić nie mogą. Bo Biernatá zá świętego wſzyſcy
5:
máią/ Brygidę też Papież Rzymſki kánonizował: niechayże
6:
chcąli/ ſwoim właſnym świádkom wierzą.
7:
Y to też nie mnieyſzy znak pychy cżártowſkiey w Papieżach
8:
Rzymſkich/ gdy ſię ze wſzelákiey kárnośći ludzkiey wyimuią/ nie
9:
wyznawáiąc nád ſobą nie tylko żadney zwierzchnośći świeckiey
10:
ále też y rozſądkom ſynodowym/ podlec niechcą/ trzymáiąc
11:
ták o ſobie (cżego im ich pochlebcy poświadcżáią) iż oni Kon=
12:
cyliámi władáć máią/ y nád one przełożonymy być: y Papieżowie
13:
tylko wſzytkich ſędźić máią/ á onych żaden/ choćiaby naigorſzy=
14:
mi byli/ y owſzem choćiaby tyśiące ludźi ná zátrácenie prowádźi
15:
li. Izali tákowymi bluźnierſkimi/ y nádętymi ſłowy (ktorych ſię
16:
w ſwoich dekretalech ku wiecżney háńbie nápiſáć nie wſtydáli)
17:
nie okázuią iákimi ſą? Y cżego ſię od nich ſpodźiewáć? A dobrze
18:
to Hieronym nápiſał/ iż Xiądz opuśćiwſzy pobożność/ gdy po=
19:
cżnie niezboznośći/ y nieſpráwiedliwośći náśládowáć/ gorſzy
20:
ieſt niż nayſrożſza/ y nayſprośnieyſza beſtya. Tenże piſze ad Nepo-
21:
tianum: Clericum ex inope diuitem, ex ignobili glorioſum factum, quaſi
22:
pestem quandam fuge &c.
Lecż wſzytkę niezbożność/ y złość Papie
23:
żow Rzymſkich/ pochlebcy ich zmyſloną świętobliwośćią ſtoli=
24:
ce Rzymſkiey pokrywáią/ ták w kśięgách ſwoich piſząc: Papam
25:
etiamſi malus ſit, tamen ſuorum maiorum, ac illius ſacro ſanctae ſedis me-
26:
ritis ac dignitate ſubleuari: eam ſedem, vel accipere ſanctos, vel efficere
27:
&c.
A w ten cżás to nápiſáli/ kiedy Symmachus Papież/ o ro=
28:
zmáite złośći oſkárżony był/ do Krolá Teodoryká/ ktory ná ten
29:
cżás we Włoſkiey źiemi pánował/ á Papież kędy mogł/ zbraniał
30:
ſię krolewſkiego rozſądku/ ná ſynod ſię odżywáiąc: ktory ſynod
31:
z pochlebcow iego zebrány niechćiał przećiwnikow Papieſkich/
32:
z ſkargą przedśię przypuśćić/ áni ich ſłucháć mowiąc: Iż Papie
33:
żá/ żáden inny/ oprocż Bogá ſámego/ ani ſędźić ma/ áni może. Y
34:
tám záraz ty ſłowá/ ktorem po łaćinie przypomniał/ przydáne
36:
ſą/ y na pámiątkę w ich kśięgách nápiſáne.
Proſzęstrona: 157

Antychriſtá/ z pewnych znákow.157.
1:
Proſzę cżłowiecże Chriſtyáńſki vważay/ y rozſądzay/ ieſli to
2:
wedle [Bo]gá/ y z ſłowá iego ś. chćieć zmyśloną świątobliwo=
3:
śćią/ [mieyſ]cá iákiego złość/ y nieſpráwiedliwość cżłowiecżą po=
4:
kryć/ y ochędożyć? Gdyż nie mieyſce cżłowieká poświąca/ ále
5:
cżłowiek świętym będąc mieyſce ochędożyć może. Lecż nie trze
6:
bá ſię tym długo zábáwiáć/ gdyż káżdy boiący ſię Bogá/ ſnádnie
7:
táką przewrotność poznáć/ y zgánić będźie mogł.
8:
Ci też mili Papieżowie poſtánowili/ áby ich piſmá/ nád
9:
wſzytkie inſze piſmá/ przednieyſze/ y poważnieyſze były/ o czym cży=
10:
tay dekretá trzećiego Lwá Pápieżá Rzymſkiego.
11:
Okazałem nákrotce/ iáko Papież chcąc ſię z Bogiem zro=
12:
wnáć/ iemu ſię znácżnie ſprzećiwia. A co ſię tknie páná Chriſtu=
13:
ſá/ temu on głownym nieprzyiáćielem ieſt (choćiaż to cżyni po=
14:
kryćie) gdy święte vſtáwy pſuie/ ſłowo iego nicuie/ lżąc piſmo ś.
15:
náukę Apoſtolſką odrzuca/ á ſwoie wymyſły ná tho mieyſce wy=
16:
ſtáwia: k temu páná Chriſtuſá w cżłonkách iego prawdźiwych
17:
prześláduie/ y morduie/ á ná to mieyſce ſwoie nabożne pochleb=
18:
ce záleca/ vbogáca/ y forytuie. A iż tákie cżaſy miáły być Anty=
19:
chryſtowe/ z dawná o tym zacny Doktor Laktancyus Proroko=
20:
wał ták piſząc/ lib. 7. cap. 17. Iderit tempus, quo iustiti proicietur, &
21:
innocentia odio erit, quo mali bonos hostiliter praedabuntur: Confunden-
22:
tur omnia, & miſcebuntur, contra fas, contra iura naturae &c.
Kto ma
23:
ocży/ ſnádnie to wſzytko w Papieſtwie vpátrzy.
24:
Aleby nic więcey nie było nád to/ iż ſobie Papież tytuły Pá=
25:
ná Chriſtuſowe gwałtownie przywłaſzcża/ doſyć tym pokázuie/
26:
iż on właſnym Antychryſtem ieſt. Bog oćiec dał ſynowi ſwemu
27:
moc ná niebie/ y ná źiemi/ y znácżnie go Krolem wſzech krolow/
28:
y Pánem wſzytkich Pánow wyſtáwił. A Papieżowie Rzymſcy
29:
drapieżnym obycżáiem/ ná táką moc/ władzą/ y tytuły (iákoſmy
30:
ſłyſzeli) zdobywáli ſię/ opiſuiąc ſię być pány/ y Kśiążęty wſzyt=
31:
kiego świátá/ Ceſárzom/ y Krolom roſkázuiąc/ y onych z ſtoli=
32:
ce ich ſpycháiąc/ á inſze ná to mieyſce wſadzáiąc.
33:
Ma też pan Chriſtus ten tytuł w piſmie ś. iż on ſam ieſt nay
34:
wyżſzym Páſterzem/ wſzytkich Páſterzow: A gdy ſobie Papież
35:
Rzymſki ten tytuł nieſpráwiedliwie przypiſuie/ izáli nie on ieſt/
v 3ktorystrona: 158

Piąta cżęść zámyka w ſobie okazánie158.
1:
ktory Chriſtuſowi ſię ſprzećiwiáiąc/ Antychryſtem ſię być poká=
2:
zuie. Ale niechay go w tym tego przodkowie dwáy [Biſk]upowie
3:
Rzymſcy oſądzą. Pelagius Biſkup Rzymſki/ ktory żył [w puł] ſzoſtá
4:
ſtá lat po Pánu Chriſtuśie/ ták piſze: Ne quisquam vniuerſalis Epi-
5:
ſcopus nominetur: nullus Patriarcharum vniuerſalis vocabulo vnquam v-
6:
tatur: Quia ſi vnus Patriarcha vniuerſalis dicitur, Patriarcharum nomen
7:
caeteris derogatur, ſed abſit à fidelibus, hoc ſibi velle cuēpiam accipere, vn-
8:
de honorem fratrum ſuorum imminuere ex quantulacunque parte videa-
9:
tur &c.
A grzegorz wielki w liśćie do Ceſárzá Maurycyuſá ták
10:
piſze: Ego vero fidenter dico, quod quisquis ſe vniuerſalem ſacerdotem vo-
11:
cat, vel vocari deſiderat in elatione ſua, Antichristum praecurrit, quia ſu-
12:
perbiendo ſe caeteris praeponit &c.
Niewiem ieſli ſię temu dekreto=
13:
wi/ ktory Biſkup Rzymſki/ przećiwko pyſznym Papieżom Rzym=
14:
ſkim wydał X. K. ſprzećiwiáć będźie śmiał.
15:
Ktoby ſię vmiał przypátrzyć beſtyey wtorey/ od Ianá opiſá
16:
ney/ ktorą miáłá plagę śmiertelną pirwſzey beſtyey vlecżyć/ y o=
17:
braz iey wyſtáwić z mocą/ y przez cudá kłamliwe/ ſnádnie wy=
18:
rozumieć może/ o kim duch BOży Prorokował. Abowiem pir=
19:
wſza beſtya v Ianá/ nic innego nie znácżyłá/ iedno ſtolicę onych
20:
Ceſárzow Rzymſkich Pogáńſkich/ ktora wźięłá śmiertelną rá=
21:
nę pocżęśći kiedy Ceſarz Konſtántynus zoſtawſzy Chriſtyáni=
22:
nem/ przenioſł Ceſárſką ſtolicę do Konſtántynopolá: A ieſzcże
23:
znácżniey/ kiedy GOttowie/ y Longobárdowie/ opánowáli
24:
Włoſką źiemię/ y Rzym ſpálili/ zá ktorych cżáſow Rzymſkie páń=
25:
ſtwo y powágá wiotſzáłá. Ale w tych cżáśiech chytrze ſię zdo=
26:
bywał Antychryſt/ ná zwierzchność pogáńſką/ ktory potym tą
27:
wtorą beſtyą okázáć ſię miał: y nie mogł Antychryſt vrość/ áżby
28:
byłá pirwey ſtolicá w Rzymie pirwſzych Ceſárzow Pogáńſkich
29:
zniſzcżáłá/ wedle Proroctwá Páwłá ś. tylko ten/ ktory teraz zá=
30:
trzymawa/ zátrzymáwáć będźie/ áż odięt będźie z pośrzodku rć.
31:
Ktore ſłowá Ambroży wykłádáiąc/ ták piſze: Priusquam Anti-
-1:
christus venerit, Romanum regnum debilitabitur, Antichristus veró
33:
Romanis ſub ſuo nomine libertatem restituet &c.
Co się wſzytko w Pa=
34:
pieżách ſpełniło/ ći bowiem Rzymſkie imię oſławili/ y poważne
35:
vcżynili/ á práwie obraz pierwſzey beſtyey/ onych hárdych/ y okru
tnychstrona: Wr159

