[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Mikołaj Kochanowski
tytuł:   Rotuły Mikołaja Kochanowskiego do synow swych
rok wydania:   1585strona: kt

1:
ROTVLY
2:
MIKOLAIA
3:
KOCHANOWSKIEGO
4:
do ſynow ſwych.

5:
Któré Małżonká iégo KATARZYNA
6:
Z IASIENCA Kochánowſka, po śmierći
7:
iego wydáłá, Roku Panſkiego.
8:
1584.
9:
grafika
10:
P
Ráwá twoié móy Pánie/ pioſnkámi moimi
11:
Były/ pokim tu mieſzkáł ná téy nędznéy źiemi.
12:
Wſzyſtkié twoié vſtáwy/ ſkryłem w ſerce ſwoié/
13:
Aby ćię nie gniewáło to mdłé ćiáło moié.
14:
grafika
15:
W Krákowie.
16:
W Drukárni Lázárzowéy. Roku Pánſkiégo.
17:
1585.


strona: A2

grafika
1:
ROTVLA I.
2:
Cnotá.

3:
N
Ie zayźrzę bogactw nikomu/
4:
Ani koſztownégo domu/
5:
Niedbam o wśi gumná wielkié/
6:
Ani o vrzędy wſzelkié.
7:
Milſza mi z cnotą chudobá/
8:
Niżli z niecnotą ozdobá:
9:
Bo mi iuż z tą wſzyſtko miło/
10:
Z ową y ſzczęśćié nie miło.
11:
Máią bogáctwá łotrowie/
12:
Máią zamki Tyránnowie:
13:
Ale gdy cnoty nie máią/
14:
Szczęśćia w nich mądrzy nie znáią.
15:
Wſzyſtkié rzeczy z cnotą dobré/
16:
A bez niéy y dobré podłé
17:
Bo nic po bogátym wienie/
18:
Gdźie niecnotá będźie w żenie.
19:
Z cnoty wieczna ſławá ſłynie/
20:
A bogáctwo márnie ginie:
21:
Cnotá ozdobą możnośći/
22:
Y ochłodą w doległośći.
23:
Cnotá kleynot nie ſtrácony/
24:
Cnotá ſkarb nie przepłácony:
25:
Trudniéy záwſze cnoty doſtáć/
26:
Niżli wielkim Pánem zoſtáć.
27:
Cnotá ſię ná niebie rodźi/
28:
Która z bogiem záwżdy chodźi:
29:
A temu ią Bóg dáruie/
30:
Kogo ná świećie miłuie.
A ijCnotástrona: A2v

Rotuły.
1:
Cnotá króleſtwá buduie:
2:
Cnotá miáſtá nápráwuie:
3:
Cnotá czyni dóm ſzczęśliwy/
4:
Gdy w nim káżdy ieſt życzliwy.
5:
Cnotá tu nas z Bogiem iedna/
6:
Y do niebá drógá pewna:
7:
Cnotąſmy tu ſą ſzczęśliwi/
8:
Z cnoty będźiem záwżdy żywi.
9:
Boiazn Boza.

10:
B
Ogá ſię bać dźiatki trzebá/
11:
Kto ſię chce doſtáć do niebá.
12:
Y po iego woléy chodźić/
13:
A nikomu nic nieſzkodźić.
14:
Ale ſię my tym chlubiémy/
15:
Ze ſię tu Bogá boiémy.
16:
A onoſmy wſzyſcy pośli/
17:
Zá świátem máli/ y rośli.
18:
Ktoć ſię dźiatki Bogá boi/
19:
Ten ná iego drógách ſtoi/
20:
A przeſtrzéga woléy iego/
21:
Nie czyniąc nic wſzetecznégo.
22:
Słowo Boze.

23:
K
Ogo z łáſki ſam Bóg rządźi
24:
Słowem ſwym ten nie zábłądźi
25:
Słowo pánſkie iáſno świeći/
26:
Gdy ie Pán Bóg w ſercu wzniéći.
27:
To nas drogi iego vczy/
28:
To nas ſwéy woléy oduczy:
Te świá=strona: A3

Rotuły.
1:
Té świátá obłędliwośći/
2:
Prowadźi w Páńſkié świátłośći.
3:
Dobrym ludźiom Páńſkié drogi/
4:
Nigdy nie vczynią trwogi:
5:
Poydą nimi dobrzy ſnádnie/
6:
Ale złośnik ná nich pádnie.
7:
Duch Bozy.

8:
B
OG ſwoié dźiatki miłuie/
9:
Swégo duchá im dáruie:
10:
W którym iuż ſą pewné niebá/
11:
Y rátunku/ gdy potrzebá.
12:
To ie dźiećmi iego czyni/
13:
A nie ma tego nikt iny.
14:
Y komu to Pan Bóg dáie/
15:
Nieśie iego obyczáie.
16:
Iuż go ſproſny świát nie rządźi/
17:
Który co złé dobrym ſądźi.
18:
Iuż y ono buyné ćiáło/
19:
Duchowi ſie pod moc dáło.
20:
Wieczny zywot.

21:
Z
Adné oko nie widźiáło/
22:
Zadné vcho nie ſłyſzáło/
23:
Ani myśl człowiecza zgádnie/
24:
Co ná dobrégo przypádnie.
25:
Zywot wieczny w drogim niebie/
26:
Chowa mu Pan Bóg v śiebie/
27:
Pełen poćiech rozmáitych
28:
Y roſkoſzy známienitych.
A iijVwielbistrona: A3v

Rotuły.
1:
Vwielbi go wieczną chwałą/
2:
Zá iego pobożność ſtałą.
3:
A ći którzy go trapili/
4:
Będą ſię bárzo wſtydźili.
5:
Nápominánié I.

6:
D
Ziatki moié idźćieſz tędy/
7:
A mijayćie świetckié błędy.
8:
Chodźćie drógą oycá ſwégo/
9:
Podka was wiele dobrégo.
10:
Tákći téż wáſz Oyćiec chodźił/
11:
A też mu Bóg dobrá rodźił.
12:
Zył w doſtátku y w pokoiu/
13:
Nie znał trwogi áni boiu.
14:
Nie vczuł złego ná świećie/
15:
Był znáczny w ſwoim powiećie
16:
Vżył lat ſwoich w rádośći/
17:
Służąc Bogu w pobożnośći.
18:
II.

19:
M
Aiąc/ dźiatki/ wyżywienié/
20:
Maćie wielkié dobré mienié.
21:
A kto nád to więcéy żąda/
22:
W niebie Bogá nieogląda.
23:
Nie widźiałem bogátégo/
24:
Ieſzcze nigdy ſzczęśliwégo:
25:
Bo tám niedoſtátek gęſty/
26:
Y fráſunek bárzo częſty.
27:
Niech mi brożek do nowégo/
28:
Wedle ſtaniku moiégo/
Dodastrona: A4

Rotuły.
1:
Doda zbożá y żywnośći/
2:
Dla czeládźi y dla gośći:
3:
Niech mi ogiéń wielki goré/
4:
Y kśiąg mam pełną komore:
5:
Niechay ſkrzynká mnie ſámému/
6:
Pożycza á nie inſzému.
7:
Ieden á dwá y trzey wiele/
8:
Niechay będą przyyaćiele:
9:
Oſtátká w przyſzłym żywoćie
10:
Czekam w rádoſnéy ochoćie:
11:
III.

12:
D
Ziatki moié/ świátá tego/
13:
Iáko pochlebce chytrego/
14:
W dómki wáſzé nie puſzczayćie/
15:
Ale przed nim záwiérayćie.
16:
Bo kto człowiek ſię z nim z bráći/
17:
Ten iuż wieczny żywot tráći/
18:
Y będźie chodźił w ćiemnośći/
19:
Iáko ślépy po świátłośći.
20:
Nie dozna drógi pokoiu/
21:
Ale záwżdy trwogi boiu:
22:
Stráći wczás/ roſkoſz/ ſwobodę/
23:
Y zdrowié puśći ná wodę.
24:
Tám ſię niedoſtátek mnoży:
25:
Tám dług Páná wnocy trwoży
26:
Tám przyiaćiél co z nim pijał/
27:
Będźie ćię w przygodźie mijał.
28:
Stámtąd ſłába roſkoſz płynie/
29:
A poćiechá záráz zginie:
30:
Iuż tám nie maſz nic pewnégo/
31:
Oprócz piekłá przeklętégo.
Cnotástrona: A4v

Rotuły.
1:
Cnotá wam da przyiaćiele/
2:
Y przynieśie roſkoſz wiele:
3:
Tám nieprzebrána komorá/
4:
Y piwnicá/ y oborá.
5:
Doſtánieć wam do nowégo/
6:
W dómkách wſzyſtkiégo dobrégo:
7:
Iedno ſie wy Bogá bóyćie/
8:
A świátá nie náſzláduyćie.
9:
IIII.