Antychriſtá/ z pewnych znákow.159.
1:
tnych/ Ceſárzow Rzymſkich ná ſobie pokazáli/ iáko bowiem zá
2:
onych C[eſá]rzow Pogáńſkich w Rzymie/ ſproſneo báłwochwál=
3:
ſtwá/ [y obrz]ydłeo nabożeńſtẃá pełno było/ ktore ſię y po innych
4:
kroleſtwach rozchodźiło/ ták zá Papieżow Rzymſkich/ Rzym
5:
będąc nápełniony báłwochwálſtwem/ y zabobony rozmáitymi/
6:
wypuſzcża ſwoy iad/ na wſzytek świát. A khto ieſt świádom o=
7:
nych ſtárych nałogow y zwycżáiow Rzymſkich/ obacży/ iáko ná
8:
kſztałt/ onego Pogáńſkiego/ Rzymſkiego nabożeńſtwá/ máło
9:
nie wſzytko Pápieſkie nabożeńſtwo vformowáne ieſt. Iáko oni
10:
bowiem mieli wiele Bogow/ ktorych ſię nie godźiło chwalić/ ie=
11:
ſliby ich Senat Rzymſki/ á oſobliwie Ceſárzowie nie zálećili: ták
12:
że rownie Papieżowie/ rozmaitych B O G O W naświęćiwſzy/
13:
ludźiom ku chwaleniu wyſtáwili/ zabobony też Papieſkie bárzo
14:
podobne ſą/ onym pogáńſkim/ Rzymſkim. Były bowiem w Rzy
15:
mie v Pogánow świece cżárowáne/ y wodá/ y inſze báłámutnie.
16:
Ale oſobliwie ſwoię mſzą wyſtroili/ ná kſztałt pogáńſkieo/ Rzym=
17:
ſkiego nabożeńſtwá/ co dźiśieyſzych cżáſow/ vcżeni ludźie z Po=
18:
etow Rzymſkich/ Pogáńſkich pokázuią. Ale w thym znácżniey
19:
Pápieżowie obraz pirwſzey beſtyey wyſtáwiáią/ gdy oboię zwierz
20:
chność/ y duchowną/ y świecką ſobie przywłaſzcżáią/ co ſię przed
21:
tym/ w onych Ceſárzách Pogáńſkich pokázowáło/ ktorzy opá=
22:
nowáwſzy rzecż poſpolitą Rzymſką/ wſzytkim władáli/ máiąc
23:
tytuł zwierzchniego Monárchy świeckiego/ gdy ie Imperatores
24:
názywano: także też y onego naywyżſzego Kśiędzá Pogáńſkieo
25:
ſobie tytuł przywłaſzcżyli/ názywáiąc ie Pontifices. Náwet y tribu-
26:
natum
do śiebie przyćiągnęli/ wyſtáwiwſzy ſię ná naywyżſze miey=
27:
ſce wſzytkim/ y wſzytkimi włádać/ y rządźić chćieli/ niechcąc ſię
28:
nikomu z ſwoich ſpraw wylicżáć/ ále wſzythko chćieli po ſwey
29:
woley mieć.
30:
Izali źrzetelneo obrázu/ tákiey hárdey/ y nieznośney zwierz
31:
chnośći nie widźiemy w Papieżách Rzymſkich: ktorzy nie prze=
32:
ſtawſzy ná tym/ iż nábożeńſtwem wedle ſwey myśli ſzáfuią/ y kie=
33:
ruią/ ále też Ceſárzom/ y krolom/ y wſzytkim innym roſkázowáć
34:
chcą. Nikomu z ſwoich ſpraw/ y poſtępkow/ niechcąc ſię ſprá=
35:
wowáć/ ále wſzytkim zupełnie roſkázowáć vśiłuią. Y to też nie
bezstrona: 160

Piąta cżęść zámyka w ſobie okazánie160.
1:
bez oſobliwego dopuſzcżenia Bożego ſtáć ſię muśiáło/ iż iż Papież
2:
Rzymſki/ imię onego ſtárego Rzymſkiego báłwoch[wál]ce ná ſo=
3:
bie nośi/ gdy ſię ſummus Pontifex piſze.
4:
Ná kſztałt też onych Ceſárzow Pogáńſkich/ Regiment ſwoy
5:
nadworny Papieżowie odpráwuią/ bo iáko oni Ceſárzowie
6:
Rzymſcy/ mieli około śiebie/ ſenat Rzymſki/ ktorego ſię w rze=
7:
cżách potrzebnych dokłádáli/ ále przedśię wſzytko ták muśiało.
8:
być/ iáko Ceſárzowie chćieli: Tákći y Papież ma około śiebie
9:
Kárdynały/ ktore z krolmi/ y z Kśiążęty zrownał/ z ktorymi też
10:
miewa ſwoie rády/ y namowy/ wſzákże wſzytko wedle woley Pa=
11:
pieſkiey ſtáć ſię muśi.
12:
Mieli też oni Ceſárzowie Pogáńſcy ſtároſty ſwoie/ ktore po
13:
rozmáitych pańſtwach rozſyłáiąc/ przez nie świát rządźili: á ći
14:
Stároſtowie/ nie nád wolą/ y roſkazánie Ceſárzow Rzymſkich
15:
cżynić nie mogli. Ná kſztałt tego ma też Papież ſwoie Arcybi=
16:
ſkupy/ y Biſkupy/ przez ktore ſwoię moc/ zacność/ y władzą ná
17:
świećie rozſzyrzał: á ći wſzyſcy/ powinni ná iednego Papieżá
18:
wzgląd mieć/ y do niego/ iáko do naywyżſzey głowy ſwey/ ze
19:
wſzytkim ſię znośić.
20:
Spiſowáli też oni Ceſárzowie Pogáńſcy rozmáite práwá/
21:
ktore świátu ku chowaniu/ y przeſtrzegániu podawáli/ ktore ie=
22:
ſzcże y po dźiś dźień trwáią/ cżego też Papieżowie nie omięſzkáli/
23:
ſpiſuiąc ſwoie dekretá/ y rozmáite práwá ſtánowiąc/ ktore y do
24:
tego cżaſu Ius Pontificium zową/ chcąc to wſzytkim zálećić/ y ná
25:
wſzytkich ſwoie iárzmo włożyć. Był też ięzyk Láćińſki zá onych
26:
Ceſárzow ſławny/ y poſtánowili to byli/ áby y obce narody tym
27:
ięzykiem v ſądu rzecży ſwe odpráwowáli/ thoż ſię w Papieſtwie
28:
znácżnie pokázuie/ gdy nie thylko ięzykiem Láćińſkim nabożeń=
29:
ſtwo wſzelákie/ wſzyſcy narodowie Antychryſtowi podlegli od=
30:
práwuią/ ále też y v ſądow bez nieo nic nie vmieią. Iuż tedy tych
31:
náſzych cżáſow/ odkrył nam pan Bog te dwie beſtye/ o ktorych
32:
zdawná duch BOży Prorokowal: gdy widźiemy wtorą beſtyą
33:
tak źrzetelnie ná wſzytkim obraz pierwſzy wyrażáiącą/ y oney ná
34:
śláduiącą. A iáko oney pierwſzey beſtyey Ceſárzom Rzymſkim
35:
muśiał ſię wſzytek świát kłániáć: ták też y tá wtora do tego/ o=
bywátelestrona: 161

Antychryſtá/ z pewnych znákow.161.
1:
bywátele źiemie przywiodłá przez ſwoie zmyślone cudá/ y kłam
2:
liwe [znáki]/ áby ſię obrázowi pirwſzey beſtiey/ to ieſt ſtolicy Pa=
3:
pieżow [Rz]ymſkich/ ktora ſtolicę Ceſárzow Pogáńſkich wyraża/
4:
kłániáli/ y przed nią vpadáli. Y cżynią to nie tylko poſpolići lu=
5:
dźie/ ále y Monárchowie świátá tego/ ſprośnie przed beſtyą
6:
wtorą vpadáiąc/ y obrzydliwe nogi cáłuiąc/ cżego wżdam oná
7:
pierwſza beſtya nie vżywáłá.
8:
Pierwſza oná beſtya Ceſárzowie Rzymſcy/ prześládowáli/
9:
y mordowáli prawdźiwe Chriſtyány: nie mniey Papieżowie
10:
Rzymſcy krwią świętych Bożych opoieni ſą: co iż obiedwie be=
11:
ſtye cżynić miáły/ Ian ś. zdawná prorokował. Są to tedy nieo=
12:
mylne znáki/ ktore ſię tu tylko nákrotce przypomináły/ po kto=
13:
rych mamy prawdźiweo Antychryſtá poznáć: ácż y to nie mniey=
14:
ſzy/ gdyſmy tego z łáſki Bożey docżekáli/ iż iuż Chriſtus pan du=
15:
chem vſt ſwoich pocżyna niſzcżyć ſyná tego zátrácenia/ y widźi=
16:
my zá łáską Bożą/ iáko przez przepowiádánie Ewánieliey/ tá=
17:
iemnice one nierządney mátki Bábilońſkiey odkryć/ y po wſzy=
18:
tkim świećie obwołáć racżył. Y choćiaż ſię on dźiwnym i fortylá=
19:
mi/ y mocą ná to zdobywa/ áby ſwoię powagę w cále záchowáć
20:
mogł/ przedśię niſzcżeć muśi/ bo nie tylko/ iż ſię wiele ludźi iego
21:
nabożeńſtwem/ iáko zarázą/ y trućizną iádowitą brzydzą/ ále
22:
też oná iego moc/ y zwierzchność/ y powagá pierwſza wiotſzeie/
23:
nie bárzo ſię iego mándatow y buł y ogniſtych gromow lękáią.
24:
Mieſzek mu ſię też iuż bárzo ſkurcżyć muśi/ gdy iego indulty
25:
nie płácą/ y one iármárki vſtáły/ kiedy pirwey kupcżył Byſkup=
26:
ſtwy Arcybiſkupſtwy/ opáctwy/ one po ſwey woli przedawáiąc/
27:
nie oglądáiąc ſię ná to/ choćia go Symmonem názywano.
28:
Wolna iuż z łáſki Bożey/ od iego tárgow/ máło nie wſzytká
29:
Niemiecka rzeſza/ wolne kroleſtwo Angelſkie/ Duńſkie/ Szkoc=
30:
kie/ Szwieckie/ Fráncuſkie/ y Cżeſkie po więtſzey cżęśći: Y z ná=
31:
ſzey Polſki mu ſię nie wiele doſtánie/ owo nákrotce/ kto dobrze
32:
obráchuie/ ſkąd pirwey milliony licżył/ tám ſtąd teraz y kopy nie
33:
weźmie.
34:
A coż to innego ſpráwiło/ iedno przepowiádánie ſłowá Bo=
35:
żego/ mocny to bowiem młot ſłowo Boże/ ktorym pan Bog tę
xzmyślonąstrona: 162

Piąta cżęść zámyka w ſobie okazánie162.
1:
zmyśloną opokę Antychryſtá Rzymſkiego tłucże/ y kołáce: á iuż
2:
nicżeo inſzego nie cżekamy/ iedno áby go Chriſtus pan [przyś]ćiem
3:
ſwoim chwálebnym do końcá zágłádźił. Kto tedy od [Bo]gá śle=
4:
potą duſzną pokarány nie ieſt/ może tych cżáſow o Antychryśćie
5:
nie wętpić/ ácż (iáko duch Boży przepowiedał) wiele tákich
6:
miáło być/ ktorzy vmiłowawſzy kłamſtwo/ prawdy przyiąć nie
7:
mieli/ ktorych zginienie pewne/ y potępienie (wedle ſłow Páw=
8:
łá ś.) ieſli ſię vpámiętáią ocżekawa.
9:
Bierze potym X. K. ſłowá Ianá ś. zá ſobą: Kto przy/ iż
10:
Chriſtus przyſzedł w ćiele/ ten ieſt Antichriſt rć. Y przećiwko
11:
nam tymi ſłowy ſzturmować chce/ gdyż nam z łáſki Bożey nic
12:
nie ſzkodzą: bo my z łáſki Bożey to wyznawamy/ iż Iezus Chri=
13:
ſtus przyſzedł w ćiele: á ták to wiele waży/ iáko ſamże Ian ná in
14:
ſzym mieyſcu wykłáda: Iákoby rzekł: Iezus cżłowiek ieſt Chri
15:
ſtuſem/ to ieſt onym Meſſyaſzem. Jan ś. ty ſłowá náſádźił prze
16:
ćiwko tym/ ktorzy cżłowieká onego/ od żydow wzgárdzonego/
17:
y zámordowánego/ przeli być Chriſtuſem/ dla cżeo w liśćie ſwo=
18:
im pierwſzym ták piſze: Kto wyzna Iezuſá być Chriſtuſem/ z Bo
19:
gá ſię národźił. Nic innego tedy nie znácży w ćiele przyſzedł iá=
20:
koby rzekł cżłowiek przyſzedł/ także w ćiele być/ cżłowiekiem być
21:
rć. Coby ſię z wiela mieyſc piſmá ś. pokázáć mogło. Ale oſobli=
22:
wie ony ſłowá tego vcżą ktore Páweł o ſobie piſze do Filippeń=
23:
ſkich/ przypomináiąc/ iż w iego ćiele miał być vwielbion Chri=
24:
ſtus/ to ieſt w ſámym cżłowieku Páwle ś. Wyznawamy tedy ra
25:
dźi/ iż Iezus Chriſtus przyſzedł w ćiele/ wierzymy temu/ iż on
26:
cżłowiek z duchá ś. pocżęty/ ieſt Chriſtuſem/ w ktorym zupeł=
27:
ność Boſtwá przez poświęcenie mieſzka ćieleśnie.
28:
A iż X. K. wywraca ty ſłowá/ przyſzedł w ćiáło/ tákowych
29:
ſłow w prawdźiwym texćie piſmá ś. nie máſz, á kto śmie wywrá
30:
cáć y przydáwáć niechay ſię boi. Acż ſię temu błędowi wydźiwo
31:
wáć nie mogę/ gdy ſię ludźie ládá cżeo ważą mowić y piſáć. Bo
32:
ieſli Iezus Chriſtus przyſzedł w ćiáło/ to ieſt (iáko oni chcą) wćie
33:
lił ſię/ tedy zá tym iść muśi/ iż cżłowiek poświęcony Meſſyaſzem
34:
iuż bedący znowu ſię wćielić muśiał/ gdyż to imię Iezus/ nic in
35:
nego nie znácży/ iedno onego z Máryey pánny vrodzonego: A
Chriſtusstrona: 163

Antychriſtá/ z pewnych znákow.163.
1:
Chriſtus znácży pomázáńcá. Iezus tedy Chriſtus/ iákoby rzekł/
2:
cżło[wiek] Meſſyaſz prawdźiwy przyſzedł w ćiáło/ to ieſt (wedle
3:
nich) [...]elić ſię: toby wedle tey fántázyey/ y wywrotu tego/
4:
cżłowiek on święty Meſſyaſz/ znowu ſię cżłowiekiem ſtáwáć mu
5:
śiał. Tákoweć ſproſne mniemánia/ zá przydátki y wykręty ludz
6:
kimi iść muſzą.
7:
Co też piſze X. K. o rozwięzowániu Páná Chriſtuſá/ tych
8:
ſłow w właſnym texćie nie máſz/ á choćiaby były/ namby nic zá=
9:
ſzkodźić nie mogły/ ktorzy o Boſtwie páná Chriſtuſowym do=
10:
brze rozumiemy/ y o ſpołecżnośći ſyná z oycem/ właſnie/ y przy=
11:
ſtoynie wyznawamy. X. K. y z ſwoią Kátoliką tákichby ſię ſłow
12:
bać potrzebá/ ktorzy ſklijwſzy dwie oſobie zmyſlone w iednę/ zá
13:
śię te dwie oſobie znácżnie dźielą/ káżdey z nich oſobne ſkutki
14:
przypiſuiąc/ o cżym ſię wyżſzey doſyć piſáło.
15:
Vćieka ſię potym X. K. do oney dumy dawney niektorych/
16:
ktorzy o Antychriśćie piſáli/ iż oſtátnich cżáſow/ obiáwiony/ y
17:
w iedney oſobie być miał. A iż Papież Rzymſki ieſt od tyśiącá
18:
lat y dáley/ wiáry powſzechney przeſtrzegáiąc: Nie Papież te=
19:
dy ieſt Antychriſtem (iáko X. K. dowodźić chce) ále ći/ ktorzy
20:
tych oſtátnich cżáſow/ odſtępuią od wiáry powſzechney/ ći ſą
21:
gońcámi Antychriſtowymi.
22:
Duch Boży opiſuiąc Antychriſtá/ nie iednę oſobę znácży/ á
23:
le ſtolicę/ ábo páńſtwo niezbożnośći opiſuie: gdyż to poſpolita
24:
w piſmie ś. pod imienim poiedynkowym/ cáłe páńſtwo/ ábo kro
25:
leſtwo opiſowáć: iáko Dániel pod imięnim cżterech beſtiy cżtery
26:
Monárchie okázował y opiſował. Piotr też ś. pod imienim ie=
27:
dnego przećiwniká/ ktory około wiernych krąży/ wiele cżártow
28:
opiſuie/ y znácży/ ktorzy ſię wiernym páńſkim ſprzećiwiáią.
29:
Kto ſię też pilnie przypátrzy Ianowemu opiſániu beſtyey/
30:
pirwſzey/ y wtorey/ obácży iż przez pirwszą nie iednego cżłowieká
31:
rozumiał/ ále wſzytko ono páńſtwo Ceſárzow Rzymſkich po=
32:
gáńſkich: tákże y przez wtorą beſtyą/ nie iednego cżłowieká/ á=
33:
le ſtolicę nierządnice okázuie. Przez nierządnicę miáſto ono/ w
34:
ktorym tá zwierzchność tey obrzydłey ſtolice/ wyrość/ y poká=
35:
záć ſię miáła: z ktorą Krolowie źiemſcy wſzetecżenſtwo ducho=
x 2wnestrona: 164

Piąta cżęść zamyka w ſobie okazánie164.
1:
wne płodźić mieli/ nápijáiąc ſię z kubká złotego/ obrzydliwośći
2:
y plugáwośći tey nierządnice. Ktorymi ſłowy duch [Boży] Pa=
3:
pieſką ſtolicę wymálował/ ktora záśiadſzy ná mieyſcu pirwſzey
4:
ſtolice Pogánſkiey/ świát opánowáć miáłá: y krole źiemſkie/ o=
5:
mamiwſzy ie napoiem brzytkim y plugáwym/ pohołdowáć miá=
6:
łá rć. A ći Krolowie potym obacżywſzy ſię/ mieli ſię przećiwko
7:
beſtyey oborzyć/ y mięſo iey źrzeć mieli/ co ſię tych náſzych cżáſow
8:
pokazáło/ gdy wiele Krolow/ y Kśiążąt obacżywſzy ſię/ iuż wię=
9:
cey przed tą ſtolicą nie vpadáią/ y do Rzyv z obedyencyą nie po
10:
ſyłáią/ ále oborzywſzy ſię ná beſtyą/ máiąc iuż táiemnice one Bá=
11:
bilońſkie/ ktore ná cżele nierządnice nápiſáne były/ odkryte y wiá
12:
dome/ nabożeńſtwem Antychryſtowym ſię brzydzą/ y ſámeo An
13:
tychryſtá trapią/ y niſzcżą/ odiąwſzy mu one dochody/ y bogác=
14:
twá/ ktorymi ſię był roſtucżył y vkocháł: á ták viąwſzy mu obro
15:
ku/ nic innego nie cżynią/ iedno mięſo iego niſzcżą/ áby ſchudną=
16:
wſzy nie wierzgał. Y ſtąd ći naywiętſzą żáłość máią Antychryſtu
17:
ſowi ſłudzy/ gdy widzą á ono ſtolicy Rzymſkiey zwykłego obro=
18:
ku vbywa/ ktory oni przedtym z kroleſtw/ y z páńſtw rozmá=
19:
itych/ przez práktyki/ y gwałt wyćiągáli/ y wyćiſkáli. Cżego kto
20:
ſię chce lepiey dowiedźieć/ niechay cżyta grauaminae narodu Nie=
21:
mieckiego/ ktore Ceſárzom niektorym ná piśmie podawáli/ á o=
22:
ſobliwie Fryderykowi trzećiemu/ Máximilianowi ſynowi iego/
23:
y Kárłowi piątemu/ á obacży iáko niezlicżona ſummá z ſámey
24:
źiemie Niemieckiey (nie wſpomináiąc inſzych páńſtw) do Rzy=
25:
mu wynoſzoná byłá. To tedy wſzytko co ſię dźiś dźiać pocżyna/
26:
duch Boży zdawná przez podobieńſtwá znácżył/ nie iednego
27:
cżłowieká Antychryſtá opiſuiąc/ ále ſtolicę niezbożnośći/ ktora
28:
iáko przez długi cżás budowáć y wyſtáwiáć ſię miáłá/ ták też po
29:
woli niſzcżeć muśi.
30:
Páweł ś. dawa znáć/ iż miáło przyść odſtąpienie od wiáry/
31:
co ſie znácżnie pokazáło w kroleſtwie Antychryſtowym/ bo cho
32:
ćia ſię ſzátan zdawná o to ſtárał/ áby ſzcżyrość prawdy Páná
33:
Chryſtuſowey y náuki Apoſtolſkiey zfałſzowáć mogł/ y pocżęłá
34:
ſię táiemnicá niepráwośći zá cżáſow Apoſtolſkich/ przez rozmá=
35:
ite zwodźićiele wſzcżynáć/ iednák to potȳ doſtátecżnie przez ſto=
licestrona: 165