10:
D
Ziatki/ toć wam prorokuię/
11:
Y zá pewné obiecuię:
12:
Który z was dom zámiłuie/
13:
Ze prędko nędzę vczuie.
14:
Miedzy bráćią napodleyſzy
15:
Y naniedoſtátecznieyſzy/
16:
Będźie záwżdy żył ná świećie/
17:
Nieznáiómy w ſwym powiećie.
18:
Muśi we złéy ſukni chodźić/
19:
Zle ſie máiąc wiele robić
20:
Czáſem ſtráwy nie doſtánie/
21:
Y bydłu/ y tobie Pánie.
22:
Muśi mieſzkáć w dymnym chyźie/
23:
Ládá ſię go co nágryźie.
24:
W máłéy wadze v káżdégo/
25:
Będźie ſąśiádá ſwoiégo.
26:
Nie potka go z wiánem żoná/
27:
Ani w przypadku obroná.
28:
Do ſzczęśćia drógę zágrodźi/
29:
Któré zá pługiém nie chodźi
30:
grafika
Alestrona: B

Rotuły.
1:
V.

2:
A
Le kto ma świát przeſtrony/
3:
Ten doſtánie z wiánem żony.
4:
Látwie ſie ná ſtátek zbierze/
5:
Y w dobrą ſuknią vbierze.
6:
Będą go wſzyſcy ważili/
7:
Záczym doſtánie pochwili/
8:
Dla ſwéy cnoty/ y godnośći/
9:
Y chlebá/ y máiętnośći.
10:
Byleśćie Bogá ná pieći/
11:
Záwżdy miáły moié dźieći:
12:
Wſzyſtkoć wam póydźie ſzczęśliwie/
13:
Iedno mu ſłużćie prawdźiwie.
14:
VI.

15:
M
Atki ſwéy/ dźiatki/ pytayćie/
16:
A v niéy ſie dowiádayćie/
17:
Iákom ſie rządźił ná świećie/
18:
A od niéy ſpráwę weźmiećie.
19:
Bałem ſie z ſercá práwégo/
20:
Záwżdy Páná Bógá ſwégo:
21:
Wſtawałem záwżdy przededniem/
22:
Abym czynił modły przed niem.
23:
Chowałem vſtáwy iego/
24:
Wedle przemożenia ſwego.
25:
Swiátum ſie tylko dźiwował/
26:
Alem go nie náſzládował.
27:
Z ludźmim ſie ſzczérze obchodźił/
28:
Chćiwośćią ſwą im nie ſzkodźił/
BNiestrona: Bv

Rotuły.
1:
Nie było w mym domu dárów/
2:
Ani łupu/ lichwy/ czárów.
3:
Vſtá fałſzu nie mówiły/
4:
Ręce gwałtu nie czyniły/
5:
Serce zdrády nie myśliło/
6:
Oko ná grzéch nie pátrzyło.
7:
Miłowałem pobożnégo/
8:
Iáko zdrowié ſercá ſwégo:
9:
Zli v mnie mieyſcá nie mieli/
10:
Którzy z cnotą żyć niechćieli.
11:
Towárzyſtwo z vmárłémi/
12:
Wolałem mieć niż z żywémi/
13:
Którzy mię w cnoćie ćwiczyli/
14:
Y záwżdy mię vćieſzyli.
15:
Milſza mi chudobá byłá/
16:
Niżli z pracą złotá śiłá.
17:
Miárá doſtatki dawáłá/
18:
Y wielkim pánóm równáłá.
19:
O nędzni ludźie ſzaleni/
20:
Przécz was rozum nie odmieni?
21:
W vmyśléch bogáctwo rośćie/
22:
A nie w ſkrzyni/ áni w wioſce.
23:
VII.