Antychriſtá/ z pewnych znákow.165.
1:
licę Rzymſką wykonał/ odwiodſzy ludźi od ſzcżyrośći ſłowa Bo-
2:
żego/ y [.....] ś. przywiodwſzy w podeyźrzenie do baśni/ plotek
3:
y wy[..]łow ludzkich záwiodł/ záráźiwſzy ie báłwochwálſtwem
4:
ſproſnym/ y obrzydłymi zabobony nabożenſtwá fáłeſznego. Ale
5:
ſię w tym ludźie przez długi cżás pocżuć nie mogli/ mniemáiąc
6:
Papieżá być namieſtnikiem Páná Chryſtuſowym/ y potomkiem
7:
Piotrowym: będąc zmamieni przez pokryctwo/ y przez znáki/
8:
y cudá fałeſzne (ktore Antychryſt cżynić miał/ á w Papieſtwie
9:
ſię ich nie przą/ y owſzem ſię z nich przechwaláią) Papieżá zá Bo
10:
gá chwalili/ y przed nim ná twarz ſwą vpadáli. A nie dármo
11:
duch Boży przez Ianá dawał znáć/ iż nierządnicá miáłá mieć ná
12:
cżele nápiſáne imię táiemnice/ długo ſię bowiem zdrádá Anty=
13:
chryſtowſka táiłá/ á choćiaż po wſzytek cżás wzbudzał pan Bog
14:
niektore/ ktorzy wołáli ná Papieże Rzymſkie/ niezbożność y fałſz
15:
ich okázuiąc/ przedśię ludźie pocżuć ſię nie mogli/ bo też nie wol
16:
no było prawdy mowić/ y wierzyć iey/ poki cżás od Bogá názná
17:
cżony nie przyſzedł/ á poki Pan Bog nie pocżął ſię z beſtyą rozſę=
18:
dzáć/ o cżym z dawná Dániel prorokował.
19:
Ale gdy cżás od BOgá náznáczony przyſzedł/ iuż teraz lu=
20:
dźiom pan Bog ocży otworzył (choćiaż ich wiele w dobrowol=
21:
ney ślepoćie zoſtawa/ co też y cżynić mieli) áby przeyźrzawſzy/ tá
22:
iemnice Bábilońſkie poználi/ y onymi ſię brzydźili. Y cżynią to
23:
z łáſki Bożey/ nie tylko proſtacżkowie/ ále y niektorzy zacni Pá=
24:
nowie/ ná głos duchá Chriſtuſowego wzbudzeni będąc/ ktorym
25:
Chriſtus Pan bije Antychryſtá. A zgładźi dali BOg w krotce
26:
przyśćiem ſwoim chwálebnym.
27:
Niechay ſtąd Papieżnicy nie tryumfuią/ iż ich Páńſtwo/ y
28:
władza/ zárázem zá przepowiádániem Ewánieliey nie vſtáłá: á
29:
niechay tego nie bierzą zá obronę ſwemu fáłeſznev nabożeńſtwu/
30:
ále ſię rácżey lękáią y zdrygáią/ przypátruiąc co ſię z nimi dźieie.
31:
Bo iáko nie zarázem Antychryſt vroſł/ y gory wźiął/ ták też znie=
32:
nacká niſzcżeć ma/ y áż w przyśćie páńſkie do końcá zniſzcżony/ y
33:
zgłádzony być muśi/ á więcey Pápieſtwá zá ſześćdźieśiąt lat od
34:
Lutrá vpádło/ niż go zá 600. zbudowano. Tuſzą oni ſobie/ iż
35:
Papieſtwo do ſądneo dniá vſtáć nie ma/ cżeo y ia nie przę/ bo ták
x 3duchstrona: 166

Piąta cżęść zámyka w ſobie okazánie166.
1:
duch Boży oznaymił. Ale oni przedśię znagła niſzcżeią/ y co rok
2:
to im powagi y doſtátku vbywa/ y rownie ſię z nimi [dźieie] iáko z
3:
cżłowiekiem ſuchoty ćierpiącym/ ktory choćiaż ſię nie [borak] trze=
4:
źwi/ y dobrze ſobie tuſzy/ przedśię co dźień/ to mu zdrowia/ y ciá=
5:
łá vbywá: Tákći y Papieſtwo pan Bog z lekká ſuſzy/ y niſzcży: á
6:
náoſtátek náznáczył cżás/ kiedy do końcá kubek popędliwośći
7:
ná nie wyleie/ y do gruntu zátráći. Pánie Boże day tym wſzyt=
8:
kim/ ktoreś przeyźrzał/ w cżás vznánie/ y vpámiętánie Amen.
9:
Piſze potym X. K. ty ſłowá: Dániel Prorok opiſuie Anty=
10:
chryſtá być Krolem twarzy niewſtydliwey: otoż Papież zwierz=
11:
chność świecką przyznawa Ceſárzom y Krolom/ y innym przeło
12:
żonym/ ſam im błogoſłáwieńſtwo ná ty ſtany dawa. Lecż no=
13:
wochrzcżeńcy/ gdźie y iáko mogą/ wybijaią ſię z tey zwierzchno=
14:
śći/ ſámi ią do zborku ſwego/ by też y ná piędźi we trzćinie gdźie
15:
śiedźiał przywięzuią rć. Ieſli X. K. ták o ſobie rozumie/ iż coby=
16:
kolwiek powiedźiał/ powinni mu wſzyſcy wierzyć bez wſzelákieo
17:
doświadcżenia/ y okazánia rzecży: tedy może ták beſpiecżnie o
18:
nas mowić/ y piſáć/ co mu ſię podoba. Lecż iż ludźie bácżni/ nie
19:
zárázem wſzythkiemu wierzyć máią/ ále ſię rzecży każdey ſtáte=
20:
cżnie/ y porządnie/ wywiádowáć powinni: trzebá ſię tedy było
21:
X. K. ieſli ſię páná Bogá nie bał/ gdy ludźi niewinnych potwa=
22:
rzáć śmiał/ tedy ſię wżdy było ludźi wſtydáć/ kchorzy mnodzy/
23:
świádomi ſą/ náſzego vcżćiwego/ y ſkromneo záchowánia. Nie=
24:
wiem ſkąd to X. K. o nas wie/ ábyſmy ták niewſtydliwi/ y zu=
25:
chwáli byli/ żebyſmy z zwierzchnośći ſię wybijáć/ y ſobie ią w zbo=
26:
recżkách náſzych przywłaſzcżáć mieli. Gdybyſmy tácy byli/ cżego
27:
pánie Boże vchoway/ izaliby ſię nam to zwiozło? Izaliby zwierz
28:
chność nas o to ſłuſznie káráć nie mogłá? Ale z łáſki Bożey ták
29:
ſkromnie między ludźmi w boiáźni Bożey żywiemy/ iż áni zwierz=
30:
chność/ áni kto inſzy ná nas ſłuſzney przycżyny mieć nie może.
31:
Ieſli to X. K. boli/ iż w náſzych zborecżkách/ nápominamy
32:
ſię ku pobożnośći/ świątobliwośći/ ſpráwiedliwośći/ ćichośći/
33:
ſkromnośći/ trzeźwośći/ y miłośći Chriſtyáńſkiey/ nie miałby ſię
34:
o co fráſowáć/ ále ieſli ſię páná Bogá boi/ miałby go z teo chwa
35:
lić/ iż on ludźiom niektorym dáie prawdźiwe vznánie/ áby nie ſło
36:
wki tylko/ ále rzecżą pobożność pokázowali.


strona: 167

Antychryſtá/ z pewnych znákow.167.
1:
A co X. K. ſwoie Papieże vſpráwiedliwia/ przypiſuiąc im
2:
to/ iż on[i] zwierzchność Ceſárzom/ y krolom przyznawáią: przed
3:
tymi to X. K. powiedáć może/ ktorzy rzecży nieświádomi/ y kto
4:
rzy Hiſtoriy nigdy nie cżytáli. Ale kto poyźrzy w one ſpráwy
5:
przeſzłe Papieżow Rzymſkich/ obacży/ poki z ſto mocy mieli/ iáko
6:
znácżnie/ y gwałtownie/ Monárchy świeckie z mieyſc ſpycháli/
7:
to ſobie przywłaſzcżáiąc/ y do śiebie vpornie przywięzuiąc/ co
8:
zwierzchnośći świeckiey należáło. O cżȳ piſáło ſię wyżſzey nieco/
9:
gdy ſię pychá Bonifácyuſá ś. kthory obcy miecż ſobie przywła=
10:
ſzcżał/ przypomináłá. Ale oſobliwie świadcży o Papieſkiey poko=
11:
rze/ oná żałoſna Hiſtorya cżwartego Henryká Ceſárzá/ ktoreo
12:
Papież Grzegorz 7. wyzuł z Ceſárſtwá/ y wygnánego prześlá=
13:
dował. Cżego mu/ y Paſchalis wtory namieſtnik iego pomagał/
14:
ktory Robertá Grafá Flándryiſkiego pobudźił/ áby nieboraká
15:
do oſtátká dogániał/ podżegáiąc/ Grafá tego w ſwoiey Bulle
16:
tymi ſłowy: Vbicunque poteris, Henricum & eius autores perfequaris:
17:
Nullum profecto gratius Deo ſacrificium offere poteris, quàm ſi eum impu-
18:
gnes. Hoc tibi & militibus tuis, in peccatorum remiſsionem, & Aposto-
19:
licae ſedis familiaritatem praecipimus, vt hiſce laboribus & triumphis, ad
20:
coelestem Ieruſalem Domino praestante peruenias.
Y ktoż z ludźi pobo=
21:
żnych zádrżeć/ y dźiwowáć ſię nie muśi/ vważáiąc tákie okrućień
22:
ſtwo tych świętych oycow przećiwko właſnym Pánom ſwym/
23:
y zwierzchnośći świeckiey/ od Bogá wyſtáwioney rć. Cżyniłli
24:
ták Piotr/ abo Páweł? y ieſli tákiego co w náuce ſwoiey zoſtáwi
25:
li/ niechay káżdy bogoboyny vważa/ y rozſądza.
26:
Tákoweyże chęći y miłośći Papieſkiey/ doznał on zacny Ce=
27:
ſarz Fryderyk pirwſzy/ kthorego Bárbáruzą zwano: tego Ale=
28:
xánder Papież ſtrapił/ y do tego przymuśił/ iż przed nim vpáść
29:
muśiał: á on leżącego nogámi deptał/ ty ſłowá z Pſálmu przy=
30:
wodząc: po Zmyi y Bázyliſzku deptáć będźież/ y podepceſz Lwá
31:
y Smoku. Tákći ſię mili Oycowie przećiwko pierworodnym
32:
ſynom ſwym záchowáli/ y táką vcżćiwość Ceſárzom/ nogámi ie
33:
depcąc/ Smokámi/ y Bázyliſzkámi ich názywáiąc/ wyrządzáli.
34:
Przypomináią niektorzy Hiſtorycy/ iż oto naypirwey ten Papież
35:
przećiwko Fryderykowi ſię zwaśnił/ gdy wśiádáiącemu Papie=
żowistrona: 168

Piąta cżęść zamyka w ſobie okazánie168.
1:
żowi ná koń/ nie lewe/ ále práwe ſtrzemię dźierżał: otoż maż
2:
pokorę Papieſką.
3:
Doznał też ich miłośći Fryderyk wtory Ceſarz/ ktory cho=
4:
ćiaż Papieżom wiele folgował/ y ná roſkazánie ich woynę z Sá=
5:
ráceny wiodł/ y Ieruzálem od nich wyſwobodźił/ przedśię tym
6:
Papieżow nie vbłágał/ ktorzy widząc páná mądreo/ y cżuynego
7:
á ktemu cżęśćiey we Włoſzech/ niż w Niemcách mięſzkáiące=
8:
go/ rádźiby go byli práktykámi ſwymi z Ceſárſkiey ſtolice de=
9:
grádowáli/ y ſtáráło ſię o to kilká Papieżow ieden po drugim/
10:
klątwy/ y buły przećiwko niemu rozſyłáiąc/ lecż iż znácżna by=
11:
łá ſpráwiedliwość/ y niewinność Ceſárzá tego/ dla cżeo nie ſpo=
12:
ro było Papieżom Rzymſkim ſwey woley/ y dumy nád nim doka
13:
záć. Słowá ſą pámięći godne z liſtu Fryderyká teo wyięte/ kto=
14:
ry do Kśiążat/ á oſobliwie do Krolá Cżeſkiego piſał: Iampridem
15:
hij, qui Babyloniae, hoc est Romae, templo Dei incubant diuinitatem affe-
16:
ctant, & astutè id diſsimulant &c. Vbi ſemel Romanus ſacerdos gladi
17:
um nactus eduxerit, neminem licentiae eius, atque furori finem, aut modum
18:
statuer e auſurum. Neque illum ceſsaturum, donec omnes iuxta bonos &
19:
malos, in ſeruitutem redigat, at nos tandem ſero euentu rerum, malisq́ue
20:
nostris edocti ſapere cogamur &c.
Widźimy co ten cnotliwy Ceſarz
21:
o Papieżach trzymał/ y iáko w Rzymie Bábilon vpátrował/ y
22:
właſnymi fárbámi Papieſkie tyráńſtwo wymálował/ ále niezli=
23:
cżone przykłády opuſzcżáiąc/ káżdy ſobie ná pámięć przywieść
24:
może nie dawnego Papieżá Iuliuſzá ſpráwy/ ktory woyny mię=
25:
dzy ludzmi wſzcżynáiąc/ ſam z drugimi mężnie woiował. Zá ná=
26:
ſzych też cżáſow Káráfá Papież/ izali nie znacżney burdy z Fili=
27:
pem Krolem Hiſpáńſkim wiodł/ y woyny wſzcżynał.
28:
Niechay tedy X. K. pilniey ty rzecży vważa/ á obacży iż pro
29:
roctwo Dánielowe/ nie ná nas/ ále ná iego Papieże ſię śćiąga. A
30:
oſobliwie o rogu máłym/ ktory wyrozwſzy miedzy dźieśiąćią ro=
31:
gow beſtyey cżwartey/ miał zniżyć trzech Krolow/ y miał mo=
32:
wić z ſtrony naywyżſzego/ y miał zniſzcżyć święte wyſokie/ y cżáſy
33:
przemieniáć/ y zakon/ y mieli być podáni święći do ręku iego/ áż
34:
do cżáſu/ y do cżáſow/ y do puł cżáſu. Kto duchá Bożego máiąc
35:
á przypátruiąc ſię hiſtoryam/ w tę rzecż Dánielowę względáć
będźiestrona: 169

Antychriſtá/ z pewnych znákow.169.
1:
będźie/ ſnádnie obacży/ iż to o Papieżach piſał/ ktorzy málucżki=
2:
mi z przodku będąc/ znienacżká w pośrzodku páńſtwá Rzym=
3:
ſkiego wyraſtáć pocżęli/ á potym Papież gorę biorąc/ trzech Kro
4:
low poniżył.
5:
Napirwſzego Krolá Longobárdiyſkiego Deſideryuſzá/
6:
ktory we Włoſkiey źiemi ſzyrokie páńſtwá miał/ przećiwko kto-
7:
remu/ pobudźiwſzy Krole Fráncuſkie/ Pipinuſá/ y potym ſyná
8:
iego Kárłá wielkiego z kroleſtwá/ y z páńſtwá wyzui/ y ſobie
9:
one páńſtwá zá dozwoleniem Krolow Fráncuſkich przywła=
10:
ſzcżył/ y po dźiś dźień Papieżowie to wſzytko dźierżą/ y ná tych
11:
mieyſcách roſkázuią. Iuż ták iedneo Krolá poniżywſzy/ poſtárał
12:
ſię potym o drugieo/ gdy Ceſárzá Konſtántynopolitáńſkiego/
13:
ktory ſię Ceſárzem Rzymſkim piſał/ y we Włoſkiey źiemi ſwoie
14:
ſtároſty miewał/ z iego władzy/ y zwierzchnośći wyſzrobował.
15:
A ná mieyſce iego Ceſárzá drugiego ná zachod ſłońcá ſobie przy
16:
chylnego obrał/ y obwołał: á ták Ceſárſką ſtolicę ná dwoię roz=
17:
dźielił. Poniżywſzy ták iuż dwu Krolow/ Longobárdiyſkieo Kro
18:
lá y Ceſárzá Konſtántynopolitáńſkiego/ ſzło mu ieſzcże o trzećie
19:
go/ to ieſt o tego ktorego ſobie ná zachod ſłońcá Ceſárzem v=
20:
tworzył/ przed ktorym nie mogł beſpiecżnie y ſwobodnie ſkrzy=
21:
deł ſwoich rozpierzyć. Kárzeł bowiem wielki/ pirwſzy Ceſarz ná
22:
zachod ſłońcá/ od Papieżá obrány: był pan mądry y możny/ kto=
23:
ry choćiaż wiele rzecży Papieżom pozwalał/ przedśię ſobie nád
24:
nimi zwierzchność/ y iurisdycyą záchował/ y on ná ſtolicy ich
25:
Papieże potwierdzał/ tegoż potym przez nie máły cżás/ potom=
26:
kowie iego (iákoſmy we wtorey cżęśći piſánia tego ſłyſzeli) vży=
27:
wáli.
28:
Aż potym do tego przyſzło/ iż ten rożek máły wyroſł/ y zupeł
29:
nie vroſł: co ſię náznácżniey pokazáło/ gdy Ceſárze Niemieckie
30:
omamiwſzy pohołdował. Henryká cżwartego wygnawſzy/ Hen
31:
ryká piątego ſyná iego do tego przyćiſnął: iż iurisdicyey ktorą
32:
Ceſárzowie nád Papieżmi miewáli/ vſthępić muśiał/ y oney ſię
33:
imięnim ſwym/ y imięnim potomkow ſwych wyrzec ná wiecżne
34:
cżáſy muśiał. A co pirwey Ceſárzowie Papieżá ná ſtolicy ieo po
35:
twierdzáli/ to ſię opak ſtáć muśiáło/ gdy nie tylko/ iż ſię Papie=
yżowiestrona: 170

Piąta cżęść zámyka w ſobie okazánie170.
1:
żowie Ceſárzom z tego wybili/ ále też y to gwałtem otrzymáli/
2:
y ſobie vprzywileiowáli/ áby ná potym żáden być nie mogł Ce=
3:
ſárzem/ ktoregoby Papież Rzymſki nie potwierdźił. Co gdy ták
4:
iuż wedle myśli otrzymał/ dopiro beſpiecżnie przewodźił/ nie tyl
5:
ko w Rzymie/ y we Włoſzech ſwobodnie roſkázuiąc/ ále też má=
6:
ło nie ná wſzytek zachod ſłońcá/ proporce ſwe roſpośćieráiąc.
7:
To tedy ieſt mym zdánim właſne wyrozumienie ſłow Dánielo=
8:
wych o máłym rogu/ ktory między rogámi cżwartey beſtyey wy=
9:
rozſzy/ miał trzech Krolow poniżyć. Poki bowiem Krolowie
10:
Longobárdiyſcy we Włoſzech roſkázowáli/ duſzno bárzo (iáko
11:
Hiſtorye świádcżą) Papieżom Rzymſkim przed nimi bywáło.
12:
Poki też Ceſárzowie Konſtántynopolitáńſcy ſtároſty ſwoie we
13:
Włoſzech miewáli/ Papieżowie przed nimi roſkurcżyć ſię nie mo
14:
gli. Ci ſtároſtowie bowiem/ mieſzkáiąc w mieśćie Włoſkim gło
15:
wnym w Ráwánnie/ y w Rzymie roſkázowáć chćieli: y owſzem
16:
ná ten cżás Arcybiſkup Ráweńſki nie wyznawał zwierzchnośći
17:
Papieżá Rzymſkiego nád ſobą/ ále mu ſię rownáć chćiał. Poki
18:
tedy ći dwá pánowie/ Krol Longobárdiyſki/ y Ceſárz Konſtán
19:
tynopolitáńſki we włoſzech roſkázowáli/ nie mogł Papież vrość
20:
áż tych dwu Krołow (iákoſmy ſłyſzeli) ſwymi práktykámi poni
21:
żył: á o trzećiego ſię potym poſtárał/ kiedy Ceſárze Niemieckie
22:
(iáko ſię powiedźiáło) pohołdował: á ták znácżnie proroctwo
23:
Dánielowe w nim ſię wypełniło. A co dáley Dániel przydawa/
24:
iż miał o nawyżſzym/ y o świętych rzecżách mowić/ pokryctwo
25:
Antychryſtowe opiſuie/ ktory ſię miał zá przyiaćielá/ y ſługę Bo
26:
żego popiſowáć: ále iż to ná zdrádźie cżynić miał/ ſamże Dániel
27:
wykłáda/ gdy mu to przypiſuie/ iż miał święte Boże wyſokie ni
28:
ſzcżyć y prześládowáć/ przez cżás/ cżáſy/ y puł cżáſu. Co ſię wſzyt
29:
ko źrzetelnie w Papieżách Rzymſkich pokazáło/ ktorzy pod po=
30:
krywką nabożeńſtwá zmyſloneo/ prawdźiwe nabożniki/ y świę=
31:
te páńſkie przeſládowáli y mordowáli.
32:
Przycżyta mu y to Dániel/ iż miał y zakon/ y cżáſy przemie=
33:
niáć: izali ſię tho nie doſyć znácżnie/ y ocżywiśćie w Kroleſtwie
34:
Antychryſtowym pokázuie? Ktory zákon/ y vſtáwy Boże prze=
35:
mienia/ przydawáiąc/ y vmnieyſzáiąc: á cżęſto Boże vſtáwy od=
rzucáiącstrona: 171