24:
N
Iechay ták mam iáko teraz/
25:
A choćiaż mniéy ieſcze nieraz:
26:
Przećię ia ſwoię chudobę
27:
Wolę niż drugich ozdobę.
28:
Ia máiąc vmyſł bogáty/
29:
Y wiodąc ſtan bez vtráty:
30:
Lepiéy ſie mam niż Królowie/
31:
Niż wielcy Woiewodowie.


strona: B2

Rotuły.
1:
V mnie záwżdy do nowégo/
2:
Doſtánie zboża káżdégo:
3:
V mnie w brogu/ w ſkrzynce sſtawa:
4:
Tym wſzyſtkiégo niedoſtawa.
5:
Bo mi chćiwość nie pánuie/
6:
Ani mi świát roſkázuie.
7:
Bóg mie ſmácznégo żywotá
8:
Náuczył/ żyć bez kłopotá.
9:
VIII.

10:
O
Słudzy páná głupiégo/
11:
Tego świátá ſzalonégo:
12:
Indźiéy iuż ſzczęśćia ſzukayćie/
13:
Tu ſie go nie nádźiéwayćie.
14:
Ten pan was nie vbogaći/
15:
Choćiaż rázem śiłá płáći:
16:
Bo co od niego weźmiećie/
17:
To mu tedyſz odeślećie.
18:
Dla niego ſługi chowaćie/
19:
Dla niego pyſzno iadaćie/
20:
K wóli iemu ſie dłużyćie/
21:
Zdrowié y wioſki tráćićie.
22:
Iemu kwóli miedzy wámi/
23:
Są drudzy pijánicámi/
24:
Mordérze y wſzetecznicy/
25:
Hárdźi/ y niepobożnicy.
26:
Skoſztuyćieſz dworu inſzégo/
27:
Bogá Błogoſłáwionégo:
28:
Temu gdy ſłużyć będźiećie/
29:
Bogátémi zoſtániećie.
30:
Powiedźiećie żywot miły/
31:
Bez kłopotu w káżdéy chwili:
B ijBostrona: B2v

Rotuły.
1:
Bo ſzalenſtwo tego świátá/
2:
Puśći ſie was y vtrátá.
3:
Będźiećieli pobożnémi/
4:
Zoſtanitćie ſzczęśliwémi.
5:
IX.

6:
M
Ać téż/ dźiatki/ ſwé przymioty
7:
Chudobá/ bo bliżéy cnoty:
8:
Niebá tákże bliżéy chodźi/
9:
Gdy nikomu nic nie ſzkodźi.
10:
Fráſunków wielkich nie czuie/
11:
Myśli trudnych nie koſztuie:
12:
Nie częſté tám wielkié ſzkody/
13:
Ani żáłoſné przygody.
14:
Nie myślą tám nic o długách/
15:
O gośćiu/ áni o ſługách:
16:
Ná ſéymy/ woyny/ ratuſze/
17:
Niechceli/ tedy nie kłuſze.
18:
Tám mieſzka wolność/ ſwobodá/
19:
Wczás/ roſkoſz/ pokóy/ ochłodá:
20:
Kto iedno ma rozum w głowie/
21:
Káżdy tóż/ co y ia powie.
22:
Bo komu Bóg trochę dáie/
23:
A on ná tym rad przeſtáie:
24:
Tego bogátym być ſądzę/
25:
Albo ia z mądrémi błądzę.
26:
X.

27:
D
Ziatki miéyćieſz to ná pieczy/
28:
Ze nie iedno to złé rzeczy/
Któréstrona: B3