Antychriſtá/ z pewnych znákow.171.
1:
rzucáiąc/ á ſwoie ná to mieyſce wyſtáwiáiąc. A co ſię tknie od=
2:
miány cżáſu/ izali Papieżowie nie znácżnie tym władáią? Gdy
3:
iedne cżaſy świętſze niż drugie poſtánawiáią/ y obwoływáią: ták=
4:
że iednego cżáſu/ dopuſzcżáiąc vżywáć pokármow wſzelákich/ á
5:
drugiego niektorych rzecży zákázuiąc. A náoſtátek świeże ná nie
6:
lice/ gdy w thym roku dźieśięć dni/ ſwoią mocą/ y zwierzchno=
7:
śćią vięli.
8:
Káżdy tedy cżłowiek ſnádnie z tey fárby/ ktorą Dániel An=
9:
tychryſtá wymálował/ ktoby nim był poznáć może. Lecż co náo=
10:
ſtátek Dániel przydawa: iż będźie o nim ſąd/ y wygłádzon będźie
11:
áż do końcá/ tego ſię niechay boią/ y lękáią/ wſzyſcy pochlepcy
12:
ſtolice Rzymſkiey: ponieważ vſtá páńſkie to mowiły/ á inácżey
13:
nie będźie. Ale nie tylko ſam Papież oſobą ſwą/ zwierzchnośći
14:
świeckiey zdawna ſię ſprzećiwiał/ y onę lekce poważał/ y prześla
15:
dował: ále też y duchownikom ſwoim do tego pomagał/ áby
16:
wolnymi być mogli/ od wſzelákiego ſądu/ y kárania świeckiego:
17:
o cżym ich dekretały/ y conſtytucye opiewáią. A oſobliwie Hi=
18:
ſtorye świadcżą/ iáko wiele prac/ y kłopotu Krolowie/ y Kśią=
19:
żętá rozmáite/ z ich mośćią Kśiężą vżywáć muśieli: ktorzy cho=
20:
ćiaż w rádźie z Krolmi/ y z Kśiążęty záśiadáli/ przedśię niechćie
21:
li Krolom przyśięgą obowiązáni być. Ale ſwemu tylko Papie=
22:
żowi/ o ktoreo cżeść/ y pożytek/ powinni ſię przećiwko Krolom
23:
pánom ſwym/ y Rzecżypoſpolitey záſtáwiáć: cżego znácżny przy=
24:
kład mamy z Hiſtoryey Krolá Angielſkiego Henryká wtorego/
25:
ktory długo burdę wiodł z Tomáſem Bekketem Arcybiſkupem
26:
Kántauryeńſkim. Ten Arcybiſkup przyśiągwſzy Krolowi pánu
27:
ſwemu/ wierność y poſłuſzeńſtwo/ y obiecuiąc bronić wedle mo=
28:
żnośći ſwey Krolewſkiey ſławy/ żywotá: y pożytku przeſtrzegáć
29:
Rzecżypoſpolitey: potymtego żáłował/ y káiał ſię tey przyſięgi/
30:
máiąc ią zá niezbożną/ co gdy Krol Angielſki obacżył/ z Krole=
31:
ſtwá go ſwego wygnał/ y Arcybiſkupſtwo odiął. On ſię potym
32:
vćiekł do Papieżá/ á Papież go z tey przyśięgi rozwiązał/ y Kro=
33:
lowi pod klątwą Arcybiſkupſtwo iev przywroćić roſkazał. Krol
34:
boiąc ſię klątwy Papieſkiej (ktora ná ten cżás groźna była) v=
35:
cżynić to muśiał: á ten Arcybiſkup wroćiwſzy ſię do domu/ nie=
y 2ſpokoyniestrona: 172

Piąta cżęść zámyka w ſobie okazánie172.
1:
ſpokoynie ſię záchował/ dla cżego (iáko Hiſtorycy świádcżą)
2:
Krol go zábić roſkazał/ á Papież go potym/ między ś. policżył.
3:
Z tey iedney Hiſtoryey káżdy obácżyć może/ iáko ſię Práłaći
4:
powſzechnego kośćiołá/ przećiwko zwierzchnośći ſwey/ od kto=
5:
rey wielkie dobrodźieyſtwo biorą/ záchowuią/ y iáko tego co po=
6:
winni nie oddawáią.
7:
Wſzakże nie o wſzytkich tego rozumiem/ znáyduią ſię podo=
8:
bno niektorzy/ ktorzy y oycżyznę ſwą miłuią/ y zwierzchnośći po=
9:
winną vcżćiwość oddawáią/ cżego v nas w Polſzcże nie dawny
10:
ſię przykład pokazał. gdy ná inſtygácyą kołá poſelſkiego/ ich
11:
mość Práłaći/ ktorzy w rádźie záśiadáią/ muśieli Krolowi/ y
12:
rzecżypoſpolitey przyśięgáć/ cżego przedtym nie cżynili: tám nie=
13:
ktorzy z ochotą rádźi to vcżynili/ á drudzy áż z przymuſzenia.
14:
Ieſt też to nie mnieyſzey znák rebellij/ gdy Kśięża nie prze=
15:
ſtawáiąc ná práwie poſpolitym źiemſkim/ nowe práwo od Pa=
16:
pieżow podáne/ ktore Ius Pontificium zową máią/ ktorym y ſámi
17:
ſię ſądzą/ y inſzych kędy mogą/ do ſwego práwá przyćiſkáią. Od
18:
ktorego ſądu ápellácya/ iuż nie do Krolá páná właſnego/ áni do
19:
Sędźiow koronnych/ ále do obcego páná/ áż do Papieżá Rzym=
20:
ſkiego ſię śćiąga. V ktorego práwá/ iáko ludźie vkrzywdzeni/ y
21:
obćiążeni bywáli/ świádcżą y náſze cżáſy/ boſmy tego niektorzy
22:
ná ſobie doświadcżyli/ y przeſzłe: á oſobliwie onych ſto ćiężarow/
23:
od rzeſzy Niemieckiey/ Kárłowi piątemu w Norymberku ná ſey
24:
mie/ roku 1522. przy Legáćie Papieſkim ofiárowáne. W kto=
25:
rych między inſzymi krzywdámi/ nie mogli ſię ná ten duchowny
26:
ſąd (iáko iy názywáią) wyſkárżyć/ nie mogąc ſie oſobliwie wy=
27:
powiedźieć/ iákich práktyk y áńſzlakow pánowie duchowni/ v
28:
tego ſwego práwá/ przećiwko nim vżywáli. Niechayże iuż káż=
29:
dy ſpráwiedliwie rozſądźi/ kto do śiebie władzą zwierzchnośći
30:
należącą przywięzuie/ myli/ ktorzy o tym nigdy nie myślemy/ áni
31:
byſmy temu podołáć mogli? Cżyli Pápież/ ktory nikomu pod=
32:
dánym być niechcąc/ wſzytkim pánowáć/ y roſkázowáć chce: y
33:
ktory ſwoię Xiężą od iurisdycyey zwierzchnośći świeckiey wy=
34:
ſwobodza. Y náoſtátek práwo oſobliwe wymyśliwſzy/ ku ſkáźie
35:
wſzytkich inſzych praw wyſtáwił/ y kiedyby mogł/ radby wſzyt=
kichstrona: 173

Antychryſtá/ z pewnych znákow.173.
1:
kich to práwo zniewolił/ y onych podług niego ſądźił.
2:
Co też nam X. K. śluby iákieś w łaźni nágo przypomina/
3:
tym dawa znáć/ iż tákie plotki niewſtydliwe piſząc/ wſtydáć ſię
4:
nieumie: Náco mu ia odpowiádáć niechcę/ niechay ſobie ty bay=
5:
ki chowa/ y nimi ſię ćieſzy/ gdyż nicżego pewnieyſzeo nie ma/ cżym
6:
by nam ocży ſłuſznie/ y ſpráwiedliwie zápluſnąć mogł.
7:
Náoſtátek X. K. od mieyſcá árgumentuie/ piſząc/ iż Anty=
8:
chryſt mieſzkánie ſwe/ miał záſádźić ná piaſku. A iż Papież nie ná
9:
piaſku/ ále ná tłuſtey gorze mieſzkánie ſwoie ma: otoż nie Papież
10:
Antychryſtem/ ále Rákowiánie/ ktorzy ná piaſku mieſzkáią rć.
11:
X. K. w rzecży wielkiey/ y poważney śmiechem nárabia/ y
12:
niewiem kędy to wycżytał/ áby Antychryſt ná piaſku ſwoie mie=
13:
ſzkánie mieć miał. Znácżnie duch BOży przez Ianá vkázuie/ iż
14:
mieyſce ſwoie w mieśćie głownym/ ktore nád wſzytkim świá=
15:
tem pánowáło poſtánowić miał. K temu iż ná śiedmi gorách v=
16:
śieść miał/ ktorymi ſłowy znácżnie Rzym opiſuie/ bo ná ten cżás
17:
w Rzymie ſtolicá Ceſárzow pogáńſkich/ ktorzy wſzytkiev świá=
18:
tu pánowáli byłá. Zowie też Ian to miáſto/ Sodomą/ Egy=
19:
ptem/ y Bábilonem/ co ſię duchownie rozumieć ma. Ponieważ
20:
Sodomſkie złośći w Rzymie pánuią/ Egyptſkie też/ y Bábiloń=
21:
ſkie okrućieńſtwo/ ktorym ſługi Boże vćiſkáli/ nie mniey ſię w
22:
Rzymie okázuie. Co też Ian ś. przypomina/ iż tám pan Chriſtus
23:
ukrzyżowány ieſt/ to dla tego mowi/ iż go Rzymſki ſtároſtá ná
24:
śmierć ſkazał/ y żołnierze Rzymſcy P. vkrzyżowáli. Co ſię doty=
25:
cże śiedmi gor/ iáwna rzecż/ iż mury Rzymſkie/ obtocżyły śiedḿ
26:
págorkow/ o cżym z dawná Vergilius piſał. Septem muro circumdi-
27:
dit arces &c. Ná tłuſtey tedy gorze (iáko X. K. mieſzkánie Pa=
28:
pieſkie opiſuie) vśiadł Antychryſt/ bo tá gorá ná ktorey śiedźi/
29:
śiedḿ págorkow w ſobie zámyka. Zgadzáło ſię ná to wiele ſtá=
30:
rych onych przednieyſzych oycow/ iż Antychryſt w Rzymie oka=
31:
záć ſię miał/ iákoſmy z Ambrożego ſłow/ wyżſzey przypominá=
32:
nych obácżyć mogli. Ireneus też ſtáry Doktor z kárákterow licżby
33:
od Ianá wyráżoney/ dochodźił tego/ iż Antychryſt we Włoſzech
34:
mieſzkánie ſwoie mieć miał.
35:
Niechay tedy X. K. rádzę nie ſzuka inſzego Antychryſtá/ nád
y 3tegostrona: 174

Piąta cżęść zámyka w ſobie okazánie174.
1:
tego/ ktorego Bog znácżnie odkrył/ y okazał: ponieważ przy ie=
2:
go Papieżu/ wſzytkie ſię znáki Antychryſtowſkie znáyduią. On
3:
bowiem ná tłuſtey gorze śiedząc/ Bogu y Chriſtuſowi ſię ſprzeći
4:
wiáiąc/ vzłocony złotem/ y drogim kámieniem/ y Perłámi: ná=
5:
pawa Krole z kubká złotego/ pełneo obrzydliwośći. Nabożeń=
6:
ſtwo bowiem Papieſkie zwierzchu ſię łſni/ á we ẃnątrz pełno iá=
7:
du/ y trućizny. Tenże krwią świętych męcżennikow opoiony ieſt/
8:
y dźiś iey prágnie.
9:
Y tego nie trzebá opuſzcżáć/ co Ian ś. piſze o duchách niecży=
10:
ſtych podobnych żábom/ ktore z vſt beſtyey/ y z vſt fáłſzyweo Pro
11:
roká/ wychodzą do Krolow/ zgromadzáiąc ie ná walkę przeći-
12:
wko báránkowi. Widźiemy bowiem/ iáko od dawnego cżáſu/
13:
Papieżowie Rzymſcy tho cżynili/ y dźiś cżynić nie przeſtawáią/
14:
wyſyłáiąc do Krolow źiemie poſły ſwe/ pobudzáiąc ie przećiwko
15:
ſzcżrym chwálcom Bożym/ y ſługom páná Chriſtuſowym: ále
16:
zwyćięży to wſzytko dali Bog/ báránek/ Pan/ y Krol náſz Iezus
17:
Chriſtus.
18:
Rádzę tedy X. K. áby poſłuchał rády duchá BOżego/ á
19:
w cżás wychodźił z Bábilonu tego/ niechceli vcżeſtnikiem być
20:
plag tych/ ktore w rychle Bábilon/ y iego miłośniki ogárną/ á
21:
nie vćieką przed gniewem páńſkim: y biádá tym będźie/ ktorzy
22:
wpádną w ręce Bogá żywego. Pánie Boże poki cżás łáſki/ day
23:
tym wſzytkim/ ktorzy z niewiádomośći grzeſzą/ vznánie/ y vpá=
24:
miętánie/ Amen.
25:
Iuż temu piſániu koniec cżyniąc/ zdáłá mi ſię rzecż potrze=
26:
bna/ ábyſmy ſłow o Papieſkim mnimániu/ ktore o powſzechnym
27:
kośćiele máią nápiſał.
28:
Poſpolićie oni mowią/ y twirdzą/ iż kośćioł powſzechny nie
29:
błądźi/ áni błądźić może/ co też X. K. w tych kśiążkách nápiſał.
30:
Przyidźie ich pytáć/ co przez powſzechny kośćioł rozumieią? Bę
31:
dąli chćieć właſnie odpowiedźieć/ muſzą przez powſzechny Ko=
32:
śćioł wſzytkę gromádę ludźi/ ktorzy ſię z nimi/ ná iedno nabo=
33:
żeńſtwo zgadzáią/ rozumieć.
34:
Pytaymyż ich powtore/ ieſli ći ludźie/ ábo káżdy z nich zoſo=
35:
bná/ omyłce/ y obłądzeniu nie podlegli/ gdyż káżdy cżłowiek
kłamcástrona: 175

Antychriſtá/ z pewnych znákow.175.
1:
kłamcá. A ieſli o káżdym zoſobná/ przyznáć to muſzą/ iż cżłowie=
2:
kiem będąc/ vpáść/ y omylić ſię może. A iákoż o powſzechney
3:
gromádźie/ kthora z tych ludźi grzeſznych/ y omylnych złożona
4:
bywa/ aby nie błądźiłá powiedźieć mogą? To ſię obłudnie mo=
5:
dlą. Odpuść nam winy náſze.
6:
Ale podobno vćieką ſię do onych przednieyſzych Oycow/
7:
ktore ſłupámi y filarmi kośćiołá ſwego powſzechnego názywá=
8:
ią: y podobno o tych to rozumieć chcą/ iż w piſmie ſwym nie błą
9:
dźili. Lecż kto pilnie w to weyźrzy/ obacży/ iż Papieżnicy w
10:
tym mniemániu nie oſtoią: ábowiem máło nie v wſzytkich prze
11:
dnieyſzych Oycow/ ználeść ſię wiele rzecży może/ y okazáć/ cżego
12:
Papieżnicy nie przyimuią/ áni pochwaláią. Y ia w tym piſániu
13:
ſwoim/ przywiodłem wiele ſentenciy z oycow dawnieyſzych/ kto
14:
rzy wiárę Pápieſką gánią/ y poſądzáią. Okazałem też z Auguſty
15:
ná y z Hieronimá/ náoſtátek y z Grzegorza wielkieg o (ktorych
16:
trzech oni poſpolićie filarmi názywáią) niektore rzecży/ w kto=
17:
tych
ſię Papieżnicy dźiśieyſzy z nimi nie zgadzáią. To też k temu
18:
trzebá vważáć/ iż trudno/ by kto ták mądry być miał/ ktoryby oy
19:
ce między ſobą pogodźić mogł/ bo ieſli weyźrzyſz w ony/ ktorzy
20:
piſáli przed Concilium Niceń. iáko dźień od nocy/ ták ich piſmá/
21:
od poślednieyſzych rożne ſą. A o poślednieyſzych záś co rzecżemy?
22:
Izaż Auguſtyn z Hieronimem cżęſto między ſobą ſporu/ y ſwáru
23:
o niektore rzecży nie wiedli? Chryzoſtom też z Epifániuſzem/ iza
24:
li ſię ſprośnie/ y nieprzyſtoynie/ o kśięgi Orygeneſowe nie ſwárzy
25:
li? Inſzych wiele nie wſpominam/ á oſobliwie poślednieyſzych
26:
Scholáſtykow/ Tomiſtow/ y onych ktorzy oycá ſwego Lom=
27:
bárdá náſládowáli. V ktorych naywięcey ſproſnych/ y niepo=
28:
trzebnych queſtiy/ y kárcżemnych ſwarow znaydźieſz. Muśi to
29:
tedy káżdy bácżny wyznáć/ iż oni Oycowie w piśmiech ſwych/
30:
cżęſto y znácżnie błądźili: cżego ſię y Auguſtyn nie wſtydźił wy=
31:
znáć/ nápiſawſzy kśięgi Retractationum/ w ktorych błędy ſwoie
32:
wyznawa/ y odwoływa. Y by był dłużey żyw/ więceyby był kśiąg
33:
ſwych retráktował: iáko dobre ſerce.
34:
Ale podobno przez kośćioł powſzechny/ o ktorym powiedá=
35:
ią iże nie błądźi/ Concylia rozumieć chcą: o ktorych oni powiá=
y 4dáięstrona: 176

Piąta cżęść zámyka w ſobie okazánie176.
1:
dáią/ iż kiedy bywáią właſnie zgromádzone/ błądźić nie mogą.
2:
Lecż y w tym nieſtátek ich ſnádnie ſię pokázáć może. Bo choćiaż
3:
ná ten cżás/ co o Concyliách właſnie rozumieć mamy/ piſáć nie
4:
będę/ doſyć ná tym máiąc/ gdy tho pokażę/ iż ſámiż Papieżnicy
5:
ſwoim Concyliam/ y ſynodom nie vfáią. Mogłbych to pokazáć/
6:
iáko w wielu rzecżách Kanony onych przednieyſzych ſynodow/
7:
Papieżnikom ſię iáwnie ſprzećiwiáią. Lecż to opuśćiwſzy/ dwá
8:
tylko niedawne ſynody/ przypomnieć chcę: Konſtancyeńſkie/ y
9:
Bázyleyſkie/ ná ktorym znácżnie Papieżom rogow vćierano/
10:
ich Symmonią/ kthorzy w przedawániu Biſkupſtw/ y Arcybi=
11:
ſkupſtw/ y inſzych praelatur kośćielnych vżywáią oſądzono/ y po=
12:
tępiono. A nád to ná ſynodźie w Konſtáncyey/ dwu Papieżu z
13:
Papieſtwá złożono/ poſtánowiwſzy to zgodnie/ z onymi ſtárymi
14:
Kanony/ áby Concilium Papieżá ſądźić/ y karáć mogło/ tegoż
15:
potym w Bázyleiey ná ſynodźie potwirdzono/ gdy Eugeniuſzá
16:
Papieżá dla iego niezbożnośći/ Papieſtwá odſądzono/ ná co prze
17:
dnieyſzy Krolowie/ y Kśiążętá zgodźiły ſię/ chcąc dekret ſyno=
18:
dowy chowáć/ y exequowáć. Lecż nie podobáłá ſię tá ſzkołá kśię
19:
dzu Papieżowi/ vćiekł ſię do trzećiego Fryderyká Ceſárzá/ kto=
20:
ry mu tego potężnie pomagał/ áby ſię ná ſwey ſtolicy ośiedźieć
21:
mogł. Y zebrał ten Papież nieiáką gromádę z ſwych pochleb=
22:
cow do Florencyey ná ſynod/ ná ktorym poſądźili ſynodu Bázy
23:
leyſkiego decret y vchwałę. Ná tymże ſynodźie we Florencyey/
24:
vkowáli to przećiwko wſzytkim piſmō onych oycow/ dawnych/
25:
y kánonom ſynodowym przednieyſzym/ náoſtátek y przećiwko
26:
Konſtáncyeńſkiemu ſynodowi. Aby nie Concilium Papieżá/ ále
27:
Papież Concilium poſędzáć mogł. Tákową ſwoią przewrotno-
28:
śćią iáwnie okazáli/ co oni/ o Conciliach trzymáią. Oboie to Con
29:
cilium,
Konſtáncyeńſkie y Bázyleyſkie wyznáć muśi/ iż wedle ich
30:
reguł właſnie zgromádzone były/ bo nie tylko wſzytkich prze=
31:
dnieyſzych pánow Chrześćiáńſkich/ ále też y Papieſkie zezwole=
32:
nie do tego przyſtąpiło: y kiedyby byli oni Oycowie Papieżom
33:
ſwoim we wſzytkim pochlebowáć chćieli/ nigdyby byli Papie=
34:
żnicy ſynodow tym przygány dáć nie śmieli/ iákoż Konſtáncyeń-
35:
ſkiego ſynodu y teraz nie gánią/ y owſzem świętym názywáią:
á przedsięstrona: 177

Antychryſtá/ z pewnych znákow.177.
1:
á przedśię gdy idźie o zwierzchność y władzą oycá Papieżá/ v=
2:
chwały/ y poſtánowienia ſynodu tego nie przyimuią.
3:
Z cżego wſzytkiego com nákrotce przypomniał/okazáć ſię
4:
może/ iż Concylia v ſámychże Papieżnikow/ tákiey powági nie
5:
máią/ áby błądźić nie miáły: gdyż nie tylko Conciliu iedno drugie
6:
ſztychowáło/ ále też náoſtátek Papieżom tákową moc/ y zwierz=
7:
chność przyznawáią dźiśieyſzy ich pochlebcy/ iż oni ſynodowe v=
8:
chwały poſądzać/ y korrygowáć mogą: Cżym iáwnie dawáią
9:
znáć/ iż Concylia zábłądźić mogą: gdy ich Papież popráwowáć/
10:
y poſądzáć może.
11:
Przyidźie tedy Papieżnikom wſzytkę pewność/ y powagę
12:
ſwego powſzechnego kośćiołá (o kthorym oni wiele cáłą gębą
13:
wołáią) ná oſobie Papieſkiey tylko záwieśić: y kiedyby ſię z lu=
14:
dźmi ſzcżyrze obchodźili/ tedyby nie kośćioł powſzechny/ ále Pa=
15:
pieżá tylko zálecáć/ y wyſtáwiáć (ktory wedle nich ieſt totum, iá=
16:
ko ſię z iednego Zofiſty wyżſzey przypomináło) mieli/ ponieważ
17:
wſzytká ich kośćielna zacność/ y pewność/ do głowy/ y do fun=
18:
dámentu ſwego/ Papieżá Rzymſkiego śćiągáć ſię muśi.
19:
Lecż y tu przyidźie Papieżnikom ſzwánkowáć: bo niewiem
20:
z iáką śmiałośćią/ będą to chćieli o ſwoich Papieżách mowić/ y
21:
twierdźić/ áby ich Papieżowie nie błądźili/ gdyż Piotr on zacny
22:
Apoſtoł/ nie tylko przy Chryſtuśie pánu będąc/ cżęſto vpadał:
23:
ále też y po wźięćiu duchá ś. znácżnie ſzwánkował/ z cżego go też
24:
Páweł ś. ſtrofował. Cżyli Papieżowie Rzymſcy/ świętſzy/ y za=
25:
cnieyſzy nád Piotrá ſą/ iżby vpáść y zábłądźić nie mogli?
26:
Ale co rzeką o ſwoich Papieżách/ ktorych ſámiż kilku zá He
27:
retyki oſądźili: Iáko Liberyuſzá/ Anáſtázyuſzá/ y inſzych? Co też
28:
rozumieć będą o onych Cżárnokśiężnikách znácżnych/ z ktorych
29:
niektorzy z Dyabłem poſtánowienie cżynili/ onev ſie po śmier=
30:
ći (iáko ichże właſni Hiſtorycy świadcżą) oddawáli.
31:
Co też rozumieć chcą o oney wſzetecżnicy Ianie ś. Co też y k
32:
temu rzeką/ gdy ſię cżęſto náydowáli tákowi/ w tey ich powſze=
33:
chney gromádźie/ kthorzy Papieżom Rzymſkim przygániáli/ y
34:
zábłądzenie przypiſowáli/ między ktorymi znácżnie ſię pokazał
35:
Biernat on ſławny oćiec/ iákoſmy wyżſzey ſłyſzeli.
Nie bár=strona: 178