Rotuły.
1:
Któré ludźie miánowićie/
2:
Złémi zową poſpolićie.
3:
Vboſtwo/ kłopot/ więźienié/
4:
Niemoc/ potwarz/ obelżenié/
5:
Siéroctwo/ zły ſąśiad/ żoná/
6:
Miedzy złémi policzoná.
7:
Ieſzczeć to ſnać moie dźiatki
8:
Gorſze rzeczy/ niż przypadki:
9:
Bo kiedy kto niecnotliwy/
10:
Iuż téż záraz nieſzczęśliwy.
11:
Złość/ ſwawola/ vpór/ chytrość/
12:
Kłamſtwo/ zazdrość/ pychá/ byſtrość/
13:
Opilſtwo/ wſzeteczność/ zwády/
14:
I inſzé żłośći przyſady.
15:
Właſné złośći ludźi pſuią/
16:
Té im nieſzczęścié gotuią/
17:
Stąd dźiwné przypadki płyną/
18:
Stąd przed czáſem ludźie giną.
19:
Mizerny ieſt wiek káżdégo/
20:
Ná tym świećie złoſliwégo:
21:
Boć tám nędzá y kłopoty
22:
Záwżdy/ choć doſyć ochoty.
23:
Ale pobożność y cnotá/
24:
Rzadkié przypadki żywotá
25:
Czyni/ któré cnotliwému
26:
Záwſze lżeyſzé/ niżli złému.
27:
XI.

28:
M
Ogłem być znáczny ná świećie/
29:
Y bogátſzy w ſwym powiećie/
30:
Doſtáłoby ſie téż było/
31:
By ſię było tym báwiło:
B iijAlbostrona: B3v

Rotuły.
1:
Albo vrzędu iákiégo/
2:
Albo chlebá kápłáńſkiégo/
3:
Albo wioſki od klaſztorá/
4:
Albo iurgieltu od dworá.
5:
Ale cél mégo żywotá/
6:
Nie był zbiéráć śiłá złotá:
7:
Ani pánóm záſtępowáć/
8:
Ani vbozſzé hołdowáć.
9:
Ale ſłużyć Bogu cále/
10:
A przeſtáwáć ná ſwym mále:
11:
Y woléy Páńſkiéy pilnowáć/
12:
Y ná on świát ſie gotowáć.
13:
Widźiałem ludzkié ſtáránia/
14:
Prożna praca fráſowánia:
15:
Nie trwáłéy władze tytuły/
16:
Wsi/ Korony/ y Infuły.
17:
O któré nigdy nie dbáli/
18:
Którzy Bogá miłowáli:
19:
Y ći/ którzy mądrzy byli/
20:
Tákiémi rzeczy gárdźili.
21:
Więcem ia téż obráć wolał/
22:
Com lepſzégo bydź rozumiał:
23:
Bać ſie Paná Bogá ſwégo/
24:
Przez wſzyſtek czás wieku mégo.
25:
Który nagrodę méy cnoćie/
26:
Vczyni w przyſzłym żywoćie:
27:
Gdźie mię iuż grzéch nie zfráſuie/
28:
Ani złośnik pohołduie.
29:
XII.

30:
K
Iedyż ia téż Páná ſwégo/
31:
Oglądam w pałacu iego?
Kiedyżstrona: B4

Rotuły.
1:
Kiedyż ſwégo dobrodźieiá/
2:
Oko vyźrzy nie nádźieiá?
3:
Tego dawno duch móy żąda/
4:
Tego z rádośćią wygląda:
5:
Y moié téż choré ćiáło/
6:
O ten żywot iuż dba máło.
7:
Iuż ſie świátu nie przygodzę/
8:
Którégo drógi obchodzę:
9:
Iuż y w domu móy rząd máły/
10:
Bom ná wſzyſtko ieſt niedbáły.
11:
A śiéroctwo dźiatek moich/
12:
Dla wiecznych obietnic ſwoich:
13:
Móy iedyny Bóg ogárnie/
14:
Ze żadné nie póydźie márnie.
15:
Bóg ieſt opiekun prawdźiwy:
16:
Bóg obrońcá nie fałſzywy:
17:
Ná którym ſie nie omylę/
18:
Y z dźiatkámi we złą chwilę
19:
Iemu w opiek y w obronę/
20:
Oddawam dźiatki y żonę:
21:
A ſam z rádośćią do niego/
22:
Idę z świátá obłudnégo.
23:
Koniec Rotuł.

24:
Decipimur votis, & tempore fallimur, & mors
25:
Deridet curas imperioſa hominum.