Piąta cżęść zámyka w ſobie okazánie178.
1:
Nie bárzo dawnych cżáſow Szkołá Páryſka (ktorey Papież=
2:
nicy lekce ważyć nie mogą) fráſuiąc ſię ná dźieśiąteo Lwá Papie=
3:
żá/ y od iego dekretu (ktorym Symmonią P[a]pieſką/ przećiwko
4:
vchwałom Rzecżypoſpolitey kroleſtwá Fráncuſkieo vtwierdźić
5:
chćiał) ná Concilium áppelluiąc/ znácżnie to nápiſáli/ iż Papież
6:
tákiey mocy nie ma/ áby zgrzeſzyć/ y upáść nie miał. Słowá ich
7:
ſą: Papa per hanu potestatem non in peccabilis efficitur, nec potestatem
8:
peccandi accepit: Ita vt ſi quid quod iniustum est, faciendum eſse praece-
9:
perit, patienter ſustinere debeat, ſi non fiat quod è praua fuerit inſinua-
10:
tione ſuggestum, eiq́ue parendum non ſit, ſi quid contra diuina praeccepta
11:
statuendum eſse decreuerit: Imo ei reſisti iure potest &c.
Cżegoż więcey
12:
trzebá/ gdy oto ſámiż Papieżnicy/ y owſzem nayprzednieyſzey mię
13:
dzy nimi wyznawáią/ iż Papież vpaść/ y zábłądźić może: Y gdy=
14:
by co przećiwneo roſkazániu páńſkiemu/ z dopuſzcżenia złego po=
15:
ſtánowił/ iż go ná ten cżás ſłucháć nie trzebá. Boże day to/ áby
16:
ſámiż ná to pámiętáli. Nákoniec iáwny błąd/ y rozmáite omyl=
17:
nośći Papieżow Rzymſkich/ zſtąd ſię pokázáć muſzą/ gdy iedni
18:
drugich dekretá pſowáli/ y ábrogowáli: á ſwoie onym przećiwne
19:
wyſtáwiáli y zálecáli. A cżynili to pod cżás zuchwále y ſproſnie/
20:
iáko vcżynił Stefan Papież/ ktory Formozá Papieżá ćiáło wy=
21:
grześć/ y oſzpáćić/ y do Tybru wrzućić roſkazał: wſzytkie iego v=
22:
ſtáwy/ nie tylko nágániwſzy/ ále y przekląwſzy. Y możeli tedy
23:
więtſzy znák być tego/ iż Papieżowie błądzą. Nád to/ gdy ſámiż
24:
oto Papieżowie drudzy/ ábroguiąc vſtáwy przodkow ſwych/ te=
25:
go poświadcżáią.
26:
Y to też nie mnieyſza/ gdy przez niemáły cżás/ dwáy Papie-
27:
żowie bywáli/ ná rożnych mieyſcách mieſzkáiąc/ iáko ieden we
28:
Fráncyey/ á drugi w Rzymie: á káżdy z nich/ zwierzchnośći/ y
29:
powagi Papieſkiey vżywáć chćiał. A coż tu rzeką Papieżnicy/ iza
30:
li y wedle nich/ z tych Papieżow ieden błądźić nie muśiał. A ná=
31:
oſtátek/ kiedy nie tylko dwáy/ ále y trzey zárázem obieráni by=
32:
wáli/ o Papieſwo ſię między ſobą ſwárząc/ co ſię y w ſámym
33:
Rzymie náydowáło/ iż iednego cżáſu/ trzey Papieżowie w nim
34:
śiedźieli.
35:
Okazáło ſię iuż tedy doſtátecżnie/ iż iáko wſzyſcy ludźie wo=
bec/ omył=strona: 179

Antychryſtá/ z pewnych znákow.179.
1:
bec/ omyłkom/ y wyſtępkom poddáni ſą/ ták nie mniey Papieżo
2:
wie Rzymſcy/ ále owſzem więcey grzeſzyli/ y błądźili: zá ktorymi
3:
też/ iáko zá głową [ſwą] kośćioł powſzechny Papieſki/ błędźić/ y
4:
vpádáć muśi.
5:
Niewiem tedy/ kędyby tákowego kośćiołá/ ktoryby nie
6:
błądźił ſzukáć máią: gdy go áni w onych piśmiech Oycowſkich/
7:
áni w vſtáwach ſynodowych: á náoſtátek w ſwoich Papieżách
8:
(co ſię doſtátecżnie pokázowáło) vpátrzyć nie mogą. Przyidźie
9:
go im kędy ná powietrzu ſzukáć/ gdyż go ná źiemi pokázáć z tru
10:
dnośćią máią.
11:
Niechayże ſię tedy wſtydzą wſzyſcy wykrętácże Papieſcy/
12:
ktorzy tą powagą zmyśloną kośćielną: ludźi proſte/ bá y mędr
13:
ki thego świátá w piśmie ś. niećwycżone zwodzą: nie inácżey
14:
iáko y oni żydźi cżynili/ ktorzy zá cżáſow Ieremiaſzá Proroká/
15:
przez ktoreo im pan Bog ich báłwochwálſtwo/ y obycżáie ſpro
16:
ſne/ ná ocży wyrzucał/ do zakonu ſwego ich odżywáiąc: á ieſliby
17:
ſię nie polepſzyli/ ſrogim karánim grożąc.
18:
A oni nic inſzego nieumieli ná to odpowiedźieć/ iedno ty ſło
19:
wá powtarzáli: Kośćioł páńſki/ Kośćioł páńſki/ rozumieiąc/
20:
iákoby dla onego kośćiołá zacnie vbudowánego/ y ceremoniá=
21:
mi świetnego/ zginąć nie mieli: ále ſię ná tym omylili.
22:
Ták rownie Papieżnicy cżynią/ kiedy im pan Bog/ przez
23:
wierne ſługi ſwoie/ ſłowem ſwoim ś. báłwochwálſtwo/ zabobo
24:
ny rozmáite/ y ſproſne obycżáie ich vkázuie y odkrywa/ y do pole
25:
pſzenia y vznánia nápomina: tedy oni nic ná to niedbáiąc/ zmy
26:
ſloną powagą ſwego powſzechnego kośćiołá álleguią. Y wolą
27:
pod ozdobą zmyſloną kośćielną/ przy ſtárożytnych błędźiech zo
28:
ſtáć: niż ſię pánu Bogu ſłowem iego káráć/ y nápomináć dopu=
29:
śćić. Ale iáko żydow nádźieiá/ ktorą w kośćiele onym Sálámo
30:
nowym pokłádáli/ nie wybáwiłá: ták y ći nie mniey ſię oſzukáią
31:
ná tym ſwoim powſzechnym kośćiele/ w ktorym nic pewnego
32:
nie máiąc/ omylną nádźieię pokłádáią.
33:
Prawdźiwy zbor Boży/ y páná Chriſtuſow ten ieſt/ ktory
34:
pánu Bogu ſię ſwemu cále poddawáiąc/ ná ſłowie iego świę=
35:
tym przeſtawa/ onego ſię wſzytko rádząc/ y vſt ś. iego ſłuchá=
iąc.strona: 180

Piątą cżęść zámyka w ſobie okazánie180.
1:
iąc. Owiecżki páná Chriſtuſowe prawdźiwe te ſą/ ktore głos
2:
Páſtyrzá ſwego znáią/ y onego ſłucháią: á obcym ſię brzydzą/ y
3:
przed nim vćiekáią. Vcżniowie to iego ſą/ y ſłudzy prawdźiwi/
4:
ktorzy ná náuce Miſtrzá/ y roſkazániu páná ſwego przeſtawá=
5:
ią: á rożnych Miſtrzow/ od ktorychby ſię vcżyć: y obcych Pá=
6:
now/ ktorymby ſumnienie ſwoie poddáć mieli/ áni ſzukáią/ áni
7:
przyimuią.
8:
Tákowy tedy zbor Boży prawdźiwy/ y páná Chriſtuſow/ w
9:
ten cżás nie błądźi/ gdy ſię wyrokow Bożych/ y náuki Páná
10:
Chriſtuſowey/ ſtátecżnie trzyma: od ktorey ſkoro namniey ábo
11:
z niewiádomośći/ ábo z krewkośći vſtąpi/ zábłędźić muśi/ co
12:
ſię y naświętſzym przygadzáło. Lecż iż ſię o wierze/ y pewnośći
13:
prawdźiwego zboru páná Chriſtuſowego/ w trzećiey cżęśći pi=
14:
ſánia tego/ zacność piſmá ś. zalecáiąc/ nie máło piſáło/ ná ten
15:
cżás więcey przydawáć niechcę.
16:
Tym tylko rzecż tę zámykam/ páná Bogá wſzechmogąceo
17:
proſząc/ áby ocży ludźiom mizernemu ſtworzeniu ſwemu otwá=
18:
rzáć racżył/ á między inymi X. Kánonikowi/ iżeby ten kośćioł
19:
Papieſki Bábilońſki poznáć mogli: á nie oglądáiąc ſię nic ná o
20:
zdobne tytuły/ y zmyſloną powagę ieo/ z niego ſię wyłęcżáć á do
21:
prawdźiwey gromadki owiecżek Páná Chriſtuſowych przyłę=
22:
cżáć vmieli. Y rádniey ſobie obieráć vtrapienie z wiernymi Chri=
23:
ſtuſowymi: niżli SOdomſkie roſkoſzy/ y Egiptſkie przyſmáki/ w
24:
tym náwiedźionym/ y pomieſzánym Bábilonie/ ktoremu w ry=
25:
chle tych iego wcżáſow/ y roſkoſzy wytchnąć przyidźie/ gdy go
26:
plagi gniewu páńſkiego/ áż do końcá przywálą: á prawdźiwi ſłu-
27:
dzy/ y náſládownicy Páná Chriſtuſowi/ po rozmáitych pra
28:
cách y fráſunkach świátá tego/ wiecżnych roſkoſzy z
29:
Pánem ſwym vżywáć będą. Pánie Boże day tym
30:
ludźiom vpádłym vpámiętánie Amen/ Amen
31:
Amen/ á ſwym wiernym wytrwánie.
-1:
grafika