26:
Z
Ywot mię był vmorzył/ śmierć mię ożywiłá/
27:
Y wiecznych mię roſkoſzy niechcąc nábáwiłá.
28:
Swiát ćiáło zwyćiężywſzy/ y czártá chytrégo
29:
Biorę teraz wdźięczny żółd od Hetmáná ſwégo:
30:
Zywotá nieśmiertelność/ roſkoſz y weſelé/
31:
Vſtáwiczną poćiechę/ y inſzych dóbr wielé.
Wſzyt=strona: B4v

Rotuły.
1:
W
Szyſtko dobrze co Pan Bóg z dobrym czynić raczy/
2:
Bo on lepiéy niż człowiek iego dobré baczy.
3:
Y choćiaż ſie złym widźi/ co czáſem przypádnie/
4:
Bez pochyby dobrému w dobré záwſze pádnie.
5:
Oyćiec ći ieſt/ y z ſercá dźiatki ſwé miłuie/
6:
Y we wſzyſtkich przypádkách náſzych o nas czuie.
7:
Ale złośnik iáko wół/ ná zábićie tije/
8:
Którému wytchnie/ co ták ie hoynie/ y pije.
9:
Bo śmierć/ y wieczné męki/ nád ſzyią mu ſtoią:
10:
A gdźież tám ieſt ſzczęśliwość? gdźie ſie tego boią.
11:
POD OBRAZY CONTERFETV
12:
zywotá ludzkiego.

13:
N
Ieużyté Boginie/ dźiećióm látá przędą/
14:
Wedle których ráchunku żyć ná święćie będą:
15:
A ony nic nie myśląc beſpiecznie igráią:
16:
Szczęśliwé/ błędów ludzkich że ieſzcze nie znáią.
17:
Pod Drugi.

18:
I
Vż przywiódł czás dwu koniu/ woła by wśiádáli/
19:
A w drógę ná którym chcą żeby wyieżdżáli.
20:
Prawdá powinna Bogu ná białégo rádźi:
21:
Fałſz wronégo záléca/ co w piekło prowádźi.
22:
Pod Trzeci.

23:
R
Oſkoſzámi ſwąwolą y tańcy zwiedźiony/
24:
Leći w przepaść z wronégo ten nędznik ſzalony.
25:
Dopiéro zdrádę widźi/ kiedy czárt z máſzkáry/
26:
Wyglądáiąc śmieie ſie z iego głupiéy wiáry.
Podstrona: C

pod Obrázy.
1:
Pod czwarty.

2:
M
Edrſzy ieźdźieć ná górę koniá ſwégo wiedźie/
3:
Ná któréy ludźie widząc proſto do nich iedźie.
4:
Ci ſą którzy obłudy świátá podeptáli/
5:
A ſámi ſie zá cnotą y prawdą vdáli.
6:
Pod piąty.

7:
S
Więté cnoty go wiodą ieſzcze dáléy w drógę/
8:
Czárt nań z piekłá łuk ćiągnie by mu zádał trwogę:
9:
Ale niewinność z wiárą ſercá dodawáią/
10:
Pobożność z nabożeńſtwem z góry go wołáią.
11:
Pod ſzoſty.

12:
T
V przyſzedſzy iuż Bogu kápłanem zoſtawa/
13:
A iemu cáły rozum y ſerce oddawa:
14:
Iuż ten kréſu dobieżał/ y bierze zapłátę/
15:
Zá cnotliwé poſtępki nieśmiertelną ſzátę.
16:
NA DRVGIE OBRAZY:
17:
Swiát.

18:
O
Krągły świát powoźi czás z záwitą głową/
19:
Dwá koniá w woźie idą/ noc y dźiéń ie zową:
20:
Ziemiá/ Ogień/ Powietrze/ Wodá/ cztéry śioſtry/
21:
Eurus/ Notus/ Zephirus/ y Aquilo oſtry:
22:
Cztérzey bráćia przy woźie idą/ ſtąd pochodzą
23:
Wſzyſtkich rzeczy rodzáie: y dokąd záś wchodzą.
CPokóystrona: Cv

pod Obrázy.
1:
Pokoy.

2:
P
okóy iedźie piáſtuiąc bogáctwo ná łónie/
3:
Miłość wdźięczna powoźi: w woźie idą kónie/
4:
Pożytek z zgodą wożą/ ſpráwiedliwość wieczna
5:
Strzeże ie/ czérſtwa piłność/ y prawdá beſpieczna.
6:
Bogáctwo.

7:
B
Ogáctwo iedźie ſobie ná woźie wyſokiem/
8:
Córká iéy pycha śiedźi przed nią z byſtrym okiém:
9:
Fortél woźnicá/ chytrość y drapieſtwo konie/
10:
A lichwá páni ſtára z workámi ná łonie:
11:
Próżné weſelé/ idźie wſzeteczność y zdrádá
12:
Przy woźie/ y obłudnych roſkoſzy grómádá.
13:
Pychá.

14:
N
A złotym woźie iedźie pychá vrodźiwa/
15:
Przed nią córká iéy śiedźi zazdrość nieżyczliwa:
16:
Wzgárdá konie pogania/ vporem iednégo/
17:
A drugiégo ſkrzętnośćią zową naręcznégo:
18:
Hárdé niepoſłuſzeńſtwo podle wozá kroczy/
19:
Chełpliwość z poſmiéwániem pátrzą ſobie w oczy.
20:
Zazdrość.

21:
T
V záś przeklęta zázdrość mátká woyny iedźie:
22:
Szkálowánie z potwarzą konie liwor wiedźie:
23:
Nieſczęśliwość niepokóy z vſtáwiczną trwogą/
24:
Przy pániéy ſwéy zazdrośći idą krokiem drogą.
Woynástrona: C2

pod Obrázy.
1:
Woyná.

2:
W
Oyná idźie á mieczem y pochodnią groźi/
3:
Szalona zapálczywość zbroyny wóz powoźi/
4:
Ná ręce ſkázá iedźie pod ſobą zburzenié:
5:
Przy woźie ſłudzy idą głód ſwar y bluźnienié.
6:
Vboſtwo.

7:
N
Ieſzczęśliwé vbóſtwo w pułkoſzkách ſie wlecze/
8:
Strętwienié wóz powożąc ſrodze konie śiecze:
9:
Iednégo chorym zową/ á ſłábym drugiégo/
10:
Ciérpliwość podle wozá idźie vbogiégo/
11:
Y niewola łáncuchem y pętem śćiśniona/
12:
Y człowieczéy nátury podłość przyrodzona.
13:
Pokorá.

14:
M
Iła pokorá iedźie á pokóy piáſtuie/
15:
Wożnicá boiaźń woźi ze wſzech ſtrón pilnuie/
16:
W woźie idźie łáſkáwóść y powolność ćicha:
17:
Przy woźie wiárá/ miłość/ y nádźieiá wzdycha.
18:
Sąd.

19:
S
Edźia śiedźi/ á przed nim wſzyſcy ſie ſtáwiémy/
20:
Którzy ſie ná tym świećie omylnym báwiémy:
21:
Który w ſpráwiedliwości ſwoiéy nie zábłądźi/
22:
Ale nas według náſzych ſpráw wſzyſtkich oſądźi:
23:
Złoſniki w piekło wepchnie do ogniá wiecznégo/
24:
A dobré z ſobą weźmie do króleſtwá ſwégo.
C ijHiſtoryástrona: C2v

pod Obrázy.
1:
HISTORIA O ABRAHAMIE.

2:
S
Kárży ſie ná Iſmáelá Sará Abrámowi/
3:
Ze ſie będąc bękártem równa dźiedźicowi:
4:
Y prośi/ áby z mátką wygnał precz oboie/
5:
A właſnému ſynowi chował dobrá ſwoie.
6:
Pod drugi.

7:
F
Olguiąc Abram żenie/ tudźież Bożéy woléy/
8:
Wygania mátkę z ſynem z domu poniewoléy:
9:
A mátká żáłośliwa łzámi ſie obléwa/
10:
Idąc z ſynem ná puſczą/ od ſtráchu omdléwa.
11:
Pod tzreci.

12:
N
Iemoże ná śmierć pátrzáć dźiéćięćiá ſwoiégo/
13:
Nędzna mátká bez wody vmieráiącégo:
14:
Ale śiedząc zdáleká płácze ſwéy przygody/
15:
W tym iéy Anioł pokazał zdroié żywéy wody.
16:
Pod czwarty.

17:
D
Opiéro lepiéy niżli Agár nieſczęśliwa/
18:
Kiedy widźi/ że z ſtoku płynie wodá żywa:
19:
Y dáie pić ſynowi z dáru niébieſkiégo/
20:
Miłé Bogu potómſtwo ieſt ſpráwiedliwégo.
21:
Koniec.